2012 DAP 3 ketvirtis xls

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2012 DAP 3 ketvirtis xls"

Transkriptas

1 STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas , Stonaičių k Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės globos namai (toliau Globos namai) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas , reg. 998 m. kovo 6 d. Nr Adresas: Stonaičių k., 9003 Plungės r. sav., Lietuvos Respublika. Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pagrindinė veikla socialinė globa. Globos namai yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB DNB banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Biudžeto ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 202 m.iii ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis. Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Globos namai neturi. Globos namams 202 m. patvirtinta 84 etatai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užimtų etatų skaičius 80,5. II. APSKAITOS POLITIKA Globos namų parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau VSAFAS). Globos namai, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 20 m. vasario 03 d. įsakymu Nr. V-23 Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Globos namų finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos valdymo sistema,,stekas Apskaita ir STEKAS Alga, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus. Nauja apskaitos programa įsigyta 200 m. pagal VSAFAS reikalavimus. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: ) valstybės funkciją; 2) programą; 3) lėšų šaltinį; 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį; Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato principai.

2 III. PROGRAMŲ VYKDYMAS Pagal programą ,fin.šaltinis m.rugsėjo 30d. buvo planuota 94,2 tūkst.lt.panaudota - 94,2 tūkst.lt.panaudotos visos lėšos. Pagal programą , fin.šaltinis m.rugsėjo 30d. buvo planuota 857,2 tūkst.lt. Panaudota - 753,5 tūkst.lt.liko nepanaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo fondo lėšos.per šį laikotarpį sirgo daug darbuotojų, nebuvo galimybės visų pavaduoti, be to buvo 3,5 laisvi etatai, todėl ir susidarė nepanaudotos lėšos.taip pat liko nepanaudota 8,7 tūkst.lt ilgalaikio materialiojo turto.kadangi vyksta vieno gyvenamojo pastato remontas, tai numatyta ilgalaikį turtą pirkti tik po remonto,iv ketvirtyje. Apie kitų paslaugų panaudojimą,pagal šią programą, pridėtos lentelės. Kitų lėšų gauta iš viso 236 tūkst.lt.jie visi panaudoti pagal prekių ir paslaugų naudojimo ekonominės klasifikacijos kodus.pas mus gyvena 27 gyventojai,už kuriuos moka savivaldybės.iš Savivaldybių (Valstybių dotacijos) gauta 67 tūkst.lt.tai gyventojai su sunkia negalia. Ir iš savivaldybių biudžeto lėšų gauta - 52 tūkst.lt.,už kitus savivaldybių gyventojus. Pagal programą ,fin.šaltinis... liko mokėtina suma 49,9 tūkst.lt.tai už maisto produktus-38 tūkst.lt.,ryšių paslaugos- 0, tūkst.lt.;transporto išlaikymas -2 tūkst.lt. Kadangi ketvirčiais planuota skirtingai(toks buvo Steigėjo nurodymas ),tai didžioji asignavimų dalis palikta ketvirtam ketvirčiui, todėl už maisto produktus liko didelė skola.be to atlikta daugiau remonto darbų,negu buvo planuota šiam laikotarpiui lėšų,todėl liko -9,8 tūkst.lt mokėtina suma. Pagal programą , fin.šaltinis.4... mokėtina suma liko,6tūkst.lt.tai už įvairias paslaugas(transportas,komunalinės,kitos paslaugos).sąskaitos gautos po rugsėjo 30d.,tai nebebuvo nei lėšų,nei galimybės apmokėti. Pagal Kitas lėšas mokėtinos sumos nėra. Gautinų sumų pagal programą rugsėjo 30 d. nebuvo. Pagal lėšas,gautas iš kitų šaltinių (savivaldybių dotacijos,savivaldybių už paslaugas ir kitos) gautina suma rugsėjo 30 d. yra - 79,2 tūkst.lt.tai daugiausia Savivaldybių skolos už paskutinį rugsėjo mėnesį už gyventojų išlaikymą.tik Telšių savivaldybė yra skoloje už 5 mėnesius,o Mažeikių savivaldybės yra skoloje už 3 mėnesiuskadangi Savivaldybėms sąskaitos išsiųstos tik rugsėjo 30 d.,tai savivaldybės,kurių skola yra tik už mėnesį,jos nebespėjo atsiskaityti.pridedama lentelė,kur matosi Savivaldybių skolos 202 m.rugsėjo 30d. Pajamų įmokų įmokėta 202 rugsėjo 30d. -876,6 tūkst.lt. Grynų pinigų, naudojamų įstaigos veiklai,banko sąskaitose 202 m.rugsėjo 30 d. neliko. Liko banko sąskaitoje tik socialinės globos namų gyventojų asmeniniai pinigai (depozitinė sąskaita) 38 tūkst Lt. Direktorius Vyriausioji finansininkė Aleksas Vyšniauskas Vidutė Milienė

3 (Forma Nr. metinė, ketvirtinė, mėnesinė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. K-465 STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI (įstaigos pavadinimas) , Stonaičių k.,plungės r.lt-9003 (registracijos kodas ir buveinės adresas) Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose (programos pavadinimas) Kodas Ministerijos/Savivaldybės 8 Departamento 900 Įstaigos 2834 Programos kodas ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, SKIRIAMŲ SPECIALIOSIOMS PROGRAMOMS FINANSUOTI, 202 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA Priemonė: Sudaryti sąlygas globos ir kitų įstaigų veiklai ir užtikrinti jose teikiamų paslaugų prieinamumą šalies gyventojams Finansavimo šaltinis:.4... (tūkst. litų) LR įstatymu * Faktinės įmokos į Gauti biudžeto Negauti biudžeto Pavadinimas Eil. patvirtintos biudžetą per asignavimai per asignavimai per Kasinės išlaidos Nr. (patikslintos) įmokos ataskaitinį ataskaitinį ataskaitinį metams laikotarpį * laikotarpį laikotarpį (4-5) Likutis metų pradžioje, iš viso: 39,5 Pajamų įmokų suma (be PVM): 2 2,0 876,6 753,5 753,5 23, Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, iš viso 3 62,6 * Atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo (pakeitimo) įstatymas. Įstaigos vadovas (parašas) Aleksas Vyšniauskas (vardas ir pavardė)

4 (Forma Nr. metinė, ketvirtinė, mėnesinė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. K-465 STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI (įstaigos pavadinimas) , Stonaičių k.,plungės r.lt-9003 (registracijos kodas ir buveinės adresas) Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose (programos pavadinimas) Kodas Ministerijos/Savivaldybės 8 Departamento 900 Įstaigos 2834 Programos kodas Pavadinimas ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, SKIRIAMŲ SPECIALIOSIOMS PROGRAMOMS FINANSUOTI, 202 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA Priemonė: Sudaryti sąlygas globos ir kitų įstaigų veiklai ir užtikrinti jose teikiamų paslaugų prieinamumą šalies gyventojams Finansavimo šaltinis:.4... Eil. Nr. LR įstatymu * patvirtintos (patikslintos) įmokos metams Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį * Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį Kasinės išlaidos (litais, ct) Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5) Likutis metų pradžioje, iš viso: 39500,00 Pajamų įmokų suma (be PVM): , , , , ,25 Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, iš viso ,25 * Atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo (pakeitimo) įstatymas. Įstaigos vadovas (parašas) Aleksas Vyšniauskas (vardas ir pavardė)

5 Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. K-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 202 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. K-2 redakcija) Kodas Ministerijos / Savivaldybės 8 Departamento 900 Įstaigos 2834 Programos Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos metams ataskaitiniam laikotarpiui (tūkst. litų) IŠLAIDOS 245,5 754,2 754,2 754,2 2 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 78,4 28,2 28,2 28,2 2 Darbo užmokestis 3 3,9 977,9 977,9 977,9 2 Darbo užmokestis 4 3,9 977,9 977,9 977,9 2 Darbo užmokestis 5 3,9 977,9 977,9 977,9 2 Darbo užmokestis pinigais 6 3,9 977,9 977,9 977,9 2 2 Pajamos natūra Socialinio draudimo įmokos 8 406,5 303,3 303,3 303,3 2 2 Socialinio draudimo įmokos 9 406,5 303,3 303,3 303,3 2 2 Socialinio draudimo įmokos 0 406,5 303,3 303,3 303,3 2 2 Socialinio draudimo įmokos 406,5 303,3 303,3 303,3 2 2 Prekių ir paslaugų naudojimas 2 697, 473,0 473,0 473,0 2 2 Prekių ir paslaugų naudojimas 3 697, 473,0 473,0 473,0 2 2 Prekių ir paslaugų naudojimas 4 697, 473,0 473,0 473,0 2 2 Prekių ir paslaugų naudojimas 5 697, 473,0 473,0 473,0 2 2 Mityba 6 58,9 394,0 394,0 394, Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) 7 96,9 67,0 67,0 67, Ryšių paslaugos 8 2,0,0,0, Transporto išlaikymas 9 4,0 2,0 2,0 2, Apranga ir patalynė Spaudiniai Ginklai ir karinė įranga Kitos prekės 23 4,0 2,0 2,0 2,0 2 2 Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos) Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma ATASKAITA Nr. (data) Stonaičių k.,plungės r.lt-9003 (sudarymo vieta) Priemonė: Sudaryti sąlygas globos ir kitų įstaigų veiklai ir užtikrinti jose teikiamų paslaugų prieinamumą šalies gyventojams Finansavimo šaltinis:... Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI (Įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 202 M. RUGSĖJO 30 D. KETVIRTINĖ Eil. Nr Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu Kasinės išlaidos Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 27 2,0,0,0, Kvalifikacijos kėlimas 28

6 Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos Eil. Nr. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus metams ataskaitiniam laikotarpiui Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu Kasinės išlaidos Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas Veiklos nuoma Komunalinės paslaugos Kitos paslaugos 33 6,3 6,0 6,0 6,0 2 3 Turto išlaidos 34 0,0 0,0 0,0 0,0 2 3 Palūkanos 35 0,0 0,0 0,0 0,0 2 3 Nerezidentams 36 0,0 0,0 0,0 0,0 2 3 Nerezidentams 37 0,0 0,0 0,0 0,0 2 3 Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos Savivaldybių sumokėtos palūkanos Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) 4 0,0 0,0 0,0 0,0 42 0,0 0,0 0,0 0, Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos Savivaldybių sumokėtos palūkanos Kitiems valdymo lygiams 46 0,0 0,0 0,0 0, Kitiems valdymo lygiams 47 0,0 0,0 0,0 0, Valstybės biudžetui Savivaldybių biudžetams Nebiudžetiniams fondams Nuoma 5 0,0 0,0 0,0 0, Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą 52 0,0 0,0 0,0 0,0 53 0,0 0,0 0,0 0, Subsidijos 55 0,0 0,0 0,0 0,0 2 4 Subsidijos iš biudžeto lėšų 56 0,0 0,0 0,0 0,0 2 4 Subsidijos iš biudžeto lėšų 57 0,0 0,0 0,0 0,0 2 4 Subsidijos iš biudžeto lėšų 58 0,0 0,0 0,0 0,0 2 4 Subsidijos importui Subsidijos gaminiams Subsidijos gamybai Dotacijos 62 0,0 0,0 0,0 0,0 2 5 Dotacijos užsienio valstybėms 63 0,0 0,0 0,0 0,0 2 5 Dotacijos užsienio valstybėms 64 0,0 0,0 0,0 0,0 2 5 Dotacijos užsienio valstybėms 65 0,0 0,0 0,0 0,0 2 5 Einamiesiems tikslams Kapitalui formuoti Dotacijos tarptautinėms organizacijoms 68 0,0 0,0 0,0 0, Dotacijos tarptautinėms organizacijoms 69 0,0 0,0 0,0 0, Dotacijos tarptautinėms organizacijoms 70 0,0 0,0 0,0 0, Einamiesiems tikslams Kapitalui formuoti Dotacijos kitiems valdymo lygiams 73 0,0 0,0 0,0 0, Dotacijos kitiems valdymo lygiams 74 0,0 0,0 0,0 0, Dotacijos kitiems valdymo lygiams 75 0,0 0,0 0,0 0, Einamiesiems tikslams Kapitalui formuoti 77

7 Išlaidų Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus Gauti asignavimai ekonominės Eil. kartu su Kasinės išlaidos klasifikacijos Nr. ataskaitiniam įskaitytu kodas metams laikotarpiui praėjusių metų lėšų likučiu Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą 78 0,0 0,0 0,0 0,0 2 6 Tradiciniai nuosavi ištekliai 79 0,0 0,0 0,0 0,0 2 6 Tradiciniai nuosavi ištekliai 80 0,0 0,0 0,0 0,0 2 6 Tradiciniai nuosavi ištekliai 8 0,0 0,0 0,0 0,0 2 6 Muitai Cukraus sektoriaus mokesčiai PVM nuosavi ištekliai 84 0,0 0,0 0,0 0, PVM nuosavi ištekliai 85 0,0 0,0 0,0 0, PVM nuosavi ištekliai 86 0,0 0,0 0,0 0, PVM nuosavi ištekliai Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai 88 0,0 0,0 0,0 0, Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai 89 0,0 0,0 0,0 0, Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai 90 0,0 0,0 0,0 0, Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai 92 0,0 0,0 0,0 0,0 93 0,0 0,0 0,0 0,0 94 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 97 0,0 0,0 0,0 0,0 98 0,0 0,0 0,0 0, Socialinės išmokos (pašalpos) 00 0,0 0,0 0,0 0,0 2 7 Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 7 Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) 02 0,0 0,0 0,0 0,0 2 7 Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) 03 0,0 0,0 0,0 0,0 2 7 Socialinio draudimo išmokos pinigais Socialinio draudimo išmokos natūra Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 06 0,0 0,0 0,0 0, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 07 0,0 0,0 0,0 0, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 08 0,0 0,0 0,0 0, Socialinė parama pinigais Socialinė parama natūra Darbdavių socialinė parama 0,0 0,0 0,0 0, Darbdavių socialinė parama 2 0,0 0,0 0,0 0, Darbdavių socialinė parama 3 0,0 0,0 0,0 0, Darbdavių socialinė parama pinigais Darbdavių socialinė parama natūra Kitos išlaidos 6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 8 Kitos išlaidos 7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 8 Einamiesiems tikslams 8 0,0 0,0 0,0 0,0 2 8 Einamiesiems tikslams 9 0,0 0,0 0,0 0,0 2 8 Stipendijoms Kitiems einamiesiems tikslams Kapitalui formuoti 22 0,0 0,0 0,0 0, Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti) 23 0,0 0,0 0,0 0, Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti) 24

8 Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas Eil. Nr. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus metams ataskaitiniam laikotarpiui Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu Kasinės išlaidos Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui) 25 0,0 0,0 0,0 0,0 26 0,0 0,0 0,0 0,0 2 9 Subsidijos 27 0,0 0,0 0,0 0,0 2 9 Subsidijos 28 0,0 0,0 0,0 0,0 2 9 Subsidijos Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos 30 0,0 0,0 0,0 0, Einamiesiems tikslams 3 0,0 0,0 0,0 0, Einamiesiems tikslams 32 0,0 0,0 0,0 0, Einamiesiems tikslams savivaldybėms Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui Kapitalui formuoti 36 0,0 0,0 0,0 0, Investicijos 37 0,0 0,0 0,0 0, Investicijos, skirtos savivaldybėms Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams Investicijos ne valdžios sektoriui SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR 40 3 NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 4 33,0 60,0 60,0 60,0 VYKDYMAS 3 Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 42 33,0 60,0 60,0 60,0 3 Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas 43 33,0 60,0 60,0 60,0 3 Žemė 44 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Žemė 45 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Žemė Pastatai ir statiniai 47 33,0 60,0 60,0 60,0 3 2 Pastatai ir statiniai 48 33,0 60,0 60,0 60,0 3 2 Gyvenamieji namai 49 33,0 60,0 60,0 60, Negyvenamieji pastatai Kiti pastatai ir statiniai Mašinos ir įrenginiai 52 0,0 0,0 0,0 0,0 3 3 Mašinos ir įrenginiai 53 0,0 0,0 0,0 0,0 3 3 Transporto priemonės Kitos mašinos ir įrenginiai Vertybės 56 0,0 0,0 0,0 0,0 3 4 Vertybės 57 0,0 0,0 0,0 0,0 3 4 Muziejinės vertybės Antikvariniai ir kiti meno kūriniai Kitos vertybės Kitas ilgalaikis materialusis turtas 6 0,0 0,0 0,0 0,0 3 5 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 62 0,0 0,0 0,0 0,0 3 5 Kitas ilgalaikis materialusis turtas Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas 64 0,0 0,0 0,0 0,0 3 2 Nematerialusis turtas 65 0,0 0,0 0,0 0,0 3 2 Nematerialusis turtas 66 0,0 0,0 0,0 0,0 3 2 Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos Patentai 69 68

9 Išlaidų Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus Gauti asignavimai ekonominės Eil. kartu su Kasinės išlaidos klasifikacijos Nr. ataskaitiniam įskaitytu kodas metams laikotarpiui praėjusių metų lėšų likučiu Literatūros ir meno kūriniai Kitas nematerialusis turtas Atsargų kūrimas ir įsigijimas 72 0,0 0,0 0,0 0,0 3 3 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 73 0,0 0,0 0,0 0,0 3 3 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 74 0,0 0,0 0,0 0,0 3 3 Strateginės ir neliečiamosios atsargos Kitos atsargos 76 0,0 0,0 0,0 0, Kitos atsargos 77 0,0 0,0 0,0 0, Žaliavos ir medžiagos Nebaigta gamyba Pagaminta produkcija Pirktos prekės, skirtos parduoti Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu 82 0,0 0,0 0,0 0,0 83 0,0 0,0 0,0 0,0 84 0,0 0,0 0,0 0, Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai 86 0,0 0,0 0,0 0,0 3 5 Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai 87 0,0 0,0 0,0 0,0 3 5 Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai 88 0,0 0,0 0,0 0,0 3 5 Žemės gelmių ištekliai Gyvuliai ir kiti gyvūnai Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas) 92 0,0 0,0 0,0 0,0 3 2 Vidaus 93 0,0 0,0 0,0 0, Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline valiuta) Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline valiuta) 94 0,0 0,0 0,0 0,0 95 0,0 0,0 0,0 0,0 3 2 Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose) Kiti indėliai (pinigai bankuose) Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas 99 0,0 0,0 0,0 0, Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas 200 0,0 0,0 0,0 0, Trumpalaikiai Ilgalaikiai Išvestinės finansinės priemonės 203 0,0 0,0 0,0 0, Išvestinės finansinės priemonės 204 0,0 0,0 0,0 0, Išvestinės finansinės priemonės Paskolos (suteiktos) 206 0,0 0,0 0,0 0, Paskolos (suteiktos) 207 0,0 0,0 0,0 0, Trumpalaikės Ilgalaikės Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas 20 0,0 0,0 0,0 0, Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas 2 0,0 0,0 0,0 0, Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas Draudimo techniniai atidėjiniai 23 0,0 0,0 0,0 0, Draudimo techniniai atidėjiniai 24 0,0 0,0 0,0 0, Draudimo techniniai atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos 26 0,0 0,0 0,0 0, Kitos mokėtinos sumos 27 0,0 0,0 0,0 0, Kitos mokėtinos sumos 28

10 Išlaidų Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus Gauti asignavimai ekonominės Eil. kartu su Kasinės išlaidos klasifikacijos Nr. ataskaitiniam įskaitytu kodas metams laikotarpiui praėjusių metų lėšų likučiu Užsienio 29 0,0 0,0 0,0 0, Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio valiuta) Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio valiuta) 220 0,0 0,0 0,0 0,0 22 0,0 0,0 0,0 0, Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose) Kiti indėliai (pinigai bankuose) Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas 225 0,0 0,0 0,0 0, Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas 226 0,0 0,0 0,0 0, Trumpalaikiai Ilgalaikiai Išvestinės finansinės priemonės 229 0,0 0,0 0,0 0, Išvestinės finansinės priemonės 230 0,0 0,0 0,0 0, Išvestinės finansinės priemonės Paskolos (suteiktos) 232 0,0 0,0 0,0 0, Paskolos (suteiktos) 233 0,0 0,0 0,0 0, Trumpalaikės Ilgalaikės Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas 236 0,0 0,0 0,0 0, Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas 237 0,0 0,0 0,0 0, Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas Draudimo techniniai atidėjiniai 239 0,0 0,0 0,0 0, Draudimo techniniai atidėjiniai 240 0,0 0,0 0,0 0, Draudimo techniniai atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos 242 0,0 0,0 0,0 0, Kitos mokėtinos sumos 243 0,0 0,0 0,0 0, Kitos mokėtinos sumos Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) 245 0,0 0,0 0,0 0,0 3 3 Vidaus 246 0,0 0,0 0,0 0, Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline valiuta) Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline valiuta) 247 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 3 3 Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose) Kiti indėliai (pinigai bankuose) Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas 252 0,0 0,0 0,0 0, Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas 253 0,0 0,0 0,0 0, Trumpalaikiai Ilgalaikiai Išvestinės finansinės priemonės 256 0,0 0,0 0,0 0, Išvestinės finansinės priemonės 257 0,0 0,0 0,0 0, Išvestinės finansinės priemonės Paskolos (grąžintinos) 259 0,0 0,0 0,0 0, Paskolos (grąžintinos) 260 0,0 0,0 0,0 0, Trumpalaikės Ilgalaikės Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas 263 0,0 0,0 0,0 0, Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas 264 0,0 0,0 0,0 0, Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas Draudimo techniniai atidėjiniai 266 0,0 0,0 0,0 0, Draudimo techniniai atidėjiniai 267 0,0 0,0 0,0 0, Draudimo techniniai atidėjiniai 268

11 Išlaidų Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus Gauti asignavimai ekonominės Eil. kartu su Kasinės išlaidos klasifikacijos Nr. ataskaitiniam įskaitytu kodas metams laikotarpiui praėjusių metų lėšų likučiu Kitos mokėtinos sumos 269 0,0 0,0 0,0 0, Kitos mokėtinos sumos 270 0,0 0,0 0,0 0, Kitos mokėtinos sumos Užsienio 272 0,0 0,0 0,0 0, Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio valiuta) Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio valiuta) 273 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose) Kiti indėliai (pinigai bankuose) Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas 278 0,0 0,0 0,0 0, Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas 279 0,0 0,0 0,0 0, Trumpalaikiai Ilgalaikiai Išvestinės finansinės priemonės 282 0,0 0,0 0,0 0, Išvestinės finansinės priemonės 283 0,0 0,0 0,0 0, Išvestinės finansinės priemonės Paskolos (grąžintinos) 285 0,0 0,0 0,0 0, Paskolos (grąžintinos) 286 0,0 0,0 0,0 0, Trumpalaikės Ilgalaikės Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas 289 0,0 0,0 0,0 0, Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas 290 0,0 0,0 0,0 0, Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas Draudimo techniniai atidėjiniai 292 0,0 0,0 0,0 0, Draudimo techniniai atidėjiniai 293 0,0 0,0 0,0 0, Draudimo techniniai atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos 295 0,0 0,0 0,0 0, Kitos mokėtinos sumos 296 0,0 0,0 0,0 0, Kitos mokėtinos sumos 297 IŠ VISO ,5 94,2 94,2 94,2 Įstaigos vadovas (parašas) Aleksas Vyšniauskas

12 Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. K-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 202 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. K-2 redakcija) Kodas Ministerijos / Savivaldybės 8 Departamento 900 Įstaigos 2834 Programos Finansavimo šaltinio 4 Valstybės funkcijos metams ataskaitiniam laikotarpiui (tūkst. litų) IŠLAIDOS 50,5 847,2 752,2 752,2 2 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 52,4 426,7 33,7 33,7 2 Darbo užmokestis 3 396,2 326,2 250,8 250,8 2 Darbo užmokestis 4 396,2 326,2 250,8 250,8 2 Darbo užmokestis 5 396,2 326,2 250,8 250,8 2 Darbo užmokestis pinigais 6 396,2 326,2 250,8 250,8 2 2 Pajamos natūra Socialinio draudimo įmokos 8 25,2 00,5 80,9 80,9 2 2 Socialinio draudimo įmokos 9 25,2 00,5 80,9 80,9 2 2 Socialinio draudimo įmokos 0 25,2 00,5 80,9 80,9 2 2 Socialinio draudimo įmokos 25,2 00,5 80,9 80,9 2 2 Prekių ir paslaugų naudojimas 2 63, 4,5 4,5 4,5 2 2 Prekių ir paslaugų naudojimas 3 63, 4,5 4,5 4,5 2 2 Prekių ir paslaugų naudojimas 4 63, 4,5 4,5 4,5 2 2 Prekių ir paslaugų naudojimas 5 63, 4,5 4,5 4,5 2 2 Mityba 6 78,2 78,0 78,0 78, Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) 7 29,4 29,0 29,0 29, Ryšių paslaugos 8 8,0 6,0 6,0 6, Transporto išlaikymas 9 4,0 0,0 0,0 0, Apranga ir patalynė 20 20,0 20,0 20,0 20, Spaudiniai Ginklai ir karinė įranga Kitos prekės 23 38,0 28,0 28,0 28,0 2 2 Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos) Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma ATASKAITA Nr. (data) Stonaičių k.,plungės r.lt-9003 (sudarymo vieta) Priemonė: Sudaryti sąlygas globos ir kitų įstaigų veiklai ir užtikrinti jose teikiamų paslaugų prieinamumą šalies gyventojams Finansavimo šaltinis:.4... Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI (Įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 202 M. RUGSĖJO 30 D. KETVIRTINĖ Eil. Nr Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu Kasinės išlaidos Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 27,0,0,0, Kvalifikacijos kėlimas 28,0,0,0,0

13 Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos Eil. Nr. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus metams ataskaitiniam laikotarpiui Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu Kasinės išlaidos Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas Veiklos nuoma Komunalinės paslaugos ,8 223,5 223,5 223, Kitos paslaugos 33 33,7 5,0 5,0 5,0 2 3 Turto išlaidos 34 0,0 0,0 0,0 0,0 2 3 Palūkanos 35 0,0 0,0 0,0 0,0 2 3 Nerezidentams 36 0,0 0,0 0,0 0,0 2 3 Nerezidentams 37 0,0 0,0 0,0 0,0 2 3 Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos Savivaldybių sumokėtos palūkanos Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) 4 0,0 0,0 0,0 0,0 42 0,0 0,0 0,0 0, Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos Savivaldybių sumokėtos palūkanos Kitiems valdymo lygiams 46 0,0 0,0 0,0 0, Kitiems valdymo lygiams 47 0,0 0,0 0,0 0, Valstybės biudžetui Savivaldybių biudžetams Nebiudžetiniams fondams Nuoma 5 0,0 0,0 0,0 0, Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą 52 0,0 0,0 0,0 0,0 53 0,0 0,0 0,0 0, Subsidijos 55 0,0 0,0 0,0 0,0 2 4 Subsidijos iš biudžeto lėšų 56 0,0 0,0 0,0 0,0 2 4 Subsidijos iš biudžeto lėšų 57 0,0 0,0 0,0 0,0 2 4 Subsidijos iš biudžeto lėšų 58 0,0 0,0 0,0 0,0 2 4 Subsidijos importui Subsidijos gaminiams Subsidijos gamybai Dotacijos 62 0,0 0,0 0,0 0,0 2 5 Dotacijos užsienio valstybėms 63 0,0 0,0 0,0 0,0 2 5 Dotacijos užsienio valstybėms 64 0,0 0,0 0,0 0,0 2 5 Dotacijos užsienio valstybėms 65 0,0 0,0 0,0 0,0 2 5 Einamiesiems tikslams Kapitalui formuoti Dotacijos tarptautinėms organizacijoms 68 0,0 0,0 0,0 0, Dotacijos tarptautinėms organizacijoms 69 0,0 0,0 0,0 0, Dotacijos tarptautinėms organizacijoms 70 0,0 0,0 0,0 0, Einamiesiems tikslams Kapitalui formuoti Dotacijos kitiems valdymo lygiams 73 0,0 0,0 0,0 0, Dotacijos kitiems valdymo lygiams 74 0,0 0,0 0,0 0, Dotacijos kitiems valdymo lygiams 75 0,0 0,0 0,0 0, Einamiesiems tikslams Kapitalui formuoti 77

14 Išlaidų Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus Gauti asignavimai ekonominės Eil. kartu su Kasinės išlaidos klasifikacijos Nr. ataskaitiniam įskaitytu kodas metams laikotarpiui praėjusių metų lėšų likučiu Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą 78 0,0 0,0 0,0 0,0 2 6 Tradiciniai nuosavi ištekliai 79 0,0 0,0 0,0 0,0 2 6 Tradiciniai nuosavi ištekliai 80 0,0 0,0 0,0 0,0 2 6 Tradiciniai nuosavi ištekliai 8 0,0 0,0 0,0 0,0 2 6 Muitai Cukraus sektoriaus mokesčiai PVM nuosavi ištekliai 84 0,0 0,0 0,0 0, PVM nuosavi ištekliai 85 0,0 0,0 0,0 0, PVM nuosavi ištekliai 86 0,0 0,0 0,0 0, PVM nuosavi ištekliai Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai 88 0,0 0,0 0,0 0, Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai 89 0,0 0,0 0,0 0, Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai 90 0,0 0,0 0,0 0, Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai 92 0,0 0,0 0,0 0,0 93 0,0 0,0 0,0 0,0 94 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 97 0,0 0,0 0,0 0,0 98 0,0 0,0 0,0 0, Socialinės išmokos (pašalpos) 00 6,0 9,0 9,0 9,0 2 7 Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 7 Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) 02 0,0 0,0 0,0 0,0 2 7 Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) 03 0,0 0,0 0,0 0,0 2 7 Socialinio draudimo išmokos pinigais Socialinio draudimo išmokos natūra Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 06 0,0 0,0 0,0 0, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 07 0,0 0,0 0,0 0, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 08 0,0 0,0 0,0 0, Socialinė parama pinigais Socialinė parama natūra Darbdavių socialinė parama 6,0 9,0 9,0 9, Darbdavių socialinė parama 2 6,0 9,0 9,0 9, Darbdavių socialinė parama 3 6,0 9,0 9,0 9, Darbdavių socialinė parama pinigais 4 6,0 9,0 9,0 9, Darbdavių socialinė parama natūra Kitos išlaidos 6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 8 Kitos išlaidos 7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 8 Einamiesiems tikslams 8 0,0 0,0 0,0 0,0 2 8 Einamiesiems tikslams 9 0,0 0,0 0,0 0,0 2 8 Stipendijoms Kitiems einamiesiems tikslams Kapitalui formuoti 22 0,0 0,0 0,0 0, Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti) 23 0,0 0,0 0,0 0, Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti) 24

15 Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas Eil. Nr. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus metams ataskaitiniam laikotarpiui Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu Kasinės išlaidos Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui) 25 0,0 0,0 0,0 0,0 26 0,0 0,0 0,0 0,0 2 9 Subsidijos 27 0,0 0,0 0,0 0,0 2 9 Subsidijos 28 0,0 0,0 0,0 0,0 2 9 Subsidijos Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos 30 0,0 0,0 0,0 0, Einamiesiems tikslams 3 0,0 0,0 0,0 0, Einamiesiems tikslams 32 0,0 0,0 0,0 0, Einamiesiems tikslams savivaldybėms Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui Kapitalui formuoti 36 0,0 0,0 0,0 0, Investicijos 37 0,0 0,0 0,0 0, Investicijos, skirtos savivaldybėms Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams Investicijos ne valdžios sektoriui SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR 40 3 NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 4 0,0 0,0,3,3 VYKDYMAS 3 Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 42 0,0 0,0,3,3 3 Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas 43 8,7 8,7 0,0 0,0 3 Žemė 44 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Žemė 45 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Žemė Pastatai ir statiniai 47 0,0 0,0 0,0 0,0 3 2 Pastatai ir statiniai 48 0,0 0,0 0,0 0,0 3 2 Gyvenamieji namai Negyvenamieji pastatai Kiti pastatai ir statiniai Mašinos ir įrenginiai 52 8,7 8,7 0,0 0,0 3 3 Mašinos ir įrenginiai 53 8,7 8,7 0,0 0,0 3 3 Transporto priemonės Kitos mašinos ir įrenginiai 55 8,7 8,7 3 4 Vertybės 56 0,0 0,0 0,0 0,0 3 4 Vertybės 57 0,0 0,0 0,0 0,0 3 4 Muziejinės vertybės Antikvariniai ir kiti meno kūriniai Kitos vertybės Kitas ilgalaikis materialusis turtas 6 0,0 0,0 0,0 0,0 3 5 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 62 0,0 0,0 0,0 0,0 3 5 Kitas ilgalaikis materialusis turtas Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas 64,3,3,3,3 3 2 Nematerialusis turtas 65,3,3,3,3 3 2 Nematerialusis turtas 66,3,3,3,3 3 2 Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos Patentai 69 68,3,3,3,3

16 Išlaidų Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus Gauti asignavimai ekonominės Eil. kartu su Kasinės išlaidos klasifikacijos Nr. ataskaitiniam įskaitytu kodas metams laikotarpiui praėjusių metų lėšų likučiu Literatūros ir meno kūriniai Kitas nematerialusis turtas Atsargų kūrimas ir įsigijimas 72 0,0 0,0 0,0 0,0 3 3 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 73 0,0 0,0 0,0 0,0 3 3 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 74 0,0 0,0 0,0 0,0 3 3 Strateginės ir neliečiamosios atsargos Kitos atsargos 76 0,0 0,0 0,0 0, Kitos atsargos 77 0,0 0,0 0,0 0, Žaliavos ir medžiagos Nebaigta gamyba Pagaminta produkcija Pirktos prekės, skirtos parduoti Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu 82 0,0 0,0 0,0 0,0 83 0,0 0,0 0,0 0,0 84 0,0 0,0 0,0 0, Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai 86 0,0 0,0 0,0 0,0 3 5 Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai 87 0,0 0,0 0,0 0,0 3 5 Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai 88 0,0 0,0 0,0 0,0 3 5 Žemės gelmių ištekliai Gyvuliai ir kiti gyvūnai Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas) 92 0,0 0,0 0,0 0,0 3 2 Vidaus 93 0,0 0,0 0,0 0, Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline valiuta) Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline valiuta) 94 0,0 0,0 0,0 0,0 95 0,0 0,0 0,0 0,0 3 2 Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose) Kiti indėliai (pinigai bankuose) Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas 99 0,0 0,0 0,0 0, Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas 200 0,0 0,0 0,0 0, Trumpalaikiai Ilgalaikiai Išvestinės finansinės priemonės 203 0,0 0,0 0,0 0, Išvestinės finansinės priemonės 204 0,0 0,0 0,0 0, Išvestinės finansinės priemonės Paskolos (suteiktos) 206 0,0 0,0 0,0 0, Paskolos (suteiktos) 207 0,0 0,0 0,0 0, Trumpalaikės Ilgalaikės Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas 20 0,0 0,0 0,0 0, Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas 2 0,0 0,0 0,0 0, Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas Draudimo techniniai atidėjiniai 23 0,0 0,0 0,0 0, Draudimo techniniai atidėjiniai 24 0,0 0,0 0,0 0, Draudimo techniniai atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos 26 0,0 0,0 0,0 0, Kitos mokėtinos sumos 27 0,0 0,0 0,0 0, Kitos mokėtinos sumos 28

17 Išlaidų Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus Gauti asignavimai ekonominės Eil. kartu su Kasinės išlaidos klasifikacijos Nr. ataskaitiniam įskaitytu kodas metams laikotarpiui praėjusių metų lėšų likučiu Užsienio 29 0,0 0,0 0,0 0, Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio valiuta) Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio valiuta) 220 0,0 0,0 0,0 0,0 22 0,0 0,0 0,0 0, Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose) Kiti indėliai (pinigai bankuose) Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas 225 0,0 0,0 0,0 0, Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas 226 0,0 0,0 0,0 0, Trumpalaikiai Ilgalaikiai Išvestinės finansinės priemonės 229 0,0 0,0 0,0 0, Išvestinės finansinės priemonės 230 0,0 0,0 0,0 0, Išvestinės finansinės priemonės Paskolos (suteiktos) 232 0,0 0,0 0,0 0, Paskolos (suteiktos) 233 0,0 0,0 0,0 0, Trumpalaikės Ilgalaikės Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas 236 0,0 0,0 0,0 0, Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas 237 0,0 0,0 0,0 0, Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas Draudimo techniniai atidėjiniai 239 0,0 0,0 0,0 0, Draudimo techniniai atidėjiniai 240 0,0 0,0 0,0 0, Draudimo techniniai atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos 242 0,0 0,0 0,0 0, Kitos mokėtinos sumos 243 0,0 0,0 0,0 0, Kitos mokėtinos sumos Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) 245 0,0 0,0 0,0 0,0 3 3 Vidaus 246 0,0 0,0 0,0 0, Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline valiuta) Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline valiuta) 247 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 3 3 Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose) Kiti indėliai (pinigai bankuose) Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas 252 0,0 0,0 0,0 0, Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas 253 0,0 0,0 0,0 0, Trumpalaikiai Ilgalaikiai Išvestinės finansinės priemonės 256 0,0 0,0 0,0 0, Išvestinės finansinės priemonės 257 0,0 0,0 0,0 0, Išvestinės finansinės priemonės Paskolos (grąžintinos) 259 0,0 0,0 0,0 0, Paskolos (grąžintinos) 260 0,0 0,0 0,0 0, Trumpalaikės Ilgalaikės Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas 263 0,0 0,0 0,0 0, Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas 264 0,0 0,0 0,0 0, Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas Draudimo techniniai atidėjiniai 266 0,0 0,0 0,0 0, Draudimo techniniai atidėjiniai 267 0,0 0,0 0,0 0, Draudimo techniniai atidėjiniai 268

18 Išlaidų Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus Gauti asignavimai ekonominės Eil. kartu su Kasinės išlaidos klasifikacijos Nr. ataskaitiniam įskaitytu kodas metams laikotarpiui praėjusių metų lėšų likučiu Kitos mokėtinos sumos 269 0,0 0,0 0,0 0, Kitos mokėtinos sumos 270 0,0 0,0 0,0 0, Kitos mokėtinos sumos Užsienio 272 0,0 0,0 0,0 0, Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio valiuta) Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio valiuta) 273 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose) Kiti indėliai (pinigai bankuose) Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas 278 0,0 0,0 0,0 0, Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas 279 0,0 0,0 0,0 0, Trumpalaikiai Ilgalaikiai Išvestinės finansinės priemonės 282 0,0 0,0 0,0 0, Išvestinės finansinės priemonės 283 0,0 0,0 0,0 0, Išvestinės finansinės priemonės Paskolos (grąžintinos) 285 0,0 0,0 0,0 0, Paskolos (grąžintinos) 286 0,0 0,0 0,0 0, Trumpalaikės Ilgalaikės Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas 289 0,0 0,0 0,0 0, Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas 290 0,0 0,0 0,0 0, Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas Draudimo techniniai atidėjiniai 292 0,0 0,0 0,0 0, Draudimo techniniai atidėjiniai 293 0,0 0,0 0,0 0, Draudimo techniniai atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos 295 0,0 0,0 0,0 0, Kitos mokėtinos sumos 296 0,0 0,0 0,0 0, Kitos mokėtinos sumos 297 IŠ VISO ,5 857,2 753,5 753,5 Įstaigos vadovas (parašas) Aleksas Vyšniauskas

19 Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. K-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 202 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. K-2 redakcija) Finansavimo šaltinio Kodas Ministerijos / Savivaldybės 8 Departamento 900 Įstaigos 2834 Programos Valstybės funkcijos metams ataskaitiniam laikotarpiui (tūkst. litų) IŠLAIDOS 3566,0 260,4 2506,4 2506,4 2 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas ,8 707,9 62,9 62,9 2 Darbo užmokestis 3 708, 304, 228,7 228,7 2 Darbo užmokestis 4 708, 304, 228,7 228,7 2 Darbo užmokestis 5 708, 304, 228,7 228,7 2 Darbo užmokestis pinigais 6 708, 304, 228,7 228,7 2 2 Pajamos natūra Socialinio draudimo įmokos 8 53,7 403,8 384,2 384,2 2 2 Socialinio draudimo įmokos 9 53,7 403,8 384,2 384,2 2 2 Socialinio draudimo įmokos 0 53,7 403,8 384,2 384,2 2 2 Socialinio draudimo įmokos 53,7 403,8 384,2 384,2 2 2 Prekių ir paslaugų naudojimas 2 30,2 884,5 884,5 884,5 2 2 Prekių ir paslaugų naudojimas 3 30,2 884,5 884,5 884,5 2 2 Prekių ir paslaugų naudojimas 4 30,2 884,5 884,5 884,5 2 2 Prekių ir paslaugų naudojimas 5 30,2 884,5 884,5 884,5 2 2 Mityba 6 660, 472,0 472,0 472, Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) 7 26,3 96,0 96,0 96, Ryšių paslaugos 8 0,0 7,0 7,0 7, Transporto išlaikymas 9 8,0 2,0 2,0 2, Apranga ir patalynė 20 20,0 20,0 20,0 20, Spaudiniai Ginklai ir karinė įranga Kitos prekės 23 42,0 30,0 30,0 30,0 2 2 Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos) Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma ATASKAITA Nr. (data) Stonaičių k.,plungės r.lt-9003 (sudarymo vieta) Priemonė: Sudaryti sąlygas globos ir kitų įstaigų veiklai ir užtikrinti jose teikiamų paslaugų prieinamumą šalies gyventojams Visi finansavimo šaltiniai Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI (Įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 202 M. RUGSĖJO 30 D. KETVIRTINĖ Eil. Nr Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu Kasinės išlaidos Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 27 3,0 2,0 2,0 2, Kvalifikacijos kėlimas 28,0,0,0,0

20 Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos Eil. Nr. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus metams ataskaitiniam laikotarpiui Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu Kasinės išlaidos Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas Veiklos nuoma Komunalinės paslaugos ,8 223,5 223,5 223, Kitos paslaugos 33 40,0 2,0 2,0 2,0 2 3 Turto išlaidos 34 0,0 0,0 0,0 0,0 2 3 Palūkanos 35 0,0 0,0 0,0 0,0 2 3 Nerezidentams 36 0,0 0,0 0,0 0,0 2 3 Nerezidentams 37 0,0 0,0 0,0 0,0 2 3 Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos Savivaldybių sumokėtos palūkanos Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) 4 0,0 0,0 0,0 0,0 42 0,0 0,0 0,0 0, Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos Savivaldybių sumokėtos palūkanos Kitiems valdymo lygiams 46 0,0 0,0 0,0 0, Kitiems valdymo lygiams 47 0,0 0,0 0,0 0, Valstybės biudžetui Savivaldybių biudžetams Nebiudžetiniams fondams Nuoma 5 0,0 0,0 0,0 0, Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą 52 0,0 0,0 0,0 0,0 53 0,0 0,0 0,0 0, Subsidijos 55 0,0 0,0 0,0 0,0 2 4 Subsidijos iš biudžeto lėšų 56 0,0 0,0 0,0 0,0 2 4 Subsidijos iš biudžeto lėšų 57 0,0 0,0 0,0 0,0 2 4 Subsidijos iš biudžeto lėšų 58 0,0 0,0 0,0 0,0 2 4 Subsidijos importui Subsidijos gaminiams Subsidijos gamybai Dotacijos 62 0,0 0,0 0,0 0,0 2 5 Dotacijos užsienio valstybėms 63 0,0 0,0 0,0 0,0 2 5 Dotacijos užsienio valstybėms 64 0,0 0,0 0,0 0,0 2 5 Dotacijos užsienio valstybėms 65 0,0 0,0 0,0 0,0 2 5 Einamiesiems tikslams Kapitalui formuoti Dotacijos tarptautinėms organizacijoms 68 0,0 0,0 0,0 0, Dotacijos tarptautinėms organizacijoms 69 0,0 0,0 0,0 0, Dotacijos tarptautinėms organizacijoms 70 0,0 0,0 0,0 0, Einamiesiems tikslams Kapitalui formuoti Dotacijos kitiems valdymo lygiams 73 0,0 0,0 0,0 0, Dotacijos kitiems valdymo lygiams 74 0,0 0,0 0,0 0, Dotacijos kitiems valdymo lygiams 75 0,0 0,0 0,0 0, Einamiesiems tikslams Kapitalui formuoti 77

21 Išlaidų Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus Gauti asignavimai ekonominės Eil. kartu su Kasinės išlaidos klasifikacijos Nr. ataskaitiniam įskaitytu kodas metams laikotarpiui praėjusių metų lėšų likučiu Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą 78 0,0 0,0 0,0 0,0 2 6 Tradiciniai nuosavi ištekliai 79 0,0 0,0 0,0 0,0 2 6 Tradiciniai nuosavi ištekliai 80 0,0 0,0 0,0 0,0 2 6 Tradiciniai nuosavi ištekliai 8 0,0 0,0 0,0 0,0 2 6 Muitai Cukraus sektoriaus mokesčiai PVM nuosavi ištekliai 84 0,0 0,0 0,0 0, PVM nuosavi ištekliai 85 0,0 0,0 0,0 0, PVM nuosavi ištekliai 86 0,0 0,0 0,0 0, PVM nuosavi ištekliai Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai 88 0,0 0,0 0,0 0, Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai 89 0,0 0,0 0,0 0, Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai 90 0,0 0,0 0,0 0, Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai 92 0,0 0,0 0,0 0,0 93 0,0 0,0 0,0 0,0 94 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 97 0,0 0,0 0,0 0,0 98 0,0 0,0 0,0 0, Socialinės išmokos (pašalpos) 00 6,0 9,0 9,0 9,0 2 7 Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 7 Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) 02 0,0 0,0 0,0 0,0 2 7 Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) 03 0,0 0,0 0,0 0,0 2 7 Socialinio draudimo išmokos pinigais Socialinio draudimo išmokos natūra Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 06 0,0 0,0 0,0 0, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 07 0,0 0,0 0,0 0, Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 08 0,0 0,0 0,0 0, Socialinė parama pinigais Socialinė parama natūra Darbdavių socialinė parama 6,0 9,0 9,0 9, Darbdavių socialinė parama 2 6,0 9,0 9,0 9, Darbdavių socialinė parama 3 6,0 9,0 9,0 9, Darbdavių socialinė parama pinigais 4 6,0 9,0 9,0 9, Darbdavių socialinė parama natūra Kitos išlaidos 6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 8 Kitos išlaidos 7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 8 Einamiesiems tikslams 8 0,0 0,0 0,0 0,0 2 8 Einamiesiems tikslams 9 0,0 0,0 0,0 0,0 2 8 Stipendijoms Kitiems einamiesiems tikslams Kapitalui formuoti 22 0,0 0,0 0,0 0, Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti) 23 0,0 0,0 0,0 0, Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti) 24

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k 190136353, S.Lozoraičio g. 13, Kaunas ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 m. kovo 31 d. Kaunas inžinerijos licėjuje (mokinio krepšelio lėšos) programos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2019 m.

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2019 m. VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2019 m. FMMM Nr 1 patvirtinti LVCIIA.* Respublikai finraa auoėauo!... m»«j

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPSELIS-DARZELIS NYKSTUKAS" Biudžetinė įstaiga, Uosupio g. 2, Marijampolė, tel.: (8 343) , el.p. mariiampoles.nykstuka

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPSELIS-DARZELIS NYKSTUKAS Biudžetinė įstaiga, Uosupio g. 2, Marijampolė, tel.: (8 343) , el.p. mariiampoles.nykstuka MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPSELIS-DARZELIS NYKSTUKAS" Biudžetinė įstaiga, Uosupio g. 2, 68160 Marijampolė, tel.: (8 343) 58 270, el.p. mariiampoles.nykstukas@zebra.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

Microsoft Word - fin201103

Microsoft Word - fin201103 STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 190796224, Stonaičių k. 90103 Plungės rajono savivaldybė 2011 m. rugsėjo 30 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5 AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT-30202 Ignalinos r., tel. (8 386) 53 135, 47 402, (8 387) 47 142 faks. (8 386) 53 135,

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA 2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS PARENGTAS PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

TVIEŠOSIOS

TVIEŠOSIOS VIEŠOJI ĮSTAIGA PRIENŲ LIGONINĖ 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA VšĮ Prienų ligoninės direktorė Jūratė Milaknienė PRIENAI 2016 LIGONINĖS MISIJA Teikti prieinamas, mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas,

Detaliau

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d.

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. TURINYS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA... 3 METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo 7 dienomis atliko Pareigūnų kredito unijos 2012 metų

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m. kovo 20 d. Nr.

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Forma_1-VP_0912_2009

Forma_1-VP_0912_2009 1 Forma 1-VP patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymu 1K-019 ( Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m.gruodžio 30 d. įsakymo 1K-407 redakcija) Valstybin mokesčių

Detaliau

1-6 ataskaita del kreditu p

1-6 ataskaita del kreditu p MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA A U D I T O A T A S K A I T A DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ EUROPOS SĄJUNGOS FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

Detaliau