Lietuvos savivaldybių veiklos matavimo būkl s vertinimas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Lietuvos savivaldybių veiklos matavimo būkl s vertinimas"

Transkriptas

1 ISSN VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS Nr. 29 Lietuvos savivaldybių veiklos matavimo būkl s vertinimas Dangis Gudelis Mykolo Romerio universitetas Ateities g. 20, LT Vilnius Straipsnyje pateikiamas veiklos matavimo būkl s Lietuvos savivaldyb se vertinimas, remiantis veiklos matavimo praktikas reglamentuojančių teisinių dokumentų analize, savivaldybių strateginio planavimo dokumentų turinio analize ir savivaldybių administracinių padalinių vadovų, administracijų direktorių bei jų pavaduotojų anketine apklausa. Apklausa buvo vykdoma, atsižvelgiant į savivaldybių veiklos matavimo modelio, sukurto pagal plačiai žinomo bendrojo vertinimo modelio pavyzdį, kriterijus. Pirmojoje straipsnio dalyje aptariamas savivaldybių veiklos matavimo modelis, antroje dalyje aptariami teisinių dokumentų analiz s rezultatai, trečiojoje dalyje - strateginio planavimo dokumentų turinio analiz s rezultatai, ketvirtojoje - apklausos duomenų rezultatai. Raktažodžiai: veiklos matavimas, strateginis planavimas, savivaldybių veiklos matavimo modelis, veiklos rodikliai, siekiniai, išeiga, išdavos. Keywords: performance measurement, strategic planning, Municipal Performance Measurement Model, performance indicators, targets, outputs, outcomes. Įvadas 1995 m. Robert D. Behn [4] žurnale Public Administration Review, pasiremdamas fizikos mokslų analogija, suformulavo tris didžiuosius klausimus, kurie, jo požiūriu, tur tų rūp ti viešajai vadybai XXIame amžiuje. Vienas iš jų buvo matavimo klausimas: kokiais būdais viešųjų organizacijų vadovai gali matuoti jų vadovaujamų įstaigų pasiekimus, kad matavimas pasiekimus teigiamai veiktų? Prab gus daugiau nei dešimtmečiui nuo min to straipsnio pasirodymo, daugyb knygų ir straipsnių moksliniuose žurnaluose, taip pat viešojo sektoriaus organizacijų pokyčiai, kuriuos sąlygoja diegiami veiklos matavimo, veiklos valdymo ir strateginio valdymo modeliai, įvairių šalių vyriausybių iniciatyvos įgyvendinti veiklos matavimo programas tik patvirtina Behn įžvalgą apie viešųjų organizacijų veiklos matavimo svarbą. Veiklos matavimas (angl. performance measurement), viena iš pagrindinių naujosios viešosios vadybos reformų paketo priemonių [7], daugelį metų išlieka reikšminga vadybos mada [1], kuria seka mokslininkai ir praktikai tradiciškai labiau Dangis Gudelis - Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo katedros lektorius, socialinių mokslų daktaras. E. paštas: dgudel@gmail.com Straipsnis įteiktas redakcijai 2009 m. sausio m n.; recenzuotas; parengtas spaudai 2009 m. birželio m n. išsivysčiusiomis vadinamose angliškai kalbančio pasaulio ir kontinentin s Vakarų Europos šalyse. Ši mada pamažu ateina ir į pokomunistines Vidurio Europos šalis, kurios neseniai tapo Europos Sąjungos nar mis, ir kurios įvairiose viešojo administravimo srityse perima pažangesnių šalių patirtį. Lietuvos viešojo sektoriaus organizacijos, tarp jų ir savivaldyb s, taip pat dalyvauja perimant šią patirtį ir, nors iki šiol veiklos matavimo praktika viešojo sektoriaus organizacijose teb ra menkai institucionalizuota arba iš viso jos n ra, politinis pageidavimas valia pl toti veiklos matavimą (kitaip tariant, į rezultatus orientuotą valdymą ) buvo pateiktas racionalin je Viešojo administravimo pl tros iki 2010 metų strategijoje [17], taip pat 2008 m. lapkričio m n. suformuotos Vyriausyb s programoje [8]. Taigi tik tina, kad artimiausioje ateityje vyks spartesni šios srities pokyčiai. Šiame straipsnyje aptariamos veiklos matavimo tobulinimo Lietuvos savivaldyb se galimyb s, pateikiami Lietuvos savivaldybių veiklos matavimo sistemų būkl s tyrimo, atlikto 2007 m. sausio geguž s m nesiais, rezultatai. Savivaldybių veiklos matavimo modelis Normatyvinį modelį, kuris gal tų būti panaudotas savivaldyb se kaip intervencija veiklos matavimo procesams patobulinti, vadinsime savivaldybių 91

2 veiklos matavimo modeliu. Šis modelis sudarytas pagal bendrojo vertinimo modelio (angl. Common Assessment Framework) [5] pavyzdį. Tačiau, skirtingai nei bendrasis vertinimo modelis, kuris sudaro galimybes viešojo sektoriaus organizacijoms, taip pat ir savivaldyb ms visapusiškai įvertinti čia veikiančias kokyb s valdymo sistemas, savivaldybių veiklos matavimo modelis yra priemon, kurią panaudojus savivaldyb s gal tų įvertinti savo veiklos matavimo sistemų būklę. Sąlyginis šio modelio pranašumas, palyginti su bendruoju vertinimo modeliu, yra tas, kad vertinimo objektas, būtent veiklos matavimo sistema, yra siauresnis nei kokyb s valdymo sistema, vertinama taikant bendrąjį vertinimo modelį. Susiaurinus vertinimo objektą, tampa įmanoma plačiau atskleisti įvairius veiklos matavimo procesų aspektus, kurių bendrasis vertinimo modelis neakcentuoja. Šių modelių taikymas savivaldyb se gal tų būti apibūdinamas mišraus skenavimo kaip siauros apimties, bet gilios žiūros ir plačios apimties, bet paviršutiniškos žiūros derinio metafora. Remiantis šia metafora, bendrasis vertinimo modelis apibūdinamas kaip plačios apimties, bet paviršutiniškos žiūros, o Savivaldybių veiklos matavimo modelis kaip siauros apimties, bet gilios žiūros. Savivaldyb se, atsižvelgiant į prioritetus, gali būti arba pasirenkamas kuris nors vienas iš šių dviejų modeli, arba taikomi abu modeliai. Savivaldybių veiklos matavimo modelio struktūra pateikta 1 pav. 1 Kaip matyti, šio modelio struktūra yra panaši į bendrojo vertinimo modelio struktūrą. Išskirti bendrieji kriterijai, reprezentuojantys procesus, užtikrinančius veiklos matavimo sistemos s kmingą funkcionavimą, kurių kiekvienas Pokyčių valdymas Veiklos matavimo parengimas ir įgyvendinimas Veiklos matavimo informacijos panaudojimas Veiklos matavimo disfunkcijų suvokimas ir jų minimizavimo strategijos Įeiga Išeiga 1 pav. Savivaldybių veiklos matavimo modelis yra suskaidytas į sud tinius kriterijus. Kiekvieną sud tinį kriterijų apibūdina tam tikrų požymių grup. Taikant šį modelį savivaldybių veiklos matavimo praktikoms vertinti, tų praktikų atitiktis modelio požymiams gal tų būti reitinguojama skal je nuo 0 iki 5 balų, sud tinių kriterijų ir bendrųjų kriterijų reikšm s nustatomos atitinkamai apskaičiavus sud tinius kriterijus sudarančių požymių ir sud tinių kriterijų reikšmių vidurkius. Teisinių sąlygų veiklai matuoti Lietuvos savivaldyb se įvertinimas Ieškant būdų, kaip tobulinti veiklos matavimo praktikas Lietuvos savivaldyb se, svarbu įvertinti tai, kad savivaldyb s Lietuvoje yra bendros valstyb s valdymo sistemos dalis, tod l jose daugelis veiklos ir valdymo procesų vyksta pagal centrin s valdžios institucijų nustatytas procedūras. Taigi, norint suprasti, kaip funkcionuoja veiklos matavimo sistemos Lietuvos savivaldyb se, visų pirma reikia išnagrin ti teis s aktų nuostatas, reglamentuojančias vidaus audito, steb senos, strateginio planavimo, valstyb s tarnautojų veiklos vertinimo procesus Lietuvos viešojo administravimo institucijose. Analizei buvo pasirinktos šios teis s aktų, įsigaliojusių nuo 2002-ųjų m., grup s: 1) LR Vyriausyb s nutarimai d l strateginio planavimo metodikos patvirktinimo ir jos pakeitimų [14-17]; 2) LR Vidaus kontūrol s ir vidaus audito įstatymas [11]; 3) LR Valstyb s tarnybos įstatymą įgyvendinantis LR Vyriausyb s nutarimas D l valstyb s tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstyb s tarnautojų vertinimo taisyklių bei valstyb s tarnautojų tarnybin s veiklos vertinimo kriterijų patvirtinimo [12]; 4) steb seną įvairiuose politikos sektoriuose reglamentuojantys teis s aktai (pvz., LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas D l visuomen s sveikatos steb senos rodiklių sąrašo patvirtinimo [9]). Šių teis s aktų nuostatos vienaip ar kitaip reglamentuoja savivaldybių veiklos matavimo praktikas (taip įvardijama šiame darbe). Analizuojant min tus teis s aktus, buvo siekiama įvertinti, ar jie sudaro sąlygas savivaldyb se pl toti veiklos matavimo sistemas (t. y. ar savivaldyb s, įgyvendinusios šių teis s aktų nuostatas, gali tik tis gerųų įvertinimų pagal savivaldybių veiklos matavimo modelio kriterijus). 1 Šio modelio kriterijai, sud tiniai kriterijai ir požymiai detalizuoti D.Gudelio daktaro disertacijoje Savivaldybių veiklos matavimo modeliai ir jų įgyvendinimo galimyb s Lietuvoje [6, p ] 92

3 Vienas iš pagrindinių teisinių dokumentų, kuriais vadovaujasi savivaldyb s, rengdamos strateginius veiklos ir pl tros planus, yra Strateginio planavimo metodika (toliau Metodika) [16]. Metodika po 2002 m. buvo keletą kartų patobulinta 2004 m. Metodikos pakeitime buvo detalizuoti vertinimo kriterijai [17], 2007 m. pakeitime pasiūlyta kitokia strategijos struktūra (numatyta, kad strategijoje turi būti pateikiami siektini rezultatai) [14], naujausiame 2009 m. sausio m n. pakeitime nustatyta, jog įstaigos, kurios n ra asignavimų valdytojai, turi rengti metinius veiklos planus [15]. Ši Metodika, kuria įpareigotos remtis centrin s valdžios institucijos, savivaldyb ms n ra privaloma, tačiau rekomenduojama. Savivaldyb s, kurios siekia įgyvendinti šios Metodikos nuostatas, gali tik tis gauti santykinai aukštus įvertinimus pagal Savivaldybių veiklos matavimo modelio kriterijų Veiklos matavimo parengimas ir įgyvendinimas. Vis d lto šioje Metodikoje yra tam tikrų trūkumų, d l kurių veiklos matavimo sistemų išbaigtumas n ra užtikrinamas. Pavyzdžiui, n ra numatytos procedūros, kaip veiklos rodikliai (arba, Metodikos terminais apibr žiant, vertinimo kriterijai) gali būti panaudoti, atliekant SSGG analizę pirmajame strateginio planavimo proceso etape. Taigi, atliekant SSGG analizę, institucijoms nebūtina remtis objektyviais duomenimis apie organizacijos veiklos rezultatus, kitaip tariant, neužtikrinamas veiklos matavimo informacijos panaudojimas strateginio valdymo procesuose (nerealizuojamas Savivaldybių veiklos matavimo modelio kriterijus Veiklos matavimo informacijos panaudojimas ). Iki Metodikos pakeitimo 2009 m. sausio m n. joje strateginio planavimo procesas nebuvo susietas su institucijų padalinių ir darbuotojų veiklos planų rengimo ir rezultatų matavimo procesais, taigi nebuvo užtikrinta vadinama tikslų ir uždavinių grandin. Min to pakeitimo 8-ame punkte įtraukta nuostata, jog pavaldi įstaiga, rengdama metinį veiklos planą, prisideda prie atitinkamo institucijos, kurios vadovas yra asignavimų valdytojas, strateginiame veiklos plane numatytų programų ar jų priemonių įgyvendinimo [15], sukuria prielaidas tikslų ir uždavinių grandinei. Kitas teis s aktas, nuo kurių priklauso savivaldybių veiklos matavimo sistemos, yra LR Vidaus kontrol s ir audito įstatymas (toliau Įstatymas) [11]. Įstatyme teigiama, jog vienas iš vidaus audito uždavinių yra vertinti viešojo juridinio asmens strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymą bei valstyb s ir savivaldyb s turto naudojimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriais < >). Tačiau nors šiame Įstatyme deklaruojama, jog vidaus audito procesu viešojo administravimo institucijose turi būti užtikrinamas šių institucijų veiklos bekono-- miškumas, efektyvumas ir rezultatyvumas, n ra nustatyta jokių procedūrų, kaip nustatyti ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo rodiklius ir išmatuoti bei apskaičiuoti šių rodiklių reikšmes. Kitas šio Įstatymo trūkumas yra tas, jog jis n ra siejamas su Strateginio planavimo metodika d l šios priežasties strateginio planavimo ir kontrol s procesai viešojo administravimo institucijose, tarp jų ir savivaldyb se, n ra suderinti. LR Valstyb s tarnybos įstatymą [10] įgyvendinantis LR Vyriausyb s nutarimas D l valstyb s tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstyb s tarnautojų vertinimo taisyklių bei valstyb s tarnautojų tarnybin s veiklos vertinimo kriterijų patvirtinimo [12] nustato valstyb s tarnautojų veiklos vertinimo procedūras ir vertinimo kriterijus, taip pat kai kurias skatinimo priemones. Šis teis s aktas teoriškai sudaro galimybes savivaldyb se įdiegti veiklos valdymo procesus ir užtikrinti veiklos matavimo informacijos panaudojimą šiuose procesuose (t. y. realizuoti kai kuriuos savivaldybių veiklos matavimo modelio kriterijaus Veiklos matavimo informacijos panaudojimas požymius), tačiau taip pat akivaizdūs ir šio teis s akto trūkumai. Pirma, n ra apibr žta, kaip objektyviai išmatuoti tokius valstyb s tarnautojų vertinimo kriterijus: Produktyvumą, Kompetenciją ir Veiklos kokybę, tod l valstyb s tarnautojų vertinimas dažniausiai būna formalus ir priklauso nuo institucijos vadovo subjektyvaus požiūrio. Antra, šis teis s aktas neužtikrina, kad būtų suderintas valstyb s tarnautojų veiklos vertinimo procesas su individualaus, organizacinio ir strateginio planavimo procesais bei su organizacinio lygmens kontrol s procesu. Įvairiuose politikos sektoriuose: žem s išteklių naudojimo, nekilnojamas kultūros paveldo, visuomen s sveikatos priežiūra, alkoholio, tabako ir narkotinių medžiagų vartojimo, aplinkos taršos ir kt., per pastaruosius penkerius metus ministrų įsakymais ar kitais teis s aktais buvo patvirtintos steb senos taisykl s ir reikalavimai (pvz., [9]). Daugeliu atvejų rinkti steb senos duomenis ir pateikti juos įvairioms centrin ms valdžios institucijoms yra įgaliotos ir savivaldyb s. Steb senos informacija gal tų būti reikšminga, matuojant viešųjų organizacijų ir viešųjų programų išdavas ir poveikį, atliekant aplinkos analizę strateginio planavimo procese. Tačiau steb senos procesus reglamentuojančios teis s normos daugeliu atvejų šių procesų nesieja su strateginio planavimo, biudžeto formavimo ir vertinimo procesais. Šios normos reglamentuoja steb senos duomenų kaupimą, saugojimą ir kai kuriais atvejais pateikimą visuomenei, tačiau ne panaudojimą tobulinant priimamus viešosios politikos sprendimus. 93

4 Lietuvos savivaldybių strateginio planavimo dokumentų analiz 2007 m. pavasarį Mykolo Romerio universiteto viešojo administravimo studentai atliko Lietuvos savivaldybių strateginių pl tros planų turinio analiz s tyrimą 2. Šio tyrimo metu gauti duomenys, kurie bus pateikti šiame poskyryje, panaudoti, vertinant Lietuvos savivaldybių veiklos matavimo sistemas pagal savivaldybių veiklos matavimo modelio sud tinių kriterijų požymius. Atliekant tyrimą buvo surinkti ir išnagrin ti 50 Lietuvos savivaldybių strateginiai pl tros planai, pateikti savivaldybių interneto svetain se. Kitos 10 savivaldybių arba tokių planų netur jo (9 savivaldyb s Alytaus raj., Kauno raj., Kelm s raj., Neringos m., Raseinių raj., Šalčininkų raj., Ukmerg s raj., Vilniaus raj., Zarasų raj.), arba jų nepateik internete (Ignalinos raj. savivaldyb ). Strateginiai pl tros planai buvo aptariami pagal įvairius kriterijus (pvz., ar strateginiuose pl tros planuose formuluojama vizija, prioritetai, tikslai, uždaviniai, ar nustatyti priežastiniai ryšiai tarp tikslų ir uždavinių, ar planų aplinkos analiz s dalyje panaudojamas vidinis ir išorinis sugretinimas, ar parengtos strateginių pl tros planų įgyvendinimo priežiūros sistemos, ar suinteresuotosios grup s minimos tarp planų reng jų ir vykdytojų, ar jos dalyvauja planų įgyvendinimo priežiūroje). Atlikus planų turinio analizę, paaišk jo, kad savivaldybių strateginiuose pl tros planuose nustatomi tikslai ir uždaviniai, tačiau beveik neformuluojami tikslų rodikliai. 30 savivaldybių iš 50 strateginiuose pl tros planuose užsiminta apie tai, jog šie planai turi būti derinami su savivaldybių veiklos planais. 28 savivaldybių planų aplinkos analiz s dalyse pateikiami gyventojų apklausų duomenys. Daugumos savivaldybių strateginiuose planuose suinteresuotosios grup s buvo pamin tos arba kaip planų reng jos (30 savivaldybių), arba kaip vykdytojos (46 savivaldyb s), arba kaip priežiūros proceso dalyv s (26 savivaldyb s). Išorinio (43 savivaldyb s) ir vidinio (42 savivaldyb s) sugretinimo duomenys taip pat plačiai panaudojami strateginių pl tros planų aplinkos analiz je. Vis d lto, siekiant vertinti savivaldybių veiklos matavimo sistemas pagal Savivaldybių veiklos matavimo modelį, čia pateikti strateginių pl tros planų analiz s rezultatai yra riboti, tod l, įvertinus min to savivaldybių strateginių pl tros planų tyrimo trūkumus, buvo atlikta papildoma kokybin savivaldybių Andrikyt E., Samulaityt J., Ulčickait I. Lietuvos savivaldybių strateginių pl tros planų analiz. Kursinis darbas (vadovas Dangis Gudelis). MRU, Viešojo administravimo katedra, 2007 [2]. strateginio planavimo dokumentų turinio analiz. Buvo nagrin jami ir pagal savivaldybių veiklos matavimo modelio kriterijus vertinami 10 savivaldybių (Vilniaus m., Elektr nų, Šilut s raj., Klaip dos m., Alytaus m., Radviliškio raj., K dainių raj., Rokiškio raj., Marijampol s, Kauno m.) strateginio planavimo dokumentai: strateginiai pl tros planai, strateginių pl tros planų įgyvendinimo metodikos, strateginiai veiklos planai, strateginių pl tros planų įgyvendinimo, administracijų direktorių ir merų ataskaitos. Analizuojant šių dešimties savivaldybių strateginio planavimo dokumentus, buvo suformuluoti šie teiginiai apie Lietuvos savivaldybių veiklos matavimo būklę: 1) savivaldybių strateginiuose pl tros planuose, veiklos planuose nenustatomi priežasties ir pasekm s ryšiai tarp keliamų tikslų ir uždavinių; 2) savivaldybių pl tros planuose n ra nustatomos siektinos rodiklių reikšm s (t. y. siekiniai); 3) socialinių partnerių įsipareigojimai, net jei ir yra nustatomi kai kurių savivaldybių strateginiuose pl tros planuose, n ra aiškiai apibr žti, atskirti nuo savivaldyb s institucijų įsipareigojimų; 4) strateginiuose pl tros planuose dažniausiai tikslams ir uždaviniams n ra nustatomi veiklos rodikliai, dažniausiai n ra nurodomi informacijos šaltiniai rodiklių reikšm ms nustatyti; 5) savivaldybių strateginiuose pl tros planuose dažniausiai n ra formuluojami savivaldybių finansiniai tikslai; 6) veiklos planai dažniausiai n ra siejami su strateginiais pl tros planais, šiuose planuose dažniausiai n ra nustatomi kiekybiniai rodikliai ir siekiniai (strateginių veiklos planų programos dažniausiai sudaromos remiantis ne strateginiais pl tros planais, o savivaldybių padalinių funkcijomis); 7) savivaldybių administracijų direktorių ataskaitose dažniausiai n ra atsiskaitoma už strateginio pl tros plano tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimą, šiose ataskaitose tiesiog pateikiama informacija, kokias veiklas vykd savivaldybių administracijų padaliniai, ataskaitose n ra pateikiama kiekybin veiklos matavimo informacija pagal iš anksto nustatytus veiklos rodiklius; 8) savivaldybių administracijų padalinių, pavaldžių įstaigų bei įmonių, darbuotojų veiklos planai n ra siejami su strateginiais pl tros planais, šiuose planuose n ra formuluojami veiklos rodikliai ir siekiniai; 9) savivaldybių veiklos planuose formuluojami veiklos rodikliai ne visuomet gali būti kiekybiškai išmatuojami, dažnai veiklos rodikliai painiojami su siekiniais arba veiklos rodiklių formuluot s neatitinka uždavinių, kurių įvykdymas turi būti matuojamas. 94

5 Savivaldybių administracijų atstovų anketin s apklausos duomenų analiz Lietuvos savivaldybių administracijų atstovų požiūrio į veiklos matavimo praktikas savivaldyb se tyrimo duomenys atskleidžia, kaip patys administracijų atstovai (administracijų direktoriai, jų pavaduotojai, departamentų direktoriai, skyrių ir tarnybų ved jai, seniūnai) vertina savivaldybių veiklos matavimo procesus, ir suteikia galimybę sąlyginai įvertinti, kaip veiklos matavimo praktikos savivaldyb se atitinka Savivaldybių veiklos matavimo modelio kriterijus, sugretinti įvairių Lietuvos savivaldybių veiklos matavimo praktikų atitiktį šio modelio kriterijams. Apklausos anketa buvo parengta remiantis savivaldybių veiklos matavimo modelio kriterijų požymiais. Ją sudar penkios dalys. Savivaldybių administracijų direktoriams, jų pavaduotojams, administracinių padalinių vadovams (skyrių ir tarnybų ved jams, seniūnams, departamentų direktoriams) buvo išplatinta 860 anketų elektroniniu paštu, Vilniaus rajono savivaldyb je anketos buvo perduotos administracijos direktoriui. Į tyrimo imtį buvo siekiama įtraukti visus tiriamos populiacijos atstovus, iš anksto tikintis, kad nemažai anketų nepasieks adresatų ir kad daugelis gavusių anketas respondentų nuspręs į jose pateiktus klausimus neatsakyti. Kadangi, net ir tuomet atsakymų dažnis buvo nedidelis, anketos respondentams buvo siunčiamos keletą kartų. Užpildytas anketas atsiunt 107 respondentai (tarp jų 2 administracijų direktoriai) iš 44 savivaldybių. Kadangi nepavyko sudaryti imties, reprezentuojančios savivaldybių administracinių padalinių populiaciją, buvo nuspręsta atlikti lyginamąją analizę tų savivaldybių, iš kurių bent po vieną atstovą buvo atsiuntę užpildytas anketas. Buvo iškelta prielaida, kad savivaldybių administracinių padalinių vadovai (administracijų direktoriai arba jų pavaduotojai), pateikdami subjektyvią nuomonę apie padalinių, kuriems jie vadovauja, ir savivaldybių veiklos matavimo praktikas, atspindi daugiau ar mažiau objektyvią pad tį savivaldyb se, nes yra veikiami organizacinių kultūrų, įtraukiančių visus tų savivaldybių darbuotojus. Pasinaudojus SPSS programa, buvo apskaičiuoti atsakymų, gautų iš atskirų savivaldybių, vidurkiai. Buvo laikomasi prielaidos, kad kuo daugiau atsakymų iš vienos savivaldyb s, tuo objektyviau tų atsakymų vidurkis atspindi realią pad tį. Buvo analizuojami atsakymai, gauti iš 43 savivaldybių. Vilniaus rajono savivaldyb je buvo gauta daugiausia atsakymų (12), Širvintų rajone į anketos klausimus atsak 7 savivaldyb s atstovai, Biržų rajone ir Vilniaus mieste buvo gauta po 5 atsakymus, Jurbarko, Kauno, Mažeikių, Plung s, Vilkaviškio rajonuose - po, kitose savivaldyb se po 3 ir mažiau. Atliekant duomenų analizę, taip pat iškilo klausimas, kaip traktuoti trūkstamas reikšmes, atsiradusias d l to, kad atsiųstose anketose atsakymai į kai kuriuos klausimus liko nepažym ti. Buvo vadovaujamasi prielaida, kad dauguma respondentų neatsakydavo į klausimus apie jų savivaldybių veiklos matavimo praktikas tuomet, kai negal davo patvirtinti tokių praktikų tose savivaldyb se buvimo. Tod l trūkstamos reikšm s ranginiuose ir binominiuose kintamuosiuose buvo prilygintos nuliams. Pokyčių valdymas. Savivaldybių veiklos matavimo modelio 1-ojo kriterijaus Pokyčių valdymas požymius atitinkantys anketos klausimai buvo suformuluoti kaip teiginiai apie motyvaciją, žinias ir išteklius, reikalingus su veiklos matavimu susijusiems pokyčiams savivaldyb je įgyvendinti. Juos respondentai gal jo įvertinti Likerto skal je nuo 1 ( visiškai nepritariu ) iki 5 ( visiškai pritariu ). Apskaičiavus kiekvienos savivaldyb s pateiktų atsakymų vidurkius, kiekvieną min tą anketos klausimą atitinkančių kintamųjų reikšm s buvo sumuojamos ir suminio kintamojo reikšm s buvo pateiktos lentel je maž jančia tvarka (trūkstamos reikšm s buvo sumuojamos kaip nuliai). Taigi, remiantis respondentų atsakymais, labiausiai motyvuotos, daugiausia veiklos matavimo žinių turinčios ir veiklos matavimui reikalingais ištekliais apsirūpinusios yra Šiaulių rajono (140 balų), Anykščių rajono (128 balai) ir Birštono (127 balai) savivaldyb s. Veiklos matavimui organizuoti labiausiai motyvacijos, žinių ir išteklių trūksta Klaip dos miesto (52 balai), Jurbarko rajono (51 balas) ir Telšių rajono (5 balai) savivaldyb ms. Vis d lto, reikia pripažinti, kad šie subjektyvūs vertinimai nebūtinai tiksliai atspindi realią veiklos matavimo motyvacijos, žinių ir išteklių būklę savivaldyb se. Mažesni situacijos įvertinimai respondentų atsakymuose gali būti sąlygojami didesnio respondentų savikritiškumo, kuris atsiranda įgijus daugiau patirties (žinių) ir taip pat gali būti svarbus pokyčius skatinantis veiksnys. Veiklos matavimo parengimas ir įgyvendinimas. Modelio 2-ojo kriterijaus Veiklos matavimo parengimas ir įgyvendinimas požymius atitinkančiais anketos klausimais buvo siekiama įvertinti tikslų, uždavinių, veiklos rodiklių, siekinių formulavimą strateginiuose pl tros planuose, savivaldybių veiklos planuose, padalinių veiklos planuose, nuoseklumo tarp tikslų, uždavinių skirtinguose planuose užtikrinimą, priežastinių ryšių nustatymą, veiklos rodiklių atnaujinimą, veiklos matavimo modelių panau- 95

6 dojimą savivaldyb se, klientų pasitenkinimo, veiklos procesų, darbuotojų mokymosi, informacinių technologijų panaudojimo informacijos kaupimą, veiklos matavimo duomenų šaltinių įvairov s užtikrinimą, suinteresuotų grupių dalyvavimą rengiant veiklos rodiklius, savivaldyb s politikų vaidmenį įgyvendinant veiklos matavimo iniciatyvas, veiklos matavimo informacijos pateikimą suinteresuotoms grup ms, veiklos matavimo aptarimo dažnumą, suinteresuotųjų grupių dalyvavimą aptariant veiklos rezultatus, savivaldyb s gyventojų dom jimąsi veiklos matavimo informacija. Šie klausimai buvo suformuluoti kaip binominiai ( taip 1, ne - 0) arba kaip ranginiai (Likerto skal s nuo 0 iki 5) kintamieji. Susumavus šių kintamųjų reikšmes, buvo apskaičiuoti suminiai kintamieji, atitinkantys savivaldybių veiklos matavimo modelio sud tinius kriterijus, kurių reikšmių suma yra modelio 2-ąjį kriterijų atitinkantis kintamasis. Palyginus savivaldybių šio kintamojo reikšmes, nustatyta, kad Alytaus miesto (210 balai), Anykščių rajono (204 balai) ir K dainių rajono (187 balai) savivaldyb s pirmauja pagal šį savivaldybių veiklos matavimo modelio kriterijų šių savivaldybių planavimo dokumentuose labiau nei kitose savivaldyb se formuluojamai ir atnaujinami veiklos rodikliai, atliekamas veiklos matavimas, suinteresuotosios grup s įtraukiamos į veiklos matavimo procesus. Raseinių rajono (38 balai), Mol tų rajono (20 balų) ir Telšių rajono (15 balų) savivaldyb ms pagal šį kriterijų atsilieka. Taip pat galima išskirti Šiaulių rajono savivaldybę ši savivaldyb yra viena pirmaujančių pagal 1-ąjį kriterijų, tačiau pagal modelio 2-ąjį kriterijų iš kitų savivaldybių neišsiskiria. Galima daryti išvadą, kad Šiaulių rajono savivaldyb s respondentas neobjektyviai įvertino veiklos matavimo motyvaciją, žinias ir išteklius savo savivaldyb je (tik tina prielaida, jog motyvacija ir žinojimas, kaip atlikti veiklos matavimą, tur tų įgyti išraišką konkrečiuose veiklos matavimo procesuose). Veiklos matavimo informacijos panaudojimas. Savivaldybių veiklos matavimo modelio 3-ojo kriteri- -jaus Veiklos matavimo informacijos panaudojimas požymius atitinkančiais klausimais buvo tiriamas padalinio veikimo, atsižvelgiant į veiklos matavimo informaciją, laipsnis, veiklos matavimo informacijos panaudojimo intensyvumas, žiniasklaidos dom jimasis veiklos matavimo informacija, veiklos matavimo informacijos pateikimas savivaldyb s interneto puslapyje. Klausimai buvo suformuluoti kaip binominiai ir kaip ranginiai kintamieji. Šie klausimai buvo suskirstyti pagal šio modelio sud tinius kriterijus, apskaičiuotos kiekvienos savivaldyb s sud tinius kriterijus atitinkančių kintamųjų reikšm s. Tada sud tinius kriterijus atitinkančių kintamųjų reikšm s susumuotos, sudarytas modelio 3-ojo kriterijaus Veiklos matavimo informacijos panaudojimas kintamasis ir apskaičiuotos jo reikšm s savivaldyb ms. Vertinant pagal respondentų atsakymus, veiklos matavimo informacija plačiausiai panaudojama Elektr nų (124 balai), Šalčininkų rajono (120 balų), Anykščių rajono (117 balų), Marijampol s (102 balai) savivaldyb se. Veiklos matavimo informacija mažiausiai panaudojama Raseinių rajono (0 balų, nes respondentas iš šios savivaldyb s nepateik atsakymų į šiuos anketos klausimus), Telšių rajono (5 balai), Mol tų rajono (7 balai) ir Kauno rajono (19,25 balo) savivaldyb se. Veiklos matavimo disfunkcijų nustatymas ir jų mažinimo strategijos. Didžiausi įvertinimai pagal 4-ąjį modelio kriterijų Veiklos matavimo disfunkcijų suvokimas ir jų minimizavimo strategijos tenka Elektr nų (89 balai), Birštono (83 balai), Radviliškio rajono (82 balai) savivaldyb ms. Raseinių rajono ir Telšių rajono savivaldybių respondentai į šiuos klausimus neatsak. Kiti žemiausi įvertinimai pateikti Šiaulių rajono (15 balų), Širvintų rajono (36,5 balo) savivaldybių respondentų atsakymuose. Reikia pripažinti, kad atsakymų į modelio 4-ąjį kriterijų atitinkančius klausimus analiz suteikia galimybes įvertinti tik respondentų išreikštąsias teorijas (angl. espoused theories), o ne panaudojamas teorijas (angl. theories-in-use). Remiantis šiomis Chris Argyris [3] suformuluotomis kategorijomis, tai, kaip žmogus savo veiklą suvokia ir paaiškina, ne visuomet sutampa su tuo, kaip žmogus elgiasi konkrečiose situacijose. Taigi nors daugelis respondentų deklaravo, kad jie suvokia galimas s kmingo veiklos matavimo kliūtis ir panaudoja šių kliūčių įveikimo strategijas, neaišku, ar tas suvokimas iš tikrųjų įsigal jęs jų kasdienin se veiklos matavimo praktikose. Savivaldybių veiklos matavimo modelio įgyvendinimas Įvertinus, kaip savivaldyb se įgyvendinami savivaldybių veiklos matavimo modelio bendrieji kriterijai, galima apskaičiuoti suminį šio modelio įgyvendinimo savivaldyb se indeksą. Šio indekso reikšm s gautos susumavus bendruosius kriterijus atitinkančių kintamųjų reikšmes (žr. 1 lentelę). Kaip matyti iš lentel s, daugiausia balų, kuriais vertinamas šio modelio įgyvendinimas savivaldyb je, gavo Anykščių rajono (525 balai), Elektr nų (495 balai) ir Alytaus miesto (489 balai) savivaldyb s. 96

7 1 lentel. Savivaldybių palyginimas pagal savivaldybių veiklos matavimo modelio įgyvendinimo laipsnį Savivaldyb s Balai Savivaldyb s Balai Anykščių rajono 525 Skuodo rajono 329,33 Elektr nų 495 Vidurkis 326,5 Alytaus miesto 489 Mažeikių rajono 319 K dainių rajono 451,5 Rokiškio rajono 316,3 Marijampol s 448,5 Vilkaviškio rajono 313,75 Pasvalio rajono 446,5 Kazlų Rūdos 310,5 Šalčininkų rajono 417 Vilniaus rajono 304,28 Radviliškio rajono 402 Kaišiadorių rajono 292 Jonavos rajono 393,37 Šiaulių rajono 292 Ukmerg s rajono 392,5 Utenos rajono 292 Joniškio rajono 388 Var nos rajono 281,5 Šilut s rajono 370,91 Kauno miesto 281 Kelm s rajono 367,33 Pag gių 277,5 Birštono 360 Vilniaus miesto 264,4 Palangos miesto 360 Šakių rajono 256,17 Trakų rajono 345 Kretingos rajono 255 Druskininkų 341 Širvintų rajono 248,5 Biržų rajono 340,8 Jurbarko rajono 211,5 Plung s rajono 339,83 Kauno rajono 210,25 Klaip dos miesto 333,77 Mol tų rajono 154 Visagino miesto 333 Raseinių rajono 134 Panev žio miesto 331,33 Telšių rajono 25 Taigi būtent šių savivaldybių respondentai geriausiai vertina savo savivaldybes įgyvendinant savivaldybių veiklos matavimo modelį. Mažiausi įvertinimai yra Telšių rajono (25 balai), Raseinių rajono (134 balai) ir Mol tų rajono (154 balai) savivaldyb se. Taigi galima teigti, jog būtent šių savivaldybių respondentai yra kritiškiausi vertindami savo savivaldybių veiklos matavimo sistemas. Šio kintamojo vidurkio reikšmei artimiausi Skuodo rajono (329,33 balo) ir Mažeikių rajono (319 balų) savivaldybių įvertinimai. Išvados 1. Savivaldybių veiklos matavimo modelis parengtas kaip priemon veiklos matavimo sistemoms savivaldyb se įvertinti. Šį modelį sudaro keturi kriterijai: pokyčių valdymas, veiklos matavimo parengimas ir įgyvendinimas, veiklos matavimo informacijos panaudojimas, veiklos matavimo disfunkcijų nustatymas ir jų mažinimo strategijos. Šie kriterijai apibr žia sąlygas, kurias turi atitikti veiksmingos savivaldybių veiklos matavimo sistemos. 2. Nors tokiais teis s aktais sukuriamos prielaidos veiklos matavimo sistemų elementams savivaldyb se, tačiau teisin baz yra nepakankamai išpl tota, kad savivaldyb s centralizuotu būdu būtų įpareigotos diegti veiklos matavimo sistemas, atitinančias savivaldybių veiklos matavimo modelio kriterijus. 3. Pagrindiniai pasteb ti teisin s baz s trūkumai yra šie: n ra numatyta, kaip veiklos matavimo informacija gali būti panaudota atliekant aplinkos analizę; n ra apibr žta, kaip kiekybiškai išmatuoti ekonomiųkumo, efektyvumo ir veiksmingumo kriterijus; n ra suformuluoti kiekybiniai valstyb s tarnautojų veiklos vertinimo rodikliai; nereglamentuojama, kaip steb senos informacija yra susijusi su strateginio planavimo ir kitais organizacijų valdymo procesais, kaip šia informacija galima pasinaudoti. 4. Atlikus tyrimą, buvo nustatytos tokios pagrindin s savivaldybių veiklos matavimo sistemų neatitiktys modelio kriterijams: strateginiuose pl tros planuose tikslams ir uždaviniams nenustatomi veiklos rodikliai ir siekiniai, priežasties ir pasekm s ryšiai tarp keliamų tikslų ir uždavinių; n ra aiškiai apibr žti socialinių partnerių (suinteresuotųjų 97

8 grupių) įsipareigojimai; n ra formuluojami finansiniai tikslai; ataskaitose n ra atsiskaitoma už konkūrečių tikslų, uždavinių įgyvendinimą pateikiant kiekybinę informaciją; padalinių, įstaigų ir įmonių planai n ra siejami su strateginiais pl tros planais, juose n ra formuluojami veiklos rodikliai ir siekiniai; ne visuomet tinkamos veiklos rodiklių formuluot s. 5. Palyginimas pagal bendrąjį atitikties modeliui indeksą atskleid, jog geriausiai savo savivaldybes vertina Anykščių rajono, Elektr nų ir Alytaus miesto savivaldybių respondentai, prasčiausiai Telšių, Raseinių ir Mol tų rajonų savivaldybių respondentai. Literatūra: 1. Abrahamson E. Management Fashion. Academy of Management Reeview. 1996, Vol. 21, No Andrikyt E., Samulaityt J., Ulčickait I. Lietuvos savivaldybių strateginių pl tros planų analiz. Kursinis darbas (vadovas D. Gudelis). Vilnius: MRU, Viešojo administravimo katedra, Argytis, C., Putnam, R., Smith, D. M. Action Science: Concepts, Methods and Skills for Research and Intervention. San Francisco, CA: Jossey-Bass, Behn, R. D. Why Measure Performance? Different Purposes Require Different Measures. Public Administration Review, 2003, Vol. 63, No 5, Bendrasis vertinimo modelis (BVM): organizacijos tobulinimas taikant įsivertinimą. Vilnius: LR Vidaus reikalų ministerija, Gudelis D. Savivaldybių veiklos matavimo modeliai ir jų įgyvendinimo galimyb s Lietuvoje. Daktaro disertacija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, Hood C. A Public Management for All Seasons? Public Administration, 1991, Vol. 69, No. 1, LR Seimo nutarimas D l Lietuvos Respublikos Vyriausyb s programos. Valstyb s žinios, 2008, Nr LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas D l visuomen s sveikatos steb senos rodiklių sąrašo patvirtinimo. Valstyb s žinios, 2003, Nr LR Valstyb s tarnybos įstatymas. Valstyb s žinios. 1999, Nr LR Vidaus kontrol s ir vidaus audito įstatymas Valstyb s žinios, 2002, Nr LR Vyriausyb s nutarimas D l valstyb s tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstyb s tarnautojų vertinimo taisyklių bei valstyb s tarnautojų tarnybin s veiklos vertinimo kriterijų patvirtinimo. Valstyb s žinios, 2004, Nr LR Vyriausyb s nutarimas D l Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2002 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 827 D l strateginio planavimo metodikos patvirtinimo pakeitimo. Valstyb s žinios, 2004, Nr LR Vyriausyb s nutarimas D l Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2002 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 827 D l Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo pakeitimo. Valstyb s žinios, 2007, Nr LR Vyriausyb s nutarimas D l Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2002 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 827 D l Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo pakeitimo. Valstyb s žinios, 2009, Nr LR Vyriausyb s nutarimas D l strateginio planavimo me-- todikos patvirtinimo. Valstyb s žinios, 2002, Nr LR Vyriausyb s nutarimas D l viešojo administravimo pl tros iki 2010 metų Lietuvoje strategijos patvirtinimo. Valstyb s žinios, 2004, Nr Dangis Gudelis Assessment of the Status of Performance Measurement of Lithuanian Municipalities Summary This article discusses the evaluation of the status of performance measurement in Lithuanian municipalities. The evaluation is based on the analysis of legal documents regulating practices of performance measurement, the content analysis of documents of strategic planning of municipalities, and a survey of heads of divisions, heads and deputy heads of municipal administrations. The survey was conducted with the reference to the criteria of the Municipal Performance Measurement Model that was created following the widely known Common Assessment Framework. In the first part of the article the Municipal Performance Measurement Models are presented. In the second part the results of the analysis of legal documents are dealt with. The third part summarizes the results of the analysis of strategic planning documents. The fourth part presents the results of the survey. 98

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimo rezultatų pristatymas Neringa Viršilienė, ESTEP vertinimo grupės vadovė, vertinimo ekspertė Mindaugas Sereičikas,

Detaliau

Forma_1-VP_0912_2009

Forma_1-VP_0912_2009 1 Forma 1-VP patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymu 1K-019 ( Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m.gruodžio 30 d. įsakymo 1K-407 redakcija) Valstybin mokesčių

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META 1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 METAMS MIESTUOSE Eil. Nr. Masinio nekilnojamojo turto vertinimo

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SUVESTINIAI DUOMENYS YRA VIEŠI, DETALAUS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 Alytaus PC ARENA paštomatas Naujoji g. 7E, Alytus,

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa Strateginio planavimo metodik 8 priedas (Lietuv Respublik Vyriausyb s 2009 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 210 redakcija) (Koordinuojanči institucij informacij apie tarpinstitucin s įgyvendinimą pagal gautą

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas Švietimo programos priemonių aprašymas (skaitinė reikšmė) 1. Nuolat atnaujinama informacija internetiniame puslapyje www.zaliasistaskas.lt apie pakuočių atliekų rūšiavimo svarbą. Tęstinė priemonė Organizacijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO PATAISYTA IR PAPILDYTA VILNIUS

REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO PATAISYTA IR PAPILDYTA VILNIUS REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO 2011-02-28 PATAISYTA IR PAPILDYTA 2015-01-06 VILNIUS 2 TURINYS I. ĮŽANGA... 3 II. VALSTYBĖS TARNAUTOJO TARNYBINĖS VEIKLOS KASMETINIS

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Biomasės energetikos plėtra Lietuvoje Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA Prezidentas Virginijus Ramanauskas Asociacija LITBIOMA Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA įsteigta

Detaliau

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA 2017 m. kovo 27 d. Nr. 7K-427 Vilnius Turinys 1. Įvadas... 1 2. Bendrųjų

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

1 REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO PATAISYTA IR PAPILDYTA VILNIUS

1 REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO PATAISYTA IR PAPILDYTA VILNIUS 1 REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO 2011-02-28 PATAISYTA IR PAPILDYTA 2016-12-30 VILNIUS 2 TURINYS I. ĮŽANGA... 4 II. VALSTYBĖS TARNAUTOJO KASMETINIS TARNYBINĖS VEIKLOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 81 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės

Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 81 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo 07 08 metų APYSKAITA 8 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIF

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIF ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" TIKSLINIMO IR KEITIMO 2011 m.

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Vadybos(administravimo) koncepcijų realizavimas praktikoje

Vadybos(administravimo) koncepcijų realizavimas praktikoje ISSN 1648 2603 (print) ISSN 2029-2872 (online) VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2013, T. 12, Nr. 1 / 2013, Vol. 12, No 1, p. 148 153 Viešojo administravimo studijų krypties

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

Zona_2009

Zona_2009 2009 m. oro kokyb s tyrimų zonoje apžvalga Oro kokyb s vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei zona (likusi Lietuvos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PASTATO PREKYBOS PAVILJONO A.SMETONOS AL. 4, KAUNE, NUOMOS

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

Atvirų jaunimo centrų veiklos programų

Atvirų jaunimo centrų veiklos programų (Projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo forma) Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo 2018 metais konkurso nuostatų 3 priedas MOBILIOJO DARBO SU JAUNIMU IR DARBO

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" 2011 m. lapkričio 3

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

V.Jonusio_veiklos programa_2

V.Jonusio_veiklos programa_2 Kandidato į Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentus LASF veiklos programa 2011-2014 metams Vilnius 2011 m. kovo 21 d. LASF veiklos programa 2011-2014 Tarptautin s automobilių federacijos (FIA)

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS S P R E N D I M A S DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. rastine@regula.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt MOKYMO PROGRAMA DARBO IR ŠEIMOS SUDERINAMUMAS: MOKYMAI VISAI ŠEIMAI Ši mokymo programa parengta pagal EK Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig projektą Darbo ir šeimos suderinamumas: mokymai visai

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ĮMONIŲ BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO BEI FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO PROCESŲ 2019 M. SAUSIO KOVO

Detaliau

MV_lyggal_ataskaita2006

MV_lyggal_ataskaita2006 1 Pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausyb s pasitarimo 2007 m. kovo 21 d. protokolu Nr. 17 Valstybin s moterų ir vyrų lygių galimybių 2005 2009 metų programos priemonių įgyvendinimo 2006 metais ataskaita

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

2008 M

2008 M LIETUVOS RESPULIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMU NR. V-554 PATVIRTINTŲ STEBIMŲ LIETUVOS MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS TYRIMŲ GRAFIKAS 2015 METAI Apskritis Rajonas Maudykla Paviršinio

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių Valstybės kontrolės 2017-02-21 rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių apsaugai, yra atlikusi ne vieną auditą ir teikusi rekomendacijas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL UŽTVANKŲ, PRIE KURIŲ REIKIA PASTATYTI ĮRENGINIUS ŽUVŲ MIGRACIJAI, SĄRAŠO IR BUVUSIŲ UŽTVANKŲ LIEKANŲ, KURIOSE REIKIA PAŠALINTI KLIŪTIS, TRUKDANČIAS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau