(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)"

Transkriptas

1 FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena A ILGALAIKIS TURTAS , ,67 I Nematerialusis turtas 0,00 0,00 I.1 Plėtros darbai I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 0,00 0,00 I.3 Kitas nematerialusis turtas I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai I.5 Prestižas II Ilgalaikis materialusis turtas P , ,67 II.1 Žemė II.2 Pastatai II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės II.5 Mašinos ir įrenginiai ,10 II.6 Transporto priemonės 832, ,76 II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės II.8 Baldai ir biuro įranga 1.659,65 342,56 II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1,74 643,35 II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai III Ilgalaikis finansinis turtas IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas B BIOLOGINIS TURTAS C TRUMPALAIKIS TURTAS 6.236, ,24 I Atsargos 0,00 0,00 I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 0,00 0,00 I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti II Išankstiniai apmokėjimai P09 744,87 430,19 III Per vienus metus gautinos sumos P , ,95 III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos III.3 Gautinos finansavimo sumos III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas III.5 Sukauptos gautinos sumos 5.278, ,95 III.6 Kitos gautinos sumos 0,00 IV Trumpalaikės investicijos V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 213,60 112,10 IŠ VISO TURTO: , ,91 (tęsinys kitame puslapyje) 1

2 FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys) Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena D FINANSAVIMO SUMOS P , ,96 I Iš valstybės biudžeto 6.013, ,24 II Iš savivaldybės biudžeto 0,00 0,00 III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų , ,62 IV Iš kitų šaltinių 213,60 112,10 E ĮSIPAREIGOJIMAI 5.278, ,95 I Ilgalaikiai įsipareigojimai I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai II Trumpalaikiai įsipareigojimai 5.278, ,95 II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui II.7 Mokėtinos socialinės išmokos II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos P17 342,93 480,85 II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai II.11 Sukauptos mokėtinos sumos P , ,10 II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai F GRYNASIS TURTAS 0,00 0,00 I Dalininkų kapitalas II Rezervai II.1 Tikrosios vertės rezervas II.2 Kiti rezervai III Nuosavybės metodo įtaka IV Sukauptas perviršis ar deficitas 0,00 0,00 IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas 0,00 0,00 IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas G MAŽUMOS DALIS IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: , ,91 Direktorė Ingrida Rutkauskienė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė) Vyr. buhalterė Daiva Dvilinskienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė) 2

3 GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Straipsniai Pastabos Dalininkų kapitalas Tikrosios vertės rezervas Kiti rezervai Nuosavybės metodo įtaka Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną 2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka 3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka 4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos 5 Kiti sudaryti rezervai 6 Kiti panaudoti rezervai 7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos 8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas 0,00 0,00 9 Kiti pokyčiai 10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 11 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka 12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka 13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos 14 Kiti sudaryti rezervai 15 Kiti panaudoti rezervai 16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos 17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas 0,00 0,00 18 Kiti pokyčiai 19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 0,00 0,00 pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. Tenka kontroliuojančiajam subjektui Pateikimo valiuta ir tikslumas: Iš viso eurais Mažumos dalis Direktorė Ingrida Rutkauskienė (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) Vyr. buhalterė Daiva Dvilinskienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė) 3

4 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Ataskaitinis laikotarpis Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Praėjęs ataskaitinis laikotarpis Straipsniai Pastabos Tiesioginiai pinigų srautai Netiesioginiai pinigų srautai Iš viso Tiesioginiai pinigų srautai Netiesioginiai pinigų srautai Iš viso A PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 101,50 0,00 101,50 18,47 0,00 18,47 I Įplaukos ,30 0, , ,08 0, ,08 I.1 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: ,00 0, , ,19 0, ,19 I.1.1 Iš valstybės biudžeto ,00 0, , ,02 0, ,02 I.1.2 Iš savivaldybės biudžeto ,30 0, , ,19 0, ,19 I.1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų ,22 0, , ,99 0, ,99 I.1.4 Iš kitų šaltinių 130,48 0,00 130, ,99 0, ,99 I.2 Iš mokesčių I.3 Iš socialinių įmokų I.4 Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 7.380,30 0, , ,89 0, ,89 I.5 Už suteiktas paslaugas iš biudžeto I.6 Gautos palūkanos I.7 Kitos įplaukos II Pervestos lėšos ,30 0, , ,11 0, ,11 II.1 Į valstybės biudžetą II.2 Į savivaldybių biudžetus ,30 0, , ,11 0, ,11 II.3 ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms II.4 Į kitus išteklių fondus II.5 Viešojo sektoriaus subjektams II.6 Kitiems subjektams III Išmokos P ,50 0, , ,50 0, ,50 III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo ,11 0, , ,77 0, ,77 III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių ,29 0, , ,27 0, ,27 III.3 Komandiruočių -78,80 0,00-78,80-355,18 0,00-355,18 III.4 Transporto ,35 0, , ,82 0, ,82 III.5 Kvalifikacijos kėlimo -888,80 0,00-888,80-495,84 0,00-495,84 III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo III.7 Atsargų įsigijimo ,98 0, , ,54 0, ,54 III.8 Socialinių išmokų III.9 Nuomos III.10 Kitų paslaugų įsigijimo ,05 0, , ,61 0, ,61 III.11 Sumokėtos palūkanos III.12 Kitos išmokos -237,12 0,00-237, ,47 0, ,47 (tęsinys kitame puslapyje) 4

5 Straipsniai Pastabos Tiesioginiai pinigų srautai Netiesioginiai pinigų srautai Iš viso Tiesioginiai pinigų srautai Netiesioginiai pinigų srautai B INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas II Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas III Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas IV Ilgalaikio finansinio turto perleidimas V Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas VI Gauti dividendai VII Kiti investicinės veiklos pinigų srautai C FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI I Įplaukos iš gautų paskolų II Gautų paskolų grąžinimas III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti IV.1 Iš valstybės biudžeto IV.2 Iš savivaldybės biudžeto IV.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų IV.4 Iš kitų šaltinių V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys) Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis VI Gauti dalininko įnašai VII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai D VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI I Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) 101,50 0,00 101,50 18,47 0,00 18,47 II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 112,10 112,10 93,63 93,63 III Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 213,60 213,60 112,10 112,10 Iš viso Direktorė Ingrida Rutkauskienė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė) Vyr. buhalterė Daiva Dvilinskienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė) 5

6 VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS , ,92 I FINANSAVIMO PAJAMOS , ,03 I.1 Iš valstybės biudžeto , ,17 I.2 Iš savivaldybių biudžetų 4.301, ,30 I.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų , ,65 I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių 130,48 48,91 II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 7.380, ,89 III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos P , ,89 III.2 Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P , ,92 I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P , ,77 II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS , ,33 III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ , ,27 IV KOMANDIRUOČIŲ -78,80-355,18 V TRANSPORTO , ,82 VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -888,80-495,84 VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ I SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA , ,54 SOCIALINIŲ IŠMOKŲ I NUOMOS II FINANSAVIMO III KITŲ PASLAUGŲ , ,42 IV KITOS -237, ,75 C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 0,00 0,00 D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 0,00 0,00 I KITOS VEIKLOS PAJAMOS P , ,89 II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS , ,89 E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA G PELNO MOKESTIS H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ 0,00 0,00 I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 0,00 0,00 I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI Direktorė Ingrida Rutkauskienė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė) Vyr. buhalterė Daiva Dvilinskienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė) 6

7 Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, , Biudžetinė įstaiga Adresas: Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav. Subjektas užsiima Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Biuro buveinės adresas Daugų g. 5a, Alytus. Biuras yra biudžetinė įstaiga finansuojama Alytaus miesto savivaldybės ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos lėšomis. veikla Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie: Filialas / struktūrinis padalinys Buveinės adresas Pagrindinė veikla Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo: Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą: Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kontroliuojamų,asocijuotų subjektų ir filialų neturi. Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti biuro veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nebuvo. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto biuras neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra. Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę biuro veiklą, biuro darbuotojai neįžvelgia Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki): 7

8 2 Apskaitos politika 1 Finansinių ataskaitų forma 2 Finansinių ataskaitų valiuta EUR 3 Nematerialusis turtas Nematerialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS nustatytus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinės būklės ataskaitoje parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą. Nematerialiojo turto eksploatacijos išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tada kai jos patiriamos. Išlaidos, patirtos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, padidina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t.y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Įstaigoje nustatyti šie nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai: 1 Programinė įranga ir jos licencijos 2 metai 4 Ilgalaikis materialusis turtas Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas, kai turtas atitinka 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Ilgalaikiu materialiuoju turtu pripažįstamas turtas, kurio įsigijimo savikaina didesnė kaip 500 eurų. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas,finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laikotarpį, taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Įstaigoje nustatyti šie ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai metais: 1 Medicinos įranga 5 metai 2.Mašinos ir įrengimai 10 metų 3.Baldai 6 metai 4.Kitas materialusis turtas 5 metai 5.Kita biuro įranga 3 metai 6.Kompiuteriai ir jų įranga 3 metai 7.Transporto priemonės 5 metai. 5 Biologinis turtas 6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 7 Atsargos Atsargų apskaitai taikomi apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Iš nebalansinių sąskaitų 8 Finansavimo inventorius nurašomas sumos kai jis pilnai susidėvi. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti biuro nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti. Finansavimo sumos skirstomos į finansavimo sumas ilgalaikiam, nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios išlaidos. 9 Atidėjiniai 10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) 11 Segmentai 12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos 13 Kitos pajamos Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10-jame VSAFAS ir 20-ajame VSAFAS keliamais reikalavimais. Pajamos negali būti pripažįstamos, jei negalima patikimai įvertinti sąnaudų. Uždirbtos pajamos pripažįstamos tą laikotarpį, kada yra uždirbamos. Pajamos registruojamos nepriklausomai nuo to ar už jas sumokėta. 14 Sąnaudos 8

9 2 Apskaitos politika Sąnaudos pripažįstamos pagal 11-ajame VSAFAS nustatytus reikalavimus. Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos patirtos, tai yra kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal šiuos dokumentus: sąskaitas faktūras ir kitus įsigijimo dokumentus, mokėjimų žiniaraščius, aktus, buhalterines pažymas ir kitus įvairius dokumentus. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. 15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos 16 Operacijos užsienio valiuta 17 Straipsnių tarpusavio užskaitos 18 Kiti apskaitos principai Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui. 9

10 P2 Informacija pagal segmentus Finansinių ataskaitų straipsniai ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS Bendros valstybės paslaugos Gynyba Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga Ekonomika Aplinkos apsauga Būstas ir komunalinis ūkis Sveikatos apsauga Pagrindinės veiklos sąnaudos , Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo , Nusidėvėjimo ir amortizacijos , Komunalinių paslaugų ir ryšių , Komandiruočių -78, Transporto , Kvalifikacijos kėlimo -888, Paprastojo remonto ir eksploatavimo 1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina , Socialinių išmokų 1.11 Nuomos 1.12 Finansavimo 1.13 Kitų paslaugų , Kitos -237,12 2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka 3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai 3.1 Išmokos , Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo , Komunalinių paslaugų ir ryšių , Komandiruočių -78, Transporto , Kvalifikacijos kėlimo -888, Paprastojo remonto ir eksploatavimo Atsargų įsigijimo , Socialinių išmokų Nuomos Kitų paslaugų įsigijimo , Sumokėtos palūkanos Kitos išmokos -237,12 Segmentai 10

11 P2 Informacija pagal segmentus Finansinių ataskaitų straipsniai Poilsis, kultūra ir religija Segmentai Švietimas Socialinė apsauga Pagrindinės veiklos sąnaudos , Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo , Nusidėvėjimo ir amortizacijos , Komunalinių paslaugų ir ryšių , Komandiruočių -78, Transporto , Kvalifikacijos kėlimo -888, Paprastojo remonto ir eksploatavimo 1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina , Socialinių išmokų 1.11 Nuomos 1.12 Finansavimo 1.13 Kitų paslaugų , Kitos -237,12 2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka 3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai 3.1 Išmokos , Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo , Komunalinių paslaugų ir ryšių , Komandiruočių -78, Transporto , Kvalifikacijos kėlimo -888, Paprastojo remonto ir eksploatavimo Atsargų įsigijimo , Socialinių išmokų Nuomos Kitų paslaugų įsigijimo , Sumokėtos palūkanos Kitos išmokos -237,12 Iš viso 11

12 P3 Nematerialusis turtas NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Straipsniai Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Kitas nematerialusis turtas Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) Literatūros, mokslo ir meno kūriniai Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 4.627,26 2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 3 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį 3.1 Parduoto 3.2 Perduoto 3.3 Nurašyto 4 Pergrupavimai (+/-) 5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai 6 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) 4.627,26 7 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje ,26 8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* 9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį 10 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma 10.1 Parduoto 10.2 Perduoto 10.3 Nurašyto 11 Pergrupavimai (+/-) 12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai 13 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-11+/-12) ,26 14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* Kitas nemateria 16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 18 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma 18.1 Parduoto 18.2 Perduoto 18.3 Nurašyto 19 Pergrupavimai (+/-) 20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 21 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-19+/-20) 22 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( ) 23 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) 0,00 0,00 pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. * Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo. 12

13 ID: D/L: P3 Nematerialusis turtas Straipsniai alusis turtas Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai Nebaigti projektai Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai Išankstiniai apmokėjimai Prestižas Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 3 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį 3.1 Parduoto 3.2 Perduoto 3.3 Nurašyto 4 Pergrupavimai (+/-) 5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai 6 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) 7 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* 9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį 10 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma 10.1 Parduoto 10.2 Perduoto 10.3 Nurašyto 11 Pergrupavimai (+/-) 12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai 13 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-11+/-12) 14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* 16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 18 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma 18.1 Parduoto 18.2 Perduoto 18.3 Nurašyto 19 Pergrupavimai (+/-) 20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 21 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-19+/-20) 22 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( ) 23 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) 13

14 :52:07 P3 Nematerialusis turtas Straipsniai Iš viso Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 4.627,26 2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 3 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį 3.1 Parduoto 3.2 Perduoto 3.3 Nurašyto 4 Pergrupavimai (+/-) 5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai 6 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) 4.627,26 7 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje ,26 8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* 9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį 10 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma 10.1 Parduoto 10.2 Perduoto 10.3 Nurašyto 11 Pergrupavimai (+/-) 12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai 13 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-11+/-12) 14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* ,26 16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 18 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma 18.1 Parduoto 18.2 Perduoto 18.3 Nurašyto 19 Pergrupavimai (+/-) 20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 21 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-19+/-20) 22 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( ) 23 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) 0,00 0,00 14

15 P4 Ilgalaikis materialusis turtas ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Straipsniai Žemė Gyvenamieji Kiti Infrastruktūros ir kiti statiniai Nekilnojamosios kultūros vertybės Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį ( ) 2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 3 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį ( ) 3.1 Parduoto 3.2 Perduoto 3.3 Nurašyto 4 Pergrupavimai (+/-) 5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai 6 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) 7 Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma* 9 Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 10 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma ( ) 10.1 Parduoto 10.2 Perduoto 10.3 Nurašyto 11 Pergrupavimai (+/-) 12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai 13 Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-11+12) 14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 18 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma ( ) 18.1 Parduoto 18.2 Perduoto 18.3 Nurašyto 19 Pergrupavimai (+/-) 20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 21 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-19+20) 22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 23 Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis 24 Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) 25 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma ( ) 25.1 Parduoto 25.2 Perduoto 25.3 Nurašyto 26 Pergrupavimai (+/-) 27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai 28 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27) 29 Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( ) 30 Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ( ) pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. * Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo. Pastatai 15

16 P4 Ilgalaikis materialusis turtas Straipsniai Mašinos ir įrenginiai Transporto priemonės Kilnojamosios kultūros vertybės Baldai ir biuro įranga Kitos vertybės Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje , ,61 2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį ( ) , , Pirkto turto įsigijimo savikaina 2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina , ,55 3 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį ( ) 3.1 Parduoto 3.2 Perduoto 3.3 Nurašyto 4 Pergrupavimai (+/-) 5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai 6 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) , , ,16 7 Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje , ,05 8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma* 9 Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį , ,00-443,46 10 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma ( ) 10.1 Parduoto 10.2 Perduoto 10.3 Nurašyto 11 Pergrupavimai (+/-) 12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai 13 Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-11+12) , , ,51 14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį Kitas ilgalaikis materialusis turtas 17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 18 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma ( ) 18.1 Parduoto 18.2 Perduoto 18.3 Nurašyto 19 Pergrupavimai (+/-) 20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 21 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-19+20) 22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 23 Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis 24 Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) 25 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma ( ) 25.1 Parduoto 25.2 Perduoto 25.3 Nurašyto 26 Pergrupavimai (+/-) 27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai 28 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27) 29 Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( ) ,10 832, ,65 30 Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ( ) 4.162,76 342,56 16

17 P4 Ilgalaikis materialusis turtas Straipsniai Kitas ilgalaikis materialusis turtas Nebaigta statyba Išankstiniai apmokėjimai Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 4.624, ,93 2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį ( ) , Pirkto turto įsigijimo savikaina 2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina ,38 3 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį ( ) 3.1 Parduoto 3.2 Perduoto 3.3 Nurašyto 4 Pergrupavimai (+/-) 5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai 6 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) 4.624, ,31 7 Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje , ,26 8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma* 9 Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį -641, ,80 10 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma ( ) 10.1 Parduoto 10.2 Perduoto 10.3 Nurašyto 11 Pergrupavimai (+/-) 12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai 13 Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-11+12) , ,06 14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį Kitas ilgalaikis materialusis turtas 18 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma ( ) 18.1 Parduoto 18.2 Perduoto 18.3 Nurašyto 19 Pergrupavimai (+/-) 20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 21 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-19+20) 22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 23 Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis 24 Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) 25 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma ( ) 25.1 Parduoto 25.2 Perduoto 25.3 Nurašyto 26 Pergrupavimai (+/-) 27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai 28 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27) 29 Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( ) 1, ,25 30 Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ( ) 643, ,67 Iš viso 17

18 P8 Atsargos ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* Straipsniai* Strateginės ir neliečiamosios atsargos Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį ( ) , Įsigyto turto įsigijimo savikaina , Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina ,15 3 Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį ( ) , Parduota 3.2 Perleista (paskirstyta) , Sunaudota veikloje , Kiti nurašymai 4 Pergrupavimai (+/-) 5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai 6 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) 0,00 7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje 8 Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) 9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), 11 sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas ( ) 11.1 Parduota 11.2 Perleista (paskirstyta) 11.2 Sunaudota veikloje 11.3 Kiti nurašymai 12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) 13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai 14 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-12+13) 15 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) 16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) * Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste. 0,00 18

19 P8 Atsargos Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys Straipsniai* Nebaigta gaminti produkcija Nebaigtos vykdyti sutartys Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį ( ) 2.1 Įsigyto turto įsigijimo savikaina 2.2 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 3 Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį ( ) 3.1 Parduota 3.2 Perleista (paskirstyta) 3.3 Sunaudota veikloje 3.4 Kiti nurašymai 4 Pergrupavimai (+/-) 5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai 6 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) 7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje 8 Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) 9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), 11 sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas ( ) 11.1 Parduota 11.2 Perleista (paskirstyta) 11.2 Sunaudota veikloje 11.3 Kiti nurašymai 12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) 13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai 14 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-12+13) 15 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) 16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) 19

20 P8 Atsargos Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti Straipsniai* Pagaminta produkcija Atsargos, skirtos parduoti Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį ( ) 2.1 Įsigyto turto įsigijimo savikaina 2.2 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 3 Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį ( ) 3.1 Parduota 3.2 Perleista (paskirstyta) 3.3 Sunaudota veikloje 3.4 Kiti nurašymai 4 Pergrupavimai (+/-) 5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai 6 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) 7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje 8 Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) 9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), 11 sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas ( ) 11.1 Parduota 11.2 Perleista (paskirstyta) 11.2 Sunaudota veikloje 11.3 Kiti nurašymai 12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) 13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai 14 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-12+13) 15 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) 16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) 20

21 P8 Atsargos Straipsniai* Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti Iš viso Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį ( ) , Įsigyto turto įsigijimo savikaina , Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina ,15 3 Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį ( ) , Parduota 3.2 Perleista (paskirstyta) , Sunaudota veikloje , Kiti nurašymai 4 Pergrupavimai (+/-) 5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai 6 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) 0,00 7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje 8 Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) 9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), 11 sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas ( ) 11.1 Parduota 11.2 Perleista (paskirstyta) 11.2 Sunaudota veikloje 11.3 Kiti nurašymai 12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) 13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai 14 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-12+13) 15 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) 16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) 0,00 21

22 P9 Išankstiniai apmokėjimai INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS Straipsniai Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 744,87 430, Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 744,87 430, Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti 1.3 Išankstiniai mokesčių mokėjimai 1.4 Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai 1.5 Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams 1.6 Kiti išankstiniai apmokėjimai 1.7 Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti 1.8 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas 3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 744,87 430,19 22

23 P10 Gautinos sumos INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS Straipsniai Iš viso Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų Iš viso Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso ( ) 5.278, , , , ,84 784, Gautinos finansavimo sumos 1.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gautini mokesčiai Gautinos socialinės įmokos 1.3 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas Gautinos sumos už turto naudojimą Gautinos sumos už parduotas prekes Gautinos sumos už suteiktas paslaugas Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą Kitos 1.4 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos 1.5 Sukauptos gautinos sumos 5.278, , , , ,84 784, Iš biudžeto 4.151, , , , Kitos 1.126,28 62, , ,28 342,17 784, Kitos gautinos sumos 0,00 0,00 2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 5.278, , , , ,84 784,11 23

24 P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS Paskutinė ataskaitinio laikotarpio Paskutinė praėjusio ataskaitinio Straipsniai diena laikotarpio diena Iš viso Biudžeto asignavimai Iš viso Biudžeto asignavimai Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) ( ) 1.1 Pinigai bankų sąskaitose 1.2 Pinigai kasoje 1.3 Pinigai kelyje 1.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose 1.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas 1.6 Pinigų ekvivalentai 2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto ( ) 2.1 Pinigai bankų sąskaitose 2.2 Pinigai kasoje 2.3 Pinigai kelyje 2.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose 2.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas 2.6 Pinigų ekvivalentai 3 Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių ( ) 213,60 112, Pinigai bankų sąskaitose 213,60 112, Pinigai kasoje 3.3 Pinigai kelyje 3.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose 3.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas 3.6 Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 3.7 Kiti pinigų ekvivalentai 4 Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 213,60 112,10 5 Iš jų išteklių fondų lėšos 24

25 P12 Finansavimo sumos FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Per ataskaitinį laikotarpį Finansavimo sumos Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą Finansavimo sumų pergrupavimas* Neatlygintinai gautas turtas Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 1.202, , ,61 tarptautinių organizacijų) 1.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 772, , , Kitoms išlaidoms kompensuoti 430, , ,28 2 Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) 4.301, , Nepiniginiam turtui įsigyti 2.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 4.301, ,00 3 Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) 4.376, , , Nepiniginiam turtui įsigyti 4.376, , , Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00 0,00 4 Iš kitų šaltinių 112,10 130,48-28, Nepiniginiam turtui įsigyti 4.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 112,10 130,48-28,98 5 Iš viso finansavimo sumų 5.690, , ,25 * Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis. 25

26 P12 Finansavimo sumos Per ataskaitinį laikotarpį 1 Finansavimo sumos Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams Finansavimo sumos grąžintos Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas Kiti pokyčiai Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 6.013,19 tarptautinių organizacijų) 1.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 5.268, Kitoms išlaidoms kompensuoti 744,87 2 Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) 2.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 2.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00 3 Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) 0, , Nepiniginiam turtui įsigyti , Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00 4 Iš kitų šaltinių 213, Nepiniginiam turtui įsigyti 4.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 213,60 5 Iš viso finansavimo sumų ,72 26

27 FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 1 Finansavimo sumos Finansavimo sumos (gautinos) Finansavimo sumos (gautos) Iš viso Finansavimo sumos (gautinos) Finansavimo sumos (gautos) = =6+7 Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Iš viso 1.202, , , ,19 2 Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) 0,00 0,00 3 Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) 7.825, , , , , ,93 4 Iš kitų šaltinių 112,10 112,10 213,60 213,60 5 Iš viso 7.825, , , , , ,72 27

28 P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS Straipsniai Iš viso Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams Iš viso Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 3 Tiekėjams mokėtinos sumos 342,93 342,93 480,85 480,85 4 Sukauptos mokėtinos sumos 4.935, , , , , Sukauptos finansavimo sąnaudos 4.2 Sukauptos atostoginių sąnaudos 3.871, , , , Kitos sukauptos sąnaudos 1.063, , Kitos sukauptos mokėtinos sumos 5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 5.1 Mokėtini veiklos mokesčiai 5.2 Gauti išankstiniai apmokėjimai 5.3 Kitos mokėtinos sumos 6 Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė ( ) 5.278, , , , ,10 480,85 28

29 P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE* Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 7.380, , Pajamos iš rinkliavų 1.2 Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus 1.3 Suteiktų paslaugų pajamos** 7.380, , Kitos 2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos 3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 7.380, ,89 * Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste. ** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste. 29

30 P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE * Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis Kitos veiklos pajamos 7.380, , Pajamos iš atsargų pardavimo 1.2 Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas 1.3 Pajamos iš administracinių baudų 1.4 Nuomos pajamos 1.5 Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos** 7.380, , Kitos 2 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos 3 Kitos veiklos sąnaudos , , Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 3.3 Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo 3.3 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 3.4 Paslaugų sąnaudos , , Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 3.6 Kitos veiklos sąnaudos 4 Kitos veiklos rezultatas 0,00 0,00 * Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste. ** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste. 30

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

Nematerialiojo turto BV pokyti

Nematerialiojo turto BV pokyti NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 2 4 5 laikotarpio

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA 2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS PARENGTAS PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5 AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT-30202 Ignalinos r., tel. (8 386) 53 135, 47 402, (8 387) 47 142 faks. (8 386) 53 135,

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apska

Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apska Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansins atskaitomybs standartus FINANSINS

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d.

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. TURINYS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA... 3 METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p.

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p. KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, 58117 Kėdainiai, tel. (8 347) 683 02, faks. (8 347) 683 02, el. p. kedainiuprc@gmail.com, http://www. prc.kedainiai.lm.lt, Duomenys

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas apie metines

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB KAUNO ŠVARA, STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT - 50124 KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS 132616649. LR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS, KAUNAS TEL: +370 31 43 23, +370 49 07 11,

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Saulė dalininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Saulė dalininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 METŲ II KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS :1.1 Nr. (3.1)-FA-403 Visaginas I. Bendroji d

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 METŲ II KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS :1.1 Nr. (3.1)-FA-403 Visaginas I. Bendroji d VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 METŲ II KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS 2017-07-:1.1 Nr. (3.1)-FA-403 Visaginas I. Bendroji dalis 1. Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai

Detaliau

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo 7 dienomis atliko Pareigūnų kredito unijos 2012 metų

Detaliau