NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS ISV ADA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS ISV ADA"

Transkriptas

1 LAUDITAS BUHALTERINES PASLAUGOS fr AUDITAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS ISV ADA VsI FUTBOLO AKADEMIJOS DALININKAMS S. Daukant g. 23, Siauliai "SIAULIAI" LIETUVOS FUTBOLO FEDERAClJOS LICENCIJA VIMO SKYRIUI Stadin g.2, Vilnius Numne Mes atlikme VsI Futbl akademijs "Siauliai" (tliau - [staigs) finansiniu ataskaitu, kurias sudar 2019 m. grudzi 31 d. finansines bukles ataskaita, veikls rezultatu ataskaita, grynj turt pkyciu ataskaita, pinigu srautu ataskaita bei aiskinamasis rastas, [skaitant reiksmingu apskaits metdu santrauka, audita, Musu numne, pridets finansines ataskaits visais reiksmingais ativilgiais teisingai pateikia VS! Futbl akademija "Siau!iai" 2019 m. grudii 31 d. finansine padeti ir tq dienq pasibaigusi laiktarpi finansinius veikls rezultatus ir pinigu srautus pagal Viesj sektriaus apskails ir finansines atskaitmybes standartus (VSAFAS) bei 2019 m. lapkrici 21 d. Lietuvs futbl federacijs Nepaprastuju atveju kmitet sprendimu patvirtintas Klubu licencijavim taisykles. Pagrindas numnei pareiksti Audita atlikme pagal tarptautinius audit standartus (tliau - TAS). Miisu atsakmybe pagal sius standartus issamiai apibudinta sics isvads skyriuje.auditriaus atsakrnybe ut finansiniu ataskaitu audita". Mes esame nepriklausmi nu [staigs pagal Tarptautiniu buhalteriu etiks standartu valdybs isleista Buhalteriu prfesinalu etiks kdeksa (tliau - TBESV kdeksas) ir Lietuvs Respubliks finansiniu ataskaitu audita istatym reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvs Respublikje. Mes taip pat laikrnes kitu etiks reikalavimu, susijusiu su Lietuvs Respubliks audita istatymu ir TBESV kdeksu. Mes tikime, kad musu surinkti audita irdymai yra pakankami ir tinkami milsu numnei pagristi. Kita infrmacija Kita infrmacija sudar infrrnacija, pateikta [staigs metineje veikls ataskaitje, taciau ji neapima finansiniu ataskaitu ir musu auditriaus isvads apie jas. Vadvybe yra atsakinga uz kits infrmacijs pateikima. MUS4 numne apie finansines ataskaitas neapima kits infrmacijs ir mes nepateikiame jkis frms uztikrinim isvads apie ja, isskyrus kaip nurdyta tliau. Atliekant finansiniu ataskaitu audita, musu atsakmybe yra perskaityti kita infrmacija ir apsvarstyti, ar yra reiksmingu neatitikirnu infrmacijai, pateiktai finansinese ataskaitse, arba miisu zinims, pagristms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reiksmingai iskraipyta. Jeigu remdarniesi atliktu darbu pastebime reiksminga kits infrrnacijs iskraipyma, mes turime atskleisti si fakta. Mes neturime su tu susijusiu pastebejimu. UAB.Lauditas" Dvar g. 112, r LT Siauliai Lietuva [mues kdas PVM kdas LT-I A/S LT AB DNB bankas el.p. tel.: (8-687)70701 tel/fax; (8-700)05012

2 LAUDITAS BUHALTE~S PASLAUGOS IRAUDITAS Mes taip pat privalme [vertinti, ar VsI Futbl akademijs "Siauliai" metineje veikls ataskaitje pateikta finansine infrmacija atitinka tq paciu finansiniu metu finansines ataskaitas bei ar metine veikls ataskaita buv parengta laikantis taikmu teisiniu reikalavimu. MUSll nurnne, pagrista finansiniu ataskaitu audit metu atliktu darbu, pagal lapkrici 21 d. Lietuvs futbl federacijs Nepaprastuju atveju kmitet sprendimu patvirtintas Klubu licencijavim taisykles visais reiksmingais atzvilgiais: [staigs metineje veikls ataskaitje pateikti finansiniai dumenys atitinka tu paciu finansiniu metu finansiniu ataskaitu dumenis. Vadvybes ir uz valdyma atsakingu asmenu atsakmybe uz finansines ataskaitas Vadvybe yra atsakinga uz siu finansiniu ataskaitu parengima ir teisinga pateikirna pagal versl apskaits standartus ir tkia vidaus kntrle, kkia, vadvybes numne, yra butina finansinerns ataskaitms parengti be reiksmingu iskraipyrnu del apgaules ar klaids. Rengdama finansines ataskaitas vadvybe prival ivertinti [staigs gebejima testi veikla ir atskleisti (jei biitina) dalykus, susijusius su veikls testinumu ir veikls testinurn apskaits princip taikymu, isskyrus tus atvejus, kai vadvybe ketina likviduti [staigs ar nutraukti veikla arba neturi kitu realiu alternatyvu, tik taip pasielgti. Uz valdyma atsakingi asmenys prival priziureti [staigs finansiniu ataskaitu rengim prcesa. Auditriaus atsakmybe uz finansiniq ataskaitq audita Musu tikslas yra gauti pakankama uztikrinima del t, ar finansines ataskaits kaip visuma nera reiksmingai iskraipyts del apgaules ar kjaids, ir isleisti auditriaus isvada, kurije pateikiama musu numne. Pakankamas uztikrinimas - tai aukst lygi uztikrinimas, 0 ne garantija, kad reiksminga iskraipyrna, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per audita, kuris atliekamas pagaj TAS. Iskraipymai, kurie gali atsirasti del apgaules ar kjaids, laikrni reiksmingais, jeigu galima pagristai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali tureti dideles itaks varttju eknminiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinemis ataskaitmis. Atlikdami audita pagal TAS, vis audit metu priememe prfesinius sprendimus ir laikemes prfesini skepticizm princip. Mes taip pat: Nustateme ir ivertinme finansiniu ataskaitu reiksming iskraipym del apgaules arba klaidu rizika, suplanavme ir atlikme prceduras kaip atsaka i tkia rizika ir surinkme pakankarnu tinkamu audita irdymu musu numnei pagristi. Reiksming iskraipym del apgaules neaptikim rizika yra didesne nei reiksming iskraipym del klaidu neaptikim rizika, nes apgaule gali biiti sukciavimas, klastjimas, tycinis praleidimas, klaidingas aiskinirnas arba vidaus kntrliu nepaisymas. Supratme su auditu susijusias vidaus kntrles, kad galetume suplanuti knkrecimis aplinkybemis tinkamas audit prcediiras, 0 ne tam, kad galetume pareiksti numne apie Istaigs vidaus kntrles veiksminguma, [vertinme taikmu apskaits metdu tinkamuma ir vadvybes atliktu apskaitiniu vertinimu bei su jais susijusiu atskleidimu pagristuma. Padareme isvada del taikm veikls testinum apskaits princip tinkamurn ir del t, ar, remiantis surinktais irdymaia, egzistuja su ivykiais ar salygrnis susijes reiksmingas neapibreztumas, del kuri gali kilti reiksmingu abejniu del [staigs gebejim testi veikla. UAB.Lauditas" Dvar g. 112,, LT Siauliai Lietuva [rnnes kdas PVM kdas LT-I AJS LT AB DNB bankas el.p. tel.: (8-687)70701 tel/fax; (8-700)05012

3 ~ LAUDITAS BUHALTERINES PASLAUGOS IRAUDITAS Jeigu padarme isvada, kad tks reiksmingas neapibreztumas egzistuja, auditriaus isvadje privalme atkreipti demesi i susijusius atskleidimus finansinese ataskaitse arba, jeigu tkiu atskleidimu nepakanka, turime mdifikuti sav nurnne, Musu isvads pagrists audit irdymais, kurius surinkme iki auditriaus isvads dats. Taciau, busimi ivykiai ar salygs gali lemti, kad [staiga negales tliau testi sav veikls. [vertinme bendra finansiniu ataskaitu pateikima, struktura ir turin], [skaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinese ataskaitse pateikti pagrindziantys sandriai if ivykiai taip, kad atitiktu teising pateikim kncepcija, Mes, be visu kitu dalyku, privalme infrrnuti uz valdyrna atsakingus asmenis apie audit apimti ir atlikim laika bei reiksmingus audit pastebejimus, [skaitant svarbius vidaus kntrles trukumus, kurius nustateme audit metu. t' Dvar 112 g., Siauliai UAB "Lauditas" Audit irnnes pazyrnejim Nr m. sausi 31d. da f Auditre Laima Gerikiene Auditriaus pazymejim Nr UAB "Lauditas" Dvar g. 112,, LT ~iauliai Lietuva [mnes kdas PVM kdas LT-I AJS LT8040J AB DNB bankas ej.p. tel.: (8-687)70701 tel/fax; (8-700)05012

4 1I?sJ LAUDITAS BUHAL TERINES PASLAUGOS LRAUDITAS AUDITO ATASKAITA VsI Futbl akademija "Siauliai" S. Daukant g. 23, Siauliai LFF Licencijavim skyriui Stadin g. 2, Vilnius I. IZANGINE DALIS Vadvaudamiesi 2019 m. grudzi 5 d. sutartimi mes atlikme cia pridedamu VsI Futbl akademija "Siauliai" finansiniu ataskaitu rinkini, kuri sudar 2019 m. grudzi 31 d finansines bukles ataskaita, tada pasibaigusiu metu veikls rezultatu ataskaita, grynj turt pkyciu ataskaita, pinigu srautu ataskaita bei aiskinamasis rastas, audita. VsI Futbl akademija "Siauliai" finansines ataskaits parengts pagal Lietuvs Respublikje galijancius teises aktus, reglamentujancius buhalterine apskaita ir finansiniu ataskaitu rinkini sudaryma bei Viesj sektriaus apskaits ir finansines atskaitmybes standartus (tliau - VSAF AS). VsI futbl akademija "Siauliai" (tliau - Futbl akademija) yra ribts civilines atsakmybes viesasis juridinis asmu, kuris sav veiklje vadvaujasi [staigs istatais, Lietuvs Respubliks civiliniu kdeksu, Lietuvs Respubliks viesuju istaigu istatymu, kitais Lietuvs Respubliks istatymais ir kitais teises aktais. Futbl akademija juridiniu asmenu registre iregistruta 2017 m. lapkrici 28 d. Futbl akademijs pagrindine paskirtis - rengti sprtininkus ir vykdyti kit'! sprt veikla. Futbl akademijs tipas - sprtininku ugdym centras. Futbl akademijs tikslas - tenkinti viesusius interesus vykdant visumenei naudinga veikla. Siekdama sav tikslu, Futbl akademija vykde sprtine veikla pagal pletjama futbl sprt prfili, rganizav vaiku, jauniu, jaunim ir suaugusiu sprtininku sprtini rengima (isskyrus prfesinalu sprtininku rengima). Tikrinamuju laiktarpiu direktres pareigas vykde Reda Mckiene; Vyr. buhalteres pareigas vykde- Jurgita Safranauskiene. II. NEPRIKLAUSOMUMAS Mes patvirtiname, kad teises aktu nustatyta audita atliekantis auditrius ir audit imne yra nepriklausmi nu [staigs pagal Tarptautiniu buhalteriu etiks standartu valdybs isleista "Buhalteriq prfesinalu etiks kdeksa" (tliau - TBESV kdeksas) ir Lietuvs RespubJiks finansiniu ataskaitu audit istatym reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvs Respublikje, ir laikesi kitq etiks reikalavimu, susijusiu su Lietuvs RespubLiks finansiniu ataskaitu audit istatymu ir TBESV kdeksu. UAB.Lauditas'' Dvar g. 112,, LT SjauLiai Lietuva [mues kdas PVM kdas LT-J A/S LT AB DNB bankas el.p. tel.: (8-687)7070 J tel/fax; (8-700)05012

5 III. AUDITO APIMTIS Audit ataskaitje yra pateikti tik tie reiksmingi dalykai, kurius pastebejrne audit metu, ir aptariami audit metu nustatyti [staigs valdymui ar prieziurai svarbus dalykai. Planujant ir atliekant finansiniu ataskaitu audita nera siekiarna nustatyti visus [staigs valdymui ar prieziurai svarbius dalykus, tdd audit metu paprastai nenustatmi visi tkie dalykai. Auditujam 2019 m. grudzi 31 d. finansiniu ataskaitu rinkini sudetis: Finansines bukles ataskaita; Veikls rezultatu ataskaita; Grynj turt pkyciu ataskaita; Pinigu srautu ataskaita; Aiskinamasis rastas. Mes taip pat ivertinme ar VsI Futbl akademija "Siauliai" veikls ataskaitje pateikta finansine infrmacija atitinka tu paciu metu finansiniu ataskaitu dumenis ir buv parengta laikantis taikmu teisiniu reikalavimu. IV. AUDITO ATASKAITOS NAUDOJIMO APRIBOJIMAS Si audit ataskaita skiriama isskirtinai VsI Futbl akademijs "Siauliai" naudjimui ir negali biiti naudjama kitiems tikslams. Si ataskaita negali bilti pateikta jkiai treciai saliai be isankstini rasytini DAB.Lauditas" sutikim, isskyrus Lietuvs Respubliks jstatymuse nustatytus privalmus audit ataskaits pateikirn atvejus. V. AUDITO ATLIKIMO METODIKA, APIMTIS IR LAlKAS Auditas buv atliktas vadvaujantis esama praktika, Tarptautiniais audit standartais, LR Finansiniu ataskaitu audit istatymu ir kitais teises aktais, reglamentujanciais audit'} bei auditriu darb'}. Tarptautiniai audit standartai reikalauja, kad mes Iaikytumemes etiks reikalavimu ir planutume bei atliktume audit'} taip, kad gautume pakankama uztikrinima, jg finansiniu ataskaitu rinkinyje nera reiksmingu infrmacijs iskraipyrnu. Audit metu buv atlikts prcedurs, siekiant surinkti audit irdyrnus, patvirtinancius finansiniu ataskaitu swnas ir ju atskleidimus. Planavme ir derinme kntrles ir finansines infrmacijs patikrinim testus tam, kad gautwne pakankamus it tinkamus irdymus, pagrindziancius finansiniq ataskaitu tvirtinimus. Audit metu buv ivertinti taikyti apskaits principai bei vadvybes atlikti reiksrningi ivertinimai, taip pat bendras finansiniu ataskaitu pateikimas pagal nustatyta tvarka. Audit apirnties apribjimu is [staigs vadvybes puses ir nesutarimu su vadvybe nebuv. VI. AUDITORES ISVADOS APRASYMAS Audit, atliekam pagal Tarptautinius standartus auditui (TSA), tikslas yra igalinti auditry pareiksti numne apie tai, ar finansines ataskaits visais reiksmingais atzvilgiais teisingai pard auditujams [staigs finansine infrmacija, atsizvelgiant j taikma finansiniu ataskaitu sudarym tvarka ir tai, kad auditujams [staigs vadvybe prisieme atsakmybe uz sj finansiniu ataskaitu rinkini. Auditres pareiga yra nustatyti, ar finansinems ataskaitms rengti vadvybes naudta finansiniu ataskaitu sudarym tvarka yra tinkama. Miisu numne, VsI Futbl akademija "Siauliai" finansines ataskaits, sudaryts 2019 m. grudzi 31 d. tikrai ir teisingai atspindi [staigs finansine bukle ir finansinius rezultatus bei pinigu srautus, tdd pateikiama besalygine audit isvada, VII. FINANSINES ATASKAITOS IR PASIUL YMAI ru TOBULINIMUI VsI Futbl akademija "Siauliai" finansines ataskaits sudarms taikant finansiniu ataskaitu sudarym tvarka, kuri laikma tinkama bendrsis paskirties finansinems ataskaitms parengti ir kuri atitinka Lietuvs Respublikje buhalterine apskaita ir finansiniu ataskaitu sudaryrna UAB.Lauditas" Dvar g. 112,, LT Siauliai Lietuva Imnes kdas PVM kdas LT A/S LT J0528 AB ONB bankas el.p. tel.: (8-687)70701 tel/fax; (8-700)05012

6 reglamentujanciu teises aktu bei VSAF A standartu reikalavimus. Numnes sufrmavimui apie tai, ar finansines ataskaits tikrai ir teisingai atspindi finansine infrmacija pagal taikma finansiniu ataskaitu sudarym tvarka, apima ivertinima, ar finansines ataskaits yra parengts ir pateikts pagal tam tikrms Iikiniu peraciju grupems, saskaitu likuciams ir atskleidimams taikmus specifinius finansiniu ataskaitu sudarym tvarks reikalavimus. Vertinant finansiniu ataskaitu sudarym tvarka svarstma: ar [staigs pasirinkta ir taikma apskaits plitika atitinka finansiniu ataskaitu sudarym tvarka, ar vadvybes atlikti apskaitiniai ivertinimai yra pagristi esammis aplinkybemis, ar finansinese ataskaitse pateikta infrmacija yra tinkama, patikima, palyginama ir suprantama, ar infrmacija finansinese ataskaitse yra pakankamai atskleista ir suprantama finansiniu ataskaitu varttjams. Audit pabaigje apsvarsteme [staigs finansiniu ataskaitu bendra pateikima, struktura ir turin], [skaitant pastabas apie atskleidimus, kad visais reiksrningais atzvilgiais teisingai pardytu finansiniu ataskaitu infrmacija pagal taikrna finansiniu ataskaitu sudarym tvarka. Reiksmingu nukrypimu nerasta. VITI. VIDAUS KONTROLE Vadvybes pareiga yra parengti finansines ataskaitas ir teisingai jas pateikti pagal taikrna finansiniu ataskaitu sudarym tvarka. Kad si~ pareiga ivykdytu, vadvybe sukuria ir idiegia vidaus kntrles sistema, kuri yra skirta uzkirsti kelia iskraipymams del apgaules ar del klaids arba kad jus aptikti ir tkius iskraipymus istaisyti, Finansiniu ataskaitu sudarymas reikalauja vadvybes priimti sprendimus del apskaitiniu ivertinimu, kad jie butu pagristi esammis aplinkybemis, taip pat parinkti ir taikyti tinkama apskaits plitika. Vadvybe priima sius sprendimus, atsizvelgdama i taikma finansiniu ataskaitu sudarym tvarka. Mes, ivertindami reiksminga iskraipym rizika del apgaules ar del klaids, atsizvelgeme i vidaus kntrles sistema, kuri yra svarbi finansiniu ataskaitu parengimui ir teisingam pateikimui, kad galetume parinkti esammis aplinkybemis tinkamas prceduras, bet ne tam, kad pareikstume numne apie [staigs vidaus kntrles sistems veiksminguma Vidaus kntrles ivertinimas - tai vienas is faktriu, reikalingu irdymu apimties nustatymui, kurius reikia surinkti, nrint pateikti bjektyvia isvada apie klient finansines ataskaitas. Tiriant vidaus kntrles sistema, buv nagrinejami tkie klausimai kaip vadvavim stilius, pareigu paskirstymas, kadru plitika, apskaits rganizavimas, ataskaits vadvybei ir t.t. Atlikdami finansiniu ataskaitu audita, mes galejme isitikinti VsI Futbl akademija "Siauliai" sukurts vidaus kntrles sistems veiksmingumu (peraciju ifrminim, dumenu sisteminim testai). Tai duda pagrinda pareiksti, kad [staigje veikia vidutini lygi vidines kntrles sistema, uztikrinanti kmercines riziks kntrle, kadru plitiks nustatyrna, turt sauguma, savalaik] ir teisinga ukiniu - kmerciniu peraciju registravima apskaitje, j"l! atvaizdavima finansinese ataskaitse. IX. PASTEBEJIMAI DEL SPECIFINIV RElKALA VIMl), NUST ATYTV ATSKIRUOSE TEISES AKTUOSE, LAIKYMOSI [staigs finansines ataskaits parengts pagal Lietuvs Respublikje galijancius istatymus, ir VSAF A standartu reikalavimus. VsI Futbl akademija "Siauliai" nera visurnenes interes istaiga, tdel kitu specifiniu reikalavimu nera numatyta. Mes ivertinme VsI Futbl akadernija "Siauliai" finansinius rdiklius Reiksmingu neapibreztumu, susijusiu su ivykiais ar salygmis, kurie gali kelti abejnes del [staigs veikls testinum, nenustatyta. X.KITI 1ST AIGOS VALDYMUI SVARBUS DAL YKAI Kitu [staigs valdymui svarbiu dalyku, kurie turetq neigiama pveiki [staigs veikls rezultatams, audita metu nepastebejme, VAB.Lauditas" Dvar g. 112,, LT Siauliai Lietuva [mnes kdas PVM kdas LT-I AJS LT A8 DNB bankas el.p. tel.: (8-687)7070 J tel/fax; (8-700)05012

7 XI. KITI FINANSINIV ATASKAITV AUDITO SUTARTY JE NUMATYTI DALYKAI Pagal 2019 m. grudzi 5 d. pasirasytus susitarim laiskus, siekiant pagristi F.02, F.04 bei F.06 kriterijus, papildmai atlikme minetuse laiskuse sutartas prceduras. Ataskaitas apie faktinius pastebejimus del VsI Futbl akademija "Siauliai" kriteriju F.02, F.04 ir F.06 ivykdym pateikiame atskirai m. sausi 31 d. rl'r (' Dvar g. 112, Siauliai U5;a. UAB.Lauditas " Audit jmnes pazymejim Nr Auditre Laima Gerikiene Auditriaus pazyrnejim Nr UAB.Lauditas'' Dvar g. 112,, LT Siauliai Lietuva [mnes kdas PVM kdas LT-I A/S LT AB DNB bankas el.p. tel.: (8-687)7070 I tel/fax; (8-700)05012

8 VSJ FUTBOLO AKADEMIJA "SIAULIAI" Vies]] jstaiga, S. Daukant g. 23, Siauliai, Tel , el.p. Dumenys kaupiami ir saugmi Juridiniu asmenu registre, kdas M. VEIKLOS ATASKAITA 2020 m. sausi 17 d. Siauliai ISKYRIUS INFORMACIJA APIE VIESOSIOS JSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS IR PORODI, VEIKLOS TIKSLV IGYVENDINThL\ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS, VEIKLOS PLANUS IR PROGNOZES ATEINANTIEMS FINANSINIAMS METAMS V~l futbl akademija "Siauliai" (tliau - Putbl akademija) yra ribts civilines atsakmybes viesasis juridinis asmu, kuris sav veiklje vadvaujasi [staigs [statais, Lietuvs Respubliks civil inill kdeksu, Lietuvs Respubliks viesqji; [staigu [statyrnu, kitais Lietuvs Respubliks [statymais ir kitais teises aktais. Futbl akademija juridiniu asmenu registre [registruta 2017 m. lapkrici 28 d. Futbl akademijs pagrindine paskirtis - rengti sprtininkus ir vykdyti kita sprt veikla. Futbl akademijs tipas - sprtininku ugdym centras. Futbl akademijs vizija - regininis futbl sprt saks, vaiku bei jaunim uzimturn centras su racinaliai isvystyta scialine ir inzinerine infrastruktura bei auksta pridetine verte kurianciu zmgiskuju ptencialu. Futbl akademijs misija - ugdyti vaikus ir jaunusius syrtininkus, lavinti jll talent'} bei asrnenybe, uztikrinti auksts klases sprtininku rengima FA "Siauliai" kmandms ir Lietuvs nacinalinems rinktinems, Futbl akademijs tikslas - tenkinti viesusius interesus vykdant visumenei naudinga veikla, Siekdama sav tikslu, Futbl akademija vykde sprtine veikla pagal pletjama futbl sprt prfil], rganizav vaiku, jauniu, jaunima ir suaugusiu sprtininku sprtin] rengima (isskyrus prfesinalu sprtininku rengirna) aisiaismetaispagrindines vykdytssprtines veikls iril1 rdikliai: Futbl akademija vykdydama ilgalaike.futbl sprt saks pletrs ir ppuliarinim Siauli4 mieste prgram'}" vadvavsi iskeltais tikslais: 1. Suvienyti visq su futblu susijusiq veiklq bei siekti ppuliaris ir prfesinaliai rganizuts sprt saks status. 2. Sukurti lankstu strategini valdym mdelj, atitinkantj siulaikinius sprt vadybs reikalavimus.

9 3. Pletti ir vystyti visapusiskai prieinamq mderniq futbl infrastrukturq. -I. Vykdyti kryptingq bendrumenes kfub igyvendinim plitikq. 2 Pinna kart'! per visa Futbl akademijs gyvavim laiktarpj sprtujanciqju skaiciq perkpe 700. Kuriama piramide suteike gajimybes kiekvienam sprtujanciajam (pagal atskira prgrarna) siekti meistriskum pasirenkant prfesinalaus sprtinink karjera arba zaisti futbla sav malnumui ir taip rinktis sveika gyvenim buda, Perejus prie sprtini ugdym darb rganizavim tvarks, lygiagreciai pakeisti ir jaunirn ugdym prgrams jgyvendinim, sprtini grupiu kmplektavim, perejirn j kit'! ugdym prgrarns etapa kriterijai ir principai, kuriu tikslas - nustatyti futbl sprt sakes vystym kriterijus bei sufrmuti sprtini ugdyrn turin] siekiant, kad kiekvienas sprtininkas pasiektu geriausiu rezultatu. Futbl akademijs ugdytini priskyrimas ugdym prgrams etapui nustatmas atsizvelgiant ugdytini amziq, j fizini ir technini parengtum lygmen] ir dalyvavirna varzybse, Didziausias dernesys 2019 m. buv skiriamas ugdym prgrams jgyvendinimui, kuri pradeta vykdyti pasirasius RSCA, LFF ir VsI futbl akademijs "Siauliai" partnerystes sutart]. Pagrindinis prgrams ir partnerytes tikslas - gerinti futbl akademijs darba, ptimizuti trenirutes, pakelti futbl akademijs aukletiniu tbulinim kkybe ir efektyvurna, pagerinti futbl akademijs aukletiniu talentu atskleidirna. Pagal si'l prgrams LFF suteikia teise Futbl akademijai naudtis "PROSOCCERDA TA" platfrma. Platfrma yra naudjama krnandu administravim, durnenu kaupim ir dalinimsi, statistiks ir vide analizernis. Prgramje daug demesi skiriama individualiam zaidejui ir j rengimui. Vienas is sics prgrarns uzdaviniu zaidej prfili sukilrimas ir zaidirn stijiaus pritaikymas. Siu tikslu yra naudjama vieninga treniravim metdlgija ir principal. Trenirutes struktura yra kaip pagalbine priern ne, kuri treneriui padeda susifrmuti trenirutes uzdavinius ir tikslus. Vyksta nulatinis treniruciu planavim ir rungtyniu analiziu stebejirnas, vertinimas. Treneriai patys nulat tbulina, atnaujina sav [gudzius kasdieniniame darbe. UZ ugdym prgram s igyvendinirna atsakingas techninis direktrius. Futbl akademijs aukletiniai, kurie dalyvauja varzybse registrujami elektrnineje Lietuvs futbl federacijs varzybu infrrnacineje sistemje COMET. Sise sistemje galima rasti visu zaideju prfilius ar rungtyniu prtklus. Si infrmacija autrnatiskai sinchrnizujama j internetinj puslap] Futbl akademijs sprtininkams, dalyvaujantiems Lietuvs futbl federacijs cernpinatuse ir pirrnenybese, isdudams zaidej licencijs, kuris privalms tureti vykstant j varzybas. Sprtininku testavimui, varzybu analizei naudjama [ranga - suli platfrrna, greici matavim elektrnine sistema. Sprtininku reabilitacijai p traumu bei reikiamai funkcijai palaikyti ir stebeti naudjama [ranga - dviratis treniruklis, masaz stalai, elektrstimuliacijs aparatas, POLAR sirdies darb kntrles rnnitriai it' kt. Kasmet papi Idma nauja ar pakeiciama susidevejusi [ranga ir inventrius sprtini darb rganizavimui uztikrinti (futbl vartai, kamuliai, elastines gum s, barjerai, barjeriniai kiigiai, kpeteles, skirtukai ir kt.). Sukmplektuts 45 sprtini ugdyrn grupes. Sprtujanciu skaicius Dalyvauta Lietuvs futbl federacijs, Lietuvs mteru futbl asciacijs, Siauliu apskrities futbl federacijs cempinatuse ir pirrnenybese, Sezn rnetu suzaista daugiau kaip 500 rungtyniu, dalyvauta daugiau kaip 80 salies ir tarptautiniuse turnyruse, draugiskse rungtynese: 2019 m. rganizuts futbl varzybs: 2019 m. U-19 (vaikinu) Pabaltij taure 8altijs Iyga (rnteru, rnerginu futblas) Tarptautinis rnteru futbl klubu turnyras "Amber Cup" (rnteru futblas) Lietuvs mteru futbl A lygs cernpinatas (mteru futblas)

10 3 LFF I Iygs pirrnenybes (vyru futblas) Lietuvs futbl federacijs taures varzybs (mteru ir vyru futblas) Lietuvs studentu Iyga (vyru futblas) Elitines jauniu Iygs cempinatas (jauniu vaikinu futblas) Lietuvs I ir Illygs pirrnenybes (jaunuciu.jauniu futblas) Lietuvs rnerginu futbl pirrnenybes (mteru futblas) Lietuvs ir Siaulit, apskrities 9x9, 7x7, 8x8, 5x5 pirmenybes (berniuku ir mergaiciu futblas) 2019 m. sprtiniai rezultatai: Lietuvs rnteru futbl A Iygs cempinatas SO-FA Siauliai - 4 vieta Lietuvs futbl federacijs I Iygs pirrnenybes, FA Siauliai - 6 vieta Elitine jauniu Iyga (U-17), SO-FA Siauliai -2 vieta Elitine jauniu Iyga (U-16), SO-FA Siauliai - 5 vieta Elitine jauniu Iyga (U-IS), FA Siauliai - S vieta LFF U-14 I Iyga, FA Siauliai - 4 vieta LFF U-14 II Iyga, FA SiaLiliai B -4 vieta Vaiku futbl 7x7 ir 9x9 pirrnenybiq rezultatai nebuv vedami. Kiti renginiai: Vaiku futbl turnyrai )~iauliai CUP 2019" dalyviu Edukaciniai renginiai tevams dalyviu Vaiku vasars stvykla "As, futbl karnulys ir mana draugai" - 34 dalyviai Prjektas.Reginine jaunim iniciatyva futbl plerrai Baltijs salyse" veikls uztikrina tarptautin] bendradarbiavirn tarp futbl klubu ir akademija - 80 dalyviu Renginiai futbl bendrumenei (seirm, futbl turnyrai, sventes ir kt.) dalyviu IS visa 33 Futbl akademijs ugdytiniai atstvav [vairaus amziaus nacinalinems rinktinems, Darbutjai daugiau kaip 300 val. tbulin kvalifikacija, dalyvav mkymuse, seminaruse, stazutese Lietuvje ir uzsienyje. Bendradarbiavirnas ir partneryste: Eil. Partneri pavadinimas Partneri vaidmu prjekte Nr. I. Siauliu apskrities futbl Futbl akadem ija nu vasari men. yra SAFF narys. SA FF federacija (SAFF) atstvauja nari us Lietuvs futbl federacijs vykdmajame kmitete, sprendziant dalyvavim varzybse, finansavirn, infrastruktrs gerinirn, strateziis jgyvendinim klausirnais. 2. Siauliu sprt gimnazija Bendra futbl sprt sakes pletjim strategija, talentingu vaikinu ir merginu is kitu Lietuvs rniestu ugdymas, krnandu bendru pavadinimu SO-FA "Siauliai" dalvvavirnas salies ceminatucse,.,.). Siauliq universitetas Kasmet II-TV kurs 6-8 studentai atlieka praktika Futbl akadem ijje "S iaul iai". Futbl akademijs "Siaul iai" ugdytiniai atstvauj a Siauliu universiteta Lietuvs studentu futbl lygs varzybse. Kaip scialinis partneris dalyvauja vertinant Sprt ir kun kultiirs studiiu przrarnas 4. Baltijs futbl mkykla Futbl akadernijs "Siau Iiai" bendradarbiavimas su Baltijs (Latvija) futbl mkykla paremtas ugdytiniq integravimu i bendra Lietuvs, Latvijs ir Estijs futbl klubu, akaderniiu ar mkyklu krnanda,

11 4 5. Medelyn prgimnazija Rrnuvs prgirnnazija Lpsel is-darzel is Rugiagele 6. Akrnenes rajn sprt centras Vs! Kelmes sprt centras SiauliLj r. Kursenu sprt mkykla Radviliski r. savivaldybes svietim ir sprt paslaugu centras dalyvaujant tarptautrruuse Eurps futbl klubq rganizujarnuse vaiku turnyruse, treneriu stazuciu Eurps futbl klubuse dalyvavirnu m. triju Baltijs salili klubai dalyvaus Erasmus + Sprt prjekte.reginine jaunirn iniciatyva futbl pletrai Baltijs salyse". Futbl akademijs partneryste su bendrj ir ikimkyklini ugdyrn [staigmis siekiarna vystyti rnetdin] bei praktin] bendradarbiavirna vaiku ugdym, sveikatinim srityje, vykdyti bendrus prjektus, renginius, pletti svietejiska veikla tarp bendradarbiauiancilllsta~ bendrumeniu, Futbl akademijs ir Siaulit] apskrities sprt [staigu partneryste siekiama glaudaus bendradarbiavim ir futbl sprt sakes pletjirn Siallliq regine. Futbl akademija nevykde ukines veikls, taip, kaip ji suprantama pagal Lietuvs Respubliks knkurencijs [staryrna. Pagrindiniu veikls rdikliu prgnses 2020-iesiems metams: Futbl akadernija 2020-aisiais metais planuja [gyvendinti tas pacias veiklas, didinant kiekviens i~ veiklu kkybinius ir kiekybinius rdiklius: Numatmi veiksmai Sprtini ugdym kkybes ir j kaits frrnavimas, treniruciu vadybs tbulinirnas Partnerystes, vidines ir isrines kmunikacijs strategijs pletjirnas Jgyvendinim rdiklis Futbl ::'/)01'/0 saks vystym prgrams kiekvienam sprtini ugdym etapui tbulinimas, atsizvelgiant j sprtininku amziu, fizinj, techninj, taktinj pasirengimq. Sprtini ugdym turinia irfrmu pasirinkim galimybes didinimas. Individualiu ir specializutu ugdym prgram'll parengimas. Sprtininkq ugdym technlgiju diegim ir naudjim strategijs sukiirimas. Futbl akademijs dalyvavimas LFF futbl klubu licencijavim, vaiku irjaunimfutbl mkyklu sertifikavim prcese. Stabilus kmandu dalyvavimas salies cempinaiuse ir pirmenybese. Futbl akademijs reprezentavimas salies ir tarptautiniusefutbl turnyruse ir sprt renginiuse. Futbl akademijs ugdytiniu skaicius reginu ir salies rinkiinese didejimas. Bendravimas su esamais ir nauju bendradarbiavim partneriu paieska. Dalyvavimas prjektineje veiklje. Parengtas Futbl akademijs ir remeju darnaus bendradarbiavim struktiirinis mde lis. lgytas pasitikejimas Imp bendradarbiaulancf!j.jz_artnerhj,

12 [rmulal7tis klektyvinius isipareigjimus ir bendru tikslu siekima. Vykdyti gersis Siekiant mkmj sprtini darb vykdym pagal vieningq futbl adm inistracini valdym rengim sistemq, laik, skirt treniruciu planavimui ir variybu patirties sklaida ir priimti analizei ptlmizavim, dumenu kaupim sisteminim.futbl kitu geraja patirt] vykdymas akademijs mkmasis sprtinis darb planavimas vykdmas pagal ilgalaikius ir trumpalaikius ciklus PROSOCERDATA sistemje. Nustatma darbutju pareigini darb uzmkesci pastviji dalis, atsiivelgiant iprfesine patirtj ir darb staiq, darbutj issilavinimq, pareigu ir vadybs lygj, kmpetencijas, darb sqlygas, sprendimu priemim mastq ;1' veikim laisve, darb kriivius ir darb sudetingumq, savarankiskumq ir kurybiskumq darbe. atsakmybe, papildmtjjrudil'lf_ar svarbty,_einammsp_arei_g_msiiniu turejimq. Darbutju rntyvacines Parengta darbutju pasitenkinim darbu vertinim sistema. sistems tbulinimas Parengta nauja atlygi sistema, kurije treneriui bui'l/ skatinami ui kkybiskq sprtini ugdym veiklq. Parengta atlygi sistema aptarnaujanciam ir pagalbiniam persnalui, skatinanti naudti iinias jgyvendinant istaigs tikslus. Sukurtas darbulj!1asmenini lbulej_immechanizmas 5 Futbl akademijs ugdymas nu sil bus rientutas i Eurps futbl klubu pavyzdzius, 0 valdym struktura paremta kitkiu pziuriu futblininku ugdyma bei treneri darb kulnrra. Siekis tapti Siauli4 regin, apirnanci septynias savivaldybes, futbl veliavnesiu tiek vaiku, tiek suaugusiujq futble, visu pirma bus rientutas i asmenybes ugdyrna, rntyvuta ir sav verte zinanci darbutj ugdyrna. Ilgalaike patirtis dirbant nefrmalij ugdyrn srityje, ne vieneriu rnetu vestu pkalbiu su treneriais del efektyvesni finansiniu ir zrngiskqji; istekliu panaudjim, siekiant [vesti treneriu specializacijs mdel), ugdrnaj] darba rganizuti leidzia jdiegti nauja ir nasia treneriu darb laik trukmes ir krilvi apskaiciavim metdika. Tks mdel is yra pasirinktas remiantis pasaulines praktiks pavyzdziais, rdanciais, kad treneriai, nrintys tapti sav srities prfesinalais, ekspertais, turi gil intis ) dveju-ketveriu metu arnziaus tarpsni vaiku psichlgijs, fizilgijs ypaturnus, Dalyvavimas LFF I ir II futbl Iygs pirmenybese (vyr4 futblas) uztikrina LFF prgrams.lietuvs jaunirn integracija i prfesinalu vyru futbla" sekrninga [gyvendinima tiek sprtine, tiek finansine prasme m. kaip partnere Futbl akademija ir tliau dalyvaus triju Baltijs salil) Erasmus + Sprt prjekte.reginine jaun im iniciatyva futbl pletrai Baltijs salyse". Futbl akademijs veikla siejama su darnaus teikiarnu paslaugu vystymusi ir pletjirnu Siauliq mieste bei regine, Lietuvs futbl federacijs futbl klubu licencijavim taisyklese numatytu kriteriju (galirnybe dalyvauti LFF auksciausi Iygmens varzybse, pretenduti i treniravim krnpensacijas ir slidarum ismkas, rnketinas pagal LFF bei FIFA taisykles ir reglamentus) bei vaiku ir jaunim futbl mkyklu sertifikavirn (uztikrinta kryptinga bei suderinta vaiku ir jaunim futbl ugdyrn [staigu veikla, sertifikutu rnkyklu skatinimas) sistems [gyvendinimu. Futbl akademijs zmgisk4.i4 ir finansiniu istekliu valdymas turi biiti dinarniskas, nulat stebint, analizujant ir efektyviai perirnant geriausiaja Eurps klubu patirt], taip pat atsizvelgiant i salies, miest eknminius, scialinius, plitinius, teisinius ir technlginius issukius bei gristas aiskiais priritetiniais tikslais, 0 viss futbl bendrurnenes veikls kryptingurnas islieka viena svarbiausiu jegu uzsibreztierns priritetams ir misijai jgyvendinti.

13 Lesq saltinis 2020 Lesq augimas nu vis metini biudzet (prc.) Biudzet less "raga I m..futbl sprt sakes pletrs ir +5 ppuliarinim Siauliu miesre prgram'}" Params less +5 Prgrams.Lietuvs jaunirn integracija I prfesinal LI vyru +5 futbla" less Kmpensavim uz treniravirna less - Futbl akademiju sertifikavirn skatinim sistems less +3 Kits gautins less (sprt ugdym, rengini!! rganizaviml +5 6 II SKYRIUS VIESOSIOS JSTAIGOS DALlNINKAI IR KIEKVIENO JT) INASl} VERTE, FINANSINIl} METl} P ABAIGOJE IR PRAEJUSIl} FINANSINTT) METl) PABAIGOJE VsI futbl akademijs "Siauliai ' steigejas yra Siauliq miest savivaldybe, kdas Steigiamj [nas verte 61000,00 Eur. Steigejas 2017 m. grudzi 13 d. jnas'l pinigais pervede j Futbl akademijs saskaita banke. Futbl akademijs dalininkai: nu dalininkas - asciacija "Siauliq apskrities futbl asciacija", kdas , adresas S. Daukant g. 23, Siauliai. Dalinink piniginis [nasas - 616,00 Eur. Dalininkas jnas'l pinigais pervede j Futbl akadernijs saskaita banke. nu dalininkas 11 "ADIADA", kdas , adresas Vilniaus g. 315B, Siauliai. Dalinink piniginis inasas - 622,00 Eur. Dalininkas jnas'l pinigais pervede i Futbl akademijs saskaita banke. Futbl akademijs kapitalas yra Iygus j4 jnasq vertei ,00 Eur.. Dumenys apie Futbl akademijs dalininkus pateikti j Juridiniu asrnenu dalyviu infrrnacine sistema (.IADlS). IIISKYRIUS VIESOSIOS ISTAIGOS GAVTOS LESOS IR JT) SALTINIAI PER FINANSINIUS METUS IR SIT) LESl) PANAUDOJIMAS Les'/f saltinis Gauts less Panaudjimas Tiikst. Eur Futbl sprt 619,9 - Darb uzmkestis - 438,9 sakes pletrs ir - Sc. draud im [rnks - 8,7 ppuliarinim - Ismks pagal sprt veikls sutartis (I Iyga) - 15,2 Siaul iq 111ieste - lsmks pagal atstvavirn kmandai sutartis (Ilyga) - 35,3 prgrama - Maitinimsi islaidu pinigines kmpensacijs - 5,5 - Sprtininku apgyvendinimas - 1,0 - Kmandiruciu (keliniu) islaids - 0,8 - Krnandiruciu (dienpinigiu) islaids - 4,5 - Rysi4 paslaugs - 1,0 - Transprt islaikyrnas - 5,5 - Turt remntas - 0,8 - Sprt baziu numa - 18,5

14 - Kur islaidrns (dalyvavirnui varzybse) - 4,3 - Kur islaids (sprt baziu prieziurai) - 2,1 - Transprt numa (dalyvavimui varzybse) - 21,5 - Sprtine apranga - 2,4 - Sprt inventrius ir [ranga - 0,7 - Ukines prekes ir statyb. medziags - 4,5 - Kanceliarines prekes - 0,4 - Ilkinis inventrius - 0,5 - Medikamentai - 0,7 - Kvalifikacijs kelimas - 3,1 - Krnpiuterines prgrams prieziura - 1,1 - Spausdintuvu prieziura - 0,2 - Dalyvi mkestis - 7,8 - Mkestis uz pavirsiniu nuteku tvarkyma+ 1,0 - Kits paslaugs - 9,8 - TUlt draudimas - 0,7 - Bank rnkesciai - 0,4 - Elektrs energija - 17,4 - Vandentiekis ir kanalizacija - 5, I - illksliq isvefimas - 0,5 IS VISO: 619,9 Suteikts sprt 16,3 - Kur islaidms (dalyvavimui varzybse) - 0,3 rengrrnu - Kur islaids (sprt baziu prieziurai) - 0,1 rgan izav im - Transprt remnt - 0, I paslaugs - Transprt numa (dalyvavirnui varzybse) - 0,4 - Sparta sales nurna - 0,2 - Tllrt rernntas - 1,9 - Sprt inventrius ir [ranga - 0,3 - Okinis inventrius (stendai) - 0,9 - Varzybu apsaugs paslaugs - 0,2 - Stad in (Kviecii, g. 9) apsaugs paslaugs - 0,5 - Reklams - 0,4 - Krnpiuteriu remntas - 0,1 - Reprezentacines - 1,4 - Kits paslaugs - 1,2 - ligalaikis turtas - 1,4 IS VISO: 9,4 Vaiku vasars 1,0 - Stvykls vadvu darb uzmkestis ir sc. draudirnas - uzimtum 0,7 prgl'ama "As, - Stal zaidimai - 0, I futbl karnulys.. Edukacine veikla - 0,2 ir mana draugai" IS VISO: 1,0 (SB less) Atlyginim LIZ 1,6 - T~'ansprt numa (dalyvavimui varzybse) - 1,6 ugdyrn IS VISO: 1,6 paslaugas kmpensuts less 7

15 Suteikts sprtini paslaugs Remejai saltiniai ugdyrn ir kiti Vai ku vasars uzimtum prgram a "As, futbl kamulys ir mane draugai" (Tevu le50s) Parduti bilietai j renginius (UAB "Ticket market") 54,9 56,7 3,0 2,1 8 > 0,7 - Darb uzmkestis ir sc. draudimas - 6,7 - Transprt numa (dalyvavimui varzybse) - 5,0 - Kur islaidms (dalyvavimui varzybse) - 0,6 - Kvalifikacijs kelirnas - 0,3 - Dalyvi mkestis - 2,3 - Sprt baziu l1l1ma- 0,8 - Apdvanjimai, prizai - 0,1 - Transprt islaikyrnas - 0,1 - Sprtininku apgyvendinimas - 0,6 - Bank mkesciai - 0,2 - Kmandiruciu (dienpinigiq) islaids - 0,9 - Krnandiruciu (keliniu) islaids - 0,2 - Elektrs energija - 1,0 - Vandentiekis ir kanalizacija - 0, I - Rysi4 pasjaugs - 0, I - Okinis inventrius - 0,5 - Sprt inventrius - 0,3 - Teisejavirnas varzybu - ligalaikis turtas - 15, I - Kits - 2,3 IS VISO: 37,9 - lsmks pagal sprt veikls sutartis (I Iyga) - 7,4 - lsmks pagal atstvavim kmandai sutartis (I Iyga) - 2,6 - Maitinimsi islaidu pinigines krnpensacijs - 5,2 - Transprt nllma (dalyvavirnui varzybse) - 0,6 - Kvalifikacijs kelimas - 1,0 - Dalyvi mkestis - 1,4 - Apdvanjirnai, prizai - 0,4 - SPOltO inventrius - 1,0 - Sprtine apranga - 3,0 - Reklams islaids - 2,9 - Medicinines paslaugs - 0,2 - Bauds LFF - 0,8 - Filmavim, ftgrafavim paslaugs - 1,0 - Kits paslaugs - 0, I - Neatlygintinai gautas SPOltO inventrius - 21,2 - Neatlygintinai gauts atsargs (vaisiai) - 0,4 IS VISO: 49,2 - Stvykls vadvu darb uzmkestis - 1,4 - Stvykls vadvu sc. draudimas - 0, I - Transprt islaids - 0,3 - Geriamasis vandu - 0, I - Maitinirn paslaugs - 0,8 - Edukacine veikla - 0,3 IS VISO: 3,0 - Varzybu apsaugs paslaugs - 1,0.. Medicinines (greitsis 111. pagalbs) paslaugs - 0,5. - Krnisinis bilietu platinim mkestis - 0,2

16 - Filmavim paslaugs - 0,3 - Oalyvi mkestis - 0,1 [S VISO: 2,1 Erasmus + Sprt 8,4 - Oarb uzrnkestis -:-3,0 prjekte - Sc. draudim [mks - 0,1.Reginine - Transprt islaids - 0,2 jaunim - Oalyvi mkestis - 0,8 iniciatyva futbl - Sprtininku apgyvendinimas - 2,6 pletrai Baltijs - Prjekt administravimas - 1,0 salyse" IS VISO: 7,7 LFF RSCA 4,5 - Darb uzmkestis - 4,4 prjektas - Sc. draudirn jrnks - 0,1 IS VISO: 4,5 IS vis: 768,4 tukst. Eu r 736,3 tukst, ElIr 9 IV SKYRIUS INFORMACIJA APIE VIESOSIOS JSTAIGOS ISIGYTt\ IR PERLEISTt\ ILGALAIKI TURTt\ PER FINANSINIUS METUS t. r.. 'J laiki t. r. t t Fbi ut 00 aka I derrnja per 2019 m. JSlgllO nernatena 10.10II' uga at 10 rna ena 1010 ur 0: [sigijim Ilgalaiki turt grupe savikaina, Lesq saltinis Eur Kmpiuteriai ir ju iranga 997,00 Suteiktu ugdym paslaugu less Kitas ilgalaikis rnaterialusis turtas 1000,70 Suteiktu ugdyrn paslaugu less Kita biur [ranga 542,47 Suteiktu sprt renginiu rganizavim paslaugu less Kits rnasins ir jrenginiai 3820,00 Suteiktu ugdym paslaugu less Kiti statiniai 9296,76 Suteiktu ugdym paslaugu less Apsaugs [ranga 867,84 Suteiktu sprt renginiq rganizavim paslaugu less IS vis: 16524,77 Futbl akademija ataskaitini laiktarpi pabaigje is SiauliLI miest savivaldybes pagal panauds sutartis yra gavusi iigalaiki turt, kuri Iikutine verte ,55 Eur. Per ilgalaiki turt nebuv gauta. Turtas gautas pagal panauds sutartis apskaitrnas nebalansinese saskaitse. Futbl akademija ataskaitini laiktarpi pradzije is SiauliLI miest savivaldybes pagal panauds sutartis yra gavusi trumpalaiki turt uz 23638,80 Eur. Futbl akademija per ataskaitin] laiktarp] is Siaulit] miest savivaldybes pagal panauds sutartis gav trurnpalaiki turt LIZ 4919,15 Eur. Per 2019 m. nurasyta turt LIZ 4839,80 Eur. Vis turt verte ataskaitini laiktarpi pabaigje 23718,15 Eur. Turtas gautas pagal panauds sutartis apskaitrnas nebalansinese saskaitse. Futbl akadernija per ataskaitin] laiktarp] is Lietuvs Futbl Federacijs pagal panauds sutartis gav turt uz ,73 Eur. Turtas gautas pagal panauds sutartis apskaitmas nebalansinese saskaitse. Futbl akademija per ataskaitin] laiktarp] is Lietuvs Futbl Federacijs neatlygintinai gav trumpalaiki turt (sprtini inventriaus) LIZ 12755,36 ir ilgalaiki turt uz 8396,70 Eur. Perleist ilgalaiki turt nebuv.

17 10 V SKYRIUS VIESOSIOS JSIAIGOS SJ\NAUDOS PER FINANSINIUS METUS, IS JV - ISLAIDOS DARBO UZMOKESCIUJ Pagrindines veikls sanauds Suma, Eur Darbutju islaikyrn (darb uzmkestis, scialini draudim [rnks, maistpinigiai ,10 zaidejarns, atlygis zaidejams, atstginiu kaupiniai) Nusidevejim ir amrtizacijs 1356,07 Krnunaliniu paslaugu ir rysiu 24696, [0 Krnandiruciu 6307,48 Transprt 40404,50 Kvalifikacijs kelim 4307,38 Paprastj remnt ir eksplatavim 2676, I0 N urasytu sum 1I 48,90 Sunaudtu atsargll savikaina 32240,04 Kitu paslaugu 62585,68 Kits 3629,53 IS vis: ,88 VISKYRIUS VIESOS]OS JSTAIGOS DARBUOTOJ\} SKAICIUS FINANSINIV METV PRADZIOJE IR PABAIGOJE Futbl akademijs darbutju skaicius finansiniu metu pradzije Futbl akademijs darbutju skaicius finansiniu rnetu pabaigje VIISKYRIUS VIESOSIOS 1STAIGOS S1\NAUDOSVALDYMO ISLAIDOMS Sanauds valdyrn islaidms sudare 66345,80 Eur, is JLJ: darbutju darb uzrnkestis ir su ju susijusis islaids ,97 Eur, scialini draudim islaids ,83 Eur. VIII SKYRlUS DUOMENYS APIE VIESOSIOS ISTAIGOS VADOV1\, ISTAIGOS ISLAlDOS VADOVO DARBO UZMOKESCIUI IR KITOMS VIESOSIOS JSTAIGOS VADOVO ISMOKOMS Futbl akademijs dalininku susirinkim 2019 m. kv 22 d. sprendirnu Nr. VDS-3 direktriaus pareigas eiti nu 2019 m. kv 25 d. paskirta Reda Mckiene. [staigs islaids vadv darb uzrnkesciui per 2019 tn. sudare: Priskaiciutas darb uzmkestis ,74 Eur Darbdavi scialini draudirn [rnks - 465, [0 Eur Kitu ismku vadvui per 2019 m. nebuv.

18 11 IX SKYRIUS VIESOSIOS fstaigos ISLAIDOS KOLEGlALIQ ORGANl,J KIEKVIENO NARIO DARBO UZMOKESClUI IR KITOMS ISTAIGOS KOLEGIALIl) ORGANl) NARIl) lsmokoms Futbl akadernija klegialiu rganu 2019 m. neturej, tdel nepatyre jkiu islaidu klegialiu rganu nariu darb uzrnkesciui ir kitrns [staigs klegialiu rganu nariu isrnkms. X SKYRIUS VIESOSIOS JSTAIGOS ISLAIDOS ISMOKOMS SU VIESOSIOS fstaigos DALININKAlS SUSIJUSIEMS ASMENIMS lslaids isrnkrns su [staigs dalininkais susijusiems asmenirns per 2019 m.: Istaigs dalininkas ISlaids Eur II "ADIADA" Pirkts maitinim paslaugs 234,79 SiauliL) apskrities futbl federacija Siauliu apskrities futbl federaciis nari mkestis 12,00 Direktre Reda Mckiene

19 2--0)0 VSAFAS.. Finnnsiues bl1j.:lesareskmm'' Lpriedas (Zcllltsnij Iygi \'ieij sckloaiulis subjt:khh is!kyi'us mkeslit, fndus it' i~l('ldill fundus, fin:lilsillcs b,)kics ntnskaircs f01'010) Eil.N. A. II III U.9 II 10 III IV. B. c. II 12 I.J II III III I Ill m.4 11i IV. \I D. III. IV. u u 1.3 III U U n 6.2 U.7 n.8 n.9 II II 12 F. n. UI IL2 lil. IV. IV.I IV.2 G. Transpn anemnes Kilniamsis kullors verrvbes Baldm if blum rrnnue xnas ilaelaikis materialusis turtas Nebai era srewba lr ISlUlksllIlinirnkeiimai llaalaikis finansinis turtas Mineraluuai istekh31 It kilns 11~31n1Lastunas BIOLOGINIS TUIlTAS TRUMPALAIKIS TURTAS Atsar ts Strmegines Ir uehcemmsrcs atsaras Medzia nlin\l05 rr Okinisiavemnus Nebai 'In gaminli prcdukcija ir nebaigts vykdvil sunmvs Pauamiruanrdnkc 4, etsamcs. skins parduu (p"rduoii) II 'staikls matenetusls If bll inis teres. sklns perdcti ISanksllmai apmke imai Per vienus metus cecnns sums Gaurins trumnalmkes finansinessums Gaurim rnckesermif scmhnesrmks Gautins I1nansIlVII1l0 sums Gautincs sums ul umc natld'unq.. pnrduls prckes.iurt1h_p!istn_ug_~ Sukaums J,UUltlllOS sums Kites gautincs sumas Trumpalaikes investicries I~ VISO TORTO: FINANSA\lIMO SUMOS I~valswbes biudzerc I~snvrvaldvbes bludicl I~ Eurps Sa U1l~OS, ujsreru valslybltlir rarptnurinn rgbnlzllcl04 I~ kttu ~hjnlll SII'AREIGOJIMAI Trum ralaikrai islpar~l~im !3L3.ikil,f audeiinru emannuu mctu dnhs ir trurnpnlaikiai nrideiiniai Haalaikfursiarcui HUU einanuuu meru dulls Trurnnalaikim finansrmal isil)ard~iimal Mkedns subsldlls. dtaciis ir fmansuvim sumas Mkerins sums i Eurps S~un~s biudzer Mckeuns sumas I biudzerus rr fndus Gratinnns finmslwll1lo sums KilOS mckenns sums biudzetui Mketins sciahnes I~mks Graitntini mkcsl:iru, rmks ir in eerrnks Ttekeiams mkenncs sums Su darbc saruvkmls SlIsi'~ Isipnrei.lwiimni Sukeums mkettns SlInlOS Kill trumnalarkiai isiparel iiimer GIlYNASIS TURTAS Dahninku kanilajas Rezervai Tlkrsrcs vertes rezervas Kui rezerval NI.IOS6V't'besmctd uaku Sukautes penni's ar dcflettea Einemuiu menl PCrvif!is ar dcflcilas Allkslesniu menl pcrvi~ls ar dei"lcillts MAZUMOS DALIS IS \liso FINANSA\lIMO SUMU. ISIPAREIGOJIMI,J. GRYNOJO TU~'O MA~UMOS DALlES 'J / ~ (\'Iclj scktnnus subjckt V'.tdOVllSIIrbaJ Isulims ndllllolslracijos VOld..."s) V\'rinus!n.~ISbuhQUcris (vyriauslasis buhbltcris (buhnllens) VS! FUTBOLO AKADEMUA '$IAULIAI" (\1CSOJOsekrrmcs subiekr arbs vit$)j sektnaus subjektq grupes pavadinimas] S DAUKANTO G 23. SIAULlAI (Vle~jsektriaus 5ubjekl, parcnguslflnensmes bakles luasknnll (knshdulqjq fiunnsines bukles ntnskail:), kdns,adresas) ILGALAIKIS TURTAS Nematenalusis lunas Pietras dnrbat Pr' amine ir!l.ll.l:nir 105hcener s Kilns nernmerialusis tunas Nebai 'II prlekuu Ir I~nnkslinitu mkeitmni PrCSI17.JlS II alaikis materialusistunas eme Pastatm tnftastruktars tr StalUIiAI Nekitnciernsrs kuhurs verwbes Ihtalaikial flnanslnini rsierei '0 il1lw Hualaiktar Slld~lIntAI flnansines OOKI.J:S ATASKAITA PAGAL 2019 M.GRUODZIO 31 D.DUOMENIS Stl'ilipsnilli Nr (dara) IR /i;t'c (par C -n(pnr~lis) Pnstabus NO'. POI POl P04 P05 P06 P07 P08 I L Pnskutine Pnskutine prejslc nltlsknilini sunsknitinln lnlketnrpie laikffll'pi dleun dieu.. 23S6~ P03 Z26.0S SO U GS R d Mcklcne ----~(v~.~rdt~~ir~p=.v~.~rd~e~)---- JUfgiln $sfrnnauskicnc (vardas if pavarde) S

20 3-ij VSAFAS "Veikls rezultatu ataskaita" 2 pricdas (Zemesnij Iygi "idj sektriaus subjektu, isskyrus mkesch] fndus ir isteklil! fnd us, veikls rezultaru ataskaits frma) VSI FUTBOLO AKADEMlJA "51AULlAI" (viesj sektriaus subjekt arba viesj sektriaus subjektu grupes pavadinirnas) , S. DAUKANTO G. 23, SIAULJAI (vies]» sektriaus subjekt, parengusi veikls rezultatq ataskaita arba knslidutqja veikls rezultatu araskaita, kdas, adresas) VEIKLOS REZULTAT1,J ATASKAlTA PAGAL 2019 M. GRUOOZIO 310. OUOMENIS Eil. Nr. Strafpsnial Pasrabs Nr. Vyriausiasis buhalteris (vyriausiasisbuhalteris(buhalteris) Ataskaitinis laiktarpis i'racj"s ataskaitinis laikctarpis A. PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS P I. FlNANSA VIMO PAJAMOS I~valstybes biudzet 1.2. g savivaldybiu biudzetu U. g ES, uzsieni valstybiu ir tarptauriniu rganizaciju h~~ B kltu finansavim saltiniu II. MOKESCTI) lr SOClALlNIV IMOKV PAJAMOS Ill. PAGRINDINES VElKJ..,OS KITOS PAJAMOS Ill!. Pagrindines veikls kites pajams lit.2. Pervestinu pagrindines veikls kitu pajamu suma B. PAGRINDINES VEIKLOS SI\NAUDOS 1' I. DARBO UZMOKESCIO IR SOCIALlNlO DRAUDIMO n. NUSIDEVE.IIMO IR AMORTIZACIJOS Ill. KOMUNAUNIV PASLAUGV lr RYSIV rv. KOMANDIRUOClV V. TRANSPORTO 40404, VI. KYALlFTKACJJOS KELlMO vn. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATA VfMO VlU. NUVERTEJIMO IR NURASYTV SUMV IX. SUNAUDOTV lr PARDUOTV ATSARGl,J SA VIKAlNA X. SOC1ALlN1l,J TSMOKV Xl. NUOMOS.FINANSA VIMO Nr. (data) Pateikim valiuta ir tikslumas: eurais arba tiikstanciais euru xu XIIJ. KITV PASLAUGV xrv. KITOS C. PAGRINDINES VEIKLOS PERVIRSIS AR DEFICITAS D. KITOS YElKLOS REZULTATAS PI I I. KITOS VElKLOS PAJAMOS 11. PERVESTINOS I BIUDZETI\ KITOS VEIKLOS PAJAMOS TTl. KITOS YEIKLOS SI\NAUDOS E. FLNANSINES IR INYESnClNES YEIKLOS REZULTATAS PI APSKAITOS POLJTJKOS KEITIMO IR ESMINfI) F APSKAITOS KLAIDI,l TAJSYMO!TAKA G. PELNO MOKESTIS GRYNAS1S PERVlRSIS AR DEFICITAS PRIES H. PI NllOSA VYBES METODO IT AKA I. NUOSAVVUES METODO!TAKA J. GRYNASLS PERVIRSIS AR DEFICITAS I. TENKANTlS KONTROLlUOJANCIA.lAM SUBJEKTUI / ~ IT. TENKANT1S MAZUMOS DALlAl ;/ V Direktre a {I~Reda Mckiene (viesj sektriaus subjekt vadvas arbaj igalitasadminisrracijsvadvas) (par:t (vardas ir pavarde)

21 ' -17 Nr. 4-j VSAFAS.Grynj turt pky~i4 ataskaita" I priedas (Grynj turt pkycil! ataskaits frma) VSI FUTBOLO AKADEMIJA "SIAULlAI" (viesj sekrriaus subjekt arba viesj sektriaus subjektu grupes pavadinimas) 30472[253, S. DAUKANTO SIAULIAI (viesj sektriaus subjekt, parengusi grynj turt pkych, ataskaita arba knslidulajq grynj turt pkyciu aiaskaita, kdas, adresas) GRYNOJO TliRTO POKYCI~' ATASKArTA* PAGAL 2019 M. GRUODZIO 31 D. DUOMENIS (data) Pt et'kiiif J r valiuta II tikslutuas:.. (!III'(lIfO Tnka kntrliujandiajum subjektui SUkliUp11U eu Pasta- Tlkrsis Nusavybes IICI"virib nr Mazu- Sh i.ipsnia'i Dalininku Kiti rezer- delicil:1s I visu INr. bs Nr. vertes metd ms dalis kapitalus vai p,iei rezervas [taka nlls:",yb~ mcld jt1lk;1 I I. Likutis 2017 Ill.grudfi 31 d Perimt ilgalaiki iurt is kit viesi sektriaus subiekr itaka Perdul arba pardut ilgalaiki tun kitam subjektui [taka X X X X X X 4, KilOS rezcrvu padidejim sumazeiun) sums X X X S. Kiti sudaryti rezervai X X X X 6. Kiti panaudti rezervai X X X X Dalininku (nusav) kapital 7. [padideiim (sumazeiim) SUllIOS X X Araskairini laikrarpi grynasis 8. Ipervirsis ar delicitas X X X Likutis 20 18m. grud,i 31 d Perimt ilgalaiki turt i~ kit X viesj sektriaus subjekt jtaka X X Perdut arba pardut ilgalaiki II. X unt kiram subjektui [taka X X 12. Kils rezervu padidejim X (sumazeiim) SUIllOS X X 13. Kiti sudaryti rezervai X X X X 14. Klli pauaudti rezervai X X X X Daliniuki: (nusav) kapital 15. [padidejirn (sumazeihn) SUl110S X x Ataskaitini laiktarpi grynasis X x x )ervir~is ar deficitas r 17. Likutis 2019 m.j!rudzi 31 d /}.II 'PaZyl1leti ataskaits laukai nepildmi. &:1.,';1 Direktre Reda Mckiene (teises akrais [pareigi pasirasyii asmens (vardas ir pavarde) pareigu pavadinimas) Vyriausiasis buhalteris (vyriausinsis buhalteris (buhaltcris), jeigu privalma pagal tcises aktus) J ur!?ita Safranauskienc (vardas ir pavarde)

22 5-j VSAFAS"Pinigll srauru ataskaita" 2 priedas (Zemesnij Iygi vtcsj sckrriaus subjektq, isskyrus fndus, pinigl' srautq ataskaits frma) VSI FUTBOLO AKADEMIJA "SIAULlAI" (viesj sektriaus subjekt arba viesj sektriaus subjektu grupes pavadinimas) S. DAUKANTO G. 23, SIAULlAI (viesj sektriaus subjekt, parengusi pinigu srauru ataskaita (knslidutaja pinigu srautu ataskaita). kdas, adresas) PINIGl,1 SRAlJT!) ATASK,.-\lTA I'AGAL 2019 M.GRlIOOZ,IO 31 O.DUOMENt.S Nr. (data) Pateikttn valiuta trtikslumas:.. eurais Ataskaitinis laiktarpis Praejes ataskaitinis laiktarpis Eil. Pastabs Straipsniai Tiesigi nia i Tlcslginiai Nr. Nr. Netiesiginiai Netiesiginiai pinigl' IS vis pinigu I.s visa pinigl! srautai pinigq srautai srautai srautai I PAGRrNOINES VEIKLOS PINIGl,1 A SRAUTAI I. [plauks Finansavim sums kitms islaidms ir atsargms: Is valstvbes biudzet ISsavivaldvbes biudzet Is ES.uzsieni valstybiu ir tarptautiniu rganizaciju I~kin! saltimu I~mkesciu ISscial illiu imku 1.4. Uz suteikras paslaugas is pirkejq UZ suteikras paslaugas is biudzet (J.OO 1.6. Gauts palukans 1.7. Kits jplallks II Pervests le~s ~valst vbes biudzela 112 I savivaldvbiu biudzetus ES, uzsieni valstyberns ir tarptautinerns raanizaciirns U.4 I kitus istekliu fndus 11.5 vies] seklriaus subjektarns 116 Kiriems subiektams III. lsmks I Darb uzmkesci ir scialiui draudim Kmunaliniu paslaugu ir rvsiu Krnandiruciu Transpcrt I11.5 Kvalifikaciis kelim Paprastj rernnr ir eksplatavirn Atsargu isigijim Scialiniu ismkl! Nurns Kitu paslaugu jsigijim lj1.1i. Sumkets palukans Kits ismks INVESTICINES VEfKLOS PINtG!) s. SRAUTAI I. IIgalaiki turt (isskyrus finansinj) ir bilaini turt isiziiimas II. Ilgalaiki turt (isskyrus finansinj) ir bilgini turr perleidimas lil. llgalaiki finansini turt [sigi] irnas IV. IIgalaiki finansini turt perleidirnas V. Terminutqju indeliu (padidejirnas) sumazeiimas VI. Gauli dividendai VII. Kiti investicines veikls pinigu srautai FINANSINES VEIKLOS PINIGl.J C RAUTAT I. IIplauks i~ gautu pasklu..!l_ Gautu pasklu grazinimas

23 Araskairinis laiktnrpis Pl"llcj~s ataskaitinis laiktnrpis eu. Pastabs Straipsniai Ticsiginiai Tiesiginiai Nr. Nr, Netiesiginiai Nctiesiginiai pinigq I vis pinigl! pinigu srautai pinigl' srautai srautai srautai Hvis III. Finansines nums (lizing) isipareigjirnu apmkejimas IV. Gauts tinansavim sums ilgalaikiam ir bilainiam turtui isigvti: IV.I g valstvbes biudzet IV.2 I~savivaldvbesbiudzet IV,3 I~ES.uZsieni valstybiuir rarptauuniq rganizaciju IV.4 I~kitu saluniu V. Grazinrs ir perduts finansavim sums ilgalaikiarn ir bilginiam turtui isigyti Pateikim valiuta ir tikslumas: eurais VI. Gauti dalinink inasai VII. Kiti finansines veikls pinigu srautai VALIIITOS KlIRS~1 PASIKEITIMO D.!TAKA 1)INIGI,1 IR PINIG~J EKVIVALENTJ,j LlKUCILII I. Pinigu ir pinigu ekvivalentu padidejimas (surnazeiirnas) II. Pinigai ir pinigu ekvivalentai ataskaitini laiktarpi pradzije III. IPinigai tr plnlgq ekvrvalentai atask3111nio laiktarpi pabaigje ~ Direktrc Mckiene (viesj sektriaus subjekr vadvas arba j [galitas adrninistracijs (vardas ir pavarde) vadvas) ~~0Ṟeda Vyriausiasis buhalteris (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) Juraita Safranauskiene (vardas ir pavarde)

24 " " VSJ FUTBOLO AKADEMIJA "SIAULIAI" Kdas , adresas S. Daukant g. 23, Siauliai 2019 M. FINANSINIV ATASKAITV AISKINAMASIS RASTAS I. BENDROJ] DALIS 1. Viesji istaiga futbl akademija )~iauliai", (tliau - Futbl akademija) ir~gistruta 2017 m. lapkrici 28 d.istaigs kdas , buveines adresas S. Daukant g. 23, Siauliuse.Istaigs steigejas yra Siauliu miest savivaldybe. 2. Pagrindine Futbl akademijs veikla - sprtinis ugdymas ir kita sprt veikla, kit a papildma veikla - nefrmalusis svietimas. Futbl akademijs tip as - sprtininku ugdym centras. Futbl akademijs veikls tikslas yra tenkinti viesusius interesus vykdant visumenei naudinga veikla, Siekdama sav tikslu, Futbl akademija veikia sprt ir svietim srityse, vykd sprtine veikla pagal pletjama futbl sprt pr fili, rganizuja vaiku, jauniu, jaunim ir suaugusiuju sprtininku sprtini rengima, ugd auksts kvalifikacijs, visapusiskai issilavinusius futblininkus, rengiajus Lietuvs rinktinems, vykd sveikata stiprinancia kun kultura, megeju sprta, pletja ir remia Lietuvs limpini judejima, rganizuja ir rengia futbl varzybas ir kitus sprtinius renginius, kartu su miest, salies ir uzsieni sprt rganizacijrnis vyst bendra sprtine veikla, 3. Filialu ar panasiu struktiiriniu vienetu Futbl akademija neturi. 4. Futbl akadernija neturi kntrliujamu ir ascijutqju subjektu, 5. Futbl akademijs vidutinis darbutju skaicius 2019 m. pradzije - 33, 2019 m. pabaigje Finansines ataskaits pateikiams uz laiktarpi nu sausi 1 d. iki 2019 m. grudzi 31 d. 7. Futbl akademijs finansinese ataskaitse pateikiami dumenys isreiksti Lietuvs Respubliks piniginiais vienetais - Eurais. II. APSKAITOS POLITlKA Apskaits plitiks taikymas 1. Futbl akademijs apskaits plitika parengta vadvaujantis Lietuvs Respubliks viesj sektriaus atskaitmybes istatymu, Viesj sektriaus apskaits ir finansines atskaitmybes standartais (tliau - VSAF AS). 2. Futbl akademija taik tkia apskaits plitika, kuri uztikrina, kad apskaits dumenys atitiktu kiekvien taikytin VSAF AS reikalavimus. Jeigu nera knkretaus VSAF AS reikalavim, Futbl akadernija vadvaujasi bendraisiais apskaits principais, nustatytais I-ajame viesj sektriaus apskaits ir finansines atskaitmybes standarte.jnfrmacijs pateikimas finansiniu ataskaitu rinkinyje" (tliau - l-asis VSAF AS). 3. Pasirinkta apskaits plitika Futbl akademija taik nulat.

25 4. Apskaits plitika keiciarna tik vadvaujantis 7-uju viesj sektriaus apskaits ir finansines atskaitmybes standartu.apskaits plitiks, apskaitiniu iverciu keitimas ir klaidu taisymas" (tliau -7-asis VSAFAS) ir taikma viendai visiems finansiniu ataskaitu straipsniams, kuriems tui; itaks apskaits plitiks keitimas. 5. Apskaits plitika apima ukiniu peraciju ir [vykiu pripazinim, ivertinim ir apskaits principus, metdus ir taisykles. 6. Futbl akademijs veiklai vykdyti isigytas nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis turtas 1 apskaita turi biiti itraukti kartu su pridetines vertes mkesciu, nes Futbl akademija nera pridetines vertes mkesci mketja. 7. [staigs buhalterine apskaita tvarkma kmpiuterizutai, naudjant prgrama "FINAS" ir "FIN ALGA ". Bendrieji apskaits principai, metdai ir taisykles 1. Tvarkydama apskaita ir sudarydama finansines ataskaitas, Futbl akademija vadvaujasi VSAF AS. Ukines peracijs ir ivykiai registrujami apskaitje ir finansiniu ataskaitu rinkinys rengiamas taikant sius bendrusius apskaits principus: 1) subjekt; 2) veikls testinum; 3) peridiskum; 4) pastvum; 5) pinigini mat; 6) kaupim; 7) palyginim; 8) atsargum; 9) neutralum; 10) turini virsenybes pries frma. 2. Viss iikines peracijs ir ivykiai registrujami Futbl akademijs saskaitu plan saskaitse taikant apskaits plitikg},parengta pagal VSAF AS reikalavimus (nurdytus principus, metdus ir taisykles) atskirms ukinems peracijms ir ivykiams, finansiniu ataskaitu elementams arba straipsniams ir apskaits prcedurms. Nematerialusis turtas 1. Nematerialij turt apskaits plitika parengta vadvaujantis 13-ajame apskaits ir finansines atskaitmybes standarte.nematerialusis turtas" (tliau - 13-asis VSAF AS), 0 nematerialij turt nuvertejim apskaiciavim ir apskaits metdai bei taisykles - 22-ajame viesj sektriaus apskaits ir finansines atskaitrnybes standarte "Turt nuvertejimas", (tliau - 22-asis VSAF AS) nustatyta tvarka. 2. Nematerialusis turtas yra pripazistamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateikta savka ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 3. Nematerialusis turtas pirmini pripazinim metu apskaitje yra registrujarnas isigijim savikaina. 4. Velesnes islaids, susijusis sujau pripazintu apskaitje ir viesj sektriaus subjekt naudjamu nematerialiuju turtu, pripazistarns sanaudrnis ta ataskaitini laiktarpi, kuri padarms. 5. Isankstiniai apmkejimai uz nematerialuji turta apskaitje registrujami nematerialij turt saskaitse, 2

26 6. P pirrnini pripazinim nematerialusis turtas kuri nauding tarnavim laikas ribtas, finansinese ataskaitse yra pardmas isigijim savikaina, atemus sukaupta amrtizacija ir nuvertejima, jei jis yra. 7. Nematerialij turt amrtizujamji verte yra nusekliai paskirstma per visa nustatyta turt nauding tarnavim laika tiesigiai prprcingu metdu. Tam tikr nematerialij turt vienet amrtizacija pradedama skaiciuti nu kite menesi, kai turtas pradedamas naudti, pirms diens ir nebeskaiciujama nu kit menesi, kai naudjam nematerialij turt likutine verte sutampa su j likvidacine verte, kai turtas perleidziamas, nurasmas arba kai apskaiciujamas ir uzregistrujamas t turt vienet nuvertejimas, lygus j likutines vertes sumai, pirms diens. 8. Nematerialij turt nauding tarnavim laikas, nustatmas atsizvelgiant i sutartis ar kitus sandrius ir neturi buti ilgesnis uz si4 sandriu galijim laiktarpi. Kitam nematerialiajam turtui Futbl akaderija taik patvirtintus nematerialij turt arnrtizacijs nrmatyvus. Ilgalaikis materialusis turtas 1. Ilgalaiki materialij turt apskaits plitika parengta vadvaujantis 12-ajame viesj sektriaus apskaits ir finansines atskaitrnybes standarte.jlgalaikis materialusis turtas", (tliau - I2-asis VSAF AS), 0 ilgalaiki materialij turt nuvertejim apskaiciavim ir apskaits metdai bei taisykles - 22-ajan1e VSAF AS nustatyta tvarka. 2. llgalaikis materialusis turtas pripazistamas ir registrujamas apskaitje, jei jis atitinka ilgalaiki materialij turt savka ir VSAF AS nustatytus ilgalaiki materialij turt pripazinim kriterijus. 3. Minimali verte, nu kuris turtas pri pazistamas ilgalaikiu materialiuj u turtu nustatma pagal Vyriausybes nustatyta rninimalia viesj sektriaus subjekt ilgalaiki rnaterialij turt verte (500 Eur). Minimalis vertes kriterijus netaikmas nekilnjamam turtui, kilnjamsims kulturs vertybems, kitms vertybems, saunamiesiems ginklams ir transprt priemnems. 4. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pbudi skirstmas ipagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. 5. [sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirmini pripazinirn mmentu apskaitje registrujamas isigijim savikaina. 6. Isankstiniai rnkejimai uz ilgalaiki materialuji turta, taip pat gautas, bet dar nepradetas naudti, nebaigtas statyti ar kmplektuti turtas priskiriami prie ilgalaiki materialij turt. 7. P pirmini pripazinim ilgalaikis materialusis turtas, isskyrus zerne ir kulturs vertybes, finansinese ataskaitse rdmas isigijim sav ika ina, atemus sukaupta nusidevejima ir nuvertejima, jei jis yra. Zeme ir kultiirs vertybes p pirmini pripazinim finansinese ataskaitse rdms tikraj a verte. 8. Ilgalaiki materialij turt nudevimji verte yra nusekliai paskirstma per visa turt nauding tarnavim laika. llgalaiki materialij turt vienet nusidevejimas pradedamas skaiciuti nu kit menesi, kai turtas pradedamas naudti, pirms diens. Nusidevejimas nebeskaiciujamas nu kite menesi, kai naudjam ilgalaiki materialij turt likutine verte sutampa su j likvidacine verte, kai turtas perleidziarnas, nurasmas arba kai apskaiciujamas ir uzregistrujamas t turt vienet nuvertejimas, lygus j likutines vertes surnai, pirms diens. 9. Ilgalaiki materialij turt nusidevejimas skaiciujamas taikant tiesigiai prprcinga (tiesini) metda pagal patvirtintus ijgalaiki materialij turt nusidevejim nrmatyvus. 10. [staigs nustatyta ilgalaiki materialij turt vienet likvidacine verte 1 Eur. 11. Kai turtas pardudamas arba nurasrnas, j isigij im savikaina, sukauptas nusidevejimas ir, jei yra, nuvertejimas nurasrni. Pardavim pelnas ar nustliai priskiriami kits veikls rezultatams. 3

27 12. IlgaJaiki materialij turt reknstravimas, remntas ar kiti darbai pripazistami esminiu turt pagerinimu, jei padidina turt funkciju apimti arba pailgina turt nauding tarnavim laika, arba is esmes pager ina j naudingasias savybes. Siq darbu verte didinama ilgalaiki materialij turt isigijim savikaina ir (arba) patikslinamas likes turt nauding tarnavim laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudinguju ilgalaiki materialij turt savybiu ar nepadidina turt funkciju apimties, arba nepailgina j nauding tarnavim laik, jie nepripazistami esminiu pagerinimu, si4 darbu verte pripazistama ataskaitini laiktarpi sanaudrnis. 13. Atliktu zemes gerinim darbu, tkiu kaip zemes sklyp meliravim darbai, akmenu rinkimas, sienavimas, ir panasis islaids pripazistams sanaudmis ta ataskaitini laiktarpi, kai js padarms. 14. Issinumt (gaut panaudai) nekilnjamj turt eksplatavim ir paprastj remnt islaids (jei jq nekmpensuja numtjas (panauds davejasj) pripazistams numinink (panauds gavej) veikls sanaudmis. Pagal panauds sutartis gautas ilgalaikis materialusis turtas registrujamas nebalansinese saskaitse. Atsargs 1. Atsargu apskaits metdai ir taisykles nustatyti 8-ajame viesj sektriaus apskaits ir finansines atskaitmybes standarte.atsargs" (tliau - 8-asis VSAFAS). 2. Pirmini pripazinim metu atsargs ivertinams isigijim (pasigaminim) savikaina, 0 sudarant finansines ataskaitas - jsigijim (pasigaminim) savikaina ar grynaja realizavim verte, atsizvelgiant j tai, kuri is jll rnazesne. Grynji realizavim verte nenustatinejarna, kai atsargas ketinama sunaudti per kalendrinius metus. 3. Apskaiciudama atsargu, sunaudtu teikiant paslaugas, ar pardutu atsargu savikaina, Futbl akademija taik knkreciu kainu arba FIFO jkainjim metda, Atsargu ikainjim metd pasirinkimas priklaus nu atsargu pbudzi. 4. Sudarant finansines ataskaitas, atsargs gali buti nukainjams iki grynsis realizavim vertes tam, kad ju balansine verte nevirsytu busims eknmines nauds ar paslaugu vertes, kuria tikimasi gauti sias atsargas pardavus, paskirscius ar panaudjus. 5. Kai atsargs pardudams ar perdudarns, jl) balansine verte pripazistama sanaudrnis t laiktarpi, kuriu pripazistams atitinkams pajams. Atsargu sunaudjimas arba pardavimas apskaitje registrujamas pagal nulat apskaitrnu atsargu buda, kai buhalterineje apskaitje registrujama kiekviena su atsargu sunaudjimu arba pardavimu susijusi peracija. 6. Prie atsargu priskiriamas neatidutas naudti ukinis inventrius. Atidut naudti inventriaus verte is kart itraukiama isanaudas. Naudjam inventriaus kiekine ir vertine apskaita tvarkma nebalansinese saskaitse. Finansinis turtas 1. Finansini turt apskaits metdai ir taisykles nustatyti 17-ajame viesj sektriaus apskaits ir finansines atskaitmybes standarte.pinansinis turtas ir finansiniai jsipareigjimai'' (tliau asis VSAF AS). 2. Futbl akademijs finansinis turtas yra skirstmas!ilgalaiki ir trumpalaiki, 3. Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriarna: 1) ilgalaikes investicijs i nusavybes vertybinius ppierius; 2) p vienu metu gautins sums; 3) kitas ilgalaikis finansinis turtas. 4. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama: 4

28 1) isankstiniai apmkejirnai; 2) per vienus metus gautins SlUIlOS; 3) pinigai ir pinigu ekvivalentai; 4) kitas trumpalaikis finansinis turtas. 5. Finansinis turtas apskaitje pripazistamas tik tada, kai Futbl akademija gauna arba pagai vykdma sutarti igyja teise gauti pinigus ar kita finansini turta. 6. Kiekviena kart'! sudarant finansines ataskaitas, finansinis turtas turi buti ivertinamas is nauj. Isankstiniai apmkejimai, per vienus metus gantins sums, isskyrus trumpalaikes paskias, ir kitas trumpalaikis finansinis turtas ivertinamas isigijim savikaina, aternus nuvertejim nustlius. 7. Gautins sums pirmini pripazinim metu yra ivertinams isigijim savikaina. 8. Finansinese ataskaitse ilgalaikes gautins sums pardms amrtizuta savikaina, atemus nuvertejim nustlius. 9. Finansinese ataskaitse trumpalaikes gautins sums pardms isigijim savikaina, atemus nuvertejim nustlius. 10. Pinigus suda.r pinigai bank saskaitse, Pinigu ekvivalentai Y1'a trumpalaikes, likvidzis investicijs, kuris gali buti greitai ir lengvai iskeiciams i zinma pinigu suma, Tkiu investiciju terminas nevirsija triju menesiu, 0 vertes pkyciu rizika yra labai maza. Finansavim sums 1. Finansavim sumu apskaits metdai ir taisykles nustatyti 20-ajame viesj sektriaus apskaits ir finansines atskaitmybes standarte.finansavim sums" (tliau - 20-asis VSAFAS). 2. Finansavim sums pripazistarns, kai atitinka 20-ajame VSAF AS nustatytus kriterijus. 3. Finansavim surns - Futbl akadernijs is valstybes, savivaldybes biudzet, Eurps Sajungs (finansine parama), uzsieni valstybiu ir tarptautiniu rganizaciju bei is kitu saltiniu gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skilias Futbl akademijs istatuse nustatytiems tikslams i1' prgramms jgyvendinti. 4. Gautins finansavim sums apskaitje registrujams kai yra tenkinams viss fmansutj nustatyts salygs fina:nsavimui gauti ir kai yra gauta irdymu, kad finansavim sums bus suteikts ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perdutas. 5. Kai gautins finansavim sums yra gauts, finansavim sums perkeliams is gautinu finansavim sumui gautu finansavim sumu saskaita 6. Gauts (gautins) finansavim SUl110SpagaJ paskirti skirstms i: 1) finansavim sumas nepiniginiam turtui isigyti; 2) finansavim sumas kitms islaidrns kmpensuti. 7. Finansavim sums nepiniginiam turtui yra gaunams kaip nemkamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargs, iskaitant parama, arba kaip pinigai, skirti isigyti ilgalaiki arba trumpalaiki nepinigini turta. 8. Finansavim sums kitms islaidms yra skirts ataskaitini laiktarpi islaidms kmpensuti. Finansavim surnmis, skirtmis kitms islaidrns kmpensuti, yra laikms viss likusis finansavim sums, nepriskiriams nepiniginiam turtui isigyti. 9. Gauts (gautins) ir panaudts finansavim sums arba jt! dalis pripazistams finansavim pajammis tais laiktarpiais, kuriais patiriams su finansavim SUl110mi susijusis sanauds. Finansiniai [sipareigjtmal 1. Finansiniu isipareigjimu apskaits principai, metdai ir taisykles nustatyti vadvaujantis 17- ajame VSAF AS, 18-ajame viesj sektriaus apskaits ir finansines atskaitmybes standarte.atidejiniai, neapibreztieji isipareigjimai, neapibreztasis turtas ir pataskaitiniai ivykiai" (tliau - 18-asis VSAF AS), 19-ajame viesj sektriaus apskaits ir finansines atskaitmybes standarte "Numa, finansine numa (lizingas) ir kits turt perdavim sutartys" (tliau - 19-asis VSAF AS) 5

29 ir 24-ajame VleSOJOsektriaus apskaits ir finansines atskaitmybes standarte "Su darb santykiais susijusis ismks" (tliau - 24-asis VSAF AS) nustatyta tvarka. 2. Finansiniai [sipareigjimai skirstmi i ilgalaikius ir trumpalaikius. 3. ilgalaikiai finansiniai isipareigjimai skirstmi j: 1) ilgalaikius sklinius isipareigjimus; 2) ilgalaikius atidejinius; 3) kitus ilgalaikius [sipareigjimus. 4. Trumpalaikiai finansiniai isipareigjimai skirstmi i: 1) ilgalaikiu atidejiniu einamqju rnetu dalj ir trumpalaikius atidejinius; 2) ilgalaikiu skliniu [sipareigjimu einamqju rnetu dali; 3) trumpalaikius sklinius isipareigjimus; 4) mketinas sumas i biudzetus ir fndus; 5) mketinas subsidijas, dtacijas ir finansavim sumas; 6) tiekejams mketinas sumas; 7) su darb santykiais susijusius isipareigjimus; 8) sukauptas mketinas sumas; 9) kitus trumpalaikius isipareigjimus. 5. Pirmini pripazinirn metu fmansiniai isipareigjimai ivertinami ir registrujami isigijim savikaina. 6. Veliau sie isipareigjimai ivertinami: 1) ilgalaikiai finansiniai [sipareigjimai - amrtizuta savikaina; 2) trumpalaikiai finansiniai isipareigjimai - isigijim savikaina, isskyrus atvejus, kai 17 VSAFAS numat isirntis del amrtizuts savikains skaiciavim arba amrtizuts savikains pky tis yra nereiksmingas. Atidejiniai 1. Atidej iniai pripazistami ir registrujami apskaitje tada ir tik tada, kai del jvyki praeityje Futbl akademija turi dabartine teisine prievle ar neatsaukiama pasizadejima, ir tiketina, kad jam ivykdyti bus reikalingi istekliai, 0 isipareigjim suma gali biiti patikimai ivertinta. Jei patenkinams ne viss sis salygs, atidejiniai nera pripazistami, 0 tiktai infrmacija apie susijusi su tiketina sumketi suma neapibreztaji isipareigjima yra pateikiama finansiniu ataskaitu aiskinamajame taste. Atidejiniai yra perziurimi paskutine ataskaitini laiktarpi diena ir kregujami, atsizvelgiant i naujus ivykius ar apjinky bes, kad pardytu tiksliausia dabartini ivertinima. Pajams 1. Pajamu apskaits principai, metdai ir taisykles apskaits plitikje nustatyti vadvaujantis 10- ajame VSAFAS.Kits pajams" (tliau- 10-asis VSAFAS) ir 20-ajame VSAFAS.Finansavim sums" nustatyta tvarka. 2. Pajamu apskaitai taikmas kaupim principas. Finansavim pajams pripazistams tu paciu laiktarpiu, kai yra patiriams su simis pajammis susijusis sanauds, Registrujant visas su finansavim pajamu pripazinimu susijusias ukines peracijas, panaudjant detalizujancius pzymius butina nurdyti, kkis valstybes funkcijs ir kuris prgrams vykdymui buv pripazints finansavim pajams. 3. Pajams, isskyrus finansavim pajamas, pripazistams, kai tiketina, kad Futbl akademija gaus su sandriu susijusia eknmine nauda, kai galima patikimai [vertinti pajamu suma ir kai galima patikimai [vertinti su pajarnu uzdirbirnu susijusias sanaudas. 6

30 4. Pajammis laikma tik Futbl akademijs gaunama eknmine nauda. Pajammis nepripazistams treciuju asmenu vardu surinkts sums, kadangi tai nera gaunama eknrnine nauda. 5. Pajams registrujams apskaitje ir rdms finansinese ataskaitse ta ataskaitini laiktarp], kuri yra uzdirbamcs, t. y. kuri suteikiams paslaugs ar pardudamas turtas ar kt., nepriklausmai nu pinigu gavim mment. S~nauds 1. Sanaudu apskaits principai, metdai ir taisykles nustatyti ll-ajame viesj sektriaus apskaits if finansines atskaitmybes standarte "Sl:).nauds"(tliau - ll-asis VSAF AS). Sanaudu, susij usiu su knkreciu turt, finansavim sumu ir isipareigjimu straipsniu apskaita, principai nustatyti siu straipsniu apskaita reglamentujanciuse VSAF AS. 2. Sanauds apskaitje pripazistams vadvaujantis kaupim ir palyginamum principais tu ataskaitiniu laiktarpiu, kai uzdirbams su jmis susijusis pajams, neatsizvelgiant i pinigu isleidim laika. Tais atvejais, kai per ataskaitin] laiktarpi padarytu islaidu neimanma tiesigiai susieti su knkreciu pajamu uzdirbimu ir js nedus eknmines nauds ateinanciais ataskaitiniais laiktarpiais, sics islaids pripazistarns sanaudmis ta pari laiktarpi, kada buv patirts. 3. Sanaudu dydis jvertinamas sumketa arba mketina pinigu arba jq ekvivalentu suma. Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitym laiktarpis ir palukans nera isskirts is bendrs mketins sums, sanaudu dydis ivertinamas diskntujant atsiskaitym suma taikant rinks palukanu nrma. 4. Futbl akademija, registrudama sanaudas apskaitje, jas grupuja pagal tai, kkia viesj subjekt veikla vykdant js buv padaryts. Isskiriams sics sanaudu grupes pagal veikls rusis: pagrindines veikls sanauds, kits veikls sanauds ir finansines ir investicines veikls sanauds. Sanaudu grupavimas nepriklaus nu t, is kkiu finansavim saltiniu ar kkiu pajamu js apmkams. Sandriai uzsieni valiuta 1. Sandriu uzsieni valiuta apskaits principai nustatyti 21-ajame viesj sektriaus ir finansines atskaitrnybes standarte "Sruldriai uzsieni valiuta'' (tliau - 21-asis VSAFAS). 2. Sandriai uzsieni valiuta pirmini pripazinim metu registrujami apskaitje Buhalterines apskaits istatyme nustatyta tvarka. Pelnas ir nustliai is sandriu uzsieni valiuta bei is uzsieni valiuta isreikst turt ir isipareigjimu likuciu perkainjim diena yra registrujami finansines ir investicines veikls pajarnu ar sanaudu saskaitse. 3. Valiutiniu straipsniu likuciai ataskaitini laiktarpi pabaigje perskaiciujami pagal Buhalterines apskaits [statyme numatyta tvarka. Grynasis turtas 4. Finansiniu metu pradzije praejusiu metu pervirsis 81' deficitas, uzregistrutas saskaitje Einamqju metu pervirsis ar deficitas", pripazistamas ankstesniu metu pervirsiu ar deficitu ir perkeliamas i saskaita ; Sukauptas ankstesniu metu pervirsis ar deficitas". 7

31 III. PAST ABOS 1. Ilgalaiki nematerialij turt istaiga neturi. Nematerialusis turtas (Pastaba Nr. POI) Ilgalaikis materialusis turtas (Pastaba Nr. P02) 1. Ilgalaiki materialij turt apskaita vykdma vadvaujantis 12-uju VSAF AS.Jlgalaikis materialusis turtas" ir Lietuvs Respubliks Vyriausybes 1999 m. birzeli 3 d. nutarimu Nr, 719 patvirtintmis inventrizacijs taisyklemis ir naujaisiais si nutarim pakeitimais. 2. Futbl akademijs ilgalaikis materialusis turtas suskirstytas isias grupes: kiti statiniai, kits masins ir irenginiai, kita biur [ranga, kmpiuteriai ir jq iranga, apsaugs sistema, kitas ilgalaikis materialusis turtas. Turt grupe Nauding tarnavim laikas, metais Kiti statiniai 15 Kits masins ir irenginiai 10 Kita biur iranga 8 Kmpiuteriai ir jq iranga 5 Apsaugs iranga 6 Kitas ilgalaikis materialusis turtas Per 2019 m. Futbl akademija isigij ilgalaiki materialij turt uz 16524,77 Em. Neatlygintinai gaut ilgalaiki materialij turt verte 8396,70 Em. 4. Ataskaitini laiktarpi pabaigje likutine turt verte sud are (FBA eil. Nr. A. II.) 23565,40 Eur. 5. Turt, kuris yra visiskai nudevetas, taciau vis dar yra naudjamas veiklje nera. 6. Turt pergrupavim is viens turt grupes ikita ataskaitiniame laiktarpyje nebuv. 7. Per ataskaitini laiktarpi nebuv nurasyta turt, kuris visiskai nusidevejes, bei netinkamas tliau naudti veiklje. 8. Sutarciu pasirasytu del turt isigijim ateityje paskutine ataskaitini laiktarpi diena nera. 9. Turt, kuri kntrle ribja sutartys ar teises aktai, ir turt, uzstatyt kaip isipareigjimu ivykdym garantija nera. 10. Infrmacija apie ilgalaiki materialij turt balansines vertes pasikeitima per ataskaitini laiktarpi pateikta 12-j VSAF AS "Ugalaikis materialusis turtas" 1 priede. Atsargs (Pastaba Nr. P03) 1. Atsargu apskaita Futbl akademijje vykdma vadvaujantis 8-uju VSAF AS.Atsargs". 2. Straipsnyje.Atsargs" (FBA eil. Nr. C. 1.2) isigijim savikaina pardytas ataskaitini laiktarpi pabaigje nesunaudt kur, prekiu, skirtu reprezentacinems reikmems likutis - 226,05 Eur. 3. Atsargu nuvertejim ar atkurim per ataskaitini laiktarp] Futbl akademijje nebuv. 4. Infrmacija apie atsargu vertes pasikeitima per ataskaitini laiktarpi pateikta 8-j VSAF AS.Atsargs" 1 priede. 8

32 III. PASTABOS Nematerialusis turtas (pastaba Nr. POl) flj0 1. Ilgalaiki materialij turt istaiga neturi. Jlgalaikis materialusis turtas (Pastaba Nr. P02) 1. Ilgalaiki materialij turt apskaita vykdma vadvaujantis 12-uju VSAF AS.Jlgalaikis materialusis turtas" ir Lietuvs Respubliks Vyriausybes 1999 m. birzeli 3 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintmis inventrizacijs taisyklemis ir naujaisiais si nutarim pakeitimais. 2. Futbl akademijs ilgalaikis materialusis turtas suskirstytas isias grupes: kiti statiniai, kits masins ir irenginiai, kita biur jranga, kmpi uteri ai ir J4 iranga, apsaugs sistema, kitas ilgalaikis materialusis turtas. Turt grupe Nauding tarnavim laikas, metais Kiti statiniai 15 Kits masins ir irenginiai 10 Kita biur iran_ga 8 Kmpiuteriai ir jq iranga 5 Apsaugs iranga 6 Kitas ilgalaikis materialusis turtas Per 2019 m. Futbl akademija isigij ilgalaiki materialij turt uz 16524,77 Eur. Neatlygintinai gaut ilgalaiki materialij turt verte 8396,70 Eur. 4. Ataskaitini Iaiktarpi pabaigje likutine turt verte sudare (FBA eil. Nr. A. II.) 23565,40 Eur. 5. Turt, kuris yra visiskai nudevetas, taciau vis dar yra naudjamas veiklje nera. 6. Turt pergrupavim is viens turt grupes ikita ataskaitiniame laiktarpyje nebuv. 7. Per ataskaitini laiktarpi nebuv nurasyta turt, kuris visiskai nusidevejes, bei netinkamas tliau naudti veiklje. 8. Sutarciu pasirasytu del turt isigijim ateityje paskutine ataskaitini laiktarpi diena nera, 9. Turt, kuri kntrle ribja sutartys ar teises aktai, ir turt, uzstatyt kaip isipareigjimu ivykdym garantija nera. 10. Infrmacija apie ilgalaiki materialij turt balansines vertes pasikeitirna per ataskaitini Iaiktarpi pateikta 12-j VSAF AS.Jlgalaikis materialusis turtas" 1 priede. Atsargs (Pastaba Nr. P03) 1. Atsargu apskaita Futbl akademijje vykdma vadvaujantis 8-uju VSAFAS.Atsargs". 2. Straipsnyje.Atsargs" (FBA eil. Nr. C. 1.2) jsigijim savikaina pardytas ataskaitini laiktarpi pabaigje nesunaudt kuio,prekiu, skirtu reprezentacinerns reikmerns likutis - 226,05 Eur. 3. Atsargu nuvertejim ar atkfirim per ataskaitini laiktarpi Futbl akademijje nebuv. 4. Infrmacija apie atsargu vertes pasikeitirna per ataskaitini laiktarpi pateikta 8-j VSAF AS.Atsargs" 1 priede. 8

33 Isankstiniai apmkejimai (Pastaba Nr. P04) 1. Isankstinius apmkejimus - 781,36 Eur (FBA eil Nr. C. II) sudar kits ateinanciu laiktarpiu sanauds - 514,81 Eur (autrnbiliu TPVCA privalmasis draudirnas, nekilnjamj turt draudimas, el. paste, svetaines talpinim metinis mkestis) ir isankstiniai apmkejirnai tiekejams 266,55 Em (Lietuvs futbl Federacijai - 75,00 Eur, AB.Energijs skirstym peratriui" uz el. jrenginiu prijungim paslauga - 151,55 Eur, UAB "Oz bulingas" - 40,00 Eur). 2. Infrmacija apie isankstinius apmkejimus pateikta 6-j VSAF AS "Finansinil! ataskaitu aiskinamasis rastas" 6 priede. Per vienerius metus gautins sums (Pastaba Nr. P05) 1. Gautinas finansavim sumas ,00 Em (FBA eil. Nr. C II!'3) sudar is kitu saltiniu (is Lietuvs Futbl Federacijs - technini direktriaus darb uzmkesci dalies islaidu kmpensavimas uz 2019 m. spali, lapkrici men.) gautins sums. 2. Gautinas sumas uz turt naudjima, pardutas prekes, turta, paslaugas ,99 Eur (FBA eil. Nr. CIlIA) sudar sums gautins uz suteiktas paslaugas, is jq: uz ugdym paslaugas ,99 Eur, lizsprt rengini rganizavim paslaugas ,00 Eur. 3. Sukauptas gautinas sumas ,51 Eur (FBA eil. Nr. C IlL5) sudar sukaupts finansavim pajams is savivaldybes biudzet, t. y. sukauptu atstginiu, valstybini scialini draudim imku sums ,51 Eur, kits sukaupts gautins sums is Lietuvs Futbl federacijs - 750,00 Eur. 4. Kitas gautinas sumas - 217,00 Eur sudar: 83,98 Eur (FBA eil. Nr. C III.6) kits gautins sums is darbutju (pagal panauds sutarti perdut naudtis but mkesciai uz kmunalines paslaugas) ir 133,02 Eur gyventju pajarnu mkesci permka. 5. Infnnacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikta 17-j VSAF AS "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigjimai" 7 priede. Pinigai ir pinigq ekvivalentai (Pastaba Nr. P06) 1. Infrmacija apie pinigus ir pinigu ekvivalentus pateikiama 17-j VSAF AS.Finansinis turtas ir finansiniai isipareigjimai" 8 priede. 2. Pinigus ir pinigu ekvivalentus ataskaitini laiktarpi pabaigje sudar pinigu likutis bank saskaitse ,13 Eur, is jt}: Steigej, dalininku inasai Eur. Suteiktu paslaugu less ,14 Eur. Params less ,70 Eur. Suteiktu paslaugu less (Perl saskaita) - 539,42 Eur. Prjekt less - 691,34 Eur. Pinigai kelyje (Perl saskaita) - 527,00 Em. 3. Infrmacija apie pinigus ir pinigu ekvivalentus pateikta 17-j VSAF AS.Finansinis turtas ir finansiniai isipareigjimai" 8 priede. Finansavim sums (Pastaba Nr. P07) Infrmacija apie finansavim sumas pagal saltini, tiksline paskirtj ir j4 pkycius per ataskaitini laiktarpi pateikta 20-j VSAF AS.Finansavim sums" 4 priede. Infrmacija apie finansavim sumu likucius ataskaitini laiktarpi pradzije ir pabaigje pateikta 20-j VSAF AS.Pinansavim sums" 5 priede. 9

34 3. Finansavim sumu is savivaldybes biudzet (FBA eil. Nr. D.lI) likuti ataskaitini laiktarpi pabaigje sudar gautu fmansavim sumu kitms islaidrns likutis - 514,81 Eur. 4. Finansavim sumu is Eurps Sajungs, uzsieni valstybiu ir tarptautiniu rganizaciju likuti ataskaitini laiktarpi pabaigje (FBA eil. Nr. D.IIT) sudar gauts fmansavim sums is Eurps Sajungs kitms islaidms (Erasmus+ sprtas prjekt.reginine jaunim iniciatyva futbl pletrai Baltijs salyse" (RYFDB), kuri krdinuja "Baltic ftball schl") - 691,34 Eur. 5. Finansavim SUD14 is kitu saltiniu likut] ataskaitini laiktarpi pabaigje ,23 Eur (FBA eil. Nr. D.IV) sudar: gauts fmansavim sums ilgalaikiam turtui isigyti, lygis ilgalaiki materialij turt likutinei vertei ,78 Eur, gautu fmansavim sumu kitms islaidms likutis ,45 Em, bei gautins finansavim sums kitms islaidms (is Lietuvs Futbl Federacijs - technini direktriaus darb uzmkesci dalies islaidu kmpensavimas uz 2019 m. spali, lapkrici men.) ,00 Em. 6. Finansavim sumu pergrupavirnas: is savivaldybes biudzet gauts finansavim sums kitms islaidrns per 2019 m. is vis 17529,47 Eur panaudta ir perkelta i finansavim sumas atsargms [sigyti. Is Eurps Sajungs, uzsieni valstybiu ir tarptautiniu rganizaciju 2019 m. gauts finansavim sums kitms islaidms - 232,92 Eur panaudta ir perkelta i finansavim sumas atsargms [sigyti. IS kitu saltiniu gauts finansavirn sums kitrns islaidrns per 2019 m. is vis 5084,76 Em panaudta ir perkelta i finansavim sumas atsargms isigyti, Isipareigjimai (Pastaba Nr. POS) 1. Ilgalaikiu isipareigjimu Akademija neturi. 2. lnfrmacija apie trumpalaikes mketinas sumas pateikta 17-j VSAF AS.Finansinis turtas ir finansiniai [sipareigjimai" 12 priede. 3. Tiekejams mketins sums paskutine ataskaitini Jaiktarpi diena sud are 1715,18 Eur. 4. Su darb santykiais susije isipareigjimai paskutine ataskaitini laiktarpi diena sudare 3771,36 Eur, is ju: mketins sums pagal sprtines veikls sutattis-436,36 Eur, maitinimsi islaidu pinigines kmpensacijs zaidejams ,00 Eur. 5. Sukauptas mketinas sumas ,51 Em sudar sukaupts atstginiu sanauds ,83 Eur ir nu jq apskaiciut valstybini scialini draudim irnku sanauds -751,68 Eur. 6. Kiti trumpajaikiai [sipareigjimai paskutine ataskaitini laiktarpi diena sudare - 0,20 Eur. 7. Gautu pasklu akademija neturi. 8. [sipareigjirnu uzsieni valiuta nera, Pajams (Pastaba Nr, P09) 1. Finansavim pajams per ataskaitinj laiktarpj sudare ,15 Eur. IS ju: savivaldybes biudzet (VRA eil. Nr. A.1.2.) ,50 Eur (panaudtu finansavim sumu atsargms isigyti ,73 Em, kitms islaidms ,77 Eur), is Eurps Sajungs, uzsieni valstybiu ir tarptautiniu rganizaciju (VRA eil. Nr. A.I.3.) ,66 Eur (panaudtu fmansavim sumu atsargms isigyti - 232,92 Em, kitms islaidms ,74 Eur), is kitu saltiniu (VRA eil. Nr. A.l.4.) ,99 Eur (panaudtu finansavim sumu is kitu saltiniu ilgalaikiam turtui [sigyti - 279,92 Em, atsargms isigyti ,05 Eur, kitms islaidms ,02 Eur). 2. Futbl akademija per 2019 m, uzdirb 79174,05 EtU pajamu (VRA eil.nr. A.III.1.). ISjl!: uz suteiktas ugdym paslaugas ,00 Eur, uz sprt rengini rganizavim paslaugas ,25 Eur, is bilietu pardavim ,80 Eur, uz vaiku vasars stvykls paslaugas ,00 Eur, uz kitas paslaugas 50,00 Eur. (zr. 10-j VSAFAS.Kits pajams" 1 priede). 10