Microsoft Word - TS docx

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - TS docx"

Transkriptas

1 Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA SPRENDIMAS DöL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO RAJONO PIRMINöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 2019 m. kovo 28 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Pakruojo rajono savivaldyb s tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-14,,D l Pakruojo rajono savivaldyb s tarybos veiklos reglamento patvirtinimo patvirtinto Pakruojo rajono savivaldyb s tarybos veiklos reglamento 286 punktu, Pakruojo rajono savivaldyb s taryba n u s p r e n d ž i a: Patvirtinti viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirmin s sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitą (pridedama). Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldyb s meras Įtraukti į darbotvarkę Pakruojo r. savivaldyb s mero pavaduotojas Pakruojo r. savivaldyb s administracijos direktor Pakruojo r. savivaldyb s admin. Teis s ir civilin s metrikacijos skyriaus ved ja Neatliktinas antikorupcinis vertinimas Jonas Erika Kižien Jovita Jovita Juozapaitis Kirdeikien Kirdeikien Pareng Pakruojo r. sav. admin. Teis s ir civilin s metrikacijos skyriaus vyr. specialist Judita Vepštien

2 PATVIRTINTA Pakruojo rajono savivaldyb s tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T- VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO RAJONO PIRMINöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Bendra informacija Viešoji įstaiga Pakruojo rajono pirmin s sveikatos priežiūros centras (toliau Pakruojo PSPC), pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalin s sveikatos sistemos iš Pakruojo rajono savivaldyb s turto ir l šų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal įstaigai išduotą licenciją ir sutartis su užsakovais. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos sistemos, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teis s aktais, taip pat Įstaigos įstatais. Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buvein yra J. Basanavičiaus g. 4, Pakruojis. Įstaiga yra ribotos turtin s atsakomyb s. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaiga veiklą prad jo 1997 m. spalio 1 d., patento liudijimo numeris , Juridinių asmenų registre įregistruota 1999 m. spalio 13 d. Įstaigos identifikavimo numeris Įstaigos atsiskaitomosios sąskaitos Luminor banke: LT draudimin, LT kortelin, Kredito unijos banke LT , banke Swedbank : LT draudimin, LT spec. l šų. 2. Struktūra, darbuotojų pareigyb s, informacija apie teikiamas paslaugas Įstaiga paslaugas teik pagal sudarytą asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmok jimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (toliau PSDF) sutartį su Šiaulių teritorine ligonių kasa juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas mok jo patys. Pagrindin įstaigos veikla teikti specializuotas bei kvalifikuotas pirminio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinti teikiamų paslaugų saugumą, efektyvumą, tinkamumą ir kokybę, pildyti medicininę dokumentaciją, skelbti išsamią ir pacientui suprantamą informaciją apie asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą, teikimo tvarką ir sąlygas. Įstaiga turi licencijas visuomen s sveikatos priežiūros veiklai vykdyti ir teikia paslaugas: privalomojo higienos įgūdžių mokymas, privalomasis pirmosios pagalbos mokymas, privalomasis mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus organizmui. Nuo 2018 m. sausio m nesio 01 d. iki birželio m n. 19 d. įstaigai vadovavo direktorius Edvinas Ašoklis. Nuo 2018 m. birželio 20 d Pakruojo savivaldyb s mero potvarkiu laikinai įstaigai vadovauti skirtas direktoriaus pavaduotojas medicinai Agnius Karmonas, nuo 2018 m. spalio m nesio 15 d. laim jus konkursą VšĮ Pakruojo rajono pirmin s sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms eiti, įstaigai vadovauja direktorius Agnius Karmonas m. pabaigoje Pakruojo PSPC dirbo 10 šeimos gydytojų, 3 vaikų ligų gydytojai, 1 gydytojas akušeris-ginekologas, 5 gydytojai odontologai, 1 gydytojas odontologas-ortopedas, 1 gydytoja psichiatr, 1 gydytoja vaikų ir paauglių psichiatr ir 2 gydytojai chirurgai, 2 medicinos psichologai.

3 Iš viso įstaigoje dirba 70 slaugytojų, iš kurių: 13 kaimų medicinos punktų bendruomen s slaugytojų, 10 dirba greitosios medicinos pagalbos skyriuje (toliau GMP) skyriuje, 47 dirba poliklinikoje ir ambulatorijose, ir 40 kitas pareigas įstaigoje dirbantys darbuotojai m. pradžioje vidutinis dirbančiųjų skaičius įstaigoje buvo 134 darbuotojai, metų pabaigoje 136 darbuotojai. Vidutinis metinis darbuotojų skaičius metais vidutinis dirbusių fizinių asmenų skaičius 123, m. vidutinis metinis darbuotojų užimtų etatų skaičius 121,75. Priskaitytas vidutinis metinis etatinis vieno dirbusio darbuotojo darbo užmokestis yra 960 Eur. Priskaitytas vidutinis metinis vieno dirbusio fizinio asmens darbo užmokestis yra 949 Eur m. darbo užmokesčio fondas be Sodros mokesčių ,81 Eur metais 1 įstaigos darbuotojas už šiurkštų darbo drausm s pažeidimą buvo atleistas iš darbo. Šeimos gydytojai aptarnauja gyventojų, iš kurių privalomu sveikatos draudimu apsidraudusių yra (iš jų vaikai iki 18 m.). Medicinos punktų bendruomen s slaugytojos aptarnauja kaimo gyventojus. Vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2007 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. V-558/AI- 183 D l slaugos paslaugų ambulatorin se asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo rajono bendruomen s slaugytojos 2018 m. suteik paslaugų (2017 m ). Įstaigoje užregistruota, kad 2018 m. pas pirmin s grandies gydytojus apsilank pacientai (2017 m ); pas gydytojus odontologus (2017 m ) pacientai. Gydytojų apsilankymų pagal iškvietimus pas ligonius į namus 2018 m. užregistruota (2017 m. 6465). GMP iškvietimų skaičius 2018 m. buvo 5 491, (2017 m ), iš jų pagalbos besikreipiantys kaimų gyventojai 2018 m. sudar 61,96 % (2017 m. 60,33 %). 3. Finansin ūkin veikla Finansinis įstaigos veiklos (bendras) rezultatas (Eur) - įstaigos perviršis 379,67 Eur. Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis be Sodros mokesčių (proc.) - 63,38 % su Sodros mokesčiais 83,23 % nuo įstaigoje gaunamų pagrindin s veiklos pajamų. Nuo įstaigoje patirtų pagrindin s veiklos sąnaudų be Sodros mokesčių 62,68 %, su Sodros mokesčiais 82,32 %. Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas m. įstaiga tur jo sekančius l šų pritraukimo šaltinius: 1. Iš Valstybin s mokesčių inspekcijos 2 % gyventojo pajamų mokesčio gauta 273,33 Eur. 2. Pagal pasirašytą panaudos sutartį Nr. KC-592/PN/ iš 2018 m. rugs jo 20 d. įstaiga tur jo galimybę nemokamai naudotis medicinine įranga iš UAB,,Limeta šlapimo analizatoriumi,,docureader 2 Pro (77 Elektronik Kft.), kurio vert 480,00 Eur. 3. Pagal pasirašytą panaudos sutartį Nr. 231 iš 2018 m. geguž s 7 d. su Užkrečiamų ligų AIDS centru gauti trys komplektai krepšių su šalčio elementais ir termobarjerais už 667,92 Eur. 4. Už asmenų periodinį profilaktinį sveikatos patikrinimą per 2018 m. gauta ,77 Eur. 5. Už papildomai suteiktas per 2018 m. GMP paslaugas gauta 2 305,29 Eur. 6. Už suteiktas dantų protezavimo paslaugas gyventojams kurie neturi lengvatų ir už suteiktas dantų protezavimo paslaugas susimoka patys per 2018 metus gauta 6373,68 Eur. 7. Iš valstyb s biudžeto gautas finansavimas, ilgalaikis materialusis turtas, finansini turto likutin vert metų pabaigai 572,40 Eur. 8. Iš Europos Sąjungos gautas finansavimas, ilgalaikis materialusis turtas, finansinio turto likutin vert metų pabaigai 3 212,13 Eur. 9. Iš kitų finansavimo šaltinių, nemokamai gautos materialin s vertyb s,vakcinos privalomam vaikų ir suaugusių skiepijimui, kitos medicinin s priemon s už ,56 Eur. Iš viso pritrauktų papildomų finansavimo šaltinių suma ,08 Eur.

4 Pakruojo PSPC dalininkų kapitalą sudaro Pakruojo rajono savivaldyb s turtinis įnašas ,96 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį jis nepasikeit. Per 2018 m. ataskaitinį laikotarpį Pakruojo PSPC tur jo iš viso ,94 Eur. pajamų. Iš jų ,18 Eur pagrindin s veiklos pajamų. (1 lentel ). 1 lentel. Pakruojo PSPC pajamos 2018 m. Pajamos L šos, EUR Šiaulių teritorinių ligonių kasų PSDF biudžeto l šos už teikiamas medicinines ,93 paslaugas iš jų: pensininkų ir neįgalių gyventojų dantų protezavimui ,62 GMP paslaugų teikimui ,71 pirmin s ambulatorin s asmens priežiūros paslaugoms teikti ,79 ambulatorin s asmens sveikatos priežiūros paslaugoms ir sveikatos ,81 programoms teikti Pajamos už suteiktas mokamas medicinines paslaugas, kurias apmoka fiziniai ,25 ir juridiniai asmenys ir kitos pajamos Kitos veiklos pajamos ,76 Iš viso: ,94 Ataskaitiniais 2018 metais iš viso patirta pagrindin s veiklos ,27 Eur sąnaudų (2 lentel ). 2 lentel. Pakruojo PSPC sąnaudos 2018 m. Sąnaudos L šos, EUR Darbo užmokestis ir socialinis draudimas etatų sąraše nurodytiems ,15 darbuotojams Ilgalaikio turto nusid v jimas ir amortizacija ,67 Buitinių atliekų išvežimas 2 348,53 Skalbinių skalbimas, patalpų švaros palaikymas 6 985,51 Ryšių paslaugos 9 182,46 Vanduo ir kanalizacija 4 538,75 Elektros energija ,93 Patalpų šildymas ,52 Transporto remontas ir detalių sunaudojimas ,59 Transporto degalai ir tepalai ,53 Transporto priemonių kasko ir privalomas draudimas 5 105,59 Kvalifikacijos k limas 1 978,85 Patalpų paprastasis remontas ir eksploatavimas ,81 Vaistai, tirpalai, tvarsliava, medžiagos, med. priemon s, tyrimai, ,48 instrumentai Privalomasis civilinis draudimas 4 913,50 Kaset s su dažomaisiais milteliais, kanceliarin s prek s ,78 Medicinin s technikos aptarnavimas ,39 Mažaverčio inventoriaus nurašymas 5 349,71 Medicininių atliekų tvarkymas 1 099,88 Kitos veiklos sąnaudos sudar ,64

5 Sąnaudos L šos, EUR Iš viso pagrindin s veiklos sąnaudų ,27 4. Sąnaudos valdymo išlaidoms 2018 m. priskaityta ,99 Eur valdymo išlaidų sąnaudų be Sodros įmokų, kas sudar 2,87% įstaigoje gaunamų pagrindin s veiklos pajamų (pagrindin s veiklos pajamos 2018 m. sudar ,18 Eur - tai pajamos be kitos veiklos pajamų). Skaičiuojant nuo patirtų pagrindin s veiklos sąnaudų 2,84 %. Esant įstaigoje darbo užmokesčio fondo ekonomijai, gydytojams, slaugytojoms ir kitiems įstaigos darbuotojams už gerus darbo rezultatus, prevencinių sveikatos programų, skatinamųjų paslaugų ir slaugos paslaugų namuose vykdymą darbuotojų skatinimui priskaityta vienkartinių išmokų be Sodros įmokų ,50 Eur, kas sudar 3,52 % įstaigoje gaunamų pagrindin s veiklos pajamų. Skaičiuojant nuo patirtų pagrindin s veiklos sąnaudų 3,48 %. Pakruojo PSPC 2018 metais įsigijo ilgalaikio turto iš savo l šų už ,15 Eur (3 lentel ). 3 lentel. Pakruojo PSPC įsigytas ilgalaikis turtas 2018 m. Įsigytas ilgalaikis turtas Kaina, EUR KP Profilaktin s programos (iki pacientų) 2 238,50 Nešiojamas kompiuteris Asus Vivo Book 1 365,00 Nešiojamas kompiuteris Asus Vivo Book 1 365,00 Spausdintuvas Zebra GX ,00 Kompiuteris Dell OptiPlex 3050 i ,00 Kompiuteris Dell OptiPlex 3050 i ,00 Kompiuteris Dell OptiPlex 3050 i ,00 Kompiuteris Dell OptiPlex 3050 i ,00 Mobilaus ryšio priemon 1 183,25 Automobilinis UHF radijo stoties komplektas 1 391,50 Automobilinis UHF radijo stoties komplektas 1 391,50 Plančetinio kompiuterio kompl. su priedais 2 323,20 Plančetinio kompiuterio kompl. su priedais 2 323,20 Iš viso ,15 Per 2018 metus nurašyta nusid v jusio, sulūžusio ir nebetinkamo naudoti ilgalaikio turto, kurio likutin vert 1 532,52 Eur (4 lentel ) 4 lentel. Pakruojo PSPC nurašytas turtas per 2018 m. Nurašytas ilgalaikis turtas Likutin vert, EUR Automobilis Mercedes Benz 312 GCH 445 0,00 Elektrokardiografas Archimed ,29 Vejapjov Husqvarna R152 SVH 0,00 Elektrokardiografas Mr. Blue Aspel 0,00 K d Leap Task 992,79 Nešiojamas kompiuteris Lenovo Thinkpad L ,73 Kompiuteris Magnum M350/2000 i5 53,71 Iš viso 1 532,52 5. Vykdytos profilaktin s programos Kaip ir kasmet, taip ir 2018 m. įstaiga siek įtraukti kuo daugiau rajono gyventojų į šalyje vykdomas profilaktines sveikatos programas.

6 Gimdos kaklelio v žio profilaktikos programa. Vykdant Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš PSDF l šų, finansavimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-482, 2017 m rajono moterims įteikti pranešimai d l pasitikrinimo, paimta 554 citologiniai tepin liai (2017 m. 576 tepin liai). Priešin s liaukos v žio prevencijos programa. Vykdant Priešin s liaukos v žio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-973, tikrinami vyrai nuo 50 iki 75 m. kas dveji metai, išimties atvejais, jei šeimoje buvo susirgimų, nuo 45 m. vieną kartą per metus m. patikrinti 820 vyrų (2017 m. patikrinti 689 vyrai). Krūties piktybinių navikų profilaktikos programa. Vykdant Atrankin s mamografin s patikros d l krūties v žio finansavimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugs jo 23 d. įsakymu Nr. V-729, tikrinamos moterys nuo 50 iki 69 m. amžiaus m. patikrintos 424 moterys (2017 m. 588 moterys). Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa. Vykdant Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didel s rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V- 913, tikrinami vyrai nuo 40 iki 55 m., moterys nuo 50 iki 65 m m. patikrinti 1793 asmenys (2017 m asmuo). Storosios žarnos v žio prevencijos programa. Vykdant Storosios žarnos v žio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-508, programa vykdoma gyventojams nuo m m asmenims įteikti informavimo pranešimai apie storosios žarnos v žio ankstyvąją diagnostiką, iš jų 90 pacientų nusiųsti pas specialistą kolonoskopijai (2017 m pranešimai, nusiųstas pas specialistą 113 gyventojų ). Profilaktiniai patikrinimai. Vykdant Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. geguž s 31 d. įsakymą Nr. 301 D l profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose, atliekami profilaktiniai asmenų sveikatos tikrinimai d l neinfekcinių ligų vieną kartą metuose. Per 2018 m. šeimos gydytojai patikrino pacientą, iš jų 560 vaikus iki 18 metų (2017 m pacientų, iš jų 695 vaikus iki 18 metų). Vaikų ligų gydytojai 2018 m. patikrino 962 vaikus iki 18 metų (2017 m. 875 vaikus). Vaikų ligų gydytojų profilaktinių patikrinimų skaičius 2018 metais palyginus su 2017 metais padid jo, nes profilaktines paslaugas vaikams iki 18 m. teikia 3 vaikų gydytojai pediatrai. Odontologai 2018 m. profilaktiškai patikrino suaugusius pacientus ir vaikus (2017 m suaugusius ir vaikus). Skatinamosios paslaugos. Su Šiaulių teritorine ligonių kasa 2018 m. pagal sutartis pasirašytas skatinamųjų paslaugų teikimas buvo įvykdytas 100 % proc. 6. Valstyb s investicin s programos 2018 m. įgyvendintas Valstyb s investicijų programos l šomis finansuojamo projekto VšĮ Pakruojo rajono PSPC infrastruktūros atnaujinimas ir paslaugų gerinimas III etapas. Projekto metu rekonstruoti Psichikos sveikatos centras (apie 250 kv. m), Vaikų konsultacija (apie 200 kv. m.), atlikti pirmo poliklinikos pastato stogo remonto darbai (1430 kv. m) ir įrengtas keltuvas m. gruodžio m nesį buvo atliekami baigiamieji darbai. III etapo metu įsisavinta Eur m. spalio 23 d. pasirašyta sutartis Soc. paramos priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą TB segantiems pacientams, įgyvendinimas Pakruojo rajone su Europos socialinio fondo agentūra. Iki 2021 m. gruodžio m nesio Pakruojo PSPC įsisavins ,29 Eur. 7. Informacinių technologijų diegimas

7 Pakruojo PSPC partnerio teis mis įgyvendina projektą,,elektroninių sveikatos paslaugų pl tra Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ŠRASP IS). Prie sistemos pajungta Pakruojo PSPC poliklinika ir visos keturios ambulatorijos. Įsigijusi reikalinga įrangą savo l šomis, įstaiga pasiruoš duomenų apie pacientą apsikeitimui tarp gydymo įstaigų, elektroninių formų pildymui ir s kmingam perdavimui E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinei sistemai (toliau ESPBI IS). Įstaiga elektroninių būdu pildo: receptus, ambulatorinių apsilankymų aprašymus, siuntimus, mirties liudijimus, vairuotojų sveikatos patikros pažym jimus, vaikų sveikatos pažym jimus m. rezultatai pateikti 5-oje lentel je. 5 lentel. Pakruojo PSPC elektroninių dokumentų statistika 2018 m. Kodas Klinikinio elektroninio dokumento pavadinimas Pasirašytų dokumentų skaičius Pastabos E025 Ambulatorinio apsilankymo aprašymas E027 Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui ŠRASPĮ IS duomenys ŠRASPĮ IS duomenys EREC01 Elektronins receptas % kompensuojamų vaistų receptų - elektroniniai E083-1 Vairuotojo sveikatos patikrinimo 698 ŠRASPĮ IS duomenys medicinin pažyma E106 Medicininis mirties liudijimas 72 ŠRASPĮ IS duomenys E Vaiko sveikatos pažym jimas 533 ŠRASPĮ IS duomenys Vykdant Valstyb s investicijų programos l šomis finansuojamo projekto VšĮ Pakruojo rajono PSPC infrastruktūros atnaujinimas ir paslaugų gerinimas III etapą psichikos sveikatos centre ir vaikų konsultacijoje pastatytos dvi naujos informacinių tinklų spintos su naujais šakotuvais, išvedžiotas naujas interneto bei telefonijos kabelių tinklas metais įsigyti 4 kompiuteriai, atnaujintos 4 darbo vietos. Pakruojo PSPC interneto puslapis per 2018 m. užpildytas privaloma informacija, jame nuolat atnaujinama aktuali informacija pacientams, skelbiama Teritorinių ligonių kasų ir kt. informacija. 8. Infrastruktūros gerinimo veiklos Pakruojo PSPC infrastruktūra per ataskaitinį laikotarpį buvo gerinama Valstyb s investicijų programos l šomis ir įstaigos l šomis. Valstyb s investicijų programos l šomis įgyvendintas III etapo projektas. Įsisavinta Eur, už šią sumą suremontuotas poliklinikos pirmojo pastato stogas, įrengtas keltuvas, perplanuotas ir suremontuotas vaikų konsultacijos, psichikos sveiktos centro patalpos taip pat įrengti neįgaliesiems pritaikyti sanitariniai mazgai. Pakeista santechnika, elektros instaliacija, internetiniai tinklai, sumontuota signalizacija. Pakruojo PSPC l šomis poliklinikos pastate, perplanavus garažą, įrengta greitosios medicinos pagalbos automobiliams ir kitam PSPC transportui skirta plovykla. Dalyvaujant Sveikatos apsaugos ministerijos greitųjų medicinos pagalbos automobilių atnaujinimo programoje įstaigai buvo skirti trys GMP automobiliai: du Wolksvagen Crafter ir vienas Fiat Ducato.

8 Atliekant pirmojo poliklinikos pastato stogo remontą pakeisti 9-i pastog je esantys langai. Siekiant gerinti gydytojam, bendruomen s slaugytojoms ir kitam personalui darbo sąlygas, suremontuotos persirengimo ir poilsio patalpos pagrindiniame poliklinikos pastate. 9. Pacientų pasitenkinimas Pakruojo PSPC teikiamomis paslaugomis Vadovaujantis patvirtintu vidaus audito planu, 2018 metais buvo vykdoma apklausa pagal anketas, siekiant išsiaiškinti ir įvertinti pacientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis. Teigiamo įvertinimo anketos anketos, kuriose pacientų bendras pasitenkinimas Pakruojo PSPC teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis vertinamas Buvo atlikta anketų analiz. Pakruojo PSPC darbą teigiamai įvertino 89 proc. anketas užpildžiusių pacientų. VšĮ Pakruojo rajono PSPC antikorupcin veikla vykdoma vadovaujantis 2015 m. sausio 26 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-65,,D l Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtintais kriterijais. Remiantis 2018 m. balandžio 9 dieną Pakruojo rajono savivaldyb s atlikto Pakruojo PSPC korupcijos indekso nustatymo kriterijų vertinimo protokolu įstaiga įrašyta į ASPĮ, turinčių korupcinio pobūdžio veikų pasireiškimo tikimybę, sąrašą. Patikrinimo išvada išanalizuota, 2018 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. 113 D l Korupcijos prevencijos viešosios įstaigos Pakruojo pirmin s sveikatos priežiūros centre programos metams patvirtinimo patvirtinta Pakruojo PSPC korupcijos prevencijos programą metams, sudaryta nauja korupcijos prevencijos komisija, 2018 m. gruodžio 31d. patvirtintas Pakruojo PSPC Korupcijos prevencijos programos m. įgyvendinimo priemonių planas. 10. Gauti skundai (prašymai), pad kos Pakruojo PSPC per ataskaitinius 2018 metus iš pacientų skundų d l nekokybiškai suteiktų gydymo paslaugų negavo. Per 2018 m. Pakruojo rajono savivaldyb s mero pad kos raštais pagal potvarkį apdovanotos VšĮ Pakruojo rajono pirmin s sveikatos priežiūros centro dvi darbuotojos už sąžiningumą, nuoširdų darbą, profesionalumą, d mesį ir meilę pacientams. 11. Kokyb s vadybos sistemos diegimas Pakruojo PSPC laikinai einantis direktoriaus pavaduotojo medicinai pareigas, atliekantis direktoriaus funkcijas 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 78a patvirtino VšĮ Pakruojo rajono pirmin s sveikatos priežiūros centro 2018 m. vidaus audito planą. Jame buvo numatyta atlikti 10 auditų. Visi jie buvo atlikti, buvo parengtos ataskaitos. Vadovaujantis patvirtintu Vidaus audito planu, buvo atliktas kokyb s vadybos sistemos procedūrų, tvarkų ir aprašų atitikimo teis s aktų nustatytiems reikalavimams auditas. Parengta ataskaita, koreguotos procedūros, tvarkos ir aprašai m. kovo m nesį šiuos kokyb s vadybos sistemos dokumentus tikrino Valstybin akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba, kuri neatitikčių nenustat. Siekiant gerinti kokyb s vadybos sistemą 2018 m. spalio 23 d. direktoriaus įsakymu Nr. 72 sudaryta vidaus medicininio audito grup, susidedanti iš trijų narių. Paskirti darbuotojai 2018 m. lapkričio d. siųsti į kursus Kokyb s vadybos sveikatos sistemoje pagrindai ir vidaus medicininis auditas. Išklausę mokymus, gavo tai patvirtinančius pažym jimus. 12. Tikrinusių institucijų pateiktų išvadų bei pasiūlymų apibendrinimas Lietuvos metrologijos inspekcijos Šiaulių apskrities skyrius 2018 m. vasario m n. 13 d. atliko teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių patikrinimą. Patikrinimo išvados, nepažeisti teisin s metrologijos reikalavimai.

9 Valstybin akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2018 m. kovo m nesį atliko planinį patikrinimą. Visi patikrinimo metu rasti neatitikimai pašalinti ir ištaisyti laiku. Nacionalinis visuomen s sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento Pakruojo skyriaus atliko 2 patikrinimus. Pirmas 2018 m. rugpjūčio 07 d. rastas vienas higienos normos HN 47:2011 pažeidimas ir duotas laikas jį ištaisyti. Pažeidimas ištaisytas laiku m. rugs jo 22 d. buvo atliktas antras patikrinimas. Patikrinimo išvada, Lietuvos higienos normos reikalavimų pažeidimų nenustatyta rugpjūčio 08 d. Lietuvos Respublikos valstybin darbo inspekcija atliko patikrinimą Pakruojo poliklinikos patalpose d l aukštesn s nei 28 C gydytojų kabinetuose temperatūros. Problema išspręsta pagal poreikį papildomai aprūpinant gydytojų kabinetus oro ventiliatoriais m. buvo atlikti du Šiaulių teritorin s ligonių kasos patikrinimai. Atkreiptas d mesys į padarytas klaidas, padaryta žala PSDF biudžetui atlyginta. 13. Įstaigos pagrindin s problemos. Įstaigoje dirbančių gydytojų amžius ir jaunų specialistų trūkumas, ypač odontologų. Greitosios medicinos pagalbos problemos padid jęs pervežimų skaičius d l uždarytų chirurgijos ir reanimacijos skyrių Pakruojo ligonin je. D l maž jančio rajono gyventojų skaičiaus ir privataus šeimos gydytojo kabineto maž ja įstaigos aptarnaujamų pacientų ir teikiamų paslaugų skaičius. Dideli Lygumų ambulatorijos išlaikymo kaštai. 14. Ateities planai ir kaip tai atsilieps įstaigos veiklai. Sveikatos priežiūros specialistų pritraukimas m. įstaiga sieks įdarbinti du gydytojus odontologus ir bent vieną šeimos gydytoją. Bus kviečiami dirbti gydytojai rezidentai, kurie, tik tina, v liau tęs savo praktiką mūsų įstaigoje. Teiksime siūlymus Pakruojo rajono savivaldybei d l naujų sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo atvykti dirbti į Pakruojo rajono savivaldyb s viešąsias sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašo sukūrimo. Stiprinamas prevencinių sveikatos programų vykdymas. Įgyvendinant šias programas rajono gyventojams pager s ankstyva ligų diagnostika, o įstaigai tai leis įsisavinti daugiau prevencin ms sveikatos programoms skiriamų l šų. Korupcijos prevencijos stiprinimas Įstaiga sieks gauti skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą vadovaudamasi 2015 m. sausio 26 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-65,,D l Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtintais kriterijais. Did s skaidrumas ir pasitik jimas sveikatos priežiūros sistema. Kokyb s vadybos sistema 2019 m. įstaiga tęs kokyb s vadybos stiprinimą. Bus pradedami darbai siekiant tapti akredituota asmens sveikatos priežiūros įstaiga. Investicijų pritraukimas. Teikti paraišką ir įgyvendinti Projektą CPVA-R-609,,Pirmin s asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas. Teikti investicinį projektą Sveikatos apsaugos ministerijai, siekiant gauti sveikatos apsaugos srities investicijų programos finansavimą. Infrastruktūros gerinimo darbai. Ieškoti sprendimo būdų, kaip sumažinti Lygumų ambulatorijos išlaikymo kaštus. Ieškoti alternatyvių sprendinių. Prie Pakruojo PSPC pagrindinio pastato esančioje automobilių stov jimo aikštel je įrengti neįgaliesiems skirtą stov jimo vietą.

10

Microsoft Word - TS docx

Microsoft Word - TS docx Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA SPRENDIMAS DöL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO RAJONO PIRMINöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 m. kovo 28 d. Nr. T-

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. balandžio 18 d. Nr. T-122 Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

TVIEŠOSIOS

TVIEŠOSIOS VIEŠOJI ĮSTAIGA PRIENŲ LIGONINĖ 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA VšĮ Prienų ligoninės direktorė Jūratė Milaknienė PRIENAI 2016 LIGONINĖS MISIJA Teikti prieinamas, mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas,

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio d. sprendimu Nr. TS- VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS S

PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio d. sprendimu Nr. TS- VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS S PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio d. sprendimu Nr. TS- VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VADOVO 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

metine ataskaita internetui

metine ataskaita internetui PRITARTA Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T1-158 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MAŽEIKIŲ LIGO I ĖS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. ŽI IOS APIE ĮSTAIGĄ Pagrindinis VšĮ Mažeikių

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VARTOJIMO NETOLYGUMAI Jonas Narbutas direktorius 213-12-11 44,6 59,5 68,2 68,8 82,6 86,2 79,1 72,6 81,1 93,1 97,2 9,4 85,6 87 96,3 98,4 99 17,8 16,4 111,4 111,6 16,5

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PATVIRTINTA Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T1-348 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠILALĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešoji įstaiga

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA

LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA 2010 metai IŠSAUGOTAS SVEIKATOS SISTEMOS FINANSINIS TVARUMAS IR IŠVENGTA SKOLŲ Algis SASNAUSKAS Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Microsoft Word - TS docx

Microsoft Word - TS docx Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA DöL UAB PAKRUOJO VANDENTIEKIS 2018 M. METINöS VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 m. balandžio 30 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO 2019 m. birželio 19 d. Nr. V- 570 Kaunas Vadovaudamasis

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Projektas TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 214 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 214 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO 215 m. balandžio

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

Microsoft Word - TS

Microsoft Word - TS Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBAA SPRENDIMAS DöL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. balandžio 24 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA VALSTYBINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS (institucijos ar įstaigos pavadinimas) 2008 METŲ TARNYBAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ANALIZĖ 2009 m. kovo 6 d. VD

Detaliau

Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUP

Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUP Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis 2017-04-28 direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos (toliau GMP) stoties aptarnavimo kokybę bei efektyvumą, apklausos metu siekta sužinoti respondentų nuomonę apie GMP teikiamų paslaugų

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

Microsoft Word - TS docx

Microsoft Word - TS docx Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA SPRENDIMAS DöL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKöJIMO TEISE LINKUVOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI 2017 m.

Detaliau

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 2016 METAI Darbuotojai Socialinių paslaugų centro darbuotojų išsilavinimas Išsilavinimas Socialiniai darbuotojai (%) Lankomosios priežiūros darbuotojai

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6 PATVIRTINTA Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-170 (Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų

Detaliau

DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

DĖL  PRITARIMO  VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS  ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORĖS METŲ  VEIKLOS ATASKAITAI ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA S P R E N D I M A S DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 2018 m. balandžio 27 d. Nr. TS-110 Rokiškis Vadovaudamasi

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

PROJEKTAS

PROJEKTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO 2017 m. vasario d. Nr. T1- Telšiai Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf PATVIRTINTA UAB Druskininkų butų ūkio direktoriaus 2017 m. balandžio mėn. 3 d. įsakymu Nr.22 UAB DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2017-2019 METAMS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Druskininkų

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc ir įsigyti paklausią specialybę Sveikatos statistiko mokymo programa Mokymo trukmė 4 sav., 160 val. Skirta asmenims, norintiems dirbti sveikatos statistikais įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose. Sveikatos

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮKAINIUI 2011 m. spalio 27 d. Nr. T- Pakruojis Vad

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮKAINIUI 2011 m. spalio 27 d. Nr. T- Pakruojis Vad Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮKAINIUI 2011 m. spalio 27 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau