LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 219 M. SAUSIO 29 D. ĮSAKYMO NR DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO VALDYMO SRIČIŲ METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO PAKEITIMO 219 m. rugpjūčio 13 d. Nr Vilnius P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 219 m. sausio 29 d. įsakymu Nr Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių metų strateginio veiklos plano patvirtinimo : 1. 1 lentelė ųjų metų asignavimų panaudojimas pagal programas (tūkst. eurų) išdėstau nauja redakcija (pridedama) lentelė. ( )-ųjų metų programos Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. eurų) išdėstau nauja redakcija (pridedama) lentelė. Programos Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės išdėstau nauja redakcija (pridedama) lentelė. ( )-ųjų metų programos Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. eurų) išdėstau nauja redakcija (pridedama) lentelė. Programos Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės išdėstau nauja redakcija (pridedama) Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas programos aprašymą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2 lentelė. ( )-ųjų metų programos Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. eurų) išdėstau nauja redakcija (pridedama) lentelė. Programos Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės išdėstau nauja redakcija (pridedama) lentelė. ( )-ųjų metų programos Informacinės visuomenės plėtra tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. eurų) išdėstau nauja redakcija (pridedama) lentelė. Suvestinė informacija apie Susisiekimo ministro valdymo sričių metų investicijų projektus ir asignavimus (tūkst. eurų) išdėstau nauja redakcija (pridedama). Laikinai einantis susisiekimo ministro pareigas Rokas Masiulis Parengė Birutė Mieldažienė

3 1 lentelė ųjų metų asignavimų panaudojimas pagal programas (tūkst. eurų) Eil. Nr. Programos kodas ir pavadinimas 219-ųjų metų asignavimai Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas Susisiekimo oro transportu užtikrinimas Informacinės visuomenės plėtra Numatomi 22-ųjų metų asignavimai Numatomi 221-ųjų metų asignavimai Iš viso

4 2 lentelė. ( )-ųjų metų programos Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. eurų) Tikslo, uždavinio, priemonės kodas 1 Programos tikslas: Įgyvendinti valstybės transporto, pašto ir elektroninių ryšių politiką 1-1 Uždavinys: Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas Užtikrinti optimalų transporto, pašto plėtros politikos įgyvendinimą ir koordinuoti viešąsias ir administracines elektronines paslaugas Įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planą ir užtikrinti ministerijai, įstaigoms prie ministerijos ir ministro valdymo srities įmonėms ir įstaigoms nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą 219-ųjų metų asignavimai Kompensuoti nuostolius, patirtus teikiant periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugas ir universaliąją pašto paslaugą Užtikrinti bendros Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmonės veiklą įgyvendinant projektą Rail Baltica Numatomi 22-ųjų metų asignavimai Numatomi 221-ųjų metų asignavimai TVP 37 PP 25 PP Tarpinstit. veiklos plano kodas Vyriausybės programos įgyvendinimo plano elemento kodas 1-5, 3-1, 3-3, 4-1, , 1-5-7, 3-1-4, 3-1-6, 3-3-2, 4-1-5, 4-1-6, 4-4-1, , , , , , , , ,

5 Veiksmų programoms administruoti (techninės paramos lėšos) Informuoti apie veiksmų programas (techninės paramos lėšos) Veiksmų programoms vertinti (techninės paramos lėšos) Sukurti pažangias viešąsias ir administracines elektronines paslaugas Registruoti registrų objektus, tvarkyti ir teikti registrų duomenis teisės aktų nustatyta tvarka 2 Programos tikslas: Užtikrinti saugų ir konkurencingą susisiekimą transportu 2-1 Uždavinys: Užtikrinti ūkio subjektų veiklos priežiūrą, pažeidimų prevenciją ir verslo poreikius atitinkančių administracinių paslaugų teikimą Vykdyti rizikos vertinimu pagrįstą ūkio subjektų veiklos priežiūrą, teikti metodinę pagalbą ir administracines paslaugas, plečiant elektroninės erdvės galimybių panaudojimą Įgyvendinti Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo nuostatas Didinti saugumą geležinkelių pervažose PP Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas Viso iš jo Lietuvos 1.1. bendrojo finansavimo lėšos TVP 23 TVP 28 8

6 1. Viso Lietuvos Respubliko 1. Viso Lietuvos Respubliko 1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos 1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos 2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos) Iš viso programai finansuoti (1+2)

7 3 lentelė. Programos Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės Vertinimo kriterijaus kodas 218 m. 219 m. 22 m. 221 m. R Kasmetinis keleivių vežimas visomis transporto rūšimis (mln.žmonių) 387,9 392,1 42,5 43 LRV PĮP R Kasmetinis krovinių vežimas visomis transporto rūšimis (mln.tonų) 13,2 125,9 125,5 131,1 LRV PĮP R Transporto paslaugų eksporto apimtis (mln. Eur) R Namų ūkių, kurie yra spartaus plačiajuosčio ryšio (3Mbps ir daugiau) dengiamoje teritorijoje, dalis (procentai) LRV PĮP P Einamaisiais metais numatytų Susisiekimo ministerijos koordinuojamų Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano darbų ir veiklų įgyvendinimas (procentai) * P Suteiktos universaliosios pašto paslaugos skaičius (mln. vnt.) * 16,5 16,1 15,8 P Pristatytų periodinių leidinių kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams 12,6 11,8 11,1 11,1 skaičius (mln. vnt.) * P Vidutiniškai vienam gyventojui tenkantis kelionių autobusais skaičius (vienetai) LRV PĮP P Įrengta privačiojo ir viešojo transporto jungties aikštelių (angl. Park and Ride) ir dviračių dalinimosi sistema (angl. Bike sharing) (vienetai) P Sukurtų pažangių viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų skaičius (vienetai) P Gyventojų, kuriems sudaryta galimybė gauti prieigą prie plačiajuosčio ryšio, dalis iš visų šalies gyventojų (procentai) LRV PĮP LRV PĮP tikslas: Užtikrinti saugų ir konkurencingą susisiekimą transportu R Žuvusiųjų keliuose skaičius (žmonės) R R Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai 1 tikslas: Įgyvendinti valstybės transporto, pašto ir elektroninių ryšių politiką Neviršyta didžiausia leidžiama pavojaus visuomenei nacionalinė pamatinė vertė geležinkelių sektoriuje (indeksas) Laivų, plaukiojančių su Lietuvos Respublikos vėliava, avarijų ir incidentų skaičius (vienetai) Vertinimo kriterijų reikšmės 1 tikslo 1 uždavinys: Užtikrinti optimalų transporto, pašto plėtros politikos įgyvendinimą ir koordinuoti viešąsias ir administracines elektronines paslaugas,259,259,259, Susijęs strateginio planavimo dokumentas

8 Vertinimo kriterijaus kodas R Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai Skrydžių be avarijų ir incidentų dalis (daugiau nei nurodyta vertinimo kriterijaus reikšmė) (procentai) * Vertinimo kriterijų reikšmės 218 m. 219 m. 22 m. 221 m tikslo 1 uždavinys: Užtikrinti ūkio subjektų veiklos priežiūrą, pažeidimų prevenciją ir verslo poreikius atitinkančių administracinių paslaugų teikimą P Transporto priemonėse atliktų patikrinimų, darančių įtaką eismo saugai, skaičius (vienetai) * P Patikrinta ūkio subjektų dėl teisės aktų nustatytų reikalavimų laikymosi (vienetai) * P Rizikingiausių ir didžiausią potencialią grėsmę eismo saugai keliančių transporto priemonių ir jų ekipažų dalis, palyginti su visomis patikrintomis transporto priemonėmis (procentai) * Susijęs strateginio planavimo dokumentas P Geležinkelio pervažų, kuriose įrengta pažeidimų fiksavimo įranga (skaičius) LRV PĮP P Atliktų reidų vidaus vandenų transporto priemonių valstybinei saugios laivybos kontrolei vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus vandenų bei pakrančių plaukiojimo rajonuose, vidaus vandenų uostuose ir prieplaukose (vienetai) * P Patikrintų jūrų laivų, plaukiojančių su Lietuvos Respublikos vėliava, dalis iš visų Lietuvos Respublikos jūrų registre įregistruotų laivų (procentai) * P Elektroniniu būdu pateiktų prašymų gauti elektroniniu būdu teikiamas administracines paslaugas dalis (procentai) * * vertinimo kriterijaus periodiškumas ketvirtis. LRV PĮP Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planas

9 2 lentelė. ( )-ųjų metų programos Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. eurų) Tikslo, uždavinio, priemonės kodas Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 1 Programos tikslas: Mažinti socialinę atskirtį tarp regionų, gerinant jų judumą 1-1 Uždavinys: Plėtoti ir prižiūrėti vietinės reikšmės kelius (gatves), skatinti darnų judumą ir aplinkai draugišką transportą Finansuoti vietinės reikšmės kelių (gatvių), ekologiško viešojo transporto plėtrą ir darnaus judumo priemonių įgyvendinimą Finansuoti iš KPPP vietinės reikšmės kelių (gatvių) plėtrą ir priežiūrą 219-ųjų metų asignavimai 2 Programos tikslas: Užtikrinti tinkamą, patogų ir saugų susisiekimą valstybinės reikšmės keliais juos plėtojant, prižiūrint ir valdant Uždavinys: Plėtoti ir prižiūrėti valstybinės reikšmės kelių tinklą ir didinti eismo saugumą juose Numatomi 22-ųjų metų asignavimai Numatomi 221-ųjų metų asignavimai Tarpinstit. veiklos plano kodas 1-5 TVP 21 PP TVP 21 Vyriausybės programos įgyvendinimo plano elemento kodas , , 4-4-2, TVP 18 PP , ,

10 Vykdyti tiesimo, rekonstravimo, taisymo ir kt. valstybinės reikšmės kelių darbus, švietėjišką saugaus eismo veiklą bei diegti kelių tinkle ITS ir kitas inovacijas Tirti valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros būklę, rengti pasiūlymus kelių plėtros programai ir vykdyti kitą veiklą Vykdyti privalomus ir kitus valstybinės reikšmės kelių priežiūros darbus 3 Programos tikslas: Užtikrinti, kad prie ES išorinės sienos tarptautiniai pasienio kontrolės punktai būtų pastatyti pagal ES nustatytus reikalavimus, patikėtas turtas būtų tinkamai prižiūrimas ir efektyviai valdomas, elektroninių sistemų pagalba būtų efektyviai valdomi transporto priemonių srautai prie pasienio kontrolės punktų 3-1 Uždavinys: Pastatyti modernius, gerai įrengtus kelių, geležinkelio ir jūrų pasienio kontrolės punktus Parengti pasienio kontrolės punktų plėtros projektus ir organizuoti jų įgyvendinimą PP , , , , , , , ,

11 Organizuoti statinių priežiūros darbus, sudaryti reikalingas sutartis bei apmokėti nustatytas išlaidas, susijusias su turto valdymu, priežiūra, remontu ar kitokiu tvarkymu 1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas Viso iš jo Lietuvos 1.1. bendrojo finansavimo lėšos 1. Viso Lietuvos Respublik 1. Viso Lietuvos Respublik 1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos 1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos 2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos) Iš viso programai finansuoti (1+2)

12 3 lentelė. Programos Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės Vertinimo kriterijaus kodas R tikslas: Mažinti socialinę atskirtį tarp regionų, gerinant jų judumą Ataskaitiniais metais nutiestų, rekonstruotų ir sutaisytų vietinės reikšmės kelių (gatvių) su patobulintomis dangomis dalis (procentai) * 218 m. 219 m. 22 m. 221 m. 1,74 1,7 1,75 1,75 1 tikslo 1 uždavinys: Plėtoti ir prižiūrėti vietinės reikšmės kelius (gatves), skatinti darnų judumą ir aplinkai draugišką transportą P Įgyvendinti savivaldybių projektai, finansuojami ES lėšomis (vienetai) P Nupirkta autobusų (vienetai) 4 12 LRV PĮP P Institucijų naudota vietinės reikšmės keliams (gatvėms) finansuoti skirtų KPPP lėšų dalis (procentai) 6 6, R R Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai 2 tikslas: Užtikrinti tinkamą, patogų ir saugų susisiekimą valstybinės reikšmės keliais, juos plėtojant, prižiūrint ir valdant Siekiamas žuvusiųjų eismo įvykių metu valstybinės reikšmės keliuose mažėjimas, proc. (29 m. 1 proc. 266 žm.) (procentai) Ataskaitiniais metais nutiestų, rekonstruotų ir sutaisytų valstybinės reikšmės kelių dalis (procentai) * Vertinimo kriterijų reikšmės ,23 3, tikslo 1 uždavinys: Plėtoti ir prižiūrėti valstybinės reikšmės kelių tinklą ir didinti eismo saugumą juose P Vykdomos švietėjiškos saugaus eismo veiklos pastebimumas (procentai) Susijęs strateginio planavimo P Išasfaltuota žvyrkelių (kilometrai) * LRV PĮP P Įrengta gyvūnų apsaugos sistema (kilometrai) * LRV PĮP P Įrengta dviračių takų (kilometrai) * 47,9 99, 117,6 LRV PĮP P Įrengta greito krovimo stotelių magistraliniuose keliuose (vienetai) * LRV PĮP P Sukurta pažangių viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų kelių transporte, vnt LRV PĮP (vienetai) * P Įrengta viršsvorio ir kitų pažeidimų kontrolės sistemų vietų (vienetai) * LRV PĮP P Įrengta žiedinių sankryžų (vienetai) * LRV PĮP P Įrengta greičio kontrolės priemonių (vienetai) * LRV PĮP P Įrengta atitvarų (kilometrai) * LRV PĮP

13 Vertinimo Vertinimo kriterijų reikšmės Susijęs Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai strateginio kriterijaus kodas 218 m. 219 m. 22 m. 221 m. planavimo P Įrengtos dinaminių eismo valdymo sistemų vietos (vienetai) * , LRV PĮP P Rekonstruota Via Baltica kelio (kilometrai) * 77,49 77,54 98,27 LRV PĮP P Vidutiniai priežiūros kaštai žiemą vienam kilometrui valstybinės reikšmės kelių (eurai) * P Vidutiniai priežiūros kaštai vasarą vienam kilometrui valstybinės reikšmės kelių (eurai) * P Ištirtų valstybinės reikšmės kelių dalis nuo bendro valstybinės reikšmės kelių tinklo su asfalto danga (procentai) P Atliktos tiltų ir viadukų apžiūros, bandymai, stebėsenos (vienetai) * tikslas: Užtikrinti, kad prie ES išorinės sienos tarptautiniai pasienio kontrolės punktai būtų pastatyti pagal ES nustatytus reikalavimus, patikėtas turtas būtų tinkamai prižiūrimas ir efektyviai valdomas, elektroninių sistemų pagalba būtų efektyviai valdomi transporto priemonių srautai prie pasienio kontrolės punktų R Pasienio kontrolės punktų projektinis pralaidumas, automobilių skaičius per parą (vienetai) tikslo 1 uždavinys: Pastatyti modernius, gerai įrengtus kelių, geležinkelio ir jūrų pasienio kontrolės punktus P Įgyvendintų investicijų projektų skaičius (vienetai) 1 1 P Savalaikis turto priežiūros sutarčių sudarymas ir atnaujinimas (procentai) * vertinimo kriterijaus periodiškumas ketvirtis LRV PĮP Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planas

14 1 11 Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas Įgyvendinant programą, numatoma įrengti naują, atnaujinti ir modernizuoti viešąją geležinkelių infrastruktūrą (įskaitant naujų projekto Rail Baltica geležinkelio kelių ir antrųjų geležinkelio kelių bei aplinkkelių tiesimą), įgyvendinti naujus kontrolės, valdymo ir signalizacijos, energijos posistemių projektus (įskaitant geležinkelių linijų elektrifikavimą). Programa įgyvendinamos Nacionalinės susisiekimo plėtros metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 213 m. gruodžio l8 d. nutarimu Nr Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros metų programos patvirtinimo, Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kuriai pritarta 216 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIII-82 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 217 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo, I prioriteto Darni, atsakinga ir sveika visuomenė 1.5. krypties Aplinkos, tinkamos darniai gyventi visoms gyvybės formoms, kokybės užtikrinimas Ekologiško ir daugiarūšio viešojo transporto sistemos sukūrimas ir tam būtinos infrastruktūros įdiegimas 3 veiksmas Geležinkelių neigiamo poveikio aplinkai mažinimas, elektrifikuojant geležinkelio linijas, IV prioriteto Darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra 4.4. krypties Inovatyvios ekonomikos ir išmaniosios energetikos plėtra Strateginės ekonominės infrastruktūros plėtojimas 4 veiksmas Geležinkelių jungties Rail Baltica plėtra, V prioriteto Saugi valstybė 5.4. krypties Viešojo saugumo stiprinimas ir bausmių vykdymo sistemos modernizavimas Žuvusiųjų eismo įvykiuose skaičiaus mažinimas, diegiant inovatyvias prevencijos ir kontrolės sistemas 6 veiksmas Saugumo priemonių geležinkelių sektoriuje įdiegimas (pažeidimų fiksavimas geležinkelio pervažose, telefonų blokavimas geležinkelio zonoje, specialios mokymo priemonės vaikams). Vadovaujantis Susisiekimo ministerijos vidaus audito skyriaus veiklos planu, 216 m. atliktas programos pirmojo tikslo, kurį įgyvendina AB Lietuvos geležinkeliai, vidaus auditas. Programą vykdys AB Lietuvos geležinkeliai, taip pat jos įsteigtos įmonės AB,,Lietuvos geležinkelių infrastruktūra, UAB,,LG Keleiviams ir VšĮ Aukštaitijos siaurasis geležinkelis. Jai įgyvendinti metais numatoma skirti tūkst. eurų. Programą sudaro du tikslai. Pirmasis programos tikslas užtikrinti viešosios geležinkelių infrastruktūros konkurencingumą krovinių ir keleivių vežimo rinkoje, išlaikant aukštą traukinių eismo saugumo bei aplinkosaugos reikalavimų tenkinimo lygį. Siekiant pirmojo programos tikslo, AB Lietuvos geležinkeliai (nuo 219 m. gruodžio 8 d. AB,,Lietuvos geležinkeliai įsteigta įmonė viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijoms vykdyti AB Lietuvos geležinkelių infrastruktūra), vykdanti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijas, sieks efektyviai valdyti, prižiūrėti ir modernizuoti viešąją geležinkelių infrastruktūrą, kad būtų užtikrinta geležinkelių transporto eismo sauga, geležinkelių sistemos sąveika ir nediskriminacinė prieiga prie viešosios geležinkelių infrastruktūros geležinkelio įmonėms (vežėjams) ir įmonėms, kurios važiuoja į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos. Panaudojant šiam tikslui pasiekti planuojamus asignavimus, bus vykdomos svarbiausios veiklos ar įgyvendinami projektai: įgyvendinami strateginiai viešosios geležinkelių infrastruktūros investicijų projektai Rail Baltica, geležinkelio kelių tinklo elektrifikavimas, antrųjų kelių vienkeliuose ruožuose tiesimas; vykdant 27 m. gruodžio 12 d. Viešosios geležinkelių infrastruktūros turto perdavimo patikėjimo teise ir šio turto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre sutartį Nr. 5-4/SK-354, kompensuojamos viešajai geležinkelių infrastruktūrai priskirtino turto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre išlaidos; želdinių, kurie auga viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų užimamoje žemėje ir

15 patenka į viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių apsaugos zonas ir geležinkelio želdinių apsaugos zonas, priežiūra, inventorizacija ir naujų želdinių šiose zonose veisimas. AB,,Lietuvos geležinkeliai ir jos įsteigtos AB,,Lietuvos geležinkelių infrastruktūra atliekami geležinkelių infrastruktūros atnaujinimo darbai leis integruotis į ES geležinkelių transporto tinklą, užtikrinti saugaus ir patikimo keleivių ir krovinių vežimo sąlygas. Įgyvendinant šias priemones siekiama padidinti geležinkeliais vežtų krovinių kiekį: 219 m. 57,5 mln. t; 22 m. 59,1 mln. t; 221 m. 6,2 mln. t. Be to, siekiant pirmojo tikslo AB,,Lietuvos geležinkeliai ir jos įsteigta įmonė UAB LG Keleiviams, teikianti keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas ir aptarnaujanti 27 vietinio susisiekimo maršrutus, per metus planuoja vežti iki 4,4 mln. keleivių. Keleivių vežimas traukiniais užima apie 1 proc. viešojo transporto rinkos Lietuvoje. Planuojamos priemonės pritraukti keleiviams naudotis geležinkelių transportu: bus siūlomos naujos paslaugos, esamos paslaugos pritaikomos prie besikeičiančių vartotojų poreikių. Planuojama pasiūlyti platesnį terminuotų bilietų spektrą, taikyti rinkodaros priemones, pasiūlyti papildomas prekes ir paslaugas traukiniuose ir kt. Panaudojant tikslui pasiekti planuojamus asignavimus bus teikiamos socialiai būtinos viešosios keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugos visuomenei: vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo 13 straipsnio ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 12 straipsnio nuostatomis dėl keleivių vežimo geležinkelių transportu veiklos finansavimo valstybės lėšomis, bus vykdomi įsipareigojimai dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais geležinkelio įmonei (vežėjui) nenaudingomis sąlygomis; įgyvendinant Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo nuostatas bus vežami keleiviai traukiniais, turintys teisę bilietus su 8 proc. ir 5 proc. nuolaida. Antrasis programos tikslas užtikrinti saugų siaurojo geležinkelio traukinių eismą, kokybišką siaurojo geležinkelio infrastruktūros atnaujinimą, integruoti siaurąjį geležinkelį į visuomenės gyvenimą. Jį įgyvendins VšĮ Aukštaitijos siaurasis geležinkelis. Valstybės biudžeto lėšos, numatytos VšĮ Aukštaitijos siaurasis geležinkelis, bus panaudotos įstaigos vykdomai veiklai finansuoti. Pagrindinis tikslas išsaugoti siaurojo geležinkelio komplekso dalį ruože Panevėžys Rubikiai, vykdant siaurojo geležinkelio infrastruktūros atnaujinimo, riedmenų priežiūros ir remonto darbus, kad būtų užtikrintas saugus traukinių eismas, kokybiškai aptarnaujami klientai, išsaugoti valstybės kultūros ir inžinerinio paveldo paminklai ir vertybės. Programa yra tęstinė. Programai įgyvendinti 219 m. pareigybės nenumatytos. Programą koordinuoja susisiekimo viceministras Paulius Martinkus (tel. (8 5) , el. paštas

16 2 lentelė. ( )-ųjų metų programos Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. eurų) Tikslo, uždavinio, priemonės kodas Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 219-ųjų metų asignavimai 1 Programos tikslas: Užtikrinti viešosios geležinkelių infrastruktūros bei viešųjų logistikos centrų valdytojo konkurencingumą krovinių ir keleivių vežimo rinkoje, išlaikant aukštą traukinių eismo saugumo bei aplinkosaugos reikalavimų tenkinimo lygį Uždavinys: Modernizuoti ir plėsti geležinkelių transporto infrastruktūrą, gerinti eismo koordinavimą, valdymą, įgyvendinant ES ir kitus projektus Įgyvendinti m. finansavimo laikotarpio projektai TVP 18 TVP 23 PP 25 PP Kompensuoti išlaidas, patirtas apmokėti už valstybei svarbaus projekto Rail Baltica geležinkelio linijos Kaunas Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano ir poveikio aplinkai vertinimo paslaugas 1-2 Uždavinys: Kompensuoti negautas pajamas dėl keleivių vežimo lengvatinėmis sąlygomis, užtikrinti keleivių vežimo paslaugų teikimą tais maršrutais, kurie vežėjams yra komerciškai nenaudingi, tačiau būtini visuomenei Numatomi 22-ųjų metų asignavimai Numatomi 221-ųjų metų asignavimai Tarpinstit. veiklos plano kodas Vyriausybės programos įgyvendinimo plano elemento kodas 1-5, 4-4, , 4-4-1, , ,

17 Teikti keleivių vežimo paslaugas įstatymu nustatytoms socialiai remtinoms gyventojų grupėms taikant 8 proc. ir 5 proc. nuolaidas Nustatytais vietinio susisiekimo maršrutais teikti keleivių vežimo geležinkelio transportu paslaugas, kurios vežėjams yra nuostolingos, tačiau būtinos visuomenei Uždavinys: Užtikrinti Valstybės biudžeto lėšų, skirtų viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo turto registravimo bei žemės, miško ir statinių paėmimo visuomenės poreikiams kompensuoti panaudojimą Panaudoti valstybės biudžeto lėšas viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo turto registravimo, patirtoms ataskaitiniu laikotarpiu bei ankstesniais laikotarpiais kompensuoti Uždavinys: Mažinti viešosios geležinkelių infrastruktūros objektuose suvartojamos elektros energijos kiekį Elektros energiją vartojančių įrenginių keitimas efektyvesniais Uždavinys: Renovuoti ir tinkamai prižiūrėti geležinkelio apsaugos zonoje želdinius, kad būtų išvengta avarijų, gaisrų ir kitų su tuo susijusių padarinių Atlikti mineralizavimo (arimo) darbus, ugdomuosius kirtimus bei sanitarinius kirtimus geležinkelių apsauginių želdinių juostoje bei šalinti medžius, keliančius grėsmę eismo saugai Programos tikslas:

18 Užtikrinti saugų siaurojo geležinkelio keleivinių traukinių eismą, kokybišką infrastruktūros renovaciją ir plėtrą, integruoti siaurąjį geležinkelį į visuomenės gyvenimą Uždavinys: Prižiūrėti ir remontuoti siaurojo geležinkelio komplekso infrastruktūrą ir riedmenis Prižiūrėti ir remontuoti pastatus ir riedmenis, organizuoti keliones, vykdyti rinkodarinę ir viešinimo veiklą Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas Viso iš jo Lietuvos 1. Viso 1.1. bendrojo finansavimo lėšos Lietuvos 1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės Respubliko paramos lėšos Viso Lietuvos Respubliko 1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos 2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos) Iš viso programai finansuoti (1+2) TVP 18 Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas TVP m. nacionalinės plėtros programos horizontaliojo prioriteto Sveikata visiems tarpinstitucinis veiklos planas PP 25 Nacionalinė susisiekimo plėtros m. programa PP 27 Lietuvos turizmo plėtros m. programa

19 3 lentelė. Programos Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės Vertinimo Vertinimo kriterijų reikšmės Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai kriterijaus kodas 218 m. 219 m. 22 m. 221 m. 1 tikslas: Užtikrinti viešosios geležinkelių infrastruktūros bei viešųjų logistikos centrų valdytojo konkurencingumą krovinių ir keleivių vežimo rinkoje, išlaikant aukštą traukinių eismo saugumo bei aplinkosaugos reikalavimų tenkinimo lygį R Krovinių vežimas geležinkelių transportu (mln. tonų) * 53,5 57,5 59,1 6,2 R Vietinio susisiekimo maršrutais pervežtų keleivių skaičius (tūkst. žm.) * R Elektrifikuotų geležinkelio linijų dalis nuo visų geležinkelio linijų ilgio (procentai) 7,6 7,6 14 LRV PĮP 1 tikslo 1 uždavinys: Modernizuoti ir plėsti geležinkelių transporto infrastruktūrą, gerinti eismo koordinavimą, valdymą, įgyvendinant ES ir kitus projektus P Еlektrifikuotų bėgių ilgis (kilometrai) 317,5 317,5 317,5 P Įrengtų triukšmo slopinimo sienelių ilgis (kilometrai),7 3,9 7,9 P Įdiegta eismo organizavimo ir eismo saugos priemonių (vienetai) * tikslo 2 uždavinys: Kompensuoti negautas pajamas dėl keleivių vežimo lengvatinėmis sąlygomis, užtikrinti keleivių vežimo paslaugų teikimą tais maršrutais, kurie vežėjams yra komerciškai nenaudingi, tačiau būtini visuomenei P Suteikta važiavimo nuolaidų suma (tūkst. eurų) * P Lengvatinėmis sąlygomis pervežtų keleivių skaičius (tūkst. žmonių) * tikslo 3 uždavinys: Užtikrinti Valstybės biudžeto lėšų, skirtų viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo turto registravimo bei žemės, miško ir statinių paėmimo visuomenės poreikiams kompensuoti panaudojimą P Panaudotų valstybės biudžeto lėšų viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo turto registravimo, patirtoms ataskaitiniu bei ankstesniais laikotarpiais kompensuoti (tūkst. eurų) * tikslo 4 uždavinys: Mažinti viešosios geležinkelių infrastruktūros objektuose suvartojamos elektros energijos kiekį P Įrengta LED šviestuvų viešosios geležinkelių infrastruktūros objektuose (vienetai) tikslo 5 uždavinys: Renovuoti ir tinkamai prižiūrėti geležinkelio apsaugos zonoje želdinius, kad būtų išvengta avarijų, gaisrų ir kitų su tuo susijusių padarinių Susijęs strateginio planavimo dokumentas

20 Vertinimo kriterijaus kodas Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai P Gaisrų prevencijai atliktų mineralizavimo (arimo) darbų, laikantis geležinkelių apsauginių želdinių juostos ribų (2 4 m pločio), apimtys (kilometrai) * P Avarijų ir užpustymų prevencijai atliktų apsauginių želdinių priežiūros (ugdomųjų) kirtimų bei sanitarinių kirtimų apimtys (kilometrai) * P Pašalintų medžių, keliančių grėsmę eismui, geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje skaičius (vienetai) * P Geležinkelių apsaugos želdinių zonos atitikimo nustatytiems saugos, priešgaisriniams ir kokybės reikalavimams apimtys (procentai) * Vertinimo kriterijų reikšmės 218 m. 219 m. 22 m. 221 m ,3 22,3 22,3 22, tikslas: Užtikrinti saugų siaurojo geležinkelio keleivinių traukinių eismą, kokybišką infrastruktūros renovaciją ir plėtrą, integruoti siaurąjį geležinkelį į visuomenės gyvenimą R Saugiai įvykdytų traukinių reisų dalis (procentai) tikslo 1 uždavinys: Prižiūrėti ir remontuoti siaurojo geležinkelio komplekso infrastruktūrą ir riedmenis P Prižiūrėto siaurojo geležinkelio ilgis (kilometrai) * vertinimo kriterijaus periodiškumas ketvirtis. LRV PĮP Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planas Susijęs strateginio planavimo dokumentas

21 2 lentelė. ( )-ųjų metų programos Informacinės visuomenės plėtra tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. eurų) Tikslo, uždavinio, priemonės kodas Programos tikslas: Plėtoti elektroninį turinį ir IRT infrastruktūrą, siekti plataus jų naudojimo Uždavinys: Plėtoti valstybės informacinius išteklius Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas Palaikyti ir tobulinti Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP) ir plėsti jos naudojimą 1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas ųjų metų asignavimai Numatomi 22-ųjų metų asignavimai Numatomi 221-ųjų metų asignavimai Tarpinstit. veiklos plano kodas, Vyriausybės prioriteto kodas 1. Viso Lietuvos 1. Viso Lietuvos 1. Viso Lietuvos iš jo 1.1. bendrojo finansavimo lėšos 1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos 1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos 2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos) Iš viso programai finansuoti (1+2) 39 39

22 pradžia pabaiga Bendra vertė Panaudota lėšų iki Panaudota 218 metais Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama bendrojo finansavimo lėšos Kiti šaltiniai Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama bendrojo finansavimo lėšos Kiti šaltiniai Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama bendrojo finansavimo lėšos Kiti šaltiniai 4 lentelė metų investicijų projektai ir asignavimai (tūkst. eurų) Įgyvendinimo terminai 219 metais 22 metais 221 metais Priemonės kodas Asignavimų valdytojo, investicijų projekto pavadinimas Asignavimų valdytojas Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšos telekomunikacijų sektoriaus projektams finansuoti EITP lėšos transporto sektoriaus projektams finansuoti Europinės vežės Rail Baltic/Rail Baltica geležinkelio linijos nuo Lenkijos ir Lietuvos valstybių sienos iki Kauno trūkstamų jungčių įrengimas ir pasirengimas Europinės vežės plėtrai nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos Standartinės (1435 mm) geležinkelio linijos tiesimas koridoriuje Rail Baltic/Rail Baltica' (RB) per Estiją, Latviją ir Lietuvą Standartinės (1435 mm) geležinkelio linijos tiesimas koridoriuje Rail Baltic/Rail Baltica (RB) per Estiją, Latviją ir Lietuvą (II dalis) Standartinės (1435 mm) geležinkelio linijos tiesimas koridoriuje Rail Baltic/Rail Baltica (RB) per Estiją, Latviją ir Lietuvą (III dalis) Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo nuo Lietuvos Latvijos sienos iki Panevėžio plėtra SESAR diegimo programos įgyvendinimas Hidrografinio laivo hidrografinių duomenų surinkimo ir apdorojimo sistemų atnaujinimas (FAMOS projektas) Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo m. laikotarpio lėšos informacinės visuomenės plėtros projektams finansuoti Informacinės visuomenės plėtros metų programos įgyvendinimas (Europos Sąjungos paramos ir bendrojo finansavimo lėšos) Lietuvos transporto saugos administracija Saugumo didinimas geležinkelių pervažose Lietuvos transporto saugos administracijos informacinių išteklių sukūrimas Kibernetinių saugos priemonių sukūrimas Hidrografinio laivo hidrografinių duomenų surinkimo ir apdorojimo sistemų atnaujinimas (FAMOS projektas) (VB) Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Aplinkosauginių priemonių diegimas TEN-T keliuose Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. II etapas Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas Inžinerinių eismo saugumo priemonių diegimas krašto ir rajoniniuose keliuose. II etapas Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas

23 Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) rekonstravimas. Grigiškių transporto mazgo rekonstrukcija. III etapas Transeuropinio tinklo kelias E85 (Vilniaus-Kaunas-Klaipėda). Vilniaus pietinio apvažiavimo tiesimas. II etapas Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas- Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 23,4 iki 35,4 km rekonstravimas Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas- Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A5 Kaunas Marijampolė Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,6 km rekonstravimo Dinaminis eismo valdymas Via Baltica ir IXB koridoriuje Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir eismo informacijos paslaugų efektyvumo didinimas Viaduko virš geležinkelio Mažeikių m. Algirdo g. įrengimas Tunelinio viaduko po geležinkeliu Plungės m. Dariaus ir Girėno g. įrengimas Lentvario geležinkelio pervažos rekonstrukcija Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius Kaunas Klaipėda) rekonstravimas. Kelio ruožo Vilnius Kaunas rekonstravimas. Saugaus eismo priemonių diegimas m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programai bendrafinansuoti (krašto ir rajoninių kelių ruožų, esančių šalia Latvijos sienos, rekonstravimo darbams bendrafinansuoti) Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo nuo Lietuvos Latvijos sienos iki Panevėžio plėtra Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 26 Šilutė Rusnė ruožo nuo 2,41 iki 7,363 km rekonstravimas ir estakados šio kelio užliejamajame ruože (6,19 6,94 km) nauja statyba Daugiafunkcių pažeidimų kontrolės postų, eismo stebėjimo ir valdymo įrenginių projektavimas ir įrengimas Kelių duomenų el. paslaugos sukūrimas Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 528 Rukainiai Senasalis ruožo nuo 7,56 iki 11,56 km rekonstravimas Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 19 Viekšniai Stočkai Pievėnai ruožo nuo,2 iki 3,3 km rekonstravimas Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 163 Joniškis Linkaičiai Staneliai Gruzdžiai ruožo nuo 16,39 iki 21,53 km rekonstravimas Tilto per Dubingą valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr Pabradė Meškerinė,22 km rekonstravimas Dviejų lygių sankryžos Vilniuje, Žirnių g., Liepkalnio g. ir Minsko pl., rekonstravimas Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ruožo nuo 89,4 iki 17, km rekonstravimas Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas ir rekonstravimas metais Kelių tiesimas, tiltų ir viadukų statyba metais Savivaldybių investicijų projektų įgyvendinimas metų Europos Sąjungos fondų lėšomis Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimas Rambyno pasienio kontrolės punkto modernizavimas atsižvelgiant į tilto per Nemuną statybą Kybartų pasienio kontrolės punkto modernizavimas Šumsko pasienio kontrolės punkto statyba Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas

24 Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija Malkų įlankos gilinimas iki 14,5 m, įskaitant gamtosauginės krantosaugos sienutės įrengimą Bangolaužių (molų) rekonstrukcija, vedlinių statyba ir gamtosauginių priemonių, užtikrinančių Kuršių nerijos šlaito stabilumą, įgyvendinimas Laivybos kanalo gilinimas ir platinimas, pietinių uosto vartų įrengimas. I etapas laivybos kanalo gilinimas iki 26PK, dalies pietinių uosto vartų įrengimas 1 11 Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas Akcinė bendrovė Lietuvos geležinkeliai m. Sanglaudos fondas Ruožo Kaišiadorys Radviliškis elektrifikavimas Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas Ruožo Radviliškis Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas Antrojo kelio statyba ruože Telšiai Lieplaukė IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Pušynas Paneriai antrojo kelio statyba m. ERPF Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas Valčiūnų geležinkelio stoties pervažos signalizacijos įrenginių modernizavimas ir saugos sistemų įrengimas (21 kilometras 8 piketas) Eismo saugos priemonių įrengimas geležinkelio linijoje Vilnius Klaipėda Vieno lygio sankirtų Baisiogala Gimbogala ir Šateikia Kūlupėnai eliminavimas Alytaus geležinkelio viaduko virš Naujosios g. rekonstravimas Kiti projektai LED šviestuvų įrengimas viešosios geležinkelių infrastruktūros objektuose Civilinės aviacijos veiklos priežiūra bei skrydžių saugos ir saugumo užtikrinimas Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai Vilniaus oro uosto triukšmo monitoringo sistemos modernizavimas Riedėjimo tako F rekonstrukcija, įskaitant jo platinimą ir ilginimą Šiaurinio perono rekonstrukcija ir plėtimas (esamas perono pajėgumas bus padidintas 8 orlaivių stovėjimo aikštelėmis) Esamų kilimo ir tūpimo takų A ir B rekonstrukcija siekiant padidinti keliamą galią; naujų signalinių žiburių įrengimas, gruntinių vandenų ir nuotekų surinkimo sistemų tobulinimas Naujo riedėjimo tako Z statyba Naujų dirvožemio ir gruntinių vandenų taršos prevencijai skirtų valymo įrenginių įrengimas, ledo tirpdymo medžiagų tvarkymo gerinimas ir atliekų surinkimo stebėjimo sistemos įrengimas Specialiųjų priešgaisrinių gelbėjimo automobilių įsigijimas

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS MAGISTRALINIAI KELIAI km Rekonstravimas, kapitalinis remontas (vidutiniškai per metus 12 km) 234 mln. 167,1 2019 2035 Paprastasis remontas

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS LĖŠŲ POREIKIS IKI 2035 METŲ Strategijoje numatytiems tikslams iki 2035 m. pasiekti reikia apie 11 mlrd. eurų. Trūkstamas finansavimas gali

Detaliau

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės transporto sistemos ir išmaniosios technologijos transporte

Detaliau

MINISTERIJOS 2017 m. veiklos ataskaita ( Nr )

MINISTERIJOS 2017 m. veiklos ataskaita ( Nr ) LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA 217 METŲ VEIKLOS ATASKAITA (218-3-1 Nr. 2-1211) Vilnius 218 m. 2 TURINYS TURINYS I SKYRIUS. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS... 3 1. Pirmasis strateginis

Detaliau

Geografische Lage

Geografische Lage TRIUKŠMO LYGIO POKYČIAI IR VALDYMO PRIEMONĖS VILNIAUS MIESTE SĮ Vilniaus planas Aplinkotyrininkė Agnė Eigminienė 2018-05-04 PAGRINDINIAI TRIUKŠMO ŠALTINIAI VILNIAUS MIESTE Autotransportas Geležinkelių

Detaliau

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc 6. MOLĖTŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMA Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatyta trijų lygmenų integracijos ašių hierarchija (6.1 pav.). 6.1 pav. Ištrauka iš LR teritorijos bendrojo

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJI

Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJI Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 72-2487 LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR TAIKYMO ĮSTATYMAS 2004 m. balandžio 22 d. Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

PROJEKTAS

PROJEKTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO 2017 m. vasario d. Nr. T1- Telšiai Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr. 93-3999 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ PASIRENGIMO POTVYNIAMS IR POTVYNIO PADARINIAMS ŠALINTI

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. B-3 LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS (Asignavimų valdytojo 90 900

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė ofici

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė ofici LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-28 I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė oficiali šalyje patikimos inės informacijos, reikalingos

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 07 28 COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl Europos Sąjungos

Detaliau

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojogeležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2014 m. balandžio 12 d.

PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojogeležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2014 m. balandžio 12 d. PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojogeležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2014 m. balandžio 12 d. potvarkiu Nr. PV(DI)-59 (AB Lietuvos geležinkeliai

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2009

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakym

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakym PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 4-554 (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr.4-139 redakcija) Tikslo ir uždavinio pavadinimas

Detaliau

Microsoft Word - KPPP_1t_02a.doc

Microsoft Word - KPPP_1t_02a.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS I tomas Santrauka VĮ TRANSPORTO IR KELIŲ TYRIMO INSTITUTAS KAUNAS 21 2 Lietuvos automobilių

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SUVESTINIAI DUOMENYS YRA VIEŠI, DETALAUS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Smalsučio strateginis m..xls

Smalsučio strateginis m..xls 1 2016-2018-ŲJŲ METŲ MARIJAMPOLĖS "SMALSUČIO" PRADINĖS MOKYKLOS MOKYKLOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI tūkst. Eur Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas Priemonės

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio vėžės prekinių vagonų įregistravimu, perregistravimu,

Detaliau

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2013 m. veiklos ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2013 METŲ VEIKLOS PLANO

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ INVESTICIJOS ŪKIO MINISTERIJA Rita Armonienė ES paramos koordinavimo departamentas Kultūros ir gamtos paveldo objektų rinkodara ir ženklinimas 120,951

Detaliau

Microsoft Word - TYNDP

Microsoft Word - TYNDP GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIAUS DEŠIMTIES METŲ (2018 2027 M.) TINKLO PLĖTROS PLANAS Vilnius, 2018 m. TURINYS ĮŽANGA... 3 1. GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO ŠALTINIAI IR PERDAVIMO PASLAUGŲ POREIKIS...

Detaliau

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V PROJEKTAS 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V IRT INFRASTRUKTŪROS OPTIMIZAVIMAS IR SAUGA PROJEKTŲ

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation STATYBA 2017 Ilgiausiai šalyje gyvuojanti paroda, kuri vietoje suburia verslo lyderius, įvairių sričių specialistus, architektus, kompanijų vadovus, mokymo įstaigas ir galutinius vartotojus, kurie ne tik

Detaliau

leidinys-v2.indd

leidinys-v2.indd 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas 2 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas UDK 338.43(474.5) Li239 Leidinyje pateikiama Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-12 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20869 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

Microsoft Word - attl PDFP000016E8.001

Microsoft Word - attl PDFP000016E8.001 EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 08 03 COM(2015) 387 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL BULGARIJAI IR RUMUNIJAI SKIRTOS LAIKINOSIOS GRYNŲJŲ PINIGŲ SRAUTO IR ŠENGENO PRIEMONĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-873 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI PATVIRTINTA Asociacijos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių 2019-04-29 susirinkimo protokolu Nr. VIS/2019-1 ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. RUGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO NR. 1V-714 DĖL P

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. RUGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO NR. 1V-714 DĖL P LIETUVOS ESPUBLIKOS VIDAUS EIKALŲ MINISTAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS ESPUBLIKOS VIDAUS EIKALŲ MINISTO 2015 M. UGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO N. 1V-714 DĖL PANEVĖŽIO EGIONO INTEGUOTOS TEITOIJŲ VYSTYMO POGAMOS PATVITINIMO

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS LEISTINUMO POVEIKIO APLINKAI POŽIŪRIU 1. Planuojamos

Detaliau

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2018 m., Vilnius Turinys 1. Santrauka... 1 2. Pagrindiniai 2016 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 2 3. Pirminės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

PATVIRTINTA AB,,Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo- Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 9 d

PATVIRTINTA AB,,Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo- Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 9 d PATVIRTINTA AB,,Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo- Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 9 d. potvarkiu Nr. PV(DI)-158 VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS

Detaliau

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa Strateginio planavimo metodik 8 priedas (Lietuv Respublik Vyriausyb s 2009 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 210 redakcija) (Koordinuojanči institucij informacij apie tarpinstitucin s įgyvendinimą pagal gautą

Detaliau

Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas

Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas Planinio tikrinimo data (ketv., mėnuo) Tikrinama veikla

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

Title of Presentation

Title of Presentation Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių pelkės paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atkūrimo darbus Tyruliai-Life LIFE12 NAT/LT/001186 Projekto rezultatai ir šios teritorijos

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose" (toliau Projektas)

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽOS

LIETUVOS DARBO BIRŽOS PATVIRTINTA Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-382 KELIONĖS, APGYVENDINIMO, PRIVALOMOJO SVEIKATOS TIKRINIMO IR SKIEPIJIMO

Detaliau

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du 2 8.10. atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; 8.11. renka, apdoroja ir tvarko duomenis apie susisiekimo komunikacijas; 8.12. atlieka

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

BIUDŽETO PROGRAMŲ IR JŲ SĄMATŲ

BIUDŽETO PROGRAMŲ IR JŲ SĄMATŲ SUDERINTA Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis 19 m. sausio 5 d. PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 19 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1R-69 LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Šakiai 2014 TURINYS 1. Veikla ir valdymas... 3 2. Veiklos strategija ir tikslai... 4 2.1. Lietuvos Respublikos teritorijos miškingumo didinimas...

Detaliau

Alytaus regiono metų plėtros planas Patvirtintas Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-34 ALYTAUS REGIONO

Alytaus regiono metų plėtros planas Patvirtintas Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-34 ALYTAUS REGIONO Patvirtintas regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-34 ALYTAUS REGIONO 2014 2020 METŲ PLĖTROS PLANAS ALYTUS, 2015 1 TURINYS 1. ĮVADAS 2. ALYTAUS REGIONO SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS

Detaliau

Panevezio AVPK nuostatai

Panevezio AVPK nuostatai PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Panevėžio apskrities

Detaliau