TVARKA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "TVARKA"

Transkriptas

1 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos veiklos planas parengtas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės metų strateginiu veiklos planu, Kauno miesto savivaldybės strateginiu plėtros planu iki 2022 metų, mokyklos metų strateginiu planu, mokyklos vidaus įsivertinimo išvadomis Įstaigos socialinis kontekstas Mokykla priklauso Šančių seniūnijai. Aukštųjų Šančių aplinka konkurencinga. Šalia mokyklos veikia Kauno Montesori mokykla-darželis Žiburėlis, komplektuojantis 1 4 klases. Netoliese Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija. Didžioji dalis mokinių tęsia mokymąsi Stepono Dariaus ir Stasio Girėno, Aušros, Maironio gimnazijose. Mokykloje vyksta mokinių kaita, todėl svarbu tobulinti ugdymo kokybę, atrasti mokyklos savitą ugdymo kryptį, sukurti patrauklią mokymosi aplinką, siekiant stabilizuoti mokinių skaičiaus mažėjimą ir užtikrinti mokinių skaičiaus augimą. Mokykloje 2017 m. suformuoti 9-i klasių komplektai, mokosi 151 mokinys. Didžioji dalis mokinių (96 proc.) yra iš mokyklai priskirtos teritorijos. Ugdoma 12 specialiųjų poreikių mokinių. Jiems teikiama specialioji pedagoginė psichologinė pagalba. Mokykloje dirba: 1 mokytojas ekspertas, 8 mokytojai metodininkai, 14 vyr. mokytojų, 3 mokytojai, 4 neformaliojo ugdymo mokytojai, 1 psichologas, 1 socialinis pedagogas, 1 logopedas spec. pedagogas, 1 mokytojo padėjėjas, 2 bibliotekos darbuotojai. Socialinės rizikos grupei priklausantys vaikai: Klasė 2016 m m

2 Informacija apie vaikų problemas šeimose: 2016 m m. Mokiniai, turintys elgesio problemų Mokiniai, turintys priklausomybių (nuo kompiuterio, tabako, alkoholio, azartinių žaidimų ir t. t.) m. socialinės rizikos grupei priklausančių mokinių skaičius padidėjo nuo 10 iki 12 mokinių. Probleminiu elgesiu pasižyminčių ugdytinių skaičius nuo 2016 m. sumažėjo 3 mokiniais (nuo 19 iki 16 mokinių). Mokinių socialinė situacija: Informacija apie socialinę situaciją 2016 m m. Vaikai, priskiriami rizikos grupei Vaikai, kuriuos augina vienišos mamos (vieniši tėvai) Vaikai, auginami globėjų 5 0 Vaikai, kurių vienas iš tėvų miręs 5 5 Vaikai, kurių vienas iš tėvų gyvena užsienyje 11 8 Vaikai, kurių abu tėvai gyvena užsienyje 2 6 Vaikai, kurių tėvai išsituokę Vaikai, kurių vienas iš tėvų yra neįgalus 1 1 Vaikai, kurie auga neformaliose šeimose Vaikai, augantys daugiavaikėse šeimose Vaikai, augantys šeimose, kuriose dėl tėvystės (socialinių) įgūdžių stokos vaikai yra neprižiūrimi 2 10 Socialiai remtinų mokinių skaičius sudaro 11 proc. visų mokyklos mokinių. Lyginant su 2016 metais, mažas pajamas gaunančių šeimų dalis išliko tokia pati 11 proc m. sumažėjo mokinių iš daugiavaikių šeimų nuo 33 iki 19 mokinių (iš viso 14 mokinių). Taip pat sumažėjo ugdytinių, augančių neformaliose šeimose nuo 32 iki 22 mokinių (iš

3 3 viso 10 mokinių mažiau). 30 vaikų gyvena išsituokusiose šeimose, t. y. 10 vaikų mažiau nei 2016 metais. Mokykloje mokosi 8 mokiniai, kurių vienas iš tėvų dirba užsienyje. Per metus tokių vaikų skaičius sumažėjo nuo 11 iki 8, tačiau padidėjo mokinių, kurių abu tėvai gyvena užsienyje nuo 2 iki 6 mokinių. Mokinių, kurių vienas iš tėvų yra neįgalus, skaičius nepakito išliko 1 mokinys. Dėl sunkių psichologinių išgyvenimų ar kitų neigiamų socialinių pavyzdžių šeimoje problemų kyla 12-ai mokinių. Dėl tam tikrų tikslingai pasikartojančio netinkamo elgesio apraiškų jie priklauso rizikos grupei. Lyginant su praėjusiais metais šių ugdytinių dalis padidėjo dviem mokiniais. Mokykloje mokosi 10 mokinių, augančių šeimose, kuriose dėl tėvystės (socialinių) įgūdžių stokos vaikai yra neprižiūrimi. Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius: 2016 m m. Vaikai, gaunantys nemokamą maitinimą Remiantis 2017 m. lapkričio mėn. duomenimis, nemokamas maitinimas skirtas 10 pradinių klasių mokinių ir 6 mokiniams iš vyresniųjų klasių. Lyginant 2016 m. ir 2017 m. duomenis, nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius sumažėjo nuo 26 iki 16 mokinių. Tai leidžia daryti prielaidą apie sugriežtėjusią socialinės paramos gavimo tvarką bei gerėjančią šeimų ekonominę situaciją Mokinių skaičiaus Įstaigoje kaita. Mokinių skaičiaus vidurkio kaita klasėse Mokslo metai Mokinių skaičius Kaitos tendencija m. m ,81 % 2017 m ,55 % Mokykloje vyksta mokinių skaičiaus kaita m. nekomplektuotos 8, 9-tos klasės dėl mažo mokinių skaičiaus, šie mokiniai tęsia mokymąsi kitose miesto mokyklose. Tai rodo pagrindinio ugdymo klasių mokinių skaičiaus vidurkis: Mokslo metai 1 4 klasės 5 8 klasės 9 10 klasės m. m. 19,4 23, m Nežymiai sumažėjo mokinių skaičiaus vidurkis pradinio ugdymo klasėse, ženkliai sumažėjo 5 8 klasėse besimokančių mokinių skaičiaus vidurkis.

4 1.3. Įgijusių pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis Mokslo metai 10 klasės mokinių skaičius 4 Įgijo pagrindinį išsilavinimą Įgijusių pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis m. m m. m m. m. nebuvo suformuota 10-oji klasė, todėl nebuvo mokinių, baigusių pagrindinio ugdymo antrąją dalį Mokinių, ugdomų pagal neformaliojo švietimo programas, dalis Mokslo metai Užimtų neformaliajame ugdyme mokinių procentas Neužimtų neformaliajame ugdyme mokinių procentas m. m. 45,9 % 54,10 % 2017 m. 49,7 % 50,3 % Užimtų neformaliajame ugdyme mokykloje mokinių skaičius padidėjo 3,8 proc. Labai padidėjo skaičius (27,5 proc.) mokinių, lankančių neformaliojo ugdymo užsiėmimus miesto neformaliojo ugdymo įstaigose. Iš neformaliojo ugdymo veiklų mokykloje populiariausias robotikos būrelis Mokinių lankomumo duomenys Mokslo metai Iš viso praleistų pamokų skaičius (tenkantis vienam mokiniui) Be priežasties praleistų pamokų skaičius (tenkantis vienam mokiniui) m. m. 54,6 5, m. m. 60,27 10,54 Praleistų pamokų skaičius, tenkantis vienam mokiniui, padidėjo. Be priežasties praleistų pamokų skaičius, tenkantis vienam mokiniui, taip pat padidėjo. Nepateisintų pamokų skaičiaus didėjimas susijęs su keliais probleminio elgesio mokiniais. Pamokų nelankymo problemos sprendžiamos Vaiko gerovės komisijoje, tačiau dėl tėvų nepakankamo poveikio vaikui, teigiamų rezultatų nepasiekta Mokytojų skaičiaus kaita, mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, dalis Pedagogų skaičius Pedagogų skaičius Pedagogų skaičius Turi pedagoginę kvalifikaciją (pedagoginį išsilavinimą) Turi dalykinę kvalifikaciją (atestuoti pagal dėstomą dalyką) ,0 % 100,0 %

5 Žemės panaudos sutartis Yra valstybinės žemės panaudos 2015 m. sausio 15 d. sutartis Nr. 8SUN-2. Sudaryta vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėjo 2015 m. sausio 13 d. įsakymu (sprendimu) Nr. 8VĮ-( ) Higienos pasas Kauno visuomenės sveikatos centro 2011 m. rugpjūčio 18 d. išduotas leidimas-higienos pasas Nr (6) galioja neterminuotai Energijos vartojimo auditas m. birželio 8 d. Kauno regioninė energetikos agentūra atliko pastato energetinį auditą pagal išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodiką m. balandžio 8 d. IĮ Pastatų sertifikavimo biuras atliko energetinio naudingumo sertifikavimą. Išduotas energetinio naudingumo sertifikatas ir parengtas techninis-energetinis pasas. II SKYRIUS 2016 METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija Lėšos 2016 m. gauta tūkst. Eur Paramos ir labdaros (2 %) lėšos Lėšos, gautos už patalpų nuomą 2016 m. planuota tūkst. Eur 2017 m. gauta tūkst. Eur 2017 m. planuota tūkst. Eur 3,1 2,5 2,2 2,0 9,0 15,0 4,9 13, m. m. finansinių prioritetų realizacija. Iš išorės pritrauktos lėšos m. m. investuotos į ūkio plėtrą, skirtos mokomosioms priemonėms įsigyti: Lėšos, gautos už patalpų nuomą Panaudota tūkst. Eur Paskirtis 1,9 Statybinių medžiagų įsigijimas 0,4 Kompiuterinės technikos įsigijimas 0,1 Degalų įsigijimas (aplinkai tvarkyti) 2,1 Mokymo priemonių įsigijimas (mokomoji medžiaga EMA) 0,3 Kanc. prekių, skirtų įstaigos reikmėms,

6 įsigijimas 0,1 Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas Iš viso investuota 4,9 2 % lėšos: Iš viso panaudota 1,8 tūkst. Eur iš 2 % paramos lėšų: VIP dotacijos 6 Panaudota tūkst. Eur Paskirtis Už klasių vadovų telefono pokalbius 0,2 TELE2 tinkle mokinių saugumui užtikrinti 0,3 Edukacinių aplinkų gerinimui 1,0 Vaikų edukacijai vasarą remti, dalyvaujant vaikų vasaros stovykloje. 0,1 Mokinių pavėžėjimui į konkursus 0,2 Neformaliojo mokinių švietimo ugdymui, lavinimui ir laisvalaikio užimtumui Iš viso investuota 1,8 VIP dotacijų 2017 m. negauta. Valstybės tikslinės specialiosios dotacijos Valstybės tikslinių specialiųjų dotacijų 2017 m. negauta. Ugdymo kokybės gerinimas Žiburio pagrindinėje mokykloje programos valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo 2017 m. analizė (tūkst. Eur): Lėšos 2016 m. gauta tūkst. Eur 2016 m. planuota tūkst. Eur 2017 m. gauta tūkst. Eur 2017 m. planuota tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšos 308,2 363,7 238,12 248,12 Mokinio krepšelio lėšos 266,1 280,60 295,0 295,0 Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo ,8 10,8 sąlygoms gerinti Darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti - - 1,6 1,6 Komentaras. Biudžetinių įstaigų veiklos programos ir Valstybinių funkcijų vykdymo programos lėšos panaudotos tikslingai pagal patvirtintą sąmatą.

7 7 Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę Pamatai Išorinės sienos Stogas Langai Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (2017 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis) Lauko durys Vidinės sienos Lubos Vidaus durys Grindys Maisto ruošimas Patalpos Įrenginiai Patalpos Tualetai Uždaros kabinos Įrenginiai Šildymas, vėdinimas Šilumos punktas Šildymo sistema Vandentiekis, kanalizacija Vandentiekio sistema Kanalizacijos sistema Elektros sistema Elektros instaliacija Elektros skydinės Šviestuvai Pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (jei reikia) Komentarai K-100 proc K-100 proc. Ak-100 proc., P-10 proc. AK-100 proc. AK-90 proc., K-10 proc. K-100 proc. AK-50 proc., P-50 proc. K-100 proc. Ak -10 proc., K-90 proc. K-100 proc. K-100 proc. Ak-55 proc., K-45 proc. AK-55 proc., K-45 proc. AK-55 proc., K-45 proc. AK-100 proc. K-100 proc. AB-100 proc. AP-25 proc., K-75 proc. K-100 proc. K-100 proc. AK-10 proc., K-90 proc. Pritaikyta Pastatas priskirtinas III pastatų grupei. Prioritetiniai darbai, kuriuos būtina atlikti gerinant pastato būklę ir tuo pačiu mokinių mokymosi sąlygas; 1.Elektros ūkio modernizavimas(elektros instaliacijos remontas, šviestuvų keitimas) 2.Šildymo sistemos remonto darbai, 3.Vandentiekio ir kanalizacijos kapitaliniai remontai, 4.Likusių sanitarinių mazgų patalpų ir įrengimų remontas. Santrumpos: NR nereikalingas remontas, P reikalingas paprastasis remontas, K reikalingas kapitalinis remontas, AB avarinė būklė, AK atliktas kapitalinis remontas, AP atliktas paprastasis remontas. Pastabos: 1. Kiekvienais metais statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklė vertinama atsižvelgiant į statinio kasmetinės apžiūros rezultatus. 2. Įstaiga naudojamo pastato techninę priežiūrą vykdo teisės aktų nustatyta tvarka. 3. Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimo duomenys ir kasmetinės apžiūros akte numatytos priemonės statinio fizinei būklei ir aplinkos higieninei būklei gerinti turi būti pagrindas rengiant turto priežiūros ir remonto programą, planuojant statinio ir jo inžinerinės įrangos remonto ar rekonstrukcijos darbus ir jų finansavimą.

8 8 Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus Tikslas Minimalus lauktas rezultatas Įstaigos pasiektas realus rezultatas Maksimalus lauktas rezultatas Siekti kiekvieno mokinio individualios pažangos, gerinant dalykų ugdymo(si) kokybę, įgyvendinant savitą gamtamokslinį, ekologinį, sveikos gyvensenos ugdymą 50 % mokytojų kryptingai tobulins kvalifikaciją pagal mokyklos pasirinktą kryptį 50 % dalykų vertinimas orientuotas į individualią mokinio pažangą 30 % pamokų vyks taikant netradicinius, aktyviuosius ugdymo(si) metodus 50 % dalykų pamokose mokiniai patys vertins savo individualią pažangą 70 % mokytojų, kryptingai tobulins kvalifikaciją pagal gamtamokslinį, ekologinį, sveikos gyvensenos ugdymą, siekiant kiekvieno mokinio individualios pažangos 80 % dalykų vertinimas orientuotas į individualią mokinio pažangą 55 % pamokų vyks taikant netradicinius, aktyviuosius ugdymo(si) metodus 80 % dalykų pamokose mokiniai patys vertina savo individualią pažangą 80 % mokytojų kryptingai tobulins kvalifikaciją pagal mokyklos pasirinktą kryptį 80 % dalykų vertinimas orientuotas į individualią mokinio pažangą 60 % pamokų vyks taikant netradicinius, aktyviuosius ugdymo(si) metodus 80 % dalykų pamokose mokiniai patys vertins savo individualią pažangą Komentaras. Tikslo įgyvendinimas vertinamas gerai. Didžioji dalis mokytojų tobulino savo kvalifikaciją seminaruose, metodiniuose renginiuose, dalinosi gerąja patirtimi mokykloje ir kitose įstaigose. Tyrimas Mokinių motyvacijos ir ugdymosi pažangos pokyčiai 1-7 klasėse parodė, kad labiausiai mokinių ugdymosi pažangą mažinantis veiksnys mažai kūrybinių, tiriamųjų darbų, o didžiausias vaidmuo ugdymosi motyvacijos lygio augimui atitenka iškeltiems asmeniniams tikslams. Mažiau nei pusė mokinių yra patenkinti savo ugdymosi rezultatais, beveik absoliuti dauguma apklaustųjų mano, jog jie patys yra atsakingi už savo ugdymosi rezultatus. Mokinių nuomone, patys svarbiausi veiksniai, lemiantys mokinio individualią pažangą, pačių mokinių atsakomybė už savo mokymąsi, praktinių užduočių atlikimas, projektinių ir tiriamųjų darbų vykdymas, dalyvavimas viktorinose. Taikomi aktyvaus ugdymo(si) metodai, vedami užsiėmimus netradicinėse erdvėse, organizuotos integruotos veiklos ir pamokos, dalykinės ir metodinės savaitės bei kiti renginiai sudaro sąlygas mokinių pažangai ir ugdymo(si) kokybei gerėti. Parengta mokinių individualiam įsivertinimui skirta forma, kurią mokiniai noriai pildo, stebi savo daromą pažangą. Kartu su klasės vadovu ir mokytojais aptaria, analizuoja tarpinius rezultatus, planuoja tolimesnę veiklą.

9 9 Tikslas Tobulinti savitą gamtamokslinio, ekologinio, sveikos gyvensenos formaliojo ir neformaliojo ugdymo turinio diegimą Minimalus lauktas rezultatas 10 % pamokų vyks edukacinėse erdvėse už mokyklos ribų 30 % mokytojų integruoja gamtamokslinį, ekologinį, sveikos gyvensenos ugdymą pamokose 15 % mokinių dalyvauja gamtamokslinio, ekologinio, sveikos gyvensenos neformaliojo ugdymo būreliuose Įstaigos pasiektas realus rezultatas 30 % gamtamokslinio ugdymo pamokų vyko netradicinėse aplinkose 50 % mokytojų integruoja gamtamokslinį, ekologinį, sveikos gyvensenos ugdymą pamokose 25 % mokinių dalyvauja gamtamokslinio, ekologinio, sveikos gyvensenos neformaliojo ugdymo būreliuose Maksimalus lauktas rezultatas 30 % pamokų vyks edukacinėse erdvėse už mokyklos ribų 60 % mokytojų integruoja gamtamokslinį, ekologinį, sveikos gyvensenos ugdymą pamokose 30 % mokinių dalyvauja gamtamokslinio, ekologinio, sveikos gyvensenos neformaliojo ugdymo būreliuose Komentaras. Tikslo įgyvendinimas vertinamas gerai. Iš metodinių grupių 2017 metų ataskaitos matyti, kad visų dalykų mokytojai pamokas veda netradicinėse edukacinėse erdvėse. Parengtas pamokų netradicinėse edukacinėse erdvėse tvarkaraštis. Sveikatos priežiūros specialistė organizuoja mokiniams sveikos gyvensenos užsiėmimus, padeda ruoštis sveikos gyvensenos konkursams, viktorinoms. Mokytojai integruoja gamtamokslinį, ekologinį, sveikos gyvensenos ugdymą pamokose. Gamtos mokslų pamokose dažnai vyksta laboratoriniai darbai, projektai, pamokos kitose edukacinėse erdvėse, integruotos pamokos, kita įdomi mokiniams veikla. Apie 60 % mokinių yra kviečiami dalyvauti gamtos mokslų konkursuose, viktorinose, akcijose, konferencijose, kituose gamtamoksliniuose ar sveikos gyvensenos renginiuose. Mokiniai gamtos mokslų dalykų konkursuose, viktorinose, akcijose, konferencijose, kituose gamtamoksliniuose ar sveikos gyvensenos renginiuose dalyvauja noriai, nes patinka ir sužino daug naujo. Parengtos ir įgyvendinamos ekologinio ir sveikos gyvensenos formaliojo ir neformaliojo ugdymo programos 1 4 klasėms. Pradinio ugdymo mokytojos sistemingai organizuoja atviras integruotas veiklas gamtamokslio ir ekologinėmis temomis. Sėkmingai įvyko ekologinė ir sveikatinimo stovykla Metelių regioniniame parke vyresniųjų klasių mokiniams. Tikslas Stiprinti saugią, sveiką ir šiuolaikišką Minimalus lauktas rezultatas Mokinių užimtumas ilgosios pertraukos metu organizuotas 1 Įstaigos pasiektas realus rezultatas Mokinių užimtumas ilgosios pertraukos metu organizuotas 1 Maksimalus lauktas rezultatas Mokinių užimtumas ilgosios pertraukos metu organizuotas 1

10 10 mokyklos aplinką 4 klasių mokiniams 8 klasių mokiniams 8 klasių mokiniams 10 % mažėja be priežasties praleistų pamokų skaičius vyresnėse klasėse Pastatyti sveiko maisto aparatai, karštą maistą teikia už mokyklos ribų jį gaminanti maitinimo įmonė 40 % bendruomenės narių dalyvauja mokyklos bendruomenei skirtuose renginiuose 10 % mažėja be priežasties praleistų pamokų skaičius vyresnėse klasėse Maitinimą vykdo steigėjo konkursą laimėjusi maitinimo įmonė 40 % bendruomenės narių dalyvauja mokyklos bendruomenei skirtuose renginiuose 30 % mažėja be priežasties praleistų pamokų skaičius vyresnėse klasėse Maitinimą vykdo steigėjo konkursą laimėjusi maitinimo įmonė 70 % bendruomenės narių dalyvauja mokyklos bendruomenei skirtuose renginiuose Komentaras. Tikslas pasiektas tik iš dalies. Sėkmingai organizuotas mokinių užimtumas ilgosios pertraukos metu. Judrioji pertrauka mokiniams patinka, mokiniai aktyviai dalyvauja ir labai nusimena, jei dėl kažkokių priežasčių negali dalyvauti. Mokiniams, nedalyvaujantiems judrioje pertraukoje, sudarytos sąlygos praleisti laiką bibliotekoje, skaitykloje ar poilsio zonoje mokyklos fojė. Mokinių praleistų pamokų be priežasties rodiklis nesumažėjo. Be priežasties praleistų pamokų skaičius, tenkantis vienam mokiniui, padidėjo. Nepateisintų pamokų skaičiaus didėjimas susijęs su keliais probleminio elgesio mokiniais. Pamokų nelankymo problemos sprendžiamos Vaiko gerovės komisijoje, tačiau dėl tėvų nepakankamo poveikio vaikui, teigiamų rezultatų nepasiekta. Mokinių maitinimo sąlygos pagerėjo, mokinių maitinimą vykdo steigėjo konkursą laimėjusi maitinimo įmonė, kurios teikiamomis paslaugomis patenkinti mokiniai, mokytojai ir tėvai. Atlikti mokyklos valgyklos virtuvės remonto darbai. Mokyklos bendruomenės tarpusavio ryšiai stiprėja, bet laukiamo maksimalaus rezultato nepasiekta. Sėkmingai vykdyta Šeimos dienos bendruomenės šventė, sulaukusi gausaus bendruomenės dalyvių. Gausus mokyklos bendruomenės būrys dalyvavo Šančių parade Kėdė. Taip pat didelio susidomėjimo sulaukia kartu su Aukštųjų Šančių bendruomenės centru organizuojami senjorams skirti renginiai. Plačiojo įsivertinimo išvados 2017 m. Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos Nuolatinis profesinis tobulėjimas Ugdymo planai ir tvarkaraščiai veiklos aspektai Pastatas ir jo aplinka Mokinio pasiekimai ir pažanga Perspektyva ir Pastatas ir jo aplinka bendruomenės susitarimai

11 Mokinio pasiekimai ir pažanga Orientavimasis į mokinių poreikius Mokymasis už mokyklos ribų Mokyklos savivalda Mokyklos savivalda Mokymasis virtualioje aplinkoje Lyderystė Giluminio įsivertinimo išvados m. m. tirti šie rodikliai: virtualios aplinkos; mokinių įsivertinimas. Atlikus mokytojų ir mokinių apklausas, įvertinus ugdymo proceso stebėsenos ir analizės dokumentus ir išanalizavus rezultatus daroma prielaida, kad mokymasis virtualiose aplinkose vertinamas gerai: visi mokytojai veda virtualias pamokas, tačiau nereguliariai, esant poreikiui ir galimybėms. Mokykloje visi kabinetai aprūpinti kompiuteriais ir projektoriais, tačiau dirbti virtualioje aplinkoje trukdo mokamos virtualios programos, mokinių aprūpinimas kompiuterine įranga. Mokiniai per mažai įtraukiami į virtualų mokymąsi poromis ar komandomis. Virtualios aplinkos yra įvairios, pasirenkamos tikslingai ir saugios. Siūlymai tobulinant mokymąsi virtualiose aplinkose: kokybiškam virtualiam darbui rekomenduojama įsigyti elektronines pratybas, planšetinius kompiuterius (įvertinus finansines galimybes). taikyti mokymąsi virtualiose mokymosi aplinkose bendraujant ir bendradarbiaujant socialiniuose edukaciniuose tinkluose, skatinti mokinius ir mokytojus naudotis kuo įvairesnėmis mokymosi priemonėmis ir technologijomis. Atlikus mokytojų, mokinių ir tėvų anketines apklausas, susumavus ir išanalizavus rezultatus daroma prielaida, kad mokinių įsivertinimas vertinamas gerai: 49% apklaustųjų mokinių geba tinkamai įsivertinti savo mokymąsi ir mokymosi rezultatus, žino savo mokymosi sunkumus ir geba juos spręsti. Mokiniai suvokia, kas yra individuali pažanga, sieja ją su įsivertinimu, tačiau jos siekia 48% mokinių, o 52% trūksta sąmoningumo, valios ir atsakomybės jos siekti. 84% mokinių teigia, kad įsivertinant kuriamas dialogas tarp mokytojo ir mokinio. 92% mokytojų teigia, jog moko mokinius įsivertinant išsakyti nuomonę, ieškoti susitarimų. 73% tėvų jaučia, jog jų vaikais mokykloje yra rūpinamasi, nes jiems teikiama reikalinga pagalba, ugdomas gebėjimas spręsti problemas, kelti sau tikslus. 82% apklaustųjų tėvų

12 12 mano, jog jų vaikai motyvuojami siekti individualios pažangos, o iškilus sunkumams, mokytojai teikia pagalbą. Siūlymai, tobulinant mokinių įsivertinimą: skatinti mokinių atsakomybės jausmą už savo mokymosi rezultatus, tobulinti individualios mokinio pažangos ir įsivertinimo stebėseną ir analizę, tobulinti mokinių, kurių pažangumas ir mokymosi kokybė maža, teikiamos pagalbos priemones. Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados 1. Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. rugsėjo 30 d. patikra. Išvados m. rugsėjo 30 d. patikrinimo akte Nr (7) įvardyti HN 21:2011 p. 6, 47, 98 pažeidimai. HN 21:2011 p. 98 pažeidimai pašalinti iš dalies. Siekiant pašalinti HN 21:2011 p. 6, 47 pažeidimus, raštu buvo kreiptasi į steigėją dėl lėšų numatymo 2016 m. savivaldybės biudžete. 2. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto audito skyriaus patikra nuo 2016 m. kovo 21 d. iki 2016 m. gegužės 10 d. Atsižvelgiant į 2016 m. gegužės 10 d. Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos vidaus audito ataskaitą Nr , buvo parengtas rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planas. Planas įgyvendintas. III SKYRIUS 2018 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI Vadovaudamiesi mokyklos veiklos įsivertinimo išvadomis, mokyklos bendruomenės susitarimais, įgyvendinant mokyklos metų strateginį planą, įvertinę materialinius ir žmogiškuosius išteklius, iškėlėme tris mokyklos veiklos tikslus. Įgyvendinant metų 1 strateginį tikslą gerinti mokymo(si) kokybę, įgyvendinant gamtamokslinį, ekologinį, sveikos gyvensenos ugdymą, siekiant plėtoti mokinių kompetencijas ir praktinius gebėjimus, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos, tobulinsime ir įgyvendinsime individualios mokinio pažangos stebėsenos modelį, pamokas organizuodami socialinių partnerių ir kitose, už mokyklos sienų esančiose, edukacinėse erdvėse, keldami mokytojų kompetencijas, orientuotas į virtualių bendravimo ir bendradarbiavimo erdvių, skirtų mokinio individualios pažangos stebėsenai, kūrimą. Siekdami kiekvieno mokinio asmeninės mokymosi pažangos, atliksime tyrimus Tyrimas Virtualių ugdymosi aplinkų poveikis mokinių motyvacijos ir ugdymo(si) pažangos didėjimui,

13 13 Mokinių fizinis ir psichologinis saugumas mokykloje. Tikslui pasiekti bus racionaliai naudojamos lėšos: gyventojų 2 proc. paramos ir labdaros lėšos 500 Eur; mokinio krepšelio lėšos 200 Eur. Įgyvendinant strateginį tikslą parengti dokumentus, įteisinančius mokyklos savitumą, pasirinktą gamtamokslinio, ekologinio, sveikos gyvensenos formaliojo ir neformaliojo turinio diegimą, sieksime telkti mokyklos bendruomenę savitos ugdymo krypties programų bei ugdymo proceso turinio dokumentams parengti ir diegti. Bus diegiamos parengtos gamtamokslinio, ekologinio ir sveikos gyvensenos formaliojo ir neformaliojo ugdymo programos, organizuojamos edukacinės paskaitos bei filmų peržiūros sveikos gyvensenos temomis, organizuojama tęstinė ekologinė ir sveikatinimo stovykla Metelių regioniniame parke vyresniųjų klasių mokiniams. Tikslas iškeltas, atsižvelgiant į mokyklos viziją, mokyklos bendruomenės poreikį tapti savitos ugdymo krypties mokykla. Tikslui pasiekti bus panaudotos gyventojų 2 proc. paramos ir labdaros lėšos (700 Eur) ir projekto lėšos. Įgyvendinant mokyklos strateginio plano metams 3 strateginį tikslą keisti mokyklos edukacines erdves, pritaikant jas gamtamokslinio, ekologinio, sveikos gyvensenos turinio diegimui, dalyvaujant projektuose, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais bus siekiama stiprinti saugią, sveiką ir šiuolaikišką mokyklos aplinką, įrengiant lauko klasę mokyklos vidiniame kieme, atnaujinant mokyklos interjerą, bendrais renginiais ir veikla telkiant bendruomenę ir stiprinant jos narių tarpusavio ryšius. Šiam tikslui įgyvendinti bus naudojamos lėšos: savivaldybės biudžeto lėšos 500 Eur; gyventojų 2 proc. paramos ir labdaros lėšos 1400 Eur; specialiosios lėšos 1000 Eur. IV SKYRIUS VEIKLOS TURINYS 1 tikslas Siekti kiekvieno mokinio individualios pažangos ir ugdymo(si) kokybės, įgyvendinant savitą gamtamokslinį, ekologinį, sveikos gyvensenos ugdymą. Sėkmės kriterijus Mokinio mokymosi asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo, rezultatų analizavimo ir panaudojimo gerinimas. Laukiami minimalūs rezultatai 20 % pagerės mokinių asmeninė mokymosi pažanga. Laukiami maksimalūs rezultatai 40 % pagerės mokinių asmeninė mokymosi pažanga.

14 14 Dėstomo dalyko turinio perteikimas taikant mokymo(si) metodus, ugdančius mokinių atsakomybę už savo mokymąsi. Mokymosi, psichologinės, socialinės pedagoginės pagalbos teikimas. 30 % dėstomo dalyko turinio perteikiama taikant mokymo(si) metodus, ugdančius mokinių atsakomybę už savo mokymąsi. 2 % pagerės mokinių ugdymosi kokybė. 60 % dėstomo dalyko turinio perteikiama taikant mokymo(si) metodus, ugdančius mokinių atsakomybę už savo mokymąsi. 10 % pagerės mokinių ugdymosi kokybė. Gerėja 4-ų klasių mokinių raštingumas, skaitymo įgūdžiai. 10 % pagerės 4-ų klasių mokinių raštingumas, skaitymo įgūdžiai. 20 % pagerės 4-ų klasių mokinių raštingumas, skaitymo įgūdžiai. Priemonės Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Socialiniai partneriai Įvykdymo terminas Ištekliai Pastabos 1. Seminaras mokytojams Virtualių bendravimo ir bendradarbiavimo erdvių, skirtų mokinio individualios pažangos stebėsenai, kūrimas Direktoriaus pavaduotojas ugdymui KPKC sausis 200 Eur MK lėšos, 200 Eur 2 proc. paramos lėšos 2. Pagalbos priemonių plano mokiniams, kurių pažangumas ir mokymosi kokybė mažėja, parengimas Vaiko gerovės komisija vasaris VGK 3. Seminaras mokytojams Motyvuojantys aktyvaus mokymosi metodai Direktorius KPKC kovas 400 Eur 2 proc. paramos lėšos 4. Individualios mokinio pažangos stebėsenos ir analizės modelio tobulinimas Metodinės tarybos pirmininkas vasaris VGK 5. Mokytojų gerosios patirties sklaida Iššūkiai ir galimybės naudojant pamokose EMA pratybas ar kitas Administracija kovas Metodinių grupių pirmininkai

15 15 virtualias erdves 6. Individualios konsultacijos mokiniams, vengiantiems dirbti pamokos metu ir pasižymintiems neatsakingu požiūriu į ugdymo(si) procesą Metodinė taryba Visus metus Metodinės grupės 7. Mokymo pagalbos teikimas 4-ųjų klasių mokiniams, tobulinant jų gimtosios kalbos ir matematikos įgūdžius Pradinių klasių metodinė grupė sausis - balandis Žmogiškieji ištekliai, neformaliojo ugdymo valandos 8. Ugdymo(si) proceso stebėsena ir analizė 9. Dalykinių ir metodinių savaičių organizavimas Administracija Metodinės tarybos pirmininkas Visus metus pagal metodinės tarybos veiklos planą Metodinė taryba, VGK Metodinė taryba 10. Dalykų pamokų organizavimas socialinių partnerių ir kitose, už mokyklos sienų esančiose, edukacinėse erdvėse 11. Tyrimas Virtualių ugdymosi aplinkų poveikis mokinių motyvacijos ir ugdymo(si) pažangos didėjimui Metodinės tarybos pirmininkas Direktoriaus pavaduotojas ugdymui A. Stulginskio universitetas (ASU), Kauno marių regioninis paras, Metelių regioninis parkas, Lietuvos sporto universitetas (LSU) balandis lapkritis balandis; spalis Dalykų mokytojai Dalykų mokytojai, įsivertinimo grupė 12. Individualios mokinio pažangos stebėsenos ir analizės modelio tobulinimas Administracija Visus metus Dalykų mokytojai

16 16 2 tikslas Tobulinti savitą gamtamokslinio, ekologinio, sveikos gyvensenos formaliojo ir neformaliojo ugdymo turinio diegimą, skatinant pilietiškumą ir bendradarbiavimą. Sėkmės kriterijus Pamokos netradicinėse edukacinėse aplinkose. Tarpdalykinė integracija. Mokinių užimtumas pilietinėje ir bendruomeninėje veikloje. Laukiami minimalūs rezultatai 30 % pamokų vyks edukacinėse erdvėse už mokyklos ribų. 40 % mokytojų integruoja gamtamokslinį, ekologinį, sveikos gyvensenos ugdymą pamokose. 20 % mokinių dalyvauja pilietinėse ir bendruomeninėse veiklose. Laukiami maksimalūs rezultatai 50 % pamokų vyks edukacinėse erdvėse už mokyklos ribų. 70 % mokytojų integruoja gamtamokslinį, ekologinį, sveikos gyvensenos ugdymą pamokose. 60 % mokinių dalyvauja pilietinėse ir bendruomeninėse veiklose. Priemonės Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Socialiniai partneriai Įvykdymo terminas Ištekliai Pastabos 1. Edukacinių paskaitų bei filmų sveikos gyvensenos tema organizavimas mokiniams Sveikatos priežiūros specialistas Kauno m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras I pusmetis Klasių vadovai 2. Parengti pamokų netradicinėse edukacinėse erdvėse tvarkaraštį 3. Tarpdalykinės integracijos stebėsena dalykų pamokose Metodinės tarybos pirmininkas ASU, Kauno marių regioninis parkas, Metelių regioninis parkas, LSU sausis Administracija vasaris Metodinė taryba Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 4. Socialinių partnerių įtraukimas į ugdymo procesą. Projektas Eksperimentų diena mokykloje Metodinės tarybos pirmininkas ASU, Kauno moksleivių aplinkotyros centras, Kauno m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras gegužė Dalykų mokytojai 5. Tęstinės ekologinės ir Direktoriaus pavaduotojas Alytaus Jotvingių birželis Darbo grupė 700 Eur

17 17 sveikatinimo stovyklos Metelių regioniniame parke organizavimas ir vykdymas vyresniųjų klasių mokiniams ugdymui gimnazija, Kauno moksleivių techninės kūrybos centras 2 proc. paramos lėšos, projekto lėšos 6. Mokyklos tinklaraščio, skirto gamtamokslinio, ekologinio, sveikos gyvensenos ugdymui(si), kūrimas Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Kauno moksleivių aplinkotyros centras spalis IKT specialistai, dalykų mokytojai 7. Mokinių ir tėvų skatinimas dalyvauti mokyklos ir miesto organizuojamuose pilietiniuose renginiuose, akcijose Administracija Visus metus Klasių vadovai 3 tikslas Saugios ir šiuolaikiškos mokyklos bendruomenės be patyčių kūrimas. Sėkmės kriterijus Gerėja mokinių lankomumo rodikliai. Skatinamas pozityvus mokinių elgesys ir mokymosi motyvacija. Stiprėja mokyklos bendruomenės tarpusavio ryšiai. Laukiami minimalūs rezultatai 10 % mažėja be priežasties praleistų pamokų skaičius vyresnėse klasėse. 20 % gerėja mokinių elgesys ir mokymosi motyvacija. 40 % bendruomenės narių dalyvauja mokyklos bendruomenei skirtuose renginiuose. Laukiami maksimalūs rezultatai 30 % mažėja be priežasties praleistų pamokų skaičius vyresnėse klasėse. 40 % gerėja mokinių elgesys ir mokymosi motyvacija. 70 % bendruomenės narių dalyvauja mokyklos bendruomenei skirtuose renginiuose. Priemonės Eil. Priemonės Nr. pavadinimas 1. Budėjimo mokykloje tvarkos tobulinimas ir priežiūra Atsakingi vykdytojai Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Socialiniai partneriai Įvykdymo terminas sausis Ištekliai Pastabos

18 18 2. Smurto ir patyčių prevencijos stiprinimas, pasirenkant ir įgyvendinant smurto ir patyčių prevencijos programą 5 7 klasių mokiniams Pagalbos mokiniui specialistai, vaiko gerovės komisija Vaikų paramos centras vasaris Žmogiškieji 3. Perkeltas mokyklos budėtojo postas prie įėjimo į mokyklą Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams sausisvasaris 500 Eur sav. biudž.lėos 4. Seminaras Emocinio intelekto ugdymas Administracija KPKC vasaris 400 Eur 2 proc. paramos lėšos 5. Tyrimas apie mokinių fizinį ir psichologinį saugumą mokykloje Direktoriaus pavaduotojas ugdymui kovas Soc. Pedagogė, psichologė 6. Mokymai mokyklos bendruomenės nariams smurto, patyčių ir prevencijos tema Administracija VšĮ Mokymosi mokykla, VšĮ Tęstinių mokymų centras balandis 600 Eur 2 proc. paramos lėšos 7. Šeimos dienos bendruomenės šventės organizavimas ir vykdymas 8. Lauko klasės įrengimas mokyklos vidiniame kieme Mokyklos taryba Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Aukštųjų Šančių bendruomenė s centras Kauno moksleivių aplinkotyros centras gegužė rugpjūtis Klasių vadovai, Kalbų ir raiškos met. grupė, mokinių tėvai. 400 Eur 2 proc. paramos lėšos 1000 Eur spec. progr. lėšos 9. Be priežasties praleistų pamokų prevencija siekiant glaudžiau bendradarbiauti su mokinių tėvais VGK Šančių seniūnijos socialiniai darbuotojai, Kauno Panemunės policijos komisariato pareigūnai Visus metus Klasių vadovai

19 19 V SKYRIUS ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA Kas atsiskaito, informuoja Direktorius Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Metodinės tarybos pirmininkas Metodinių grupių pirmininkai Mokyklos taryba Mokyklos mokinių tarybos nariai Mokyklos vidaus įsivertinimo grupės vadovas Kam atsiskaitoma, kas informuojamas Mokyklos tarybai Dėl 2 proc. labdaros ir paramos lėšų panaudojimo Visuotiniuose tėvų susirinkimuose Dėl 2 proc. labdaros ir paramos lėšų panaudojimo Mokyklos savininko teises įgyvendinančiai institucijai Mokyklos tarybai Dėl ugdymo proceso organizavimo Mokytojų tarybai Dėl metinių veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo pagal kuruojamas veiklos sritis Mokyklos direktoriaus pavaduotojui ugdymui apie veiklą įgyvendinant mokyklos tikslus Metodinėje taryboje apie metodinę veiklą Mokyklos direktoriaus pavaduotojui ugdymui Dėl mokinių dalyvavimo neformaliojo ugdymo veikloje Mokyklos bendruomenės visuotiniame susirinkime apie tarybos veiklą Mokinių visuotiniame susirinkime apie mokinių tarybos veiklą Mokytojų tarybai Atsiskaitymo ir informavimo forma Vaizdiniai pranešimai Vaizdiniai pranešimai Metinė veiklos ataskaita raštu Vaizdinis pranešimas Vaizdiniai pranešimai Ataskaitos raštu Ataskaita raštu ir žodžiu Ataskaita raštu Pranešimas Pranešimas Vaizdinis pranešimas Giluminio Įvykdymo terminas sausio mėn. rugsėjo mėn. birželio mėn. gruodžio mėn. balandžio mėn. birželio mėn. gruodžio mėn. gruodžio mėn. Iki gruodžio 20 d. birželio mėn. birželio mėn. rugsėjo mėn. birželio mėn.

20 20 įsivertinimo rezultatai Vaizdinis pranešimas Plačiojo įsivertinimo rezultatai ir išvados. Tobulinti pasirinkti mokyklos veiklos rodikliai gruodžio mėn. Mokyklos socialinis pedagogas, logopedas ir psichologas Mokyklos tarybai Mokytojų tarybai ir administracijos posėdyje apie savo veiklą Žodinis pranešimas Tobulinti pasirinkti mokyklos veiklos aspektai Ataskaitos raštu gruodžio mėn. sausio mėn. birželio mėn. Direktorė Asta Daugirdė (Plano rengėjo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) PRITARTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos tarybos 2017 m. gruodžio 15 d. posėdžio protokolu Nr. (5.8)-15

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

KAUNO ATŽALYNO VIDURINĖS MOKYKLOS 2015 METŲ VEIKLOS PLANAS 1. Įstaigos socialinis kontekstas. I. ĮVADAS PATVIRTINTA Kauno Atžalyno vidurinės mokyklos

KAUNO ATŽALYNO VIDURINĖS MOKYKLOS 2015 METŲ VEIKLOS PLANAS 1. Įstaigos socialinis kontekstas. I. ĮVADAS PATVIRTINTA Kauno Atžalyno vidurinės mokyklos KAUNO ATŽALYNO VIDURINĖS MOKYKLOS 2015 METŲ VEIKLOS PLANAS 1. Įstaigos socialinis kontekstas. I. ĮVADAS PATVIRTINTA Kauno Atžalyno vidurinės mokyklos direktoriaus 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-266

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

Smalsučio strateginis m..xls

Smalsučio strateginis m..xls 1 2016-2018-ŲJŲ METŲ MARIJAMPOLĖS "SMALSUČIO" PRADINĖS MOKYKLOS MOKYKLOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI tūkst. Eur Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas Priemonės

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

TVARKA

TVARKA KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro 2018-12-28 įsakymu Nr. 210 (1.3.) 1. Įstaigos socialinis kontekstas. Kauno tautinės

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. 5) PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2016 m. gruodžio 30 d. visuotiniame dalininkų susirinkime (protokolo

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PATVIRTINTA Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V - 1 PRITARTA Akademijos Ugnės Karvelis Gimnazijos Tarybos 2019 m. vasario 7 d. Protokolo Nr. 2 KAUNO R. AKADEMIJOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno Dainavos progimnazijos direktorės 2019 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-018 KAUNO DAINAVOS PROGIMNAZIJA 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYR

PATVIRTINTA Kauno Dainavos progimnazijos direktorės 2019 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-018 KAUNO DAINAVOS PROGIMNAZIJA 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYR PATVIRTINTA Kauno Dainavos progimnazijos direktorės 2019 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-018 KAUNO DAINAVOS PROGIMNAZIJA 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS 1. Įstaigos socialinis kontekstas. Kauno

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016 2017 M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Valstybine švietimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS M. Klaipėda,

LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS M. Klaipėda, LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS 2019-2023 M. Klaipėda, 2019 1 TURINYS I.BENDROSIOS NUOSTATOS 3 II. SITUACIJOS ANALIZĖ 3 III. 2019-2023 M.M.

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-24 įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. vasario 26d. įsakymu V- 40 BIRŽŲ,,AUŠROS PAGRINDINĖS

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Vidaus audito ataskaita 2016 m m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus au

Vidaus audito ataskaita 2016 m m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus au Vidaus audito ataskaita 2016 m. 2016 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus auditas yra organizuojamas, kaip nuolatinis nenutrūkstantis,

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 22019 m. vasario d. įsakymo Nr. 42 priedas KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS DAINIAUS ŽVIRDAUSKO 2018 METŲ VEIKLOS

Detaliau

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 2016 METAI Darbuotojai Socialinių paslaugų centro darbuotojų išsilavinimas Išsilavinimas Socialiniai darbuotojai (%) Lankomosios priežiūros darbuotojai

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

VADUVOS DARŽELIS MOKYKLA

VADUVOS DARŽELIS MOKYKLA KAUNO PRANO MAŠIOTO PRADINĖ MOKYKLA PRITARTA Mokyklos tarybos posėdyje 2018 m. gruodžio 17 d. protokolas Nr. MP-2 PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2019 m. vasario d. Įsakymu Nr. SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS- KAUNO R. VILKIJOS GIMNAZIJA ANTANAS ŠVEDAS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. Vilkija I DALIS VADOVO ŽODIS KOMENTARAS (nurodomi

Detaliau

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR lentelė 209-202 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ Nuoroda į Vilkaviškio rajono

Detaliau

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras 2015-2018 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda ĮVADAS Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras - tai savanoriška,

Detaliau