SPAV atranka dėl Panevėžio PC koregavimo

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "SPAV atranka dėl Panevėžio PC koregavimo"

Transkriptas

1 COWI Baltic Lukiškių g. 3, LT Vilnius tel faks Mažeikių miesto degalinių išdėstymo specialusis planas Aiškinamasis raštas 2008 balandis Paruošė: Inga Valuntienė, projekto vadovė, atestato Nr Paulina Budrytė, inžinierė

2 Turinys 1. PRIEDŲ SĄRAŠAS BENDROJI INFORMACIJA IR PLANAVIMO TEISINIS PAGRINDAS SPECIALIOJO PLANO TIKSLAI IR PLANAVIMO OBJEKTAS PLANUOJAMOS DEGALINIŲ VIETOS MAŽEIKIŲ MIESTE IR APRIBOJIMAI SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO ATASKAITA Sp r e n d i n i ų p o v e ik io v e r t i n i m o i š v a d o s SPRENDINIŲ POVEIKIO ĮVERTINIMO IŠVADINĘ SANTRAUKA Pr ie m o n ė s s p r e n d i n i ų s t e b ė s e n a i a t l i k t i

3 1. Priedų sąrašas Nr. Dokumento pavadinimas Puslapio Nr. 1. Mažeikių miesto ir rajono degalinių išdėstymo specialiųjų planų Strateginių pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita 2. Derinančių institucijų (Valstybinės Saugomų teritorijų tarnybos, Šiaulių regioninio aplinkos apsaugos departamento, Kultūros paveldo departamento Telšių teritorinio padalinio) pastabos Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties dokumentui 3. Plano vadovo atestatas 4. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. A1-270 Dėl Mažeikių miesto ir rajono degalinių išdėstymo specialiųjų planų rengimo 5. Planavimo užduotis 6. Planavimo sąlygos 7. Visuomenės dalyvavimo Mažeikių miesto degalinių išdėstymo specialiojo plano procese ataskaita 8. Skelbimai vietos spaudoje ir interneto tinklalapyje 9. Suinteresuotų institucijų prašymai dėl degalinių vietų parinkimo 10. Viešo susirinkimo protokolas 11. Derinimo protokolas 2

4 2. Bendroji informacija ir planavimo teisinis pagrindas Mažeikių miesto degalinių išdėstymo specialusis planas pradėtas rengti vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. A1-270 Dėl Mažeikių miesto ir rajono degalinių išdėstymo specialiųjų planų rengimo. Mažeikių miesto ir rajono degalinių išdėstymo specialieji planai yra rajono lygmens teritorijų planavimo dokumentas. Specialusis planas rengiamas vadovaujantis šiais teisės aktais ir kitais dokumentais: > Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin.,1995, Nr ; 2004, Nr ; 2006, Nr , Nr ; 2007 Nr ); > Lietuvos Respublikos kelių įstatymas (Žin., 1995, Nr ; 2002, Nr ); > Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimas Nr. 155 Kelių priežiūros tvarka (Žin., 2004, Nr ); > Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl valstybės kelių infrastruktūros tobulinimo (Žin., 1995, Nr ); > Susisiekimo komunikacijų specialiųjų planų rengimo taisyklės (Žin., 2006, Nr ); > STR :1999 Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos (Žin., 1999, Nr ; 2005, Nr , Nr Žin., 2007, Nr ); > STR :2001 Automobilių keliai (Žin., 2002, Nr ; Nr ); > Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės (Žin., 2004, Nr ); > Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Žin., 1992, Nr , 2005, Nr ); > Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. I-2913 Dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo (Žin., 1992, Nr ); > Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. vasario 15 d. nutarimas Nr. 247 Dėl Dieveniškių istorinio regioninio, Kurtuvėnų, Metelių, Nemuno deltos, Panemunių, Rambyno, Salantų, Veisiejų, Ventos, Žagarės regioninių parkų zonavimo schemų (Žin., 1995, Nr ); > Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr.490 Dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo (Žin., 1999, Nr ); > Ventos regioninio parko apsaugos reglamentas (Žin., 2002, Nr ); > Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 25 d. Nr. nutarimas Nr. 819 Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų arba jų dalių, kuriose yra paukščių apsaugai svarbių teritorijų, sąrašo patvirtinimo ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų ribų nustatymo (Žin., 2006, Nr ); > Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimas Nr. 276 Dėl Bendrųjų

5 buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo (Žin., 2004, Nr ); > Planavimo užduotis; > Planavimo sąlygos; > Galiojantys teritorijų planavimo dokumentai (Lietuvos Respublikos teritorijos ir Mažeikių miesto bendrieji planai, Mažeikių miesto transporto plėtros vakarinėje dalyje specialusis planas, Mažeikių miesto administracinių ribų specialusis planas, Mažeikių miesto Naikių mikrorajono urbanistinės plėtros specialusis planas, kiti teritorijų planavimo dokumentai); > Kiti teisės aktai ir dokumentai. Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Adresas: Laisvės g. 8/1, LT-89223, Mažeikiai Asmuo kontaktams: Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė Tel. (8~443) elektroninio pašto adresas: Plano rengėjas: UAB Cowi Baltic (buv. UAB Ekostrategija ) Adresas: Lukiškių g. 3, LT-01108, Vilnius Telefonas, faksas: (8 5) , (8 5) Planavimo vadovas: Inga Valuntienė, atestato Nr elektroninio pašto adresas: 4

6 3. Specialiojo plano tikslai ir planavim o objektas Mažeikių miesto ir rajono degalinių išdėstymo specialiaisiais planais siekiama: > Įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Dėl valstybės kelių infrastruktūros tobulinimo (Žin., 1995, Nr ), kuriame numatoma, kad degalinės miestuose ir miesteliuose statomos laikantis nustatytąja tvarka patvirtintų miestų ir miestelių bendrojo plano sprendinių, jų pakeitimų bei papildymų, parengus ir patvirtinus degalinių išdėstymo schemą, detalųjį planą bei statybos projektą; > Įgyvendinti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. kovo 2 d. įsakymą Nr. A1-270 ir parengti Mažeikių miesto ir rajono degalinių išdėstymo schemas (specialiuosius planus); > Reglamentuoti degalinių išdėstymą Mažeikių miesto ir rajono teritorijose; > Suderinti valstybės, savivaldybės, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus, išdėstant naujas degalines ir plečiant jų veiklą; > Užtikrinti Mažeikių miesto ir rajono teritorijų darnaus vystymo raidą ir jos perspektyvą, tausojant gamtos ir materialinių išteklių panaudojimą bei visų planuojamos teritorijos gyventojų optimalų poreikių tenkinimą. Planavimo objektas - Mažeikių miesto teritorija. Mažeikių miesto teritorija ir esamos būklės apžvalga yra pateikiama pridedamoje Mažeikių miesto degalinių išdėstymo specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos 3 skyriuje. Atskirų degalinių planuojamos teritorijos aprašytos Mažeikių miesto degalinių išdėstymo specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos 2 skyriuje. Mažeikių mieste gyvena apie 41 tūkst. gyventojų (rajone - apie 66 tūkst. gyventojų). Mažeikių mieste gyvena apie 70 proc. visų rajono gyventojų. Statistikos departamento duomenimis m. Mažeikių rajone iš viso kelių transporto priemonių skaičius sudarė apie 31 tūkst. vienetų, iš jų lengvųjų automobilių vienetų. Priimama, kad Mažeikių mieste yra 70 proc. šio automobilių skaičiaus, t.y vienetų. Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR :1999 Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos (Žin., 1999, Nr ; 2005, Nr , Nr ; 2007, Nr ), 5.1. punktu, degalinių skaičius mieste planuojamas toks, kad vienai degalinei tektų aptarnauti vidutiniškai ne daugiau kaip 1500 automobilių. Pagal šį rodiklį, automobilių aptarnauti reikalinga 13 degalinių. Šiuo metu Mažeikių mieste yra 12 degalinių (taip pat dvejoms naujoms degalinėms jau yra parengti ir patvirtinti detalieji planai). 11 iš veikiančių degalinių yra išsidėsčiusios pietinėje miesto dalyje, žemiau geležinkelio linijos. Trys iš šių degalinių prekiauja tik suskystintomis dujomis. Be esamų degalinių, yra du sklypai, kuriuose planuojama degalinių statyba. Jiems yra parengti ir 1 =1680 5

7 patvirtinti detalieji planai (vienas - detalusis planas degalinės statybai Žemaitijos g. 57/Pavasario g. 19, patvirtintas Mažeikių rajono tarybos 2001 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. 21, antras - detalusis planas žemės ūkio paskirčiai pakeisti į komercinę, adresu: Viekšnių g. 34/81, patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. A1-301). Atsižvelgiant į esamą padėtį, matyti, kad esamų degalinių nebepakanka aptarnauti augančiam automobilių skaičiui. Mažeikių mieste planuojamos trys naujos degalinės. Dvi iš jų ties išvažiavimais iš miesto (viena - Skuodo gatvėje, kelias Mažeikiai-Skuodas (Nr.170), kita - Sedos gatvėje, kelias Tauragė-Plungė-Mažeikiai (Nr.164). Trečia degalinė planuojama pramonės teritorijoje, Algirdo gatvėje. Be šių degalinių, Mažeikių rajone planuojamos naujos degalinės, turėsiančios įtaką Mažeikių miesto automobilių aptarnavimui. Tai yra dvi degalinės ties Mažeikių miesto pietiniu apvažiavimu. Šiuo metu ties pietiniu apvažiavimu nėra nei vienos degalinės, todėl automobiliai turi užsukti į Mažeikių miestą. Taip pat planuojama nauja degalinė už Mažeikių mieto šiaurinėje pusėje, Reivyčių kaime (kelias Ežerė- Mažeikiai (Nr.163)). Planuojama, kad šia kryptimi padidės transporto srautai, kai Lietuva taps Šengeno erdvės nare. Esamos ir planuojamos degalinės išvardintos 1 lentelėje, degalinių vietos pažymėtos Mažeikių miesto degalinių išdėstymo specialiojo plano brėžinyje. 6

8 1. lentelė. Esamos (Nr. 4-17) ir planuojamos (Nr. 1-3) degalinės Mažeikių mieste. Nr. Nr. specialiojo plano brėžinyje A dresas Savininkas Tipas Kuro rūšis 1. 1 Algirdo g Skuodo g. 26A/ Troškučių g. 11 Sedos g. 24/ Pavenčių g. 30 Planuojama UAB "Saurida" Planuojama UAB "Saurida" Planuojama UAB "Kvistija" Nustatoma žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir projektavimo metu 1. 4 Gamyklos g. 43 UAB "Saurida" Stacionari LPG 2. 5 Montuotojų g. 2 UAB "Lukoil Baltija" Stacionari 3. 6 Algirdo g. 42 R. Vitkausko I.Į. Stacionari LPG 4. 7 Skuodo g. 14 AB "Ventus nafta" Stacionari 5. 8 Sedos g. 16 UAB "Tripletas" Stacionari 6. 9 Žemaitijos g. 42 AB "Ventus nafta" Stacionari M. Daukšos g. 17 A. Kekio IĮ Stacionari M. Daukšos g. 29 / Žemaitijos g. 69 UAB "Neste Lietuva" UAB "Šiaulių suskystintos dujos" Stacionari, automatinė Stacionari dyzelinas LPG Žemaitijos g. 76 AB "Mažeikių suskystintų dujų ūkis" Stacionari LPG Viekšnių g. 24 E. Uščino I.Į. Stacionari Žemaitijos g. 75 R.Vitkausko IĮ Stacionari Laižuvos g. 82 D UAB "Kvistija" Stacionari Žemaitijos g. 57/ Pavasario g. 19 Viekšnių g. 34/81 Parengtas detalusis planas, patvirtintas Mažeikių rajono tarybos 2001 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. 21 Parengtas detalusis planas, patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. A

9 4. Planuojamos degalinių vietos Mažeikių mieste ir apribojimai Mažeikių mieste planuojama pastatyti tris naujas degalines: viena degalinė numatoma vakarinėje miesto dalyje, Algirdo gatvėje, adresu Algirdo g. 59, antra degalinė bus statoma taip pat vakarinėje miesto dalyje esančiame sklype, adresu Skuodo g. 26A/Troškučių g. 11, trečia - pietrytinėje miesto dalyje, Pavenčių ir Sedos gatvių sankirtoje, adresu Sedos g. 24/Pavenčių g. 30. Planuojamos degalinių vietos aprašomos pridedamoje Mažeikių miesto degalinių išdėstymo specialiojo plano Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos 2 skyriuje. Planuojamų degalinių vietos pažymėtos Mažeikių miesto degalinių išdėstymo specialiojo plano brėžinyje. Specialiojo plano metu parenkamos planuojamos degalinių vietos. Degalinių dydžiai, objektų išdėstymas planuojamame sklype bus nustatomas žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir/ar projektavimo metu. Mažeikių miesto teritorijoje yra planuojamos 3 naujos degalinės: 2. lentelė. Planuojamos degalinės Mažeikių mieste. Nr. brėžinyje Planuojama vieta Planavimo apribojimai 1 Algirdo g. 59 Nenustatoma 2 Skuodo g. 26A/Troškučių g Sedos g. 24/Pavenčių g. 30 Neplanuoti įvažiavimo ir išvažiavimo į degalinės teritoriją iš Skuodo g. Neplanuoti įvažiavimo ir išvažiavimo į degalinės teritoriją iš Sedos g. 8

10 5. Specialiojo plano sprendinių poveikio vertinim o ataskaita Mažeikių miesto degalinių išdėstymo specialiojo plano sprendinių vertinimas atliktas, remiantis Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 920 (Žin., 2004, Nr ). Šioje ataskaitoje pateikiamos specialiojo plano sprendinių poveikio vertinimo išvados. Atliekant sprendinių poveikio vertinimą, kaip pradinis dokumentas buvo naudojama strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento medžiaga Sprendinių poveikio vertinimo išvados Sprendinių poveikio vertinimas atliktas tokiais aspektais: 1. poveikis teritorijos vystymo darnai ir ir planuojamai veiklos sričiai; 2. poveikis ekonominei (žemės ir miškų ūkiui, verslui) ir socialinei aplinkai (visuomenės saugai ir sveikatai); 3. poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui. Gamtinė aplinka vertinama šiais apsektais: paviršinio ir požeminio vandens telkiniams, dirvožemiui, aplinkos orui, saugomoms teritorijoms ir jų vertybėms, biologinei įvairovei ir gyvosios gamtos ištekliams. Sprendinių poveikio vertinimo metu minėtais aspektais buvo išanalizuota status quo situacija (kas atsitiktų, jeigu nebūtų įgyvendinami specialiojo plano sprendiniai) ir siūlomų sprendinių galimas poveikis. Status quo Mažeikių mieste yra 12 degalinių (taip pat dvejoms naujoms degalinėms jau yra parengti ir patvirtinti detalieji planai), trys iš jų prekiauja tik suskystintomis dujomis. Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR :1999 Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos (Žin., 1999, Nr ; 2005, Nr , Nr ; 2007, Nr ), 5.1. punktu, degalinių skaičius mieste planuojamas toks, kad vienai degalinei tektų aptarnauti vidutiniškai ne daugiau kaip 1500 automobilių. Pagal šį rodiklį, Mažeikių mieste buvo reikalinga 13 degalinių. Kelių transporto priemonių skaičius pastaraisiais metais Mažeikių mieste ir rajone nuolat augo, o kartu didėja ir degalinių poreikis. Nesant patvirtinto specialiojo plano būtų užkertamas kelias naujų degalinių plėtrai, kadangi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr Dėl valstybės kelių infrastruktūros tobulinimo (Žin., 1995, Nr , aktuali redakcija nuo ), degalinės miestuose ir miesteliuose statomos parengus ir patvirtinus degalinių išdėstymo schemą, t.y. specialiųjį planą. 1. Sprendiniu poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai Numatoma teigiamas ilgalaikis poveikis, kadangi gausėjant automobilių skaičiui ir didėjant degalų9

11 poreikiui degalinių tinklo plėtra vertintina kaip teigiamas veiksnys susisiekimo infrastruktūros bei paslaugų plėtrai. Planuojamos degalinės, įrengtos pagrindinių kelių pradžioje miesto pakraštyje, yra patogiausios vairuotojams ir sumažina miesto vidinių gatvių apkrovimą. Pramoninėje miesto dalyje, Algirdo gatvėje planuojama degalinė yra strategiškai geroje vietoje norintiems pasinaudoti degalinės paslaugomis, Mažeikių priemiesčių gyventojams ir Latvijos kryptimi važiuojančiam tranzitiniam transportui. 2. Sprendiniu poveikis ekonominei ir socialinei aplinkai Tikimasi, kad specialiojo plano sprendinių įgyvendinimas turės tiesioginių nuolatinių ir netiesioginių teigiamų pasekmių ekonominei ir socialinei aplinkai. Bus sukurta naujų darbo vietų. Vykdant planuojamą veiklą bus mokami mokesčiai socialiniam draudimui, kas padidins socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, bus mokami pelno mokesčiai, tai turės teigiamą poveikį savivaldybės biudžetui. Statant naujas degalines bus sutvarkytos esamos ekstensyviai naudojamos teritorijos, specialusis planas Mažeikių mieste paskatins efektyvesnį miesto teritorijų naudojimą verslo plėtrai. 4. Sprendiniu poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui Pastačius naujas degalines Mažeikių rajone prie pagrindinių kelių, galimas tik esant tam tikroms meteorologinėms sąlygoms lokalus teršalų foninių koncentracijų trumpalaikis padidėjimas degalinių artimos aplinkos teritorijose, todėl reikšmingų pasekmių aplinkinių gyventojų oro kokybei neturės Degalinės planuojamos urbanizuotoje vietovėje, projektavimo ir statybos metu bus laikomasi aplinkosauginius klausimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, todėl nenumatomos planuojamų degalinių veiklos neigiamos pasekmės dirvožemiui, geologinei aplinkai, požeminio vandens kokybei ir vandens telkiniams. Dėl pakankamo nuotolio, bei dėl to, kad nei vienos degalinės sklypas nesiriboja tiesiogiai su saugomom teritorijom, poveikio saugomose teritorijose gamtos ir kultūros vertybėms neturės, todėl nenumatomos nei teigiamos, nei neigiamos pasekmės biologinei įvairovei. Objektų statybos metu galimas trumpalaikis nereikšmingas neigiamas poveikis (padidėjęs dulkėtumas, aptvertos teritorijos ir pan.). 10

12 5.2. Sprendinių poveikio įvertinimo išvadinę santrauka Mažeikių rajono degalinių išdėstymo specialiojo plano sprendinių poveikio vertinimo išvadų santrauka pateikta lentelėje. 3. Lentelė. Mažeikių rajono degalinių išdėstymo specialiojo plano sprendinių poveikio vertinimo lentelė 1. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas UAB COWI Baltic 3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas Mažeikių miesto degalinių išdėstymo specialusis planas 4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais Lietuvos Respublikos teritorijos ir Mažeikių miesto bendrieji planai, Mažeikių miesto transporto plėtros vakarinėje dalyje specialusis planas, Mažeikių miesto administracinių ribų specialusis planas, Mažeikių miesto Naikių mikrorajono urbanistinės plėtros specialusis planas 5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais Mažeikių rajono plėtros strateginis planas 6. Status quo situacija Mažeikių mieste yra 12 degalinių (taip pat dvejoms naujoms degalinėms jau yra parengti ir patvirtinti detalieji planai), trys iš jų prekiauja tik suskystintomis dujomis. Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR :1999 Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos (Žin., 1999, Nr ; 2005, Nr , Nr ; 2007, Nr ), 5.1. punktu, degalinių skaičius mieste planuojamas toks, kad vienai degalinei tektų aptarnauti vidutiniškai ne daugiau kaip 1500 automobilių. Pagal šį rodiklį, Mažeikių mieste buvo reikalinga 13 degalinių. Kelių transporto priemonių skaičius pastaraisiais metais Mažeikių mieste ir rajone nuolat augo, o kartu didėja ir degalinių poreikis. Nesant patvirtinto specialiojo plano būtų užkertamas kelias naujų degalinių plėtrai, kadangi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr Dėl valstybės kelių infrastruktūros tobulinimo (Žin., 1995, Nr , aktuali redakcija nuo ), degalinės miestuose ir miesteliuose statomos parengus ir patvirtinus degalinių išdėstymo schemą, t.y. specialiųjį planą. 11

13 7. Tikslai, kurių siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius - Įgyvendinti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. kovo 2 d. įsakymą Nr. A1-270 ir parengti Mažeikių miesto ir rajono degalinių išdėstymo schemas (specialiuosius planus); - Reglamentuoti degalinių išdėstymą Mažeikių miesto ir rajono teritorijose; - Suderinti valstybės, savivaldybės, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus, išdėstant naujas degalines ir plečiant jų veiklą; - Užtikrinti Mažeikių miesto ir rajono teritorijų darnaus vystymo raidą ir jos perspektyvą, tausojant gamtos ir materialinių išteklių panaudojimą bei visų planuojamos teritorijos gyventojų optimalų poreikių tenkinimą. 8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas trumpas įvertinimas) Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis Teritorijos vystymo Teigiamas ilgalaikis poveikis darnai ir planuojamos veiklos sričiai Nenumatomas Ekonominei socialinei aplinkai ir Teigiamas ilgalaikis poveikis Nenumatomas Gamtinei aplinkai ir Nenumatomas kraštovaizdžiui Objektų statybos metu galimas trumpalaikis nereikšmingas neigiamas poveikis (padidėjęs dulkėtumas, aptvertos teritorijos ir pan.) Priemonės sprendinių stebėsenai atlikti Atlikus Mažeikių miesto degalinių išdėstymo specialiojo plano sprendinių poveikio vertinimą, nustatyta, kad sprendiniai turės ilgalaikį teigiamą poveikį rajono teritorijų vystymosi darnai, planuojamos veiklos sričiai, ekonominei, socialinei ir gamtinei aplinkai. Galimas neigiamas poveikis kraštovaizdžiui yra nereikšmingas ir trumpalaikis ir gali būti dar labiau sumažintas laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų su statybomis ir aplinkosauga susijusių reikalavimų ir procedūrų (sanitarinių apsaugos zonų nustatymo reikalavimų ir tvarkymo režimų, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų, specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų ir pan.) bei atliekant sprendinių įgyvendinimo stebėseną. Plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai stebėsena turi būti vykdoma Aplinkos monitoringo įstatymo (Žin., 1997, Nr ) nustatyta tvarka. 12