Microsoft Word - TS docx

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - TS docx"

Transkriptas

1 Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA SPRENDIMAS DöL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO RAJONO PIRMINöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 m. kovo 28 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 12 straipsniu, Pakruojo rajono savivaldyb s taryba n u s p r e n d ž i a: Patvirtinti viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirmin s sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitą (pridedama). Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldyb s meras Įtraukti į darbotvarkę Pakruojo r. savivaldyb s mero pavaduotojas Pakruojo r. savivaldyb s administracijos direktor Pakruojo r. savivaldyb s admin. Teis s ir civilin s metrikacijos skyriaus ved ja Neatliktinas antikorupcinis vertinimas Jonas Erika Kižien Jovita Jovita Juozapaitis Kirdeikien Kirdeikien Pareng Pakruojo r. sav. admin. Teis s ir civilin s metrikacijos skyriaus vyr. specialist Judita Vepštien

2 PATVIRTINTA Pakruojo rajono savivaldyb s tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T- VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO RAJONO PIRMINöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. APIE ĮSTAIGĄ Viešoji įstaiga Pakruojo rajono pirmin s sveikatos priežiūros centras (toliau - Pakruojo PSPC) pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalin s sveikatos sistemos iš Pakruojo rajono savivaldyb s turto ir l šų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teis s aktais, o taip pat VšĮ Pakruojo rajono pirmin s sveikatos priežiūros centro įstatais. Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buvein yra J. Basanavičiaus g. 4, Pakruojis. Įstaiga yra ribotos turtin s atsakomyb s. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaiga veiklą prad jo 1997 m. spalio m nesio 1 d. patento liudijimo numeriu , o juridinių asmenų registre įstaigos identifikavimo numeris įregistruota 1999 m. spalio m n. 13 dieną. Įstaigos atsiskaitomosios sąskaitos Luminor banke: LT draudimin, LT kortelin ; Kredito unijos banke LT ; banke Swedbank : LT draudimin, LT spec. l šų. Įstaiga paslaugas teikia pacientams pagal sudarytą asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmok jimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (toliau PSDF) sutartį su Šiaulių teritorine ligonių kasa, juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie už sutektas asmens sveikatos priežiūros paslaugas moka patys. Pagrindin įstaigos veikla teikti specializuotas bei kvalifikuotas pirminio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinti teikiamų paslaugų saugumą, efektyvumą, tinkamumą ir kokybę, pildyti medicininę dokumentaciją, skelbti išsamią ir pacientui suprantamą informaciją apie asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą, teikimo tvarką ir sąlygas. Įstaiga turi licencijas visuomen s sveikatos priežiūros veiklai vykdyti ir nuo 2015 m. gruodžio 1 d. teikia visuomen s sveikatos priežiūros, privalomųjų higienos įgūdžių, privalomojo pirmosios pagalbos, privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo paslaugas. 2. VADOVO ŽODIS 2018 m. Pakruojo PSPC finansinis rezultatas 379,67 Eur perviršis. Per 2018 m. viso gauta ,94 Eur pajamų, iš kurių Šiaulių teritorinių ligonių kasų PSDF biudžeto l šos už teikiamas medicinines paslaugas ,93 Eur ir patirta pagrindin s veiklos ,27 Eur sąnaudų. Pakruojo PSPC administracija per 2018 m. nesulauk pacientų skundų d l įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, pacientų pasitenkinimas įstaigos teikiamomis paslaugomis siek 89 %. Per 2018 m. prie Pakruojo PSPC prisirašiusiųjų skaičius sumaž jo 1022 gyventojais. Įtakos tur jo ne tik maž jantis Pakruojo rajono gyventojų skaičius bei demografin situacija rajone, bet ir aktyviai pacientus viliojantis privatus šeimos gydytojo kabinetas UAB Medicus LT. Sumaž jęs pacientų skaičius tur jo neigiamą įtaką prevencinių programų, skatinamųjų paslaugų vykdymui.

3 2018 m. įgyvendintas Valstyb s investicijų programos l šomis finansuojamo projekto VšĮ Pakruojo rajono PSPC infrastruktūros atnaujinimas ir paslaugų gerinimas III etapas. Projekto metu rekonstruoti Psichikos sveikatos centras (apie 250 kv. m), Vaikų konsultacija (apie 200 kv. m.), atlikti pirmo poliklinikos pastato stogo remonto darbai (1430 kv. m) ir įrengtas keltuvas m. gruodžio m nesį buvo atliekami baigiamieji darbai. III etapo metu įsisavinta Eur m. spalio 23 d. pasirašyta sutartis Soc. paramos priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą TB segantiems pacientams, įgyvendinimas Pakruojo rajone su Europos socialinio fondo agentūra. Iki 2021 m. gruodžio m nesio Pakruojo PSPC įsisavins ,29 Eur. Pakruojo PSPC l šomis poliklinikos pastate, perplanavus garažą, įrengta greitosios medicinos pagalbos automobiliams ir kitam PSPC transportui skirta plovykla. Dalyvaujant Sveikatos apsaugos ministerijos greitųjų medicinos pagalbos automobilių atnaujinimo programoje įstaigai buvo skirti trys GMP automobiliai: du Wolksvagen Crafter ir vienas Fiat Ducato M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI Pakruojo PSPC siek Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. geguž s 9 d. įsakymu Nr. V-554 D l Lietuvos nacionalin s sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2018 metų siektinų reikšmių patvirtinimo ir Pakruojo rajono savivaldyb s mero 2018 m. birželio 4 d. potvarkiu MV- 31 D l komisijos nustatyti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms siektinas 2018 m. veiklos užduotis sudarymo sudarytos komisijos 2018 m. birželio 8 d. pos džio protokolu Nr.1 nustatytų siektinų veiklos užduočių PAJAMOS IR SĄNAUDOS 4. KIEKYBINIAI KRITERIJAI 2018 metų Pakruojo PSPC finansinis rezultatas 379,67 Eur perviršis. Ataskaitiniais metais iš viso gauta ,94 Eur pajamų (1 lentel, 1 grafikas)) ir patirta pagrindin s veiklos ,27 Eur sąnaudų (2 lentel, 2 grafikas). 1 lentel. Pakruojo PSPC pajamos 2018 m. ir 2017m. Pajamos 2018m. L šos 2017m. L šos EUR EUR , ,09 Šiaulių teritorinių ligonių kasų PSDF biudžeto l šos už teikiamas medicinines paslaugas iš jų: pensininkų ir neįgalių gyventojų dantų protezavimui , ,09 GMP paslaugų teikimui , ,40 pirmin s ambulatorin s asmens priežiūros paslaugoms teikti ambulatorin s asmens sveikatos priežiūros paslaugoms ir sveikatos programoms teikti Pajamos už suteiktas mokamas medicinines paslaugas, kurias apmoka fiziniai ir juridiniai asmenys ir kitos pajamos , , , , , ,97 Kitos veiklos pajamos , ,87 Iš viso: , ,93

4 Pajamos 2018 m. Pajamos 2017 m , , , , , , , , , ,66 pirminės ambulatorinės asmens priežiūros paslaugoms teikti ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms ir sveikatos programoms teikti Pajamos už suteiktas mokamas medicinines paslaugas, kurias apmoka fiziniai ir juridiniai asmenys ir kitos pajamos Kitos veiklos pajamos GMP paslaugų teikimui 2 lentel. Pakruojo PSPC sąnaudos 2018 m. ir 2017m. Sąnaudos 2018m. sumos 2017m. sumos EUR EUR , ,92 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas etatų sąraše nurodytiems darbuotojams Ilgalaikio turto nusid v jimas ir amortizacija , ,89 Buitinių atliekų išvežimas 2 348, ,00 Skalbinių skalbimas, patalpų švaros palaikymas 6 985, ,39 Ryšių paslaugos 9 182, ,76 Vanduo ir kanalizacija 4 538, ,36 Elektros energija , ,23 Patalpų šildymas , ,09 Transporto remontas ir detalių sunaudojimas , ,36 Transporto degalai ir tepalai , ,76 Transporto priemonių kasko ir privalomas draudimas 5 105, ,51 Kvalifikacijos k limas 1 978, ,00 Patalpų paprastasis remontas ir eksploatavimas , ,82 Vaistai, tirpalai, tvarsliava, medžiagos, med. priemon s, , ,42 tyrimai, instrumentai Privalomasis civilinis draudimas 4 913, ,00 Kaset s su dažomaisiais milteliais, kanceliarin s prek s , ,68 Medicinin s technikos aptarnavimas , ,01 Mažaverčio inventoriaus nurašymas 5 349, ,89 Medicininių atliekų tvarkymas 1 099, ,32 Kitos veiklos sąnaudos sudar , ,88 Iš viso pagrindin s veiklos sąnaudų , ,29

5 Sąnaudų rūšis Sąnaudos 2018 m. ir 2017 m. be darbuotojų darbo užmokesčiofondo Kitos veiklos sąnaudos sudarė Medicininių atliekų tvarkymas Mažaverčio inventoriaus nurašymas Medicininės technikos aptarnavimas Kasetės su dažomaisiais milteliais, kanceliarinės prekės Privalomasis civilinis draudimas Vaistai, tirpalai, tvarsliava, medžiagos, med. priemonės, tyrimai, Patalpų paprastasis remontas ir eksploatavimas Kvalifikacijos kėlimas Transporto priemonių kasko ir privalomas draudimas Transporto degalai ir tepalai Transporto remontas ir detalių sunaudojimas Patalpų šildymas Elektros energija Vanduo ir kanalizacija Ryšių paslaugos Skalbinių skalbimas, patalpų švaros palaikymas Buitinių atliekų išvežimas Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija Eur 2017 m m. Pakruojo PSPC dalininkų kapitalą sudaro Pakruojo rajono savivaldyb s turtinis įnašas ,96 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį jis nepasikeit metais Pakruojo PSPC įsigijo ilgalaikio turto iš savo l šų už ,15 Eur. Per 2018 metus buvo nurašyta nusid v jusio, sulūžusio ir nebetinkamo naudoti ilgalaikio turto, kurio likutin vert 1 532,52 Eur 4.2. SĄNAUDOS DARBO UŽMOKESČIO FONDUI Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis be Sodros mokesčių (proc.) - 63,38 %,su Sodros mokesčiais 83,23 %, nuo įstaigoje gaunamų pagrindin s veiklos pajamų. Nuo įstaigoje patirtų pagrindin s veiklos sąnaudų be Sodros mokesčių. 62,68 %, su Sodros mokesčiais 82,32 % m. Pakruojo PSPC vadovaudamasi 2017 m. birželio 16 d. Lietuvos nacionalin s sveikatos sistemos šakos kolektyvin s sutarties 2018 m. geguž s 4 d. priedu Nr. 2/S-70 Lietuvos nacionalin s sveikatos sistemos viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas darbo apmok jimo nuostatai k l sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokestį, prioritetą teikiant mažiausiai uždirbantiems specialistams. Darbo užmokestis vidutiniškai padid jo 16,37 %. Mažiausiai darbo užmokestis did jo 9,1 %, daugiausiai 22,2% Esant įstaigoje darbo užmokesčio fondo ekonomijai, gydytojams, slaugytojoms ir kitiems įstaigos darbuotojams už gerus darbo rezultatus, prevencinių sveikatos programų, skatinamųjų paslaugų ir slaugos paslaugų namuose vykdymą darbuotojų skatinimui priskaityta vienkartinių

6 išmokų be Sodros įmokų ,50 Eur, kas sudar 3,52 % įstaigoje gaunamų pagrindin s veiklos pajamų. Skaičiuojant nuo patirtų pagrindin s veiklos sąnaudų 3,48 % SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 2018 m. priskaityta ,99 Eur valdymo išlaidų sąnaudų be Sodros įmokų, kas sudar 2,87 % įstaigoje gaunamų pagrindin s veiklos pajamų (pagrindin s veiklos pajamos 2018 m. sudar ,18 Eur - tai pajamos be kitos veiklos pajamų). Skaičiuojant nuo patirtų pagrindin s veiklos sąnaudų 2,84 % FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ DALIS NUO METINIO ĮSTAIGOS BIUDŽETO Pakruojo PSPC turi trumpalaikius finansinius įsipareigojimus. Finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto, absoliutaus likvidumo rodiklis 5,88. Rodiklis paskaičiuotas pagal turimus 2018 metų gruodžio m n. 31 dienos buhalterinius duomenis PAPILDOMŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ PRITRAUKIMAS 2018 m. Pakruojo PSPC įstaiga tur jo 9 l šų pritraukimo šaltinius, viso ,08 Eur, kas sudar 4,53 % metinių įstaigos pajamų: 1. Iš Valstybin s mokesčių inspekcijos 2 % gyventojo pajamų mokesčio gauta 273,33 Eur. 2. Pagal pasirašytą panaudos sutartį Nr. KC-592/PN/ iš 2018 m. rugs jo 20 d. įstaiga tur jo galimybę nemokamai naudotis medicinine įranga iš UAB,,Limeta šlapimo analizatoriumi,,docureader 2 Pro (77 Elektronik Kft.), kurio vert 480,00 Eur. 3. Pagal pasirašytą panaudos sutartį Nr. 231 iš 2018 m. geguž s 7 d. su Užkrečiamų ligų AIDS centru gauti trys komplektai krepšių su šalčio elementais ir termobarjerais už 667,92 Eur. 4. Už asmenų periodinį profilaktinį sveikatos patikrinimą per 2018 m. gauta ,77 Eur. 5. Už papildomai suteiktas per 2018 m. GMP paslaugas gauta 2 305,29 Eur. 6. Už suteiktas dantų protezavimo paslaugas gyventojams kurie neturi lengvatų ir už suteiktas dantų protezavimo paslaugas susimoka patys per 2018 metus gauta 6 373,68 Eur. 7. Iš valstyb s biudžeto gautas finansavimas, ilgalaikis materialusis turtas, finansini turto likutin vert metų pabaigai 572,40 Eur. 8. Iš Europos Sąjungos gautas finansavimas, ilgalaikis materialusis turtas, finansinio turto likutin vert metų pabaigai 3 212,13 Eur. 9. Iš kitų finansavimo šaltinių, nemokamai gautos materialin s vertyb s,vakcinos privalomam vaikų ir suaugusių skiepijimui, kitos medicinin s priemon s už ,56 Eur. 5. KOKYBINIAI KRITERIJAI 5.1. PACIENTŲ PASITENKINIMAS PAKRUOJO PSPC TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS Vadovaujantis laikinai einančio direktoriaus pavaduotojo medicinai pareigas, atliekančio direktoriaus funkcijas 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 78a patvirtino VšĮ Pakruojo rajono pirmin s sveikatos priežiūros centro 2018 m. vidaus audito planu buvo vykdoma apklausa pagal anketas, siekiant išsiaiškinti ir įvertinti pacientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis. Teigiamo įvertinimo anketos anketos, kuriose pacientų bendras pasitenkinimas Pakruojo PSPC teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis vertinamas Remiantis vidaus medicininio audito 2018 m. gruodžio 20 d. atliktos anketų analiz protokolu Nr. 2 Pakruojo PSPC darbą teigiamai įvertino 89 proc. anketas tinkamai užpildžiusių pacientų.

7 5.2. GAUTI SKUNDAI (PRAŠYMAI), PADöKOS Pakruojo PSPC per ataskaitinius 2018 metus iš pacientų skundų d l nekokybiškai suteiktų gydymo paslaugų negavo. Per 2018 m. Pakruojo rajono savivaldyb s mero pad kos raštais apdovanotos VšĮ Pakruojo rajono pirmin s sveikatos priežiūros centro dvi darbuotojos už sąžiningumą, nuoširdų darbą, profesionalumą, d mesį ir meilę pacientams PAKRUOJO PSPC KOVOS SU KORUPCIJA PRIEMONöS Pakruojo PSPC antikorupcin veikla vykdoma vadovaujantis 2015 m. sausio 26 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-65,,D l Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtintais kriterijais ir kitais teis s aktais. Remiantis 2018 m. balandžio 9 dieną Pakruojo rajono savivaldyb s atlikto Pakruojo PSPC korupcijos indekso nustatymo kriterijų vertinimo protokolu, įstaiga įrašyta į ASPĮ, turinčių korupcinio pobūdžio veikų pasireiškimo tikimybę, sąrašą. Patikrinimo išvada išanalizuota m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. 113 D l Korupcijos prevencijos viešosios įstaigos Pakruojo pirmin s sveikatos priežiūros centre programos metams patvirtinimo patvirtinta Pakruojo PSPC korupcijos prevencijos programą metams, sudaryta nauja korupcijos prevencijos komisija, 2018 m. gruodžio 31d. patvirtintas Pakruojo PSPC Korupcijos prevencijos programos m. įgyvendinimo priemonių planas PAKRUOJO PSPC VIEŠIEJI PIRKIMAI Pakruojo PSPC 2018 m. nevykd konsoliduotų viešųjų pirkimų. Per VšĮ centrinę perkančiąją organizaciją įvykdyti 5 pirkimai, kurių bendra vert ,63 Eur INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMO IR PLöTROS LYGIS Pakruojo PSPC partnerio teis mis įgyvendina projektą,,elektroninių sveikatos paslaugų pl tra Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ŠRASP IS). Prie sistemos pajungta Pakruojo PSPC poliklinika ir visos keturios ambulatorijos. Įsigijusi reikalingą įrangą savo l šomis, įstaiga pasiruoš duomenų apie pacientą apsikeitimui tarp gydymo įstaigų, elektroninių formų pildymui ir s kmingam perdavimui E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinei sistemai (toliau ESPBI IS). Įstaiga elektroninių būdu pildo: receptus, ambulatorinių apsilankymų aprašymus, siuntimus, mirties liudijimus, vairuotojų sveikatos patikros pažym jimus, vaiko sveikatos pažym jimus m. Pakruojo PSPC viso išraš kompensuojamųjų vaistų elektroninius receptus, kas sudar 75% visų išrašytų kompensuojamųjų vaistų receptų SUTEIKTOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS Pakruojo PSPC per 2018 m. pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes viso suteik paslaugų. Detali informacija pateikta 3 lentel je.

8 3 lentel. Suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per 2018 m. 1 ketvirtį ir per metus. Įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros 2018 m. I 2018 m. II 2018 m. III 2018 m. IV Per 2018 metus paslaugų skaičius pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes ketvirtis ketvirtis ketvirtis ketvirtis Šeimos gydytojai Vaikų ligų gydytojai Bendrosios praktikos gydytojai odontologai Įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius iš viso : 5.7. PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS Pakruojo PSPC vadovaujasi Valstybin s ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-287 D l asmens registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių steb senos tvarkos aprašo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių steb senos ataskaitų formų patvirtinimo. Remiantis min to aprašo ataskaitomis vidutinis laikas nuo paciento kreipimosi į įstaigą d l asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo momento iki paskirto paslaugos gavimo laiko yra ne ilgesnis nei 7 kalendorin s dienos. Vidutinis laukimo laikas min ĮSTAIGOJE DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ DINAMIKA, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SKAIČIUS 2018 m. Pakruojo PSPC pradžioje vidutinis dirbančiųjų skaičius įstaigoje buvo 134 darbuotojai, metų pabaigoje 136 darbuotojai. Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 132. Vidutinis dirbusių fizinių asmenų skaičius 123,17, vidutinis metinis darbuotojų užimtų etatų skaičius 121,75 Įstaigoje užregistruota, kad 2018 m. pas pirmin s grandies gydytojus apsilank pacientai (2017 m ). GMP iškvietimų skaičius 2018 m. buvo 5 491, (2017 m ), iš jų pagalbos besikreipiantys kaimų gyventojai 2018 m. sudar 61,96 % (2017 m. 60,33 %) Suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per 2018 m. metus pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes KITA INFORMACIJA VšĮ Pakruojo pirmin s sveikatos priežiūros centras kviet rajono gyventojus dalyvauti respublikoje vykdomose prevencin se sveikatos programose. Vykdyta programa pagal Sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. V-482 D l gimdos kaklelio citologinio tepin lio pa mimo ir rezultatų įvertinimo bei informacijos d l gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos moterims nuo 25 iki 60 metų amžiaus. Aptarnaujamų moterų skaičius 2018 m. 3696, 2017 m moterys. Per metus prevencin je programoje dalyvaujančių moterų skaičius sumaž jo 372 moterimis m. paimta 554 citologiniai tepin liai, 2017 m. paimti 576 citologiniai tepin liai. Nuo 2005 m. prad ta vykdyti prevencin programa Informavimo apie diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno nustatymo paslaugą vyrams nuo 50 iki 75 m., išimties atvejais, jei šeimoje buvo šių susirgimų nuo 45 m. vieną kartą per metus. Aptarnaujamų vyrų skaičius 2018 m. 2582, 2017 m vyrai. Per metus prevencin je programoje dalyvaujančių vyrų skaičius

9 sumaž jo 60 vyrų. Vykdant šią programą 2018 metais patikrinti 820 rajono vyrai, 2017 m. 689 vyrai. Vykdyta programa Informavimas d l krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografiją moterims nuo 50 iki 69 m. amžiaus (vieną kartą per 2 metus). Aptarnaujamų moterų skaičius 2018 m. 2764, 2017 m moterys. Per metus prevencin je programoje dalyvaujančių moterų skaičius sumaž jo 109 moterimis. Vykdant šią programą 2018 m. patikrintos 424 moterys, 2017 m. 588 moterys. Pagal programą Informavimo apie širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimyb s įvertinimo, pirmin s prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę paslauga atliekama vieną kartą metuose vyrams nuo 40 iki 55 m., moterims nuo 50 iki 65 m. Aptarnaujamų vyrų ir moterų skaičius 2018 m. 4252, 2017 m asmenys. Per metus prevencin je programoje dalyvaujančių vyrų ir moterų skaičius sumaž jo 276 asmeniu. Vykdant šią programą 2018 m. patikrinta 1793, 2017 m asmenys. Storosios žarnos v žio ankstyvosios diagnostikos programos paslaugos suteikiamos asmenims nuo 50 iki 74 metų amžiaus. Aptarnaujamų asmenų skaičius 2018 m. 6234, 2017 m asmenys. Per metus prevencin je programoje dalyvaujančių asmenų skaičius sumaž jo m. patikrinta 1586, 2017 m asmenys. 3 grafikas. Prevencinių programų vykdymo palyginamas (planuotų patikrini pacientų skaičius / įvykdytų patikrų skaičius išreikštas procentais) , , ,1 42,5 52,2 39,9 40,9 47,1 43, ,8 51,7 41, , Gimdos kaklelio vėžio prevencinė programa Prostatos vėžio prevencinė programa Krūties vėžio prevencinė programa Širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa Storosios žarnos vėžio prevencinė programa Šiaulių TLK vidurkis (%) 2018 m. programos vykdymas (%) 2017m. Programos vykdymas (%) 7.DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ Nuo 2018 m. sausio m nesio 01 d. iki birželio m n. 19 d. įstaigai vadovavo direktorius Edvinas Ašoklis. Nuo 2018 m. birželio 20 d. Pakruojo savivaldyb s mero potvarkiu skirtas įstaigai vadovauti direktoriaus pavaduotojas medicinai laikinai eiti direktoriaus pareigas Agnius Karmonas. Laim jus konkursą VšĮ Pakruojo rajono pirmin s sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms eiti, nuo 2018 m. spalio m nesio 15 d. įstaigai vadovauja direktorius Agnius Karmonas.

Microsoft Word - TS docx

Microsoft Word - TS docx Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA SPRENDIMAS DöL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO RAJONO PIRMINöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 2019 m. kovo 28 d. Nr. T-

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. balandžio 18 d. Nr. T-122 Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

TVIEŠOSIOS

TVIEŠOSIOS VIEŠOJI ĮSTAIGA PRIENŲ LIGONINĖ 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA VšĮ Prienų ligoninės direktorė Jūratė Milaknienė PRIENAI 2016 LIGONINĖS MISIJA Teikti prieinamas, mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas,

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio d. sprendimu Nr. TS- VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS S

PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio d. sprendimu Nr. TS- VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS S PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio d. sprendimu Nr. TS- VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VADOVO 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PATVIRTINTA Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T1-348 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠILALĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešoji įstaiga

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA

LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA 2010 metai IŠSAUGOTAS SVEIKATOS SISTEMOS FINANSINIS TVARUMAS IR IŠVENGTA SKOLŲ Algis SASNAUSKAS Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Microsoft Word - TS

Microsoft Word - TS Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBAA SPRENDIMAS DöL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. balandžio 24 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

Microsoft Word - TS docx

Microsoft Word - TS docx Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA DöL UAB PAKRUOJO VANDENTIEKIS 2018 M. METINöS VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 m. balandžio 30 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

metine ataskaita internetui

metine ataskaita internetui PRITARTA Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T1-158 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MAŽEIKIŲ LIGO I ĖS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. ŽI IOS APIE ĮSTAIGĄ Pagrindinis VšĮ Mažeikių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Microsoft Word - TS docx

Microsoft Word - TS docx Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA SPRENDIMAS DöL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKöJIMO TEISE LINKUVOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI 2017 m.

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO 2019 m. birželio 19 d. Nr. V- 570 Kaunas Vadovaudamasis

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VARTOJIMO NETOLYGUMAI Jonas Narbutas direktorius 213-12-11 44,6 59,5 68,2 68,8 82,6 86,2 79,1 72,6 81,1 93,1 97,2 9,4 85,6 87 96,3 98,4 99 17,8 16,4 111,4 111,6 16,5

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUP

Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUP Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis 2017-04-28 direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

DĖL  PRITARIMO  VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS  ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORĖS METŲ  VEIKLOS ATASKAITAI ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA S P R E N D I M A S DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 2018 m. balandžio 27 d. Nr. TS-110 Rokiškis Vadovaudamasi

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 2016 METAI Darbuotojai Socialinių paslaugų centro darbuotojų išsilavinimas Išsilavinimas Socialiniai darbuotojai (%) Lankomosios priežiūros darbuotojai

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PASTATO PREKYBOS PAVILJONO A.SMETONOS AL. 4, KAUNE, NUOMOS

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Projektas TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 214 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 214 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO 215 m. balandžio

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA VALSTYBINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS (institucijos ar įstaigos pavadinimas) 2008 METŲ TARNYBAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ANALIZĖ 2009 m. kovo 6 d. VD

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc ir įsigyti paklausią specialybę Sveikatos statistiko mokymo programa Mokymo trukmė 4 sav., 160 val. Skirta asmenims, norintiems dirbti sveikatos statistikais įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose. Sveikatos

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau