PRITARTA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PRITARTA"

Transkriptas

1 PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. 5) PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2016 m. gruodžio 30 d. visuotiniame dalininkų susirinkime (protokolo Nr. d-11) PATVIRTINTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktoriaus 2017 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-17 ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS, KODAS , ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS 1. BENDROJI DALIS ( ĮVADAS) Gimnazijos strateginio plano metams tikslas užtikrinti efektyvų gimnazijos veiklos valdymą, telkti bendruomenę ugdymo(si) kokybės gerinimui, pasirinkti teisingą vystymosi kryptį ir prioritetus, įgyvendinant gimnazijos veiklai keliamus reikalavimus, planuojant kaitos pokyčius. Alytaus šv. Benedikto gimnazijos strateginis planas metams sudarytas remiantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu Lietuvos pažangos strategija,,lietuva 2030 Valstybine švietimo strategija metams Alytaus miesto savivaldybės metų strateginiu planu Strateginio planavimo Alytaus miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu Katalikiškojo ugdymo sistemos samprata Alytaus šv. Benedikto gimnazijos įstatais. Parengtas strateginis planas trejiems metams gali būti kasmet koreguojamas. Jo įgyvendinimui gimnazija rengia metų veiklos planą ir gimnazijos ugdymo planus vieneriems metams. Metų veiklos planas rengiamas remiantis ugdymo planais ir tikslinamas, sudarant mėnesio veiklos planus. Gimnazijos strateginio plano metams projekto rengimo darbo grupė koordinuoja gimnazijos strateginio plano rengimą. Galutinis strateginio plano projektas aptartas gimnazijos Mokytojų taryboje ir Gimnazijos taryboje. 2. SITUACIJOS ANALIZĖ Mokytojai. Gimnazijoje dirba 76 pedagoginiai darbuotojai (64 ši darbovietė yra pagrindinė, 12 dirba antraeilėse pareigose), 4 vadovai, 2 direktoriaus padėjėjai sielovadai, socialinė pedagogė, logopedė-spec. pedagogė, psichologė. Iš jų 1 mokytojas ekspertas, 41 metodininkas, 25 vyresnieji mokytojai, 1 mokytojas. Direktoriui ir vienai direktoriaus pavaduotojai ugdymui suteikta 1-oji vadybinė kategorija, kitai direktoriaus pavaduotojai ugdymui 2-oji vadybinė kategorija, vienas pavaduotojas siekia įgyti vadybinę

2 2 kvalifikacinę kategoriją. Visiems pedagogams ir kitiems ugdymo partneriams sudarytos sąlygos kelti kvalifikaciją ir tobulinti dalykines, pedagogines ir bendrąsias kompetencijas įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo seminaruose ne mažiau 5 dienas per mokslo metus. Mokiniai. Gimnazijoje mokosi 713 mokinių. Iš jų 192 mokiniai pradinėse klasėse, klasėse, 222 I IV klasėse. Veikia trys pailgintos darbo dienos grupės, kurias lanko 90 pradinių klasių mokinių. Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus ir gimnazijoje, ir už jos ribų lanko 625 mokiniai (iš jų 342 gimnazijoje, 297 mokiniai miesto neformaliojo švietimo įstaigose). Mokymosi aplinka. Gimnazijos ugdymo bazė ir mokymo priemonės atitinka standartus. Materialinė bazė nuolat atnaujinama ir stiprinama. Patobulintos ir renovuotos ugdymo(si) aplinkos, užtikrinančios mokinių saugumą. Gimnazija išskirtinė savo erdvėmis: turi baseiną, choreografijos salę, amfiteatrinę aktų salę ir sporto salę. Sukurta edukacinė erdvė mokinių laimėjimams ir pasiekimams publikuoti. Atnaujintas Gimnazijos svetainės internetinis puslapis, jame skelbiama gimnazijai ir bendruomenei aktuali informacija. Gimnazijai reikalinga stadiono renovacija. Vidinė kontrolė (kokybės vertinimas, apklausos). Vidaus darbo kontrolės sistema apima visas gimnazijos veiklos sritis. Gimnazijoje sukurta ugdomojo proceso ir pedagoginės švietimo priežiūros sistema. Priežiūrą vykdo direktorius ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui. Stebėsenos rezultatai aptariami Mokytojų tarybos posėdžiuose, profesiniuose pasitarimuose, metodinių grupių susirinkimuose. Gimnazijos bendruomenė sistemingai atlieka įstaigos veiklos įsivertinimą. Įsivertinimo rezultatus ir išvadas panaudoja gimnazijos numatytiems tikslams pasiekti ir tolimesnei veiklai tobulinti, vadybiniams sprendimams priimti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti. Ūkinės veiklos kontrolę vykdo direktoriaus pavaduotojas ūkiui. Pasiekimai. Pakankamai geri brandos egzaminų rezultatai (lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino rezultatai 38 vieta pagal šalies mokyklų reitingus), geri 2, 4, 6, 8 klasių standartizuotų testų rezultatai, daugelis iš jų viršijantys šalies pagrindinį ir aukštesnįjį pasiekimų lygius iš atskirų dalykų. Gimnazija dalyvauja UNESCO Asocijuotų mokyklų aplinkosauginiame Baltijos jūros projekte,,aplinkosaugos įgyvendinimas mano mokykloje. Dalyviai pripažinti vieni iš geriausių m. gimnazija tapo projekto,,erdvėlaivis Žemė partnere, pelnė apdovanojimus. Gimnazijos MMB,,AquaDrop grupė Lietuvos Junior Achievement mokomųjų bendrovių mugėje apdovanota,,verslo žinių nominacija už puikius bendravimo įgūdžius. Įsteigta Jaunųjų matematikų mokykla, kurię lanko ir kitų mokyklų mokiniai. Puikūs pasiekimai neformaliojo ugdymo srityje: Lietuvos mokyklų sporto žaidynėse gimnazijos sportininkai pripažinti vieni iš geriausių, Respublikoje laimėta III vieta (2016 m.). Šokių kolektyvai ir choras nuo 2003 m. dalyvauja Moksleivių ir Pasaulio lietuvių dainų šventėse. Pagalba. Gimnazijos darbuotojai vykdo pagalbos teikimą mokiniams pagal funkcijas, pareigybinius nuostatus bei direktoriaus įsakymu pavestus atlikti darbus (teikiamos dalykinės konsultacijoms mokiniams, turintiems mokymo(si) sunkumų). Sudarytos sąlygos teikti bendrąjį ugdymą mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių, atsižvelgiant į jų individualius poreikius bei gebėjimus, fizines galias (mokosi 99 specialiųjų poreikių mokiniai, iš jų 4 turintys fizinę negalią). 49 mokiniai maitinami nemokamai. Teikiama logopedinė, socialinė, pedagoginė psichologinė pagalba. Specialiųjų poreikių mokiniai (su fizine negalia) atvežami į gimnaziją ir parvežami iš jos. Elektroninio dienyno, individualių pokalbių, tėvų susirinkimų metu teikiama informacija mokinių tėvams apie mokinių mokymosi pažangą, pasiekimus, ugdymosi sunkumus, elgesio problemų sprendimus. Mokinių tėvai dalyvauja Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose ir teikia pasiūlymus mokinių elgesio problemoms išspręsti. Pagalbą teikia mokytojai, klasių vadovai, socialinė pedagogė, logopedė, specialioji pedagogė, psichologė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,

3 3 mokytojo padėjėjos, Vaiko gerovės komisija. Gimnazija bendradarbiauja su kitomis institucijomis Pedagogine psichologine tarnyba, Vaikų teisių apsaugos tarnyba. 3. GIMNAZIJOS STRATEGIJA Misija. Teikti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą, skatinti visokeriopą visų mokyklos bendruomenės narių tobulėjimą, puoselėti krikščioniškąsias ir bendražmogiškąsias vertybes, ugdyti savarankiškas asmenybes, kurios savo gebėjimais tarnautų visuomenės gerovei. Vizija. Atvira kaitai, nuolat besimokanti, savo veiklose besivadovaujanti krikščioniškosiomis vertybėmis, siekianti kiekvieno bendruomenės nario augimo ilgoji gimnazija. Vertybės. Meilė pagarba ir atjauta kitam žmogui, rūpestingos meilės puoselėjimas gimnazijoje. Tikėjimas meilė Dievui. Bendruomeniškumas solidarumas su kitais bendruomenės nariais ir tarnavimas vieni kitiems. Tautinio tapatumo puoselėjimas kultūrinio paveldo puoselėjimas ir tautinė atsakomybė; Mokymasis ištvermingos pastangos uoliai mokytis; mokymasis grindžiamas analitiniu mąstymu ir kritiniu vertinimu. Atvirumas nuoširdi ir nuolatinė tiesos paieška, atvirumas naujovėms, gebėjimas užmegzti ir palaikyti ryšius su kitomis mokyklomis, institucijomis, su užsienio šalimis. Kūrybiškumas gebėjimas kelti naujas idėjas ir mąstyti savarankiškai, gebėjimas įprastus darbus atlikti kitaip. SSGG ANALIZĖ SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė) Stiprybės. 1. Moderni, jauki, estetiška, saugi ugdymo(si) aplinka. 2. Bendrųjų programų, ugdymo planų ir veiklos plano dermė. 3. Gabių mokinių ugdymas. 4. Aukšti mokinių tiksliųjų mokslų mokymosi pasiekimai. 5. Gera, moderni biblioteka. 6. Bendruomeniškumo, tautiškumo, pilietiškumo ugdymas. 7. Dorovinis ugdymas. 8. Aktyvi mokinių savivalda. 9. Tradiciniai gimnazijos renginiai. 10. Aukšta mokytojų kvalifikacija. Silpnybės. 1. Nepakankama mokinių mokymosi motyvacija. 2. Tėvų įtraukimas į vaikų ugdymo procesą. 3. Pasidalytosios lyderystės stoka. 4. Perpildytos klasės. 5. Pasenusi informacinių technologijų bazė. 6. Dalies mokinių kultūros, pagarbos mokytojui ir bendruomenės nariams stygius. 7. Mokinių pamokų lankomumas. 8. Individuali pagalba mokiniui, praleidusiam pamokas dėl pateisinamos priežasties.

4 4 9. Nepakankamos baseino panaudojimo galimybės mokinių poreikiams tenkinti. 10. Kai kurios ugdymo(si) patalpos tik iš dalies atitinka higienos normas ir reikalavimus. Galimybės. 1. Atnaujinti gimnazijos IKT bazę. 2. Gerinti ugdymo kokybę, įvairinant individualios pagalbos mokiniui formas. 3. Mažinti mokinių skaičių grupėse (arba klasėse, ypač mokant užsienio kalbos pradinėse klasėse). 4. Dalyvauti projektinėse veiklose. 5. Tęsti tarptautinį bendradarbiavimą. 6. Stiprinti tėvų švietimo politiką. 7. Tobulinti pamokų lankomumo prevenciją. 8. Edukacines erdves pritaikyti besikeičiantiems ugdymo poreikiams tenkinti, mokinių saugumui užtikrinti. 9. Organizuoti renginius, projektus krikščioniškų vertybių išsaugojimui, tautiškumo ugdymui, sveikatos stiprinimui. 10. Organizuoti ir įvairinti kvalifikacinius mokymus mokytojams. 11. Telkti ir stiprinti katalikiškąją bendruomenę. Grėsmės. 1. Tikėtinas socialiai apleistų ir socialiai remtinų mokinių skaičiaus augimas dėl bedarbystės. 2. Neapibrėžta ir neaiški švietimo sistemos reformų politika. 3. Socializacijos ir mokymosi motyvacijos stoka. 4. Moralinių vertybių nuosmukis dėl žiniasklaidoje ir internetinėje aplinkoje skleidžiamos informacijos apie smurtą ir patyčias. 5. Piliečių nepasitikėjimo didėjimas valdžios institucijomis. 6. Nepakankamai stiprios kai kurių mokinių sveikos gyvensenos nuostatos (žalingi įpročiai: rūkymas, narkotikai. 7. Tėvų įsitraukimo į ugdymą stoka. 4. VEIKLOS PRIORITETAI Ugdymo kokybės gerinimas keliant mokymosi motyvaciją: daugiakryptis ugdymas, pagrįstas mąstymu; gilus mokinių pažinimas ir individualios pagalbos teikimas; kryptingas mokytojų profesinės kompetencijos kėlimas ir partneriškas konsultavimasis; naujų informacinių technologijų taikymas. Bendruomeniškumo ir tautiškumo ugdymas: projektinių veiklų tęstinumas ir plėtojimas; sielovadinės veiklos, telkiančios gimnazijos bendruomenę, įvairinimas. Saugios ir modernios ugdymosi aplinkos kūrimas: modernių ugdymui ir poilsiui pritaikytų erdvių kūrimas. 5. STRATEGINIAI TIKSLAI 1. Gerinti ugdymo(si) kokybę, diegiant inovacijas, keliančias mokinių mokymosi motyvaciją. 2. Tobulinti ir įvairinti sielovadines veiklas, telkiančias bendruomenę. Strateginio plano parengimo argumentai Priemonių planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymų nuostatomis, reglamentuojančiomis savivaldybės švietimo veiklos organizavimą ir administravimą. Bendrųjų, specialiųjų programų, bendrųjų ugdymo planų bei šiuolaikinės aplinkos kūrimas sudaro sąlygas kūrybiškai, visapusiškai asmenybei ugdyti.

5 Ilgalaikis prioritetas 5 Valstybinės metų strategijos švietimo misija suteikti kiekvienam asmeniui savarankiško ir aktyvaus gyvenimo pagrindus, padėti nuolat tobulinti savo gebėjimus. Viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas ugdant kūrybingą, veiklią, atsakingą, atvirą, pilietišką asmenybę. Strateginių tikslų įgyvendinimas Kokybiškas mokinių ugdymas modernioje, atviroje saugioje ir sveikoje aplinkoje, teikiant paslaugas švietimo, kultūros, sveikatinimo ir sporto srityse. Gimnazija atvira, veržli, besimokanti bendruomenė, besirūpinanti pilietiškos moralės ir kūrybingos visuomenės plėtote, siekianti dvasinių ir bendražmogiškųjų vertybių puoselėjimo (Alytaus šv. Benedikto gimnazija turi du steigėjus Alytaus miesto savivaldybės tarybą ir Romos katalikų bažnyčios Vilkaviškio vyskupijos kuriją), ugdanti savarankišką, atsakingą ir dorą Lietuvos pilietį, gebantį orientuotis kintančioje gyvenimo realybėje.

6 Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa 6 (programos pavadinimas) PROGRAMOS APRAŠYMAS Biudžetiniai metai metai Asignavimų valdytojas (-ai), kodas Gimnazijos direktorė, Vykdytojas (-ai) Programos pavadinimas Programos parengimo argumentai Ilgalaikis prioritetas (pagal Alytaus miesto strateginį plėtros planą) Šia programa įgyvendinamas įstaigos strateginis tikslas Alytaus šv. Benedikto gimnazijos bendruomenė Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa Programa tęstinė. Valstybinės metų strategijos švietimo misija suteikti kiekvienam asmeniui savarankiško ir aktyvaus gyvenimo pagrindus, padėti nuolat tobulinti savo gebėjimus. Programa siekiama įgyvendinti bendruomenės keliamus uždavinius, vykdant Lietuvos Respublikos 2012 metų gegužės 15 d. nutarimą Nr. XI-2015 Valstybės pažangos strategija,,lietuva 2030, atsižvelgiant į Lietuvos švietimo pokyčius, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymą ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus veiklos programą. Pagrindinis strateginis tikslas atvira, besimokanti, veržli gimnazijos bendruomenė, besirūpinanti pilietiškos moralės, kūrybingos visuomenės plėtote, siekianti dvasinių ir bendražmogiškųjų vertybių puoselėjimo, tikėjimo, kultūros ir gyvenimo sintezės kūrimo (Alytaus šv. Benedikto gimnazija turi du steigėjus Alytaus miesto savivaldybės tarybą ir Romos katalikų bažnyčios Vilkaviškio vyskupijos kuriją), ugdanti savarankišką, atsakingą ir dorą pilietį. Viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas, ugdant kūrybingą, veiklią, atsakingą, atvirą, pilietišką asmenybę, Didinti švietimo paslaugų kokybę, efektyvumą ir prieinamumą bei užtikrinti jaunimo politikos įgyvendinimą. 1. TIKSLAS. Gerinti ugdymo(si) kokybę, diegiant inovacijas, keliančias mokinių mokymosi motyvaciją. Šiuo tikslu siekiama kokybiško mokinių ugdymo(si) modernioje, saugioje, sveikoje aplinkoje, teikiančioje paslaugas švietimo, kultūros, sveikatingumo bei sporto srityje, tenkinant ugdytinių individualius poreikius. Numatytos priemonės suteikia galimybes pozityviam bendravimui ir bendradarbiavimui, mokinių motyvacijai kelti, siekiant aukštų mokymosi rezultatų, neformaliojo ugdymo veiklai plėtoti, savarankiškai, kūrybingai, atsakingai asmenybei ugdyti. Gimnazijos uždavinių įgyvendinimas remiasi sukauptos patirties išsaugojimo ir naujų modernių priemonių taikymo derme.

7 7 1.1 Uždavinys gerinti ugdymo(si) kokybę, nuosekliai ir efektyviai keliant mokymosi motyvaciją. Priemonės Vertinimo kriterijai Atsakingi asmenys Lėšų šaltiniai* pavadinimas 2017 m m m Sudarytos sąlygos mokinių ugdymui per visas pakopas. Mokinių skaičius. Gimnazijos vadovai VB VB VB Sudarytos sąlygos specialiųjų poreikių mokiniams mokytis pagal individualius poreikius. Mokinių skaičius (99 mok.). Etatai psichologo, spec. pedagogo, socialinio pedagogo, logopedo, 3 mokytojų VB VB VB Jaunųjų matematikų mokyklos programos įgyvendinimas ir tęstinumas Sudarytos sąlygos pedagogams kelti kvalifikaciją ir tobulinti savo kompetencijas įvairiose kvalifikacijos tobulinimo įstaigose Formaliojo ir neformaliojo ugdymo integracija Pagalbos mokiniui organizavimas Kino edukacinis projektas,,kino klubas Tarptautiniai mainų projektai Prevencinės programos įgyvendinimo pradžia,,raktai į sėkmę (I II kl.) Kabinetai (klasės) aprūpinimas šiuolaikinėmis moderniomis priemonėmis Nemokamo mokinių maitinimo organizavimas padėjėjų. Mokinių skaičius Kelia kvalifikaciją ir tobulina dalykines, metodines kompetencijas. Kvalifikaciją kėlusių pedagogų skaičius. pavaduotoja ugdymui Lina Janulytė pavaduotoja ugdymui Nijolė Jaciunskienė VB/SB VB/SB VB/S B D D D Priemonių skaičius Gimnazijos vadovai VB VB VB Priemonių skaičius Pagalbos mokiniui specialistai, dalykų mokytojai VB VB VB Dalyvių skaičius ES/VB pavaduotojas ugdymui Modestas Raudonis 2 projektai Užsienio kalbų KT KT KT mokytojos Seminaras mokytojams Klasių vadovai VB VB (4 mokytojai), metodinė medžiaga (4 komplektai) Priemonių skaičius, 40 kompiuterių Dalyvių skaičius pavaduotojas ūkiui Dobilas Kurtinaitis Socialinė pedagogė Asta Sakalauskienė VB VB VB D D D *Savivaldybės biudžeto lėšos (SB); dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D); valstybės biudžeto lėšos (VB); Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES); kitų šaltinių lėšos

8 1.2. Uždavinys modernizuoti ir puoselėti saugią mokymosi aplinką. 8 Priemonės pavadinimas Gimnazijos pastato atnaujinimas ir modernizavimas. Dalies patalpų ir pastato išorės rekonstrukcija Gimnazijos sporto aikštyno rekonstrukcija. Vertinimo kriterijai Atsakingi asmenys Lėšų šaltiniai 2017 m m m. VB VB VB Techninis projektas. Projekto 1 energijos taupymo priemonių paketas, 2 3 priemonių paketai. Techninis projektas. (plotas) pavaduotojas ūkiui Dobilas Kurtinaitis VB/ES VB/ES Švieslentės sporto salėje įrengimas Dailės kabineto atnaujinimas Mažų klasiųkabinetų įrengimas Edukacinių erdvių bei poilsio zonų įrengimas, atnaujinimas Kabinetų inventoriaus atnaujinimas Gimnazijos valgyklos ventiliacinės sistemos rekonstrukcija. vnt. Plotas Kabinetų skaičius Plotas Kabinetų skaičius Techninis projektas. pavaduotojas ūkiui Dobilas Kurtinaitis pavaduotojas ūkiui Dobilas Kurtinaitis pavaduotojas ūkiui Dobilas Kurtinaitis D klasė Pamokų skaičius pavaduotoja ugdymui Lina Janulytė SB SB SB/KT SB SB/KT VB/SB/KT VB/SB/ KT SB/VB SB/VB VB VB VB VB/SB/ KT SB/KT SB/KT SB/KT *Savivaldybės biudžeto lėšos (SB); dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D); valstybės biudžeto lėšos (VB); Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES); kitų šaltinių lėšos ( KT) 2. TIKSLAS Tobulinti ir įvairinti sielovadines veiklas, telkiančias bendruomenę. Šiuo tikslu siekiama gerinti pasirengimą misijos atlikimui katalikiškoje gimnazijoje, stiprinti mokytojų vertybines pozicijas, skatinti aktyvų gimnazijos, šeimos ir bažnyčios bendravimą ir bendradarbiavimą, pagilinti krikščionišką požiūrį į žmogų, šeimą ir bendruomenę. Stengiamasi padėti puoselėti santykius su šeima, gimnazijos bendruomene, parapija, kitomis organizacijomis. 2.1 Uždavinys ugdyti(s) atsakingą požiūrį į sielovadinę gimnazijos misiją. Priemonės Vertinimo kriterijai Atsakingi asmenys Lėšų šaltiniai* pavadinimas 2017 m m m. Pagalba mokiniams aiškiau suprasti katalikiškos gimnazijos misiją, tikslus ir specifinius bruožus, Katechezės tikybos pamokų metu stiprinimas. Sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeima bendrosios programos integracija į Gimnazijos direktoriaus padėjėjai sielovadai, tikybos mokytojos, dalykų mokytojai. KT KT KT

9 9 kurie ją išskiria iš kitų ugdymo įstaigų, rūpintis jų sielovada, į gyvenimą integruojant Evangelijos vertybes. tikybos pamokas I II, III IV klasėse. Tikybos integracija į lietuvių kalbos bei istorijos pamokas. Sielovadinės veiklos gimnazijoje stiprinimas per sielovadinius pokalbius, konsultacijas ir įvairius užsiėmimus, vertybinio ugdymo programas, liturginį šventimą. Užtikrinimas pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui tęstinumas (8 klasėse). Aktyvus mokinių dalyvavimas Rekolekcijose prieš šv. Velykas, Rarotų šv. Mišiose Advento metu prieš šv. Kalėdas gimnazijos koplyčioje. Gimnazijos kapelionas, kunigas, religinio ugdymo komanda, klasių vadovai. KT KT KT Gimnazijos choro aktyvus dalyvavimas ir giedojimas šv. Mišiose. Mokinių dalyvavimas Jaunimo dienose, piligriminėse kelionėse. Sutaikinimo pamaldos 5 8, I IV klasių mokiniams. Dalyvavimas labdaros akcijose Advento ir Gavėnios metu. Mokytojų tikėjimo tiesų pagilinimas krikščioniškos gyvensenos praktikavimu bendruomenėje ir tikėjimo tiesų įgyvendinimu. Dvasinis vadovavimas ir asmeninis tobulėjimas mokytojams, klasių vadovams. Dvasiniai susitikimai su mokytojais bent kartą per mėnesį. Gimnazijos kapelionas, kunigas, tikybos mokytojos. KT KT KT Rekolekcijų, piligriminių maldingų kelionių, konferencijų organizavimas mokytojams. Pagalba klasių vadovams (sielovadininkų dvasiniai susitikimai su mokiniais klasės valandėlių metu). 2.2 Uždavinys aktyvinti bendruomenės dalyvavimą praktiniame religiniame gyvenime. Priemonės pavadinimas Vertinimo kriterijai Atsakingi asmenys Lėšų šaltiniai* 2017 m m m.

10 10 Tėvų ir visos bendruomenės įtraukimas į aktyvią veiklą, sudarant sąlygas būti kartu ir dalyvauti bendroje krikščioniškomis vertybėmis pagrįstoje aplinkoje, ugdyti atsakomybę bendruomenės atžvilgiu. Dalyvavimas katechezėje,,sutvirtinimas dvasinė branda mokslo metų pradžioje (8 klasių mokinių tėvai). Bendruomenės narių dalyvavimas gimnazijos veikloje pagal liturginį kalendorių ir tradicijas: šv. Mišios mokslo metų pradžiai, Padėkos šv. Mišios mokslo metų pabaigai, klasių sekmadieninė šv. Eucharistija šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje, Verbų procesija iš gimnazijos į šv. Kazimiero bažnyčią, klasių ir visos gimnazijos bendruomenės šv. Kūčių vakarienės. Gimnazijos direktorius, kapelionas, kunigas, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, klasių vadovai. KT KT KT Susikaupimo dienos tėvams. Bendradarbiavimo su Nacionalinės katalikiškų mokyklų asociacijos institucijomis gilinimas. Dalyvavimas NKMA konferencijose, susitikimuose. Metodinių priemonių parengimas, integruojant Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programą į ugdymo procesą. Mokinių ir mokytojų dalyvavimas bendruose projektuose, konkursuose. Gimnazijos administracija, Metodinė taryba, religinio ugdymo komanda KT KT KT *Savivaldybės biudžeto lėšos (SB); dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D); valstybės biudžeto lėšos (VB); Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES); kitų šaltinių lėšos ( KT) Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas. Programos įgyvendinimo sėkmę bus galima vertinti pagal šiuos kriterijus: 1. Gimnazijoje sudarytos sąlygos teikti bendrąjį ugdymą visiems mokiniams, atsižvelgiant į jų individualius gebėjimus ir fizines galias. Mokiniai, turintys specialiųjų poreikių, integruojami į jų ugdymo(si) procesą, mokosi pagal individualius poreikius ir galimybes, teikiama logopedinė, socialinė, pedagoginė psichologinė pagalba, pagal poreikį mokiniai atvežami į gimnaziją ir parvežami iš jos. 2. Gimnazijoje ugdomas bendruomeniškumas, pilietiškumas, tautiškumas, etninė kultūra. Tobulinami mokinių gebėjimai dalyvaujant neformaliojo ugdymo užsiėmimų metu (gimnazijoje neformaliai ugdomi apie 50 procentų mokinių ir 40 procentų įvairiose miesto neformaliojo vaikų švietimo įstaigose). Vykdomas tarptautinis bendradarbiavimas, bendruomenė dalyvauja įvairiuose respublikiniuose projektuose. 3. Gimnazijoje dirbančių pedagogų kvalifikacija atitinka švietimo įstaigoms keliamus reikalavimus. 80 procentų mokytojų dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose,

11 11 tobulindami dalykines, pedagogines ir bendrąsias kompetencijas. 4. Gimnazijos ugdymo bazė ir mokymo priemonės atitinka standartus. Skiriamas reikiamas dėmesys šiuolaikinėms mokymo priemonėms įsigyti. Bus įsigyta 40 kompiuterių ugdymo(si) kokybei gerinti, mokinių individualiems poreikiams tenkinti ir mokymosi motyvacijai gerinti. Patobulintos, renovuotos ugdymo(si) aplinkos, užtikrinančios mokinių saugumą. Bus renovuotas gimnazijos pastatas, rekonstruotas sporto aikštynas pagal naujus šiuolaikinius reikalavimus mokinių sveikatai ir saugumui užtikrinti, įrengta švieslentė sporto salėje. Bus sukurtos edukacinės erdvės ir poilsio zonos mokiniams. Atlikta gimnazijos valgyklos ventiliacinės sistemos rekonstrukcija, atitinkanti šiuolaikinius sanitarinius higieninius reikalavimus. Stebėsena ir atsiskaitymas už rezultatus. Švietimo įstatymas, vietos savivaldos įstatymas, Valstybinė švietimo metų strategija, Lietuvos pažangos strategija,,lietuva 2030, mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas, mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai, Alytaus miesto savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginis planas, Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokslo metų ugdymo planai. pavaduotoja ugdymui Nijolė Jaciunskienė

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

Smalsučio strateginis m..xls

Smalsučio strateginis m..xls 1 2016-2018-ŲJŲ METŲ MARIJAMPOLĖS "SMALSUČIO" PRADINĖS MOKYKLOS MOKYKLOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI tūkst. Eur Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas Priemonės

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras 2015-2018 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda ĮVADAS Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras - tai savanoriška,

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS M. Klaipėda,

LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS M. Klaipėda, LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS 2019-2023 M. Klaipėda, 2019 1 TURINYS I.BENDROSIOS NUOSTATOS 3 II. SITUACIJOS ANALIZĖ 3 III. 2019-2023 M.M.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-24 įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. vasario 26d. įsakymu V- 40 BIRŽŲ,,AUŠROS PAGRINDINĖS

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2

PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2 PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2.1.4E-KS) PATVIRTINTA Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

VADUVOS DARŽELIS MOKYKLA

VADUVOS DARŽELIS MOKYKLA KAUNO PRANO MAŠIOTO PRADINĖ MOKYKLA PRITARTA Mokyklos tarybos posėdyje 2018 m. gruodžio 17 d. protokolas Nr. MP-2 PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2019 m. vasario d. Įsakymu Nr. SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIF

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIF ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" TIKSLINIMO IR KEITIMO 2011 m.

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

PATVIRTINTA:

PATVIRTINTA: PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.... mėn.... d. įsakymu Nr. ISAK -... MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA + (MTP+) I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 1. Mokyklų tobulinimo programa

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" 2011 m. lapkričio 3

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo

PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. rugpjūčio d. protokolu Nr. KAUNO VYTURIO GIMNAZIJOS

Detaliau

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR lentelė 209-202 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ Nuoroda į Vilkaviškio rajono

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. B-3 LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS (Asignavimų valdytojo 90 900

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

2017 metų veiklos planas

2017 metų veiklos planas PRITARTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos mokyklos tarybos 2017 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 1 PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. vasario 14 d. įsakymu Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

BUP Įsakymas docx

BUP Įsakymas docx PATVIRTINTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-234 2017 2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PATVIRTINTA Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V - 1 PRITARTA Akademijos Ugnės Karvelis Gimnazijos Tarybos 2019 m. vasario 7 d. Protokolo Nr. 2 KAUNO R. AKADEMIJOS

Detaliau

I

I Turinys I. 2014 2015 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ... 3 II. BENDROJI DALIS... 5 III. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS... 7 IV. UGDYMO PLANO 2015 2017 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...

Detaliau