ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS PROGRAMŲ RENGIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS VILNIUS 2000

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS PROGRAMŲ RENGIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS VILNIUS 2000"

Transkriptas

1

2 ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS PROGRAMŲ RENGIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS VILNIUS 2000

3 UDK (083.13):061.5 ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS: programų rengimo metodinės rekomendacijos / Sudarė: A. Domaševičius, K. Kadūnas; ats. red. K. Kadūnas; Lietuvos geologijos tarnyba. Vilnius, p. Pagrindinė šių metodinių rekomendacijų paskirtis yra požeminio vandens monitoringo tikslų ir uždavinių bei monitoringo vykdymo metodikos unifikavimas ūkio subjektų grupių tiek potencialių požeminio vandens teršėjų, tiek požeminio vandens vartotojų atžvilgiu. Šiose rekomendacijose nurodyti bendriausi monitoringo tinklo bei monitoringo procedūrų rengimo principai. Metodinės rekomendacijos skiriamos pirmiausiai specialistams, organizuojantiems ūkio subjektų požeminio vandens monitoringo programas. Jos gali būti naudingos visiems ūkio subjektams, vykdantiems požeminio vandens monitoringą, bei institucijoms, atliekančioms aplinkos apsaugos veiksmų ir priemonių įgyvendinimo kontrolę. PATVIRTINTA Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus d. įsakymu Nr. 19 SUDERINTA su LR aplinkos ministerija Nr ATSAKINGASIS REDAKTORIUS dr. Kęstutis Kadūnas SUDARĖ: dr. Algirdas Domaševičius (Lietuvos geologijos tarnyba) dr. Kęstutis Kadūnas (Lietuvos geologijos tarnyba) ISBN Lietuvos geologijos tarnyba, 2000

4 TURINYS ĮVADAS Ūkio subjektai POTENCIALŪS požeminio vandens taršos ŠALTiniai Ūkio subjektai požeminio vandens VARTotojai Gėlo požeminio vandens vandenvietės Mineralinio vandens vandenvietės Požeminės hidrosferos sausinimo objektai Monitoringo duomenų analizė ir įvertinimas MONITORINGO DUOMENŲ TEIKIMAS...19 PAGRINDINIAI ŪKIO SUBJEKTŲ MONITORINGĄ REGLAMENTUOJANTYS ĮSTATYMAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI...20 PRIEDAI Žmogaus ūkinės veiklos įtakos požeminiam vandeniui indikatoriai Potencialaus taršos šaltinio anketa Vandens lygio matavimo žurnalas...28

5 4

6 ĮVADAS Ūkio subjektų požeminio vandens monitoringas Lietuvoje yra vykdomas daugiau nei dvi dešimtis metų, nors teisės aktuose jis yra įteisintas tik po šalies nepriklausomybės atkūrimo [1]. Ūkio subjektų monitoringas privalomas tam tikrą ūkinę veiklą vykdantiems objektams ir vykdomas pagal parengtas monitoringo programas [2]. Tipinę monitoringo programos struktūrą apibrėžia Ūkio subjektų požeminio vandens monitoringo vykdymo tvarka [3]. Tačiau ūkio subjektai, privalantys vykdyti požeminio vandens monitoringą, yra labai skirtingi pagal poveikio pobūdį, poveikio intensyvumą ar keliamą grėsmę konkretiems aplinkos objektams bei požeminio vandens vartotojams. Tai esminiai skirtumai, nuo kurių priklauso konkretūs monitoringo tikslai, sąlygojantys monitoringo metodiką ir monitoringo apimtis. Pirmiausiai visi ūkio subjektai pagal poveikio požeminei hidrosferai pobūdį skirstomi į dvi stambias grupes: ūkio subjektai potencialūs požeminio vandens teršėjai; ūkio subjektai požeminio vandens vartotojai. Pirmajai grupei priklauso ūkio subjektai, dėl kurių ūkinės veiklos į požeminę hidrosferą tiesiogiai ar netiesiogiai patenka medžiagos bei cheminiai junginiai, ir dėl to pakinta požeminio vandens cheminė sudėtis arba, kaip yra sakoma, požeminio vandens kokybė. Antrajai grupei priskiriami visi ūkio subjektai, kurių veikla yra susijusi su požeminio vandens resursų ėmimu (išsiurbimu), nepriklausomai nuo veiklos tikslų. Pagrindinis pirmosios grupės ūkio subjektų monitoringo tikslas yra poveikio požeminio vandens kokybei, rečiau požeminio vandens resursams, kontrolė bei vertinimas. Antrosios grupės ūkio subjektų monitoringo pagrindinis tikslas požeminio vandens resursų siurbimo poveikis aplinkai bei kitiems požeminio vandens vartotojams. Daugeliui šios grupės ūkio subjektų (gėlo ir mineralinio vandens vandenvietės) ne mažiau svarbu atlikti vandens kokybės, kaip vandens siurbimo pasekmės, kontrolę bei vertinimą. Priklausomai nuo santykio su aplinkos objektais ir požeminio vandens vartotojais abiejų grupių ūkio subjektai skirstomi į dvi grupes: ūkio subjektai, kurių veikla didina technogeninę aplinkos apkrovą, nekeldama tiesioginės grėsmės aplinkos objektams ar požeminio vandens vartotojams; ūkio subjektai, kurių veikla kelia tiesioginę grėsmę konkretiems aplinkos objektams ar požeminio vandens vartotojams. Pagrindinis pirmojo tipo objektų monitoringo tikslas yra proceso kontrolė. Antruoju atveju be kontrolės labai svarbus monitoringo tikslas yra ir proceso prog- 5

7 nozė. Pagrindinė šių metodinių rekomendacijų paskirtis yra požeminio vandens monitoringo tikslų ir uždavinių bei monitoringo vykdymo metodikos unifikavimas aukščiau išvardintų ūkio subjektų grupių atžvilgiu. Todėl šiose rekomendacijose nurodyti tik bendriausi monitoringo tinklo bei monitoringo procedūrų rengimo principai. Rengiant metodines rekomendacijas, vengta kategoriškų teiginių ir nuorodų, kurios apsunkintų šių principų taikymą konkrečiomis hidrogeologinėmis ūkio subjektų sąlygomis. Monitoringo programos derinamos su AM aplinkos apsaugos regionų departamentais ir tvirtinamos Lietuvos geologijos tarnybos. Kai monitoringo programos rengiamos rangos būdu, pateiktos tvirtinti, jos turi būti suderintos su programos užsakovu. Metodinės rekomendacijos skiriamos pirmiausiai specialistams, organizuojantiems ūkio subjektų požeminio vandens monitoringo programas. Jos gali būti naudingos visiems ūkio subjektams, vykdantiems požeminio vandens monitoringą, bei institucijoms, atliekančioms aplinkos apsaugos veiksmų ir priemonių įgyvendinimo kontrolę. 6

8 1. ŪKIO SUbjektai potencialūs požeminio vandens taršos ŠALTiniai Sąvoka ūkio subjektai potencialūs požeminio vandens teršėjai aplinkosaugos požiūriu yra adekvati sąvokai taršos šaltiniai. Todėl visame tekste abi sąvokos vartojamos kartu: pirmoji, kai kalbama apie juridinius monitoringo aspektus, antroji kalbant apie aplinkosaugos problemas. Monitoringo programose turi būti nurodyta visa informacija apie ūkio subjektą ir jo aplinką, įskaitant ir hidrogeologines sąlygas, kuri būtina monitoringo tikslams formuluoti, monitoringo tinklo ir monitoringo vykdymo metodikai pagrįsti. Ūkio subjekto padėtis. Pateikiamos žinios apie administracinę ir geografinę (nurodant geografines koordinates) ūkio subjekto padėtį, įvertinama jo padėtis aplinkos objektų bei kitų ūkio subjektų, ypač požeminio vandens vartotojų, atžvilgiu. Pateikta informacija turi būti pakankama preliminariai ūkio subjektui, kaip taršos šaltiniui paskirti vienai šių dviejų grupių: taršos šaltinis, keliantis potencialią grėsmę požeminio vandens vartotojams ar kitiems aplinkos objektams; taršos šaltinis, formuojantis lokalią požeminio vandens taršą. Nuo to, kuriai iš nurodytų grupių gali būti priskirtas taršos šaltinis, priklauso jo veiklos ir hidrogeologinių sąlygų aprašymo detalumas bei monitoringo apimtys. Taršos šaltinis ir visi galimo jo poveikio zonoje esantys ūkio subjektai bei aplinkos objektai pavaizduojami žemėlapyje masteliu 1: : Rengiant monitoringo programą, rekomenduojama užpildyti ir prie programos pridėti Potencialaus taršos šaltinio anketą (2 priedas). Ši anketa pateikta Lietuvos geologijos tarnybos tinklapyje Ūkinės veiklos charakteristika. Programoje, įvertinus taršos šaltinio pobūdį, turėtų būti pateikiama informacija apie ūkio subjektą ir pagrindines jo ūkinės veiklos kryptis, kurios kelia potencialią grėsmę požeminei hidrosferai. Pagal taršos šaltinių pobūdį ūkio subjektus rekomenduotina skirstyti į: paprastuosius, kuriuose yra vienas koncentruotos taršos šaltinis; sudėtingus, kuriuose yra daugiau nei vienas taršos šaltinis. Pastaruoju atveju taršos šaltinių lokalizacija nurodoma žemėlapiuose masteliu 1: : Pagal taršos pobūdį rekomenduojama skirti: taršą toksinėmis ir pavojingomis medžiagomis; taršą neutraliais cheminiais junginiais ar medžiagomis; integruotą taršą skirtingo pavojingumo medžiagomis. 7

9 Programoje turi būti įvardinti pagrindiniai cheminiai junginiai ir medžiagos, kuriomis teršiamas ar potencialiai gali būti teršiamas požeminis vanduo. Apibūdinant teršiančias medžiagas, rekomenduotina vartoti sąvokas ir klasifikatorius, nurodytus Atliekų tvarkymo taisyklėse [4]. Hidrogeologinės sąlygos. Monitoringo programoje rekomenduotina aprašyti tik viršutinį geologinio pjūvio dalį, vadovaujantis šiomis nuorodomis: kai ūkio subjekto veikla yra potencialiai grėsminga aplinkiniams požeminio vandens vartotojams iki vandeningojo sluoksnio geriamajam vandeniui išgauti; kai ūkio subjektas teršia tik lokalius gruntinius vandenis ir ši tarša dėl hidrogeologinių sąlygų specifikos nekelia grėsmės požeminio vandens vartotojams ar vertingiems aplinkos objektams iki pirmojo nuo viršaus spūdinio vandeningojo sluoksnio. Aprašant geologines ir hidrogeologines sąlygas, rekomenduotina remtis šia informacija: valstybinio geologinio kartografavimo žemėlapiais (M 1: ir 1:50 000); geologiniais ir hidrogeologiniais esamų gręžinių duomenimis; inžinierinių geologinių tyrimų medžiaga. Rengiant objektų, potencialiai pavojingų požeminio vandens vartotojams monitoringo programas, kai trūksta informacijos monitoringo tinklui projektuoti, rekomenduotini priešprograminiai hidrogeologiniai tyrimai. Jų rezultatai pateikiami monitoringo programoje. Aprašant hidrogeologines sąlygas, reikėtų pateikti tokiuos duomenis: taršos šaltinio padėtis regioninių ir vietinių mitybos bei iškrovos sričių atžvilgiu; aeracijos zonos storiai ir litologija; gruntinio vandeningojo sluoksnio litologija, storiai, gruntinio vandens gyliai žemės paviršiaus atžvilgiu, vandens lygis jūros lygio atžvilgiu, gruntinio vandens srauto judėjimo kryptis, filtracijos koeficientų reikšmės (jei yra duomenų), gruntinio vandens vartojimo pobūdis; spūdinių vandeningųjų sluoksnių (jei jų aprašymas yra būtinas) slūgsojimo gyliai, storiai, litologija, pjezometrinio vandens lygio padėtis žemės paviršiaus ir absoliutinės skalės atžvilgiu, vandeningųjų sluoksnių vartojimo pobūdis; vandensparinių sluoksnių storiai, litologija ir paplitimas. Be šios informacijos turėtų būti pateikta ir grafinė informacija: kvartero geologinis žemėlapis M 1: : (kai vykdomo monitoringo plote yra paplitusios skirtingos uolienos); scheminis gruntinio vandens paviršiaus žemėlapis M 1: :25 000; 8

10 scheminiai svarbesnių (vieno ar dviejų) gruntinio vandens cheminės sudėties rodiklių žemėlapiai (kai yra pakankamai duomenų ir kai jie būtini monitoringui vykdyti); hidrogeologiniai profiliai; kita grafinė informacija, kuri yra būtina monitoringui vykdyti. Grafinė informacija rekomenduotina rengiant objektų, keliančių tiesioginę grėsmę požeminio vandens vartotojams, monitoringo programas. Kitiems ūkio subjektams pakanka aprašyti bendro pobūdžio hidrogeologines sąlygas. Monitoringo tikslai ir uždaviniai. Monitoringo tikslus sąlygoja objekto pavojingumas aplinkai bei jos objektams, įskaitant ir požeminio vandens vartotojus. Priklausomai nuo tikslų, potencialios taršos objektų monitoringas gali būti prevencinis (įspėjamasis) bei kontrolinis. Prevencinio (įspėjamojo) pobūdžio monitoringas vykdomas tų objektų, kurie kelia potencialų pavojų konkretiems požeminio vandens vartotojams (vandenvietės) ar gamtinės aplinkos objektams. Be to, prevencinio pobūdžio monitoringas gali būti vykdomas, kai požeminis vanduo yra teršiamas pavojingomis medžiagomis [4]. Pagrindiniai šio monitoringo tikslai yra teršalų paplitimo bei teršimo pasekmių vertinimas ir prognozė. Kontrolinio pobūdžio monitoringas vykdomas tų ūkio subjektų, kurių ūkinė veikla, turėdama neigiamą poveikį požeminio vandens kokybei, dėl pačių subjektų padėties ar hidrogeologinių sąlygų specifikos nekelia tiesioginio pavojaus požeminio vandens vartotojams ar gamtinės aplinkos objektams. Šis monitoringas taip pat turėtų būti vykdomas teršimo pavojingomis medžiagomis atvejais, nors hidrogeologinės sąlygos ir nepalankios taršai plisti. Pagrindinis šio pobūdžio monitoringo tikslas yra požeminio (gruntinio) vandens kokybės pokyčių kontrolė. Monitoringo tikslams įgyvendinti turi būti rengiamas monitoringo tinklo projektas ir monitoringo vykdymo metodika. Prevencinio monitoringo programoje papildomai gali būti numatyti specialūs tyrimai, būtini preliminariems vertinimams atlikti. Monitoringo tinklas. Monitoringo tinklo apimtis ir struktūra priklauso nuo ūkio subjekto veiklos pobūdžio, hidrogeologinių sąlygų ir vykdomo monitoringo tikslų. Projektuojant monitoringo tinklą, rekomenduotina atsižvelgti į kelis pagrindinius dalykus, bendrus visiems šios grupės ūkio subjektams. Stebėjimo gręžiniai monitoringo tinkle projektuojami įvertinus vyraujančią gruntinio vandens tekėjimo kryptį. Prevencinio monitoringo atveju rekomenduotina monitoringo tinklo schema yra stebėjimo gręžinių linija tarp taršos židinio ir jo potencialaus poveikio zonoje esančio požeminio vandens vartotojo. Kai ši linija nesutampa su gruntinio vandens tekėjimo kryptimi, monitoringo tinkle numatomas papildomas stebėjimo gręžinys (-iai), skirtas paplitimui pagrindine teršalų judėjimo kryptimi kontroliuoti. 9

11 Kadangi ūkinės veiklos teršiamas žemės paviršius, stebėjimo gręžiniai įrengiami gruntiniame vandeningame sluoksnyje. Stebėjimo gręžiniai spūdiniuose vandeninguose sluoksniuose įrengiami: prevencinio monitoringo atveju pagrindiniame vandeningajame sluoksnyje; kontrolinio monitoringo atveju arčiausiai žemės paviršiaus esančiame vandeningajame sluoksnyje, kai: (a) taršos šaltinio plote jis yra atskirtas nuo gruntinio vandeningojo sluoksnio nedidelio storio vandenspara, o taršos šaltinis yra požeminio vandens mitybos areale, kuriame vanduo iš žemės paviršiaus filtruojasi į gilesnius sluoksnius; (b) ūkinės veiklos aplinka teršiama pavojingomis medžiagomis, kurios dėl savo savybių gali plisti požeminėje hidrosferoje. Prevencinio monitoringo, o kai kada ir kontrolinio monitoringo atvejais, rekomenduotina monitoringo tinkle numatyti, vadinamųjų, foninių gręžinių įrengimą. Jie įrengiami už taršos šaltinio galimo poveikio zonos ribų, priešais gruntinio vandens įtekėjimo kryptį. Prevencinio monitoringo tinklo apimtis priklauso nuo hidrogeologinių sąlygų ir numatytų tikslų pobūdžio. Tuo tarpu kontrolinio monitoringo atveju tinklo apimtį daugiausiai lemia ūkio subjekto veiklos pobūdis. Paprastų taršos šaltinių zonoje dažniausiai pakanka 1 3 stebėjimo gręžinių. Sudėtingų taršos židinių monitoringo tinklo apimtis turėtų priklausyti nuo paties objekto sudėtingumo ir priešprograminių tyrimų rezultatų. Kai tarša atsiranda dėl paviršinės nuoplovos, monitoringo tinkle gali būti numatyti 1 2 paviršinio vandens stebėjimo punktai. Kai monitoringo tinklas projektuojamas už ūkio subjekto teritorijos ribų, monitoringo programoje turi būti numatytos papildomos organizacinės priemonės. Tinklui įrengti parenkami nenaudojami ir netinkami naudoti plotai, naudojami monitoringo tikslams buitiniai šuliniai bei esami gręžiniai, esant reikalui numatomos pini-ginės kompensacijos privačių valdų savininkams. Tokiais atvejais monitoringo tinklo įrengimą privalu derinti su vietos savivaldos institucijomis arba privačios valdos savininkais. Monitoringo vykdymo metodika (darbų sudėtis ir periodiškumas). Požeminio vandens monitoringą iš esmės sudaro vandens cheminės sudėties (kokybės) tyrimai ir vandens lygio matavimas monitoringo gręžiniuose. Prevencinio monitoringo programose papildomai gali būti numatyti kiti monitoringo darbai, susiję su aeracijos zonos drėgnio ir uolienų cheminės sudėties rodiklių tyrimais, temperatūrų ir šaltinių debitų matavimais, teršalų paplitimo stebėjimais geofiziniais metodais, bei kt. Požeminio vandens mėginių vandens cheminei sudėčiai (kokybei) tirti paėmimo periodiškumas priklauso nuo vykdomo monitoringo tipo ir skleidžiamos taršos pobūdžio. 10

12 Prevencinio monitoringo atveju rekomenduotinas minimalus vandens mėginių ėmimo dažnumas yra 2 kartai per metus, pavasarį ir rudenį. Įvertinus konkrečias objekto aplinkos sąlygas ir turimą informaciją, būtiną monitoringo tikslams vykdyti, prevencinio monitoringo programose gali būti numatytas dažnesnis mėginių paėmimas. Kai kada gali būti tikslinga monitoringo tinklą skaidyti dalimis, kiekvienos atveju numatant skirtingą mėginių ėmimo dažnumą [5]. Numatant mėginių ėmimo dažnumą kontrolinio monitoringo programose, rekomenduotina įvertinti skleidžiamos taršos pobūdį ir taršos intensyvumą. Kai požeminis vanduo yra teršiamas pavojingomis aplinkai ir žmonių sveikatai medžiagomis, vandens mėginius rekomenduotina imti 1 2 kartus per metus. Kai iš taršos šaltinio į požeminį vandenį patenka cheminiai junginiai ir medžiagos, kurios tiesiogiai nėra pavojingos aplinkai ir žmonių sveikatai, tačiau didesnės jų koncentracijos keičia vandens organoleptines savybes (chloridai, sulfatai, organika ir kt.), priklausomai nuo taršos intensyvumo, rekomenduotinas vandens mėginių ėmimo dažnumas gali svyruoti nuo vieno karto per metus iki vieno karto per 2 3 metus. Numatant ūkio subjektų monitoringo apimtis būtina atsižvelgti į medžiagų, galinčių teršti požeminį vandenį, kilmę. Teršalų pobūdį sąlygoja viename ar kitame objekte vykdoma ūkinė veikla (1 priedas). Todėl, rengiant monitoringo programas, būtina atsižvelgti į ūkinio subjekto specifiką. Be būdingų teršiančių medžiagų rekomenduotina nustatyti ir indikatorinius rodiklius. Tai gali sumažinti monitoringo darbų išlaidas. Laboratorinių tyrimų metu rekomenduotina nustatyti šias vandens kokybės indikatorinių rodiklių grupes: bendrąją vandens cheminę sudėtį (pagrindiniai jonai, azoto junginiai, ph, ištirpęs deguonis, vandens kietumas, savitasis elektros laidis), metalus (mikroelementai). Kiekvienos rodiklių grupės tyrimų apimtys ir periodiškumas pagrindžiami monitoringo programose, atsižvelgiant į skleidžiamos taršos pobūdį ir vietos hidrogeologines sąlygas. Bendroji vandens cheminė sudėtis ir pavojingos teršiančios medžiagos (cheminiai junginiai), būdingos konkrečiam taršos šaltiniui, nustatomos visuose mėginiuose. Kontrolinio monitoringo atvejais, kai požeminis vanduo teršiamas medžiagomis, neturinčiomis poveikio bendrajai vandens cheminei sudėčiai, pastaroji gali būti tiriama rečiau, užpildant tarpus vien tik teršiančios medžiagos (cheminio junginio) koncentracijai nustatyti. Požeminio vandens lygio matavimo apimtys ir periodiškumas priklauso nuo hidrogeologinių sąlygų ir ūkio subjekto veiklos pobūdžio bei skleidžiamos taršos pobūdžio ir turi būti pagrindžiamos monitoringo programose. Rekomenduotinas matavimų periodiškumas 3 5 matavimai per mėnesį. Kontrolinio monitoringo atveju periodinis vandens lygio matavimas numatomas tik išimtiniais atvejais, kai tai būtina monitoringo duomenims įvertinti. Kitais atvejais vandens lygis turi būti matuojamas tik vandens mėginių paėmimo metu. 11

13 2. Ūkio subjektai požeminio vandens VARTOTojai Ūkio subjektų požeminio vandens vartotojų grupė apima: gėlo požeminio vandens vandenvietes; mineralinio vandens vandenvietes; požeminės hidrosferos sausinimo objektus. Pagrindinis visų šios grupės ūkio subjektų veiklos poveikio aplinkai faktorius yra požeminio vandens siurbimas. Ir atvirkščiai požeminio vandens siurbimas sudaro sąlygas intensyvesniam aplinkos poveikiui, kuris, priklausomai nuo siurbimo tikslų, gali būti dvejopas: žalingas arba naudingas. Šių dviejų santykio su aplinka ir jos objektais faktorių kontrolė yra svarbiausias požeminio vandens monitoringo tikslas GĖlo požeminio vandens vandenvietės Šios rekomendacijos parengtos požeminio vandens, kaip žaliavos geriamajam vande-niui tiekti, monitoringo programoms parengti. Geriamojo vandens, tiekiamo gyventojams, monitoringo vykdymą reglamentuoja Sveikatos apsaugos ministerijos institucijos vadovaujantis higienos norma HN 24:1998. Geriamasis vanduo. Kokybės reikalavimai ir programinė priežiūra. Rekomenduotina rengiamas požeminio vandens monitoringo programas derinti su geriamojo vandens monitoringo programomis. Vandenviečių monitoringo rūšys. Monitoringo apimtys ir metodika priklauso nuo vandenvietės dydžio ir hidrogeologinių vandenvietės sąlygų. Atsižvelgiant į visus minėtus rodiklius, vandenvietėse gali būti vykdomas privalomasis monitoringas arba išplėstinis monitoringas. Privalomasis monitoringas tai minimalus stebėjimų ir matavimų kompleksas, kurio paskirtis kontroliuoti požeminio vandens, kaip naudingosios iškasenos, resursų naudojimą ir požeminio vandens, kaip geriamojo vandens žaliavos, kokybės ilgalaikių kitimų tendencijas. Jis privalomas visoms vandenvietėms, kurios vidutiniškai suvartoja 100 ir daugiau kubinių metrų per parą vandens. Stebėjimai ir matavimai, sudarantys privalomąjį monitoringą, turėtų būti vykdomi nepriklausomai nuo vandenvietės debito ir visose vandenvietėse, kurių vandenį vartoja daugiau nei 50 žmonių. Išplėstinis monitoringas apima stebėjimų ir matavimų kompleksą, įskaitant ir privalomąjį monitoringą. Jis skirtas kontroliuoti ir prognozuoti požeminio vandens eksploatacijos poveikį aplinkai ir atvirkščiai aplinkos poveikį išgaunamo vandens kokybei. Išplėstinio monitoringo programos rekomenduotinos vandenvietėms, kurių vidutinis paros debitas siekia m 3. Jis gali būti numatomas ir mažesnių 12

14 vandenviečių atveju, jeigu dėl hidrogeologinių sąlygų specifikos galimi išgaunamo vandens kokybės kitimai. Požeminio vandens monitoringo programa. Monitoringo programoje pateikiama ši informacija: vandenvietės padėtis; vandenvietės charakteristika; hidrogeologinės sąlygos; monitoringo tikslai; monitoringo tinklas; monitoringo apimtys ir vykdymo metodika. Monitoringo programos rengiamos 3 5 metams. Išplėstinio monitoringo programos rengiamos atskirai kiekvienai vandenvietei arba grupei vandenviečių. Kai grupė mažų vandenviečių, kurioms privalomas tik privalomasis monitoringas, priklauso vienai organizacinei struktūrai, rekomenduojama rengti bendrą jų monitoringo programą. Programas tvirtina Lietuvos geologijos tarnyba. Vandenvietės padėtis. Vandenvietės vieta nurodoma pridedamame žemėlapyje M 1: : pateikiant geografines jos koordinates. Kai planuojamas išplėstinis monitoringas, turi būti nurodyti objektai, kuriems poveikį daro (ar gali daryti) vandenvietės eksploatacija, arba šie objektai turi poveikį išgaunamo vandens kokybei. Vandenvietės charakteristika. Turi būti pateikti duomenys apie eksploatacinių gręžinių skaičių ir jų būklę, vandenvietės stebėjimo gręžinius ir jų būklę, vandenvietės debitą bei išgaunamo vandens kokybę, taikomas vandens gerinimo technologijas. Turi būti pridėtas vandenvietės planas. Hidrogeologinės sąlygos. Išplėstinio monitoringo programoje turi būti detalus hidrogeologinių sąlygų aprašymas, iliustruotas hidrogeologiniais pjūviais ir, esant būtinybei, pridėtos hidrogeologinių žemėlapių iškarpos. Privalomojo monitoringo atveju programoje pakanka nurodyti eksploatuojamą vandeningąjį sluoksnį ir jo slūgsojimo gylį, stebimųjų gręžinių numerius. Monitoringo tikslai. Monitoringo tikslai, kaip monitoringo apimčių ir vykdymo metodikos pagrindas, nurodomi išplėstinio monitoringo planavimo metu. Monitoringo pagrindas. Privalomajam monitoringui vykdyti monitoringo tinklas sudaromas iš eksploatacinių ir esančių vandenvietės teritorijoje (griežto režimo SAZ juostoje) stebėjimo gręžinių (jeigu tokie yra). 13

15 Išplėstinio monitoringo atveju monitoringo tinklo apimtis ir jo išdėstymas priklauso nuo numatytų tikslų ir hidrogeologinių vandenvietės sąlygų. Kadangi šiems tikslams priklauso prognozės klausimai, dažniausiai būtinas didesnės apimties moni-toringo tinklas, esantis už vandenvietės ribų. Monitoringo tinklo struktūrą ir jo apimtį sąlygoja hidrogeologinių sąlygų specifika. Projektuojamą tinklą rekomenduotina derinti su kitų ūkio subjektų monitoringo tinklu, jeigu pastarieji yra vandenvietės įtakos zonoje. Rekomenduotina projektuojamo vandenvietės išplėstinio monitoringo tinklo projektą derinti su savivaldos institucijomis. Monitoringo apimtys ir vykdymo metodika. Rekomenduotinos monitoringo apimtys monitoringo operacijų (veiksmų) sudėtis ir jų periodiškumas taikytini privalomojo monitoringo programų atveju. Išplėstinio monitoringo programose, įvertinus numatytų tikslų pobūdį, gali būti numatytos didesnės monitoringo apimtys. Pagrindinės vandenviečių monitoringo operacijos yra: išsiurbiamo vandens kiekio (debito) apskaita; vandens lygio matavimas; vandens cheminės sudėties (kokybės) tyrimai. Išplėstinio monitoringo programose gali būti numatyti papildomi vandens temperatūrų matavimai bei kiti specifiniai tyrimai (žr. 1 skyrių). Išsiurbiamo vandens kiekio (debito) apskaita. Pagal galiojančius reikalavimus centralizuotose vandenvietėse yra atliekama mėnesinė išsiurbiamo vandens kiekio apskaita, registruojamas bendras visos vandenvietės ir kiekvieno atskiro jos gręžinio debitas (statistinė ataskaita 1 PV). Ilgalaikio monitoringo tikslams apskaitos visiškai pakanka. Kitokios matavimų apimtys turi būti pagrindžiamos monitoringo programose. Vandens lygio matavimas. Pagal galiojančią tvarką visuose vandenvietės eksploataciniuose gręžiniuose kartą per mėnesį turi būti matuojama statinio ir dinaminio vandens lygio padėtis. Dinaminis lygis matuojamas veikiant siurbliui, statinis jį sustabdžius. Vandens lygiui matuoti eksploataciniai gręžiniai turi būti specialiai parengti: įleisti pjezometriniai vamzdžiai arba įrengti vandens lygio davikliai. Ne visada ši įranga yra, todėl labai dažnai vandens lygis eksploataciniuose gręžiniuose nėra matuojamas. Rengiant monitoringo programas, būtina įvertinti realias vandens lygio matavimo galimybes eksploataciniuose vandenvietės gręžiniuose. Atsižvelgiant į eksploatuojamų gręžinių skaičių ir pačios vandenvietės dydį, vandens lygio matavimas gali būti numatomas 1 3 eksploatuojamuose gręžiniuose, kurie po nedidelių pertvarkymų ar be jų tiktų matavimams atlikti, stebėjimų gręžiniuose (jeigu tokie yra vandenvietės teritorijoje) arba tam gali būti pritaikytas nebetinkamas naudoti eksploatacinis gręžinys. Rekomenduotinas vandens lygio matavimo dažnumas stebėjimų arba pritaikytame nebenaudojamame eksploataciniame gręžinyje yra nuo 3 iki 5 kartų per mėnesį. Vandens cheminės sudėties (kokybės) tyrimai. Vandens mėginiai požeminio vandens kokybės monitoringui vykdyti turi būti imami tiesiogiai iš eksploatacinių 14

16 gręžinių arba kitokio tipo kaptažo įrenginių. Vandens mišinio mėginiai iš rezervuarų, taip pat tiekiamo į vandentiekio tinklus vandens mėginiai imami SAM padalinių nustatyta tvarka ir šie darbai priskirtini geriamojo vandens monitoringui. Tačiau požeminio vandens monitoringo programose turi būti atsižvelgta į vandenvietėje vykdomą geriamojo vandens monitoringą. Rekomenduotinas eksploatacinių gręžinių, iš kurių imami vandens mėginiai, skaičius ne mažiau 20% visų eksploatuojamų gręžinių, t. y. vandenvietėje, kurioje yra iki 5 gręžinių, vandens mėginiai imami iš 1 gręžinio, iki 10 gręžinių iš 2-jų ir t. t. Eksploataciniai gręžiniai, iš kurių numatoma periodiškai imti vandens mėginius, bendruoju atveju turi būti tolygiai išdėstyti vandenvietės teritorijoje. Tačiau jeigu nustatyta, kad atskirose vandenvietės teritorijos dalyse vandens cheminė sudėtis yra skirtinga, tai turi būti nurodyta mėginių ėmimo schemoje. Pastaruoju atveju gali būti taikomas rotacinis vandens mėginių ėmimo principas, kiekvieną kartą keičiant mėginių ėmimo vietą, bet imant tiek pat mėginių. Jeigu vandenvietėje eksploatuojami keli vandeningieji sluoksniai, vandens mėginiai paskirstomi proporcingai eksploatacinių gręžinių, esančių kiekviename jų, skaičiui. Vandens cheminės sudėties tyrimų periodiškumas priklauso nuo eksploatuojamo vandeningojo horizonto pobūdžio. Vandenvietėse, kuriose yra eksploatuojami spūdiniai vandeningieji sluoksniai, vandens mėginius rekomenduotina imti: bendrajai vandens cheminei sudėčiai nustatyti vieną kartą per metus; mikroelementams (metalams) bei kitoms pavojingoms ir specifinėms teršiančioms medžiagoms nustatyti vieną kartą per 4 metus. Kai vandenvietėje yra eksploatuojamas gruntinis vandeningasis sluoksnis arba nepakankamai gerai izoliuotas spūdinis vandeningas horizontas, rekomenduotina vandens mėginius imti dažniau: bendrajai vandens cheminei sudėčiai nustatyti 2 kartus per metus; nustatyti mikroelementams (metalams) bei kitoms pavojingoms ir specifinėms teršiančioms medžiagoms vieną kartą per 2 metus. Rekomenduotinas vandens mėginių ėmimo laikas: rudenį (rugsėjo spalio mėn.), kai mėginiai imami kartą per metus; pavasarį (balandžio gegužės mėn.) ir rudenį (rugsėjo spalio mėn.), kai mėginiai imami 2 kartus per metus. Monitoringo programose turi būti nurodytos laboratorijos, kuriose bus atliekami laboratoriniai vandens cheminės sudėties tyrimai. Laboratorijos privalo turėti atitinkamos institucijos leidimą tam tikriems tyrimams atlikti. Nurodytos požeminio vandens kokybės tyrimų apimtys ir periodiškumas yra rekomenduotinas, kai vandenvietėje numatomas privalomasis monitoringas. Planuojant išplėstinį monitoringą, priklausomai nuo numatytų tikslų pobūdžio, gali būti numatytos didesnės tyrimų apimtys. 15

17 2.2. Mineralinio vandens vandenvietės Mineralinio vandens monitoringas yra numatomas mineralinio vandens išteklių naudojimo sutartyje, kurią sudaro Lietuvos geologijos tarnyba ir ūkio subjektas išteklių naudotojas. Mineralinio vandens vandenviečių monitoringo programos rengiamos, vadovaujantis tais pačiais principais, kaip ir gėlo vandens vandenvietėse. Tačiau įvertinus tai, kad (1) daugumoje mineralinio vandens vandenviečių yra po vieną gręžinį, (2) iš gręžinio imamas nedidelis vandens kiekis, (3) mineralinis vanduo išgaunamas iš gilių vandeningųjų sluoksnių, natūraliai apsaugotų nuo paviršinės taršos poveikio, o pačios vandenvietės dažniausiai yra požeminio vandens iškrovos plotuose, požeminio vandens monitoringo programa mineralinio vandens vandenviečių požeminio vandens monitoringo programa rengiama pagal privalomojo monitoringo, aprašyto ankstesniame poskyryje, schemą. Išimtis yra šalies balneologiniai kurortai (Druskininkai, Birštonas). Čia išgaunami palyginti didesni mineralinio vandens kiekiai, vanduo išgaunamas keliose mineralinio vandens telkinio vietose, o mineralinio vandens kokybė neretai ypač priklauso nuo telkinio eksploatacijos intensyvumo. Todėl šiuose kurortuose rekomenduotina rengti kompleksines išplėstinio monitoringo programas. Faktiškai tokias programas turėtų rengti atitinkamos savivaldybės, nes požeminio vandens monitoringo programos rengimas yra savivaldybės kompetencija. Monitoringo programose nurodomos monitoringo apimtys, privalomos kiekvienai mineralinį vandenį eksploatuojančiai vandenvietei, nurodomas stebėjimo gręžinių tinklas, numatomo monitoringo apimtys ir institucijos, atsakingos už monitoringo vykdymą. Mineralinio vandens vandenviečių požeminio vandens monitoringas vykdomas taip pat, kaip ir gėlo požeminio vandens atveju, t. y.: vykdoma išgaunamo vandens kiekio (debito) apskaita; matuojamas vandens lygis; atliekami vandens cheminės sudėties tyrimai. Išgaunamo vandens kiekio (debito) apskaita. Kaip ir gėlo požeminio vandens vandenviečių atveju, privaloma mėnesinė gręžinio debito apskaita. Kai mineralinis vanduo išgaunamas iš natūralių šaltinių, sudarančių žemės paviršiuje koncentruotas versmes, rekomenduotina numatyti programose šaltinio debito matavimus (jeigu tai įmanoma techniškai). Vandens lygio matavimas. Monitoringo programoje turi būti numatytas vandens lygio matavimas, atsižvelgiant į technines gręžinių įrengimo sąlygas. Rekomenduotinas vandens lygio matavimo dažnumas izoliuotiems telkiniams vieną kartą per mėnesį, hidroinjekciniams ir nepakankamai izoliuotiems telkiniams 3 5 kartai per mėnesį. Kai dėl gręžinių konstrukcijos negalima vykdyti reguliarių lygių matavimų, rekomenduotina numatyti vandens lygio matavimą gręžinio techninio remonto metu. Vandens cheminės sudėties tyrimai. Mineralinio vandens mėginiai vandens cheminės sudėties tyrimams atlikti turi būti imami iš visų naudojamų gręžinių (šaltinių) ne rečiau negu vieną kartą per metus, jeigu nėra priežasčių, dėl kurių monitoringo programoje būtų numatytas dažnesnis vandens mėginių paėmimas. 16

18 Laboratorinių tyrimų metu turi būti nustatoma bendroji vandens cheminė sudėtis ir junginiai, kuriuos reglamentuoja higienos norma HN 28:1998. Monitoringo programose turi būti nurodytos laboratorijos, kuriose bus atliekami laboratoriniai vandens cheminės sudėties tyrimai. Laboratorijos privalo turėti atitinkamos institucijos leidimą tam tikriems tyrimams atlikti PoŽeminĖs hidrosferos sausinimo objektai Požeminės hidrosferos sausinimas yra atliekamas kasant naudingąsias iškasenas ir atliekant inžinerinius darbus. Pastaruoju atveju monitoringo organizavimo pagrindas yra galimo poveikio aplinkai įvertinimo išvados. Požeminio vandens monitoringas turėtų būti organizuojamas tik išimtiniais atvejais, kai numatoma, kad grunto sausinimas objekte gali pakenkti aplinkinių gyventojų vartojamo geriamojo vandens ištekliams (pvz., šulinių išsekimas ir kt.). Požeminio vandens monitoringo programos turėtų būti rengiamos, įvertinus tai, kad (1) pagrindinis poveikio aplinkai faktorius yra požeminio vandens lygio žeminimas, (2) sausinamas tik gruntinis vandeningasis sluoksnis, (3) vandens lygio pažeminimo amplitudė nėra didelė. Monitoringo programos struktūra analogiška aprašytajai ankstesniame poskyryje. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą poveikio specifiką, pagrindinis monitoringo tikslas poveikio aplinkiniams gruntinio vandens vartotojams įvertinimas. Kiti galimi monitoringo tikslai gali būti poveikis upių nuotėkiui ir paviršinio vandens telkiniams, ekosistemoms ar net ir gilesniems vandeningiesiems sluoksniams. Rengiant monitoringo programą, pirmiausiai būtina numatyti numatomo monitoringo tipą. Pagal hidrogeologines sąlygas, sausinimo pobūdį ir padėtį kitų požeminio vandens vartotojų atžvilgiu objektai gali būti skirstomi į dvi grupes: objektai, kurių veiklos pasekmės nekelia grėsmės konkretiems aplinkos objektams ir kitiems požeminio vandens vartotojams; objektai, kurių veiklos pasekmės kelia grėsmę minėtiems aplinkos objektams ir požeminio vandens vartotojams. Monitoringo tinklas. Platesnis monitoringo tinklas, esantis už objekto ribų, numatomas tik antros grupės objektų atveju. Pirmos grupės objektų atveju visi būtini matavimai ir stebėjimai rekomenduotini atlikti pačiame objekte. Į monitoringo tinklą gali būti įtrauktas objekto apylinkėse gruntiniame vandeningajame sluoksnyje įrengtas stebėjimų ar kitos paskirties gręžinys (šulinys). Rekomenduotina monitoringo tinklo schema yra stebėjimo gręžinių spindulys (skersainis), nukreiptas poveikio zonoje esančio aplinkos objekto ar požeminio vandens vartotojo link. Kai tokių objektų yra daugiau, minėtas spindulys nukreipiamas pagrindinio aplinkos apsaugos objekto ar geriamojo vandens vartotojo linkme. Poveikio mastas kitiems objektams nustatomas analogijos būdu arba atlikus hidrogeologinius skaičiavimus. 17

19 Spindulio kryptimi, priklausomai nuo vietos hidrogeologinių sąlygų ir atstumo iki poveikio objekto, turi būti ne daugiau kaip 3 stebėjimo gręžiniai. Kai spindulio kryptis labai skiriasi nuo sausinimo darbų plėtros krypties, papildomi stebėjimo gręžiniai gali būti numatyti pastarąja kryptimi. Monitoringo apimtys ir vykdymo metodika. Monitoringo sudėtis ir apimtys priklauso nuo objekto keliamos grėsmės kitiems aplinkos objektams ir gruntinio vandens vartotojams. Pagrindiniai sausinimo objektų monitoringo etapai yra šie: išsiurbiamo (drenuojamo) vandens kiekio apskaita; vandens lygio matavimas; vandens cheminės sudėties tyrimai. Sausinimo objektų atveju tvarkoma mėnesinė išsiurbiamo vandens kiekio apskaita. Kai gruntinis vanduo iš objekto yra šalinamas išcentrinio veikimo siurbliais, vandens kiekis gali būti apskaičiuojamas pagal siurblių našumą ir jų veikimo trukmė. Kai gruntinis vanduo yra šalinamas naudojant atviras drenas, rekomenduotina įrengti vandens matavimo punktus, kuriuose ištekančio vandens kiekis būtų nustatomas pagal tėkmės greitį ir drenos skerspjūvio plotą. Rekomenduotinas matavimų dažnumas ne mažiau kaip 3 kartai per mėnesį. Vandens lygio matavimo pirmos grupės objektų atveju gali būti atliekamas tik paties objekto teritorijoje, vandens šalinimo vietoje. Antros grupės objektų atveju gruntinio vandens lygis matuojamas visuose stebėjimo gręžiniuose. Rekomenduotinas vandens lygio matavimo dažnumas 3 5 kartai per mėnesį. Vandens cheminės sudėties tyrimai rekomenduotini tik išimtiniais atvejais, esant antros grupės objektams, kai dėl hidrogeologinių sąlygų specifikos galimas gruntinio vandens teršimas ūkinės veiklos produktais. Vandens cheminės sudėties tyrimai turėtų būti atliekami tik artimiausiame stebėjimų gręžinyje, įrengtame gruntinio srauto judėjimo kryptimi. Rekomenduotinas tyrimų dažnumas kartą per metus, jeigu nėra priežasčių, dėl kurių tyrimus reikėtų atlikti dažniau. Numatant požeminio vandens monitoringą, būtina atsižvelgti į gruntinio vandens slūgsojimo sąlygas, sausinimo tempą ir turimus technologinius junginius. Kai gruntinis vanduo yra prie pat žemės paviršiaus, ne giliau kaip 0,1 0,3 m, vanduo gręžiniuose žiemą užšąla. Tokia situacija yra tipiška durpių karjerams. Šiais atvejais rekomenduotina monitoringą vykdyti tik šiltuoju metų laiku. Atsižvelgiant į tai, kad sausinant gruntinį vandeningąjį sluoksnį drenažiniais grioviais, požeminio vandens filtracijos režimas stabilizuojasi, rekomenduotina ciklinė monitoringo vykdymo tvarka. Monitoringas planuojamas visiems metams. Atliekama monitoringo rezultatų analizė ir įvertinimas. Jeigu iš rezultatų analizės matyti, kad gruntinio vandens filtracija vyksta stacionaraus režimo sąlygomis, kitas monitoringo ciklas kartojamas po 3 5 metų. Naujas monitoringo ciklas kartojamas kiekvieną kartą, kai rekonstruojama drenažinė sistema. 18

20 3. Monitoringo duomenų analizė ir Įvertinimas Monitoringo programose turi būti nurodyti monitoringo duomenų analizės ir vertinimo etapai. Kadangi ūkio subjektų požeminio vandens monitoringo programos rengiamos 3 5 metams, kompleksinė monitoringo duomenų analizė atliekama baigiamaisiais monitoringo programos įgyvendinimo metais. Pagal šios analizės rezultatus rengiama nauja monitoringo programa. Monitoringo programose gali būti numatyti tarpiniai monitoringo duomenų analizės ir vertinimo etapai. Prevencinio (taršos židiniai) ir išplėstinio (vandenvietės) monitoringų atvejais rekomenduotinas kasmetinės tarpinės ataskaitos. Kitais atvejais tarpinis monitoringo informacijos vertinimas nėra būtinas. Tačiau pradėjus naujo objekto monitoringą, kartais yra labai svarbu įvertinti pirmuo-sius stebėjimų rezultatus ir, esant reikalui, pagal juos patikslinti tolesnius monitoringo darbus. Tais atvejais po pirmųjų monitoringo vykdymo metų turėtų būti numatomas tarpinis monitoringo duomenų vertinimas ir pagal jo rezultatus tikslinami kiti vertinimo etapai. 4. MONITORINGO DUOMENŲ TEIKIMAS Pagal Aplinkos monitoringo įstatymą ūkio subjektų požeminio vandens monitoringo informacija teikiama Lietuvos geologijos tarnybai jos nustatyta tvarka [1 (12.3 str.)]. Monitoringo informacija taip pat teikiama savivaldos institucijoms [1 (12.1str.)]. Informacijos teikimo savivaldybėms tvarka bus reglamentuota savivaldybės monitoringo nuostatuose. Pagrindinis monitoringo duomenų teikimo Lietuvos geologijos tarnybai nuostatos yra pateiktos dokumente Ūkio subjektų požeminio vandens monitoringo vykdymo tvarka [3]. Šiose rekomendacijose pateikta tik techninio pobūdžio monitoringo duomenų tiekimo tvarka. Stebėjimo gręžiniai turi būti įregistruoti valstybiniame registre Gręžinys ir turėti žemės gelmių registro numerį. Gręžiniai į registrą įtraukiami pateikus nustatytos formos gręžinio pasą [5]. Šachtiniai šuliniai, kai juose atliekami stebėjimai, registruojami užpildant nustatytos formos pasą [5]. Vandens debitų apskaitos bei vandens lygio matavimo eksploataciniuose gręžiniuose duomenys nurodomi statistinės atskaitomybės formoje 1 PV. Stebėjimo gręžinių bei kito tipo vandens matavimo punktų požeminio vandens lygio matavimo duomenys registruojami tam tikros formos žurnaluose (3 priedas). Vandens debitų apskaitos, bei kitų matavimo punktų duomenys pateikiami Lietuvos geologijos tarnybai ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Stebėjimo gręžinių vandens lygio matavimo duomenys ir vandens cheminės sudėties tyrimų duomenys pateikiami pasibaigus kalendoriniams metams. Pageidautina, kad visi stebėjimų ir matavimų duomenys būtų pateikti kompiuterinėse laikmenose, jų perdavimo tvarką suderinus su Lietuvos geologijos tarnyba. 19

21 PAGRINDINIAI ŪKIO SUBJEKTŲ MONITORINGĄ REGLAMENTUOJANTYS ĮSTATYMAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 1. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas. Valstybės žinios, 1997, Nr Gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo ir gamtos išteklių naudojimo limitų bei leistinos taršos į aplinką normatyvų nustatymo tvarka. LAND Valstybės žinios, 1999, Nr Ūkio subjektų požeminio vandens monitoringo vykdymo tvarka. Valstybės žinios, 1999, Nr Atliekų tvarkymo taisyklės. Valstybės žinios, 1999, Nr Požeminio vandens monitoringas: metodinės rekomendacijos / Sudarė: A. Domaševičius, J. Giedraitienė, V. Gregorauskienė ir kt.; ats. red. K. Kadūnas; Lietuvos geologijos tarnyba. Vilnius, p. 20

22 1 PRIEDAS Žmogaus ŪkinĖs veiklos Įtakos požeminiam vandeniui indikatoriai Ūkinės veiklos tipas (pramonės ar taršos šaltinio rūšis) Chemijos pramonė Fizinių ir cheminių vandens savybių pokyčiai. Pagrindinių jonų koncentracijų didėjimas, specifinių medžiagų požeminiame vandenyje atsiradimas Taršos požymiai (taršos rodikliai) Padidintos mikroelementų koncentracijos; naujų mikroelementų susidarymas vandenyje Medžio apdirbimo pramonė Maisto pramonė Labai diferencijuoti ir priklauso nuo gaminamos produkcijos savybių, naudojamos žaliavos, gaminamų produktų, taikomų technologijų, produkcijos sandėliavimo ir transportavimo sistemos, atliekų utilizacijos, nuotėkų valymo metodų ir t. t. Pvz.: bendrosios mineralizacijos, bendrojo kietumo, vandens agresyvumo ir el. laidumo, oksidacinių savybių didėjimas, skonio ir kvapo pasikeitimas, BDS ir ChDS augimas. SO 4 2+, Cl -, HCO 3-, CO 3 2-, Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Fe 3+, azoto ir fosforo junginių kiekio didėjimas, detergentų, formaldehidų, chlororganinių junginių, H 2 S ir kt. atsiradimas. Labai pastebimas vandens mineralizacijos padidėjimas, jo nuspalvinimas, skonio ir kvapo pasikeitimas, padidintos ChDS-o reikšmės, auga ph. CO 3 2-, HCO 3-, Na +, K +, Cl -, padidintos azotinių junginių reikšmės, SO Organinių specifinių medžiagų, pvz: terpenų, organinių rūgščių, cukrų, aldehidų, alkoholio, metano, be to, fenolių, formaldehidų, metanolio, timolio, fufurolio ir kt. Pvz: plastmasinių dirbinių gamyba: Cd, Li, Se, Sn. Detergentų gamyba: Cd, Li. Trąšų gamyba: Cd, Cr, Cu, F, Hg, Mn, Ni, Pb, Se, Zn. Gumos pramonė: Cu, B, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Sr, Zn, bei Br, J, Mn, Tl, Pb, Sb, V. Vaistų pramonė: As, Br, Co, Cu, J, Sr, W, Zn. Ba, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sn, Zn. Labai diferencijuota, priklauso nuo produkcijos rūšies, naudojamos žaliavos, gaminamų produktų, gamybos technologijos, sandėliavimo ir transportavimo sistemos, atliekų utilizacijos, nuotėkų valymo metodikų ir t. t. Galimi padidinti detergentų, chlororganinių junginių kiekiai. Vandens mineralizacijos ir deguonies kiekio didėjimas, organoleptinių savybių pokyčiai didesni BDS ir ChDS dydžiai. Padidinti SO 4 2+, HCO 3-, Cl -, azoto ir fosforo junginių, Na, K, ir Fe kiekiai. Organinių rūgščių, aldehidų, alkoholio, NH 3, H 2 S atsiradimas. Gausus mikrokomponentų kompleksas priklauso nuo jų susikaupimo perdirbamose medžiagose. 21

23 1 2 3 Nerūdinių naudingųjų iškasenų perdirbimo pramonė Žemės ūkis (intensyvi žemdirbystė, gyvulininkystės kompleksai ir t. t.) Energetikos pramonė šiluminės elektrinės kuro saugyklos, degalinės; Labai diferencijuota, priklauso nuo produkcijos rūšies, naudojamos žaliavos, gaminamų produktų, gamybos technologijos, sandėliavimo ir transportavimo sistemos, atliekų utilizacijos, nuotėkų valymo metodų ir t. t. Didesnė bendroji mineralizacija, laidumas ir vandens kietumas, organoleptinių savybių pasikeitimas, didesni HCO 3-, Ca 2+, Mg 2+, Fe 3+, Mn 2+, azoto ir fosforo, sieros junginių, fenolių kiekiai, organinių medžiagų atsiradimas ir t. t. Stiklo pramonė: B, Ba, Pb, Sr, taip pat As, Bi, Co, F, Ni, Se, Tl. Keramikos pramonė: B, Ba, Bi, Co, F, Ni, Sr. Labai diferencijuota, priklauso nuo naudojamų organinių, mineralinių ir cheminių medžiagų; auginamų techninių kultūrų amžiaus, rūšies; žemdirbystės ir gyvulininkystės intensyvumo; hidrogeologinių rajono sąlygų. Didesnė bendroji mineralizacija, kietumas, didesni, azoto, fosforo, sieros junginių, magnio ir kalcio oksidų, kalcio hidrokarbinato, geležies kiekiai, BDS, ChDS ir t. t. Didesnė bendroji mineralizacija, el. laidumas ir vandens kietumas, didesni SO 4 2+ ir NO 3-, azoto junginių, Mg 2+, Ca 2+, Fe 2+, Mn 2+ jonų kiekiai. Ma-žesnės ph reikšmės. Didesnė bendroji mineralizacija, vandens organoleptinių savybių pasikeitimas. Pastebimas SO 4 2+ jonų, azoto junginių kiekio padidėjimas; naftos produktų vandenyje, fenolių, angliavandenilių ir aldehidų atsiradimas. Didesnės tos ChDS ir mažesnės ph reikšmės. Pvz: augalų apsaugos nuo kenkėjų ir ligų priemonės: As, Br, Cd, Hg, Pb, Sn, Tl, Zn. Dirbtinės trąšos: Cd, Cr, Cu, F, Hg, Mn, Ni, Pb, Se, Zn. Komposto duobės: Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn. Elementų sąrašas priklauso nuo šioje pramonėje naudojamos žaliavos. Dažniausiai pastebimi Ag, As, Be, Br, Cd, Cr, F, Fe, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Sb, V, Zn. Dažniausiai: As, B, Ba, Br, Cd, Cr, Cu, Kg, Mn, Ni, Pb, Sn, V, Zn ir kt. atominė elektrinė Radionuklidų: tričio (H-3), radioaktyviosios anglies (C rad ), cezio-137 (Cs-137), kobalto-60 (Co-60) tyrimai. Kai kurių jonų: K +, NH 4+, SO 4 2-, Cl - koncentracijų, azoto junginių didesni kiekiai; naftos produktų vandenyje atsiradimas, didesnės ChDS reikšmės. Kai kurių mikroelementų, susijusių su galvanika, didesni kiekiai vandenyje: Pb, Hg, Zn, Cu, Al, Cd. 22

24 2 PRIEDAS POTENCIALAUS TARŠOS ŠALTINIO ANKETA Objekto (taršos šaltinio) numeris:... Adresas: Apskritis Rajonas. Miestas.. Gyvenvietė Kaimas... Gatvė (Nr., Bt.)... Taršos šaltinio koordinatės (LKS-94): X: Y:. Eksploatacijos pradžia (metai):.. pabaiga (metai):.. Dabartinė būklė:.. TARŠOS ŠALTINIO ANKETA Anketos numeris Patvirtinimas Anketa užpildyta: Anketos užpildymo data:.... papildomai patikrinus nuvykus į vietą, pildant anketą pagal anksčiau atliktos inventorizacijos duomenis pirmą kartą po apžiūros nuvykus į vietą Pagal..metų inventorizacijos duomenis Atliktos (organizacijos pavadinimas) Anketą užpildė Asmuo:.... (vardas ir pavardė, asmens kodas, pareigos, parašas) Organizacija: (pavadinimas, adresas, tel., faks., el. p.) Anketą patikrino:.. (pavardė, pareigos, parašas) Savininkas Dabartinis Taršos šaltinio teritorijos savininkas (naudotojas) Asmuo:. (asmens kodas.... ) Organizacija: (pavadinimas, adresas, tel., faks., el. p.) 23

25 Atsakingas asmuo: Juridinis pavaldumas:..... Ekosistema Taršos šaltinio urbanizacijos zona:. Taršos šaltinio žemėnauda:. Taršos šaltinio lokalizacijos aplinka: atskirame sklype kompleksiškai teršiamoje teritorijoje (pramonės įmonėje, karinėje bazėje ir kt.) Padėtis gruntinio vandens atžvilgiu (iki gruntinio vandens (m)): Kiekiai Taršos šaltinio užimamas plotas ir padėtis: ilgis m plotis m aukštis m plotas..m 2 tūris...m 3 užteršto grunto storis m gylis... m Teršiančių medžiagų kiekis: inventorizacijos metu...m 3...tonos kasmetinis padidėjimas...m 3...tonos metinė apyvarta.....m 3...tonos TARŠOS ŠALTINIS, TERŠIANČIOS MEDŽIAGOS Taršos šaltinio tipas: Taršos šaltinio potipis: Padėtis aplinkos atžvilgiu:.. Grunto litologijos kodas:. Teršiančios medžiagos arba atliekos kodas: Atliekos aprašymo kodas (arba atliekos aprašymas): Atl. sklaidos galimybės kodas:... VANDENS TELKINIAI, VANDENVIETĖS, TELKINIAI, TERITORIJOS Upės baseinas:. Atstumas iki artimiausio požeminio vandens kaptažo įrenginio, m: centralizuotos vandenvietės. pavienio artezinio šulinio. šachtinio šulinio. Požeminio vandens kaptažo įrenginių kiekis 300 ir m spinduliu aplink taršos šaltinį, vnt. Kaptažinis įrenginys 300 m m centralizuotų vandenviečių pavienių artezinių šulinių šachtinių šulinių 24

26 Atstumas iki artimiausio vandens telkinio (įvardinto arba neįvardinto), m: Taršos šaltinis patenka į vandenvietės... (pavadinimas) SAZ II juostą SAZ III juostą Taršos šaltinis yra saugomoje teritorijoje (pavadinimas) Saugomos teritorijos 300 metrų spinduliu:... (pavadinimas) už. m Taršos šaltinis yra naudingųjų iškasenų telkinio teritorijoje (pavadinimas) IZOLIACINĖS DANGOS Ekranas (izoliacinė danga) po teršiančių medžiagų sankaupa ir rezervuarais: žemės paviršiuje ekrano storis, m:..... Kasinio sienelių: aeracijos arba prisotintoje zonoje ekrano storis, m:..... Dugno izoliacija: aeracijos arba prisotintoje zonoje ekrano storis, m:..... TARŠOS ŠALTINIO REGISTRAVIMO DUOMENYS Informacijos šaltinis, bibliografija: Ataskaitos pavadinimas Metai Saugojimo vieta Autoriai OBJEKTO GRAFINĖ MEDŽIAGA Grafinės medžiagos: Grafinė medžiaga Tikslumas Saugojimo vieta 25

27 REZERVUARŲ TALPOS Rezervuarų talpos požeminių: žemės paviršiuje: vnt. talpa, m 3 gylis vnt. talpa, m 3 NUOTĖKŲ VALYMAS IR UTILIZAVIMAS Nuotėkų valymas ir utilizavimas: valomas išleidimas: į centralizuotą kanalizacijos tinklą (pavadinimas) į paviršinio vandens telkinį infiltruojasi į požemį: sklaidos būdu (pavadinimas) per gręžinį TARŠOS ŠALTINIO TERITORIJOS APSAUGA Teritorijos apsauga ir būklė: teritorija aptverta įspėjamieji, draudžiamieji ženklai apsauginis griovys apsauginis pylimas VANDENS SURINKIMO SISTEMOS Vandes surinkimo iš teritorijos sistema: drenažas lietaus kanalizacijos sistema kita sistema TARŠOS ŠALTINIO PAVOJINGUMO ĮVERTINIMAS Taršos šaltinio vertinimas: * Vertinimas pavojingumo laipsnis Poreikio sfera labai pavojinga pavojinga nelabai pavojinga vertinti 3 balai 2 balai 1 balas neįmanoma Paviršinis vanduo Dirvožemis-gruntas Požeminis vanduo Poveikis gyventojų sveikatai Bendras vertinimas * taip ženklinama kryželiu. Vertinti pagal medžiagų pavojingumą, kurį nusako atliekos kodas: Q A nelabai pavojinga; Q B pavojinga; Q B H... labai pavojinga. 26

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

Projektas

Projektas Aplinkos apsaugos agentūrai ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis statusas: juridinis asmuo juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

Detaliau

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.:

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.: ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 78365 Šiauliai. Įmonės kodas 145412194. Tel. : +370 (41) 51 41 44; el.p.: matl@splius.lt; www.matl.lt. ŠIAULIŲ MUNICIPALINIS PAVIRŠINIŲ

Detaliau

Microsoft PowerPoint - ptz-seminaras_ _Manto dalis.ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - ptz-seminaras_ _Manto dalis.ppt [Read-Only] PROJEKTO UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ POVEIKIO VERTINIMAS REZULTATAI Antanas Marcinonis,, Mantas Riauka UAB GROTA 2011 10 19 Geologin s s aplinkos tarša Potencialių taršos židinių inventorizavimo rezultatai Potencialių

Detaliau

Microsoft Word - KRS_2012_metine_Babenai

Microsoft Word - KRS_2012_metine_Babenai UAB Grota Gamtos tyrimų centras Geologijos ir geografijos institutas Hidrogeologijos sektorius Babėnų buitinių atliekų sąvartyno teritorijos aplinkos monitoringas Ataskaita apie 2012 metų stebėjimo rezultatus

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Microsoft Word - BABENU SAVARTYNAS 2011_I pusm aplinkos monit.

Microsoft Word - BABENU SAVARTYNAS 2011_I pusm aplinkos monit. BABĖNŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2011 M. I PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI DALIS 1. Ūkio objekto teisinė forma, pavadinimas ir adresas: VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (adresas: Statybininkų

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

Vinter-workshop 2013

Vinter-workshop 2013 SEMINARAS DIRVOŽEMIS IR ŽMOGUS skirtas Tarptautiniams dirvožemio metams paminėti Gediminas Čyžius UAB DGE Baltic Soil and Environment Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija 2015 m. balandžio 30 d.,

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Zona_2009

Zona_2009 2009 m. oro kokyb s tyrimų zonoje apžvalga Oro kokyb s vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei zona (likusi Lietuvos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS TURINYS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioa

2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS TURINYS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioa 2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas Planuojami

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

KLAUSIMYNAS BALDU, DROZLIU PLOKSCIU GAMYBAI

KLAUSIMYNAS BALDU, DROZLIU PLOKSCIU GAMYBAI PATVIRTINTA Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. AV-17 APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ BALDŲ IR MEDIENOS PLOKŠČIŲ GAMYBAI KONTROLINIS KLAUSIMYNAS Priedas prie patikrinimo

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS INFORMACIJA ATRANKAI DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI PRIVALOMO VERTINIMO Naujo 52000m 3 naftos rezervuaro statyba Akcinės bendrovės ORLEN Lietuva, Vamzdynų ir terminalo operacijų padalinio

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 10 D. SPRENDIMU NR. T-209, KOREG

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 10 D. SPRENDIMU NR. T-209, KOREG KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 214 M. BALANDŽIO 1 D. SPRENDIMU NR. T-29, KOREGAVIMAS K-RJ-19-18-559 STADIJA: SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma Durpės Lietuvos energetikoje kaip realu? Giedrius Kavaliauskas, 2015.04.29, Kaunas Vietiniai ištekliai - durpės Pelkės Lietuvoje, % 2% 1% Naturalios pelkės Klaipeda Kaunas 44% 28% Nusausintos žemės ūkiui

Detaliau

Microsoft Word - InfApieSpr-tinklapiui.doc

Microsoft Word - InfApieSpr-tinklapiui.doc INFORMACIJA apie priimtą sprendimą dėl Pakruojo rajono Petrašiūnų III dolomito telkinyje planuojamos veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu 1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovai. AB Dolomitas,

Detaliau

dok

dok VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS N U T A R I M A S DĖL 2006 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3-92 DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS

Detaliau

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO REKOMENDACIJOS 1 lentelė. Apsaugos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys ir jo praktinis naudojimas 2017 m. Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas bendradarbiauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos strateginius veiklos

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

CL2008L0100LT bi_cp 1..1

CL2008L0100LT bi_cp 1..1 2008L0100 LT 18.11.2008 000.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/100/EB 2008 m. spalio 28 d. iš dalies keičianti

Detaliau

Tyrimu projektas

Tyrimu projektas Birutė Lisauskaitė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Jono Nepomuko g. Nr. 132, Trakai, te. 8 620 12404, e-paštas elearai@takas.lt Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO AKTUALIJOS LIETUVOS KARJERŲ ASOCIACIJA LIETUVOS DURPIŲ ĮMONIŲ ASOCIACIJA LIETUVOS PRAMONINKŲ KONFEDERACIJA Dr. Ginutis Juozapavičius,UAB GJ Magma Dr. Tatjana Kuzavinienė,

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

PipeLife Stilla (LT)

PipeLife Stilla (LT) Pipelife Stilla Triukšmą slopinanti nuotekų sistema PPHT UAB Pipelife Lietuva yra koncerno Pipelife International GmbH dukterinė įmonė. Pipelife International GmbH koncerną įkūrė ir valdo dvi įmonės Wieneberger

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

Įvadas

Įvadas GAMTOS TYRIMŲ CENTRAS GEOLOGIJOS IR GEOGRAFIJOS INSTITUTAS GEOAPLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA GEOCHEMIJOS SEKTORIUS Tvirtinu: Geologijos ir geografijos instituto vadovas Dr. Miglė Stančikaitė Vilniaus miesto

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖTVARKOS IR HIDROTECHNIKOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ KL

LIETUVOS ŽEMĖTVARKOS IR HIDROTECHNIKOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ KL LIETUVOS ŽEMĖTVARKOS IR HIDROTECHNIKOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ KLAUSIMAI Programos žymuo: E-026-16-LŽHIS Programos pavadinimas:

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) (adresas pa

Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) (adresas pa Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) starchprojektai@gmail.com (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas)

Detaliau

Sistem PVSV santrauka

Sistem PVSV santrauka UAB SISTEM VYKDOMOS IR PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS BILIŪNO G. 1, ŠLIENAVOS K., SAMYLŲ SEN., KAUNO R. SAV POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS Ūkinės veiklos organizatorius: UAB SISTEM PVSV

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI

EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI Minimalius reikalavimus iliustruojantys pavyzdžiai

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lop

ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lop ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio Eglutė direktoriaus 2018-01-15 įsakymu

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

Microsoft Word - Ch-vert-1-09.doc

Microsoft Word - Ch-vert-1-09.doc PATVIRTINTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 009 m. birželio 6 d. įsakymu (..)-V-98 009 m. EMIJS VALSTYBINI BRANDS EGZAMIN UÞDUTIES VERTINIM INSTRUKIJA Kiekvienas I dalies klausimas vertinamas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS...

TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS... TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS... 3 2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS... 3 3. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ... 3 3.1.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2019

Visuomenės informavimo ataskaita_2019 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Nuotekų

Detaliau

Preliminari Dauguvos UBR Priemoniu Programa 08 13

Preliminari Dauguvos UBR Priemoniu Programa 08 13 PRELIMINARI DAUGUVOS UPIŲ BASEINŲ RAJONO PRIEMONIŲ PROGRAMA Vilnius, 2009 rugpjūčio m n. TURINYS SANTRUMPOS...2 1. PAGRINDINöS PRIEMONöS GERAI DAUGUVOS UBR BŪKLEI PASIEKTI...4 1.1 PRIEMONöS, NUMATYTOS

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

Bioduju rinka LT ir jos pletra

Bioduju rinka LT ir jos pletra Biodujų rinka Lietuvoje ir jos plėtra Biodujų asociacijos prezidentas Virginijus Štiormer Biodujų ir energijos gamyba Lietuvoje v Nors Lietuvoje biodujų energetika plėtojama daugiau kaip 15 metų,, per

Detaliau

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U-1270-1 PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO VIADUKO STATYTOJAS: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, MOKYMO PROGRAMA I

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6 PATVIRTINTA Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-170 (Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų

Detaliau

Turinys 1. PAV atrankos ataskaita ir priedai lapų PAV atrankos ataskaita...52 lapai 1 priedas. Kvalifikacijos dokumentai...11 lapų 2 priedas. NT

Turinys 1. PAV atrankos ataskaita ir priedai lapų PAV atrankos ataskaita...52 lapai 1 priedas. Kvalifikacijos dokumentai...11 lapų 2 priedas. NT Turinys 1. PAV atrankos ataskaita ir priedai...151 lapų PAV atrankos ataskaita...52 lapai 1 priedas. Kvalifikacijos dokumentai...11 lapų 2 priedas. NT registro duomenys, sklypų planai...23 lapai 4 priedas.

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODUKTŲ VARTOJIMAS (2 priedas) Eil. Nr. Energetikos darbuotojo

Detaliau

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY UAB VIA PROJECTA Lukiškių g. 3-409, Vilnius, Lietuva Tel.: 865565992; El. paštas: info@viaprojecta.lt Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statytojo (užsakovo) adresas Projekto pavadinimas

Detaliau

Nelaimingų atsitikimų darbe analizė 2018 metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA dar

Nelaimingų atsitikimų darbe analizė 2018 metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA dar Nelaimingų atsitikimų darbe analizė metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA darbe). Įmonėse įvyko lengvi, sunkūs ir mirtini NA darbe. metų mirtinų

Detaliau