SUDERINTA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "SUDERINTA"

Transkriptas

1 PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2019 m vasario 26 d. įsakymu Nr. V1-53 KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJOS METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS Misija 1.MISIJA, VEIKLOS PRIORITETAI, STRATEGINIS TIKSLAS IR PROGRMOS Vadovaudamasi humanistinės kultūros filosofija progimnazija teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pirmos dalies pagrindinį išsilavinimą kiekvienam mokiniui pagal poreikius, ugdo progimnazijos bendruomenės narių bendrąsias ir dalykines kompetencijas, kuria saugią, sveiką ir ergonomišką aplinką. Progimnazijos bendruomenės vertybės pagarba, mokslas, bendradarbiavimas. Veiklos prioritetai Saugių ir patrauklių edukacinių aplinkų kūrimas, siekiant ugdymo(-si) kokybės įvairių gebėjimų mokiniams ir bendruomenės narių kompetencijų įgijimo bei puoselėjimo galimybių. Strateginis tikslas - kokybiškas ugdymas įvairių gebėjimų mokiniams, kuriant saugias ir patrauklias edukacines aplinkas. Programos: 1. Ugdymo turinio įgyvendinimo programa (01). 2. Kompetencijų ugdymo programa (02). 3. Ugdymo aprūpinimo programa (03). 2. VEIKLOS KONTEKSTAS 2.1.IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ (PEST) Politiniai teisiniai veiksniai Progimnazija, biudžetinė švietimo paslaugas teikianti įstaiga, priklauso nuo šalyje ir rajone formuojamos švietimo politikos. Progimnazijos strateginis planas metams parengtas vadovaujantis Švietimo įstatymo (Žin., 2011, Nr ), Valstybine švietimo metų 1

2 strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745 Dėl valstybės švietimo metų strategijos patvirtinimo, Lietuvos pažangos strategijos Lietuva 2030, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI Dėl valstybės pažangos strategijos Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030 patvirtinimo nuostatomis ir principais. Politiniai pokyčiai Lietuvoje kelia naujus reikalavimus tiek ugdymo švietimo sistemai, tiek kiekvienam jos nariui asmeniškai, todėl progimnazija lanksčiai reaguoja į pokyčius, savo veiklos tikslus grįsdama Lietuvos švietimo strateginiu tikslu paversti Lietuvos švietimą tvariu pagrindu valstybės gerovės kėlimui, ugdyti veržliam ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, Lietuvos ir pasaulio ateitį. Progimnazija atsižvelgia į Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. V17 13 Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano tvirtinimo, Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio m. veiklos plano (TAR, , Nr. 2485), patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. V17-6 Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio metų veiklos plano tvirtinimo švietimo programų uždavinius. Progimnazijos strateginis planas parengtas naudojantis progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis ir rekomendacijomis, Nacionalinio mokyklų išorės vertinimo duomenimis, progimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos duomenimis, progimnazijos tarybos siūlymais ir rekomendacijomis. Ekonominiai veiksniai Progimnazijos veikla yra priklausoma nuo šalies ekonomikos: dalį išlaidų (Mokinio krepšelį) finansuoja valstybė, o kitą dalį (aplinkos lėšas) Kaišiadorių rajono savivaldybė (1 lentelė). Įstaiga biudžetą naudoja tikslingai ir racionaliai. 1 lentelė. Lėšų poreikis m. (tūkst. eur). Finansavimas metų projektas (metams) Finansavimo šaltiniai, iš viso: 1960,5 1. Savivaldybės lėšos, iš viso: 535,5 Savivaldybės biudžeto lėšos 515,6 Pajamų įmokos į savivaldybės biudžetą 6,6 2. Valstybės biudžeto lėšos, iš viso: Valstybės biudžeto lėšos 1421,5 3. Europos Sąjungos paramos lėšos Kiti finansavimo šaltiniai Parama (2 proc. ir kt.) 3,5

3 Detalizuojant išlaidas stebimas lėšų poreikis nemokamo maitinimo administravimui, spaudiniams ir kt. (2 lentelė). Daugiausia lėšų trūksta patalpų atnaujinimui, įrangos modernizavimui, ilgalaikiam turtui įsigyti. 2 lentelė. Lėšų panaudojimas. Progimanzijos lėšų panaudojimo sritys Lėšos (tūkst. Eur) 2015 m m m m. Pokytis Valstybės biudžeto lėšos 1067,0 1139,7 1222,5 1259,0 36,5 Darbo užmokestis ir socialinis 1007,9 1058,5 1158,9 1206,6 47,7 draudimas Spaudiniai 5,9 23,4 14,5 6,5-8,0 Kvalifikacijos kėlimas 1,1 2,7 4,1 5,6 1,5 Kitos paslaugos + prekės 2,8 2,7 5,1+5,5 7,7-2,9 Ilgalaikis materialus turtas 23,3 24,4 11,0 11,0 0 Socialinės išmokos 0,6 1,0 0,4 0,8 0,4 Nemokamas maitinimas 25,4 27,0 23,0 20,8-2,2 Savivaldybės biudžeto lėšos 376,0 410,1 478,3 487,0 8,7 Darbo užmokestis ir socialinis 192,6 261,9 281,2 280,7-0,5 draudimas Ryšių paslaugos 1,6 2,0 1,3 1,4 0,1 Transporto išlaikymas 6,6 6,6 6,5 7,8 1,3 Spaudiniai 4,0 0,5 0,4 - -0,4 Kitos prekės 54,1 30,3 38,1 14,5-23,6 Komandiruotės 0,4 0,3 0,4 0,3-0,1 Komunalinės paslaugos 94,4 66,5 90,0 100,0 10,0 Kitos paslaugos 20,7 24,2 29,7 71,9 47,7 Nemokamo maitinimo administravimas 1,6 6,4 4,2 3,7-0,5 Mityba - 0,6 2,0 1,5-0,5 Ilgalaikis metrialinis turtas - 10,8 24,5 5,2-19,3 Išlaidų pokytis lyginant 2016 ir 2017 metus: > - didėja, - mažėja, N - nėra pokyčio. Socialiniai demografiniai veiksniai Progimnaziją lanko Kaišiadorių miesto ir aplinkinių kaimų mokiniai. Daugumos mokinių tėvai yra dirbantys (bedarbystė Kaišiadorių raj. yra mažesnė nei respublikos vidurkis). Socialinė ekonominė padėtis vidutinė. Socialiai remtinų šeimų skaičius mažėja. Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių procentas yra mažesnis negu šalies ar rajono vidurkis. Nemokamą maitinimą gauna (2018 m. gruodžio 1 d. duomenimis) 91 mokinys (iš jų klasėse). Dauguma mokinių yra pakankamai aprūpinti: turi mokymosi priemones, turi galimybes vykti į mokamas edukacines išvykas, turiningai leisti laisvalaikį, lankyti mokamus neformaliojo švietimo užsiėmimus. Tačiau apie 20 mokinių šeimų priklauso socialinės rizikos grupei. Atsižvelgiant į gyvenamąją vietą 3

4 (nedidelis miestas), suprantama, kad mokinių tėvų pajamos yra mažesnės nei didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Lietuvos statistiko departamentas). Tik maža dalis mokinių tėvų gali suteikti galimybę savo vaikams dalyvauti brangesnėse edukacinėse išvykose į užsienį ar dalyvauti neformaliojo švietimo užsiėmimuose didžiuosiuose miestuose. Progimnazijos mokinių skaičius jautriai reaguoja į bendras gyventojų kaitos tendencijas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis stebima gimstamumo mažėjimo tendencija jau septynerius metus. Kaišiadorių mieste gimsta vaikai per metus. Viena iš priežasčių emigracija, kuri turi ir kitą neigiamą pasekmę globėjams (giminėms, seneliams) paliekamus vaikus. Tėvai siekdami materialinės gerovės mažamečių vaikų globą palieka artimiausiems giminaičiams, kurie negali užtikrinti visų vaiko poreikių. Progimnazijoje ugdomi įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniai. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičius nuolat auga (3 lentelė), jiems reikia kompleksinės įvairių specialistų pagalbos. 3 lentelė. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičiaus kaita (rugsėjo 1 d. duomenimis pagal Pagalbos gavėjų sąrašą, suderintą KRPPT). Mokslo metai SUP mokinių skaičius (IUG, PUG + 1-4) Procentas nuo bendro mokinių skaičiaus Ugdomi pagal individualizuotas Ugdomi pritaikant bendrojo ugdymo programas programas (3PUG +19) 6,5 % (2 IUG +31) 7,2 % (32) 7,1 % (32) 7,3 % 7 51 Technologiniai veiksniai Progimnazijoje skiriamas didelis dėmesys technologiniam aprūpinimui, ugdymo proceso modernizavimui: įrengtas modernus su 3D technologijomis gamtos mokslų kabinetas, 30 darbo vietų kompiuterių klasė, robotikos laukas. Yra galimybė dirbti planšetiniais kompiuteriais (30 planšetinių kompiuterių) m.m. progimnazijos penktokams buvo įteikti BBC Micro:bit kompiuteriukai. Įgyvendinamas projektas Informatika pradiniame ugdyme, kurio metu gauta 15 nešiojamų kompiuterių. Visi dalykinėje sistemoje dirbantys mokytojai savo kabinetuose turi kompiuterius, vaizdo projektorius, internetą, gali naudotis spausdinimo ir kopijavimo paslaugomis. 1-8 klasėse jau keletą metų sėkmingai naudojamasi elektroniniu dienynu, 4 mokytojai kabinetuose turi interaktyvias lentas. Visi mokyklos darbuotojai turi tarnybinius elektroninius paštus, nuolat atnaujinamas informatyvus progimnazijos interneto puslapis, paskyra socialiniame tinkle. 4

5 2.2.VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ SSGG analizė Stiprybės Atnaujinamos progimnazijos erdvės, ugdymosi aplinkos. Aukšta mokytojų kvalifikacija, profesionalumas. Bendradarbiavimas su PPT, VTAT, policija, Meno mokykla, Sporto centru. Dirba pilna pagalbos mokiniui specialistų komanda, daug mokytojų padėjėjų; specialistams įrengti kabinetai, veikia vaikų vertinimo ir pagalbos teikimo sistema. Nuolat atnaujinamos progimnazijos veiklą reglamentuojančios tvarkos, priimami susitarimai. Prevencinių programų vykdymas, didelis dėmesys saugumui. Progimnazijos veikla grįsta komandiniu darbu, kolegialiais sprendimais. Galimybės Dalyvavimas iniciatyvių mokyklų klubo, progimnazijų asociacijos veikloje. Lėšų priraukimas dalyvaujant projektuose. Lėšų pritraukimas ieškant rėmėjų. Mokinių tėvų, mokyklą baigusių mokinių įtraukimas į progimnazijos veiklas. Progimnazijos savivaldos institucijų veiklos stiprinimas. Progimnazijos, kaip sėkmingos mokyklos, įvaizdžio formavimas. Vienintelė progimnazija rajone, didelis mokinių skaičius. Silpnybės Mokiniams trūksta užimtumo ir pritaikytų erdvių poilsiui pertraukų metu. Mokytojų kolektyvo sudėtis: mažai jaunų specialistų, mažai vyrų. Ne visi mokiniai prisiima atsakomybę už savo mokymąsi, siekia geresnių rezultatų. Nepakankamai aprūpinta mokymo bazė, mažai moderniai įrengtų kabinetų, nepakankamai atnaujintos mokymo priemonės. Nepakankamas mokinių tėvų (globėjų) įsitraukimas į progimnazijos veiklas. Nepakankamas savivaldos iniciatyvumas, lyderystės skatinimas. Nepakankamos gabių ir talentingų mokinių ugdymo (si) galimybės. Grėsmės Daug paauglių (11-15 metų) vienoje vietoje - didesnė traumų, nepageidaujamo elgesio rizika. Daug specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių. Demografinė šalies ir rajono situacija. Didelis vaikų skaičius klasėje. Jaunėja mokinių, su kuriems trūksta tėvų valdžios, amžius. Mokiniai iš socialinės rizikos, socialiai remtinų šeimų. Nesaugi mokyklos teritorija: neaptverta, arti prekybos centrai. Vaikų psichologinis pažeidžiamumas. Organizacinė struktūra Progimnazija veiklą vykdo 4 pastatuose. Jos struktūra pavaizduota 1 paveiksle. 5

6 KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJA Veikla vykdoma 4 korpusuose Pagrindinis korpusas (Paukštininkų g.5) Girelės korpusas (Girelės g. 41) Gedimino korpusas (Gedimino g. 38) Antakalnio korpusas (Antakalnio kaimas) Mokosi: 3 pradinių klasių komplektai; klasių komplektų Mokosi: 3 PUG grupės, klasių komplektai Mokosi: klasių komplektų Veikia 1 ikimokyklinio ugdymo grupė Patalpos: sporto salė; Aktų salė; biblioteka; raštinė, valgykla, mokinių rūbinės, IT kabinetas, 3D klasės, 3 pagalbos mokiniui specialistų kabinetai, sveikatos priežiūros specialisto kabinetas, krepšinio aikštelė. Patalpos: aktyvaus judėjimo erdvė (salė), valgykla, bufetas, 4 pagalbos mokiniui specialistų kabinetai, biblioteka (laboratorija), krepšinio aikštelė Patalpos: sporto salė, mokinių rūbinė, biblioteka, valgykla, visos dienos mokyklos klasė, 3 pagalbos mokiniui specialistų kabinetai, lauko žaidimo aikštelė 1. Pav. Progimnazijos organizacinė struktūra. Valdymas ir savivalda Progimnazijos taryba aukščiausia savivaldos institucija, kurią sudaro mokinių, mokinių tėvų ir mokytojų atstovai. Viso 15 asmenų. Progimnazijos tarybos kadencija treji metai. Mokytojų taryba nuolat veikianti progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti, kuriai vadovauja direktorius. Mokinių komitetas nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija. Valdymo struktūra 2 Pav. Progimnazijos valdymo struktūra. 6

7 Edukaciniai veiksniai Progimnazijoje vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programos. Mokinių skaičius per paskutinius septynerius metus progimnazijoje išlieka stabilus (3 pav.). Nuo 2014 metų mokinių skaičius pagrindinio ugdymo I dalies programoje didėja m. ugdytinių skaičius didėjimas stebimas ir priešmokyklinio ugdymo programoje. 3 pav. Mokinių skaičius metais pagal ugdymo programas. Mokinių m. m. mokymosi pasiekiamų rezultatai (metiniai įvertinimai) pateikiami 4 lentelėje. Daugiausia mokinių mokosi patenkinamu ir pagrindiniu lygiu. Mokymosi pasiekimai nuolat analizuojami įvairiais lygmenimis, numatomos priemonės jiems gerinti, siekiama optimalių mokymosi pasiekimų. 4. lentelė. Mokinių mokymosi pasiekimų lygiai m. m. metinis trimestras (proc.) Aukštesnysis lygis Pagrindinis lygis Patenkinamas lygis Nepatenkinami įvertinimai 1 4 klasės 28 43,41 27,19 1,4 5 8 klasės 8,79 39,54 48,32 3,35 Bendrai 18,4 41,48 37,76 2,38 Mokinių mokymosi pasiekimai analizuojami pagal NMPP duomenis (5 lentelė), atsižvelgiant į juos keliami metų veiklos plano uždaviniai skaitymo ir rašymo gebėjimų stiprinimas. 7

8 5 lentelė m. NMPP rezultatai: 4, 6 ir 8 klasių mokinių pasiskirstymas pagal lygius (proc.) Dalykas NMPP m.m. Mokinių pasiskirstymas pagal lygius. Nepasiektas patenkinamas lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis Klasė Matematika Skaitymas Rašymas Pasaulio pažinimas/ Gamtos mokslai Socialiniai mokslai Progimnazijoje sistemingai analizuojami lankomumo rodikliai (6 lentelė), siekiama, kad mokytojai užfiksuotų visus neatvykimo ir vėlavimo į pamokas atvejus. Taikomos įvairios prevencinės (sistemingai teikiama informacija apie praleistas pamokas tėvams; vyksta pokalbiai su mokiniais ir jų tėvais; mokiniai lankomi namuose; mokiniai įtraukiami į neformalias veiklas ir kt.) ir drausminės priemonės, kreipiamasi pagalbos į rajono institucijas. 6 lentelė. Mokinių lankomumo rodikliai , , m.m. Vidutiniškai mokinys per mokslo metus praleido pamokų Mokslo metai Vidutiniškai mokinys per mokslo metus praleido pamokų dėl nepateisinamų priežasčių Viso 1-4 klasės 5-8 klasės Viso 1-4 klasės 5-8 klasės ,94 46,15 81,62 4,88 0,43 9, ,10 43,18 75,12 3,6 0,78 6, ,55 46,43 86,60 4,86 1,28 8,45 7 lentelėje pateikiami NMPP klausimyno rodikliai, kurie rodo mokyklos mikroklimato, pridėtinės vertės situaciją. Lyginant dvejų metų rezultatus pastebima, kad iš 14 pozicijų pagerėjo 13, blogesni rezultatai 4 pozicijų: 4 klasėje mokėjimo mokytis bei visose klasėse pridėtinės vertės rodiklis. Itin išaugo mokėjimo mokytis bei mokyklos kultūros rodikliai 6 klasėje, o žymiausiai sumažėjo pridėtinės vertės rodiklis 4 klasėje. 8

9 7 lentelė. Progimnazijos NMPP klausimynų rodikliai (lyginant su šalies rodikliu) Rodikliai 4 klasė 6 klasė 8 klasė Mokyklos klimato rodiklis 0,16 0, Savijautos mokykloje rodiklis ,37 0,10 0,02 0,09 Patyčių situacijos mokykloje rodiklis 0,18 0,19-0,03 0,14 0,13 0,18 Mokyklos kultūros rodiklis ,38-0,05-0,17 0,13 Mokėjimo mokytis rodiklis 0,22 0,05 0,06 0,36 0,41 0,50 Standartizuotos pridėtinės vertės rodiklis -0,11-0,42 0,34-0,23 0,23 0,16 Progimnazijoje dirba kvalifikuoti mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai (8 ir 9 lentelės) m. gruodžio 31 d. progimnazijoje dirbo 76 pedagoginiai darbuotojai (kartu su PUG ir IUG). 8 lentelė. Mokytojų pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas. Ekspertai Metodininkai Vyr. mokytojai Mokytojai/ Neatestuoti auklėtojai 1 (1,3 proc.) 34 (44,74 proc.) 31 (40,78 proc.) 8 (10,52 proc.) 2 mokytojai (2,63 Pastabos 4 iš jų nepagrindinėse pareigose 2 iš jų nepagrindinėse pareigose) 2 iš jų nepagrindinėse pareigose) proc.) (neformaliojo ugdymo vadovas ir judesio korekcijos mokytojas) 9 lentelė. Pagalbos mokiniui specialistų pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas. Pareigybė Specialieji pedagogai Psichologai Logopedai Socialiniai pedagogai Darbuotojų skaičius Kvalifikacinė kategorija 1 vyr. specialusis pedagogas, 1 specialusis pedagogas 2 IV psichologo kategorija 2 metodininkai 1 vyr. socialinis pedagogas, 1 socialinis pedagogas 9

10 METŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 10 lentelė m. vertinimo kriterijų suvestinė Tikslo kodas 01 Uždavinio kodas R Programos tikslo/uždavinio pavadinimas Užtikrinti ugdymo(si) kokybę įvairių gebėjimų mokiniams. Programos tikslo/uždavinio vertinimo kriterijaus pavadinimas Planuota reikšmė Faktinė reikšmė Ugdyti mokinių kompetencijas pagal kiekvieno poreikius ir sugebėjimus. Teikiama švietimo, socialinė pagalba mokiniams atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus (procentais) P Veiklų su gabiais mokiniais skaičius P Mokinių, dalyvavusių rajono, zonos, respublikos olimpiadose, konkursuose, projektuose, varžybose skaičius. Sistemingai analizuoti ir tobulinti ugdymo kokybę. P Konsultacinėse pamokose dalyvaujančių mokinių skaičius per savaitę. P klasės mokinių pasaulio pažinimo standartizuotų testų rezultatai aukštesni už Kaišiadorių rajono mokyklų rezultatus (procentinis rodiklis) P ir 8 klases mokinių atliktų standartizuotų matematikos testų rezultatai aukštesni už šalies progimnazijų rezultatus (procentas). P ir 6 klasių diagnostinių matematikos testų rezultatai aukštesni už šalies progimnazijų rezultatus (procentas). P progimnazijos 1-8 klasių mokytojų pamokos vertinimo sritis Vadovavimas kiekvieno mokinio mokymuisi vertinamos trečiu lygiu (pagal mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo metodiką); P progimnazijos 1-8 klasių mokytojų pamokos vertinimo sritis pamokos vertinimo sritis Vertinimas ugdant vertinamos trečiu lygiu (pagal mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo metodiką); P Per metus progimnazijos vadovai stebi ne mažiau 150 pamokų, vadovaujantis mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo metodika; P Sukurtas progimnazijos veiklos stebėsenos rodikliai koreliuoja su 2018 metų veiklos programoje numatytais stebėsenos rodikliais ,7 8,4 5-0,2 1,

11 R Plėtoti mokinių komunikavimo gimtąją kalba ir mokėjimo mokytis kompetenciją. P , 6 klasių mokinių diagnostinių ir 4, 8 klasių mokinių lietuvių kalbos skaitymo standartizuotų testų rezultatai aukštesni už šalies rezultatus (procentais). P , 6 ir 8 klasės mokinių NMPP mokėjimo mokytis rodiklis aukštesnis už visų Kaišiadorių rajono mokyklų rodiklį ,4 7 10,6 20,9 0,1 0,05; 0,36; 0,50 Ugdyti progimnazijos narių bendrąsias ir dalykines kompetencijas, siekiant lyderystės bei bendradarbiavimo kultūros augimo. Progimnazijos bendruomenės narių lyderystės ir bendradarbiavimo kultūros augimas procentais. P , 6, ir 8 klasių mokinių NMPP patyčių situacijos progimnazijoje rodiklis aukštesnis nei šalies. Ugdyti mokinių asmenines, socialines, iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas įgyvendinant prevencines, socialinio emocinio ugdymo, neformaliojo švietimo programas bei skatinant mokinių savivaldos institucijų veiklą.. Vykdyti mokinių tėvų (globėjų) švietimą ir skatinti tėvų savivaldos iniciatyvas. Sistemingai ir tikslingai tobulinti progimnazijos darbuotojų bendrąsias ir profesines kompetencijas panaudojant turimą P ir 8 klasių mokinių NMPP mokyklos kultūros rodiklis progimnazijoje aukštesnis nei šalies. P ir 8 klasių mokinių NMPP savijautos mokykloje rodiklis progimnazijoje rodiklis aukštesnis nei šalies. P Mokinių, dalyvavusių Sveikatą stiprinančios mokyklos programoje, skaičius (procentas nuo visų mokinių). P Naujų neformaliojo švietimo programų skaičius. P Formaliai paskatintų mokinių skaičius: Dienoje už mokyklos garbę ir mokslo metų pabaigimo šventėse. P Mokinių savivaldos įgyvendintų iniciatyvų skaičius. P Mokinių tėvų švietimo programose dalyvavusių tėvų skaičius. P Visuotinių tėvų susirinkimų dalyvių skaičius (procentais). P Mokinių tėvų komiteto iniciatyvų skaičius. P Progimnazijos darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją ne mažiau 5 dienas per metus, skaičius. P Įgyvendintų kvalifikacijos tobulinimo programų skaičius ,19; 0,08 0,14; 0,18 0,05-0,05; 0,13 0,05 0,10; 0,

12 praktinio darbo patirtį ir žinias. Formuoti progimnazijos kaip sėkmingos mokyklos įvaizdį. P Progimnazijos informacijoskomunikacijos sistemos funkcionalumas (procentais). P Progimnazijos informacijos centro (bibliotekos) skyrių skaičius.. R Siekti sukurti ir atnaujinti mokinių ugdymo (-si) poreikius, higienos normas ir kitų teisės aktų reikalavimus atitinkančią edukacinę aplinką progimnazijoje. R-03 Progimnazijos pradinio ugdymo pastatai atitinka Lietuvos higienos normos HN :2011 reikalavimus ir turi higienos pasus. Suremontuoti P Pakeistų mokomųjų klasių grindų progimnazijos dangos plotas kv.m. pradinio ugdymo P Sukurtų edukacinių erdvių skaičius. 1 1 (Gedimino g. 38) pastatą. P Gautas higienos pasas. 1 - Suremontuoti P Suremontuotų mokomųjų klasių 2 7 progimnazijos skaičius. pradinio ugdymo P Sukurtų edukacinių erdvių lauke 1 1 (Girelės g. 41) skaičius. pastatą. P Gautas higienos pasas. 1 - P Suremontuotų mokomųjų kabinetų 5 Suremontuoti skaičius. progimnazijos P Įsigytų baldų komplektų skaičius. 4 pagrindinio P Sukurtų vidaus ir lauko edukacinių 1 1 ugdymo erdvių skaičius. (Paukštininkų g. P Įdiegtų kompiuterinių mokomųjų 2 2 5) pastatą. programų skaičius. P Įsigytos įrangos, priemonių skaičius Modernizuoti P Mokyklos pastatus ir turtą 2 2 progimnaziją, saugojančių sistemų skaičius. užtikrinti mokinių 4 saugumą ir edukacijos galimybes, P Įgyvendintų šio uždavinio priemonių racionaliai skaičius. naudojant žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius. Pritraukti ir efektyviai panaudoti edukacinių erdvių kūrimui papildomas lėšas iš 2 proc. GPM, P Pritrauktų paramos lėšų didėjimas 5 proc. lyginant su 2017 metais. 10

13 Kodas 0.1 patalpų nuomos, kopijavimo paslaugų ir kitų šaltinių. 4.STRATEGINIO PLANO TIKSLAS IR EFEKTO KRITERIJAI, TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS 11 lentelė. Strateginis tikslas ir efekto kriterijai Vertinimo kriterijaus kodas Strateginis tikslas: kokybiškas ugdymas įvairių gebėjimų mokiniams, kuriant saugias ir patrauklias edukacines aplinkas Strateginio tikslo aprašymas: siekiama užtikrinti švietimo kokybę, tenkinti mokinių ugdymo(si) poreikius, tobulinti bendrąsias ir dalykines bendruomenės narių kompetencijas sudarant sąlygas lyderystei bei bendradarbiavimui, kuriant saugią, patrauklią ir šiuolaikinę progimnazijos aplinką. Efekto kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas E Mokymosi lygio procentinių dalių stabilumas arba teigiami pokyčiai (pagal metinio trimestro rezultatus). E Veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių teigiami pokyčiai. Teigiamą pokytį turinčių rodiklių skaičius. E-03 3.NMPP rezultatai aukštesni negu šalies ir rajono vidurkis. Neigiamų rezultatų standartizuotais taškais skaičius (iš viso 26 reikšmės: 4 kl. 8, 6 kl. 8, 8 kl. 10). E Atnaujintos ir modernizuotos ugdymosi erdvės. Atnaujintų erdvių skaičius metai 12 lentelė. Strateginį tikslą įgyvendinančių programų aprašymas Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdomos programos: 1. Ugdymo turinio įgyvendinimo programa. 2. Kompetencijų ugdymo programa. 3. Ugdymo aprūpinimo programa. Kodas proc. aukšt.l. 40 proc. pagr.l metai 20 proc. aukšt.l. 40 proc. pagr.l metai 20 proc. aukšt.l. 40 proc. pagr.l Ne daugiau 2 Ne daugiau 1 Ne daugiau Vykdomos programos pavadinimas: ugdymo turinio įgyvendinimo programa (01) Programos aprašymas: programa siekiama užtikrinti ugdymo (si) kokybę įvairių gebėjimų mokiniams, stiprinant susitarimų kultūrą, ugdant mokinių kompetencijas pagal jų poreikius ir gebėjimus, ypač kryptingai organizuojant gabių akademinei veiklai mokinių ugdymą. Programa numato ugdymo kokybės analizės ir tobulinimo galimybes. Efekto kriterijai: Mokymosi rodiklių teigiami pokyčiai (metinis trimestras ir NMPP) Veiklos kokybės įsivertinimo 1 ir 2 srities teigiami pokyčiai

14 Mokyklos pažangos apklausos (tėvų ir mokinių) rezultatų teigiami pokyčiai Kodas Vykdomos programos pavadinimas: Kompetencijų ugdymo programa (02) Programos aprašymas: programa siekiama kurti lyderystės ir bendradarbiavimo kultūrą, sudaryti sąlygas kiekvienam progimnazijos bendruomenės nariui tobulinti asmenines kompetencijas. Efekto kriterijai: Mokinių savijautos progimnazijoje rodikliai (NMPP, apklausų duomenys) Mokinių lankomumo rezultatų teigiami pokyčiai Veiklos kokybės įsivertinimo 4 srities teigiamas pokytis Neformaliojo ugdymo organizavimo rodikliai Kodas Vykdomos programos pavadinimas: Ugdymo aprūpinimo programa (03) Programos aprašymas: Programa siekiama pagerinti švietimo kokybę, sudaryti progimnazijos mokiniams ir mokytojams palankesnes, sveikesnes ugdymo(si) sąlygas, užtikrinti saugumą. Efekto kriterijai: Atnaujintų progimnazijos erdvių plotas Modernizuotos techninės ir mokymo priemonių bazės rodikliai Veiklos kokybės įsivertinimo 3 srities teigiamas pokytis 5.STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS 12 lentelė. Strateginio plano programos UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PROGRAMA (01) Biudžetiniai metai 2019 metai. Tęstinė programa. Asignavimų valdytojas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktorius Vykdytojas(ai) Progimnazijos mokytojai Pareigybių skaičius, Pedagoginiai darbuotojai, mokytojo padėjėjai (102 darbuotojai) reikalingas įgyvendinti šią programą Programos Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Lina Bartkevičienė, Aušra koordinatorius Kudrevičienė, Rita Žukauskaitė Programos parengimo Programa įgyvendina Lietuvos pažangos strategijos Lietuva 2030 argumentai nuostatas: sudaryti sąlygas formuotis kūrybingai, atsakingai ir atvirai asmenybei. Jos kryptingumą lemia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos metų strateginis veiklos planas patvirtintas 2016 m. sausio 26 d. Nr. V-52. Programa įgyvendina Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano 2 prioritetinės srities,,visuomenės gyvenimo sąlygų ir paslaugų kokybės gerinimas. Programa siekiama įgyvendinti progimnazijos ugdymo planą, ugdant mokinius pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio (I pakopos) ugdymo programas. Mokiniams sudaryti sąlygas rinktis įvairias Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis neformaliojo ugdymo veiklas. 1 tikslas,,tobulinti švietimo sistemą, didinti vaikų ir jaunimo užimtumą. 14 Kodas 02

15 tikslas Programos tikslas Ugdyti mokinių kompetencijas pagal Kodas 01 kiekvieno poreikius ir sugebėjimus. Rezultato kriterijai: optimalūs mokinių mokymosi pasiekimai Uždavinys. Užtikrinti ugdymo (si) kokybę įvairių gebėjimų mokiniams. Produkto kriterijai: P Aukštesniuoju lygiu (metinis įvertimas) besimokančiųjų procentas (stabilus ar augantis). P Nepatekinamus įvertinimus (metinis įvertimas) turinčių mokinių skaičius ir procentas (stabilus ir mažėjantis). P Rajono, respublikos olimpiadose dalyvaujančių ir laiminčių mokininių skaičius ir procentas. P NMPP rezultatai aukštesni už Kaišiadorių rajono mokyklų ir respublikos progimnazijų rezultatus Priemonė. UP taikyti išorinio diferencijavimo nuostatas siūlant modulius, skirstant mokinius į grupes mokantis užsienio kalbos Priemonė. Sukurti ir įgyvendinti mokinio individualios pažangos stebėjimo modelį Priemonė. Kryptingai organizuoti gabių akademinei veiklai ir talentingų mokinių ugdymą (si) pagal parengtą planą įtraukiant Kaišiadorių rajono mokyklas Priemonė. Įgyvendinti Gamtosauginės mokyklos programą Priemonė. Kryptingai organizuoti visos dienos mokyklos projektą Priemonė. Sistemingai analizuoti, matuoti mokinio asmeninę pažangą remiantis NMPP duomenimis metodinių grupių, Metodinės tarybos, Mokytojų tarybos ir direkcinės tarybos lygmenyse Priemonė. Vykdyti ugdomosios veiklos stebėseną pagal mėnesio planus, teikti savalaikį grįžtamąjį ryšį Priemonė. Diegti nuotolinį mokymą Uždavinys. Plėtoti mokinių kūrybiškumą ir komunikavimo gimtąja kalba kompetenciją. Produkto kriterijai: P NMPP lietuvių kalbos (skaitymo ir rašymo) teigiamas pokytis. P Neformalių veiklų skaitymo ir rašymo gebėjimams stiprinti plėtra Priemonė. Įgyvendinti skaitymo ir rašymo gebėjimų stiprinimo priemonių planą Priemonė. UP numatyti lietuvių kalbos modulius Priemonė. Inicijuoti progimnazijos leidinių, skirtų mokinių žodinei ir vaizdinei kūrybai, leidybą Priemonė. Progimnazijos informacijos centro (bibliotekos) veiklos plėtra. KOMPETENCIJŲ UGDYMO PROGRMA (02) Biudžetiniai metai 2019 metai. Asignavimų valdytojas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktorius Vykdytojas(ai) Progimnazijos administracija, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai Pareigybių skaičius, Pedagoginiai darbuotojai, mokytojo padėjėjai (102 darbuotojai) reikalingas įgyvendinti šią programą Programos Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Lina Bartkevičienė, Aušra koordinatorius Kudrevičienė, Miglė Balčiūnaitė-Kazanavičienė, Rita Žukauskaitė Programos parengimo Programa įgyvendina Lietuvos pažangos strategijos Lietuva

16 argumentai Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas Programos tikslas nuostatas: sudaryti sąlygas formuotis kūrybingai, atsakingai ir atvirai asmenybei. Programa siekiama kurti lyderystės ir bendradarbiavimo kultūrą, sudaryti sąlygas kiekvienam progimnazijos bendruomenės nariui tobulinti asmenines kompetencijas. 1 tikslas,,tobulinti švietimo sistemą, didinti Kodas 02 vaikų ir jaunimo užimtumą. Ugdyti progimnazijos narių bendrąsias ir dalykines kompetencijas, siekiant lyderystės bei bendradarbiavimo kultūros augimo. 16 Kodas 02 Rezultato kriterijai: Progimnazijos bendruomenės narių lyderystės ir bendradarbiavimo kultūros augimas Uždavinys. Ugdyti mokinių asmenines, socialines, iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas įgyvendinant prevencines, socialinio emocinio ugdymo, neformaliojo švietimo programas bei skatinant mokinių savivaldos institucijų veiklą. Produkto kriterijai: P , 6, ir 8 klasių mokinių patyčių situacijos progimnazijoje rodiklis aukštesnis nei šalies remiantis NMPP ir klausimynų rezultatais. P ir 8 klasių mokinių mokyklos kultūros rodiklis progimnazijoje rodiklis aukštesnis nei šalies remiantis NMPP ir klausimynų rezultatais. P ir 8 klasių mokinių savijautos mokykloje rodiklis progimnazijoje rodiklis aukštesnis nei šalies remiantis NMPP ir klausimynų rezultatais. P Patyčias patiriančių mokinių skaičiaus mažėjimas. P Sveikatą stiprinančios mokyklos programos įgyvendinimo procentas (nuo suplanuotų veiklų). P Naujų neformaliojo švietimo programų skaičius. P Mokinių savivaldos įgyvendintų iniciatyvų skaičius Priemonė. Visose 1-8 klasėse įgyvendinti prevencinę arba socialinio emocinio ugdymo programą integruojamą į klasės vadovo/mokytojo veiklą Priemonė. Įgyvendinti Olweus patyčių prevencijos programą, dalyvaujant OPKUS Priemonė. Įgyvendinti Sveikatą stiprinančios mokyklos programą Priemonė. Kasmet mokiniams pasiūlyti po 2-3 naujas neformaliojo švietimo programas Priemonė. Parengti ir vykdyti mokinių savivaldos organizacijų planus Priemonė. Sukurti ir įdiegti progimnazijos informacijos - komunikacijos sistemą; Uždavinys. Vykdyti mokinių tėvų (globėjų) švietimą ir skatinti tėvų savivaldos iniciatyvas. Produkto kriterijai: P Mokinių tėvų švietimo programose dalyvavusių tėvų skaičius. P Visuotinių tėvų susirinkimų dalyvių procentas. P Mokinių tėvų komiteto iniciatyvų skaičius Priemonė. Parengti ir vykdyti tėvų švietimo programą Priemonė. Organizuoti visuotinius tėvų susirinkimus susitarimams aptarti Priemonė. Parengti ir vykdyti tėvų komiteto darbo planą.

17 Uždavinys. Sistemingai ir tikslingai tobulinti mokytojų bendrąsias ir profesines kompetencijas panaudojant turimą praktinio darbo patirtį ir žinias. Produkto kriterijai: P Progimnazijos darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją ne mažiau 5 dienas per metus, skaičius; P Įgyvendintų kvalifikacijos tobulinimo programų skaičius. P Atvirų pamokų/veiklų skaičius P Progimnazijoje organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius Priemonė. Įgyvendinti progimnazijos darbuotojų koordinuojamas kvalifikacijos tobulinimo programas Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas, asmeninės pažangos matavimas, Mokymosi veiklos diferencijavimas pagal mokinių poreikius ir gebėjimus, Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas, ugdomosios veiklos formos keliančios mokymosi motyvaciją, Šiuolaikinio mokymo ir mokymosi nuostatos Priemonė. Organizuoti tikslinius mokymus klasių vadovams Priemonė. Inicijuoti atvirų pamokų vedimą. UGDYMO APRŪPINIMO PROGRAMA (03) Biudžetiniai metai 2019 metai. Tęstinė programa. Asignavimų valdytojas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktorius Vykdytojas(ai) Pareigybių skaičius, reikalingas įgyvendinti šią programą Progimnazijos darbuotojai Nepedagoginiai progimnazijos darbuotojai (39) Programos koordinatorius Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams Rojus Šadurskas Programos parengimo argumentai Rengiant programą atsižvelgta į Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 m. strateginį planą bei Mokyklų aprūpinimo standartuose, patvirtintuose Švietimo ir mokslo ministro 2001 m. liepos 31 d. įsakymu, keliamus reikalavimus. Programoje numatytiems uždaviniams ir priemonėms įgyvendinti lėšos gaunamos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės, iš 2 procentų pajamų mokesčio. Programa siekiama pagerinti švietimo kokybę, sudaryti progimnazijos mokiniams ir mokytojams palankesnes, sveikesnes ugdymo(si) sąlygas, užtikrinti saugumą Šia programa 2 strateginis tikslas: sukurti saugią socialinę aplinką, Kodas 02 įgyvendinamas teikiant kokybiškas švietimo, sveikatos apsaugos, savivaldybės strateginis tikslas kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas viešąsias paslaugas. Programos tikslas Siekti sukurti ir atnaujinti mokinių ugdymo (-si) poreikius, higienos normas ir kitų teisės aktų reikalavimus atitinkančią edukacinę aplinką progimnazijoje. Kodas 03 Rezultato kriterijai: Progimnazijos pradinio ugdymo pastatai atitinka Lietuvos higienos normos HN 21:2011 reikalavimus ir turi higienos pasus Uždavinys. Suremontuotos progimnazijos pradinio ugdymo korpusų erdvės (Gedimino g. 38, Girelės g. 41). Produkto kriterijai: P Naujai įrengtų edukacinių erdvių skaičius. 17

18 P Gauti higienos pasai korpusuose. P Sukurtų edukacinių erdvių lauke skaičius Priemonė. Įrengti sportinių žaidimų aikštelę Priemonė. Įkurti informacijos centrus (bibliotekos) korpusuose Priemonė. Sutvarkytos pastatų lietaus nuotekų, drenažo sistemos, žalios vejos zonos, mašinų stovėjimo aikštelės Uždavinys. Suremontuoti progimnazijos pagrindinio ugdymo (Paukštininkų g. 5) pastatą. Produkto kriterijai: P Suremontuotų kabinetų ir kitų erdvių skaičius. P Įsigytų baldų komplektų skaičius. P Sukurtų vidaus ir lauko edukacinių erdvių skaičius. P Įsigytos IT įrangos, priemonių skaičius Priemonė. Renovuoti 30 proc. erdvių Priemonė. Atnaujinti baldus kabinetuose, mokytojų kambaryje Priemonė. Įrengti personalo automobilių stovėjimo aikštelę Priemonė. Sukurti edukacines erdves grupiniam darbui Priemonė. Plėtoti IT kabinetuose (Wi fi, planšetiniai kompiuterija) Priemonė. Įrengti poilsio erdves mokiniams progimnazijos kieme Priemonė. Aktų salės erdvių renovacija ir techninių priemonių bazės atnaujinimas Uždavinys. Užtikrinti mokinių saugumą ir edukacijos galimybes, racionaliai naudojant žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius. Produkto kriterijai: P Mokyklos pastatus ir turtą saugojančių sistemų skaičius. P Įsigyto ilgalaikio turto vertė Priemonė. Įrengti Gedimino g. 38 ir Paukštininkų g.5 pastatų apsaugos ir gaisrinės saugos sistemas Priemonė. Įrengti atsinaujinančią saulės energijos elektrinę ant Paukštininkų g. 5 stogo Priemonė. Įrengti vaizdo kameras Paukštininkų g. 5 patalpų viduje Priemonė. Įrengti elektroninius skambučius Priemonė. Įsigyti 30 vietų autobusą Uždavinys. Pritraukti ir efektyviai panaudoti edukacinių erdvių kūrimui papildomas lėšas iš 2 proc. GPM, patalpų nuomos, kopijavimo paslaugų ir kitų šaltinių. Produkto kriterijai: P Pritrauktų paramos lėšų suma Priemonė. Pritraukti 2 proc. GPM lėšas aktyvinat mokinių tėvus, verslo atstovus Priemonė. Pritraukti paramos lėšas iš patalpų nuomos ir jas panaudoti edukacinių erdvių atnaujinimui ir kūrimui Priemonė. Ieškoti kitų paramos šaltinių, kurių ištekliai būtų naudojami mokinių skatinimui, ugdymo proceso organizavimui ir vykdymui. 18

19 6.STRATEGINIO PLANO PROGRAMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS 13 lentelė. Programų vertinimo kriterijai ir jų reikšmės. Vertinimo Vertinimo kriterijų pavadinimai Mato Vertinimo kriterijų reikšmės kriterijaus kodas vienetai 2019 m m m. P Aukštesniuoju lygiu (metinis įvertimas) Proc besimokančiųjų procentas (stabilus ar augantis). P Nepatekinamus įvertinimus (metinis įvertimas) Proc turinčių mokinių procentas (stabilus ir mažėjantis). P Rajono, respublikos olimpiadose dalyvaujančių ir laiminčių mokininių skaičius. Sk 300/30 300/40 300/50 P NMPP rezultatai aukštesni už Kaišiadorių Proc Visi Visi Visi rajono mokyklų ir respublikos progimnazijų testai testai testai rezultatus. P NMPP lietuvių kalbos (skaitymo ir rašymo) Proc teigiamas pokytis: daugiau aukštesniojo, pagrindinio lygio, mažiau nepasiekto patenkinamo. P Neformalių veiklų skaitymo ir rašymo Sk gebėjimams stiprinti plėtra. Veiklų skaičius. P , 6, ir 8 klasių mokinių patyčių situacijos Sk 0,1 0,1 0,1 progimnazijoje rodiklis aukštesnis nei šalies remiantis NMPP ir klausimynų rezultatais. P ir 8 klasių mokinių mokyklos kultūros rodiklis Sk 0,1 0,1 0,1 progimnazijoje rodiklis aukštesnis nei šalies remiantis NMPP ir klausimynų rezultatais. P ir 8 klasių mokinių savijautos mokykloje Sk 0,1 0,1 0,1 rodiklis progimnazijoje rodiklis aukštesnis nei šalies remiantis NMPP ir klausimynų rezultatais. P Patyčias patiriančių mokinių procento mažėjimas. Proc P Sveikatą stiprinančios mokyklos programos Proc įgyvendinimo procentas (nuo suplanuotų veiklų). P Naujų neformaliojo švietimo programų skaičius. Sk P Mokinių savivaldos įgyvendintų iniciatyvų Sk skaičius. P Mokinių tėvų švietimo programose dalyvavusių Sk tėvų skaičius. P Visuotinių tėvų susirinkimų dalyvių procentas. Proc P Mokinių tėvų komiteto iniciatyvų skaičius. Sk P Progimnazijos darbuotojų, tobulinusių Proc kvalifikaciją ne mažiau 5 dienas per metus procentas. 19

20 P Įgyvendintų kvalifikacijos tobulinimo programų Sk skaičius. P Atvirų pamokų skaičius per metus Sk P Progimnazijoje organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius per metus. Sk P Naujai įrengtų edukacinių erdvių skaičius Sk (pradinių korpusai). P Gauti higienos pasai korpusuose. Sk P Sukurtų edukacinių erdvių lauke skaičius Sk (pradinių korpusai). P Suremontuotų kabinetų ir kitų erdvių skaičius Sk (pagrindinis korpusas). P Įsigytų baldų komplektų skaičius. Sk P Sukurtų vidaus ir lauko edukacinių erdvių Sk skaičius. P Įsigytos IT įrangos, priemonių skaičius. Sk P Mokyklos pastatus ir turtą saugojančių sistemų Sk skaičius. P Įsigyto ilgalaikio turto vertė. Tūkst Eur P Pritrauktų paramos lėšų suma. Tūkst. Eur 3,5 5 5 Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktorė Jolita Morkūnaitė SUDERINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos tarybos posėdyje 2019 m. vasario 18 d, protokolo Nr.V2-2 20

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

Smalsučio strateginis m..xls

Smalsučio strateginis m..xls 1 2016-2018-ŲJŲ METŲ MARIJAMPOLĖS "SMALSUČIO" PRADINĖS MOKYKLOS MOKYKLOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI tūkst. Eur Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas Priemonės

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS- KAUNO R. VILKIJOS GIMNAZIJA ANTANAS ŠVEDAS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. Vilkija I DALIS VADOVO ŽODIS KOMENTARAS (nurodomi

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. 5) PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2016 m. gruodžio 30 d. visuotiniame dalininkų susirinkime (protokolo

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO P

PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO P PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016 2020 METŲ BENDRASIS PLANAS I SKYRIUS

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Šiaulių Saulės

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-24 įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. vasario 26d. įsakymu V- 40 BIRŽŲ,,AUŠROS PAGRINDINĖS

Detaliau

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS METŲ BENDROJO PLANO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS METŲ BENDROJO PLANO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016 2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO 2016 m. gruodžio 1 d. Nr. T-405 Šiauliai

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

3 turimas žinias su gyvenimu ir su įgyjamomis žiniomis, be to, plėtoja formaliojo ir neformaliojo ugdymo integralumą. Atliktas tyrimas Integruotų prog

3 turimas žinias su gyvenimu ir su įgyjamomis žiniomis, be to, plėtoja formaliojo ir neformaliojo ugdymo integralumą. Atliktas tyrimas Integruotų prog 3 turimas žinias su gyvenimu ir su įgyjamomis žiniomis, be to, plėtoja formaliojo ir neformaliojo ugdymo integralumą. Atliktas tyrimas Integruotų programų taikymas 5-6 klasėse parodė, kad 75 proc. apklausos

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 22019 m. vasario d. įsakymo Nr. 42 priedas KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS DAINIAUS ŽVIRDAUSKO 2018 METŲ VEIKLOS

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

PATVIRTINTA:

PATVIRTINTA: PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.... mėn.... d. įsakymu Nr. ISAK -... MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA + (MTP+) I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 1. Mokyklų tobulinimo programa

Detaliau

1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINI

1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINI 1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS Gruzdžių vaikų socializacijos centras (toliau Centras)

Detaliau

MergedFile

MergedFile 1 PATVIRTINTA 2018 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.1.3-228 KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR lentelė 209-202 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ Nuoroda į Vilkaviškio rajono

Detaliau

Microsoft Word - darzelio-nuostatai.doc

Microsoft Word - darzelio-nuostatai.doc PATVIRTINTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2006 m. 12 mėn 01d. įsakymu Nr. A-500-1296- -(1.2.- KSD-1) VILNIAUS LOPŠELIO - DARŽELIO LIEPSNELĖ N U O S T A T A I ( Nauja

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k 190136353, S.Lozoraičio g. 13, Kaunas ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 m. kovo 31 d. Kaunas inžinerijos licėjuje (mokinio krepšelio lėšos) programos

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS 2017 2018 M. M. METINĖ VEIKLOS PROGRAMA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ukmergės Pašilės 2017 2018

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

Microsoft Word - ataskaita_veiklos_2016

Microsoft Word - ataskaita_veiklos_2016 PRITARTA: Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-613 VARĖNOS R. MERKINĖS VINCO KRĖVĖS GIMNAZIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Kontaktinė informacija (adresas, tel.,

Detaliau

LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS M. Klaipėda,

LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS M. Klaipėda, LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS 2019-2023 M. Klaipėda, 2019 1 TURINYS I.BENDROSIOS NUOSTATOS 3 II. SITUACIJOS ANALIZĖ 3 III. 2019-2023 M.M.

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA Bendros žinios apie įstaigą. Mokykla įgyvendino 2017

KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA Bendros žinios apie įstaigą. Mokykla įgyvendino 2017 KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 201 M. VEIKLOS ATASKAITA 2018-0-0 1. Bendros žinios apie įstaigą. Mokykla įgyvendino 201 metų tikslus, uždavinius bei veiklas, numatytas šiuose

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau