LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO"

Transkriptas

1 Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr , i. k ISAK0003D-38 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS TECHNINĖ PAGALBA VEIKLOS SRITIES NACIONALINIS KAIMO TINKLAS 2012 METŲ VEIKSMŲ PLANO RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2012 m. sausio 19 d. Nr. 3D-38 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr (Žin., 1998, Nr ; 2010, Nr ), 8 ir 9.2 punktais, atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL 2005 L 277, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. gruodžio 19 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1312/2011 (OL 2011 L 339, p. 1), į 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1974/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles (OL 2006 L 368, p. 15), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. liepos 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 679/2011 (OL 2011 L 185, p. 57), nuostatas ir siekdamas efektyviai panaudoti EŽŪFKP lėšas, t v i r t i n u Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemonės Techninė pagalba veiklos srities Nacionalinis kaimo tinklas 2012 metų veiksmų plano rengimo ir įgyvendinimo taisykles (pridedama). ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS KAZYS STARKEVIČIUS

2 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 3D-38 LIETUVOS KAIMO PLĖTROS METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS TECHNINĖ PAGALBA VEIKLOS SRITIES NACIONALINIS KAIMO TINKLAS 2012 METŲ VEIKSMŲ PLANO RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemonės Techninė pagalba veiklos srities Nacionalinis kaimo tinklas 2012 metų veiksmų plano rengimo ir įgyvendinimo taisyklės (toliau Taisyklės) parengtos vadovaujantis 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL 2005 L 277, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. gruodžio 19 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1312/2011 (OL 2011 L 339, p. 1), 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1974/2006, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles (OL 2006 L 368, p. 15), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. liepos 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 679/2011 (OL 2011 L 185, p. 57), 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1998/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2006 L 379, p. 5), 2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1535/2007 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje (OL 2007 L 337, p. 35), Lietuvos kaimo plėtros metų programa, patvirtinta 2007 m. spalio 19 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2007)5076 (su paskutiniais pakeitimais, patvirtintais 2009 m. gruodžio 14 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2009) 10216) (toliau Programa), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 189 Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo (Žin., 2007, Nr ; 2009, Nr ), Lietuvos kaimo plėtros metų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 (Žin., 2007, Nr ; 2009, Nr ) (toliau Programos administravimo taisyklės), Lietuvos kaimo tinklo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3D-478 (Žin., 2009, Nr ; 2011, Nr. 3-97) (toliau Tinklo nuostatai). 2. Šios Taisyklės taikomos įgyvendinant Programos priemonės Techninė pagalba (toliau Priemonė) veiklos srities Nacionalinis kaimo tinklas (toliau veiklos sritis) 2012 metų veiksmų planą, tvirtinamą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu. 3. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Programoje, Programos administravimo taisyklėse, Tinklo nuostatuose. II. VEIKLOS SRITIES TIKSLAS, UŽDAVINIAI, REMIAMOS VEIKLOS KRYPTYS 4. Veiklos srities tikslas ir uždaviniai apibrėžti Tinklo nuostatuose. 5. Pagal šią veiklos sritį remiamos Tinklo veiksmų programos (toliau Veiksmų programa) kryptys, numatytos Tinklo nuostatuose: 5.1. Pirmoji kryptis žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros patirties ir pokyčių nustatymas, rinkimas, sisteminimas, analizė, apibendrinimas ir pasiūlymų teikimas; 5.2. Antroji kryptis patirties žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros srityse ir kitos susijusios informacijos sklaida;

3 5.3. Trečioji kryptis mokymo programų rengimas vietos veiklos grupėms (toliau VVG), mokomųjų renginių, susijusių su parengtomis mokymo programomis, organizavimas, techninė ir metodinė pagalba įgyvendinant LEADER metodą; 5.4. Ketvirtoji kryptis techninė pagalba regioniniam ir tarptautiniam kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimui; 5.5. Penktoji kryptis kaimo plėtros dalyvių interesų atstovavimas Europos Sąjungos organizacijose; 5.6. Šeštoji kryptis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau Ministerija) inicijuotų projektų, susijusių su žemės ūkiu, maisto ūkiu ir kaimo plėtra, įgyvendinimas; 5.7. Septintoji kryptis Tinklo valdymas. III. LĖŠOS 2012 METŲ VEIKSMŲ PLANUI ĮGYVENDINTI IR PARAMOS DYDIS 6. Lėšos Tinklo metiniams veiksmų planams įgyvendinti skiriamos iš EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų valstybės biudžete, ir tvirtinamos Tinklo nuostatuose nustatyta tvarka. 7. Finansuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 8. Įgyvendinant 2012 metų veiksmų planą didžiausia bendra prašoma paramos suma visiems vieno pareiškėjo projektams, teikiamiems pagal pirmąją ketvirtąją kryptis, gali sudaryti: 8.1. iki 4 923,54 Eur (keturių tūkstančių devynių šimtų dvidešimt trijų eurų penkiasdešimt keturių euro centų), kai pareiškėjas yra Tinklo narys, veikiantis vietos lygmeniu, kaip apibrėžta Tinklo nuostatų 19.3 papunktyje, ir Tinklo narys, kuris vykdo veiklą mažiau negu vienerius metus, ir Tinklo narys, veikiantis regiono lygmeniu (taikoma tik savivaldybei), kaip apibrėžta Tinklo nuostatų 19.2 papunktyje; 8.2. iki 4 344,30 Eur (keturių tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt keturių eurų trisdešimt euro centų), kai pareiškėjas yra valstybės biudžetinė įstaiga, valstybės įmonė, kita valstybės įstaiga, finansuojama valstybės, mokslo institucija; 8.3. iki 5 792,40 Eur (penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų keturiasdešimt euro centų), kai pareiškėjas yra Tinklo narys, veikiantis regiono lygmeniu ir (arba) partnerystės principais, kaip apibrėžta Tinklo nuostatų 19.2 papunktyje (išskyrus savivaldybę), arba Tinklo narys, veikiantis nacionaliniu lygmeniu, neatitinkantis nė vieno Taisyklių 29.8 ir 29.9 papunkčiuose nurodyto kriterijaus; 8.4. iki 8 688,60 Eur (aštuonių tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų šešiasdešimt euro centų), kai pareiškėjas yra Tinklo narys, veikiantis nacionaliniu lygmeniu, kaip apibrėžta Tinklo nuostatų 19.1 papunktyje, ir atitinkantis bent vieną Taisyklių 29.8 papunktyje nurodytą kriterijų; 8.5. iki ,40 Eur (dvidešimt tūkstančių dviejų šimtų septyniasdešimt trijų eurų keturiasdešimt euro centų), kai pareiškėjas yra Tinklo narys, veikiantis nacionaliniu lygmeniu, kaip apibrėžta Tinklo nuostatų 19.1 papunktyje, ir atitinkantis Taisyklių 29.9 papunktyje nurodytą kriterijų, išskyrus mokslo institucijas, kaip nurodyta Taisyklių 8.2 papunktyje; 8.6. jeigu vieną projektą partnerystės pagrindais teikia keletas vietinio lygmens Tinklo narių, kaip apibrėžta Tinklo nuostatų 19.3 papunktyje (taikoma tik kaimo bendruomenei), didžiausia prašoma paramos suma projektui, teikiamam pagal pirmąją ketvirtąją kryptis, gali sudaryti iki ,70 Eur (dvidešimt keturių tūkstančių šešių šimtų septyniolikos eurų septyniasdešimt euro centų) neviršijant Taisyklių 8.1 papunktyje nustatyto limito vieno pareiškėjo projektams. Punkto pakeitimai: Nr. 3D-576, , paskelbta TAR , i. k Įgyvendinant 2012 metų veiksmų planą didžiausia prašoma paramos suma vienam pareiškėjo projektui, teikiamam pagal penktąją kryptį, gali sudaryti:

4 9.1. iki ,60 (dvidešimt trijų tūkstančių šimto šešiasdešimt devynių eurų šešiasdešimt euro centų), projektui, teikiamam visų žemdirbių grupių interesams atstovauti Europos Sąjungos žemės ūkio organizacijų komitete ir Europos Sąjungos žemės ūkio kooperatyvų generalinėje konfederacijoje (COPA-COGECA), Europos žemės savininkų organizacijoje (ELO), Europos Sąjungos žemės ūkio darbdavių skėtinėje organizacijoje (COPA-GEOPA), kai pareiškėjas yra Tinklo narys, veikiantis nacionaliniu lygmeniu, kaip apibrėžta Tinklo nuostatų 19.1 papunktyje, ir nurodytas 2012 metų veiksmų plane. Jeigu tas pats pareiškėjas atstovauja žemdirbių grupių interesams keliose minėtose organizacijose, didžiausia prašoma paramos suma kiekvienam projektui skaičiuojama atskirai; 9.2. iki 4 344,30 Eur (keturių tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt keturių eurų trisdešimt euro centų) pareiškėjo projektui, teikiamam atskirų žemdirbių grupių interesams atstovauti Kaimų partnerystės tinkle (PREPARE) ir Europos kaimiškajame aljanse (ERA), Europos jaunųjų ūkininkų taryboje (CEJA), Europos kaimo turizmo asociacijoje (EUROGITES), Europos miškų savininkų asociacijoje (CEPF), Tarptautinėje pienininkystės asociacijoje (IDF), kai pareiškėjas yra Tinklo narys, veikiantis nacionaliniu lygmeniu, kaip apibrėžta Tinklo nuostatų 19.1 papunktyje, ir nurodytas 2012 metų veiksmų plane. Jeigu tas pats pareiškėjas atstovauja žemdirbių grupių interesams keliose minėtose organizacijose, didžiausia prašoma paramos suma kiekvienam projektui skaičiuojama atskirai. Punkto pakeitimai: Nr. 3D-576, , paskelbta TAR , i. k Įgyvendinant 2012 metų veiksmų planą didžiausia prašoma paramos suma pareiškėjo projektui, teikiamam pagal šeštąją kryptį ir nurodytam 2012 metų veiksmų plane, gali sudaryti: iki 4 344,30 Eur (keturių tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt keturių eurų trisdešimt euro centų), kai organizuojami atskirų ūkio šakų (sektorių) konkursai, mugės, parodos; iki 8 688,60 Eur (aštuonių tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų šešiasdešimt euro centų), kai organizuojami respublikiniai konkursai; iki Eur (keturiolikos tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro), kai organizuojamos respublikinės mugės; iki ,50 Eur (dvidešimt vieno tūkstančio septynių šimtų dvidešimt vieno euro penkiasdešimt euro centų), kai organizuojamos respublikinės parodos; iki Eur (dvidešimt aštuonių tūkstančių devynių šimtų šešiasdešimt dviejų eurų), kai organizuojamos tarptautinės mugės; iki ,81 Eur (dviejų šimtų dvidešimt aštuonių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt devynių eurų aštuoniasdešimt vieno euro cento), kai organizuojamas Tinklo narių dalyvavimas tarptautinėje AgroBalt parodoje. Punkto pakeitimai: Nr. 3D-576, , paskelbta TAR , i. k Didžiausia paramos suma pareiškėjo projektams, teikiamiems pagal penktąją šeštąją kryptis, neįskaičiuojama į to paties pareiškėjo didžiausią galimą visų projektų paramos sumą pagal pirmąją ketvirtąją kryptis, kaip nustatyta Taisyklių 8 punkte. 12. Didžiausia paramos suma, teikiama pareiškėjui pagal septintąją kryptį, nurodyta Taisyklių punkte. Įgyvendindamas 2012 metų veiksmų planą pagal šią kryptį, pareiškėjas 2012 metų veiksmų plano įgyvendinimo laikotarpiu negali viršyti punkte nustatytų limitų. Lėšų limitas pagal septintąją kryptį skirtas tik 2012 metų veiksmų planui įgyvendinti. 13. Tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalį, kurios nepadengia paramos lėšos, pareiškėjas ir (arba) partneris turi finansuoti iš nuosavų lėšų. 14. Jeigu projekto įgyvendinimo metu vykdoma veikla, kurios metu teikiamos paslaugos ūkio subjektams nemokamai arba mažesne negu rinkos kaina, tokių paslaugų

5 teikimas suprantamas kaip de minimis pagalba ūkio subjektams. Tokiu atveju: jei nereikšminga (de minimis) pagalba teikiama ūkio subjektams, kurie verčiasi pirmine žemės ūkio produktų gamyba, vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1535/ straipsnio nuostatomis, bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vienam ūkio subjektui per einamuosius ir dvejus ankstesnius jo mokestinius metus, suma turi neviršyti Eur (septynių tūkstančių penkių šimtų eurų); Punkto pakeitimai: Nr. 3D-576, , paskelbta TAR , i. k jei nereikšminga (de minimis) pagalba teikiama ūkio subjektams, kurie verčiasi kita veikla nei pirminė žemės ūkio produktų gamyba, vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1998/ straipsnio nuostatomis, bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vienam ūkio subjektui per einamuosius ir dvejus ankstesnius jo mokestinius metus, suma turi neviršyti Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų); Punkto pakeitimai: Nr. 3D-576, , paskelbta TAR , i. k teikiant de minimis pagalbą turi būti laikomasi reglamento (EB) Nr. 1535/ straipsnio 7 dalies ir reglamento (EB) Nr. 1998/ straipsnio 5 dalies nuostatų; pareiškėjas: patikrina, ar ūkio subjektas, kuriam teikiama de minimis pagalba, atitinka visus reglamento (EB) Nr. 1535/ straipsnyje arba atitinkamai reglamento (EB) Nr. 1998/ straipsnio 1 dalyje išvardytus reikalavimus; vadovaudamasis Suteiktos valstybės pagalbos registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 (Žin., 2005, Nr ), 6 punktu ir Suteiktos valstybės pagalbos registravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1S-111 (Žin., 2005, Nr ), patikrina, ar ūkio subjektui teikiama parama neviršija leidžiamo de minimis pagalbos dydžio ir, jei de minimis pagalba teikiama ūkio subjektams, kurie verčiasi pirmine žemės ūkio produktų gamyba, reglamento (EB) Nr. 1535/2007 priede nustatytos Lietuvos žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje veikiančioms įmonėms skirtos de minimis pagalbos likusios suvestinės sumos. Jei ūkio subjektui skyrus valstybės pagalbą pagal šias taisykles būtų viršyta bendra nurodyta de minimis pagalbos suma, ūkio subjektui negali būti teikiama net ta de minimis pagalbos dalis, kuri šios ribos neviršija; informuoja ūkio subjektą apie numatomą jam skirti de minimis pagalbą Komisijos reglamento (EB) Nr. 1535/ straipsnio 1 dalyje arba atitinkamai reglamento (EB) Nr. 1998/ straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka arba apie motyvuotą sprendimą neskirti paramos; vadovaudamasis Suteiktos valstybės pagalbos registro nuostatų 13 punktu ir Suteiktos valstybės pagalbos registravimo taisyklėmis, apie suteiktą de minimis pagalbą per 3 darbo dienas praneša Suteiktos valstybės pagalbos registrui. 15. Pagal pirmąją šeštąją kryptis nepanaudojus visos skirtos paramos sumos dėl sumažėjusių projekte numatytų išlaidų vertės paramos gavėjas gali numatyti padaryti tiesiogiai su vykdoma veikla susijusias tinkamas finansuoti išlaidas, tai raštu suderinęs su Agentūra. 16. Pagal septintąją kryptį nepanaudotas lėšų limitas, kaip nurodyta Taisyklių punkte, yra grąžinamas pagal Taisyklių punkto nuostatas. IV. GALIMI PAREIŠKĖJAI, NETINKAMI PAREIŠKĖJAI, GALIMI PROJEKTO PARTNERIAI 17. Paramos gali kreiptis: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinti Tinklo nariai;

6 17.2. pagal trečiąją kryptį: Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centras Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės Techninė pagalba įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 3D- 270 (Žin., 2007, Nr ; 2009, Nr ), nustatyta tvarka projektams, susijusiems su mokymo programų rengimu VVG, mokomųjų renginių, susijusių su parengtomis mokymo programomis, organizavimu, technine ir metodine pagalba įgyvendinant LEADER metodą; Punkto pakeitimai: Nr. 3D-383, , Žin., 2012, Nr ( ), i. k ISAK003D VVG tinklas ir VVG projektams, susijusiems su technine ir metodine pagalba įgyvendinant LEADER metodą; pagal penktąją ir šeštąją kryptis Tinklo nariai, nurodyti 2012 metų veiksmų plane. 18. Parama neteikiama, kai: pareiškėjas ir (arba) projekto partneris (-iai) neatitinka Taisyklių 19 ir 29 punktų nuostatų; pareiškėjas ir (arba) partneris paramos paraiškoje ar kituose pridedamuose dokumentuose ar pagal paklausimą pateiktuose dokumentuose sąmoningai pateikė neteisingą informaciją; pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai), siekdamas palankaus sprendimo, bandė daryti įtaką paramos paraiškos vertinimą atliekančiai institucijai ar sprendimą dėl paramos skyrimo priimančiai institucijai paramos paraiškų vertinimo ar atrankos proceso metu; pareiškėjui yra iškelta byla dėl bankroto ir (arba) jis likviduojamas arba reorganizuojamas; pareiškėjas yra nesumokėjęs Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų socialinio draudimo įmokų; pareiškėjas yra neįvykdęs mokestinių įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus; pareiškėjas yra valstybės institucija, išskyrus savivaldybes, valstybės biudžetines įstaigas, valstybės įmones, kitas valstybės finansuojamas įstaigas; pareiškėjas yra VVG pagal antrąją ir ketvirtąją kryptis; yra priimtas sprendimas dėl: pareiškėjo, ketinusio ir (arba) gavusio paramą iš Specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos programos (SAPARD), Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), Žuvininkystės orientavimo finansinio instrumento, Europos žuvininkystės fondo, paramos teikimo ar sutarties sąlygų pažeidimo, apie kurį teisės aktų nustatyta tvarka buvo pranešta Europos Komisijai. Tokiu atveju pareiškėjas neturi teisės pretenduoti į paramą vienerius metus nuo galutinio sprendimo priėmimo; paramos mokėjimo nutraukimo dėl padaryto pažeidimo. Tokiu atveju pareiškėjas neturi teisės pretenduoti į paramą vienerius metus nuo galutinio sprendimo priėmimo; pareiškėjo įvykdytos nusikalstamos veikos ar administracinio teisės pažeidimo, susijusio su parama. Tokiu atveju pareiškėjas neturi teisės pretenduoti į paramą dvejus metus nuo galutinio sprendimo priėmimo; pareiškėjas dėl subjektyvių priežasčių neįvykdęs ankstesnio projekto užsibrėžtų tikslų, netenka teisės kreiptis paramos pagal veiklos sritį tol, kol bus pašalinti veiklos trūkumai. 19. Projekto partneriu gali būti nacionalinis arba užsienio viešasis juridinis asmuo (pavyzdžiui, VVG, kaimo bendruomenė, nevyriausybinė organizacija ir kt.), įskaitant Tinklo narį, privatus nacionalinis juridinis ir nacionalinis fizinis asmuo, atitinkantis Taisyklių 21 punkto nuostatą ir prisidedantis prie projekto įgyvendinimo Taisyklių 33 punkte nurodytais būdais. Taisyklių 8.6 punkte nurodytu atveju bendradarbiavimo projektą gali įgyvendinti tik

7 vietinio lygmens Tinklo nariai (taikoma tik kaimo bendruomenei), kaip apibrėžta Tinklo nuostatų 19.3 punkte (teikdamas paramos paraišką, pridedamuose dokumentuose pareiškėjas užtikrina, kad kaimo bendruomenė, ketinanti vykdyti jungtinę veiklą, veikia ne mažiau negu vienerius metus ir (arba) yra įgyvendinusi ne mažiau negu vieną projektą). V. PARTNERYSTĖ, BENDRADARBIAVIMO SUTARČIŲ SUDARYMAS 20. Pareiškėjas gali teikti paramos paraiškas individualiai arba kartu su partneriu (-iais) pagal pirmąją, antrąją, šeštąją kryptis. Pagal ketvirtąją kryptį projektą privaloma įgyvendinti su partneriu. 21. Rinkdamasis partnerį (-ius) pareiškėjas turėtų atsižvelgti į partnerio (-ių) administravimo, metodinius, finansų valdymo gebėjimus įgyvendinti projektą ir administruoti viešąsias lėšas, galimybę prisiimti įsipareigojimus. Partnerio (-ių) įtraukimas į projektą turi būti pagrįstas, nurodant, kodėl įgyvendinant projektą būtinas partnerio (-ių) dalyvavimas, partnerio (-ių) pasirinkimo priežastį ir pridėtinę projekto, įgyvendinamo su partneriu (-iais), vertę (pvz., partneris (-iai) turi reikiamą kompetenciją, lėšų ir patalpas). 22. Pareiškėjas yra tiesiogiai atsakingas už projekto rengimą, įgyvendinimą ir rezultatus neatsižvelgiant į tai, ar pareiškėjas projektą įgyvendina vienas ar su partneriu (-iais). 23. Jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais), tarp pareiškėjo ir projekto partnerio (-ių) turi būti sudaryta projektui įgyvendinti skirta bendradarbiavimo sutartis (-ys). Jei iki paramos paraiškos pateikimo dienos su pasirinktu (-ais) projekto partneriu (-iais) bendradarbiavimo sutarties (-ių) nespėta sudaryti, pateikiamas (-i) bendradarbiavimo ketinimo protokolas (-ai) ir (arba) kitas dokumentas, kuriuo įrodomos pareiškėjo ir partnerio ketinimo bendradarbiauti, partnerio prisidėjimo įgyvendinant projektą galimybės. Bendradarbiavimo sutartis (-ys) su projekto partneriu (-iais) turi būti sudaryta (-os) ir Agentūrai pateikta (-os) vėliausiai iki sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. 24. Bendradarbiavimo sutartyje įsipareigojama laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių: visi projekto partneriai turi būti perskaitę paramos paraišką ir susipažinę su bendradarbiavimo sutartyje nurodytomis savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą ir atliekant jo priežiūrą. Bendradarbiavimo sutartyje turi būti patvirtintos projekto metu sukurtų rezultatų, nupirkto ar susikurto turto ar atliktų darbų nuosavybės teisės mažiausiai penkeriems metams nuo Agentūros direktoriaus įsakymo skirti paramą įsigaliojimo dienos, jei toks turtas yra sukuriamas; pareiškėjas turi įsipareigoti projekto įgyvendinimo metu reguliariai konsultuotis su partneriu (-iais) ir nuolat jį (juos) informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą, o partneris (- iai) įsipareigoja teikti informaciją, susijusią su jo (jų) bendradarbiavimo sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu; pareiškėjas įsipareigoja visus projekto pakeitimus, turinčius įtakos projekto partnerio (-ių) įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipdamasis į Agentūrą, pirmiausia raštu suderinti su partneriu (-iais); pareiškėjas ir projekto partneris (-iai), jeigu projekto įgyvendinimo metu yra sukuriamas materialusis ilgalaikis turtas, įsipareigoja be rašytinio Agentūros sutikimo, mažiausiai penkerius metus nuo Agentūros direktoriaus įsakymo skirti paramą įsigaliojimo dienos, tą turtą saugoti ir, kaip nurodyta Taisyklių 32 punkte, nedaryti esminio projekte numatytos veiklos pakeitimo; pareiškėjas ir projekto partneris (-iai) įsipareigoja apdrausti paramos lėšomis įgytą arba sukurtą turtą, o įvykus draudžiamajam įvykiui nedelsdamas pranešti apie tai Agentūrai, kaip nustatyta Taisyklių 29.2 punkte; bendradarbiavimo sutartyje turi būti aprašyti projekto partnerio (-ių) ir pareiškėjo, jei jis prie projekto prisideda nuosavomis lėšomis, piniginio įnašo mokėjimo etapai, terminai, sumos. Tuo atveju, jeigu partneris įgyvendinant bendradarbiavimo sutartį pareiškėjui suteikia

8 neatlygintinai paslaugas, bendradarbiavimo sutartyje turi būti aprašytos partnerio suteikiamos paslaugos, jų nauda ir būtinybė projektui. Bendradarbiavimo sutartyje Taisyklių 8.6 punkte nurodytu atveju turi būti aprašyti projekto partnerio ir pareiškėjo pasidalijimas atsakomybėmis įgyvendinant projektą, partnerio sutikimas įgyvendinti bendrą projektą; bendradarbiavimo sutartyje turi būti aiškiai nurodyta, kad partneris (-iai), nusprendęs (-ę) nutraukti bendradarbiavimo sutartį, turi atlyginti pareiškėjui nuostolius, susijusius su jo (-ų) pasitraukimu iš projekto įgyvendinimo. 25. Paramos lėšas, skirtas projektui, kuris įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais), įgyvendinti, gauna pareiškėjas, t. y. finansuojamos tik pareiškėjo patirtos tinkamos finansuoti išlaidos ir pridėtinės vertės mokestis (toliau PVM) pagal Taisyklių 39 punktą. 26. Galimybė pakeisti projekto partnerį (-ius) projekto įgyvendinimo metu: jeigu projekto įgyvendinimo metu išaiškėjo ar atsirado aplinkybių, dėl kurių projekto partneris (-iai) nebeatitinka jam keliamų tinkamumo reikalavimų, arba iškilus kitų objektyvių priežasčių, dėl kurių projektas negali būti tinkamai įgyvendintas, pareiškėjas, gavęs Agentūros rašytinį sutikimą, gali vienašališkai nutraukti bendradarbiavimo sutartį su partneriu (-iais) ir partnerį (-ius) pakeisti; nutraukus ankstesnę bendradarbiavimo sutartį, pareiškėjas turi pateikti Agentūrai naują (-as) bendradarbiavimo sutartį (-is) su pasirinktu (-ais) partneriu (-iais), jeigu nėra priimtas sprendimas skirti paramą, dokumentus, nurodytus Taisyklių 23 punkte, arba įgyvendinti projektą savarankiškai; kartu su nauja bendradarbiavimo sutartimi (-imis) pareiškėjas pateikia Agentūrai papildomus dokumentus, kuriais patvirtinama partnerio (-ių) keitimo būtinybė ir jo (jų) tinkamumas pagal Taisyklių 19 ir 21 punktuose nustatytus reikalavimus, arba papildomus dokumentus, kuriais įrodoma galimybė projektą įgyvendinti savarankiškai. 27. Asmuo (-enys), dalyvaujantis kaip projekto partneris (-iai), tuo pat metu turi teisę teikti savarankišką paramos paraišką pagal kitas Programos priemones. VI. TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ KRITERIJAI 28. Projekto tinkamumo kriterijai: Tinklo komitetas, kuriam priklauso Tinklo narys, yra pateikęs rekomendaciją dėl projekto įgyvendinimo; projektas turi atitikti Priemonės veiklos srities tikslą, Veiksmų programos kryptis ir jų remiamas veiklas (projektiniame pasiūlyme numatomos vykdyti veiklos turi būti nurodytos aiškiai ir konkrečiai), bent vieną metiniame Veiksmų plane nustatytų Tinklo komiteto, kuriam priklauso Tinklo narys, prioritetų (projekto atitiktis metiniame Veiksmų plane nustatytiems Tinklo komitetų prioritetams turi būti aiškiai aprašyta projektiniame pasiūlyme ir paramos paraiškoje). Teikiant paramos paraišką projektas turi atitikti projektiniame pasiūlyme pateiktus duomenis (Veiksmų programos kryptį, projekte numatytą vykdyti veiklą (teikiant paramos paraišką, projektiniame pasiūlyme nurodytos veiklos, negali būti keičiamos ir arba papildytos naujomis), biudžetą), jeigu kitaip nėra rekomendavęs Tinklo komitetas, Taisyklių 48 punkte nustatyta tvarka. Projekto veikla ir išlaidos turi būti susijusios su remiamomis Veiksmų programos kryptimis. Pažintinės kelionės yra neremiamos; projekto veiklos turi būti aprašytos nuosekliai, suplanuotos, aiškios, projekto tikslai įvykdomi, numatyti rezultatai aiškūs; parama teikiama tik viešojo pobūdžio (ne pelno) projektams. Viešojo pobūdžio (ne pelno) projektas tai toks projektas, iš kurio pareiškėjas nesiekia gauti pelno arba gaunamas pelnas investuojamas į projekto veiklos plėtrą, tęstinumą, o tiesioginiai naudos gavėjai yra kaimo gyventojai (projekto rezultatai turi būti neatlygintinai ir viešai prieinami kaimo gyventojams). Pelno projektai tokie projektai, kuriuos įgyvendindami pareiškėjai siekia gauti ir (arba) gauna pelno, o tiesioginiai projektų naudos gavėjai yra pareiškėjai nefinansuojami;

9 28.5. projektas, pateiktas pagal ketvirtąją kryptį, tai mažiausiai dviejų partnerių (Tinklo nario ir (arba) nacionalinio, užsienio partnerio) įgyvendinama jungtinė veikla, kurios metu sukuriamas bendras rezultatas (pvz., bendrai organizuotas renginys, įvykdytas tyrimas ir kt.). 29. Tinkamumo kriterijai, taikomi pareiškėjui ir projekto partneriui, kai partneris yra Tinklo narys, Taisyklių 8.6 punkte nurodytu atveju: paramos paraišką gali teikti subjektas, atitinkantis Taisyklių 17 punkte nustatytus reikalavimus ir neatitinkantis Taisyklių 18 punkte numatytų reikalavimų; pareiškėjas turi įsipareigoti apdrausti ilgalaikį turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, ne trumpesniam kaip penkerių metų laikotarpiui nuo Agentūros direktoriaus įsakymo skirti paramą įsigaliojimo dienos: projekto įgyvendinimo laikotarpiui didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, o įgyvendinus projektą likutine verte, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas. Šis reikalavimas gali būti netaikomas, jei pareiškėjas pagrindžia, kad nėra draudimo galimybių, ir pateikia bent tris oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymus apdrausti paramos lėšomis įgytą ar sukurtą turtą; pareiškėjas turi užtikrinti, kad turi administravimo, metodinių ir finansų valdymo gebėjimų įgyvendinti projektą ir administruoti viešąsias lėšas; pareiškėjas turi būti įregistruotas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; pareiškėjas turi būti neskolingas Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, neskolingas Valstybinio socialinio draudimo fondui. Ši nuostata gali būti netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai; pareiškėjas turi užtikrinti, kad projekte numatytos išlaidos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir ES fondų; pareiškėjas tvarko ir (arba) įsipareigoja nuo Agentūros direktoriaus įsakymo skirti paramą įsigaliojimo dienos tvarkyti buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; pareiškėjas, nurodytas Taisyklių 8.4 punkte, iki paramos paraiškos pateikimo dienos turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų: bent 50 proc. pareiškėjo turimų padalinių yra Lietuvos kaimo vietovių savivaldybėse ir (arba) pareiškėjas turi iki paramos paraiškos pateikimo dienos bent po vieną registruotą narį iš ne mažiau kaip 50 proc. Lietuvos kaimo vietovių savivaldybių (pridedamuose dokumentuose pareiškėjas privalo pateikti įrodymo dokumentus); pareiškėjas atstovauja žemės ūkio, miškų ūkio ir kaimo plėtros dalyvių interesams Europos Sąjungos organizacijose nario teisėmis; pareiškėjas yra įgyvendinęs ir (arba) įgyvendina ne mažiau kaip 5 (penkis) projektus, susijusius su žemės ūkiu, kaimo plėtra ir (arba) miškų ūkiu (pridedamuose dokumentuose pareiškėjas nurodo projekto įgyvendinimo vietą, projekto pavadinimą, projekto vykdymo sutarties Nr., užsakovą ar kitą sutarties šalį). Investicinių projektų, verslo planų, veiklos aprašų rengimas pavieniams fiziniams ar juridiniams asmenims nelaikomas atitiktimi šiam kriterijui; pareiškėjo, nurodyto Taisyklių 8.5 punkte, iki paramos paraiškos pateikimo dienos pavadinime yra žodis Lietuvos ir pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos turi bent po du registruotus narius iš ne mažiau kaip 50 proc. Lietuvos kaimo vietovių savivaldybių ir (arba) pareiškėjui įstatymu ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu pavesta vykdyti su žemės ūkio, maisto ūkio, miškų ūkio, kaimo plėtros įgyvendinimu susijusias funkcijas ir (arba) pareiškėjas atstovauja žemės ūkio, maisto ūkio, miškų ūkio ir kaimo plėtros dalyvių interesams Europos Sąjungos organizacijose nario teisėmis (pridedamuose dokumentuose pareiškėjas

10 privalo pateikti įrodymo dokumentus). 30. Paramos paraišką pagal penktąją kryptį gali teikti pareiškėjas, nurodytas 2012 metų veiksmų plane. Parama teikiama Tinklo nariams, kurie Europos Sąjungos organizacijose, nurodytose veiksmų plane, atstovauja žemdirbių ir kaimo gyventojų interesams ne mažiau kaip 3 metus (pridedamuose dokumentuose pareiškėjas privalo pateikti atstovavimo įrodymo dokumentus). Pareiškėjas paramos paraiškoje turi įsipareigoti užtikrinti tinkamą informacijos, susijusios su žemdirbių ir kaimo gyventojų interesų atstovavimu ES organizacijose, sklaidą nacionaliniu mastu. 31. Paramos paraišką pagal šeštąją kryptį gali teikti pareiškėjas, nurodytas 2012 metų veiksmų plane. Pareiškėjas, teikdamas paramos paraišką pagal šeštąją kryptį, turi užtikrinti, kad turi galimybių įgyvendinti projektą (t. y. kad turi techninę bazę, projektui įgyvendinti reikalingus žmogiškuosius išteklius) ir patirties (t. y. kad yra įgyvendinęs ir (arba) yra dalyvavęs įgyvendinant veiksmų plane nurodytą renginį ne mažiau kaip 3 kartus). Pareiškėjas su paramos paraiška privalo pateikti patirties įrodymo dokumentus, pvz.: sutartis, pažymas ir kt. 32. Pareiškėjas įsipareigoja be rašytinio Agentūros sutikimo neatlikti esminio projekte numatytos veiklos, projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų pakeitimo (vykdyti projekto apraše numatytą veiklą), neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto materialiojo turto (jeigu toks turtas sukuriamas) mažiausiai penkerius metus nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. 33. Partneris (-iai) prie projekto įgyvendinimo turi prisidėti piniginiu įnašu arba neatlygintinai teikti projektui įgyvendinti reikalingas paslaugas. VII. TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS 34. Projekto pagal pirmąją šeštąją kryptis įgyvendinimo trukmė negali viršyti 12 mėnesių. Susiklosčius force majeure aplinkybėms, šis laikotarpis gali būti pratęstas iki 24 mėnesių. Projekto įgyvendinimo terminas turi būti ne vėlesnis kaip iki 2015 m. rugsėjo 1 d. Septintoji kryptis įgyvendinama įsigaliojus metiniam veiksmų planui iki kito metinio veiksmų plano įsigaliojimo dienos. 35. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos: būtinos projektui įgyvendinti, numatytos ir detaliai pagrįstos paramos paraiškoje, realios, suplanuotos atsižvelgiant į vidutinį kainų augimą per metus ir valiutų riziką; pagal pirmąją ketvirtąją kryptis patirtos ne anksčiau kaip prieš dvejus metus iki paramos paraiškos pateikimo datos. Pagal penktąją šeštąją kryptis patirtos ne anksčiau kaip nuo 2012 m. sausio 1 d. Pagal septintąją kryptį nuo 2012 metų veiksmų plano įsigaliojimo dienos. Išlaidos nefinansuojamos, jeigu parama projektui neskiriama arba išlaidos nėra nurodytos tinkamų finansuoti išlaidų kategorijų sąraše pagal Taisyklių 36 punktą, arba jei jos patirtos nesilaikant pirkimo procedūrų, numatytų Programos administravimo taisyklėse; faktiškai patirtos, užregistruotos paramos gavėjo apskaitoje ir pagrįstos išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalais arba oficialiai patvirtintomis kopijomis; suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas; perkamos prekės turi būti naujos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti aiškiai išvardytos pagal išlaidų kategorijas, o ne pateikiamos bendra suma. Išlaidų būtinumas aiškiai ir detaliai pagrindžiamas paramos paraiškoje. 36. Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos: pagal pirmąją septintąją kryptis išlaidos, susijusios su atsiskaitomosios sąskaitos, skirtos projektams įgyvendinti lėšoms pervesti, atidarymu ir aptarnavimu; jeigu vykstant į užsienio valstybes pagal šias Taisykles tinkamomis finansuoti pripažįstamos komandiruotės išlaidos, kompensuojami tokie dienpinigių dydžiai (jeigu

11 renginio organizatorius neaprūpina maistu): vykstantiems į posėdžius, specialiąsias sesijas iki 30 proc. dienpinigių normos, vykstantiems į konferencijas, seminarus, forumus, iki 15 proc. dienpinigių normos, vykstantiems į parodas, muges ir kitus renginius, iki 10 proc. dienpinigių normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 116 Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų, vykstantiems į užsienio komadiruotes (Žin., 1996, Nr ; 2008, Nr ); Papildyta punktu: Nr. 3D-218, , Žin., 2012, Nr ( ), i. k ISAK003D jei vykstant į užsienio valstybes tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos gyvenamojo ploto nuomos, apgyvendinimo (nakvynės) išlaidos, kompensuojama iki 124,54 Eur (šimto dvidešimt keturių eurų penkiasdešimt keturių euro centų) vienos paros gyvenamojo ploto nuomos, apgyvendinimo (nakvynės) išlaidų; Papildyta punktu: Nr. 3D-218, , Žin., 2012, Nr ( ), i. k ISAK003D-218 Punkto pakeitimai: Nr. 3D-576, , paskelbta TAR , i. k jeigu kanceliarinės išlaidos pagal šias Taisykles yra pripažįstamos tinkamomis finansuoti išlaidomis, jų suma negali viršyti 57,92 Eur (penkiasdešimt septynių eurų devyniasdešimt dviejų euro centų) (į šią sumą įskaičiuojamas PVM); Papildyta punktu: Nr. 3D-218, , Žin., 2012, Nr ( ), i. k ISAK003D-218 Punkto pakeitimai: Nr. 3D-576, , paskelbta TAR , i. k jeigu dalyvio mokestis pagal šias Taisykles yra pripažįstamas tinkama finansuoti išlaida ir dalyvio mokestį apima maitinimo, nakvynės ar kitos išlaidos, visos į dalyvio mokestį įeinančios išlaidos negali būti finansuojamos papildomai; Papildyta punktu: Nr. 3D-218, , Žin., 2012, Nr ( ), i. k ISAK003D pagal šias Taisykles tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos tik išlaidos už dalyvavimą renginyje renginio dienomis (pvz., tuo atveju, jeigu į renginį vykstama oro linijomis, išvykstama ne anksčiau kaip 1 dieną prieš renginį, o sugrįžtama ne vėliau kaip 1 dieną po renginio pabaigos); Papildyta punktu: Nr. 3D-218, , Žin., 2012, Nr ( ), i. k ISAK003D jeigu ryšių (įskaitant judriojo telefono, stacionariojo telefono, stacionariojo interneto, judriojo interneto ryšių) ir pašto išlaidos pagal šias Taisykles yra pripažįstamos tinkamomis finansuoti išlaidomis, projekto įgyvendinimo laikotarpiu joms gali būti skirta ne daugiau kaip 173,77 Eur (šimtas septyniasdešimt trys eurai septyniasdešimt septyni euro centai) (į šią sumą įskaičiuojamas PVM). Paramos gavėjo vidaus dokumentuose turi būti aiškiai nurodyta, kuriam darbuotojui suteikiama galimybė naudotis ryšiais ir nustatyti aiškūs limitai pagal naudojamų ryšių rūšis); Papildyta punktu: Nr. 3D-218, , Žin., 2012, Nr ( ), i. k ISAK003D-218 Punkto pakeitimai: Nr. 3D-576, , paskelbta TAR , i. k pagal pirmąją šeštąją kryptis projekto administravimo išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto administravimu. Administravimo išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai paramos paraišką teikia pareiškėjas, nurodytas Taisyklių punktuose. Kai paramos paraišką teikia pareiškėjas,

12 nurodytas Taisyklių , 9, 10 punktuose, administravimo išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Administravimo išlaidų rūšys: atlygis projektą administruojančiam (-tiems) asmeniui (-ims) (vadovui, finansininkui, administratoriui), t. y. darbo užmokestis, su juo susiję mokesčiai ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, jei projektą administruojantis (-ys) asmuo (-enys) dirba pagal darbo sutartį (-is), arba atlygis pagal paslaugų sutartį, kai administravimo paslaugas teikia Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą (-as) turintis (- ys) fizinis (-iai) asmuo (-enys), iki 289,62 Eur (dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų šešiasdešimt dviejų euro centų) visiems projektą administruojantiems asmenims; Punkto pakeitimai: Nr. 3D-576, , paskelbta TAR , i. k skelbimai spaudoje; ryšių ir pašto išlaidos; kanceliarinės išlaidos; pagal pirmąją kryptį biuro įrangos įsigijimo (jei biuro įranga nenusidėvi per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, tai likutinė vertė padengiama iš paramos gavėjo ar partnerio lėšų) ir (arba) nuomos, aptarnavimo, eksploatacijos ir remonto (projekto įgyvendinimo laikotarpiu) išlaidos. Kompiuterių ir programinės įrangos įsigijimo išlaidos yra tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jeigu pareiškėjas užtikrina projekto tęstinumą; patalpų nuomos, komunalinių paslaugų išlaidos (išskyrus įstaigas, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto); kelionės ir (ar) transporto nuomos Lietuvos teritorijoje išlaidos. Kai projektas įgyvendinamas pagal ketvirtąją kryptį, kelionės į susitikimus su partneriais ir (ar) transporto nuomos tai kelionei užsienyje, sveikatos draudimo, nakvynės išlaidos (jei susitikimas su partneriu vyksta ilgiau kaip 1 dieną), komandiruotės išlaidos (komandiruotės išlaidos kompensuojamos tik darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis). Komandiruočių išlaidos į užsienio valstybes apmokamos vadovaujantis Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 (Žin., 2004, Nr ) (toliau Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo taisyklės); projekto viešinimo išlaidos pagal pirmąją šeštąją kryptis, kaip nurodyta Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3D-191 (Žin., 2007, Nr ) (toliau Viešinimo taisyklės); tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos pagal pirmąją kryptį: taikomosios veiklos, studijų, tyrimų, naujos kompiuterinės programinės sistemos sukūrimo (sukurta programinė sistema privalo būti įdiegta Tinklo arba pareiškėjo interneto svetainėje iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos), tiesiogiai susijusių su pirmosios krypties įgyvendinimu: ekspertų samdymo išlaidos (darbo užmokestis, su juo susiję mokesčiai ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, autorinis atlyginimas ir su juo susiję mokesčiai); informacinės medžiagos (brošiūros, leidiniai, publikacijos), rengimo, leidybos ir platinimo paslaugų išlaidos (nurodant turinį, tiražą, platinimo planą, ant parengtos informacinės medžiagos privaloma naudoti Tinklo logotipą); apmokėjimas už darbą asmenims, tiesiogiai susijusiems su taikomosios veiklos, studijų, tyrimų, kompiuterinės programinės sistemos vykdymu (darbo užmokestis, su juo susiję mokesčiai ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, autorinis atlyginimas ir su juo susiję mokesčiai); kelionės ir (arba) transporto nuomos išlaidos, sveikatos draudimo išlaidos (sveikatos draudimo išlaidos taikomos tik kelionei į užsienį), komandiruotės išlaidos (komandiruotės išlaidos kompensuojamos tik darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir tuo atveju, kai yra vykstama į užsienį), kurios tiesiogiai susijusios su taikomosios veiklos,

13 studijų, tyrimų, kompiuterinės programinės sistemos vykdymu. Komandiruočių išlaidos į užsienio valstybes privalo būti apmokamos vadovaujantis Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo taisyklėmis. Lėšos komandiruotėms į užsienį gali būti skiriamos, jei taikomajai veiklai, studijoms, tyrimams, kompiuterinei programinei sistemai vykdyti būtina pasinaudoti užsienio archyvais ar kitomis unikaliomis užsienio priemonėmis, kurių nėra Lietuvoje (paramos paraiškoje pareiškėjas privalo užtikrinti dėl šių lėšų būtinybės); metodinių rekomendacijų parengimo išlaidos (išlaidos netinkamos finansuoti, kai pareiškėjas paslaugas perka iš kito Tinklo nario); teminių susitikimų, seminarų, konferencijų organizavimo išlaidos. Šios išlaidos negali viršyti 30 proc. vykdomajai veiklai numatytos sumos, nurodytos punkte, ir yra tinkamos tik tuo atveju, jeigu teminio susitikimo, seminaro, konferencijos metu yra pristatomos veiklos, nurodytos Taisyklių punkte, rezultatai arba renginio metu bus renkama informacija taikomajai veiklai, studijai, tyrimui vykdyti: atlygis lektoriui iki 33,31 Eur (trisdešimt trijų eurų trisdešimt vieno euro cento) už 1 val., teminio susitikimo, seminaro, konferencijos organizatoriams iki 17,38 Eur (septyniolikos eurų trisdešimt aštuonių euro centų) už 1 val. ir ne daugiau kaip iki 579,24 Eur (penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų dvidešimt keturių euro centų) visų renginių visiems organizatoriams (darbo užmokestis, su juo susiję mokesčiai ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, autorinis atlyginimas ir su juo susiję mokesčiai); Punkto pakeitimai: Nr. 3D-576, , paskelbta TAR , i. k lektoriaus, teminio susitikimo, seminaro, konferencijos organizatorių kelionės ir (ar) transporto išlaidos, aprūpinimas maistu renginio metu, komandiruočių išlaidos (komandiruočių išlaidos kompensuojamos tik darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis); kanceliarinės išlaidos; dalomosios medžiagos parengimas, įskaitant vertimo paslaugas, spausdinimas, įrišimas ir dauginimas (dalomoji medžiaga turi būti su Tinklo logotipu); teminių susitikimų, seminarų, konferencijų dalyvių kelionės išlaidos, aprūpinimas maistu (vienos dienos teminio susitikimo, seminaro dalyvių aprūpinimas maistu iki 7,24 Eur (septynių eurų dvidešimt keturių euro centų) asmeniui, vienos dienos nacionalinės konferencijos atveju iki 10,14 Eur (dešimties eurų keturiolikos euro centų) asmeniui, vienos dienos tarptautinės konferencijos atveju iki 14,48 Eur (keturiolikos eurų keturiasdešimt aštuonių euro centų) asmeniui; Punkto pakeitimai: Nr. 3D-576, , paskelbta TAR , i. k patalpų nuoma; įrangos, įrenginių, informacinės medžiagos demonstravimo technikos ir mechanizmų nuomos; ryšių ir pašto išlaidos; teminio susitikimo, seminaro, konferencijos vietos įrengimas (išskyrus statybos, rekonstrukcijos, infrastruktūros darbus); darbų ir paslaugų, tiesiogiai susijusių su pirmosios krypties įgyvendinimu, pirkimo išlaidos; tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos pagal antrąją kryptį: seminarų, konferencijų, mugių, mokomųjų vizitų, teminių susitikimų, informacinių dienų, parodų, atvirų durų dienų (toliau renginiai), tiesiogiai susijusių su antrosios krypties įgyvendinimu, organizavimo išlaidos. Renginiai turi būti organizuojami Lietuvos Respublikoje: atlygis lektoriui iki 33,31 Eur (trisdešimt trijų eurų trisdešimt vieno euro cento) už 1 val., renginio organizatoriams iki 17,38 Eur (septyniolikos eurų trisdešimt aštuonių euro centų) už 1 val. ir ne daugiau kaip iki 579,24 Eur (penkių šimtų septyniasdešimt

14 devynių eurų dvidešimt keturių euro centų), visų renginių visiems organizatoriams (darbo užmokestis, su juo susiję mokesčiai ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, autorinis atlyginimas ir su juo susiję mokesčiai); Punkto pakeitimai: Nr. 3D-576, , paskelbta TAR , i. k lektoriaus, renginių organizatorių kelionės ir (ar) transporto išlaidos, nakvynės išlaidos (jei renginys vyksta ilgiau kaip 1 dieną), aprūpinimas maistu renginio metu, komandiruočių išlaidos (komandiruočių išlaidos kompensuojamos tik darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis); kanceliarinės išlaidos; dalomosios medžiagos parengimas, įskaitant vertimo paslaugas, spausdinimas, rišimas ir dauginimas (ant dalomosios medžiagos privaloma naudoti Tinklo logotipą); renginių dalyvių kelionės išlaidos, aprūpinimas maistu (vienos dienos seminaro, mokomojo vizito, teminio susitikimo, informacinės dienos, atviros durų dienos dalyvių aprūpinimas maistu iki 7,24 Eur (septynių eurų dvidešimt keturių euro centų) asmeniui, vienos dienos nacionalinės konferencijos, mugės, parodos atveju iki 10,14 Eur (dešimt eurų keturiolikos euro centų) asmeniui, vienos dienos tarptautinės konferencijos, mugės, parodos atveju iki 14,48 Eur (keturiolikos eurų keturiasdešimt aštuonių euro centų), asmeniui; Punkto pakeitimai: Nr. 3D-576, , paskelbta TAR , i. k renginio dalyvių apgyvendinimo išlaidos (jei renginys vyksta ilgiau nei 1 dieną); patalpų nuoma; įrangos, įrenginių, informacinės medžiagos demonstravimo technikos ir mechanizmų nuomos; ryšių ir pašto išlaidos; renginio vietos įrengimas (išskyrus statybos, rekonstrukcijos, infrastruktūros darbus); renginio prizų išlaidos, kai yra organizuojamas konkursas (konkursas gali būti tik sudėtinė renginio, nurodyto punkte, dalis). Šios išlaidos negali viršyti 5 proc. visų tinkamų finansuoti renginio, kurio metu vyksta konkursas, išlaidų, kai paramos paraišką teikia pareiškėjas, nurodytas Taisyklių 8.1, 8.2 ir 8.3 punktuose. Kai paramos paraišką teikia pareiškėjas, nurodytas Taisyklių 8.4 ir 8.5 punktuose, šios išlaidos negali viršyti 3 proc. visų tinkamų finansuoti renginio, kurio metu vyksta konkursas, išlaidų. Piniginiai prizai neremiami; informacinės medžiagos, susijusios su antrosios krypties įgyvendinimu (brošiūros, leidiniai, publikacijos) rengimas, leidyba ir platinimas (nurodant turinį, tiražą, platinimo planą), vertimo paslaugų pirkimas (prioritetas taikomas informacinei medžiagai, kuri yra parengta bent dviem kalbomis, reprezentuoja Lietuvos ir (arba) jos atskirų vietovių žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros dalyvių veiklą (-as) (ant parengtos informacinės medžiagos privaloma naudoti Tinklo logotipą). Pranešimai spaudai, populiarinimas ir informavimas per televiziją, radijo kanalais, spaudoje, per naujienų agentūras, spaudos konferencijos yra neremiamos; naujos interneto svetainės projektavimo, kūrimo paslaugų pirkimas iki 868,86 Eur (aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų aštuoniasdešimt šešių euro centų), (vienos interneto svetainės). Ši išlaidų rūšis tinkama tik tuo atveju, kai paramos gavėjas yra kaimo bendruomenė, kuri užtikrina, kad sukurta interneto svetainė veiks bent dvejus metus (sukurtos interneto svetainės priežiūros išlaidos yra netinkamos finansuoti išlaidos) ir viešins ne tik kaimo bendruomenės veiklą, bet ir Tinklo veiklą (būtina sukurtoje interneto svetainėje naudoti Tinklo reklaminę juostą, skelbti kaimo bendruomenės ryšio duomenis (bendruosius ir

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PATVIRTINTA Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. kovo 4 d. posėdyje protokolu VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ (toliau VVG) Vietos plėtros

Detaliau

Microsoft Word - VP3-1.3-UM-05-R_ docx

Microsoft Word - VP3-1.3-UM-05-R_ docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL VP3-1.3-ŪM-05-R PRIEMONĖS VIEŠOSIOS TURIZMO INFRASTRUKTŪROS IR PASLAUGŲ PLĖTRA REGIONUOSE PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2008 m.

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V PROJEKTAS 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V IRT INFRASTRUKTŪROS OPTIMIZAVIMAS IR SAUGA PROJEKTŲ

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-873 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYM

Suvestinė redakcija nuo iki Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYM Suvestinė redakcija nuo 2016-04-27 iki 2016-09-06 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-02, i. k. 2015-19151 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTIN

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTIN LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS PRIEMONĖS NR.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Informacija apie projektų administravimą. Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui. Mokėjimo prašymų teikimas. 2019 m. balandžio 29 d. Sergej Tkačenko Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė (toliau VVG) Vietos plėtros strategija Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 2023 metų vietos

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PATVIRTINTA Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. vasario 26 d. posėdžio protokolu Nr. VVG-VALD-2019-3 VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS Šakių krašto vietos veiklos grupė (toliau

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-25

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-25 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-5 DĖL PRAŠYMŲ ATLIKTI PAIEŠKAS EUROPOS PATENTŲ TARNYBOJE

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI PATVIRTINTA Asociacijos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių 2019-04-29 susirinkimo protokolu Nr. VIS/2019-1 ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3D-383 ATSIETŲ NUO GAMYBOS PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS MOKĖJIMO TAISYKLĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUV

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUV Suvestinė redakcija nuo 2016-07-02 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21227 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS M 1:5 000 KONTROLINIŲ ŽEMĖS

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

MOD paraiškos forma

MOD paraiškos forma PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu V-277 (Paraiškos IX kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų kon

PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų kon PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR. 03.1.1-IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos inovacijų centro, asociacijos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Kaimo pletra Lietuvai integruojantis i ES

Kaimo pletra Lietuvai integruojantis i ES Biokuro gamyba alternatyvus verslas žemdirbiui Darius Liutikas Kaimo plėtros departamentas Žemės ūkio ministerija 2006 01 11 Paramos galimybės greitai augančių medžių rūšių augintojams 2004-2006 metais

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau