NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m. kovo 20 d. Vilnius

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m. kovo 20 d. Vilnius"

Transkriptas

1 NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m. kovo 20 d. Vilnius

2 2 I. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau Departamentas) yra Vyriausybės įstaiga, kuri dalyvauja formuojant valstybės politiką narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos srityse, pagal kompetenciją organizuoja jos įgyvendinimą ir ją įgyvendina, atlieka ūkio subjektų, vykdančių ūkinę komercinę veiklą, susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais bei alkoholio produktais, priežiūrą. Narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimas svarbi socialinė ir sveikatos problema, su kuria susiduria milijonai žmonių visame pasaulyje. Šių problemų sprendimas turi būti grindžiamas ilgalaikiu, nuosekliu ir subalansuotu požiūriu, nes geriausių rezultatų duoda bendrai taikomos pasiūlos bei paklausos mažinimo priemonės bei koordinuotas bendradarbiavimas tarp skirtingų sektorių. Departamento veiklai didelę įtaką daro nepalankūs išorės veiksniai: rinkoje vis nuolat atsirandančios naujos psichoaktyvios medžiagos (angl. new psychoactive substances, toliau NPS), moralinių vertybių nuvertinimas, visuomenės tolerancija ir pakantumas narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimui, visuomenės nepakantumas asmenims, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų dėl narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo, dažni teisės aktų, reglamentuojančių alkoholio prekybą pakeitimai, nepriimat esminių prieinamumą mažinančių priemonių ir kt. Atsižvelgiant į tenkančius iššūkius, Departamento vykdoma veikla nukreipta į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo ir jo padarinių mažinimą, ypač tarp pažeidžiamiausių visuomenės grupių. Siekdamas šio tikslo Departamentas: daug dėmesio skiria psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos organizavimui, vykdymui, kokybės ir efektyvumo gerinimui bei specialistų, dirbančių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos srityje, kvalifikacijos tobulinimui; bendradarbiaudamas su kitomis atsakingomis institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis užtikrina psichosocialinės reabilitacijos paslaugų teikimą asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų; organizuoja ir koordinuoja naujų psichoaktyviųjų medžiagų rizikos vertinimą, siūlo rinkos ribojimo priemones bei informuoja visuomenę apie šių medžiagų pavojų sveikatai ir gyvybei; mažindamas administracinę naštą ūkio subjektams, bendradarbiaudamas su kitomis atsakingomis institucijomis, plėtoja paslaugų teikimą elektroninėmis priemonėmis; vykdo ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholio produktais, tabako gaminiais bei narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), priežiūrą, teikdamas prioritetą ūkio subjektų konsultavimui; vykdydamas Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo (REITOX) nacionalinio centro funkcijas, sutelkdamas skirtingų sektorių patirtį bei bendradarbiaudamas su kompetentingomis institucijomis, renka informaciją apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą ir jų sukeliamus padarinius bei prisideda prie Europos mastu renkamos statistikos formavimo, kuri daro esminę įtaką formuojant tiek nacionalinę, tiek ES politiką narkotikų kontrolės srityje. Negalima paneigti, kad Departamento veiklos pobūdžiui, turiniui bei mastui didelę įtaką daro valstybiniu ir Europos Sąjungos (toliau - ES) lygiu priimami sprendimai visose veiklos srityse. Pripažįstant narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo problemų kompleksiškumą, kurį galima atliepti tik subalansuotomis priemonėmis, įtraukiant į koordinuotą veiklą visų sektorių partnerius, 2016 m. Departamento veiklos prioritetas stiprinti ir koordinuotai taikyti psichoaktyviųjų medžiagų paklausos ir pasiūlos mažinimo priemones, pasitelkiant kompetentingas valstybės bei savivaldybių institucijas, įstaigas ir įtraukiant nevyriausybines organizacijas. Įgyvendinant prioritetą buvo atlikti šie svarbiausi darbai ir pasiekti rezultatai:

3 3 Siekiant veiksmingesnio pilietinės visuomenės įsitraukimo inicijuojant, svarstant bei sprendžiant psichoaktyviųjų medžiagų pasiūlos ir paklausos mažinimo klausimus Lietuvoje sukurta nevyriausybinių organizacijų platforma, į kurią įsitraukė 13 skėtinių nevyriausybinių organizacijų ir 1 asociacija, patvirtintas jos darbo reglamentas, suformuotas svarstytinų klausimų prioritetinis sąrašas. Plėtojamas struktūruotas darbas su nevyriausybinių organizacijų sektoriumi leis prisidėti prie subalansuotos ir įrodymais grįstos politikos formavimo psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės srityje. Atliktos Lietuvos visuomenės sveikatos biurų, atvirų jaunimo centrų, erdvių bei Lietuvos Respublikos savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų apklausos apie dažniausiai bei intensyviausiai vykdomas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos priemones, išsiaiškintas specialistų mokymų prevencijos klausimais poreikis bei pateiktos veiklos rekomendacijos. Siekiant keisti požiūrį į vykdomų prevencijos priemonių įgyvendinimą ir pereiti nuo kokybinio veiklų kriterijaus į kokybišką darbą prevencijos srityje, užtikrinta Lietuvos ir užsienio šalių gerosios praktikos pavyzdžių sklaida ir taikymas skirtingoms tikslinėms grupėms organizuojant mokymus specialistams, vykdant socialines informacines kampanijas tėvams ir priemones jaunimui, interaktyviomis priemonėmis skatinat rūkančiuosius mesti rūkyti, rengiant ir platinant metodinę medžiagą bei informacinius leidinius psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ir kokybės standartų taikymo temomis. Organizuoti mokymai savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų nariams (dalyvavo 192 specialistai), psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos kokybės standartų mokymai (dalyvavo 36 specialistai), ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimo mokymai (dalyvavo 78 specialistai). Siekiant įvertinti, kokios informacijos ir įgūdžių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos srityje trūksta tėvų tikslinei grupei, kokiose veiklose, galinčiose suteikti daugiau žinių ir įgūdžių, jie norėtų dalyvauti, kiek jie bendrauja su savo vaikais apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo keliamą žalą bei kiek tėvams skirta informacija juos pasiekia, atsižvelgiant į tikslinę grupę ir jos pasiekiamumą, atlikta elektroninė 2207 tėvų apklausa. Organizuoti bei įgyvendinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos veiksmai bendradarbiaujant su valstybės, savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kurių dalis nuo visų įgyvendintų veiksmų 2016 m. sudarė 76 proc. Departamentui m. kartu su 14 partnerių įgyvendinant projektą Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija, 2015 m. gruodžio 1 d m. gruodžio 31 d. laikotarpiu 479 asmenys, priklausomi nuo psichoaktyviųjų medžiagų, gavo psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas, 85 iš jų integravosi į visuomenę jau įsidarbino arba toliau mokosi. Vidutinis mėnesinis asmenų, kurie gavo psichosocialinės reabilitacijos paslaugas skaičius 2016 m. 189 asmenys. Siekiant tikslingai planuoti ir vykdyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės priemones, 2016 m. atliktas Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo bendrojoje populiacijoje tyrimas. Tyrimo tikslas įvertinti narkotinių ir psichotropinių medžiagų, alkoholinių gėrimų, tabako, raminamųjų/migdomųjų vaistų vartojimo paplitimą bendrojoje populiacijoje pagal lytį ir amžiaus grupes, įvertinti Lietuvos gyventojų elgesio modelius ir nuostatas šių medžiagų atžvilgiu. Parengtas institucijų, įgyvendinančių tabako ir alkoholio valstybinę priežiūrą, veiksmų koordinavimo modelis. Formalus pasirašymas atidėtas dėl ne nuo Departamento priklausančių institucijų valdymo aplinkybių atskirose institucijose, kurioms vadovauja laikinieji vadovai. Nepaisant formalių procesų, pasirinkti bendri metodai ir būdai taikomi, gerinant ūkio subjektų veiklos

4 4 priežiūrą bendradarbiaujant su bendradarbiavimo modelio institucijomis, naudojant integruotą ir informacijos keitimusi grįstą rizikos vertinimą, bendrų identifikuotų problemų sprendimą. Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas prioriteto įgyvendinimas metų Lietuvos gyventojų, nurodžiusių, kad yra pakankamai arba labai gerai informuoti apie galimas narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo pasekmes, dalis (procentais) (ne mažiau kaip x procentų ataskaitiniais metais Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, kuriems suteiktos socialinės psichologinės reabilitacijos paslaugos, skaičius Metinis planas (2016 m.) Įvykdyta Įvykdymo procentas 93,0 90,0 97,0 300,0 464,0 155,0 PAGRINDINĖS TEISĖKŪROS INICIATYVOS Prekybos alkoholio produktais, tabako gaminiais bei narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijavimo ir ūkio subjektų priežiūros srityje 1. Siekdamas užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (toliau Alkoholio kontrolės įstatymas) 18 straipsnio 4 dalies 4 ir 5 punktų nuostatų, ribojančių alkoholinių gėrimų stiprumą ir išpilstymo taros talpą, Departamentas inicijavo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 329 Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo pakeitimą. Šis pakeitimas užtikrino, kad nebūtų gaminami alkoholiniai gėrimai, neatitinkantys jų gamybą reglamentuojančių nacionalinių teisės aktų ir alkoholinių gėrimų grupių, tačiau patenkantys į kitų alkoholinių gėrimų grupę, kuriems netaikomos numatytos Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatos, draudžiančios parduoti tam tikrų alkoholinių gėrimų grupėms priklausančius alkoholinius gėrimus išpilstytus į 2 l talpos tarą. 2. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymą (toliau Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas), parengta: - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 21 d. nutarimo Nr. 74 Dėl Tabako gaminių gamintojų ir (ar) importuotojų ataskaitų apie tabako gaminių, skirtų parduoti Lietuvos Respublikoje, sudedamąsias dalis pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo projektas. Priimtame Nutarime detaliai nurodyta tabako gaminių, elektroninių cigarečių importuotojams ir gamintojams, ketinantiems pateikti minėtus gaminius į Lietuvos Respubliką rinką, informacijos teikimo į Europos Komisijos bendrojo elektroninio registravimo portalą tvarka, adresas, teikimo tvarka, pasikeitus duomenims, susijusiems su pateikėjo adresu, pavadinimu ar kitais rekvizitais; - Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamų rūkomųjų žolinių gaminių gamybai naudotų visų sudedamųjų dalių ir jų kiekių sąrašo teikimo aprašas, patvirtintas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. T1-350 Dėl Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamų rūkomųjų žolinių gaminių gamybai naudotų visų sudedamųjų dalių ir jų kiekių sąrašo teikimo aprašo patvirtinimo (toliau Aprašas). Apraše nustatyta detali informacijos apie rūkomuosius žolinius gaminius teikimo tvarka. 3. Siekiant suderinti Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 221 Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo, nuostatas su priimtais 2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų

5 5 (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005 bei 2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinamuoju reglamentu (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės, Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymu, parengtas šių taisyklių, pakeitimo projektas. Nutarimo projekte apibrėžtas informacijos gavimas iš valstybės institucijų dėl subjektų nepriekaištingos reputacijos, nustatytos licencijų, veiklos vietos registracijos patikslinimo procedūros, patikslinti paraiškų formų rekvizitai. Naujų psichoaktyviųjų medžiagų rizikos vertinimo srityje Departamentas parengė ir pateikė du pasiūlymus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai (toliau Sveikatos apsaugos ministerija) patikslinti bei papildyti Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo, (toliau Kontroliuojamų medžiagų sąrašai) bei šių medžiagų rekomenduojamus kiekius, įtraukiant 48 NPS, iš jų 26 individualia tvarka, o 22 įtraukiant į darinių grupes, nurodant bendrą struktūrą su galimais naujais radikalais medžiagos struktūroje. Taip pat 2016 m. Sveikatos apsaugos ministerijai teikti teisėkūros siūlymai į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų (Gama-Butirolaktono, 1,4 -Butandiolio) rinkos kontrolės priemonėms užtikrinti. II. VEIKLOS PRIEŽIŪROS IR EFEKTYVUMO GERINIMAS Ūkio subjektų, vykdančių veiklą su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), priežiūros efektyvumo didinimas Nuo 2008 m. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo nuostatoms, Departamentas renka informaciją apie Lietuvos chemijos pramonės įmones (daugiau nei 1100), kurios savo veikloje naudoja chemines medžiagas bei jų mišinius, vykdo įvairią komercinę ir/ar gamybinę veiklą, susijusią su cheminėmis medžiagomis. Informacija buvo renkama pildant popierines duomenų teikimo formas. Toks informacijos apdorojimas rankiniu būdu mažino darbo efektyvumą, didino klaidų riziką bei sudarė papildomą naštą ūkio subjektams taisant neatitikimus bei tikslinant pateiktus duomenis (1 pav.).

6 6 Popierinės duomenų teikimo formos PTAKIS 1 pav. Duomenų apie prekursorių apyvartą teikimo efektyvinimas Siekiant optimizuoti informacijos rinkimą ir apdorojimą, gerinti subjektų veiklos priežiūros kokybę bei mažinti administracinę naštą verslui, sukurta Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) teisėtos apyvartos kontrolės informacinė sistema (toliau PTAKIS). PTAKIS tikslas narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų (toliau prekursoriai) teisėtos apyvartos kontrolė bei stebėsena, sudarant galimybę subjektams teikti informaciją apie savo veikloje naudojamus prekursorius elektroniniu būdu (on-line) (2 pav.). Parengtas ir viešai skelbiamas PTAKIS naudojimosi vadovas, kuriuo siekiama palengvinti ir užtikrinti efektyvesnį subjektų darbą bei padėti išvengti esminių klaidų teikiant duomenis elektroninėje erdvėje. Šis PTAKIS naudojimosi vadovas yra paskelbtas Departamento interneto svetainėje. Parengta ir ūkio subjektams išplatinta metodinė informacija subjektams Pagrindiniai reikalavimai veiklai su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), kuriame sistemingai išdėstyti pasikeitę reikalavimai veiklai su prekursoriais, galimų įtartinų sandorių apibrėžtys, būdai bei pateikta kita svarbi informacija. Duomenų sisteminimas ir analizė rankiniu būdu Klaidos duomenų pateikimo formose Popierinės duomenų teikimo formos Duomenų suvedimas į EXEL dokumentą rankiniu būdu Informacijos neatitikimai tarp parduodančių ir perkančių prekursorius 2 pav. PTAKIS vaidmuo veiklos optimizavime PTAKIS Informacijos teikimas EK apie teisėtą apyvarta Lietuvoje Informacijos prieinamumas Valstybinėms institucijoms Rizikos įvertinimas ir veiklos priežiūros planavimas Informacijo s teikimas elektroniniu būdu PTAKIS Nuolatinė prekursorių stebėsena rinkoje Pateiktos informacijos atsekamuma s ir tikslumo gerinimas Subjektų veiklos priežiūra elektroninėj e erdvėje Informacijo s analizė įvairiais pjūviais

7 7 Licencijavimo veiklos (administracinių paslaugų teikimo kokybės gerinimo) efektyvumo didinimas Siekdamas gerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę, Departamentas teikė prioritetą asmenų konsultavimui licencijų įsigijimo ir licencijuojamos veiklos vykdymo klausimais: atnaujintos licencijuojamos veiklos atmintinės, nuolatos vykdoma konsultavimo veika ūkio subjektams prieinamomis ir patogiomis priemonėmis (2016 m. buvo suteiktos 1209 konsultacijos). Šis priemonių kompleksas leido viršyti Departamento strateginiame plane numatytą uždavinį ir pasiekti, kad 2016 m. numatytas vertinimo kriterijus tinkamai užpildytų paraiškų ir dokumentų licencijoms gauti, papildyti, patikslinti dalis nuo pateikto bendro paraiškų skaičiaus buvo viršytas ir sudarė 68 proc. vietoje numatytų 60 proc. Tarpinstituciniai susitarimai valstybės informacinių sistemų ir duomenų registrų naudojimo srityje Siekiant didinti darbo efektyvumą, mažinti susirašinėjimą su valstybės institucijomis, plečiamas valstybės informacinių sistemų ir registrų naudojimas m. Departamentas dėl informacijos apie ūkio subjektų patikimumą raštu kreipdavosi į 10 valstybės institucijų, 2016 metais į 6 (3 pav.). 3 pav. Gaunamos informacijos raštu ir naudojantis valstybės informacinėmis sistemomis ir registrais palyginimas 2014 ir 2016 metais (vnt.) E-paslaugų plėtra Raštu 2014 m m. Skatindamas subjektus dokumentus licencijų įsigijimui teikti elektroninėmis priemonėmis, Departamentas daug dėmesio skyrė informacijos sklaidai apie galimybę teikti dokumentus elektroninėmis priemonėmis m., palyginus su 2015 m., išaugo elektroniniu būdu gautų paraiškų skaičius (4 pav.) Valstybės informacinės sistemos registras

8 m m. 4 pav. El. būdu pateiktų paraiškų ir dokumentų licencijoms gauti palyginimas 2015 ir 2016 m. (vnt.) VšĮ Versli Lietuva Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro organizuotame renginyje Institucijų apdovanojimai 2016 Departamentas apdovanotas padėkos raštu už aktyvią e- sprendimų sklaidą. Tarptautinių informacinių sistemų naudojimas Įgyvendinant 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB nuostatas (toliau Direktyva), Departamentas kaip Lietuvos Respublikos atsakinga institucija, prisijungė prie Europos Komisijos sukurto bendrojo elektroninio registravimo portalo EU- CEG, į kurį tabako gaminių, elektroninių cigarečių gamintojai ir importuotojai teikia pranešimus apie tabako gaminių ir elektroninių cigarečių sudedamąsias dalis. Tai suteikia galimybę Departamentui iš visų gamintojų ir importuotojų gauti vieningos formos informaciją apie Lietuvos Respublikos rinkai teikiamų tabako gaminių ir elektroninių cigarečių sudedamąsias dalis. Ūkio subjektų, vykdančių veiklą su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, priežiūros prioritetas konsultavimas Departamentas 2016 m. suteikė net 576 rašytines ir 1898 žodines konsultacijas (iš viso suteiktos net 2474 konsultacijos) alkoholio produktų, tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių verslo reglamentavimo klausimais (palyginimui, 2015 m. buvo suteikta 1590 konsultacijų). Akivaizdų suteiktų konsultacijų skaičiaus padidėjimą lėmė nuo 2016 m. lapkričio 1 d. įsigalioję svarbūs Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimai, kuriuose buvo nustatyti draudimai skelbti apie alkoholinių gėrimų kainų sumažinimą, organizuoti žaidimus, akcijas, konkursus ar loterijas, kurie skatintų įsigyti ir (ar) vartoti alkoholinius gėrimus ir kt. Departamentas, siekdamas padėti ūkio subjektams prisitaikyti prie naujų įstatymo reikalavimų ir išvengti galimų pažeidimų, išleido rekomendacijas, kurios buvo paskelbtos Departamento interneto svetainėje, konsultacinė medžiaga išplatinta susijusioms asocijuotoms ūkio subjektų organizacijoms, taip pat buvo suorganizuoti susitikimai konsultacijos su suinteresuotų asociacijų ir / ar verslo subjektų atstovais.

9 9 Padidėjusį konsultacijų poreikį taip pat lėmė Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo nuostatų, kuriomis nacionaliniai teisės aktai buvo derinami su ES teisės aktais, pakeitimai, kuriais iš esmės pakeisti tabako gaminių ženklinimo reikalavimai. Efektyvios konsultacinės Departamento veiklos dėka 2016 m. nebuvo nustatyta nei vieno su tabako gaminių ženklinimo reikalavimų pakeitimais susijusio pažeidimo. Nuosekliai didinamas ūkio subjektų, vykdančių veiklą su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, patikrinimų efektyvumas Departamento atliekamų ūkio subjektų, vykdančių veiklą, susijusią su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, patikrinimų ir nustatytų pažeidimų santykis didėja, taigi akivaizdu, kad ūkio subjektų patikrinimai atliekami tikslingiau ir efektyviau (5 pav.) m m m m m. Viso patikrinimų Nustatyta pažeidimų (vnt.) 5pav. Departamento atliekamų patikrinimų ir nustatytų pažeidimų santykis m. Administracinių gebėjimų stiprinimas Viešojo valdymo tobulinimo m. programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 171 Dėl Viešojo valdymo tobulinimo metų programos patvirtinimo, keliami tikslai viešojo valdymo institucijoms, Valstybės vykdomosios valdžios sistemos įstaigų administracijų struktūrų tobulinimo rekomendacijos, nepakankamas finansavimas, technologijų pažanga, skatina nuolat ieškoti būdų, kaip racionaliai pagal turimus išteklius vykdyti priskirtas funkcijas, skatina Departamentą vykdyti efektyvią žmogiškųjų išteklių valdymo politiką, diegti ir taikyti modernias informacines technologijas priskirtoms funkcijoms vykdyti. Per ataskaitinį laikotarpį įdiegta nemokama Elektroninė dokumentų valdymo sistema (edvs). Optimizuoti žmogiškieji ištekliai. Atlikti pokyčiai vidaus administravimo organizavime: atliktas administracijos struktūrinių padalinių funkcijų įvertinimas ir buvo priimti sprendimai dėl kai kurių jų vykdomų funkcijų perskirstymo; įvertinus vadovaujančių pareigybių poreikį, atliekamas funkcijas, buvo atsisakyta vienos vadovaujančio darbuotojo pareigybės; pakeista už personalo

10 10 administravimą atsakingo darbuotojo pareigybė papildomai priskiriant funkcijas, nesusijusias su personalo valdymu; sudarytos sąlygos karjerai įstaigos viduje. Departamento darbuotojams buvo sudarytos galimybės kelti kvalifikaciją vadovavimo, lyderystės, komandos formavimo, komunikacinių gebėjimų stiprinimo, viešųjų pirkimų srityse metais prisijungta prie portalo Mano Vyriausybė, kuris suteikė galimybę atnaujinti Departamento interneto svetainės dizainą, koreguoti jos struktūrą bei sutaupyti piniginių lėšų. Sumažintos nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros išlaidos: 2016 metais išlaidos, tenkančios 1 kv. m bendro Departamento valdomo turto, sudarė 7,34 eurus (2015 m. 8,61 eurus). Per ataskaitinius metus vykdytų elektroninių viešųjų pirkimų vertės dalis nuo visų įstaigos per ataskaitinius metus vykdytų viešųjų pirkimų vertės sudarė 57,8 proc. III. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI Departamento strateginis tikslas stabdyti ir mažinti alkoholio, tabako bei neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų, jų pirmtakų (prekursorių) pasiūlą ir paklausą. Departamento strateginis tikslas vertintas 4 efekto vertinimo kriterijais: 1. Efekto kriterijus: Mažėjanti kasdien rūkančių vyrų dalis (2014 m. 33,0 proc.) 2015 m. rodiklio reikšmė nenumatyta, nes šis rodiklis gaunamas iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atliekamo Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimo, kuris yra atliekamas kas dvejus metus. Paskutinio tyrimo duomenimis, 2014 m. kasdien rūkė 33 proc. vyrų m. rodiklio reikšmė bus žinoma 2017 m. II ketvirtį. Rūkymo paplitimas, didėjęs iki 2000 m., vėlesniais metais tarp vyrų pradėjo mažėti. 2. Efekto kriterijus: Kasdien rūkančių moterų dalies stabilizavimas (2015 m. 12 proc.) 2015 m. rodiklio reikšmė nenumatyta, nes šis rodiklis gaunamas iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atliekamo Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimo, kuris yra atliekamas kas dvejus metus. Paskutinio tyrimo duomenimis, 2014 m. kasdien rūkė 12 proc. moterų m. rodiklio reikšmė bus žinoma 2017 m. II ketvirtį. Rūkymo paplitimas, didėjęs iki 2000 m., vėliau tarp moterų stabilizavosi. 3. Efekto kriterijus: Mažėjantis vienam gyventojui tenkančio absoliutaus (100 procentų) alkoholio metinis suvartojimas (litrais) (2015 m. 12,0 litrų) m. vienas šalies gyventojas suvartojo vidutiniškai 12,0 litrų šalies mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonėse įsigyto absoliutaus (100 proc.) alkoholio, tai 0,1 litro mažiau nei 2014 m m. rodiklio reikšmė bus žinoma 2017 m. II ketvirtį. 4. Efekto kriterijus: metų Lietuvos gyventojų, neteisėtai vartojusių narkotines ir psichotropines medžiagas per paskutinius 12 mėnesių, dalis (proc.). Rodiklis metų Lietuvos gyventojų, per paskutinius 12 mėnesių neteisėtai vartojusių narkotines ir psichotropines medžiagas, dalis (proc.) apskaičiuojamas Departamento atliktu Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas Lietuvoje tyrimu, siektina reikšmė numatyta 2016 m. 2,5 proc. Šis tyrimas yra atliekamas kas ketverius metus m. tyrimo rezultatų duomenimis 3,1 proc metų Lietuvos gyventojų per paskutinius 12 mėnesių neteisėtai vartojo narkotines ir psichotropines medžiagas.*** ***Efekto kriterijaus metų Lietuvos gyventojų, neteisėtai vartojusių narkotines ir psichotropines medžiagas per paskutinius 12 mėnesių, dalis (proc.). reikšmė viršyta dėl nepalankių veiksnių, tokių kaip sudėtingai kontroliuojama ir populiarėjanti neteisėta psichoaktyviųjų medžiagų prekyba internete, viešosios informacijos bei socialinių tinklų įtaka formuojant teigiamą požiūrį į narkotinių ir psichotropinių medžiagų, alkoholio bei tabako vartojimą.

11 11 Įgyvendindamas strateginį tikslą, 2016 m. Departamentas įgyvendino programą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės bei vartojimo prevencijos įgyvendinimas ir koordinavimas. Programos tikslas užtikrinti efektyvų narkotinių ir psichotropinių medžiagų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), tabako ir alkoholio kontrolės bei vartojimo prevencijos įgyvendinimą ir koordinavimą. Siekiant įgyvendinti programą, Departamento veikla buvo vykdoma šiose srityse: 1. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija Ankstyvosios intervencijos programos plėtra nacionaliniu lygiu Departamentas, siekdamas, kad vaikai ir jaunimas, eksperimentuojantys su psichoaktyviosiomis medžiagomis, netaptų nuo jų priklausomi, nuosekliai tęsia ankstyvosios intervencijos (toliau AI) programos įgyvendinimą Lietuvoje. Siekiant sukurti veiksmingą ankstyvosios intervencijos paslaugų sistemą, yra plečiamas ir stiprinamas suinteresuotų įstaigų, institucijų, organizacijų bendradarbiavimo tinklas m. Departamentas kartu su suinteresuotų institucijų atstovais organizavo tarpžinybinius susitikimus 5, kuriais buvo siekiama spręsti institucijų bendradarbiavimo, vykdant AI programą, klausimus. Įvykusių posėdžių rezultatas Departamento parengtas rekomendacinis Vilniaus mieste gyvenančių vaikų nukreipimo, skiriant minimalią vaiko priežiūros priemonę, dalyvauti AI vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas). Apraše rekomenduojama,kad Vilniaus miesto vaiko gerovės komisija, skirdama vaiko minimalios priežiūros priemones, nukreiptų alkoholį ar narkotikus vartojančius vaikus apmokytiems ir dirbantiems pagal Departamento parengtą AI programą Vilniaus miesto psichologinės pedagoginės tarnybos ir Vilniaus priklausomybės ligų centro specialistams. Kontekstas Mokymų dalyvių skaičius Dalyvavusių savivaldybių skaičius 2015 m m m. apmokyti savivaldybių specialistai, kurių išsidėstymas sudaro 43 proc. valstybės teritorijos Įtraukta 14 naujų savivaldybių 2016 m. apmokytų savivaldybių speialistų išsidėstymas teritorijoje - 67proc. 6 pav. Ankstyvosios intervencijos programos plėtra savivaldybėse Privalomo dalyvavimo AI programoje bandomasis modelis sukurtas Vilniaus miestui, todėl bus tęsiama jo plėtra Lietuvoje m. Vilniaus priklausomybės ligų centro specialistams buvo nukreipta 18 jaunų asmenų dalyvauti AI programoje, t. y. jie dalyvavo pradiniame pokalbyje. Buvo sudaryta 6 asmenų grupė, kuri AI programą baigė. Vilniaus miesto psichologinėje pedagoginėje tarnyboje vykdomą AI programą 2016 m. baigė 20 jaunų asmenų.

12 12 Bendradarbiavimas ir veiksmų koordinavimas prevencijos srityje Bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis Skatinant pilietinės visuomenės įsitraukimą inicijuojant, svarstant bei sprendžiant psichoaktyviųjų medžiagų pasiūlos ir paklausos mažinimo klausimus Lietuvoje, Departamentas 2016 m. sukūrė nevyriausybinių organizacijų platformą, į kurią įsitraukė 13 skėtinių nevyriausybinių organizacijų ir 1 asociacija. DALYVAVIMAS PASITIKĖJIMAS Informacija Konsultacijos Dialogas Partnerystė ATSKAITINGUMAS IR SKAIDRUMAS AUTONOMIJA IR PRIKLAUSOMYBĖ 7 pav. Nevyriausybinių organizacijų platformos veiklos organizavimo sritys Siekiant motyvuoti ir nukreipti narkotines ir psichotropines medžiagas vartojančius asmenis bei Vilniaus romų tabore besilankančius asmenis gauti socialinės ir psichologinės reabilitacijos paslaugas trumpalaikės socialinės globos įstaigose, 2016 m. buvo sukurtas bendradarbiavimo tinklas su įstaigomis / organizacijomis, teikiančiomis žemo slenksčio paslaugas, ir Departamento vykdomo projekto Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija partneriais. Susitarimą dėl bendradarbiavimo pasirašė 27 įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos. Tikslinių grupių apklausos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos klausimais, naudojant interaktyvias tikslinę grupę pasiekiančias priemones 2016 m. Departamentas, siekdamas išsiaiškinti dažniausiai bei intensyviausiai vykdomas prevencines priemones bei specialistų mokymų prevencijos klausimais poreikius, atliko Lietuvos visuomenės sveikatos biurų, atvirų jaunimo centrų, erdvių ir savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų apklausas. Išanalizavus pateiktus duomenis parengtos ataskaitos su išvadomis ir rekomendacijomis, kurios išplatintos savivaldybėms ir suinteresuotoms institucijoms. Apklausų rezultatai parodė narkotikų kontrolės komisijų narių bei kitų savivaldybės specialistų mokymų poreikį. Dėl to 2016 m. Departamentas organizavo mokymus savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų nariams (dalyvavo 192 specialistai); psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos kokybės standartų mokymus (dalyvavo 36 specialistai); ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimo mokymus (dalyvavo 78 specialistai). Siekiant išsiaiškinti, kokios informacijos ir įgūdžių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos srityje mokyklinio amžiaus vaikų tėvams trūksta, kokiose veiklose, galinčiose suteikti daugiau žinių ir įgūdžių, jie norėtų dalyvauti, kiek jie bendrauja su savo vaikais apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo keliamą žalą bei kiek tėvams skirta informacija juos pasiekia, atsižvelgiant į tikslinę grupę ir jos pasiekiamumą, atlikta elektroninė tėvų apklausa, kurioje dalyvavo 2207 respondentai bei kurios pagrindu formuojamos ir planuojamos šios tikslinės grupės prevencijos priemonės. Departamentui siekiant užtikrinti kuo didesnę informacijos apie rūkymo keliamą žalą bei

13 13 keliamus pasyvaus rūkymo pavojus vaikams sklaidą, mokinių tėvams elektroniniame dienyne Mano dienynas buvo pradėta transliuoti nuoroda m. tęsiama 2015 m. pradėta socialinė informacinė kampanija Vaikai seka tėvų pavyzdžiu, kurios tikslas paveikti tėvų elgseną, skatinti elgtis atsakingai prieš savo vaikus bei susimąstyti, ar esame tinkamas pavyzdys savo vaikams, formuojant neigiamas nuostatas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo atžvilgiu. Bendradarbiavimas su valstybės institucijomis bei įstaigomis Didesnis dėmesys 2016 m. skirtas Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau Kalėjimų departamentas) ir jam pavaldžių įstaigų specialistų kvalifikacijos tobulinimui. Organizuotas mokymų ciklas Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų specialistams psichoaktyviųjų medžiagų paklausos mažinimo klausimais, kuriuose dalyvavo 42 specialistai. Siekiant spręsti psichologinės socialinės reabilitacijos laisvės atėmimo vietose klausimus, organizuotas pasidalinimas gerąją praktika su užsienio šalių specialistais. Valstybės, savivaldybės institucijų ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimo modelio sukūrimas Siekdamas motyvuoti priklausomus asmenis gydytis, užtikrinti paslaugų tęstinumą po gydymo, išvengti priklausomų asmenų atkryčio, Departamentas inicijavo valstybės, savivaldybės institucijų ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimo modelio sukūrimo projekto rengimą sudarytos darbo grupės pagrindu, surinko, išanalizavo ne tik Lietuvos, bet ir kitų užsienio valstybių patirtį. Siekiant didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bei numatyti atskiras sistemos grandis, kuriose asmuo galėtų būti išorinių veiksnių motyvuojamas gydytis, pateikta apie dešimt pasiūlymų, o ankstyvosios intervencijos paslaugų prieinamumo, tarpinstitucinio veiklos koordinavimo, pagalbos saugaus eismo pažeidimus padariusiems neblaiviems vairuotojams, darbdavių vaidmens ir darbo vietos išsaugojimo ir įdarbinimo veiklos srityse dar 10 pasiūlymų, siekiant užtikrinti paslaugų tęstinumą po gydymo, išvengti priklausomų asmenų atkryčio. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartai Departamentas, siekdamas tobulinti specialistų kompetencijas bei sutelkti dėmesį į savivaldybėse vykdomų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinių veiklų kokybės gerinimą, užtikrinant Lietuvos ir užsienio šalių gerosios praktikos pavyzdžių sklaidą ir taikymą kryptingai skatino Lietuvos specialistus vykdyti kokybišką psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją. Atsižvelgdamas į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro rekomendacijas bei specialistų mokymų poreikio apklausų rezultatus Departamentas 2016 m. išvertė, adaptavo ir išleido Europos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartų sutrumpintą variantą ir pradėjo mokymų ciklą specialistams, kaip taikyti šiuos standartus organizuojant ir vykdant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos priemones. Mokymų vertinimo apklausos rezultatai parodė, kad dauguma mokymų dalyvių buvo patenkinti mokymais, nes ši veikla buvo aktuali jų darbui. Didžioji dalis mokymų dalyvių taip pat rekomenduotų mokymus kitiems bei sutiko, kad mokymai buvo įdomūs, atitiko jų lūkesčius, mokymų metu įgijo žinių ir / ar įgūdžių. Departamentas yra numatęs tęsti mokymus m.

14 14 8 pav. Bendradarbiavimo ir prevencijos veiksmų koordinavimas Informuotumo apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pavojų bei su vartojimu susijusias pasekmes didinimas 2016 m. Departamentas parengė ir išplatino 13 informacinių leidinių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos temomis, skirtų įvairioms tikslinėms grupėms (vaikams, jaunimui, tėvams ir visuomenei) bei savivaldybių specialistams. Atsižvelgiant į lyčių aspektus vykdant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją buvo parengta ir Departamento interneto svetainėje paskelbta informacinė medžiaga merginoms apie alkoholio vartojimo keliamą žalą sveikatai ir išvaizdai. Atkreiptas išskirtinis dėmesys į labiausiai pažeidžiamą tikslinę grupę vaikus. Bendradarbiaujant su asociacija Mentor Lietuva 2016 m. vasario 8 16 d. paminėta alkoholikų vaikų savaitė: platinti Mentor Lietuva parengti vaizdo klipai, parengta ir išplatinta informacinė medžiaga apie suaugusius alkoholikų vaikus, apie pagalbą vaikams, kurių tėvai priklausomi nuo alkoholio, ir tokiose šeimose gyvenančių vaikų problemas. Departamentas kartu su Ugdymo plėtotės centru 2016 m. organizavo tris tiesiogines Mokytojo TV vaizdo transliacijas, skirtas ugdymo įstaigų specialistams šiomis temomis: Kodėl reikalingas elektroninių cigarečių draudimas asmenims iki 18 metų?, Efektyvus tėvų įtraukimas į mokykloje vykdomas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos veiklas, Narkotikai. Kada ir kaip kalbėti su mokiniais apie narkotikus?. Buvo sukurta interaktyvi nuoroda, kurioje pateikiama informacija, kur konkrečioje savivaldybėje reikėtų kreiptis pagalbos, jeigu vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas. Pagalba metantiems rūkyti Įgyvendindamas Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo nuostatas, Departamentas 2016 m. sukūrė specializuotą svetainę kurioje asmenys, norintys mesti rūkyti, galėtų rasti reikiamą informaciją, patarimus, kaip tai padaryti, pasidalinti savo sėkmės istorijomis.

15 15 9 pav. Specializuota internetinė svetainė norintiems mesti rūkyti Socialinių informacinių kampanijų tęstinumas bei naujų kampanijų inicijavimas 2016 m. tęsiant socialinę informacinę kampaniją Vaikai seka tėvų pavyzdžiu atnaujintas ir išleistas informacinis leidinys tėvams Vaikai seka tėvų pavyzdžiu, nenaudojant jokių papildomų finansinių išteklių užtikrintas vaizdo klipo Vaikai seka tėvų pavyzdžiu transliavimas Vilniaus Lazdynų, Antakalnio poliklinikose ir Žalgirio klinikoje, Vilniaus raj. centrinėje poliklinikoje, Kauno Šilainių poliklinikoje, Utenos pirminės sveikatos priežiūros centre esančiuose vaizdo ekranuose. Vaizdo klipas taip pat buvo transliuotas IKI tinklo parduotuvėse esančiuose ekranuose ir Lietuvos edukologijos universitete. Departamentas 2016 m. prisijungė prie Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo prevencijos biuro (UNODC) įgyvendinamos socialinės informacinės kampanijos Pirmiausia išklausyk (angl. Listen first). Kampaniją sudaro vaizdo klipas ir skirtingoms tikslinėms grupėms (politikos formuotojams, tėvams) skirta informacinė medžiaga, kuri buvo išversta į lietuvių kalbą ir išplatinta 230 valstybės, savivaldybės įstaigų, institucijų, nevyriausybinių organizacijų. Šia kampanija siekiama skatinti palaikyti moksliniais įrodymais pagrįstą prevenciją tam, kad vaikai augtų laimingi ir atsparūs neigiamiems rizikos veiksniams. Siekdamas atkreipti visuomenės ir ypač jaunų žmonių dėmesį, kokios pražūtingos pasekmės gali kilti vairuojant apsvaigus nuo psichoaktyviųjų medžiagų, Departamentas, bendradarbiaudamas su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, nenaudodamas papildomų finansinių resursų organizavo vaizdo klipo Vairavimas apsvaigus gali būti pavojingas (angl. Drugs and driving ) transliacijas. Vaizdo klipas 2016 m. lapkričio mėn. buvo transliuojamas LNK, TV1, BTV, Info TV, TV3, TV6, TV8, Lietuvos ryto televizijų bei Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos eteriuose. Iš viso klipas buvo transliuotas 162 kartus.

16 16 2. Veiklos su alkoholio produktais, tabako gaminiais ir narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijavimas Pagrindinės veiklos kryptys 2016 m. gruodžio 31 d. galiojo 636 Departamento išduoti alkoholio produktų ir tabako gaminių didmeninės prekybos, gamybos licencijos, leidimai įsigyti ir (ar) naudoti etilo alkoholį bei veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos ir veiklos vietos registracijos pažymėjimai. Kaip matyti 10 paveiksle, daugiausia augo licencijų verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais skaičius. Licencijų verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ir licencijų gaminti alkoholio produktus skaičius augo nežymiai arba išliko stabilus, nes panaikinamų ir išduodamų licencijų santykis buvo panašus. 10 pav. Departamento išduotų galiojančių licencijų verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, alkoholio produktų gamyba, tabako gaminių didmenine prekyba skaičiaus kitimas m m. išduotos, papildytos ir patikslintos 296 licencijos, leidimai ir pažymėjimai, lyginant su 2015 m. 27 procentais daugiau. Departamento išduotų leidimų pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį skaičius mažėjęs iki 2010 m., stabilizavosi ir kasmet apytikriai išduodamas panašus leidimų skaičius (11 pav.).

17 17 11 pav. Departamento išduotų leidimų pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį skaičiaus kitimas m. (vnt.) Pagal Departamento išduotus leidimus efektyviai vykdoma pagal nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio panaudojimo ir pardavimo kontrolė. Vertindamas gaunamus ūkio subjektų etilo alkoholio panaudojimo ir pardavimo duomenis, vien tik 2016 m. Departamentas prevenciškai įspėjo 17 subjektų dėl galimų licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų. Parduoto ir naudojamo gamybos, techninėms bei mokslo ir tyrimo reikmėms nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio kiekių kitimo dinamika pateikta 12 ir 13 paveiksluose m. parduoto nedenatūruoto etilo alkoholio kiekio sumažėjimą lėmė tai, kad 2016 m. apie litrų absoliučiu alkoholiu (LPA) mažiau negu 2015 m. jo sunaudota saldainių gamybai, apie (LPA) mažiau alkoholio gamyboje techninėms reikmėms m m m m m m. 12 pav. Pagal Departamento išduotus leidimus parduoto nedenatūruoto etilo alkoholio, skirto naudoti gamybos, techninėms reikmėms bei mokslo ir tyrimo darbams kiekio (LPA) kitimas m. Parduoto denatūruoto etilo alkoholio kiekio padidėjimui 2016 m. įtakos turėjo tai, kad ūkio subjektai daugiau denatūruoto etilo alkoholio naudojo gamybos reikmėms.

18 pav. Pagal Departamento išduotus leidimus parduoto denatūruoto etilo alkoholio, skirto naudoti gamybos, techninėms reikmėms bei mokslo ir tyrimo darbams kiekio (LPA) kitimas m. Užsienio ūkio subjektų konsultavimas m m m m m m. Įgyvendindamas nacionalinio koordinatoriaus funkcijas, Departamentas konsultacijas teikė ne tik Lietuvos subjektams, kurie verčiasi tabako gaminių ir elektroninių cigarečių verslu, tačiau ir užsienio gamintojams, importuotojams, kitiems suinteresuotiems asmenims dėl pranešimų apie tabako gaminius, elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles, naujoviškus tabako gaminius, teikimo tvarkos į naujai sukurtą bendrąjį Europos Komisijos elektroninį registravimo portalą EU-CEG, taip pat Direktyvos nuostatų, susijusių su minėtų duomenų teikimu, perkėlimu į nacionalinius teisės aktus, duomenų teikimo terminų, mokesčių už duomenų talpinimą ir kt m. buvo atsakyta į 42 paklausimus dėl elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių bei 8 dėl tabako gaminių sudedamųjų dalių teikimo tvarkos. 3. Ūkio subjektų, vykdančių veiklą, susijusią su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, priežiūra Ekonominių sankcijų už Alkoholio kontrolės įstatymo ir Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimus taikymas Departamentas 2016 m. priėmė 139 nutarimus taikyti ekonomines sankcijas. Buvo nustatyti 197 įvairaus pobūdžio Alkoholio kontrolės įstatymo (14 pav.) ir Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (15 pav.) pažeidimai.

19 19 28% 24% 2% 6% 5% 22% 13% AKĮ pažeidimai, susiję su prekybos laiko apribojimais AKĮ pažeidimai, susiję su alkoholinių gėrimų įsigijimo dokumentais ir jų įforminimu AKĮ pažeidimai, susiję su reklama AKĮ pažeidimai, susiję su prekybos vietų ribojimu Alkoholinių gėrimų pardavimas nepilnamečiams Alkoholinių gėrimų pardavimas neblaiviems asmenims Kiti AKĮ pažeidimai 14 pav m. Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų struktūra (proc.) 26% 5% 27% Veikla be licencijų 3% 13% 15 pav m. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimų struktūra (proc.) Veiklos kokybę taikant ekonomines sankcijas už Alkoholio kontrolės įstatymo ir Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimus parodo tai, kad teismų panaikintų (pakeistų) Departamento nutarimų skaičius yra minimalus. Per 2016 m. buvo išnagrinėti 44 skundai dėl Departamento priimtų nutarimų taikyti ekonomines sankcijas (16 pav.). 26% Tabako gaminių, nepaženklintų nustatyta tvarka, be banderolių laikymas ir pardavimas Su elektroninėmis cigaretėmis ir/ar jų pildyklėmis susiję pažeidimai Informacijos apie tabako gaminius teikimo ir/ar jų reklamos draudimo pažeidimai Tabako gaminių pardavimas nepilnamečiams Kiti TKĮ pažeidimai

20 20 4% 5% 2% 89% Atmesti skundai (Departamento nutarimai palikti galioti) Atsisakyta priimti skundus Skundai patenkinti iš dalies Skundai patenkinti visiškai (Departamento nutarimai panaikinti) 16 pav m. Teismų išnagrinėti skundai dėl Departamento priimtų nutarimų taikyti ekonomines sankcijas (proc.) Su tabako gaminiais susijusių gaminių (elektroninių cigarečių ir/ar jų pildyklių) gamyba ir prekyba besiverčiančių ūkio subjektų veiklos priežiūra Nuo 2015 m. gegužės 1 d. uždraudus nuotolinę prekybą elektroninėmis cigaretėmis ir jų pildyklėmis, taip pat apribojus šių prekių reklamą (absoliutus elektroninių cigarečių ir jų pildyklių reklamos draudimas įsigaliojo 2016 m. liepos 1 d.), Departamentas vykdo interneto svetainių, kuriose gali būti vykdoma nuotolinė prekyba šiais gaminiais stebėseną. Vykdant stebėseną per 2016 m. buvo nustatyti 5 Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimai. Alkoholinių gėrimų, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių platinimo masiniuose renginiuose ir jaunimo pasilinksminimo vietose kontrolė Įvertinęs problemas, kylančias dėl alkoholio vartojimo masiniuose jaunimo renginiuose, Departamentas 2016 m. organizavo ir kartu su kitomis ūkio subjektų veiklos priežiūrą vykdančiomis ir teisėsaugos institucijomis atliko renginių analizę pagal rizikos faktorius ir vykdė bendrus patikrinimus, kurių metu buvo nustatyti grubūs Alkoholio kontrolės įstatymo bei Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimai: prekyba alkoholiniais gėrimais neturint nustatyta tvarka išduotos licencijos (2 atvejai), uždraustos alkoholio ir tabako reklamos skleidimas (po atvejį), prekyba tabako gaminiais neturint nustatyta tvarka išduotos licencijos (1 atvejis). Be to masiniuose renginiuose buvo nustatyta ir kitų teisės aktų pažeidimų (įvairūs mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai, 4 nelegalaus darbo atvejai ir kt.).

21 Atlikta patikrinimų masiniuose renginiuose (vasaros sezono metu) Šių patikrinimų metu nustatyta pažeidimų 17 pav m. vykdyti patikrinimai ir nustatyti pažeidimai masiniuose renginiuose (vnt.) Tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir veiklos koordinavimas Departamentas, vykdydamas valstybės institucijų ir savivaldybių veiksmų priežiūros ir koordinavimo funkciją, 2016 m. organizavo mokymus valstybės institucijų ir savivaldybių darbuotojams, kurių tikslas gilinti valstybės institucijų ir savivaldybių darbuotojų žinias tabako ir alkoholio kontrolės bei licencijavimo srityse: organizuoti mokymai Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnams, trečius metus iš eilės vyko mokymai savivaldybių darbuotojams ir policijos pareigūnams licencijavimo bei veiklos, susijusios su mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais, priežiūros klausimais. Mokymai savivaldybių darbuotojams, atsakingiems už licencijų išdavimą, duoda akivaizdžius rezultatus, nes kasmet mažėja nustatomų pažeidimų išduodant licencijas savivaldybėse skaičius (18 pav.) m. Departamentas taip pat organizavo 9 valstybės institucijų, ūkio subjektų, savivaldybių atstovų pasitarimus alkoholio, tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės srityje. Darytina išvada, kad alkoholio, tabako ir su tabako gaminiais susijusių gaminių sektoriuje veikia Departamento sukurtas efektyvus ūkio subjektų veiklos priežiūros bei pažeidimų prevencijos mechanizmas m m m. Iš viso patikrinta savivaldybių Nustatyta pažeidimų išduodant licencijas 18 pav m. Nustatytų pažeidimų išduodant licencijas pokytis (vnt.)

22 22 4. Ūkio subjektų, vykdančių veiklą su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), priežiūra Veiklos optimizavimas Teisėkūros iniciatyvos ES ir LT Duomenų teikimas elektroniniu būdu Deklaracijos apie vykdomą veiklą Veiklos koordinavimas ir bendradarbiavimas Tarp veiklos priežiūrą ir kontrolę vykdančių institucijų Tarp subjektų ir valstybinių institucijų Veiklos priežiūra Stebėsena Konsultavimas Subjektų veiklos priežiūra Mokymas ir kompetencijų tobulinimas Duomenų rinkimas Informacijos teikimas Licencijavimas Licencijos Veiklos vietos registravimas Eksporto ir importo leidimai Bendradarbiavimas su ES ir VN atsakingomis institucijomis 19 pav. Pagrindinės Departamento veiklos kryptys prekursorių kontrolės srityje Pagrindinės veiklos kryptys Tarptautinė veikla Duomenų teikimas EK ir JT Įgyvendindamas teisės aktais numatytus reikalavimus veiklai su prekursoriais, 2016 m. Departamentas vykdė šias pagrindines priemones: teisėtos prekursorių apyvartos stebėseną bei kontrolę, informacijos apie ūkio subjektų veiklą rinkimą ir vertinimą, subjektų konsultavimą bei mokymą, siekiant užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažeidimams, bei užtikrino sėkmingą ir efektyvų darbą, įgyvendinant priemones pagal pagrindines veiklos kryptis prekursorių kontrolės srityje (19 pav.). Siekiant nustatyti, kaip ūkio subjektai laikosi teisės aktais nustatytų reikalavimų veiklai su prekursoriais, 2016 m. buvo atlikti 89 ūkio subjektų veiklos patikrinimai. Atliekant veiklos patikrinimus pagrindinis dėmesys buvo teikiamas naujai įsisteigusiems ūkio subjektams, kurie platina prekursorius. Buvo vertinama, ar prekursoriai platinami patikimiems klientams, subjektai buvo supažindinami su galimomis rizikomis dirbant prekursorių platinimo srityje m. Departamentas surinko informaciją iš daugiau nei 1100 ūkio subjektų apie jų teisėtoje veikloje naudojamas chemines medžiagas: 360 iš jų savo apyvartoje turėjo prekursorių, 30 iš jų savo apyvartoje turėjo ir į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų. Surinktų duomenų pagrindu suformuotos bei pateiktos ataskaitos į Europos Komisijos duomenų bazę CIRCA BC, atliktas ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimas, parengtas planinių patikrinimų metinis planas m. ūkio subjektų veiklos patikrinimų pagrindinis prioritetas naujos įmonės, savo veikloje naudojančios ir platinančios prekursorius. Vadovaudamasis JT rekomendacijomis bei atsižvelgiant į naujas rinkos tendencijas, 2016 m. Departamentas atnaujino rekomendacines gaires ūkio subjektams Etikos kodeksas, nustačius įtartinus sandorius. Atnaujintose rekomendacinėse gairėse apibrėžtos detaliai išdėstytos konkrečios situacijos, sutelkiant dėmesį į ūkio subjektų veiklos gerinimą bei stebėsenos efektyvumo didinimą, siekiant, kad teisėtai veiklai skirtos cheminės medžiagos būtų naudojamos tik teisėtiems tikslams.

23 23 Priėmus Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo naują redakciją, Departamentui suteikta teisė vykdyti veiklos, susijusios su į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, stebėseną m. Departamentas papildė ir pagal aktualias rinkos tendencijas atnaujino Į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašą, į kurį įtraukta 61 cheminė medžiaga, ir kurių atžvilgiu vykdoma stebėsena, atliekant ūkio subjektų veiklos priežiūros veiksmus bei analizuojant duomenis kitų atsakingų institucijų informacinėse sistemose AIVIKS ir MSS. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas prekursorių kontrolės srityje Departamentas vystė ir sėkmingai vykdė kompetentingų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą, tiesiogiai bendradarbiavo su Muitinės kriminaline tarnyba, Policijos departamentu, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentu, Valstybine vaistų kontrolės tarnyba (20 pav.): 1. Organizuoti 5 mokymai muitinės, valstybinės sienos apsaugos, Kalėjimų departamento pareigūnams apie prekursorius ir į oficialų sąrašą neįtrauktas medžiagas, šių medžiagų teisinį reguliavimą, galimas teisėtas ir neteisėtas jų naudojimo sritis, naujas minėtų medžiagų prekybos tendencijas Sąjungos rinkoje bei su tuo atsiradusias problemas; 2. Organizuoti Tarpinstitucinės narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės veiksmų koordinavimo komisijos posėdžiai, siekiant atnaujinti į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašą bei spręsti kitas aktualias problemas; 3. Konsultuoti ūkio subjektai, kaip atpažinti įtartinus sandorius, kur kreiptis ir ką informuoti nustačius galimos diversijos atvejus (cheminių medžiagų, naudojamų teisėtais tikslais, panaudojimas neteisėtoje veikloje), taip pat konsultavo atsakingas institucijas teisinio reguliavimo klausimais. Keitimasis informacija apie įtartinus sandorius Tarpinstitucinė komisija VRAAD POLICIJA Mokymai VVKT MUITINĖ Veiksmų koordinavimas ir sprendimų siūlymas NTAKD Bendri subjetų veiklos patikrinimai 20 pav. Valstybinių institucijų bendradarbiavimo kryptys prekursorių kontrolės srityje

24 24 5. NPS rizikos vertinimas Keitimasis informacija Departamentas organizuoja ir dalyvauja informacijos apsikeitime apie naujas rinkoje pasirodžiusias psichoaktyviąsias medžiagas, apie kurias informacija buvo gauta per Ankstyvojo perspėjimo sistemą (angl. Early warning system, toliau - EWS) iš Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (toliau - ENNSC) arba iš kitų atsakingų, kontrolę vykdančių institucijų ir koordinuoja šios informacijos apsikeitimą tarp kompetentingų institucijų Lietuvoje bei siūlo priemones, labiausiai tinkamas stebimų psichoaktyviu efektu pasižyminčių medžiagų kontrolei užtikrinti (21 pav.). Kalėjimų departamentas prie LR Teisingumo ministerijos Valstybinė teismo medicinos tarnyba Muitinės departamentas prie LR Finansų ministerijos Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos Valstybinis psichikos sveikatos centras Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Lietuvos teismo ekspertizės centras Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Policijos departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos 21 pav. Keitimosi informacija apie NPS schema NTAKD ENNSC per EWS 2016 m. valstybinės laboratorijos pranešė Departamentui apie 3 pirmą kartą nustatytas NPS Lietuvoje. Surinktos informacijos pagrindu apie naujas Lietuvos rinkoje pasirodžiusias medžiagas Departamentas parengė pranešimų formas ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikė ENNSC per EWS. Iki 2016 m. NPS skaičius Europoje kasmet vis didėjo, tačiau 2016 m. šis skaičius stabilizavosi tai rodo kasmet iš ENNSC per EWS gaunamų pranešimų skaičius apie rinkoje pasirodžiusias NPS (22 pav.) m. Departamentas gavo 67 pranešimus iš ENNSC apie naujas rinkoje pasirodžiusias medžiagas. Lyginant su 2015 m., naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rinkoje sumažėjo net trečdaliu (35,6 proc.).

25 m m m m m m. 22 pav. Iš ENNSC gautų naujų pranešimų apie NPS skaičius (vnt.) NPS rizikos vertinimas ir bendradarbiavimas Departamentas organizuoja tarpinstitucinius posėdžius naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo bei pasiūlos mažinimo klausimais m. Departamentas suorganizavo 3 Tarpžinybinės naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos (toliau Komisija) posėdžius (2016 m. balandžio 21 d., liepos 27 d., lapkričio 4 d.), kurių metu buvo svarstytos 86 medžiagos. Departamentas parengė du pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai tikslinti bei papildyti Kontroliuojamų medžiagų sąrašus, įtraukiant 48 NPS, iš jų 26 individualia tvarka, o 22 įtraukiant į darinių grupes, nurodant bendrą struktūrą su galimais naujais radikalais medžiagos struktūroje. 32 NPS, apie kurias buvo pranešta per EWS, rinkos ribojimo priemonės jau buvo taikomos a priori pagal Kontroliuojamų medžiagų sąrašuose esančius darinių grupių, kurios nuolat yra papildomos naujais radikalais, apibrėžimus. 6 NPS buvo atidėtos tolesniam stebėjimui bei informacijos apie juos papildymui. Per 2016 m. į Kontroliuojamų medžiagų sąrašus daugiausia įtraukta sintetinių kanabinoidų darinių 14 bei katinonų 12, fenetilamino darinių 11, fentanilių 8 (23 pav.) Sint. kanabinoidai Katinonai 7 Fenetilaminai Fentaniliai 8 12 Amfetaminai Pirovaleronai Fenciklidinai Triptaminai Fenidatai pav m. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus įtrauktos NPS

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC Narkotinių ir psichotropinių medžiag iagų vartojimo ir narkomanijos paplitimo nustatymas, informacinių sistemų plėtra Pranešėjas: ERNESTAS JASAITIS Data: 2008 m. gegužės 30 d. NACIONALINĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode] Projektas JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO SUKŪRIMAS Finansuojamas pagal 2009 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

BIUDŽETO PROGRAMŲ IR JŲ SĄMATŲ

BIUDŽETO PROGRAMŲ IR JŲ SĄMATŲ SUDERINTA Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis 19 m. sausio 5 d. PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 19 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1R-69 LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš da

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš da EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 09 27 COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013 PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013 Leidinys parengtas įgyvendinant Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2013 2015 m. strateginio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2013 m. veiklos ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2013 METŲ VEIKLOS PLANO

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUP

Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUP Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis 2017-04-28 direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Ataskaita visuomenei 2014

Ataskaita visuomenei 2014 Efektyvi ekonominė šalies raida neįmanoma be efektyvios sistemos. Kelių transportas išlaiko svarbią poziciją tiek vidaus, tiek tarptautiniuose vežimuose. Pagrindinis šios rūšies pranašumas galimybė krovinius

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2016.02.12 Tyrimo metodika Reprezentatyvi

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

1 forma

1 forma PATVRTNTA Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Janina Alkovska 2016m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. P-VĮ-14 VSUOMENĖS SVEKATOS PREŽŪROS VEKLOS PLANAS 2016-2017 m.m. Šalčininkų

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau