Zmogaus_teises2010_maketas.p65

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Zmogaus_teises2010_maketas.p65"

Transkriptas

1 TEISË Á POLITINÁ DALYVAVIMÀ Teisë á politiná dalyvavimà Teisës á politiná dalyvavimà ágyvendinimo kliûtys metais nedaug pasikeitë nuo metø. Pagrindinës problemos ðioje srityje, iðryðkëjusios aptariamuoju laikotarpiu, susijusios su tiesioginës demokratijos varþymu: ribotomis pilieèiø galimybëmis inicijuoti referendumus, dalyvauti teisëkûros procese, teikti peticijas, ginti vieðà interesà teismuose, bei rinkimø tvarkos paþeidimais, tarp jø rinkëjø papirkinëjimo praktika. Nei Vyriausioji rinkimø komisija, nei Seimas nesiëmë veiksmingø kovos su rinkimø paþeidinëjimais priemoniø, o priimti sprendimai apsunkino naudojimàsi aktyvia pilieèiø teise rinkti. Pakeistas Savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymas sudarë galimybes kandidatuoti nepriklausomiems kandidatams, taèiau nepaisant Konstitucinio teismo iðaiðkinimo neleista rinkimuose dalyvauti visuomeninëms organizacijoms. Konstitucinis teismas taip pat konstatavo, kad Rinkimø á Europos Parlamentà ástatymas prieðtarauja Konstitucijai ir átvirtina iðimtinæ politiniø partijø teisæ dalyvauti formuojant politines atstovaujamàsias institucijas. Iki kitø rinkimø á Europos Parlamentà ðios ástatymo nuostatos turës bûti pakeistos. Priimtas naujos redakcijos Pilietybës ástatymas, apribojantis po Nepriklausomybës atkûrimo ið Lietuvos iðvykusiøjø galimybes dalyvauti Lietuvos politiniame gyvenime. Lietuvos pilietybës suderinamumo su kitø ðaliø pilietybëmis problema m. tarp Lietuvos politikø, konstitucinës teisës, þmogaus teisiø ekspertø ir uþsienio lietuviø vyko arðios diskusijos dël vienos ið dalyvavimo politiniame gyvenime prielaidos pilietybës instituto. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (KT) 2006 m. iðaiðkino, kad Lietuvos ir kitos valstybës pilietybæ tuo pat metu galima turëti iðimtiniais atvejais bei nustatë, kad Pilietybës ástatymas, kaip neatitinkantis Konstitucijos nuostatø, turi bûti pataisytas ið esmës. 1 Seimui pavyko pasiekti susitarimà tik 2010 m. pabaigoje metais pateiktas tuometinio Prezidento Valdo Adamkaus sudarytos darbo grupës parengtas ástatymo variantas Seime buvo pakeistas ið esmës. Seimas pasiûlë leisti turëti dvigubà pilietybæ plaèiam asmenø ratui, áskaitant lietuviø kilmës asmenis, iðvykusius ið Lietuvos Respublikos po 1990 m. kovo11 d. ir ágijusius Europos Sàjungos ar Ðiaurës Atlanto Sutarties Organizacijos valstybës narës pilietybæ. 2 Su plaèia pilietybës instituto traktuote nesutikusi Prezidentë Dalia Grybauskaitë gràþino nepasiraðytà ástatymà Seimui su siûlomais pakeitimais. 3 Prezidentës, 4 Seimo Teisës ir teisëtvar- 63

2 ÞMOGAUS TEISIØ ÁGYVENDINIMAS LIETUVOJE Apþvalga kos komiteto pirmininko 5 bei kitø politikø ir teisininkø teigimu, plësti dvigubos pilietybës galimybes galima tik referendumu dël Konstitucijos pakeitimo m. gruodþio mën. Seimas, atsiþvelgæs á Prezidentës siûlomus ástatymo pataisymus, priëmë naujà Pilietybës ástatymo redakcijà. Vadovaujantis priimtu ástatymu, teisæ turëti dvigubà pilietybæ turi asmenys, iðtremti ar pasitraukæ ið Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d., bei jø palikuonys, taip pat asmenys, sudaræ santuokà ir automatiðkai gavæ kitos valstybës pilietybæ, taip pat ágijus pilietybæ iðimties tvarka, turint pabëgëlio statusà bei dar kelias atvejais asmenims iki 21 metø. 6 Pagal priimtà ástatymà, dvigubos pilietybës nebegalës turëti asmenys, po 1990 m. kovo 11 d. iðvykæ ið Lietuvos ir ágijæ kitos valstybës pilietybæ, t.y. asmenys, kurie, tikëtina, palaiko bei nori palaikyti ryðius su Lietuva, moka kalbà ir galbût ketina dalyvauti Lietuvos politiniame gyvenime. Iðeivijos atstovai neslëpë savo nusivylimo naujuoju reguliavimu. 7 Rinkimø tvarkos paþeidimai Kaip ir anksèiau, aptariamuoju laikotarpiu buvo paþeidinëjamos rinkimø agitacijos taisyklës. Prieð rinkimus á Europos Parlamentà gyventojai skundësi gaunantys trumpàsias þinutes, kuriomis buvo raginama balsuoti uþ skirtingø partijø kandidatus. 8 Vienas ið rimtø rinkimø teisës paþeidimø rinkëjø papirkinëjimas. Ðilalës-Ðilutës apygardoje vykstant rinkimams á dvi Seimo nario vietas buvo pradëti du ikiteisminiai tyrimai dël galimo balsø pirkimo. 9 Vieno tyrimo eigoje asmuo buvo apklaustas ir paleistas. 10 Kitas ikiteisminis tyrimas, nustaèius, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudþiamojo nusiþengimo poþymiø, buvo nutrauktas. 11 Rinkëjai buvo papirkinëjami ir per 2011 m. savivaldybiø rinkimus. 12 Ðie rinkimai pasiþymëjo iðskirtine rinkimø paþeidimø gausa: gauti 255 praneðimai apie paþeidimus, pradëta 14 ikiteisminiø tyrimø. 13 Nuostabà kelia politikø susitaikymas su rinkëjø papirkinëjimu akivaizdu, kad tai tapo áprastu reiðkiniu. Jei 2004 m. LR Seimo pirmininkas reaguodamas á rinkëjø papirkinëjimo atvejus pareiðkë, kad rinkimai pradeda iðsigimti 14, tai 2011 m., aptardama kà tik ávykusius savivaldybiø rinkimus, LR Seimo pirmininkë ragino Vyriausiàjà rinkimø komisijà pateikti analizæ, kodël ðiuose savivaldos rinkimuose nustatyta daugiau nei paprastai (paryðkinta ÞTSI) rinkëjø papirkinëjimo atvejø Atsiranda nauji papirkinëjimo bûdai, pavyzdþiui, prieð 2011 m. rinkimus á savivaldybiø tarybas buvo praneðta apie atvejus, kai parduotuvëms prasiskolinusiø pirkëjø skolas apmokëdavo partijos. 16 Stebëjimai rodo, kad rinkëjø papirkinëjimo didëjimas susijæs su iðankstiniu balsavimu kuo daugiau rinkëjø balsuoja ið anksto, tuo daugiau pastebima papirkinëjimo atvejø. 64

3 TEISË Á POLITINÁ DALYVAVIMÀ Kita, jau daugelá metø akcentuojama rimta problema yra manipuliavimas rinkëjø valia, kai rinkëjai balsuodami neþino, ar iðrinktas politikas pasirinks jam parodytà pasitikëjimà ar atsisakys jiems atstovauti. Pasirinkimà daþnai lemia politinis iðskaièiavimas, o ne noras atstovauti já iðrinkusius rinkëjus. 17 Po 2011 m. pradþios rinkimø á savivaldybiø tarybas ið 1526 iðrinktø asmenø 312 atsisakë mandatø. 18 Kitaip nei masiná rinkëjø apgaudinëjimà ðá reiðkiná ávardinti sunku. Deja, nei Vyriausioji rinkimø komisija, nei LR Seimas nesiima veiksmingø kovos su rinkimø paþeidinëjimais priemoniø. Atvirkðèiai, kai kurie sprendimai apsunkina naudojimàsi aktyvia pilieèiø teise rinkti. Norintiems atiduoti savo balsus Prezidento rinkimuose anksèiau laiko teko stovëti ilgose eilëse savivaldybëse. Prieð keletà metø buvo galima balsuoti visuose Lietuvos paðto skyriuose, kuriø yra 900, taèiau dabar leidþiama tai daryti tik savivaldybëse, kuriø Lietuvoje yra Mëgindamas taisyti padëtá, Seimas priëmë Savivaldybiø tarybø rinkimø, Seimo rinkimø, Rinkimø á Europos Parlamentà, Prezidento rinkimø ir Referendumo ástatymø pataisas, kurios prailgino iðankstinio balsavimo laikà. 20 Taèiau ðiø pakeitimø nepakanka problemos sprendimui. Susirûpinimà kelia didelis neiðdalintø rinkëjø paþymëjimø skaièius. Á 2009 m. geguþës mën. vykusius Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimus liko neiðdalinta maþdaug 13 proc. visø rinkëjø paþymëjimø. 21 Ðiems rinkimams pirmà kartà paþymëjimus dalino ne Vyriausiosios rinkimø komisijos atstovai, bet konkurso tvarka atrinktos valstybinës bendrovës Lietuvos paðtas darbuotojai. Rinkëjo paþymëjimus dalijæ paðtininkai susidûrë su sunkumais, mat dokumentus reikëjo áteikti kiekvienam rinkëjui asmeniðkai arba kartu gyvenanèiam þmogui, neleista jø palikti kaimynams ar ámesti á paðto dëþutes. Paaiðkëjo, jog daugybë pilieèiø negyvena deklaruotose vietose arba yra iðvykæ á uþsiená. 22 KT dar 2007 m. vasario 9 d. konstatavo, kad draudimas partijoms nepriklausantiems asmenims kandidatuoti savivaldybiø tarybø rinkimuose prieðtarauja Konstitucijai m. birþelio 30 d., taisydamas padëtá, Seimas pakeitë Savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymà ir sudarë galimybes kandidatuoti nepriklausomiems kandidatams. 24 Taèiau, nepaisant KT svarstymø, jog nustaèius kriterijus, savivaldybiø tarybø rinkimuose galëtø dalyvauti ne tik politinës partijos, bet ir, pavyzdþiui, visuomeninës organizacijos, Seimas tokios galimybës ástatyme neátvirtino. Toks veiksmas vertintinas kaip politiniø partijø baimë prarasti savo átakà savivaldybiø tarybose m. lapkrièio 9 d. KT konstatavo, kad Rinkimø á Europos Parlamentà ástatymo 36 straipsnis, ta apimtimi, ku- 65

4 ÞMOGAUS TEISIØ ÁGYVENDINIMAS LIETUVOJE Apþvalga ria nustato, jog Lietuvos Respublikos pilieèiai ir nuolat gyvenantys Lietuvoje kitø Europos Sàjungos valstybiø nariø pilieèiai á Europos Parlamentà gali bûti renkami tik áraðyti á politiniø partijø kandidatø sàraðus, prieðtarauja Konstitucijai. KT pabrëþë, kad pagal Konstitucijà negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris átvirtintø iðimtinæ politiniø partijø (jø nariø ar jø remiamø kandidatø) teisæ dalyvauti formuojant politines atstovaujamàsias institucijas. 26 Iki kitø rinkimø á Europos Parlamentà ðios ástatymo nuostatos turës bûti pakeistos. Ribotos tiesioginës demokratijos galimybës Problemos, susijusios su referendumø skelbimu bei pilieèiø ástatymø leidybos iniciatyvomis 27, iðliko. Dël iniciatyvà ribojanèiø reikalavimø surinkti 50 tûkst. paraðø per 2 mënesius m. në viena iniciatyva nebuvo sëkminga. Per ðá laikotarpá, be eilës kitø, buvo iðkeltos dvi iniciatyvos, kuriomis buvo siekiama sumaþinti reikalavimus pilieèiø ástatymø leidybai m. taip pat buvo rinkami paraðai, siekiant átvirtinti, kad referendumui surengti uþtektø 100 tûkst. pilieèiø paraðø ðiuo metu reikalaujama 300 tûkst. Ðia iniciatyva taip pat buvo siekiama pripaþinti referendumà ávykusiu, jei jame dalyvautø ne maþiau pilieèiø nei praëjusiuose rinkimuose m. buvo rinkti paraðai dël Referendumo ástatymo ir Pilieèiø ástatymø leidybos iniciatyvos ástatymø pakeitimo, siekiant pailginti paraðø dël ástatymø leidybos iniciatyvos pateikimo surinkimo terminà nuo 2 iki 4 mënesiø, dël referendumo paskelbimo nuo 3 iki 6 mënesiø. 29 Abi iniciatyvos buvo nesëkmingos. Nors LR Konstitucijos 9 ir 68 straipsniai ir numato pilieèiams galimybæ tiesiogiai dalyvauti demokratijoje ir átakoti teisëkûros procesà, ðios teisës lieka deklaratyvios. Teisës ir faktinës situacijos atotrûkis silpnina pilietinës visuomenës galià ir prisideda prie pilieèiø nepasitikëjimo valstybe. Akivaizdu, jog iniciatyvos ið apaèios negali pakeisti susiklosèiusios padëties, todël nuo Lietuvos politikø brandumo priklausys ar bus prailginti tiek referendumo paskelbimo, tiek ástatymø leidybos iniciatyvos pateikimo terminai. Toliau lieka neágyvendinta actio popularis teisë. 30 Teismai atmeta besikreipianèiøjø dël vieðojo intereso gynimo skundus, nes Lietuvos Respublikos vieðojo intereso gynimo civiliniame ir administraciniame procese ástatymo projektas nuo 2006 m. nebuvo judinamas Seime, taigi iðbaigtos teisinës bazës vieðajam interesui ginti Lietuvoje nëra. Svarbu uþtikrinti, kad LR Prezidentës pasiûlyta iniciatyva paskatinti reikiamø teisës aktø pataisø priëmimà bûtø realiai ágyvendinta

5 TEISË Á POLITINÁ DALYVAVIMÀ Problemos dël riboto peticijø teikimo instituto aktualios iki ðiol: peticijomis pripaþástama tik apie 50 procentø peticijø komisijoms teikiamø kreipimøsi, daugumoje savivaldybiø nuo Peticijø ástatymo ásigaliojimo negauta në vieno kreipimosi, keliose ið ðiø savivaldybiø nesudarytos peticijø komisijos. Vyriausybë 2010 m. patvirtino Peticijø teikimo, svarstymo ir iðvadø ágyvendinimo koncepcijà, kuria remiantis bus siekiama iðplësti peticijas galinèiø teikti asmenø ratà, supaprastinti peticijø teikimo tvarkà bei nagrinëjimo procedûrà. 32 Vienas reikðmingiausiø þmogaus teisiø apsaugos prasme teigiamai vertintinø pokyèiø teisëkûros procese yra Teisingumo ministro inicijuota teisës aktø projektø privalomo skelbimo tvarka. Valstybës ir savivaldybiø ástaigos ir institucijos privalo skelbti parengtus teisës aktø projektus savo interneto svetainëse Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkrièio 13 d. nutarimas Dël teisës aktø, reguliuojanèiø Lietuvos Respublikos pilietybës santykius, nuostatø atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, bylos Nr. 45/03-36/04, / n htm. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas: Konstitucijos 12 straipsnio nuostata, jog asmuo gali bûti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybës pilieèiu tik atskirais ástatymo numatytais atvejais, reiðkia, kad tokie ástatymo nustatyti atvejai gali bûti tik labai reti (atskiri), kad dvigubos pilietybës atvejai turi bûti ypaè reti iðimtiniai, kad pagal Konstitucijà negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurá dvigubos pilietybës atvejai bûtø ne ypaè retos iðimtys, bet paplitæs reiðkinys. 2 Pilietybës ástatymo projektas, 7 straipsnis, XIP-353GR, , pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id= &p_query=&p_tr2= 3 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas Dël Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos pilietybës ástatymo gràþinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti, Þin. 2010, Nr Sergio Bruno. Prezidentë vetavo prieðtaringai vertinamà Pilietybës ástatymà, Hamburgas.de, , hamburgas.de/2010/11/20/prezidente-vetavopriestaringai-vertinama-pilietybes-istatyma/ 5 Ðedbaras: reikëtø rengtis referendumui dël dvigubos pilietybës, Alfa.lt, , Sedbaras..reiketu.rengtis.referendumui.del. dvigubos.pilietybes= _ Pilietybës ástatymo 7 straipsnis. 7 Stasys Gudavièius. Lietuvos emigrantai ES ir NATO dvigubos pilietybës neturës, Diena.lt, , lietuva/lietuvos-emigrantai-es-ir-nato-dvigubospilietybes-netures-papildyta-14-val Dël R. Pakso agitaciniø sms pradëtas tyrimas, Delfi.lt, , news/balsuok2009/europarliament/article. php?id= Ðilalës-Ðilutës apygardoje dël galimo balsø pirkimo pradëti du ikiteisminiai tyrimai, 15min.lt, , naujiena/aktualu/lietuva/silalessilutes-apygardoje-del-galimo-balsu-pirkimo-pradeti-du-ikiteisminiai-tyrimai

6 ÞMOGAUS TEISIØ ÁGYVENDINIMAS LIETUVOJE Apþvalga 10 Ðilalës-Ðilutës apygardoje dël galimo balsø pirkimo pradëti du ikiteisminiai tyrimai, Bernardinai.lt, , dinai. lt/straipsnis/ silales-silutesapygardoje-del-galimo-balsu-pirkimo-pradetidu-ikiteisminiai-tyrimai/ Informacija ið Ðilalës apylinkës prokuratûros. 12 Nerijus Povilaitis. Kauno rajone rinkëjas papirktas 4 litais, lrytas.lt, , Policija sekmadiená gavo 181 praneðimà apie galimus rinkimø paþeidimus, Balsas.lt, , 344/policija-sekmadieni-gavo-181-pranesimaapie-galimus-rinkimu-pazeidimus/1 14 Þmogaus teisiø stebëjimo institutas. Þmogaus teisiø ágyvendinimas Lietuvoje 2004: Apþvalga, P Seimo vadovë suabejojo iðankstinio balsavimo skaidrumu, Delfi.lt, , d?id= Naujas bûdas papirkinëti rinkëjus apmokëti jø skolas parduotuvëse, Alfa.lt, , Naujas.budas.papirkineti.rinkejus..apmoketi. ju.skolas.parduotuvese= _ Supra note 12, P E. Ðepetytë. Kitø rinkimø ðukis Neatsisakysiu mandato!, Delfi.lt, , Vilniuje prie balsadëþiø nusidriekë eilës, viskas.lt, , portal/block/110/article/ Seimas pailgino iðankstinio balsavimo laikà, Vtv.lt, , rinkimai/seimas-pailgino-balsavimo-is-ankstolaika.html 21 Rinkëjo paþymëjimø nesulaukë 16,7 proc. Vilniaus, 20,4 proc. Kauno, 20,8 proc. Klaipëdos, 18,5 proc. Alytaus, 15,6 proc. Ðiauliø gyventojø. Paþymëjimai neáteikti ir daugiau kaip 30 proc. Neringos, 25,7 proc. Visagino, 24,3 proc. Palangos, 18 proc. Utenos rajono balso teisæ turinèiø pilieèiø. 22 Jurga Tvaskienë. Be paþymëjimø treèdalis milijono rinkëjø, Delfi.lt, , article.php?id= LR Konstitucinio Teismo 2007 m. vasario 9 d. nutarimas Dël Lietuvos Respublikos savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymo 34 straipsnio (2006 m. gruodþio 26 d. redakcija) 1 dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai, bylos Nr. 06/07, dokumentai/2007/n htm 24 Lietuvos Respublikos savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymas, Þin. 2010, Nr Bendruomenës siekia dalyvauti savivaldos rinkimuose, , Delfi.lt, delfi.lt/archive/article.php?id= ; Nepartiniø baimë verèia partijø lyderius prigalvoti gudrybiø, demokratija.eu, , option=com_content&view=article&id=13: ndj&catid=11:paskutines-naujienos&itemid =12 26 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. lapkrièio 9 d. nutarimas Dël Lietuvos Respublikos rinkimø á Europos Parlamentà ástatymo 36 straipsnio (2008 m. geguþës 8 d., 2009 m. vasario 12 d. redakcijos) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, bylos Nr. 26/2009, /n htm. 68

7 TEISË Á PRIVATØ IR ÐEIMOS GYVENIMÀ 27 Þmogaus teisiø stebëjimo institutas. Þmogaus teisiø ágyvendinimas Lietuvoje : Apþvalga, P Referendumo iniciatoriai pripaþino kapituliavæ, Alfa.lt, , straipsnis/ /?referendumo.iniciatoriai. pripazino.kapituliave= _ Socialliberalams nepavyko surinkti paraðø teikti ástatymø pataisoms, Alfa.lt, , Socialliberalams.nepavyko.surinkti.parasu. teikti.istatymu.pataisoms= _ Supra note 25, P Prezidentë imasi iniciatyvos tobulinti ástatymus, reglamentuojanèius vieðojo intereso gynimà, Delfi.lt, , news/daily/lithuania/prezidente-imsis-iniciatyvos-tobulinti-istatymus-reglamentuojanciusviesojo-intereso-gynima.d?id= & rsslink=true 32 Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimas Dël peticijø teikimo, svarstymo ir iðvadø ágyvendinimo koncepcijos patvirtinimo, 2010 m. kovo 31 d. Nr. 348, Þin. 2010, Nr Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimas Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2003 m. balandþio 18 d. nutarimo Nr. 480 Dël bendrøjø reikalavimø valstybës ir savivaldybiø institucijø ir ástaigø interneto svetainëms apraðo patvirtinimo pakeitimo, 2009 m. balandþio 15 d. Nr. 312, Þin. 2009, Nr

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

Mazasis_ indd

Mazasis_ indd PAGRINDINIAI BANKØ VEIKLOS RODIKLIAI 2007/4 Sutartiniai þenklai Reiðkinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo 0,0 Rodiklis maþesnis negu nurodyti matavimo vienetai... Nëra duomenø, nors reiðkinys

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

THE CONSTITUTIONAL COURT OF LITHUANIA

THE CONSTITUTIONAL COURT OF LITHUANIA Byla Nr. 42/04 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAKLAUSIMO, AR PER 2004 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMUS NEBUVO PAŽEISTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

NARKOTIKØ VARTOJIMO PREVENCIJA BENDRUOMENËJE Pirminës sveikatos prieþiûros darbuotojo þinynas VILNIUS 2002

NARKOTIKØ VARTOJIMO PREVENCIJA BENDRUOMENËJE Pirminës sveikatos prieþiûros darbuotojo þinynas VILNIUS 2002 NARKOTIKØ VARTOJIMO PREVENCIJA BENDRUOMENËJE Pirminës sveikatos prieþiûros darbuotojo þinynas VILNIUS 2002 UDK 613.8(03) Na-187 Parengë: Ona GRIMALAUSKIENË Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenës sveikatos

Detaliau

Pagrindiniai ženklų lapai_8vnt.cdr

Pagrindiniai ženklų lapai_8vnt.cdr 1 klasë 310 Pësèiøjø eismas draudþiamas Draudþiamasis Draudþiama pëstiesiems judëti ta kelio puse, kurioje pastatytas þenklas 412 Pësèiøjø takas Nukreipiamasis Takas skirtas tik pëstiesiems. Kai takas

Detaliau

2004 m 1 ataskaita spaudai

2004 m 1 ataskaita spaudai Ryðiø reguliavimo tarnyba Communications Regulatory Authority Metinë ataskaita Annual report 2004 2 Turinys Contens Lietuvos Respublikos ryðiø reguliavimo tarnybos direktoriaus áþanginis þodis RRT misija

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

TeisesProblemos 2009_1_63.p65_rem.p65

TeisesProblemos 2009_1_63.p65_rem.p65 Straipsniai Mindaugas LANKAUSKAS Teisës instituto Teisinës sistemos tyrimo skyriaus tyrëjas Gedimino pr. 39/Ankðtoji g. 1, LT-01109 Vilnius, Tel. (8 5) 210 16 68 El. p. mindaugas@teise.org ISSN 1392-1592.

Detaliau

Viesasis_22_tirazui.p65

Viesasis_22_tirazui.p65 ISSN 1648-2603 VIEÐOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS 2007. Nr. 22. Vaikø dienos centrø administravimo ir vertinimo problemiškumas Irena Sipoviè Vilniaus apskrities valstybinës mokesèiø inspekcijos Vilniaus

Detaliau

Vandentvarka 18.p65

Vandentvarka 18.p65 LIETUVOS VANDENS TIEKËJØ ASOCIACIJOS INFORMACINIS LEIDINYS Nr. 18 2004 KOVAS LVTA 2002-2003 M. VEIKLOS ATASKAITA I. LIETUVOS VANDENTV ANDENTVARKOS ARKOS ÛKIS: DABARTINË BÛKLË IR SPRÆSTINI KLAUSIMAI LVTA

Detaliau

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Europos informacijos biure Seimo Biudžeto ir finansų komiteto,

Detaliau

CERNOBYLIETIS_NR_5_2013_psl_1_8.pmd

CERNOBYLIETIS_NR_5_2013_psl_1_8.pmd LIETUVOS JUDËJIMO ÈERNOBYLIS LAIKRAÐTIS 2013 m. spalis lapkritis. Nr. 5 (89) Leidþiamas nuo 1991 metø Imitatoriai Nors ir praëjo metai po referendumo dël naujos atominës elektrinës statybos, manæs visiðkai

Detaliau

LTOK Lyciu lygybe sporte

LTOK Lyciu lygybe sporte Komunikacijos analizė Lyčių lygybė sporte Analizės apžvalga Tikslas Įvertinti internete publikuotos informacijos apie Lietuvos olimpinės rinktinės kandidatus turinį atsižvelgiant į sportininkų lytį. Taip

Detaliau

Konstitucija Lietuva Respublika

Konstitucija Lietuva Respublika Konstitucija skelbta: Žin., 1992, Nr. 33-1014 Neoficialus Konstitucijos tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS K O N S T I T U C I J A (Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume) LIETUVIŲ

Detaliau

Kudirka

Kudirka Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas V-VII klasės Pirmas etapas 1. Lietuvos Respublikos Konstitucijos įvadinėje dalyje minimas Lietuvos valstybės sukūrimas. Kelintame amžiuje buvo sukurta Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS TEISĖS AKADEMIJA

LIETUVOS TEISĖS AKADEMIJA Jurisprudencija, 2004, t. 53(45); 54 64 RES JUDICATA PRINCIPO ĮGYVENDINIMO GRUPĖS IEŠKINIŲ PROCESE PROBLEMOS Lektorius Egidijus Krivka Lietuvos teisës universiteto Teisës fakulteto Civilinio proceso katedra

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkos pagrindai ir apsauga Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d.

1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkos pagrindai ir apsauga Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d. 1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkos pagrindai ir apsauga Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d. nutarimas (pakartota 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime)

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SUVESTINIAI DUOMENYS YRA VIEŠI, DETALAUS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

Baltijos kelias.p65

Baltijos kelias.p65 www.pilieciai.lt Tretieji leidimo metai ðtá, a r k i la aitæ já kitam k s r Pe t uoki perd Spalio 11-àjà ið studentø, moksleiviø, jø tëvø ir verslo atstovø susibûrusi pilietinë iniciatyvinë grupë Uþ kokybiðkà

Detaliau

Mz02.p65

Mz02.p65 LIETUVOS AKLØJØ IR SILPNAREGIØ SÀJUNGOS MËNESINIS ÞURNALAS MÛSØþodis 2017 2 (698) Leidþiamas nuo 1959 m. sausio mën. TURINYS 1 LASS CENTRO TARYBOJE 1 A.VALENTA NAUJOVËS, KURIAS PRAVARTU ÞINOTI 4 AR MUMS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ĮMONIŲ BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO BEI FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO PROCESŲ 2019 M. SAUSIO KOVO

Detaliau

sv_pran.p65

sv_pran.p65 Nacionalinës sveikatos tarybos metinis praneðimas 2001 Lietuvos gyventojø bendrosios ir psichikos sveikatos bûklës bei sveikatos sistemos organizavimo problemos Vilnius 2002 Na-15 Nacionalinës sveikatos

Detaliau

ISSN DARBO BIRÞOS NAUJIENOS LIETUVOS DARBO BIRÞOS INFORMACINIS BIULETENIS 2005 m. Nr.1(85) 2005 metø darbo rinkos prognozë: numatomos teig

ISSN DARBO BIRÞOS NAUJIENOS LIETUVOS DARBO BIRÞOS INFORMACINIS BIULETENIS 2005 m. Nr.1(85) 2005 metø darbo rinkos prognozë: numatomos teig ISSN 1392-6756 1 DARBO BIRÞOS NAUJIENOS LIETUVOS DARBO BIRÞOS INFORMACINIS BIULETENIS 2005 m. Nr.1(85) 2005 metø darbo rinkos prognozë: numatomos teigiamos tendencijos LDB 2005 m. veiksmø programa 2 Darbo

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

ataskaita_visa

ataskaita_visa 1 Vaikø linija tai tarnyba, teikianti psichologinæ pagalbà visos Lietuvos vaikams ir paaugliams telefonu, laiðkais ir internetu. Vaikai ir paaugliai gali kreiptis á Vaikø linijà dël ávairiø jiems iðkilusiø

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

Mano metodas-08_04.p65

Mano metodas-08_04.p65 2008 02 20 Nr.8 Informacinio leidinio Ðvietimo naujienos Nr.4(259) priedas 2008 02 20 Ugdant brandþià asmenybæ Nr.8 Ið tylos á ðirdá ið ðirdies á þmogø Bendruomenës santykiø vertybës Mokyklos vadovas kaitos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Print

Print Teisėjų etikos ir drausmės komisijos veiklos ataskaita 08 sausio d. - gruodžio d. Gauti teikimai, pareiškimai, prašymai, skundai bei kiti dokumentai 4 54 8 Grąžinti pareiškimai, prašymai, skundai (nenagrinėti

Detaliau

FOURTH EVALUATION ROUND

FOURTH EVALUATION ROUND 2019 m. birželio 21 d. GrecoRC4(2019)18 F O U R T H KETVIRTASIS VERTINIMO ETAPAS Parlamento narių, teisėjų ir prokurorų korupcijos prevencija ANTROJI REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA LIETUVA E V A

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nesiliaujame judėję į priekį! 2013-ieji mūsų stiprėjimo metai 2013-ieji mūsų stiprėjimo metai Teisingumo ministerija oficialiai patvirtino partijos pirmininku išrinktą Seimo Europos reikalų bei Aplinkos

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija pagrindinis šalies įstatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rinkimų 2013 m. gegužės 9 d. įvykusiame Draudimo brokerių

Detaliau

Intelektine_ekonomika.p65

Intelektine_ekonomika.p65 64 VE IVS RI TI TAS TIA ISSN 1822-8011 (print) ISSN 1822-8038 (online) INTELEKTINË EKONOMIKA INTELLECTUAL ECONOMICS 2007, No. 1, p. 64 73 NAUJI MOKESTINIAI SANTYKIAI ELEKTRONINËJE KOMERCIJOJE Irmantas

Detaliau

Vaikų apskaita – kas ir kodėl

Vaikų apskaita – kas ir kodėl Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių apskaita kas ir kodėl? Metodinis seminaras Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos (NEMIS) naudojimas 18 m. kovo 21-23

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 18/2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 4 DALIES (2010 M. BALANDŽIO

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-119 2013 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redakcija 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V- 141 redakcija

Detaliau

ISBN Tautiniø bendrijø i n f o r m a c i n i s b i u l e t e n i s 2007 Nr.4(23) Leidþia Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamentas prie Lie

ISBN Tautiniø bendrijø i n f o r m a c i n i s b i u l e t e n i s 2007 Nr.4(23) Leidþia Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamentas prie Lie ISBN 1648-4355 Tautiniø bendrijø i n f o r m a c i n i s b i u l e t e n i s 2007 Nr.4(23) Leidþia Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybë ir Tautiniø bendrijø namai

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS ĮSAKYMAS DĖL INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2008 m. gruodžio 31 d. Nr. I-213 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prokuratūros

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

Urban_Nr_2005_4

Urban_Nr_2005_4 ISSN 1392-1630 print ISSN 1648-3537 online URBANISTIKA IR ARCHITEKTÛRA Town Planning and Architecture 2005, XXIX tomas, Nr. 4 MIESTO ARCHITEKTÛROS SAVITUMAS KAIP ARCHITEKTÛROS IR VISUOMENËS SÀVEIKOS REZULTATAS

Detaliau

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1)

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1) PATVIRTINTA Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V- 14 PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS

Detaliau

Negalia.pmd

Negalia.pmd PROBLEMOS ANALIZË ÐVIETIMO 2007, rugpjûtis Nr. 4 (15) ISSN 1822-4156 Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministerija Pagrindiniai klausimai: NEGALIÀ TURINTYS STUDENTAI LIETUVOS AUKÐTOSIOSE MOKYKLOSE:

Detaliau

NZ p65

NZ p65 LAIÐKAS REDAKTORIUI Ðeima, sàþinë ir gyvybë kaip þiniasklaidos etikos problemos Kardinolas Audrys Juozas Baèkis Vilniaus Arkivyskupas Metropolitas Apie þiniasklaidos ir þurnalistø etikà Lietuvoje kalbame

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

2004 METŲ MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO DABO APŽVALGA

2004 METŲ MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO DABO APŽVALGA MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO 2017 METŲ VEIKLOS APŽVALGA 2018 m. kovas Parengė Vyriausioji specialistė teismo kanclerio tarnyboje Kristina Videikienė 2018-03-14 TURINYS ĮŽANGA...3 I. BYLŲ NAGRINĖJIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf PATVIRTINTA UAB Druskininkų butų ūkio direktoriaus 2017 m. balandžio mėn. 3 d. įsakymu Nr.22 UAB DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2017-2019 METAMS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Druskininkų

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

Microsoft Word - Biologija_reglamentas_Senatui_red.doc

Microsoft Word - Biologija_reglamentas_Senatui_red.doc VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO SU GAMTOS TYRIMŲ CENTRU, INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRU, AGDER UNIVERSITETU (NORVEGIJA) IR LATVIJOS UNIVERSITETU BIOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES MOKSLO DOKTORANTŪROS REGLAMENTAS

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

"Vilnis" 2017

Vilnis 2017 Molëtø 2017 m. geguþës 23 d., antradienis Nr. 40 (8013) Kaina - 0,45 Eur Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. kraðto laikraðtis www.vilnis.lt Prie á stalèiø sugulusiø kaimo turizmo verslo ambicijø...

Detaliau

BIUDŽETO PROGRAMŲ IR JŲ SĄMATŲ

BIUDŽETO PROGRAMŲ IR JŲ SĄMATŲ SUDERINTA Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis 19 m. sausio 5 d. PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 19 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1R-69 LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

Kodėl d i d ž i u o j a m ė s s a v o k a r i u o m e n e

Kodėl d i d ž i u o j a m ė s s a v o k a r i u o m e n e Kodėl d i d ž i u o j a m ė s s a v o k a r i u o m e n e Įžanga Įžanga Kodėl d i d ž i u o j a m ė s s a v o k a r i u o m e n e Lietuvos kariuomenë kaip Lietuva. Ji atgimë ir augo kartu su atsikûrusia

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PASTATO PREKYBOS PAVILJONO A.SMETONOS AL. 4, KAUNE, NUOMOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PGI_2015

Microsoft PowerPoint - PGI_2015 2015 m. Pilietinės galios indeksas Tyrimo pristatymas Vilnius, 2016-03-24 Pagrindiniai 2015 m. pilietinės galios indekso rodikliai Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa Tyrimo laikas: 2015 m. lapkričio

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

techninės ekspertizes salygos

techninės ekspertizes salygos KAUNO NEĮGALIOJO JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Juridinių asmenų registras, kodas 135135553. Danų g.15, LT-45262 Kaunas, tel./faks. (8~37) 49 04 15, el. p. nju@takas.lt, www.nju.lt

Detaliau

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PATVIRTINTA Žydų kultūros paveldo kelio asociacijos pirmininko 2016 m. 10 03 d. įsakymu Nr.2016-10/3 ŽYDŲ KULTŪROS PAVELDO KELIO ASOCIACIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPR

PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPR PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft Word - Supaprastintos viesuju pirkimu taisykles 2015

Microsoft Word - Supaprastintos viesuju pirkimu taisykles 2015 PATVIRTINTA VĮ Lietuvos paminklai direktoriaus 2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. Į-1 VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS PAMINKLAI SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

SUPAPRASTINTU VIESUJU PIRKIMU TAISYKLES

SUPAPRASTINTU VIESUJU PIRKIMU TAISYKLES PATVIRTINTA Kaišiadorių specialiosios mokyklos direktoriaus 2015 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-14 KAIŠIADORIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

untitled

untitled ISSN 1648-0392 Laikraðtis Prienø rajono ir Birðtono kraðto þmonëms Nacionalinës rajonø ir miestø laikraðèiø leidëjø asociacijos narys Nr. 84 (10142) * 2018 m. lapkrièio 10 d., ðeðtadienis Ðiandien mënulio

Detaliau

LSU sup.pirk.taisykles.2015

LSU sup.pirk.taisykles.2015 PATVIRTINTA Lietuvos sporto universiteto Rektoriaus 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr ISAK 7 /B LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Microsoft Word - juris69v.doc

Microsoft Word - juris69v.doc Jurisprudencija, 2005, t. 77(69); 11 17 NEMOKUMO TEISINIO REGULIAVIMO YPATUMAI Doktorantė Kristina Bernotaitė Mykolo Romerio universiteto Teisës fakulteto Finansø ir mokesèiø teisës katedra Ateities g.

Detaliau

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija 2010 3 30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 83/389 EUROPOS SĄJUNGOS PAGRINDINIŲ TEISIŲ CHARTIJA (2010/C 83/02) 2010 3 30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 83/391 Europos Parlamentas, Taryba

Detaliau

Europos Parlamentas Kaip renkami Europos Parlamento nariai Airijoje 1

Europos Parlamentas Kaip renkami Europos Parlamento nariai Airijoje 1 Europos Parlamentas Kaip renkami Europos Parlamento nariai Airijoje 1 1. Atstovavimas Europos Parlamente... 3 2. Rinkimų apygardos... 3 3. Rinkimai į parlamentą... 3 4. Kas gali tapti EPN?... 4 5. Kas

Detaliau

PRIIMTI

PRIIMTI Patvirtinta KTU alumnų asociacijos visuotinio narių susirinkime 2015 m. gegužės 15 d. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO ALUMNŲ ASOCIACIJA ĮSTATAI 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Kauno technologijos universiteto

Detaliau

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc Techninis biuletenis CE ženklinimas: nuo 2013 m. liepos 1 d. Nauji reikalavimai Naujos atsakomybės Tas pats CE ženklinimas Mes susiduriame su didžiausiu dešimtmečio pokyčiu, kai statybos produktai yra

Detaliau