UZDAROJI AKCINE BENDROVE. GATvlu APSVIETIMAS" STRATEGINIS VHIKLOS PLANAS. Klaipeda

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "UZDAROJI AKCINE BENDROVE. GATvlu APSVIETIMAS" STRATEGINIS VHIKLOS PLANAS. Klaipeda"

Transkriptas

1 a UZDAROJI AKCINE BENDROVE GATvlu APSVIETIMAS" STRATEGINIS VHIKLOS PLANAS Klaipeda 2017

2 UAB Gatviay ap wietinas" in. strateginis veiklos planas TURINYS 1. IVADAS 1.1. STRATEGINIO VEIKSM{+ PLANO TIKSLAS 1.2. STRATEGINIO VEIKSMU PLANO RENGIMAS i:3bshtnifrt5glns]3etlk8 AppkAg M FGEJA] 2.1. BENDROJI CIIARAKTERISTIKA 2.2. BENDROVES ISTORIJA 2.3. BENDROVES VEIKLOS SRITYS 2.4. BENDROVES SAVININKAS 2.5. BENDROVES STRUKTORA IR VALDYMO ORGANAI 3. BENI)ROVES APLINKOS ANALIZE 3.1. POLITINIAI - TEISNIAI VEIKSNIAI 3.2. MAKROEKONOMINIAI VEIKSNIAI 3.3. MIKROEKONOMINIAI VEIKSNIAI 3.4. MOKSLINIAI -TECENOLOGINIAI VEIKSNIAI 4. stlprybes, sllpnybris, GALIMyBEs, GRLSMEs 4.1. STIPRYBES 4.2. SILPNYBES 4.3. GALIMYBES 4.4. GRESRES 5. MISIJA 6. VIZIJA 7. VERTYBES 8. STRATEGINIAI TIKSLAI, UZI)AVINIAI IR PRIEMONES 9. FINANSAI IR MATERIALINIAI RESURSAI

3 UA13 Gatviap apsvietimas" in. strateginis veiklos p[anas 1. VADAS I.I. STRATEGINI0 VEIKSMU PLANO TIKSLAS UAB Gatviu ap vietimas" (toliau - Bendrove) strateginio veiklos plano tikslas - efektyviai organizuoti Bendroves veikla bei siekti stabilios ir pelningos veiklos vartotojams suteikiant kokybi kas pasl augas STRATEGINIO VEIKSMU PLAN0 RENGIMAS Rengiant Bendroves in. strategini veiklos plana vadovautasi, Lietuvos Respublikos akciniu bendroviu istatymu, Klaipedos miesto strateginiu planu, Bendroves istatais (nuostatals). Taip pat atsizvelgta i Bendroves vykdoma veikla, turimus i teklius, konkurencing aplinka ir technologiju vystymosi tendencijas STRATEGINIO VEIKSMU PLANO RENGEJAI UAB Gatviu ap vietimas`` in. strategini veiklos plana renge Bendroves generalinio direktoriaus Do#grro,4/edscrmdrovo 2017 in. vasario 20 d. isakymu Nr. 13 patvirtinta darbo g"p.

4 UAB Gatwixp apivietimas" in. strateginis veiklos I)lanas 2. BENDROVES VHIKLOS APRASYMAS 2.1. BENDROJI CHARAKTERISTIKA B endrove s pavadinimas lmones kodas Adresas Telefonas F,]ckfronini s pe5tas lntemetines svetaines adresas UAB "Gatviu apsvietimas" Rutti g. 6, Klaipeda, LT Bendrove yra juridinis asmuo, turintis antspauda su Bendroves pavadinimu, atsiskaitomqja ir kitas sapkaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributika, savo veiklq grindzia Lietuvos Resprbtikos Konstitrcija, Lietuvos Respublikos istatymais2 Lictuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Klaipedos miesto savivaldybes priimtais sprendinais, kitais teises aktais BENDROVES ISTORIJA UAB Gatviq ap5\jietimas" juldinjti asmenap regisde iregisrfuota I 990 in. 1apkridio 19 d. Buvusi specialios paskirties uldarojl akcihe bendrove Gatviu ap vietimas", kodas ,1991 metais balandiio 1 d. Klaipedos miesto valdybos sprendimu Nr. 145 perregistruota i uzdarqja akcin? bendrov? Gatviu apivietimas", registracijos Nr. AB in. kovo 4 d. bendrovei isduotas naujas registravimo juridiniu asmeng registre pazymejimas Nr , buv?s imones kodas pckeistas i in. balandzio inch. 20 d. Juridinitf asmerlt! registre, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktoriaus isakymu Nr. AD1-702, iregistruota nauja istatu redckcija -pakeistas bendroves valdymas. Bendrove turi Lietuvos Respublikos Valstybines energetikos inspekcijos prie energetikos ministerijos i duotq Atestatq Nr. E-0088,1eidzianti eksploatuoti elektros tinkla ir irenginius iki 1000 V; KvalifihacSos atestata Nr i duotq Statyhos produkcijos seutifikavimo centro. pagal kuri bendrovei suteikiama teise buti ypatingo statinio statybos rangovu BENDROVES VEIKLOS SRITYS

5 UAB Galviay apivietimas" in. strateginis veiklos planas Bendroves veiklos sritys - miesto gatviu ap5vietimo tinklu ir eismo reguliavimo priemoniu eksploatacija, priezidra ir remontas. Taip pat Bendrove atlieka elektros irenginiu montavimo, derinimo darbus, tiesia elektros tiekimo linijas, gamina metalo konstrukcijas, atlieka ventiniu renginil{ puo imo darbus (miesto iliuminavimo darbal). Bendrove igyvendindama Klaipedos miesto savivaldybes funkcijas minetose veiklos sferose, eksploatuoja, prizitri ir remontuoja apie miesto viestuvu, 67 miesto viesoforus bei miesto kelio Zenklu bei atitvaru BENDROVES SAVININKAS Bendroves steigejas ir savininkas -Klaipedos miesto savivaldybe in. gruodzio 31 dienai Bendroves istatini kapitala sudaro ,95 EUR. Bendroves istatinis kapitalas padalytas i vnt. 0,29 EUR nominalios vertds paprastutu vardiniq akcijqu kurios 100 proc. priklauso Klaipedos miesto savivaldybei. Visos Bendroves akcijos yra apmoketos. Bendroves istatuose akcininkams hera nurodyta jokiu apribojimu del akciju suteikiamu teisiu ar specialiviu valdymo teisiu BENDROVES STRUKTtJRA IR VALDYMO 0RGANAI DAB,.GATvrv ApsvlETIMAs.. ORGANlzAclNE valdymo slstema AKCININKt/' susrnn:imas rmormonnis var]>ynil I GENERAIJNls Dn`EKTORlus Fin.AI`'si+ R APTARI`'AvlMO DEPARTAMEt`TAS PRorEKT+- `'ArovAs APSVH"O EKSPLOATA`"O SK-'S TECTn`Thrs SKyBm'S TEISES R BEt`DRL'JL' REnELL' sk~'s EISMO REGllLAV"O SK--S

6 UAB Gatwigi ap5vietimas" rn strateginis veiklos planas Bendroves stebetoju taryba, skiriana teises aktu nustatyta tvarka. Taryba yra ckcininku i rinktas ir ju interesams atstovaujantis Bendroves veiklos priezidra atliekantis valdymo organas, suchrytas valdybos ir bendroves vadovo organizuojamai tikinei ir finansinei veiklai stebeti ir analizuoti. Bendroves stebetoju taryba: pirmininkas narys narys Audrius vai vila Vidmantas ple6kaitis Arvydas cesiuli s Bendroves valdyba, skiriama teises aktu nustatyta tvarka 4 metans. Valdyba yra kolegialus Bendroves valdymo organas, kuri sudaro 3 (trys) nariai. Valdybai vadovauja jos pirmininkas. Savo veikloje Valdyba vadovaujasi Lietuvos Respublikos istatymais, Bendroves istatais, Valdybos reglamentu ir kitais teises aktais. Bendroves valdyha: pirmininkas narys narys Edvardas s imokaiti s Ri6ardas zulc as Dangeras Aleksandrovas Bendroves valdyha, teis s aktq nus{atyta tvarka. skiria Bendroves genendini direktoriu. Pagrindiniai generalinio direktoriaus ir jo vadovaujanos administracijos uzdaviniai yra saugoti, efektyviai naudoti bendroves tuna organizuoti ir vykdyti ganybin? bei komercin? veikla realizuoti numatyta ios veiklos strategija. Bendroves generalinis direktorius: Dangeras Aleksandrovas Bendroves valdyhos sprendimu patvirtinta irmnes strukttira. Bendroveje atskinos garmybos bei fmansu ir aptamavimo (tiekimo) veiklos. Kiekviena departamerty sudaro atskiri padaliniai - skyriai, tamybos - suskirstytos pagal veiklos specifika. Atsakomybe paskirstyta sekan6iai: yczc7ovybc (generalinis direktorius, gamybos departamento direktorius, fmansu ir aptarnavimo departamento direktorius) - strateginiai sprendimai, valdymas ir pletra. Adrministracija: Apsvietimo eksploatavimo skyrius - ap vietimo tinklu eksploatacija, remontas ir irengimas, budejimas 24 val. per para, avariniu prane imu registravimas, avariju likvidavimas, nuotolinis si stemu valdymas. Techninis skyrius - technihes ir projektines dokumentacijos rengimas, sapiatu skai6iavimai. Eismo reguliavino skyrius - Sviesofoap sistemos eksploatacija, remontas ir irengimas, nuotolinis sistemu valdymas, kelio Zenklu bei saugos atitvaqu remontas ir irengimas. 6

7 UAR Gatvvy ap5vietirnas" in. strateginis veiklos planas Buhalterija - finansinis planavimas bei apskaita. Mechaniko tamyba - mechaniniu irenginiu, irankiu, autotransporto priemoniu diegimas ir atstatymas, Bendroves padaliniu aprfupinimas eksploatacinemis medziagomis ir detalemis remontui, techniko s nuoma. Teises ir bendniju reikalu skyrius - juridiniai klausimai, viesieji pirkimai, personalo klausimai, kanceliarij os tvarkymas, archyvavimas, patalpr priezidra in. gruodzio 31 d. Bendroveje dirbo 39 darbuotojai. Dauguma darbuotoju (12) turi aukstqji universitetini i silavilrimq, 5 - auk taji neuniversitetini ir auk tesniji, 12 - specialuji vidurini, 8 -vidurini i silavinima, 2- nebaigta vidurin±.

8 UA13 Gatwit! apivietimas " in. strategiriis veiklos planas 3. BENDROVES APLINKOS ANALIZE 3. I. POLITINIAI -TEISINIAI VEIKSNIAI Bendroves veiklos principus salygoja Lietuvos Respublikos valstybes ir vietos savivaldos teisinis reglamentavimas. Bendrove vadovaujasi Savininko - Klaipedos miesto savivaldybes - priimtais sprendimais. Pagrindinis teises aktas, kuriuo Bendrove vadovaujasi organizuodama savo veikla, tai ~ Klaipedos miesto savivaldybes in. strateginis pletros planas atvirtintas Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2013 in. balandzio 26 d. sprendimu Nr. T2-79). Bendrovei aktualu, kokiu bndu miestas planuoja spr?sti miestui svarbios infrastruktdros (gatviu ap vietimo, eismo reguliavimo ir pan.) vystymo ir priezitiros problemas. Bendrovei palanki situacija, kai miestas plantloja infrastrckttiros vystym r ir atnaujinin? per savo valdomas imones (lalko, kckybes ir sapaudu kastu taupymo privalunas) ir prie ingai, nepalanki, kal miestas bando ieskoti priva6iu investitoriu, rizikuojant problemas sureguliuoti pa6iai rinkai (kokybes sumazejimo, sapaudy ka tu padidej imo rizika) MAKROEKONOMINIAI VEIKSNIAI Liefuvos Respublikos finansu ministerijos ir Lietuvos banko duomenimis, 2016 metals Salies bendrasis vidaus produktas (BVP) augo 2,3 proc. Numatoma, kad 5iemet Lietuvos realusis BVP bus 2,0 proc. didesnis nei pemai, o kitamet jo augimo tempas padides iki 2,4 proc. Nepaisant nuosaikaus augimo, Lietuvos BVP augs spar5iau nei ES ir euro zonos BVP, o gyventoju padetis 2017 metals toliau geres: mazes nedarbo lygis, a del spar5iau nei infliacija augsianeio derho uzmokes5io gyventoju perkamoji galia i liks panasi. Darbo uzmokes6io augim? sqlygos kvalifikuotu darbuotoju rfukulnas. Pagrindas spartesliiam BVP augimui - na umo didinimas, gyvenimo lygio skirtumu (socialines nelygybes) alies apskrityse mazinimas, darbo jegos atitikties darbo rinkos poreikiams ir palankios investicines aplinkos uztikrinimas. I Ivedarbo /}'g!.s. Liefuvoje susikhos5ius nepalankial ekononrinei srfuacijai. ypa6 statybu sektoriuje, bedarbiu skai6ius nuo 2008 iki 2010 in. nuolat augo. Ta6iau pastaruosius penkerius metus nedarbas Lietuvoje mazeja. Lietuvos darbo rinkai 2014 in. 5iek tiek neapibieztumo ine e sunkiai prognozuojama geopolitine situacija kalmyninese Rytu alyse. Klaipedoje nedarbo lygis nuolat yra Zemesnis uz Lietuvos vidutini nedarbo lygi.2 Siu metu vasario 1 d. Klaipedos teritorirfeje i https :// It/Informacij a/darborinkadocumentsprognoze2017.pdf 2https://

9 UAR Gatviap apsvielimas" in. strateginis veiklos planas darbo birzoje buvo registruota 15,2 tckst. bedarbiu -tai sudaro 7,6 proc. Klaipedos apskrities darbingo anziaus gyventoju in. registruota darbo jegos paklausa i liks panasi kaip ir 2016 metais. Prognozuojama, kad darbdaviai iregistruos 34 proc. daugiau darbo pasitilymu.4 I)c rto wz'mokesfj.a. Vidutinio darho uzmokest;io auginas yra vienas i5 reik mingiausiq imones veiklai rodikliu, nes salygoja didejan6ia paklausa ir vartotoju mokuma in. pirmaji ketvirti didziausia bruto darbo uzmokesti Lietuvoje gavo Vilniaus (827,6 EUR), Klaipedos (734,3 EUR) ir Kauno (732,9 EUR) apskri6iu imoniu, istaigu ir organizaciju darbuotojai. Neto darbo uzmokes5io poky6ians itakos turejo nuo 2016 in. sausio 1 d. pasikeitusi Lietuvos Respublikos gyventoj.u pajanu mokes6io {statyme nustatyta neapmokestinamojo pajamu dydzio skait iavimo tvarka ir padidintas papildomas neapmokestinamas pajamu dydis.5 Prognozuojama, kad del augan6ios darbo jegos paklausos atlyginimu didejimo tempas in. Iaikotarpiu i liks spartus ir nuosekliai augs: 2017 in. -6,0 proc., 2018 in. -6,1 proc., 2019 in. -6,2 proc.6 J#j7i.c!cij.a. Kaip ir pastaralsials metais, kaing raidap ype6 lens besikei6ian6ios tendencijos pasaulinese Zaliavy rinkose. Esant gausiai pasiulai ir ne tokiai gausiai paklausai, iki 2016 in. pradzios pasaulihes energijos i tekliu kainos krito, o veliau eme kilti. Numatoma, kad 2017 in. ios kainos dides is dalies del susitarimu mazinti naftos gavybos apimti. Tai rei kia, kad iki iol infliacija mazinusios energijos i tekliu kainos prades jq didinti. Bendras kaing lygis dan labiau dides ir del pasaulihing maisto Zaliavap bei maisto prodcktt] kainqu Progrozudyamas+ infliacijos paspartejimas, kuris t?sis visa laikotarpi: 2017 in. prognozuojama 2,2 proc. infliacija, 2018 in. ir 2019 in. -po 2,5 proc.7 7rer5r/a p/efra. Regiono ekonomikos variklis - Klaipedos jtiqu uostas - tai labiausiai i iaur? nutoles neuzsqlantis rytines Baltijos jdros uostas. Strategi5kai patogi geografihe padetis apsprendzia 2 pagrindirius Klaipedos regiorro privaharrrms - regiorras patratikliausias is visng alies regiong atvykstamajaln bei vietinian turizmui vystyti bei yra svarbiausias alies transporto mazgas, jungiantis Vakarus ir Rytus, 6ia vystomos ivairios transporto rfu ys - jdrl ir vidaus vandequ, gelezinkeliu, keliu bei oro. Svarbus falctorius, kad regionas ribojasi su Latvijos Respublika iaureje ir Rusijos Federacijos Kaliningrado (Karaliau6iaus) sritimi pietuose.8 Kitas ne maziau svarbns miesto/regiono ekonomikos variklis. tat Klaipedos laisvoji ekonomines zona. Aktualus jos plctros klausimas aisials Klaipedos laisvojoje ekonomineje zonoje (Klaipedos LEZ) veike 119 imoniu, kuriose darbo vieta rado daugiau nei 4000 specialistu i ju dirbo investuotoju!monese ir daugiau nei teritorijoje isikerusiose juos 3https:// 4hap:// irognoze.aspx 5https:,J/osp.stat.gov.It/documents/10180/ /DU_apsk_2016_I.pdf 6https://fmmin.Irv.It/lb'naujienos/fmansu-ministerijos-prognozese-santuriai-optimistinis-ukio-augimas 7https:// 8http://

10 UAB Gatviap ap vietimas" in. strateginis velklos planas aptamaujan6iose paslaugu ir pramones imonese. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis tai rei kia, kad Cia dirbo kas 20-tas darbingo amziaus klaipedietis arba kas 40-tas Klaipedos apskrities gyventojas. 4 i 5 Klaipedos LEZ investuotoju virsija savo pletros planus jau per pirmuosius dvejus metus. Darytina i vada, jog regione vis dar yra pckankama darbo jegos pasitila, jos darbo kokybe - auksta, imones veiklos ka tai ~ optimaltis, susisiekimas su eksporto rinkomis - puikus, o i vystyta infinstrukthra atitinka modernios gamybos poreikius in. Financial Times" leidziamas Zumalas FDI Magazine" sudare patraukliausiu pasaulio ekonominiu zonu reitinga. Siame reitinge Klaipedos LEZ suteikta 5 vieta tarp pasaulio ekonominiu zong pagal joje sudarytas verslo salygas bei sukurtq infrastrukttra, taip pat 19 vieta bendrajane patraukliausiu ekonominiu zong pasaulyj e reitinge. t UzYsz.e"z.a z.72vesjz.cz/.of in. gruodzio 31 d. sukauptosios tiesiogines uzsienio investicijos (TUI) Lietuvoje sudaie 13,5 mlrd. EUR ir, palyginti su 2014 in. tuo pa6iu laikotarpiu, padidejo 5,9 proc. TUI vienanl Lietuvos gyverfrogivi i ango 7,1 proc. ir sndare vidutini kai 4,7 tckst. EUR. Vilniaus apskrityje investuota 9,5 mlrd. EUR, arba 70,6 proc. visu alies TUI (Vilniaus miesto savivaldybeje -95,4 proc. visu Vilniaus apskrities TUI), Kauno apskrityje -1,5 mlrd. EUR, arba 11,2 proc. (Kauno miesto savivaldybeje -68,1 proc.) ir Klaipedos apskrityje -1,2 mlrd. EUR, arba 9 proc. (Klaipedos miesto savivaldybeje - 71,I proc.). Palyginti su 2014 in. pabaiga, TUI daugiousia padidejo Klalp dos (19,4 proc.). Daugiausin TUT vienam gyventqjui teko Vilniaus apskrityj-e -11,8 thkst. EUR (Vilniaus miesto savivaldybeje -16,7 ttikst. EUR), Klalp6dos apskrityje - 3,7 tdkst. EUR (Klaipedos miesto savivaldybeje - 5,6 thkst. EUR, Klaipedos rajono savivaldybeje -4,8 thkst. EUR).1 1 Investicijos kuria pridetin? vert?, naujas darbo vietas, o tai kartu suponuoja ir didesni gyventoju mokumq. KJCH:pec7ob` #ol`'/#t.i in atlikto moksline studija,.klaipedos valstybinio j`tinz trosto itaka miestui ir valstybei" atskleide uosto ekonoming ir socialin? naudq Klaipedos miestui ir valstybei. Su Klaipedos uostu susijusios imones (apie 800) sukuria 2,2 mlrd. EUR BVP arba 6,24 proc. Lietuvos BVP. Jos i savivaldybiu ir valstybes biudzetus sumoka beveik 600 mln. FUR mokes6iu, arba 9,26 proc. visu Lietuvoje sumoketu mokes6iu. Vertinant uostu bei susijusiu imoniu veikloje sukuriama vert?, atkreiptinas dchesys, kad labai daznai buteut su tranaportu ffiesusijusiuose gamybiniuose sektoriuose yra sukuriama didesne pridedamoji verte nei pa5iuose uostuose. Statisti kai, per pastaruosius 15 metu kroviniu apyvarta Klaipedos uoste augo vidutiriskai po kiek daugiau kaip 1 mln. t per metus, nors buvo epizodiniu krovos apim iu uoliii, kuomet augimas keleta metu i eiles siekdavo ir 3 mln. t per metus vz in.1aikotarpis). 9http://usl3.campaign-archivel.com/?u=e443ceada3330fl3b98ae9188&id=44013e69b8&e=[UNIQID] L llhttps://osp.stat.gov.1tldocuments/10180/ /tui.pdf 10

11 UAB Gaiviay ap5vietimas" in. strateginis veiklos planas Nuosaiki krovos augimo prognoze btitu sietina su alies (ar regiono) ekonominiu augimu, i reik tu prognozuojamu vidutiniu metiniu BVP padidejimu. vertinus, kad artimuoju laikotarpiu prognozuojamas vidutinis Lietuvos BVP augimas sudaro apie 2,0~3,0 proc., o uostu krovos apyvarta paprastal lenkia BVP augimo prognoz papildomai 130-2,0 proc., suminis vidutinis prognozuojamas krovos augimo prieaugis galetu sudaryti 3,5 proc. ' in. planuojama patvirtinti Uosto bendraji plane, kuriane pletros teritorijos plotas galetu siekti 36,6 tckst. hektaru. Artimiausiais metais i uosto pletrq Klaipedos valstybinio jtiqu uosto direkcija numato investuoti daugiau kaip 0,5 mlrd. eurii. [3 De7#ogrcJfl#6 s;'jwaczj.cr. Klaipeda nuo didziausio tureto gyventoju skai6iaus gyventoju 1989 metais, iki 2013 metu prarado 22 procentus gyventoju. Gyventoju skai6ius sumazejo Klaipedos rajono gyventoju skai6ius nuo 1989 mch! i augo 6211 asmenimis -tai yra 14 procentu. Ivertinus visoje 5alyje vykstan5io gyventoju skai6iaus mazejimo tempus, galima teigti kal i miesto i priemiesti emigravo apie inonitf -tai yra apie 10 procenrty gyventojti'4 Mazejanti gyventoju skai6iu lemia neigiama nattirali gyventoju kaita bei emigracija. Gyventoju skai6iaus mazejimas suponuoja poveiki darbo jegai ir darbo rinkai, biudzetui ir pinigu srautams, socialiniams ry iams, silpnina ekonomikos pletrq. Ekonomikos augimas priklausys nuo to, kaip i demografinius poky6ius bus reaguojama ir kaip bus projektuojama valstybes flnanqu politika. Zz"ogz.,ife /.i. I.L Je*/i.flz.. Kvalifkuotos darbo jegos emigracija ir struktinis nedarhas pastaraisiais metais buvo pagrindiniai i tikiai Lietuvos darbo rinkai. Prognozuojama, kad tai bus svarbu ir 2017 metais. Kvalifikuotu darbuotoju stoka del emigracijos ir dideles konkurencijos su priva6iomis imohemis i aukia imones struktdrinius poky6ius, btitinyb? peratestuoti darbuotojus, kelti ju kvalifkacijq, suteikiant naujti Ziniu ir igtidziu, padesian6iu jiems kvalifikuotai aptamauti modernejan6ias ap vietirrro ir eismo valdymo techaologijas ir via sudetingejedins projek.tus MIKROEKONOMINIAI VEIKSNIAI Bendrove sekmingai atlieka jai pagal sutarti su Savivaldybe patiketas vies?sias fimkcijas: uztikrina miesto gatviu ap vietimo ir eismo valdymo sistemu funkcionavima. Ta6iau senejanti gatwiu ap vietimo ir eismo valdymo sistema reikalarja nuolatinio ir palaipsninio modemizavimo bei investiciju: tinklu renovacijos, energija taupan6iu valdymo sistemu diegimo, IT technologiju diegimo pa6ioje imoneje, le u darbuotoju kvalifikacijos kelimui. Bendrove bendradarbiauja su paslaugu, darbu ir mediiagu tiekejais. Bendrove reikalingas medziagas, paslaugas ir darbus isigyja t2http:// t3http:// 11

12 UAB Gatviy apsvietimas" m` strategini.s veiklos planas vie uju pirkimu btidu. Svarbu, kad pasirinkta bendrove bdtu patikima ir vykdyti! visas sutarties salygas, to pasekoje Bendroves teikianos paslaugos atliekamos laike ir kokybi kai. A/i.c#Ja!.. Bendroves klientai yra tick vie ojo sektoriaus tiek privataus sektoriaus imones. Pagrindinis klientas - Klaipedos miesto savivaldybe. Bendrovei svarbus klientu atgalinis ry ys apie tai kaip gretai ir kokybi kai buvo atlikti darbai. 1 klientu gautu atsiliepimu, Bendrove gali daryti isvadas kaip tobulinti savo veiklq. j4dmz.7gz.sfrcrcz.#z.aj., vcdy;bz.7".ci;. jstea/z.ch.. Sekmingai Bendroves veiklai itin svarbtis kvalifikuoti imones darbuetojal. Kuo auk tesrfe darbuntoju kvalifikacija, tun Bendroves veikla efektyvesne in. sausio I d. Bendroveje dirbo 42 darbuotojai, i ju 8 vadovai, 10 specialistq ir 24 darbininkai. Bendrove siekia taip optimizuoti savo veikla, kad yz.s#o7"e"es I.;?/or7#ovz."o prz.emohes /114lc}sJ A4lec7z.c7J. Ziniasklaida yra viena svarbiausiu informacijos altiniu apie valdzios instituciju darba bei jo vertinimq teikeja. Bendrove eksploatuoja svarbiq miesto vie aie infrastrcktdrq (miesto gatvit, apivietim?, eismo reguliavino priemones ( viesoforus, kelio Zenklus), todel Bendrovei svarbu naudotis iuolalkinemis visuomenes infomavimo priemonemis (televizija, spauda, radijumi, socialiniais tinklais) siekiant tinkamai pranesti gyventojams aktualias Zinias apie vykdoma veikla, projektus MOKSLINIAI -TECENOLOGINLAI VEIKSNIAI Mokslo bei technologine pazanga didina gamybos na uma, padeda sumazinti darbo sapaudas. Sic pagrindiniai veiksniai Bendrovei padeda pasiekti daug didesni efektyvuma, o kartu ir pranasuma pries konkurentus. Pastaraisiais metais del pakankamai auk tu energijos kaiqu itin aktualus tapo energijos taupymo klausimas. Visane pasaulyje aktyviai diegianos modemios ap vietino (LED), kompiuterirfes eismo valdyso sisterm>s (i manusis valdymas), kuriq eksploatavimui reikalingos ne tik modemtis, technologi kai pazangtis prietaisai, duomeng valdymo sistemos bet ir atitinkamos kvalifikacijos darbuotojai turinys reikalinga kompetencija (froow'-feow). [4https://statistikouzrasai.files.wordpress.com/2014/11/apibendrintas-klaipedos-miesto-plc497tros-tendencijc5b3 vertinmasm.pdf 12

13 UAB Gatviay ap5vielimas" 20 I in. strateginis veiklos planas 4. STIPRYBES, SILPNYBES, GALIMYBES, GRESMES Atliekant Bendrov6s strategini planavin?, tikslinga atlikti SSGG (SWOT) analiz, kuri apzvelgia ne tik Bendroves veikla, bet ir padeda ivertinti konkurentu veikla bei esamus ivykius rinkoje. SSGG atspindi stiprybes (ka organizacija yra pajegi atlikti), silpnybes (ko organizacija negali atlikti), galimybes otencialiai naudingos salygos organizacijai) ir gresmes tootencialiai nenaudingos salygos organizacijai) STIPRYBES S/IZ7rybes. Organizacijos stiprybes - tai i tekliai, sugebejimai ir kitos stipriosios savybes ozymiai), palyginti su konkurentais. Jie gali btiti finansiniai, marketingo, organizaciniai arba darbo istckliap. 1 Stiprybe - pastovfis finansiniai istekliai. Bendrove yra sudariusi ilgalaikes sutartis su miesto savivaldybe del miesto gatviu ap vietimo, eismo priemoniu eksploatavimo priezitiros. 2 Stiprybe - darbuotoju patirtis ir kompetencija. Bendroveje darbuotojams (atrankai, mokymams, darbuotojq i laikymui) skiriamas didelis demesys. Gerai sukomp]ektuota ir kompetentinga Bendrovis darhactqjap komanda dirha Zenkhai efektyviou. 3 Stiprybe - sukurta didzioj-i dalis gatviu ap vietinio ir transporto eismo valdymo reikalingos infrastrmkttiros Klaipedos mieste. Puikiai Zinome kur ir kaip viskas atlikta ir kaip veikia. 4 Stiprybe - Bendrove turi visus darbui ir konkursans reikalingus kvalifikacinius atestatus. 5 Stiprybe - Bendrove teikia geros kokybes paslaugas daznal mazesne nei rinkos kaina. 6 Stiprybe - Bendrove strategi kal randasi gerqse vietoie, patalpos ir teritorija pritaikytos imones veiklai ir funkcijoms vykdyti. 7 Stiprybe -geri ry iai su tickejals. Bendrove neturi pradelstu atsiskaitymu SILPNYBES Sz./pnybGJ. Tai istekliu, meistriskumo, sugebejimu silpnosios puses, trukdan6ios organizacijos darbui. Jie taip pat gall buti finansiniai, marketingo, organizaciniai, techniniai arba darbo i tekliu. 1 Silpnybe - Bendroves veiklos inerti kumas. Ilgamete darbo praktika nulemia, kad daznai darbas yra atliekarnas kaip iprasta, a ne pazvelgiama i. naujas uzduotis nadyai ir netradicistai. 13

14 UAR Gatviap ap vietimas" in. strateginis veiklos planas 2 Silpnybe - finansiniu resursu stoka esmingoms pertvarkoms atlikti. Siekiant efektyvumo, btitina diegti modemias valdymo, diagnozavimo, monitoringo eismo priemoniu ir ap vietimo sistemas. Visos iuolaikines technologijos kainuoja brangiai GALIMYBES Gtz/jm}/bGs. Tai palankios salygos organizacijos aplinkoje. Galimybiu altiniai yra ie: tendencijos, technologiniai poky6iai, pasikeitimai konkurencijoje, reguliavimo pakitimai ir nauju rinky redimas. I Galimybe - didejan6ios galimybes finansuoti infrastrukttros pletros projektus i Europos Sedungos fondy in. prasidejo naujas in. Europos Sajungos paramos teikimo etapas. UAB Gatviu ap vietimas" turi i naudoti visas galimybes io paramos laikotarpio le omis imones tikslams igyvendinti. 2 Galimybe - informacinitp techaofogijxp pletra. Spar6iai besivystan6ios informa!cihes technologijos leistry pertvarkyti beveik visas veiklos sritis: pradedant nuo automatizuoto gatviu ap5vietimo, eismo monitoringo, baigiant visu technologiniu procesu valdymo is vienos ar bet kurios kitos vietos. 3 Galimybe - esamu imoniu pletra ir nauju atsiradimas uosto bei LEZ`o teritorijose. Esant gerai iftylctotal infrosthaktrirai stose teritorijqje3 nanjap imoalap atsiradinas arba esanap pletra, nedidinant bendroves sapaudy leistu padidinti teikiamu paslaugu spektra. 4 Galimybe - nauju gyvenamuju, pramones kvartalu isihirimas Klaipedos in. ir pakra 6iuose sudarytu salygas plesti aptamavimo teritorij? ir vykdyti investicijas. 5 Galimybe - esamos infrastruktdros modemizavimas ir profilaktika sudarytry salygas mazini sapatrdas ir didinti veiklos efektyvtxp. 6 Galimybe - papildoma veikla ir papildomos paslaugos miesto gyventojams ir imohems sudarytu salygas gauti papildomu pajamu, kurios butu investuojamas i Bendroves vystymq GRESMES G7.es7#Gs`. Tai nepalanhis veiksniai organizacijos aplinkoje. Jie yra pagrindihes kliutys organizacijai, siekian6iai savo tikslu. Gresmes sukelia: nauji konkurentai, technologiniai poky6iai, leta rinkos pletra, nauji apribojimai ir i5augusi pirkeju ir tiekeju derejimosi galia. 1 Gresme - mazejantis gyventoju skai5ius. Mazejant gyventoju, mazeja ir paslaugu gaveju skal5ius. 14

15 UAR Gatwlxp apivietinas" in. strateginis veiklos planas 2 Glesme - mazejanti kvalifikuotos darbo jegos pasifila rinkoje. Pastaruosius penkiolika metu didzioji dalis abiturientu renkasi socialines krypties studijas, tuo tarpu Bendroveje dirba inzinerines krypties darbuotoj ai. 3 Giesrfe - trckstant fmansavimo ribojama Bendroves veikla, stabdoma plctra ir modemizavimas. 4 Gresme -politiniu ir biurokratiniu sprendimu neprognozuojamumas. 5 Gresme -privatizacija ar kita galima esmine imones reorganizacija. 4. MISIJA UAB Gatviu ap vietimas" tiekia gatviu apsvietimo ir transporto eismo reguliavimo paslaugas Klaipedos mieste. Kokybi ka, profesionali ir ekonomi kai naudinga visi{ bendro Klaipedos miesto gyventdyq turto - gatvixp apivietino tinklap ir eismo valdyrro priemdsq eksploatacija bei modernizacija, kuo geriau tenkinant vie uosius miesto interesus: didinant keliu eismo sauguna ir gerinant gyvenamaja aplinka. 5. VIZIJA UAB Gatviu ap vietimas" - visame Klaipedos mieste veikianti modemi, gerai organizuota, kompetentinga, konkurencinga, savarankiska, visuomenes poreikius ir interesus atitinkanti imone, lyderiaujanti gatviu ap vietimo ir eismo reguliavimo priemoniu paslaugu teikimo sferose. 6. VERTYBES Bendrove vykdydama ir planuodama savo veikla vadovaujasi Siomis vertybemis: Sqz-j.77jrzg#"as' - vertiname nuo irdum? ir tiesos sakyma, tiek sau, tiek partneriams ir klientams. 4fLs fom)jbe - darbus atliekame kokybi kai, atsakome ul savo veiksmus, Zodzius, aprendimus ir paselrmes tick pries savo kolegas, dek pries paatmerius ir kliemrs. E/ekyn7wmczs - visada siekiame norima pasiekti rezultata maziausiomis imanomomis sapaudomis. Pro/esz.o#cz/"772c7s -vertiname kompetencija, issamias ir nuodugnias Zinias vykdomos veiklos sferoje. J72cLv Pn?zd7 ds - siekiame nunla tobuleti ir keistis, ie kome nanjq> tobulesnit} darbo priemoniu ir metody. 15

16 UAR Gatviap ap.ivietinas" 2(j in. strateginis veiklos plarras 7. STRATEGINIAI TIKSLAI, uzdavlniai IR priemonris 1. TIKSLAS - EFEKTYVINTI BENDROVES VEIKLA 1.1. uzdavinys - pagerinti Bendroves vidine tvarka ir idiegti efektyvesni valdyma Priemones Priemone Iki kada Reikalingos le os Finansavimo Laukiamas rezu]tatas numeris igyvendinamapriemone altinis 1.1.I.1. Kokybes 2019 in Err. Bendroves Idiegta kokybes valdymo valdymo ]efos sistena (JsO, LEAN ar sistemos pan.). Sunaifejusi klaidu idiegimas (ISO, tikimyb6, optimizuota LEAN ar pan.). gamyba, sutaupyta s?naudy,padidej?steikianospaslaugoskonkurencingunas,patikimunas,atitinkamaiklientuirpartneriuparitikejinas,pagerej?sbendrovesvaldymas,atsakomybiupasiskirstymas,optimizuotiadministraciniaiprocesai. 1. I.1.2. Automatizuotu 2019 in ,0 Eur Bendroves Idiegtas automatizuotas darbu jdiegimas lesos datblt vykdymas.darbuotojastelefono arkompiutcriopagalhabetkuriojevietojegalipatsuzregistruotikadapradejo irkadapabalgejampatiketauzduoti,taippatgallnufotografuotiatliktadarbapautc)mati kaiperduotiinformacijaibendrovesikcmpiuter]'tiessistemas Dokunentu 2017 in ,0 Eur. Bendroves {diegti e]ektronin? valdymo le os dokumentu valdymo sistemos sistema, kuris pades idiegimas automatizuoti dokumentuvaldym4,automatizuosbendrovesdokumentuveiklosprocesus uzdavinys - Bendroves ±valzdzio gerinimas Priemones Priemone Iki kada Reika]ingos le os Finansavimo Laukiamas rezu]tatas nurmeris jgyvendinamadriemone Saltinis (kiekybinis. kokybinis) gyvendintu 2019 in ,0 Eur. Bendroves Publikuota ne maziau kaip projektu' lesos 18 straipsniu apie Bendroves vykdoml[ darbu ir veikla. Sukurta ir naudojama (+ teikianu Bendroves paskyra paslaugu Facebook svetainej e. informacij? Bendroves tinklapyj e vietines atskiroje skiltyje skelbiama Ziniasklaidos aktuali informacija apie priemonese, socialiniuose igyvendintus projektus ir paslaueas.

17 UAB Gatvixp ap vie[imas" in. strateginis veihios planas tinkluose' Bendroves tinklalapyje vie inimas Vie5ai pateikiama informacij a apie Bendrov? pades formuoti tiks liniu grupiu - savivaldybes,klientu,vietosbendruomenes,nevynausybinil!organizacijii,darbuotoj upasitikejimabendrovebeijupalankun?.skatinsdarbuotojusdirbtiefektyviau,igysdaugiaupasitikeiimo. I Bendroves 20±8 in. 8.Ocoro Eur. Bemdrov6s Athadyina Bendroves intemetines le os ]`ntemetine svetal.ne. svetaines Svetaine sukurta laikanti s atnaujinimas intemeto standarty, j osvaldymasai kusirpaprastas. diegtanaujaturiniovaldymosistema Vieno langelio" 2018 in '0 Eur. Bendroves Idiegtas vieno langelio" principo 1e os principas Bendroves BeTrdroves Intemetineje svetaiheje. intemetineje Pagerintos s?lygos i duodant svetaineje prisi]ungimo sqlygas bei!d,'egimas suteikiant kitas paslaugasintemetu. 1.I.2.4.) Bendroves 2017 in '0 Eur. Bendroves Atnauj intas Bendroves prekinio Zenk] o 1e os logotipas, dokumentu sukinmas ir Sablonai, pagam intos reprezrmtavimas vizitirfes korteles, kitaatributika. 2. TIKSLAS - GERINTI UZSAKOVO POREIKIUS TENKINANCIU PASLAUGt7 TEIKIMA 2. I. uzdavinys -Klaipedos miesto gatviu ap vietimo modemizavimas Priemones Priemone Iki kada Reikalingos le os Finansavimo Laukiamas rezu[tatas numeris jgyvenurtratnapriemone faitilrris 2.2.I.1. Klaipedos miesto 2019 in J0 Eur. Miesto Parengta Klaipedos miesto bendro savivaldyb6 bendro naudoj imo teritorij u naudojimo ap vietimo gerinimo teritoriju programa in. apsvietimo Parengta programa Leis gerinimo igyvendinti Klaipedos 2028 mct I miestobendro naedqjimo programa teriton-j-uap vietimogerinimoprogramosprojekta,pasiektieuropin iapsvietimolygi,uztikrintisaugugyventojuirmiestosve6ii judejimptamsiuparosmetu,miestoaplinkatapspatrauklesnemiestelenams,turistamsbetsve6rams Apsvietimo 2019 in ,0 Eur. Miesto Pakeistos 82 susidevejusios va]dymo spintu savivaldybe ap vietimo valdymo spintos. modemizavimas [diegtos naujos valdymospintosatitinkan5iossaugumoreikalavimus,su iuolalkiskomistechnologiiomis.

18 UAR Gatwdy ap vietinas" in. strategims veiklos planas I Gatviu 2019 in.i I ,0 Eur. Miesto Atnauj ininas atliktas : ap;vietimo savivaldybei 1.Taikos pr. Debreceno g. infrastruktdros seng atramq demontavimas atnaujinimas 2.Kanto g. atramu ir kabeliu (arfuos' keitimas kabelia.1., valdym 3.Dauhanto gatves nuo H. punktai' Manto jki N. Uosto g. viestuvu atramu ir kabeliu keitimas keitimas i LED 4.Avariniai gatviu ( viesos diodus)) ap vi etimo darbai (atramos,kabeliai)5.pramonesg.kabelioremontas(31in)6.pramouesirsvopdixpg.rad].i-omoduiloirengimas7.ringeliog.radijomodulio!rengimas8.gatviuap vietjmoobjektiniumodu]iqmikrovaldikliuploksciusukonfigtiravimoiridiegimodarbais9.klevug.10.neringosskverokabeliokeitimas11.gandrali kespajungimasnuopavasariovs12.gandrali kesrckonstrukcija13.puodzingg.atramuirkabeliqkeiinas14.vytautog.atramuirkabeliukeitinas15.sauliug.atraquirkabeljukeitimas16.pihesg.nuodarz`+g.ikisausio15-osiosg.atramu,kabeliuirna viestuvi!keitimas Esamu 2018 in ,0 EUT. Bendroves Liuksometl.o pagalba bus automatiniu le os automati kai ij ungianas ir valdymo spintu i j ungiamas miesto modemizavimas ap vietimas pagal nustatytaliuksukiekj SCADA sistemos 2019 in ,0 Eur. Bendroves!rengta automatizuota atnaujinimas le os duomenu perdavimo {rangaelinose60vat.automatiniovaldymospintose. gyvendinuspriemong,visameklaipedosmiestebusautomatizuotasgatviuapsvietimoiiungimas(kompiuterinemisdriemonemis) uzdavinys - eismo valdymo priemoniu (Sviesoforu) modemizavimas Prjemones Priemone Iki kada Reikalingos lesos Finansavimo Laukiamas rezulfatas numeris igyvcndinamapriemone Saltinis T3manaus eismo 2019m ,0 Fur. Miesto diegtas i manusis ei smo valdymo sistemo s savivaldybe valdymas Jtrininlqu pr. bei 18

19 UAR Gaiviay apivietimas " 20] in. strateginis veiklos planas idiegimas. Minijos g. Bus pereita ptienaujoskaltossistemos(gpsmoduliu),kunleisrealizuotii manauseismovaldymosistemosprojektq. diegtosvalzdovaldymovi.deokameros,leisigyvendintiismantriitransportosrauttivaldymq,priklausomainuosankyzosapkrovos Sviesoforu 2018 in ,0 Err. Miesto Atnauj intas paskutinis seno atnaujinimas savivaldybe tipo relinis 5viesoforas. Tilzes 8. visi kai pereita priefiualajkinir!ieehaalogst 3. TIKSLAS - GYVENDINTI BENDROVES MODERNIZACIJA uzdavinys -Zmogi kuju i tekliu pletra Priemones Priemone Iki kada Reikalingos lesos Finansavimo Laukjamas rezultatas numeris igyvendinamapriemone Sa]tinis (kiekybinis, kokybinis) Vadovu lr 2019 in Eur. Bendroves Per 3 in. Bendroves darbuol-oju le5os darbuotojai sudalyyaus 20 bendruju ir mokymu skirty bendri esiems specializuotu ir specializuotie ms 8ebejimu tobulinimasi gebej imams tobulinti. Priemones tiks las, uztikrintibendrovesdarbuotojukvalifikuotuzimuigijim4beipadjdintiveiklos fekyquttia I Kvalifikacijos 2019 in Eur. Bendroves Per 3 in. Bendroves kelimo programa 1e os darbuotojai sudalyvaus 20kvalifikacijosigjjimo/tobulinimomokymuose.Tikslas,uztiknntigalimyb?darbuotojamstobulintiir/arkeisti,turimqkvaLifrocife,gilint`LirplestiprofesinesZinias,kaddarbaibetuatliekamiprofesionaliaiirkokybi kai uzdavinys -technologiniu inovaciju diegimas ir IT sistemu pletra I priemonts Priemone hi kada Reikatingos i Finansavimo Laukiamas rezultatas numeris jgyvendinamapriemone le!os Saltinis (kiekybinis, kokybinis) I I. Specialios 2019 in.2017in ,0 Eur. Bendroves Techninio transporto packirties le os atnauj inimas leis sumazinti transporto transporto priezinros ir kuro priemoniu sapaudas. Efektyviau ir isigijimas.papriemones:autokrautavo sumanipuliatoriumijsi8ijimasau[obok3telio pagal plana vykdomi darbai. 19

20 UAR Gatviay apsvietinas" in. strategihis veiklos planas isigijinasautokrautavo!`,s,_,,,,,`t,` 2018 in.2019in Miniekskavatoriausisigijimas 2019 in rangos ir prenginju 2019 in.2018in.2017in '0 Eur. Bendroves Galimybe tikslingai nustatyti isigijimas.papriemones:kabeliaygedimo`..,`.,.``1..,-..i,,,ie kikliayisigijimosgrqztosugr?zimomechanizmuisi8ijimas le os gedimus ir efektyviai beioperatyviaipa alintigedimus Centralizuoto in ,0 Eur. Miesto Apjungtos pavienes darbo serverio isigij inas savivaldybes vietos i bendra serverine ir geografines ir Bendroves sistema. Centralizuotai infomacines 1e os suvesti GIS duomenys, s[stemus (GIS) atlikti duoment{ rezerviniai vystymas kopij avimai. Perkeltiapsvietimosistemos, viesofong,2enkluducrmenysigis.pageresturtojnventorizacija,apskaita,techninesdokunentacijos(shaitmeninis)valdymas Programmes 2018 in '0 Eur. Bendroves AtnaujintaBendroves jrangos jsigij imas le os vartotoju darbo vietu irserveriuprogramineiranga,idiegtacentralizuotabendrov6sduomenuirvartotojuvaldymo Domaincontroler"sistema Rezervinio 2018 in. I Fur- Bendro`fe I d iegta re7ervini.o kopijav,mo le os kopij avimo sistema sistemos idiegimas uhalterijos, GIS,dokumentuvaldymo bei kituduomenubaziti). Siekiant plesti teikialng paslaugli spektrq, numatomos ios pagrindihes galimos Bendroves veiklos vystymosi kryptys: 1. Vieningos miesto dispe5erines suktirimas. UAB Gatviu ap vietimas" turf puikias sqlygas (erdvios, pritaikytos patalpos; irengtas kompiuterinis tinklas, serveris; aukstos kvalifikacijos personalas; patogi geografirfe padetis (miesto centras); didele Bendroves teritorija) irengti dispe6eripe, kuri tenkins tick mieste vykstan5iu procesu valdymo tiek sauguno urfukriino poreikius. 2. Vie5utng erdviu videokamerng ir grei5io matuokliu eksploatavimas. Vieningoje miesto dispe5erineje gali buti sudarytos puikios salygos valdyti informacija perduodama i miesto vie triu erdviu, bei ja susisteminus operatyviai perduoti atitinkamoms tamyboms. Turedama kvalifikuota 20

21 UAB Gatwiey apivietimas " m` strateginis veiklos planas personala ir atitinkama technin? irangq Bendrove gali operatyviai organizuoti reikiamus remonto darbus ir vykdyti iu objektu eksploatavima. 3. Klaipedos miesto eismo valdymas. Diegiant ismanuji eismo srautu valdyma tikslinga ji diegti kompleksi3kai su eismo priemoniu ( viesofoqu, kelio Zenklu ir pan.) eksploatavimu. Siuo atveju maziausiomis squaudomis bus pasiekta auk36iausia kokybe. Vertinant fakta, kad kuriama vieninga miesto dispe5erine, tikslinga miesto eismo valdyma diegti Sioje dispe6erineje, kur saveikaus visos suinteresuotos miesto priezidros tamybos. 4. Vie utu erdviu valymas nuo kietutu daleliu. Turedama didel? gamybin? teritorija ir kvalifikuota mechanine tamyba, turf galimyb? eksploatuoti ir parkuoti gamybini transporta. Del ios priezasties Bendrove gali eksploatuoti kietuju daleliu valymo mechanizmus ir teikti vie utu erdviu valymo nuo kietuju daleliu paslaugq. 5. Elektromobiling pakrovimo stoteliu, bike sharing stoteliu eksploatavimas. UAB Gatviq ap vietimas" didziej? personalo dali sudero kvalifikuoti elektrikai. Del ios priezasties Bendrove turi galimyb? kokybi kai atlikti ivairiu elektriniu irenginiu prieziutq ir remontq. 6. K]aipedos miesto ap vietimo ir eismo valdymo sistemos perdavimas turtiniu inasu. Siekiant efektyviai naudoti Klaipedos miesto savivaldybes turta, tikslinga Klaipedos miesto ap vietimo sistemos ir miesto eismo valdymo ( viesoforus, kelio Zenklus) akciju ina u perduoti valdyti UAB..Gatviu ap3vietimas". Bendrove. gavusi Klaipedos miesto savivaldybes detacijas. gales greitai vykdyti miesto objektu atnaujinima, operatyviai vykdyti vie Lriti pirkimu proceddras. Turedama eksploatuojamq turta Bendrove gales efektyviau planuoti ir vykdyti apsvietimo ir eismo valdymo sistemu priezidrq, atnaujinimq, modemizacija. 7. Bendroves pavadinimo keitimas. UAB Gatviu ap vietimas" vykdo ne tik ap5vietimo sistemos eksploatacij?, ta6iau iuo metu atlieka ir eismo vaidymo priemonit! eksploatacij?. miesto papuo imo funkcijas, kryptinio ap vietimo perejose irengimo darbus, paplndimio radiofikavimo irengimo darbus ir kt. Bendroves pavadinimas neatspindi viso atliekamu paslaugu spektro, todel tikslinga pakeisti Bendroves pavadinimq, kuris atspindes jos vykdoma veikla. gyvendinus iuos pagrindinius strateginius tikslus Bendrove padidintu ne tik imones veiklos efektyvima bei verte. bet ir atnestq naudq visam miestul (vie am interesui) - sunazintng miesto biudzeto i laidas elektros energijai, pagerintu miestie6iu gerbtivi ir sauguma, pagerintu aplinka. Generalini s direktorius --,- ' _ Dangeras Aleksandrovas ` 21

22 I orma patvlrlinta Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktonaus 2011 in gruod2io 12 d sakymu Nr ADl-2494 UAB "Gatvii! ap vietimas prognozuojami! meti! pajamu foma (FP-I) Eil. Nr. P8jamos 2016 in in. 2017/ 2016 in in. 2018/2017 in in. 2019/2018 in. fak,as pl8n8s Proc. p]apas Proc. planes I,roe. I. Pagrindines veikjos pajamos: Pajamos i remonto it prieziaros 60' 6U ] '02 ]2 Pajamos IS remontu mlesto saviva]dybes ot)u 271 3] ] Pajarnos is eismo reguliavimo prieziaros irekst}loatacllos ' L4 Pajamos i kitu u2sakymu Pajamos pagal turto patlkej iino sutarti Kjtos veiklos pajamos: GaminJai pagal u2sakymus ?? M d7iagri pardev7mat () () () Finansines veiklos pajamas: Vallutu kuj.so pasikeltimo itaka Kltos finanslnes Lr lnvesttcines veiklos pajamos Baudos lr delspinlglai i pirkeju 4. Pagaute: S. 1 viso prjamt!: '01 - General Ln Ls direktorius Dangeras Aleksandrovas Ruo e vyt t'inans)ninke Rasa Poznlakiene

23 11 Remonto ir priezitiros sqnaudos Patikej iino teise perduoto turto squaudos loo Foma patvinlnta Klaipedos miesto savivaldybes administracij os direktoriaus 2011 in gruod2io 12 d isakymunr ADl-2494 UAB "Gatvii! ap vietimas" progl.ozuojami! metii sqnaudu forms (FP-2) takst Eur EiL Nr. Samudu s{rajpsniai 2016 in. faktas 2017 in. planas zav I zonelm.proc in. phanas 2Ongi 2anin.Proc in. planas 2Onql 20t8in.Proc. I. PARDAVIMO SAVIKAINA: I Sjt` ls Remonto sapaudos miesto savivaldybesobiektuose lil ] Eismo regul iavlmo prezitlros ir eksploatacij oss?naudos Krtu uzsakymu sanandos 9 40 q Netiesiogines paslaugu sapaudos Darho uinokestis Sodra, garantmis fondas Atostogu rezervas VEIKLOS S4NAUDOS: S2l loo 2.I R[:KLAM A (P`RDA\'", S4`'AUI)OS) S 93 22J Skelbimu ir reklamos sanaudos PERSONALO ISLAIKYMO J Darbo irfuokestls `2`2 Sodra, garantin ls fondas Komandiruotes Atostogu rezervas So iat ines i mokos ENERGIJA IR KOMUNALINESPASLAUGOS S Patalpii remonoto sapaudos Patalpu komunalines squaudos Kitos patalpii prieziaros squaudos I I 71 I 103 I 107 TARNYBINI0 TRANSPORTOISLAIKYMAS L Tamybinio transr)orto priemomu degalii`remot`tolrktranaudos loo 6 loo 242 Automobilio nuomos sqnaudos RY IU PASLAUGOS Ry ii! sapaudos 252 Kompiutermes ir programines irangossanaudos 3 6 ' ] Biu ro i laikymas I loo 2 loo 261 Kancel iarines sqnaudos I?? LOO? LOO 2.7. KONSULTACINES IR KITOSPASLAUGOS Konsultacinlo pob8dzio sapaudos ' Kvalifikacinio kelimo ir mokymu sapaudos 4 6 ' Banko ir kitos!vairios bendrosios sapaudos DRAUDIRAS I Draud lmo sapaudos I? \" 103 ) LO. NUSIDEVEJIMAS, AMORTLZACIJA Ilgalaikio matenaliojo turto vertesnusldevejlinosapaudos Ilgalatkio nematetial loj o furto vertesnus[devejlinosapaudos 2 2 LIB

24 2.11 ABEJOTINOS SKOLOS Abejotinu skolu sanaudos Beviltiskq skoli! sanaudos PARAhIA KITOS VEIKLOS SANAUDOS Reprezentaclnes sapaudos 2'22 Parama I MOKESCIAI loo 7 Ilo 2131 Nekilnojamojo turto mokescio sqmudos 2132 Apl inkos ter imo mokesc io saiiaudos loo 4 Ilo ]33 Kitv mokes5i u sanaudos 2? Ilo 3. FINANSINES VEIKLOS SANAUDOS Baudi! tr delspimgii! sanaudos PELNO MOKESTIS 8 I S Alaskaintiniu me[v pelno mokestis 8 I Atideto pleno mokes6io s?naudos VIS0 S4NAUI)U: * sanaudii straipsnlai gall bdti grupuojami pagal imones apskaltos principus Dangeras Aleksandrovas Ruo e v}t tinansininke Rasa Pozniakiene

25 Forma parvirtmta Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktonaus 2011 in gruodilo 12 d isakymu Nr ADl-2494 UAB "Gatviu ap5vietimas" metu veiklos I.ezultatu atashaitos forma (FP-4) LIL STRAtpsNIAl thst Eul.2019/ in in. 2017/ 20'6 in in. 2018/ 2017 in in. llr faklas pha-s Pro.. phanas Proc. plans in. Proc. I. PAJAMOS 2] lot Pajamos uz suteiktas paslaugas, parduotasprekes I 2 Kltos pajamos S4NAUDoS Suteiktu paslaugu, parduotl preklusavikait`a 1536 ] I Kfros silos _ Kompensuotos sanaudos Veiklos sanaudos ' loo 41 Pardavimo Darbuotoi ii i laikymo '3 Nusideveiimo(amortlzacijos) PatalDu I laikymo Ry lu Transporto i 1aikymo Turto \ ertes sumazciimo Kitos veiklos Suteiktos labdaros, oaramos t I i)el ankstesniu laikotarpll klalautalsymo Ill. VEIKLOS REZULTATAS PRIESAPMOKESTINIMA [V. PELN0 MOKESTIS V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS ~` zf' I-- Dangeras Aleksandrovas Rudse vyr finanslninke Rasa Pozniak]ene

26 Foma parvirtima Klalpedos miesto sav]valdybes administraclj os direktonaus 2011 in gtuodiio 12 d isakymu Nr AD UAB "Gatviu ap vietimas" prognozuojama metu pelno (nuostoliu) ataskaitos forma (FP-3) Eil in in. 2017/ in. 2018/ ,. Straipsniai 2019/ 2018 Nr. fakta p[ams in. Proc. planas in. Proc. p'anas in. Proc. 1. P8rdavimo pajamos is viso: 11 Paslaugos 2. Pardavimo savikeina i viso: 21 Parda\ imu sat ikaina 3. BeDdrasis pelnas 4. Veiklos samudos i viso: 41 Pardavimo, BendToslos lr admlnlstracines sqnaudos 5. Veiklos pelms 6. Finansines veildos I.ezultatas ' Ilo loo loo FTmaFrsines veiktos payamos 62 Finansmes veiklos sapaudos 7. Kitos veiklos I.ezultatas 71 Kitos veiklos pajamas 72 Kitos veiklos sqnaudos 8. Pagaute / neteldmai (rezultatas) 9. Pelnas Firie pelno inokesti 10. Pelno mokestis. Grynasis pelnas po pe[no mokestio I S I,2. Balansiniai rod ikliai Llkvldumas /C`wrreHr Jiafio/ t.b.>l /bendrasl s` 2,18 I,63 75 Kritinis likvidumas /4cicJ res/j fb±1 I.91 I,42 75 '13. Akcininku nuosa\rybe/kaditalas t.b.>0.5 Pelningu mo rod"iai #DIV/0' Bendrasis oelninrumas I. b.>7% 27,6% 29,1% 105 Grynasls pelningumas!!± 3fa 2,7% O,2O/o 8 Veiklos oelningumas!±s2 3,1% 0.2% 8 Turto graza /Re/win oh.4sse/sj t.i).>8% 1,3% 0,1% 7 Nuosavybes gra2a /Rcfum on fowjtwj!±!q! 8.6% 0.7% ATiyvartumo rod iklini Pirkej u skolu apyvartumas (skola dienom is) t. b.<60_ Sko!u tiekeiams apyvartumas (skola dienomis)> Grvnuiu pmigu apyvartumas (dienomis) #DIV/OI Atsar a artumas(dienomis)< i ~`` DaiigerasAleksandr`)vas Ruo e vyr finansininke Rjasa Pozniakiene

27 Forma paivirtinta Klaipedos miesto savivaldybes admmistractj os direktonaus 20] I in griiodzio 12 d isakymu Nr ADl-2494 UAB "Gatvii! ap vietimas" prognozuojamu meti! investicijq ir ju finansavimo altiniu forma (FP-5) 'tikst Eur Eil. INVESTICIJOS / FINANSAVIMO 2016 in in. 2017/ in. 2018/ in. 2019/2018 Nr. SALTINIAI fflktas planas in. Proc. p]ana in. Proc. pla,,a in. Proc. I. Nematerialusis tllrtas Patentai, liceclj os I.2. Kompiuterines ptogramos loo 2. Materi8Jusis tortas Ir'r' Pastatai lr statiiiiai 22 Masinos ir irengimai 0 ' Transporto prlemones 24 Kita!ranga, prietaisai, irankiai irirenqinial KLtas materlalus turtas viso investicijq: S 4. Finansavimo altiniai i viso: 4'1 Nuosavos le os i vlso l jv pelno dalis 412 turto nusldeve imas/amortizaci ia 42 Paskolos is viso- 421 isju paskolos su valstybes garantija 43 Val stvbes bl udzetas 44 ES le os 45 L,zm8as 5. [nvesticijos pngal atliktli darbq aktus: 51 l ju finansuojamos ES le omis 52 finansuojamos kitomis le omis Generalinis direktorius rf , rf I = Dangeras Alcksandrovas Ruose vyr finansinlnke Rasa Pozniaktene