W2363V. Naudojimo instrukcija. Prie naudojantis iuo monitoriumi, pra ome dòmiai perskaityti

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "W2363V. Naudojimo instrukcija. Prie naudojantis iuo monitoriumi, pra ome dòmiai perskaityti"

Transkriptas

1 Naudojimo instrukcija W2363V Prie naudojantis iuo monitoriumi, pra ome dòmiai perskaityti informacijà, susijusià su saugos priemonòmis. I saugokite ià naudojimo instrukcij knygel ir CD diskà ateiãiai. UÏsira ykite monitoriaus modelio ir serijos numerius, nurodytus plok telòje, pritvirtintoje prie aparato galinio skydelio. Pateikite ià informacijà kiekvienà kartà, kreipdamiesi serviso centrà.

2 Saugos priemonòs is monitorius buvo suprojektuotas ir pagamintas taip, kad uïtikrint japples saugumà. Nesilaikant nurodyt saugos reikalavim, i kyla elektros smapplegio ir gaisro pavojus. Siekiant i vengti monitoriaus sugadinimo, bappletina prisilaikyti Ïemiau pateikt saugos eksploatavimo taisykli, kuriuose yra nurodyta teisinga monitoriaus prieïiapplera, instaliavimas, naudojimas ir aptarnavimas. Saugos priemonòs Pra ome naudoti tik komplektuojamà elektros laidà. Naudojant atskirai sigyjamà elektros laidà, sitikinkite, kad elektros laidas yra sertifikuotas ir atitinka visus standartus. Jei elektros laidas yra païeistas, kreipkitòs gamintojà arba artimiausià techninio aptarnavimo centrà ir j pakeiskite. Monitoriaus elektros laidas yra naudojamas aparatà jungti elektros tinklà. Pasirapplepinkite, kad tinklo lizdas bapplet kuo arãiau monitoriaus. monitori galima jungti tik atitinkam parametr elektros tinklà, kuris nurodytas techniniuose duomenyse arba ant monitoriaus skydelio. Jeigu japples vietovòje tiekiamos elektros srovòs parametrai neatitinka nurodytuosius, pra ome pasikonsultuoti su kvalifikuotu specialistu. DraudÏiama naudoti tri ak arba ilginamuosius laidus. Taip pat negalima naudoti panaudotà elektros laidà arba elektros laidà su païeista laido akute. Prie ingus atveju i kyla elektros smapplegio pavojus. Elektros laidà gali pakeisti techninio aptarnavimo centre. Kol is renginys yra jungtas kintamosios srovòs sienin lizdà, jis neatjungiamas nuo kintamosios srovòs altinio net j i jungus. DraudÏiama mòginti atidaryti monitoriaus korpusà : Monitoriaus viduje nòra komponent, kuriuos galòtumòte taisyti savaranki kai. Net ir I JUNGUS monitoriaus maitinimà, renginio viduje egzistuoja auk ta tampa. Jeigu monitorius neveikia kaip pridera, kreipkitòs serviso centrà. Informacija, susijusi su japples saugumu : Negalima monitoriaus pastatyti ant nelygaus pavir iaus, nebent jei renginys yra patikimai pritvirtintas. Pra ome naudoti gamintojo rekomenduojamà monitoriaus stovà. Ekrano nenumeskite, nedauïykite ir nemòtykite j daikt /Ïaisl. Prie ingu atveju galite susiïeisti ar suïeisti kità Ïmog, sugadinti aparatà ir ekranà. Siekiant i vengti elektros smapplegio arba gaisro pavojaus: Jeigu monitoriumi nesinaudojate ilgà laiko tarpà, pra ome I JUNGTI renginio maitinimà. I vykus i nam negalima palikti ØJUNGTO monitoriaus. Neleiskite vaikams mòtyti daiktus monitoriaus ekranà arba aparato korpusà ki ti pa alinius daiktus. Monitoriaus viduje egzistuoja auk ta tampa. Negalima naudotis papildomais priedais, kurie nòra pritaikyti iam monitoriui. Kai displòj ilgam laikui paliekate be prieïiappleros, elektros maitinimo laido ki tukà i traukite i sieninio lizdo. Perkapplenijos metu arba Ïaibuojant niekada nelieskite maitinimo ir signalo laid, nes tai labai pavojinga. Tai gali sukelti elektros smappleg. 1

3 Saugos priemonòs Instaliavimas DraudÏiama ant renginio elektros laido dòti sunkius daiktus. Taip pat negalima monitori jungti tinklo lizdà, jeigu jo elektros laidas yra païeistas. DraudÏiama naudotis monitoriumi alia vandens, kaip antai vonios kambaryje, alia praustuvòs, virtuvòs kriauklòs, sklabykloje, drògname rapplesyje arba netoli plaukymo baseino. Turite uïtikrinti tai, kad renginio veikimo metu nebapplet uïkim tos monitoriaus vòdinimo angos, nes darbo metu aparatas kaista. Jeigu monitoriaus ventiliacinòs angos bus uïkim tos, tai renginys gali perskaisti ir i kyla gaisro pavojus. NEGALIMA: UÏdengti monitoriaus apaãioje esanãias ventiliacines angas, padedant monitori ant lovos, sofos arba ant kilimòlio. UÏdengti monitoriaus ventiliacines angas, pastatant rengin uïdaroje erdvòje, kaip antai knyg lentynoje. UÏdengti monitoriaus ventiliacines angas medïiaga arba kitais daiktais. Pastatyti monitori netoli ilumos altini, kaip antai radiatori ir t.t. Negalima kokiais nors a triais daiktais trinti arba braiïyti aktyviosios matricos skyst j kristal ekranà. Prie ingu atveju japples galite subraiïyti, sugadinti arba païeisti aktyviosios matricos skyst j kristal ekranà visam laikui. Negalima pir tais smarkiai spausti skyst j kristal ekranà. Prie ingu atveju galite païeisti ekrano pavir i. Skyst j kristal ekrane gali matytis nedidelòs tamsios dòmelòs ar ry kapples spalvoti (raudoni, mòlyni arba Ïali) ta kai. Taãiau tai nòra joks aparato sutrikimas ir neturi jokios takos monitoriaus darbui. Jeigu yra galimybò, pra ome nustatyti rekomenduojamà ekrano skiriamàjà gebà. Tokiu bappledu ekrane bus atkuriamas auk tos kokybòs vaizdas. Nustaãius kità ekrano skiriamàjà gebà, vaizdas ekrane gali bappleti iek tiek grappledòtas arba i kreiptas. Tai yra charakteringa ir tuo atveju, jei skyst j kristal ekrano skiriamoji geba yra fiksuota. Palikus fiksuotà vaizdà ekrane ilgesn laikà, gali païeisti ekranà ir bappleti vaizdo i deginimo prieïastis. Bappletina naudoti ekrano uïsklandà. Toks rei kinys bapplena kit gamintoj produktuose ir jam nesuteikiama garantija. Nekratykite ir nebraiïykite ekrano priekio ir on metaliniais daiktais. Kitaip ekranas gali bappleti païeistas. Øsitikinkite, kad pultas nukreiptas priek, ir laikykite j abiem rankomis, kad galòtumòte pajudinti. Jei i mesite gamin, païeistas gaminys gali sukelti elektros smappleg arba gaisrà. Susisiekite su galiotuoju techninòs prieïiappleros centru dòl remonto. Venkite auk tos temperatappleros ir drògmòs. 2

4 Saugos priemonòs Valymas Prie atliekant monitoriaus valymo darbus, rengin i junkite i elektros tinklo. Naudokite lengvai sudròkintà (ne lapià) skuduròl. DraudÏiama ekrano valymui naudoti, aerozolines valymo priemones, kuri purslai gali sukelti elektros smapplegio pavoj. Kai valote gamin, i traukite maitinimo laidà ir velniai patrinkite mink tu audiniu, kad nesusibraiïyt. Nevalykite drògnu audiniu ir nepurk kite vandens ar kit skysãi tiesiai ant gaminio. Gali i tikti elektros smapplegis. (Nenaudokite chemini medïiag, pvz., benzolo, daï skiedikli ar alkoholio) 2 4 kartus papurk kite vandens ant mink to audinio ir valykite juo priekin ròmà; luostykite tik viena kryptimi. Dòl per didelòs drògmòs gali atsirasti dòmi. Øpakavimo medïiagos Nei meskite pakavimo medïiag ir kartono kartu su buitinòmis atliekomis. ias medïiagas bus galima panaudoti, rengin perveïant kità vietà. PerveÏdami rengin, naudokite tik originalias pakavimo medïiagas. Utilizavimas (Tik halogeno lempa, naudojama LCD monitoriuose) iame renginyje yra montuota speciali fluorescentinò lempa, kurios sudòtyje yra gyvsidabrio. DraudÏiama ià lempà i mesti kartu su buitinòmis atliekomis. Aplinkosaugos sumetimais atitarnavus rengin reikia utilizuoti prisilaikant 3

5 Priedai!!! Aãiapple, kad renkatòs LGE gaminius!!! Patikrinkite, ar yra visi ie monitoriaus priedai. Jeigu kurio nors trappleksta, kreipkitòs prekybos atstovà. Naudotojo vadovas / kortelòs Maitinimo laidas (Priklauso nuo alies) DVI-D signalo kabelis ( i funkcija galima ne visose alyse.) 15 kontakt D-Sub signalo kabelis (Kad galòtumòte kabel taisyti, jis turi bappleti prijungtas prie gaminio prie pristatymà.) SVARBU ie priedai gali atrodyti kitaip nei tie, kurie ãia parodyti. Vartotojai privalo naudoti ekranuotuosius signalo sàsajos kabelius (D-sub 15 kontakt kabel, DVI kabel ) su ferito erdimi, kad bapplet i laikytas gamini suderinamumas. 4

6 Monitoriaus prijungimas Prie pastatant monitori, sitikinkite, kad aparato, kompiuterio sistemos ir papildomos aparatappleros maitinimai yra i jungti. Stovo prijungimas ir i montavimas 1. Padòkite monitori ekranu apaãià ant velnaus audinio. 2. Teisinga kryptimi stumkite stovo korpusà. Øsitikinkite, kad stapplemòte stovo pagrindà iki galo. Stovo korpusà Stovo Pagrindas Stovo pagrindas gali nukristi ir gali bappleti païeistas arba sukelti traumà. Tinkamas sujungimas Netinkamas sujungimas 5

7 Monitoriaus prijungimas 3. Sukdami atsuktuvà de in, stovo korpusà pritvirtinkite prie stovo pagrindo. Atsuktuvas Atsuktuvà sukite laikydami j uï rankenos. 4. Tada sulenkite, kad atsuktuvo rankena tapt plok ãia. 5. Dabar atsargiai pakelkite monitori. 6. Noròdami nuimti stovo pagrindà nuo stovo korpuso, atlenkite atsuktuvo rankenà ir pasukite kair. SVARBU ioje iliustracijoje yra pavaizduota prastinò aparato stovelio pritvirtinimo procedapplera. Taãiau japples aparatas gali skirtis nuo iliustracijoje parodyto monitoriaus. Nene kite apversto produkto, laikydami tik uï stovo pagrindo. Jis gali nukristi ir sugesti arba suïeisti. 6

8 Monitoriaus prijungimas Prie pastatant monitori, sitikinkite, kad aparato, kompiuterio sistemos ir papildomos aparatappleros maitinimai yra i jungti. Monitoriaus pasvirimo kampo reguliavimas - Po montavimo pasukite norimu kampu, kaip parodyta Ïemiau. 1. Reguliuodami monitoriaus pasvirimo kampà, suraskite geriausià padòt. Pokrypio kampas: -5 ~ Nelieskite ir nespauskite ekrano, kai reguliuosite monitoriaus kampà. Nustatydami ekrano kampà, neki kite pir t tarp monitoriaus apaãios ir stovo. Galite susiïeisti pir tà(-us). ERGONOMI KA Kad bapplet pasiektos kuo geriausios monitoriaus darbo ir vaizd Ïiappleròjimo sàlygos, remiantis darbo proceso tyrim rezultatais, rekomenduoja monitori pastatyti taip, kad pokrypio kampas bapplet ne didesnis, nei -5. 7

9 Monitoriaus prijungimas Prijungimas prie kompiuterio/vaizdo grotuvo 1. Prie pastatant monitori, sitikinkite, kad aparato, kompiuterio sistemos ir papildomos aparatappleros maitinimai yra i jungti. 2. Prijunkite signalo vado kabel 1 ir maitinimo laidà 2 i eilòs, po to priverïkite signalo kabelio sraigtavarït. A Øjungti DVI-D (skaitmeninio signalo) kabel B Øjungti D-sub (analoginio signalo) kabel C Øjungti VIDEO ir AUDIO kabel D Øjungti HDMI kabel (HDMI1, HDMI2) PASTABA Tai yra paprasãiausias galinio skydelio vaizdas. ãia yra parodytas pagrindinio modelio galinis skydelis; japples monitorius gali skirtis nuo pagrindinio vaizdo. AV ranga (dekoderis, DVD, vaizdas, televizini Ïaidim pultas) * HDMI yra optimizuotas AV renginyje. * Nepalaikomas PC. Priklausomai nuo modelio Ausini / ausinòs i vadas Tinklo lizdas PC vadas DVI-D kabelis ( i jungtis gali bappleti naudojama ne visose alyse.) DVD grotuvo arba kit, turinãi komponentin prievadà Kai naudojate D-Sub signalo vesties kabelio jungt Macintosh kompiuteriams: Mac adapteris Naudojantis Apple Macintosh kompiuteriu yra reikalingas atskirai sigyjamas adapteris, kadangi komplektuojamo kabelio 15 kontakt didelio tankumo (3 eilutòs) D-sub VGA jungtis yra pakeiãiama 15 kontakt 2 eiluãi jungt. 8

10 Monitoriaus prijungimas 3. Paspausdami priekinio skydelio ( ) mygtukà, junkite renginio maitinimà. Øjungus monitoriaus maitinimà, ekrane automati kai atsiras Self Image Setting Function informacija. (Tik analoginis reïimas) PASTABA Self Image Setting Function? i funkcija vartotojui suteikia optimalius vaizdo parametrus. Vartotojui prijungus monitori pirmà kartà, ios funkcijos dòka visi ekrano parametrai yra sureguliuojami automati kai ir tokiu bappledu kiekvienam òjimo signalui yra priskirtas optimaliausias parametras. AUTO/SET funkcija? Ørenginio naudojimo arba ekrano skiriamosios gebos keitimo metu i kilus problemoms, tokioms kaip nery kus ekranas, nery kios raidòs, mirksintis arba pakreiptas ekranas, paspauskite AUTO/SET funkcijos mygtukà, kad pagerintumòte skiriamàjà gebà. 9

11 Valdym tais funkcijos Priekinio skydelio valdymo taisai mygtukas Naudokite mygtukà, noròdami eiti meniu THRU MODE ( TIESIOGINIS REÎIMAS ), SRS TRUSURROUND HD, ARC arba AUTO BRIGHT ( AUTO RY KUMAS ). I samesnòs informacijos ie kokite 14~15 psl. SOURCE mygtukas Kai prijungiami dviej arba daugiau vad signal, pirmasis monitorius savaime aptinka vienà signalà kaip pagrindin vadà, po to galite pasirinkti norimà vado signalà (DSUB/DVI/HDMI1/HDMI2/ KOMPONENTINIS). INPUT MENU mygtukas Paspausdami nurodytà mygtukà, i kvieskite arba i eikite i ekraninio meniu sistemos. OSD LOCKED/UNLOCKED ios funkcijos dòka, bus galima esamuoju momentu uïblokuoti OSD valdymo parametrus, kad jie per neapsiïiappleròjimà nebapplet pakeisti. Laikykite keletà sekundes nuspaustà MENU mygtukà, kol ekrane atsiras OSD LOCKED prane imas. Laikykite keletà sekundes nuspaustà MENU mygtukà, atblokuokite OSD valdymo parametrus. Ekrane atsiras OSD UNLOCKED prane imas. 10

12 Valdym tais funkcijos mygtukai Paspausdami nurodytus mygtukus, ekraniniame meniu i rinkite arba sureguliuokite i rinktàj parametrà. iuo mygtuku galite tiesiogiai naudotis PIP funkcija. PIP vadà galite pasirinkti pasinaudoj PIP meniu. I samesnòs informacijos ie kokite 21 psl. Kai prijungiami dviej vad signalai, vienas j yra pagrindinis vadas, o kitas - PIP vadas. Pagrindin vadà ir PIP vadà galite keisti vietomis pasinaudoj iuo mygtuku. AUTO/SET mygtukas Paspausdami nurodytà mygtukà, patvirtinkite pasirinkimà. AUTO IMAGE ADJUSTMENT Reguliuojant i rinktàsias nuostatas, prie i kvieãiant ekraninio meniu sistemà (OSD), visada paspauskite AUTO/SET mygtukà. (Tik DSUB ir komponentinis reïimas) Tokiu bappledu atvaizduojamas vaizdas bus automati kai sureguliuotas, atsiïvelgiant nustatytà ekrano skiriamà gebà (ekrano reïimas). Tinkamiausia ekrano skiriamoji geba yra:1920 x 1080 TRU-LIGHT mygtukas iuo mygtuku galite pasirinkti LED lemputòs reïimà, GAME ( ÎAIDIMO ), MOVIE ( FILMO ), MUSIC ( MUZIKOS ) reïimus arba i jungti LED lemput. TRU-LIGHT GAME MOVIE MUSIC OFF POWER mygtukas Paspausdami nurodytà mygtukà, junkite arba i junkite monitoriaus ekranà. POWER indikatorius Maitinimo rodiklis vieãia mòlynai, jei ekranas tinkamai veikia (reïimas On ( Øjungta )). Jei ekranas perjungtas Sleep ( Miego ) reïimà (energijos taupymo), maitinimo rodiklis mirksi mòlynai. 11

13 Ekraninio meniu (OSD) sistemos reguliavimas Ekraninio meniu reguliavimas Naudojantis ekraninio meniu (OSD) valdymo sistema, japples galòsite lengvai ir paprastai sureguliuoti ekrane esanãio vaizdo dyd, padòt ir valdymo parametrus. Îemiau yra parodytas trumpas pavyzdys, supaïindinantis jus kaip naudotis valdymo taisais. iame skyriuje bendrais bruoïais yra apra yta, kaip naudojantis OSD meniu sistema atlikti reguliavimo ir i rinkimo procedappleras. Jei i kviet OSD meniu sistemà pageidaujate sureguliuoti parametrus, atlikite Ïemiau nurodytus veiksmus: I oka meniu ekranas. Pasirinkite meniu piktogramà. Pasirinkite meniu piktogramà. Nustatykite bapplesenà. I eikite i meniu ekrano Paspauskite MENU mygtukà. Ekrane atsiras OSD meniu sistemos langas. Paspausdami arba mygtukus, i rinkite valdymo sistemà. Kai pageidaujama piktograma taps ry kesnò, paspauskite AUTO/SET mygtukà. Naudodamiesi / mygtukais, sureguliuokite vaizdà pageidaujamame lygyje. Paspausdami AUTO/SET mygtukà, i rinkite kitus submeniu punktus. Vienàkart paspausdami MENU mygtukà, sugr Ïkite pagrindin meniu langà ir i rinkite kità parametrà. Dusyk paspausdami MENU mygtukà i eikite i OSD meniu sistemos. 12

14 Ekraninio meniu (OSD) sistemos i rinkimas ir reguliavimas ioje lentelòje yra parodyti visi OSD ekraninio meniu sistemos valdymo, reguliavimo ir nustatym punktai. Pagrindinis meniu Submeniu Nuoroda THRU MODE SRS TRUSURROUND HD ARC AUTO BRIGHT Naudokite kadr bufer, kad i vengtumòte vaizdo delsos Naudokite 3D erdvin garsà, kad i gautumòte gyvo garso efektà Naudokite padòties santykio valdikl Ekrano ry kumo automatiniam valdymui PICTURE COLOR TRACKING SETUP PIP BRIGHTNESS CONTRAST GAMMA BLACK LEVEL WHITE BALANCE PRESET srgb 6500K 9300K RED GREEN BLUE HUE SATURATION COLOR RESET HORIZONTAL VERTICAL CLOCK PHASE SHARPNESS LANGUAGE OSD HORIZONTAL POSITION VERTICAL R T C VOLUME OVERSCAN LIGHTING LEVEL POWER INDICATOR FACTORY RESET PIP ON/OFF PIP INPUT PIP POSITION PIP SOUND Ekrano ry kumo, kontrastingumo ir gamos nustatymui Kompensacijos nustatymui Ekrano bappleklòs nustatymui pagal darbo aplinkà Ekrano spalv reïimo nustatymui Ekrano padòties nustatymui Ekrano skaidrio ir stabilumo pagerinimui Ekrano bappleklòs tinkinimui pagal naudotojo darbo aplinkà PIP funkcijos nustatymui : Nustatomas A : DSUB vadas D : DVI vadas H : HDMI vadas C : KOMPONENTINIS vadas PASTABA Priklausomai nuo modelio (13~21), meniu punkt i dòstymo tvarka gali skirtis. 13

15 Ekraninio meniu sistemos (OSD) i rinkimas ir reguliavimas OSD ekranas bus rodomas, palietus mygtukà monitoriaus priekyje., esant Meniu pavadinimas G-MODE MENU : I saugoti ir I eiti Piktogramos, : Perkelti Submeniu pavadinimas THRU MODE ON Pagrindinis meniu Submeniu Apra ymas G-MODE THRU MODE ON THRU MODE (TIESIOGINIS REÎIMAS) ON (ØJUNGTA) Nenaudokite kadr buferio, kad i vengtumòte vaizdo delsos. J galima naudoti GAME MODE ( ÎAIDIMO REÎIME ), kad i vengtumòte vaizdo delsos. OFF (I JUNGTA) Naudokite kadr bufer PIP, ARC funkcijos valdymui. Jei naudotojas pasirinks THRU MODE ON ( TIESIOGINIS REÎIMAS ØJUNGTAS ), kai PIP ON ( PIP ØJUNGTA ), THRU MODE I SIJUNGS ( OFF ) savaime. G-MODE SRS TRUSURROUND HD SRS TRUSURROUND HD ON (ØJUNGTA) Øjunkite SRS funkcijà, pasiapplelykite 3D erdvin garsà, kad i gautumòte gyvo garso efektà. OFF (I JUNGTA) I jungia SRS funkcijà. yra SRS Labs, Inc. prekòs Ïenklas. TruSurround HD technologija yra registruota pagal SRS Labs, Inc. licencijà. 14

16 Ekraninio meniu sistemos (OSD) i rinkimas ir reguliavimas Pagrindinis meniu Submeniu Apra ymas G-MODE ARC FULL ARC 1:1 Vaizdas bus rodomas priklausomai nuo vado skiriamosios gebos. Mastelis nekeiãiamas. Jei vado skiriamoji geba 640x480, vaizde matysite tik 640x480 dyd, nors ekrano dydis yra 1920x1080. ORIGINAL (ORIGINALUS) Vaizdas bus rodomas priklausomai nuo vado skiriamosios gebos. Jei vado skiriamoji geba 640x480, vaizdas bus rodomas 4:3 santykio masteliu. FULL (VISAS) Vaizdas bus rodomas visu dydïiu. G-MODE AUTO BRIGHT ON AUTO BRIGHT (AUTO RY KUMAS) Ekrano ry kumo automatiniam valdymui. Kai jungta ON ( ØJUNGTA ), i funkcija automati kai nustato ekrano ry kumà pagal ekrano duomen lygius, kad uïtikrint optimalias Ïiappleròjimo sàlygas. i funkcija i jungiama pasirinkus OFF ( I JUNGTA ). 15

17 Ekraninio meniu sistemos (OSD) i rinkimas ir reguliavimas iame skyrelyje japples susipaïinsite, kaip i rinkti ir atlikti pageidaujam OSD meniu punkt reguliavimà. Îemiau visiems meniu punktams yra i vardytos piktogramos, piktogram pavadinimai ir piktogram apra ymai. Paspauskite MENU mygtukà. Ekrane atsiras pagrindinis OSD meniu langas. Pagrindinis meniu Meniu punktas MENU : I eiti : Reguliuoti (SumaÏinti/Padidinti) SET : Nustatyti : I rinkti kità submeniu punktà : I naujo paleiskite pasirinktà submeniu Mygtuko apra ymas Piktogramos Submeniu PASTABA OSD(On Screen Display) meniu kalba monitoriaus ekrane gali skirtis nuo naudojimo instrukcijoje pateiktos informacijos. 16

18 Ekraninio meniu sistemos (OSD) i rinkimas ir reguliavimas Pagrindinis meniu Submeniu Apra ymas PICTURE (VAIZDAS) DVI, DSUB vadas HDMI, KOMPONENTINIS vadas MENU : I eiti : SumaÏinti : Padidinti SET : I rinkti kità submeniu BRIGHTNESS (RY KUMAS) CONTRAST (KONTRASTAS) GAMMA (GAMA) BLACK LEVEL (JUODUMO LYGIS) WHITE BALANCE (BALTOS SPALVOS BALANSAS) Yra reguliuojamas vaizdo Yra reguliuojamas vaizdo Nustatykite savo gama reik m : -50/0/50 Naudojant dideles gama reik mes monitoriuje rodomi baltesni vaizdai, o naudojant maïas gama reik mes rodomi juodesni vaizdai. Galite nustatyti peròjimo lyg. Jei pasirenkate "HIGH" (Auk tas), ekranas bus viesus, o jei pasirenkate "LOW" (Îemas), ekranas bus tamsus. * Peròjimas? Kaip vaizdo ra o signalo kriterijus, jis yra pats tamsiausias ekranas, kok tik monitorius gali rodyti. Jeigu videokortos i òjimo signalas neatitinka reikalavim, spalv sodrumas gali pablogòti, priklausomai nuo videosignalo i kraipymo. Naudojantis ia funkcija, signalo lygis yra reguliuojamas, suderinant j su standartinio videokortos i òjimo lygiu ir tokiu bappledu i gaunamas optimalus vaizdas. Suaktyvinkite ià funkcijà, kai ekrane nustatytos baltos ir juodos spalvos. (Tik DSUB vesãiai) 17

19 Ekraninio meniu sistemos (OSD) i rinkimas ir reguliavimas Pagrindinis meniu Submeniu Apra ymas COLOR (SPALVA) DVI, DSUB vadas PRESET (I ANKSTINñ PARINKTIS) srgb: Nustatyti ekrano spalvà, kad ji atitikt standartin srgb spalv specifikacijà. 6500K: Balta su rausvu atspalviu 9300K: Balta su melsvu atspalviu RED (RAUDONA) GREEN (ÎALIA) BLUE (MñLYNA) HUE (ATSPALVIAI) Nustatomas raudonos spalvos sodrumas. Nustatomas Ïalios spalvos sodrumas. Nustatomas mòlynos spalvos sodrumas. Nusistatykite HUE ( ATSPALVIˆ ) lygius. HDMI, KOMPONENTINIS vadas SATURATION (SOTIS) COLOR RESET (SPALVˆ ATSTATYMAS) Nusistatykite spalv soãio lygius. I saugokite PICTURE ( VAIZDO ) ir COLOR ( SPALVˆ ) numatytuosius nustatymus. MENU : I eiti : SumaÏinti : Padidinti SET : I rinkti kità submeniu 18

20 Ekraninio meniu sistemos (OSD) i rinkimas ir reguliavimas Pagrindinis meniu Submeniu Apra ymas TRACKING (STEBñJIMAS) DSUB vadas HORIZONTAL (HORIZONTALIAI) Vaizdo centravimas j pastumiant kair arba de in VERTICAL (VERTIKALIAI) Vaizdo centravimas j pastumiant vir arba apaãià CLOCK (LAIKRODIS) Yra sumaïinamos bet kokios vertikalios juostos arba ruoïeliai, kurie yra Ïiapplerimi ekrano fone. DVI, HDMI, KOMPONENTINIS vadas PHASE (FAZñ) Yra reguliuojamas ekrane esanãio vaizdo ry kumas. I rinkus meniu punktà, bus galima nuslopinti bet kokius triuk mus horizontalioje a yje ir padidinti vaizdo rai kumà. SHARPNESS (AI KUMAS) Reguliuoti ekrano ai kumà. MENU : I eiti : SumaÏinti : Padidinti SET : I rinkti kità submeniu 19

21 Ekraninio meniu sistemos (OSD) i rinkimas ir reguliavimas Pagrindinis meniu Submeniu Apra ymas SETUP (NUSTATYMAI) LANGUAGE (KALBA) Yra pasirenkama pageidaujama ekraninio meniu atvaizdavimo kalba OSD POSITION (OSD POZICIJA) Ekrane yra reguliuojama ekraninio meniu (OSD) padòtis. VOLUME R T C VOLUME (GARSUMAS) Jei perjungiate ON (ØJUNGTA), jungiate reagavimo laiko valdymo funkcijà. Jei perjungiate OFF (I JUNGTA), i jungiate reagavimo laiko valdymo funkcijà. Ausini / ausinòs garsumo nustatymui. LIGHTING LEVEL 1920 x OVERSCAN (UÎSKLEIDIMAS) I vado vaizdo diapazono pasirinkimas DTV sinchronizavimui HDMI vade. (tik HDMI vadui) Rekomenduojama jungti uïskleidimo funkcijà, kai prijungiama garso ir vaizdo ranga. MENU : I eiti : Reguliuoti : Reguliuoti SET : I rinkti kità submeniu LIGHTING LEVEL (AP VIETIMO LYGIS) Balto LED judòjimas nuo PCB centro priklauso nuo garso vado signalo lygio. LED negalòs veikti, jei signalo lygis Ïemesnis uï slenkstin lyg. AP VIETIMO LYGØ galite keisti nuo 0 iki 10. LED neveiks, jei nebus garso vado. POWER I rinkite ià funkcijà, jeigu pageidaujate priekinio INDICATOR skydelio maitinimo indikatoriui priskirti ON (MAITINIMO (ØJUNGTA) arba OFF (I JUNGTA) nuostatà. INDIKATORIUS) Jeigu i rinkote OFF (I JUNGTA), maitinimo indikatorius uïges. Jeigu i rinkote ON (ØJUNGTA) maitinimo indikatorius automati kai siïebs. FACTORY RESET (GAMINTOJO NUSTATYMAI) Visiems parametrams, i skyrus LANGUAGE(KALBA) yra gràïinamos gamyklinòs nuostatos. Paspausdami, mygtukà, nedelsiant viisiems parametrams gràïinkite gamyklines nuostatas. Jei tai nepagerina ekrano kokybòs, atkurkite numatytuosius gamyklinius nustatymus. Jei reikia, dar kartà junkite baltojo balanso funkcijà. i funkcija veiks tik tada, kai vado signalas bus analoginis. 20

22 Ekraninio meniu sistemos (OSD) i rinkimas ir reguliavimas Pagrindinis meniu Submeniu Apra ymas PIP PIP ON/OFF PIP INPUT PIP POSI TION ON DVI PIP ON/OFF (PIP ØJUNGTA/ I JUNGTA) Pasirinkti jungti arba i jungti PIP. * Jis palaiko tik HDMI vesãiai RGB (D-sub analoginio signalo) reïime. * Galimi pagrindinio ir papildomo ekran (PIP) deriniai yra pateikti toliau: PIP SOUND OFF MENU : I eiti : Reguliuoti : Reguliuoti SET : I rinkti kità submeniu Pagrindinis ekranas Papildomas ekranas (PIP) RGB Component DVI HDMI #1 HDMI #2 PIP INPUT (PIP ØVADAS) RGB Component DVI HDMI #1 HDMI #2 - X O O O X - O O O O O - O O O O O - X O O O X - Pasirinkite PIP vadà. PIP POSITION (PIP PADñTIS) Pasirinkti PIP vietà ekrane. Kiekvienà kartà, kai paspaudïiate mygtukà, jis pajudòs nuo 1 iki 2, 3, 4. Kiekvienà kartà, kai paspaudïiate mygtukà, jis pajudòs nuo 1 iki 4, 3, 2. Noròdami pasirinkti norimà PIP vietà ekrane, galite naudoti meniu : Vir uje kairòje : Apaãioje kairòje : Apaãioje de inòje : Vir uje de inòje PIP SOUND (PIP GARSAS) * Veikia tik tada, kai PIP yra jungtas. * Apribojimas. Nepalaiko DSUB (Pagr./Papild.) ir DVI (Papild./Pagr.) PIP garso funkcijos. PIP SOUND ON (PIP GARSAS ØJUNGTAS): PIP garsas veikia, kai jungiama PIP ON ( PIP ØJUNGTA ) padòtis. Jei PIP OFF ( PIP I JUNGTA ), PIP garsas neveiks, net jei naudotojas perjungs PIP garsà ON/OFF ( ØJUNGTA/ I JUNGTA ) ekrane esanãiame meniu. PIP SOUND OFF (PIP GARSAS I JUNGTAS): PIP garsas neveikia. 21

23 Veikimo sutrikimai Prie kreipiantis serviso centrà, patikrinkite Ïemiau i vardintus punktus. Nòra vaizdo Ar jungtas ekrano maitinimo laidas? Ar uïsiïiebò maitinimo indikatoriaus lemputò? Ar maitinimo indikatorius mirksi? Ar ekrane yra atvaizduojamas OUT OF RANGE prane imas? Ar ekrane yra atvaizduojamas CHECK SIGNAL CABLE prane imas? Patikrinkite ir sitikinkite, kad maitinimo laidas maitinimo lizdà jungtas tinkamai. Paspauskite mygtukà power (Maitinimas). Jeigu ekranas yra energijos taupymo reïime, pajudindami pelyt arba paspausdami bet kok klaviatappleros mygtukà, païadinkite. Pabandykite jungti kompiuter. is prane imas atsiranda ekrane, jeigu signalas ateinantis i kompiuterio videoplok tòs yra nesinchronizuotas. I samesnò informacija yra pateikta ios naudojimo instrukcijos skyrelyje Techniniai duomenys. I naujo sukonfigappleruokite ekranà. is prane imas atsiranda ekrane, jeigu monitorius nòra signaliniu kabeliu prijungtas prie kompiuterio. Patikrinkite signalin kabel ir pamòginkite i naujo. Ar ekrane yra atvaizduojamas OSD LOCKED prane imas? Ar paspaudus MENU mygtukà, ekrane atsiranda OSD LOCKED prane imas? Japples galite i saugoti esamuoju momentu i rinktus valdymo parametrus, kuri nenorite pakeisti. Japples galite at aukti OSD parametr blokavimà, laikydami keletà sekundes nuspaud MENU mygtukà: Ekrane atsiras OSD UNLOCKED prane imas. 22

24 Veikimo sutrikimai Ekrane atvaizduojamas vaizdas nòra kokybi kas Atvaizduojamo vaizdo padòtis yra neteisinga. Paspaudus AUTO/SET mygtukà, atvaizduojamo vaizdo padòtis bus sureguliuota automati kai. Jeigu automati kai sureguliuota vaizdo padòtis nòra netinkama, ekraniniame meniu lange i rinkite H position ir V position piktogramà ir nustatykite vaizdo padòt. Ekrano fone atsiranda vertikalios juostos arba ruoïai. Paspaudus AUTO/SET mygtukà, atvaizduojamas vaizdas bus sureguliuotas automati kai. Jeigu rezultatai japples netenkina, naudodamiesi ekraninio meniu CLOCK punktu, sumaïinkite vertkalias juostas ir ruoïelius. Ekrane atvaizduojamame vaizde atsiranda triuk mai horizontalioje a yje arba Ïenklai yra nery kapples. Paspaudus AUTO/SET mygtukà, atvaizduojamas vaizdas bus sureguliuotaa automati kai. Jeigu rezultatai japples netenkina, naudodamiesi ekraninio meniu PHASE piktogramà sumaïinkite vertkalias juostas. Patikrinkite ar Control panel --> Display --> Settings meniu lange nebuvo pakeisti daïnio parametrai arba ekrano skiriamoji geba. Jei taip, atgal atstatykite rekomenduojamà skiriamàjà gebà.nustatykite vaizdo spalv sodrumo nuostatà didesn nei 24 bitai (teisinga nuostata). SVARBU Patikrinkite ar Control panel --> Display --> Settings meniu lange nebuvo pakeisti daïnio parametrai arba ekrano skiriamoji geba. Jei taip, atgal atstatykite rekomenduojamà skiriamàjà gebà. Jei nepasirenkama rekomenduojama skiriamoji geba (optimali skiriamoji geba), raidòs gali bappleti nery kios ir ekrano vaizdas gali atrodyti blankus, apkarpytas arba pasislink s. Øsitikinkite, kad pasirinkote rekomenduojamà skiriamàjà gebà. Nustatymo metodas gali skirtis, priklausomai nuo kompiuterio ir OS (Operacinòs sistemos), todòl vaizdo plok tò gali nepalaikyti anksãiau minòt rai k. Tokiu atveju, pra ome kreiptis kompiuterio ar vaizdo plok tòs gamintojà. 23

25 Veikimo sutrikimai Ekrane atvaizduojamas vaizdas nòra kokybi kas Spalvos yra netinkamos. Patikrinkite, ar signalinis kabelis yra tinkamai prijungtas ir jeigu bappletina, naudodamiesi atsuktuvu j priverïkite. Øsitikinkite, ar teisingai ply yra dòta videokorta. Control panel Display Settings meniu lange nustatykite spalvos nuostatà didesn, nei 24 bit (teisinga nuostata). Ekranas blykãioja. Patikrinkite, ar ekranas yra nustatytas interleisin reïimà ir jeigu taip yra, i rinkite rekomenduojamà rai kà. Ar ekrane yra atvaizduojamas Unrecognized monitor, Plug&PLAY (VESA DDC) monitor found prane imas? Ar yra diegta monitoriaus tvarkyklò? Pra ome diegti monitoriaus tvarkykl, kuri yra ra yta CD diskà (arba diskel ) (komplektuojamas). Arba japples galite diegti tvarkykl, i internetinio puslapio: Øsitikinkite, ar japples videokorta palaiko Plug&Play standartà. Garso funkcija neveikia Vaizdas yra, nòra garso. Patikrinkite, ar garso nustatymas nòra 0. Patikrinkite, ar garsas nenutildytas. Ar teisingai prijungtas HDMI kabelis. Ar teisingai prijungtas ausini laidas. Patikrinkite garso formatà. Suglaudinto garso formatui netaikyti. 24

26 Techniniai duomenys Monitorius 23,0 colio (58,4 cm) plok ãias aktyviosios matricos TFT skyst j kristal ekranas, su atspindïius sugerianãia danga Matomos striïainòs dydis : 58,4 cm 0,265 mm x 0,265 mm (Pikseli nuolydis) Sinchrosignalo òjimas Eiluãi daïnis Kadr daïnis Øòjimo formatas Analoginis, Skaitmeninò: khz (Automatinis) HDMI: khz (Automatinis) Analoginis, Skaitmeninò: Hz (Automatinis) HDMI: Hz (Automatinis) Atskiras sinchronizavimas, pozityvinis/negatyvinis Skaitmeninò (HDCP) Videosignalo òjimas Skiriamoji geba Signalo òjimas Øòjimo formatas Maksimali Rekomenduojama 15 kontakt D-Sub jungtis DVI-D jungtis (Skaitmeninò) 19 kontakt HDMI jungtis Analoginis(0,7Vp-p/75 om ), Skaitmeninò, HDMI VESA 1920 x 60Hz 1920 x 60Hz Plug&Play Naudojama galia Matmenys ir svoris DDC 2B (Analoginis, Skaitmeninò, HDMI) Veikimo metu : 42 W (Tipi kas) Parengties bapplesenoje 1,4 W (DSUB/DVI) Neveikos metu 1 W Su stovu Be stovo Plotis 55,55 cm / 21,87 colio 55,55 cm / 21,87 colio Auk tis 41,92 cm / 16,50 colio 40,95 cm / 16,12 colio Gylis 20,59 cm / 8,10 colio 7,33 cm / 2,88 colio Svoris 5,1 kg (11,25 lbs) Diapazonas Srovòs altinis Eksploatavimo Sàlygos Pokrypio Elektros laidas Pokrypis -5 ~ V, 50/60 Hz kintamosios srovòs el. tinklas, 1,0 A Darbo sàlygos Temperatapplera 10 C to 35 C Santykinis oro drògnumas 10 % to 80 % Sandòliavimo sàlygos Sandòliavimo sàlygos Temperatapplera -20 C to 60 C Santykinis oro drògnumas 5 % to 90 % Sandòliavimo sàlygos Pritvirtinti ( ), Nuimti ( O ) Tinklo lizdo tipo PASTABA Techniniai duomenys gali bappleti pakeisti be jokio spòjimo. 25

27 Techniniai duomenys I ankstinio nustatymo reïimai (Skiriamoji geba) DSUB/DVI sinchronizavimas Ekrano reïimai (skiriamoji geba) Eiluãi daïnis (khz) Kadr daïnis (Hz) * x x x x x x x x x x x x x x ,469 31,468 31,469 37,500 37,879 46,875 48,363 60,123 67,500 63,981 79,976 64,674 65,290 67, *Rekomenduojamas reïimas HDMI sinchronizavimas Ekrano reïimai (skiriamoji geba) Eiluãi daïnis (khz) Kadr daïnis (Hz) P 576P 720P 720P 1080i 1080i 1080P 1080P 31,50 31,25 37,50 45,00 28,12 33,75 56,25 67,

28 Techniniai duomenys I ankstinio nustatymo reïimai (Skiriamoji geba) Komponentinio video sinchronizavimas Ekrano reïimai (skiriamoji geba) Eiluãi daïnis (khz) Kadr daïnis (Hz) i 576i 480P 576P 720P 720P 1080i 1080i 15,75 15,62 31,50 31,25 37,50 45,00 28,12 33, Indikatorius ReÏimas Maitinimas jungtas Miego bapplesena Maitinimas i jungtas viesos diodo spalva Mòlyna Mòlyna mirksi I jungta 27

29 Montavimo ant sienos plok telòs montavimas Is taisas atitinka reikalavimus taikomus Montavimo ant sienos plok telei arba keitimo renginiui. 1. Padòkite monitori ekranu apaãià ant velnaus audinio. 2. Noròdami atjungti stovo pagrindà nuo stovo korpuso, atlenkite sraigtin rankenòl ir sukite jà kair. 3. I traukdami Stand Base (stovo pagrindas), j nuimsite. 28

30 Montavimo ant sienos plok telòs montavimas 4. Montavimo ant sienos plok telòs montavimas. Montavimo ant sienos plok telò (Atskiras pirkinys) is tipas yra pastatomas arba montuojamas ant sienos ir gali bappleti prijungiamas prie Daugiau detali rasite perskait vadovà, kuris pateikiamas sigijus Montavimo ant sienos plok tel. Kensington apsaugos ply ys Prijunkite atskirai sigyjamà kabel, kuris apsaugos aparatà nuo vagystòs. 29

31 Digitally yours

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

LT _0704 UG Beo5.indd

LT _0704 UG Beo5.indd Beo5 Vadovas Jūsų asmeninis nuotolinio valdymo pultelis Nuotolinio valdymo pultelis Beo5 pritaikytas paprastai pasiekti jūsų namuose esančius Bang & Olufsen gaminius. Įsigijus Beo5 jūsų Bang & Olufsen

Detaliau

MBP85CONNECT_EU_EN.book

MBP85CONNECT_EU_EN.book Vartotojo instrukcija Wi-Fi mobiliosios auklės kamera Modelis: MBP85CONNECT Apžvalga: 1 2 8 3 4 5 6 7 9 10 11 1. Šviesos daviklis (naktinio matymo sensorius) 2. Kameros lęšis 3. Infraraudonųjų spindulių

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traumų rizika. Dėmesio: situacijos, kuriose galimi garso

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

21z40lt.indd

21z40lt.indd SPALVOTAS TELEVIZORIUS Naudojimo instrukcijos Prieš naudodami, nuodugniai perskaitykite šią instrukciją, ir išsaugokite ją ateičiai. Prijungimų skydelis (priklausomai nuo modelio) Tikroji Jūsų televizoriaus

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA

SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA UPORABO ²ÍÑÒĞÓÊÖ²ß Ç ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ² NAUDOJIMO VADOVAS

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7120 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 65PUK7120 Turinys 1 Televizoriaus apžvalga 1.1 Ultra HD televizorius 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Programų

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

Panasonic AV 2004 LT print

Panasonic AV 2004 LT print SV-AV100 NAUJAS BÌDAS BENDRAUTI, KUR BEBÌTUMñTE R Magic Action mechanizmas (SV-AV50) 2 MILIJONˆ TA Kˆ KOKYBñ SV-AV50, SV-AV25 ir SV-AS10 gali daryti 2 milijon ta - k nuotraukas. Vadinasi, galite padaryti

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė Hewlett- Packard

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N PIRKĖJO GIDAS Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. Nusausinti švaria šluoste. DĖMESIO! NEPRITVIRTINUS GALI NUVIRSTI

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

RadiForce MX194 Naudojimo instrukcijos

RadiForce MX194 Naudojimo instrukcijos Naudojimo instrukcijos Spalvotas skystųjų kristalų monitorius Svarbu Atidžiai perskaitykite šias Naudojimo instrukcijas ir Įrengimo vadovą (atskira knyga), kad susipažintumėte su saugiu ir efektyviu eksploatavimu.

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018 MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 08 Turinys MODENA Sistemos MODENA, MODENA HIDE charakteristikos Sistemos MODENA, MODENA HIDE sudedamosios dalys MODENA HIDE sistemos

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Pakuotės turinys Prieš naudodami įsitikinkite, kad pakuotėje yra toliau nurodyti daiktai. Jei kurio nors daikto trūksta, kreipkitės į fotoaparato pardavėją.

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5803 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 32PFS5803 43PFS5803 50PFS5803 Turinys 1 Gaukite techninę pagalbą 13.1 Smart TV nustatymai 45 13.2 Smart

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

PS-HX500

PS-HX500 4-585-834-11 (2) (LT) Erdvinio garso patefono sistema Naudojimo instrukcija Darbo pradžia Vinilinės plokštelės įrašo klausymasis Įrašo iš vinilinės plokštelės įrašymas Priežiūra Papildoma informacija PS-HX500

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

Opel Corsa Kainos

Opel Corsa Kainos Kainos 1.01.2019 Corsa 5 durų Pavarų dėžė kw AG CO 2 išeiga (g/km) WLTP Kaina EUR su PVM (21%) 5 d. B ENJOY 1.4 0SC68GF11 M5 55 75 150 11,898 1.4 Start/Stop 0SC68GC11 M5 66 90 150 12,302 1.4 0SC68GSF1

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5501 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 32PFS5501 40PFS5501 49PFS5501 Turinys 1 Kas naujo 4 1.1 Šaltinio meniu viskas viename 1.2 Populiariausi pasirinkimai

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

HT-DB1350.DB1650.LT.pdf

HT-DB1350.DB1650.LT.pdf ASC LSM V-H/P TV OPEN/CLOSE TV/VIDEO DIMMER DVD RECEIVER DVD TUNER AUX BAND ASC SUPER5.1 TUNING/CH PL II MODE RDS DISPLAY PTY SLEEP LOGO MENU EZ VIEW NTSC/PAL SLOW MO/ST ENTER PTY SEARCH LSM MUSIC V-H/P

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.:

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.: GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt TURINYS Saugos reikalavimai... 2 Atsakomybės ribojimas... 2 Savybės...

Detaliau

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodmenį. Jeigu įrengtas tik membraninis dujų skaitiklis,

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7304 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 43PUS7304 50PUS7304 55PUS7304 58PUS7304 65PUS7304 70PUS7304 Turinys 1 Kas naujo 1.1 Pradžios ekranas ir

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus kriterijus. Automatininio skolinimo paslauga yra efektyvi

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

MAX-ZS730.ZS750.LT.pdf

MAX-ZS730.ZS750.LT.pdf KOMPAKTIN MINI SISTEMA SU AUTOMATINIU 3 DISK GROTUVU MP3-CD/CD-R/RW DISK ATK RIMAS MAX-ZS730 MAX-ZS750 Vartotojo instrukcija Persp jimai d l saugumo laikymosi 2 I KLAS S LAZERINIS GAMINYS PERSP JIMAS EGZISTUOJA

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Mielas (-a) Kliente, dėkojame, kad pasirinkote skaitmeninę TEO televiziją. Šioje instrukcijoje rasite informaciją, kaip savarankiškai

Detaliau

TECEbox_2017.indd

TECEbox_2017.indd Potinkinės sistemos ĮMŪRIJAMI MODULIAI KAINYNAS 2017 ĮMŪRIJAMI MODULIAI SU SURINKTU IR PILNAI IŠBANDYTU VANDENS BAKELIU puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas,

Detaliau

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine EcoLine Lengva ir tiksli Ideali mažo ir vidutinio dydžio ūkiams, EcoLine sėjamoji gali būti naudojama tik kaip sėjamoji paskui traktorių arba kombinuojama

Detaliau

NISSAN NV200 techniniai duomenys ir spalvos LT-16C-0917

NISSAN NV200 techniniai duomenys ir spalvos LT-16C-0917 NISSAN NV200 techniniai duomenys ir spalvos 19.02.2018 19-02-2018 tipas Variklis ir emisijos m³ CO 2 (g/km) Kaina su 21% PVM EUR Furgonas Furgonas 1.5 dci 90AG 4,2 5 M/T Comfort 131 17 497 Furgonas 1.5

Detaliau

Win10 Commercial User Guide

Win10 Commercial User Guide Vartotojo vadovas Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD yra Advanced Micro Devices, Inc. prekės ženklas. Bluetooth atitinkamo savininko prekės ženklas, kuriuo pagal licenciją naudojasi HP Inc.

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

Maisy_LT.book

Maisy_LT.book Įvadas Sveikiname jus, įsigijusius HP pelę. Ši pelė tai naujausias įtaisas iš HP gaminamo plataus išorinių kompiuterio įtaisų asortimento. Ji sukurta taip, kad suteiktų kuo daugiau patogumo ir užtikrintų

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

Dacia_Techroad_2019_03_LT.indd

Dacia_Techroad_2019_03_LT.indd Dacia Ribotojo leidimo serija TECHROAD Ribotojo leidimo serija Techroad Kiekviena diena gali būti kupina malonumų ir jaudinančių nuotykių. Būtent dėl to sukurta ribotojo leidimo serija TECHROAD, apimanti

Detaliau

Naujasis Hyundai i20 Active Cross VERSIJA ĮRANGA PAVARŲ DĖŽĖ Galia, kw/ag Kaina, EUR su PVM 1.0 T-GDI ISG Comfort 5MT 74/ T-GDI ISG Styl

Naujasis Hyundai i20 Active Cross VERSIJA ĮRANGA PAVARŲ DĖŽĖ Galia, kw/ag Kaina, EUR su PVM 1.0 T-GDI ISG Comfort 5MT 74/ T-GDI ISG Styl VERSIJA ĮRANGA PAVARŲ DĖŽĖ Galia, kw/ag Kaina, EUR su PVM 1.0 T-GDI ISG Comfort 5MT 74/100 14 990 1.0 T-GDI ISG Style 6MT 89/120 16 990 1.0 T-GDI ISG Comfort 7DCT AT 74/100 16 490 1.0 T-GDI ISG Style 7DCT

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

VP-D LT.pdf

VP-D LT.pdf X2 SLOW F.ADV STILL Skaitmenin videokamera VP-D340/D340i VP-D380/D380i AF CCD LCD Automatinis fokusavimas Surištojo kr vio prietaisas SK monitorius START/ STOP SELF TIMER DISPLAY STILL COUTER RESET ZERO

Detaliau

E-620 Pasaulyje mažiausias ir lengviausias D- SLR* su įmontuotu vaizdo stabilizatoriumi ir nešiojama kūrybine studija. Didelio greičio 12,3 milijonų v

E-620 Pasaulyje mažiausias ir lengviausias D- SLR* su įmontuotu vaizdo stabilizatoriumi ir nešiojama kūrybine studija. Didelio greičio 12,3 milijonų v E-620 Pasaulyje mažiausias ir lengviausias D- SLR* su įmontuotu vaizdo stabilizatoriumi ir nešiojama kūrybine studija. Didelio greičio 12,3 milijonų vaizdo taškų Live MOS jutiklis 7 taškų AF sistema Puikiai

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15 2X Series įdiegimo vadovas P/N 00-3250-501-0027-04 ISS 04MAY15 Autoriaus teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikatai Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2015 m.,

Detaliau

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping pritaikykite savo tp medienos smulkintuvą tam darbui, kurį ketinate atlikti Linddana skiria labai

Detaliau

Dacia Logan

Dacia Logan Visiškas saugumas bet kokiomis sąlygomis Užpakaliniai atstumo jutikliai* pypsėjimu įspėja vairuotoją apie artėjančias kliūtis. Norint dar didesnio saugumo ir patogumo galima naudoti kartu su atbulinės

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS FIZIKOS FAKULTETAS KVANTINĖS ELEKTRONIKOS KATEDRA MOKOMOJI LAZERIŲ LABORATORIJA Laboratorinis darbas Nr. KE 2 Laisvos veikos ki

VILNIAUS UNIVERSITETAS FIZIKOS FAKULTETAS KVANTINĖS ELEKTRONIKOS KATEDRA MOKOMOJI LAZERIŲ LABORATORIJA Laboratorinis darbas Nr. KE 2 Laisvos veikos ki VILNIAUS UNIVERSITETAS FIZIKOS FAKULTETAS KVANTINĖS ELEKTRONIKOS KATEDRA MOKOMOJI LAZERIŲ LABORATORIJA Laboratorinis darbas Nr. KE 2 Laisvos veikos kietakūnio IAG:Nd lazerio tyrimas Metodiniai nurodymai

Detaliau

Naudojimo instrukcijos

Naudojimo instrukcijos Naudojimo instrukcijos Spalvotas skystųjų kristalų monitorius Svarbu Atidžiai perskaitykite šias Naudojimo instrukcijas ir Įrengimo vadovą (atskira knyga), kad susipažintumėte su saugiu ir efektyviu eksploatavimu.

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

5 DURŲ Pasiūlymas galioja iki TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamo

5 DURŲ Pasiūlymas galioja iki TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamo 5 DURŲ 2019-06-31 TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamos Toyota Eurocare pagalbos kelyje paslaugos visoje Europoje Prioritetinis

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Montažų kūrimas iš skaitmeninių nuotraukų naudojant Windows Photo Story 3 programą Photo Story 3 Priedas Windows XP, Windows 8, Windows 10 Skirtas kurti dinamiškus fotoreportažus iš turimų skaitmeninių

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys MT4 Supreme Edition Trade Terminal Šiame vadove rasite MT4 Supreme Edition diegimo ir naudojimo instrukcijas. Naujajam MT5 Supreme Edition galioja tie patys diegimo ir naudojimo principai. 1.Prekybos terminalo

Detaliau

Microsoft Word - Hydropool 300 new

Microsoft Word - Hydropool 300 new 3 4 vietos 168x221x86cm 814 litrų Modeliai: Gold (30 purkštukų) Šis spa talpina 3-4 žmones. Dvi s dimos vietos ir viena gulima. Jūsų komfortui minkštos galvos pagalv l s, krioklio purkštukas bei ledo kibir

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuoja vienkartinius skaitmenimis išreiškiamus slaptažodžius.

Detaliau

NISSAN MICRA ORIGINALŪS AKSESUARAI Sapusdinti Uždaryti

NISSAN MICRA ORIGINALŪS AKSESUARAI Sapusdinti Uždaryti NISSAN ORIGINALŪS AKSESUARAI SLIDŽIŲ LAIKIKLIS (6 PORŲ) KE738-99996 GUMINIS KILIMĖLIS KE748-5F001 NUIMAMAS VILKIMO KABLYS KE500-5FB0A Sujunkite Enigma Black spalvos su Power Blue išorės apdailos paketu

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

32PFL7662_42PFL7682D_47PFL764...

32PFL7662_42PFL7682D_47PFL764... 32PFL7662 42PFL7682D 47PFL7642D Daugiau apie firmos Philips gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës adresas: http://www.philips.com www.philips.com/support Naudojimosi instrukcijø

Detaliau

Mercedes-Benz Actros MP PRIEKINIS ŽIBINTAS DB ACTROS(9/96-9/03) (BE POSŪKIO, BE HALOGENO) D.P. PRIEKINIS ŽIBINTAS DB

Mercedes-Benz Actros MP PRIEKINIS ŽIBINTAS DB ACTROS(9/96-9/03) (BE POSŪKIO, BE HALOGENO) D.P. PRIEKINIS ŽIBINTAS DB Mercedes-Benz Actros MP1 5000648 5001089 5003111 5003112 PRIEKINIS ŽIBINTAS DB ACTROS(9/96-9/03) (BE POSŪKIO, BE HALOGENO) D.P. PRIEKINIS ŽIBINTAS DB ACTROS(9/96-9/03) (BE POSŪKIO, BE HALOGENŲ) K.P. PRIEKINIS

Detaliau

Detali skaitmeninės Teo televizijos diegimo ir valdymo instrukcija TV priedėlis TV Star 7200 CX HD

Detali skaitmeninės Teo televizijos diegimo ir valdymo instrukcija TV priedėlis TV Star 7200 CX HD Detali skaitmeninės Teo televizijos diegimo ir valdymo instrukcija TV priedėlis TV Star 7200 CX HD Turinys Contents Turinys...2 1. Saugos nurodymai ir įspėjimai...3 2. Įrangos komplekto turinys... 4 3.

Detaliau

Kai LT-11C-0859 NISSAN XTRAIL

Kai LT-11C-0859 NISSAN XTRAIL Kai VARIKLIS MODELIS Pavara TRANSMISIJA emisija g/km l / 100km Benzininis DIG-T163, 6MT Visia 4x2 145 6,2 21990 DIG-T163, 6MT Acenta 4x2 145 6,2 24090 DIG-T163, 6MT Tekna 4x2 149 6,4 28090 Dyzelinis dci

Detaliau

Acer Incorporated

Acer Incorporated WĘC Public Relations Jan Trzupek Tel. +48 730 954 282 Mail: jtrzupek@wec24.pl Naujienų pristatymas Acer išleidžia du viename nešiojamąjį kompiuterį Switch Alpha 12 su Liquid- Cooled technologija Informacijos

Detaliau

Hands-on exercise

Hands-on exercise Patvirtinamasis dokumentas 1 (4) 2017 m. gegužės 25 d. Praktinė užduotis Su sprendiniais 1 Turinys 1. Įvadas... 2 2. Instrukcijos... 2 2.1. Sutartiniai ženklai... 2 2.2. Užduoties etapai... 2 3. Užduoties

Detaliau

Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus)

Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus) Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus) Renovent Sky 300 (Plus) LAIKYTI ŠALIA PRIETAISO LT TURINYS psl. 1 1.1 1.2 Pristatymas... Įrenginio komplektacija... Renovent Sky 300 priedai... 2 Naudojimas...

Detaliau

Microsoft Word - SDH2.doc

Microsoft Word - SDH2.doc PATVIRTINTA AB Lietuvos geleţinkeliai Geleţinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2009-11-30 įsakymu Nr. Į (DI-161) SDH SĄSAJOS TECHNINIS APRAŠAS TURINYS I. BENDROJI DALIS... 4 II. TAIKYMO SRITIS...

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija

LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija Autorių teisių informacija Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Skaitmeninės kabelinės televizijos galimybės Mindaugas Žilinskas Ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktorius Vilnius, 2012 m. 1 Turinys 1. Raiškiosios (HD) televizijos standartai ir

Detaliau

HP Photosmart 330 series bendrosios instrukcijos Lietuvos

HP Photosmart 330 series bendrosios instrukcijos Lietuvos HP Photosmart 330 series bendrosios instrukcijos Lietuvos Autorių teisės ir prekių ženklai Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2005. Čia pateikiama informacija gali būti keičiama be perspėjimo.

Detaliau

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė SCe 100 S&S mechaninė

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė SCe 100 S&S mechaninė ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė mechaninė 9 338 OPEN LDG-OPEN100GEC Minivenas 5-sėdynė mechaninė 10 539 OPEN LDG-OPEN100G7EC

Detaliau

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: 2019-04-12 Pasiūlymo nr.: D-225496 MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 29 889,99 Papildomų priedų kaina

Detaliau

MergedFile

MergedFile 5 DURŲ Pasiūlymas galioja iki 2019-03-31 4 DURŲ Pasiūlymas galioja iki 2019-03-31 4 DURŲ Pasiūlymas galioja iki 2019-03-31 TOYOTA PROACE VERSO COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris:

Detaliau