VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA ATASKAITA DĖL VŠĮ VILNIAUS TENISO AKADEMIJA ATLIKTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMO PA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA ATASKAITA DĖL VŠĮ VILNIAUS TENISO AKADEMIJA ATLIKTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMO PA"

Transkriptas

1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA ATASKAITA DĖL VŠĮ VILNIAUS TENISO AKADEMIJA ATLIKTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMO PATIKRINIMO 2017 m. vasario 24 d. Nr. R-05-1 Vilnius SANTRAUKA Tikrinamo subjekto pavadinimas: VšĮ Vilniaus teniso akademija (toliau Įstaiga). Patikrinimo tikslai atlikti savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo teisėtumo patikrinimą bei įvertinti, ar jos naudojamos efektyviai. Patikrinimo metu nustatyta: - Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau Savivaldybės administracija) ir Įstaiga 2016 metais pasirašė 4 sutartis dėl lėšų skyrimo Eur sumai (iš jų Eur numatyta Įstaigai skirti iš 6 programos Kūno kultūros ir sporto plėtojimas, 7022 Eur iš valstybės biudžeto lėšų mokinio krepšeliui finansuoti ir Eur iš Europos Sąjungos paramos lėšų). Faktiškai Savivaldybės administracija pagal pasirašytas sutartis 2016 metais pervedė Įstaigai Eur. - Iš Savivaldybės administracijos gautas lėšas Įstaiga panaudojo teniso raketėms, teniso ir badmintono kamuoliukams, teniso aikštelių nuomai, trenerių paslaugoms, automobilių nuomai (važiavimui į turnyrus), komandiruočių dienpinigiams apmokėti. Teniso aikšteles Įstaiga nuomavosi iš savo dalininko UAB Teniso pasaulis (šioms paslaugoms apmokėti Įstaiga nurodė 2016 m. panaudojusi 8400 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų). - Su Savivaldybės administracija pasirašytose lėšų skyrimo sutartyse Įstaiga buvo įsipareigojusi naudodama Savivaldybės skirtas lėšas laikytis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos, tačiau, kaip nustatyta patikrinimo metu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų procedūrų nevykdė, dokumentų, pagrindžiančių, kokiais kriterijais vadovaudamasi ji pasirinko prekių tiekėjus ir paslaugų teikėjus, patikrinimo metu nepateikė. Egzistuoja rizika, kad subjektai, neatitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme pateikto perkančiosios organizacijos apibrėžimo ir pagal lėšų skyrimo sutartis gaunantys Savivaldybės biudžeto lėšų, gali skirtingai interpretuoti sutartimis prisiimamą įsipareigojimą laikytis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytos tvarkos. Siekiant ateityje išvengti skirtingų sutarties sąlygų interpretavimo galimybių bei užtikrinti ekonomišką ir efektyvų biudžeto lėšų panaudojimą, mūsų nuomone, turėtų būti parengtos konkrečios taisyklės arba tvarka, kurios įsigydami prekes ir paslaugas įsipareigotų laikytis tokie subjektai. - Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatomis, sportininkų ugdymo centrų veiklą savivaldybių tarybos gali finansuoti savo nustatyta tvarka. Savivaldybė 2016 metais skyrė lėšų Įstaigos (kuri pagal Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 2 straipsnio 20 dalyje pateiktą apibrėžimą yra sportininkų ugdymo centras) veiklai finansuoti, nors nustatytos sportininkų ugdymo centrų finansavimo tvarkos Savivaldybėje nėra. - Dalis Savivaldybės administracijos ir Įstaigos pasirašytų sutarčių pateiktos registruoti nesilaikant Vilniaus miesto savivaldybės sutarčių ir susitarimų valdymo tvarkos apraše 1 numatytų terminų. Pavyzdžiui, 2016 m. sausio 4 d. Biudžeto lėšų naudojimo sutartis pateikta registruoti 2016 m. birželio 7 d. (užregistruota 2016 m. birželio 8 d.), 2016 m. rugsėjo 30 d. Neformaliojo vaikų švietimo lėšų (toliau NVŠ) naudojimo sutartis pateikta registruoti 2016 m. spalio 13 d. 1 patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr Dėl Vilniaus miesto savivaldybės sutarčių ir susitarimų valdymo tvarkos aprašo tvirtinimo

2 2 (užregistruota 2016 m. spalio 18 d.), nors pagal minėto aprašo 15 punktą jos turėjo būti pateiktos registruoti ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo pasirašymo. - Dalį lėšų pagal 2016 m. sausio 4 d. pasirašytą sutartį Savivaldybės administracija Įstaigai sumokėjo anksčiau nei ji buvo užregistruota (pinigai pervesti 2016 m. gegužės 2 d., o sutartis užregistruota 2016 m. birželio 8 d.), nors, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės sutarčių ir susitarimų valdymo tvarkos aprašo 2 17 punktu, nepasirašytas, neužregistruotas sutartis kategoriškai draudžiama perduoti vykdyti. - Ne visose Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento ir Įstaigos 2016 metais pasirašytose sutartyse yra numatyti veiklos, kuriai finansuoti buvo skirtos biudžeto lėšos, vertinimo kriterijai. Tai neatitinka Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių punkto nuostatų. - Skiriant lėšų Įstaigos veiklai finansuoti pagal 2016 m. balandžio 19 d. Dotacijos iš savivaldybės biudžeto skyrimo sutartį 4 nebuvo numatyti tikslai, nors sutartimi Įstaiga buvo įpareigota pateikti ataskaitą apie faktinį lėšų panaudojimą ir numatytų tikslų įvykdymą. - Savivaldybės administracijos ir Įstaigos pasirašyta 2016 m. rugsėjo 16 d. Lėšų skyrimo sutartis 5 sudaryta pagal formą, kuri, vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 14 d. įsakymo punktu, laikoma netekusia galios. - Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui 2016 m. sausio 5 d. patvirtinus Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą 7 įsigaliojo nuostata, kad NVŠ lėšos teikėjui skiriamos tuo atveju, jei yra mažinamas mokestis tėvams ir / arba didinamas programoje dalyvaujančių vaikų skaičius. Įstaiga, naudodama Savivaldybės administracijos ir Įstaigos pasirašyta 2016 m. sausio 4 d. Biudžeto lėšų naudojimo sutartimi 8 skirtas NVŠ lėšas, nuo 2016 m. sausio 5 d. iki 2016 m. gegužės 31 d. mokesčio už teniso treniruotes nemažino ir programoje dalyvaujančių vaikų skaičiaus nepadidino (toks įpareigojimas Įstaigai pasirašant sutartį nebuvo numatytas, o Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas jokiais vėlesniais raštais apie šią privalomą NVŠ lėšų skyrimo sąlygą Įstaigos neinformavo). - Savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriui pateiktose Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškose Įstaiga nenurodė kiek valandų per savaitę, kartų per mėnesį ir kiek mėnesių bus vykdoma programa, t.y. užpildė ne visus paraiškos formos laukelius. Savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyrius papildyti paraiškų Įstaigos neprašė, nors, vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų atitikties nustatymo, programų vertinimo ir atsiskaitymo už gautas lėšas nuostatų 9 3 punktu, per 2 d.d. turėjo kreiptis į Įstaigą prašydamas NVŠ paraišką patikslinti. - Ne visose programų sąmatose, kuriose numatytas lėšų Įstaigai skyrimas, nurodytos jų datos ir numeriai, nors Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 10 patvirtintoje programos sąmatos formoje yra numatyti laukeliai dokumento datai ir numeriui. Nenurodžius dokumento datos ir numerio bei atliekant tolesnius veiksmus su tokiomis programų sąmatomis nesilaikyta Vilniaus miesto savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento 11 78, 86 ir 2 patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr Dėl Vilniaus miesto savivaldybės sutarčių ir susitarimų valdymo tvarkos aprašo tvirtinimo 3 Patvirtintos LR Vyriausybės nutarimu Nr. 543 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo 4 Reg. Nr. A72-699/16( TD2) 5 Reg. Nr. A /16-( TD2) Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr Dėl biudžeto lėšų naudojimo sutarties formos tvirtinimo 7 LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1 Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 8 Reg. Nr. A72-967/16( TD2) 9 Patvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos sudarymo, jos darbo reglamento, ir neformaliojo vaikų švietimo tiekėjų atitikties nustatymo, programų vertinimo ir atsiskaitymo už gautas lėšas nuostatų tvirtinimo Nr Patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr Dėl Vilniaus miesto savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento tvirtinimo

3 88 punktų, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių punkto, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatų. - Įstaiga nustatytą mėnesio mokestį už treniruotes mokinių tėvams kompensuodavo tik faktiškai gavusi lėšas iš Savivaldybės, nors 2016 m. rugsėjo 30 d. Neformaliojo vaikų švietimo lėšų naudojimo sutarties punktu buvo įsipareigojusi NVŠ programos kainą mokiniui per mėnesį mažinti lygiai tokia suma, kokia buvo skirtas dalinis finansavimas. - Įstaiga, vykdydama NVŠ programą, ne visuomet laikėsi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 14 patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo ir Savivaldybės tarybos sprendimu 15 patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo nuostatos, kad NVŠ programos veiklos turi būti įgyvendinamos ne rečiau kaip po 2 pedagoginio darbo valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagoginio darbo valandas per mėnesį. - Įstaiga ne visuomet laiku Mokinių registre pašalindavo įrašą apie vaiko dalyvavimą NVŠ lėšomis finansuojamoje programoje. Pavyzdžiui, 2016 m. gruodžio 31 d. vis dar buvo nepašalinti įrašai apie jau 2016 m. spalio lapkričio mėn. Įstaigos vykdomose programose nebedalyvavusius vaikus, nors vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 16 patvirtintu Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu ir Savivaldybės tarybos sprendimu 17 patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu, vaikams baigus programą ar nutraukus mokymo sutartį, NVŠ teikėjas įrašą apie vaiko dalyvavimą NVŠ lėšomis finansuojamoje programoje turi pašalinti per 3 darbo dienas. - Įstaigos teikiamų paslaugų kainų dalininkų susirinkimas nėra patvirtinęs. Tai neatitinka Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatų. - Balanso duomenimis, Įstaigos įstatinis kapitalas 2015 m. gruodžio 31 d. buvo neigiamas sudarė Eur, jos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai eurais viršijo turimą turtą. Esant neigiamam kapitalui ir Įstaigos įsipareigojimams viršijant turimą turtą, egzistuoja neapibrėžtumas dėl tolimesnės Įstaigos veiklos. Kadangi Savivaldybės administracija su Įstaiga pasirašytose lėšų skyrimo sutartyse ne visuomet nurodydavo veiklos vertinimo kriterijus ir/arba tikslus, kuriuos Įstaiga turėtų pasiekti, o Įstaiga, įsigydama prekes ir paslaugas, nevykdė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytų procedūrų ir patikrinimo metu nepateikė dokumentų, pagrindžiančių kokiais kriterijais vadovaudamasi ji pasirinko prekių tiekėjus ir paslaugų teikėjus, taip pat atsižvelgdamos į neigiamą Įstaigos veiklos rezultatą ir tai, kad nei Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas, nei pati Įstaiga neinicijavo Įstaigos dalininkų susirinkimo bendros veiklos strategijos ir planų aptarimui, negalime patvirtinti, kad Savivaldybės biudžeto lėšos panaudotos ekonomiškai ir efektyviai. REKOMENDACIJOS 1. Savivaldybės administracijos direktoriui: 1.1. iki 2017 m. balandžio 3 d. inicijuoti Savivaldybės administracijos Investicijų, akcijų, dalių viešosiose įstaigose valdymo ir pirkimų komiteto posėdį, kuriame būtų svarstoma Įstaigos kapitalo struktūra, veiklos rezultatai, strategija ir planai; 1.2. spręsti dėl tikslingumo parengti konkrečias taisykles arba tvarką, kurios įsigydami prekes ir paslaugas privalėtų laikytis subjektai, gaunantys Savivaldybės biudžeto lėšas ir 12 Patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių tvirtinimo 13 Reg. Nr. A /16( TD2) įsakymas Nr. V-1 Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo sprendimas Nr Dėl Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo Nr. V-1 Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo sprendimas Nr Dėl Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo 3

4 4 neatitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme pateikto perkančiosios organizacijos apibrėžimo. 2. Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriui: 2.1. spręsti klausimą dėl Įstaigos kapitalo struktūros, priemonių Įstaigos finansinei situacijai gerinti, bendros Įstaigos veiklos strategijos ir planų nustatymo; 2.2. parengti tvarką, reglamentuojančią Savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo sporto ugdymo įstaigoms kriterijus ir principus, kuriais vadovaujantis atrenkamos įstaigos finansavimui (paramai) gauti; 2.3. stiprinti lėšų skyrimo sutarčių vykdymo kontrolę; 2.4. lėšų skyrimo sutartyse numačius įpareigojimą lėšų gavėjams teikti ataskaitą apie numatytų tikslų įgyvendinimą, nustatyti ir tikslus, kuriuos lėšų gavėjai turėtų pasiekti; 2.5. skiriant biudžeto lėšas subjektui, kuris yra nepavaldi arba nebiudžetinė įstaiga, pasirašomose sutartyse numatyti veiklos, kuriai finansuoti yra skiriamos Savivaldybės biudžeto lėšos, vertinimo kriterijus; 2.6. užtikrinti, kad sutartys ir sąmatos būtų registruojamos laikantis nustatytos tvarkos ir terminų. 3. Savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriaus vedėjui: 3.1. užtikrinti, kad sutartys ir sąmatos būtų registruojamos laikantis nustatytos tvarkos ir terminų; 3.2. stiprinti NVŠ programų įgyvendinimo stebėseną ir programos vykdymo kokybės priežiūrą; 3.3. spręsti dėl mėnesio mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą mažinimo tvarkos patikslinimo, koreguojant Neformaliojo vaikų švietimo lėšų naudojimo sutarties formą. 4. Įstaigos direktoriui: 4.1. užtikrinti, kad prekes, paslaugas ir darbus iš Savivaldybės skirtų biudžeto lėšų Įstaiga įsigytų nepažeisdama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytos tvarkos; 4.2. inicijuoti Įstaigos įstatų pakeitimą, numatantį, kaip priimami sprendimai, kai Įstaigos dalininkų nuomonės išsiskiria; 4.3. inicijuoti dalininkų susirinkimą dėl Įstaigos teikiamų paslaugų kainų nustatymo ir bendros įstaigos veiklos strategijos svarstymo; 4.4. užtikrinti, kad Mokinių registre informacija apie sutartis nutraukusius vaikus būtų įvedama laikantis aprašuose nurodytų terminų; 4.5. teikti dalininkų susirinkimui siūlymus dėl Įstaigos kapitalo struktūros ir priemonių Įstaigos finansinei situacijai gerinti. ĮŽANGA Įstaigos savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo teisėtumo patikrinimas atliktas vadovaujantis Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu 18. Patikrinimą atliko Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyr. specialistės Vilma Jankauskaitė (grupės vadovė) ir Akvilė Karaliūnė. Atliekant patikrinimą buvo laikomasi nuostatos, kad visi pateikti dokumentai ar jų kopijos yra išsamūs ir teisingi. Patikrinimo laikotarpis 2016 metai. Patikrinimo subjektas VšĮ Vilniaus teniso akademija (buveinės adresas Ąžuolyno g. 5, Vilnius). Įstatuose numatyta, kad pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas yra populiarinti teniso sportą, vystyti su juo susijusius verslus ir viešai teikti paslaugas. Įstaigos dalininkai UAB Teniso pasaulis, turinti 5 dalis Įstaigos kapitale, ir Vilniaus miesto savivaldybė, turinti 5 dalis Įstaigos kapitale. Vilniaus miesto savivaldybė Įstaigos dalininke tapo Savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr Dėl sutikimo priimti VšĮ Pavedimas Nr. B-02-1 Dėl VšĮ Vilniaus teniso akademija patikrinimo

5 Vilniaus teniso akademija dalininkų kapitalo dalį ir dalyvavimo įstaigos veikloje dalininko teisėmis, kuriuo buvo nuspręsta sutikti tapti Įstaigos dalininke ir neatlygintinai priimti iš uždarosios akcinės bendrovės Teniso pasaulis viešosios įstaigos Vilniaus teniso akademija 5 kapitalo dalis, sudarančias 500 Lt metais Įstaigai vadovavo direktorius Ramūnas Grušas, Įstaigos buhalterinę apskaitą pagal sutartį tvarkė UAB MG Valda metais Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Įstaiga pasirašė 4 sutartis dėl lėšų skyrimo Eur sumai: Sutartis Sutarties dalykas / tikslas Skiriama suma Išlaidų sąmata Programa (iš kurios skiriamos lėšos) / finansavimo Biudžeto lėšų naudojimo sutartis (registracijos data , Nr. A72-967/ 16( TD2) Dotacijos iš savivaldybės biudžeto skyrimo sutartis (Nr. A72-699/16( TD2) Lėšų skyrimo sutartis (Nr. A /16- ( TD2) Neformaliojo vaikų švietimo lėšų naudojimo sutartis (registracijos data , Nr. A / 16( TD2) Vadovaudamasi patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr Dėl Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo Lėšų davėjas skiria Lėšų gavėjui šioje Sutartyje nustatyta tvarka Eur neformaliojo vaikų švietimo programai (nuo iki ) vykdyti. Neformaliojo vaikų švietimo programos sutartinis mokinių skaičius yra 176. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto tvirtinimo iš 6 programos Kūno kultūros ir sporto plėtojimas viešajai įstaigai Vilniaus teniso akademija veiklai finansuoti Įstaigai skiriamos lėšos sportininkams dalyvauti Šiauliuose 2016 metų Lietuvos jaunučių sporto žaidynių teniso varžybose iš dalies finansuoti Lėšų davėjas, vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr Dėl Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo šioje sutartyje nustatyta tvarka skiria Lėšų gavėjui Eur neformalaus vaikų švietimo programai nuo 2016 m. spalio 1 d. vykdyti. Neformalaus vaikų švietimo programos sutartinis skaičius yra Iš viso: (Neformalaus ugdymo 15 eurų krepšelis) m. Įstaigos sportinė veikla : - Komandiruočių, akreditacijos ir kt. kompensacijų išlaidos (kelionės, lėktuvo, traukinio, autobuso bilietai, kuras) 1600 Eur, - Teniso kortų nuoma 8400 Eur) 420 Transporto nuoma 2016 m. spalio d. Vilnius Šiauliai Vilnius Eur (Neformalaus ugdymo 15 eurų dotacija) šaltinis Lėšos mokinio krepšeliui finansuoti (7022 Eur) ir Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (švietimas) (6195 Eur) 6 programa Kūno kultūros ir sporto plėtojimas 06 programa Kūno kultūros ir sporto plėtojimas sąmatos Nr Europos Sąjungos paramos lėšos (dotacijos) (13500 Eur)

6 Pagal Įstaigos ir Savivaldybės administracijos pateiktus apskaitos registrus 2016 m. Savivaldybės administracija pagal pasirašytas sutartis pervedė Įstaigai Eur: Data Suma Mokėjimo paskirtis Pastaba Už sąskaitą(as): Vilniausteniso akademija NVŠ lėšos MK ,, NVŠ unik.mokėj.kodas Už sąskaitą(as): A72-699/ ,, unik. mokėj. kodas Už sąskaitą(as): A72-967/16( TD2)ES NVŠ lėšos ES ,, unik. NVŠ mokėj. kodas Už sąskaitą(as): A /16( TD2) ,, unik.mokėj.kodas Už sąskaitą(as): A /16 ( TD2)ES NVŠ lėšos ES ,, NVŠ (į Įstaigos sąskaitą pinigai įplaukė ) Iš viso: unik.mokėj.kodas Už sąskaitą(as): A /16( TD2) ES NVŠ lėšos ES , unik. mokėj. kodas 414 Iš Savivaldybės administracijos gautas lėšas Įstaiga, pateiktų registrų ir ataskaitų duomenimis, panaudojo taip: 1) pagal 2016 m. sausio 4 d. Biudžeto lėšų naudojimo sutartį 19 gautas lėšas panaudojo teniso ir badmintono kamuoliukų, teniso rakečių ir teniso treniruočių paslaugų įsigijimui. Šia sutartimi Savivaldybės administracija buvo numačiusi Įstaigai skirti Eur, faktiškai pervedė Eur. Gautų lėšų panaudojimui pagrįsti Įstaiga pateikė tokius dokumentus: m. sausio 28 d. UAB Sets LT išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. SEL už badmintono kamuoliukus 75 Eur sumai; m. vasario 1 d. UAB Sets LT išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. SEL už teniso kamuoliukus 255 Eur sumai; m. vasario 9 d. UAB Sets LT išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. SEL už badmintono ir teniso kamuoliukus 495,28 Eur sumai; m. kovo 31 d. Henriko Gotovskio išrašytą sąskaitą faktūrą HG Nr už 2016 m. 03 mėn. suteiktas paslaugas (teniso treniruotės) 2060 Eur sumai; m. kovo 31 d. Pauliaus Jurkėno išrašytą sąskaitą faktūrą PJ Nr už 2016 m. 03 mėn. suteiktas paslaugas (teniso treniruotės), visa sąskaitos suma 1878,78 Eur, 2016 m. Savivaldybės biudžeto lėšų ir neformaliojo vaikų švietimo programos lėšų panaudojimo registre Įstaiga nurodė, kad šiai sąskaitai apmokėti ji panaudojo 807,92 Eur skirtų lėšų; m. balandžio 5 d. UAB Sets LT išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. SEL už teniso kamuoliukus 450 Eur sumai; m. gegužės 5 d. UAB Sets LT išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. SEL už teniso kamuoliukus 71,50 Eur sumai; m. gegužės 5 d. UAB Sets LT išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. SEL už badmintono kamuoliukus 74,30 Eur sumai; m. gegužės 5 d. UAB PROSPORT.LT išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. PDK už 64 teniso raketes 3956 Eur sumai; m. gegužės 16 d. UAB PROSPORT.LT išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. PDK už 61 teniso raketę 2777 Eur sumai; m. birželio 8 d. UAB PROSPORT.LT išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. PDK už 36 teniso raketes 2250 Eur sumai (2016 m. Savivaldybės biudžeto lėšų ir neformaliojo vaikų švietimo programos lėšų panaudojimo registre Įstaiga nurodė, kad šiai sąskaitai apmokėti ji panaudojo 2160 Eur Savivaldybės skirtų lėšų). 2) pagal 2016 m. balandžio 18 d. Dotacijos iš savivaldybės biudžeto skyrimo sutartį 20 gautas lėšas (10000 Eur) panaudojo teniso kortų nuomai, vaikų vežimui į turnyrą Šiauliuose ir Taline NVŠ 19 Reg. Nr. A72-967/16( TD2) 20 Reg. Nr. A72-699/16( TD2)

7 7 bei trenerio komandiruotės dienpinigiams apmokėti. Lėšų panaudojimui pagrįsti Įstaiga pateikė tokius dokumentus: m. gegužės 31 d. UAB Teniso pasaulis Įstaigai išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. LTP už teniso aikštelių nuomą 2016 m. gegužės mėn ,75 Eur sumai (projekto lėšų panaudojimo faktines išlaidas pagrindžiančių buhalterinės apskaitos dokumentų sąraše Įstaiga nurodė, kad šiai sąskaitai apmokėti ji panaudojo 8400 Eur savivaldybės skirtų lėšų pagal patvirtintą sąmatą); m. birželio 2 d. UAB Aeropolis išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. AA už automobilio nuomos ir kuro užpildymo paslaugas 721 Eur sumai, m. birželio 20 d. UAB Aeropolis išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. AA už automobilio nuomą 420 Eur sumai, m. liepos 4 d. komandiruotės įsakymą Nr. K-97, kuriuo vadovaujantis trenerei E.L. paskaičiuota 102,50 Eur dienpinigių už komandiruotę į Ukrainą (Lvovą) 2016 m. liepos d m. liepos 18 d. komandiruotės įsakymą Nr. K-98, kuriuo vadovaujantis trenerei E.L. paskaičiuota 110 Eur dienpinigių už komandiruotę į Estiją (Parnu) 2016 m. liepos d m. rugsėjo 12 d. komandiruotės įsakymą Nr. K-99, kuriuo vadovaujantis trenerei E.L. paskaičiuota 85,93 Eur dienpinigių už komandiruotę į Latviją 2016 m. rugsėjo d. 3) pagal 2016 m. rugsėjo 16 d. Lėšų skyrimo sutartį 21 gautas lėšas (420 Eur) panaudojo transporto nuomos paslaugoms apmokėti (2016 m. spalio d. Vilnius Šiauliai Vilnius). Šių lėšų panaudojimui pagrįsti Įstaiga pateikė iš UAB Aeropolis gautą 2016 m. spalio 18 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. AA Eur sumai už automobilio nuomą. 4) pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. Neformaliojo vaikų švietimo lėšų naudojimo sutartį 22 gautas lėšas panaudojo teniso ir badmintono kamuoliukams bei teniso treniruočių paslaugoms įsigyti. Šia sutartimi Savivaldybės administracija buvo numačiusi Įstaigai skirti Eur, faktiškai pervedė 7500 Eur. Gautų lėšų panaudojimui pagrįsti Įstaiga pateikė tokius dokumentus: m. spalio 3 d. UAB Sets LT išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. SEL už teniso kamuoliukus 138,23 Eur sumai; m. spalio 20 d. UAB Sets LT išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. SEL už teniso kamuoliukus 90 Eur sumai; m. spalio 31 d. UAB Sets LT išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. SEL už teniso kamuoliukus 450 Eur sumai; m. spalio 31 d. Julijos Baltuškienės išrašytą sąskaitą faktūrą JB Nr už 2016 m. 10 mėn. suteiktas paslaugas (teniso treniruotės) 1118,60 Eur sumai (2016 m. Savivaldybės biudžeto lėšų ir neformaliojo vaikų švietimo programos lėšų panaudojimo registre Įstaiga nurodė, kad šiai sąskaitai apmokėti ji panaudojo 224,71 Eur skirtų lėšų); m. spalio 31 d. Henriko Gotovskio išrašytą sąskaitą faktūrą HG Nr už 2016 m. 10 mėn. suteiktas paslaugas (teniso treniruotės) 2010 Eur sumai; m. spalio 31 d. Vadim Pinko išrašytą sąskaitą faktūrą VPI Nr už 2016 m. 10 mėn. suteiktas paslaugas (teniso treniruotės) 4628 Eur sumai; m. spalio 31 d. Pauliaus Jurkėno išrašytą sąskaitą faktūrą PJ Nr už 2016 m. 10 mėn. suteiktas paslaugas (teniso treniruotės) 2541,24 Eur sumai; m. lapkričio 11 d. UAB Sets LT išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. SEL už badmintono kamuoliukus 75 Eur sumai; m. lapkričio 21 d. UAB Skorpiono takas išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. MAR už teniso kamuoliukus 412,82 Eur sumai; m. gruodžio 1 d. UAB Sets LT išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. SEL už teniso kamuoliukus 360 Eur sumai; m. gruodžio 2 d. UAB Sets LT išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. SEL už badmintono kamuoliukus 80 Eur sumai. 21 Reg. Nr. A /16-( TD2) 22 Reg. Nr. A /16( TD2)

8 8 PASTEBĖJIMAI IR IŠVADOS 1. Dėl lėšų Įstaigai pagal 2016 m. balandžio 18 d. Dotacijos iš Savivaldybės biudžeto skyrimo sutartį 23 skyrimo Savivaldybės administracija pagal 2016 m. balandžio 18 d. Dotacijos iš Savivaldybės biudžeto skyrimo sutartį 24 skyrė Eur Įstaigos veiklai finansuoti. Patikrinimui pateiktoje programos sąmatoje nurodyta, kad lėšos Įstaigai skirtos vykdant paramos sporto klubams programą / priemonę (kodas ). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, biudžeto asignavimų valdytojai privalo naudoti skirtus asignavimus savo vadovaujamos įstaigos programoms vykdyti, paskirstyti juos pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams, kuriems galimybė biudžeto lėšas gauti numatyta jų veiklos sritį reglamentuojančiuose įstatymuose arba Vyriausybės nutarimuose, priimtuose vadovaujantis tiesiogiai taikomais Europos Sąjungos teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis, nustatančiais Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinės paramos, teikiamos Lietuvai, administravimo tvarką, programoms vykdyti. Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad savivaldybių tarybos savo nustatyta tvarka gali finansuoti sportininkų ugdymo centrų, sporto klubų ir kitų nevyriausybinių teritorijoje veikiančių sporto organizacijų, neatliekančių viešojo administravimo funkcijų, veiklą. Vadovaujantis šio įstatymo 2 straipsnyje pateiktomis sąvokomis, Įstaiga atitinka ne sporto klubo, o sportininkų ugdymo centro apibrėžimą. Sportininkų ugdymo centrų finansavimo tvarkos Savivaldybė nėra nustačiusi. Išvada. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatomis, sportininkų ugdymo centrų veiklą savivaldybių tarybos gali finansuoti savo nustatyta tvarka. Savivaldybė 2016 metais skyrė lėšų Įstaigos (kuri pagal Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 2 straipsnio 20 dalyje pateiktą apibrėžimą yra sportininkų ugdymo centras) veiklai finansuoti, nors nustatytos sportininkų ugdymo centrų finansavimo tvarkos Savivaldybėje nėra. 2. Dėl sutarčių registracijos ir vykdymo pradžios Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės sutarčių ir susitarimų valdymo tvarkos aprašo p., pasirašytas sutartis ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo pasirašymo reikia pateikti registruoti Dokumentų valdymo skyriui. Nepasirašytas, neužregistruotas sutartis, vadovaujantis šio aprašo 17 p., kategoriškai draudžiama perduoti vykdyti. Patikrinimo metu nustatyta, kad Savivaldybės administracijos ir Įstaigos 2016 m. sausio 4 d. Biudžeto lėšų naudojimo sutartis pateikta registruoti 2016 m. birželio 7 d. (užregistruota 2016 m. birželio 8 d. 26 ), 2016 m. rugsėjo 30 d. Neformaliojo vaikų švietimo lėšų naudojimo sutartis pateikta registruoti 2016 m. spalio 13 d. (užregistruota 2016 m. spalio 18 d. 27 ). Tai neatitinka minėto aprašo 15 punkto nuostatų. Pagal 2016 m. sausio 4 d. Biudžeto lėšų naudojimo sutartį (kuri buvo užregistruota 2016 m. birželio 8 d.) Įstaigai 2016 m. gegužės 2 d. išmokėtos valstybės tikslinės dotacijos mokinio krepšelio lėšos, skirtos NVŠ programai įgyvendinti. Tai neatitinka minėto aprašo 17 punkto nuostatų. Išvada. Dalis Savivaldybės administracijos ir Įstaigos pasirašytų sutarčių pateiktos registruoti nesilaikant Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės sutarčių ir susitarimų valdymo tvarkos aprašo 15 punkte numatytų terminų (ne vėliau 23 Reg. Nr. A72-699/16( TD2 24 Reg. Nr. A72-699/16( TD2 25 patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr Dėl Vilniaus miesto savivaldybės sutarčių ir susitarimų valdymo tvarkos aprašo tvirtinimo 26 Nr. A72-967/16( TD2) 27 Nr. A /16( TD2)

9 kaip per 1 darbo dieną nuo pasirašymo). Dalį lėšų pagal 2016 m. sausio 4 d. pasirašytą sutartį Savivaldybės administracija Įstaigai sumokėjo anksčiau nei ji buvo užregistruota, nors, vadovaujantis minėto aprašo 17 punktu, nepasirašytas, neužregistruotas sutartis kategoriškai draudžiama perduoti vykdyti. 3. Dėl veiklos, kuriai finansuoti skirtos biudžeto lėšos, vertinimo kriterijų Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių punkto nuostatomis, sudarydamas sutartis su Įstaiga dėl biudžeto lėšų skyrimo, turėjo nurodyti veiklos, kuriai finansuoti buvo skirtos biudžeto lėšos, vertinimo kriterijus (ne mažiau kaip vieną), o Įstaiga turėjo atsiskaityti asignavimų valdytojui už veiklą, kuriai finansuoti buvo skirtos biudžeto lėšos, ir už jos vertinimo kriterijų įvykdymą. Patikrinimo metu nustatyta, kad Savivaldybės administracijos ir Įstaigos pasirašytoje 2016 m. balandžio 18 d. Dotacijos iš savivaldybės biudžeto skyrimo sutartyje 29 ir 2016 m. rugsėjo 16 d. Lėšų skyrimo sutartyje 30 tokie vertinimo kriterijai nebuvo numatyti. Išvada. Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas, 2016 metais pasirašydamas sutartis su Įstaiga dėl lėšų skyrimo, ne visuomet numatė veiklos, kuriai finansuoti buvo skirtos biudžeto lėšos, vertinimo kriterijus, tai neatitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių 79 1 punkto nuostatų. 4. Dėl tikslų numatymo skiriant Įstaigai lėšų jos veiklai finansuoti 2016 m. balandžio 18 d. Dotacijos iš Savivaldybės biudžeto skyrimo sutarties 31, kuria Įstaigai buvo skirta Eur jos veiklai finansuoti, 3.5 punkte numatytas Įstaigos įsipareigojimas ketvirčiui pasibaigus per 5 darbo dienas pateikti Apskaitos skyriui ataskaitą apie faktinį lėšų panaudojimą ir numatytų tikslų įvykdymą. Patikrinimo metu nustatyta, kad tikslai Įstaigai skiriant lėšas pagal šią sutartį nebuvo numatyti ir Įstaiga ataskaitos apie numatytų tikslų įvykdymą Savivaldybės administracijai neteikė. Išvada. Skiriant lėšų Įstaigos veiklai finansuoti pagal 2016 m. balandžio 19 d. Dotacijos iš savivaldybės biudžeto skyrimo sutartį nebuvo numatyti tikslai, nors sutartimi Įstaiga įsipareigojo pateikti ataskaitą apie faktinį lėšų panaudojimą ir numatytų tikslų įvykdymą. 5. Dėl NVŠ lėšų skyrimo atitikimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo aprašo nuostatams Pasirašytoje 2016 m. sausio 4 d. Biudžeto lėšų naudojimo sutartyje 32 nurodyta, kad NVŠ lėšos Įstaigai skiriamos vadovaujantis 2015 m. rugpjūčio 26 d. patvirtintu Savivaldybės tarybos sprendimu Nr Dėl Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras 2016 m. sausio 5 d. įsakymu 33 patvirtino Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą. Apraše numatyta, kad savivaldybės, vadovaudamosi šiuo Aprašu tvirtina savivaldybės neformalaus vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarką. Šio aprašo 26 punkte nurodyta, kad savivaldybės naudoja lėšas teisės aktų nustatyta tvarka ir užtikrina šių lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį, vykdo NVŠ programų įgyvendinimo stebėseną savo nustatyta tvarka, užtikrina programos vykdymo kokybę ir priežiūrą. Naują Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą Savivaldybės taryba patvirtino 2016 m. liepos 20 d. sprendimu Nr Iki tol galiojo Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr Dėl Vilniaus 28 patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 543 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo 29 Reg. Nr. A72-699/16( TD2) 30 Reg. Nr. A /16-( TD2) 31 Reg. Nr. A72-699/16( TD2) 32 Reg. Nr. A72-967/ TD2) 33 Nr. V-1 Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 9

10 miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo patvirtintas aprašas, kurio nuostatos nebeatitiko minėtu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintų nuostatų. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymu patvirtinto aprašo 10 punkte numatyta, kad neformalaus vaikų švietimo lėšos švietimo teikėjui skiriamos, jei mažinamas savivaldybės, valstybės ar kito švietimo teikėjo nustatytas mokestis už neformalųjį vaikų švietimą arba / ir didinamas programoje dalyvaujančių vaikų skaičius. Iki 2016 m. liepos 20 d. Savivaldybės tarybos sprendimo priėmimo tokios nuostatos Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos apraše nebuvo. Patikrinimo metu nustatyta, kad Įstaiga mokesčio už teniso treniruotes nemažino ir programoje dalyvaujančių vaikų skaičiaus nepadidino. Įrodymų, kad Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas po Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinto aprašo priėmimo būtų įpareigojęs Įstaigą mažinti nustatytą mokestį už neformalųjį vaikų švietimą arba / ir didinti programoje dalyvaujančių vaikų skaičių, patikrinimo metu negauta. Išvada. Naudodama Savivaldybės administracijos ir Įstaigos pasirašyta 2016 m. sausio 4 d. Biudžeto lėšų naudojimo sutartimi 34 skirtas NVŠ lėšas, Įstaiga mokesčio už teniso treniruotes nemažino ir programoje dalyvaujančių vaikų skaičiaus nepadidino. Tai neatitinka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymu patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo punkto nuostatų (toks įpareigojimas Įstaigai pasirašant sutartį nebuvo numatytas, o Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas jokiais vėlesniais raštais apie šią privalomą NVŠ lėšų skyrimo sąlygą Įstaigos neinformavo). 6. Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos formų pildymo Įstaigos ir Savivaldybės administracijos pasirašytos 2016 m. rugsėjo 30 d. Neformaliojo vaikų švietimo lėšų naudojimo sutarties punktu Įstaiga įsipareigojo organizuoti ugdymo procesą pagal informaciją, pateiktą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formoje. Patikrinimo metu nustatyta, kad Savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriui teiktose Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškose 37 Įstaiga neužpildė eilutės Programos apimtis ir trukmė laukelių, t.y. nenurodė kiek valandų per savaitę, kartų per mėnesį ir kiek mėnesių bus vykdoma programa. Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintų 38 Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų atitikties nustatymo, programų vertinimo ir atsiskaitymo už gautas lėšas nuostatų 2 punkte numatyta, kad gavus NVŠ paraišką Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriaus specialistas tikrina, ar pateikta NVŠ paraiška atitinka Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 20 d. sprendimu Nr patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą (toliau Aprašas) ir ar visi NVŠ paraiškos laukai užpildyti. Šių nuostatų 3 punktas numato, kad tuo atveju, jeigu NVŠ paraiška neatitinka 2 punkte nurodytų reikalavimų, Jaunimo reikalų skyriaus specialistas kreipiasi į NVŠ paraiškos teikėją, prašydamas per 2 d.d. patikslinti NVŠ paraišką. Jeigu per 2 d.d. NVŠ paraiškos teikėjas nepateikia patikslinimų, paraiška, vadovaujantis šių nuostatų 3 punktu, nėra teikiama Neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijai. Išvada. Savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriui pateiktose Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškose Įstaiga nenurodė po kiek valandų per savaitę, kartų per mėnesį ir kiek mėnesių bus vykdoma programa, t.y. užpildė ne visus paraiškos 34 Reg. Nr. A72-967/16( TD2) 35 Patvirtintas LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1 Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 36 Registracijos data , Nr. A /16( TD2) 37 Vieną paraišką Įstaiga teikė badmintono ugdymo programai, kitą - teniso ugdymo programai (paraiškų datos nenurodytos) įsakymas Nr

11 11 formos laukelius. Savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyrius papildyti paraiškų Įstaigos neprašė, nors vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų atitikties nustatymo, programų vertinimo ir atsiskaitymo už gautas lėšas nuostatų 3 punktu per 2 d.d. turėjo kreiptis į Įstaigą prašydamas NVŠ paraišką patikslinti. 7. Dėl sąmatų datų ir registracijos Programos sąmatos forma yra patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 39 ir joje yra numatyti laukeliai dokumento datai ir numeriui. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento punktu, dokumento data ir registracijos numeris yra vieni iš Savivaldybės ir jos struktūrinių padalinių veiklos dokumentų rengimo ir įforminimo rekvizitų. Šio reglamento 86 punkte numatyta, kad Savivaldybės parengti ir su jos veikla susiję dokumentai turi būti registruojami, kad būtų įrodytas jų buvimas, oficialumas Savivaldybėje ir užtikrinta dokumento paieška. Reglamento 88 punktas numato, kad kol dokumentas neužregistruotas, jokios kitos procedūros negali būti atliekamos. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių punkte numatyta, kad ūkinės operacijos vykdomos vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintu biudžetu, Administracijos struktūrinio dalinio asignavimų valdytojo ar jo įsakymu įgalioto asmens patvirtintomis programų išlaidų sąmatomis ir Savivaldybės pasirašytomis sutartimis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta, kad, apskaitos dokumento data yra privalomas apskaitos dokumento rekvizitas. Patikrinimo metu kartu su 2016 m. sausio 4 d. Biudžeto lėšų naudojimo sutartimi 42 ir 2016 m. rugsėjo 30 d. Neformaliojo vaikų švietimo lėšų naudojimo sutartimi 43 pateiktose Programos sąmatose dokumento datos ir numeriai nenurodyti. Išvada. Ne visose programų sąmatose, kuriose numatytas lėšų Įstaigai skyrimas, nurodytos jų datos ir numeriai, nors Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintoje programos sąmatos formoje yra numatyti laukeliai dokumento datai ir numeriui. Nenurodžius dokumento datos ir numerio bei atliekant tolesnius veiksmus su tokiomis programų sąmatomis nesilaikyta Vilniaus miesto savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento 78, 86 ir 88 punktų, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių 26 punkto, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatų. 8. Dėl viešųjų pirkimų Savivaldybės administracijos ir Įstaigos 2016 metais pasirašytose sutartyse Įstaiga įsipareigojo laikytis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos: m. sausio 4 d. Biudžeto lėšų naudojimo sutarties punktu įsipareigojo naudojant lėšas laikytis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos ; m. balandžio 18 d. Dotacijos iš Savivaldybės biudžeto skyrimo sutarties punktu įsipareigojo užtikrinti, kad perkant prekes, darbus ar paslaugas už Savivaldybės biudžeto lėšas bus laikomasi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos ; m. rugsėjo 16 d. Lėšų skyrimo sutarties punktu įsipareigojo užtikrinti, kad perkant prekes, darbus ir paslaugas už Savivaldybės biudžeto lėšas bus laikomasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos ; Nr Patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr Dėl Vilniaus miesto savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento tvirtinimo 41 Patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių tvirtinimo 42 Reg. Nr. A72-967/16( TD2) 43 Reg. Nr. A /16( TD2) 44 Reg. Nr. A72-967/16( TD2) 45 Reg. Nr. A72-699/16( TD2) 46 Reg. Nr. A /16-( TD2)

12 m. rugsėjo 30 d. Neformaliojo vaikų švietimo lėšų naudojimo sutarties punktu įsipareigojo naudojant lėšas laikytis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos. Patikrinimo metu nustatyta, kad Įstaiga įsigydama prekes ir paslaugas viešųjų pirkimų įstatyme numatytų procedūrų nevykdė. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pateiktame rašte 48 Įstaiga, nurodė, kad įsigydama prekes, darbus ir paslaugas, ji siekia ekonomiškai pagristų sprendimų ir jų rezultatų, tuo tikslu apklausia potencialius tiekėjus, ieško racionalaus ir Įstaigos tikslus atitinkančio lėšų panaudojimo būdo. Dokumentų, pagrindžiančių kokiais kriterijais vadovaudamasi ji pasirinko prekių tiekėjus ir paslaugų teikėjus, Įstaiga patikrinimo metu nepateikė. Įstaigos teigimu 49, prieš atlikdama pirkimus pagal aukščiau minėtas sutartis, ji laikėsi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų ir jų nepažeidė, t.y. prieš atlikdama pirkimus pasitikrino, ar Įstaiga yra perkančioji organizacija, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 str. ir atsižvelgusi į tai, kad Įstaiga nėra perkančioji organizacija, naudodama lėšas laikėsi kitų teisės aktų, jų tarpe Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo, taip pat Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos, buhalterinės apskaitos ir kitų įstatymų reikalavimų, bei jų nepažeidė. Įstaiga taip pat atkreipė dėmesį, kad sutartyse nebuvo nuostatos, nustatančios, kad Įstaiga, net ir tuo atveju, jeigu ji pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra laikoma perkančiąja organizacija, turėtų vadovautis ir laikytis konkrečių Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo normų dėl skelbimų, ataskaitų ir kitų procedūrų vykdymo. Išvada. Su Savivaldybės administracija pasirašytose lėšų skyrimo sutartyse Įstaiga buvo įsipareigojusi laikytis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytos tvarkos, tačiau, kaip nustatyta patikrinimo metu, šiame įstatyme nustatytų procedūrų nevykdė, dokumentų, pagrindžiančių, kokiais kriterijais vadovaudamasi ji pasirinko prekių tiekėjus ir paslaugų teikėjus, patikrinimo metu nepateikė. Egzistuoja rizika, kad subjektai, neatitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme pateikto perkančiosios organizacijos apibrėžimo ir pagal lėšų skyrimo sutartis gaunantys Savivaldybės biudžeto lėšų, gali skirtingai interpretuoti sutartimis prisiimamą įsipareigojimą laikytis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytos tvarkos. Siekiant ateityje išvengti skirtingų sutarties sąlygų interpretavimo galimybių bei užtikrinti ekonomišką ir efektyvų biudžeto lėšų panaudojimą, mūsų nuomone, turėtų būti parengtos konkrečios taisyklės arba tvarka, kurios įsigydami prekes ir paslaugas įsipareigotų laikytis tokie subjektai. 9. Dėl Įstaigos vykdomų NVŠ programų privalomo valandų skaičiaus Pagal Įstaigos ir Savivaldybės administracijos pasirašytos 2016 m. rugsėjo 30 d. Neformaliojo vaikų švietimo lėšų naudojimo sutarties 50 1 punktą Savivaldybės administracija, vadovaudamasi Savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 20 d. sprendimu Nr Dėl Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo, skyrė Įstaigai lėšas (13200 Eur) NVŠ programai nuo 2016 m. spalio 1 d. vykdyti. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinto 51 Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 19 punkte ir Savivaldybės tarybos patvirtinto 52 Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 17 punkte yra numatyta, kad NVŠ programos veiklos turi būti įgyvendinamos ne rečiau kaip 2 pedagoginio darbo valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagoginio darbo valandas per mėnesį. Pedagoginio darbo valandos trukmė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 47 Reg. Nr. A /16( TD2) Įstaigos raštas Nr. S /01 Patikslinimas dėl patikrinimo ataskaitos projekto Įstaigos raštas Nr. S /01 Patikslinimas dėl patikrinimo ataskaitos projekto 50 Registracijos data , Nr. A /16( TD2) įsakymas Nr. V-1 Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo sprendimas Nr Dėl Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo

13 ministro patvirtintu 53 Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu, yra 60 minučių. Patikrinimo metu nustatyti atvejai, kai Įstaiga pasirašinėjo su vaikų tėvais Sutartis dėl dalyvavimo neformaliojo vaikų švietimo programoje ir tuos vaikus registravo Mokinių registre, pažymėdama finansavimo NVŠ lėšomis požymį, nors jų treniruotes vykdė rečiau kaip po 2 pedagoginio darbo valandas per savaitę ir mažiau kaip 8 valandas per mėnesį. Pavyzdžiui: - vykdant badmintono ugdymo programą pasirašytuose 2016 m. spalio 1 d. Prieduose dėl paslaugų teikimo vaikams G.T., T.J. ir M.B. patvirtintas toks Paslaugų teikimo grafikas 4 pamokos per mėnesį nuo 15:30 iki 17:00 val. (t.y. 1,5 val. per savaitę, 6 val. per mėnesį). - vykdant teniso ugdymo programą, pasirašytame 2016 m. spalio 1 d. Priede dėl paslaugų teikimo vaikui E.K. numatytas toks Paslaugų teikimo grafikas 4 pamokos per mėnesį nuo 15:00 iki 16:00 val. (t.y. 1 val. per savaitę, 4 val. per mėnesį), pasirašytame 2016 m. rugsėjo 1 d. Priede dėl paslaugų teikimo vaikui A.Z. 4 pamokos per mėnesį nuo 15:30 iki 16:30 val. (t.y. 1 val. per savaitę, 4 val. per mėnesį), pasirašytame 2016 m. rugsėjo 5 d. Priede dėl paslaugų teikimo vaikui I.Y.P. 4 pamokos per mėnesį nuo 15:00 iki 16:30 val. (t.y. 1,5 val. per savaitę, 6 val. per mėnesį). Išvada. Įstaiga, vykdydama NVŠ programą, ne visuomet laikėsi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo ir Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo nuostatos, kad NVŠ programos veiklos turi būti įgyvendinamos ne rečiau kaip po 2 pedagoginio darbo valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagoginio darbo valandas per mėnesį. 10. Dėl veiksmų vaikams baigus NVŠ lėšomis finansuojamą programą arba nutraukus mokymo sutartį Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 54 patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 24 punkte ir Savivaldybės tarybos sprendimu 55 patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 23 punkte numatyta, kad NVŠ teikėjas sudaro mokymo sutartis su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais) Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatyta tvarka ir per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo registruoja vaikus Mokinių registre, pažymėdamas finansavimo NVŠ lėšomis požymį. Šis punktas taip pat numato, kad vaikams baigus programą ar nutraukus mokymo sutartį, NVŠ teikėjas per 3 darbo dienas Mokinių registre pašalina įrašą apie vaiko dalyvavimą NVŠ lėšomis finansuojamoje programoje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 25 punktu ir Savivaldybės tarybos patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 24 punktu, savivaldybė lėšas NVŠ teikėjui perveda pagal vaikų, sudariusių sutartis dėl dalyvavimo NVŠ programoje, skaičių, numatydama NVŠ lėšų naudojimo sutartyje švietimo teikėjo įsipareigojimus, kitas sąlygas ir atsakomybę už netinkamą lėšų naudojimą ir ugdymo proceso organizavimą. Patikrinimo metu nustatyti atvejai, kai, programoje dalyvavusiems vaikams nutraukus mokymo sutartį, Įstaiga laiku nepašalino įrašų Mokinių registre apie šių vaikų dalyvavimą NVŠ lėšomis finansuojamoje programoje. Dėl to, pavyzdžiui, Savivaldybė už 2016 m. spalio ir lapkričio mėn. Įstaigai išmokėjo NVŠ lėšas ir už tuos vaikus, kurie jau buvo nutraukę mokymo sutartis: - už 2016 m. spalio mėn. NVŠ lėšos pervestos už 243 vaikus, nors programose Įstaigos patikrinimo metu pateiktais duomenimis dalyvavo jau tik 239 vaikai (nebedalyvavo G.D., J.N., E.M., M.K.); - už 2016 m. lapkričio mėn. NVŠ lėšos pervestos už 257 vaikus, nors programose Įstaigos patikrinimo metu pateiktais duomenimis dalyvavo jau tik 249 vaikai (nebedalyvavo V.Ch., G.D., J.K., Š.L., J.N., P.V., E.M., M.K.) įsakymas Nr. V Nr. V-1 Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Nr Dėl Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo 13

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO 2018 m. sausio 29 d. Nr.

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Informacija apie projektų administravimą. Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui. Mokėjimo prašymų teikimas. 2019 m. balandžio 29 d. Sergej Tkačenko Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽOS

LIETUVOS DARBO BIRŽOS PATVIRTINTA Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-382 KELIONĖS, APGYVENDINIMO, PRIVALOMOJO SVEIKATOS TIKRINIMO IR SKIEPIJIMO

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Microsoft Word - Fondo nutarimas nr.21 doc.doc

Microsoft Word - Fondo nutarimas nr.21 doc.doc KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RöMIMO FONDAS FONDO TARYBOS POSöDIS 2011 m. rugs jo 27 d. PROTOKOLAS Nr. 21. Pos džio pirmininkas Klemensas Rimšelis Sekretorius Liudvikas Skrobockis Pos dyje dalyvauja: Fondo tarybos

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

Kaunas

Kaunas LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2006 METŲ 2005 TURINYS 1. IŠVADOS, SIŪLYMAI IR AUDITO ATLIKIMO PRINCIPAI... 3 2. VALSTYBĖS PAJAMŲ IR ASIGNAVIMŲ SKOLOS VALSTYBĖS

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų kon

PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų kon PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR. 03.1.1-IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos inovacijų centro, asociacijos

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AUDITO IŠVADA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel.: (8 45) 58 29

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel.: (8 45) 58 29 PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, tel.: (8 45) 58 29 41, (8 45) 58 29 12, faks. (8 45) 58 29 75, el. p.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m. kovo 20 d. Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita Valstybinio audito ataskaita DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS MOKESČIŲ FONDE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2015 m. rugsėjo 7 d. Nr. FA-P-60-6-18-1 Su valstybinio audito ataskaita

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PATVIRTINTA Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. kovo 4 d. posėdyje protokolu VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ (toliau VVG) Vietos plėtros

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO 2019 m. birželio 19 d. Nr. V- 570 Kaunas Vadovaudamasis

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau