LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR"

Transkriptas

1 LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO 219 m. balandžio 24 d. Nr. 9-SN Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos statuto 32 punkto 1 papunkčiu Lietuvos muzikos ir teatro akademijos senatas n u t a r i a tvirtinti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų programų reglamento naują redakciją (pridedama). Senato pirmininkas prof. habil. dr. Leonidas Melnikas

2 2 PATVIRTINTA Lietuvos muzikos ir teatro akademijos senato 214 m. birželio 18 d. nutarimu (protokolo Nr. 5 SE) (Lietuvos muzikos ir teatro akademijos senato 219 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 9-SN redakcija) LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (toliau Akademija, LMTA) studijų programų reglamentas (toliau Reglamentas) nustato bendruosius reikalavimus, keliamus pakopinių (išskyrus doktorantūros) ir profesinių studijų programoms (toliau kartu studijų programa, studijų programos), jų sudarymo ir vykdymo principus, studijų programų ir jų sudedamųjų dalių kūrimo, tobulinimo (atnaujinimo), įregistravimo ir išregistravimo tvarką. 2. Reglamentu siekiama užtikrinti į studentą orientuotas studijas, vykdomų studijų programų atitiktį Akademijos misijai ir vizijai, studijų, mokslo ir meno vienovę, studijų sandaros, turinio ir sąnaudų darną. 3. Reglamentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų aprašu ir kitais vidiniais ir išoriniais studijas reglamentuojančiais teisės aktais. 4. Pagrindinės sąvokos ir trumpiniai: 4.1. Studijų programa krypties (krypčių) studijų aukštojoje mokykloje įgyvendinimo visuma ir jos aprašas, kuriame numatyti studijų rezultatai ir jiems pasiekti reikalingas studijų turinys, mokymosi veiklos, metodai, priemonės, žmogiškieji ir kiti ištekliai Studijų dalykas vieną ar kelis semestrus dėstoma studijų programos dalis, ugdanti tam tikras kompetencijas bei gebėjimus ir įgyvendinanti studijų programos tikslus; studijų modulis iš kelių turinio požiūriu susijusių dalykų sudaryta studijų programos dalis, turinti bendrą tikslą ir numatomus pasiekti studijų rezultatus (toliau studijų dalykas (modulis)) Studijų kreditas studijų apimties vienetas, kuriuo skaičiuojamas vidutinis studijuojančiojo darbo krūvis, reikalingas studijų rezultatams pasiekti. Vienas kreditas yra 25-3 studento darbo valandų, kurias sudaro kontaktinės (auditorinės) ir savarankiško darbo valandos Studijų rezultatai studento žinios, supratimas, gebėjimai ir nuostatos baigus studijų modulį (dalyką) ir (ar) visą studijų programą Studijų kryptis akademinis, profesinis ir tyrimų laukas, kurį vienija bendra samprata, studijų rezultatai ir jų pasiekimų būdai (dėstymas, studijavimas, vertinimas) Studijų programos išorinis vertinimas nacionalinės ir tarptautinės patirties kontekste atliekama studijų programos ir jos vykdymo kokybės analizė bei rekomendacijų studijų programai tobulinti pateikimas Studijų programos akreditavimas procedūra, kurios metu įgaliota institucija teisės aktų nustatyta tvarka pripažįsta, kad studijų programa atitinka nustatytus reikalavimus Pakopinės studijos Lietuvos Respublikos studijų sistemos sandarą sudarančios studijos, skirtos kvalifikaciniam laipsniui arba mokslo, meno daktaro laipsniui įgyti. Pakopinės studijos gali būti šių pakopų: trumpoji kvalifikacijai pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros penktąjį lygį įgyti, pirmoji ir antroji kvalifikaciniam (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsniui įgyti, trečioji mokslo, meno daktaro laipsniui įgyti Bakalauro studijos kvalifikacinį bakalauro laipsnį ir (arba) profesinę kvalifikaciją suteikiančios pirmosios pakopos universitetinės studijos. Bakalauro studijų programa skiriama bendrajai erudicijai ugdyti ir profesinėms žinioms bei gebėjimams įgyti.

3 Magistrantūros studijos kvalifikacinį magistro laipsnį ir (arba) profesinę kvalifikaciją suteikiančios antrosios pakopos universitetinės studijos. Magistro studijų programa skiriama asmens mokslinei (meninei) ir profesinei kvalifikacijai kelti, problemų sprendimo, idėjų kūrimo ir taikymo mokslinių (meninių) tyrimų kontekste žinioms ir gebėjimams įgyti Profesinės studijos Lietuvos Respublikos studijų sistemos sandarą sudarančios studijos, skirtos kvalifikacijai įgyti ir pasirengti savarankiškai praktinei veiklai Tarpkryptinės studijos studijos, skirtos susietiems dviejų ar daugiau krypčių studijų rezultatams pasiekti Į studentą orientuotos studijos studijos, įgyvendinamos skatinant studentus aktyviai dalyvauti studijų procese (atsižvelgiama į studentų įvairovę bei jų poreikius, sudaromos sąlygos lanksčiai rinktis mokymosi galimybes; svarstomi ir taikomi įvairūs dėstymo būdai, atsižvelgiant į jų tinkamumą; reguliariai vertinami ir parenkami atitinkami dėstymo būdai bei pedagoginiai metodai; skatinamas studento savarankiškumas, kartu užtikrinant tinkamas dėstytojo konsultacijas bei pagalbą; skatinama studento ir dėstytojo tarpusavio pagarba; vertinimo kriterijai ir metodai, taip pat balų rašymo kriterijai yra iš anksto skelbiami; vertinimas leidžia studentams parodyti, kokiu lygiu numatomi studijų rezultatai buvo pasiekti; studentams teikiamas grįžtamasis ryšys ir prireikus jie konsultuojami dėl mokymosi proceso; vertinimas yra nuoseklus, sąžiningai taikomas visiems studentams ir atliekamas laikantis nustatytų procedūrų; nustatyta formali studentų apeliavimo tvarka) Studijų programos aprašas dokumentas, rengiamas ketinamai vykdyti studijų programai, kurio paskirtis yra informuoti būsimus studentus apie programos tikslą (-us), programoje numatomus studijų rezultatus, turinį, studijų metodus, vertinimą; informuoti studentus apie tai, ką jie privalės žinoti, gebėti, suprasti baigus programą (studijų dalyką), kokie bus jų pasiekimų vertinimo kriterijai, metodai, formos; informuoti darbdavius apie programos studijų rezultatus, studijų turinį ir absolventų kvalifikaciją; sukurti prielaidas programos dalyvių ir socialinių partnerių komunikacijai; sukurti prielaidas programos akreditavimui. Programos aprašymo sudėtinės dalys yra šios: programos poreikis, programos tikslas (-ai) ir numatomi studijų rezultatai, programos sandara, personalas, materialieji ištekliai, studijų eiga ir jos vertinimas, programos vadyba Studijų programos profilio aprašas pagal šio Reglamento 1 priede pateiktą formą parengtas dokumentas, kuriame nurodoma pagrindinė studijų programos informacija Studijų planas pagal šio Reglamento 2 ir 3 prieduose pateiktą formą parengtas dokumentas, kuriame atskleidžiama studijų programos struktūra, pagal semestrus išdėstomi studijų dalykai (moduliai), nurodoma jų apimtis kreditais, atsiskaitymo forma, valandų skaičius ir kt Studijų programos matrica pagal šio Reglamento 4 ir 5 prieduose pateiktą formą parengtas dokumentas, atskleidžiantis studijų dalykų (modulių) sąsajas su programos studijų rezultatais Studijų dalyko (modulio) aprašas pagal šio Reglamento 6 priede pateiktą formą parengtas studijų dalyko (modulio) aprašymas, kuriame nurodoma ši būtina informacija: studijų dalyko (modulio) pavadinimas (lietuvių ir anglų kalbomis), kodas, apimtis kreditais ir valandomis (nurodant kontaktinio ir savarankiško darbo apimtį valandomis), numatomi studijų dalyko (modulio) rezultatai ir jų sąsajos su numatomais programos studijų rezultatais, studijų metodais ir studentų pasiekimų vertinimo metodais, numatomų studijų rezultatų vertinimo kriterijai, turinys, pagrindinė literatūra ir kt Studento pasiektų studijų rezultatų vertinimas kiekybinių ir kokybinių duomenų apie studijavimo pasiekimus rinkimas, sisteminimas ir analizė, studijavimo pasiekimų įvertinimas, remiantis vertinimo kriterijais Vertinimo kriterijai iš anksto nustatyti kiekybiniai ir kokybiniai studijų rezultatų vertinimo rodikliai, kurie parodo, ar studento pasiekimai ir studijavimo kokybė atitinka nustatytus reikalavimus Egzaminas studento pasiektų studijų rezultatų vertinimo (atsiskaitymo) forma. Studentų pasiektų studijų rezultatų vertinimai egzaminų metu fiksuojami dešimties balų sistema (nuo 1 iki 1 balų). Galutinio studijų dalyko (modulio) pasiekimų vertinimo forma Akademijoje yra egzaminas. Pirmosios tęstinio studijų dalyko (modulio) dalys gali būti vertinamos įskaita. Studentų pasiektų studijų rezultatų vertinimai įskaitų metu fiksuojami įskaityta arba neįskaityta. Studentas išlaiko įskaitą, jei įrodo, kad įsisavino ne mažiau kaip pusę studijų dalyko žinių.

4 Studento darbo krūvis kiekybinis studijavimo veiklų matas, kuris reikalingas studijų rezultatams pasiekti per nustatytą laikotarpį. Studento darbo krūvį sudaro kontaktinis ir savarankiškas studento. 5. Reglamente naudojami trumpiniai: 5.1. ARC Akademinių reikalų centras; 5.2. KVS Kokybės vadybos skyrius; 5.3. SIDS Studijų informacijos ir duomenų skyrius; 5.4. SPS Studijų programų skyrius; 5.5. SKVC Studijų kokybės vertinimo centras. III. STUDIJŲ PROGRAMŲ SANDARA 6. Pirmosios pakopos studijų programos, kurią baigus suteikiamas kvalifikacinis bakalauro laipsnis, apimtis gali būti 18, 21 arba 24 studijų kreditų (toliau kreditai), iš jų: 6.1. krypties studijų (įskaitant praktiką ir baigiamojo darbo rengimą) rezultatams pasiekti skiriama ne mažiau kaip 12 kreditų. Iš jų: ne mažiau kaip 15 kreditų turi sudaryti praktika, kuri gali būti atskiras studijų dalykas (modulis) arba sudėtinė studijų dalyko (modulio) dalis. Jeigu praktika yra sudėtinė studijų dalyko (modulio) dalis, jos turinys ir vertinimo reikalavimai turi būti pateikti studijų dalyko (modulio) apraše; ne mažiau kaip 15 kreditų turi būti skiriama baigiamojo darbo (meno projekto) rengimui ir gynimui. Kai studijos yra tarpkryptinės, rekomenduojama atlikti vieną bendrą krypčių studijų rezultatus integruojantį baigiamąjį darbą (projektą) Akademijos nustatytoms arba studento pasirenkamoms studijoms skiriama ne daugiau kaip 12 kreditų. Iš jų: ne mažiau kaip 15 kreditų turi sudaryti Akademijos nustatyti privalomieji bendrųjų universitetinių studijų dalykai (moduliai) ne daugiau kaip 15 kreditus turi sudaryti kiti Akademijos nustatyti privalomieji arba pasirenkamieji dalykai (moduliai), kurie gali būti skirti: gilesnėms tos pačios krypties studijoms; kitos krypties studijoms; papildomai praktikai, skaitmeninės kompetencijos, kitų bendrųjų gebėjimų ugdymui; gretutinės krypties (krypčių) studijoms; pedagoginėms studijoms. Pedagogo kvalifikacijai įgyti skiriama 6 kreditų, iš kurių: kreditų skiriama pedagogikos krypties studijoms (prioritetą teikiant pedagogikai, psichologijai, mokomojo dalyko (pedagoginės specializacijos) metodikai); į šią dalį įeina teorinis ar teoriją ir praktiką integruojantis pedagoginių studijų baigiamasis, kuriam skiriama ne mažiau kaip 3 kreditai; pedagoginė praktika, kurios apimtis yra 3 kreditų; 7. Antrosios pakopos studijų programos, kurią baigus suteikiamas pagrindinės krypties magistro kvalifikacinis laipsnis, apimtis gali būti 9 arba 12 kreditų, iš jų: 7.1. krypties (krypčių) studijoms, per kurias įgyjami krypties apraše nustatyti studijų rezultatai, skiriama ne mažiau kaip 6 kreditų. Krypties studijų dalykai (moduliai) turinio požiūriu privalo būti kokybiškai aukštesnio meninio meistriškumo, probleminio ar inovacinio lygmens, nei juos grindžiantys pirmosios studijų pakopos dalykai (moduliai); 7.2. ne mažiau kaip 3 kreditų turi būti skiriama baigiamajam darbui (projektui). Menų studijų magistrantūros baigiamasis turi būti kūrybinis projektas ir su šiuo projektu susijęs tiriamasis rašto ; 7.3. ne daugiau kaip 3 studijų kreditų gali sudaryti Akademijos nustatyti arba studento pasirenkami dalykai (moduliai), kurie, priklausomai nuo studijų programos pobūdžio, gali būti skirti: gilesnėms krypties studijoms ir (ar) tiriamajam darbui (meno kūriniui); papildomai praktinei veiklai (profesinės veiklos praktika);

5 kitos krypties dalykams (moduliams), kai vykdoma studijų programa, kuriai keliami tikslai susiję su tarpkryptinėmis studijomis; gretutinės krypties studijoms; skaitmeninės kompetencijos, kitų bendrųjų gebėjimų ugdymui; 8. Studijų dalykų (modulių) apimtis gali būti: 8.1. pirmosios pakopos studijose 3, 6, 9, 12, 15 ir t. t. kreditų; 8.2. antrosios pakopos studijose 5, 1, 15, ir t. t. kreditų. 9. Vieno studijų semestro apimtis 3 kreditų. 1. Per semestrą pirmosios pakopos studijose dalykų (modulių) ir egzaminų (įskaitų) skaičius negali būti didesnis kaip 7, antrosios pakopos studijose negali būti didesnis kaip 5. IV. BENDRIEJI STUDIJŲ PROGRAMŲ REIKALAVIMAI 11. Studijų programos pavadinimas turi atspindėti jos turinį. Programos tikslas turi būti aiškiai suformuluotas ir susietas su studijų rezultatais. 12. Atnaujinant vykdomas ir kuriant ketinamas vykdyti studijų programas privaloma atsižvelgti į studijų krypties specifiškumą ir optimaliai suderinti teorinių ir praktinių (individualių ir grupinių) studijų dalykų (modulių) santykį, neviršijant norminės studijų programos kainos. 13. Pirmosios pakopos studijų programų turinys privalo: suteikti įvairiapusį teorinį studijuojamos srities ir profesinės veiklos pažinimą suteikiančios naujų fundamentinių ir taikomųjų mokslinių/meninių tyrimų rezultatais pagrįstos integruotos profesinės veiklos ir studijų srities žinių, kurias gebama taikyti plačiose tarpdalykinėse studijų ar profesinės veiklos srityse; išmokyti rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus svarbioms mokslinėms/meninėms, profesinės veiklos problemoms spręsti, kultūrinei ir meninei kūrybai, naudojantis fundamentinių ir taikomųjų mokslinių/meninių tyrimų pasiekimais ir metodais; išugdyti gebėjimą planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti savo veiklą profesijos ir studijų kontekste, savarankiškai pasirenkant kompleksines technologines, organizacines ir metodines priemones; išugdyti gebėjimą bendrauti su specialistais ir visuomene sprendžiant profesinės veiklos ar studijų srities uždavinius, pristatant atliktą veiklą ir jos rezultatus, imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir jos vertinimą vadovaujantis profesine etika ir pilietiškumu; išugdyti gebėjimą savarankiškai mokytis ir (ar) kurti savo profesinės veiklos ir studijų srityje ir planuoti mokymosi procesą, suvokti moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai. 14. Pirmosios pakopos studijose ne mažiau kaip pusę studijų krypties dalykų apimties turi dėstyti mokslininkai arba pripažinti menininkai (meno dalykus). 15. Antrosios pakopos studijų programos turinys turi: suteikti fundamentinių arba taikomųjų mokslinių tyrimų (meno projektų tiriamųjų dalių) rezultatais grindžiamų naujausios studijų ar veiklos srities žinių ir išugdyti gebėjimą taikyti jas sprendžiant uždavinius naujoje ar nežinomoje aplinkoje, vykdant mokslinius tyrimus arba užsiimant profesionaliąja menine veikla, diegiant naujoves; išugdyti gebėjimą analizuoti, sintetinti ir vertinti studijoms, mokslinei (meno), profesinei veiklai ir naujovių diegimui reikalingus tyrimų duomenis, gebėjimą integruoti žinias ir valdyti sudėtingas situacijas, priimti sprendimus, kai nėra išsamios ir apibrėžtos informacijos, įvertinti alternatyvius sprendimo variantus ir galimą poveikį aplinkai;

6 išugdyti gebėjimą pritaikyti turimas žinias ir jomis remiantis rengti naujas priemones (technines, metodines, informacines, organizacines-vadybines), reikalingas moksliniams tyrimams, studijoms, kultūrinei ir meninei veiklai vykdyti arba naujovėms diegti; išugdyti gebėjimą aiškiai, argumentuotai perteikti apibendrintą informaciją specialistams ir kitiems asmenims, ją kritiškai vertindamas, gebėjimą imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir jos vertinimą, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu, taip pat atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos tobulinimą; išugdyti gebėjimą savarankiškai planuoti mokymosi procesą, savarankiškai pasirinkti tobulinimosi kryptį ir toliau lavintis (mokytis) savarankiškai. Išugdyti gebėjimą pasinaudoti mokslinių tyrimų (meninės veiklos) žiniomis, suteikti tiriamojo darbo patirties bei sisteminio ir strateginio mąstymo įgūdžių savarankiškai profesinei veiklai ir moksliniam tiriamajam darbui (meninei veiklai). Išugdyti gebėjimą priimti inovatyvius sprendimus, įvertinant galimas visuomenines ir etines veiklos pasekmes. Išugdyti gebėjimą veikti suvokiant moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai. 16. Antrosios pakopos studijose: ne mažiau kaip 8 procentų magistrantūros dėstytojų turi turėti mokslo (meno) laipsnį (būti pripažinti menininkai). Kiti gali būti praktikai, per pastaruosius 7 metus įgiję ne trumpesnę kaip 3 metų dėstomus taikomuosius dalykus atitinkančią profesinės veiklos patirtį ne mažiau kaip 2 procentų krypties dalykų apimties turi dėstyti profesoriaus pareigas einantys dėstytojai. 17. Reikalavimai baigiamiesiems darbams kiekvienai studijų krypčiai nustatyti LMTA senato patvirtintame Baigiamųjų darbų vertinimo organizavimo tvarkos apraše. V. REIKALAVIMAI STUDENTO DARBO KRŪVIUI IR KONTAKTINIO DARBO APIMČIAI 18. Studento darbo krūvis tai laikas, skirtas pasiekti numatytus studijų rezultatus. Studijų apimtį nurodo dalyko (modulio) studijoms skiriamas kreditų skaičius. Vienerių studijų metų 6 kreditų apimties studijų rezultatams pasiekti skiriama 16 valandų per metus, 4 valandų per savaitę. 19. Studento darbo krūvį sudaro šios veiklos: kontaktinio darbo su dėstytoju valandos (individualios ir grupinės) auditorijoje. Kontaktinis gali būti ir nuotolinis, jei tai numatyta studijų dalyko (modulio) apraše. Studento kontaktinio darbo valandų per visą studijų laikotarpį vidurkis yra apskaičiuojamas atsižvelgiant į minimalų studentų skaičių ir studijų programos norminę kainą; savarankiško darbo valandos saviruoša, metodinės ir mokslinės literatūros studijavimas, praktikos darbai, informacijos rinkimas, tyrimai, pasiruošimas vertinimui ir kita su studijų rezultatų pasiekimu susijusi veikla; 2. Siekiant optimalaus studento kontaktinio ir savarankiško darbo valandų santykio, nustatomos tokios kontaktinių valandų normos studijų dalykui per semestrą: kreditų apimties studijų dalykams ne daugiau kaip 48 valandos per semestrą; kreditų apimties studijų dalykams ne daugiau kaip 64 valandos per semestrą. 21. Kontaktinio darbo formos gali būti: (paskaitos) dėstytojo su studentų grupe teorinei medžiagai išdėstyti, kai vyrauja aiškinimo, pasakojimo, iliustravimo, demonstravimo ir kiti metodai; dėstytojo su studentų grupe praktinių gebėjimų lavinimui ir (arba) studento savarankiško darbo rezultatų pristatymas ir aptarimas, kai vyrauja diskusijų, debatų, atvejų analizės, projektų bei kiti metodai; Individualūs individualus dėstytojo su vienu studentu.

7 7 22. Atsižvelgiant į studijų programų norminių kainų skirtumus ir siekiant studijų programų rentabilumo, nustatomas toks vidutinis leistinų individualių kontaktinių valandų skaičius per visą studijų laikotarpį vienai savaitei: vidutiniškai 3 valandos muzikos krypties studijų programose (išskyrus Muzikos studijų programos garso režisūros, muzikos industrijos ir prodiusavimo specializacijas); vidutiniškai 1,5 valandos Muzikos studijų programos garso režisūros specializacijoje; vidutiniškai 1 valanda edukologijos, kino, pedagogikos, šokio, teatro krypčių studijų programose; ne daugiau kaip,25 valandos menotyros, vadybos krypčių studijų programose, Muzikos studijų programos muzikos industrijos ir prodiusavimo specializacijoje. 23. Didesnis kontaktinių valandų skaičius išimties tvarka gali būti leidžiamas fakulteto tarybos siūlymu Akademijos senato nutarimu, kai tai yra būtina studijų rezultatams pasiekti. VI. KETINAMOS VYKDYTI STUDIJŲ PROGRAMOS RENGIMAS IR TVIRTINIMAS 24. Ketinamą vykdyti studijų programą gali inicijuoti Akademijos socialiniai partneriai, ARC, fakultetų dekanai, studijų programų komitetų nariai ir kt. apie tai raštu informuojant atitinkamo fakulteto tarybą. 25. Prieš rengiant ketinamą vykdyti studijų programą būtina įvertinti: numatomų rengti specialistų poreikį šalyje ir (ar) regione, absolventų galimybes įsidarbinti, mokslinį ir (ar) profesinį pajėgumą vykdyti numatomos krypties studijas; turimus ar ketinamus pasitelkti išteklius numatytoms studijoms vykdyti (dėstytojai ir tinkama jų kvalifikacija; studijoms skirtų patalpų kiekis ir tinkamumas; metodinės, mokslinės ir kt. literatūros bei periodikos aktualumas ir pakankamumas; instrumentai ir (a) kita studijoms reikalinga įranga). 26. Fakulteto taryba, įvertinusi Reglamento 25 punkte nurodytas sąlygas, teikia prašymą SPS dėl ketinamos vykdyti studijų programos rengimo. 27. SPS, įvertinęs fakulteto tarybos prašymą, teikia siūlymą Senatui dėl ketinamos vykdyti studijų programos rengimo. Senatui priėmus teigiamą sprendimą dėl siūlymo, SPS rengia rektoriaus įsakymą dėl ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo darbo grupės ir jos pirmininko (toliau Darbo grupė, Darbo grupės pirmininkas) sudarymo. 28. Darbo grupė sudaroma iš: dėstytojų, ketinančių dalyvauti studijų programos vykdyme; SPS deleguoto atstovo; bent vieno potencialaus darbdavio arba (ir) kito socialinių partnerių atstovo. 29. Naujos studijų programos aprašo rengimo klausimais Darbo grupę gali konsultuoti, teikti pastabas ir rekomendacijas ir kiti Akademijos padaliniai, kuruojantys su studijomis susijusias sritis. 3. Parengtą ir fakulteto tarybos patvirtintą ketinamos vykdyti studijų programos aprašo projektą (ir jo priedus) Darbo grupės pirmininkas SPS pateikia ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki senato posėdžio, kuriame ketinama svarstyti ketinamos vykdyti studijų programą. 31. SPS iki senato posėdžio įvertina, ar studijų programos aprašas atitinka studijų programų rengimo reikalavimus ir studijas reglamentuojančius teisės aktus. 32. Suderintą ketinamos vykdyti studijų programos aprašo projektą SPS ne vėliau kaip likus 1 savaitei iki posėdžio teikia svarstyti Akademijos Senatui.

8 8 33. Senatas svarsto teikiamos tvirtinti ketinamos vykdyti studijų programos aprašo projektą ir priima vieną iš šių sprendimų: tvirtinti ketinamos vykdyti studijų programos aprašo projektą ir teikti jį bei deklaraciją dėl ketinamos vykdyti studijų programos atitikties studijų programų reikalavimams SKVC; netvirtinti ketinamos vykdyti studijų programos aprašo projekto ir grąžinti jį Darbo grupei tobulinti. 34. Bet kuriame vertinimo etape radus trūkumų ketinamos vykdyti studijų programos aprašo projekte, jis grąžinamas Darbo grupei tobulinti. Pataisytas ketinamos vykdyti studijų programos aprašo projektas iš naujo nagrinėjamas pagal Reglamente numatytą tvarką. 35. Akademijos Senato patvirtintą ketinamos vykdyti studijų programos aprašą SPS teikia SKVC teisės aktuose nustatyta tvarka. 36. SKVC akreditavus ir įregistravus ketinamą vykdyti studijų programą Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, studijų programos priežiūra LMTA rektoriaus įsakymu yra priskiriama atitinkamam studijų programos komitetui arba sudaromas naujas studijų programos komitetas. VII. VYKDOMOS STUDIJŲ PROGRAMOS ATNAUJINIMO TVARKA 37. Akademijoje vykdomos studijų programos peržiūrimos ir (ar) atnaujinamos ne rečiau kaip kas dveji metai pagal SPS sudarytą planą. 38. Siūlymus vykdomos studijų programų atnaujinimui gali teikti Akademijos socialiniai partneriai, ARC, fakultetų dekanai, studijų programų komitetų nariai, LMTA studentų atstovybė ir kt., pateikdami rašytinius pasiūlymus atitinkamam studijų programos komitetui. 39. Studijų programos atnaujinimu laikomi pakeitimai, susiję su šiais studijų programos elementais: pavadinimu; tikslu (-ais); studijų rezultatais; programos sandara (studijų planu); programos apimtimi kreditais ir studijų trukmė metais; kontaktinio darbo valandomis; savarankiško darbo valandomis; visu studento darbo krūviu valandomis; specializacijomis; 4. Studijų programos komitetas suderina su SPS studijų programos atnaujinimo poreikį ir iki kovo 1 d. kartu su studijų programą vykdančiais padaliniais rengia dokumentus, nurodytus Reglamento 41 punkte. 41. Studijų programos komitetas ne vėliau kaip iki balandžio 1 d. SPS pateikia šiuos dokumentus: studijų programos profilio aprašą; studijų planą; studijų programos matricą; naujų ir (ar) atnaujintų dalykų (modulių) aprašus, jei tokių yra. 42. Studijų programos atnaujinimo dokumentus (nurodytus punktuose) SPS, suderinęs su fakulteto, kuriame vykdoma studijų programa, taryba teikia tvirtinti Akademijos Senatui.

9 9 43. Studijų programos pakeitimai, kurie nėra paminėti 39 punkte ir nedaro įtakos studijų programos rentabilumui yra teikiami ir tvirtinami SPS. 44. Bet kuriame vertinimo etape radus trūkumų dokumentuose, nurodytuose Reglamento 41 punkte, jie grąžinami studijų programos komitetui tobulinti. Studijų programos komitetas per 5 darbo dienas pataisytus dokumentus grąžina SPS. 45. Pakartotinai gavus neigiamą vertinimą, studijų programos atnaujinimo procedūros kartojamos iš pradžių pagal Reglamente numatytą tvarką. 46. Atnaujintos studijų programos įsigaliojimą nustato Senatas. 47. Senatui patvirtinus atnaujintą studijų programą atsakingas SPS darbuotojas pakeistus studijų programos duomenis pateikia Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrui. VIII. STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠO RENGIMO, ATNAUJINIMO, TVIRTINIMO IR VYKDYMO NUTRAUKIMO TVARKA 48. Akademijoje vykdomose studijų programose dėstomi studijų dalykai (moduliai) yra registruojami vidiniame Akademijos Studijų dalykų (modulių) aprašų registre (toliau Dalykų (modulių) registras). 49. Kiekvienam Dalykų (modulių) registre įregistruotam ar planuojamam naujam studijų dalykui (moduliui) katedros/skyriai paskiria koordinuojantį dėstytoją, kuris yra atsakingas už studijų dalyko (modulio) aprašo rengimą ir atnaujinimą. 5. Studijų dalyką (modulį) koordinuojantis dėstytojas tobulina dėstomo studijų dalyko (modulio) turinį, diegia naujoves ir ne rečiau kaip vieną kartą per dvejus metus atnaujina studijų dalyko (modulio) aprašą pagal SPS pateiktą planą. 51. Naujo studijų dalyko (modulio) rengimą, dėstomo studijų dalyko (modulio) atnaujinimą ar jo dėstymo nutraukimą gali inicijuoti studijų dalyką (modulį) koordinuojantis dėstytojas ar katedra, studijų programų komitetai, studentų atstovybė, fakulteto dekanas ir SPS. 52. Dalykas (modulis) yra registruojamas Dalykų (modulių) registre kaip naujas, kuomet yra atnaujinami šie dalyko (modulio) elementai: pavadinimas; apimtis kreditais; vykdymo trukmė semestrais; 53. Dalykas (modulis) yra registruojamas Dalykų (modulių) registre kaip atnaujintas, kuomet yra atnaujinami šie dalyko (modulio) elementai: padalinys; tikslas; dalyko studijų rezultatai; savarankiškų studijų užduotys; temos (repertuaro reikalavimai); studijų metodai; įgyvendinimo forma; išankstiniai reikalavimai; gretutiniai reikalavimai; vertinimo strategija, metodai ir kriterijai kontaktinio ir savarankiško darbo valandos;

10 vykdymo laikotarpis (semestras) privalomos ir papildomos literatūros sąrašas. 54. Naujo ar atnaujinamo studijų dalyko (modulio) aprašą parengia jį koordinuojantis dėstytojas, suderinęs su katedra ir SPS: Ne vėliau kaip iki kovo 1 d. rudens semestrui; Ne vėliau kaip iki spalio 1 d. pavasario semestrui; 55. Naujo ar atnaujinamo studijų dalyko (modulio) aprašą tvirtina už jį atsakinga katedra/skyrius: Ne vėliau kaip iki balandžio 1 d. rudens semestrui; Ne vėliau kaip iki lapkričio 1 d. pavasario semestrui. 56. Patvirtintas naujo ar atnaujinamo studijų dalyko (modulio) aprašas pateikiamas SPS, kuris atnaujina Dalykų (modulių) registro duomenis, o naujam studijų dalykui (moduliui) suteikia kodą ir įtraukia jį į Dalykų (modulių) registrą. 57. Bet kuriame vertinimo etape radus trūkumų studijų dalyko (modulio) apraše, jis grąžinamas atsakingam dėstytojui tobulinti. Pataisytas studijų dalyko (modulio) aprašas turi būti iš naujo nagrinėjamas pagal Reglamente numatytą tvarką. 58. Naujas ar atnaujintas studijų dalykas (modulis) dėstomas ne anksčiau kaip nuo kito studijų semestro pradžios. X. STUDIJŲ PROGRAMOS VYKDYMO NUTRAUKIMO IR IŠREGISTRAVIMO TVARKA 59. Studijų programos vykdymo nutraukimą gali inicijuoti ARC, fakultetų dekanai, studijų programų komitetų nariai, pateikdami SPS rašytinį pagrindimą. 6. SPS teikimu ARC svarsto ir priima nutarimą dėl studijų programos vykdymo nutraukimo. Į tokią programą nebevykdomas studentų priėmimas. 61. Jei studijų programos, kurios vykdymas nutraukiamas, akreditavimo terminas baigiasi anksčiau negu studijų programą baigs paskutinė studentų laida, KVS teisės aktuose nustatyta tvarka organizuoja kreipimąsi į SKVC dėl studijų programos akreditavimo termino pratęsimo. 62. Pasibaigus studijų programos akreditavimo terminui SPS teisės aktuose nustatyta tvarka organizuoja studijų programos išregistravimą iš Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro. XI. STUDIJŲ PROGRAMŲ VADYBA 63. Akademija įgyvendina ir nuolat tobulina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą, kurios pagrindą sudaro Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatos ir gairės. Vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą tvirtina ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama, LMTA senatas. 64. Akademijoje vykdomos tik Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta tvarka akredituotos studijų programos. 65. LMTA vykdomų studijų programų kokybė yra užtikrinama aiškiu atsakomybės už studijų programų įgyvendinimą ir sprendimų priėmimą paskirstymu bei visų suinteresuotųjų šalių (studentų, dėstytojų, administracijos darbuotojų, absolventų, darbdavių ir kt.) įtraukimu į studijų kokybės tobulinimo procesus.

11 Katedra užtikrina studijų programos vykdymo procesą (studentų priėmimas, studijų eiga, teisingas ir skaidrus dėstytojų įdarbinimas bei kvalifikacijos tobulinimo procedūros, studijų ištekliai ir parama studentams, informacijos valdymas ir skelbimas). 67. Studijų programos komitetas stebi, vertina ir peržiūri studijų programas, jų tikslus, studijų rezultatus, turinį, siekia išlaikyti tinkamą studijų lygį, atlieka vidinį studijų programos kokybės vertinimą, atnaujinimą ir tobulinimą. 68. Dėstytojai yra atsakingi už savo dėstomų studijų dalykų kokybę studijų rezultatų pasiekimą, kūrybišką ir inovatyvų dėstymą, mokomosios medžiagos kokybę bei atitiktį naujausiems mokslo/meno pasiekimams, kontaktinio darbo kokybę, atitiktį konkrečių studentų poreikiams. 69. Studijų programų skyrius koordinuoja ketinamų vykdyti studijų programų rengimo procesus, rengia vykdomų studijų programų tobulinimo planus ir juos įgyvendina kartu su katedromis ir studijų programų komitetais. 7. Atliekant studijų programų kokybės užtikrinimo priežiūrą Studijų programų skyriui padeda Kokybės vadybos skyrius, kuris sistemingai vykdo apklausas dėl studijų vykdymo kokybės ir teikia rekomendacijas studijų programų kokybei tobulinti. 71. Studentai yra atsakingi už savo asmeninius studijų rezultatų pasiekimus, studijų proceso kokybei keliamų akademinių ir kitų reikalavimų laikymąsi ir grįžtamojo ryšio apie savo studijas teikimą. XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 72. Reglamentas ir jo pakeitimai tvirtinami Senato nutarimu. 73. Visa būtina su studijomis susijusi informacija apie studijų programas, jų tikslus ir studijų rezultatus, teikiamas kvalifikacijas ir studijų kokybę, studijų planus ir kt. teikiama Akademijos tinklalapyje ir/ar intranete.

12 12 (studijų programos profilio aprašo forma) STUDIJŲ PROGRAMOS PROFILIO APRAŠAS LMTA studijų programų reglamento 1 priedas Studijų programos pavadinimas Studijų programos specializacijos Programos valstybinis kodas LMTA padalinys (-iai) Programos vykdymo kalba (-os) Studijų rūšis Studijų pakopa Kvalifikacijos lygis pagal LTKS 1 Studijų forma (-os) ir trukmė metais Programos apimtis kreditais Visas studento darbo krūvis valandomis Kontaktinio darbo valandos Savarankiško darbo valandos Studijų krypčių grupė Pagrindinė studijų kryptis Gretutinė studijų kryptis (jei yra) Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra) Studijų programos komiteto pirmininkas (vadovas) Vadovo kontaktinė informacija Akredituojanti institucija Akredituota iki Studijų programos tikslas Studijų programos turinys: dalykų (modulių) grupės Studijų programos profilis Studijų programos pobūdis Studijų programos skiriamieji bruožai Reikalavimai stojantiesiems Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės Tolesnių studijų galimybės Profesinės veiklos galimybės Studijų metodai Vertinimo metodai 1 LTKS Lietuvos kvalifikacijų sandara

13 Studijų pakopos studijų rezultatų aprašymas* 1. Žinios ir jų taikymas 2. Gebėjimai vykdyti tyrimus 3. Specialieji gebėjimai 4. Socialiniai gebėjimai 5. Asmeniniai gebėjimai Numatomi programos studijų rezultatai * Šioje dalyje turi būti pateikiamas atitinkamos pakopos studijų rūšies (bakalauro ar magistro) studijų rezultatų apibūdinimas pagal Studijų pakopų aprašą parodant sąsajas su numatomais programos studijų rezultatais.

14 14 LMTA studijų programų reglamento 2 priedas (pirmosios pakopos studijų plano forma) Studijų programa: Valstybinis kodas: Specializacija (-os): Studijų pakopa: Studijų krypčių grupė: Studijų kryptis: (pirmosios pakopos studijų plano forma) PATVIRTINTA Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 2.. m d. Senato nutarimu (protokolo Nr....-SE) Studijų apimtis semestrais Eil. Nr. Dalyko (modulio) pavadinimas Dalyko kodas Kont. val. / sem. I (16 sav.) II (16 sav.) III (16 sav.) IV (16 sav.) V (16 sav.) Kont. val. / sem. Kont. val. / sem. Kont. val. / sem. Kont. val. / sem. Kont. val. / sem. VI (16 sav.) Kont. val. / sem. VII (16 sav.) Kont. val. / sem. VIII (16 sav.) Iš viso T* P* I* SS* T* P* I* SS* T* P* I* SS* T* P* I* SS* T* P* I* SS* T* P* I* SS* T* P* I* SS* T* P* I* SS* val. val. val. val. kred. A.f. val. val. val. val. kred. A.f. val. val. val. val. kred. A.f. val. val. val. val. kred. A.f. val. val. val. val. kred. A.f. val. val. val. val. kred. A.f. val. val. val. val. kred. A.f. val. val. val. val. kred. A.f. val. kred. I. Studijų krypties dalykai, įskaitant praktiką (ne mažiau kaip 15 kreditų) ir baigiamojo (-ųjų) darbo (-ų) rengimą (ne mažiau kaip 15 kreditų) - ne mažiau kaip 12 kreditų: Baigiamasis II. Akademijos nustatyti arba studento pasirenkami studijų dalykai - ne daugiau kaip 12 kreditų: Iš viso praktikai:, Iš viso baigiamajam darbui: Iš viso krypties dalykų: Iš viso studijų programoje: * T - teoriniai (paskaitos), P - praktiniai grupiniai, I - individualūs, SS - savarankiškas studento.

15 15 LMTA studijų programų reglamento 3 priedas (antrosios pakopos studijų plano forma) Studijų programa: Valstybinis kodas: Specializacija (-os): Studijų pakopa: Studijų krypčių grupė: Studijų kryptis: (antrosios pakopos studijų plano forma) PATVIRTINTA Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 2.. m d. Senato nutarimu (protokolo Nr....-SE) Studijų apimtis semestrais I (16 sav.) II (16 sav.) III (16 sav.) IV (16 sav.) Eil. Nr. Dalyko (modulio) pavadinimas Dalyko kodas Kont.val./sem. Kont.val./sem. Kont.val./sem. Kont.val./sem. Iš viso T* P* I* SS* T* P* I* SS* T* P* I* SS* T* P* I* SS* val. val. val. val. kred. A.f. val. val. val. val. kred. A.f. val. val. val. val. kred. A.f. val. val. val. val. kred. A.f. val. kred. I. Studijų krypties dalykai - ne mažiau kaip 6 kreditų: II. Baigiamasis ** - ne mažiau kaip 3 kreditų III. Akademijos nustatyti arba studento pasirenkami studijų dalykai - ne daugiau kaip 3 kreditų: Iš viso baigiamajam darbui: Iš viso studijų krypties dalykams: Iš viso studijų programoje: * T - teoriniai (paskaitos), P - praktiniai grupiniai, I - individualūs, SS - savarankiškas studento. ** Magistrantūros baigiamasis turi būti kūrybinis projektas ir su šiuo projektu susijęs tiriamasis rašto.

16 16 LMTA studijų programų reglamento 4 priedas (pirmosios pakopos studijų programos matricos forma) Studijų programa: Valstybinis kodas: Specializacija (-os): Studijų pakopa: Studijų krypčių grupė: Studijų kryptis: Eil. Nr. Dalyko (modulio) pavadinimas Kreditai (semestrais) I II III IV V VI VII VIII Kreditai (suma) Studijų programos ir (ar) specializacijos (-ų) dalykų sąsajos su numatomais programos studijų rezultatais Numatomi programos studijų rezultatai 1. Žinios, jų taikymas 2. Gebėjimai vykdyti tyrimus 3. Specialieji gebėjimai 4. Socialiniai gebėjimai 5. Asmeniniai gebėjimai I. Studijų krypties dalykai, įskaitant praktiką (ne mažiau kaip 15 kreditų) ir baigiamojo (-ųjų) darbo (-ų) rengimą (ne mažiau kaip 15 kreditų) - ne mažiau kaip 12 kreditų: Baigiamasis II. Akademijos nustatyti arba studento pasirenkami studijų dalykai - ne daugiau kaip 12 kreditų: Iš viso:

17 17 LMTA studijų programų reglamento 5 priedas (antrosios pakopos studijų programos matricos forma) Studijų programa: Valstybinis kodas: Specializacija (-os): Studijų pakopa: Studijų krypčių grupė: Studijų kryptis: Eil. Nr. Dalyko (modulio) pavadinimas Kreditai (semestrais) I II III IV Kreditai (suma) Studijų programos ir (ar) specializacijos (-ų) dalykų sąsajos su numatomais programos studijų rezultatais Numatomi programos studijų rezultatai 1. Žinios, jų taikymas 2. Gebėjimai vykdyti tyrimus 3. Specialieji gebėjimai 4. Socialiniai gebėjimai 5. Asmeniniai gebėjimai I. Studijų krypties dalykai - ne mažiau kaip 6 kreditų: II. Baigiamasis - ne mažiau kaip 3 kreditų III. Akademijos nustatyti arba studento pasirenkami studijų dalykai - ne daugiau kaip 3 kreditų: Iš viso:

18 (dalyko (modulio) aprašo forma) DALYKO (MODULIO) APRAŠAS LMTA studijų programų reglamento 6 priedas Dalyko (modulio) pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis Kodas Studijų programa (-os) Koordinuojantis: Kitas (-i): Dėstytojas (-ai) Studijų pakopa Padalinys Dalyko (modulio) tipas Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis / Studijų programa Dėstymo kalba (-os) Reikalavimai studijuojančiajam Išankstiniai reikalavimai Gretutiniai reikalavimai (jei yra) Dalyko (modulio) apimtis kreditais Visas studento darbo krūvis valandomis Kontaktinio darbo valandos Savarankiško darbo valandos Dalyko (modulio) tikslas Trumpa dalyko (modulio) anotacija (iki 5 simbolių) Studijos programos numatomi studijų rezultatai Studijų dalyko (modulio) numatomi studijų rezultatai Dalyko studijų metodai Studentų pasiekimų vertinimo metodai

19 19 Kontaktinis Temos (repertuaro reikalavimai) Grupiniai Individualūs Iš viso kontaktinio darbo valandų Savarankiškų studijų užduotys Iš viso: Vertinimo strategija Svoris, proc. Atsiskaitym o laikas Vertinimo kriterijai Autorius Privalomi studijų šaltiniai Leidimo metai Pavadinimas Periodinio leidinio Nr. ar leidinio tomas Leidimo vieta ir leidykla ar internetinė nuoroda Papildomi studijų šaltiniai Patvirtinta Katedros pavadinimas katedros: data, protokolo Nr. Registracijos studijų dalykų (modulių) registre data ir Nr.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS

ALEKSANDRO STULGINSKIO  UNIVERSITETAS Programos kodas Dėstomoji kalba Studijų sritis ir kryptis (šaka) Studijų pakopa Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis MIŠKŲ IR EKOLOGIJOS FAKULTETAS Antrosios pakopos studijų programa LAUKINIŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIAI

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais gr

Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais gr Studijų programos aprašas Studijų programos pavadinimas Informatika Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai) Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos fakultetas, Informatikos katedra

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui PATVIRTINTA Vilniaus universiteto senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. S-2016-8-2 VILNIAUS UNIVERSITETO GYVYBĖS MOKSLŲ CENTRO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vilniaus universiteto (toliau Universitetas)

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2017 m. birželio 6 d. posėdžio nutarimu

Detaliau

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETĄ 2017 M. TAISYKLĖS

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETĄ 2017 M. TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. V3S48 (pakeista Kauno technologijos universiteto senato 2019 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. V3S39) STUDENTŲ PRIĖMIMO

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

Projektas

Projektas 1 PRIEDAS PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 28 d. posėdžio nutarimu Nr.1 ATVIRO KONKURSO Į MENOTYROS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Vadybos(administravimo) koncepcijų realizavimas praktikoje

Vadybos(administravimo) koncepcijų realizavimas praktikoje ISSN 1648 2603 (print) ISSN 2029-2872 (online) VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2013, T. 12, Nr. 1 / 2013, Vol. 12, No 1, p. 148 153 Viešojo administravimo studijų krypties

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Microsoft Word - KTU Statuto projektas teikimui Seimui

Microsoft Word - KTU Statuto projektas teikimui Seimui Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Seimo 201 m. įstatymu Nr. TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS... 3 II SKYRIUS. UNIVERSITETO VEIKLA... 4 PIRMASIS SKIRSNIS. UNIVERSITETO MISIJA, VERTYBĖS,

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Projektas

Projektas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Kauno technologijos universiteto Klaipėdos universiteto Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 10

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETO Mechanikos inžinerijos krypties studijų programų išorinio išsamiojo vertinimo IŠVADOS Ekspertų grupės vadovas: nariai: prof. habil. dr. Jonas Vobolis dr. Andrius Čapas

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

Patvirtinta bendra forma , potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos

Patvirtinta bendra forma , potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos Patvirtinta bendra forma 2015-05-26, potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos studijų dalyko ĮVADAS Į STUDIJAS APRAŠAS Studijų programą

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Aktyvaus mokymosi metodai teisinio ugdymo paskaitose.pptx

Microsoft PowerPoint - Aktyvaus mokymosi metodai teisinio ugdymo paskaitose.pptx AKTYVAUS MOKYMOSI METODAI TEISINIO UGDYMO PASKAITOSE DOC. DR. ROMAS PRAKAPAS EDUKOLOGIJOS KATEDRA KOKYBĖ KAIP ŠIANDIENOS AKTUALIJA Mokslo ir studijų sistema orientuojama į kūrybingos, išsilavinusios, orios,

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO EGZAMINŲ RAŠTU ORGAN

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO EGZAMINŲ RAŠTU ORGAN PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A-202-3 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO EGZAMINŲ RAŠTU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS MIŠKININKYSTĖS STUDIJŲ KRYPTIES ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMOS LAUKINIŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIAI IR JŲ VALDYMAS (val

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS MIŠKININKYSTĖS STUDIJŲ KRYPTIES ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMOS LAUKINIŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIAI IR JŲ VALDYMAS (val ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS MIŠKININKYSTĖS STUDIJŲ KRYPTIES ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMOS LAUKINIŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIAI IR JŲ VALDYMAS (valstybinis kodas - 621D55001) SAVIANALIZĖS SUVESTINĖ

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: IFEB B029 Pavadinimas lietuvių kalba: Atsinaujinančiosios energetikos sistemos. Pavadinimas anglų kalba: Renewable energy systems. Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandos,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETĄ 2019 METAIS TAISYKLĖS I SKYRIUS PRIĖMIMAS Į PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJAS PATVIRTINTA Senato 2019 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 11-42 1. Studijų programų sąrašas.

Detaliau

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių 3 priedas (Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

Projektas

Projektas 1 priedas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto su Mykolo Romerio universitetu, Aleksandro Stulginskio universitetu, Klaipėdos universitetu, Šiaulių universitetu Vadybos mokslo krypties doktorantūros

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Kaimo kultūros institutas Kalbų centras STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: KIKAB03E Pavadinimas lietuvių kalba: Verslo vokiečių kalbos pagrindai (B2 4 lygis) Pavadinimas

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - Biologija_reglamentas_Senatui_red.doc

Microsoft Word - Biologija_reglamentas_Senatui_red.doc VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO SU GAMTOS TYRIMŲ CENTRU, INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRU, AGDER UNIVERSITETU (NORVEGIJA) IR LATVIJOS UNIVERSITETU BIOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES MOKSLO DOKTORANTŪROS REGLAMENTAS

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ TURINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau