Molëtø. kraðto laikraðtis LEIDÞIAMAS NUO 1951 M. KOVO 21 D.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Molëtø. kraðto laikraðtis LEIDÞIAMAS NUO 1951 M. KOVO 21 D."

Transkriptas

1 Molëtø kraðto laikraðtis LEIDÞIAMAS NUO 1951 M. KOVO 21 D. ISSN m. geguþës 21 d., antradienis Nr. 39 (8211) Kaina - 0,50 Eur Opozicija mojuojasi pareiðkimais ir grasinasi teismais, pozicija... dirba Jolanta VALENTINAVIÈIENË Praëjusá ketvirtadiená ávykæs antrasis naujos kadencijos rajono tarybos posëdis akivaizdþiai paliudijo, jog iki tol vyraudavusi dalykinë bendrystës atmosfera (tiesa, su iðimtimis, kurios bûtinos) rajono politinio elito sprendimø priëmimø metu baigësi. Na, gal reiktø pasakyti, jog taip atrodo bent jau dabar, nes pareiðkimø transparantais taryboje mojuoja visuomeninio rinkimø komiteto Molëtai kartu atstovai. Ar tam yra pagrindo, parodys, matyt, netolima ateitis, nes, atrodo, jog þadama pulti á teisines rietenas (!?), kurios paprastai sprendþiamos teisme. Tai jau bûtø beprecedentis atvejis mûsø rajono tarybos istorijoje... Posëdis pradëtas graþiu akcentu su jubiliejumi pasveikinta Videniðkiø seniûnë Genovaitë Mozûrienë, linkint jai ir toliau iðlikti rûpestinga, iðradinga ir kûrybinga Videniðkiø kraðto problemø sprendëja, iðtikimai rûpintis to kraðto þmonëmis, juos mylëti, kaip tai buvo iki ðiol... Pradëjus kalbëti apie darbotvarkæ, kuri ið anksto buvo paskelbta, o tarybos nariams pateikta asmeniðkai, Ar abiturientø iðleistuvëms duris atvers Molëtø kultûros namai? Molëtø kultûros namø þiûrovø salës statybos darbø baigimas vël tapo aktualiu, nes Molëtø gimnazijos bendruomenë jau planuoja vienà ið didþiausiø kasmetiniø ðvenèiø - brandos atestatø áteikimà, kurá taip norisi surengti ne po atviru dangumi Vasaros estradoje, o iðkilmingoje aplinkoje atnaujintoje salëje... Ðiemet Molëtø gimnazijos abiturientø iðleistuvës planuojamos liepos 12 àjà. Ar turi abiturientai vilties ðventei rinktis á Molëtø kultûros namø salæ klausiamas Statybos ir þemës ûkio skyriaus vedëjo pavaduotojas Rimvydas Pranskus iðsitarë, kad vilèiø tikrai yra, bet ar ðiai konkreèiai datai bus suspëta, priklauso nuo daugelio dalykø. Praëjusià savaitæ buvo dedamos grindys, geguþës 27 dienà bus pradëtos montuoti këdës, lygiagreèiai vyksta árangos (garso, apðvietimo) montavimo darbai, - minëjo R. Pranskus, sakæs, kad nors darbai vyksta planingai, bet konkretizuoti jø pabaigà sunku... Opozicija padirbëjusi tik ties postø skyrimais, bet pritarimo komitetø sudëèiai taip ir neiðsakiusi, nes neatitiko jø siûlymø, posëdþiø salæ paliko Molëtø mieste tiesiamas dar vienas naujas pësèiøjø ir dviraèiø takas Nuo mokymo ástaigø komplekso Molëtuose per puðynà, pro Pavasarininkø kalnà bei Puðyno kalnu iðminti takai, galima pajuokauti, oficialiai áteisinti mat dar vie- (Nukelta á 2 psl.) Puðyno kalne - bûsimo tako kontûrai radosi bangø. Mat opozicijai, kuria dar praëjusá mënesá ávykusiame pirmajame posëdyje pasiskelbë á tarybà patekusieji ðeði komiteto Molëtai kartu nariai, tapo akivaizdu, kad posëdyje galimi nagrinëti tik keli organizaciniai klausimai dël mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus teikimo ir skyrimo, komitetø sudarymo ir pan. Kitø darbiniø klausimø darbotvarkëje bûti negali, nes nebuvo sudaryti komitetai, kuriuose privalu svarstyti pateiktø tarybos tvirtinimui sprendimø projektus. Susirinkusiems tarybos nariams skaitytas opozicijos parengtas raðtas, kuriuo mëginta árodyti, kad ilgos darbotvarkës daugumos klausimø nagrinëti negalima. Vëliau meras S. Jauneika pateikë savus argumentus, netgi pasiremdamas jau vykusiø dël analogiðkø nesutarimø kitø rajonø savivaldybëse teismø sprendimais, kodël galimi nagrinëti ir darbiniai klausimai, primindamas, jog visi tarybos nariai pagal priklausomybes frakcijoms ir nepriklausomi politikai buvo kvieèiami atskirai susipaþinti su parengtø sprendimø projektais, diskutuoti su jø rengëjais ir teikti pasiûlymus. Pasirodo, visi atëjo ir domëjosi, o Molëtai kartu nustatytu bûtent ðiai frakcijai susitikimui metu ne. Tik M. Kildiðius atneðë minëtà pareiðkimà. (Ádomumo dëlei pakako þvilgtelti á praëjusios ir uþpraëjusios kadencijos antrøjø tarybos posëdþiø darbotvarkes. Vos ne analogiðkos! Tada buvo galima, o dabar, buvusiems vedliams merui ir vicemerui - atsiradus opozicijoje, draudþiama? Vilniai sakyta, jog nereikia þvalgytis, kas buvo, reikia viskà teisiðkai daryti. Tai ir palikime teisininkams, juolab, kad Molëtai kartu savo gretose turi teisës þinovà, akademikà, deja, posëdyje dël komandiruotës nedalyvavusá V. Nekroðiø.) Tiesa, dar pasisvaidyta pastabomis apie vienø neveiklumà organizuojant posëdþius, kitø vëlgi tingumà nepateikiant reikiamø dokumentø ir pan., visgi daugumos balsais darbotvarkë patvirtinta ir pradëta pagal jà dirbti. Tiesa, bûta ir priminimø, pavyzdþiui, ið A. Ilgevièiaus pasisakymo, kad opozicijai reiktø galvoti ne apie pareiðkimus, stabdanèius normalø darbà, o apie tai, jog ateita dirbti dël Molëtø kraðto ir jo þmoniø, ne dël asmeniniø ambicijø, populizmo. Bet J. Kerpë tarybos nará patá tuo apkaltino... Þodþiu, posëdþio pradþios geras pusvalandis puiki medþiaga intrigantams ir akivaizdus árodymas, kad neiðsipildæ lûkesèiai sukelia amnezijà, kà ir kaip darei iki tol... Opozicijai posëdþiø salëje dar pasilikus, meras S. Jauneika á administracijos direktoriaus pozicijas teikë Sigità Þviná, kuris pirmiausia merui padëkojo uþ pasitikëjimà teikiant jo kandidatûrà tokioms atsakingoms pareigoms, trumpai papasakojo savo biografijà, informavo apie uþimtas pareigybes, apie tai, kad su dauguma tarybos nariø teko nemaþai bendrauti darbiniais reikalais. Labanoro regioniniame parke atsakingose pareigose dirbantis Sigitas Þvinys turi sukaupæs vadybos patirtá, þino darbo su europiniais projektais aspektus, jam nuolat teko bendrauti net su keliomis savivaldybëmis, yra darbðtus, atsakingas þmogus... Tiesa, kandidatas priminë ir labai senà istorijà, kuomet bûdamas jaunas padarë avarijà, suþalodamas dviratinin- (Nukelta á 3 psl.) Eþerø kraðte... valèiø techninës apþiûros ir registracijos paieðkos Jau keletà metø Molëtø kraðto gyventojai bergþdþiai Molëtuose ieðko maþøjø laivø inspekcijos, kurios pareigûnas atlikdavo valèiø techninæ apþiûrà ir kt. reikalingus procesus, susijusius su vandens plaukiojimo priemonëmis. Pastaraisiais metais centralizuojant ástaigas, jos ið Molëtø nykte nyksta, o gyventojai, kuriems bûtinus reikalus sudëtinga ar net nëra galimybës susitvarkyti internetu, vyksta á Utenà, Vilniø, dalis ástaigø atsidûrë Panevëþyje ir kt. miestuose. Á Vilnies redakcijà paskambinæs valties savininkas teiravosi, kur, gyvenant eþerø kraðte, registruoti valtá, atlikti techninæ jos apþiûrà, ir paragino uþsiimti ðios paslaugos paieðka. Jà pradëjus nuo su vandens plaukiojimo priemonëmis ðiek tiek susijusiø aplinkosaugininkø, iðgirdome, kad kartà per mënesá jø kieme vykdoma valèiø registracija ir techninë apþiûra, o jà vykdo Lietuvos transporto saugos administracija, beje, jokio ryðio su aplinkosaugininkais neturinti. Sutikite, pavadinimas neiðkalbingas ir vargu, ar valèiø savininkams þinomas. Tæsiant paieðkà bei atsidarius ðios administracijos svetainæ, pateikiama informacija, kad sudarytas 2019 m. geguþës mënesio pramoginiø ir asmeniniø laivø techninës apþiûros atlikimo grafikas. Paspaudus aktyvià nuorodà (Nukelta á 2 psl.) Alantos TVM - ðeðiasdeðimtojo jubiliejaus ðviesoje Praëjusá penktadiená Alantos technologijos ir verslo mokykla ðventë garbingà jubiliejø jos istorijos knyga uþverèia 60 ies metø laikotarpá naujam deðimtmeèiui, svarbiems darbams ir dideliems pasiekimams. Gausaus bûrio sveèiø tàdien sulaukusios mokyklos direktorius Vladas Pusvaðkis, beje, jai vadovaujantis jau 34 erius metus, kiekvienà pasitiko prie durø dràsiai spausdamas rankà ir dëkodamas uþ atvykimà. Keletà prieððventiniø akimirkø direktorius paskyrë atsakymams á Vilnies klausimus. -Atsimenu mokyklos jubiliejus nuo dvideðimtmeèio, - sako V. Pusvaðkis. Mokykla paþengë labai stipriai, neiðmatuojamai á prieká. Galbût reiktø remtis skaièiais, bet ir be jø galiu sakyti, kad mûsø situacija pasikeitë ið esmës ir ji vis dar keièiasi, mes iðgraþëjome, padidëjome, sukûrëme stiprià ir patrauklià mokymo bazæ, gavome struktûriniø fondø finansavimà. O juk prie viso ðito reikëjo prisitaikyti dël besikeièianèiø sàlygø, poreikiø, reikalavimø, mes visa tai áveikëme ir padarëme. Netgi kiekvieno pedagogo, darbuotojo asmeninëje veikloje ávyko didþiuliai pokyèiai, pavyzdþiui, bendravimo kultûroje, profesinio þinojimo srityje, tobulëjimo ir kompetencijø këlimo. Prisiminkime, kad mes itin daug bendraujame su uþsienio ðalimis, ið jø daug kà atsiveþëme ir pritaikëme naudingo, iðveþëme irgi lietuviðko ir patrauklaus jiems. Atvirai pasakius, mokyklai ir deðimtmetis daug duoda, o èia visos ðeðios deðimtys metø, ið kuriø daugiau nei tris deðimtmeèius man tenka jai vadovauti. Viena ið paskutiniøjø naujienø prie mûsø prijungiama Anykðèiø profesinë mokykla, kurioje ir mokiniø stinga, ir organizaciniai reikalai galbût stringa, nes gyvenime reikia bûti kaip þvirbliui mokëti daug vartytis, ið verslumo pozicijø daug kà vertinti. Pavyzdþiui, mûsø Alantos TVM ðalia biudþetinio finansavimo nuo 40 iki 60 proc. uþdirbame ne biudþetiniø lëðø. Tai sudaro apie pusæ milijono eurø. Struktûriniø fon- (Nukelta á 5 psl.)

2 2 psl. Molëtø TAU dalyviai pilietiðkumo mokymuose susitiko su rajono meru ir seimo nariu Balandþio geguþës mënesiais Molëtø Treèiojo amþiaus universiteto studentams buvo organizuoti ES finansuojamo projekto mokymai, kuriuose bûta 6 praktiniø uþsiëmimø Pilietiðkumas: domëjimasis valstybës politine sàranga ir politiniø partijø programinëmis nuostatomis bei kiekvieno pilieèio vaidmeniu pilietiniame dalyvavime. Mokymus vedë Mykolo Romerio universiteto profesorius dr. Saulius Nefas. Treèiojo amþiaus universiteto klausytojai stiprino savo, kaip pilieèiø kompetencijas ir diskusijose gvildeno rajono problemas. Lektorius mokymø dalyviams padëjo suprasti, kas yra demokratija, savivalda, kiekvieno pilieèio vaidmuo pilietiniame gyvenime, motyvavo problemø iðkëlimui, diskusijoms ir aktyviai veiklai. Praëjusá ketvirtadiená gausiai susiburta á paskutiná projekto seminarà. Ðiuokart á diskusijà pasitelkti Molëtø rajono meras S. Jauneika ir Seimo narys P. Èimbaras. Anbo dangaus rapsodija Molëtø aerodrome Praëjusá penktadiená molëtiðkiai ir jø sveèiai buvo pakviesti á Molëtø aerodromà, kur visø laukë nuosta- bus ir kvapà gniauþiantis reginys danguje - aviacijos oro akrobatø ANBO grupës skrydþiai. Molëtø dangus tà vakarà pilotams nepasirodë labai svetingas, nes nustatytà valandà pasipylë lietus, skrodë þaibas ir dundëjo griaustinis. Organizatoriai gausiai susirinkusius molëtiðkius praðë lukterti, kol juodi debesys prasisklaidys,o pilotai ðou danguje pasirengæ. Ir ið tiesø, ðiek tiek pavëlavus, trys lëktuvai pakilo á dangø. Robertas Noreika, Rolandas Paksas ir Algimantas Þentelis dovanojo oro akrobatikos triukus, kurie buvo komentuojami patyrusio specialisto. Pagal grupës Queen atliekamà kûriná danguje ðokæ lëktuvai suteikë nepakartojamø potyriø. Beje, ðis reginys nudþiugino jau ne vieno Lietuvos kraðto þmones. Pilotai Anbo dangaus rapsodijà (programà kûrë ir kaip sakë komentatorius, prieð kiekvienà skrydá su pilotais vis dar derina visas detales Rolandas Paksas) skiria Lietuvos aviacijos meèiui paminëti. Todël neatsitiktinai trijulë pilotø danguje "iðskleidë" trispalvæ, vëliau buvo nupieðta ðirdis, atlikta daugybë triukø, kurie þiûrovams atrodë neámanomai sudëtingi, o pilotams - áveikiami dël jø turimo profesionalumo. Kiekvienas viraþas buvo palydimas plojimais, o nusileidæ ant þemës pilotai pasitikti ovacijomis. Netrukus jie ásiliejo á minià, buvo dalinami autografai, fotografuojamasi. "Vilnies" informacija Politikams ið anksto buvo pateikti klausimai - merui net septyniolika, o Seimo nariui teko atsakyti á devynis. Rajono politikai tiesiø atsakymø nevengë, noriai tarësi, diskutavo, klausësi ir klausë, buvo pagerbti gausiais aplodismentais. Kaip minëjo lektorius, ið keturiø projekte dalyvavusiø savivaldybiø, molëtiðkiai buvo patys aktyviausi á mokymus ásijungë 50 Molëtø TAU studentø ir mûsø valdþios atstovai vieninteliai ið karto sutiko ateiti ir susitikti su savo rinkëjais, paaiðkinti, kas nuveikta sprendþiant vieðojo transporto, aplinkos tvarkymo, bendruomeniø átraukimo á sprendimus ir kitas aktualias rajonui problemas. Atliekos veþamos ir ið poþeminiø konteineriø Molëtø mieste gyventojams pradëjus naudotis poþeminiais konteineriais ir dar atidþiau rûðiuoti atliekas, konteineriai jomis kaip mat buvo pripildyti ir tuo vieðojoje erdvëje jau pradëta piktintis. Situacijà paaiðkino UAB Molëtø ðvara direktorius Laimutis Lapënas, kuris sakë, kad ið poþeminiø konteineriø atliekos buvo veþamos praëjusià savaitæ treèiadiená buvo tuðtinami miðrioms atliekoms skirti konteineriai, o ketvirtadiená - plastiko atliekos. Kadangi atliekos rûðiuojamos, tai ir konteineriai tuðtinami pagal atliekø rûðis. Taip pat mûsø darbuotojai apþiûri ir kitus konteinerius, nes jau pastebëjome, kad gyventojams atrodo, jog konteineris pilnas, o ið tikrøjø jame bûna ástrigusios stambesnës atliekos, kurias pastûmus rankiniu bûdu, atkemðami konteineriai, - sakë Molëtø ðvaros vadovas, pridûræs, kad konteineriai tuðtinami pagal grafikà, o naujas ðiukðliø surinkimo automobilis - universalus, jo pagalba atliekos surenkamos ir ið antþeminiø konteineriø, kadangi kol kas eksploatuojami abiejø rûðiø konteineriai. Molëtø mieste tiesiamas dar vienas naujas pësèiøjø ir dviraèiø takas (Atkelta ið 1 psl.) nas dviraèiø ir pësèiøjø takas Molëtuose tiesiamas tomis vietomis, kurios jau anksèiau molëtiðkiø, o ypaè mokiniø pramintos. Statybos ir þemës ûkio skyriaus vedëjas Rimantas Ðavelis kalbëjo, kad pernai pradëtas árengti takas ðià vasarà bus baigtas. Taip pat bus árengtas apðvietimas, poilsio zonos su maþosios architektûros elementais. Ðiuo metu rangovui UAB Melingos keliai besidarbuojant ant vadinamojo Puðyno kalno Architektø kaimynystëje, darbai planuojami toliau mat takas ten, kur yra Àþuolø ir Liepø gatviø perëjos, turëtø pereiti á kità Àþuolø pusæ. Praëjusià savaitæ Statybos ir þemës ûkio skyriaus vedëjas Rimantas Ðavelis, pavaduotojas Rimvydas Pranskus bei rangovo atstovai Àþuolø gatvëje realiai apþiûrëjo teritorijà, kurioje turëtø bûti tiesiamas pësèiøjø dviraèiø takas iki þiedinës sankryþos. Pasak R. Ðavelio, kuomet ðis takas buvo projektuojamas, apie poþemines konteineriø aikðteles dar nebuvo kalbëta, tad dabar jas árengus, ðiek tiek tenka koreguoti ir tako árengimà. Ðis naujas 2, 5 metrø ploèio takas bus skirtas ir pëstiesiems, ir dviratininkams bei susijungs su esamu takø tinklu. Molëtiðkiai - muzikos dienoje Molëtiðkiø melodijos ðeðtadiená net tris valandas skambëjo sostinës Pilies gatvëje. Kæstuèio Kuzmicko vadovaujami muzikantai tradicinë kapela "Ryna" tris valandas grojo dalyvaudami muzikos dienoje. "Sulaukëm gausybës aplodismentø ið uþsienieèiø ir lietuviø, buvo linksma ir gera, -"Vilniai" sakë ið muzikos ðventës gráþæs Kæstutis. TRUMPAI SUÞALOJO KÛDIKÁ. Policijos pareigûnai pradëjo ikiteisminá tyrimà dël kûdikio suþalojimo. Kaip praneðta policijai, Molëtø vaikø savarankiðko gyvenimo namø Kriziø centre blaivus vyras (g m.), keisdamas maþameèiui sûnui (gim m.) sauskelnes, supykæs nesusivaldë ir tyèia uþlauþë kojytæ. Vyras sulaikytas ir uþdarytas á Utenos apskrities VPK areðtinæ. SMURTAVO PRIEÐ SUGYVEN- TINÆ. Policijos pareigûnai gavo praneðimà, kad Molëtuose neblaivus (nustatytas 2,41 prom. girtumas) vyras (g m.) smurtavo prieð neblaivià (nustatytas 1,86 porm. girtumas) sugyventinæ (g m.). Pradëtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uþdarytas á Utenos apskrities VPK areðtinæ. DRÛTAI Eþerø kraðte... valèiø techninës apþiûros ir registracijos paieðkos (Atkelta ið 1 psl.) paaiðkëja, kad geguþæ pramoginiø ir asmeniniø laivø techninë apþiûra Molëtuose buvo vykdoma geguþës 6 dienà nuo 14 iki 15 val. Inturkës g. 55, Molëtuose. Birþelio mënesá apþiûra numatyta 20 dienà tuo pat metu. Taèiau minëtos administracijos svetainëje informuojama, kad á nurodytà vietà ir nurodytu laiku bus vykstama tik tuo atveju, jei bus pageidaujanèiøjø atlikti techninæ apþiûrà. Pageidavimà dël techninës apþiûros atlikimo galima iðreikðti likus ne maþiau kaip 2 darbo dienoms iki nustatytos datos uþsiregistruojant internetu, pateikus nustatytos formos praðymà arba informavus grafike nurodytais telefonais. O dël valèiø registracijos vieðai skelbiama tokia informacija, kad ásigijus nuosavybës teisæ á pramoginá ar asmeniná laivà arba pakabinamàjá variklá, kuris registruotas Lietuvos Respublikoje, bûtina ne vëliau kaip per 10 kalendoriniø dienø nuo nuosavybës teisës ágijimo dienos Lietuvos transporto saugos administracijai asmeniðkai ar registruotu laiðku pateikti praðymà perregistruoti pramoginá ar asmeniná laivà arba pakabinamàjá variklá ir reikalingus dokumentus. Mûsø miesto pradinukø futbolo komanda - Rytø regiono 2-os vietos nugalëtoja Geguþës 15 dienà Vilniuje, LFF stadione, ávyko 2019 m. Lietuvos futbolo þaidyniø "Pradinukø lyga" Rytø regiono finalinës varþybos. Molëtø pradinës mokyklos komanda,,molëtukai" buvo tarp prizininkø. Mûsø mokyklos vaikams teko þaisti su 3 geriausiomis komandomis ið Vilniaus apskrities. Visos komandos þaidë neatsilikdamos vienos nuo kitø ir teisëjams teko skaièiuoti ámuðtus ávarèius. Pasirodë, kad Vilniaus r. Juodðiliø "Ðilo" gimnazijos ir Molëtø pradinës mokyklos komandos ámuðë vienodà ávarèiø skaièiø. Tik suskaièiavus praleistus ávarèius, "Molëtukai" liko antri, o "Ðilas" - pirmi, nors "Molëtukai" prieð "Ðilà" rungtynes laimëjo. Komandos nariai á mokyklà parveþë ne tik tauræ ir medalius, bet ir futbolo kamuoliø bei aprangà visai komandai.

3 Opozicija mojuojasi pareiðkimais ir grasinasi teismais, pozicija... dirba (Atkelta ið 1 psl.) kæ, uþ kà buvo nuteistas dvejiems metams lygtinai. Tuo tarpu tarybos narys S. Þvinys teiravosi apie Vilnyje prieð keletà metø apraðytà istorijà medþioklëje. Kandidatas atsakë, jog teisme, á kurá pats kreipësi dël medþiotojø skleidþiamos netiesos jo atþvilgiu, buvo árodytas jo nekaltumas... Balsø skaièiavimo komisijos pirmininku iðrinktas Saulius Dirma pateikë slapto balsavimo rezultatus 13 balsavo uþ, prieð pasisakë 1, susilaikë 6. Tad administracijos direktoriumi, gavus paþymà dël leidimo dirbti su áslaptinta informacija, po poros savaièiø pradës dirbti Sigitas Þvinys, padëkojæs uþ pasiti- Videniðkiø seniûnei Genovaitei Mozûrienei - sveikinimai Jubiliejaus proga këjimà ir paþadëjæs kartu dirbti Molëtø labui su pozicija ir opozicija. Vilniai naujasis direktorius sakë jauèiasi ðiek tiek ásitempæs, be ne kaip po pirties, kol kas dar dirbs Labanoro regioniniame parke, kurio administracija jo pasirinkimà dirbti Molëtø kraðtui palaiko ir remia. Mero pavaduotoja buvo teikiama Vaida Saugûnienë, dvi kadencijas jau dirbusi tarybos nare, molëtiðkiams paþástama, save apibûdinusi, kaip nuolat kelianèià kvalifikacijà, sàþiningà, darbðèià, turinèià patirties ávairiose srityse, net ir þemës ûkio, kurios prireiks naujose pareigose. Kandidatei J. Kerpë pateikë kiek nejaukø klausimà, ar nebus konfrontacijos tiesioginiame darbe su tarybos nare N. Kimbartiene, su kuria konkuravo dël posto partijos taryboje. Politikas patikintas, kad demokratiniuose rinkimuose Vaidai uþ Nijolæ surinkus dviem balsais daugiau, toliau abi tarybos nares sies konstruktyvus darbas. Uþ pasisakius 14, 6 susilaikius, vicemerë iðrinkta, o dëkodama uþ pasitikëjimà ji sakë, jog visa ðirdimi dirbs vardan Molëtø. Toliau áprastine tvarka sudarytas kontrolës komitetas, kuriam vadovaus opozicijos atstovas Stasys Þvinys, pavaduotoju iðrinktas Raimundas Graþys, o paprastu nariu bus Eugenijus Rinkevièius. Imtasi tarybos komitetø sudarymo Biudþeto ir turto valdymo: V. Stundys(pirmininkas), S. Dirma, R. Graþys, E. Rinkevièius, G. Vercinskas, A. Þiukas, S. Þvinys; Socialiniø ir sveikatos reikalø: R. Andreikënienë (pirm.), S. Dirma, V. Nekroðius, V. Valasenkienë, V. Saugûnienë; Kultûros, ðvietimo, sporto ir jaunimo reikalø: N. Kimbartienë (pirm.), R. Andreikënienë, V. Bareikienë, J. Èimbarienë, M. Kildiðius; Rajono plëtros, verslo ir investicijø: Audrius Ilgevièius (pirm.), D. Daðkevièius, N. Kimbartienë, J. Kerpë, V. Ðtelbys. Ir tuo metu opozicija, pareiðkusi, kad nebuvo atsiþvelgta á jø pasiûlymus ir pastabas (pirmajame posëdyje buvo pareikðtos pretenzijos á daugiau postø komitetuose), jos vadovui M. Kildiðiui iðdësèius, jog nuo kitø klausimø frakcija nusiðalina ir ið posëdþio pasiðalina, susirinko daiktus ir, rajono merui padëkojus uþ dalyvavimà keleto klausimø nagrinëjime, iðëjo, tiesa, dar kurá laikà posëdá stebëjo koridoriuje esanèiame monitoriuje... Kadangi reikalingas sprendimams priimti tarybos nariø kvorumas liko, imtasi tolesnio darbo, kuriame ið tiesø bûta itin svarbiø rajono gyventojams klausimø. S. Jauneika pristatë ketinimà steigti tris mero politinio pasitikëjimo pareigybes. Tai - valstybës tarnautojai, kurie koordinuos savivaldybës prioritetiniø darbø ágyvendinimà. J. Kerpë neslëpë, jog tai vertina skeptiðkai, ir siûlë nesilygiuoti á didesnius miestus, kur visiðkai kiti biudþetai ir galimybës bei gyventojø skaièius. Jis pritartø tik pirmai pozicijai -darbas su nekilnojamojo turto vystytojais ir agentûromis bei privaèiais asmenimis, kad bûtø parengti ir ágyvendinti investiciniai projektai ir pan. O kitø darbas bûtø jau esamø savivaldybëje etatø dubliavimas. Tarybos narys netgi paskaièiavo, kad per kadencijà tai Stundys teiravosi, kaip veikciacijos suvaþiavimà deleguoti daugumos atstovæ Nijolæ Kimbartienæ ir opozicijos vadovà ið posëdþio pasiðalinusá Mindaugà Kildiðiø. Utenos regiono plëtros taryboje Molëtø savivaldybei atstovaus Algimantas Þiukas. Patvirtinti rajono biudþeto pakeitimai pajamos didinamos 1709,6tûkst. eurø. 159 tûkst. Eur valstybës lëðø investicinio projekto kultûros namø pastato rekonstrukcijos finansavimui, 200 tûkst. Eur universaliai stacionariai rentgeno diagnostikos medicinos priemonei Molëtø rajono ligoninei ásigyti, Automobiliø keliø direkcijos direktoriaus ásakymu Molëtø savivaldybei skiriama 1200 tûkst. Eur keliø prieþiûros ir plëtros programos finansavimo lëðø vietinës reikðmës keliams tiesti, taisyti, keliams inventorizuoti. 696 tûkst. Eur paskirstoma turto kainuotø apie 400 tûkst. eurø, o tuos pinigus galima bûtø panaudoti reikalingesniems Molëtø kraðtui darbams padaryti. S. Jauneika sakë, jog jam kiti skaièiai dëliojasi, kad galima diskutuoti daug, bet jo pozicija kita ateita padaryti tam tikrus darbus, kuriems atlikti reikalingi ir þmogiðkieji resursai. Be jø, pasibaigus kadencijai, iðeinama rinkimø metu paþadëtø padaryti darbø nepadarius. Sprendimas priimtas vienuolikai (valdanèiajai daugumai) balsavus uþ. Ar toks mero noras ðalia savæs turëti dar tris padëjëjus pasiteisins? Prisimenant S. Þvinio praktikà su tuomet nieko nekainavusiais visuomeniniais patarëjais tikrai ne, nebent vienas ið jø bûtø ruoðiamas vicemero postui (kaip tai sëkmingai padaryta anuomet). Vienbalsiai nuspræsta á Lietuvos savivaldybiø asoásigijimui ir 504 tûkst. Eur skiriama einamiesiems reikalams finansuoti, UAB Molëtø ðiluma savivaldybei iðmokës 99992,34 Eur dividendø ir t.t. Diskusijas ásiûbavo tik 48,4 tûkst eurø skyrimas Kûno kultûros ir sporto centrui baseino projektavimo darbams. J. Kerpë sakë, kad jau baseino projektavimui skirta didelë suma, bet, deja, norai buvo dideli, priskaièiuota, visko primatuota, o dabar daug reikia keisti, todël darbus reiktø vykdyti labiau apgalvotai. Jam pritarë ir meras, sakydamas, jog tenka koreguoti rengtà uþ 6 mln. projektà iki 3,9 mln. eurø vertës, maþinant tam tikras apimtis, paslaugas ir pan. Pasak V. Stundþio, bûta dideliø ambicijø, ir tai nëra blogai, kartais reikia rizikuoti, o gavæs replikà, kad turi patirties su baseinais, juokavo, kad jis tik paskolos (500 tûkst. Eur) ir ið savivaldybës lëðø (14,9 tûkst. Eur). Naujajai tarybai teko tvirtinti sveikatos ástaigø finansines ir veiklos ataskaitas. Greitosios medicinos pagalbos centro ataskaita patvirtinta be diskusijø, metai baigti su pelnu. Tik V. Valasenkienë klausë, ar iðspræstas konfliktas dël ligoniø perveþimo su ligonine, ir buvo patikinta direktorës A. Mackonienës, kad problemø nebeliko. Pirminës sveikatos prieþiûros centro metø rezultatas taipogi teigiamas, tik V. direktoriumi, sulaukë ið V. Ðtelbio (deðinëje) ir S. Dirmos griovæs... Þemës mokesèio tarifai 2020 metams, kuriuos buvo privalu tvirtinti iki birþelio 1 d., tarybos sprendimu iðlieka nekintantys, o nenaudojamai ir apleistai þemei nustatytas 2,0 proc. þemës mokesèio tarifas. A. Ilgevièiaus nuomone, toks procentas yra maþokas, ateityje já reiktø didinti. Tuo tarpu numatomos lengvatos bus tvirtinamos kitame posëdyje metams nutarta nustatyti bendrà 0,5 procento nekilnojamojo turto mokestinës vertës nekilnojamojo turto mokesèio tarifà (jis nesikeièia), o nuo sausio 1 d. bus ávestas (pirmà kartà) padidintas 3 procentø nekilnojamojo turto mokesèio tarifas nuo Naujajai vicemerei V. Saugûnienei teko pirmininkauti posëdþiui ir su A. Ilgevièiumi, trumpam pakeitusiu S. Jauneikà nekilnojamojo turto mokestinës vertës juridiniams ir fiziniams asmenims, kuriø turtas yra apleistas ir nepriþiûrëtas. Taipogi priimtas sprendimas dël Molëtø rajono savivaldybës planuojamos imti 500 tûkst. eurø dydþio paskolos, kurià planuojama panaudoti 2019 m. paskolø daliai gràþinti. Ðiais metais savivaldybë turi gràþinti 514,9 tûkst. Eur paskolø dalá. Ðià sumà planuojama gràþinti ið paimtos 3 psl. Merui S. Jauneikai po opozicijos pasiðalinimo ið posëdþio teko pirmininkauti posëdþiui, kuriame liko 15 tarybos nariø Sigitas Þvinys (deðinëje) pirmiausia sveikinimø, patvirtinus là lemia itin sparèiai maþëjantis prisiraðiusiøjø prie ástaigos pacientø skaièius. Direktorë E. Bareikienë sakë, kad darbai vyksta pilnu tempu, ir maþëjant pacientø skaièiui sugebama uþsidirbti bei kol kas grësmiø nematanti. Tuo tarpu Molëtø ligoninë baigë metus su beveik 30 tûkst. eurø nuostoliu. Toká rezultatà, pasak direktoriaus V. Grigo, pirmiausia lëmë privalomas darbo atlygio këlimas viduriniajam personalui, slaugytojams... V. Valasenkienës klausiamas, ar yra galimybës dar kilsterëti darbo atlygius slaugytojams, direktorius sakë, jog tam jokiø galimybiø absoliuèiai nëra, pakëlus atlygius 31 proc. praëjusiais metais. Be to, finansavimas visiðkai nesikeièia, nors dauguma kaðtø tik kyla. Duok Dieve, kad mes ið viso ðiuos metus iðgyventume, - sakë V. Grigas, uosius pavadinæs lûþio metais, kalbëjæs apie niekam neþinomus ministerijos planus ir pan. Ëmus tvirtinti sprendimà dël Molëtø rajono savivaldybës keliø prieþiûros ir plëtros programos finansavimo lëðomis finansuojamø vietinës reikðmës vieðøjø ir vidaus keliø tiesimo, taisymo, ðiø keliø inventorizavimo 2019 metais objektø sàraðo patvirtinimo salëje vienu metu liko tik 10 tarybos nariø, nes visi kiti nusiðalino. Sàraðas sudarytas atsiþvelgus á seniûnø pasiûlymus, gyventojø pageidavimus ir pan. Kaimiðkoms seniûnijoms skirta apie 81 proc., Molëtø miestui apie 19 proc. keliø prieþiûros ir plëtros programos lëðø, skirtø savivaldybei. Molëtø vanduo finansinëje ataskaitoje - 18 tûkst. eurø nuostoliø, o bendrovës veikla vertinama patenkinamai. Suformuotos bendrovei uþduotys ðiems metams - nurodyta baigti projektus, sudaryti didesnes galimybes vartotojams prisijungti prie centralizuotø tinklø, maþinti vandens kainà, o 2019 metus baigti jau su pelnu. Sumaþëjo pardavimo pajamos, - stebëjosi V. Stundys, - o vartotojø daugëja? Bendrovës direktorius S. Stukas sakë, jog abonentø daugëja, bet maþëja viename bûste gyvenanèiø þmoniø... Priimti sprendimai dël gatviø pavadinimo, dël socialinio bûsto nuomos, dël projekto Bendruomeniniø vaikø globos namø ir vaikø dienos centrø tinklo plëtra Molëtø rajono savivaldybëje, kuomet bus remontuojamos vaikø centro Daigelis Alantoje patalpos ir statomas vaikø globai Molëtuose pastatas. E. Rinkevièiaus nuomone, statybos pinigø mëtymas ir kadencijà bebaigianèios prezidentës politika gal reiktø palaukti... Meras paaiðkino, kad pagal tvarkas ðeimynos turi gyventi atskiruose pastatuose, sklypuose, butai turi bûti atskiruose kvartaluose ir pan. Informuota, kad planuojama bendra projekto preliminari vertë ,09 Eur, ið jø ES fondø investicijø lëðos ,00 Eur, pareiðkëjo lëðø dalis ,09 Eur. Taipogi priimtas sprendimas atleisti nuo vietinës rinkliavos uþ leidimo prekiauti ar teikti paslaugas projekto Àþuolø ir Kreivosios gatviø teritorijø iðnaudojimas árengiant universalià daugiafunkcinæ aikðtæ teritorijoje projekto investicijø ataskaitiniu laikotarpiu. Tikimasi, kad taip bus paskatinti smulkieji verslininkai, padidinta ûkinës veiklos ávairovë. J. Kerpë siûlë ðios dalies administravimà perduoti UAB Molëtø ðvara, kad bûtø tam tikra tvarka ir uþdirbami pinigai. Pasak mero, jau radosi vienas klubas, kuris norëtø administruoti visà teritorijà, kuri skirta masiniams ávairiems renginiams, bet tuomet kyla daug klausimø dël savivaldybës ten organizuojamø renginiø ir pan. Tas diskusijas siûlyta pratæsti rudená - sudëlioti visà veiksmø ir administravimo strategijà... S. Jauneikai padëkojus uþ dalyvavimà ir darbà posëdyje iðsiskirstyta iki kito posëdþio birþelio 13 àjà. Tikëtina, kad visi tarybos nariai, kuriems rinkëjai patikëjo dirbti, ieðkos bendrø sprendimø. Nors, atrodo, kad Molëtai kartu valdanèiajai daugumai apkars, nes komiteto vieðai iðplatintoje informacijoje apie sprendimà nedalyvauti tarybos posëdyje raðoma kad galimai buvo nesilaikoma LR Savivaldos ir Molëtø r. savivaldybës tarybos darbo reglamento nuostatø. Siekiame ir sieksime, kad visi politinës daugumos priimami sprendimai pasiþymëtø skaidrumu ir teiktø naudà Molëtø kraðto þmonëms. Atsiþvelgdami á susidariusià situacijà, svarstysime galimybæ kreiptis á teismà dël priimtø tarybos sprendimø teisëtumo...

4 4 psl. Poetui Pauliui Ðirviui atminti Molëtø kraðto þmoniø su negalia sàjungos literatø klubas Mûza, vadovaujamas Aldonos Dirmienës, ðákart literatûriná susitikimà buvo perkëlæs á Molëtø vieðàjà bibliotekà, kur vyko renginys poetui Pauliui Ðirviui atminti. Mokytoja Danguolë Jurelienë bendrais bruoþais apþvelgë poeto gyvenimà ir kûrybà, palikdama vietos ir kitø susitikimo dalyviø ásiterpimui bei informacijos papildymui. Nors kitàmet minësime poeto ðimtàsias gimimo metines, ðákart buvo prisiminta jo iðëjimo diena - prieð 40 metø. Kad ir kaip vieniems bûtø keista, o kitiems savaime suprantama, Lietuvoje vis maþiau þmoniø, kuriems Pauliaus Ðirvio trûksta, arba reikia. Tà patvirtino ir mokytoja D. Jurelienë, sakydama, kad jo kûrybos nebeliko mokyklø programoje, tà patá pakartojo ir aktorius Èeslovas Stonys per literatûrinæ - muzikinæ kompozicijà Amþinai, amþinai neramus, kuri ir buvo transliuojama skaitykloje. Molëtø gimnazistø praneðimai mokslinëse konferencijose VGTU klasiø veiklà gimnazijose tradiciðkai uþbaigë moksleiviø mokslinë konferencija, á kuria nuvyko ir Molëtø gimnazijos atstovai. Mokinës Enija Ðlikaitë ir Emilija Macijauskaitë, vadovaujamos chemijos mokytojos Irmos Kiliuvienës, atliko tiriamàjá darbà Cheminis eksperimentas virtuvëje ir jo rezultatus pristatë visiems susirinkusiems. Moksleivius ir mokytojus, atvykusius ið dvylikos kiniø, todël privalu skatinti jaunuolius domëtis ir tirti supanèià aplinkà. Tà paèià dienà Nacionalinëje Alfonso Basalyko aplinkotyros darbø konferencijoje Kauno rajone Garliavoje savo tyrimà Kalcio karbonato masës tyrimas kiauðiniø lukðtuose pristatë abiturientai Justina Þidony- VGTU klases turinèiø mokyklø, pasveikino profesorius Artûras Jukna. Pasak jo, þmonija iðsiaiðkino tik 6 proc. visø aplink mus vykstanèiø reið- të ir Eimantas Viðumirskas. Jø darbui taip pat vadovavo mokytoja Irma Kiliuvienë. Vilija DUBAUSKIENË Giedraièiuose paminëta ðeimos diena Giedraièiuose ávyko ðventë Bendruomenë artima ðeimai, kurioje susirinkusius sveikino renginiø organizatorë Vanda, bendruomenës pirmininkë Þivilë, seniûnas Vytautas. Vëliau Rasuolë, Orinta, Þivilë, Vanda pristatë linksmø ðeimyniniø gyvenimo situacijø, buvo surengtas protø mûðis. Pamankðtinti protà susibûrë septynios gausios komandos. Suskaièiavus taðkus, paaiðkëjo, kad protø mûðyje geriausiai sekësi Varijatkos ðeimos komandai, antri liko Ðauliai, treti Sirgaliai. Prizininkai apdovanoti diplomais ir daiktiniais prizais, o visi dalyviai suvenyrais. Vanda KOROLKOVIENË Ateities kontûrai su Marijumi Gailiumi Nepraëjus në pusmeèiui nuo Alvydo Ðlepiko apsilankymo Inturkëje, á jà atvyko ir kitas raðytojas Marijus Gailius. Sveèià susirinkusiems pristatë, klausinëjo ir aptarë jo pirmàjá romanà Oro bibliotekininkë Onutë Cesiulienë. Marijus Gailius yra baigæs þurnalistikos studijas Vilniaus universitete, mokæsis Danijoje ir Ðvedijoje, dirbæs fotografu Paryþiuje. Þurnalistas buvo þinomas internetinëje spaudoje, vedë laidas Þiniø radijuje, á kultûrinæ spaudà raðë literatûros kritikos straipsnius. Kilæs ið Palangos, bet su þmona Marija ir sûnumi Algirdu pamëgæs Labanorà, kur puðys kvepia taip pat, kaip ir pajûry... Kaip jis pats teigë, þurnalistikos jam neuþteko fiziðkai, bet pasàmonëje jau buvo uþkoduotas raðymas, todël knygø raðymas tapo iðsigelbëjimu. Susitikimo metu knygos siuþetas liko nepavieðintas intriga skaitytojui, bet suprasti, kad ði knyga yra apie galimà mûsø ateitá nebuvo sunku. Mat autorius paskaitë iðtraukà, kokia kalba gali kalbëti lietuviai, iðvaryti ið potvyniø sunaikinto Londono, kà gali rasti, sugráþæ á Lietuvà... Anot mûsø kraðtieèio Alvydo Ðlepiko, Marijaus Gailiaus romanas gàsdina: distopine ateitimi, pasauliniu tvanu, virtualiu seksu, ilgais sakiniais, kompiuterine naujakalbe. Þmonës sudvigubëjæ realusis að beveik nebegali be savojo virtualaus antrininko (tiesà sakant, virtualusis gal ir yra tas tikrasis). Skamba kaip perspëjimas... Ádomi þinia ta, kad raðytojas panaikino savo socialinæ paskyrà ir tuo dþiaugiasi. Gal paskaitæ jo romanà rasis ir daugiau tokiø?!. Baltøjø Lakajø eþere Rapala 2019 Keletà metø ið eilës Daugø eþere Alytaus rajone vykusios spiningavimo varþybos Rapala ðiemet kelis ðimtus þvejø, jø ðeimø narius kvieèia á Molëtø rajonà. Mat Rapala 2019 vyks Baltøjø Lakajø eþere. Ðiø varþybø iðskirtinis akcentas þvejyba Rapalos vobleriais. Pasak Molëtø sportinës þûklës klubo Eðerys vadovo Lietuvos ir pasaulio èempiono Sigitos Lukðtos, kurio iniciatyva ðis didelis renginys vyks Molëtø rajone, varþybas surengti Molëtø rajone planuota ið anksto. Juk Molëtø rajonas þvejø rojus, -kalbëjo Sigitas, pasakojæs, kad ðios varþybos tai dviejø dienø didelis renginys.- Geguþës 31 dienà vyks grupës Huge Soul gyvo garso koncertas, ðaudymo turnyras ir kitos ávairios pramogos, o birþelio 1 dienà nuo 8 val. iki 14 val. - spininga- vimo varþybos, vëliau ðventiniai pietûs, apdovanojimø ceremonija. Taip sutapo, kad dalis molëtiðkiø þvejø varþybose savo rajone negalës dalyvauti, nes birþelio 1 2 dienomis Nemune vyks Lietuvos spiningautojø lygos èempionato I etapas, kuriame dalyvaus Eðerio komanda Sigitas Lukðta, Gintautas Ðiukðèius, Donatas Leiðis ir Egidijus Kamarauskas. Antràjà komandà sudarys vilnieèiai þvejai. Sutapus èempionatui ir Rapalos varþyboms teko rinktis. Ðiuo kartu prioritetu tapo èempionatas, - kalbëjo Sigitas, paminëjæs, kad ið molëtiðkiø þvejø Donatas Leiðis ir Gintautas Ðiukðèius dar dalyvauja Spiningavimas. Lt èempionate, kurio viename ið etapø molëtiðkiai þvejai tarp 96 ekipaþø uþëmë ketvirtà vietà. Finale kovos dvi molëtiðkiø komandos Uþs. Nr. 25 Uþtikrintai ir pergalingai savo varþybiná sezonà tæsia Molëtø sporto centro rankininkai, treniruojami trenerës R.Bimbirienës. Visos trys trenerës treniruojamos komandos iðkovojo teisæ þaisti Lietuvos rankinio èempionato finaliniame etape m. g. vaikinø komanda atkrentamosiose varþybose uþtikrintai áveikusi Kauno SM Tauro komandà, startavo Lietuvos jaunuèiø rankinio èempionato finalo varþybose Garliavoje. Pralaimëjæ pirmàsias atkrentamàsias varþybas Kauno SM Tauro komandai, namuose molëtiðkiai suþaidë fantastiðkai ir iðplëðë pergalæ septyniø ávarèiø santykiu bei iðkovojo teisæ þaisti Lietuvos jauniø rankinio èempionato finalo ketverte. Puikiai pasirodë ir maþiausieji m.g. rankininkai. Atkrentamosiose varþybose sutriuðkinæ Tauragës SM rankinio komandà, pateko á Lietuvos vaikø rankinio èempionato finalines varþybas m.g. ir m.g. finalinës varþybos vyks Molëtuose geguþës d. Kvieèiu visus sirgalius, kurie myli rankiná, ateiti ir palaikyti mûsø komandas. Rita BIMBIRIENË TURITE NAUJIENØ? Raðykite mums el.p. info@vilnis.lt NORITE NAUJIENØ? Prenumeruokite Vilná birþelio ir vëlesniems mënesiams!

5 Alantos TVM - ðeðiasdeðimtojo jubiliejaus ðviesoje (Atkelta ið 1 psl.) dø iðnaudojimas, dalyvavimas juose, pakliuvimas, kad galëtume raðyti paraiðkà ir laimëti pasiekimai, kurie padeda iðgyventi. O su Anykðèiø mokykla mums teko labai glaudþiai bendrauti, nors ðiandien esu truputá sunerimæs dël didelës bazës, nemenkø apimèiø. Bet viliamës, kad su Seimo ir Ðvietimo ir mokslo ministerijos pagalba, padedant savivaldybës merui, ávertinæ visus sver- Vladas Pusvaðkis su Ramute Þegûniene Senjorai dþiaugësi ðvente Sveèiai turëjo kà prisiminti ir apie kà pakalbëti Jubiliejuje - sveèiø gausa Prekybos pramonës ir amatø rûmø atstovai Padëkos þenklas áteiktas A. Guzovijui 5 psl. þø fonà ádëjo jaunuomenës pasirodymai, iðmargino gëliø puokðtës, árëmino paèiø TVM mokiniø dova- noti paveikslai, apie tolesnæ sëkmæ liudijo Þemës ûkio rûmø atstovës veþtos dovanos ðukës, garbingiausio Molëtø rajono savivaldybës apdovanojimà Padëkos þenklà - direktoriui áteikë rajono meras S. Jauneika, nuoðirdþiai sveikinæs visà mokyklos kolektyvà, kurio nariams taipogi kiekvienas sveèias turëjo dovanø, kai kurie pedagogai gavo iðskirtinio dëmesio, jiems áteikiant padëkos raðtus... Ðventës kulminacija kaimy- tus imsime tobulëti ir pavyks iðgyventi. Galbût ir Anykðèiø savivaldybë taps dalininku, nes ji suinteresuota, kad mokykla iðliktø, tad, ko gero, taps bendradalininkai. O bendras darbas ir jø þmoniø labui. Mokyklai palinkëèiau, kad viskas vyktø sklandþiai apsijungimas, su turto fondu objektø atidavimas, kuriø atsisakysime, kad parama ið ÐMM bûtø be trikdþiø dël infrastruktûros perdavimo, sutvarkymo, kad mini mo- Sveikino kolegos siminimais apie profesinio gyvenimo pradþia ðioje mokykloje dalijosi 1988 metø veterinarijos specialybës absolventas Lietuvos sveikatos mokslø universiteto gyvulininkystës instituto direktoriaus pavaduotojas Artûras Sveikino Artûras Ðiukðèius Mokiniø dovana Bronius Budreika pasirengæs ðûviams kykloje galëtume sukurti oazæ, kurioje bûtø patenkinti visi ir tie, kurie dirbo, dar tebedirba ir dirbs. Aiðku, noriu linkëti ir mokiniø, ko reikia visai Lietuvai, kad iðleistume ið mokyklos ne tik abiturientà, bet ir toká þmogø, kuris turi ágijæs profesijà visam gyvenimui. Mokyklai aukðtyn kilti statuso prasme neturime uþmaèiø. Mes daug dirbame su gerais partneriais - Utenos kolegija, turime bendrø projektø, tarptautinës mokyklos ar kolegijos programos akreditacija mûsø mokykloje tas svertas, kurio norëtøsi ir kad jis iðliktø... Pilnutëlëje mokyklos salëje prigesus ðviesoms, renginio vedëjai Vaidai Saugûnienei papraðius, tylos minute pagerbti ðviesios atminties pedagogai, vadovai, darbuotojai, o ant buvusio mokyklos direktoriaus R. Kontrimavièiaus kapo nuneðta gëliø... Verèiant Alantos technologijø ir verslo mokyklos istorijos puslapius Deivydas Praspaliauskas prisiminta pradþia. Netrukus labai nuoðirdþiai kalbëjo 1- os laidos zootechnikø specialybës absolventë Ramutë Þegûnienë, sakiusi, jog èia mano mokykla, visa iðcackinta, iðpuoðta, iðblizginta, kuri yra ðio kaimelio, kuris man viso pasaulio centras, puoðmena ir garbë... Kol mokykla klestës, ir mes, senjorai, gyvensim bei dþiaugsimës... Savo pri- Ðiukðèius, sakæs, jog mokykla visam gyvenimui iðliks prisiminimuose, kaip suteikusi tvirtà pagrindà kitiems siekiams ágyvendinti. Tuo tarpu 2007 metais virëjø specialybæ baigæs Deivydas Praspaliauskas, geriausias virtuvës ðefas, ðiandien turintis sostinës senamiestyje nuosavà restoranà Amandus sakë: Aèiû ðiems namams, kuriuose daug iðmokau, èia viskas buvo pradëta, suþinota, jog dvi rankos, teisinga linkme nukreiptos, gali nuveikti labai daug kà... Tuo tarpu pats mokyklos direktorius Vladas Pusvaðkis, sveikinæs visus susirinkusiuosius, kalbëjo apie praeitá, dabartá ir ateitá, apie tai, kad visa ko pagrindas yra mokykloje, kuri jau iðleido per 7000 absolventø, esantys þmonës... Norinèiøjø juos, mokyklos þmones ir direktoriø, pasveikinti su mokyklos jubiliejumi buvo labai gausu. Liete liejosi linkëjimai, padëkos, jaudinantys V. Pusvaðkio gebëjimø daugelá metø iðlikti prie mokyklos vairo ávertinimai ávairiais lygiais nuo Seimo nario Petro Èimbaro, Ðvietimo mokslo ir sporto ministerijos atstovo A. Puodþiuko, Þemës ûkio ministerijai atstovavusios V. Þoðtautienës, Panevëþio prekybos pramonës ir amatø rûmø prezidento S. Gailiûno, iki buvusio parapijos klebono S. Sudento, nø ið Anykðèiø dovana ðûviai ið senovinës patrankos, kuriuos á netoliese þaliuojantá miðkà nutaikë patrankos rëmo autorius tautodailininkas Alantos seniûnijos gyventojø bendruomenë mokyklai padovanojo àþuoliukà, kuris netrukus buvo pasodintas mokyklos parke. Þemës ûkio rûmø savivaldos specialistës T.L. Ramonienës... Viskà á gra- Bronius Budreika. Ðventë tæsësi Alantos dvare.

6 6 psl. Televizijos programa ANTRADIENIS Geguþës 21 d. LTV 06:05 Labas rytas, Lietuva 09:15 Senis 10:25 Aukðtuomenës daktaras 12:00 Stilius. 13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loterija Keno Loto 14:00 Þinios. 14:15 Laba diena, Lietuva 16:40 Poniø rojus 17:30 Þinios. 18:00 TV þaidimas Kas ir kodël? 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 (Ne)emigrantai. 20:25 Loterija Keno Loto. 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:30 Ekspedicija Nuo Baltijos iki Bengalijos. 22:30 Dviraèio þinios 23:00 12 beþdþioniø 23:45 Klausimëlis.lt 00:00 LRT radijo þinios 00:05 Tvin Pyksas 3 LNK 06:05 Mano gyvenimo ðviesa 07:35 Tomo ir Dþerio ðou 08:00 Volkeris, Teksaso reindþeris 10:00 Namai, kur ðirdis 12:00 Yra, kaip yra 13:00 Mano likimas 15:00 Dvi ðeimos 16:35 Labas vakaras, Lietuva 17:40 Yra, kaip yra 18:30 Þinios 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30 Sala 21:30 Þinios 22:30 Miesto teisingumas TV3 06:25 Kerðytojø komanda 06:55 Simpsonai 07:55 Namas 08:55 Meilës sûkuryje 10:00 Deganti ðirdis 12:00 Tarp mûsø, mergaièiø 13:00 Paþadëtoji 15:00 Simpsonai 16:00 TV3 þinios 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 þinios 19:30 Prieð srovæ 20:30 Prakeikti 21:00 TV3 vakaro þinios 22:00 Loganø sëkmë BTV 06:35 Dþiungliø princesë Ðina 07:35 Stoties policija 08:35 Suduþusiø þibintø 09:35 Paskutinis faras 10:35 Kobra 11 11:35 Ekstrasensø mûðis 13:45 Stoties policija 14:50 Suduþusiø þibintø 15:55 Paskutinis faras 17:00 Info diena 17:30 Kobra 11 18:30 Betsafe LKL. 21:00 Vienveidis 22:45 Að esu legenda TV6 06:30 Ið peties 07:30 Havajai :30 Prakeikti 09:00 Gyvûnø manija 09:30 CSI kriminalistai 10:30 Simpsonai 11:30 Makgaiveris 12:30 Vedæs ir turi vaikø 13:30 Univeras. Naujas 15:00 Havajai :00 CSI kriminalistai 17:00 Makgaiveris 17:55 Vedæs ir turi vaikø 18:55 Univeras. Naujas 20:00 Moterø lyga. 20:30 Þinios 21:00 Ties riba 23:00 Aukðèiausia pavara TV1 06:35 Tëvas Motiejus 07:45 Roþiø karas 09:50 Didelës svajonës, maþos erdvës 11:00 Akloji 11:35 Bûrëja 12:10 Detektyvë Rizoli 13:10 Madagaskaro pingvinai 13:40 Beprotiðkos melodijos 14:10 Vyrai juodais drabuþiais 14:35 Dþekio Èano 15:00 Sunkiø nusikaltimø 16:00 Svaragini. Amþina draugystë 17:00 Bûk su manim 18:00 Ið ðirdies á ðirdá 19:00 Aukðtakulniø kerðtas 20:00 Sunkiø nusikaltimø 21:00 Be kaltës 22:55 Amþina meilë Lietuvos ryto TV 06:30 Grilio skanëstai 07:00 Lrytas tiesiogiai 08:00 Reporteris 09:00 Po darbø 10:05 Gyvybës langelis 11:15 Krikðto tëvas 12:25 Vieniðas vilkas 13:50 Miðkinis 15:00 Lrytas tiesiogiai 16:00 Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai 17:00 Po darbø 18:00 Reporteris 18:50 Rubrika Mes europieèiai 18:55 Raudonoji karalienë 20:00 Reporteris 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:55 Rubrika Renovacija ið arèiau. 21:00 Adomo obuolys 22:00 Reporteris 22:55 Rubrika Mes europieèiai. 23:00 Ant bangos TV8 06:30 Pasaka apie popà ir jo darbininkà Mulká 06:50 Daþytas lapinas 07:05 Linksmoji karuselë 07:15 Boleko ir Lioleko 07:30 Maiðtingas angelas 08:30 Zoja Hart ið Pietø 09:30 Svajoniø ûkis 10:00 Pamilti vël 11:00 Vasaros saulëgráþa 12:55 Sunkveþimiø miestelis 13:25 Þybsnis ir stebuklingos maðinëlës 13:55 Tëvelio dukrytës 14:55 Pamilti vël 15:55 Maiðtingas angelas 17:00 Topmodeliai 18:00 Palauþti sparnai 20:00 Maþylis ir Karlsonas 20:20 Senis klajûnas 20:35 Linksmoji karuselë 20:45 Boleko ir Lioleko 21:00 Vasaros saulëgráþa :55 Palauþti sparnai TREÈIADIENIS Geguþës 22 d. LTV 06:05 Labas rytas, Lietuva 09:20 Senis 10:25 Aukðtuomenës daktaras 12:00 Nacionalinë paieðkø tarnyba. 13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loterija Keno Loto 14:00 Þinios. 14:15 Laba diena, Lietuva 16:40 Poniø rojus 17:30 Þinios. 18:00 TV þaidimas Kas ir kodël? 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Gyvenimas. 20:25 Loterija Keno Loto 20:30 Panorama 21:30 Að laidos vedëjas. 22:30 Dviraèio þinios 23:00 Po vienu dangum 00:00 LRT radijo þinios 00:05 Tvin Pyksas 3 LNK 06:05 Mano gyvenimo ðviesa 07:35 Tomo ir Dþerio ðou 08:00 Volkeris, Teksaso reindþeris 10:00 Namai, kur ðirdis 12:00 Yra, kaip yra 13:00 Mano likimas 15:00 Dvi ðeimos 16:35 Labas vakaras, Lietuva 17:40 Yra, kaip yra 18:30 Þinios 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30 Sala 21:30 Þinios 22:30 Krizë - mûsø prekës þenklas TV3 06:25 Aladinas 06:55 Simpsonai 07:55 Prieð srovæ 08:55 Meilës sûkuryje 10:00 Deganti ðirdis 12:00 Tarp mûsø, mergaièiø 13:00 Paþadëtoji 15:00 Simpsonai 16:00 TV3 þinios 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 þinios 19:30 Gero vakaro ðou 20:30 Prakeikti 21:00 TV3 vakaro þinios 22:00 Ponas ir ponia Smitai 22:25 Vikinglotto BTV 06:40 Mentalistas 07:40 Stoties policija 08:40 Suduþusiø þibintø 09:40 Paskutinis faras 10:40 Kobra 11 11:40 Ekstrasensø mûðis 13:45 Stoties policija 14:50 Suduþusiø þibintø 15:55 Paskutinis faras 17:00 Info diena 17:30 Kobra 11 18:30 Betsafe LKL. 21:00 Apokalipsë TV6 06:30 Iðlikimas 07:30 Havajai :30 Prakeikti 09:00 Statybø gidas 09:30 CSI kriminalistai 10:30 Simpsonai 11:30 Makgaiveris 12:30 Vedæs ir turi vaikø 13:30 Univeras. Naujas 15:00 Havajai :00 CSI kriminalistai 17:00 Makgaiveris 17:55 Vedæs ir turi vaikø 18:55 Univeras. Naujas 20:00 Moterø lyga. 20:30 Þinios 21:00 Non-Stop 23:05 Aukðèiausia pavara TV1 06:35 Tëvas Motiejus 07:45 Roþiø karas 09:45 Sodininkø pasaulis 10:25 Akloji 11:35 Bûrëja 12:10 Detektyvë Rizoli 13:10 Madagaskaro pingvinai 13:40 Beprotiðkos melodijos 14:10 Vyrai juodais drabuþiais 14:35 Dþekio Èano 15:00 Sunkiø nusikaltimø 16:00 Svaragini. Amþina draugystë 17:00 Bûk su manim 18:00 Ið ðirdies á ðirdá 19:00 Aukðtakulniø kerðtas 20:00 Sunkiø nusikaltimø 21:00 Be kaltës 22:55 Amþina meilë Lietuvos ryto TV 06:30 Skinsiu raudonà roþæ 07:00 Lrytas tiesiogiai 08:00 Reporteris 09:00 Po darbø 10:05 Gyvybës langelis 11:15 Krikðto tëvas 12:25 Vieniðas vilkas 13:50 Miðkinis 15:00 Lrytas tiesiogiai 16:00 Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai 17:00 Po darbø 18:00 Reporteris 18:50 Rubrika Mes europieèiai 18:55 Raudonoji kara- lienë 20:00 Reporteris 20:30 Lietuva tiesiogiai 21:00 Ant bangos 22:00 Reporteris 22:55 Rubrika Mes europieèiai. 23:00 Nuoga tiesa 00:00 Miðkinis TV8 06:30 Maþylis ir Karlsonas 06:50 Senis klajûnas 07:05 Linksmoji karuselë 07:15 Boleko ir Lioleko 07:30 Maiðtingas angelas 08:30 Zoja Hart ið Pietø 09:30 Virtuvës istorijos 10:00 Pamilti vël 11:00 Vasaros saulëgráþa 12:55 Sunkveþimiø miestelis 13:25 Þybsnis ir stebuklingos maðinëlës 13:55 Tëvelio dukrytës 14:55 Pamilti vël 15:55 Maiðtingas angelas 17:00 Topmodeliai. 18:00 Palauþti sparnai 20:00 Pasaka apie auksiná gaidelá 20:35 Linksmoji karuselë 20:45 Boleko ir Lioleko 21:00 Tobula nuotaka 22:50 Palauþti sparnai KETVIRTADIENIS Geguþës 23 d. LTV 06:05 Labas rytas, Lietuva 09:15 Senis 10:25 Aukðtuomenës daktaras 12:00 Gyvenimas. 13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loterija Keno Loto. 14:00 Þinios. 14:15 Laba diena, Lietuva 16:40 Poniø rojus 17:30 Þinios. 18:00 TV þaidimas Kas ir kodël?. 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Specialus tyrimas. 20:25 Loterija Keno Loto. 20:30 Panorama 21:30 Gimæ tà paèià dienà. 22:30 Dviraèio þinios 23:00 Babilonas Berlynas 23:45 Klausimëlis.lt LNK 06:05 Mano gyvenimo ðviesa 07:35 Tomo ir Dþerio ðou 08:00 Volkeris, Teksaso reindþeris 10:00 Namai, kur ðirdis 12:00 Yra, kaip yra 13:00 Mano likimas 15:00 Dvi ðeimos 16:35 Labas vakaras, Lietuva 17:40 Yra, kaip yra 18:30 Þinios 19:30 KK2 20:00 Valanda su Rûta 21:30 Þinios 22:30 Jupiterë. Pabudimas TV3 06:25 Aladinas 06:55 Simpsonai 07:55 Gero vakaro ðou 08:55 Meilës sûkuryje 10:00 Deganti ðirdis 12:00 Tarp mûsø, mergaièiø 13:00 Paþadëtoji 15:00 Simpsonai 16:00 TV3 þinios 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 þinios 19:30 Farai 20:30 Prakeikti 21:00 TV3 vakaro þinios 22:00 Antropoidas BTV 06:30 Reali mistika 07:30 Stoties policija 08:30 Suduþusiø þibintø 09:30 Paskutinis faras 10:30 Kobra 11 11:30 Ekstrasensø mûðis 13:45 Stoties policija 14:50 Suduþusiø þibintø 15:55 Paskutinis faras 17:00 Info diena 17:30 Kobra 11 18:30 Betsafe LKL. 21: ieji. Tuneliø þiurkës 22:55 Apokalipsë TV6 06:30 Iðlikimas 07:30 Havajai :30 Prakeikti 09:00 Vienam gale kablys 09:30 CSI kriminalistai 10:30 Simpsonai 11:30 Makgaiveris 12:30 Vedæs ir turi vaikø 13:30 Univeras. Naujas 15:00 Havajai :00 CSI kriminalistai 17:00 Makgaiveris 17:55 Vedæs ir turi vaikø 18:55 Univeras. Naujas 20:00 Moterø lyga. 20:30 Þinios 21:00 Antrininkas 23:00 Aukðèiausia pavara 00:10 Daktaras Hausas TV1 06:35 Tëvas Motiejus 07:45 Roþiø karas 09:45 Sodininkø pasaulis 10:25 Akloji 11:35 Bûrëja 12:10 Detektyvë Rizoli 13:10 Madagaskaro pingvinai 13:40 Beprotiðkos melodijos 14:10 Vyrai juodais drabuþiais 14:35 Dþekio Èano 15:00 Sunkiø nusikaltimø 16:00 Svaragini. Amþina draugystë 17:00 Bûk su manim 18:00 Ið ðirdies á ðirdá 19:00 Aukðtakulniø kerðtas 20:00 Sunkiø nusikaltimø 21:00 Vilkø þemë. Amþinai tavo 22:55 Amþina meilë Lietuvos ryto TV 06:30 Vantos lapas. 07:00 Lrytas tiesiogiai 08:00 Reporteris 09:00 Po darbø 10:05 Gyvybës langelis 11:15 Krikðto tëvas 12:25 Kita moteris 13:50 Miðkinis 15:00 Lrytas tiesiogiai 16:00 Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai 17:00 Po darbø 18:00 Reporteris 18:50 Rubrika Mes europieèiai 18:55 Raudonoji karalienë 20:00 Reporteris 20:30 Lietuva tiesiogiai 21:00 Prezidento rinkimø II turo laida 22:00 Reporteris 22:55 Rubrika Mes europieèiai 23:00 Adomo obuolys 00:00 Miðkinis TV8 06:30 Pasaka apie auksiná gaidelá 07:05 Linksmoji karuselë 07:15 Boleko ir Lioleko 07:30 Maiðtingas angelas 08:35 Zoja Hart ið Pietø 09:35 Skaniai ir paprastai 10:05 Pamilti vël 11:05 Tobula nuotaka 12:55 Sunkveþimiø miestelis 13:25 Þybsnis ir stebuklingos maðinëlës 13:55 Tëvelio dukrytës 14:55 Pamilti vël 15:55 Maiðtingas angelas 17:00 Topmodeliai 18:00 Palauþti sparnai 20:00 Kà pasakë Kakë Makë? 20:15 Solnyðkinas iðplaukia á jûrà 20:35 Linksmoji karuselë 20:45 Boleko ir Lioleko 21:00 Truputis meilës 22:50 Palauþti sparnai

7 7 psl. Dël mylimos Mamytës TEKLËS MASEVIÈIENËS mirties nuoðirdþiai uþjauèiame dukrà Juzefà ir kitus artimuosius. Liepø g. namo Nr. 1 treèios laiptinës butø gyventojai Telydi paguoda ir dvasios stiprybë ðià sunkià netekties valandà. Dël mylimo tëvelio mirties nuoðirdþiai uþjauèiame Aurelijà Pacevièienæ ir jos ðeimà. Balninkø bendruomenës centro nariai Dël tëèio mirties nuoðirdþiai uþjauèiame Molëtø rajono savivaldybës administracijos Balninkø seniûnijos specialistæ Aurelijà Pacevièienæ. Molëtø rajono savivaldybës administracija REDAKTORË Netrukus ið esmës bus atnaujintas Molëtø miesto centras Vidaus reikalø ministerija skyrë Europos Sàjungos investicijø ir Lietuvos valstybës biudþeto lëðø projektui Molëtø miesto centrinës dalies kompleksinis sutvarkymas (I etapas). Jau pasiraðyta rangos darbø sutartis su konkursà laimëjusia UAB Revestus ir artimiausiu metu prasidës darbai. Bus tvarkoma savivaldybës aikðtë ir gretimos teritorijos: automobiliø stovëjimo aikðtelës ties Vilniaus g., uþ pastato Vilniaus g. 42, P. Cvirkos g. dalis su parkavimo aikðtele ties savivaldybës pastatu ir automobiliø stovëjimo aikðtelë pastatø Vilniaus g. 46 ir 48 vidiniame kieme. Ið automobiliø aikðtelës pusës rytinëje dalyje bus formuojami laiptai pëstiesiems ir dekoratyviniai laiptai su dirbtiniu upeliu. Gretimø teritorijø savininkai geguþës 15-àjà buvo pakviesti á savivaldybæ ir supaþindinti su numatomais darbais, jie turëtø bûti pasirengæ, kad rekonstrukcijø metu gali kilti trumpalaikiø nepatogumø. Savivaldybës aikðtë bus sudalinta ávairaus ploèio ir tipo þeldiniø ir granito plyteliø dangos juostomis, kurios iðdëstytos atsiþvelgiantá pësèiøjø srautus. Visa aikðtës teritorija bus funkciðkai dalijama á keturias zonas: renginiø, aktyvià fontano zonà, reprezentacinæ, ekspozicinæ. Aktyvioje zonoje yra planuojama daugiau vejos intarpø granito dangoje, taip kuriant þalesnës ir jaukesnës erdvës áspûdá. Ðioje zonoje numatoma árengti grindininá fontanà. Rytinëje aikðtës pusëje numatyta reprezentacinë zona. Apðvietimu bus iðryðkintas àþuolas, sukurtas stilizuoto upelio motyvas. Èia stovës skulptûrinë kompozicija Kovotojams uþ Lietuvos laisvæ. Ekspozicinëje zonoje pagrindiniu akcentu taps ekspoziciniai stendai. Molëtø miesto centrinë aikðtë molëtiðkiams svarbi kaip pereinamoji erdvë ir kaip trumpalaikio poilsio arba susibûrimø bei renginiø erdvë. Teritorijoje aplink esanèiuose pastatuose veikia ávairios ástaigos, teikianèios vieðàsias paslaugas gyventojams, veiklà vykdo nevyriausybinës organizacijos, daug smulkiø ûkio verslo ámoniø: kepyklëlës, kavinës, parduotuvës, kirpyklos ir t.t. Projekto tikslas - prisidëti prie Molëtø miesto gyvenimo kokybës ir aplinkos gerinimo bei sudaryti palankias sàlygas paslaugø sektoriui. Projektas ágyvendinamas pagal metø Europos Sàjungos fondø investicijø veiksmø programos 7 prioriteto Kokybiðko uþimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas ágyvendinimo priemonæ Nr CPVA-R-905 Miestø kompleksinë plëtra. Lëðos skirtos ið Europos regioninës plëtros fondo. Suteikiame 45 ha pievos nusiðienavimui Molëtø rajone. Produkcija (ðienas, ðienainis) atitenka Jums. Tel Pjaunu, smulkinu þolæ sodybose su þoliapjove, trimeriu, traktoriumi. Tel Pjaunu þolæ trimeriu ir vejos traktoriuku. Tel TELELOTO Þaidimas Nr Þaidimo data: (keturi kampai - 3, eilutë - 1,50, ástriþainës - 24,50 ) (visa lentelë )04**002, 02**937, 01**251, 05**826, 02** EUR piniginis prizas, , , , , , EUR piniginis prizas, 05**365, 03**189, 03**410, 00** EUR piniginis prizas, EUR piniginis prizas, EUR piniginis prizas, EUR piniginis prizas, 014*697, 002*891, 043*054, 051*231,057*820, 029*408, 010*442, 040*580, 025*459, 048* EUR piniginis prizas, EUR piniginis prizas, EUR piniginis prizas, Automobilis Citroen C3, Automobilis Nissan Juke, 027*043, 059*824, 008*142, 050*176 - Pakvietimas á TV studijà info@vilnis.lt Vidaus daþymo ir tapetavimo darbai ir fasadø daþymas. Tel PAMINKLUOSE PIGIAI KALU RAIDES. KAPØ TVARKYMAS. Tel Ðlifuoju ràstinius namus, medines grindis. Griaunu senus medinius pastatus. Tel Informuojame, kad ðiuo metu yra atliekami: Þemës sklypo Nr , esanèio Padumblës II k., Èiulënø sen., Molëtø r.sav., kadastriniai matavimai. Besiribojanèio þemës sklypo Nr savininkë iðvykusi á uþsienio valstybæ. Minëto þemës sklypo savininkæ arba ágaliotà asmená praðome kreiptis darbo dienomis á UAB ARISTOMA buveinæ, esanèià Vilniaus g.103, Molëtø mieste dël bendrø, minëtø þemës sklypø, ribø suderinimo per 30 dienø nuo ðio skelbimo pavieðinimo. Tel. pasiteiravimui: , MB Kelio kursas kroviniø perveþimas, perkraustymo paslaugos. Tel RANKINIU BÛDU DAÞAU VISKÀ, KAS DAÞOMA. Tel REIKALINGA Medienos apdirbimo ámonei UAB Medinis Pasaulis (7 km nuo Molëtø) reikalingi medienos apdirbëjai. Atlyginimas atskaièius mokesèius- 750 Eur. Tel Kooperatyvas Avininkas ieðko vadybininko tiekëjo visai arba nevisai darbo dienai. Tel Skubiai reikalingi darbuotojai ðparagø ir braðkiø ûkyje, ðalia Bijutiðkio. Kurà apmoku. Darbas iki rugpjûèio mënesio. Tel , Simonas Ratinio ekskavatoriaus nuoma, melioracijos grioviø, pamatø kasimas, kelmø rovimas. Iðraðau sàskaitas. Tel Adatiniai ðuliniai ir negilûs græþiniai vandeniui, vandentiekio ávadø prijungimas ir santechnikos darbai. Skambinkite- pakonsultuosime. Tel STOGØ DENGIMAS ir renovacija, karkasiniø namø statyba, terasø árengimas, tvoros, vidaus ir iðorës apdaila, trinkeliø klojimas, staliaus darbai. Tel.: , Algirdas Biologiniø nuotekø valymo árenginiø montavimas, vandens græþiniø árengimas. Tel TVARKOME sausus, iðvirtusius, vëjo nulauþtus medþius jûsø miðke. PJAUNAME ir SKALDOME malkas. Tel Kvalifikuotas santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Avarinis kanalizacijos atkimðimas. Darbams suteikiama garantija. Tel Laikraðtis Molëtø kraðtui Laikraðèio steigëjas ir leidëjas UAB Molëtø Vilnis S. Nëries g.16, Jolanta VALENTINAVIÈIENË Redakcija uþ skelbimø ir uþsakytø straipsniø turiná neatsako Molëtai LT33140 Tel.: , ; jolanta@vilnis.lt Spausdino UAB Utenos spaustuvë Tiraþas 2240 egz. Molëtø Vilnis KORESPONDENTAI: Lina GAIÞUTIENË- tel.: 51248, lina@vilnis.lt Prenumeruokite savo kraðto laikraðtá Vilnis! SKELBIMØ SKYRIUS: Jolanta ÞIEMELIENË- tel.: 51339, reklama@vilnis.lt VADYBININKË Ieva LAURINAVIÈIENË - tel.: 51339, ieva@vilnis.lt

8 8 psl. PERKA SUPERKAME AUTOMOBI- LIUS, tinkanèius eksploatavimui ir ardymui. Tel.: AUTOMOBILIØ SUPIRKIMAS Á KAZACHSTANÀ. Tel Agentas Algirdas verðelius. Moka 6-21 proc. Atsiskaito ið karto, sveria el. svarstyklëmis. Tel.: , PERKA verðelius, bulius, avis, oþkas, galvijø odas. Brangiai - X mësiniø veisliø galvijus. Tel Individuali ámonë PERKA arklius, telyèias - 1,55, karves - 1,35, bulius - 1,75. Atsiskaito ið karto. Moka PVM. Tel Nuolat perkame karves, bulius, telyèias. Atsiskaitome ið karto. Mokame priedus. Tel.: , Pirksiu skubiai miðkà ar þemæ (pasaulinëmis kainomis). Siûlykite ávairius variantus. Tel Superka visø markiø automobilius, mikroautobusus, visureigius, motociklus, traktorius. Tel Pirksiu skubiai sodybà ar namà. Gali bûti su þeme, miðku, kaime, mieste. Þinantys siûlykite, atsilyginsiu uþ informacijà. Tel Perkame ávairiø veisliø verðelius nuo 2 sav. auginimui.mokame priedus,atsiskaitome ið karto. Tel.: ; UAB "RASKAFAS" PERKA ÁVAIRIUS VERÐELIUS. SÀÞI- NINGAI SVERIA. MOKA PVM. Tel.: , UAB "Expogalvijai" PERKA verðelius. Tel Pirksiu 1,2, 3, 4 kambariø butà. Gali bûti suremontuoti ar netvarkingi. Siûlykite ávairius variantus. Tel BRANGIAI PERKA AUTOMO- BILIUS. Visø markiø, gali bûti dauþti, nevaþiuojantys. Mokame nuo 100 iki Atsiskaitome grynais. Utilizuojame. Dirbame be iðeiginiø. Tel Superkame automobilius. Vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius. Iðsiveþame patys. Atsiskaitome vietoje. Iðraðome reikiamus dokumentus. Tel.: , Brangiai superkame ávairius automobilius, gali bûti dauþti ar nevaþiuojantys, pasiimame patys, atsiskaitome vietoje. Tel Superkame automobilius, motociklus, sunkveþimius, traktorius. Gali bûti nevaþiuojantys. Tel Brangiai perkame miðkus: jaunà, malkiná ir brandø. Þemæ, apaugusià medþiais ar krûmais. Tel PARDUODA VIÐÈIUKAI, VIÐTAITËS. Geguþës 22 d. (treèiadiená) prekiausime "Kaiðiadoriø" paukðtyno vakcinuotais, sparèiai auganèiais ROSS-309 veislës vienadieniais mësiniais broileriais, savaièiø paaugintais mësiniais broileriais, vienadienëmis viðtytëmis (olandiðkos), mën. rudomis, raibomis dësliosiomis viðtaitëmis bei kiauðinius pradëjusiomis dëti viðtomis (kaina nuo 3,50 ). Turësime gaidþiukø. Prekiausime kiauðiniais (10 vnt.-1 ), spec. lesalais. Jei vëluosime, praðome palaukti. Tel Stirniai 16 val., Mindûnai val., Molëtai (ûk.turgus) val., Videniðkiai val. Parduodu sklypà Ðnieriðkiø k. (66 a, 150 m iki Aiseto eþero, galimos statybos). Tel Parduodu 0,498 ha namø valdos sklypà (yra elektra, geodeziniai matavimai) Levaniðkiø k. tel Parduodu komercinës paskirties pastatà Molëtø miesto centre (Vilniaus g.37) su 4,4a þemës sklypu. Tel PARDUODU PIENINGÀ 4 VER- ÐELIØ KARVÆ. Tel.: , PARDUODAMOS malkos kaladëlëmis ir skaldytos. YRA SAU- SØ. ATVEÞA. Tel Parduodu motociklà Dnepr MT m, lietuviðki dokumentai. Kaina Tel Prekiaujame ávairiomis malkomis. Veþame po 5 m 3 këbule tvarkingai sukrautas. Tel VIÐÈIUKAI,ANÈIUKAI ÞÀSIUKAI,KALAKUTAI Kiekvienà KETVIRTA- DIENÁ,prekiausime,,DOVAINONIØ PAUKÐ- TYNO,, vienadieniais ir sav. (COBB-500) mësiniais viðèiukais,kaimiðkais margais viðèiukais,mësiniais ir naminiais anèiukais,baltaisiais ir pilkaisiais þàsiukais,mësiniais BIG-6 kalakutais ir mën.rudomis,juodomis,raibomis,pilkomis,auksinëmis,naminëmis ir leghornø veislës viðtaitëmis,gaidþiais. Prekiausime lesalais, lesyklomis, girdyklomis. Balninkai val., Girsteitiðkis val., Videniðkiai val., Molëtai val., Bijutiðkis val., Þalvariai val., Ambraziðkiai val., Giedraièiai val., Dubingiai val., Þydavainiai val., Joniðkis val., Arnionys val., Þaugëdai val., Ûta val., Inturkë val., Mieþonys val., Pagaluonë val., Levaniðkiai val., Toliejai val., Verbiðkës val., Suginèiai val., Skudutiðkis val., Alanta val., Dapkûniðkiai val., Balninkai val. Skambinkite, klauskite, uþsisakykite tel.: , PLASTIKINËS VALTYS Tel Parduodami 2 naujos statybos 80 kv.m. namai Aþubaliuose. Kaina Daugiau informacijos tel Parduodu raudonas, skylëtas, naujas plytas. Tel DIDIEJI MËSINIAI KALAKUTAI! Geguþës 22 d. (treèiadienis) prekiausime paaugintais anglø veislës Big-6 rûðiuotais mësiniais kalakutais, Kaiðiadoriø r. UAB Rumðiðkiø paukðtynas paaugintais savaièiø COBB-500 vakcinuotais mësiniais broileriais viðèiukais, vienadieniais mësiniais ir dedekliø viðèiukais, mësiniais anèiukais ir þàsiukais, mënesiø ávairiø spalvø viðtaitëmis. Prekiausime lesalais. Balninkai val., Girsteitiðkis val., Videniðkiai-11 val., Molëtai (ûk.turgus) val., Bijutiðkis val., Giedraièiai val., Dubingiai val., Joniðkis val., Arnionys val., Þaugëdai val., Ûta -13 val., Inturkë val., Mindûnai val., Toliejai- 13,45 val., Levaniðkiai- 14 val., Verbiðkës- 14,10 val., Suginèiai val., Skudutiðkis val., Kaniûkai val., Naujasodis- 15,05 val., Alanta val., Dapkûniðkiai- 15,30 val. Tel Priimami iðankstiniai uþsakymai Parduodu þemës sklypus: 0,25 ha, 0,75 ha, 2,30 ha (sklypas ribojasi su upeliu) Aþubaliø k., Molëtø r. Tel PARDUODU dþipà "HYUNDAI" (2003 m., 2,9l dyzelis. Kaina ) ir pigiai -ðaldiklá (6 stalèiø). Tel Parduodu 30 arø namø valdos sklypà graþioje vietoje, ðalia miðko, geras privaþiavimas, iki Molëtø miesto 6 km. Puiki vieta statyboms. Tel Parduodu ðieno rinktuvà. Tel PJAUNAME pavojingai auganèius medþius. GENIME ðakas. TVARKOME aplinkà, miðkà, pakrantes. Tel PAVOJINGØ MEDÞIØ PJOVI- MAS, GENËJIMAS. SKLYPØ VA- LYMAS. Tel , el.p. greblysirbebras@gmail.com UAB Tinedra SKARDOS LANKSTINIØ GAMYBA. SKARDINIMO DARBAI. Statybininkø g. 8, Molëtai, Tel , el.p.: tinedra@inbox.lt Stogø dengimas, terasø montavimas, karkasiniø pastatø statyba, kiti darbai ið apdailinës medienos. Tel GRINDØ BETONAVIMAS, PARUOÐIAMIEJI DARBAI. EKSKAVATORIAUS- KRAUTU- VO NUOMA. Tel REMONTUOJA skalbimo maðinas, ðaldytuvus. Atvyksta. Tel Leonas

"Vilnis" 2018

Vilnis 2018 Molëtø kraðto laikraðtis LEIDÞIAMAS NUO 1951 M. KOVO 21 D. www.vilnis.lt 9 7 7 1 6 4 8 4 0 9 0 1 2 2019 m. geguþës 28 d., antradienis Nr. 41 (8213) Kaina - 0,50 Eur Iðrinktasis Lietuvos prezidentas GITANAS

Detaliau

Pagrindiniai ženklų lapai_8vnt.cdr

Pagrindiniai ženklų lapai_8vnt.cdr 1 klasë 310 Pësèiøjø eismas draudþiamas Draudþiamasis Draudþiama pëstiesiems judëti ta kelio puse, kurioje pastatytas þenklas 412 Pësèiøjø takas Nukreipiamasis Takas skirtas tik pëstiesiems. Kai takas

Detaliau

"Vilnis" 2017

Vilnis 2017 Molëtø 2017 m. geguþës 23 d., antradienis Nr. 40 (8013) Kaina - 0,45 Eur Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. kraðto laikraðtis www.vilnis.lt Prie á stalèiø sugulusiø kaimo turizmo verslo ambicijø...

Detaliau

Mazasis_ indd

Mazasis_ indd PAGRINDINIAI BANKØ VEIKLOS RODIKLIAI 2007/4 Sutartiniai þenklai Reiðkinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo 0,0 Rodiklis maþesnis negu nurodyti matavimo vienetai... Nëra duomenø, nors reiðkinys

Detaliau

"Vilnis" 2018

Vilnis 2018 Molëtø kraðto laikraðtis LEIDÞIAMAS NUO 1951 M. KOVO 21 D. www.vilnis.lt ISSN 1648-4096 9 7 7 1 6 4 8 4 0 9 0 1 2 2019 m. vasario 12 d., antradienis Nr. 12 (8184) Kaina - 0,50 Eur Planuojama parama senø

Detaliau

"Vilnis" 2018

Vilnis 2018 Molëtø kraðto laikraðtis LEIDÞIAMAS NUO 1951 M. KOVO 21 D. www.vilnis.lt ISSN 1648-4096 9 7 7 1 6 4 8 4 0 9 0 1 2 2018 m. geguþës 15 d., antradienis Nr. 35 (8109) Kaina - 0,50 Eur Naujame daugiabuèiø modernizavimo

Detaliau

2011 kovo 25 d.

2011 kovo 25 d. Molëtø Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. Ðeðiasdeðimt pirmieji leidimo metai Politinis ðtilis apgaulingas Beveik prieð dvi savaites pasiraðytas rajono politikø susitarimas dël koalicijos sudarymo

Detaliau

2011 rugpjucio 23 d.

2011 rugpjucio 23 d. Molëtø Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. Ðeðiasdeðimt pirmieji leidimo metai ISSN 1648-4096 9 7 7 1 6 4 8 4 0 9 0 1 2 kraðto laikraðtis 2011 m. rugpjûèio 23 d., antradienis Nr. 66 (7434) AR

Detaliau

Nr. 29 balamdzio 12 d

Nr. 29 balamdzio 12 d Molëtø 2015 m. gruodþio 8 d., antradienis Nr. 97 (7869) Kaina - 0,35 Eur Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. kraðto laikraðtis www.vilnis.lt Atveþtinë ministrës þinia kiauliø augintojus pamalonino,

Detaliau

"Vilnis" 2018

Vilnis 2018 Molëtø kraðto laikraðtis LEIDÞIAMAS NUO 1951 M. KOVO 21 D. www.vilnis.lt 2019 m. geguþës 10 d., penktadienis Nr. 36 (8208) Kaina - 0,50 Eur Investicijas Molëtuose pristabdþiusi ámonë Juodeliai paskelbta

Detaliau

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rinkimų 2013 m. gegužės 9 d. įvykusiame Draudimo brokerių

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Nr. 29 balamdzio 12 d

Nr. 29 balamdzio 12 d Molëtø 2015 m. spalio 16 d., penktadienis Nr. 82 (7854) Kaina - 0,35 Eur Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. kraðto laikraðtis www.vilnis.lt Tarp nominantø - ir Molëtø savivaldybë Praëjusià savaitæ

Detaliau

Viesasis_22_tirazui.p65

Viesasis_22_tirazui.p65 ISSN 1648-2603 VIEÐOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS 2007. Nr. 22. Vaikø dienos centrø administravimo ir vertinimo problemiškumas Irena Sipoviè Vilniaus apskrities valstybinës mokesèiø inspekcijos Vilniaus

Detaliau

"Vilnis" 2017

Vilnis 2017 Molëtø 2017 m. lapkrièio 24 d., penktadienis Nr. 92 (8065) Kaina - 0,45 Eur Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. Viliamasi, kad ði þiema leis darbuotis miðkininkams Dideliø nuostoliø dël lietingø

Detaliau

Nr. 29 balamdzio 12 d

Nr. 29 balamdzio 12 d Molëtø Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. Keliø apþiûra Praëjusià savaitæ buvo vykdoma kasmetinë pavasarinë Molëtø rajono keliø tarnybos priþiûrimø keliø apþiûra. Jà vykdë Lietuvos automobiliø

Detaliau

2011 kovo 4 d.

2011 kovo 4 d. Molëtø Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. Ðeðiasdeðimtieji leidimo metai Porinkiminës dëlionës Jolanta VALENTINAVIÈIENË Sekmadiená iðsirinkome rajono valdþià. Atiduodami savo balsus, tikëjome,

Detaliau

Vandentvarka 18.p65

Vandentvarka 18.p65 LIETUVOS VANDENS TIEKËJØ ASOCIACIJOS INFORMACINIS LEIDINYS Nr. 18 2004 KOVAS LVTA 2002-2003 M. VEIKLOS ATASKAITA I. LIETUVOS VANDENTV ANDENTVARKOS ARKOS ÛKIS: DABARTINË BÛKLË IR SPRÆSTINI KLAUSIMAI LVTA

Detaliau

ISSN DARBO BIRÞOS NAUJIENOS LIETUVOS DARBO BIRÞOS INFORMACINIS BIULETENIS 2005 m. Nr.1(85) 2005 metø darbo rinkos prognozë: numatomos teig

ISSN DARBO BIRÞOS NAUJIENOS LIETUVOS DARBO BIRÞOS INFORMACINIS BIULETENIS 2005 m. Nr.1(85) 2005 metø darbo rinkos prognozë: numatomos teig ISSN 1392-6756 1 DARBO BIRÞOS NAUJIENOS LIETUVOS DARBO BIRÞOS INFORMACINIS BIULETENIS 2005 m. Nr.1(85) 2005 metø darbo rinkos prognozë: numatomos teigiamos tendencijos LDB 2005 m. veiksmø programa 2 Darbo

Detaliau

2012 geguzes 25 d.

2012 geguzes 25 d. Molëtø Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. kraðto laikraðtis 2012 metai geguþës 25 d., penktadienis Nr. 41 (7511) Kaina - 1,20 Lt Abonentø uþkastiems vamzdynams paieðkos - reikiamø taisykliø tvirtinimas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

"Vilnis" 2018

Vilnis 2018 Molëtø kraðto laikraðtis LEIDÞIAMAS NUO 1951 M. KOVO 21 D. www.vilnis.lt Skelbiamas turto ir pajamø deklaravimo startas Panevëþio apskrities valstybinë mokesèiø inspekcija informavo, kad Elektroninio deklaravimo

Detaliau

DARBOTVARKĖ

DARBOTVARKĖ VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 2019 m. rugpjūčio 27 d. (ANTRADIENIS) posėdžio Nr. 6 d a r b o t v a r k ė Eil. Nr. Proj. reg. Nr. Reg. data Pagrindinio komiteto pavadinimas SPRENDIMO PROJEKTO PAVADINIMAS

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

2013 rugpjucio 13 d.

2013 rugpjucio 13 d. Molëtø Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. kraðto laikraðtis 2013 metai rugpjûèio 23 d., penktadienis Nr. 67 (7638) Kaina - 1,20 Lt Konkurencijos tarybos akiratyje - Molëtø savivaldybës sprendimas

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

"Vilnis" 2017

Vilnis 2017 Molëtø 2017 m. lapkrièio 3 d., penktadienis Nr. 86 (8059) Kaina - 0,45 Eur Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. kraðto laikraðtis www.vilnis.lt Vilnyje su Seimo nariu apie tai, su kuo provincijoje

Detaliau

LASF tarybos protokolas nr israsas

LASF tarybos protokolas nr israsas Lietuvos automobilių sporto federacija Išrašas LASF Tarybos posėdžio PROTOKOLAS Nr. 2012-16 2012.11.06 LASF Tarybos posėdis pradėtas 2012.11.06 d. 16.00 val. Lietuvos automobilių sporto federacijoje, Draugystės

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

untitled

untitled 2016 m. balandþio 5 d., antradienis Su priedu Sveika ðeima ISSN 1648-2018 ÐILUTËS RAJONO IR PAGËGIØ SAVIVALDYBËS NEPRIKLAUSOMAS LAIKRAÐTIS. Nr. 24 (2079) 2016 m. balandþio 5 d., antradienis www.silokarcema.lt

Detaliau

Nr. 29 balamdzio 12 d

Nr. 29 balamdzio 12 d Molëtø 2015 m. kovo 6 d., penktadienis Nr. 19 (7791) Kaina - 0,35 Eur; 1,20 Lt Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. kraðto laikraðtis www.vilnis.lt Porinkiminëse dëlionëse oficialiø þiniø nëra

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

untitled

untitled ISSN 1648-0392 Laikraðtis Prienø rajono ir Birðtono kraðto þmonëms Nacionalinës rajonø ir miestø laikraðèiø leidëjø asociacijos narys Nr. 84 (10142) * 2018 m. lapkrièio 10 d., ðeðtadienis Ðiandien mënulio

Detaliau

"Vilnis" 2018

Vilnis 2018 Molëtø kraðto laikraðtis LEIDÞIAMAS NUO 1951 M. KOVO 21 D. www.vilnis.lt ISSN 1648-4096 9 7 7 1 6 4 8 4 0 9 0 1 2 2019 m. vasario 5 d., antradienis Nr. 10 (8182) Kaina - 0,50 Eur Molëtai 7 nuo... galo

Detaliau

"Vilnis" 2018

Vilnis 2018 Molëtø kraðto laikraðtis LEIDÞIAMAS NUO 1951 M. KOVO 21 D. www.vilnis.lt PO GAISRINGO SAVAITGALIO PROTOKOLAI. Po gaisringo praëjusio savaitgalio, kuomet kilo 12 gaisrø, o ið jø - 11 atvirose teritorijose,

Detaliau

untitled

untitled 2015 m. rugsëjo 18 d., penktadienis Su priedu ISSN 1648-2018 Nr. 70 (2027) 4 p. Degutiðkiai pasiprieðino Jaunimo socializacijos centro steigimui 2015 m. rugsëjo 18 d., penktadienis 600 Eur pabëgëliams

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

ataskaita_visa

ataskaita_visa 1 Vaikø linija tai tarnyba, teikianti psichologinæ pagalbà visos Lietuvos vaikams ir paaugliams telefonu, laiðkais ir internetu. Vaikai ir paaugliai gali kreiptis á Vaikø linijà dël ávairiø jiems iðkilusiø

Detaliau

untitled

untitled ISSN 1648-0392 Laikraðtis Prienø rajono ir Birðtono kraðto þmonëms Nacionalinës rajonø ir miestø laikraðèiø leidëjø asociacijos narys Nr. 44 (10199) * 2019 m. birþelio 12 d., treèiadienis Kaina 0,45 Eur

Detaliau

Nr

Nr Molëtø kraðto laikraðtis Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. S. Nëries g. 16, Molëtai Tel./faks. 51474, el.p. info@vilnis.lt Steigëjas ir leidëjas - UAB Molëtø Vilnis 2010 m. kovo 19 d., penktadienis

Detaliau

Nr. 29 balamdzio 12 d

Nr. 29 balamdzio 12 d Molëtø Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. Aptarti aktualûs medicinos klausimai VðÁ "Molëtø ligoninë" direktorë L. Daukienë praëjusá pirmadiená susitiko su Panevëþio teritoriniø ligoniø kasø (TLK)

Detaliau

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto

Detaliau

Matulaièio Respublika Parapijos socialiniø veiklø laikraðtis N m. Geguþë <...> Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdëdamas savo kalba juos kalb

Matulaièio Respublika Parapijos socialiniø veiklø laikraðtis N m. Geguþë <...> Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdëdamas savo kalba juos kalb Parapijos socialiniø veiklø laikraðtis N 18-2015 m. Geguþë Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdëdamas savo kalba juos kalbant. Lyg nesavi ir nustëræ jie klausinëjo: Argi va ðitie kalbantys nëra galilëjieèiai?

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Opozicijos ataskaita_DRAFT

Opozicijos ataskaita_DRAFT MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS TS-LKD FRAKCIJOS ATASKAITA VALDAS PILECKAS Marijampolės savivaldybės tarybos TS-LKD frakcijos seniūnas Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto narys Antikorupcijos

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGINIMO ATLIKĖJAMS IR FONOGRAMŲ GAMINTOJAMS PASKIRSTYMO

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Nr

Nr Molëtø kraðto laikraðtis Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. S. Nëries g. 16, Molëtai Tel./faks. 51474, el.p. info@vilnis.lt Steigëjas ir leidëjas - UAB Molëtø Vilnis ISSN 1648-4096 2009 m. kovo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ERASMUS+ programa: Tarptautinis studentų biuras Erasmus+ informacinė diena 2014 m. rugsėjo 18 d. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį

Detaliau

g1109_4.pmd

g1109_4.pmd ISSN 1648-0392 Laikraðtis Prienø rajono ir Birðtono kraðto þmonëms Nacionalinës rajonø ir miestø laikraðèiø leidëjø asociacijos narys Nr. 87 (9946) * 2016 m. lapkrièio 9 d., treèiadienis Ðiandien mënulio

Detaliau

Mano metodas-08_04.p65

Mano metodas-08_04.p65 2008 02 20 Nr.8 Informacinio leidinio Ðvietimo naujienos Nr.4(259) priedas 2008 02 20 Ugdant brandþià asmenybæ Nr.8 Ið tylos á ðirdá ið ðirdies á þmogø Bendruomenës santykiø vertybës Mokyklos vadovas kaitos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

2014 m. liepos 1 d., antradienis Su priedu Sveika ðeima ISSN Nr. 49 (1907) ÐILUTËS RAJONO IR PAGËGIØ SAVIVALDYBËS NEPRIKLAUSOMAS LAIKRAÐTIS.

2014 m. liepos 1 d., antradienis Su priedu Sveika ðeima ISSN Nr. 49 (1907) ÐILUTËS RAJONO IR PAGËGIØ SAVIVALDYBËS NEPRIKLAUSOMAS LAIKRAÐTIS. 2014 m. liepos 1 d., antradienis Su priedu Sveika ðeima ISSN 1648-2018 Nr. 49 (1907) ÐILUTËS RAJONO IR PAGËGIØ SAVIVALDYBËS NEPRIKLAUSOMAS LAIKRAÐTIS. 2014 m. liepos 1 d., antradienis Kaina - 1,50 Lt Turgaus

Detaliau

"Vilnis" 2017

Vilnis 2017 Molëtø kraðto laikraðtis 2017 m. lapkrièio 7 d., antradienis Nr. 87 (8060) Kaina - 0,45 Eur Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. Lapkrièio mënesá vairuotojø laukia ne vienas reidas Lietuvos keliø

Detaliau

2012 spalio 19 d.

2012 spalio 19 d. Molëtø Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. kraðto laikraðtis 2012 metai spalio 19 d., penktadienis Nr. 82 (7552) Kaina - 1,20 Lt Dubingiuose privaèiomis lëðomis pradëta statyti Ðv.Jurgio Kankinio

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

VŠĮ ŽALIASIS TAŠKAS Licencijos Nr VšĮ Žaliasis taškas ataskaitos apie veiklos organizavimo plano vykdymą 2012 metais PATIKSLINTA Priedas 2 PATI

VŠĮ ŽALIASIS TAŠKAS Licencijos Nr VšĮ Žaliasis taškas ataskaitos apie veiklos organizavimo plano vykdymą 2012 metais PATIKSLINTA Priedas 2 PATI VŠĮ ŽALIASIS TAŠKAS Licencijos Nr.000001 VšĮ Žaliasis taškas ataskaitos apie veiklos organizavimo plano vykdymą 2012 metais PATIKSLINTA Priedas 2 PATIKSLINTA INFORMACIJA APIE VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO

Detaliau

Mz02.p65

Mz02.p65 LIETUVOS AKLØJØ IR SILPNAREGIØ SÀJUNGOS MËNESINIS ÞURNALAS MÛSØþodis 2017 2 (698) Leidþiamas nuo 1959 m. sausio mën. TURINYS 1 LASS CENTRO TARYBOJE 1 A.VALENTA NAUJOVËS, KURIAS PRAVARTU ÞINOTI 4 AR MUMS

Detaliau

Nr. 29 balamdzio 12 d

Nr. 29 balamdzio 12 d Molëtø Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. Mieþoniø kelio problemos - ministrui ant stalo Antradiená rajono meras Stasys Þvinys lankësi sisisiekimo ministerijoje, kur susitiko su ministru R. Sinkevièiumi

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

untitled

untitled 2015 m. liepos 9 d., ketvirtadienis Su priedu ISSN 1648-2018 Nr. 50 (2007) 4 p. Penki klausimai nepatekusiems á Ðilutës rajono savivaldybës tarybà 2015 m. liepos 9 d., ketvirtadienis Kiemai Ðilutëje XXI

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

Nr. 29 balamdzio 12 d

Nr. 29 balamdzio 12 d Molëtø 2015 m. liepos 7 d., antradienis Nr. 53 (7825) Kaina - 0,35 Eur; 1,20 Lt Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. kraðto laikraðtis www.vilnis.lt Greta kompostavimo dëþiø perspektyvoje statysime

Detaliau

Juozo Erlicko patarimas tiems, kurie visiems siûlo nebijoti iððûkiø - kvaili iðbando save, o protingi kitus. Nr. 22 (1226) 2019 m. geguþës 31 d. PENKT

Juozo Erlicko patarimas tiems, kurie visiems siûlo nebijoti iððûkiø - kvaili iðbando save, o protingi kitus. Nr. 22 (1226) 2019 m. geguþës 31 d. PENKT Juozo Erlicko patarimas tiems, kurie visiems siûlo nebijoti iððûkiø - kvaili iðbando save, o protingi kitus. Nr. 22 (1226) 2019 m. geguþës 31 d. PENKTADIENIS www.mlaikas.lt Kaina 0,70 Eur NUSIKALTIMØ BANGA

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Invaldos LT pristatymas birzoje

Microsoft PowerPoint - Invaldos LT pristatymas birzoje AB Invalda LT raida orientuota į vertės kūrimą 2014 m. birželio 3 d. Listinguojamų bendrovių vadovų susitikimas su investuotojais Klausimai, į kuriuos atsakysime šioje prezentacijoje 1. Kas yra Invalda

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Microsoft Word _Teiseju komiteto protokolas

Microsoft Word _Teiseju komiteto protokolas Lietuvos automobilių sporto federacija LASF Teisėjų komiteto posėdžio, PROTOKOLAS Nr.2014-01 2014-07-11 LASF teisėjų komiteto posėdis pradėtas 2014-07-11 d. 18:00 val. Lietuvos automobilių sporto federacijoje,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Tremt11

Tremt11 LIETUVOS POLITINIØ KALINIØ IR TREMTINIØ SÀJUNGOS SAVAITRAÐTIS Trisdeðimtieji leidybos metai. Eina nuo 1988 m. spalio 28 d. www. lpkts.lt Specialusis sàskrydþio Su Lietuva ðirdy numeris Rugpjûèio 4-àjà

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

mlaikas30(1-5).pmd

mlaikas30(1-5).pmd ISSN 1648-7087 Nr. 30 (974) 2014 m. liepos 25 d. PENKTADIENIS www.musulaikas.com Kaina 2,00 Lt (0,58 EUR) Jurbarko miestà puoðia didþiosios verslo ámonës Ðiame numeryje 2 psl. Þaidimø aikðtelëms tvarkyti

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas Švietimo programos priemonių aprašymas (skaitinė reikšmė) 1. Nuolat atnaujinama informacija internetiniame puslapyje www.zaliasistaskas.lt apie pakuočių atliekų rūšiavimo svarbą. Tęstinė priemonė Organizacijos

Detaliau

Nr. 29 balamdzio 12 d

Nr. 29 balamdzio 12 d Molëtø Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. Policijos savaitë Sàlyginë ramybë keliuose, bet ne ðeimose... KELIUOSE - ÞVËRYS. Kaip informavo Vieðosios policijos skyriaus Keliø policijos poskyrio

Detaliau

V.Jonusio_veiklos programa_2

V.Jonusio_veiklos programa_2 Kandidato į Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentus LASF veiklos programa 2011-2014 metams Vilnius 2011 m. kovo 21 d. LASF veiklos programa 2011-2014 Tarptautin s automobilių federacijos (FIA)

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

2018 kalendorius 11 22

2018 kalendorius 11 22 2018 m. Lietuvos šaškių sporto varžybų kalendorius (2017 12 01) Varžybų Dalyviai 2018 m Pavadinimas Vykdymo vieta (bazė) Sportininkų amžius Iš viso dalyvių skaičius Lietuvoje vykdomo se varžybose Lietuvos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau