Europos Sąjungos oficialusis leidinys. (Pranešimai) EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI TARYBA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Europos Sąjungos oficialusis leidinys. (Pranešimai) EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI TARYBA"

Transkriptas

1 C 221/3 IV (Pranešimai) EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI TARYBA Tarybos išvados dėl lygybės ir įtraukties švietimo ir mokymo srityje siekiant skatinti visų mokymosi sėkmę (2021/C 221/02) EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, ATSIŽVELGDAMA Į m. Geteborgo socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendrai paskelbtą Europos socialinių teisių ramstį, visų pirma jo pirmąjį, trečiąjį ir vienuoliktąjį principus; 2. Tarybos rezoliuciją dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos siekiant sukurti Europos švietimo erdvę ir imtis veiksmų vėlesniu laikotarpiu ( m.), kurioje nustatyta, kad kokybės, lygybės, įtraukties ir sėkmės švietimo ir mokymo srityje gerinimas visiems yra jos pirmasis strateginis prioritetas; PRIMINDAMA priede išdėstytą politinį kontekstą; ATSIŽVELGDAMA Į: m. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenio išvadas, iš kurių, be kita ko, matyti, kad: a) dėl nuolatinių valstybių narių pastangų dalyvaujančiųjų ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros programose nuo 4 metų amžiaus yra daug nors šiek tiek mažiau nei ET 2020 tikslas, tačiau nevienodos galimybės ir kokybė tebėra iššūkis; b) 2019 m. švietimo ir mokymo programų nebaigusių asmenų dalis sudarė 10,2 % beveik pasiektas ET 2020 tikslas, Tačiau neįgaliųjų dalis sudaro 20,3 %, o tikimybė, kad užsienyje gimę mokiniai nebaigs mokyklos, yra didesnė už tokią tikimybę savo gimtojoje šalyje gimusių mokinių atveju (atitinkamai 22,2 % ir 8,9 %). Mokyklos nebaigia daugiau vaikinų nei merginų (atitinkamai 11,9 % ir 8,4 %), ir šis skirtumas per pastarąjį dešimtmetį iš esmės nesikeitė; c) 2018 m. PISA tyrimo rezultatai rodo, kad ES nepasiekė ET 2020 tikslo sumažinti prastų mokymosi rezultatų pagrindinių įgūdžių srityje lygį iki mažiau nei 15 %. Tiesą sakant, visoje ES per pastarąjį dešimtmetį mokinių, kurių mokymosi rezultatai gamtos mokslų ir skaitymo srityje yra prasti, dalis padidėjo, o matematikos srityje padėtis nepasikeitė (ES-27 mastu: 22,5 % skaitymo, 22,9 % matematikos ir 22,3 % gamtos mokslų srityje). Ryškūs lyčių skirtumai, susiję su prastų mokymosi rezultatų lygiu, išlieka tik skaitymo srityje čia prasčiau mokosi berniukai. Be to, iš išvadų matyti, kokia svarbi mokinių gerovei ir mokymosi rezultatams yra mokyklos aplinka; d) ES ir dauguma valstybių narių pasiekė ET 2020 tikslą, susijusį su tuo, kad tretinį išsilavinimą būtų įgiję 40 % asmenų. Tačiau visoje ES išlieka lyčių skirtumai, o mažiau galimybių turinčių studentų lūkesčiai, kad jie baigs tretinį mokslą, yra mažesni (43,4 %) nei kitų jų bendraamžių (82,3 %);

2 C 221/4 LT e) per pastarąjį dešimtmetį pažanga didinant suaugusiųjų dalyvavimą mokymosi programose buvo lėta, o dalyvavimo mastas valstybėse narėse tebėra labai nevienodas m. mokymosi programose dalyvaujančių suaugusiųjų dalis ES-27 sudarė 10,8 %, t. y. šiek tiek daugiau, palyginti su 7,8 % 2010 m., tačiau vis dar toli nuo 15 % tikslo; f) socialinė ir ekonominė padėtis tebėra svarbiausias švietimo rezultatus ES lemiantis veiksnys, trukdantis didelei jaunimo daliai įgyti tinkamo lygio pagrindinius įgūdžius ir užkertantis kelią į viršų nukreiptam socialiniam judumui; 4. Bendrijos tyrimą dėl IRT (informacinių ir ryšių technologijų) naudojimo namų ūkiuose ir dėl individualių asmenų IRT naudojimo, iš kurio matyti, kad 2019 m. penktadalis jaunuolių (16 24 metų amžiaus) ES vis dar neturėjo pagrindinių skaitmeninių įgūdžių; m. tinklo Eurydice ataskaitą Lygybė mokyklinio ugdymo srityje Europoje. Struktūros, politika ir moksleivių mokymosi rezultatai, kurioje identifikuojamos politikos kryptys ir struktūros, susijusios su didesne studentų veiklos rezultatų lygybe, ir matyti, kad lygybės mastas mokyklose tiek įtraukties, tiek teisingumo požiūriu Europoje labai skiriasi; 6. COVID-19 pandemiją, kuri kartu su plataus masto perėjimu prie skaitmeninio mokymo ir mokymosi labai padidino įtampą visos ES švietimo ir mokymo sistemose ir greičiausiai turės įtakos pažangai siekiant kelių ES lygmens tikslų ir rodiklių švietimo ir mokymo srityje; MANO, KAD: 7. atsižvelgiant į naują Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginę programą siekiant sukurti Europos švietimo erdvę ir imtis veiksmų vėlesniu laikotarpiu ( m.), ir į jos visa apimantį politinį tikslą sukurti Europos švietimo erdvę, atėjo laikas įvertinti iki šiol padarytą pažangą didinant lygybę ir įtrauktį švietimo ir mokymo srityje, kad būtų skatinama visų mokymosi sėkmė, ir suteikti naują postūmį bendradarbiavimui ES lygmeniu ir veiklai nacionaliniu lygmeniu šioje srityje; 8. nors lygybės, įtraukaus švietimo ir sėkmės švietimo ir mokymo srityje klausimus Taryba jau nagrinėjo, juos vis dėlto reikia vertinti kaip visumą ir kaip tarpusavyje susijusius ir vienas nuo kito priklausančius elementus, kurie gali padėti nustatyti, ar švietimo ir mokymo sistemos yra pajėgios užtikrinti visiems iš tiesų socialiai įtraukų ir darnų, sąžiningą ir sėkmingą aukštos kokybės švietimą ir mokymą, įskaitant mokymąsi visą gyvenimą; 9. visų pirma atsižvelgiant į pasaulinę COVID-19 pandemiją, kuri paveikė visas švietimo ir mokymo sistemas, įskaitant ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą, ES švietimo ministrai keliuose nuo 2020 m. vykusiuose debatuose pabrėžė, kad svarbu didinti lygybę ir įtrauktį švietimo ir mokymo srityje siekiant užtikrinti, kad nė vienas nebūtų paliktas nuošalyje; 10. Europos švietimo ir mokymo sistemos turėtų pasinaudoti tuo, kad įtrauktis yra vienas iš pagrindinių prioritetų, nustatytų įvairių sričių ES politikoje, finansavimo programose ir priemonėse, pavyzdžiui, naujoje programoje Erasmus+, kurioje numatomos tikslinės įtraukties priemonės; Europos socialiniame fonde +, kuris remia lygių galimybių naudotis aukštos kokybės švietimo ir mokymo paslaugomis visais lygmenimis, ypač nepalankioje padėtyje esančioms grupėms, skatinimą, ir ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonėje, kuri turėtų būti visapusiškai panaudota nelygybės švietimo srityje, kurią dabartinė krizė padidino, problemai spręsti; 11. švietimo ir mokymo potencialas skatinti įtrauktį yra visapusiškai pripažįstamas bendrai paskelbtame Europos socialinių teisių ramstyje, taip pat neseniai Komisijos priimtame jo veiksmų plane ( 1 ), kuriame pabrėžiama, kad švietimas ir mokymas yra labai svarbūs atveriant naujas galimybes visiems; PRIPAŽĮSTA, KAD: 12. lygios galimybės visiems naudotis švietimo ir mokymo paslaugomis, visų įtrauktis ir sėkmė švietimo ir mokymo srityje yra vienas iš pagrindinių švietimo ir mokymo principų, tačiau ES švietimo ir mokymo sistemoms tai tebėra iššūkis, o skirtumai tarp valstybių narių ir pačiose valstybėse narėse yra dideli; ( 1 ) Dok. COM(2021) 102 final.

3 C 221/5 13. švietimui ir mokymui tenka svarbus vaidmuo mažinant nelygybę, visų pirma susijusią su socialine ir ekonomine padėtimi, migrantų kilme, rasine ar etine kilme ( 2 ), lytimi, seksualine orientacija, negalia, ir yra duomenų, kad geriausiai veikia tos švietimo ir mokymo sistemos, kuriose daug dėmesio skiriama lygybei ir įtraukčiai. 14. ypač teigiamą poveikį socialinei įtraukčiai daro formaliojo ir neformaliojo švietimo ir mokymo įstaigų bendradarbiavimas tai tapo akivaizdu COVID-19 pandemijos metu; 15. kadangi šiandienos visuomenėje įvairovė ir skirtumai toliau didėja, švietimo ir mokymo politikai tenka itin svarbus vaidmuo užkertant kelią diskriminacijai ir skatinant įtrauktį, integraciją ir pagarbą įvairovei Europos Sąjungoje. Todėl švietimo ir mokymo sistemas reikia formuoti taip, kad būtų užtikrinta, kad visos grupės ir asmenys turėtų vienodas galimybes veiksmingai naudotis kokybiškomis mokymosi galimybėmis ir galėtų sėkmingai baigti savo švietimo ar mokymo trajektoriją; 16. turi būti toliau dedamos pastangos siekiant užtikrinti, kad daugiau besimokančiųjų galėtų sėkmingai baigti vidurinio (arba lygiaverčio) švietimo ir mokymo programą ir tęsti mokymąsi švietimo ir mokymo arba aukštojo mokslo sistemoje, kad galėtų įgyti vertingų žinių, įgūdžių ir kompetencijų gyvenimui ir realizuoti visą savo potencialą; 17. pastaraisiais metais nacionalinėms ir regioninėms švietimo ir mokymo sistemoms pavyko pagerinti savo veiklos rezultatus užtikrinant lygesnes galimybes naudotis švietimo bei mokymo paslaugomis ir įtraukties atžvilgiu, o tai gali prisidėti prie mokymosi sėkmės, tačiau vis dar reikia dėti daugiau pastangų, imtis veiksmų ir priemonių, kad tuo pat metu būtų didinama lygybė, įtrauktis ir mokymosi sėkmė. Tai apima poreikį užtikrinti prieinamesnį ir kokybišką orientavimą visą gyvenimą visais švietimo ir mokymo lygmenimis ir visų rūšių švietime ir mokyme ( 3 ); 18. naujojoje programoje Erasmus+ dabar numatytos sustiprintos priemonės, kuriomis būtų geriau skatinama socialinė įtrauktis, lygybė ir gerinama specialiųjų poreikių turintiems asmenims ir (arba) mažiau galimybių turintiems asmenims skirta informavimo veikla, be kita ko, užtikrinant, kad mobilumo veikla būtų prieinamesnė platesniam besimokančiųjų, mokytojų, profesijos mokytojų, mokytojų rengėjų ir kitų darbuotojų ratui; PABRĖŽIA, KAD: 19. visi asmenys visais gyvenimo etapais turėtų turėti galimybę įgyti plataus spektro bendrąsias kompetencijas ( 4 ), kad galėtų susikurti gerovę gyvenime tiek profesinėje, tiek asmeninėje srityje ir susitvarkyti su dabartiniais ir būsimais visuomenės ir ekonomikos pokyčiais, be kita ko, vykstant žaliajai ir skaitmeninei pertvarkoms. Tai yra ir socialinio teisingumo, ir ES konkurencingumo klausimas; 20. švietimas ir mokymas turi atlikti itin svarbų vaidmenį formuojant Europos ateitį, kad piliečiai galėtų užsitikrinti savirealizaciją ir gerovę, būtų pasirengę prisitaikyti prie kintančios darbo rinkos ir joje efektyviai dirbti, ir veikti kaip aktyvūs ir atsakingi piliečiai; 21. COVID-19 pandemija dar aiškiau parodė, kad reikia ne tik šalinti tiesioginį pandemijos poveikį, bet ir įveikti ilgalaikius struktūrinius iššūkius, be kita ko, susijusius su besimokančių vaikų ir pedagogų gerove bei psichikos sveikata. Tokia padėtis sustiprino poreikį užtikrinti įtraukų kokybišką švietimą ir mokymą, įskaitant ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą, ir užtikrinti, kad jie egzistuotų ir būtų prieinami visiems besimokantiesiems, nepaisant jų lyties, konkrečių socialinių ir ekonominių, etninių, religinių ar kultūrinių aplinkybių, konkrečių ugdymo poreikių ar kitų asmeninių aplinkybių; ( 2 ) Daroma nuoroda į 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvą 2000/43/EB, įgyvendinančią vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės. ( 3 ) Pagal 2008 m. lapkričio 21 d. Tarybos rezoliuciją dėl geresnio orientavimo visą gyvenimą integravimo į švietimo ir mokymosi visą gyvenimą strategijas. ( 4 ) 2018 m. gegužės 22 d. Tarybos rekomendacija dėl bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų (OL C 189, , p. 1).

4 C 221/6 LT lygios galimybės visiems naudotis švietimo ir mokymo paslaugomis yra labai svarbios, tačiau jų nepakanka: ypač daug dėmesio turi būti skiriama problemų sąryšingumui, t. y. besimokantiems asmenims, susiduriantiems su papildomais arba iš dalies sutampančiais sunkumais, pvz., asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, arba neįgaliesiems, asmenims, kurių asmeninės aplinkybės yra sudėtingos, asmenims, kilusiems iš nepalankios socialinės ir ekonominės aplinkos, migrantų kilmės ar mažumoms priklausantiems asmenims, asmenims, kilusiems iš ekonominių sunkumų patiriančių vietovių, izoliuotų vietovių, salų ar atokių vietovių, pavyzdžiui, atokiausių ES regionų. Laikantis tos pačios logikos, reikia atsižvelgti į itin gabių besimokančiųjų poreikius, siekiant juos paremti ir padėti jiems realizuoti visą savo potencialą; 23. siekiant didinti lygybę ir įtrauktį švietimo ir mokymo srityje, taip pat reikia ugdyti atžvalgumą lyčiai mokymo ir mokymosi procesuose ir švietimo bei mokymo įstaigose, kartu kovojant su lyčių stereotipais bei šališkumu ir ieškant su jais susijusių problemų sprendimo, taip pat užkertant kelią diskriminacijai dėl lyties ar seksualinės orientacijos; 24. švietimo ir mokymo sistemose turėtų būti atsižvelgiama į įvairius visų besimokančiųjų individualius poreikius, gabumus ir gebėjimus ir visiems suteikiamos mokymosi galimybės, įskaitant sąsajas su neformaliojo švietimo ir savišvietos aplinka, pavyzdžiui, bendradarbiaujant, be kita ko, su suaugusiųjų švietimo centrais, darbo su jaunimu institucijomis ar centrais ir kultūros įstaigomis; 25. vis dar reikia dėti pastangas, kad visi besimokantieji įgytų socialinių, emocinių, pilietinių ir tarpkultūrinių kompetencijų, kurių reikia norint dar kartą patvirtinti, stiprinti ir puoselėti ES demokratines vertybes, pagrindines teises, lygias galimybes, socialinę įtrauktį ir nediskriminavimą, taip pat skatinti sąmoningą ir aktyvų pilietiškumą. Šiuo tikslu pilietiškumo ugdymas gali atlikti svarbų vaidmenį užtikrinant, kad visi besimokantieji įgytų supratimą apie visų formų įvairovę ir ją gerbtų, taip ugdant toleranciją, demokratinį požiūrį, kritinį mąstymą ir įgyjant tarpkultūrines ir aktyvaus pilietiškumo kompetencijas; 26. dalyvavimas ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros programose yra svarbus būsimos asmeninės, mokymosi ir profesinės sėkmės pagrindas, o tai ypač svarbu vaikams, kurie dėl savo kilmės yra nepalankioje padėtyje ar pažeidžiami. Vis dar reikia gerinti ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistemų kokybę, įtraukumą, prieinamumą ir įperkamumą, kad visiems vaikams būtų užtikrintos veiksmingos lygios dalyvavimo šiose sistemose galimybės ( 5 ); 27. dėl ankstyvo pasitraukimo iš švietimo ir mokymo sistemos ir akademinės nesėkmės jaunuoliai, visų pirma priklausantys rizikos grupėms ir labiausiai pažeidžiami atskirties požiūriu, turi mažiau socialinių ir ekonominių galimybių. Turi būti toliau stengiamasi užtikrinti iš tiesų įtraukias sistemas, kuriose visi besimokantieji gautų kokybišką išsilavinimą ir būtų skatinama bei saugoma jų gerovė ir psichikos sveikata. Visa tai, kartu su prevencijos ir paramos priemonėmis, grindžiamomis besimokančiųjų individualiais poreikiais ir geresniu kokybišku orientavimu visą gyvenimą, yra itin svarbu norint sumažinti ankstyvo pasitraukimo iš švietimo ir mokymo sistemos rodiklius ir paskatinti besimokančiuosius sėkmingai įgyti vidurinį (arba lygiavertį) išsilavinimą ir tęsti mokymąsi švietimo ir mokymo arba aukštojo mokslo sistemoje; 28. būtina skatinti geresnius mokymosi rezultatus ir remti sklandų perėjimą į darbo rinką, be kita ko, skatinti nuolatinį asmeninį, akademinį ir profesinį tobulėjimą ir aktyvų pilietiškumą pasitelkiant orientavimą bei mokymąsi visą gyvenimą ir suaugusiųjų mokymąsi, o prireikus kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo procesus; 29. besimokančiųjų, kurių mokymosi rezultatai yra nepakankami, dalis tebėra pernelyg didelė, o visoje Europoje pernelyg didelę tokių besimokančiųjų ir mokyklos nebaigusių asmenų dalį sudaro palankių sąlygų neturintys besimokantieji iš ekonominių sunkumų patiriančių vietovių arba iš izoliuotų vietovių, salų arba atokių vietovių, pavyzdžiui, ES atokiausių regionų. Todėl vis dar reikia nustatyti, kokios švietimo ir mokymo politikos priemonės, įskaitant novatoriškus pedagoginius metodus, gali geriau paskatinti visus besimokančiuosius sėkmingiau mokytis; ( 5 ) Pagal 2019 m. gegužės 22 d. Tarybos rekomendaciją dėl kokybiškų ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistemų.

5 C 221/7 30. profesinis rengimas ir mokymas, įskaitant pameistrystę ir kitų formų mokymąsi darbo vietoje, padeda užtikrinti lygybę, nes užtikrinama, kad profesinio mokymo programos būtų aukštos kokybės, įtraukios ir prieinamos visiems, įskaitant pažeidžiamas grupes ( 6 ); 31. suaugusiųjų mokymasis taip pat suteikia visiems, įskaitant pažeidžiamas grupes, lanksčias galimybes mokytis ir suteikia antrą galimybę arba alternatyvų būdą įgyti įgūdžių ir kvalifikacijų; 32. švietimo ir mokymo įstaigų, su jaunimu dirbančių subjektų ir socialinio sektoriaus bendradarbiavimas ir savalaikis keitimasis informacija sudarytų sąlygas anksti nustatyti, kuriems besimokantiesiems kyla ankstyvo pasitraukimo rizika, ir teikti tinkamesnes paramos priemones pažeidžiamiems jaunuoliams, pavyzdžiui, NEET jaunimui, be kita ko, naudojantis sustiprinta Jaunimo garantijų iniciatyva; 33. aukštasis mokslas turi galimybių skatinti lygybę ir įtrauktį: palengvinant ir remiant sklandų besimokančiųjų perėjimą iš vidurinio ugdymo sistemos į aukštojo mokslo sistemą, remiant įvairių besimokančiųjų galimybę naudotis kokybiško ir įtraukaus švietimo paslaugomis ir skatinant nepakankamai atstovaujamų grupių, įskaitant netradicinius besimokančiuosius, dalyvavimą. Jis taip pat gali toliau įtraukti suaugusiuosius, skatinti kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, taip pat prisidėti prie mokymosi visą gyvenimą numatant lanksčias visos apimties programų alternatyvas, nagrinėjant Europos požiūrio į mikrokredencialus koncepciją ir naudojantis šiuo požiūriu; 34. tolesniam aukštojo mokslo socialinio aspekto plėtojimui aktualus įgyvendinant Bolonijos procesą atliktas darbas. 35. užtikrinant, kad mokymosi aplinką, skaitmeninę pedagogiką, priemones ir užduotis būtų galima pritaikyti, jos atitiktų individualius poreikius ir būtų tinkamos įvairiems besimokantiesiems, svarbų vaidmenį atlieka skaitmeninės technologijos. Jos gali skatinti tikrą įtrauktį, su sąlyga, kad tuo pat metu bus sprendžiami skaitmeninio atotrūkio klausimai, susiję su skaitmenine infrastruktūra, junglumu ir prieiga prie skaitmeninių prietaisų, įrangos bei išteklių ir galimybe įgyti skaitmeninių įgūdžių, taip pat su prieinamumu neįgaliesiems. Be to, nors COVID-19 pandemijos metu skaitmeninės technologijos sudarė sąlygas nuotoliniam mokymuisi, šiomis aplinkybėmis išryškėjo esminiai galimybės naudotis skaitmeniniais prietaisais bei junglumo skirtumai ir kitų formų skaitmeninis atotrūkis, pavyzdžiui, besimokančiųjų, pedagogų ir globėjų skaitmeninės kompetencijos skirtumai, taip pat galimybės naudotis su tuo susijusia parama skirtumai; 36. etiškai, atsakingai ir įtraukiai naudojant besiformuojančias technologijas, pavyzdžiui, dirbtinį intelektą, taip pat gali būti padedama mažinti skaitmeninę atskirtį ir skatinti įtraukesnį mokymą bei mokymąsi; 37. vis daugiau galimybių naudotis virtualiąja mokymosi aplinka suteikia daug naujų galimybių. Tačiau dėl vis dažnesnės ir platesnės prieigos prie virtualiųjų mokymosi aplinkų ir naudojimosi jomis besimokantiesiems taip pat kyla didesnė rizika patirti patyčias kibernetinėje erdvėje, kitų formų priekabiavimą internete ar susidurti su dezinformacija, visų pirma per socialinius tinklus. Norint iš tiesų skatinti saugią virtualiąją mokymosi aplinką, turi būti stengiamasi užtikrinti, kad ir besimokantieji, ir pedagogai būtų mokomi saugumo internete klausimais ir suvoktų potencialią tam tikrų platformų arba internetinių priemonių keliamą riziką. Be to, švietimo ir mokymo įstaigos turėtų turėti aiškias gaires ir procedūras, kaip spręsti šiuos klausimus; 38. remiant visų asmenų lygybę, įtrauktį ir sėkmę švietimo ir mokymo sistemoje visais lygmenimis itin svarbūs yra mokytojai, profesijos mokytojai, ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros specialistai ir kitas pedagoginis personalas, taip pat švietimo ir mokymo įstaigų vadovai ir profesinio orientavimo konsultantai. Kad jie galėtų atlikti šią funkciją, jie turi būti labai kompetentingi ir turėti įgūdžių, kompetencijų ir bendrųjų žinių, kurių reikia norint suprasti nepalankią padėtį dėl išsilavinimo stokos ir spręsti šią problemą, taip pat mokyti ir ugdyti vis įvairesnėje, labiau daugiakalbėje ir daugiakultūrėje aplinkoje; 39. mokytojų, profesijos mokytojų ir kitų pedagogų pirminis mokymas, įvadinis mokymas ir nuolatinis profesinis tobulėjimas turėtų būti, kai tinkama, suderintas su atitinkamais nacionaliniais ir regioniniais standartais ir švietimo bei mokymo įstaigų plėtros procesais. Tai itin svarbu norint nustatyti naujus metodus, kad būtų galima geriau reaguoti į naujas ir sudėtingas realijas, pavyzdžiui, susijusias su skaitmenine ir žaliąja pertvarkomis. Turi būti stengiamasi padėti ( 6 ) Vadovaujantis 2020 m. lapkričio 24 d. Tarybos rekomendacija dėl profesinio rengimo ir mokymo siekiant tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo.

6 C 221/8 LT mokytojams, profesijos mokytojams, švietimo ir mokymo įstaigų vadovams ir profesinio orientavimo konsultantams didinti lygybę, gerinti mokymo kokybę ir orientavimą visą gyvenimą. Be to, turi būti stengiamasi pritraukti geriausiai profesijai tinkančius kandidatus ir spręsti mokytojų trūkumo klausimą, prireikus taikant geresnes ir lankstesnes įdarbinimo strategijas. Kartu tai padės gerinti švietimo ir mokymo įstaigų veiklos kokybę ir didinti jų įtraukumą, tokiu būdu gerinant švietimo ir mokymo sistemų valdymą; PRAŠO VALSTYBIŲ NARIŲ, ATSIŽVELGIANT Į NACIONALINES APLINKYBES IR SUBSIDIARUMO PRINCIPĄ: 40. įgyvendinti švietimo politikos priemones ir tinkamu būdu vykdyti švietimo ir mokymo sistemų reformas, atsižvelgiant į visą švietimo ir mokymo spektrą ir laikantis visą įstaigą apimančio požiūrio, kad būtų didinamos lygios galimybės bei įtraukumas, o mokymosi sėkmė būtų skatinama visų lygmenų ir rūšių švietimo ir mokymosi atveju, visų pirma šiais būdais: a) sprendžiant didėjančios besimokančiųjų įvairovės klausimą ir didinant visų besimokančiųjų, įskaitant priklausančius nepalankioje padėtyje esančioms ir pažeidžiamoms grupėms, pavyzdžiui, besimokančiųjų, kuriems kyla skurdo ir socialinės atskirties rizika, specialiųjų mokymosi poreikių turinčių besimokančiųjų, negalią turinčių asmenų, žemesnės kvalifikacijos / įgūdžių asmenų, migrantų kilmės asmenų, mažumoms priklausančių asmenų, taip pat besimokančiųjų, turinčių mažiau galimybių dėl jų geografinės padėties, lyties ir (arba) nepalankios socialinės ir ekonominės padėties, galimybes gauti kokybiškas įtraukaus švietimo ir mokymo paslaugas; b) skatinant visapusiškas nacionalinio ir regioninio lygmens mokymosi sėkmės strategijas, grindžiamas tvirtu tarpsektoriniu bendradarbiavimu visais lygmenimis, kad būtų skatinama sėkmingai užbaigti vidurinio (arba lygiaverčio) švietimo ir mokymo trajektorijas ir mažinti anksti iš švietimo ir mokymo sistemos pasitraukiančių bei prastai besimokančių asmenų skaičių, be kita ko, remiant visą įstaigą apimančio požiūrio laikymąsi ir daugiadalykį bendradarbiavimą mokymo įstaigose ir jų aplinkoje, pagal bendrą įtraukią į besimokančiuosius orientuotą švietimo ir mokymo viziją, skatinant kuo anksčiau pastebėti pasyvumo požymius, stiprinant individualiai pritaikytą orientavimą ir paramą rizikos grupėms priklausantiems besimokantiesiems, taip pat remiant ir skatinant tėvų, globėjų, šeimų ir bendruomenių įsitraukimą; c) dedant pastangas siekiant padėti visiems besimokantiesiems pasiekti bazinį pagrindinių įgūdžių, įskaitant skaitmeninius įgūdžius, lygį, ypatingą dėmesį skiriant grupėms, kurioms kyla prastų mokymosi rezultatų ir ankstyvo pasitraukimo iš švietimo ir mokymo sistemos rizika, be kita ko, identifikuojant veiksmingas politikos reformas, kurios užtikrintų geresnius rezultatus pagrindinių įgūdžių srityje, konkrečiai dėl mokymo programos ir (arba) vertinimo, taip pat orientavimo visą gyvenimą, įstaigų ir darbuotojų gebėjimo būti novatoriškais ir kurti į besimokančiuosius orientuotus mokymosi metodus bei aplinkas; d) stengiantis užtikrinti, kad visi besimokantieji, be kita ko, itin gabūs besimokantieji, būtų tinkamai remiami ir iš jų būtų reikalaujama intelekto pastangų, atsižvelgiant į jų gebėjimus ir pajėgumą, kartu apsaugant jų fizinę, emocinę ir psichologinę gerovę; e) švietimo ir mokymo įstaigose išlaikant saugią aplinką, kurioje nebūtų smurto, rasizmo, patyčių, patyčių kibernetinėje erdvėje, seksualinio priekabiavimo, seksizmo, žalingos retorikos, dezinformacijos, klaidingos informacijos ir visų formų diskriminacijos; f) skatinant saugią, malonią ir palaikančią mokymosi aplinką, be kita ko, internete, kurioje visi besimokantieji galėtų augti ir tobulėti tiek asmeniškai, tiek kaip bendruomenės nariai, ir jaustųsi gerbiami, vertinami ir pripažįstami pagal savo konkrečius gabumus bei poreikius, kartu nustatant pakankamai didelius lūkesčius visų besimokančiųjų atžvilgiu ir rūpinantis jų asmenine gerove; g) užtikrinant, kad švietimo ir mokymo įstaigų vidaus ir išorės kokybės užtikrinimo procesuose būtų atsižvelgiama į vienodų galimybių dalyvauti sudarymo visiems besimokantiesiems, jų įtraukties ir mokymosi sėkmės klausimus; h) pagal nacionalines ir regionines aplinkybes apsvarstant galimybę įgyvendinti veiksmingą orientavimo visą gyvenimą politiką, teikiant profesinį orientavimą ir galimybes ugdyti karjeros įgūdžius visais lygmenimis ir visų rūšių švietimo ir mokymo sistemoje, be kita ko, siekiant remti piliečių profesinės veiklos keitimą per visą gyvenimą;

7 C 221/9 i) skatinant daugiakalbystę švietimo ir mokymo įstaigose vertinant besimokančiųjų kalbinę aplinką ir ja naudojantis, tokiu būdu ir gerinant mokymosi kalbos mokėjimą, ir remiant tolesnį kalbinių kompetencijų įgijimą; j) užtikrinant galimybes naudotis mokymosi galimybėmis ir įtraukia aplinka, taip pat teikiant individualiai pritaikytas paramos priemones mokymosi aplinkoje, kurioje kuo labiau didinamas negalią turinčių asmenų akademinis ir socialinis tobulėjimas, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas jų švietimui ( 7 ); k) stengiantis užkirsti kelią besimokančiųjų psichologiniams sunkumams ir remiant psichologinių sunkumų turinčius besimokančiuosius, be kita ko, prireikus suteikiant galimybę gauti profesionalią paramą; 41. skatinti valdžios institucijų, švietimo ir mokymo įstaigų ir pagrindinių suinteresuotųjų subjektų, pavyzdžiui, vietos bendruomenių, vietos ir regionų administracijų, tėvų ir globėjų, išplėstinės šeimos, jaunimo srities subjektų, socialinių ir kultūrinių tarpininkų, savanorių, socialinių partnerių, darbdavių ir pilietinės visuomenės, plataus masto dialogą, bendradarbiavimą ir novatoriškus metodus, kad būtų užtikrintas įtraukių švietimo ir mokymo strategijų, kuriomis skatinama lygybė bei įtrauktis ir kurios atitinka platesnės bendruomenės poreikius, nustatymas; 42. skatinti suteikti mokymosi galimybių visiems besimokantiems asmenims, kad jie visą gyvenimą galėtų naudotis lanksčiomis švietimo ir mokymo trajektorijomis, be kita ko, patvirtinant ankstesnį mokymąsi, be kita ko, neformaliojo mokymosi ir savišvietos sąlygomis, ir lanksčius metodus, pavyzdžiui, nagrinėjant Europos požiūrio į mikrokredencialus koncepciją ir naudojantis šiuo požiūriu, kartu nekenkiant pagrindiniam pirminio švietimo ir mokymo pagal visos apimties laipsnių įgijimo programas principui; 43. skatinti ir lengvinti kokybiškos ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros prieinamumą visiems vaikams, neatsižvelgiant į jų asmenines, šeimines ar socialines aplinkybes, ir toliau įgyvendinti Europos aukštos kokybės ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistemų kokybės užtikrinimo sistemą, be kita ko, toliau investuojant į ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą, kad jis būtų prieinamas daugiau vaikų ir būtų pagerinti kokybės standartai; 44. suteikti antrą galimybę, įskaitant lanksčias kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo trajektorijas, suaugusiesiems, kurie iš pirminio švietimo ir mokymo pasitraukė neįgiję kvalifikacijos arba įgiję žemą kvalifikaciją; 45. išnagrinėti galimybes plėtoti ir tobulinti nacionalines duomenų rinkimo ir stebėsenos bei vertinimo sistemas, suskirstant duomenis pagal lytį ir kitus atitinkamus kriterijus, kad valstybės narės galėtų įvertinti atskirų politikos iniciatyvų poveikį; tai padėtų įvertinti pažangą skatinant lygybę, įtrauktį ir sėkmę švietimo ir mokymo sistemose; 46. toliau naudotis Europos specialiųjų poreikių ir įtraukaus švietimo agentūra, kai tikslinga, siekiant įgyvendinti, stebėti, dokumentuoti ir skleisti sėkmingai švietimo ir mokymo sistemose taikomus įtraukius metodus; 47. visapusiškai naudotis švietimo ir mokymo įstaigoms skirtomis Europos bendradarbiavimo priemonėmis, pavyzdžiui, platforma etwinning, platforma School Education Gateway ir Europos suaugusiųjų mokymosi elektronine platforma (EPALE), siekiant stiprinti bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija, geriausia patirtimi ir ištekliais, susijusiais su lygybės, įtraukties ir mokymosi sėkmės skatinimu švietimo ir mokymo įstaigose; 48. gerinti skaitmeninės įrangos ir infrastruktūros prieinamumą, prieigą prie jos, jos pasiekiamumą ir kokybę, junglumą, atviruosius ir skaitmeninius švietimo išteklius ir pedagogikos priemones visais švietimo ir mokymo lygmenimis, teikiant tikslinę paramą, kad palankių sąlygų neturintiems besimokantiesiems ir visų amžiaus grupių neįgaliems besimokantiems asmenims būtų užtikrinta veiksminga prieiga, taip pat kartu atsižvelgiant į poreikį plėtoti pagrindinius ir aukštesnio lygio skaitmeninius įgūdžius ir kompetencijas visais švietimo ir mokymo lygmenimis ir visų rūšių švietimo ir mokymo srityje, kad būtų visapusiškai išnaudotos skaitmeninio švietimo teikiamos galimybės siekiant sukurti įtraukesnę ir sėkmingesnę mokymo ir mokymosi aplinką; ( 7 ) Vadovaujantis JT neįgaliųjų teisių konvencija ir m. neįgaliųjų teisių strategija.

8 C 221/10 LT užtikrinti, kad mokytojams, profesijos mokytojams, ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros specialistams, pedagoginiam personalui ir kitiems pedagogams, taip pat visų lygmenų švietimo ir mokymo įstaigų vadovams būtų teikiama visa jiems reikalinga parama, įskaitant būtiną pirminį rengimą, įvadinį mokymą pradedantiesiems darbuotojams ir tęstinį profesinį tobulėjimą, siekiant suprasti nepalankią padėtį dėl išsilavinimo stokos ir spręsti šį klausimą, spręsti asmeninio šališkumo ir išankstinio nusistatymo problemą, skatinti tikrą įtrauktį ir sėkmę, spręsti įvairovės klausimus, skatinti tinkamą motyvaciją mokytis ir užtikrinti kokybiškus mokymosi rezultatus iš įvairių asmenų sudarytoje tikslinėje grupėje, bendradarbiaujant su kitais suinteresuotaisiais subjektais. Tai apima paramą pagrindinių ir aukštesnio lygio skaitmeninių kompetencijų ir novatoriškos pedagogikos plėtojimui ir socialinių bei emocinių įgūdžių ugdymui, kartu skatinant užtikrinti pedagogų gerovę ir psichikos sveikatą; 50. spręsti mokytojų trūkumo, visų pirma specialiojo ugdymo srityje ir daugiakultūrėje bei daugiakalbėje aplinkoje problemą, kai toks trūkumas yra; 51. toliau įgyvendinti 2015 m. Paryžiaus deklaracijos įsipareigojimus, visų pirma pasitelkiant pilietiškumo ugdymą, siekiant skatinti aktyvų pilietiškumą ir toleranciją bei demokratinį požiūrį, tarpkultūrines kompetencijas, skaitmeninį ir žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą bei kritinį mąstymą; 52. atsižvelgiant į nacionalinius ar regioninius poreikius, visapusiškai pasinaudoti visais turimais regioniniais, nacionaliniais ir ES finansavimo mechanizmais ir programomis, pavyzdžiui, Erasmus+, Europos socialiniu fondu +, taip pat kitais Europos struktūriniais ir investicijų fondais, programa InvestEU ir naujomis galimybėmis pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, siekiant skatinti tvarias investicijas į teisingą ir įtraukų švietimą ir mokymą, kad būtų skatinamas visų sėkmingas mokymasis; PRAŠO VALSTYBIŲ NARIŲ IR KOMISIJOS, VEIKIANT PAGAL SAVO KOMPETENCIJĄ IR DERAMAI ATSIŽVELGIANT Į SUBSIDIARUMO PRINCIPĄ: 53. kuo geriau išnaudoti galimybes, kurias suteikia naujoji Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginė programa, siekiant sukurti Europos švietimo erdvę ir imtis veiksmų vėlesniu laikotarpiu ( m.), taikant atvirąjį koordinavimo metodą, kad būtų skatinama dalytis gerąja patirtimi ir novatoriškais metodais, kaip užtikrinti teisingesnį ir įtraukesnį švietimą ir mokymą, kuris skatintų sėkmę, visų pirma stiprinant abipusį ir tarpusavio mokymąsi ir prireikus vykdant mokslinius tyrimus ir atliekant tyrimus, taip pat kad būtų skatinamas faktiniais duomenimis pagrįstas politikos formavimas ir plėtojama bei skleidžiama sėkminga politikos patirtis, susijusi su visų asmenų lygybe, įtrauktimi ir sėkme švietimo ir mokymo srityje; PRAŠO KOMISIJOS, LAIKANTIS SUTARČIŲ IR VISAPUSIŠKAI LAIKANTIS SUBSIDIARUMO PRINCIPO: 54. kartu su valstybėmis narėmis rengti iniciatyvas, kurias Komisija paskelbė Europos įgūdžių darbotvarkės, Europos švietimo erdvės, m. skaitmeninio švietimo veiksmų plano, kuriuo bus pagerinta lygybė, įtrauktis ir sėkmė švietimo ir mokymo srityje, kontekste, taip pat Vaiko teisių strategijos, m. neįgaliųjų teisių strategijos ir Europos socialinių teisių ramsčio, įskaitant vaiko garantijų sistemą, įgyvendinimo veiksmų plano kontekste; 55. rengti iniciatyvą, kuria siekiama kartu su valstybėmis narėmis parengti politikos gaires dėl prastų mokymosi rezultatų mažinimo ir padidinti vidurinio (arba lygiaverčio) ugdymo ir mokymo srityje pasiekiamų rezultatų lygį, prisidedant prie kompetencijos lygio kėlimo, atskiriant išsilavinimą nuo socialinės ir ekonominės padėties ir užkertant kelią jaunimo nedarbui; 56. įgyvendinti strateginį dialogą su valstybėmis narėmis, daugiausia dėmesio skiriant didelio našumo skaitmeninės ekosistemos kūrimui, taip pat skaitmeninių įgūdžių ir kompetencijų ugdymui siekiant švietimo ir mokymo skaitmeninės transformacijos; 57. apibrėžti valstybėms narėms skirtas politikos gaires dėl pradinio ir vidurinio ugdymo internetu ir nuotolinio mokymosi, siekiant padidinti mokyklinio ugdymo įtraukumą bei lankstumą ir pagerinti visų besimokančių asmenų bendrųjų kompetencijų ugdymą; 58. remti atitinkamų Europos, nacionalinių ir regioninių suinteresuotųjų subjektų organizacijų ir už švietimą ir mokymą atsakingų valstybių narių valdžios institucijų bendradarbiavimą, kad jos galėtų kartu prisidėti rengiant politines rekomendacijas dėl novatoriškų ir daugiadalykių mokymo ir mokymosi metodų, skirtų pagrindiniams įgūdžiams ugdyti;

9 C 221/ bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis stiprinti bendradarbiavimą, susijusį su lygiomis galimybėmis visiems užtikrinant prieigą, įtrauktį ir sėkmę švietimo ir mokymo srityje, su atitinkamomis Europos institucijomis ir agentūromis, pavyzdžiui, Europos specialiųjų poreikių ir įtraukaus švietimo agentūra, taip pat su atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis, pavyzdžiui, Europos Taryba, EBPO, Jungtinėmis Tautomis ir UNESCO; 60. remiantis Rodiklių ir lyginamųjų standartų nuolatinės grupės ekspertų nuomone ir ja pasinaudojant, rengti pasiūlymus dėl galimų rodiklių arba ES lygmens tikslų lygybės ir įtraukties srityse; 61. išnagrinėti galimybes plėtoti ir gerinti Europos duomenų rinkimą, visų pirma Eurostate, kad būtų lengviau vertinti politikos iniciatyvas ir priemones, kuriomis skatinama lygybė, įtrauktis ir sėkmė švietimo ir mokymo sistemose visoje ES, tuo pat metu išvengiant papildomos naštos valstybėms narėms; 62. glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis pasinaudoti ekspertų grupe kokybiškų investicijų į švietimą ir mokymą klausimais siekiant išnagrinėti, kaip veiksmingos ir efektyvios investicijos į žmonių kompetencijas ir infrastruktūrą galėtų padėti skatinti lygybę ir įtrauktį švietimo ir mokymo srityje; 63. suburti ekspertų grupę, kuri parengtų pasiūlymus dėl strategijų, kaip sukurti palankią mokymosi aplinką prastų mokymosi rezultatų rizikos grupėms ir remti gerovę mokymo įstaigose; 64. suburti ekspertų grupę, kuri daugiausia dėmesio skirtų skaitmeninio raštingumo skatinimui ir kovai su dezinformacija, nes tai itin svarbu siekiant visiems užtikrinti saugią, įgalinančią ir įtraukią patirtį internete.

10 C 221/12 LT PRIEDAS Politinis kontekstas 1. Tarybos išvados dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos ( ET 2020 ) (2009 m. gegužės 12 d.) 2. Tarybos rekomendacija dėl politikos, kuria siekiama mažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių (2011 m. birželio 28 d.) 3. Tarybos rezoliucija dėl atnaujintos Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkės (2011 m. gruodžio 20 d.) 4. Tarybos rekomendacija dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo (2012 m. gruodžio 20 d.) 5. Deklaracija dėl pilietiškumo ir bendrų laisvės, tolerancijos ir nediskriminavimo vertybių skatinimo pasitelkiant švietimą (2015 m. kovo 17 d., Paryžius) m. Tarybos ir Komisijos Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos ( ET 2020 ) įgyvendinimo bendra ataskaita Nauji Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje prioritetai (2015 m. lapkričio d.) 7. Tarybos išvados dėl mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimo ir sėkmingo mokymosi mokykloje skatinimo (2015 m. gruodžio 15 d.) 8. Tarybos rekomendacija dėl įgūdžių tobulinimo krypčių naujų galimybių suaugusiesiems (2016 m. gruodžio 19 d.) 9. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų išvados dėl įtraukties įvairovėje siekiant visiems užtikrinti aukštos kokybės švietimą (2017 m. vasario 17 d.) 10. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui Mokyklų raida ir aukštos kokybės mokymas gerai gyvenimo pradžiai (2017 m. gegužės 30 d.) 11. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui Europinės tapatybės stiprinimas per švietimą ir kultūrą. Europos Komisijos įnašas Geteborgo vadovų susitikime (2017 m. lapkričio 17 d.) 12. Tarybos rekomendacija dėl bendrų vertybių, įtraukaus švietimo ir europinio mokymo aspekto propagavimo (2018 m. gegužės 22 d.) 13. Tarybos išvados dėl artėjimo prie Europos švietimo erdvės vizijos (2018 m. gegužės 22 d.) 14. Tarybos rekomendacija dėl aukštojo mokslo, vidurinio ugdymo ir mokymo kvalifikacijų bei mokymosi užsienyje laikotarpių rezultatų automatinio tarpusavio pripažinimo skatinimo (2018 m. lapkričio 26 d.) 15. Tarybos rekomendacija dėl visapusiško požiūrio į kalbų mokymą ir mokymąsi (2019 m. gegužės 22 d.) 16. Tarybos rekomendacija dėl kokybiškų ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistemų (2019 m. gegužės 22 d.) 17. Tarybos rezoliucija dėl tolesnio Europos švietimo erdvės plėtojimo siekiant remti į ateitį orientuotas švietimo ir mokymo sistemas (2019 m. lapkričio 8 d.) 18. Tarybos išvados dėl Europos mokytojų ir dėstytojų ateities (2020 m. birželio 9 d.)

11 C 221/ Tarybos išvados dėl kovos su COVID-19 krize švietimo ir mokymo srityje (2020 m. birželio 16 d.) 20. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui Europos įgūdžių darbotvarkė, kuria siekiama tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo (2020 m. liepos 1 d.) 21. Lygybės sąjunga m. ES kovos su rasizmu veiksmų planas (2020 m. rugsėjo 18 d.) 22. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl Europos švietimo erdvės sukūrimo iki 2025 m. (2020 m. rugsėjo 30 d.) 23. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui m. skaitmeninio švietimo veiksmų planas. Švietimo ir mokymo pritaikymas prie skaitmeninio amžiaus (2020 m. rugsėjo 30 d.) 24. Tarybos rekomendacija dėl profesinio rengimo ir mokymo siekiant tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo (2020 m. lapkričio 24 d.) 25. Tarybos išvados dėl skaitmeninio švietimo Europos žinių visuomenėje (2020 m. lapkričio 24 d.) 26. Osnabriuko deklaracija dėl profesinio rengimo ir mokymo kaip ekonomikos atsigavimą ir teisingą perėjimą prie skaitmeninės ir žaliosios ekonomikos įgalinančios priemonės (2020 m. lapkričio 30 d.) 27. Tarybos rezoliucija dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos siekiant sukurti Europos švietimo erdvę ir imtis veiksmų vėlesniu laikotarpiu ( m.) (2021 m. vasario 18 d.) m. neįgaliųjų teisių strategija (2021 m. kovo 3 d.) 29. ES vaiko teisių strategija (2021 m. kovo 24 d.)

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

COM(2018)409/F1 - LT

COM(2018)409/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 23 COM(2018) 409 final Rekomendacija TARYBOS REKOMENDACIJA dėl 2018 m. Prancūzijos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2018 m. Prancūzijos stabilumo

Detaliau

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc INFORMACINIS BIULETENIS NR. 55/ 2009 M. BIRŽELIS Skelbimai, naujienos Europos visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politikos tinklo renginys 2009 m. birželio 15 17 d. Prancūzijoje vyko tarptautinis

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 07 28 COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl Europos Sąjungos

Detaliau

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf 2 p. 3 p. 4 p. Šiame straipsnyje pristatoma profsąjungų svarba ir galimos jų veiklos kryptys, kovojant su diskriminacija darbo rinkoje. Ši profesinių sąjungų veiklos sritis reikšminga ne tik socialiai

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. sp

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. sp Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. spalio 4 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: EDUC 316

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Programos etwinning galimybės Erasmus+ KA2 projektuose Loreta Tarvydienė Vilnius, 2019-01-22 Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnelio. Laozi (kinų filosofas) Programa etwinning Programa

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PR_INI

PR_INI Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas A8-0153/2016 26.4.2016 PRANEŠIMAS Skurdas: lyčių aspektas (2015/2228(INI)) Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas Pranešėja: Maria Arena Nuomonės

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių Valstybės kontrolės 2017-02-21 rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių apsaugai, yra atlikusi ne vieną auditą ir teikusi rekomendacijas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO IR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2004 M. KOVO

Detaliau

konferencija_gabiuvaiku_kazlauskiene

konferencija_gabiuvaiku_kazlauskiene Savivaldus mokymasis kaip mokinių mokymosi skirtybių įgalinimo prielaida 2013-04-12 INOVATYVIOS UGDYMO/SI SISTEMOS MOKYMASIS GYVENIMUI AUTORIAI prof. dr. Aušra Kazlauskienė doc. dr. Erika Masiliauskienė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA Europos Tarybos valstybės narės ir kitos šią tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją pasirašiusios valstybės, manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 7.12.2016 A8-0371/4 4 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese Europos Parlamentas atmeta Tarybos poziciją per pirmąjį svarstymą. 7.12.2016 A8-0371/5 5 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese 1 straipsnio 1 dalies

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

Explanatory report

Explanatory report Europos regioninių arba mažumų kalbų chartija Aiškinamasis pranešimas Aiškinamasis pranešimas Įžanga 1. Daugelio Europos šalių teritorijoje esama regioninių autochtoninių grupių, kalbančių kita, ne pagrindine

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e L 328/82 2018 12 21 DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/2001 2018 m. gruodžio 11 d. dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija) (Tekstas svarbus

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ERASMUS+ programa: Tarptautinis studentų biuras Erasmus+ informacinė diena 2014 m. rugsėjo 18 d. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode] Projektas JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO SUKŪRIMAS Finansuojamas pagal 2009 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos

Detaliau

Europos lyčių lygybės institutas Europos lyčių lygybės institutas Trumpai apie instituto veiklą 2017 m.

Europos lyčių lygybės institutas Europos lyčių lygybės institutas Trumpai apie instituto veiklą 2017 m. Europos lyčių lygybės institutas Europos lyčių lygybės institutas Trumpai apie instituto veiklą 2017 m. Europe Direct tai paslauga, padėsianti Jums rasti atsakymus į klausimus apie Europos Sąjungą. Informacija

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. spalio 5 d. (08.10) (OR. fr) 14616/12 COHAFA 122 DEVGEN 271 FAO 51 ACP 193 COAFR 308 PROCIV 155 RELEX 901

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. spalio 5 d. (08.10) (OR. fr) 14616/12 COHAFA 122 DEVGEN 271 FAO 51 ACP 193 COAFR 308 PROCIV 155 RELEX 901 EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. spalio 5 d. (08.10) (OR. fr) 14616/12 COHAFA 122 DEVGEN 271 FAO 51 ACP 193 COAFR 308 PROCIV 155 RELEX 901 FIN 726 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau