Preliminari Dauguvos UBR Priemoniu Programa 08 13

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Preliminari Dauguvos UBR Priemoniu Programa 08 13"

Transkriptas

1 PRELIMINARI DAUGUVOS UPIŲ BASEINŲ RAJONO PRIEMONIŲ PROGRAMA Vilnius, 2009 rugpjūčio m n.

2 TURINYS SANTRUMPOS PAGRINDINöS PRIEMONöS GERAI DAUGUVOS UBR BŪKLEI PASIEKTI PRIEMONöS, NUMATYTOS EUROPOS BENDRIJOS VANDENS APSAUGOS TEISöS AKTUOSE IR PERKELTOS Į LIETUVOS TEISINĘ BAZĘ Miestų nuotekų valymo direktyva (91/271/EEB) Nitratų direktyvos įgyvendinimo poveikis Geriamojo vandens direktyva (80/778/EEB), kurią pakeit direktyva 98/83/EB D l žmogaus vartojamo vandens kokyb s Paukščių ir buveinių direktyvos Maudyklų direktyva (2006/7/EC) Nuotekų dumblo direktyva (86/278/EEB) Augalų apsaugos produktų direktyva (91/414/EEB) Poveikio aplinkai vertinimo direktyva (85/337/EEB) Taršos integruotos prevencijos ir kontrol s direktyva (96/61/EEB) Stambių avarijų (SEVESO) direktyva (96/82/EEB) KITŲ DIREKTYVOS STRAIPSNIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONöS Praktin s priemon s, skirtos kaštų atsiperkamumo principui įgyvendinti (9 BVPD straipsnio reikalavimai) Priemon s, skirtos BVPD 7 straipsnio įgyvendinimui Sutelktosios taršos šaltinių ir kitos veiklos, įtakojančios vandens būklę, kontrol s priemon s Vandens pa mimo kontrol s priemon s Vandens užtvenkimo priemon s Pavojingų medžiagų kontrol s priemon s, numatytos BVPD 16 straipsnyje Atsitiktin s taršos mažinimo priemon s Priemon s, užtikrinančios, kad vandens telkinių hidromorfologin s sąlygos atitiktų reikalaujamą ekologinį statusą arba gerą ekologinį potencialą dirbtiniuose arba labai pakeistuose vandens telkiniuose Kontrol s priemon s, dirbtinai papildant požeminio vandens telkinius Priemon s vandens telkiniams, kuriuose tikriausiai nebus pasiekti pagal 4 straipsnį nustatyti aplinkosaugos reikalavimai; Detali informacija apie papildomas priemon s, kurių reikia siekiant nustatytų aplinkos apsaugos tikslų; Detali informacija apie priemones, taikytas sustabdyti jūros vandenų taršą pagal 11 straipsnio 6 dalį; Kitos pagrindin s priemon s PAPILDOMOS PRIEMONöS SĄNAUDŲ VERTINIMO PRIELAIDOS PAPILDOMOS PRIEMONöS SUTELKTOSIOS TARŠOS ŠALTINIŲ POVEIKIO MAŽINIMUI IR JŲ SĄNAUDOS PASKLIDOSIOS TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONöS HIDROMORFOLOGINöS BŪKLöS GERINIMO PRIEMONöS Žuvų pralaidų įrengimas HE turbinų keitimas Upių vingiuotumo atkūrimas PAPILDOMOS PRIEMONöS REKREACIJAI KITŲ PROGRAMŲ REGISTRAS

3 SANTRUMPOS AAA AM BDS BKE BN BP BVPD CHDS DLK DVT DUFI ES GE GIG GIS HE HKE HMT JTC Konsultantas LGT LPVT LŽI MB MHE- MNV N NSS NVĮ P PK PM Projektas PVB PVD RAAD RI RV SAZ SGV ŽŪM TKKK TU UB UBVD UBR VAK VDST VKE VMVS VVD VVG Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkos ministerija Biocheminis deguonies suvartojimas Biologiniai kokyb s elementai Bendrasis azotas Bendrasis fosforas Bendroji vandens politikos direktyva (2000/60/EB) Cheminis deguonies suvartojimas Didžiausia leidžiama koncentracija Dirbtiniai vandens telkiniai Danijos upių faunos indeksas Europos Sąjunga Gyventojų ekvivalentas Geografin s interkalibracijos grup Geografin informacin sistema Hidroelektrin s Hidromorfologiniai kokyb s elementai Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba Jūrinių tyrimų centras Projekto Lielup s, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų parengimas vykdytojai Lietuvos geologijos tarnyba Labai pakeisti vandens telkiniai Lietuvos žuvų indeksas MIKE BASIN modelis Mažoji hidroelektrin Miesto nuotekų valymas Azotas Nuotekų surinkimo sistema Nuotekų valymo įrengimai Fosforas Projekto priežiūros komitetas Pavojingos medžiagos Europos Regionin s Pl tros Fondo Ir Lietuvos Respublikos L šomis Finansuojamas projektas Lielup s, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų parengimas, pirkimo numeris: Požeminio vandens baseinas Požeminio vandens direktyva (2006/118/EB) Regiono aplinkos apsaugos departamentas Makrofitų indeksas Ribin vert Sanitarin s apsaugos zona Sąlyginis gyvulių vienetas Žem s ūkio ministerija Tarpvyriausybin klimato kaitos komisija Technin užduotis Up s baseinas Upių baseinų valdymo departamentas Upių baseinų rajonas Viršutin s-apatin s kreidos baseinas Viršutinio devono Stipinų baseinas Vandens kokyb s elementai Vandens monitoringo ir vertinimo skyrius Viršutinio-vidurinio devono baseinas Vietos veiklos grup 2

4 ĮVADAS Aplinkos apsaugos agentūra kartu su Lietuvos geologijos tarnyba pareng Dauguvos upių baseinų rajono (toliau UBR) priemonių programos projektą ir teikia jį visuomenei komentuoti. Pagal Lietuvos teis s aktų reikalavimus kiekvienam upių baseinų rajonui turi būti parengta priemonių programa vandensaugos tikslams pasiekti. Priemonių programą sudaro pagrindin s priemon s, kurios privalomos pagal visą eilę vandens sektorių reglamentuojančių ES direktyvų ir Lietuvos įstatymų reikalavimus (nuotekų valyklų ir m šlidžių statyba, subalansuotas dirvų tręšimas, s jomainos ir kt.). Jeigu, vertinant pagrindinių priemonių poveikį, nustatoma, kad jų pakaks vandensaugos tikslams pasiekti, šiomis pagrindin mis priemon mis programa ir apsiriboja. Jeigu pagrindinių priemonių nepakanka, kad vandens telkinys pasiektų vandensaugos tikslus, tuomet parenkamos papildomos priemon s, reikalingos nustatytiems vandensaugos tikslams pasiekti. Papildomos priemon s pasirenkamos atlikus ekonominio ir socialinio poveikio analizę: priemonių sąnaudų-efektyvumo ir vandensaugos tikslų sąnaudų-naudos įvertinimą. Priemon s turi būti derinamos tarpusavyje, siekiant pasirinkti kuo efektyvesnį priemonių rinkinį, leisiantį mažiausiomis sąnaudomis pasiekti užsibr žtus tikslus. Priemon s gali būti labai įvairios. Vienos jų yra grynai inžinerin s, pavyzdžiui, buities ir pramon s nuotekų valyklų statyba, vandens apsaugos juostų įrengimas, ištiesintų up s vagų renatūralizavimas ir kt. Kitos priemon s tai teisinio reguliavimo (pvz. leidimai ūkinei veiklai, upių tvenkimui bei hidroelektrinių statybai ir kt.), ekonomin s (mokesčiai, sankcijos, paskatos, subsidijos ir kt.), informacin s (seminarai, renginiai, visuomen s švietimas per spaudą, internetą) ir t.t. Teis s aktai numato kai kurių vandensaugos tikslų išimčių galimybę. Viena iš jų, nukelti v lesniam laikui (ne v liau 2027 m.) užsibr žto tikslo pasiekimą, jeigu jo pasiekti laiku neleidžia technin s galimyb s, labai dideli kaštai ar gamtin s sąlygos. Kita galima išimtis užsibr žti švelnesnius tikslus, jeigu geros būkl s pasiekimas tur s labai didelių neigiamų socialinių - ekonominių padarinių, kuriems išvengti n ra jokių kitų aplinkosauginiu požiūriu pranašesnių alternatyvų. Išimtys gali būti taikomos tik retais atvejais, atlikus ekonominę analizę bei argumentuotai įrodžius išimties būtinumą. Priemonių programų projektai, kaip ir UBR valdymo planai, turi būti derinami su atitinkamomis interesų grup mis ir visuomene. Šiame visuomen s komentarams pateikiamame Dauguvos UBR priemonių programos projekte apibūdintos pagrindin s ir pagalbin s priemon s bei nurodomi preliminarūs kai kurių priemonių kaštai. Priemonių pagrindimas, jų efektyvumo įvertinimas ir kaštai bus tikslinami kitame programos rengimo etape 2009 metų pabaigoje. To etapo metu bus nustatytos ir konkrečios priemon s, atsakingi vykdytojai ir priemonių įgyvendinimo terminai m. viduryje bus parengtas galutinis Dauguvos UBR priemonių programos projektas, kuris bus teikiamas LR Vyriausybei tvirtinti. Patvirtinta priemonių programa bus įgyvendinama m. laikotarpiu. Įgyvendinus programoje numatytas priemones bus analizuojama, kokių aplinkosaugos rezultatų jomis buvo pasiekta. Monitoringo priemon mis bus vertinama, ar visuose vandens telkiniuose pasiekti jiems nustatyti vandensaugos tikslai. Tiems telkiniams, kur tikslai nebuvo pasiekti, procesas prasid s iš pradžių: bus vertinama esama būkl, nustatomos problemos, jų priežastys, tikslinami tikslai ir rengiama nauja priemonių programa, turinti pad ti pasiekti nustatytus tikslus kitame etape. Tokiu būdu priemonių programa bus atnaujinama kas šešeri metai. 3

5 1. PAGRINDINöS PRIEMONöS GERAI DAUGUVOS UBR BŪKLEI PASIEKTI Pagal Bendrosios vandens politikos direktyvos 2000/60/EB VI priedo A dalį pagrindin s priemon s yra tos, kurias reikia įgyvendinti, vykdant šių direktyvų reikalavimus: 1. Maudyklų direktyva (76/160/EEB) 2. Paukščių direktyva (79/409/EEB) 3.Geriamo vandens direktyva (80/778/EEB) papildyta Direktyva (98/83/EB) 4. SEVESO II direktyva (96/82/EEB) 5. Poveikio aplinkai vertinimo direktyva (85/337/EEB) 6. Nuotekų dumblo direktyva (86/278/EEB) 7. Miesto nuotekų valymo direktyva (91/271/EEB) 8. Augalų apsaugos priemonių direktyva (91/414/EEB) 9. Nitratų direktyva (91/676/EEB) 10. Buveinių direktyva (92/43/EEB) 11. Integruotos taršos prevencijos ir kontrol s direktyva (96/61/EEB) Iš 11-os išvardintų direktyvų, kurių įgyvendinimas kartu reiškia ir pagrindinių priemonių įgyvendinimą, septynios susijusios su dideliais kaštais. Labiausiai imlios investicijoms yra Miesto nuotekų valymo ir Nitratų direktyvos, tod l jas priemonių programoje aprašysime pirmiausiai. Kitų direktyvų Paukščių, Poveikio aplinkai vertinimo, Augalų apsaugos priemonių ir Buveinių - įgyvendinimas susijęs su atitinkamų teisinių, institucinių ir procedūrinių bei kitokių, ne tokių investicijoms imlių priemonių nustatymu. 1.1 PRIEMONöS, NUMATYTOS EUROPOS BENDRIJOS VANDENS APSAUGOS TEISöS AKTUOSE IR PERKELTOS Į LIETUVOS TEISINĘ BAZĘ Šiame skyriuje bus aptariamos priemon s, kurias įgyvendinti reikalauja Europos bendrijos direktyvų sąlygoti nacionaliniai teis s aktai Miestų nuotekų valymo direktyva (91/271/EEB) Pagrindin s Miesto nuotekų valymo (MNV) direktyvos priemon s apima vandenvalos įrenginių statybą ir rekonstrukciją gyvenviet se, kurių taršos apkrova viršija 2000 g.e., siekiant, kad jų išleidžiamų nuotekų kokyb atitiktų į paviršinio vandens telkinius išleidžiamoms nuotekoms keliamus reikalavimus. Į paviršinius vandens telkinius išleidžiamų nuotekų kokyb s reikalavimai yra apibr žti Nuotekų reglamente. Remiantis AAA sudarytu sąrašu, iš viso Dauguvos UBR yra 2 aglomeracijos, kurių taršos apkrovos viršija 2000 g.e. Šių aglomeracijų NVĮ iš esm s ir yra pagrindinis MNV direktyvos reikalavimų taikymo objektas. Vertinant pagrindinių MNV direktyvos priemonių įgyvendinimo apimtis buvo remtasi šiomis prielaidomis: Įgyvendinus pagrindines MNV direktyvos priemones, visų miestų, kurių taršos apkrovos viršija g.e., išleidžiamų nuotekų kokyb atitiks Nuotekų 4

6 tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus į paviršinius vandenis išleidžiamų nuotekų kokybei; Jei aglomeracijų, kurių apkrova viršija g.e., išleidžiamų nuotekų kokyb šiuo metu (t.y m. duomenimis) atitinka Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus, ji nesikeis; Aglomeracijų, kurių taršos apkrovos siekia nuo 2000 iki g.e., nuotekose BDS 7 koncentracijos neviršys Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytų DLK. Kadangi bendrojo azoto ir bendrojo fosforo koncentracijos aglomeracijų, kurių taršos apkrovos siekia nuo 2000 iki g.e., nuotekose n ra griežtai reglamentuojamos, o ribojamos tik tuomet kai to reikia gerai vandens telkiniopriimtuvo būklei pasiekti, pagrindinių MNV direktyvos priemonių įgyvendinimas šiose aglomeracijose bendrojo azoto ir bendrojo fosforo apkrovų sumaž jimo neužtikrins. Šiuo metu atsižvelgiant į vandens telkinio priimtuvo būklę leistinos bendrojo azoto ir bendrojo fosforo koncentracijos aglomeracijų, kurių apkrovos yra nuo 2000 iki g.e., NVĮ nuotekose dar n ra nustatomos. Ši prielaida galioja tik jau veikiantiems NVĮ, nes naujai statomų NVĮ taršos apkrovos planuojamos atsižvelgiant į telkinio priimtuvo savybes. Mažesnių nei g.e. miestų NVĮ darbas bei nuotekų kokyb s parametrai pager s tik tuose miestuose, kuriuose numatyta naujų NVĮ statyba arba esamų NVĮ rekonstrukcija; Jei numatyta naujų NVĮ statyba arba esamų NVĮ rekonstrukcija mažesn je nei g.e. aglomeracijoje, jos nuotekų kokyb pagal BN ir BP atitiks griežčiausius tokio dydžio gyvenviet ms keliamus reikalavimus, t.y. BN koncentracija neviršys 20 mg/l, BP 2 mg/l. Jei nenumatyta mažesn s nei g.e. aglomeracijos NVĮ rekonstrukcija ar naujų NVĮ statyba, tokios aglomeracijos nuotekų kokyb nesikeis. Nustatant vandentvarkos sektoriui planuojamas investicijas bei planuojamus atlikti darbus remtasi LR aplinkos ministro 2008 m. rugs jo 9 d. įsakymu Nr. D1-462 (LR aplinkos ministro 2009 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. D1-172 redakcija). Šiuo metu į Dauguvos UBR paviršinio vandens telkinius išleidžiamos sutelktųjų taršos šaltinių apkrovos bei prognozuojamos apkrovos įgyvendinus pagrindines MNV direktyvos priemones pateikiamos lentel je. Aglomeracijų, kurių apkrovos viršija 2000 g.e., tarša apskaičiuota remiantis 2008 m. duomenimis, likusių taršos šaltinių 2007 m. duomenimis. Kaip matyti iš lentel je pateiktos informacijos, pagrindin s MNV direktyvos priemon s netur s įtakos sutelktosios taršos šaltinių BDS 7 ir bendrojo azoto taršos apkrovoms, jos tur tų išlikti tokios pačios. Bendrojo fosforo apkrova tur tų sumaž ti 47 proc. Sumaž jimas prognozuojamas d l sumaž siančios Visagino NVĮ, kur šiuo metu išleidžiamų nuotekų kokyb neatitinka reikalavimų pagal bendrąjį fosforą, taršos. 5

7 1.1.1 lentel. Sutelktosios taršos apkrovos Dauguvos UBR bei prognozuojamos apkrovos įgyvendinus pagrindines MNV direktyvos priemones Baseinas BDS 7, t/metus Apkrovos Bendrasis azotas, t/metus Bendrasis fosforas, t/metus Išleistuvai Dabartin apkrova Dauguva Prognozuojama po pagrindinių MNV direktyvos priemonių įgyvendinimo Aglomeracijų, kurių apkrova > g.e. 6,1 6,1 Aglomeracijų, kurių apkrova nuo 2000 iki g.e. 0,8 0,8 Aglomeracijų, kurių apkrova mažesn nei 2000 g.e. 1,4 1,4 Pramon s įmonių 55,8 55,8 Lietaus nuotekų 1,47 1,47 IŠ VISO: 65,57 65,57 Aglomeracijų, kurių apkrova > g.e. 16,4 16,4 Aglomeracijų, kurių apkrova nuo 2000 iki g.e. 1,9 1,9 Aglomeracijų, kurių apkrova mažesn nei 2000 g.e. 2,37 2,37 Pramon s įmonių 41,89 41,89 Lietaus nuotekų 1,09 1,09 IŠ VISO: 63,65 63,65 Aglomeracijų, kurių apkrova > g.e. 10,5 3,3 Aglomeracijų, kurių apkrova nuo 2000 iki g.e. 1,2 1,2 Aglomeracijų, kurių apkrova mažesn nei 2000 g.e. 0,32 0,32 Pramon s įmonių 3,21 3,21 Lietaus nuotekų 0,18 0,18 IŠ VISO: 15,41 8,21 Pagrindinių MNV direktyvos priemonių įgyvendinimo poveikis vandens telkinių kokybei Prognozuojama, kad po pagrindinių MNV direktyvos priemonių įgyvendinimo sumaž s į Drūkšių ežerą Visagino NVĮ išleidžiama bendrojo fosforo taršos apkrova, tuo tarpu į upes išleidžiamos sutelktosios taršos apkrovos nepakis. Tod l pagrindin mis Dauguvos UBR up mis iš Lietuvos teritorijos išplukdomos taršos apkrovos po pagrindinių MNV direktyvos priemonių įgyvendinimo tur tų išlikti nepakitusios. Šiuo metu Laukesos-Nikajos, Dysnos ir Birv tos up mis pernešamos taršos apkrovos pateiktos lentel je lentel. Pagrindin mis Dauguvos UBR up mis pernešamos taršos apkrovos Up BDS 7, t/metus NH 4, t/metus NO 3, t/metus BP, t/metus Laukesa-Nikaja 98 1,15 44,3 3,5 Dysna 206 3,4 75,4 4,7 Birv ta ,6 IŠ VISO: ,55 222,7 16,8 6

8 Nitratų direktyvos įgyvendinimo poveikis Nitratų direktyvos įgyvendinimo poveikis buvo įvertintas prognozuojant vandens telkinių būkl s pokyčius d l direktyvoje numatytų priemonių įgyvendinimo. Vandens telkinių būkl s prognozavimas atliktas pasitelkiant matematinį modeliavimą. Vandens būkl s pokyčiai dabartin s situacijos atžvilgiu buvo apskaičiuoti atsižvelgiant į planuojamų įgyvendinti priemonių efektyvumą ir apimtis. Pagrindinių Nitratų direktyvos priemonių sąrašas bei šių priemonių įgyvendinimo perspektyvos ir apimtys Lietuvoje pateikiamos lentel je. Lentel je taipogi pateikiama informacija apie numatomų įgyvendinti priemonių poveikį ir efektyvumą. Nustatyti kiekvienos priemon s efektyvumą yra gana sud tinga, nes jį apsprendžia daug faktorių, tokių kaip gamtin s sąlygos, ūkininkavimo metodai ir pobūdis. D l šios priežasties, numatytas priemonių efektyvumas skirtinguose ūkiuose gali skirtis. Nitratų direktyvos poveikio prognozavimui naudotos priemonių efektyvumo vert s buvo nustatytos remiantis apibendrintais kitose šalyse (JK ir Danijoje) atliktų tyrimų rezultatais. Kaip matyti iš lentel je pateiktos informacijos, daugelis pagrindinių Nitratų direktyvos priemonių netur s arba tur s nežymų poveikį taršos apkrovoms. Pagrindin poveikį tur sianti priemon bus m šlidžių statyba daugiau nei 10 SG turinčiuose ūkiuose. 7

9 1.1.3 lentel. Pagrindinių Nitratų direktyvos priemonių sąrašas bei jų efektyvumas Nr. Reikalavimas Įgyvendinimas Poveikis taršos apkrovoms Fermose turi būti įrengtos m šlid s (išskyrus turinčias gilius tvartus). M šlid s (aikštel s, rezervuaro ar lagūnos tipo) turi būti tokios talpos, kad jose tilptų kiaulių ir paukščių 8 m nesių m šlas, o galvijų, arklių, avių ir kitų gyvūnų 6 m nesių m šlas. Fermose turi būti įrengtos m šlid s (išskyrus turinčias gilius tvartus) M šlid s (aikštel s, rezervuaro ar lagūnos tipo) turi būti tokios talpos, kad jose tilptų kiaulių ir paukščių 8 m nesių m šlas, o galvijų, arklių, avių ir kitų gyvūnų 6 m nesių m šlas. Per metus į dirvą patenkančio (tręšiant OT, ganant gyvulius) bendrojo azoto (Nb) kiekis negali viršyti 170 kg/ha. Organin s trąšos neturi būti skleidžiamos nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 1 d., taip pat ant įšalusios, įmirkusios ir apsnigtos žem s. Išimtiniais atvejais, esant sausam, šiltam ir ilgam rudeniui, kai laukai ariami v liau, arba ankstyvam ir šiltam pavasariui, kai laukai ariami anksčiau, leidžiama dirvas tręšti OT atitinkamai v liau arba anksčiau, prieš tai informavus RAAD rajono aplinkos apsaugos agentūrą. Negalima tręšti, jei Kai laikoma daugiau kaip 300 SG, iki 2008 m. sausio 1 d. Kai laikoma nuo 10 iki 300 SG, iki 2012 m. sausio 1 d. Visiems gyvulininkyst s ūkiams Visiems gyvulininkyst s ūkiams Ūkiuose, laikančiuose daugiau nei 300 SG sumaž jusi nitratų azoto ir bendrojo fosforo apkrovos. M šlą paskleidžiant tuo metu, kada yra mažiausia paviršinio nuot kio tikimyb, galimas amonio azoto ir BDS apkrovų sumaž jimas. Priemon efektyvi tik tuomet, kai m šlas yra paskleidžiamas tinkamu laiku, jį įterpiant, saugiu atstumu nuo vandens telkinių. Priemon jau iš dalies įgyvendinta. Ūkiuose, laikančiuose daugiau nei 10 SG sumaž s nitratų azoto ir bendrojo fosforo apkrovos. M šlą paskleidžiant tuo metu, kada yra mažiausia paviršinio nuot kio tikimyb, galimas amonio azoto ir BDS apkrovų sumaž jimas. Priemon efektyvi tik tuomet, kai m šlas yra paskleidžiamas tinkamu laiku, jį įterpiant, saugiu atstumu nuo vandens telkinių. Ši priemon poveikio netur s arba jos poveikis bus labai menkas, nes, remiantis dabartiniais duomenimis, 170 kg/ha apkrova šiuo metu n ra viršijama. Priimama, kad organinių trąšų skleidimas laukuose ant įšalusios žem s šiuo metu n ra plačiai paplitęs, nes trąšų poreikis pas liams šiuo laikotarpiu yra minimalus. Tik tinas taršos apkrovų sumaž jimas įgyvendinus priemonę, % Priimta, kad ūkiuose, kuriuose yra įrengtos m šlid s, taršos apkrovos yra 20% mažesn s nei ūkiuose neturinčiuose m šlidžių. Gyvulių taršos apkrovos ūkiuose, kuriuose ši priemon bus taikoma, sumaž s 20-30%. N ra N ra 8

10 Nr. Reikalavimas Įgyvendinimas Poveikis taršos apkrovoms 5 v jas pučia link netoli esančios gyvenamosios vietos. Rekomenduotina OT tręšti tik darbo dienomis. Privalomi reikalavimus atitinkantys tręšimo planai. Ūkiai, tręšiantys m šlu daugiau kaip 150 ha žem s ūkio naudmenų per metus, o taip pat ūkiai, kurie tręšimui naudoja 200 ir daugiau SG generuojamą m šlą arba per metus tręšimui sunaudoja organinių trąšų, kuriose yra 20 t ir daugiau BN Pagrindinis tręšimo planų tikslas yra sustabdyti pernelyg intensyvų tręšimą, tačiau kol kas tręšimo planuose turi būti nurodomas tik sunaudojamų organinių trąšų kiekis, tod l ši priemon nebus efektyvi tol, kol į tręšimo planus nebus įtrauktos mineralin s trąšos Tik tinas taršos apkrovų sumaž jimas įgyvendinus priemonę, % N ra Pasirinktas tręšimo būdas turi užtikrinti tolygų trąšų paskleidimą ir minimalų tręšimo poveikį aplinkai. Tirštas ir pusiau skystas m šlas, paskleistas ant dirvos paviršiaus, po jo paskleidimo turi būti įterptas ne v liau kaip per 12 valandų Draudžiama tręšti organin mis trąšomis paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose bei arčiau kaip 2 m iki melioracijos griovių šlaitų viršutinių briaunų 50 proc. ploto turi būti aps ta žiemojančiais (žieminiais ir daugiamečiais) augalais Gyvulių tankis ūkyje neturi būti didesnis kaip 1,7 SG vienam hektarui žem s ūkio naudmenų Visiems gyvulininkyst s ūkiams Visiems gyvulininkyst s ūkiams Ūkiuose, turinčiuose daugiau kaip 15 ha ariamos žem s Visiems gyvulininkyst s ūkiams 10 Turi būti taikomos priešerozin s s jomainos Kalvoto reljefo ūkiuose M šlo įterpimas neturi arba turi netgi neigiamą poveikį azoto apkrovoms, nes įterpiant m šlą neišgaruoja ir į dirvožemį patenka amonio azotas. Įterpimo poveikis bendrojo fosforo apkrovoms yra įskaičiuotas į m šlidžių statybos poveikį D l nedidelio SG tankio, tręšimas paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose n ra tikslingas, tod l, manoma, n ra plačiai paplitęs Šiuo metu šis reikalavimas jau yra tenkinamas. Pagal deklaracijas 2004 m. žieminiai pas liai ir pievos, ganyklos už m 63,1 proc. visų deklaruotų plotų, 2005 m. 60,6 proc., 2006 m. 58,2 proc., o 2007 m. 60,2 proc.. Šiuo metu SG tankis neviršija 1,7 SG/ha Sumažina azoto, fosforo junginių bei skendinčių dalelių patekimą į vandens telkinius Azoto apkrovos nesikeis, poveikis bendrojo fosforo apkrovoms siekia apie 5%, jis įskaičiuotas į m šlidžių statybos poveikį. N ra N ra N ra Tik tinas taršos skendinčiomis dalel mis ir fosforu sumaž jimas 9

11 Geriamojo vandens direktyva (80/778/EEB), kurią pakeit direktyva 98/83/EB D l žmogaus vartojamo vandens kokyb s Direktyva siekia apsaugoti ES (tame tarpe ir Lietuvos) vandens vartotojų sveikatą ir užtikrinti, kad geriamas vanduo visoje Europoje būtų sveikas, švarus ir saugus gerti. Direktyvoje reikalaujama pastoviai tirti vandenyje esančius mikrobiologinius ir cheminius parametrus. Teis s aktai, į kuriuos perkelti direktyvos reikalavimai Geriamojo vandens įstatymas, priimtas 2001 liepos 10 d. (Įstatymas), Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, priimtas 2006 liepos 13 d. (Įstatymas); Nuotekų tvarkymo reglamentas, priimtas Aplinkos ministro 2006 m. geguž s 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Reglamentas), pakeistas 2009 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-386 (Pakeitimas) LR Aplinkos ministro įsakymas 2009 m. liepos 2d. Nr. D1-380 d l LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-636 D l vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl tros planų rengimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo (Pakeitimas); Valstybin s maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 643 D l valstybin s geriamojo vandens kontrol s tvarkos patvirtinimo (Įsakymas) perkeliami specifiniai direktyvos reikalavimai d l geriamojo vandens kokyb s kontrol s; LR Sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-455 D l Lietuvos higienos normos HN 24:2003 Geriamojo vandens saugos ir kokyb s reikalavimai patvirtinimo (Higienos norma) ir 2007 m. lapkričio 29 d. Nr. V- 965 pakeitimas (Pakeitimas); LR Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. V-613 D l Lietuvos higienos normos HN 44:2006 Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra patvirtinimo (Higienos norma). Savivaldybių pareigą organizuoti geriamojo vandens tiekimą nustatantis 2008 m. rugs jo 15d. Nr. X-1722 Vietos savivaldos įstatymas, pakeistas 2008 m. lapkričio 14 d. Nr. X-1830 (Įstatymas). Trumpas priemonių apibūdinimas Geriamojo vandens kokyb s kontrol. Ši priemon yra įgyvendinama remiantis Higienos normos HN 24:2003 reikalavimais. Higienos normoje nustatomi geriamojo vandens kokyb s reikalavimai (chemin sud tis, kokyb s vertinimų skaičius per metus, analiz s metodai ir kt.). Geriamojo vandens kokybę Lietuvoje kontroliuoja Valstybin maisto ir veterinarijos tarnyba. Senų nenaudojamų eksploatacinių gręžinių likvidavimas m. gruodžio 23 d. LR aplinkos ministro įsakymas Nr. 417 D l Lietuvos aplinkos apsaugos Normatyvinio dokumento LAND 4-99 tvirtinimo (Įsakymas) ir pakeitimas 2008 m. gruodžio 9 d. Nr. D1-672 (Pakeitimas) Teis s akte nustatyta senų nenaudojamų eksploatacinių gręžinių, kurie gali tapti potencialiais požeminio vandens taršos židiniais, likvidavimo tvarka. Gręžinių likvidavimo tvarką kontroliuoja Aplinkos ministerija. Sanitarin s vandenviečių apsaugos zonos (SAZ) įrengimas. SAZ rengiamos ir įteisinamos pagal higienos normos HN 44:2006 Vandenviečių sanitarinių apsaugos 10

12 zonų nustatymas ir priežiūra reikalavimus. Kiekvienai vandenvietei yra nustatoma sanitarin apsaugos zona, kurią sudaro trys juostos: griežto režimo apsaugos juosta (1-oji) arčiausiai kaptažo įrenginių esanti juosta, skirta apsaugoti vandenvietę ir joje esančius požeminio vandens kaptažo įrenginius nuo tyčin s ar atsitiktin s taršos, kurioje draudžiama ūkin ir kita veikla, nesusijusi su vandens pa mimu, gerinimu ir tiekimu; mikrobin s taršos apribojimo juosta (2-oji) sanitarin s apsaugos zonos juosta, kurioje ribojama mikrobin ir chemin tarša; chemin s taršos apribojimo juosta (3-ioji) sanitarin s apsaugos zonos juosta, kurioje ribojama chemin tarša; Savivaldyb, kurios teritorijoje yra vandenviet, organizuoja vandenviet s SAZ steigimą ir apsaugą pagal Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo reikalavimus. Kai vandenviet s SAZ ribos yra kelių savivaldybių teritorijose, vandenviet s SAZ steigimą ir apsaugą koordinuoja apskrities viršininkas, jei SAZ yra kelių apskričių teritorijose apskrities, kurios teritorijoje yra vandenviet, viršininkas. Teis s aktų nustatyta tvarka parengtas, suderintas ir patvirtintas vandenviet s SAZ specialusis planas registruojamas savivaldyb s teritorijų planavimo dokumentų registre ir Žem s gelmių registre. Patvirtintos vandenviečių SAZ juostos turi būti žymimos rengiant kitus teritorijų planavimo dokumentus, o ūkin veikla reguliuojama pagal higienos normoje HN 44:2006 nustatytus apribojimus ir kitus teis s aktus. Svarbi priemon yra SAZ įsteigimo ir įteisinimo kontrol, nes iki šiol Dauguvos UBR kaip numatyta HN 44:2006 n ra įteisinta n viena vandenviečių sanitarin s apsaugos zona. Direktyvos įgyvendinimo rezultatai 2008 rugpjūčio 27 d. Vyriausyb patvirtino Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo m. pl tros strategiją. Esmin s geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo pl tros nuostatos atitinka 2005 m. LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Vandentvarkos ūkio (vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo) pl tros strategijos nuostatas. Naująja strategija siekiama, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas 2015 metais siektų ne mažiau kaip 95 proc. visų šalies gyventojų, viešai tiekiamo geriamojo vandens atitikimas saugos ir kokyb s reikalavimams - ne mažiau 100 proc. Direktyvos įgyvendinimo sąnaudos Nors geriamo vandens tiekimo sistemos yra nuolat gerinamos, plečiamos ir atnaujinamos, pavyzdžiui, statomi geležies šalinimo įrenginiai, rekonstruojami ir plečiami vamzdynai, šiems tikslams skirtų l šų netur tume priskirti Geriamo vandens direktyvos įgyvendinimo tiesiogin ms sąnaudoms, kadangi tiekiamas požeminis vanduo Lietuvoje yra tinkamos kokyb s. Kita vertus, l šų geriamo vandens sistemų palaikymui ir pl timui reikia nuolat, tod l jų poreikį, kaip poreikį bazinio scenarijaus įgyvendinimui, tur tume įtraukti į bendrus skaičiavimus Paukščių ir buveinių direktyvos Lietuvos paukščių rūšių klasifikaciniame sąraše yra 358 paukščių rūšys. Kaip teigiama Lietuvos Paukščių direktyvos įgyvendinimo metų ataskaitoje, pagal Direktyvos Priedą II/1 yra 20 registruotų paukščių rūšių, pagal Priedą II/2 54, Priedą III/1 4 ir Priedą III/2 17. Dauguvos UBR yra 8 teritorijos svarbios paukščių apsaugai. 11

13 Teis s aktai, į kuriuos perkelti direktyvos reikalavimai Paukščių apsaugos pagrindai nustatomi: Lietuvos Saugomų teritorijų įstatyme, patvirtintame 1993 m. lapkričio 9 d. ir paskutinį kartą pakeistame 2001 m. gruodžio 4d., (Įstatymas); 2004 m. kovo 15 d. priimtame LR Vyriausyb s nutarime Nr. 276, patvirtinančiame Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatus nauja redakcija 2006 m. balandžio 19 d. Nr. 380 (Nuostatai); Aplinkos ministro įsakymu 2008 m. liepos 2 d. Nr. D1-358 D l paukščių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijų patvirtinimo (Kriterijai), ir pakeistu 2008 m. spalio 13 d. Nr. D1-531 (Pakeitimas) reglamentuojančiu paukščių apsaugos teritorijų parinkimą. Kai kurios Paukščių direktyvos priemon s yra apibūdintos žemiau. Trumpas priemonių apibūdinimas Saugomų teritorijų steigimas. Vyriausyb s nutarimu Nr. 276 patvirtintuose Bendruosiuose buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatuose nurodyta, jog paukščių apsaugai svarbios teritorijos steigiamos tam, kad savo buvein se būtų išsaugotos saugomos paukščių rūšys. Be to turi būti saugomos ir paukščių migracijai svarbūs plotai. Už saugomų teritorijų steigimą Lietuvoje yra atsakinga Valstybin saugomų teritorijų tarnyba. Paukščių apsaugai svarbios teritorijos buvo patvirtintos Vyriausyb s nutarimu Nr. 819 (Nutarimas). Šiuo teis s aktu buvo patvirtintos 77 paukščių apsaugai svarbios teritorijos. Pilnas saugomų teritorijų sąrašas ir žem lapiai su tiksliomis teritorijų ribomis pateikti Vyriausyb s nutarime Nr. 819 (Žin., 2006, Nr ). Saugomų teritorijų gamtotvarkos planų sudarymas. Vyriausyb s nutarimu Nr. 276 patvirtintuose nuostatuose reikalaujama užtikrinti, kad būtų išvengta natūralių buveinių ir saugomų rūšių apsaugos būkl s blog jimo. Tam reikia parengti saugomų teritorijų gamtotvarkos planus bei kitus strateginius planavimo dokumentus. Gamtotvarkos planai tvirtinami Aplinkos ministro įsakymu, juose nustatant atsakingas institucijas ir galimus l šų šaltinius. Buveinių direktyva (92/43/EEB) Teis s aktai, į kuriuos perkelti direktyvos reikalavimai Buveinių apsaugą taip pat reglamentuoja Lietuvos saugomų teritorijų įstatymas, patvirtintas 1993 m. lapkričio 9 d. ir paskutinį kartą pakeistas 2001 m. gruodžio 4 d., (Įstatymas); LR Vyriausyb s 2004 kovo 15 d. nutarimas Nr. 276 d l Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo ir paskutinį kartą pakeistas 2006 m. balandžio 19 d. Nr. 380 (Nuostatai) patvirtina Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatus; Aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. Nr. D1-358 įsakymas D l paukščių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijų patvirtinimo (Kriterijai), ir pakeistas 2008 m. spalio 13 d. Nr. D1-531 (Pakeitimas) reglamentuoja buveinių apsaugos teritorijų parinkimo kriterijus. Trumpas priemonių apibūdinimas Buveinių apsaugai svarbių teritorijų steigimas, siekiant apsaugoti ar atkurti saugomų gyvūnų ir augalų rūšių buveines LR vyriausyb s nutarimu Nr. 276 patvirtintuose Bendruosiuose buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų 12

14 nuostatuose nurodyta, jog buveinių apsaugai svarbios teritorijos turi būti steigiamos siekiant apsaugoti ir atkurti gamtines augalų ir gyvūnų buveines. Už saugomų teritorijų steigimą Lietuvoje yra atsakinga Valstybin saugomų teritorijų tarnyba. Buveinių apsaugai svarbios teritorijos buvo patvirtintos Ministro įsakymu Nr. D1-302 (Žin., 2005, Nr ) (Įsakymas), kuris buvo keistas 2006 m. įsakymu nr. D1-518 (pakeitimas). Dauguvos UBR įsteigta 17 teritorijų svarbių buveinių apsaugai. Buveinių gamtotvarkos planų parengimas. Vyriausyb s nutarimu Nr. 276 patvirtintuose nuostatuose reikalaujama užtikrinti, kad būtų išvengta natūralių buveinių ir saugomų rūšių apsaugos būkl s blog jimo. Tam reikia parengti saugomų teritorijų gamtotvarkos planus ar kitus strateginius planavimo dokumentus, kuriuose numatomos konkrečios gamtotvarkos priemon s. Natura 2000 teritorijų tinklas Natura 2000 tai Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklas, kuris jungia natūralias buveines bei rūšis labai svarbias visos Europos biologinei įvairovei. Jis pl tojamas įgyvendinant Europos Sąjungos direktyvų D l laukinių paukščių apsaugos (79/409/EEC) ir D l natūralių buveinių ir laukin s faunos bei floros apsaugos (92/43/EEC) reikalavimus. Abi direktyvos reikalauja įsteigti specialias saugomas teritorijas, skirtas saugoti tam tikras biologines rūšis arba svarbias buveines. Natura 2000 teritorijų tinklas Lietuvoje kuriamas integruojant jį į esamą nacionalinę saugomų teritorijų sistemą. Šiuo metu Natura 2000 teritorijų statusas daugiausia yra suteiktas esamoms saugomoms teritorijoms (rezervatams, draustiniams, nacionaliniams ir regioniniams parkams) arba jų dalims. Kaip min ta Dauguvos UBR įsteigtos 8 svarbios paukščių apsaugai teritorijos ir 17 teritorijų svarbių buveinių apsaugai. Direktyvų įgyvendinimo rezultatai Be specialių paukščių ir buveinių apsaugai skirtų teritorijų steigimo įgyvendinama daugelis kitokių tam labai reikalingų priemonių: rengiami specialūs apsaugos projektai (pavyzdžiui, kuriami lizdai ar pravedami kursai norintiems pažinti ir steb ti paukščius), taikomos subsidijos žemdirbiams, įsipareigojantiems tam tikromis priemon mis saugoti paukščius, vykdomi mokymai, įgyvendinami moksliniai projektai ir leidžiamos publikacijos. Kiekvienais metais Aplinkos ministras patvirtina monitoringo planą stebimų paukščių sąrašą ir monitoringo vietas. Taip pat taikomos priemon s ir kituose sektoriuose. Pavyzdžiui, Kaimo pl tros plane metams buvo numatyta, kad ūkininkai gali gauti kompensacijas už tam tikrus ūkininkavimo apribojimus, kurie svarbūs paukščių buvein ms. Iš keturių agroaplinkosauginių priemonių programų dvi buvo tiesiogiai susiję su paukščių apsauga: viena programa skirta vandens telkinių pakrančių juostų apsaugai ir tvarkymui, o kita kraštovaizdžio tvarkymui. Deja, d l palyginti nedidelių mok jimų ir nepakankamo informuotumo tik 349 ūkininkai prisijung prie šių programų; pagal specifinius reikalavimus buvo tvarkoma 3123 ha. Parama saugomų teritorijų srityje yra susijusi su intervencijų sritimi Saugomų miškingų teritorijų ekologin s pusiausvyros gerinimas ir išlaikymas. Šiai sričiai Lietuvoje buvo faktiškai skirta 35 proc. visos 1.3. priemon s paramos (50,2 mln. Lt), palyginti su 1 proc. ES struktūrin s paramos vidurkiu aplinkosaugos srityje kitose šalyse. 13

15 Maudyklų direktyva (2006/7/EC) Šioje direktyvoje reikalaujama, kad Valstyb s nar s įteisintų oficialias maudyklas ir imtųsi visų būtinų priemonių tinkamai maudyklų vandens kokybei užtikrinti. Tarp Maudyklų direktyvoje nustatytų parametrų n ra tokių vandens kokyb s parametrų kaip N, P ar BDS, tačiau įtraukti tie parametrai, kurie apibūdina mikrobiologinę vandens kokybę ir gali tur ti įtakos besimaudančių žmonių sveikatai. Teis s aktai, į kuriuos perkelti direktyvos reikalavimai Lietuvos higienos norma HN 92:2007 Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokyb patvirtinta Lietuvos sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2007 m. gruodžio 21 d. Nr. V-1055 (Higienos norma) su pakeitimu 2009 m. geguž s 26 d. Nr. V-408 (Pakeitimas). Dar vienas dokumentas, reglamentuojantis praktinį Maudyklų direktyvos priemonių įgyvendinimą yra Maudyklų vandens kokyb s steb senos programa tvirtinama kas dveji metai. Pagrindinis Programos tikslas maudyklų vandens kokyb s vertinimas, bendros valdymo strategijos, rekreacinių vandens telkinių politikos rengimas bei naujų maudyklų steigimas. Svarbiausios Maudyklų direktyvos įgyvendinimo priemon s yra: Maudyklų vandens kokyb s steb jimas, Visuomen s informavimas apie maudyklų vandens kokybę. Maudyklų įteisinimas, Maudyklų vandens kokyb s gerinimas ir blogos kokyb s vandens atstatymas iki geros būkl s, Informacin s sistemos apie maudyklas kūrimas. Trumpas priemonių apibūdinimas Maudyklų vandens kokyb s steb jimas. Vykdant metų maudyklų steb senos programą Lietuvoje buvo stebimos 149 maudyklos, iš kurių: 15 - pajūrio priekrančių (10 proc.), 26 up s (17 proc.), 73 ežerai (49 proc.), tvenkiniai, karjerai, užtvankos 35 (24 proc.). Iš 149 maudyklų reguliariai steb tos 114 maudyklos, tai sudaro 77 proc., nereguliariai 23 (15 proc.), iš viso nesteb ta - 12 (8 proc.). Parengta maudyklų vandens kokyb s steb senos metų programa, kuri birželio 25 dieną apsvarstyta Lietuvos Respublikos Vyriausyb s pos dyje. Šios programos tikslas - išsaugoti ir pagerinti maudyklų vandens kokybę, sudarant saugias sąlygas žmonių sveikatai. Programos uždaviniai: tobulinti maudyklų vandens kokyb s steb senos valdymą, sistemingai steb ti ir analizuoti maudyklų mikrobiologinę ir cheminę taršą, nustatyti trumpalaik s taršos arba išskirtinių situacijų atvejus, atlikti maudyklų vandens kokyb s vertinimą, klasifikaciją ir sudaryti charakteristikų aprašus, teikti visuomenei bei valdžios ir valdymo institucijoms informaciją apie maudyklų vandens kokybę, trumpalaik s taršos ir išskirtinių situacijų atvejus. Informacijos apie maudyklų vandens kokybę teikimas visuomenei. Informacija apie vandens kokybę Lietuvos visuomenei teikiama žiniasklaidoje. Valstybin visuomen s sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos oficialią informaciją teikia Interneto svetain je ( Be to, informacija apie maudyklų vandens kokybę yra pastoviai skelbiama spaudoje bei Higienos instituto interneto svetain je ( Maudyklų įteisinimas metais įteisintų maudyklų Lietuvoje buvo 99. Europos Komisijai teikiamoje ataskaitoje Dauguvos UBR priskiriamos keturios maudyklos. 14

16 Maudyklų vandens kokyb s gerinimas ir blogos kokyb s vandens atstatymas iki geros būkl s. Pagrindin direktyva, kurios įgyvendinimas sąlygoja ir maudyklų vandens kokybę tai Miestų nuotekų valymo direktyva, tod l jos įgyvendinimo priemon s kartu gerina ir esamų bei potencialių maudyklų vandens kokybę. Informacin s sistemos apie maudyklas kūrimas. Kol kas informacin sistema yra gana elementari: keičiamasi būtina informacija tarp suinteresuotų žinybų, įskaitant ir savivaldybes. Šiuo metu planuojama prisijungti prie Aplinkos apsaugos agentūros tvarkomos duomenų baz s / informacin s sistemos Nuotekų dumblo direktyva (86/278/EEB) Direktyva nurodo, kokiomis sąlygomis nuotekų dumblą galima panaudoti žemdirbyst je bei nustato sunkiųjų metalų dirvoje, kuri bus tręšiama, kiekį. Direktyvoje taip pat nustatyta, kokios sunkiųjų metalų koncentracijos gali būti dumble ir kokie maksimalūs kiekiai sunkiųjų metalų gali patekti į dirvą per metus. Direktyvos įgyvendinimas tur tų pad ti riboti sunkiųjų metalų, esančių nuotekų dumble, patekimą į dirvožemį metais atliktoje nuotekų dumblo panaudojimo galimybių studijoje ( Investment programme for sludge management in Lithuania, Sweco BKG, Vilnius 2006) analizuojami keli nuotekų dumblo tvarkymo būdai, ir pabr žiama, kad dumblo panaudojimas žem s ūkyje arba pažeistų teritorijų atstatymui n ra pati geriausia dumblo panaudojimo alternatyva. Programoje pasirinkta prioritetin schema pirmiausiai numato dumblo panaudojimą energijos gavybai. Esant poreikiui, būtų galimyb s panaudoti dumblą žem s ūkyje, energetinio miško tręšimui arba pažeistų teritorijų atstatymui. Programoje taip pat numatyta kad tiktai I ir II kategorijos dumblas (klasifikuojant pagal LAND nurodymus) gal tų būti panaudojamas žem ūkyje. Teis s aktai, į kuriuos perkelti direktyvos reikalavimai Tręšimo planų rengimas, sunkiųjų metalų kiekio nuotekų dumble ir dirvožemyje analizavimas numatytas normatyviniame dokumente LAND Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai, kuris patvirtintas Aplinkos ministro 2001 birželio 28 d. įsakymu Nr. 349 ir pakeistas 2005 lapkričio 28 d. įsakymu Nr. D1-575 (LAND). Trumpas priemonių apibūdinimas Tręšimo planai. Normatyviniame dokumente LAND nurodyta, kad asmenys, ketinantys naudoti nuotekų dumblą žemdirbyst s reikm ms, turi parengti tręšimo planus, kurie turi būti suderinti su Regionų aplinkos apsaugos departamentais (RAAD). Tręšimo planai rengiami 6 metams. Šiuose planuose turi būti pateikta informacija apie dirvos analiz s rezultatus ir maksimalias sunkiųjų metalų koncentracijas, kurios gali patekti į dirvožemį, tręšiant jį nuotekų dumblu. Nežinoma, kiek tręšimo planų yra parengiama ir suderinama su RAAD kasmet, tod l reikia griežtinti planų rengimo apskaitą ir kontrolę. Dumblo sud ties tyrimai, duomenų saugojimas, pavojingų medžiagų iš mimas iš vartojimo ir uždraudimas. Dumblo tiek jai privalo vykdyti nuotekų dumblo kokyb s apskaitą, kaupti informaciją apie dumblo apdorojimo būdus, dumblo kiekį, naudojimą ir kt. Be to turi būti kaupiama informacija apie šių sunkiųjų metalų koncentracijas dumble: Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Hg. LAND nurodoma, kad 15

17 nuotekų dumblas gali būti suskirstytas į tris kategorijas, priklausomai nuo sunkiųjų metalų koncentracijų dumble Augalų apsaugos produktų direktyva (91/414/EEB) Direktyvos reikalavimai susiję su augalų apsaugos produktų įteisinimu, tiekimu į rinką, naudojimu ir kontrole. Lietuvoje gali būti tiekiami į rinką ir naudojami tik patvirtinti augalų apsaugos produktai, o įmon s, ketinančios tiekti į rinką augalų apsaugos produktus, turi įsigyti specialius leidimus. Visi produktai turi būti naudojami tokiomis sąlygomis, kurios nurodytos etiket je, be to turi būti laikomasi Geros augalų apsaugos produktų naudojimo praktikos. Šiuo metu Lietuvoje įregistruota 215 augalų apsaugos produktų ir 140 veikliųjų medžiagų, kurios gali būti galų apsaugos produktų sud tyje. N ra žinoma, kiek augalų apsaugos produktų sunaudojama Dauguvos UBR baseinuose, tačiau tik tina, kad daugiausiai jų sunaudojama intensyvios žemdirbyst s teritorijose. Daroma prielaida, kad herbicidai ir augalų augimo reguliatoriai daugiausiai yra naudojami dideliuose intensyvios žemdirbyst s ūkiuose, tod l šių produktų per metus suvartojamas kiekis nuolat did ja. Sunku prognozuoti, kaip augalų apsaugos produktai paveiks paviršinio ir požeminio vandens kokybę. Šis poveikis sumaž tų, jeigu augalų apsaugos produktai būtų naudojami tinkamai, pagal Geros augalų apsaugos produktų naudojimo praktikos kodekso rekomendacijas. Valstybin augalų apsaugos tarnyba kontroliuoja, kaip naudojami augalų apsaugos produktai. Teis s aktai, į kuriuos perkelti direktyvos reikalavimai Augalų apsaugos įstatymas Nr. IX-1761, kurio nauja redakcija priimta 2003 spalio 14 d (Įstatymas); Žem s ūkio ministro 2004 balandžio m n. 19 d. įsakymas Nr. 3D-187 d l veikliųjų medžiagų, kurios gali būti augalų apsaugos produktų sud tyje, sąrašo su 2009 m. birželio16 d. pakeitimais (Sąrašas). Trumpas priemonių apibūdinimas Augalų apsaugos produktų patvirtinimas. Augalų apsaugos produktai turi būti patvirtinti prieš tiekiant juos į rinką. Augalų apsaugos produktuose esančios veikliosios medžiagos yra patvirtinamos Žem s ūkio ministerijos įsakymais. Šiuo metu Lietuvoje yra patvirtinta virš 150 veikliųjų medžiagų, kurios gali būti augalų apsaugos produktų sud tyje lentel. Lietuvoje patvirtintų augalų apsaugos produktų skaičius Produktas Produktai, autorizuoti profesionaliam naudojimui Produktai, autorizuoti individualiam naudojimui Insekticidai 15 7 Fungicidai Beicai 18 Herbicidai Augimo reguliatoriai 7 Defoliantai 1 Kita 3 Iš viso

18 Augalų apsaugos produktų ženklinimas. Augalų apsaugos įstatyme nurodomi detalūs reikalavimai augalų apsaugos produktų ženklinimui. Be kita ko, ant etiket s turi būti nurodytas veikliosios medžiagos pavadinimas ir kiekis, informacija apie pavojų sveikatai ir aplinkai bei rekomendacijos, kaip naudoti produktą. Geros augalų apsaugos praktikos taikymas. Geros augalų apsaugos praktikos taisykl s buvo patvirtintos Žem s ūkio ministro įsakymu Nr. 3D m. balandžio 26 d. (Įsakymas). Valstybin augalų apsaugos tarnyba kasmet ūkininkams organizuoja seminarus ir mokymus, kuriuose skatina vadovautis Geros augalų apsaugos praktikos taisykl mis. Augalų apsaugos produktų naudojimo kontrol. Valstybin augalų apsaugos tarnyba kontroliuoja, kaip naudojami augalų apsaugos produktai. Kitos priemon s yra: augalų apsaugos priemonių poveikio tyrimai, analiz, kenksmingų medžiagų iš mimas iš naudojimo ir uždraudimas Poveikio aplinkai vertinimo direktyva (85/337/EEB) Pagrindinis direktyvos tikslas yra įvertinti viešuosius ar privačius projektus, kurie gali tur ti reikšmingą poveikį aplinkai. Pagal direktyvos reikalavimus visos Valstyb s nar s turi imtis priemonių, būtinų užtikrinti, kad prieš duodant sutikimą veiklai projektams, galintiems tur ti reikšmingo poveikio aplinkai, reikia atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras. Be kitų veiksmų atliekant PAV reikia įvertinti tiesioginį ir netiesioginį poveikį vandens aplinkai. Atsakinga institucija, įvertinusi poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, priima sprendimą, ar planuojama ūkin veikla leistina pasirinktoje teritorijoje. Jeigu sprendimas yra neigiamas, prad ti ūkin s veiklos toje teritorijoje negalima. Poveikio aplinkai vertinimas yra prevencin priemon, skirta ūkin s veiklos poveikio aplinkos komponentams, įskaitant ir paviršinius vandens telkinius bei požeminį vandenį, mažinimui. Poveikis aplinkai sumaž ja pasirenkant tinkamiausią teritoriją, technologijas ir statybos sprendimus bei objekto eksploatavimo sąlygas. Teis s aktai, į kuriuos perkelti direktyvos reikalavimai Direktyvos reikalavimai buvo perkelti į kelis Lietuvos teis s aktus, kurių svarbiausias yra Planuojamos ūkin s veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Įstatymas), priimtas 1996 m. rugpjūčio 15 d. ir paskutinis papildymas 2008 m. birželio 30 d. Nr. X-1654 (pakeitimas). Įstatyme nurodyti du ekonominių veiklų sąrašai, kur pirmame sąraše yra tos ekonomin s veiklos, kurioms prieš pradedant veiklą privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Antrame sąraše išvardintos ekonomin s veiklos, kurioms būtina atlikti atrankos procedūras. Trumpas priemonių apibūdinimas Pagal direktyvos reikalavimus, visos Valstyb s nar s turi imtis priemonių, būtinų užtikrinti, kad prieš duodant sutikimą veiklai projektai, galintys tur ti reikšmingo poveikio aplinkai, siekiant nustatyti galimą jų poveikį turi praeiti poveikio aplinkai vertinimo procedūras. Poveikio aplinkai vertinimas Lietuvoje atliekamas nuo 1996 metų, kai buvo priimtas įstatymas. 17

19 1.1.9 Taršos integruotos prevencijos ir kontrol s direktyva (96/61/EEB) Direktyva siekia mažinti taršą iš pramoninių šaltinių. Integruotos taršos ir prevencijos leidimas yra pagrindin TIPK direktyvoje numatyta taršos mažinimo priemon. TIPK leidimuose turi būti numatyta, kad visa įmon s veikla būtų organizuojama tausojant aplinką, t.y. juose nustatomi reikalavimai oro, vandens ir dirvožemio taršai, atliekų susidarymui, ir kt. Taisykl se, be kita ko, nustatyti reikalavimai diegti racionalų vandens naudojimą skatinančias bei taršą mažinančias priemones. Šios priemon s turi būti numatytos integruotos taršos prevencijos ir kontrol s leidimuose. Jos leidžia užtikrinti, jog aplinkai ūkin s veiklos daromas poveikis būtų sumažintas iki minimumo. Teis s aktai, į kuriuos perkelti direktyvos reikalavimai LR Aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 patvirtintos Taršos integruotos prevencijos ir kontrol s leidimų išdavimų, atnaujinimo ir panaikinimo taisykl s (Taisykl s) su paskutin mis 2008 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-693 patvirtintomis pataisomis (pakeitimas). Taisykl se nurodyta, jog visos ūkin s veiklos, išvardintos Taršos integruotos prevencijos ir kontrol s leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių I ir II prieduose nuo 2007 m. gruodžio 31 d. privalo tur ti TIPK leidimus. Kiti taršos prevenciją reglamentuojantys teis s aktai: 1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. D1-630 D l Ataskaitų apie 1996 m. rugs jo 24 d. Tarybos Direktyvos 96/61/EB d l taršos integruotos prevencijos ir kontrol s įgyvendinimą rengimo ir teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo (Įsakymas) su paskutin mis 2007 m. liepos 13 d. Nr. D1-402 patvirtintomis pataisomis (Pakeitimas); 2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. D1-526 D l Geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) įgyvendinimo įvertinimo pramon s įmon se tvarkos aprašo patvirtinimo (Įsakymas). Trumpas priemon s apibūdinimas Taršos integruotos prevencijos ir kontrol s leidimai. Leidimus turi gauti visos pramon s įmon s, vykdančios veiklą, išvardintą taisyklių I ir II prieduose. Leidimuose visų pirma reikalaujama taikyti visas prieinamas taršos prevencijos priemones bei diegti geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB). Be šių bendrųjų reikalavimų, leidimuose yra nustatytos taršos ribin s vert s. Leidimuose taip pat nustatomi reikalavimai parengti Vandens taršos prioritetin mis pavojingomis medžiagomis mažinimo programas. Dauguvos UBR yra 4 įmon s, turinčios TIPK leidimus Stambių avarijų (SEVESO) direktyva (96/82/EEB) Direktyva buvo priimta 1996 metais. Pagrindinis d mesys joje skiriamas įrenginiuose naudojamoms pavojingoms medžiagoms. Direktyva apima ir pramoninę veiklą, kur naudojamos chemin s medžiagos, ir pavojingų medžiagų saugojimą. Direktyva numato tam tikro lygio įrenginių kontrolę, priklausomai nuo to, kokie pavojingų medžiagų kiekiai naudojami įrenginyje. Jeigu įmon je laikomas pavojingų medžiagų kiekis yra mažesnis nei Direktyvoje nustatytas ribinių kiekių lygis, bus tikrinamas jos atitikimas bendrosioms sveikatos, 18

20 saugumo ir aplinkos apsaugos nuostatoms. Jeigu pavojingų medžiagų kiekis įmon je viršija viršutinę ribą, nustatytą Direktyvoje, jai bus taikomi visi Direktyvoje nustatyti reikalavimai (šaltinis: Europos civilin apsauga Teis s aktai, į kuriuos perkelti direktyvos reikalavimai LR Vyriausyb s 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 patvirtinti Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai (nauja redakcija nuo 2009 m. liepos 31d.) (Nuostatai); Priešgaisrin s apsaugos ir gelb jimo departamento 2006 m. gruodžio 29 d. Nr įsakymu patvirtinta Lietuvos Respublikos pavojingų objektų tikrinimo programa (Programa); LR Aplinkos ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. D1-207 patvirtintas Potencialiai pavojingų objektų sąrašas (Sąrašas). Trumpas priemonių apibūdinimas Avarijų likvidavimo planų ir saugos ataskaitų rengimas, avarijų prevencijos priemon s. Reglamente reikalaujama, kad įmon se, dirbančiose su pavojingomis medžiagomis, būtų rengiamos saugos ataskaitos. Saugos ataskaitose turi būti pateikti ir Avarijų prevencinių priemonių planai. Potencialiai pavojingų įrenginių sąraše Lietuvoje šiuo metu yra 21 įrenginys, kuriam taikomi Direktyvos reikalavimai. Potencialiai pavojingų įrenginių vietos parinkimas. Nuostatuose reikalaujama, jog vieta naujam įrenginiui turi būti parenkama taip, kad būtų užtikrinamas saugus atstumas iki gyvenamųjų teritorijų, judrių kelių, rekreacinių ir viešųjų teritorijų. Direktyvos įgyvendinimo kontrol. Priešgaisrin s apsaugos ir gelb jimo departamento direktoriaus įsakymu kasmet tvirtinamos pavojingų įrenginių priežiūros programos, kuriose nustatomas pavojingų įrenginių kontrol s grafikas. Naujausiu įsakymu Nr priimtu 2006 metais buvo patvirtinta Lietuvos respublikos pavojingų įrenginių kontrol s programa ir nustatytas 2007 metų kontrol s grafikas. Naujoji programa taip pat įdiegia sisteminę kontrolę, kuri tur tų užtikrinti saugią pavojingų įrenginių veiklą. Šie įrenginiai buvo prad ti kontroliuoti 2002 metais. Europos Komisijos metų ataskaitoje d l Seveso Direktyvos įgyvendinimo valstyb se nar se nurodoma, jog 2002 metais Lietuvoje buvo 14 aukštesniosios ribos įmonių, o 2005 metais šis skaičius padid jo iki 21. Visi šie įrenginiai buvo patikrinti 2005 metais, o 2006 metais buvo patikrinta 20 įrenginių KITŲ DIREKTYVOS STRAIPSNIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONöS Be pagrindinių direktyvų įgyvendinimo priemonių BVPD 11 straipsnyje reikalaujama įvertinti ir kituose direktyvos straipsniuose numatytus reikalavimus. Šių reikalavimų įgyvendinimo priemon s aprašomos žemiau Praktin s priemon s, skirtos kaštų atsiperkamumo principui įgyvendinti (9 BVPD straipsnio reikalavimai) Atskirai (sąnaudų susigrąžinimo ataskaitoje) apskaičiuotas sąnaudų finansinio susigrąžinimo lygis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje rodo, kad apskritai 19

Preliminari Lielupes UBR Priemoniu Programa 08 13

Preliminari Lielupes UBR Priemoniu Programa 08 13 PRELIMINARI LIELUPöS UPIŲ BASEINŲ RAJONO PRIEMONIŲ PROGRAMA Vilnius, 2009 rugpjūčio m n. TURINYS SANTRUMPOS...3 1. PAGRINDINöS PRIEMONöS GERAI LIELUPöS UBR BŪKLEI PASIEKTI...6 1.1 PRIEMONöS, NUMATYTOS

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.:

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.: ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 78365 Šiauliai. Įmonės kodas 145412194. Tel. : +370 (41) 51 41 44; el.p.: matl@splius.lt; www.matl.lt. ŠIAULIŲ MUNICIPALINIS PAVIRŠINIŲ

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

ATMINTINE

ATMINTINE TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR PASĖLIŲ PLOTUS, ATSKIRŲJŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ BALTĄJĮ CUKRŲ, TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ MĖSINIUS GALVIJUS IR (ARBA) MĖSINES AVIS, LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013

Detaliau

Projektas

Projektas Aplinkos apsaugos agentūrai ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis statusas: juridinis asmuo juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

Detaliau

Microsoft PowerPoint - ptz-seminaras_ _Manto dalis.ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - ptz-seminaras_ _Manto dalis.ppt [Read-Only] PROJEKTO UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ POVEIKIO VERTINIMAS REZULTATAI Antanas Marcinonis,, Mantas Riauka UAB GROTA 2011 10 19 Geologin s s aplinkos tarša Potencialių taršos židinių inventorizavimo rezultatai Potencialių

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Zona_2009

Zona_2009 2009 m. oro kokyb s tyrimų zonoje apžvalga Oro kokyb s vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei zona (likusi Lietuvos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).

Detaliau

1. ANTROPOGENINĖS TARŠOS ŠALTINIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 17

1. ANTROPOGENINĖS TARŠOS ŠALTINIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 17 1. AROPOGEIĖS ARŠOS ŠALIIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 18 išleistuvai, kuriais į paviršinius vandens telkinius buvo

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Vinter-workshop 2013

Vinter-workshop 2013 SEMINARAS DIRVOŽEMIS IR ŽMOGUS skirtas Tarptautiniams dirvožemio metams paminėti Gediminas Čyžius UAB DGE Baltic Soil and Environment Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija 2015 m. balandžio 30 d.,

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2019

Visuomenės informavimo ataskaita_2019 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Nuotekų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2016

Visuomenės informavimo ataskaita_2016 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Lietuva,

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO 2018 m. balandžio 5 d. Nr. 3D-204

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

Title of Presentation

Title of Presentation Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių pelkės paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atkūrimo darbus Tyruliai-Life LIFE12 NAT/LT/001186 Projekto rezultatai ir šios teritorijos

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO AKTUALIJOS LIETUVOS KARJERŲ ASOCIACIJA LIETUVOS DURPIŲ ĮMONIŲ ASOCIACIJA LIETUVOS PRAMONINKŲ KONFEDERACIJA Dr. Ginutis Juozapavičius,UAB GJ Magma Dr. Tatjana Kuzavinienė,

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

leidinys-v2.indd

leidinys-v2.indd 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas 2 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas UDK 338.43(474.5) Li239 Leidinyje pateikiama Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL VALSTYBINĖS APLINKOS APSAUGOS INSPEKCIJOS IR JŪRINIŲ TYRIMŲ CENTRO REORGANIZAVIMO, REORGANIZAVIMO PROJEKTO PATVIRTINIMO IR REORGANIZAVIMO KOMISIJOS

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

5

5 5. GYVULININKYSTĖ 5.1. ĮVADAS Gyvulininkystė yra žemės ūkio šaka, apimanti gyvulių, paukščių, kailinių žvėrelių veisimą, jų genetinį tobulinimą, auginimą ir naudojimą gyvulininkystės produkcijai gauti.

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8 VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas 124110246, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt, atsisk. s sk.

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Bioduju rinka LT ir jos pletra

Bioduju rinka LT ir jos pletra Biodujų rinka Lietuvoje ir jos plėtra Biodujų asociacijos prezidentas Virginijus Štiormer Biodujų ir energijos gamyba Lietuvoje v Nors Lietuvoje biodujų energetika plėtojama daugiau kaip 15 metų,, per

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

PROJEKTAS

PROJEKTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO 2017 m. vasario d. Nr. T1- Telšiai Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA VALSTYBINö SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VĮ VALSTYBöS ŽEMöS FONDAS KRAŠTOTVARKOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS PROJEKTAS: VALSTYBINIŲ

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

719347LT

719347LT ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO LATINOAMERICANA EUROPOS IR LOTYNŲ AMERIKOS PARLAMENTINö ASAMBLöJA REZOLIUCIJA Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos energetikos politika remiantis Politinių reikalų, saugumo ir

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

V.Jonusio_veiklos programa_2

V.Jonusio_veiklos programa_2 Kandidato į Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentus LASF veiklos programa 2011-2014 metams Vilnius 2011 m. kovo 21 d. LASF veiklos programa 2011-2014 Tarptautin s automobilių federacijos (FIA)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS INFORMACIJA ATRANKAI DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI PRIVALOMO VERTINIMO Naujo 52000m 3 naftos rezervuaro statyba Akcinės bendrovės ORLEN Lietuva, Vamzdynų ir terminalo operacijų padalinio

Detaliau

EU Regional Policy Regulation

EU Regional Policy Regulation TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1257/1999, priimtas 1999 m. gegužės 17 d., dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei panaikinantis

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

VEIKLOS PLANAS (Projektas) Parengė: AB Klaipėdos vanduo ekonomikos sk. viršininkė Eglė Alonderienė Tel.: El.paštas: egle.alon

VEIKLOS PLANAS (Projektas) Parengė: AB Klaipėdos vanduo ekonomikos sk. viršininkė Eglė Alonderienė Tel.: El.paštas: egle.alon 2016-2018 VEIKLOS PLANAS (Projektas) Parengė: AB Klaipėdos vanduo ekonomikos sk. viršininkė Eglė Alonderienė Tel.: +370 611 38749 El.paštas: egle.alonderiene@vanduo.lt 2016 2 1. AB KLAIPĖDOS VANDUO VYKDOMA

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas Žemėtvarkos katedra Antanas Miknius KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKA mokomoji knyga K

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas Žemėtvarkos katedra Antanas Miknius KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKA mokomoji knyga K LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas Žemėtvarkos katedra Antanas Miknius KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKA mokomoji knyga Kaunas, ardiva, 2008 UDK Antanas Miknius Kaimo plėtros

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr. 93-3999 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ PASIRENGIMO POTVYNIAMS IR POTVYNIO PADARINIAMS ŠALINTI

Detaliau

CL2008L0100LT bi_cp 1..1

CL2008L0100LT bi_cp 1..1 2008L0100 LT 18.11.2008 000.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/100/EB 2008 m. spalio 28 d. iš dalies keičianti

Detaliau

Microsoft Word - KRS_2012_metine_Babenai

Microsoft Word - KRS_2012_metine_Babenai UAB Grota Gamtos tyrimų centras Geologijos ir geografijos institutas Hidrogeologijos sektorius Babėnų buitinių atliekų sąvartyno teritorijos aplinkos monitoringas Ataskaita apie 2012 metų stebėjimo rezultatus

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen.,

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1160 DĖL RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO

Detaliau

ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS PROGRAMŲ RENGIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS VILNIUS 2000

ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS PROGRAMŲ RENGIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS VILNIUS 2000 ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS PROGRAMŲ RENGIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS VILNIUS 2000 UDK 504.43.064.36(083.13):061.5 ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS: programų rengimo metodinės

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

CL2014R0639LT bi_cp 1..1

CL2014R0639LT bi_cp 1..1 02014R0639 LT 03.07.2017 003.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

Microsoft Word - TS docx

Microsoft Word - TS docx Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA DöL UAB PAKRUOJO VANDENTIEKIS 2018 M. METINöS VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 m. balandžio 30 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

dok

dok VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS N U T A R I M A S DĖL 2006 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3-92 DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

Title of Presentation

Title of Presentation Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, nt Tyrulių paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) atkūrimo darbus (www.tyruliai-life.lt) NR. LIFE12 NAT/LT/001186 Parengė: projekto asistentė J. Liaudanskytė projekto

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-873 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYM

Suvestinė redakcija nuo iki Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYM Suvestinė redakcija nuo 2016-04-27 iki 2016-09-06 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-02, i. k. 2015-19151 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau