Microsoft Word - TS docx

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - TS docx"

Transkriptas

1 Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA DöL UAB PAKRUOJO VANDENTIEKIS 2018 M. METINöS VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 m. balandžio 30 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Pakruojo rajono savivaldyb s tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-14 D l Pakruojo rajono savivaldyb s tarybos veiklos reglamento patvirtinimo patvirtinto Pakruojo rajono savivaldyb s tarybos veiklos reglamento 286 punktu ir atsižvelgdama į UAB Pakruojo vandentiekis 2019 m. balandžio 5 d. raštą Nr. 115 D l metin s veiklos ataskaitos, Pakruojo rajono savivaldyb s taryba n u s p r e n d ž i a : Patvirtinti UAB Pakruojo vandentiekis 2018 metų metin s veiklos ataskaitą (pridedama). Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldyb s meras Įtraukti į darbotvarkę Pakruojo r. sav. meras Saulius Margis L. e. p. Pakruojo r. savivaldyb s administracijos direktorius Gintaras Makauskas Pakruojo r. sav. admin. Teis s ir civilin s metrikacijos sk. ved ja Jovita Kirdeikien Neatliktinas antikorupcinis vertinimas Jovita Kirdeikien Pakruojo r. sav. admin. Kultūros, paveldosaug os ir viešųjų ryšių sk. vyr. kalbos tvarkytoja Rita Nikalajevien Pareng Pakruojo r. sav. admin. komunalinio ūkio vyr. specialistas Svajūnas Miknevičius

2 PATVIRTINTA Pakruojo rajono savivaldyb s tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T- UAB PAKRUOJO VANDENTIEKIS 2018 METŲ METINöS VEIKLOS ATASKAITA 1. UAB Pakruojo vandentiekis pristatymas, struktūra, pareigyb s, teikiamos paslaugos. UAB Pakruojo vandentiekis paskirtis aptarnaujamoje teritorijoje patikimai ir mažiausiomis sąnaudomis tiekti geros kokyb s vandenį vartotojams, surinkti bei valyti nuotekas. Bendrov reorganizuota iš Pakruojo valstybin s vandens tiekimo įmon s ir yra akcinio kapitalo įmon. Bendrov įregistruota 1995 metų balandžio 4 d. Registracijos pažym jimo Nr Bendrov s kodas Bendrov s buvein s adresas: Pramon s g. 1, LT Pakruojis. Bendrov s įstatinis kapitalas 2018 m. gruodžio 31 d ,12 Eur, paskirstytas į paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vert 28,96 Eur. Visas bendrov s akcijas valdo Pakruojo rajono savivaldyb. Bendrov neturi dukterinių įmonių, filialų ir atstovybių. Bendrov neturi ir nebuvo įsigijusi savų akcijų. Pagrindin bendrov s veikla - geriamojo vandens gavyba, gerinimas ir tiekimas gyventojams ir įmon ms, nuotekų surinkimas ir valymas, atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymas. Bendrov taip pat teikia nuotekų išvežimo paslaugą, privačių nuotekų tinklų išvalymo paslaugą, atlieka vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų įrengimo darbus, nuomoja spec. transportą. Bendrovei 2015 m. birželio 26 d. išduota Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija, kuri suteikia teisę verstis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla bendrov s aptarnaujamuose vandentvarkos objektuose. Pakruojo rajono savivaldyb s tarybos 2015 m. rugs jo 24 d. sprendimu Nr. T-269 bendrov paskirta viešojo geriamojo vandens tiek ju ir nuotekų tvarkytoju Pakruojo rajono savivaldyb je. Bendrov s valdymo organai: visuotinis akcininkų susirinkimas Bendrov s valdyba (5 nariai) Bendrov s vadovas (direktorius). Bendrov s akcinink Pakruojo rajono savivaldyb tiesiogiai dalyvauja bendrov s valdyme į valdybą deleguodama savo atstovus (4 nariai). Pakruojo rajono savivaldyb s administracijos direktoriaus 2015 m. geguž s 15 d. įsakymu Nr. AV-373 išrinkta nauja bendrov s valdyba metais Bendrov je patvirtinti 34 etatai metais dirbo 32 darbuotojai, iš jų: administracijoje - 7, pagrindin je veikloje - 19, abonentų skyriuje - 6. Vidutinis darbuotojo darbo užmokestis per m nesį 761,23 Eur m. du etatai buvo laisvi (kaimų eksploatacin s brigados elektriko ir šaltkalvio-remontininko). 2. UAB Pakruojo vandentiekis finansin s-ūkin s veiklos analiz metais bendrov aptarnavo Pakruojo ir Linkuvos miestus, Rozalimo, Lygumų, Pašvitinio, Klovainių, Žeimelio miestelius ir 25 kaimus. Bendrov eksploatavo: 184,3 km vandentiekio tinklų ir 125,6 km nuotekų tinklų; 27 vandenvietes; vieną vandens bokštą; 16 vandens gerinimo įrenginių; 40 nuotekų siurblinių;

3 15 nuotekų valyklų. Vandens gavyba, gerinimas, tiekimas. Bendrov s paj gumai leidžia išgauti ir tiekti 2350,7 tūkst. m 3 vandens per metus m. išgauta 342,6 tūkst. m 3 (2017 m ,1 tūkst. m 3 ) geriamojo vandens, realizuota 267,8 tūkst. m 3 (2017 m ,6 tūkst. m 3 ). Vandenviečių paj gumas išnaudojamas 15,0 %. Per ataskaitinius metus prie centralizuoto vandentiekio prisijung 163 gyventojai. Bendrov s aptarnaujamoje teritorijoje prie centralizuotos vandentiekio sistemos yra prisijungę 9915 gyventojų (tai sudaro 69,2 % nuo gyventojų skaičiaus aptarnaujamoje teritorijoje ir 47,7 % nuo Pakruojo rajono gyventojų skaičiaus). Vienas gyventojas savo namų ūkyje vidutiniškai suvartojo 55,6 litrus vandens per parą (minimalus rekomenduojamas vandens kiekis žmogaus higienai palaikyti-60 l/d) m. 15,1 % patiekto geriamojo vandens neatitiko Lietuvos higienos normos reikalavimų (geriamojo vandens nuolatin s ir periodin s priežiūros rodikliai paskelbti bendrov s internetiniame puslapyje: Bendrov je vandens netektys 2018 m. sudar 21,8 % (2017 m. - 20,2 %). Didžiausi vandens nuostoliai patiriami bendrov s eksploatuojamų miestelių ir kaimų vandentiekio tinkluose. Per 2018 metus likviduotos 64 avarijos vandentiekio tinkluose (2017 m. - 53). Vamzdynų renovacija yra prioritetin problema. Bendrov neturi finansinių galimybių vykdyti kapitalinio vandentiekio tinklų atstatymo, tačiau kiekvienais metais pagal galimybes vykdo vamzdynų renovaciją metais renovuota 0,9 km vandentiekio tinklų, vandentiekio šuliniuose pakeista uždaromoji armatūra. Didelę vandens nuostolių dalį sudaro vandens nuostoliai daugiabučiuose namuose, kadangi geriamas šaltas vanduo apskaitomas ne pagal daugiabučio namo įvadinį skaitiklį, o pagal butuose įrengtus šalto vandens skaitiklius (skirtumas tarp įvadin s apskaitos ir butų skaitiklių sudaro 17 %). Iš 138 daugiabučių namų tik 8 atsiskaito pagal įvadinį skaitiklį. Nuotekų surinkimas, valymas, atliekų (dumblo tvarkymas). Bendrov s eksploatuojamų nuotekų valyklų paj gumai leidžia išvalyti 1392 tūkst. m 3 nuotekų per metus metais surinkta ir išvalyta 453,8 tūkst. m 3 nuotekų (2017 m ,96 tūkst. m 3 ), deklaruotas nuotekų kiekis 236,4 tūkst. m 3 (2017 m ,1 tūkst. m 3 ), infiltracija sudar 47,9 % (2017 m. - 58,6 %), paj gumai išnaudojami 33 %. Bendrov s aptarnaujamoje teritorijoje prie centralizuotos nuotekų sistemos yra prisijungę 8397 gyventojai (tai sudaro 58,6 % nuo gyventojų skaičiaus aptarnaujamoje teritorijoje ir 40,4 % nuo Pakruojo rajono gyventojų skaičiaus). Per 2018 m. prie centralizuotų nuotekų tinklų prisijung 103 gyventojai. Bendrov s aptarnaujamoje teritorijoje esančio nuotekų tinklų amžius siekia metų. D l vamzdžių įlūžimų, nekokybiškų sujungimų, vamzdžiai užsikemša, į tinklus patenka gruntinis vanduo, reikalinga nuotekų siurblinių rekonstrukcija metais nuotekų tinkluose įvyko 44 avarijos, (2017 m. - 54). Ataskaitiniais metais bendrov savo l šomis renovavo 0,379 km nuotekų tinklų. Bendrov susidariusį dumblą kaupia Pakruojo m. ir Linkuvos m. nuotekų valyklų dumblo aikštel se m. į dumblo saugojimo aikšteles išvežta 700 tonų dumblo. Bendrov, pagal paruoštą dumblo tręšimo planą yra sudariusį sutartį su ūkininku ir dumblą išvež į laukus tręšimui. Pajamos. Sąnaudos m. bendrov s uždirbtos pajamos iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų sudar 812,9 tūkst. Eur (2017 m ,5 tūkst. Eur), iš kitos veiklos gauta 67,4 tūkst. Eur pajamų (2017 m. - 71,0 tūkst. Eur), patirta 783,7 tūkst. Eur (2017 m ,8 tūkst. Eur.) sąnaudų. Bendrov 2018 m. pareng ir vykd priemonių planus sąnaudoms mažinti (l šų taupymo planas, kasmetiniai padalinių darbo planai, elektros energijos taupymo planas). Bendrov s sąnaudas iš pagrindin s veiklos sudar : darbo užmokestis ir priskaitymai socialiniam draudimui (48,79 %), ilgalaikiam turtui atnaujinti (25,97 %), išlaidos elektros energijai (8,94 %), perkamos paslaugos (4,54 %), mokesčiai (3,53 %), medžiagos (3,15 %), kitos paslaugos (2,91 %), kuras (2,17 %) metais elektros energijos suvartota 751,09 tūkst. kwh, sąnaudos sudar 66,9 tūkst. Eur. (2017 m.- 772,9 tūkst. kwh, sąnaudos sudar 66,9 tūkst. Eur).

4 2018 metais darbo užmokesčio priskaičiuota 291,5 tūkst. Eur, (2017 m ,2 tūkst. Eur. Darbo užmokesčio sąnaudos sumaž jo d l vidutinio darbuotojų skaičiaus sumaž jimo ir d l to, kad 2017 m. buvo išmok tos 3 išeitin s išmokos. UAB Pakruojo vandentiekis 2018 m. baig su 65,6 tūkst. Eur grynojo pelno m. nuostolis sudar 2945,48 Eur. Ataskaitiniais metais bendrov vadovavosi Pakruojo rajono savivaldyb s tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-128 nustatytomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainomis. Gyventojai už suvartotą šaltą vandenį ir pašalintas nuotekas moka 3,03 Eur/m 3 (be PVM), abonentai 3,08 Eur/m 3 (be PVM), taip pat moka pardavimo kainą: gyventojai atsiskaitantys daugiabučio namo bute 0,80 Eur butui per m n. (be PVM), individualiame name 1,03 Eur apskaitos prietaisui per m n. (be PVM). Pirk jų įsiskolinimas metais įsiskolinimas už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą sudar 79,1 tūkst. Eur (įmon s ir bendrijos 33,8 tūkst. Eur, gyventojai 45,3 tūkst. Eur) (2017 m. - 65,0 tūkst. Eur ((įmon s ir bendrijos 32,5 tūkst. Eur, gyventojai 32,5 tūkst. Eur)). Už suteiktas paslaugas įsiskolinimas 2018 m. 12,0 tūkst. Eur (gyventojai už suteiktas paslaugas 10,4 tūkst. Eur, įmon s 1,6 tūkst. Eur). (2017 m. už suteiktas paslaugas įsiskolinimas 14,0 tūkst. Eur.) Bendrov stengiasi susitarti su skolininkais, įteikdama jiems įsp jimus apie susidariusį įsiskolinimą, sudaromi skolos mok jimo grafikai ir tik kritiniu atveju yra nutraukiamas vandens tiekimas ir skolos išieškomos per teismą m. teismui pateikta 14 ieškinių, priteista 3135,53 Eur. Per 2018 m. išieškota 1302,62 Eur. 3. UAB Pakruojo vandentiekis sąnaudos administracin ms išlaidoms, priedai, premijos darbuotojams, nuobaudos metais sąnaudos administracin ms išlaidoms sudar 178,1 tūkst. Eur (darbo užmokestis 96,3 tūkst. Eur, Sodra 30,3 tūkst. Eur, ilgalaikio turto nusid v jimas 4,6 tūkst. Eur, elektros energija 1,1 tūkst. Eur, kuras 2,8 tūkst. Eur, telekomunikacijų paslaugos 3,1 tūkst. Eur, gyventojų įmokų surinkimo sąnaudos 4,8 tūkst. Eur, šildymas 1,4 tūkst. Eur, kanceliarin s sąnaudos 1,3 tūkst. Eur, žem s mokesčio sąnaudos 9,0 tūkst. Eur ir kt.). (2017 m. sąnaudos administracin ms išlaidoms sudar 172,9 tūkst. Eur). Ataskaitiniais metais pagal bendrov je nustatytą darbuotojų darbo apmok jimo tvarką 2 darbuotojai už ilgametį ir nepriekaištingą darbą paskatinti premijomis 637,29 Eur, 2 darbuotojams išmok ta pašalpa (išmok ta suma 2400,00 Eur) m. nuobaudų darbuotojai netur jo. 4. UAB Pakruojo vandentiekis 2018 m. veiklos ir pl tros plano vykdymas metais bendrov kartu su Pakruojo rajono savivaldyb s administracija įgyvendino projektą Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir pl tra Pakruojo rajone (projekto vert 12036,4 tūkst. Eur). Įgyvendinus projektą, pakloti vandentiekio ir nuotekų tinklai: Pakruojo m. (11,13 km vandentiekio tinklų ir 6,05 km nuotekų tinklų), Pakruojo k. (vandentiekio tinklų 1,88 km, nuotekų tinklų 2,08 km), Linkuvos m. ( vandentiekio tinklų - 12,96 km, nuotekų tinklų 16,68 km) Jovarų kaime (2,24 km vandentiekio tinklų ir 4,10 km nuotekų tinklų), Mažeikonių kaime (5,66 km vandentiekio tinklų ir 4,56 km nuotekų tinklų), Klovainių miestelyje (9,68 km vandentiekio tinklų ir 10,70 km nuotekų tinklų), Sigut nų k. (3,06 km vandentiekio tinklų, 3,22 km nuotekų tinklų), pastatyti vandens gerinimo įrenginiai Pakruojo mieste, dumblo saugojimo aikštel Pakruojo m. nuotekų valykloje, atliktos Klovainių ir Linkuvos nuotekų valyklų rekonstrukcijos, atstatytos kelių dangos Linkuvos mieste. Pakruojo rajono savivaldyb 2018 m. iš biudžeto skyr Eur palūkanoms sumok ti už bankų paskolas projekto įgyvendinimui. Bendrov padeng paskolos dalį 28303,88 Eur. Įgyvendinus projektą prie naujai paklotų vandentiekio tinklų suteikta galimyb pasijungti 2751 gyventojui (iki 2018 m. gruodžio 31 d. pasijung ), prie naujai paklotų nuotekų tinklų turi galimybę pasijungti 2675 gyventojai, pasijung Įgyvendintas projekto tikslas kokybiškesnis vandens tiekimas ir švaresn s aplinkos kūrimas

5 gyventojams, taip pat geresn s sąlygos sveikatai, poilsiui, biologinei įvairovei, turizmui, verslui. Gyventojai gali jungtis prie naujai paklotų tinklų ir taip pagerinti savo gyvenimo kokybę m. prad tas įgyvendinti investicinis projektas Vandens tiekimo ir nuotekų sistemos infrastruktūros atnaujinimas bei pl tra Pakruojo rajono savivaldyb s teritorijoje m. pastatyti vandens gerinimo įrenginiai Rozalimo miestelyje (projekto vert 104,8 tūkst. Eur). Įgyvendintas projektas Rimšonių kaimo vandentiekio tinklų pl tra, paklota 1,33 km vandentiekio tinklų (projekto vert 78,4 tūkst. Eur). Rimšonių kaime suteikta galimyb prisijungti 46 gyventojams prie vandentiekio tinklų, prisijung 21 gyventojas. Įgyvendinta projekto Medikonių kaimo vandentiekio tinklų rekonstrukcija ir vandens gerinimo įrenginių statyba dalis rekonstruota 1,3 km vandentiekio tinklų už 10,8 tūkst. Eur m. bendrov planavo įsigyti ir atstatyti ilgalaikio turto už 219,83 tūkst. Eur įsigyta ir atstatyta už 198,3 tūkst. Eur. Vykdant veiklos ir pl tros plane numatytas priemones bendrov renovavo 0,9 km vandentiekio tinklų, keit uždaromąją armatūrą vandentiekio šuliniuose vandentiekio tinklų atstatymui išleido 3,4 tūkst. Eur, nuotekų tinklų remontui 62,5 tūkst. Eur, vandenviečių įrenginiai atnaujinti už 6,1 tūkst. Eur, įrengta ir atnaujinta duomenų perdavimo bei dispečerinio valdymo įranga už 17,3 tūkst. Eur, nuotekų siurblinių ir valyklų įrenginių remontui išleista 11,3 tūkst. Eur, įsigyta ir pastatyta šalto vandens skaitiklių už 8,7 tūkst. Eur, kompiuterinei technikai 6,2 tūkst. Eur, pastatų ir statinių renovacijai 73,6 tūkst. Eur, gamybinio ūkinio inventoriaus įsigyta už 1,2 tūkst. Eur, įsigyta transporto priemon abonentiniam skyriui už 8,0 tūkst. Eur. 5. UAB Pakruojo vandentiekis gauti skundai, prašymai 2018 metais. Bendrov 2018 m. raštu gavo 4 prašymus: d l geriamojo vandens kokyb s 1, d l prijungimo prie centralizuotų tinklų 1, d l tinklų perdavimo 1, d l geriamojo vandens tiekimo 1. Raštu gauti 2 skundai: d l mokesčio perskaičiavimo už nekokybišką vandenį, d l apskaičiuoto mokesčio už paslaugas. Telefonu užregistruota 160 skundų: d l geriamojo vandens kokyb s 7, 2 skundai d l nepakankamo vandens spaudimo, 2 skambučiai d l per didelio deguonies kiekio vandentiekio sistemoje, 22 skambučių, kad n ra vandens, 65 skambučiai d l užsikišusių nuotekų tinklų, d l aplinkotvarkos 1, d l nesandarių dangčių 4 skambučiai. D l vandens apskaitos (skaitiklių užplombavimas, sugedęs, užsikišęs skaitiklis, prie skaitiklio b ga vanduo) skambinta 57 kartus. 6. UAB Pakruojo vandentiekis tikrinusių institucijų išvados bei pasiūlymai. Ataskaitiniais metais bendrov s veiklą tikrino: Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Pakruojo rajono agentūra. Buvo atlikti aplinkos apsaugos patikrinimai Linkuvos m. ir Klovainių mstl. bendrov s eksploatuojamose vandenviet se ir nuotekų valyklose, patikrinti eksploatuojamų nuotekų valyklų avariniai išleistuvai. Pateiktuose patikrinimo aktuose nurodyta, kad objektai eksploatuojami gerai, laikantis nustatytų reikalavimų, aplinkosauginių pažeidimų nenustatyta, avariniais nuotekų išleistuvais nesinaudota. Aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Pakruojo aplinkos apsaugos inspekcija. Atliktas bendrov s eksploatuojamų vandenviečių ir nuotekų valyklų planinis teminis patikrinimas. Patikrinimo akte pažym ta, kad aplinkosauginių pažeidimų nenustatyta. Šiaulių apskrities priešgaisrin s gelb jimo valdybos Pakruojo priešgaisrin gelb jimo tarnyba m. balandžio m n. ir spalio m n. buvo tikrinami priešgaisriniai hidrantai. Patikrinimo metu rasti trūkumai pašalinti. Pakruojo valstybin maisto ir veterinarijos tarnyba. Tikrintos Linkuvos m., Klovainių mstl., Pašvitinio mstl., Petrašiūnų k., Grikp džių k., Guostagalio k. vandenviet s. Tikrinimo metu pažeidimų nenustatyta. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba atliko korupcijos rizikos analizę. Pateikti pasiūlymai. Bendrov sudar priemonių planą pateiktiems pasiūlymams įgyvendinti.

6 Šiaulių apskrities priešgaisrin gelb jimo valdyba. Civilin s saugos būkl s patikrinimas Patikrinimo akte nurodyta, kad civilin s saugos būkl bendrov je įvertinta patenkinamai. UAB Patikimas auditas atliko finansinių ataskaitų rinkinio auditą už 2018 metus. Išvadoje pateikiama, kad finansin s ataskaitos parengtos vadovaujantis galiojančiais teis s aktais. 7. Pagrindin s problemos, turinčios įtaką bendrov s rezultatams: 1. Įgyvendinus investicinius projektus ir paklojus naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus sudarytos galimyb s gyventojams pasijungti prie centralizuotos sistemos, tačiau ne visi gyventojai jungiasi. Šiuo metu yra prisijungę 73 % prie naujai paklotų vandentiekio tinklų ir 86 % prie nuotekų tinklų. 2. Didelę vandens nuostolių dalį bendrov patiria daugiabučiuose namuose (5,4 %), kadangi geriamasis šaltas vanduo apskaitomas ne pagal daugiabučio namo įvadinį skaitiklį, o pagal butuose įrengtus šalto vandens skaitiklius (skirtumas tarp įvadin s apskaitos ir apskaitos butuose sudaro 17 %). 3. Neperduoti bendrovei vandentvarkos objektai, priklausantys Pakruojo rajono savivaldyb s administracijai. Bendrov pagal panaudos sutartis, sudarytas su Pakruojo rajono savivaldyb s administracija, pagrindin je veikloje naudoja nebalansin je apskaitoje apskaitomą ilgalaikį materialųjį turtą (5 vandentvarkos objektai) m. gruodžio 31 d. ilgalaikio turto vert sudar 214,4 tūkst. Eur. Turtas neapskaitomas bendrov s balanse, nud v toji turto dalis neįtraukiama į vandens savikainą, Pakruojo r. savivaldyb planuodama biudžeto asignavimus nenumato l šų nud v tai savo turto daliai atstatyti. 4. Vandens netektys ir nuotekų tinklų infiltracija. Didžiausią netekčių dalį (16,4 %) sudaro vandens netektys vandentiekio tinkluose. Bendrov eksploatuoja 124 km vandentiekio tinklų, paklotų prieš metų. Nuostoliai patiriami daugiabučiuose namuose, nes atsiskaitoma ne pagal įvadinius skaitiklius, o pagal butuose esančių skaitiklių parodymus. D l susid v jusių keramikinių, gelžbetoninių nuotekų tinklų (64 km), nesandarių g/b šulinių infiltracija siekia nuo 50 % iki 60 %. 5. Nuotekų siurblinių ir nuotekų valyklų nusid v jimas. Stačiūnų k. nuotekų valykloje tik mechaniškai apvalytos nuotekos išleidžiamos į Obel s upę, Padubysio k. filtracijos laukai statyti dar 1967 m., apie laukus esantys pylimai yra kritin je būkl je, Deg sių k. nuotekų valykla sugriuvusi. Padubysio, Deg sių kaimų nuotekų siurblin ms būtinas remontas. 6. Abonentų (įmonių, biudžetinių įstaigų) įsiskolinimai, kurie sudaro 34 % nuo bendros įsiskolinimo sumos. 8. UAB Pakruojo vandentiekis 2019 m. numatomi darbai įgyvendinant metų veiklos ir pl tros planą. Bendrov s metų infrastruktūros pl tros ir ilgalaikio turto nusid v jimo atstatymui l šų panaudojimo planas patvirtintas 2017 m. liepos 27 d. Pakruojo rajono savivaldyb s tarybos sprendimu Nr. T m. bendrov planuoja: Įgyvendinti projekto Vandens tiekimo ir nuotekų sistemos infrastruktūros atnaujinimas bei pl tra Pakruojo r. savivaldyb s teritorijoje" veiklą Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Rozalimo miestelyje. Bus suteikta galimyb pasijungti prie naujai paklotų vandentiekio tinklų 259 gyventojams, prie nuotekų tinklų 319 gyventojų, Vandens gerinimo įrenginių statyba ir vandentiekio tinklų renovacija Draudelių, Mikniūnų, kaimuose. Vandens gerinimo įrenginių statyba Medikonių kaime. Vandens gerinimo įrenginių statyba Guostagalio ir Balsių kaimuose. Vandenviet s ir vandens gerinimo įrenginių statyba Lygumų miestelyje. Naujų vartotojų prijungimas prie naujai paklotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Padubysio kaimo nuotekų tinklų prijungimas prie Rozalimo mstl. nuotekų tinklų. Vandentiekio tinklų renovacija bendrov s aptarnaujamuose objektuose.

7 Vandenviečių įrengimų atnaujinimas. Nuotekų tinklų remonto darbai. Šalto vandens skaitiklių keitimas įmon ms ir gyventojams. Renovuojant vandentiekio ir nuotekų tinklus planuojama sumažinti remonto sąnaudas, vandens netektis ir infiltraciją. Elektros energijos sąnaudų sumažinimui pagal parengtą elektros energijos taupymo planą planuojama pateikti paraiškas d l saul s elektrin s įrengimo Pakruojo m. vandenviet je, Pakruojo m., Linkuvos m., Klovainių mstl. nuotekų valyklose. Pakruojo m. vandenviet je ant gamybinio pastato stogo įrengti saul s kolektorių karštam vandeniui ruošti, pakeisti dienos šviesos lempas į LED lempas administraciniame ir gamybiniuose pastatuose, įrengti būvio daviklius koridoriuose. Siekiant sumažinti šildymo sąnaudas 2019 m. numatyta pakeisti susid v jusį dujų katilą Pakruojo m. nuotekų valykloje, apšiltinti gamybinį pastatą Pakruojo m. vandenviet je. Veiklos ir pl tros plane 2019 m. numatytos priemon s užtikrins ilgalaikį geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros eksploatavimą, jos atnaujinimą, bus užtikrinami paslaugų kokyb s reikalavimai, mažinama aplinkos tarša ir racionaliai naudojami vandens ištekliai.

8 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJA Biudžetin įstaiga, Kęstučio g. 4, Pakruojis, tel. (8 421) , faks. (8 421) , el. p. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas Pakruojo rajono savivaldyb s tarybai 17 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO DöL UAB PAKRUOJO VANDENTIEKIS 2018 M. METINöS VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Sprendimo projekto esm, tikslai ir uždaviniai. Visuotinis dalininkų susirinkimas (steig jas Taryba) kas metais tvirtina metines veiklos ataskaitas. 2. Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys. UAB Pakruojo vandentiekis atsiunt 2019 m. balandžio 5 d. raštą Nr. 115 D l metin s veiklos ataskaitos. 3. Sprendimo projekte aptariamų klausimų teisinio reguliavimo būkl šiuo metu. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktas numato mero, savivaldyb s administracijos direktoriaus, savivaldyb s kontrol s ir audito tarnybos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savinink yra savivaldyb ), savivaldyb s valdomų įmonių ir organizacijų metinių veiklos ataskaitų ir atsakymų į savivaldyb s tarybos narių paklausimų išklausymą reglamento nustatyta tvarka, sprendimų d l šių ataskaitų ir atsakymų pri mimas atliekamas šio įstatymo 13 straipsnio 5, 6, 8 ir 9 dalyse nustatyta tvarka rengiant, pateikiant sprendimų projektus ir d l jų balsuojant; Pakruojo rajono savivaldyb s tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-14 D l Pakruojo rajono savivaldyb s tarybos veiklos reglamento patvirtinimo patvirtinto Pakruojo rajono savivaldyb s tarybos veiklos reglamento 286 punktu Savivaldyb s biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savinink yra savivaldyb ), savivaldyb s kontroliuojamų įmonių ir organizacijų vadovai privalo pateikti tarybai praeitų kalendorinių metų veiklos ataskaitas ir atsakyti į tarybos narių paklausimus iki kiekvienų metų birželio 1 d. Savivaldyb s taryba, išklausiusi vadovų ataskaitas ir atsakymus, d l šių ataskaitų priima sprendimus. 4. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekm s pri mus projektą. Kokių priemonių reik tų imtis, kad neigiamų pasekmių būtų išvengta. Neigiamos pasekm s neigiamų pasekmių neįžvelgta. Teigiamos pasekm s būtų patvirtinta UAB Pakruojo vandentiekis 2018 metų metin veiklos ataskaita. 5. Kiek l šų pareikalaus projekto įgyvendinimas. Papildomai l šų sprendimo projektas iš Pakruojo rajono savivaldyb s nepareikalaus. 6. Projekto iniciatoriai ir jo autoriai ar autorių grup. UAB Pakruojo vandentiekis.

9 Komunalinio ūkio vyriausiasis specialistas Svajūnas Miknevičius

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

dok

dok VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS N U T A R I M A S DĖL 2006 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3-92 DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

1 priedas UAB "ROKIŠKIO VANDENYS" (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia

1 priedas UAB ROKIŠKIO VANDENYS (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia 1 priedas KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičiavimai) Vandens tiekimas Nuotekų Eil.Nr. Rodikliai Apskaitos veikla gavyba (su ruošimu) pristatymas surinkimas

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Microsoft Word - TS docx

Microsoft Word - TS docx Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA SPRENDIMAS DöL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKöJIMO TEISE LINKUVOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI 2017 m.

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

Microsoft Word - TS docx

Microsoft Word - TS docx Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA SPRENDIMAS DöL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO RAJONO PIRMINöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 m. kovo 28 d. Nr. T-

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Microsoft Word - TS

Microsoft Word - TS Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBAA SPRENDIMAS DöL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. balandžio 24 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮKAINIUI 2011 m. spalio 27 d. Nr. T- Pakruojis Vad

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮKAINIUI 2011 m. spalio 27 d. Nr. T- Pakruojis Vad Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮKAINIUI 2011 m. spalio 27 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

PROJEKTAS

PROJEKTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO 2017 m. vasario d. Nr. T1- Telšiai Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

PATVIRTINTA: UAB Šiaulių gatvių apšvietimas Valdybos posėdžio 2019 m. balandžio 16 d. Protokolu Nr UAB ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS METINIS PRANEŠ

PATVIRTINTA: UAB Šiaulių gatvių apšvietimas Valdybos posėdžio 2019 m. balandžio 16 d. Protokolu Nr UAB ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS METINIS PRANEŠ PATVIRTINTA: UAB Šiaulių gatvių apšvietimas Valdybos posėdžio 2019 m. balandžio 16 d. Protokolu Nr. 11-2 UAB ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS METINIS PRANEŠIMAS 2018 m. I. BENDROJI DALIS 1.1. Įmonės įsteigimas

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. balandžio 18 d. Nr. T-122 Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 64-1914 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m.

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d.

UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. UAB GA Joniškis Bendrovės kodas: 302880253, adresas: Jogailos

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m. kovo 20 d. Nr.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

VEIKLOS PLANAS (Projektas) Parengė: AB Klaipėdos vanduo ekonomikos sk. viršininkė Eglė Alonderienė Tel.: El.paštas: egle.alon

VEIKLOS PLANAS (Projektas) Parengė: AB Klaipėdos vanduo ekonomikos sk. viršininkė Eglė Alonderienė Tel.: El.paštas: egle.alon 2016-2018 VEIKLOS PLANAS (Projektas) Parengė: AB Klaipėdos vanduo ekonomikos sk. viršininkė Eglė Alonderienė Tel.: +370 611 38749 El.paštas: egle.alonderiene@vanduo.lt 2016 2 1. AB KLAIPĖDOS VANDUO VYKDOMA

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

UAB Utenos vandenys PASAULINIO SUSITARIMO PAŽANGOS ATASKAITA 2018

UAB Utenos vandenys PASAULINIO SUSITARIMO PAŽANGOS ATASKAITA 2018 UAB Utenos vandenys PASAULINIO SUSITARIMO PAŽANGOS ATASKAITA 2018 Turinys Apie įmonę... 3 Vadovo žodis... 5 Žmogaus teisės... 6 Darbuotojų teisės... 9 Aplinkos apsauga... 11 Kova su korupcija... 22 2 Apie

Detaliau

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas Geriamojo vandens tiekimo ir tvarkymo bei tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas) 20 m. d. KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS Informacija atnaujinta 2014-10-31 Aktuali redakcija, galiojanti nuo 2014-11-01 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1068 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS LYGINAMOSIOS ANALIZĖS APRAŠO PATVIRTINIMO 20 m. liepos 29 d. Nr. O3-28 Vilnius

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du 2 8.10. atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; 8.11. renka, apdoroja ir tvarko duomenis apie susisiekimo komunikacijas; 8.12. atlieka

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2014 M. 3 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ / PAGRINDINIAI ĮVYKIAI IR SKAIČIAI Pagrindiniai 2014 m. I ketv. įvykiai TEO įmonių grupės struktūra Veiklos skaičiai Darbuotojai / PAGRINDINIAI

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k 190136353, S.Lozoraičio g. 13, Kaunas ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 m. kovo 31 d. Kaunas inžinerijos licėjuje (mokinio krepšelio lėšos) programos

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau