AB Lietuvos draudimas Elektrum draudimo sąlygos fiziniams asmenims

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "AB Lietuvos draudimas Elektrum draudimo sąlygos fiziniams asmenims"

Transkriptas

1 AB Lietuvos draudimas Elektrum draudimo sąlygos fiziniams asmenims ( versija) 1. SĄLYGOSE VARTOJAMOS SĄVOKOS: 1.1. Draudimo išmokų limitas maksimali bendra per metus išmokamų draudimo išmokų suma. Draudimo išmokų limito atveju nevisiškas draudimas nėra taikomas. Nustatomas metinis išmokų limitas yra 1000 eurų Draudėjas Elektrum Lietuva, UAB Apdraustasis draudimo sertifikate nurodytas asmuo, kuris turi nuosavybės teises į draudimo objektą arba draudimo objektas yra teisėtai Apdraustojo valdomas, ir kurio naudai sudaroma draudimo sutartis ir kuris turi draudimo interesą Draudimo terminas laikotarpis, kuriam sudaroma draudimo sutartis Draudimo metai dvylikos mėnesių trukmės laikotarpis, kuris kiekvienais metais yra skaičiuojamas nuo draudimo sutarties galiojimo pradžios Draudimo išmoka neviršijant draudimo sumos pagal šias taisykles apskaičiuojami nuostoliai, kuriuos patyrė Apdraustasis dėl draudžiamojo įvykio, išskaičiavus besąlyginę išskaitą Besąlyginė išskaita (franšizė) suma, kuria kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju Draudikas mažina mokėtiną draudimo išmoką. Kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju taikoma 50 eurų besąlyginė išskaita Draudimo vieta pastatas, pastato dalis ar teritorija, kuri yra nurodoma kaip objektas elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartyje tarp Apdraustojo ir Elektrum Lietuva, UAB Draudimas, viršijantis draudimo vertę atvejis, kai draudimo suma viršija draudimo objekto vertę Nevisiškas draudimas atvejis, kai draudimo suma yra mažesnė už draudimo objekto vertę Draudimo objektas buityje naudojami prietaisai, įranga ar įrengimai, kurie yra draudimo vietoje, priklauso Apdraustajam ar yra teisėtoje Apdraustojo valdoje ir kurių eksploatacijai naudojama elektros energija Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis su elektros energijos pardavėju sudaryta sutartis dėl elektros energijos tiekimo draudimo vietoje Sistemos paslaugų sutartis su elektros energijos sistemos operatoriumi sudaryta sutartis dėl elektros energijos perdavimo ar paskirstymo, užtikrinant elektros energijos tiekimą nuo gamintojo iki draudimo vietos Elektros skirstomųjų tinklų operatorius licencijuota kapitalo bendrovė, kuri vykdo elektros energijos perdavimą ar paskirstymą, užtikrinantį elektros energijos tiekimą nuo gamintojo iki vartotojų. 2. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI (RIZIKOS) 2.1. Elektros įtampos svyravimų ar viršįtampių rizika turto sugadinimas ar sunaikinimas dėl elektros įtampos svyravimų ar viršįtampių draudimo vietoje naudojamų elektrinių prietaisų bei pastato viduje esančių elektrinių šildymo, vandentiekio, pastato elektros instaliacijos, vėdinimo ir oro kondicionavimo, turto ir priešgaisrinės apsaugos stacionarių įrenginių sugadinimas ar sunaikinimas dėl staigių ir netikėtų tiekiamos elektros įtampos aukštutinės ir žemutinės ribos pasikeitimų turto sugadinimas ar sunaikinimas dėl nuo Apdraustojo nepriklausančio elektros srovės dingimo poveikio arba dėl staigaus ir netikėto padidintos įtampos perdavimo į apdraustą turtą, kai įvykio vietoje vienareikšmiškai (t. y. akivaizdžiai vizualiai) galima nustatyti, jog apdraustas turtas buvo sugadintas ar sunaikintas tik dėl padidintos įtampos poveikio (t. y. perdegė, suskilo, sutrumpėjo saugikliai ir (arba) kitos detalės buvo paveiktos ugnies, karščio, kibirkščiavimo, dėl to pasikeitė jų forma, spalva, matomi apanglėjimai, ištekėjimai, suodžiai, išsilydęs / apsilydęs metalas ar plastikas) arba tai patvirtina elektros skirstomųjų tinklų operatorius ir (ar) tokių prietaisų ar įrenginių remontą atliekanti remonto įmonė. Saugojimo ir valymo darbai yra atlyginami, atsiradus draudžiamajam įvykiui, neviršijant išmokų limito ribos. 3. Nedraudžiamieji įvykiai 3.1. Neatlyginami nuostoliai, kurie atsiranda dėl: karo veiksmų, masinių neramumų (streikų, riaušių ir pan.), ypatingosios padėties įvedimo, diversijos, lokauto; Teroristinio akto; Teroristiniu aktu, įskaitant, bet neapsiribojant, laikomas bet kurio asmens ar grupės (-ių) asmenų, veikiančių savarankiškai, ar bet kokios organizacijos (-ų), ar vyriausybės (-ių) vardu, ar susijusių su jomis, jėgos ar prievartos panaudojimas ir (arba) grasinimas tai padaryti dėl politinių, religinių, ideologinių ar etninių tikslų ir priežasčių, įskaitant pastangas daryti įtaką bet kuriai vyriausybei ir (arba) įbauginti visuomenę ar bet kurią visuomenės dalį turto konfiskavimo, arešto ar jo sunaikinimo valdžios institucijų nurodymu; radiacijos ar kitokio atominės energijos poveikio, radioaktyvaus spinduliavimo poveikio; dėl gaisro, sprogimo, vagystės, apiplėšimo ar tyčinio turto sugadinimo, net jei tai yra tiesioginė draudžiamojo įvykio pasekmė; Apdraustojo arba Draudėjo, Apdraustojo arba Draudėjo sutuoktinio, šeimos narių, giminaičių, globotinių, globėjų arba atsakingų asmenų, arba trečiųjų asmenų, su kuriais Apdraustasis arba Draudėjas veda bendrą namų ūkį arba trečiuoju asmeniu, kuriam turtas perduotas turėti, naudoti arba laikyti, piktybiškų ketinimų arba didelio neapdairumo; apdrausto objekto netinkamo eksploatavimo arba ilgalaikio eksploatavimo pasekmių (nusidėvėjimo, sutrūkinėjimo, erozijos, korozijos, oksidacijos, nuosėdų susidarymo ir kt.); apdrausto objekto veiklos trūkumų pašalinimo, išskyrus atvejį, kai jie yra rezultatas, susijęs su draudžiama rizika; būtinybės vykdyti apdrausto objekto techninę priežiūrą, įskaitant detalių keitimą; žalos, padarytos sausumos, vandens ir oro transporto priemonėms; žalos. padarytos programinei įrangai, bet kokiems duomenims ar duomenų bazėms; bet kurios rūšies elektros saugiklių, taip pat kitų įrenginių, skirtų apsaugoti nuo elektros įtampos pokyčių, netinkamo veikimo;

2 elektros įtampos pokyčių, jeigu įtampos nuokrypis nuo 230 V įtampos arba kitokios numatytos įtampos yra ne didesnis nei 10 %, su sąlyga, kad taip nustatyta pagal elektros energijos tiekimo arba sistemai skirtos paslaugos sutartį; Apdraustajam viršijus nustatytą įvado apsaugos prietaiso srovės arba leidžiamos apkrovos dydį, nurodytą elektros energijos tiekimo arba sistemai skirtos paslaugos sutartyje; 3.2. Remiantis šiomis draudimo sutarties sąlygomis, nėra apdrausta apdraustojo civilinė atsakomybė, draudimo išmokos neišmokamos už prarastą pelną, nuostolius dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, baudas ir panašius finansinius nuostolius, net jei tai įvyko dėl draudžiamos rizikos atsiradimą lėmusių aplinkybių. 4. APDRAUSTOJO PAREIGOS 4.1. Apdraustasis privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių viešosios teisės aktų, statybos normų, techninės eksploatavimo, darbo saugos ir priešgaisrinės saugos taisyklių Apdraustasis privalo draudimo sutarties galiojimo metu raštu pranešti Draudikui apie visas žinomas aplinkybes, galinčias padidinti draudžiamos rizikos atsiradimo tikimybę Apdraustasis per 2 (dvi) darbo dienas nuo draudžiamojo įvykio telefonu ar raštu turi pranešti Draudikui apie draudžiamąjį įvykį ar bet kurį įvykį, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, taip pat Apdraustasis arba nuomininkas turi imtis visų reikiamų ir pagrįstų priemonių, kad sumažintų nuostolius, ir suderinti su Draudiku laiką, kada gali būti apžiūrėta vieta, kurioje atsirado draudžiamasis įvykis Atsitikus draudžiamajam įvykiui, kol Draudikas nėra atlikęs apgadinto arba sunaikinto objekto apžiūros, negali būti pašalinti jokie pažeidimai arba perkeltas, sutvarkytas arba atnaujintas apdraustas objektas arba jo dalys be suderinimo su Draudiku raštu arba telefonu. Leidžiama imtis tik skubių priemonių, norint išvengti didesnės žalos Po prašymo dėl draudimo išmokos pateikimo, Apdraustasis privalo suteikti Draudiko atstovui arba jo paskirtam ekspertui galimybę apžiūrėti draudimo vietą ir apgadintą apdraustąjį objektą, taip pat suteikti Draudikui galimybę ištirti bet kokią žalos atsiradimo priežastį ir nustatyti jos dydį Po draudimo vietos apžiūros Draudiko atstovas surašo nustatytos formos apžiūros protokolą, nurodydamas pripažįstamą žalą, taip pat pateikia nurodymus, kuriuos įvykdyti Apdraustajam ir Draudėjui yra privaloma Jei Draudikas per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo dėl draudimo išmokos pateikimo gavimo dienos neatlieka apžiūros ir nepraneša apie apžiūros vėlavimo priežastis bei trukmę, Apdraustasis turi teisę pradėti tvarkymo ir remonto darbus Apdraustojo pareiga yra įrodyti žalos buvimo faktą ir dydį, taip pat pateikti visą Draudiko prašomą informaciją ir dokumentus, kurie tai patvirtina Draudikui paprašius, Apdraustasis privalo pateikti Draudikui apgadintų arba sunaikintų apdraustųjų objektų sąrašą. Sąraše nurodoma apdraustųjų objektų vertė ir būklė, kokios jie buvo prieš pat draudžiamąjį įvykį Draudikas turi priimti sprendimą dėl draudimo išmokos išmokėjimo arba atsisakymo išmokėti draudimo išmoką per 15 (penkiolika) dienų nuo visų reikalingų dokumentų (įskaitant Draudiko reikalaujamus), pagrindžiančių žalos dydį bei draudžiamojo įvykio faktą Jeigu dėl Apdraustojo objekto sugadinimo arba sunaikinimo Draudėjui ar Apdraustajam iškelta administracinė arba baudžiamoji byla, Draudikas gali priimti sprendimą dėl draudimo išmokos išmokėjimo tik po to, kai pabaigiamas tyrimas arba priimamas teismo sprendimas Draudikas turi teisę nemokėti draudimo išmokos, jei Apdraustasis: Tyčia suklaidino Draudiką dėl, draudžiamojo įvykio aplinkybių arba nuostolių dydžio Nepateikia apžiūrai apgadintų daiktų ar jų fragmentų, išskyrus atvejus, kai jie visiškai sunaikinti Jei Draudėjas arba Apdraustasis neįvykdė kurio nors iš įsipareigojimų per draudimo sutartyje nustatytą laikotarpį, Draudėjo arba Apdraustojo pareiga yra įrodyti, kad sutartyje nustatytų įsipareigojimų nebuvo įmanoma įvykdyti per sutartyje nustatytą laikotarpį. 5. DRAUDIMO IŠMOKOS APSKAIČIAVIMAS 5.1. Draudimo išmokos dydžio nustatymas objekto apgadinimo atveju: draudimo išmoka nustatoma atsižvelgiant į apgadintam objektui reikalingas remonto (atkūrimo) išlaidas, t. y. išlaidas, kurios reikalingos apgadintam objektui atkurti, kad būtų tokios pat būklės, kokios buvo prieš draudžiamąjį įvykį, atėmus besąlyginę išskaitą; jeigu remonto darbų kaina yra lygi arba didesnė už apdraustojo objekto vertę, kokia buvo prieš draudžiamąjį įvykį, draudimo išmoka išmokama kaip objekto sunaikinimo atveju Draudimo išmokos dydžio nustatymas objekto sunaikinimo atveju: draudimo išmoka apskaičiuojama: draudimo išmoka lygi naujo apdraustojo objekto įsigijimo vertei jei apdraustas objektas iki draudžiamojo įvykio momento buvo ne senesnis nei 5 metų; įsigijimo vertė mažiausios tos pačios rūšies ir kokybės naujo apdraustojo objekto įsigijimo išlaidos; draudimo išmoka lygi apdraustojo objekto faktinei vertei jei apdraustas objektas iki draudžiamojo įvykio momento buvo senesnis nei 5 metų. Nustatant apdraustojo objekto faktinę vertę, Draudikas nuo apdraustojo objekto įsigijimo vertės atskaito 10 % kasmetinį nusidėvėjimą. Bet kurio apdraustojo objekto nusidėvėjimas negali viršyti 70 %, jei objektas yra eksploatuojamas ir galimas jo naudojimas kasdien draudimo išmokos dydis apskaičiuojamas: nuo apskaičiuojamos draudimo išmokos atskaitant naudoti tinkamų likučių vertę ir besąlyginę išskaitą, jeigu tinkami likučiai lieka Apdraustajam; nuo apskaičiuojamos draudimo išmokos atskaitant besąlyginę išskaitą, jeigu, esant Draudiko reikalavimui ir Apdraustojo sutikimui, naudoti tinkamų turto likučių vertė pereina Draudikui Draudikas turi teisę vietoje mokamos draudimo išmokos pakeisti prarastą objektą kitu lygiaverčiu objektu, tačiau atsižvelgiant į tai, kad vietoje prarasto objekto, kuris iki draudžiamojo įvykio momento buvo ne senesnis nei 5 metų, bus perkamas lygiavertis naujas objektas Pagal šias sąlygas nevisiškas draudimas nėra taikomas, tačiau draudimo išmoka negali būti didesnė nei draudimo sertifikate nurodoma draudimo suma.

3 5.5. Tuo atveju, kai draudimo suma viršija draudimo objekto vertę, draudimo išmoka negali būti didesnė nei faktiniai nuostoliai ir apdrausto objekto vertė Apdraustasis privalo pasirinkti vieną iš toliau nurodomų draudimo išmokos gavimo būdų, raštu pranešdamas Draudikui ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo prašymo dėl draudimo išmokos pateikimo dienos: dėl remonto (atkūrimo) arba apdrausto objekto pakeitimo išlaidų tiesioginio apmokėjimo, sumokant Draudiko patvirtintai bendrovei. Tokiu atveju, prieš išmokant draudimo išmoką, Apdraustasis privalo sumokėti draudimo sertifikate nurodytą besąlyginę išskaitą; dėl draudimo išmokos sumokėjimo Apdraustajam pinigine verte tokiu atveju, sumokant draudimo išmoką, nėra atlyginamas pridėtinės vertės mokestis (PVM). Bet kokiu atveju, Apdraustasis privalo sumokėti draudimo sertifikate nurodytą besąlyginę išskaitą; jeigu Apdraustasis pateikia sumokėjimą įrodančius dokumentus (už remonto išlaidas), išmokant draudimo išmoką, atlyginamas ir pridėtinės vertės mokestis (PVM). Bet kokiu atveju, Apdraustasis privalo sumokėti draudimo sertifikate nurodytą besąlyginę išskaitą Jeigu Apdraustasis nesilaiko 5.6 punkte nurodytų terminų, Draudikas turi teisę vienašališkai pasirinkti vieną iš punktuose nurodytų draudimo išmokos išmokėjimo būdų Draudimo išmoka negali viršyti apdrausto objekto draudimo sumos ir išmokų limito. Išmokėjus draudimo išmoką, draudimo suma likusiam draudimo metų laikotarpiui sumažinama išmokėtos draudimo išmokos dydžiu. Draudimo sąlygos patvirtintos AB Lietuvos draudimas ir Elektrum Lietuva, UAB draudimo sutartimi. Nr M7, 2021 vasario 24 d. Priedas Nr. 1 prie AB Lietuvos draudimas Elektrum draudimo sąlygų fiziniams asmenims ELEKTRUM PAGALBOS SĄLYGOS ( versija) 1. Draudžiamieji įvykiai (rizikos) Draudikas teikia toliau nurodomas paslaugas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę: 1.1. konsultacijas apie veiksmus pašalinant elektros instaliacijų arba įrenginių gedimus, siekiant sumažinti žalą draudimo vietoje; 1.2. elektros instaliacijų gedimų pašalinimo paslaugas draudimo vietoje. Nustatomas 150 EUR draudimo išmokos limitas kiekvienam įvykiui, neviršijant 2 (dviejų) įvykių per draudimo metus. Ši paslauga apima elektriko atvykimą ir darbą, pašalinant elektros instaliacijų gedimus, taip pat medžiagas, reikalingas elektros instaliacijų gedimams pašalinti; 1.3. atvykimą į draudimo vietą, kurio tikslas įvertinti elektros įrenginių gedimus ir parengti defektų nustatymo aktą. Paslauga teikiama ne daugiau kaip 2 (du) kartus per draudimo metus. Ši paslauga apima toliau nurodomą pagalbą: elektriko atvykimą; defektų nustatymą pažeistų elektros įrenginių apžiūrėjimas, defektų nustatymo akto parengimas, jeigu, atsižvelgiant į įrangos arba įrenginių specifiką, elektrikas gali atlikti defektų nustatymą; prašymo dėl žalos atlyginimo parengimą prašymas dėl žalos atlyginimo parengiamas, jei įvyko draudžiamasis įvykis, dėl kurio išmokama draudimo išmoka pagal Apdraustajam taikomas elektros įtampos svyravimų ir (arba) viršįtampių rizikos draudimo sąlygas; 1.4. atsitikus draudžiamajam įvykiui, Draudikas privalo suorganizuoti sugadintos įrangos arba įrenginių transportavimą į remonto dirbtuves ir atgal į draudimo vietą, kurios adresas nurodytas draudimo sertifikate, taip pat suremontuotos įrangos sumontavimą minėtoje vietoje. Tuo atveju, jei sugedusios įrangos arba įrenginių negalima suremontuoti, užtikrinamas naujos įrangos arba įrenginių pristatymas ir įrengimas draudimo vietoje. Transportavimo išlaidos atlyginamos Draudiko iki 50 km vieno draudžiamojo įvykio atveju. Jeigu transportavimo atstumas viršija 50 km, už likusius kilometrus sumoka Apdraustasis. Paslauga gali būti teikiama ne daugiau kaip 2 (du) kartus per draudimo metus. 2. Apdraustojo pareigos 2.1. Papildomos Apdraustojo pareigos prie esamų elektros įtampos svyravimų ir (arba) viršįtampių rizikos draudimo sąlygose nurodytų pareigų: atsitikus draudžiamajam įvykiui, per 2 darbo dienas arba kiek įmanoma greičiau pranešti apie įvykį Draudikui ir pateikti objektyvų ir teisingą situacijos aprašymą, nurodant Apdraustojo identifikacinius duomenis ir adresą; imtis visų skubių priemonių, kad būtų išvengta didesnės žalos, išklausyti ir vykdyti Draudiko ir elektriko nurodymus, įskaitant pateiktus nuotoliniu būdu; po paslaugos suteikimo, susipažinti, užpildyti ir pasirašyti priėmimo ir perdavimo aktą, patvirtinant, kad paslauga buvo suteikta; paslaugų apimčiai viršijus punktuose nurodytus draudimo išmokų limitus ir (arba) apribojimus, likusią sumą padengti savo piniginėmis lėšomis. 3. Nedraudžiamieji įvykiai 3.1. Nedraudžiamuoju įvykiu laikomi visi įvykiai nurodyti elektros įtampos svyravimų ir (arba) viršįtampių rizikos draudimo sąlygose. Taip pat Draudikas turi teisę atsisakyti suteikti paslaugą, jeigu: Apdraustasis, Draudėjas, susiję asmenys arba apdrausto objekto teritorijoje esantys asmenys trukdo teikti paslaugą arba apsunkina jos teikimą; Apdraustasis neįvykdė 2 punkte nurodytų įsipareigojimų;

4 paslaugos teikimas kelia pavojų asmens gyvybei arba sveikatai, arba gali būti pažeistos trečiojo asmens nuosavybės teisės, nes nėra gautas jo sutikimas; žala, padaryta turtui esančiam bendrojo naudojimo patalpose (daugiabučio laiptinėje, bendrabučio virtuvėje ir kt.) ir ši žala nesukelia tiesioginės žalos apdraustam turtui; žala. padaryta pakartotinai ir yra priežastiniu ryšiu susijusi su tuo, kad po ankstesnės Elektrum pagalbos paslaugos suteikimo nebuvo padarytas atitinkamas remontas, kad žala nepasikartotų Elektrum pagalbos paslaugos neapima toliau nurodomų paslaugų: apšvietimo įrangos, lempučių, saugiklių, matavimo prietaisų gedimų pašalinimas; estetinės nekilnojamojo turto vidaus ir (arba) išorės apdailos pažeidimų pašalinimas, išskyrus atvejus, kai žala atsirado dėl elektros įvadų gedimų šalinimo draudimo sąlygose numatytais atvejais; žalos pašalinimas, už kurį atsakingas draudimo vietą administruojančio ūkio vadovas, gelbėjimo tarnybos ar kiti konkretūs paslaugų teikėjai; požeminių šildymo arba elektros sistemų komponentų remontas; komercinės paskirties įrangos ir įrenginių remontas; šildymo sistemų, jų komponentų, kuriems taikoma gamintojo garantija, taisymas; nuolatiniai sistemų priežiūros ir tvarkymo darbai; pažeidimų pašalinimas, susijęs su nusidėvėjimu Neatlyginamos išlaidos, susijusios su suteiktomis paslaugomis, kurias be išankstinio rašytinio suderinimo su Draudiku suteikė kitas asmuo, o ne Draudikas arba Draudiko partneris. 4. Draudimo išmokos 4.1. Apdraustasis už paslaugas, teikiamas pagal šias draudimo sąlygas, viršijus nustatytą draudimo išmokos limitą, moka tiesiogiai paslaugų teikėjui Draudiko partneriui Draudimo išmokos limitas yra nurodytas Apdraustajam išduotame Elektrum draudimo sertifikate. Draudimo sąlygos patvirtintos AB Lietuvos draudimas ir Elektrum Lietuva, UAB draudimo sutartimi. Nr M7, 2021 vasario 24 d. Priedas Nr. 2. prie AB Lietuvos draudimas Elektrum draudimo sąlygų fiziniams asmenims BENDROSIOS DRAUDIMO SĄLYGOS ( versija) 1. DRAUDIMO SUTARTYJE VARTOJAMOS SĄVOKOS 1.1. Draudikas akcinė bendrovė Lietuvos draudimas, registracijos numeris , juridinis adresas: J. Basanavičiaus g. 12, LT Vilnius 1.2. Draudėjas juridinis arba fizinis asmuo, sudaręs draudimo sutartį savo arba kito asmens naudai Draudimo sutartis Draudiko ir Draudėjo susitarimas, pagal kurį Draudėjas įsipareigoja mokėti draudimo įmoką sutartyje nurodytu būdu, terminais ir dydžiu, taip pat vykdyti kitus sutartimi nustatytus įsipareigojimus, o Draudikas įsipareigoja, įvykus draudžiamam įvykiui, sumokėti sutartyje nurodytam asmeniui draudimo išmoką pagal draudimo sutartį, taip pat įvykdyti kitus sutartimi nustatytus įsipareigojimus Nuotolinė draudimo sutartis draudimo sutartis, sudaryta Draudiko ir Draudėjo, jiems nebūnant toje pačioje vietoje, bet sutarties sudarymo metu naudojantis viena arba keliomis nuotolinio ryšio priemonėmis. Nuotolinės draudimo sutarties sudarymo sertifikatas yra išspausdintas elektroniniu būdu paruošto draudimo sertifikato forma Draudimo sertifikatas arba sertifikatas rašytinis dokumentas arba išspausdinta elektroniniu būdu paruošto dokumento, patvirtinančio draudimo sutarties sudarymą, kopija. Vienas draudimo sertifikatas gali patvirtinti kelių draudimo sutarčių sudarymą. Vienos draudimo sutarties nutraukimas arba pripažinimas negaliojančia neturi įtakos kitos draudimo sutarties, kurios sudarymo patvirtinimas yra atitinkamo draudimo sertifikatas, galiojimui Draudžiamasis įvykis su apdrausta rizika priežastiniais ryšiais susijęs įvykis, kuriam įvykus, numatyta sumokėti draudimo išmoką pagal draudimo sutartį Draudimo įmoka draudimo sutartyje nustatytas mokėjimas už draudimą Draudžiama rizika draudimo sutartyje nurodytas įvykis, nepriklausantis nuo Apdraustojo valios, kuris gali įvykti ateityje Draudimo interesas interesas nepatirti nuostolio, kuris gali būti patirtas įvykus draudžiamajam įvykiui Draudimo išmoka įvykus draudžiamajam įvykiui sumokama pinigų suma arba padengiamos su paslaugomis susijusios išlaidos. Draudimo išmoka mokama pagal nuostolių atlyginimo principą, išskyrus atvejus, kai specialiose draudimo sąlygose arba sertifikate nustatytas kitas draudimo išmokos mokėjimo principas Draudimo sutarties galiojimo laikotarpis laikas, už kurį pagal draudimo sutartį sumokama draudimo įmoka ir per kurį galioja draudimas Draudimo sutarties bendrosios sąlygos šios sąlygos, kurios yra neatsiejama draudimo sutarties dalis Draudimo sutarties specialiosios sąlygos draudimo sutarties sąlygos, kurių pavadinimas ir numeris nurodyti draudimo sertifikate ir kurios yra neatsiejama draudimo sutarties dalis.

5 2. DRAUDIMO SUTARTIES STRUKTŪRA 2.1. Draudimo sutartį sudaro draudimo sertifikatas, šios Bendrosios sąlygos, Specialiosios sąlygos, kurių pavadinimas yra nurodytas draudimo sertifikate, draudimo prašymo forma, draudimo sertifikato priedai ir visi draudimo sutarties pakeitimai, dėl kurių Draudikas ir Draudėjas yra susitarę Draudimo sutarties bendrosiose sąlygose nustatyti bendrųjų draudimo sutarties sąlygų terminai, draudimo sutarties sudarymo ir galiojimo tvarka, draudimo įmokos mokėjimo sąlygos, draudimo įmokos nesumokėjimo, nesumokėjimo laiku arba nevisiško sumokėjimo teisinės pasekmės, Draudėjo ir Apdraustojo bendrieji įsipareigojimai ir jų nevykdymo teisinės pasekmės, Draudėjo ir Apdraustojo teisės, draudimo sutarties nutraukimo nepasibaigus jos galiojimo laikotarpiui sąlygos, ginčų sprendimo tvarka ir kitos bendrosios sąlygos Draudimo sutarties specialiosiose sąlygose nustatyti specialiųjų draudimo sutarties sąlygų terminai, draudimo objektai, draudžiamieji įvykiai (rizikos), nedraudžiamieji įvykiai, Draudiko atsakomybė, Draudėjo ir Apdraustojo specialieji įsipareigojimai ir jų nevykdymo teisinės pasekmės, kreipimosi įvykus draudžiamajam įvykiui tvarka ir Draudikui pateikiami dokumentai, draudimo išmokos nustatymo ir išmokos mokėjimo tvarka Draudimo sertifikate nurodomas draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis, draudimo objektas, draudimo suma, besąlyginė išskaita ir kitos draudimo sutarties sąlygos, atsižvelgiant į draudimo rūšį Kilus prieštaravimui tarp draudimo sertifikate nurodytų sąlygų ir draudimo sutarties bendrųjų arba specialiųjų sąlygų, turi būti vadovaujamasi draudimo sertifikate nurodytomis sąlygomis. Kilus prieštaravimui tarp draudimo sutarties bendrųjų ir specialiųjų sąlygų, turi būti vadovaujamasi draudimo sutarties specialiosiomis sąlygomis. 3. DRAUDIMO SUTARTIES LAIKOTARPIS IR JOS GALIOJIMAS 3.1. Draudimo sutarties laikotarpis yra vieneri metai, jei sertifikate nenurodyta kitaip. Draudimo sutarties laikotarpis, jo pradžios ir pabaigos datos yra nurodytos sertifikate Draudimo sutartis galioja draudimo sertifikate nurodytu draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu Draudimo sutartis įsigalioja draudimo įmokos arba draudimo įmokos pirmosios dalies sumokėjimo dieną, jei draudimo sertifikate nenurodyta kitaip Jei draudimo sertifikate nurodyta, kad draudimo įmoka arba pirmoji jos dalis turi būti sumokėta įsigaliojus draudimo sutarčiai, tada sumokėjus draudimo įmoką arba pirmąją jos dalį iki draudimo sertifikate nurodyto termino, draudimo sutartis įsigalioja nuo joje nurodytos įsigaliojimodienos. 4. DRAUDIMO SUTARTIES draudimo vieta 4.1. Draudimo sutarties draudimo vieta yra nurodyta draudimo sertifikate ir (arba) draudimo sutarties specialiosiose sąlygose. 5. DRAUDIMO SUTARTIES SUDARYMAS 5.1. Draudimo sutartis gali būti sudaryta asmeniškai arba nuotolinio ryšio priemonėmis. Naudojantis nuotolinio ryšio priemonėmis, sudaroma nuotolinė draudimo sutartis Draudikas turi teisę siūlyti Draudėjui sudaryti naują draudimo sutartį, nusiųsdamas Draudėjui rašytinį draudimo pasiūlymą kartu su sąskaita dėl draudimo įmokos arba jos dalies sumokėjimo. Jeigu Draudikas siūlo sudaryti naują draudimo sutartį tokiomis sąlygomis, kurios nesiskiria nuo galiojančių atitinkamo draudimo objekto draudimo sutarties sąlygų, draudimo sutarties sąlygos nepridedamos Jei Draudėjas sumoka šių sąlygų 5.2 punkte nurodytą mokestį iki sąskaitoje nurodyto termino, tada: Draudiko išrašytos sąskaitos apmokėjimas reiškia Draudėjo sutikimą be jokių papildomų sąlygų sudaryti naują draudimo sutartį pagal Draudiko pasiūlymą; Draudėjo pateiktas rašytinis Draudiko draudimo pasiūlymas pripažįstamas draudimo sertifikatu ir draudimo objekto sertifikatu (-ais), kuris (-ie) yra naujos draudimo sutarties sudarymo patvirtinimas; Draudiko išrašytos sąskaitos apmokėjimas yra Draudėjo patvirtinimas, kad visa draudimo išmokos prašyme ir draudimo sertifikate nurodyta informacija yra teisinga; nauja draudimo sutartis įsigalioja rašytiniame draudimo pasiūlyme nurodytą dieną; be naujajame draudimo sertifikate nurodytų neatsiejamų sudedamųjų dalių, naujos draudimo sutarties neatsiejama dalimi tampa ir Draudėjo rašytinis prašymas dėl ankstesnės (pirmesnės) rašytinės draudimo sutarties. Draudėjas privalo raštu pranešti Draudikui apie bet kuriuos draudimo prašyme pateiktos informacijos, kuri yra neatsiejama draudimo sutarties dalis, pasikeitimus Šių sąlygų 5.2 punkte nurodyta sąskaita laikoma apmokėta tą dieną, kurią Draudikas gauna nurodytą sumą, deponuotą į banko sąskaitą, arba grynaisiais pinigais Jeigu Draudėjas neapmoka šių sąlygų 5.2 punkte nurodytos sąskaitos iki joje nurodytos datos, Draudiko pateiktas pasiūlymas netenka galios kitą dieną po sąskaitoje faktūroje nurodytos mokėjimo laikotarpio pabaigos dienos. 6. DRAUDIMO ĮMOKOS MOKĖJIMO SĄLYGOS 6.1. Draudėjas privalo sumokėti Draudikui draudimo įmoką per draudimo sertifikate nurodytą laikotarpį Jei per draudimo sertifikate nurodytą terminą Draudikas negauna draudimo įmokos (tuo atveju, kai draudimo įmoka sumokama vienu mokėjimu) arba pirmosios jos dalies (tuo atveju, kai draudimo įmoka mokama keliomis dalimis), draudimo sutartis negalioja remiantis šių sąlygų punktų nuostatomis Jeigu draudimo įmoka arba pirmoji įmokos dalis sumokama vėliau nei iki draudimo sertifikate nurodyto termino, Draudikas turi teisę grąžinti sumokėtą draudimo įmoką arba pirmąją jos dalį. Tokiu atveju Draudikas per 15 dienų nuo draudimo įmokos arba pirmosios įmokos dalies gavimo dienos turi grąžinti sumokėtą draudimo įmoką arba pirmąją įmokos dalį, arba išsiųsti Draudėjui prašymą pranešti Draudikui apie draudimo įmokos ar pirmosios įmokos dalies grąžinimo būdą Jeigu Draudikas iki šių sąlygų 6.3 punkte nurodyto termino negrąžina draudimo įmokos arba pirmosios įmokos dalies ir neišsiunčia Draudėjui šių sąlygų 6.3 punkte nurodyto prašymo, draudimo sutartis galioja nuo draudimo sertifikate nurodytos draudimo sutarties įsigaliojimo dienos.

6 6.5. Jeigu įvyko draudžiamasis įvykis ir draudimo įmoka arba pirmoji įmokos dalis buvo sumokėta vėliau nei iki draudimo sertifikate nurodyto pirmosios draudimo įmokos arba pirmosios įmokos dalies mokėjimo termino ir vėliau nei dieną prieš draudžiamąjį įvykį, laikoma, kad draudimo sutartis nėra galiojanti ir Draudikas turi pranešti Draudėjui apie šios sutarties negaliojimą bei grąžinti sumokėtą draudimo įmoką arba pirmąją įmokos dalį. Tokiu atveju Draudikas turi per 15 dienų nuo pradelstos draudimo įmokos arba pirmosios įmokos dalies sumokėjimo išsiųsti Draudėjui pranešimą apie draudimo sutarties negaliojimą ir grąžinti jam sumokėtą draudimo įmoką arba pirmąją įmokos dalį, arba išsiųsti Draudėjui pranešimą apie draudimo sutarties negaliojimą, prašant pranešti, kokiu būdu Draudėjas pageidauja gauti grąžinamą draudimo įmoką arba pirmąją įmokos dalį, jeigu Draudikui nėra žinoma, kokiu būdu Draudėjui gali būti sugrąžinta draudimo įmoka arba pirmoji jos dalis. Draudiko įsipareigojimo grąžinti draudimo įmoką įvykdymas neturi įtakos draudimo sutarties negaliojimui Jeigu Draudėjas nesumokėjo šiuo metu mokėtinos draudimo įmokos dalies arba sumokėjo ne visą dalį, Draudikas turi išsiųsti Draudėjui perspėjimą apie vėlavimą sumokėti draudimo įmoką, reikalaudamas sumokėti uždelstą draudimo įmoką pagal draudimo sutarties sąlygas ir nurodydamas draudimo įmokos sumokėjimo terminą bei galimas nesumokėjimo pasekmes Jeigu per laikotarpį, nurodytą perspėjime, per kurį turi būti sumokėta draudimo įmokos mokėtina dalis, įvyksta draudžiamasis įvykis, Draudikas išmoka draudimo išmoką, jeigu draudimo įmokos mokėtina dalis buvo sumokėta per laikotarpį, nurodytą perspėjime, ir sumokėta reikiama suma Jei Draudėjas nesumoka draudimo įmokos mokėtinos dalies per laikotarpį, nurodytą perspėjime, arba nesumokėta reikiama suma, draudimo sutartis laikoma pasibaigusia nuo pirmos dienos po draudimo įmokos mokėtinos dalies sumokėjimo termino, kuris nurodytas draudimo sutartyje Jeigu draudimo įmoka mokama pervedimu (naudojantis banko paslaugomis arba e-sąskaitos būdu), įmokos sumokėjimo diena laikoma ta diena, kurią Draudikas gauna įmoką, deponuotą Draudiko nurodytoje sąskaitoje. 7. DRAUDĖJO IR APDRAUSTOJO BENDROSIOS PAREIGOS IR TEISĖS 7.1. Draudėjo ir Apdraustojo įsipareigojimai, sudarius draudimo sutartį: iki draudimo sutarties sudarymo pateikti Draudikui visą informaciją, kurios reikalauja Draudikas rizikai įvertinti, taip pat suteikti Draudikui arba jo paskirtam ekspertui galimybę apžiūrėti draudimo objektą, civilinės atsakomybės draudimo atveju atlikti patikrinimus, susijusius su vykdoma apdraustąja komercine veikla (kaip specialiai nustatyta draudimo sutartyje), reikalingus dėl profesinės veiklos arba ūkio turto rizikos įvertinimo; Draudėjas ir Apdraustasis yra atsakingi už Draudikui pateiktos informacijos teisingumą; informuoti Draudiką apie visus veiksnius, turinčius įtakos draudžiamos rizikos atsiradimo tikimybei; jei Draudėjui kyla abejonių dėl bet kurio veiksnio poveikio, jis turėtų pasitarti su Draudiku; Draudėjas privalo informuoti Apdraustąjį, kad jis yra apdraustas, ir apie šios draudimo sutarties sąlygas; nesiimti jokios draudžiamą riziką didinančios veiklos nuo prašymo dėl draudimo pateikimo Draudikui iki šios draudimo sutarties sudarymo; Draudėjas ir Apdraustasis taip pat turi ir kitų įsipareigojimų, susijusių su draudimo sutarties sudarymu, kurie nustatyti šios draudimo sutarties bendrosiose sąlygose, specialiosiose sąlygose, kituose draudimo sutarties prieduose ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose Draudėjo ir Apdraustojo įsipareigojimai draudimo sutarties galiojimo metu: raštu pranešti Draudikui apie visas žinomas aplinkybes, kurios gali padidinti draudžiamos rizikos atsiradimo tikimybę arba galimos žalos dydį; nedelsiant raštu informuoti Draudiką apie bet kokius pasikeitimus, kurie susiję su draudimo sutartimi; laikytis ir (arba) vykdyti Draudiko parengtus nurodymus, siekiant sumažinti rizikos atsiradimo tikimybę, kuriuos Draudikas raštu suderino su Draudėju; pranešti Draudikui apie žinomas kitas galiojančias draudimo sutartis, kurios šiuo draudimo sutarties galiojimo metu sudarytos dėl to paties draudimo objekto, ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo tos dienos, kai Draudėjas arba Apdraustasis sužinojo apie kitos draudimo sutarties sudarymą; raštu pranešti Draudikui apie draudimo intereso nebuvimą ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį nuo draudimo intereso buvimo pabaigos; nesiimti draudžiamąją riziką didinančios veiklos be raštiško Draudiko sutikimo; ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas raštu pranešti Draudikui apie adreso ir kontaktinės informacijos pasikeitimą; Draudėjas ir Apdraustasis draudimo sutarties galiojimo metu taip pat turi ir kitų įsipareigojimų, kurie yra išdėstyti šios draudimo sutarties bendrosiose sąlygose, specialiosiose sąlygose, kituose draudimo sutarties prieduose ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose viešosios teisės aktuose Draudėjo ir Apdraustojo įsipareigojimai atsitikus draudžiamajam įvykiui: nedelsiant, kai tik tai įmanoma, pranešti Draudikui apie draudžiamąjį įvykį ir imtis visų pagrįstų priemonių galimai žalai sumažinti; pateikti prašymą išmokėti draudimo išmoką, kuriame būtų teisinga informacija apie draudžiamąjį įvykį; prašymą išmokėti draudimo išmoką galima pateikti raštu arba bet kuria kita Draudiko nurodyta forma, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, skambinimą Draudikui nurodytu telefonu arba draudimo reikalavimo formos užpildymą ir pateikimą Draudiko tinklapyje, arba tokios formos raštišką užpildymą nuvykus į bet kurį Draudiko filialą Apdraustasis privalo grąžinti Draudikui išmokėtą draudimo išmoką arba jos dalį: jeigu išmokėjus draudimo išmoką buvo nustatyti faktai, įrodantys, kad išmokėtoji draudimo išmoka arba kokia nors jos dalis buvo nepagrįstai išmokėta arba išmokėtoji draudimo išmoka neatitinka draudimo sutarties nuostatų arba teisės aktų reikalavimų; jeigu Draudėjas arba Apdraustasis pateikė Draudikui melagingą informaciją apie apdraustąjį objektą arba draudžiamojo įvykio aplinkybes dėl piktybiškų ketinimų arba didelio neapdairumo Įsipareigojimų nevykdymo pasekmės Draudikas turi teisę nemokėti draudimo išmokos, jeigu Apdraustasis arba Draudėjas dėl piktybiškų ketinimų arba didelio neapdairumo neįvykdė kurio nors iš šioje draudimo sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

7 Draudikas turi teisę sumažinti draudimo išmoką iki 50 %, jeigu Apdraustasis arba Draudėjas dėl tam tikro neapdairumo neįvykdė kurio nors iš šioje draudimo sutartyje nustatytų įsipareigojimų Draudėjo ir Apdraustojo teisės Draudėjas turi teisę: remiantis draudimo sutartimi, gauti Draudiko paaiškinimą apie sutarties vykdymą; sertifikato praradimo arba sunaikinimo atveju kreiptis ir gauti draudimo sertifikato kopiją; pateikus draudimo išmokos prašymą gauti rašytinį Draudiko pranešimą apie priimtą sprendimą draudimo sutartyje nustatyta tvarka Draudėjas ir Apdraustasis taip pat turi kitas teises, nurodytas šios draudimo sutarties bendrosiose sąlygose, specialiosiose sąlygose, kituose draudimo sutarties prieduose ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose. 8. DRAUDIMO SUTARTIES NUTRAUKIMAS ANKSČIAU TERMINO 8.1. Draudikas turi teisę nutraukti draudimo sutartį šiais atvejais: jeigu Draudėjas ir (arba) Apdraustasis, sudarius draudimo sutartį, jos galiojimo laikotarpiu arba po draudžiamojo įvykio, taip pat ir pateikiant prašymą dėl draudimo išmokos, dėl piktybiškų ketinimų arba didelio neapdairumo pateikė neteisingą informaciją arba atsisako pateikti Draudiko reikalaujamą informaciją; jeigu Apdraustasis ir (arba) Draudėjas dėl piktybiškų ketinimų arba didelio neapdairumo atliko veiksmus arba nieko neveikė, ir tai padidino draudžiamą riziką; po draudimo išmokos mokėjimo; jeigu draudimo įmoka nėra visiškai sumokėta; kitais atvejais, numatytais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais Draudimo sutartis nutraukiama išsiuntus pranešimą Draudėjui, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai numato kitą draudimo sutarties nutraukimo tvarką. Draudimo sutartis gali būti nutraukta, praėjus 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos Draudėjui ir Draudikui susitarus, draudimo sutartis gali būti nutraukta anksčiau nustatyto termino Draudimo sutarties nutraukimo atveju Draudikas grąžina Draudėjui draudimo įmokos dalį, apskaičiuojamą atimant draudimo įmokos dalį už draudimo sutarties galiojimo laiką ir Draudiko išlaidas, kurios sudaro 15 procentų, skaičiuojant nuo likusios draudimo įmokos, bet ne nuo daugiau nei nuo vienerių metų draudimo įmokos, ir atimant išmokėtos draudimo išmokos sumą. Tačiau draudimo įmoka negrąžinama, jeigu Draudėjas arba Apdraustasis dėl piktybiškų ketinimų arba didelio neapdairumo atliko veiksmus arba nieko neveikė, ir tai padidino draudžiamos rizikos atsiradimo tikimybę, arba draudžiama rizika atsirado dėl Draudėjo arba Apdraustojo piktybiškų ketinimų, taip pat draudimo įmoka negrąžinama kitais Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytais atvejais Draudikui ir Draudėjui susitarus, grąžintina draudimo įmokos dalis gali būti įskaityta kaip įmoka, mokama pagal kitą draudimo sutartį, tokiu atveju, jei draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu nebuvo sumokėta (-os) draudimo išmoka (-os), apskaičiuojant draudimo įmokos dalį pagal šio punkto nuostatas, neatskaičiuojamos su draudimo sutarties sudarymu susijusios Draudiko išlaidos Jei draudimo sutartis ir pirminė sutartis dėl finansinių paslaugų teikimo, sudaryta Draudiko ir Draudėjo, yra nuotolinio draudimo sutartis, Draudėjas turi teisę naudotis sutarties atsisakymo teise ir vienašališkai atsisakyti šios draudimo sutarties per 14 (keturiolika) dienų, raštu pranešdamas apie atsisakymą nuo sudarytos sutarties Draudikui; pažymėtina, kad laikoma, jog šia galimybe atsisakyti draudimo sutarties per minėtą laikotarpį nebuvo pasinaudota ir sutartis yra galiojanti, jeigu Draudikas negauna raštiško Draudėjo atsisakymo nuo sudarytos sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo šios draudimo sutarties sudarymo dienos. Teisė atsisakyti sutarties netaikoma kelionių draudimo sutarčių arba panašių trumpalaikių draudimo sutarčių, kurių trukmė trumpesnė nei vienas mėnuo, sudarymo atveju Jeigu Draudėjas pasinaudoja savo teise vienašališkai atsisakyti šios draudimo sutarties, kaip nustatyta 8.6 punkte, tokiu atveju: visa draudimo sutartis viso draudimo objekto atžvilgiu yra nutraukiama nuo Draudėjo pranešimo apie sutarties atsisakymą dienos; Draudikas grąžina Draudėjui gautos draudimo įmokos dalį, kuri apskaičiuojama proporcingai realiai draudimo sutarties trukmei, lyginamai su draudimo sutartyje nustatytu visu draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu Draudėjas negali pasinaudoti šia 8.6 punkto 1 dalyje numatyta teise atsisakyti sutarties, jeigu draudimo sutartis buvo visiškai nutraukta gavus Draudėjo arba Apdraustojo vienaprasmišką prašymą ją nutraukti anksčiau nei Draudėjas pasinaudojo sutarties atsisakymo teise Apdraustasis turi teisę atsisakyti draudimo apsaugos raštu informuodamas Draudėją. Jeigu prašymas nutraukti draudimo apsaugą pateikiamas iki einamojo mėnesio 20 dienos, draudimo apsauga nutraukiama nuo kito mėnesio 1 dienos. Jeigu prašymas pateikiamas, po einamojo mėnesio 20 dienos, draudimo apsauga nutraukiama nuo dar kito mėnesio 1 dienos (pvz. prašymas pateiktas sausio 25 dieną, tuomet draudimo apsauga bus nutraukiama nuo kovo 1 dienos). 9. KITOS SĄLYGOS 9.1. Jei yra pradėtas baudžiamosios arba administracinės bylos procesas arba užvesta administracinio teisės pažeidimo byla dėl atsitikusio įvykio, ir baudžiamosios arba administracinės bylos procesas arba užvesta administracinio teisės pažeidimo byla gali būti svarbios aplinkybės Draudikui priimant sprendimą dėl draudimo išmokos mokėjimo, Draudikas sprendimą dėl draudimo išmokos mokėjimo turi priimti per 30 dienų, kai gautas galutinis sprendimas. Apie tokią savo sprendimo priėmimo tvarką Draudikas informuoja (atitinkamai) Draudėją, Apdraustąjį, naudos gavėją arba trečiąją šalį Išmokėdamas draudimo išmoką, Draudikas perima Apdraustojo teises atžvilgiu to asmens, kuris yra atsakingas už padarytą žalą, sumokėtos draudimo išmokos apimtimi Draudikas negali reikalauti, kad būtų taikomas subrogacijos (regreso) principas Apdraustojo vaikų, tėvų arba sutuoktinio atžvilgiu. Tačiau Draudikas gali reikalauti, kad būtų taikomas subrogacijos (regreso) principas, pateikdamas ieškinį, jeigu žala buvo patirta dėl šio asmens piktybiškų ketinimų arba didelio neapdairumo Draudėjo, Apdraustojo arba kito asmens, turinčio teisę pretenduoti į draudimo išmoką, reikalavimus Draudikas turi išnagrinėti ir pateikti atsakymą per 20 dienų nuo ieškinio pateikimo arba pretenzijos gavimo. Jei dėl objektyvių priežasčių neįmanoma pateikti atsakymo per nurodytą laikotarpį, Draudikas turi pateikti informaciją apie pratęsimo būtinybę ir nurodyti pagrįstą terminą, iki kurio bus pateiktas atsakymas.

8 9.5. Draudžiamai rizikai, kurios draudimas prieštarauja Jungtinių Tautų Organizacijos, Europos Sąjungos ar Jungtinių Amerikos Valstijų nustatytiems prekybos apribojimams, draudimams arba kitoms sankcijoms, draudimas turi būti nebetaikomas nuo momento, nuo kurio įsigalioja atitinkami prekybos apribojimai, draudimai arba kitos sankcijos Draudikas, kaip duomenų valdytojas, tvarko asmens duomenis (įskaitant specialiai kategorijai priskiriamus asmens duomenis ir asmens identifikavimo (klasifikavimo) kodus), siekdamas užtikrinti draudimo sutarties vykdymą ir apsaugoti teisėtus Draudiko arba trečiosios šalies interesus. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama Draudiko tinklavietės atitinkamame skyrelyje, taip pat Draudiko klientų aptarnavimo centruose arba parašius el. pašto adresu: 9.7. Draudėjo veiklos priežiūrą vykdo Lietuvos bankas, adresas: Gedimino pr. 6, LT Vilnius Visi pranešimai ir prašymai, susiję su draudimo sutartimi, Draudėjo turi būti pateikti tokia forma ir tokiu būdu, kad Draudikas galėtų identifikuoti asmenį, siunčiantį pranešimą arba pateikiantį prašymą Draudikas siunčia savo pranešimus ir pateikia informaciją Draudėjui arba Apdraustajam, siųsdamas naujausiu žinomu pašto adresu, kurį pateikė Draudėjas ar Apdraustasis. Visi pranešimai laikomi gautais 5-ą (penktą) dieną po to, kai minėtas laiškas buvo priimtas pašto įstaigoje, net jei Draudėjo arba Apdraustojo pašto adresas yra pasikeitęs, bet Draudikas nėra apie tai informuotas. Jei Draudėjas arba Apdraustasis yra informavęs Draudiką, koks yra jo elektroninio pašto adresas ir telefono numeris, Draudikas turi teisę siųsti savo pranešimus Draudėjo arba Apdraustojo nurodytu elektroninio pašto adresu ir skambinti nurodytuoju telefono numeriu; šiuo tikslu Draudėjas ir Apdraustasis susitaria, kad laiko elektroninį paštą saugia keitimosi informacija priemone ir Draudėjas bei Apdraustasis įsipareigoja nereikšti Draudikui jokių pretenzijų dėl informacijos (įskaitant Draudėjo arba Apdraustojo asmens duomenis ir kitą konfidencialią informaciją) siuntimo, naudojantis elektroniniu paštu. Draudėjas, Apdraustasis arba kitas asmuo, turintis teisę teikti prašymą dėl draudimo išmokos, jį teikdamas Draudikui, gali pasirinkti pranešimų ir informacijos siuntimą raštu Draudimo sutarties galiojimo metu Draudikas bendrauja su Draudėju ir Apdraustuoju lietuvių kalba, taip pat atsako į Draudėjo ir Apdraustojo prašymus, pateiktus lietuvių, anglų ar rusų kalba Sudarant ir vykdant šią draudimo sutartį Apdraustojo asmens duomenys bus tvarkomi pagal AB Lietuvos draudimas Privatumo politikos, kuri skelbiama adresu nuostatas Visais šiose draudimo sąlygose nesureguliuotais atvejais taikomos Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo ir kitų teisės aktų normos. Kylantys ginčai sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus, nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos bankui (adresas korespondencijai: Totorių g. 4, LT Vilnius, interneto svetainė pagal Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 8 str. 2 d. 3 p. yra priskirta kompetencija spręsti ginčus tarp Draudiko ir Draudėjo, tuo atveju, jeigu ginčai kyla iš draudimo santykių, o Draudėjas (Apdraustasis, naudos gavėjas, nukentėjęs trečiasis asmuo) yra fizinis asmuo, sudarantis arba sudaręs su Draudiku sutartį asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti. Apdraustasis per vienerius metus nuo kreipimosi į Draudiką turi teisę kreiptis į Lietuvos banką dėl kilusio ginčo sprendimo. Draudimo sąlygos patvirtintos AB Lietuvos draudimas ir Elektrum Lietuva, UAB draudimo sutartimi. Nr M7, 2021 vasario 24 d.

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo 2013 04 01 1. Bendrosios sąvokos 2. Transporto priemonių valdytojų

Detaliau

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA 4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARANTIJA PLIUS 1. BENDROJI DALIS Šiose gyvybės draudimo

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo 2019-01-02 1. Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos sąvokos Visos ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2015 m. sausio 23 d. protokolu Nr. 2015-03 Pensijų draudimo taisyklės Nr. 009 1. Bendroji dalis Įsigalioja nuo 2015 m. vasario 1 d. 1.1. Gyvybės

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim

GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 6 Galioja nuo 2019 m. vasario 1 d. 1. BENDROJI

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo Bendrosios sąvokos 2. Draudėj

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo Bendrosios sąvokos 2. Draudėj ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo 2014-12-31 1. Bendrosios sąvokos 2. Draudėjo prašymas sudaryti darbdavio civilinės atsakomybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

UGD indd

UGD indd Patvirtinta 2018 12 27 valdybos nutarimu Galioja nuo 2019 01 01 Universalaus gyvybės draudimo taisyklės Nr. 001/12 Pagal Universalaus gyvybės draudimo taisykles (toliau taisyklės) sudarius Draudimo sutartį,

Detaliau

CAR TRAWLER

CAR TRAWLER CAR TRAWLER TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOMOS BESĄLYGINĖS IŠSKAITOS / UŽSTATO KOMPENSACIJOS DRAUDIMO APSAUGOS APŽVALGA Allianz Global Assistance Europe bendrųjų draudimo sąlygų ir draudimo liudijimo dalis Kur

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutarimu Nr. D2-19 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

ASISTAVIMO SUTARTIS

ASISTAVIMO SUTARTIS TECHNINĖS PAGALBOS NAMUOSE IR KELYJE TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS SĄLYGOS 1. Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Bankas

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr Patvirtinta 2018 09 28 Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo vadovo įsakymu Nr. V- 12/18 BENDROSIOS DRAUDIMO SĄLYGOS Galioja nuo 2018 m. spalio 01 d. 1. SĄVOKOS IR INTERPRETACIJA 1.1.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

UADB ERGO LIETUVA 1 Įmonių turto draudimo taisyklės (ERGO, ĮTDT, 2009) Nr. 057 PATVIRTINTA UADB ERGO LIETUVA Generalinio direktoriaus 2009 m. liepos 0

UADB ERGO LIETUVA 1 Įmonių turto draudimo taisyklės (ERGO, ĮTDT, 2009) Nr. 057 PATVIRTINTA UADB ERGO LIETUVA Generalinio direktoriaus 2009 m. liepos 0 UADB ERGO LIETUVA 1 Įmonių turto draudimo taisyklės (ERGO, ĮTDT, 2009) Nr. 057 PATVIRTINTA UADB ERGO LIETUVA Generalinio direktoriaus 2009 m. liepos 09 d. įsakymu Nr. 160 Galioja nuo 2009 m. liepos 20

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda,

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR Ginčo byla Nr. 2017-01197 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR IF P&C INSURANCE AS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. lapkričio

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudim

Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudim Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudimo rūšis pagal Lietuvos Respublikos Draudimo įstatymą:

Detaliau

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) Šios Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) yra taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo pagal Sutartis tarp Banko (dabartinis pavadinimas

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Stampa

Stampa PRAŠYMO SUDARYTI DRAUDIMO SUTARTĮ FORMA TEAM Investicinio gyvybės draudimo produktas Produkto kodas USLTS01 Prieš pasirašant šį prašymą sudaryti draudimo sutartį, buvo gauta Draudimo sutarties dokumentacija.

Detaliau