Vilius Grabauskas Jūratė Klumbienė Janina Petkevičienė Edita Šakytė Vilma Kriaučionienė Aurelijus Veryga Ritva Prättälä SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ GYVE

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Vilius Grabauskas Jūratė Klumbienė Janina Petkevičienė Edita Šakytė Vilma Kriaučionienė Aurelijus Veryga Ritva Prättälä SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ GYVE"

Transkriptas

1

2 Vilius Grabauskas Jūratė Klumbienė Janina Petkevičienė Edita Šakytė Vilma Kriaučionienė Aurelijus Veryga Ritva Prättälä SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ GYVENSENOS TYRIMAS, 2008 Health Behaviour among Lithuanian Adult Population, 2008 Kauno medicinos universitetas, Biomedicininių tyrimų institutas, Lietuva Kaunas University of Medicine, Institute for Biomedical Research, Lithuania Kaunas 2009

3 TURINYS-CONTENTS 1 ĮVADAS KONTINGENTAS IR METODAI REZULTATAI...5 SUMMARY...22 PRIEDAS 1/ APPENDIX 1: RŪKYMO INDEKSO APIBŪDINIMAS/ DERIVATION OF SMOKING INDEX...28 PRIEDAS 2/ APPENDIX 2: LENTELĖS/ TABLES...29 PRIEDAS 3/ APPENDIX 3: ANKETA/ QUESTIONNAIRE IN LITHUANIAN

4 1. ĮVADAS Visuomenės sveikatos stebėsenos sistemos įdiegimas ir plėtra yra vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos sveikatos politikos tikslų. Sveikatos informacinė sistema turėtų apimti visus sveikatos, ją įtakojančių veiksnių ir sveikatos priežiūros aspektus. Informacijos šaltiniai turėtų būti patikimi, duomenys palyginami tarp šalių ir regionų. Gyvenseną charakterizuojantys rodikliai yra svarbi sveikatos informacinės sistemos sudedamoji dalis. Lietuvos Valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos m. programoje numatyta vertinti gyventojų subjektyvios sveikatos ir gyvensenos pokyčius. Suaugusių žmonių gyvensenos stebėsena Lietuvoje vykdoma nuo 1994 m. Suomijos Visuomenės sveikatos instituto iniciatyva buvo pradėtas tarptautinis FINBALT HEALTH MONITOR tyrimas, kuriame dalyvavo Suomija ir Baltijos šalys. Tyrimas buvo vykdomas pagal bendrą protokolą, taikant vienodą standartinę metodiką, todėl duomenis galima lyginti tarp šalių. Šio tyrimo patirtį perėmė ir pritaikė Pasaulio Sveikatos Organizacijos (PSO) koordinuojama Lėtinių neinfekcinių ligų integruotos profilaktikos programa (CINDI - Country-wide Integrated Noncommunicable Disease Intervention Programme) m. gyvensenos tyrimas buvo atliktas 26 šalyse, dalyvaujančiose šioje tarptautinėje programoje. Taigi šis projektas tapo daug platesniu tarptautiniu sveikatą veikiančios gyvensenos tyrimu - CINDI HEALTH MONITOR. Lietuvoje gyvensenos tyrimus vykdo Kauno medicinos universiteto ir Biomedicininių tyrimų instituto mokslininkai. Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensena tiriama kas antri metai m. atliktas aštuntasis gyvensenos tyrimas. Tyrimo tikslas įvertinti įvairių socialinių ir demografinių Lietuvos gyventojų grupių subjektyvios sveikatos, gyvensenos, naudojimosi sveikatos priežiūros paslaugomis pokyčius. Leidinyje pateikiami 2008 m. tyrimo rezultatai ir jie palyginami su ankstesnių tyrimų duomenimis. 3

5 2. KONTINGENTAS IR METODAI Tiriamąjį kontingentą sudarė trys tūkstančiai m. amžiaus Lietuvos gyventojų, atsitiktinai atrinktų iš Lietuvos gyventojų registro sąrašų. Atrinktiems žmonėms balandžio mėnesį paštu buvo išsiųstas klausimynas ir prašyta atsiųsti atsakymus per dvi savaites. Žmonėms, iš kurių negauta atsakymo, gegužės mėnesį buvo išsiųstas antras laiškas su anketa. Klausimyną užpildė 737 vyrai ir 1026 moterys. Nustatyta, kad 96 žmonės negalėjo dalyvauti tyrime dėl objektyvių priežasčių (buvo ilgam išvykę, nurodytu adresu negyveno ir kt.). Taigi į klausimus atsakė 60,7 proc. galėjusių dalyvauti tyrime žmonių (1 lentelė). Atsakiusieji pagal lyties, amžiaus, tautinę struktūrą, miesto ir kaimo gyventojų santykį nesiskyrė nuo visos Lietuvos suaugusių žmonių populiacijos. 1 lentelė. Respondentų skaičius ir atsako dažnis m. 1 table. Number of respondents and response rate in Tyrimo metai/ Study year Tirtųjų skaičius/ Numbers of respondents Vyrai/Males Moterys/Females Atsako dažnis/ Response rates N % N % N , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Klausimyną sudarė 102 klausimai apie gyventojų subjektyvią sveikatą, naudojimąsi sveikatos priežiūros paslaugomis, rūkymo, alkoholinių gėrimų vartojimo, mitybos ir fizinio aktyvumo įpročius, sveikatos priežiūros darbuotojų teikiamus patarimus, kaip keisti nesveikus gyvensenos įpročius, saugaus eismo taisyklių laikymąsi ir kt. Visi tyrimo rezultatai apibendrinti lentelėse, kurios pateiktos leidinio priede 2. 4

6 3. REZULTATAI 3.1. Subjektyvi sveikata Mokslinių tyrimų duomenimis, blogai vertinančių savo sveikatą žmonių mirtingumo, sergamumo ir kiti objektyvūs sveikatos rodikliai yra blogesni nei tų, kurie savo sveikatą vertina gerai m. 51,5 proc. vyrų ir 48,9 proc. moterų atsakė, kad jų sveikata gera arba gana gera. Per keturiolika metų gerai vertinančių savo sveikatą vyrų dalis padidėjo ketvirtadaliu, moterų 63 proc. (1 pav.) % Vyrai/Males Moterys/Females pav. Lietuvos gyventojų gerai ir gana gerai vertinančių savo sveikatą dalis m. Fig. 1. Proportion of persons, who assessed their own health status to be good or reasonable good in Gerai ir gana gerai savo sveikatą vertinančiųjų dalis išaugo visose išsilavinimo grupėse, tačiau sveikatos vertinimo skirtumai tarp grupių išliko (2 pav.). Gyventojai, turintys aukštąjį išsilavinimą, beveik du kartus dažniau gerai vertino savo sveikatą palyginti su nebaigto vidurinio išsilavinimo žmonėmis. Gerai vertinančių savo sveikatą žmonių dalis padidėjo tiek tarp miesto, tiek tarp kaimo gyventojų (3 pav.) m. sveikatos vertinimo skirtumų, atsižvelgiant į gyvenamąją vietą, nenustatyta. 5

7 70 64* 64* % * Nebaigtas vidurinis/incomp. secondary Aukštasis/ University Nebaigtas vidurinis/incomp. secondary Aukštasis/ University VYRAI/MEN MOTERYS/WOMEN *p<0,05, lyginant su 1994 m./ compared to pav. Lietuvos gyventojų, gerai ir gana gerai vertinančių savo sveikatą, dalis 1994 ir 2008 m., atsižvelgiant į išsilavinimą Fig. 2. Proportion of persons, who assessed their own health status to be good or reasonable good in 1994 and 2008 by level of education * 42* 51* % Kaimas/Rural Miestas/Urban Kaimas/Rural Miestas/Urban VYRAI/MEN MOTERYS/WOMEN *p<0,05, lyginant su 1994 m./ compared to pav. Lietuvos gyventojų, gerai ir gana gerai vertinančių savo sveikatą, dalis 1994 ir 2008 m., atsižvelgiant į gyvenamąją vietą Fig. 3. Proportion of persons, who assessed their own health status to be good or reasonable good in 1994 and 2008 by place of residence Pusė apklaustųjų (52,5 proc. vyrų ir 53,2 proc. moterų) atsakė, kad per praėjusius metus sirgo lėtinėmis ligomis. Dažniausiai diagnozuota arterinė hipertenzija, stuburo ligos, gastritas (opaligė), lėtinis bronchitas. Galvos skausmais skundėsi 48 proc. moterų ir 29 proc. vyrų, juosmens ar sąnarių skausmai vargino beveik kas trečią respondentą. Nemigą nurodė 21,3 proc. vyrų ir 27,7 proc. moterų. Per praėjusią savaitę 65,4 proc. vyrų ir 82,2 proc. moterų vartojo vaistus. Dažniausiai buvo vartojami vaistai nuo galvos skausmų (19,5 proc. vyrų ir 33 proc. moterų) ir kitų skausmų (23,1 proc.) bei kraujospūdžio mažinamieji vaistai (16,3 proc. vyrų ir 21 proc. moterų). Didelė dalis gyventojų (30,8 proc. vyrų ir 50,5 proc. moterų) atsakė, kad per praėjusią savaitę vartojo vitaminus bei kitus maisto papildus Beveik ketvirtadalis vyrų 6

8 (23,1 proc.) ir trečdalis moterų (36,1 proc.) vartojo maisto papildus 2-3 mėnesius per metus., 9 proc. vyrų ir 16,6 proc. moterų pusę metų ir ilgiau. Žmonių, vartojusių maisto papildus per praėjusią savaitę, dalis padidėjo tris kartus, palyginti su 1994 m. (4 pav.) ,2 % ,6 23,5 37,9 19,8 38,7 19,8 45,3 26,8 46,8 30,7 29,9 50,5 30, ,2 12,5 Vyrai/Men Moterys/Women pav. Gyventojų, vartojusių maisto papildus per praėjusią savaitę, dalis metais Fig. 4. Proportion of persons who have used food supplements during the last week in Papildų vartojimas buvo susijęs su išsilavinimu m. bent du mėnesius per metus papildus vartojo du kartus mažiau nebaigto vidurinio išsilavinimo nei vidurinio ar aukštojo išsilavinimo žmonių (5 pav.) ,5* 58,1* 50 39,2 % ,3 28,5 30,3 Vyrai/Men Moterys/Women Nebaigtas vidurinis/incomp. secondary Vidurinis/Secondary *p<0,05, lyginant su nebaigtu viduriniu išsilavinimu/ compared with Incomplete secondary education 5 pav. Gyventojų, vartojusių maisto papildus bent 2 mėnesius per metus, dalis 2008 m. atsižvelgiant į išsilavinimą Fig. 5. Proportion of persons using food supplements at least 2 month per year in 2008 by level of education 7

9 Per praėjusius 12 mėn. 74,2 proc. vyrų ir 89,1 proc. moterų bent kartą lankėsi pas gydytoją. Didelė dalis atsakiusiųjų (68,6 proc. vyrų ir 78,7 proc. moterų) nurodė, kad per praėjusius metus jiems buvo matuotas arterinis kraujospūdis. Cholesterolio koncentracija per praėjusius metus nustatyta 32,7 proc. vyrų ir 40,3 proc. moterų, t.y beveik 2 kartus daugiau nei 1996 m. (6 pav.). Gliukozės kiekis kraujyje nustatytas 29,6 proc. vyrų ir 38,2 proc. moterų ,3 % ,4 15,2 19,3 14, ,6 23,7 21,5 24,5 20,5 31,1 32,7 26,9 Vyrai/Males Moterys/Females pav. Gyventojų, kuriems per praėjusius 12 mėn. buvo atliktas cholesterolio koncentracijos kraujyje tyrimas, dalis m. Fig. 6. Proportion of persons having blood cholesterol measured during the last 12 month in Lietuvoje nuo 2004 m. vykdoma gimdos kaklelio vėžio patikros programa m. 57,2 proc. moterų atsakė, kad joms buvo imtas tepinėlis iš gimdos kaklelio per praėjusius 3 metus, o 27,5 proc. per praėjusius 12 mėn.. Tik 27,7 proc. moterų nurodė, kad per praėjusius metus jos buvo kviestos arba siųstos pasitikrinti dėl gimdos kaklelio vėžio. Beveik trečdalis (33,9 proc.) moterų nurodė, kad joms buvo atlikta mamografija. Vyriausioje amžiaus grupėje (55-64 m.) šis tyrimas buvo atliktas net 57,6 proc. moterų. Pusei jų mamografija atlikta per praėjusius 12 mėn m. tik 16,9 proc. moterų atsakė, kad joms kada nors buvo atlikta mamografija. Lietuvos gyventojai nepakankamai aktyviai skiepijasi nuo infekcinių ligų. Tik kas dešimtas gyventojas atsakė, kad per praėjusius metus buvo paskiepytas nuo gripo. Bent kartą buvo skiepyti nuo erkinio encefalito 15,2 proc. gyventojų. Per praėjusius 12 mėn. bent kartą lankėsi pas odontologą 62,2 proc. vyrų ir 77 proc. moterų. Visus dantis turėjo tik kas penktas gyventojas (22,7 proc. vyrų ir 19,6 proc. moterų). Per keturiolika metų žmonių, turinčių visus dantis, dalis padidėjo, ypač jaunesnėse amžiaus grupėse m. 43 proc m. ir 21 proc m. amžiaus gyventojų turėjo visus dantis, o 2008 m. atitinkamai 71 proc. ir 41 proc. Taip pat pagerėjo burnos higienos įpročiai m. dažniau nei kartą per dieną valė dantis 14,5 proc. vyrų ir 33,2 proc. moterų, o 2008 m. atitinkamai 33,8 proc. ir 58,4 proc. (7 pav.) 8

10 ,2 45, ,4 50,3 58,4 % ,2 14,5 32,9 16,8 20, ,2 23,1 23,2 33, Vyrai/Males Moterys/Females pav. Gyventojų, valiusių dantis bent 2 kartus per dieną, dalis m. Fig. 7. Proportion of persons brushing their teeth more than once a day in Rūkymas 2008 m. rūkė 39 proc. vyrų ir 14 proc. moterų. Rūkančių moterų dalis išaugo nuo 6 proc m. iki 16 proc m. ir išliko panaši kitų tyrimų metu (8 pav.). Tarp vyrų rūkymo paplitimas didėjo iki 2000 m., vėliau ėmė mažėti Vyrai/Men Moterys/Women 39 % pav. Kasdien rūkančių Lietuvos gyventojų dalis m. Fig. 8. Proportion of daily smokers among Lithuanian population in Rūkymo paplitimas buvo susijęs su išsilavinimu. Per tiriamąjį laikotarpį rūkančių aukštojo išsilavinimo vyrų sumažėjo nuo 32 proc. iki 25 proc. (9 pav.) m. rūkė du kartus daugiau nebaigto vidurinio nei aukštojo išsilavinimo vyrų. 9

11 % Nebaigtas vidurinis/ Incomp. secondary pav. Kasdien rūkiusių vyrų dalis m., atsižvelgiant į išsilavinimą Fig. 9. Proportion of daily smoking men in by level of education Rūkymo paplitimas didėjo tarp nebaigto ir vidurinio išsilavinimo moterų. Aukštojo išsilavinimo rūkančių moterų dalis didėjo iki 2000 m., o nuo 2002 metų pradėjo mažėti. (10 pav.) % Nebaigtas vidurinis/ Incomp. secondary pav. Kasdien rūkiusių moterų dalis m., atsižvelgiant į išsilavinimą Fig. 10. Proportion of daily smoking women in by level of education Padidėjo metusiųjų rūkyti dalis m. 11,7 proc. vyrų ir 2,6 proc. moterų nurodė, kad atsisakė šio žalingo įpročio m. metusių rūkyti vyrų buvo 18,7 proc., o moterų 8,2 proc. Per keturiolika metų pasyvaus rūkymo paplitimas sumažėjo m. 34,3 proc. vyrų ir 12,8 proc. moterų atsakė, kad dirba prirūkytose patalpose 1 val. ir ilgiau, 2008 m. atitinkamai 21,3 proc. ir 7,7 proc. Ypač pasikeitė prirūkytose patalpose dirbančių aukštojo išsilavinimo vyrų ir moterų dalis (11, 12 pav.) m. bent 1 val. per dieną dirbo prirūkytose patalpose keturis-penkis kartus mažiau aukštojo išsilavinimo žmonių nei nebaigto vidurinio. Didžioji dalis atsakiusiųjų (75,9 proc.vyrų ir 85,9 proc. moterų) palaikė draudimą rūkyti restoranuose ir kavinėse. 10

12 % ,3 30,9 41,1 24,5* 28, ,3* 5 0 Nebaigtas vidurinis/incomp. secondary Vidurinis/Secondary *p<0,05, lyginant su 1998 m./ compared to pav. Vyrų, dirbusių prirūkytose patapose bent 1 val. per dieną, dalis 1998 ir 2008 m., atsižvelgiant į išsilavinimą Fig. 11. Proportion of men exposed to tobacco smoke at least one hour daily at work in 1998 and 2008 by level of education ,8 12,8 14,3 10,2 % ,6 3,1* Nebaigtas vidurinis/incomp. secondary Vidurinis/Secondary *p<0,05, lyginant su 1998 m./ compared to pav. Moterų, dirbusių prirūkytose patapose bent 1 val. per dieną, dalis 1998 ir 2008 m., atsižvelgiant į išsilavinimą Fig. 12. Proportion of women exposed to tobacco smoke at least one hour daily at work in 1998 and 2008 by level of education 11

13 3.3 Alkoholinių gėrimų vartojimas Stiprių alkoholinių gėrimų vartojimo dažnis tarp vyrų nepakito, o tarp moterų padidėjo m. bent kartą per savaitę juos gėrė 29 proc. vyrų ir 12 proc. moterų (13 pav.) % Vyrai/Men Moterys/Women pav. Lietuvos gyventojų, bent kartą per savaitę geriančių stiprius alkoholinius gėrimus, dalis m. Fig. 13. Proportion of persons drinking strong alcohol at least once a week in Vynas buvo vartojamas rečiau nei kiti alkoholiniai gėrimai. Moterys vyną gėrė dažniau nei vyrai m. 34,8 proc. moterų ir 23,5 proc. vyrų gėrė vyną bent du kartus per mėnesį % Vyrai/Men Moterys/Women pav. Lietuvos gyventojų, bent kartą per savaitę geriančių alaus, dalis m. Fig. 14. Proportion of persons drinking beer at least once a week in Alaus vartojimo dažnis didėjo iki 2002 m., o vėlesniu laikotarpiu mažai keitėsi. (14 pav.). Vyrų alaus vartojimo dažnis buvo susijęs su išsilavinimu (15 pav.). Nuo 1994 m. nebaigto vidurinio 12

14 išsilavinimo vyrų, gėrusių alaus bent kartą per savaitę, dalis padidėjo 1,6 karto. Tokių aukštojo išsilavinimo vyrų dalis nuo 1994 m. iki 2000 m. didėjo, o vėliau sumažėjo nuo 63 proc. iki 46 proc % Nebaigtas vidurinis/ Incomp. secondary pav. Vyrų, gėrusių alų bent kartą per savaitę, dalis m., atsižvelgiant į išsilavinimą Fig. 15. Proportion of men drinking beer at least once a week in by level of education Alų geriančių moterų dalis padidėjo visose išsilavinimo grupėse (16 pav.) m. moterų, gėrusių alaus bent kartą per savaitę, dalis visose išsilavinimo grupėse buvo panaši. % Nebaigtas vidurinis/ Incomp. secondary pav. Moterų, gėrusių alų bent kartą per savaitę, dalis m., atsižvelgiant į išsilavinimą Fig. 16. Proportion of women drinking beer at least once a week in by level of education 13

15 3.4 Mitybos įpročiai Per praėjusius keturiolika metų labiausiai keitėsi Lietuvos gyventojų mityba. Pereita prie rinkos ekonomikos, keitėsi žemės ūkio vystymo strategija, maisto produktų gamyba, paskirstymas, rinkodara, kainos. Dėl globalizacijos procesų išaugo tiek sveikatai naudingų, tiek ir žalingų maisto produktų pasiūla, stiprėjo reklamos poveikis, keitėsi gyventojų perkamoji galia. Maistui gaminti daug dažniau pradėtas vartoti augalinis aliejus. Vyrų, vartojančių augalinį aliejų, dalis padidėjo nuo 31 proc m. iki 85 proc m., moterų - nuo 48 proc. iki 94 proc. atitinkamai (17 pav.). Aliejuose esančios polinesočios riebalų rūgštys mažina cholesterolio koncentraciją kraujyje, o tuo pačiu ir išeminės širdies ligos riziką % Vyrai/Men Moterys/Women pav. Lietuvos gyventojų, dažniausiai maisto gaminimui vartojusių aliejų, dalis m. Fig. 17. Proportion of persons using vegetable oil for cooking in m. 71 proc. vyrų ir 66 proc. moterų atsakė, kad dažniausiai ant duonos tepa sviestą (18 pav.) m. sviestą vartojančių žmonių dalis sumažėjo beveik dvigubai, nes gyventojai pradėjo tepti ant duonos margariną. Padidėjus tepių riebalų mišinių, kurių pagrindą sudaro pieno riebalai, pasiūlai, sviesto vartojimas vėl ėmė didėti m. sviestą ir tepų riebalų mišinį ant duonos tepė 60 proc. vyrų ir 66 proc. moterų. Sviestą ir tepius riebalų mišinius dažniau vartojo aukštojo išsilavinimo gyventojai (66,5 proc. vyrų ir 69,5 proc. moterų) palyginti su nebaigto vidurinio išsilavinimo 58,1 proc. vyrų ir 63 proc. moterų. 14

16 % Vyrai/Men Moterys/Women pav. Lietuvos gyventojų, ant duonos tepančių sviestą ir tepius riebalų mišinius, dalis m. Fig. 18. Proportion of persons spreading butter or mixture of butter and oil on bread in % Vyrai/Men Moterys/Women pav. Lietuvos gyventojų, gėrusių riebų pieną, dalis m. Fig. 19. Proportion of persons drinking whole milk in Per tiriamąjį laikotarpį kaimiško ir natūralaus pirkto parduotuvėje pieno vartojimas sumažėjo (19 pav.) m. jį gėrė 35 proc. vyrų ir 28 proc. moterų. Nuo 2000 m. riebaus pieno vartojimas tarp moterų sumažėjo du kartus, o tarp vyrų 1,7 karto. Riebų pieną dažniau gėrė nebaigto vidurinio išsilavinimo žmonės ir kaimo gyventojai. Lietuvos gyventojai dažniau pradėjo valgyti šviežias daržoves m. bent 3 dienas per savaitę šviežių daržovių valgė 18 proc. vyrų ir 25 proc. moterų, o 2008 m. 63 proc. vyrų ir 68 proc. moterų (20 pav.). 15

17 % Vyrai/Men 18 Moterys/Women pav. Lietuvos gyventojų, bent 3 d. per savaitę valgiusių šviežias daržoves, dalis m. Fig. 20. Proportion of person eating fresh vegetables at least 3 days a week in Visų išsilavinimo grupių gyventojai pradėjo vartoti daugiau daržovių, tačiau skirtumai tarp išsilavinimo grupių išliko (21 ir 22 pav.). Aukštojo išsilavinimo žmonės dažniau valgė daržoves negu nebaigto vidurinio ir vidurinio išsilavinimo % Nebaigtas vidurinis/ Incomp. secondary 21 pav. Vyrų, vartojusių šviežias daržoves bent 3 dienas per savaitę, dalis m., atsižvelgiant į išsilavinimą Fig. 21. Proportion of men who have eaten fresh vegetables at least 3 days during the last week in by level of education 16

18 % Nebaigtas vidurinis/ Incomp. secondary 22 pav. Moterų, vartojusių šviežias daržoves bent 3 dienas per savaitę, dalis m., atsižvelgiant į išsilavinimą Fig. 22. Proportion of women who have eaten fresh vegetables at least 3 days during the last week in by level of education Šviežių vaisių ir uogų vartojimas taip pat padidėjo m. bent tris dienas per savaitę šviežių vaisių ir uogų valgė 38 proc. vyrų ir 54 proc. moterų., 1998 m. atitinkamai 25 proc. ir 41 proc. Šviežius vaisius dažniau vartojo aukštojo išsilavinimo gyventojai. Paskutinio tyrimo metu 49 proc. aukštojo išsilavinimo vyrų ir 63 proc. moterų atsakė, kad šviežius vaisius valgo bent 3 dienas per savaitę. Taip valgančių šviežius vaisius nebaigto vidurinio išsilavinimo vyrų buvo 24,3 proc., moterų 48,5 proc. 17

19 3.5 Fizinis aktyvumas 2008 m. 20 proc. vyrų ir 22 proc. moterų atsakė, kad jie mankštinasi bent 4 kartus per savaitę 30 min. ir ilgiau taip, kad pagreitėtų kvėpavimas ir padidėtų širdies susitraukimų dažnis m. taip mankštinosi 16 proc. vyrų ir 14 proc. moterų (23 pav.) % Vyrai/Men Moterys/Women pav. Lietuvos gyventojų, laisvalaikio metu sportuojančių bent 30 min. 4 ir daugiau dienų per savaitę, dalis m. Fig. 23. Proportion of persons who have leasure time physical exercise at least 30 min. on 4 or more days a week in Gyventojų, einančių į darbą ir grįžtančių iš jo bent 30 min., dalis sumažėjo (24 pav.) % Vyrai/Men 5 Moterys/Women pav. Lietuvos gyventojų, einančių į darbą ir grįžtančių iš jo bent 30 min., dalis m. Fig. 24. Proportion of persons who spend for at least 30 min. per day to walk to and from work in

20 3.6 Antsvoris ir nutukimas Antsvorio ir nutukimo paplitimas tarp vyrų didėjo. Nutukusių vyrų (KMI>30 kg/m 2 ) dalis padidėjo nuo 11 proc m. iki 17 proc m., o antsvorio (KMI>25 kg/m 2 ) paplitimas išaugo atitinkamai nuo 47 proc. iki 61 proc. (25 pav.) KMI/BMI>=25 KMI/BMI>=30 61 % pav. Antsvorio ir nutukimo dažnis tarp Lietuvos metų amžiaus vyrų m. Fig. 25. Prevalence of overweight and obesity among Lithuanian men aged in Tarp moterų antsvorio paplitimas šiek tiek sumažėjo (nuo 51 proc m. iki 46 proc m.). Nutukimo paplitimas per analizuojamą laikotarpį beveik nepasikeitė. (26 pav.). 80 KMI/BMI>= 25 KMI/BMI>=30 60 % pav. Antsvorio ir nutukimo dažnis tarp Lietuvos metų amžiaus moterų m. Fig. 26. Prevalence of overweight and obesity among Lithuanian women aged in Nutukimo paplitimas labiausiai padidėjo tarp vidurinio išsilavinimo vyrų: nuo 9 proc m. iki 18 proc m. (27 pav.) 19

21 % Nebaigtas vidurinis/ Incomp. secondary 27 pav. Nutukimo dažnis tarp vyrų m., atsižvelgiant į išsilavinimą Fig. 27. Prevalence of obesity among Lithuanian men aged in by level of education Tarp aukštojo išsilavinimo moterų stebėtos nutukimo paplitimo mažėjimo tendencijos m. tarp nebaigto vidurinio išsilavinimo moterų buvo tris kartus daugiau nutukusių nei tarp aukštojo išsilavinimo moterų, atitinkamai 36 proc. ir 11 proc. (28 pav.) % Nebaigtas vidurinis/ Incomp. secondary Vidurinis/ Secondary Aukštasis/ University 28 pav. Nutukimo dažnis tarp moterų m., atsižvelgiant į išsilavinimą Fig. 28. Prevalence of obesity among Lithuanian women aged in by level of education Apibendrinant galima teigti, kad per keturiolika metų Lietuvos gyventojai pradėjo geriau vertinti savo sveikatą, tačiau nemaža dalis jų atsakė, kad serga lėtinėmis ligomis ar turi nusiskundimų sveikata, didelė dalis vartojo vaistus. Lietuvos gyventojai aktyviau pradėjo dalyvauti profilaktiniuose patikrinimuose. Moterims dažniau atliekamos mamografijos ir paimamas tepinėlis iš gimdos kaklelio. Gyventojams dažniau nustatomas cholesterolio ir gliukozės kiekis kraujyje. Nuo 1994 m. rūkymo paplitimas tarp moterų padidėjo, tačiau pastaraisiais metais nustatytos rūkymo mažėjimo tendencijos tarp aukštojo išsilavinimo moterų. Rūkymo paplitimas tarp vyrų mažėja nuo 2000 m., ypač aukštojo išsilavinimo grupėje. Labai išaugo alaus vartojimo dažnis, o stiprių alkoholinių gėrimų vartojimas 20

22 nepasikeitė. Mitybos įpročiai kito sveikatai palankia linkme ir labiau atitiko Pasaulio sveikatos organizacijos mitybos rekomendacijas. Pradėta daugiau vartoti augalinių ir mažiau gyvulinių riebalų (taukų, sviesto). Padidėjo šviežių daržovių ir vaisių vartojimas. Visų tirtų socialinių grupių gyventojai keitė mitybos įpročius, tačiau socialiniai mitybos skirtumai suaugusių Lietuvos gyventojų populiacijoje išliko. Aukštojo išsilavinimo žmonių dauguma mitybos įpročių buvo sveikesni negu nebaigto vidurinio išsimokslinimo. Nutukimo ir antsvorio paplitimas didėja tarp vyrų ir nesikeičia tarp moterų. Žemesnio išsilavinimo moterys buvo labiau nutukusios palyginti su aukštesnio išsilavinimo moterimis. Siekiant stiprinti Lietuvos gyventojų sveikatą, būtina skatinti teigiamus Lietuvos žmonių gyvensenos pokyčius ir laiku užkirsti kelią neigiamiems. Duomenys, surinkti vykdant Lietuvos žmonių gyvensenos stebėseną, svarbūs vertinant profilaktinių priemonių efektyvumą. 21

23 SUMMARY The establishment of public health monitoring system is one of the main objectives of European health policy. Health information system includes the data on of health status, health behaviour and the activities of health care institutions. The data should be reliable and comparable between the different countries and regions. Health behaviour monitoring is important constituent part of any health information system. The evaluation of the trends in subjective health and lifestyle of Lithuanian population is included into State Public Health Monitoring programme. In 1994 Lithuania joined international health behaviour monitoring project (FINBALT HEALTH MONITOR) which together with other Baltic countries was launched as an initiative from National Public Health Institute of Finland. Common project protocol is strictly followed and standardized questionnaire is used in implementing this international project. Therefore the obtained data are comparable between the countries. The experience gained in FINBALT HEALTH MONITOR was adopted by Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention (CINDI) Programme coordinated by the World Health Organization. In health behaviour surveys were conducted in 26 CINDI countries. This was how FINBALT HEALTH MONITOR developed into broader CINDI HEALTH MONITOR project. Kaunas University of Medicine and Institute for Biomedical Research of Kaunas University of Medicine conduct health behaviour surveys in Lithuania. Since 1994 eight health behaviour surveys on national samples of adult population were carried-out every two years in Lithuania. The aim of the study is to assess subjective health, health behaviour and the use of health services of different sociodemographic groups, and to monitor time trends in health behaviour. This report presents the results from the survey carried-out in the year A national random sample of 3000 inhabitants of Lithuania aged has been taken out of National Population Register. In April 2008 the questionnaires were mailed to selected persons. Those who did not respond within a month received a second questionnaire in May. The questionnaires were filled-in by 737 males and 1026 females. In the table 1 the number of respondents of each mailing round is presented. The addresses of 96 inhabitants (3.2%) were incorrect in the list of population. Therefore the eligible sample consisted of 2904 persons. The response rate was 60.7% (table 1). The questionnaire contained 102 questions covering such issues as use of health services, selfrated health, smoking, dietary habits, alcohol consumption, physical activity, traffic safety, personal opinion about causes of diseases and the activities of health personnel in counselling population to change 22

24 health behaviour (appendix 3). The results of health behaviour survey 2008 are presented in the tables in the appendix 2. In % of men and 48.9% of women rated their health as good or reasonably good. Over fourteen years the proportion of persons rating their health as good or reasonably good has increased by one quarter in men, and by 63% in women (Fig.1). The proportion of persons who assessed their health as good or reasonably good increased in all educational groups; however, the differences related to the level of educational attainment in self-rated health still remained (Fig.2). The good assessment of health was twice more common among highly educated people than among those with low education. There were no urban-rural differences in self-rated health in 2008 (Fig.3). A half of the respondents (52.5% of men and 53.2% of women) reported having chronic disease diagnosed or treated by doctor during the last year. Hypertension, back illness, gastritis (ulcer) and chronic bronchitis were diagnosed most often. Almost a half of women (48%) and 29% of men reported that they had a headache during the last 30 days, every third respondent back or joint pains. The frequency of insomnia was 21.3% in men and 27.7% in women. Significantly more women (82.2%) than men (65.4%) took medicine during the last week. Most often the respondents reported usage medicine from a headache (19.5% of men and 33% of women) and other aches (23.1%) as well as blood pressure lowering drugs (16.3% of men and 21% of women). Almost one third of men (30.8%) and a half of women (50.5%) consumed vitamins or food supplements during the last week. Every fourth men (23.1%) and every third women (36.1) used food supplements 2-3 months per year, 9% of men and 16.6% of women 6 months or more. Since 1994 the proportion of persons taking them during the last week has trebled (Fig. 4). The usage of food supplements was related to level of education. In 2008 the proportion of persons consuming them at least two months a year was twice smaller among respondents with incomplete secondary education compared to those with secondary or university education (Fig. 5). The majority of people (74.2% of men and 89.1% of women) visited a doctor during the last 12 months. During the last year blood pressure was measured in 68.6% of men and 78.7% of women, blood cholesterol - in 32.7% and 40.3% respectively. Since 1996 the proportion of persons who had reported the measurement of blood cholesterol during the last year has increased twice (Fig. 6). The level of blood glucose was estimated in 29.6% of men and 38.2% of women. Since 2004 Cervical Cancer Screening programme has been initiated in Lithuania. In 2008 more than a half (57.2%) of Lithuanian women indicated that cervical smear test had been taken within 3 years, and 27.5% - within the last 12 months. Only 27.7% of women reported that they had got invitation or had been referred to participate in the screening programme. One third of women (33.9%) indicated that they had mammography. In the oldest age group mammography was performed for 57.6% of women. In

25 the percentage of women examined for breast cancer was only 16.9%. Lithuanians are not very active in having vaccination against infectious diseases. Only every tenth respondent had vaccination against influenza, 15.2 % - against tick-born. More than a half of respondents (62.2% of men and 77% of women) visited a dentist during the last 12 months. One fifth of people indicated that they had all teeth (22.7% of men and 19.6% of women). Over fourteen years the proportion of persons with no missing teeth has increased, particularly in youngest age groups. In 1994, 43% of respondents in age group and 21% in age group had all teeth, while in % and 41% respectively. Oral hygiene behaviour of Lithuanian population has also improved. In % of men and 33.2% of women brushed their teeth at least once a day; in 2008 the proportion of such people was 33.8% and 58.4% respectively (Fig. 7). In % of men and 14% of women were daily smokers. The proportion of smoking women increased from 6% in 1994 to 16% in 2000 and remained almost the same in following surveys (Fig.8). The prevalence of smoking among men was increasing up to the year 2000, afterwards it started to decline. Smoking was related to the level of education. Over fourteen years the proportion of smoking men with university education has decreased from 32% to 25% (Fig. 9). In 2008 men with incomplete secondary education smoked twice as often as those with university education. The prevalence of smoking has increased among low educated women. It was increasing up to the year 2000 among highly educated women, however afterwards the declining trend was observed (Fig. 10). The proportion of quitters has increased over the observational period. In % of men and 2.6% of women indicated stopping smoking; in 2008 the proportion of such persons was 18.7% in men and 8.2% in women. Over fourteen years the prevalence of passive smoking has decreased. In % of men and 12.8% of women reported exposure to tobacco smoke at work more than 1 hour per day, while in % and 7.7% respectively. The decline in passive smoking was most obvious among highly educated persons (Fig. 11, 12). In 2008 people with university education were exposed to smoking at least 1 hour at work 4-5 times less often compared to low educated ones. The majority of the respondents (75.9% of men and 85.9% of women) supported the prohibition to smoke in restaurants and coffees that has been introduced in Lithuania since The frequency of strong alcohol drinking has not changed among men, but it has increased among women. In the last survey 29% of men and 12% of women reported that they had consumed strong alcohol at least once a week (Fig. 13). Vine was less popular than other alcoholic beverages. Women drank it more often than men. In 2008, 34.8% of women and 23.5% of men consumed wine at least twice per month. The frequency of beer drinking was increasing up to the year 2002, no changes were observed afterwards (Fig. 14). The consumption of beer among men was associated with the level of education 24

26 (Fig. 15). The proportion of men drinking beer at least once a week increased among highly educated men between 1994 and 2000, however, the decreasing trend was observed afterwards: from 63% in 2000 to 46% in The frequency of beer drinking increased in all educational groups among women (Fig. 16). There were no educational differences in beer drinking among women in the last survey. The changes in nutrition habits of Lithuanian population were most obvious. The use of vegetable oil for cooking became very common. It has increased considerably: from 31% in 1994 to 85% in 2008 among men, and from 48% to 94% respectively among women (Fig. 17). Oils contain poly-unsaturated fatty acids that lower blood cholesterol and the risk of coronary heart disease. In % of men and 66% of women reported the usage of butter on bread (Fig. 18). In the year 2000 the proportion of persons spreading butter on bread halved because people started to use margarine. Over the last decade the supply of spreads based on milk fats has increased in Lithuanian market very much. Therefore, use of animal fat on bread has also increased. In 2008, 60% of men and 66% of women reported usage of butter or mixture of butter and oil on bread. These spreads became more popular among highly educated persons (66.5% of men and 69.5% of women) compared to low educated ones (58.1% of men and 63% of women). The consumption of high-fat milk has decreased over the observational period (Fig. 19). The 2008 survey data show that it was consumed by 35% of men and 28% of women. Since the year 2000 the proportion of persons consuming high-fat milk has halved among women, and has declined by 1.7-fold among men. The drinking of high-fat milk was more common among low educated people and among rural population. Lithuanians have started to eat fresh vegetables more frequently. In % of men and 25% of women consumed fresh vegetables at least three days during the last week while in the year 2008 this proportion was 63% in men and 68% in women (Fig. 20). The frequency of eating fresh vegetables has increased in all educational groups, however the differences between the groups have still remained (Fig.21, 22). The persons with university education ate fresh vegetables more often than those with incomplete secondary and secondary education. Over the last ten years consumption of fresh fruits and berries has increased. In 2008, fresh fruits and berries were eaten at least three days a week by 38% of men and 54% of women; in 1998 by 25% and 41% respectively. Highly educated people ate fresh fruits more often than low educated did. In the last survey 49% of men and 63% of women indicated that they had eaten fresh fruits at least three days per week. This proportion among persons with incomplete secondary education was 24.3% in men and 48.5% in women. The respondents were asked how often they had taken leisure time physical activity for at least 30 minutes making their breathing rate increased and sweating began. In 2008, 22% of men and 22% of women reported having such physical activity at least four times a week while in 1994 this proportion was 16% among men and 14% among women (Fig.23). The proportion of men walking to and from a 25

27 work place is continuously decreasing (Fig.24). Since 1994 the prevalence of overweight and obesity has increased among men. The proportion of obese men has increased from 11% in 1994 to 17% in 2008, the proportion of overweight men from 47% to 61% respectively (Fig. 25). Over the observational period the prevalence of overweight among women has slightly declined (from 51% to 46%) while the prevalence of obesity has not changed (Fig. 26). The increase in the prevalence of obesity was most evident among men with secondary education: from 9% in 1994 to 18% in 2008 (Fig. 27). The decreasing trend in the prevalence of obesity was observed among women with university education. In 2008, the proportion of obese women was the highest (36%) among low educated women while it was the lowest (11%) among women with university education (Fig. 28). In conclusion, over fourteen years the subjective health of Lithuanian population has improved although in 2008 a substantial part of people indicated that they had chronic diseases and various complaints or took medicine. The participation of population in screening programmes has improved. Since 1994 the prevalence of smoking among women has increased, however it slightly declined over the last years. The decrease of smoking prevalence among men has been estimated since The decline in smoking prevalence was mostly evident among highly educated persons in both genders. The frequency of beer drinking has increased while consumption of strong alcohol remained stable. Nutrition habits have become healthier and closer to World Health Organization recommendations. The consumption of vegetable oil and fresh vegetables and fruits has increased; the usage of animal fat (lard, butter) has declined. Although all social groups of Lithuanian population have changed their diet the social differences in nutrition habits still remained significant. The persons with university education had a healthier diet than those with incomplete secondary education. The prevalence of obesity and overweight has increased among men and it has been stable among women. Obesity was more prevalent among low educated women compared with highly educated. The promotion of positive changes in health behaviour of Lithuanian population as well as prevention of negative changes is needed in order to improve health of Lithuanian people. Health behaviour monitoring is an important vehicle for the evaluation of the effectiveness of health promotion and disease prevention activities in Lithuania. 26

28 PRIEDAS 1/ APPENDIX 1: RŪKYMO INDEKSO APIBŪDINIMAS/ DERIVATION OF SMOKING INDEX Ar Jūs kada nors rūkėte? Have you ever smoked? Ne/ No Taip/Yes* Ar Jūs esate per savo gyvenimą surūkęs bent 100 cig.? Have you ever smoked at least 100 times? Taip/Yes* Ar Jūs kada nors rūkėte kasdien? Have you ever smoked daily? Ne/ No Ne/ No 5 Kada rūkėte paskutinį kartą? When did you last smoke? Seniau nei prieš mėnesį/ More then one month ago Taip/Yes* Kada rūkėte paskutinį kartą? When did you last smoke? Per pastarąjį mėnesį/ During the past month Šiandien, vakar/ Today, yesterday Prieš 2 dienas ar mėnesį/ 2 days- 1 month ago Prieš 1-12 mėn./ 1-12 month ago Seniau nei prieš metus/ Over a year ago * Kategorijos apibūdinimas / Key to index classes: 1 Kasdien rūkantys / Daily smokers 2 Retkarčiais rūkantys / Occasional smokers 3 Metę rūkyti prieš 1-12 mėn. / Quitters given up smoking 1-12 month ago 4 Metę rūkyti daugiau kaip prieš metus / Ex-smokers given up daily smoking more than one year ago 5 Niekada nerūkę / Non-smoker 6 Nepakanka duomenų / Insufficient information * Neatsakė / Information failing 27

29 PRIEDAS 2/ APPENDIX 2: LENTELĖS/ TABLES BENDRI DUOMENYS/ BACKGROUND VARIABLES Lentelės/Tables 1A-6 SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR SVEIKATA/ HEALTH SERVICES AND HEALTH STATUS Lentelės/ Tables 7A-30B RŪKYMAS/ SMOKING Lentelės/ Tables 31A-50B MITYBA/ EATING HABITS Lentelės/ Tables 51A-96 ALKOHOLIO VARTOJIMAS/ ALCOHOL CONSUMPTION Lentelės/ Tables 97A-111 KŪNO MASĖS INDEKSAS IR FIZINIS AKTYVUMAS/ BODY MASS INDEX AND PHYSICAL ACTIVITY Lentelės/ Tables 112A-128B EISMO SAUGUMAS/ TRAFFIC SAFETY Lentelės/ Tables 129A-132B KITOS/ OTHERS Lentelės/ Tables B 28

30 LENTELĖ 1.A. Atsakiusiųjų skirstymas pagal amžių ir lytį (N). TABLE 1.A. Number of respondents by sex and age (N). (N) Atsakiusiųjų skaičius/ Number of respondens LENTELĖ 1.B. Atsakiusiųjų skaičius pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse (N). TABLE 1.B. Number of respondents by background variables (N). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

31 LENTELĖ 2. Šeiminė padėtis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 2. by sex and age (%) (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 3. Mokymosi metai, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 3. Number of years by sex and age (%). 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 4. Išsilavinimas, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 4. Degree of education by sex and age (%). Pradinis/ Primary Nebaigtas vidurinis/ Incompleted secondary Aukštesnysis/ Vocational Aukštasis (kolegija)/ College Aukštasis universitetinis/ University (%) (N) Neatsakę/ Missing (N)

32 LENTELĖ 5. Darbo pobūdis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 5. by sex and age (%) aptarnavimo sferoje/ Pensijoje ar invalidas/ Pensioned or disabled (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 6. Tautybė, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 6. Nationality by sex and age (%) (%) (N) Neatsakę/ Missing (N)

33 LENTELĖ 7.A. Apsilankymų pas gydytoją per pastaruosius 12 mėn. dažnis (%), atsižvelgiant į lytį ir amžių. TABLE 7.A. Visits to the doctor during the last year by sex and age (%). Nė karto/ Not at all kartus/1-2 times kartus/3-4 times kartus/5-6 times kartus/7-8 times kartų/ 9-10 times ir daugiau/ 11 or more (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 7.B. Asmenų, apsilankiusių pas gydytoją, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 7.B. Proportion of persons visiting a doctor by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

34 LENTELĖ 8.A. Darbo dienos, praleistos dėl ligos per pastaruosius 12 mėn., atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 8.A. Days of absents from work during the last year by sex and age (%). Nė vienos/ Not at all dienų/1-10 days dienų/11-20 days dienų/21-30 days ir daugiau/30 or more (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 8.B. Asmenų, nepraleidusių darbo dėl ligos, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 8.B. Proportion of persons with no day of absence by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

35 LENTELĖ 9.A. Per pastaruosius metus nustatytų ir gydytų ligų dažnis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 9.A. Incidence of some diseases (treated or detected by doctor) during the last year by sex and age (%). Padidėjęs kraujo spaudimas/ High blood pressure, hypertension Padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje/ Elevated blood cholesterol Diabetas/ Diabetes Miokardo infarktas/ Myocardial infarction Krūtinės angina/ Angina pectoris Širdies nepakankamumas/ Heart failure Reumatinis artritas/ Rheumatic arthritis Stuburo ligos/ Back illness Emfizema, lėtinis bronchitas/ Emphyzema, chronic bronchitis Bronchinė astma/ Bronchial asthma Gastritas arba opaligė/ Gastritis or ulcers Osteoporozė/ Osteoporosis Nesirgę nė 1 iš paminėtų ligų/ No diseases mentioned above (N) LENTELĖ 9.B. Asmenų, kuriems nebuvo nustatyta nei viena iš paminėtų ligų, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 9.B. Proportion of persons without above mentioned diseases by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

36 LENTELĖ 10.A. Kosulio ir skrepliavimo per pastaruosius 12 mėn. dažnis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 10.A. Almost daily incidence of mucous sputuma during the last year by sex and age (%). Ne/ No Mažiau kaip vieną mėnesį/ Continuously for less than 1 month Nuo 1 iki 2 mėn./ Continuously for 1-2 months mėn. ir daugiau/ 3 months or more (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 10.B. Asmenų, kosėjusių ir skrepliavusių, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 10.B. Proportion of persons with mucous sputuma by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

37 LENTELĖ 11.A. Savo sveikatos vertinimas, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 11.A. Assessment of own health status by sex and age (%). Gera/ Good Gana gera/ Reasonably good Vidutiniška/ Average Gana bloga/ Rather poor Bloga/ Poor (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 11.B. Asmenų, įvertinusių savo sveikatą kaip gerą ar gana gerą, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 11.B. Proportion of persons, who assessed their own health status to be good or reasonably good by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

38 LENTELĖ 12.A. Pastarąjį mėnesį varginusių negalavimų dažnis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 12.A. Incidence of some symptoms and complains during the last month by sex and age (%). Skausmai krūtinėje fiz. krūvio metu/ Chest pain during exercise Sąnarių skausmai/ Joint ache Juosmens skausmai/ Backache Sprando ir peties skausmai/ Neckshoulder pain Kojų patinimas/ Swelling of feet Venų išsiplėtimas/ Varicose veins Egzema/ Eczema Vidurių užkietėjimas/ Constipation Galvos skausmai/ Headache Nemiga/ Insomnia Depresija/ Depression Dantų skausmai/ Toothache Nevargino nė 1 iš paminėtų negalavimų/ No symptoms mentioned above (N) LENTELĖ 12.B. Asmenų, kurių nevargino nė vienas iš minėtų negalavimų, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 12.B. Proportion of persons without above mentioned symptoms by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

39 LENTELĖ 13.A. Vaistų vartojimas per pastarąją savaitę, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 13.B. Use of some medicines during the last week by sex and age (%). Mažinančius kraujospūdį/ For high blood pressure Mažinančius cholesterolio kiekį kraujyje/ For high cholesterol Insuliną/ Insulin Kitus gliukozės kiekį kraujyje mažinančius/ Other medicines for high glucose Nuo galvos skausmo/ For headache Nuo kitų skausmų/ For other aches Nuo kosulio/ For cough Raminamuosius/ Sedatives Vitaminus, mineralines medžiagas, mikroelementus/ Vitamins, mineral, trace elements Kontraceptinius vaistus/ Contraceptives Nevartoję nė 1 iš paminėtų vaistų/ No medicines mentioned above (N) LENTELĖ 13.B. Asmenų, nevartojusių nė vieno iš minėtų vaistų, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 13.B. Proportion of persons, who did not use above mentioned medicines, by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

40 LENTELĖ 14.A. Maisto papildų vartojimas, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 14.A. Frequency of food supplements use by sex and age (%) Nevartoju/ Not at all Vieną mėn. per metus/ For 1 month a year mėn. per metus/ For 2-3 months a year Pusę metų ir ilgiau/ 6 months or more (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 14.B. Asmenų, nors vieną mėn. per metus vartojusių maisto papildus, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 14.B. Proportion of persons who have used food supplements at least one month by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

41 LENTELĖ 15.A. Depresijos, patirtos per pastaruosius 12 mėn., laipsnis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 15.A. Degree of depression by sex and age (%) Visai nepatyriau/ Not at all Ne labiau nei anksčiau/ Not more than before Šiek tiek labiau nei anksčiau/ Somewhat more than before Daug labiau nei anksčiau/ Much more than before (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 15.B. Asmenų, kuriuos šiek tiek labiau arba daug labiau nei anksčiau buvo apėmusi depresija, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 15.B. Proportion of persons who have been somewhat more or much more depressed than before by background variables (%) Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

42 LENTELĖ 16.A. Streso ar nervinės įtampos, patirtų per paskutinį mėnesį, laipsnis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 16.A. Persons with nervous tension or stress during the last month by sex and age (%). Visai nepatyriau/ Not at all Ne daugiau negu kiti/ Mot more than people in general Daugiau nei kiti/ More than is usual for people in general Gyvenimas nepakeliamas/ Life is nearly unbearable (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 16.B. Asmenų, nepatyrusių streso, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 16.B. Persons with no stress by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

43 LENTELĖ 17.A. Arterinio kraujospūdžio paskutiniojo matavimo laikas, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 17.A. Time of the last blood pressure measurement by sex and age (%). Per praėjusius 12 mėn./ During the previous year Prieš 1-5 metus/ 1-5 years ago Seniau nei prieš 5 metus/ More than 5 years ago Niekada/ Never Nežinau/ I do not know (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 17.B. Asmenų, kuriems arterinis kraujospūdis buvo matuotas per praėjusius metus, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 17.B. Proportion of persons with blood pressure measured during the last year by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

44 LENTELĖ 18.A. Cholesterolio kiekio kraujyje paskutiniojo tyrimo laikas, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 18.A. Time of the last blood cholesterol test by sex and age (%). Per praėjusius 12 mėn./ During the previous year Prieš 1-5 metus/ 1-5 years ago Seniau nei prieš 5 metus/ More than 5 years ago Niekada/ Never Nežinau/ I do not know (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 18.B. Asmenų, kuriems per 5 metus buvo nustatytas cholesterolio kiekis, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 18.B. Proportion of persons having blood cholesterol measured during the last five years by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

45 LENTELĖ 19.A. Gliukozės kiekio kraujyje paskutiniojo tyrimo laikas, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 19.A. Time of the last blood glucose test by sex and age (%). Per praėjusius 12 mėn./ During the previous year Prieš 1-5 metus/ 1-5 years ago Seniau nei prieš 5 metus/ More than 5 years ago Niekada/ Never Nežinau/ I do not know (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 19.B. Asmenų, kuriems per pastaruosius 5 metus buvo nustatytas gliukozės kiekis kraujyje, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 19.B. Proportion of persons having blood glucose measured during the last five years by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

46 LENTELĖ 20.A. Apsilankymų pas odontologą per pastaruosius 12 mėn. dažnis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 20.A. Visit to the dentist during the last year by sex and age (%). Nė karto/ Not at all kartą/ One time kartus/ Two times kartus/ Three times kartus/ Four times kartus/ Five times ir daugiau / Six or more (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 20.B. Asmenų, apsilankiusių pas odontologą per pastaruosius 12 mėn., dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 20.B. Proportion of persons visiting a dentist during the last year by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

47 LENTELĖ 21.A. Apsilankymų pas odontologą priežastys, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 21.A. The reason of the visit to the dentist by sex and age (%). Pasitikrinti profilaktiškai/ Preventive examination Dėl dantų skausmo/ Toothache Dėl dantų protezavimo/ Prosthetic dentistry Nesilankę/ Not at all (N) LENTELĖ 21.B. Asmenų, kurie kreipėsi į odontologą dėl profilaktinio patikrinimo, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 21.B. Proportion of persons who had preventive dental examination by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

48 LENTELĖ 22.A. Trūkstamų dantų skaičius, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 22.A. Missing teeth by sex and age (%). Yra visi/ None Neturiu 1-5 dantų/ 1-5 are missing Neturiu 6-10 dantų/ 6-10 are missing Neturiu daugiau kaip 10 dantų/ Over 10 but not all Visai neturiu, naudojuosi protezais/all missing, false teeth (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 22.B. Asmenų, kuriems netrūksta nei vieno danties, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 22.B. Proportion of persons with no missing teeth by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

49 LENTELĖ 23.A. Dantų valymo dažnis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 23.A. Brushing of the teeth by sex and age (%). Dažniau nei kartą per dieną/ More than once a day Vieną kartą per dieną/ Once a day Ne kiekvieną dieną/ Less than once a day Niekada/ Never (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 23.B. Asmenų, valančių dantis dažniau nei vieną kartą per dieną, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 23.B. Proportion of persons brushing their teeth more than once a day by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

50 LENTELĖ 24.A. Tepinėlio iš gimdos kaklelio ėmimo laikas, atsižvelgiant į amžių (%). TABLE 24.A. Time of the last cervical smear test taken by age (%). Per praėjusius 12 mėn./ During the previous year Prieš 1-3 metus/ 1-3 years ago Seniau nei prieš 3 metus/ More than 3 years ago Niekada/ Never Nežinau/ I do not know (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 24.B. Moterų, kurioms per pastaruosius 3 metus buvo imtas tepinėlis iš gimdos kaklelio, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 24.B. Proportion of women who had a cervical smear test taken during the last 3 years by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

51 LENTELĖ 25. Ar per praejusius metus tiriamoji buvo kviesta (siųsta) pasitikrinti dėl gimdos kaklelio vėžio atliekant gimdos kaklelio tepinėlio tyrimą (%)? TABLE 25. Have you been invited (refferred) to cervical cancer screening (%)? Taip/ Yes Ne/ No Nežinau/ I do not know (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 26. Ar buvo kada nors atlikta mamografija (%)? TABLE 26. Had women a mammography by age (%). Taip/ Yes Ne/ No Nežinau/ I do not know (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 27. Paskutiniosios mamografijos laikas, atsižvelgiant į amžių (%). TABLE 27. Time of the last mammography by age (%). Per praėjusius 12 mėn./ During the previous year Prieš 1-2 metus/ 1-2 years ago Seniau nei prieš 2 metus/ More than 2 years ago (%) (N) LENTELĖ 28. Ar per praėjusius metus buvote kviesta (siųsta) pasitikrinti dėl krūties vėžio, atliekant mamografiją, atsižvelgiant į amžių (%). TABLE 28. Have you been invited to take part in mammography screening program (%)? Taip/ Yes Ne/ No Nežinau/ I do not know (%) (N) Neatsakę/ Missing (N)

52 LENTELĖ 29. Paskutinio skiepijimosi nuo gripo laikas, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 29. Time of the last vaccinate against influenza by sex and age (%). Per praėjusius 12 mėn./ During the previous year Prieš 1-2 metus/ 1-2 years ago Seniau nei prieš 2 metus/ More than 2 years ago Niekada/ Never Nežinau/ I do not know (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 30. Paskutinio skiepijimosi nuo erkinio encefalito laikas, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 30. Time of the last vaccinate against tick-borne viral encephalitis (%). Per praėjusius 12 mėn./ During the previous year Prieš 1-2 metus/ 1-2 years ago Seniau nei prieš 2 metus/ More than 2 years ago Niekada/ Never Nežinau/ I do not know (%) (N) Neatsakę/ Missing (N)

53 LENTELĖ 31.A Buvimo prirūkytose patalpose darbo metu trukmė, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 31.A. Persons daily exposed to tobacco smoke at work by sex and age (%). Daugiau negu 5 val./ More than 5 hours valandas/ 1-5 hours Mažiau negu 1 val./ Less than 1 hour Beveik nebūnu/ Almost never Dirbu namuose/ Not working outside the house (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 31.B. Asmenų, būnančių prirūkytose patalpose darbe kasdien nors 1 val., dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 31.B. Proportion of persons exposed to tobacco smoke at least one hour daily at work by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

54 LENTELĖ 32.A Rūkymas tiriamojo bute, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 32.A. Persons exposed to tobacco smoke at home by sex and age (%). Niekas nerūko/ Nobody smokes Kai kas rūko/ Somebody smokes (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 32.B. Asmenų, kurių bute rūkoma, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 32.B. Proportion of persons exposed to tobacco smoke at home by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

55 LENTELĖ 33.A. Nuomonė apie rūkymą restoranuose, baruose, kavinėse, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 33.A. Opinion about smoking in the restaurants, bars, cafes by sex and age (%). Turėtų būti visai nerūkoma/ Smoking forbidden Būtų rūkoma/ Smoking permitted Neturi nuomonės/ I don t know (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 33.B. Asmenų, manančių, kad restoranuose neturi būti rūkoma, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 33.B. Proportion of persons who are against smoking in the restaurants, bars, cafeterias by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

56 LENTELĖ 34.A. Skirstymas pagal rūkymo įprotį, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 34.A. Smoking during entire lifetime by sex and age (%). Niekada nerūkė/ Never smoked Rūkė/ Smoked (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 34.B. Asmenų, niekada gyvenime nerūkiusių, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 34.B. Proportion of non-smokers during entire lifetime by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

57 LENTELĖ 35.A. Ar per visą gyvenimą buvo surūkyta bent 100 cigarečių (%) TABLE 35.A. Smoking at least 100 cigarettes during entire lifetime by sex and age (%). Ne/ No Taip/ Yes Niekada nerūkiau/ Never smoked (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 35.B. Asmenų, per savo gyvenimą surūkiusių bent 100 cigarečių, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 35.B. Proportion of those who have smoked at least 100 cigarettes during entire lifetime by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

58 LENTELĖ 36.A. Kada nors rūkiusių asmenų dabartiniai rūkymo įpročiai, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 36.A. Present smoking among persons, who have been smoking sometimes in life, by sex and age (%). Taip, kasdien/ Yes, daily Retkarčiais/ Occasionally Visai nerūkau/ Never smoked (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 36.B. Dabar nerūkančių asmenų dalis (%) tarp kada nors gyvenime rūkiusių pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 36.B. Proportion of present non-smokers among persons, who have been smoking sometimes in life by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

59 LENTELĖ 37.A. Atsakiusiųjų skirstymas pagal rūkymo įpročius, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%), rūkymo indeksas 1. TABLE 37.A. Smoking pattern by sex and age (%), smoking-index 1. Kasdien rūkantys/ Daily smokers Retkarčiais rūkantys/ Occasional smokers Metė prieš 1-12 mėn./quitters: 1-12 months ago Metė seniau kaip prieš metus/quitters: over a year ago Niekada nerūkė/non-smokers Nepakankami duomenys/incomplete data (N) LENTELĖ 37.B. Kasdien rūkančių dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 37.B. Proportion of daily smokers by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

60 LENTELĖ 38.A. Paskutiniojo rūkymo laikas, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 38.A. Last smoking time by sex and age (%). Vakar ar šiandien/ Yesterday or today Prieš 2-30 dienų/ 2 days-1 month ago Prieš 1-6 mėn./ 1 month-half a year ago Prieš 6-12 mėn./ Half a year to one year ago Prieš 1-5 metus/ One year to five years ago Prieš 5-10 metų/ Five years to ten years ago Seniau kaip prieš 10 metų/ More than 10 years ago Niekada nerūkę/ Not at all (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 38.B. Asmenų, rūkiusių šiandien ar vakar, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 38.B. Proportion of persons who have been smoking today or yesterday by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

61 LENTELĖ 39.A. Kasdien rūkančiųjų reguliaraus rūkymo trukmė, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 39.A. Duration of regular smoking among daily smokers by sex and age (%) metai/ 1-5 years metų/ 6-10 years metų/ years metų/ years metai/ years ir daugiau/ 26 or more (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 39.B. Reguliariai rūkiusių 11 ir daugiau metų dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 39.B. Proportion of regular smokers of atleast 11 years among daily smokers by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

62 LENTELĖ 40.A. Kasdien rūkančiųjų skirstymas pagal per dieną surūkomų cigarečių skaičių, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 40.A. Proportion of daily smoked cigarettes among daily smokers by sex and age (%). Nerūko/ Non-smoking cig./ 1-14 cig cig./ cig ir daugiau/ 25 or more (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 40.B. Asmenų, per dieną surūkančių 15 ir daugiau cigarečių, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 40.B. Proportion of persons smoking 15 or more cigarettes a day among daily smokers by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

63 LENTELĖ 41.A. Kaljano rūkymo dažnis tarp kasdien rūkančių asmenų, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 41.A. Frequency of water pipe smoking, by sex and age (%). Bent kartą per mėnesį/ At least once a month Kelis kartus per metus/ A few times a year Niekada/ Never (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 41.B. Asmenų, niekada nerūkančių kaljano, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 41.B. Proportion of persons who never smoked water pipe by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

64 LENTELĖ 42.A. Ar kasdien rūkantys nori mesti rūkyti (%)? TABLE 42. Desire to quit smokers by sex and age (%). Ne/ No Taip/ Yes Abejoju/ I am not sure (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 42.B. Kasdien rūkančių ir norinčių mesti rūkyti dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 42.B. Proportion of persons willing to give up smoking among daily smokers by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

65 LENTELĖ 43.A. Kasdien rūkančių asmenų, paskutinio rimto bandymo mesti rūkyti laikas, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 43.A. The latest serious attempt to give up smoking by sex and age (%). Šį mėnesį/ During the last month Prieš 1-6 mėn./ A month to half a year ago Prieš 7-12 mėn./ Half a year to one year ago Seniau kaip prieš metus/ More than one year ago Niekada nebandžiau/ Never (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 43.B. Kasdien rūkančiųjų ir per praėjusį pusmetį bandžiusių mesti rūkyti, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 43.B. Proportion of daily smokers with an attempt to give up smoking during the last 6 months by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

66 LENTELĖ 44.A. Ar kasdien rūkantys nerimauja dėl žalingų rūkymo padarinių sveikatai, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%)? TABLE 44.A. Concern on health damage of smoking among daily smokers by sex and age (%). Labai nerimauju/ Verry much worried Šiek tiek nerimauju/ A little worried Beveik nesirūpinu/ Not very much worried Visai nesirūpinu/ Not at all worried (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 44.B. Kasdien rūkančiųjų, kurie nerimauja dėl rūkymo poveikio sveikatai, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 44.B. Proportion of daily smokers who are worried about the damage caused by smoking to own health by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

67 LENTELĖ 45.A. Ar per praėjusius 12 mėn. gydytojas patarė kasdien rūkančiajam mesti rūkyti, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 45.A. Advice to give up smoking by a doctor to daily smokers during the last year by sex and age (%). Taip/ Yes Ne/ No (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 45.B. Kasdien rūkančiųjų, kuriems gydytojas patarė mesti rūkyti, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 45.B. Proportion of persons adviced to stop smoking by a doctor by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

68 LENTELĖ 46.A. Ar per praėjusius 12 mėn. odontologas patarė kasdien rūkančiajam mesti rūkyti, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 46.A. Advice to give up smoking by a dentist to daily smokers during the last year by sex and age (%). Taip/ Yes Ne/ No (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 46.B. Kasdien rūkančiųjų, kuriems odontologas patarė mesti rūkyti, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 46.B. Proportion of persons adviced to stop smoking by a dentisit by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

69 LENTELĖ 47.A. Ar per praėjusius 12 mėn. kiti sveikatos priežiūros specialistai patarė kasdien rūkančiajam mesti rūkyti, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 47.A. Advice to give up smoking by a health care personnel to daily smokers during the last year by sex and age (%). Taip/ Yes Ne/ No (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 47.B. Kasdien rūkančiųjų, kuriems kiti sveikatos priežiūros specialistai patarė mesti rūkyti, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 47.B. Proportion of persons adviced to stop smoking by other health care personnel by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

70 LENTELĖ 48.A. Ar per praėjusius 12 mėn. šeimos nariai patarė kasdien rūkančiam mesti rūkyti, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 48.A. Advice to give up smoking by family members to daily smokers during the last year by sex and age (%). Taip/ Yes Ne/ No (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 48.B. Kasdien rūkančių, kuriems šeimos nariai patarė mesti rūkyti, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 48.B. Proportion of persons adviced to stop smoking by family members by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

71 LENTELĖ 49.A. Ar per praėjusius 12 mėn. kiti asmenys patarė kasdien rūkančiam mesti rūkyti, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 49.A. Advice to give up smoking by other persons to daily smokers during the last year by sex and age (%). Taip/ Yes Ne/ No (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 49.B. Kasdien rūkančių, kuriems kiti asmenys patarė mesti rūkyti, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 49.B. Proportion of persons adviced to stop smoking by other persons by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

72 LENTELĖ 50. Kasdien rūkančių priklausomybė nuo tabako, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 50.A. Dependency upon tobacco by sex and age (%). Silpna priklausomybė/ Weak dependency Vidutinė prilausomybė/ Medium dependency Stipri priklausomybė/ Strong dependency (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 50.B. Silpnai nuo tabako priklausančių dalis (%) tarp kasdien rūkančiųjų pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 50.B. Proportion of daily smokers who are weakly dependent upon tobacco by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

73 LENTELĖ 51.A Pusryčiavimo įprotis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 51.A. Eating of breakfast by sex and age (%). Ne/ No Taip/ Yes (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 51.B. Pusryčiaujančių asmenų dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 51.B. Proportion of breakfast eaters by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

74 LENTELĖ 52.A. Maisto gaminimui dažniausiai vartojamų riebalų rūšis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 52.A. Kind of fat used for cooking by sex and age (%) Dažniausiai aliejų/ Mostly vegetable oil Dažniausiai margariną/ Mostly margarine Dažniausiai sviestą/ Mostly butter Dažniausiai taukus/ Mostly lard Nevartoju jokių/ Not at all (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 52.B. Asmenų, maisto ruošimui dažniausiai naudojančių augalinius aliejus, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 52.B. Proportion of persons using mostly vegetable oil by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

75 LENTELĖ 53.A. Ant duonos tepamų riebalų rūšis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 53.A. Fat used on bread by sex and age (%). Jokių/ No fat at all Margariną/ Margarine Tepų riebalų mišinį/ Mixture of butter and oil Sviestą/ Butter Taukus/ Lard (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 53.B. Asmenų, dažniausiai tepančių ant duonos sviestą, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 53.B. Proportion of persons using mostly butter by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

76 LENTELĖ 54.A. Atsakiusiųjų skirstymas pagal geriamo pieno rūšį, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 54.A. Type of milk usually consumed by sex and age (%). Natūralų kaimišką karvės pieną/ Natural cow milk Natūralų parduotuvėje pirktą pieną/ Whole milk (fat 3.5%) Vidut. rieb. ( % rieb.)/ Consumer milk (fat %) Liesą (1% rieb. ir liesesnį)/ Low fat milk (fat 1% or less) Negeriu pieno/ Do not drink milk (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 54.B. Asmenų, vartojančių natūralų kaimišką pieną, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 54.B. Proportion of persons consuming natural cow milk by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

77 LENTELĖ 55.A. Atsakiusiųjų skirstymas pagal suvalgomų per savaitę kiaušinių kiekį, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 55.A. Quantity of eggs eaten weekly by sex and age (%). Nė vieno/ Not at all Vieną/ One Du/ Two Tris/ Three Keturis/ Four Penkis/ Five Šešis ar septynis/ Six or seven ir daugiau/ 8 or more (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 55.B. Asmenų, nevalgančių kiaušinių arba suvalgančių daugiausiai du kiaušinius per savaitę, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 55.B. Proportion of persons eating no eggs at all or at most two eggs weekly by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

78 LENTELĖ 56.A. Atsakiusiųjų skirstymas pagal per dieną išgeriamų kavos puodelių skaičių, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 56.A. Daily coffee drinking by sex and age (%). Nė vieno/ Not at all puodelius/ 1-2 cups puodelius/ 3-4 cups puodelius/ 5-6 cups ir daugiau/ 7 or more (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 56.B. Asmenų, negeriančių kavos, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 56.B. Proportion of persons drinking no coffee at all by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

79 LENTELĖ 57.A. atsakiusiųjų skirstymas pagal per dieną išgeriamų arbatos puodelių skaičių, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 57.A. Daily tea drinking by sex and age (%). Nė vieno/ Not at all puodelius/ 1-2 cups puodelius/ 3-4 cups puodelius/ 5-6 cups ir daugiau/ 7 or more (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 57.B. Asmenų, negeriančių arbatos, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 57.B. Proportion of persons drinking no tea at all by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

80 LENTELĖ 58.A. Į puodelį kavos dedamų cukraus šaukštelių skaičius, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 58.A. Spoonfuls of sugar used in one cup of coffee by sex and age (%). Nė vieno/ Not at all Vieną/ One Du/ Two Tris/ Three Keturis/ Four Penkis ir daugiau/ Five or more (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 58.B. Asmenų, nededančių cukraus ar dedančių vieną šaukštelį į kavos puodelį, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 58.B. Proportion of persons using no sugar at all or at most one spoonful of sugar in one cup of coffe by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

81 LENTELĖ 59.A. Į puodelį arbatos dedamų cukraus šaukštelių skaičius, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 59.A. Spoonfuls of sugar used in one cup of tea by sex and age (%). Nė vieno/ Not at all Vieną/ One Du/ Two Tris/ Three Keturis/ Four Penkis ir daugiau/ Five or more (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 59.B. Asmenų, nededančių cukraus ar dedančių vieną šaukštelį į arbatos puodelį, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 59.B. Proportion of persons using no sugar at all or at most one spoonful of sugar in one cup of tea by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

82 LENTELĖ 60.A. Kasdieninis juodos duonos vartojimas, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 60.A. Daily use of black bread by sex and age (%). Nė vienos/ Not at all riekeles/ 1-2 slices riekeles/ 3-4 slices riekeles/ 5-6 slices ir daugiau/ 7 or more (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 60.B. Asmenų, kasdien valgančių juodą duoną, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 60.B. Proportion of daily users of black bread by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

83 LENTELĖ 61.A. Kasdieninis šviesios duonos vartojimas, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 61.A. Daily use of brown bread by sex and age (%). Nė vienos/ Not at all riekeles/ 1-2 slices riekeles/ 3-4 slices riekeles/ 5-6 slices ir daugiau/ 7 or more (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 61.B. Asmenų, kasdien valgančių šviesią duoną, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 61.B. Proportion of daily users of brown bread by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

84 LENTELĖ 62.A. Kasdieninis baltos duonos vartojimas, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 62.A. Daily use of white bread by sex and age (%). Nė vienos/ Not at all riekeles/ 1-2 slices riekeles/ 3-4 slices riekeles/ 5-6 slices ir daugiau/ 7 or more (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 62.B. Asmenų, kasdien valgančių baltą duoną, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 62.B. Proportion of daily users of white bread by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

85 LENTELĖ 63.A. Asmenų, papildomai dedančių druskos į paruoštą maistą skirstymas, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 63.A. Frequency of additional salt to meals by sex and age (%). Niekada/ Never Kai trūksta druskos/ When the food is not salty enough Beveik visada net neragavęs/ Almost always before tasting (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 63.B. Asmenų, papildomai nededančių druskos į paruoštą maistą, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 63.B. Proportion of persons never adding salt to food by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

86 LENTELĖ 64.A. Virtų bulvių vartojimo per praėjusią savaitę dažnis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 64.A. Consumption of boiled potatoes during the last week by sex and age (%). Nė karto/ Not at all dienas/ On 1-2 days dienas/ On 3-5 days dienas/ On 6-7 days (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 64.B. Asmenų, vartojusių virtas bulves bent 3 dienas per praėjusią savaitę, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 64.B. Proportion of persons consumed boiled potatoes at least on 3 days during the last week by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

87 LENTELĖ 65.A. Keptų bulvių vartojimo per praėjusią savaitę dažnis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 65. Consumption of fried potatoes during the last week by sex and age (%). Nė karto/ Not at all dienas/ On 1-2 days dienas/ On 3-5 days dienas/ On 6-7 days (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 65.B. Asmenų, per praėjusią savaitę nevartojusių keptų bulvių, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 65.B. Proportion of persons who have not consumed fried potatoes during the last week by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

88 LENTELĖ 66.A. Ryžių ir makaronų vartojimo per praėjusią savaitę dažnis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 66.A. Consumption of rise and pasta during the last week by sex and age (%). Nė karto/ Not at all dienas/ On 1-2 days dienas/ On 3-5 days dienas/ On 6-7 days (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 66.B. Asmenų, per praėjusią savaitę nevartojusių ryžių ir makaronų, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 66.B. Proportion of persons who have not consumed rice or pasta during the last week by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

89 LENTELĖ 67.A. Košių ir dribsnių vartojimo per praėjusią savaitę dažnis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 67.A. Consumption of cereals (cornflakes, porridge) during the last week by sex and age (%). Nė karto/ Not at all dienas/ On 1-2 days dienas/ On 3-5 days dienas/ On 6-7 days (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 67.B. Asmenų, per praėjusią savaitę nevartojusių košių ir dribsnių, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 67.B. Proportion of persons who have not consumed cereals and cornflakes during the last week by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

90 LENTELĖ 68.A. Fermentinio sūrio vartojimo per praėjusią savaitę dažnis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 68.A. Consumption of cheese during the last week by sex and age (%). Nė karto/ Not at all dienas/ On 1-2 days dienas/ On 3-5 days dienas/ On 6-7 days (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 68.B. Asmenų, per praėjusią savaitę nevartojusių fermentinio sūrio, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 68.B. Proportion of persons who have not eaten cheese during the last week by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

91 LENTELĖ 69.A. Varškės sūrio vartojimo per praėjusią savaitę dažnis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 69.A. Consumption of curd cheese during the last week by sex and age (%). Nė karto/ Not at all dienas/ On 1-2 days dienas/ On 3-5 days dienas/ On 6-7 days (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 69.B. Asmenų, per praėjusią savaitę nevartojusių varškės sūrio, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 69.B. Proportion of persons who have eaten no curd cheese during the last week by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

92 LENTELĖ 70.A. Vištienos vartojimo per praėjusią savaitę dažnis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 70.A. Consumption of chicken during the last week by sex and age (%). Nė karto/ Not at all dienas/ On 1-2 days dienas/ On 3-5 days dienas/ On 6-7 days (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 70.B. Asmenų, per praėjusią savaitę vartojusių vištieną bent vieną dieną, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 70.B. Proportion of persons who have eaten chicken at least on one day during the last week by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

93 LENTELĖ 71.A. Žuvies vartojimo per praėjusią savaitę dažnis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 71.A. Consumption of fish dishes during the last week by sex and age (%). Nė karto/ Not at all dienas/ On 1-2 days dienas/ On 3-5 days dienas/ On 6-7 days (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 71.B. Asmenų, per praėjusią savaitę vartojusių žuvį bent vieną dieną, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 71.B. Proportion of persons who have eaten fish dishes at least on one day during the last week by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

94 LENTELĖ 72.A. Mėsos vartojimo per praėjusią savaitę dažnis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 72.A. Consumption of meat dishes during the last week by sex and age (%). Nė karto/ Not at all dienas/ On 1-2 days dienas/ On 3-5 days dienas/ On 6-7 days (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 72.B. Asmenų, vartojusių mėsą bent tris dienas per praėjusią savaitę, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 72.B. Proportion of persons who have eaten meat dishes at least on 3 days during the last week by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

95 LENTELĖ 73.A. Dešros vartojimo per praėjusią savaitę dažnis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 73.A. Consumption of sausage during the last week by sex and age (%). Nė karto/ Not at all 3,7 3,9 8,5 5,4 13,1 7,1 20,4 15,3 13,2 16,6 21,1 17,0 12,8 1-2 dienas/ On 1-2 days 25,9 38,8 32,3 35,1 32,0 33,4 33,7 39,2 37,4 35,0 39,0 37,1 35,5 3-5 dienas/ On 3-5 days 44,4 32,6 35,4 33,9 36,9 35,8 31,6 33,5 36,1 29,6 29,6 32,1 33,7 6-7 dienas/ On 6-7 days 25,9 24,8 23,8 25,6 18,0 23,7 14,3 11,9 13,2 18,8 10,3 13,8 18,0 (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 73.B. Asmenų, vartojusių dešrą bent tris dienas per praėjusią savaitę, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 73.B. Proportion of persons who have eaten sausage at least on 3 days during the last week by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

96 LENTELĖ 74.A. Šviežių daržovių vartojimo per praėjusią savaitę dažnis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 74.A. Consumption of fresh vegetables during the last week by sex and age (%). Nė karto/ Not at all 9,8 4,6 5,2 3,4 6,8 5,5 8,2 3,8 2,6 2,9 3,9 3,7 4,5 1-2 dienas/ On 1-2 days 32,9 25,2 31,1 32,0 36,8 31,5 31,6 23,2 22,9 31,6 33,2 28,4 29,7 3-5 dienas/ On 3-5 days 37,8 44,3 40,4 36,6 36,8 39,2 42,9 43,2 39,0 29,9 37,5 37,6 38,3 6-7 dienas/ On 6-7 days 19,5 26,0 23,3 28,0 19,5 23,8 17,3 29,7 35,5 35,7 25,4 30,3 27,6 (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 74.B. Asmenų, vartojusių šviežias daržoves bent tris dienas per praėjusią savaitę, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 74.B. Proportion of persons who have eaten fresh vegetables at least on 3 days during the last week by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

97 LENTELĖ 75. Virtų daržovių vartojimo per praėjusią savaitę dažnis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 75. Consumption of boiled vegetables during the last week by sex and age (%). Nė karto/ Not at all 42,3 22,8 25,0 21,0 24,1 25,5 37,9 29,1 17,9 18,1 17,4 22,1 23,5 1-2 dienas/ On 1-2 days 37,2 60,2 47,8 46,1 48,1 48,5 49,5 45,9 48,4 43,4 43,6 45,8 46,9 3-5 dienas/ On 3-5 days 14,1 13,0 17,8 25,7 20,4 18,9 10,5 20,3 24,7 24,4 28,7 23,2 21,4 6-7 dienas/ On 6-7 days 6,4 4,1 9,4 7,2 7,4 7,2 2,1 4,7 9,0 14,0 10,3 8,9 8,2 (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 75.B. Asmenų, vartojusių virtas daržoves bent tris dienas per praėjusią savaitę, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 75.B. Proportion of persons who have eaten boiled vegetables at least on 3 days during the last week by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

98 LENTELĖ 76.A Šviežių vaisių ir uogų vartojimo per praėjusią savaitę dažnis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 76.A Consumption of fresh fruits and berries during the last week by sex and age (%). Nė karto/ Not at all 31,3 19,4 23,5 21,2 21,8 22,8 17,3 16,8 12,1 13,1 17,3 15,0 18,2 1-2 dienas/ On 1-2 days 33,8 49,2 37,4 38,8 37,9 39,6 31,6 28,8 30,4 33,1 30,9 31,0 34,5 3-5 dienas/ On 3-5 days 21,3 21,0 25,7 29,4 25,8 25,3 31,6 28,3 34,8 30,5 32,3 31,6 29,0 6-7 dienas/ On 6-7 days 13,8 10,5 13,4 10,6 14,5 12,4 19,4 26,1 22,8 23,3 19,5 22,5 18,3 (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 76.B. Asmenų, vartojusių šviežius vaisius ir uogas bent tris dienas per praėjusią savaitę, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 76.B. Proportion of persons who have eaten fresh fruits and berries at least on 3 days during the last week by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

99 LENTELĖ 77.A. Konservuotų vaisių ar uogų vartojimo per praėjusią savaitę dažnis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 77.A. Consumption of stewed fruits or beries during the last week by sex and age (%). Nė karto/ Not at all 37,8 36,1 37,9 40,9 32,3 37,4 46,1 44,8 35,1 35,9 25,8 36,4 36,8 1-2 dienas/ On 1-2 days 45,9 48,7 44,1 40,9 42,7 44,2 33,7 33,1 36,1 33,8 44,5 36,5 39,8 3-5 dienas/ On 3-5 days 9,5 9,2 11,9 12,3 18,8 12,3 12,4 11,6 21,5 18,7 20,9 17,7 15,4 6-7 dienas/ On 6-7 days 6,8 5,9 6,2 5,8 6,3 6,1 7,9 10,5 7,3 11,6 8,8 9,3 8,0 (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 77.B. Asmenų, vartojusių konservuotus vaisius ar uogas bent vieną dieną per praėjusią savaitę, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 77.B. Proportion of persons who have eaten stewed fruits and berries at least on 1 day during the last week by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

100 LENTELĖ 78.A. Saldžių konditerijos gaminių vartojimo per praėjusią savaitę dažnis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 78.A. Consumption of sweet pastries during the last week by sex and age (%). Nė karto/ Not at all 22,8 20,3 17,9 18,9 24,4 20,3 10,3 16,9 16,3 25,0 22,5 19,4 19,7 1-2 dienas/ On 1-2 days 50,6 46,9 48,4 56,2 45,4 49,8 56,7 50,0 47,6 44,8 55,0 50,0 49,9 3-5 dienas/ On 3-5 days 22,8 25,0 27,9 17,2 21,0 22,9 22,7 23,0 28,2 22,8 19,4 23,3 23,2 6-7 dienas/ On 6-7 days 3,8 7,8 5,8 7,7 9,2 7,0 10,3 10,1 7,9 7,3 3,2 7,3 7,2 (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 78.B. Asmenų, vartojusių saldžius konditerijos gaminius bent tris dienas per praėjusią savaitę, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 78.B. Proportion of persons who have eaten sweet pastries at least on three days during the last week by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

101 LENTELĖ 79.A. Saldainių vartojimo per praėjusią savaitę dažnis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 79.A. Consumption of sweets during the last week by sex and age (%). Nė karto/ Not at all 17,7 14,6 23,9 19,8 27,1 20,9 7,2 22,0 13,5 16,3 25,9 18,0 19,2 1-2 dienas/ On 1-2 days 51,9 60,8 49,5 56,9 57,6 55,2 59,8 45,2 55,9 51,9 55,1 53,1 54,0 3-5 dienas/ On 3-5 days 20,3 17,7 21,2 19,2 11,9 18,3 25,8 22,6 24,3 25,8 14,4 22,2 20,6 6-7 dienas/ On 6-7 days 10,1 6,9 5,4 4,2 3,4 5,6 7,2 10,2 6,3 6,0 4,6 6,7 6,2 (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 79.B. Asmenų, nevartojusių saldainių per praėjusią savaitę, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 79.B. Proportion of persons consuming no sweets during the last week by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

102 LENTELĖ 80.A. Kiaušinių vartojimo per praėjusią savaitę dažnis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 80.A. Consumption of eggs during the last week by sex and age (%). Nė karto/ Not at all 20,7 13,7 14,5 8,7 11,4 13,1 40,2 28,0 12,8 17,7 13,3 19,7 16,9 1-2 dienas/ On 1-2 days 57,3 62,6 67,4 66,5 67,4 65,1 51,5 59,9 69,9 65,8 75,1 66,5 65,9 3-5 dienas/ On 3-5 days 15,9 16,0 16,6 19,7 20,5 17,9 5,2 9,9 15,0 12,7 10,3 11,4 14,1 6-7 dienas/ On 6-7 days 6,1 7,6 1,6 5,2,8 3,9 3,1 2,2 2,2 3,8 1,3 2,5 3,1 (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 80.B. Asmenų, nevalgiusių kiaušinių arba valgiusių juos daugiausiai dvi dienas per praėjusią savaitę, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 80.B. Proportion of persons eating no eggs at all or at most on two days during the last week by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

103 LENTELĖ 81.A. Limonado ar Coca-cola vartojimo per praėjusią savaitę dažnis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 81.A. Consumption of lemonade or Coca-cola during the last week by sex and age (%). Nė karto/ Not at all 45,5 41,0 56,6 67,3 79,2 58,6 64,6 77,6 82,2 82,2 84,7 79,8 70,8 1-2 dienas/ On 1-2 days 27,3 30,3 22,9 16,3 12,3 21,5 17,7 16,5 14,9 8,7 10,2 13,1 16,6 3-5 dienas/ On 3-5 days 22,1 13,1 16,0 8,5 7,5 13,0 7,3 4,1 1,9 5,8 2,3 4,0 7,8 6-7 dienas/ On 6-7 days 5,2 15,6 4,6 7,8,9 7,0 10,4 1,8 1,0 3,4 2,8 3,1 4,8 (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 81.B. Asmenų, per praėjusią savaitę vartojusių limonadą ar Coca-cola, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 81.B. Proportion of persons consuming lemonade or Coca-cola during the last week by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

104 LENTELĖ 82.A. Sulčių vartojimo per praėjusią savaitę dažnis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 82.A. Consumption of juice during the last week by sex and age (%). Nė karto/ Not at all 15,0 18,5 19,0 22,6 24,4 20,3 14,6 22,0 21,1 19,4 19,6 19,9 20,0 1-2 dienas/ On 1-2 days 42,5 44,4 47,3 45,2 47,2 45,7 37,5 34,1 43,9 44,8 42,1 41,2 43,1 3-5 dienas/ On 3-5 days 28,8 25,8 27,2 23,2 21,1 25,0 27,1 30,2 25,6 27,2 29,9 28,0 26,8 6-7 dienas/ On 6-7 days 13,8 11,3 6,5 8,9 7,3 9,0 20,8 13,7 9,4 8,6 8,4 11,0 10,1 (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 82.B. Asmenų, vartojusių sultis bent tris dienas per praėjusią savaitę, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 82.B. Proportion of persons consuming juice at least on three days during the last week by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

105 LENTELĖ 83.A. Ar per praėjusius 12 mėn. gydytojas patarė keisti mitybą dėl sveikatos, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 83.A. Advice to change dietary habits for health reasons given by a doctor during the last year by sex and age (%). Taip/ Yes Ne/ No (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 83.B. Asmenų, kuriems gydytojas patarė keisti mitybą, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 83.B. Proportion of persons adviced to change dietary habits by a doctor by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

106 LENTELĖ 84.A. Ar per praėjusius 12 mėn. kiti sveikatos priežiūros specialistai patarė keisti mitybą dėl sveikatos, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 84.A. Advice to change dietary habits for health reasons given by other health care personnel during the last year by sex and age (%). Taip/ Yes Ne/ No (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 84.B. Asmenų, kuriems kiti sveikatos priežiūros specialistai patarė keisti mitybą, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 84.B. Proportion of persons adviced to change dietary habits by other health care personnel by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

107 LENTELĖ 85.A. Ar per praėjusius 12 mėn. šeimos nariai patarė keisti mitybą dėl sveikatos, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 85.A. Advice to change dietary habits for health reasons given by family members during the last year by sex and age (%). Taip/ Yes Ne/ No (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 85.B. Asmenų, kuriems šeimos nariai patarė keisti mitybą, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 85.B. Proportion of persons adviced to change dietary habits by family members by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

108 LENTELĖ 86.B. Ar per praėjusius 12 mėn. kiti asmenys patarė keisti mitybą dėl sveikatos, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 86.A. Advice to change dietary habits for health reasons given by other persons during the last year by sex and age (%). Taip/ Yes Ne/ No (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 86.B. Asmenų, kuriems kiti asmenys patarė keisti mitybą, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 86.B. Proportion of persons adviced to change dietary habits by other persons by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

109 LENTELĖ 87.A. Mitybos pokyčių per praėjusius metus priežastys, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 87.A. Reported reasons of changes in dietary habits during the last year by sex and age (%). Dėl sveikatos/ For health reasons Atsirado naujų maisto produktų/ I have started consuming new food products which become available Pasikeitė šeimyninė padėtis/ My marital status has changed Pasikeitė darbo pobūdis/ I have changed my job Trūksta pinigų maisto produktams/ I am short of money for food Nepasikeitė/ Have not changed (N) LENTELĖ 87.B. Asmenų, pakeitusių savo mitybą dėl pinigų trūkumo, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 87.B. Proportion of persons, who have changed dietary habits because of lack of money, by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

110 LENTELĖ 88.A. Kaip Jums svarbu sveikatos stiprinimas ir ligų profilaktika pasirenkant maisto produktus (%)? TABLE 88.A. How important for your food choice is health promotion and disease prevention (%)? Labai svarbu/ Very important Svarbu/ Important Nelabai svarbu/ Not very important Visai nesvarbu/ Unimportant (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 88.B. Asmenų, nurodžiusių, kad sveikatos stiprinimas ir ligų profilaktika yra jiems svarbu arba labai svarbu pasirenkant maisto produktus, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 88.B. Proportion of persons who indicated that health promotion and disease prevention is very important or important for their food choice by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

111 LENTELĖ 89.A. Kaip Jums svarbu dietos laikymasis pasirenkant maisto produktus (%)? TABLE 89.B. How important for your food choise is being on diet (%)? Labai svarbu/ Very important Svarbu/ Important Nelabai svarbu/ Not very important Visai nesvarbu/ Unimportant (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 89.B. Asmenų, nurodžiusių, kad dietos laikymasis yra jiems svarbu arba labai svarbu pasirenkant maisto produktus, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 89.B. Proportion of persons who indicated that being on diet is very important ors important for their food choise by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

112 LENTELĖ 90.A. Kaip Jums svarbu kaina pasirenkant maisto produktus (%)? TABLE 90.A. How important for your food choise is food price (%)? Labai svarbu/ Very important Svarbu/ Important Nelabai svarbu/ Not very important Visai nesvarbu/ Unimportant (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 90.B. Asmenų, nurodžiusių, kad kaina yra jiems svarbu arba labai svarbu pasirenkant maisto produktus, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 90.B. Proportion of persons who indicated that food price is very important or important for their food choise by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

113 LENTELĖ 91.A. Kaip Jums svarbur maisto skonis pasirenkant maisto produktus (%)? TABLE 91.A. How important for your food choise is food taste (%)? Labai svarbu/ Very important Svarbu/ Important Nelabai svarbu/ Not very important Visai nesvarbu/ Unimportant (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 91.B. Asmenų, nurodžiusių, kad maisto skonis yra jiems svarbu arba labai svarbu pasirenkant maisto produktus, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 91.B. Proportion of persons who indicated that food taste is very important or important for their food choise by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

114 LENTELĖ 92.A. Kaip Jums svarbu maisto produktų reklama pasirenkant maisto produktus (%)? TABLE 92.A. How important for your food choise is food advertisement (%)? Labai svarbu/ Very important Svarbu/ Important Nelabai svarbu/ Not very important Visai nesvarbu/ Unimportant (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 92.B. Asmenų, nurodžiusių, kad maisto produktų reklama nėra svarbus kriterijus renkantis maisto produktus, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 92.B. Proportion of persons who indicated that food advertisement is not important for their food choise by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

115 LENTELĖ 93.A. Kaip Jums svarbu šeimos narių įpročiai pasirenkant maisto produktus (%)? TABLE 93.A. How important for your food choise is nutrition habits of family members (%)? Labai svarbu/ Very important Svarbu/ Important Nelabai svarbu/ Not very important Visai nesvarbu/ Unimportant (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 93.B. Asmenų, nurodžiusių, kad šeimos narių mitybos įpročiai yra jiems svarbu arba labai svarbu pasirenkant maisto produktus, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 93.B. Proportion of persons who indicated that nutrition habits of family members is very important or important for their food choise by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

116 LENTELĖ 94.A. Kaip Jums svarbu, ar produktas yra lietuviškas, pasirenkant maisto produktus (%)? TABLE 94.A. How important for your food choise is the fact that food was produced in Lithuania (%)? Labai svarbu/ Very important Svarbu/ Important Nelabai svarbu/ Not very important Visai nesvarbu/ Unimportant (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 94.B. Asmenų, nurodžiusių, kad produkto lietuviška kilmė yra jiems svarbu arba labai svarbu pasirenkant maisto produktus, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 94.B. Proportion of persons who indicated that Lithuanian origin of the food product is very important or important for their food choise by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

117 LENTELĖ 95.A. Maisto produktų etiketėse pateikiamos informacijos skaitymo dažnumas, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 95.A. The frequency of reading the food labels by sex and age (%) Taip, visada/ Yes, always Dažnai/ Often Kartais/ Sometimes Neskaitau/ Never (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 95.B. Asmenų, nors kartais skaitančių etiketėse pateiktą informaciją, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 95.B. Proportion of persons who read the food labels at least sometimes by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

118 LENTELĖ 96. Atsakiusiųjų, kuriuos domino tam tikra maisto produktų etiketėse pateikta informacija, dalis (%), atsižvelgiant į lytį ir amžių. TABLE 96. Proportion of respondents interested in certain information provided on food labels, by sex and age (%). Maisto produkto sudedamosios dalys/ Food ingredients Maisto medžiagos/ Nutrient content Energinė vertė/ Energy Maisto produktų priedai/ Food additives Maisto produkto svoris/ Weight Paruošimo instrukcija/ Instruction for food processing Kaina/ Price Galiojimo terminas/ Expiry date (N)

119 LENTELĖ 97.A. Alaus kiekis, suvartotas per praėjusią savaitę, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 97.A. Amount of beer consumed during the last week by sex and age (%). Nevartojo/ Not at all 25,3 23,8 25,1 34,3 49,2 31,5 71,3 70,2 71,8 85,5 93,3 79,8 58,7 1-2 butelius/ 1-2 bottles 34,2 30,8 31,4 29,6 24,6 29,9 26,6 21,6 23,8 9,5 4,8 15,8 22,0 3-4 butelius/ 3-4 bottles 19,0 20,0 20,4 14,8 11,9 17,3 2,1 5,8 1,9 3,6 1,9 3,1 9,3 Daugiau nei 4 butelius/ More than 4 bottles 21,5 25,4 23,0 21,3 14,3 21,3,0 2,3 2,4 1,4,0 1,3 10,0 (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 97.B. Asmenų, negėrusių alaus per praėjusią savaitę, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 97.B. Proportion of persons drinking no beer during the previous week by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

120 LENTELĖ 98.A. Sidro kiekis, suvartotas per praėjusią savaitę, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 98.A. Amount of cider consumed during the last week by sex and age (%). Nevartojo/ Not at all 81,1 80,8 92,4 88,0 93,7 88,0 69,1 83,0 86,6 93,4 97,1 88,1 88,1 1-2 butelius/ 1-2 bottles 14,9 15,8 5,3 4,0 2,7 7,7 22,3 15,3 10,4 6,1 2,9 9,9 9,0 3-4 butelius/ 3-4 bottles 2,7 1,7 1,8 4,7 3,6 2,9 4,3,6 2,0,5,0 1,1 1,8 Daugiau nei 4 butelius/ More than 4 bottles 1,4 1,7,6 3,3,0 1,4 4,3 1,1 1,0,0,0,9 1,1 (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 98.B. Asmenų, negėrusių sidro per praėjusią savaitę, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 98.B. Proportion of persons drinking no cider during the previous week by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

121 LENTELĖ 99.A. Vyno kiekis, suvartotas per praėjusią savaitę, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 99.A. Amount of wine consumed during the last week by sex and age (%). Nevartojo/ Not at all 86,5 71,4 75,6 76,7 85,0 78,0 53,8 54,5 46,3 56,9 74,3 57,7 65,9 1-2 taures/ 1-2 glasses 9,5 17,6 20,3 17,3 8,8 15,8 25,8 33,5 32,6 30,2 21,5 28,9 23,6 3-4 taures/ 3-4 glasses 2,7 9,2 3,5 4,0 4,4 4,8 15,1 6,8 13,3 8,9 3,3 8,9 7,2 Daugiau nei 4 taures/ More than 4 glasses 1,4 1,7,6 2,0 1,8 1,4 5,4 5,1 7,8 4,0,9 4,5 3,3 (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 99.B. Asmenų, negėrusių vyno per praėjusią savaitę, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 99.B. Proportion of persons drinking no wine during the previous week by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

122 LENTELĖ 100.A. Stipriųjų alkoholinių gėrimų kiekis, suvartotas per praėjusią savaitę, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 100.A. Amount of strong alcohol consumed during the last week by sex and age (%). Nevartojo/ Not at all 65,3 48,4 45,9 43,4 46,1 47,9 79,3 82,0 63,0 61,4 66,7 68,7 59,9 1-2 taureles/ 1-2 glasses 6,7 11,5 10,9 12,0 13,3 11,3 10,9 12,2 21,2 24,2 21,6 19,3 15,9 3-4 taureles/ 3-4 glasses 8,0 8,2 14,8 8,4 14,8 11,3 1,1 3,5 9,1 7,2 8,5 6,6 8,6 Daugiau nei 4 taureles/ More than 4 glasses 20,0 32,0 28,4 36,1 25,8 29,5 8,7 2,3 6,7 7,2 3,3 5,4 15,7 (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 100.B. Asmenų, negėrusių stipriųjų alkoholinių gėrimų per praėjusią savaitę, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 100.B. Proportion of persons drinking no strong alcohol during the previous week by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

123 LENTELĖ 101.A. Stipriųjų alkoholinių gėrimų vartojimo dažnis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 101.A. Frequency of drinking strong alcohol or liquor by sex and age (%). Kasdien/ Daily,0,7 1,5 1,1,7 1,0,0 1,1,4,4,8,6,8 2-3 kartus per savaitę/ 2-3 times a week 1,3 8,2 8,1 9,5 8,0 7,7 2,0 3,7 3,4 4,1,8 2,9 4,9 Kartą per savaitę/ Once a week 17,5 23,1 19,8 21,2 17,5 20,1 12,2 6,9 11,5 9,4 5,9 8,9 13,6 2-3 kartus per mėnesį/ 2-3 times a month 41,3 27,6 35,0 34,6 24,1 32,2 31,6 22,2 30,6 25,4 15,1 24,2 27,5 Kelis kartus per metus/ A few times a year 32,5 32,1 27,9 25,7 36,5 30,3 41,8 48,7 43,4 52,0 56,5 49,5 41,4 Niekada/ Never 7,5 8,2 7,6 7,8 13,1 8,8 12,2 17,5 10,6 8,6 20,9 14,0 11,8 (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 101.B. Asmenų, negeriančių stipriųjų alkoholinių gėrimų arba geriančių juos 2-3 kartus per mėnesį ir rečiau, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 101.B. Proportion of persons drinking strong alcohol or liquor never or at most 2-3 times a month by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

124 LENTELĖ 102.A. Vyno vartojimo dažnis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 102.A. Frequency of drinking wine by sex and age (%). Kasdien/ Daily,0,0,0,0,7,1,0,5,9,0,0,3,2 2-3 kartus per savaitę/ 2-3 times a week 1,3 3,0 3,1 2,9 1,5 2,5 8,1 6,4 7,3 3,7 1,3 4,9 3,9 Kartą per savaitę/ Once a week 3,8 8,2 8,2 9,7 4,4 7,4 6,1 12,8 12,8 7,8 2,1 8,4 8,0 2-3 kartus per mėnesį/ 2-3 times a month 10,0 16,4 20,5 10,9 5,9 13,5 21,2 25,5 24,8 22,5 12,9 21,2 18,0 Kelis kartus per metus/ A few times a year 46,3 38,1 41,5 46,9 51,1 44,5 52,5 40,4 44,4 46,3 52,8 46,9 45,9 Niekada/ Never 38,8 34,3 26,7 29,7 36,3 32,0 12,1 14,4 9,8 19,7 30,9 18,2 24,0 (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 102.B. Asmenų, negeriančių vyno arba geriančių juos 2-3 kartus per mėnesį ir rečiau, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 102.B. Proportion of persons drinking wine never or at most 2-3 times a month by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

125 LENTELĖ 103.A. Alaus vartojimo dažnis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 103.A. Frequency of drinking beer by sex and age (%). Kasdien/ Daily 6,3 5,9 10,7 10,6 7,1 8,6,0 1,1,9 1,2,0,7 4,0 2-3 kartus per savaitę/ 2-3 times a week 25,0 30,4 29,9 25,7 19,3 26,4 5,1 7,4 6,4 5,3 1,7 5,1 14,1 Kartą per savaitę/ Once a week 23,8 23,0 17,3 16,2 11,4 17,6 14,1 12,7 10,3 4,9 2,9 8,1 12,1 2-3 kartus per mėnesį/ 2-3 times a month 26,3 17,0 20,3 16,8 20,7 19,6 22,2 22,2 18,4 9,0 6,7 14,4 16,6 Kelis kartus per metus/ A few times a year 13,8 14,8 9,1 20,7 22,9 16,1 20,2 31,2 36,3 41,6 33,6 34,4 26,7 Niekada/ Never 5,0 8,9 12,7 10,1 18,6 11,6 38,4 25,4 27,8 38,0 55,0 37,3 26,5 (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 103.B. Asmenų, negeriančių alaus arba geriančių juos 2-3 kartus per mėnesį ir rečiau, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 103.B. Proportion of persons drinking beer never or at most 2-3 times a month by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

126 LENTELĖ 104.A. Bet kokių alkoholinių gėrimų vartojimo dažnis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 104.A. Frequency of drinking any alcoholic drinks by sex and age (%). Kasdien/ Daily 3,8 6,7 5,2 1,2 3,1 3,9,0 1,1 1,3,4,0,6 2,0 2-3 kartus per savaitę/ 2-3 times a week 17,7 19,3 20,1 20,9 9,9 18,0 8,2 12,6 8,6 6,4 1,7 7,1 11,7 Kartą per savaitę/ Once a week 22,8 18,5 15,5 20,9 7,6 16,7 22,4 13,7 13,7 10,2 5,1 11,7 13,8 2-3 kartus per mėnesį/ 2-3 times a month 24,1 20,0 27,8 23,8 26,7 24,8 30,6 27,9 29,2 22,1 15,3 24,1 24,4 Kelis kartus per metus/ A few times a year 24,1 24,4 19,1 19,8 34,4 23,6 33,7 31,1 37,8 48,9 53,6 42,6 34,6 Niekada/ Never 7,6 11,1 12,4 13,4 18,3 12,9 5,1 13,7 9,4 11,9 24,3 13,9 13,5 (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 104.B. Asmenų, geriančių bet kokius alkoholinius gėrimus bent kartą per savaitę, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 104.B. Proportion of persons drinking any alcoholic drinks at least once a week by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

127 LENTELĖ 105.A. Šešių ir daugiau standartinių alkoholio vienetų (60 g gryno alkoholio) vartojimo vieno pobūvio metu dažnis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 105.A. Frequency of consuming six or more portions of alcohol on single occation by sex and age (%). Niekada/ Never 17,7 23,8 15,5 18,3 23,4 19,5 45,5 58,3 45,0 51,9 62,0 53,2 39,0 Rečiau nei kartą per mėnesį/ Less than once a month 40,5 31,5 41,5 39,4 46,0 39,9 35,4 28,9 39,0 36,1 27,5 33,3 36,1 Kartą per mėnesį/ Once a month 26,6 20,8 24,9 25,7 20,4 23,7 9,1 8,6 10,8 8,6 7,0 8,8 15,1 Kartą per savaitę/ Once a week 15,2 20,0 16,1 14,3 8,0 14,7 10,1 3,2 4,3 3,4 3,1 4,2 8,6 Kasdien arba beveik kasdien/ Daily or almost daily,0 3,8 2,1 2,3 2,2 2,2,0 1,1,9,0,4,5 1,2 (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 105.B. Asmenų, išgeriančių 60 g gryno alkoholio vieno pobūvio metu bent kartą per savaitę, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 105.B. Proportion of persons who consume six or more portions of alcohol on one occation at least once a week by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

128 LENTELĖ 106. Atsakiusiųjų, galimai turinčių problemų dėl alkoholinių gėrimų vartojimo, dalis (%), atsižvelgiant į lytį ir amžių, pagal GAGE klausimyną. TABLE 106. Proportion of respondents having problems with alcohol consumption according to GAGE questionnaire by sex and age (%). < < Turi/ Have Neturi/ Do not have (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 107. Ar per praėjusius 12 mėn. gydytojas patarė mažiau vartoti alkoholinių gėrimų, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 107. Advice to reduce alcohol consumption given by a doctor during the last year by sex and age (%). Taip/ Yes Ne/ No (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 108. Ar per praėjusius 12 mėn. kiti sveikatos priežiūros specialistai patarė mažiau vartoti alkoholinių gėrimų, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 108. Advice to reduce alcohol consumption given by other health care personnel during the last year by sex and age (%). Taip/ Yes Ne/ No (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 109. Ar per praėjusius 12 mėn. šeimos nariai patarė mažiau vartoti alkoholinių gėrimų, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 109. Advice to reduce alcohol consumption given by family members during the last year by sex and age (%). Taip/ Yes Ne/ No (%) (N) Neatsakę/ Missing (N)

129 LENTELĖ 110. Ar per praėjusius 12 mėn. kiti asmenys patarė mažiau vartoti alkoholinių gėrimų, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 110. Advice to reduce alcohol consumption given by other persons during the last year by sex and age (%). Taip/ Yes Ne/ No (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 111. Ar kuris nors iš atsakiusiojo pažįstamųjų per praėjusius metus bandė vartoti narkotikus, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 111. Does the respondent know anyone among his friends that has tried drugs in the past year (%). Nežinau/ I do not know anybody Pažįstu vieną/ I know one person , Pažįstu 2-5 asmenis/ I know 2-5 persons Pažįstu daugiau kaip 5/ I know more than five persons (%) (N) Neatsakę/ Missing (N)

130 LENTELĖ 112.A. Skirstymas pagal kūno masės indeksą (KMI), atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 112.A. Body mass-index (BMI) by sex and age (%) ,0 6,7 1,0,6 1,4 2,5 41,8 28,3 9,4 3,7 1,2 12,7 8, ,3 41,8 31,0 32,2 25,4 36,1 48,0 50,3 53,2 36,3 25,1 41,2 39, ,3 42,5 50,8 42,4 50,7 44,5 9,2 17,1 24,0 35,5 33,6 26,4 34,0 30 2,5 9,0 17,3 24,9 22,5 16,9 1,0 4,3 13,3 24,5 40,1 19,7 18,5 (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 112.B. Asmenų, kurių KMI ne mažesnis nei 25, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 112.B. Proportion of persons whose BMI was higher or equal to 25 by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

131 LENTELĖ 113.A. Skirstymas pagal juosmens apimtį (cm), atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 113.A. Waist circumference (cm) by sex and age (%). 102 (vyrams/for males) 88 (moterims/for females) 94,9 86,2 76,6 75,5 73,0 79,2 95,0 82,7 75,3 63,3 46,1 68,2 72,6 >102 (vyrams/for males) >88 (moterims/for females) 5,1 13,8 23,4 24,5 27,0 20,8 5,0 17,3 24,7 36,7 53,9 31,8 27,4 (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 113.B. Vyrų, kurių juosmens apimtis ne mažesnė nei 102 cm, ir moterų, kurių juosmens apimtis ne mažesnė nei 88 cm, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 113.B. Proportion of males with waist circumference 102 cm and females with waist circumference 88 cm by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

132 LENTELĖ 114. Savo svorio vertinimas, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 114. Assessment of own weight by sex and age (%). Per mažas/ Low 22,2 7,4 6,1 6,2 5,7 8,1 7,1 5,3 2,6 2,0 1,6 3,1 5,2 Normalus/ Normal 65,4 64,4 51,5 48,9 50,0 54,5 61,6 53,7 39,9 34,8 31,6 41,3 46,8 Per didelis/ High 8,6 26,7 39,3 43,8 42,9 35,3 31,3 39,9 55,4 62,8 64,8 54,3 46,4 Nežinau/ I do not know 3,7 1,5 3,1 1,1 1,4 2,1,0 1,1 2,1,4 2,0 1,3 1,6 (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 115. Turinčių antsvorį pastangos sumažinti per kūno svorį, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 115. Attempts of respondents with overweight to reduce body weight by sex and age (%). Taip, sumažinau/ Yes, I have reduced Taip, bet nepavyko/ Tes, tried but failed Nebandžiau/ I did not try (%) (N) Neatsakę/ Missing (N)

133 LENTELĖ 116.A. Ar per praėjusius 12 mėn. gydytojas patarė mažinti kūno svorį asmenims, kurių KMI 25, (%). TABLE 116.A. Advice to reduce body weight given by a doctor to overweight persons during the last year by sex and age (%). Taip/ Yes Ne/ No (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 116.B. Antsvorį turinčių asmenų, kuriems gydytojas patarė mažinti kūno svorį, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 116.B. Proportion of overweight persons adviced to reduce body weight by a doctor by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

134 LENTELĖ 117.A. Ar per praėjusius 12 mėn. kiti sveikatos priežiūros specialistai patarė mažinti kūno svorį asmenims, kurių KMI 25, (%). TABLE 117.A. Advice to reduce body weight given by other health care personnel to overweight persons during the last year by sex and age (%). Taip/ Yes Ne/ No (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 117.B. Antsvorį turinčių smenų, kuriems kiti sveikatos priežiūros specialistai patarė mažinti kūno svorį, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 117.B. Proportion of overweight persons adviced to reduce body weight by other health care personnel by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

135 LENTELĖ 118.A. Ar per praėjusius 12 mėn. šeimos nariai patarė mažinti kūno svorį asmenims, kurių KMI 25, (%). TABLE 118.A. Advice to reduce body weight given by family members to overweight persons, during the last year by sex and age (%). Taip/ Yes Ne/ No (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 118.B. Antsvorį turinčių asmenų, kuriems šeimos nariai patarė mažinti kūno svorį, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 118.B. Proportion of overweight persons adviced to reduce body weight by family members by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

136 LENTELĖ 119.A. Ar per praėjusius 12 mėn. kiti asmenys patarė mažinti kūno svorį asmenims, kurių KMI 25, (%). TABLE 119.A. Advice to reduce body weight given by other persons to overweight persons during the last year by sex and age (%). Taip/ Yes Ne/ No (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 119.B. Antsvorį turinčių asmenų, kuriems kiti asmenys patarė mažinti kūno svorį, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 119.B. Proportion of overweight persons adviced to reduce body weight by other persons by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

137 LENTELĖ 120.A. Laikas, sugaištas per dieną einant arba važiojant dviračiu į darbą arba atgal, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 120.A. Time spent on walking to and from work by sex and age (%). Nedirba arba dirba namuose/ Not working outside the house 6,2 1,5 2,6 9,0 24,6 8,5 12,1 14,5 10,5 10,7 33,8 16,9 13,4 Važiuoja autobusu, automobiliu/ I go to work by car or bus 44,4 60,0 64,4 52,0 37,3 53,2 45,5 45,2 45,9 33,5 14,7 35,4 42,9 Eina mažiau kaip 15 min./ Less than 15 min. a day 8,6 10,8 7,2 5,1 5,2 7,1 5,1 10,2 9,2 11,2 6,5 8,8 8, min./ min. a day 22,2 14,6 14,9 14,7 17,9 16,2 21,2 18,8 16,2 22,3 19,9 19,6 18, min./ mon. a day 9,9 5,4 5,2 9,6 8,2 7,4 12,1 4,8 12,2 11,6 10,0 10,1 9,0 Daugiau kaip 1 val./ More than an hour a day 8,6 7,7 5,7 9,6 6,7 7,5 4,0 6,5 6,1 10,7 15,2 9,2 8,5 (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 120.B. Asmenų, einančių arba važiuojančių dviračiu į darbą bent 15 min., dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 120.B. Proportion of persons walking or cycling to and from work at least 15 min. by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

138 LENTELĖ 121.A. Laisvalaikio mankštos, trunkančios bent 30 min. ir sukeliančios prakaitavimą, dažnis, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 121.A. Leisure-time physical exercise lasting at least half an hour by sex and age (%). Kasdien/ Daily 12,7 6,9 9,9 15,2 22,4 13,3 11,2 6,6 10,0 12,4 23,5 13,3 13,3 4-6 kartus per savaitę/ 4-6 times a week 8,9 5,3 8,3 5,1 5,2 6,4 7,1 5,5 8,2 9,1 10,5 8,4 7,6 2-3 kartus per savaitę/ 2-3 times a week 29,1 23,7 24,5 23,0 17,9 23,2 18,4 23,5 19,0 18,6 21,8 20,4 21,6 Kartą per savaitę/ Once a week 16,5 24,4 19,8 19,7 13,4 19,0 22,4 19,7 19,5 17,4 10,5 17,1 17,9 2-3 kartus per mėnesį/ 2-3 times a month 13,9 11,5 13,5 9,0 9,0 11,2 14,3 17,5 14,7 13,2 5,5 12,6 12,0 Kelis kartus per metus ar rečiau/ A few times a year or less 17,7 27,5 22,4 22,5 18,7 22,1 26,5 25,1 27,3 21,9 17,6 23,2 22,7 Negaliu mankštintis dėl ligos/ Can not exercise 1,3,8 1,6 5,6 13,4 4,6,0 2,2 1,3 7,4 10,5 5,0 4,9 (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 121.B. Asmenų, laisvalaikiu besimankštinančių bent du kartus per savaitę, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 121.B. Proportion of persons having leisure-time physical activity at least twice a week by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

139 LENTELĖ 122. Atsakiusiųjų skirstymas pagal fizinį aktyvumą darbo metu, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 122. How physical demanding is respondents job by sex and age (%) Daugiausia sėdimas darbas/ Very light (mainly sitting) 38,5 31,6 25,1 26,4 25,8 28,3 51,0 46,7 42,0 31,5 31,1 38,7 34,3 Sėdimas ir/ar stovimas darbas/ Light (mainly walking) 21,8 26,3 27,7 32,8 39,8 30,3 31,3 37,0 37,7 32,4 43,4 36,9 34,1 Judamas darbas/ Medium (lifting, carrying light loads) 35,9 33,8 39,3 34,5 25,0 34,1 16,7 15,8 20,3 33,2 23,7 23,0 27,7 Sunkus fizinis darbas/ Heavy manual work 3,8 8,3 7,9 6,3 9,4 7,4 1,0,5,0 2,9 1,8 1,3 3,9 (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 123. Atsakiusiųjų skirstymas, atsižvelgiant į sėdėjimo per darbo dieną trukmę (%). TABLE 123. Duration of sitting per workday by sex and age (%) min. 5,0,8 1,5 1,7 1,6 1,9 2,1,6 1,8,9 2,7 1,6 1, min. 3,8 8,7 6,2 6,9 6,3 6,6 3,2 4,4 5,8 6,0 1,8 4,4 5, min. 11,3 6,3 13,4 8,6 13,5 10,7 4,2 6,1 8,1 12,4 12,3 9,3 9,9 >=180 min. 80,0 84,3 78,9 82,8 78,6 80,9 90,5 89,0 84,3 80,8 83,2 84,7 83,1 (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 124. Savo fizinio pajėgumo vertinimas, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 124. Assessment of own physical fitness by sex and age (%). Labai geras/ Very good 17,1 4,5 4,1 2,2,7 4,5 7,1 5,3 2,6 1,2 1,7 3,0 3,6 Gana geras/ Reasonably good 42,7 58,6 53,8 35,8 19,3 42,4 49,5 46,3 45,7 32,5 19,1 36,5 39,0 Patenkinamas/ Average 34,1 33,8 40,6 56,4 61,4 46,5 36,4 44,1 46,1 55,8 68,0 52,4 49,9 Gana blogas/ Reasonably bad 4,9 3,0 1,5 5,0 13,6 5,3 6,1 3,7 5,7 8,8 9,1 7,0 6,3 Labai blogas/ Very bad 1,2,0,0,6 5,0 1,2 1,0,5,0 1,6 2,1 1,1 1,2 (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (N) Neatsakę/ Missing (N)

140 LENTELĖ 125.A. Ar per praėjusius 12 mėn. gydytojas patarė padidinti fizinį aktyvumą (%). TABLE 125.A. Advice to increase physical activity given by a doctor during the last year by sex and age (%). Taip/ Yes Ne/ No (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 126.A. Ar per praėjusius 12 mėn. kiti sveikatos priežiūros specialistai patarė padidinti fizinį aktyvumą (%). TABLE 126.A. Advice to increase physical activity given by other health care personnel during the last year by sex and age (%). Taip/ Yes Ne/ No (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 127.A. Ar per praėjusius 12 mėn. šeimos nariai patarė padidinti fizinį aktyvumą (%). TABLE 127.A. Advice to increase physical activity given by family members during the last year by sex and age (%). Taip/ Yes Ne/ No (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 128.A. Ar per praėjusius 12 mėn. kiti asmenys patarė padidinti fizinį aktyvumą (%). TABLE 128.A. Advice to increase physical activity given by other persons during the last year by sex and age (%). Taip/ Yes Ne/ No (%) (N) Neatsakę/ Missing (N)

141 LENTELĖ 129.A. Šviesos atšvaitų naudojimas einant neapšviesta gatve tamsiu paros metu, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 129.A. Use of reflector when moving in the dark in areas with no street light by sex and age (%). Beveik visada/ Nearly always,0 6,7 5,1 5,6 6,0 5,1 5,1 5,9 5,2 2,4 4,1 4,4 4,7 Kartais/ Sometimes 8,5 14,2 11,2 12,9 13,5 12,3 10,1 9,6 6,9 3,7 4,5 6,3 8,8 Niekada/ Never 56,1 40,3 32,7 42,7 41,4 40,8 44,4 39,4 35,5 40,7 38,0 38,9 39,7 Nevaikšto neapšviestomis gatvėmis/ Never walk on unlighted street 35,4 38,8 51,0 38,8 39,1 41,8 40,4 45,2 52,4 53,3 53,5 50,3 46,8 (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 129.B. Asmenų, beveik visada naudojančių šviesos atšvaitus, einant neapšviesta gatve tamsiu paros metu, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 129.B. Proportion of persons using reflectors when moving in the dark in areas with no street light, by sex and age (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

142 LENTELĖ 130.A. Saugos diržų naudojimas, važiuojant automobiliu ant priekinės sėdynės, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 130.A. Use of seat belt in the front seat by sex and age (%). Beveik visada/ Nearly always 90,2 77,0 88,3 87,2 89,7 86,4 90,9 92,0 93,2 93,2 89,7 91,9 89,6 Kartais/ Sometimes 9,8 17,0 9,7 10,6 8,8 11,1 8,1 7,4 6,0 5,6 5,4 6,2 8,3 Niekada/ Never,0 5,9 1,5,0,7 1,6 1,0,0,0,4 1,2,5 1,0 Niekada nevažiuoja automobiliu/ I never use a private car,0,0,5 2,2,7,8,0,5,9,8 3,7 1,4 1,1 (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 130.B. Asmenų, beveik visada naudojančių saugos diržus, važiuojant ant priekinės sėdynės, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 130.B. Proportion of persons using seat belt in the front seat by background variables (%). Mokymosi metai/ School years 0-9 metai/ 0-9 years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Urbanisation Didieji miestai/ Cities Miestai/ Towns

143 LENTELĖ 131.A. Saugos diržų naudojimas, važiuojant automobiliu ant užpakalinės sėdynės, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 131.A. Use of seat belt in the back seat by sex and age (%). Beveik visada/ Nearly always 6,1 10,5 15,3 11,7 20,7 13,5 5,1 16,1 15,5 16,5 20,6 16,1 15,0 Kartais/ Sometimes 19,5 21,1 20,4 24,0 27,4 22,6 29,6 31,7 30,6 25,0 27,6 28,6 26,1 Niekada/ Never 57,3 54,9 38,8 31,3 31,9 40,7 56,1 42,5 39,7 36,7 35,8 40,1 40,4 Nėra diržų užpakalinėje sėdynėje/ No seat belt in the back seat 6,1 5,3 1,0 6,7 4,4 4,4 7,1 3,8 3,4 10,5 8,6 6,9 5,8 Niekada nevažiuoja ant užpakalinės sėdynės/ Never travel in back seat 11,0 8,3 24,5 26,3 15,6 18,8 2,0 5,9 10,8 11,3 7,4 8,3 12,7 (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 131.B. Asmenų, beveik visada naudojančių saugos diržus, važiuojant ant užpakalinės sėdynės, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 131.B. Proportion of persons using seat belt in the back seat by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

144 LENTELĖ 132.A. Ar per praėjusius 12 mėn. respondentas pastebėjo ką nors iš draugų vairuojant išgėrus (%). TABLE 132.A. Respondents aware of friend who had driven under the influence of alcohol during the last year by sex and age (%). Ne/ No 32,9 34,3 40,6 46,7 64,2 44,5 50,5 50,5 50,4 59,2 69,4 57,2 51,9 Taip/ Yes 51,2 47,8 40,1 32,2 20,4 37,1 40,4 35,1 33,2 25,6 21,2 29,5 32,7 Sunku pasakyti/ Difficult to say 15,9 17,9 19,3 21,1 15,3 18,4 9,1 14,4 16,4 15,2 9,4 13,3 15,4 (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 132.B. Asmenų, per praėjusius 12 mėn. pastebėjusių draugą vairuojanį išgėrus, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 132.B. Proportion of persons who know friends who have driven under the influence of alcohol during the last year by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

145 LENTELĖ 133. Kokia yra padidėjusio arterinio kraujospūdžio reikšmė širdies ir kraujagyslių ligoms (%)? TABLE 133. How important is high blood pressure for risk of cardiovascular diseases (%)? Didina ligų atsiradimo galimybę/ Increases risk of disease Neturi įtakos ligoms/ No impact on disease Mažina ligų atsiradimo galimybę/ Decreases risk of disease Nežinau/ I do not know (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 134. Kokia yra mažo arterinio kraujospūdžio reikšmė širdies ir kraujagyslių ligoms (%)? TABLE 134. How important is low blood pressure for risk of cardiovascular diseases (%)? Didina ligų atsiradimo galimybę/ Increases risk of disease Neturi įtakos ligoms/ No impact on disease Mažina ligų atsiradimo galimybę/ Decreases risk of disease Nežinau/ I do not know (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 135. Kokia yra padidėjusios cholesterolio koncentracijos reikšmė širdies ir kraujagyslių ligoms (%)? TABLE 135. How important is high cholesterol for risk of cardiovascular diseases (%)? Didina ligų atsiradimo galimybę/ Increases risk of disease Neturi įtakos ligoms/ No impact on disease Mažina ligų atsiradimo galimybę/ Decreases risk of disease Nežinau/ I do not know (%) (N) Neatsakę/ Missing (N)

146 LENTELĖ 136. Kokia yra reguliarios fizinės veiklos reikšmė širdies ir kraujagyslių ligoms (%)? TABLE 136. How important is regular physical activity for risk of cardiovascular diseases (%)? Didina ligų atsiradimo galimybę/ Increases risk of disease Neturi įtakos ligoms/ No impact on disease Mažina ligų atsiradimo galimybę/ Decreases risk of disease Nežinau/ I do not know (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 137. Kokia yra rūkymo reikšmė širdies ir kraujagyslių ligoms, surūkant 1-5 cigaretes per dieną (%)? TABLE 137. How important is smoking 1-5 cigarettes per day for risk of cardiovascular diseases (%)? Didina ligų atsiradimo galimybę/ Increases risk of disease Neturi įtakos ligoms/ No impact on disease Mažina ligų atsiradimo galimybę/ Decreases risk of disease Nežinau/ I do not know (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 138. Kokia yra rūkymo reikšmė širdies ir kraujagyslių ligoms, surūkant 10 ir daugiau cigarečių per dieną (%)? TABLE 138. How important is smoking 10 or more cigarettes per day for risk of cardiovascular diseases (%)? Didina ligų atsiradimo galimybę/ Increases risk of disease Neturi įtakos ligoms/ No impact on disease Mažina ligų atsiradimo galimybę/ Decreases risk of disease Nežinau/ I do not know (%) (N) Neatsakę/ Missing (N)

147 LENTELĖ 139. Kokia yra gausaus vaisių ir daržovių vartojimo reikšmė širdies ir kraujagyslių ligoms (%)? TABLE 139. How important is frequent consumption fruit and vegetable for risk of cardiovascular diseases (%)? Didina ligų atsiradimo galimybę/ Increases risk of disease Neturi įtakos ligoms/ No impact on disease Mažina ligų atsiradimo galimybę/ Decreases risk of disease Nežinau/ I do not know (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 140. Kokia yra mažo gyvulinių riebalų kiekio maiste reikšmė širdies ir kraujagyslių ligoms (%)? TABLE 140. How important is low consumption of saturated fats for risk of cardiovascular diseases (%)? Didina ligų atsiradimo galimybę/ Increases risk of disease Neturi įtakos ligoms/ No impact on disease Mažina ligų atsiradimo galimybę/ Decreases risk of disease Nežinau/ I do not know (%) (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 141. Kokia yra sūraus maisto vartojimo reikšmė širdies ir kraujagyslių ligoms (%)? TABLE 141. How important is consumption of salted food for risk of cardiovascular diseases (%)? Didina ligų atsiradimo galimybę/ Increases risk of disease Neturi įtakos ligoms/ No impact on disease Mažina ligų atsiradimo galimybę/ Decreases risk of disease Nežinau/ I do not know (%) (N) Neatsakę/ Missing (N)

148 LENTELĖ 142.A. Gyvensenos pokyčiai dėl sveikatos per praėjusius 12 mėn., atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 142.A. Reported changes in health behaviour during the last year by sex and age (%). Sumažino riebalų vartojimą/ Reduced use of fat 18,29 19,26 26,90 31,67 37,76 27,82 26,26 31,41 30,93 42,00 55,60 39,28 34,49 Pakeitė riebalų rūšį/ Changed quality of fat 1,22 2,22 3,55 5,56 9,09 4,61 5,05 5,24 3,81 7,20 10,00 6,53 5,73 Padidino daržovių vartojimą/ Increased use of vegetables 23,17 28,15 26,90 30,00 35,66 29,17 41,41 40,84 42,37 49,60 51,60 46,00 38,97 Sumažino cukraus vartojimą/ Reduced use of sugar 12,20 12,59 19,80 22,22 39,16 21,98 24,24 18,32 27,12 34,00 44,80 31,19 27,34 Sumažino druskos vartojimą/ Reduced use of salt 9,76 11,11 16,75 24,44 37,76 20,90 11,11 13,61 21,19 21,60 38,40 23,10 22,18 Laikėsi svorį mažinančios dietos/ Has been on slimming diet,00,74 7,61 2,78 6,99 4,21 14,14 13,61 13,56 14,00 6,40 11,99 8,74 Vartojo mažiau alkoholio/ Reduced alcohol consumption 19,51 16,30 16,75 23,89 18,88 19,13 10,10 10,99 9,75 5,60 7,20 8,38 12,88 Padidino fizinį aktyvumą/ Increased physical activity 28,05 20,00 13,71 15,56 20,98 18,32 27,27 28,27 19,49 20,00 18,80 21,83 20,36 Nepakeitė įpročių/ No changes 36,59 34,07 39,59 25,00 18,88 30,66 33,33 23,04 22,88 14,40 12,40 19,30 24,05 (N) LENTELĖ 142.B. Asmenų, pakeitusių gyvenseną dėl sveikatos per praėjusius 12 mėn., dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 142.B. Proportion of persons who have changed health behaviour habits by background variables (%). Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

149 LENTELĖ 143.A. Savo gyvenimo kokybės vertinimas, atsižvelgiant į lytį ir amžių (%). TABLE 143.A. Assessment of own life quality status by sex and age (%). Labai gera/ Very good 14,8 5,3 3,1,0,7 3,6 7,1 5,3 2,6,8 2,1 3,0 3,3 Gera/ Good 45,7 55,3 40,5 35,4 27,0 39,9 60,2 50,8 40,0 31,8 20,8 37,4 38,5 Nei bloga, nei gera/ Average 34,6 38,6 53,3 58,9 62,4 51,7 32,7 40,6 55,2 63,2 67,9 55,3 53,7 Bloga/ Bad 4,9,8 2,6 4,0 9,9 4,3,0 3,2 2,2 3,7 8,3 4,0 4,1 Labai bloga/ Very bad,0,0,5 1,7,0,6,0,0,0,4,8,3,4 (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (N) Neatsakę/ Missing (N) LENTELĖ 143.B. Asmenų, įvertinusių savo gyvenimo kokybę labai gerai ar gerai, dalis (%) pagrindinėse socialinėse ir demografinėse grupėse. TABLE 147.B. Proportion of persons, who have assessed their life quality to be very good or good by background variables (%).3 Mokymosi metai/ 0-9 metai/ 0-9 years School years metų/ years Vocational, college Gyvenamoji vieta/ Didieji miestai/ Cities Urbanisation Miestai/ Towns

150 PRIEDAS 3/ APPENDIX 3: ANKETA/ QUESTIONNAIRE IN LITHUANIAN Sveikata labai priklauso nuo žmogaus gyvensenos: mitybos, fizinio aktyvumo, žalingų įpročių, streso. Gyvensenos stebėsena svarbi planuojant ir vykdant sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos programas, atskleidžiant vykdomų pertvarkų trūkumus, ieškant efektyvesnių sprendimų. Kauno medicinos universiteto mokslininkai vykdo tarptautinį gyvensenos stebėsenos tyrimą, kurio tikslas nustatyti Lietuvos žmonių gyvensenos pokyčius. Jūs esate atsitiktinai atrinktas(-a) iš Lietuvos gyventojų registro sąrašo, todėl maloniai kviečiame dalyvauti Lietuvos suaugusių žmonių gyvensenos tyrime. Mums labai svarbus kiekvieno atrinkto žmogaus dalyvavimas, kad tyrimo duomenys būtų patikimi. Labai prašome užpildyti šį klausimyną ir ne vėliau kaip per 10 dienų išsiųsti jį pridedamame voke nurodytu adresu (ant voko pašto ženklo klijuoti nereikia). Pateikdamas(-a) duomenis Jūs sutinkate, kad juos tvarkytų Kauno medicinos universiteto Biomedicininių tyrimų instituto Profilaktinės medicinos laboratorijos darbuotojai. Užtikriname, kad Jūsų atsiųsti duomenys bus anoniminiai, nes informacija apie Jūsų asmens tapatybę (vardą, pavardę, gyvenamąją vietą) bus sunaikinta. Dėl savo, kaip tyrimo dalyvio teisių, galite kreiptis į Lietuvos bioetikos komitetą, tel. (8-5) arba Kauno regioninį biomedicininių tyrimų etikos komitetą, tel. (8-37) Tikimės, kad Jūs palankiai įvertinsite šio tyrimo svarbą. Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir linkime sveikatos! Kauno medicinos universiteto Biomedicininių tyrimų instituto Profilaktinės medicinos laboratorija (vedėja prof. Jūratė Klumbienė) Eivenių g Kaunas 7 (tel ) Pabraukite Jums tinkantį atsakymo variantą arba įrašykite reikiamą skaičių. Į langelius prašome nieko nerašyti. KLAUSIMYNAS APIE GYVENSENĄ (2008/versija 1) Bendri duomenys 1. Lytis: 1) vyras; 2) moteris 5 2. Gimimo metai: Tautybė: Šeimyninė padėtis: 9 1) vedęs (ištekėjusi) arba gyvena nesusituokę; 2) nevedęs (netekėjusi); 3) išsiskyręs(-usi); 4) našlys(-ė) 5. Koks Jūsų išsilavinimas? 10 1) pradinis (3-4 kl.); 2) nebaigtas vidurinis (pagrindinė ar profesinė m-kla be vidurinės m-klos atestato); 3) vidurinis (vidurinė ar profesinė m-kla su vidurinės m-klos atestatu); 4) aukštesnysis (technikumas, aukštesnioji mokykla); 5) aukštasis (kolegija); 6) universitetinis 6. Kiek metų iš viso lankėte mokyklą ir studijavote?.metų Kokį darbą dirbate didesnę metų dalį? 13 1) dirbu žemės ūkio ir miško darbus 2) dirbu pramonėje, statybose ar pan. 3) tarnauju įstaigoje, dirbu protinį darbą arba aptarnavimo sferoje 4) studijuoju (mokausi) 5) namų šeimininkė 6) pensijoje ar nedirba dėl invalidumo 7) bedarbis 2. Medicininis aptarnavimas ir sveikata 8. Kiek kartų lankėtės pas gydytoją per praėjusius metus (12 mėn.)? (ligoninėje, poliklinikoje - išskyrus stomatologą).. kartų Ar esate neįgalus (turite invalidumą)? 16 1) ne, nesu 2) taip, esu neįgalus (įrašykite invalidumo grupę..arba darbingumo proc. ) Kiek dienų per praėjusius 12 mėn. nebuvote darbe arba negalėjote atlikti savo pareigų dėl ligos? (Jeigu neatsimenate tiksliai, įrašykite apytikriai. Normalaus nėštumo laikas neįskaičiuojamas)... dienų. 149

151 11. Kurios iš išvardintų ligų Jums buvo nustatytos arba gydytos per praėjusius 12 mėn.? (pabraukite) 1) padidėjęs kraujo spaudimas (hipertenzija) 22 2) padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje (hipercholesterolemija) 23 3) padidėjęs cukraus kiekis kraujyje, diabetas (cukraligė) 24 4) miokardo (širdies) infarktas 25 5) krūtinės angina (skausmai krūtinėje fizinio krūvio metu) 26 6) širdies nepakankamumas 27 7) reumatinis artritas 28 8) stuburo ligos 29 9) lėtinis bronchitas, emfizema (plaučių išsiplėtimas) 30 10) bronchinė astma 31 11) gastritas arba opaligė 32 12) osteoporozė (kaulų retėjimas) Ar per praėjusius 12 mėn. buvo toks laikotarpis, kai Jus beveik kas dieną vargino kosulys 34 ir skrepliavimas? 1) ne 2) taip, mažiau kaip vieną mėn. 3) taip, nuo 1 iki 2 mėn. 4) taip, 3 mėn. ir ilgiau 13. Kaip Jūs vertinate dabartinę savo sveikatos būklę? 35 1) gera; 2) gana gera; 3) vidutiniška; 4) gana bloga; 5) bloga 14. Ar per praėjusį mėnesį (30 dienų) Jus vargino šie negalavimai? 1) skausmai krūtinėje fizinio krūvio metu 36 7) egzema 42 2) sąnarių skausmai 37 8) vidurių užkietėjimas 43 3) juosmens skausmai 38 9) galvos skausmai 44 4) sprando ir peties skausmai 39 10) nemiga 45 5) kojų patinimas 40 11) depresija (prislėgta nuotaika) 46 6) venų išsiplėtimas 41 12) dantų skausmai Ar vartojote per praėjusią savaitę (7 dienas) vaistus (tabletes, kapsules ir kt.)? 1) mažinančius kraujospūdį 48 2) mažinančius cholesterolio kiekį kraujyje 49 3) insuliną 50 4) kitus gliukozės kiekį kraujyje mažinančius vaistus 51 5) nuo galvos skausmo 52 6) nuo kitų skausmų 53 7) nuo kosulio 54 8) raminamuosius vaistus 55 9) vitaminus, mineralines medžiagas ar mikroelementus 56 10) kontraceptinius vaistus Ar dažnai vartojate maisto papildus (vitaminus, mineralines medžiagas ir kt.)? 58 1) nevartoju; 2) vieną mėn. per metus; 3) 2-3 mėn. per metus; 4) pusę metų ir ilgiau 17. Ar per praėjusius metus (12 mėn.) Jus buvo apėmusi depresija (prislėgta nuotaika)? 59 1) nebuvo 2) ne labiau, kaip anksčiau 3) šiek tiek labiau nei anksčiau 4) daug labiau nei anksčiau 18. Ar patyrėte per praėjusį mėnesį stresą arba didelę įtampą? 60 1) visai nepatyriau 2) taip, šiek tiek, bet ne daugiau negu paprastai patiria kiti žmonės 3) taip daugiau negu paprastai patiria kiti žmonės 4) taip mano gyvenimas tiesiog nepakeliamas 150

152 19. Kada Jums paskutinį kartą buvo matuotas arterinis kraujo spaudimas? 61 1) per praėjusius 12 mėn. 4) niekada 2) prieš 1-5 metus 5) nežinau 3) seniau negu prieš 5 metus 20. Kada paskutinį kartą Jums buvo nustatyta cholesterolio koncentracija kraujyje? 62 1) per praėjusius 12 mėn. 4) niekada 2) prieš 1-5 metus 5) nežinau 3) seniau negu prieš 5 metus 21. Kada paskutinį kartą buvo nustatyta gliukozės koncentracija kraujyje? 63 1) per praėjusius 12 mėn. 4) niekada 2) prieš 1-5 metus 5) nežinau 3) seniau negu prieš 5 metus 22. Kiek kartų per praėjusius 12 mėnesių lankėtės pas odontologą (stomatologą)? kartų 23. Dėl kokios priežasties lankėtės pas odontologą (stomatologą)? 1) pasitikrinti profilaktiškai 66 2) dėl dantų skausmo 67 3) dėl dantų protezavimo Kelių dantų neturite? 69 1) yra visi 4) neturiu daugiau kaip 10 dantų, 2) neturiu nuo 1 iki 5 dantų bet dar yra likusių 3) neturiu nuo 6 iki 10 dantų 5) visai neturiu dantų, naudojuosi protezais 25. Ar dažnai šepetėliu valote dantis? 70 1) dažniau negu kartą per dieną 3) ne kiekvieną dieną 2) vieną kartą per dieną 4) niekada Moterims: (vyrai pereina prie 31 klausimo) 26. Kada paskutinį kartą Jums buvo imtas iš gimdos kaklelio tepinėlis tyrimui dėl vėžio? 71 1) per praėjusius 12 mėn.; 2) prieš 1-3 metus; 3) seniau negu prieš 3 metus; 4) niekada; 5)nežinau 27. Ar per praėjusius metus Jūs buvote kviesta (siųsta) pasitikrinti dėl gimdos kaklelio vėžio, 72 atliekant gimdos kaklelio tepinėlio tyrimą? 1) taip 2) ne 3) nežinau 28. Ar Jums kada nors buvo atlikta mamografija, t.y. vienos ar abiejų krūtų rentgenograma? 73 1) taip 2) ne 3) nežinau 29. Jei taip, kada paskutinį kartą? 74 1) per praėjusius 12 mėn. 2) prieš 1-2 metus 3) seniau negu prieš 2 metus 30. Ar per praėjusius metus Jūs buvote kviesta (siųsta) pasitikrinti dėl krūties vėžio, 75 atliekant mamografiją? 1) taip 2) ne 3) nežinau 31. Kada Jūs paskutinį kartą buvote skiepytas(-a) nuo gripo? 76 1) per praėjusius 12 mėn. 3) seniau negu prieš 2 metus 2) prieš 1-2 metus 4) niekada 5) nežinau 32. Kada Jūs paskutinį kartą buvote skiepytas(-a) nuo erkinio encefalito? 77 1) per praėjusius 12 mėn. 3) seniau negu prieš 2 metus 2) prieš 1-2 metus 4) niekada 5) nežinau 3. Rūkymas 33. Kiek valandų per darbo dieną Jūs praleidžiate patalpose, kuriose rūkoma? 78 1) daugiau negu 5 valandas 4) beveik visai nebūnu 2) nuo 1 iki 5 valandų prirūkytose patalpose 3) mažiau negu 1 val. per dieną 5) dirbu namuose 34. Ar rūkote bute Jūs pats arba Jūsų šeimos nariai? 79 1) niekas nerūko 2) taip, kai kas rūko 35. Ar, Jūsų nuomone, restoranuose, baruose, kavinėse: 80 1) turėtų būti visai nerūkoma 2) būtų rūkoma 3) neturite nuomonės 151

153 36. Ar Jūs kada nors rūkėte? 81 1) ne 2) taip 37. Ar Jūs esate per savo gyvenimą surūkęs (-usi) bent 100 cigarečių (cigarų, pypkių)? 82 1) ne (pereikite prie 52 klausimo) 2) taip 38. Ar Jūs kada nors rūkėte kasdien (beveik kiekvieną dieną mažiausiai metus)? Kiek metų iš viso? 1) niekada nerūkiau kasdien 2) rūkiau kasdien... metų 39. Ar Jūs dabar rūkote (cigaretes, cigarus, pypkę)? 86 1) taip, kasdien 2) retkarčiais 3) visai nerūkau 40. Kada rūkėte paskutinį kartą? (Jeigu rūkote reguliariai, pabraukite pirmą atsakymą) 87 1) vakar arba šiandien 4) prieš 7-12 mėn. 2) prieš 2-30 dienų 5) prieš 1-5 metus 3) prieš 1-6 mėn. 6) prieš 6-10 metų 7) seniau kaip prieš 10 metų 41. Kiek vidutiniškai surūkote (surūkydavote prieš mesdamas) per dieną? Prašome atsakyti į kiekvieną teiginį. 1) cigarečių... per dieną ) suktinių (savos gamybos) cigarečių... per dieną ) pypkių... per dieną ) cigarų... per dieną Ar dažnai rūkote kaljaną? 96 1) kasdien 4) kartą ar kelis kartus per mėnesį 2) kelis kartus per savaitę 5) kelis kartus per metus 3) kartą per savaitę 6) niekada 43. Kada pabudęs ryte surūkote pirmąją cigaretę? 97 1) nepraėjus nei 5 min. 3) po min. 2) po 6-30 min. 4) daugiau kaip po 1 val. 44. Ar jums sunku susilaikyti nerūkius tose vietose, kur rūkyti uždrausta? 98 Pvz., bažnyčioje, bibliotekoje, kino teatre ir pan. 1) taip 2) ne 45. Kurios cigaretės labiausiai nenorėtumėte atsisakyti? 99 1) pirmosios rytinės 2) visų kitų 46. Ar pirmosiomis valandomis ryte Jūs rūkote daugiau nei kitu paros metu? 100 1) taip 2) ne 47. Ar Jūs rūkote susirgęs, kai didesnę dienos dalį tenka praleisti lovoje? 101 1) taip 2) ne 48. Ar norėtumėte mesti rūkyti? 102 1) ne 3) abejoju 2) taip 4) dabar nerūkau 49. Ar rimtai bandėte mesti rūkyti ir išbuvote nerūkęs bent 24 val. Jei taip, kada paskutinį kartą? 1) šį mėnesį 3) prieš 7-12 mėn ) prieš 1-6 mėn. 4) seniau kaip prieš metus 5) niekada nebandžiau 50. Ar Jūs nerimaujate (rūpinatės) dėl žalingų rūkymo padarinių Jūsų sveikatai? 104 1) labai nerimauju 3) beveik nesirūpinu 2) šiek tiek nerimauju 4) visai nesirūpinu 51. Ar per praėjusius 12 mėn. kas nors iš išvardintų asmenų patarė Jums mesti rūkyti? (Tinkamą atsakymą pabraukite) 1) gydytojas 1) - taip 2) ne 105 2) odontologas (stomatologas) 1) taip 2) ne 106 3) kiti sveikatos priežiūros specialistai 1) - taip 2) ne 107 4) šeimos nariai 1) - taip 2) ne 108 5) kiti asmenys 1) taip 2) ne

154 4. Mityba 52. Ar Jūs paprastai pusryčiaujate? 110 1) ne 2) taip 53. Kokius riebalus Jūs dažniausiai vartojate ruošdami maistą? 111 (pabraukite tik vieną atsakymą): 1) dažniausiai aliejų 4) dažniausiai taukus 2) dažniausiai margariną 5) nevartoju jokių riebalų 3) dažniausiai sviestą 54. Kokius riebalus dažniausiai tepate ant duonos? 112 (pabraukite tik vieną atsakymą): 1) jokių 2) margariną 3) tepų riebalų mišinį, pagamintą iš sviesto ir augalinių riebalų (pvz., Saulutė, Venta, Sumuštinių, Šeimininkės ir kt.) 4) sviestą 5) taukus 55. Kokį pieną dažniausiai geriate? 113 (pabraukite tik vieną atsakymą): 1) natūralų kaimišką karvės pieną 3) vidutinio riebumo (3,2% - 2,5%) 2) natūralų parduotuvėje pirktą pieną 4) liesą (1,0% rieb. ir liesesnį) 5) negeriu pieno 56. Kiek kiaušinių (virtų arba keptų) Jūs paprastai suvalgote per savaitę?... kiaušinių Kiek puodelių kavos arba arbatžolių arbatos Jūs paprastai išgeriate per dieną? Pažymėkite abu variantus. 1) kavos... puodelius 116 2) arbatos... puodelius Kiek šaukštelių cukraus Jūs dedate į vieną puodelį kavos arba arbatos? Jei cukraus nevartojate, prašome įrašyti 0. 1)... šaukštelių cukraus į 1 puodelį kavos 118 2)... šaukštelių cukraus į 1 puodelį arbatos Kiek riekelių duonos paprastai suvalgote per dieną? 1) juodos (ruginės) duonos... riekelių ) baltos ("Palangos", "Ventos", "Kvietelio" ir pan.) duonos... riekelių ) batono, sumuštinių baltos duonos... riekelių Ar Jūs papildomai dedate druskos į paruoštą maistą? 1) niekada 2) kai trūksta druskos 3) beveik visada net neragavęs Kokią druską dažniausiai vartojate? 1) paprastą druską 3) druską su mažesniu natrio kiekiu ( Pansalt ) 127 2) joduotą druską 4) druskos nevartoju 62. Ar per praėjusius 12 mėn. kas nors iš išvardintų asmenų patarė Jums pakeisti mitybą dėl sveikatos? (Tinkamą atsakymą pabraukite) 1) gydytojas 1) taip 2) ne 128 2) kiti sveikatos priežiūros specialistai 1) - taip 2) ne 129 3) šeimos nariai 1) taip 2) ne 130 4) kiti asmenys 1) taip 2) ne Jei per praėjusius 12 mėn. pakeitėte mitybą, nurodykite priežastis: ) dėl sveikatos 3) pasikeitė šeimyninė padėtis 2) atsirado naujų maisto produktų, 4) pasikeitė darbo pobūdis kuriuos pradėjau vartoti 5) trūksta pinigų maisto produktams 153

155 64. Kiek kartų per praėjusią savaitę Jūs valgėte šiuos maisto produktus? Pažymėkite kryželiu [X] visus Jums tinkančius atsakymus Maisto produktai Nė karto 1-2 dienas 3-5 dienas 6-7 dienas Virtas bulves 137 Keptas bulves (ne traškučius) 138 Ryžius ar makaronus 139 Košes arba dribsnius 140 Fermentinį sūrį (geltoną) 141 Varškės sūrį (baltą) 142 Vištieną 143 Žuvį 144 Mėsą 145 Mėsos produktus (dešrą, 146 kumpį, kt.) Šviežias daržoves 147 Kitokias (virtas, konservuotas) 148 daržoves Šviežius vaisius ar uogas 149 Kitokius vaisius ar uogas 150 Konditerinius gaminius 151 (sausainius, pyragą, tortą) Saldainius ar šokoladą 152 Kiaušinius 153 Limonadus, Coca-cola ir pan. 154 Sultis Prašome atitinkamame langelyje pažymėti kryželiu [X], kiek Jums yra svarbūs išvardinti kriterijai, pagal kuriuos Jūs renkatės maisto produktus Labai svarbu Svarbu Nelabai svarbu Visai nesvarbu Sveikatos stiprinimas, ligų profilaktika 156 Būtinybė laikytis tam tikros dietos 157 Maisto produktų kaina 158 Skonis 159 Reklama 160 Šeimos narių įpročiai 161 Ar produktas lietuviškas 162 Kita (įrašykite) Ar skaitote maisto produktų etiketėse pateiktą informaciją? 164 1) taip, visada; 2) dažnai skaitau; 3) kartais skaitau; 4) neskaitau 67. Jeigu skaitote, kokia informacija Jus domina (pabraukite visus tinkamus atsakymus): 1) maisto produkto sudedamosios dalys (pvz., jogurto sudėtis: jogurtas, cukrus, 165 vaisiai, krakmolas, želatina ir kt.) 2) maisto medžiagos (pvz., riebalai, angliavandeniai, baltymai) 166 3) maisto energinė vertė (kilokalorijos) 167 4) maisto produktų priedai (pvz., konservantai, dažikliai, tirštikliai ir kt.) 168 5) maisto produkto svoris 169 6) maisto produkto paruošimo instrukcija 170 7) kaina 171 8) maisto produkto galiojimo terminas

156 5. Alkoholio vartojimas 68. Kokį kiekį alkoholio išgėrėte per praėjusią savaitę (7 dienas)? Jei negėrėte, pažymėkite 0. 1) alaus butelių (po 0,5 l) ) vyno ar šampano taurių (po 100 g)... 2) sidro ir alkoholinių kokteilių (pvz., viskio su sodos vandeniu, džino su tonika ir kt.) butelių (po 0,33 l) 155 4) degtinės, konjako ar kt stiprių gėrimų taurelių (po 40 g) Ar dažnai vartojate stiprius alkoholinius gėrimus? 182 1) kasdien 4) 2-3 kartus per mėnesį 2) 2-3 kartus per savaitę 5) kelis kartus per metus 3) kartą per savaitę 6) niekada negeriu 70. Ar dažnai geriate vyną? 183 1) kasdien 4) 2-3 kartus per mėnesį 2) 2-3 kartus per savaitę 5) kelis kartus per metus 3) kartą per savaitę 6) niekada negeriu 71. Ar dažnai geriate alų? 184 1) kasdien 4) 2-3 kartus per mėnesį 2) 2-3 kartus per savaitę 5) kelis kartus per metus 3) kartą per savaitę 6) niekada negeriu 72. Ar dažnai geriate bet kokį alkoholinį gėrimą? 185 1) kasdien 4) 2-3 kartus per mėnesį 2) 2-3 kartus per savaitę 5) kelis kartus per metus 3) kartą per savaitę 6) niekada negeriu 73. Ar dažnai vieno pobūvio metu Jūs išgeriate tokį alkoholio kiekį, kuris prilygtų 186 šešioms standartinėms porcijoms (vieną porciją sudaro 0,33 l alaus arba 1 taurė (100 g) vyno, arba 1 taurelė (40 g) degtinės)? 1) niekada 4) kartą per savaitę 2) rečiau nei kartą per mėnesį 5) kasdien arba beveik kasdien 3) kartą per mėnesį 74. Ar Jūs kada nors manėte, kad Jums reikėtų mažiau vartoti alkoholinių gėrimų? 187 1) taip 2) ne 75. Ar Jus erzino žmonių kritika dėl Jūsų alkoholio vartojimo įpročių? 188 1) taip 2) ne 76. Ar Jūs kada nors jautėte gėdą ar kaltę dėl alkoholinių gėrimų vartojimo įpročių? 189 1) taip 2) ne 77. Ar Jūs kada nors gėrėte alkoholinius gėrimus ryte vos tik atsikėlęs, kad 190 nusiramintumėte ar palengvintumėte pagirias? 1) taip 2) ne 78. Ar per praėjusius 12 mėn. kas nors iš išvardintų asmenų patarė Jums mažiau vartoti alkoholinių gėrimų? (Tinkamą atsakymą pabraukite) 1) gydytojas 1) - taip 2) ne 191 2) kiti sveikatos priežiūros specialistai 1) taip 2) ne 192 3) šeimos nariai 1) taip 2) ne 193 4) kiti asmenys 1) taip 2) ne Ar kuris nors Jūsų pažįstamas per praėjusius metus (12 mėn.) bandė 195 vartoti narkotikus (hašišą, marihuaną, amfetaminą, heroiną, opiumą ir kt.)? 1) nežinau; 2) pažįstu vieną; 3) pažįstu 2-5 asmenis; 4) pažįstu daugiau kaip penkis asmenis 6. Svoris, ūgis ir fizinis aktyvumas 80. Koks Jūsų ūgis?... cm Kiek sveriate lengvai apsirengęs (-usi)... kg Kokia Jūsų juosmens apimtis?... cm Kaip vertinate savo svorį? 1) per mažas 2) normalus 3) per didelis 4) nežinau 205

157 84. Jeigu Jūsų svoris per didelis, ar bandėte jį sumažinti? 1) taip, sumažinau.. kg 2) taip, bet nepavyko 3) nebandžiau Ar per praėjusius 12 mėn. kas nors iš išvardintų asmenų Jums patarė mažinti kūno svorį? (Tinkamą atsakymą pabraukite) 1) gydytojas 1) taip 2) ne 207 2) kiti sveikatos priežiūros specialistai 1) - taip 2) ne 208 3) šeimos nariai 1) taip 2) ne 209 4) kiti asmenys 1) taip 2) ne Kiek minučių per dieną Jūs einate arba važiuojate dviračiu į darbą ir atgal (į abi puses)? 1) aš nedirbu arba dirbu namuose 4) min. per dieną 211 2) į darbą vykstu automobiliu arba autobusu 5) min. per dieną 3) mažiau kaip 15 min. per dieną 6) daugiau kaip 1 val. per dieną 87. Ar dažnai laisvalaikiu mankštinatės (sportuojate, bėgiojate, važiuojate dviračiu, dirbate sode ir pan.) mažiausiai 30 min. taip, kad pagreitėtų kvėpavimas ir suprakaituotumėte? 212 1) kasdien 5) 2-3 kartus per mėnesį 2) 4-6 kartus per savaitę 6) kelis kartus per metus ar rečiau 3) 2-3 kartus per savaitę 7) negaliu mankštintis dėl ligos ar invalidumo 4) kartą per savaitę 88. Kuris teiginys geriausiai apibūdina Jūsų darbą (veiklą)? 213 1) daugiausia sėdimas darbas 3) judamas darbas, kai daug vaikštoma, 2) sėdimas ir/ar stovimas darbas, kai kilnojama, nešiojama (pramonėje, šiek tiek vaikštoma, kilnojama, nešiojama statybose, sunki namų ruoša ir kt.) (pramonėje, prekyboje, lengva namų ruoša ir kt.) 4) sunkus fizinis darbas (žemės ūkyje, statybose, kelio darbai) 89. Kiek laiko Jūs sėdite per įprastinę darbo dieną (prie darbo stalo, važiuodami transporto priemone, svečiuose, namuose, skaitydami arba žiūrėdami televizorių) valandų..minučių/per dieną 90. Kaip Jūs vertinate savo fizinį pajėgumą? 218 1) labai geras; 2) gana geras; 3) patenkinamas; 4) gana blogas; 5) labai blogas 91. Ar per praėjusius 12 mėn. kas nors iš išvardintų asmenų patarė Jums padidinti fizinį aktyvumą? (Tinkamą atsakymą pabraukite) 1) gydytojas 1) taip 2) ne 219 2) kiti sveikatos priežiūros specialistai 1) - taip 2) ne 220 3) šeimos nariai 1) taip 2) ne 221 4) kiti asmenys 1) taip 2) ne Eismo saugumas 92. Ar naudojate šviesos atšvaitus, eidami neapšviesta gatve tamsiu paros metu? 223 1) beveik visada 3) niekada 2) kartais 4) niekada nevaikštau neapšviestomis gatvėmis 93. Ar Jūs prisitvirtinate saugos diržais, važiuodamas automobiliu ant priekinės 224 sėdynės arba vairuodamas? 1) beveik visada 3) niekada 2) kartais 4) niekada nevažiuoju privačiu automobiliu 94. Ar prisitvirtinate saugos diržais, važiuodamas ant užpakalinės sėdynės? 225 1) beveik visada 4) nėra diržų užpakalinėje sėdynėje 2) kartais 5) niekada nevažiuoju ant užpakalinės sėdynės 3) niekada 95. Ar pastebėjote ką nors iš savo artimų draugų vairuojant išgėrusį per praėjusius 12 mėnesių? 226 1) ne 2) taip 3) sunku pasakyti 156

158 8. Kita 96. Nurodykite, kokią įtaką širdies ir kraujagyslių ligų atsiradimui turi išvardinti veiksniai? Pažymėkite kryželiu [X] visus Jums tinkančius atsakymus VEIKSNIAI Didina ligų atsiradimo galimybę Neturi įtakos ligoms Mažina ligų atsiradimo galimybę Nežinau Padidėjęs arterinis kraujospūdis 227 Mažas arterinis kraujospūdis 228 Padidėjusi cholesterolio koncentracija kraujyje 229 Reguliari fizinė veikla 230 Rūkymas 1-5 cig. per dieną 231 Rūkymas 10 ir daugiau cig. per dieną 232 Gausus vaisių ir daržovių vartojimas 233 Mažas gyvulinių riebalų kiekis maiste 234 Sūraus maisto vartojimas Ar Jūs per praėjusius 12 mėn. pakeitėte mitybos ar kitus įpročius dėl sveikatos? 1) vartojau mažiau riebalų 5) vartojau mažiau druskos ) pakeičiau riebalų rūšį 6) laikiausi svorį mažinančios dietos 3) vartojau daugiau daržovių 7) vartojau mažiau alkoholio 4) vartojau mažiau cukraus 8) padidinau fizinį aktyvumą 98. Kaip Jūs vertinate savo gyvenimo kokybę? 244 1) labai gera; 2) gera; 3) nei bloga, nei gera; 4) bloga; 5) labai bloga 99.. Ar per praėjusius 12 mėn. ieškojote informacijos apie sveikatą? 245 1) taip 2) ne (pereikite prie 102 klausimo) 100. Nurodykite priežastis dėl kurių ieškojote informacijos apie sveikatą? (pabraukite visus Jums tinkančius atsakymus) 1) dėl Jūsų sveikatos sutrikimų 2) dėl Jums artimų žmonių (vyro, žmonos, vaikų, tėvų) ligos 3) dėl gydymo ar vaistų pasirinkimo 4) norėjote rasti daugiau informacijos apie sveikatos išsaugojimą 5) kitos priežastys (prašome įrašyti) Kur dažniausiai ieškote informacijos apie sveikatą? (pabraukite visus Jums tinkančius atsakymus) ) draugai, šeima; 2) bendradarbiai, kaimynai; 3) gydytojas, slaugytoja, vaistininkas, kiti sveikatos priežiūros darbuotojai; 4) žmonės, sergantys tomis pačiomis ligomis; 5) televizija; 6) radijas; 7) knygos; 8) lankstinukai, brošiūros, atmintinės; 9) laikraščiai, žurnalai; 10) kursai, paskaitos; 11) internetas; 12) kiti šaltiniai (prašome įrašyti) Iš kur gaunama informacija apie sveikatą, Jūsų nuomone, yra patikimiausia? (pabraukite tik vieną atsakymą) 1) draugai, šeima; 2) bendradarbiai, kaimynai; 3) gydytojas, slaugytoja, vaistininkas, kiti sveikatos priežiūros darbuotojai; 4) žmonės, sergantys tomis pačiomis ligomis; 5) televizija; 6) radijas; 7) knygos; 8) lankstinukai, brošiūros, atmintinės; 9) laikraščiai, žurnalai; 10) kursai, paskaitos; 11) internetas; 12) kiti šaltiniai (prašome įrašyti) Atsakas Papild

159 UDK 613(474.5) Su-01 Dailininkas Saulius Medžionis ,75 spaudos l. Tiražas 50 egzempliorių. Užsakymas 123. Išleido KMU leidykla, Spaustuvininkų g. 4, Kaunas. Spausdino leidyklos GDS. ISBN ISBN (pdf) 158

160

Vilius Grabauskas Jūratė Klumbienė Janina Petkevičienė Edita Šakytė Vilma Kriaučionienė Aurelijus Veryga SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ GYVENSENOS TYRIMAS,

Vilius Grabauskas Jūratė Klumbienė Janina Petkevičienė Edita Šakytė Vilma Kriaučionienė Aurelijus Veryga SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ GYVENSENOS TYRIMAS, Vilius Grabauskas Jūratė Klumbienė Janina Petkevičienė Edita Šakytė Vilma Kriaučionienė Aurelijus Veryga SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ GYVENSENOS TYRIMAS, 2012 Health Behaviour among Lithuanian Adult Population,

Detaliau

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras Tyrimo vykdytojas: UAB Eurotela Įvadas Daug įvairiausių

Detaliau

ORIGINALŪS STRAIPSNIAI Visuomenės sveikata Suaugusių Lietuvos gyventojų rūkymo įpročiai metais, atsižvelgiant į lytį, amžių ir išsilavinimą

ORIGINALŪS STRAIPSNIAI Visuomenės sveikata Suaugusių Lietuvos gyventojų rūkymo įpročiai metais, atsižvelgiant į lytį, amžių ir išsilavinimą Suaugusių Lietuvos gyventojų rūkymo įpročiai 1994 2008 metais, atsižvelgiant į lytį, amžių ir išsilavinimą Kristina Dambrauskienė, Aurelijus Veryga, Jūratė Klumbienė, Janina Petkevičienė Kauno medicinos

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener 1 AKCININKAS SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas: Personal code: JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks.

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks. JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT-84147 Joniškis, tel. (8 426) 605 37, faks. (8 426) 605 36, el. p. joniskis.sveikata@gmail.com.

Detaliau

ORIGINALŪS STRAIPSNIAI VISUOMENĖS SVEIKATA IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, NELANKANČIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ, MITYBOS YPATUMAI Roma Bartkevičiūtė

ORIGINALŪS STRAIPSNIAI VISUOMENĖS SVEIKATA IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, NELANKANČIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ, MITYBOS YPATUMAI Roma Bartkevičiūtė IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, NELANKANČIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ, MITYBOS YPATUMAI Roma Bartkevičiūtė 1, 2, Albertas Barzda 1, 2, Ignė Baltušytė 1, Rimantas Stukas 2, Sandra Bartkevičiūtė 2 1 Sveikatos

Detaliau

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013 PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013 Leidinys parengtas įgyvendinant Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2013 2015 m. strateginio

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas 16 m. ataskaita Europos jaunimas. Svaiginamųjų medžiagų vartojimas ir socialiniai veiksniai Icelandic Centre for Social Research and Analysis (Islandijos socialinių tyrimų ir analizės centras) Visi miestai

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai,

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai, LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius 1 TURINYS I. TYRIMO METODIKA...3 II. TYRIMO REZULTATAI...6 III. APIBENDRINIMAI...12 2 I. TYRIMO METODIKA Visuomenės

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener AKCININKAS THE SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas Personal code JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode] Vaikų sveikatos stebėsenos vykdymas ir perspektyvos savivaldybėse Neringa Tarvydienė Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė 1 2010-03-05, Vilnius Vaikų sveikatos stebėsenos

Detaliau

Gerontologija 2012; 2013; 13(1): 14(4): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis 65 metų ir vyresnių Vilniaus gyventojų sveikatos problemos ir

Gerontologija 2012; 2013; 13(1): 14(4): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis 65 metų ir vyresnių Vilniaus gyventojų sveikatos problemos ir Gerontologija 2012; 2013; 13(1): 14(4): 3 11 218 227 GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis 65 metų ir vyresnių Vilniaus gyventojų sveikatos problemos ir vaistų vartojimas R. Stukas 1, G. Šurkienė 1, V. Alekna

Detaliau

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu

Detaliau

Microsoft Word - Acute Coronary Syndrome in Patients, Younger Than 60 Years. Common Characteristics of these patients.doc

Microsoft Word - Acute Coronary Syndrome in Patients, Younger Than 60 Years. Common Characteristics of these patients.doc Medical sciences (208) 5 Acute coronary syndrome in patients, younger than 60 years. Common characteristics of these patients Andrius Romeika, Artūras Smirnovas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA Visuomenės sveikatos fakultetas Sveikatos vadybos katedra Kristina Lazaravičienė GIMDOS KA

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA Visuomenės sveikatos fakultetas Sveikatos vadybos katedra Kristina Lazaravičienė GIMDOS KA LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA Visuomenės sveikatos fakultetas Sveikatos vadybos katedra Kristina Lazaravičienė GIMDOS KAKLELIO VĖŽIO ATRANKINĖS PATIKROS PROGRAMOS VYKDYMAS:

Detaliau

DARBO SUTARTIS

DARBO SUTARTIS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-1011 (Studento praktinio mokymo sutarties pavyzdinė forma) STUDENTO PRAKTINIO MOKYMO PAVYZDINĖ SUTARTIS

Detaliau

Saziningumo_pasizadejimu_eskperimentas_8(a5)

Saziningumo_pasizadejimu_eskperimentas_8(a5) L i e t u v o s s k y r i u s KAS MOKSLEIVIUS SKATINA ELGTIS SĄŽININGAI? PRAKTINIS VADOVAS VILNIUS, 2019 Transparency International Lietuvos skyrius yra ne pelno siekianti, nepolitinė, nevyriausybinė organizacija,

Detaliau

ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narko

ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narko ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Strategijos,

Detaliau

rp_ IS_2

rp_ IS_2 Page 1 of 5 Pagrindinė informacija Juodoji aromatizuota arbata su miško uogomis Exemption Flags Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Produkto pavadinimas Country Lipton Brand Name Forest Fruits

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro

Detaliau

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT-44158 Kaunas Tel. (8-37) 45 47 17 Faksas (8-37) 33 32 4 El. paštas info@kaunovsb.lt www.kaunovsb.lt Visuomenės sveikatos stebėsena

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai (toliau Įmonė) finansinių ataskaitų, kurias

Detaliau

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X sektoriaus įmonių specializacijos lygiui. Impact of Globalization

Detaliau

VILNIAUS MIESTO MOKINIŲ GYVENSENA IR SVEIKATA 2014 M.

VILNIAUS MIESTO MOKINIŲ GYVENSENA IR SVEIKATA 2014 M. VILNIAUS MIESTO MOKINIŲ GYVENSENA IR SVEIKATA 2014 M. TARPTAUTINIS MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ GYVENSENOS IR SVEIKATOS TYRIMAS (HBSC) Tyrimo tikslas geriau pažinti jaunų žmonių gyvenseną, elgseną ir sveikatą.

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

Priedai

Priedai Priedai Priedas Nr. 3 Įvesti duomenys Na- smūgių dažnumas į 1km' Na= 2 v 4 4 C2= 1 - objekto konstrukcija L- objekto ilgis L= 24 C3= 1 - objekto vertė W- objekto plotis W= 12 C4= 1 - žmonių kiekis objekte

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

1 forma

1 forma PATVRTNTA Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Janina Alkovska 2016m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. P-VĮ-14 VSUOMENĖS SVEKATOS PREŽŪROS VEKLOS PLANAS 2016-2017 m.m. Šalčininkų

Detaliau

12919-Sveikos mitybos rekomend.indd

12919-Sveikos mitybos rekomend.indd VILNIAUS UNIVERSITETAS NARKOTIKŲ KONTROLĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS SVEIKOS GYVENSENOS REKOMENDACIJOS

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

moksliniai tyrimai SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ FAKTINĖS MITYBOS TYRIMAS IR VERTINIMAS FOOD CONSUMPTION SURVEY IN ADULT LITHUANIAN POPULATION Albertas Ba

moksliniai tyrimai SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ FAKTINĖS MITYBOS TYRIMAS IR VERTINIMAS FOOD CONSUMPTION SURVEY IN ADULT LITHUANIAN POPULATION Albertas Ba SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ FAKTINĖS MITYBOS TYRIMAS IR VERTINIMAS FOOD CONSUMPTION SURVEY IN ADULT LITHUANIAN POPULATION Albertas Barzda 1, Roma Bartkevičiūtė 1,3, Jonas Algis Abaravičius 2, Rimantas Stukas

Detaliau

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosioms, jų partneriams ir šeimoms Šiame lankstinuke rasite:

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS VETERINARIJOS AKADEMIJA Veterinarijos fakultetas Deimantė Masaitė LSMU VA Veterinarinės maisto saugos studentų

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS VETERINARIJOS AKADEMIJA Veterinarijos fakultetas Deimantė Masaitė LSMU VA Veterinarinės maisto saugos studentų LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS VETERINARIJOS AKADEMIJA Veterinarijos fakultetas Deimantė Masaitė LSMU VA Veterinarinės maisto saugos studentų mitybos įpročių analizė Analysis of LSMU VA veterinarian

Detaliau

Microsoft Word - AIKOS IKUP1

Microsoft Word - AIKOS IKUP1 STUDIJŲ PROGRAMA. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGIKA Parametrai Studijų programos pavadinimas Ikimokyklinio ugdymo pedagogika Studijų programos valstybinis kodas 653X11005 Studijų programos kodas pagal Tarptautinę

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mažas ir nepakankamas vaikų fizinis aktyvumas: galimos problemos priežastys ir mokslo įrodymais grįsti sprendimai 2019 m. sausio 29 d., Trakai Projektas Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo

Detaliau

Dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, ke

Dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, ke (įstaigos pavadinimas) GAUTA Nr. PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE APPLICATION FOR THE ISSUE OF A TEMPORARY RESIDENCE PERMIT IN THE REPUBLIC OF LITHUANIA (data / date) Prašau

Detaliau

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje STEPS projektas ir jo aktualumas Dr. Rima Vaitkienė Sveikatos apsaugos ministerijos ES reikalų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja STEPS projektas STEPS: angl. Strengthening Engagement in

Detaliau

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc Įvadas Gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą tyrimo rezultatai Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro kontrabandą ir

Detaliau

Civilinės aviacijos administracija

Civilinės aviacijos administracija SAFA programa. Aktualūs klausimai Andrejus Golubevas Skrydžių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas 2012-11-12 1 Prezentacijos turinys SAFA programos teisinis pagrindas SAFA programos principai

Detaliau

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2009 2011 METŲ PROGRAMOS 2010 METŲ ATASKAITA I. ĮVADAS Alytaus miesto savivaldybės

Detaliau

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai 2016 metai, Naujoji Akmenė TURINYS Įvadas...3

Detaliau

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU Mūsų mityba gali padidinti vėžio išsivystymo grėsmę. Patikimų mokslinių įrodymų duomenimis apie 30 proc. vėžio atvejų išsivysčiusiose šalyse ir 20 proc.

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN 2029-6274 ISSN 2029-6274 Informacinį leidinį sudarė: Giedrė Smailytė

Detaliau

DEMOGRAFIJA ir MES 2012 I n f o r m a c i n i s b i u l e t e n i s m. Nr. 7 Alkoholio vartojimas dabartinėje Lietuvoje: užsitęsusios pagirios Daumant

DEMOGRAFIJA ir MES 2012 I n f o r m a c i n i s b i u l e t e n i s m. Nr. 7 Alkoholio vartojimas dabartinėje Lietuvoje: užsitęsusios pagirios Daumant DEMOGRAFIJA ir MES 2012 I n f o r m a c i n i s b i u l e t e n i s m. Nr. 7 Alkoholio vartojimas dabartinėje Lietuvoje: užsitęsusios pagirios Daumantas Stumbrys T u r i n y s Alkoholio vartojimas dabartinėje

Detaliau

VISUOMENĖS SVEIKATA ORIGINALŪS STRAIPSNIAI LIETUVOS PIRMŲ KLASIŲ MOKINIŲ FIZINIO AKTYVUMO POKYČIAI PENKERIŲ METŲ LAIKOTARPIU. TARPTAUTINIO COSI TYRIMO

VISUOMENĖS SVEIKATA ORIGINALŪS STRAIPSNIAI LIETUVOS PIRMŲ KLASIŲ MOKINIŲ FIZINIO AKTYVUMO POKYČIAI PENKERIŲ METŲ LAIKOTARPIU. TARPTAUTINIO COSI TYRIMO LIETUVOS PIRMŲ KLASIŲ MOKINIŲ FIZINIO AKTYVUMO POKYČIAI PENKERIŲ METŲ LAIKOTARPIU. TARPTAUTINIO COSI TYRIMO DUOMENYS (08, IR 13 M.) Vilma Žaltauskė 1, 2, Aušra Petrauskienė 1, 2 1 Lietuvos sveikatos mokslų

Detaliau

Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose ESPAD 2011 Tyrimo Lietuvoje ataskaita Tyrimo atlikimą organizavo Ugdymo plėtotės centras, ataska

Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose ESPAD 2011 Tyrimo Lietuvoje ataskaita Tyrimo atlikimą organizavo Ugdymo plėtotės centras, ataska Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose ESPAD 2011 Tyrimo Lietuvoje ataskaita Tyrimo atlikimą organizavo Ugdymo plėtotės centras, ataskaitą parengė Irena Šutinienė ( Lietuvos socialinių tyrimų

Detaliau

Turinys Bendrovės vadovo žodis...2 Bendrovės valdymo struktūra...4 Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis...6 Bendrovės 2008 metų veiklos apžvalga...8

Turinys Bendrovės vadovo žodis...2 Bendrovės valdymo struktūra...4 Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis...6 Bendrovės 2008 metų veiklos apžvalga...8 Turinys Bendrovės vadovo žodis...2 Bendrovės valdymo struktūra...4 Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis...6 Bendrovės 2008 metų veiklos apžvalga...8 Garantijų portfelio analizė...10 Rizikos valdymas...22

Detaliau

STUDENTŲ, ATRINKTŲ ERASMUS+ STUDIJOMS SU STIPENDIJA, SĄRAŠAS/ LIST OF STUDENTS THAT HAVE BEEN AWARDED WITH ERASMUS+ SCHOLARSHIPS Nr. Fakultetas/ Facul

STUDENTŲ, ATRINKTŲ ERASMUS+ STUDIJOMS SU STIPENDIJA, SĄRAŠAS/ LIST OF STUDENTS THAT HAVE BEEN AWARDED WITH ERASMUS+ SCHOLARSHIPS Nr. Fakultetas/ Facul STUDENTŲ, ATRINKTŲ ERASMUS+ STUDIJOMS SU STIPENDIJA, SĄRAŠAS/ LIST OF STUDENTS THAT HAVE BEEN AWARDED WITH ERASMUS+ SCHOLARSHIPS Nr. Fakultetas/ Faculty Prašymo numeris / Application number Mokslo ir studijų

Detaliau

Gerontologija 2010; 11(1): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis Ilgaamžių žmonių sergamumas lėtinėmis ligomis R. Filipavičiūtė 1, B. Gaigalienė 1,

Gerontologija 2010; 11(1): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis Ilgaamžių žmonių sergamumas lėtinėmis ligomis R. Filipavičiūtė 1, B. Gaigalienė 1, Gerontologija 2010; 11(1): 14 20 GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis R. Filipavičiūtė 1, B. Gaigalienė 1, J. Čeremnych 1, B. Butkienė 1, A. Jurgelėnas 1, V. Alekna 1,2 1 Valstybinis mokslinių tyrimų institutas,

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

Kas trukdo efektyviau spręsti jaunimo narkotikų vartojimo problemas

Kas trukdo efektyviau spręsti jaunimo narkotikų vartojimo problemas Jaunimas ir alkoholis Dr. Aurelijus Veryga Kauno medicinos universitetas Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija Nacionalinė sveikatos taryba www.jaunimo-centras.lt Problemos aktualumo nesuvokimas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS Įsakymas netenka galios 2015-11-24: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, Įsakymas Nr. 3R-72, 2015-11-20, paskelbta TAR 2015-11-23, i. k. 2015-18546 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 LIETUVOS GYVENTOJŲ APKLAUSA APIE LIETUVOS RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ (LRT) 201 m. lapkritis TRUMPA INFORMACIJA APIE TYRIMĄ 2 Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija

Detaliau

274 PRIEDAI K priedas. Elektroninio vartotojo gyvavimo ciklo tyrimo duomenų charakteristikos K.1 lentelė. Klausimyno dalies, skirtos elektroninio vart

274 PRIEDAI K priedas. Elektroninio vartotojo gyvavimo ciklo tyrimo duomenų charakteristikos K.1 lentelė. Klausimyno dalies, skirtos elektroninio vart 274 PRIEDAI K priedas. Elektroninio vartotojo gyvavimo ciklo tyrimo duomenų charakteristikos K.1 lentelė. Klausimyno dalies, skirtos elektroninio vartotojo gyvavimo ciklo analizei, patikimumo vertinimas

Detaliau

Mirties priežastysCauses of death

Mirties priežastysCauses of death Higienos institutas Sveikatos informacijos centras Health Information Centre of Institute of Hygiene Mirties priežastys Causes of death 2018 Vilnius 2019 ISSN 1392-9186 Mirties priežastys 2018 Causes of

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

ORIGINALŪS STRAIPSNIAI VISUOMENĖS SVEIKATA METŲ PAAUGLIŲ SVEIKATAI NEPALANKAUS ELGESIO SĄSAJOS SU AGRESYVUMU IR KOMPENSACINIAIS SVEIKATOS ĮSITIK

ORIGINALŪS STRAIPSNIAI VISUOMENĖS SVEIKATA METŲ PAAUGLIŲ SVEIKATAI NEPALANKAUS ELGESIO SĄSAJOS SU AGRESYVUMU IR KOMPENSACINIAIS SVEIKATOS ĮSITIK 16 18 METŲ PAAUGLIŲ SVEIKATAI NEPALANKAUS ELGESIO SĄSAJOS SU AGRESYVUMU IR KOMPENSACINIAIS SVEIKATOS ĮSITIKINIMAIS Gintarė Janarauskaitė¹, Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė² ¹Lukšių Vinco Grybo gimnazija,

Detaliau

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Rekomendacijos bendrosios sveikatos priežiūros specialistams Svarbiausios EFP ir ORCA organizuotos 2016 m. Perio dar

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Rekomendacijos bendrosios sveikatos priežiūros specialistams Svarbiausios EFP ir ORCA organizuotos 2016 m. Perio dar DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Rekomendacijos bendrosios sveikatos priežiūros specialistams Svarbiausios EFP ir ORCA organizuotos 2016 m. Perio darbo grupės žinutės apie dantų ėduonies ir periodonto

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL SKRYDŽIŲ VALDYMO ELEKTRONIKOS SPECIALISTŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2008 m. liepos 4 d. Nr. 4R-135 Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

VISUOMENĖS SVEIKATA ORIGINALŪS STRAIPSNIAI ALKOHOLIO VARTOJIMO RIZIKOS NUSTATYMO IR TRUMPOSIOS KONSULTACIJOS TAIKYMO LIETUVOS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATO

VISUOMENĖS SVEIKATA ORIGINALŪS STRAIPSNIAI ALKOHOLIO VARTOJIMO RIZIKOS NUSTATYMO IR TRUMPOSIOS KONSULTACIJOS TAIKYMO LIETUVOS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATO ALKOHOLIO VARTOJIMO RIZIKOS NUSTATYMO IR TRUMPOSIOS KONSULTACIJOS TAIKYMO LIETUVOS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE EKONOMINIS VERTINIMAS Iveta Petraitytė 1, Raimonda Janonienė 1, Marius

Detaliau

ORIGINALŪS STRAIPSNIAI VISUOMENĖS SVEIKATA LIETUVOS GYVENTOJŲ MIRTINGUMO, SUKELTO ALKOHOLIO VARTOJIMO, POKYČIAI M. IR ĮTAKA VIDUTINEI TIKĖTI

ORIGINALŪS STRAIPSNIAI VISUOMENĖS SVEIKATA LIETUVOS GYVENTOJŲ MIRTINGUMO, SUKELTO ALKOHOLIO VARTOJIMO, POKYČIAI M. IR ĮTAKA VIDUTINEI TIKĖTI LIETUVOS GYVENTOJŲ MIRTINGUMO, SUKELTO ALKOHOLIO VARTOJIMO, POKYČIAI 2016 M. IR ĮTAKA VIDUTINEI TIKĖTINAI GYVENIMO TRUKMEI Žilvinė Našlėnė, Aušra Želvienė Higienos institutas Santrauka Tyrimo tikslas nustatyti

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA PRANEŠIMAS SPAUDAI Briuselis, 2014 m. vasario 11 d. Laisvas judėjimas. Europos Komisija skelbia tyrimo apie judžių ES piliečių integracijos patirtį šešiuose miestuose rezultatus ES piliečiai

Detaliau

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el.

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT 35158 Panevėžys, tel.(8 45) 46146, el. p. info@panevezysvsb.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

Lithuanian Journal of Statistics 2016, vol. 55, No 1, pp Lietuvos statistikos darbai 2016, 55 t., Nr. 1, p. ŠIR

Lithuanian Journal of Statistics 2016, vol. 55, No 1, pp Lietuvos statistikos darbai 2016, 55 t., Nr. 1, p.   ŠIR Lithuanian Journal of Statistics 2016, vol. 55, No 1, pp. 52-60 Lietuvos statistikos darbai 2016, 55 t., Nr. 1, 52-60 p. www.statisticsjournal.lt. ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ STATISTINĖ ANALIZĖ

Detaliau

SPECIALIOSIOS UŽDAROJO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINĖS BENDROVĖS INVL TECHNOLOGY AUDITO KOMITETO NUOSTATAI BENDROJI DALIS 1. Šie specialiosios už

SPECIALIOSIOS UŽDAROJO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINĖS BENDROVĖS INVL TECHNOLOGY AUDITO KOMITETO NUOSTATAI BENDROJI DALIS 1. Šie specialiosios už SPECIALIOSIOS UŽDAROJO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINĖS BENDROVĖS INVL TECHNOLOGY AUDITO KOMITETO NUOSTATAI BENDROJI DALIS 1. Šie specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės

Detaliau

Gerontologija 2014; 15(3): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis Kineziterapijos programos taikymo ir gyvenimo kokybės sąsajos atokiuoju periodu

Gerontologija 2014; 15(3): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis Kineziterapijos programos taikymo ir gyvenimo kokybės sąsajos atokiuoju periodu Gerontologija 2014; 15(3): 166 176 GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis Kineziterapijos programos taikymo ir gyvenimo kokybės sąsajos atokiuoju periodu po galvos smegenų insulto Robertas Pečeliūnas 1,2,

Detaliau

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveika

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveika DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveikatą visame pasaulyje. Įmonė gamina pastas ir rankinius

Detaliau

A-M-K_nr-10_maketas_I.indd

A-M-K_nr-10_maketas_I.indd 12 ISSN 1822-1645 http://dx.doi.org/10.7720/1822-1645.10.1 Dortmundo technikos universitetas, Twente universitetas Technical University of Dortmund, University of Twente Studentai kaip kokybės užtikrinimo

Detaliau

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas Tyrimo rezultatai Parengė: Valstybinio psichikos sveikatos Priklausomybės ligų skyriaus Vyriausioji specialistė Lina Ignatavičiūtė 1 Turinys 1. Tiriamųjų tam tikrų alkoholinių gėrimų vartojimo dažnio vertinimas...

Detaliau

Microsoft Word - SUNSCREEN CREAMS – SOCIETYS’ KNOWLEDGE AND USAGE HABITS IN LITHUANIA.docx

Microsoft Word - SUNSCREEN CREAMS – SOCIETYS’ KNOWLEDGE AND USAGE HABITS IN LITHUANIA.docx Medical sciences (2019) 1 8 Sunscreen creams societys knowledge and usage habits in Lithuania Justina Mackevičiūtė 1, Inga Kisielienė 2,3, Matilda Bylaitė-Bučinskienė 2 1 Vilnius University Faculty of

Detaliau

Metabolinio sindromo ir jo komponentu rysys su katarakta

Metabolinio sindromo ir jo komponentu rysys su katarakta KLINIKINIAI TYRIMAI 115 Metabolinio sindromo ir jo komponentų ryšys su katarakta Florentina Bojarskienė, Liucija Rita Černiauskienė 1, Alvydas Paunksnis, Dalia Ieva Lukšienė 1 Kauno medicinos universiteto

Detaliau

MHAIA Estimation of Production rd Stage

MHAIA Estimation of Production rd Stage PROBABILISTIC ESTIMATION OF HASS AVOCADO PRODUCTION ESTIMATION IN THE AREA OF THE STATE OF MICHOACAN OF HASS AVOCADO PRODUCTION IN THE AREA OF THE STATE OF MICHOACAN CERTIFIED TO EXPORT TO THE USA SEASON

Detaliau

VILNIUS, 2017

VILNIUS, 2017 VILNIUS, 2017 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras Didžioji g. 22, LT 01128 Vilnius Tel. (8 5) 277 3302 Faksas (8 5) 262 4663 www.hi.lt Leidinį parengė: Žilvinė Našlėnė, zilvine.naslene@hi.lt

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 LIETUVOS GYVENTOJŲ APKLAUSA APIE LIETUVOS RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ (LRT) 201 m. gruodis TRUMPA INFORMACIJA APIE TYRIMĄ 2 Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija

Detaliau

Pagrindinės mirties priežastys Lietuvoje

Pagrindinės mirties priežastys Lietuvoje Higienos institutas Sveikatos informacijos centras Health Information Centre of Institute of Hygiene priežastys (išankstiniai duomenys) Causes of death (provisional data) 2015 Vilnius 2016 ISSN 1392-9186

Detaliau

PAvadinimas

PAvadinimas STIGMATIZUOTOS MIESTO ERDVĖS KUR IEŠKOTI NAMINĖS DEGTINĖS IR KVAIŠALŲ KLAIPĖDOJE? Liutauras Kraniauskas Sociologijos katedra, Klaipėdos universietas Tyrimą remia Lietuvos mokslo taryba MIP-085/2014 Naminės

Detaliau

CDK4/6 kelio aktyvacija onkologijoje, molekulinių biomarkerių detekcija ir jų inhibicijos biologija Vaidas Dirsė, Rimvydas Norvilas

CDK4/6 kelio aktyvacija onkologijoje, molekulinių biomarkerių detekcija ir jų inhibicijos biologija Vaidas Dirsė, Rimvydas Norvilas CDK4/6 kelio aktyvacija onkologijoje, molekulinių biomarkerių detekcija ir jų inhibicijos biologija Vaidas Dirsė, Rimvydas Norvilas CDK nuo ciklinų priklausoma kinazė Ciklinai CKI Ciklinų kinazių inhibitoriai

Detaliau

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo 30-49 metų amžiaus asmenys, tyrintys profesinę kvalifikaciją ir

Detaliau

Pilietinės Galios indeksas m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009

Pilietinės Galios indeksas m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009 Pilietinės Galios indeksas 2 0 0 8 m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009 UDK 316.3(474.5) Pi67 Tyrimą remia: Ilgalaikė pilietinio ir tautinio

Detaliau

Pažanga gydant vaikų onkologines ligas Lietuvoje

Pažanga gydant vaikų onkologines ligas Lietuvoje Pažanga gydant vaikų onkologines ligas Lietuvoje Vaikų okohematologijos centras Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto Santariškių klinikų filialas Dr. Jelena Rascon 2014-02-15 Vaikų onkohematologinė pagaba

Detaliau

0_Pradzia.indd

0_Pradzia.indd KLAIPĖDA UNIVERSITY SOCIAL SCIENCE FACULTY REGIONAL FORMATION AND DEVELOPMENT STUDIES Journal of Social Sciences No. 1 (21) Klaipėda, 2017 Regional Formation and Development Studies Klaipėda University

Detaliau

Geografijos metraštis 46, 2013 ISSN Rečiausiai gyvenamų Lietuvos teritorijų gyvenviečių tinklo ypatumai Edis Kriaučiūnas, Vidmantas Daugirda

Geografijos metraštis 46, 2013 ISSN Rečiausiai gyvenamų Lietuvos teritorijų gyvenviečių tinklo ypatumai Edis Kriaučiūnas, Vidmantas Daugirda Geografijos metraštis 46, 2013 ISSN 2335-8610 Rečiausiai gyvenamų Lietuvos teritorijų gyvenviečių tinklo ypatumai Edis Kriaučiūnas, Vidmantas Daugirdas Lietuvos socialinių tyrimų centro Visuomenės geografijos

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Lietuvos korupcijos žemėlapis - 2004 m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Tyrimų rėmėjai: Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvos pramonininkų konfederacija Lietuvos

Detaliau