Microsoft Word - 10 paskaita-red2004.doc

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - 10 paskaita-red2004.doc"

Transkriptas

1 STATISTIKA FILOLOGAMS 10 paskaita STATISTINIAI KRITERIJAI 1. Statistiniai palyginimai ir statistinės hipotezės Jau ne kartą minėta, kad tyrinėtojui neretai prisieina ne vien tik aprašyti empirinius statistinius duomenis, bet ir juos įvairiai palyginti. Duomenys, o tiksliau tirto požymio ar požymių reikšmių empiriniai pasiskirstymai gali būti lyginami tiek tarpusavyje (t.y. vieni su kitais), tiek ir su teoriniais pasiskirstymais. Kita vertus, tiesiogiai lyginti galima tiek atskirus rūpimų pasiskirstymų parametrus, tiek ir visus juos ištisai, tai priklauso nuo lyginimo tikslo: nuo to, ką tokiu palyginimu tyrėjas nori patikrinti ar atskleisti. Įprastas ir kartu gana universalus statistinių palyginimų bei kitų į juos panašių sprendimų mechanizmas remiasi dviem savo turiniu priešingomis prielaidomis: viena prielaida postuluoja lyginamųjų objektų (pasiskirstymų konkrečių parametrų arba jų visumos) esminį tapatumą, o kita jų esminį skirtingumą. Tos prielaidos dažniausiai yra vadinamos statistinėmis hipotezėmis. Pirmoji iš jų, teigianti, kad lyginamieji objektai iš esmės nesiskiria, o iš duomenų pastebimi skirtumai yra sąlygoti vien tiktai grynos atsitiktinybės ir paaiškinami kaip tik jos, atitiktinybės, veikimu, dažniausiai yra vadinama nuline hipoteze (nes ji postuluoja esminio skirtumo nebuvimą, kitaip sakant nulinį skirtumą; ją įprasta žymėti H 0 ), o antroji, jai priešinga, teigianti, jog lyginamieji objektai skiriasi iš esmės ir esamo jų skirtumo paaiškinti vien atsitiktinybės veikimu neįmanoma, vadinama alternatyvine hipoteze arba tiesiog alternatyva (alternatyvą įprasta žymėti H 1 ). Tad įvairiais statistiniais metodais bei procedūromis ir siekiama nustatyti, kuri iš šių prielaidų yra labiau pagrįsta ir priimtina. Be abejo, ir čia išvados apie vienos šių prielaidų pranašumą prieš kitą, apie tai, kuri iš jų labiau atitinkanti realybę ir laikytina priimtinesne, irgi yra tikimybinio pobūdžio, ir tų išvadų tikėtinumas (atitikimo tikrovei tikimybė) iš principo negali tapti absoliutus, šimtaprocentinis. Todėl priimant vienokį ar kitokį H 0 bei H 1 liečiantį sprendimą visuomet išlieka galimybė suklysti ir egzistuoja tam tikra klaidų rizika. Skiriamos dviejų rūšių klaidos: Pirmos rūšies klaida: atmesti nulinę hipotezę (H 0 ) tada, kai ji iš tikro yra teisinga Antros rūšies klaida: neatmesti nulinės hipotezės (H 0 ) tada, kai ji iš tikro yra klaidinga Natūralu, jog siektina minimizuoti abiejų rūšių klaidas, tačiau tai gerokai keblus uždavinys, susijęs su statistikos vidinių mechanizmų vidiniais prieštaringumais. Todėl praktiškai labiau yra paisoma ir vengiama pirmos rūšies klaidos ir kartu siekiama, kad antros rūšies klaidos tikimybė išliktų kaip galima mažesnė. 2. Bendrasis statistinių kriterijų supratimas Minėtų statistinių prielaidų nulinės hipotezės ir alternatyvos įvertinimo instrumentai yra vadinamieji statistiniai kriterijai. Tai specialios, matematinės statistikos teoretikų suformuluotos bei atitinkamai pagrįstos ir daugeliu praktinių taikymų patikrintos taisyklės, numatančios, kuo ir kaip remiantis galima priimti sprendimą dėl vienos kurios iš konkuruojančių statistinių hipotezių (H 0 ar H 1 ) persvaros prieš kitą. Praktiškai visuomet statistiniai kriterijai remiasi tam tikrais pagalbiniais dydžiais (vediniais, transformacijomis), kurie bendru atveju yra vadinami tų kriterijų statistikomis (KS); jos paprastai apskaičiuojamos iš tyrimo metu gautų empirinių duomenų, o jų apskaičiavimo taisyklės ir formulės būna parinktos taip, kad pagal gautąsias konkrečias KS reikšmes būtų galima priimti pagrįstus sprendimus apie H 0 bei H 1. Dėl to KS apskaičiavimo būdai dažniausiai parenkami taip, kad tie vediniai turėtų gerai ištirtus tikimybinius skirstinius (pvz., standartinį normalųjį, chi-kvadrat, Stjudento ar Fišerio skirstinius). Lyginant konkretų šių vedinių (kriterijų) dydį (empirines reikšmes) su iš teorijos žinomais atitinkamų pasiskirstymų tikimybės tankio funkcijos f(x) arba pasiskirstymo funkcijos F(x) etalonais ir galima daryti atitinkamas statistines išvadas apie H 0 arba H 1 priimtinumą. Jeigu, pavyzdžiui, kokių nors dviejų lyginamųjų parametrų skirtumas yra transformuojamas taip, kad šios transformacijos rezultatas (kriterijaus statistika, KS) turi standartinį normalųjį pasiskirstymą, tai gauta vidurkiui (nuliui) artima KS reikšmė rodytų, kad labiau priimtina yra nulinė hipotezė (teigianti, jog lyginamųjų parametrų skirtumas yra grynai atsitiktinis, o šiaip jie iš esmės nesiskiria), o nuo vidurkio smarkiai nukrypstanti (sakysim, viršijanti 3 ar net 4, t.y. nutolstanti nuo vidurkio per 3 4 sigmas ) reikšmė kad kur kas labiau priimtina alternatyva (teigianti, jog lyginamųjų parametrų reikšmės skiriasi iš esmės, ir jų skirtumo paaiškinti vien atsitiktinybe nebeįmanoma).

2 Statistiniai kriterijai, kuriais remiantis yra tikimybiškai įvertinamos hipotezės apie vienus ar kitus empirinių pasiskirstymų parametrus, yra vadinami parametriniais kriterijais, o tie kriterijai, kuriais įvertinamas hipotezių, nesusijusių su konkrečiais parametrais, priimtinumas, vadinami neparametriniais kriterijais. Abi šios statistinių kriterijų atmainos iš esmės nesiskiria, jų ir prigimtis, ir logika yra labai panaši, o skiriasi tik lyginamieji objektai: vienu atveju atskiri, konkretūs pasiskirstymų parametrai, o kitu pasiskirstymų visuma (kartais sakoma bendra pasiskirstymų forma). Be to, didžiuma konkretiems tikslams pritaikytų statistinių kriterijų turi nusistovėjusius konkrečius pavadinimus, besisiejančius arba su juos sukonstravusių statistikos teoretikų pavardėmis (pvz., Frydmano kriterijus, Vilkoksono kriterijus ir pan.), arba kokiais nors kitais tam ar kitam kriterijui esmingais momentais, sakysim, su konkrečios KS prigimtimi (pvz., serijų kriterijus) ar pasiskirstymu (pvz., chi-kvadrato kriterijus). Taip pat pabrėžtina, jog kai kada, ypač šnekamojoje kalboje, neakcentuojamas ir tarpais net neišlaikomas skirtumas tarp paties statistinio kriterijaus ir jam reikalingos statistikos (KS); kitaip tariant, vienu ar kitu būdu apskaičiuota KS pavadinama stačiai kriterijumi. Gana dažnai statistiniai kriterijai konstruojami taip, kad jų KS turėtų būtent standartinį normalųjį pasiskirstymą. Tokias KS įprasta žymėti u arba z (todėl ir jos pačios kai kada pavadinamos tiesiog u-kriterijumi arba z- kriterijumi). Šį pasiskirstymą turinčios KS populiarios dėl dviejų priežasčių: viena, šiaipjau gerai ištirtas yra pats standartinis normalusis pasiskirstymas, pasakytum, išsami jo teorija, o antra į standartiniam normaliajam pasiskirstymui paklūstančius dydžius u gana nesunku yra transformuoti daugelį empirinių pasiskirstymų parametrų skirtumų (pvz., dviejų santykinių dažnumų skirtumą, santykinio dažnumo ir teorinės tikimybės skirtumą, dviejų empirinių vidurkių skirtumą, empirinio ir teorinio vidurkių skirtumą ir t.t.), ypač apskaičiuotų iš palyginti didelių imčių. Todėl vadinamasis u-kriterijus yra pasidaręs gana universalus ir filologų šiaipjau yra mėgiamas... Be standartiškai normaliai pasiskirsčiusių KS, statistiniams kriterijams yra naudojamos KS, atitinkančios vadinamuosius chi-kvadrato (labiau įprasta žymėti χ 2 ), Stdjudento arba Fišerio pasiskirstymus; dar kitokius pasiskirstymus atitinkančios KS retesnės. Pažymėtina, kad visi paminėtieji pasiskirstymai yra tolydieji ir visi vienaip ar kitaip susiję su standartiniu normaliuoju pasiskirstymu, o vienas nuo kito jie skiriasi kiekvienas savo argumento (atsitiktinio dydžio x) prigimtimi bei galimų reikšmių aibe ir bene visų labiausiai savitais tikimybės tankio funkcijos f(x) pavidalais, kitaip sakant, kiekvienas jų turi vis skirtingą f(x) priklausomybės nuo x pobūdį, kurį galima išreikšti atitinkamomis formulėmis (apie tai plačiau kalbėta 9 paskaitos konspekte). O bet kurio iš jų pasiskirstymo funkcija F(x) išlieka iš esmės to paties tipo: ji būna pirmykštė atitinkamai tikimybės tankio funkcijai ir jos reikšmės bet kuriam x reikšmių intervalui randamos tame intervale integruojant jos išvestinę, t.y. atitinkamą tikimybės tankio funkciją; kitais žodžiais pasiskirstymo funkcija bet kurio konkretaus iš šių pasiskirstymų atveju randama (galima būtų pridurti ir panaudojama) iš esmės taip pat, kaip ir standartinio normaliojo pasiskirstymo atveju. Išsamiau apie χ 2, Stjudento bei Fišerio pasiskirstymus galima pasiskaityti ir atitinkamas formules rasti didžiumoje tikimybių teorijos ir/ar matematinės statistikos knygų (pvz., populiarioje J. Kruopio knygoje). Praktiniam tyrinėtojo darbui svarbu: Suvokti statistinio palyginimo (ar patikrinimo) uždavinį, aiškiai įsisąmoninti, kas ir dėl ko lygintina ar tikrintina Konkrečiai suformuluoti abi statistines hipotezes H 0 ir H 1 (t.y. nulinę hipotezę ir alternatyvą) Motyvuotai parinkti statistinį kriterijų, kuris gerai atitiktų tyrimo duomenų specifiką (tiriamojo požymio reikšmių pobūdį bei jų empirinį pasiskirstymą, imties dydį) Iš turimų duomenų korektiškai apskaičiuoti pasirinkto kriterijaus statistikos (KS) empirinę reikšmę (ji kitaip dar vadinama kriterijaus statistikos realizacija) Pagal gautą empirinę KS reikšmę pagrįstai nuspręsti, kuri iš suformuluotų statistinių hipotezių priimtinesnė Kadangi labai dažnai apskaičiuotoji empirinė KS reikšmė yra ne kas kita, kaip vieną ar kitą žinomą tikimybinį pasiskirstymą turinčio dirbtinio (specialiai sukonstruoto pagal kriterijaus taisykles) atsitiktinio dydžio realizacija, tai svarbu gerai įsisąmoninti, kuriam konkrečiam tikimybiniam pasiskirstymui kuri KS atstovauja. Sprendimas gi dėl vienos iš hipotezių pranašumo prieš kitą priimamas laikantis tam tikro nuoseklumo ir logikos. Yra du pagrindiniai metodai, leidžiantys pagal KS spręsti apie H 0 ar H 1 priimtinumą: vienas jų, atėjęs iš prieškompiuterinių laikų, grindžiamas vadinamosiomis kritinėmis reikšmėmis bei kritinėmis sritimis, o antrasis vėlesnis, vis labiau įsigalintis lygia greta su statistiniams skaičiavimams skirtų kompiuterinių programų plitimu remiasi vadinamosiomis p-reikšmėmis. 3. Statistinių hipotezių (H 0 bei H 1 ) vertinimo logika Ji apskritai išplaukia iš tų prielaidų formulavimo bei iš pirmos rūšies klaidos supratimo, o taip pat iš kriterijaus statistikos (KS) parinkimo. Pastarąją gi paprastai stengiamasi parinkti taip, kad tuo atveju, kai H 0 yra teisinga, KS įgytų kokį nors standartizuotą tikimybinį skirstinį (ar kad ją būtų galima pagrįstai aproksimuoti juo); kitaip tariant tasai pasiskirstymas turi leisti visoms galimoms KS=x reikšmėms patikimai apskaičiuoti tikimybės tankio 2

3 f (x) ir tikimybės pasiskirstymo funkcijos F (x) reikšmes. Tad jeigu empirinė KS reikšmė vis dėlto papuola į tas x reikšmių zonas, ties kuriomis tikimybės tankis f (x) pasidaro menkas, nežymus, tai tokio jos nukrypimo tikroji priežastis greičiausiai yra ne menkai betikėtinas atsitiktinumas, bet pamatinės nuostatos kad H 0 esanti teisinga neatitikimas tikrovei, nepagrįstumas. Vadinasi, apie H 0 pagrįstumą sprendžiama pagal empirinės KS reikšmės tikėtinumą (kurį, pasinaudojant tikimybės pasiskirstymo funkcija F (x), apskaičiuoti nesunku): pakankamai tikėtina KS reikšmė rodo, kad H 0 galima laikyti pagrįsta, o menkai tikėtina kad pagrįsta jos laikyti neišeina, tiesiog yra nelogiška. Vis dėlto bene pats svarbiausias su šiais samprotavimais susijęs klausimas būtų toks: ar galima laikyti, kad empirinės (t.y. iš turimų duomenų apskaičiuotos) KS reikšmės tikėtinumas tiesiogiai išreiškia ir pačios nulinės hipotezės (H 0 ) tikėtinumą? O gal tai iš esmės vienas ir tas pat dalykas? Gaila, bet teorinėje statistikos literatūroje šis klausimas taip tiesmukai paprastai nekeliamas, neformuluojamas ir nesvarstomas... Tačiau jau iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad abu šie tikėtinumai yra susiję tiesioginės priklausomybės ryšiu: tikėtinesnė empirinė KS reikšmė rodytų, kad ir H 0 yra tikėtinesnė, o menkai tikėtina empirinė KS kad menkai tikėtina taip pat ir H 0. Remiantis net bendro pobūdžio samprotavimais galima rasti gana svarių argumentų, leidžiančių abu tuos tikėtinumus laikyti tapačiais, lygiais vienas kitam. Tiesa, kalbant griežtesne kalba, čia turbūt derėtų sakyti ne tikėtinumas, bet tikimybė: tikimybė, kad H 0 esant teisingai, empirinė KS reikšmė bus ne mažesnė už dabar gautą jos reikšmę, yra iš esmės tapati tikimybei, kad H 0 yra teisinga (atitinka tikrovę): juk specialiai taip yra sukonstruotas KS apskaičiavimo mechanizmas! Trumpai užrašius: p (KS>=x) = p (nulinė hipotezė teisinga) Jeigu nulinę hipotezę atmestume, tai pirmos rūšies klaidos tikimybė būtų, savaime suprantama, lygi tikimybei, jog nulinė hipotezė esanti teisinga. Tačiau kol kompiuteriai ir statistinių skaičiavimų programos nebuvo išplitę, tol tyrinėtojams praktikams ( taikytojams ) apskaičiuoti tą p (KS>=x) (t.y. tikimybę, jog pasirinkto kriterijaus statistika įgis reikšmę, ne mažesnę už tą, kurią sąlygojo atlikto eksperimento duomenys) bei, tuo pačiu, tikimybę, kad nulinė hipotezė yra teisinga, būdavo gana neparanku ir sudėtinga. Todėl nuo seno įsitvirtino ir iki šiol labai paplitęs tebėra truputį kitoks statistinių prielaidų H 0 ir H 1 vertinimo metodas, nereikalaujantis tiesioginio tikimybės skaičiavimo ir pagrįstas vadinamosiomis kritinėmis reikšmėmis bei kritinėmis sritimis. 4. Statistinių hipotezių vertinimas pagal kritines statistikų (KS) reikšmes Aptariant jį bus reikalingos dar dvi specifiškos sąvokos: reikšmingumo lygmuo (įprasta žymėti α) ir patikimumas (1 α). Abi jos reiškia iš esmės tą patį: iš anksto pasirinktą tam tikrą tikimybės slenkstį (ribą); reikšmingumo lygmuo α tai riba, kurios neturi peržengti (viršyti) pirmos rūšies klaidos tikimybė, kai H 0 atmetame, o patikimumas tai riba, kurią turi viršyti teisingo sprendimo tikimybė atmetant nulinę hipotezę. Natūralu, kad aprioriškai renkamasi palyginti nedidelis reikšmingumo lygmuo bei, tuo pačiu, didelis patikimumas: kuo reikšmingumo lygmuo mažesnis (didesnis patikimumas), tuo labiau įtikinamas tampa H 0 atmetimas. Tradicinės šių tikimybinių slenksčių reikšmės yra: riba: 10% 5% 1% 0,1% α: α: Kurį iš jų kuriuo konkrečiu atveju rinktis tyrinėtojas sprendžia pats; filologai šiaipjau gana dažnai renkasi 5% ribą (α = 0.05). Kai yra žinomi reikšmingumo lygmens (bei patikimumo) dydžiai bei konkrečios kriterijaus statistikos (KS) tikimybinis skirstinys, tai galima apskaičiuoti ir konkrečią KS reikšmę, ties kuria susiduria α ir 1-α. Ta reikšmė yra vadinama kritine reikšme. Faktiškai tai yra KS skirstinio kvantilis, pasirinktąjį tikimybinį slenkstį α atitinkanti ribinė KS reikšmė, dalijanti visą galimų KS reikšmių aibę į dvi dalis: tikimybė KS reikšmei papulti į vieną iš jų yra didesnė už α, į kitą mažesnė. Ši pastaroji KS reikšmių aibės dalis (poaibis) neretai yra vadinamas tiesiog kritine sritimi. Paprastai visų paminėtųjų tradicinių reikšmingumo lygmenų (α) kritinės reikšmės didžiumai tikimybinių skirstinių (būdingų įvairioms kriterijų statistikoms) apskaičiuojamos iš anksto ir pateikiamos lentelių pavidalu statistikos knygų prieduose. Tad statistinių kriterijų taikymas labai supaprastėja: suformuluojama H 0 bei H 1 ir pagal atitinkamas taisykles bei formules apskaičiuojama empirinė KS reikšmė. Jeigu ji atitinkamą kritinę reikšmę pasiekia ar viršija, tai H 0 atmetama su reikšmingumo lygmeniu (t.y. pirmos rūšies klaidos tikimybe), neviršijančia α, o jei nesiekia H 0 neatmetama. Imkime kol kas abstraktų parametrinės hipotezės pavyzdį: tarkime, jog reikia palyginti dviejų imčių (empirinių pasiskirstymų) vidurkius ir įvertinti prielaidas (hipotezes) apie jų tapatumą ar skirtingumą. 3

4 Nulinė hipotezė: abiejų imčių vidurkiai iš esmės yra lygūs, stebimi jų skirtumai tėra tiktai atsitiktinybės padarinys. Alternatyva: šių imčių vidurkiai iš esmės nelygūs, skirtingi. Imčių empirinių vidurkių skirtumas pagal nustatytas formules perskaičiuotas į kriterijaus statistiką (KS) pagalbinį atsitiktinį dydį u, turintį standartinį normalųjį tikimybinį skirstinį (kaip konkrečiai tai padaryti kiek vėliau). Gauta empirinė u reikšmė yra 1,88. Ką ji reiškia? Kadangi kriterijaus statistika u turi standartinį normalųjį tikimybinį skirstinį, tai žiūrime, kokios yra apskaičiuotos kritinės reikšmės, atitinkančios populiariuosius reikšmingumo lygmenis standartinio normaliojo skirstinio atveju. Iš statistikos knygose pateikiamų lentelių galima suvaikyti, kad šiuo sykiu kai alternatyva formuluojama būtent šitaip jos esančios tokios: Reikšmingumo lygmuo (α) Patikimumas (1 α) Kritinė reikšmė ,29 Nesunku pastebėti, kad gautoji u reikšmė papuola į tarpą tarp kritinių reikšmių, atitinkančių reikšmingumo lygmenį 0.1 ir Kitaip sakant, atmesti nulinę hipotezę būtų galima su didesniu nei 90%, bet mažesniu negu 95% patikimumu, o pirmos rūšies klaidos rizika būtų tarp 5% ir 10%. Jeigu tokia rizika dar yra per didelė (kitaip tariant, jeigu reikia kur kas didesnio patikimumo), nulinės hipotezės neatmetame. Čia jau reikėtų ypatingo akcento: ką reiškia nulinės hipotezės neatmetame? Ogi vien tik tai, kas tiesiai pasakyta: kad ji, kaipo prielaida, teigianti, jog lyginamųjų dydžių skirtumus sąlygoja vien tiktai atsitiktinybė, paliekama ir toliau galioti. Ir nieko daugiau. Pati didžiausia daugelio taikytojų (o neretai ir statistikos knygų ) klaida yra ta, kad dažnai tokiais atvejais hipotezė, prielaida, tarsi nejučiom pakeičiama jau nebe hipoteze, nebe prielaida, o tvirtinimu, tarpais net kategorišku teigimu (bet iš esmės klaidingu), esą lyginamieji dydžiai (parametrai) šiaipjau nesiskirią (su vienokiu ar kitokiu patikimumu). Tai iš principo klaidingas tvirtinimas, akivaizdi netiesa! Empirinė (kitaip tarus, apskaičiavimais gauta) u reikšmė iš tikro teleidžia tokiais atvejais tik sakyti, kad nulinė hipotezė išlieka tam tikru mastu tikėtina ir kad tas jos tikėtinumas dar nėra toks menkutis, kad praktiniais sumetimais jo būtų galima išvis nepaisyti. Aiškiau formuluojant mintį, galima būtų teigti, kad kritinę ribą pasiekusi ar pražengusi kriterijaus statistikos (KS) reikšmė leidžia nulinę hipotezę atmesti (t. y. tvirtinimą, jog esminio skirtumo nėra, laikyti nepagrįstu) su pirmos rūšies klaidos rizika, neviršijančia reikšmingumo lygmens α. Vadinasi, tuo pačiu įsigalioja alternatyva (hipotezė, postuluojanti skirtumo esmingumą): ji priimama kaipo pagrįsta ir pasitvirtinanti. Tai gana griežtas ir radikalus statistinis sprendimas. Bet kritinės ribos nesiekianti KS reikšmė dar jokiu būdu neleidžia priimti nulinės hipotezės, neduoda pagrindo patvirtinti jos postuluojamo teiginio apie skirtumo nebuvimą, priimti jo kaip jau įrodyto, nebe hipotetiško dalyko, nes tokiu atveju labai išaugtų antros rūšies klaidos priimti hipotezę, kai ji iš tiesų yra klaidinga rizika. Būtina atsiminti, jog neatmetus nulinės hipotezės, t. y. nustačius, jog eksperimentų duomenys, kaip kartais korektiškiau pasakoma, jai neprieštarauja, tiek pat radikalus sprendimas dažniausiai neįmanomas: nulinė hipotezė ir toliau lieka būti tik hipoteze, o jos tikėtinumas jokiu būdu netampa lygus patikimumui (1 α), kaip kartais gali pasirodyti neatidžiam žvilgsniui. Tokiu atveju pamatuotai tegalima tik pasakyti, jog nulinės hipotezės tikėtinumas viršija α. Ir tik labai retais atvejais kuomet gautoji KS reikšmė yra tokia mažytė, kad pagrįstai galima įrodyti, jog alternatyvos tikėtinumas tapo mažesnis už pasirinktąjį reikšmingumo lygmenį bei, tuo pačiu, nulinės hipotezės tikėtinumas viršijo atitinkamą patikimumą tiktai tuomet nulinę hipotezę galima iš tiesų priimti, o alternatyvą atmesti. Grįžtant prie mūsų pavyzdžio, u=1,88 teleidžia sakyti, kad nulinės hipotezės tikėtinumas yra didesnis už 5%, bet mažesnis už 10% (tuo tarpu alternatyvos tikėtinumas didesnis už 90%, bet mažesnis už 95%). Todėl visi, kas čia sakytų, kad tų vidurkių skirtumas esąs nereikšmingas su 95% patikimumu, sakytų dažniausiai, daugiau kaip 90 atvejų iš šimto, netiesą ir darytų antros rūšies klaidą: nors tam tikra galimybė, kad vidurkių skirtumas yra nereikšmingas, išlieka iš tikrųjų, bet jos tikėtinumas (patikimumas) tėra mažesnis kaip 10%, (bet didesnis už 5%). Nėra čia, tiesą sakant, kitko nėra 95% patikimo pamato tą galimybę (nereikšmingumo, skirtumo nebuvimo galimybę) paneigti (bet tam jau yra 90% patikimas pamatas). Kritinių reikšmių mechanizmas yra labai parankus ir labai išplitęs dėl savo paprastumo: pakanka įsiminti vos keletą būdingųjų kritinių reikšmių keliems standartiniams reikšmingumo lygmenims (patikimumams) ir su jomis lyginti visas apskaičiuotas kriterijaus statistikos (KS) reikšmes. Tačiau tas lyginimas, net ir formuluojant išvadas visiškai korektiškai, išlieka ganėtinai grubus ir šuoliškas. 5. p-reikšmė priemonė statistinių hipotezių tikėtinumui įvertinti Dabartinės kompiuterinės skaičiavimo priemonės leidžia nesunkiai atlikti ir priešingus apskaičiavimus: pagal gautąją empirinę kriterijaus statistikos (KS) reikšmę apskaičiuoti būtent ją atitinkančią konkrečią empirinio reikšmingumo lygmens reikšmę, kuri irgi yra ne kas kita, kaip maksimali pirmos rūšies klaidos tikimybė, apskaičiuota remiantis imties (ar imčių; bendru atveju empiriniais) duomenimis: tai tikimybė, kad, nulinei hipotezei esant teisingai, KS, būdama tam tikrą tikimybinį skirstinį turintis atsitiktinis dydis, pasieks ar viršys dabar gautąją reikšmę (tad atmesdami H 0 rizikuotume tokiu pat laipsniu suklysti!). Šią tikimybę įprasta vadinti tiesiog p-reikšme. 4

5 Apskaičiuoti konkrečią p-reikšmę su Excel, kai yra žinoma empirinė KS reikšmė ir jos tikimybinis skirstinys, gana paranku pasinaudojant šiame kurse itin dažnai minimos pasiskirstymo funkcijos F(x) specifika ir prisiminus, jog tikimybė, kad tolydusis atsitiktinis dydis (o KS kaip tik toks ir yra!) bus ne mažesnis už kokią nors ribinę reikšmę s yra lygi 1 F(s): P (TAD >= s) = 1 F(s) Ta pačia proga prisimintina, jog tikimybė, kad tolydusis atsitiktinis dydis: bus ne didesnis už kokią nors ribinę reikšmę s yra lygi F(s): P (TAD <= s) = F(s) įgis reikšmę iš intervalo nuo a iki v, yra lygi F(v) ir F(a) skirtumui: P (a <= TAD <= v) = F(v) F(a) Taigi, ir p-reikšmė apskaičiuojama analogiškai. Tada, kai KS tikimybinis skirstinys yra asimetrinis, o pačios KS reikšmės negali būti neigiamos (pvz., kai KS atitinka chi-kvadrato ar Fišerio skirstinį): p-reikšmė [ = α emp. ] = 1 F ( KS ) Kiek sudėtingiau yra tada, kai KS tikimybinis skirstinys būna simetriškas (pvz., standartinis normalusis arba Stjudento skirstinys), o pati KS gali įgauti tiek teigiamas, tiek ir neigiamas reikšmes. Nesileidžiant į įrodymus, tada: p-reikšmė [ = α emp. ] = 2*(1 F ( KS ) ) Vadinasi, svarbu tik žinoti, kaip reikiamo tikimybinio skirstinio atveju apskaičiuotina F(x). Pridurtina, jog daugelis statistiniams skaičiavimams skirtų specializuotų programų (pvz., SPSS, Statistica ir pan.) taip pat geba apskaičiuoti p-reikšmę. O kadangi skirtingiems tikimybiniams skirstiniams F(x) (bei, tuo pačiu, p-reikšmė!) su Excel apskaičiuojama skirtingai, tai čia pateikiama suvestinė jų apskaičiavimo lentelė: KS skirstinys F (KS) apskaičiuojama: p-reikšmė apskaičiuojama: Standartinis normalusis = NORMSDIST(KS) = 2 * (1-NORMSDIST(ABS(KS))) Stjudento (su n laisvės laipsnių) Chi-kvadrato (su n laisvės laipsnių) Fišerio (su n 1 ir n 2 laisvės laipsnių) = IF(KS<0; TDIST(ABS(KS); n; 1); 1-TDIST(KS; n; 1)) = TDIST(ABS(KS); n; 2) arba = 2 * TDIST(ABS(KS); n; 1) = 1-CHIDIST(KS; n) = CHIDIST(KS; n) = 1-FDIST(KS; n1; n2) = FDIST(KS; n1; n2) Tad praktiniam taikymui pakanka žinoti pasirinktosios kriterijaus statistikos (KS) tikimybinio skirstinio tipą ir laisvės laipsnių skaičių (-ius; jeigu, savaime suprantama, laisvės laipsniai tą skirstinį apibūdina) bei empirinę, iš tyrimo duomenų apskaičiuotą pačią KS reikšmę: to pakanka, kas su Excel būtų galima apskaičiuoti atitinkamą p- reikšmę. Kaip gautąja p-reikšme pasinaudoti ir pagal ją spręsti apie nulinės hipotezės (H 0 ) ar alternatyvos (H 1 ) priimtinumą? Galimi du variantai. 1. Kadangi p-reikšmė faktiškai yra empirinis reikšmingumo lygmuo, tai ją pagrįstai galima lyginti su minėtaisiais tradiciniais reikšmingumo lygmens slenksčiais (0,1; 0, 05; 0,01; 0,001). Logika čia akivaizdi savaime: p-reikšmė leidžia nulinę hipotezę atmesti su tradiciniu reikšmingumo lygmeniu (t.y. pirmos rūšies klaidos tikimybe), ne mažesniu už ją pačią. Grįžkime prie ankstesnio pavyzdžio, kur buvo gauta KS = u = 1,88. Kadangi šios KS tikimybinis skirstinys yra standartinis normalusis, tai: p-reikšmė = 2 * (1-NORMSDIST(ABS(1,88))) = 0, Tradicinis ne mažesnis už ją reikšmingumo lygmuo yra 0,1, tad H0 pagristai galime atmesti tik su šiuo tradiciniu reikšmingumo lygmeniu, t..y. su patikimumu, lygiu 0,9 (arba 90%). Einant šiuo keliu, iš esmės išlaikoma tradicinė statistinių hipotezių vertinimo schema bei metodika, tad matyt dėl to būtent šitoks p-reikšmės panaudojimo būdas dažniausiai rekomenduojamas ir dabartinėse statistikos knygose (plg. Čekanavičius V., Murauskas G. Statistika ir jos taikymai, I, V., 2000, p. 145). 2. Prisiminkime tikimybinę reikšmingumo lygmens (α) bei patikimumo (1 α) prasmę. Abu šie dydžiai yra tikimybės, kurių prasmę apytiksliai galima sutelkti kad ir tokioje lentelėje: Reikšmingumo lygmuo (α) Patikimumas (1 α) prilygsta tikimybei, kad: Prilygsta tikimybei, kad: atmesdami H 0 padarytume klaidą (1 rūšies) atmesdami H 0 pasielgtume teisingai priimdami H 0 pasielgtume teisingai priimdami H 0 padarytume klaidą (2 rūšies) Iš čia: H 0 yra teisinga (atitinka realybę) H 0 yra neteisinga (teisinga H 1 ) 5

6 Ši išvada gal ir per daug tiesmuka, tačiau iš esmės svarbi: reikšmingumo lygmuo, be viso kito, dar išreiškia ir tikimybę, su kuria pagal duomenis, iš kurių apskaičiuota KS, galima H 0 laikyti esant teisinga. Be abejo tai tinka ir empiriniam reikšmingumo lygmeniui p-reikšmei: p-reikšmė, apskaičiuota pagal vienokią ar kitokią KS, kartu yra ir tų duomenų, kurių pagrindu ši KS buvo gauta, atžvilgiu formuluojamos nulinės hipotezės (H 0 ) teisingumo, jos atitikimo duomenų tikrovei tikimybė! Todėl galimybė apskaičiuoti šią tikimybę (p-reikšmę) iš tiesų yra kur kas svarbiau, negu galimybė apskaičiuotąją KS reikšmę tiesiog palyginti su keliomis iš anksto apibrėžtomis kritinėmis reikšmėmis. Žinodami konkrečią p-reikšmę kartu žinome ir tikėtinumo, kad nulinė hipotezė atitinka mūsų eksperimento duomenis, mastą arba laipsnį (tikimybė apskritai juk ir yra tikėtinumo mastas, laipsnis), kitaip sakant p- reikšmė apibūdina nulinės hipotezės priimtinumo laipsnį. Jeigu jis menkas, tai nulinę hipotezę atmetame (kartu menkai terizikuodami suklysti) ir priimame ( įteisiname ) alternatyvą, o jei nemenkas neatmetame, bet dažniausiai paliekame ir toliau būti hipoteze. Čia dar kartą akcentuotina, kad statistiniai kriterijai prielaidas radikaliam bei skaidriam sprendimui sudaro tik tada, kai nulinę hipotezę galima atmesti dėl menko jos priimtinumo (tikėtinumo) laipsnio. O kalbėti apie neatmestą, paliktą galioti (t.y. būti hipoteze) nulinę hipotezę derėtų atsargiai, apgalvotai ir motyvuotai. Kartais išvis pravartu atsisakyti statistinių hipotezių atmetimo / priėmimo tradicinio mechanizmo ir pasitenkinti tuo, kad galimybė apskaičiuoti p-reikšmę tuo pačiu atveria galimybę įvertinti abiejų hipotezių ir H 0, ir H 1 priimtinumo laipsnį: nulinės hipotezės priimtinumo laipsnis prilygsta pačiai p-reikšmei, o alternatyvos yra lygus vienetas minus p-reikšmė. Tad palyginę tuos dydžius iš karto pamatome, kuri iš tų hipotezių yra priimtinesnė ir kiek viena iš jų savo priimtinumu nusveria kitą. Vėl sugrįžkime prie pavyzdžio. Nustatėme, kad tada, kai standartiškai normaliai pasiskirsčiusios KS reikšmė yra 1,88, gaunama p-reikšmė, lygi 0, , t.y. maždaug 6%. Toksai pat būtų ir nulinės hipotezės tikėtinumas (priimtinumo laipsnis). Ar tokio dydžio jis jau yra pakankamai menkas, kad jo būtų galima išvis nepaisyti ir nulinę hipotezę atmesti klausimas lieka atviras, ir atsakymas į jį yra nebe statistikos, bet kitokių samprotavimų sfera. Tačiau kartu verta atkreipti dėmesį į tai, kad alternatyvos tikėtinumas (priimtinumo laipsnis) yra apie 94%; vadinasi, alternatyva šiuo atžvilgiu nusveria nulinę hipotezę apie 94/6 = 15, 6 karto. Todėl net jeigu tokio tikėtinumo nulinę hipotezę paliktume ir toliau galioti, būti hipoteze, alternatyvos pranašumas prieš ją vis viena būtų labai ženklus. 6

10 Pratybos Oleg Lukašonok 1

10 Pratybos Oleg Lukašonok 1 10 Pratybos Oleg Lukašonok 1 2 Tikimybių pratybos 1 Lema Lema 1. Tegul {Ω, A, P} yra tikimybinė erdvė. Jeigu A n A, n N, tai i) P (lim sup A n ) = P ( k=1 n=k A n ) = lim P ( n k n=ka n ), nes n=ka n monotoniškai

Detaliau

Teorinių kontrolinių sąlygos ir sprendimai Vytautas Kazakevičius 2016 m. gruodžio 20 d. Teiginiai ( ). 1. (0.05 t.) Užrašykite formule tokį t

Teorinių kontrolinių sąlygos ir sprendimai Vytautas Kazakevičius 2016 m. gruodžio 20 d. Teiginiai ( ). 1. (0.05 t.) Užrašykite formule tokį t Teorinių kontrolinių sąlygos sprendimai Vytautas Kazakevičius 206 m. gruodžio 20 d. Teiginiai (206-09-4).. (0.05 t.) Užrašykite formule tokį teiginį: jei iš dviejų teigiamų skaičių vienas yra mažesnis

Detaliau

LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7. PAPRASČIAUSIOS DIFERENCIALINĖS LYGTYS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof. d

LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7. PAPRASČIAUSIOS DIFERENCIALINĖS LYGTYS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof. d LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7 PAPRASČIAUSIOS DIFERENIALINĖS LYGTYS (07 09) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof dr Eugenijus Stankus Diferencialinės lygtys taikomos sprendžiant

Detaliau

9 paskaita 9.1 Erdvės su skaliarine daugyba Šiame skyriuje nagrinėsime abstrakčias tiesines erdves, kurioms apibrėžta skaliarinė daugyba. Jos sudaro l

9 paskaita 9.1 Erdvės su skaliarine daugyba Šiame skyriuje nagrinėsime abstrakčias tiesines erdves, kurioms apibrėžta skaliarinė daugyba. Jos sudaro l 9 paskaita 9.1 Erdvės su skaliarine daugyba Šiame skyriuje nagrinėsime abstrakčias tiesines erdves, kurioms apibrėžta skaliarinė daugyba. Jos sudaro labai svarbu normuotu ju erdviu šeimos pošeimį. Pilnosios

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

* # * # # 1 TIESĖS IR PLOKŠTUMOS 1 1 Tiesės ir plokštumos 1.1 Lygtys ir taškų aibės Sferos lygtis Tarkime, kad erdvėje apibrėžta Dekarto stačiak

* # * # # 1 TIESĖS IR PLOKŠTUMOS 1 1 Tiesės ir plokštumos 1.1 Lygtys ir taškų aibės Sferos lygtis Tarkime, kad erdvėje apibrėžta Dekarto stačiak 1 TIESĖS IR PLOKŠTUMOS 1 1 Tiesės ir plokštumos 1.1 Lygtys ir taškų aibės 1.1.1 Sferos lygtis Tarkime kad erdvėje apibrėžta Dekarto stačiakampė koordinačių sistema Sfera su centru taške ir spinduliu yra

Detaliau

PS_riba_tolydumas.dvi

PS_riba_tolydumas.dvi Funkcijos riba ir tolydumas Ribos apibrėžimas Nykstamosios funkcijos Funkcijos riba, kai x + Skaičių sekos riba Neaprėžtai didėjančios funkcijos Neapibrėžtumai Vienpusės ribos Funkcijos tolydumas Funkcijos

Detaliau

TAIKOMOJI MATEMATIKA IR KIEKYBINIAI METODAI. Rašto darbas serija 3081 variantas Nustatykite funkcijos f(x) = x+2 x 6 cos ( 3x) apibrėžimo sritį.

TAIKOMOJI MATEMATIKA IR KIEKYBINIAI METODAI. Rašto darbas serija 3081 variantas Nustatykite funkcijos f(x) = x+2 x 6 cos ( 3x) apibrėžimo sritį. 00 Nustatykite funkcijos f() = +2 6 cos ( 3) apibrėžimo sritį (, 0) (0, 2) (2, + ) 2 (, 2) ( 2, + ) 3 (, 2] 4 [ 2, + ) 5 [2, ) 6 (, 2] 7 (, + ) 8 [ 2, 0) (0, + ) 0 (, 2) (2, + ) { a + b, kai 7, Raskite

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

Microsoft PowerPoint Dvi svarbios ribos [Read-Only]

Microsoft PowerPoint Dvi svarbios ribos [Read-Only] Dvi svarbios ribos Nykstamųjų funkcijų palyginimas. Ekvivalenčios nykstamosios funkcijos. Funkcijos tolydumo taške apibrėžimas. Tolydžiųjų funkcijų atkarpoje savybės. Trūkiosios funkcijos. Trūko taškų

Detaliau

Isvestiniu_taikymai.dvi

Isvestiniu_taikymai.dvi IŠVESTINIŲ TAIKYMAI Pagrindinės analizės teoremos Monotoninės funkcijos išvestinė Funkcijos ekstremumai Funkcijos didžiausia ir mažiausia reikšmės intervale Kreivės iškilumas Funkcijos grafiko asimptotės

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai,

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai, LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius 1 TURINYS I. TYRIMO METODIKA...3 II. TYRIMO REZULTATAI...6 III. APIBENDRINIMAI...12 2 I. TYRIMO METODIKA Visuomenės

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2016.02.12 Tyrimo metodika Reprezentatyvi

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

Algebra ir geometrija informatikams. Paskaitu¾ konspektas Rimantas Grigutis 7 paskaita Matricos. 7.1 Apibr eµzimas. Matrica A yra m eiluµciu¾ir n stul

Algebra ir geometrija informatikams. Paskaitu¾ konspektas Rimantas Grigutis 7 paskaita Matricos. 7.1 Apibr eµzimas. Matrica A yra m eiluµciu¾ir n stul lgebra ir geometrija informatikams. Paskaitu¾ konspektas Rimantas Grigutis 7 paskaita Matricos. 7. pibr eµzimas. Matrica yra m eiluµciu¾ir n stulpeliu¾turinti staµciakamp e lentel e su joje i¾rašytais

Detaliau

Slide 1

Slide 1 UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PUBP struktūra. Vertinimo normos ugdymo procesui (pagrindiniam ugdymo koncentrui) 1 Kalbos kurso uždaviniai Kalbos vartojimo ugdymo mokymosi pasiekimai Kalbos sistemos pažinimo

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir teismus Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2015-03-05 Tyrimo metodika Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

Microsoft Word - Liuminescencija_teorija

Microsoft Word - Liuminescencija_teorija 2. BOLOGNŲ OBJEKTŲ LUMNESCENCJA. 2.1 Įvadas. Liuminescencijos reiškinys Daugelis fotofizikinių ir fotocheminių vyksmų yra šviesos sąveikos su bioobjektu pasekmės. Vienas iš pagrindinių šviesos emisijos

Detaliau

Projektas

Projektas 1 PRIEDAS PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 28 d. posėdžio nutarimu Nr.1 ATVIRO KONKURSO Į MENOTYROS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS

Detaliau

5_3 paskaita

5_3 paskaita EKONOMIKOS INŽINERIJA Parengė: doc. dr. Vilda Gižienė 4. PRODUKTO GAMYBOS TECHNOLOGIJA Temos: 4.7.Įmonės pelnas ir jo maksimizavimas 4.7.1. Konkuruojančios firmos pajamos. 4.7.2. Pelno maksimizavimas trumpuoju

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 15 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2018-05-28 Grįžtamasis ryšys Ačiū visiems dalyvavusiems Daug pagyrimų Ačiū, bet jie nepadeda tobulėti.

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS PROGRAMŲ SISTEMŲ KATEDRA Atsitiktinės paieškos optimizavimo algoritmų vertinimas Evaluat

VILNIAUS UNIVERSITETAS MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS PROGRAMŲ SISTEMŲ KATEDRA Atsitiktinės paieškos optimizavimo algoritmų vertinimas Evaluat VILNIAUS UNIVERSITETAS MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS PROGRAMŲ SISTEMŲ KATEDRA Atsitiktinės paieškos optimizavimo algoritmų vertinimas Evaluation of Random Search Optimization Algorithms Magistro

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUV

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUV Suvestinė redakcija nuo 2016-07-02 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21227 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS M 1:5 000 KONTROLINIŲ ŽEMĖS

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

VI. TOLYDŽIU IR DIFERENCIJUOJAMU FUNKCIJU TEOREMOS 6.1 Teoremos apie tolydžiu funkciju tarpines reikšmes Skaitytojui priminsime, kad nagrinėdami reali

VI. TOLYDŽIU IR DIFERENCIJUOJAMU FUNKCIJU TEOREMOS 6.1 Teoremos apie tolydžiu funkciju tarpines reikšmes Skaitytojui priminsime, kad nagrinėdami reali VI TOLYDŽIU IR DIFERENCIJUOJAMU FUNKCIJU TEOREMOS 61 Teoremos apie tolydžiu tarpines reikšmes Skaitytojui priminsime, kad nagrinėdami realiu ju skaičiu savybes atkreipėme dėmesi i tokia šios aibės elementu

Detaliau

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Projektas PATVRTNTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 08 m. lapkričio d. įsakymu Nr. (..)-V- LETUVŲ KALBOS R LTERATŪROS VALSTYBNO BRANDOS EGZAMNO UŽDUOTES VERTNMO KRTERJA. Literatūrinio rašinio

Detaliau

Microsoft PowerPoint Ekstremumai_naujas

Microsoft PowerPoint Ekstremumai_naujas Kelių kintamųjų funkcijos lokalūs ekstremumai. Ekstremumų egzistavimo būtina ir pakankama sąlygos. Sąlyginiai ekstremumai. Lagranžo daugikliai. Didžiausioji ir mažiausioji funkcijos reikšmės uždaroje srityje.

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais gr

Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais gr Studijų programos aprašas Studijų programos pavadinimas Informatika Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai) Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos fakultetas, Informatikos katedra

Detaliau

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, kai naudojasi socialiniais tinklais. Dalyviai gebės

Detaliau

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika MOBILIOJO RYŠIO OPERATORIŲ 30 MB/S APRĖPTIES SKAIČIAVIMAI RRT atliktos analizės rezultatų viešas aptarimas, Susisiekimo ministerija 2015 10 19 Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Direktoriaus

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

4 skyrius Algoritmai grafuose 4.1. Grafų teorijos uždaviniai Grafai Tegul turime viršūnių aibę V = { v 1,v 2,...,v N } (angl. vertex) ir briaun

4 skyrius Algoritmai grafuose 4.1. Grafų teorijos uždaviniai Grafai Tegul turime viršūnių aibę V = { v 1,v 2,...,v N } (angl. vertex) ir briaun skyrius Algoritmai grafuose.. Grafų teorijos uždaviniai... Grafai Tegul turime viršūnių aibę V = { v,v,...,v N (angl. vertex) ir briaunų aibę E = { e,e,...,e K, briauna (angl. edge) yra viršūnių pora ej

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas 2017 m. spalio mėn. Turinys 1 Įvadas 2 2 Bendra koncepcija 3 2.1

Detaliau

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el.

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT 35158 Panevėžys, tel.(8 45) 46146, el. p. info@panevezysvsb.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc PRIEDAS. Tyrimo anketa. Moksleivių tėvų požiūris į dabartines švietimo problemas Sėkmingam Lietuvos švietimo reformos vyksmui labai svarbi ne tik politikų ir švietimo specialistų, bet ir Jūsų moksleivių

Detaliau

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 355 Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas Ibuprofenas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU),

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO INDIVIDUALIUOSE VIEŠUOSIUOSE JUDRIOJO RYŠIO TINKL

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO INDIVIDUALIUOSE VIEŠUOSIUOSE JUDRIOJO RYŠIO TINKL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO INDIVIDUALIUOSE VIEŠUOSIUOSE JUDRIOJO RYŠIO TINKLUOSE RINKOS TYRIMO REZULTATŲ PASTABŲ VIEŠASIS APTARIMAS

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu

Detaliau

Santuokos apeigynas

Santuokos apeigynas ... 7. Nuostatų analizė: autentiškos nuostatos Šios analizės iki-etinė reikšmė Remiantis apmąstymais apie bendrojo gėrio savitą reikšmę, t. y. apie santykį, kuris turi būti tarp dalyvavimo kaip asmenų

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PRIEMONIŲ TEIKIMO PASLAUGŲ RINKOS TYRIMO PASTABŲ VERTINIMAS Eil. Nr. Pastabos teikėjas / pastabų gr

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PRIEMONIŲ TEIKIMO PASLAUGŲ RINKOS TYRIMO PASTABŲ VERTINIMAS Eil. Nr. Pastabos teikėjas / pastabų gr VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PRIEMONIŲ TEIKIMO PASLAUGŲ RINKOS TYRIMO PASTABŲ VERTINIMAS 1. 1.1. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau Taryba) Taryba nėra atlikusi išsamaus

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2017 m. birželio 6 d. posėdžio nutarimu

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf 2 p. 3 p. 4 p. Šiame straipsnyje pristatoma profsąjungų svarba ir galimos jų veiklos kryptys, kovojant su diskriminacija darbo rinkoje. Ši profesinių sąjungų veiklos sritis reikšminga ne tik socialiai

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Printing AtvirkstineMatrica.wxmx

Printing AtvirkstineMatrica.wxmx AtvirkstineMatrica.wxmx / Atvirkštinė matrica A.Domarkas, VU, Teoriją žr. [], 8-; []. Figure : Toliau pateiksime atvirkštinės matricos apskaičiavimo būdus su CAS Maxima. su komanda invert pavyzdys. [],

Detaliau

2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( )

2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB,,NN 2018-04-16 SKUNDO 2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 (7-63/2018) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

III. SVEIKI NENEIGIAMI SKAIČIAI 3.1 Indukcijos aksioma Natūraliu ju skaičiu aibės sa voka viena svarbiausiu matematikoje. Nors natūralaus skaičiaus sa

III. SVEIKI NENEIGIAMI SKAIČIAI 3.1 Indukcijos aksioma Natūraliu ju skaičiu aibės sa voka viena svarbiausiu matematikoje. Nors natūralaus skaičiaus sa III SVEIKI NENEIGIAMI SKAIČIAI 31 Indukcijos aksioma Natūraliu aibės sa voka viena svarbiausiu matematikoje Nors natūralaus skaičiaus sa voka labai sena, bet šio skaičiaus buveinės sa voka buvo suformuluota

Detaliau

Kritinio mąstymo užduotys Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padary

Kritinio mąstymo užduotys Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padary Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padaryti dvasios, neregimybės, Dievo pasaulį jusliškai suvokiamą, negana to, kiek įmanoma

Detaliau

Terminai

Terminai SVEIKI ATVYKĘ!!! 2014-02-04 susitikimo programa 14.00 14.05 Susitikimo tikslai 14.05 14.20 PUP rengiamos temos išbandymo su vaikais rezultatai. Darbas temos rengimo grupėse 14.20 14.40 Išvadų pristatymas

Detaliau

Atranka į 2019 m. Pasaulinę ir Vidurio Europos matematikos olimpiadas Sprendimai Artūras Dubickas ir Aivaras Novikas 1. Mykolas sugalvojo natūraliųjų

Atranka į 2019 m. Pasaulinę ir Vidurio Europos matematikos olimpiadas Sprendimai Artūras Dubickas ir Aivaras Novikas 1. Mykolas sugalvojo natūraliųjų Atranka į 019 m. Pasaulinę ir Vidurio Europos matematikos olimpiadas Sprendimai Artūras Dubickas ir Aivaras Novikas 1. Mykolas sugalvojo natūraliųjų skaičių seką a 1, a, a 3,..., o tada apibrėžė naują

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Duomenų archyvai ir mokslo duomenų valdymo planai 2018-06-13 1 Re3Data duomenų talpyklų registras virš 2000 mokslinių tyrimų duomenų talpyklų; talpyklos paiešką galima atlikti pagal mokslo kryptį, šalį,

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

Informacijosmokslai50-n.indd

Informacijosmokslai50-n.indd ISSN 1392-0561 INFORMACIJOS MOKSLAI 2009 50 Tikimybinis dažnų posekių paieškos algoritmas Julija Pragarauskaitė Matematikos ir informatikos instituto doktorantė Institute of Mathematics and Informatics,

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

_sprendima_S-182_( )

_sprendima_S-182_( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL N. R. 2018-08-24 SKUNDO 2018 m. spalio 26

Detaliau