MAX-ZS730.ZS750.LT.pdf

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "MAX-ZS730.ZS750.LT.pdf"

Transkriptas

1 KOMPAKTIN MINI SISTEMA SU AUTOMATINIU 3 DISK GROTUVU MP3-CD/CD-R/RW DISK ATK RIMAS MAX-ZS730 MAX-ZS750 Vartotojo instrukcija

2 Persp jimai d l saugumo laikymosi 2 I KLAS S LAZERINIS GAMINYS PERSP JIMAS EGZISTUOJA NUPURTYMO SROVE PAVOJUS. NEATIDARYTI PERSP JIMAS: TAM, KAD IŠVENGTUM TE NUPURTYMO ELEKTROS SROVE, NENUIMKITE GALINIO DANG IO. VIDUJE N RA DETALI, KURIAS GAL T TAISYTI VARTOTOJAS. D L TECHNINIO APTARNAVIMO KREIPKIT S KVALIFIKUOT SPECIALIST. I KLAS S LAREZINIS GAMINYS Šis kompaktini disk grotuvas klasifikuojamas kaip I KLAS S LAZERINIS GAMINYS. Šioje instrukcijoje neaprašyt reguliavimo objekt naudojimas arba neaprašyt proced r atlikimas gali sukelti kenksmingo lazerinio spinduliavimo pavoj. D MESIO NEMATOMAS LAZERINIS SPINDULIAVIMAS. NUIMDAMI GAUBT IR ATJUNGDAMI BLOKAVIMO KONTAKTUS, STENKIT S IŠVENGTI LAZERIO SPINDULIO POVEIKIO. Šis simbolis pažymi, kad gaminio viduje yra pavojingos tampos veikiam detali, kas gali gr sti nupurtymu elektros srove. Šis simbolis pažymi, kad gaminio dokumentuose yra išd styta svarbi jo vartojimo arba aptarnavimo instrukcija. PERSP JIMAS: Siekdami išvengti gaisro arba nupurtymo elektros srove, neleiskite šiam gaminiui pakli ti po lietumi arba aukšto dr gnumo s lygas. D MESIO: SIEKDAMI IŠVENGTI NUPURTYMO ELEKTROS SROVE, IKI GALO KIŠKITE KIŠTUK ELEKTROS LIZD TAIP, KAD PLATAUS KIŠTUKO PLOKŠTEL S KRAŠTAS B T SULIG LIZDO DUBOS KRAŠTU.

3 Turinys 3 D kojame Jums, kad sigijote kompaktin mini sistem Samsung. B tinai perskaitykite ši instrukcij, kadangi vadovaudamiesi ja, J s lengvai sureguliuosite savo sistem ir gal site išnaudoti visas jos teikiamas galimybes. Pers jimai d l saugumo laikymosi... 2 J s kompaktin s mini sistemos pastatymas ir prijungimas Priekin panel... 4 Displ jaus indikatoriai... 5 Galin panel... 6 Nuotolinio valdymo pultelis... 6 Kur pastatyti kompaktin mini sistem... 7 J s sistemos prijungimas prie kintamos srov s tinklo... 7 Baterij statymas nuotolinio valdymo pultel... 7 Prijungimas prie išorinio signalo... 8 Garsiakalbi prijungimas... 8 AM (TB/IB) antenos prijungimas... 9 FM antenos prijungimas... 9 TB antenos prijungimas (ne visuose modeliuose)... 9 Demonstracinis režimas / Panel s apšvietimo išjungimas Laikrodžio nustatymas Kompaktini disk / MP3-CD disk grotuvas Kompaktini disk d jimas ir keitimas Kompaktinio disko / MP3-CD disko atk rimas Disko karuseliniame skyriuje pasirinkimas Kompaktinio disko takelio pasirinkimas MP3-CD disko albumo arba takelio pasirinkimas Muzikinio fragmento paieška kompaktiniame diske Atk rimo atsitiktine tvarka funkcija takeli praleidimas iš karto Paskutiniojo atkuriamo takelio pakartojimas Vieno arba vis kompaktini disk takeli pakartojimas Kompaktini disk atk rimo eiliškumo programavimas Užprogramuoto atk rimo kontrol ir keitimas Radijo sto i nustatymo taisas Radijo sto i paiešk ir nustatym išsaugojimas sistemos atmintyje simintos stoties pasirinkimas Bang pri mimo kokyb s pagerinimas Kase i skyrius Kaset s klausymas Sinchroninis kompaktinio disko perrašymas Kompaktinio disko perrašymas Radijo stoties transliacijos rašymas...19 Kaset s kopijavimas (perrašymas) Kaset s atk rimo režimo pasirinkimas Juostel s skaitliukas Kitos funkcijos Laikma io funkcija Laikma io atšaukimas Laikinas garso išjungimas Skambesio režimo pasirinkimas Funkcija Power Surround Sistemos automatinio išjungimo nustatymas Žem dažni signalo reguliavimas Ausini prijungimas Mikrofono funkcija (ne visuose modeliuose) Vartojimo rekomendacijos Saugumo priemon s J s kompaktin s mini sistemos prieži ra Kaip elgtis su kompaktiniais diskais Kaip elgtis su audiokaset mis Prieš kreipiantis aptarnavimo centr Technin s charakteristikos Simboliai Nuspausti Pastumti Svarbu Pastaba

4 4 Priekin panel 1. Mygtukas programa 2. Režimo mono / stereo FM diapazone perjungiklis 3. Laikmatis / laikrodis 4. Laikma io jungimo / išjungimo mygtukas 5. Mygtukas automatinis išsijungimas / miegas 6. Mygtukas bud jimas / jungimas 7. Mygtukas aidas (reverberacija) (opcija) 8. Signalo iš mikrofono lygio reguliavimas (opcija) 9. Lizdai MIC1, MIC2 mikrofonui (opcija) 10. Juostel s skaitliuko duomen ištrynimas 11. Kaset s reverso režimo pasirinkimo mygtukas 12. Skyrelis kasetei Mygtukas rašas/pauz 14. Kaset s perrašymas normaliu grei iu 15. Skyrius 1/2 16. Sinchronizuoto kompaktinio disko rašo mygtukas 17. Paieškos mygtukas, mygtukas radijo sto i nustatymo režimas / stop 18. Demonstracinis režimas / displ jaus apšvietimo jungimo mygtukas 19. Skyrelis kasetei Daugiafunkcinis ratukas Multi Jog / MP3-CD disko albumo praleidimas 21. Mygtukas vykdyti 22. Lizdas ausin ms 23. Žem j dažni lygio reguliatorius 24. Mygtukas skambesio režimas 25. Garso lygio reguliatorius 26. Sistemos Power Surround mygtukas 27. Kompaktini disk skyrius 28. Mygtukas atidaryti / uždaryti 29. Disko keitimo mygtukas 30. Disko pasirinkimo mygtukas 31. Displ jus 32. Funkcijos pasirinkimo mygtukas 33. Mygtukas kompaktinio disko pakartojimas 34. Mygtukas atmintis

5 5 Displ jaus indikatoriai 1. Sistemos Power Surround veikimo indikatorius 2. Skambesio režimo indikatorius 3. Garso lygis ir ekvalaizeris 4. Užprogramuoto kompaktinio disko takelio arba iš anksto nustatytos radijo stoties numeris 5. Indikatorius albumas 6. Pagrindinis displ jus (vykdoma funkcija, dažnis, laikas ir panašiai) 7. Transliavimo FM diapazone (STEREO) režimo indikatorius 8. Ekvalaizeris 9. Skaitmeninis garso procesorius 10. CD-RW diskas 11. Kaset s reverso režimas 12. Sinchronizuotas kompaktinio disko rašymas 13. Sto i nustatymo taiso priimamo dažnio matavimo vienetai 14. Režimas automatinis išsijungimas arba miegas 15. Disko atk rimo režimo arba kompaktinio disko pakartojimo režimo indikatorius 16. MP3-CD disko indikatorius 17. Laikrodis 18. Atkuriamo disko numeris 19. rašo režimas 20. Skyrius 1/2 21. Radijo sto i nustatymo režimas (automatinis) 22. Atk rimas užprogramuota tvarka arba stoties nustatym išsaugojimas atmintyje 23. rašyt atmintyje radijo sto i klausymo režimas

6 Galin panel 6 1. Lizdas FM antenai 2. Lizdas TB antenai (ne visuose modeliuose) 3. Gnybtai AM antenai prijungti 4. Gnybtai pagrindiniams garsiakalbiams prijungti 5. Gnybtai žem dažni kolon lei prijungti 6. Papildoma jungtis 7. Tinklo tampos perjungiklis (ne visuose modeliuose) Nuotolinio valdymo pultelis 1. Mygtukas bud jimas / jungimas 2. Skambesio režimo mygtukas 3. Kaset s persukimo pirmyn/atgal mygtukai 4. Skyriaus 1/2 perjungiklis 5. Kaset s reverso režimo pasirinkimo mygtukas 6. Mygtukas kompaktinio disko pakartojimas 7. Mygtukas stop kompaktiniam diskui 8. Mygtukas programa / nustatymai / paskutinio atkurto MP3-CD disko takelio pakartojimas 9. Kompaktinio disko takelio arba radijo stoties paieška 10. Radijo stoties nustatymo režimas / MP3-CD disko atk rimas 11. FM diapazono režimas mono / stereo 12. Garso sumažinimo mygtukas 13. Sto i nustatymo taiso dažni pasirinkimo mygtukas 14. Garso padidinimo mygtukas 15. Disko praleidimo mygtukas 16. Kompaktinio disko atk rimo / pauz s mygtukas 17. Kompaktinio disko arba MP3-CD disko atk rimo atsitiktine tvarka mygtukas 18. Mygtukas Laikma io mygtukas miegas 20. Mygtukas stop kasetei 21. Kaset s atk rimo mygtukas 22. Žem dažni lygio reguliavimo mygtukas 23. Papildomos vesties pasirinkimo mygtukas 24. Laikma io jungimo / išjungimo mygtukas 25. Laikino garso išjungimo mygtukas

7 Kur pastatyti kompaktin mini sistem J s gal site naudotis visomis naujosios kompaktin s mini sistemos teikiamais privalumais, jeigu j pastatydami ir prijungdami naudosit s šiomis instrukcijomis. Sistem pastatykite ant plokš io tvirto paviršiaus. Niekada nestatykite sistemos ant kilimo. Niekada nestatykite sistemos ne patalpoje. Ventiliacijai palikite maždaug 15 centimetr atstum nuo šonini ir galin s sienel s iki kit objekt. sitikinkite tuo, kad yra pakankamai vietos atidaryti disk stal i. Kad gautum te ger stereofonin skambes, pastatykite garsiakalbius tinkamu atstumu nuo abiej sistemos šonini sieneli. Nukreipkite garsiakalbius klausymo zon. Sistema dirbs optimaliai, jeigu abu garsiakalbius pastatysite vienodame aukštyje. 7 Baterij statymas nuotolinio valdymo pultel statykite arba keiskite nuotolinio valdymo pultelio baterijas, kai: K tik nusipirkote kompaktin mini sistem ; Nustat te, kad nuotolinio valdymo pultelis nustojo tinkamai dirbti. Keisdami baterijas, naudokite nauj baterij komplekt ir niekada nenaudokite kartu mangano ir šarmini (Alkaline) baterij. 1. Nykšt prid kite ties baterij skyrelio vieta, pažym ta simboliu (ant galin s pultelio sienel s) ir pastukite dangtel rodykl s nurodyta kryptimi. 2. statykite dvi AAA, LR03 arba atitinkamo tipo baterijas, laikydamiesi poliškumo: baterijos + junkite prie pultelio + baterijos - junkite prie pultelio viet stumkite baterij skyrelio dangtel, kol pasigirs trakštel jimas. Jeigu nuotolinio valdymo pulteliu nesinaudosite ilgesn laik, išimkite iš jo baterijas, nor dami išvengti korozijos. J s sistemos prijungimas prie kintamos srov s tinklo Tinklo laido kištukas turi b ti jungiamas tinkam tinklo lizd. Prieš jungdami sistem tinkl, turite patikrinti tinklo tamp. 1. Patikrinkite tinklo tampos jungiklio ant galin s sistemos panel s pad t (ne visuose modeliuose). 2. statykite tinklo kištuk (markiruot ant galin s sistemos panel s užrašu AC Cord (Kintamos srov s tinklo laidas) tinkam tinklo lizd. 3. Nuspauskite mygtuk Standby/On (bud jimas/ jungti), kad jungtum te kompaktin sistem.

8 Prijungimas prie išorinio signalo 8 Garsiakalbi prijungimas Sistemos papildomas jimas skirtas panaudoti skambesio kokyb s pranašumais, teikiamais J s kompaktin s mini sistemos, klausantis signalo iš kit šaltini. Pavyzdžiai: Televizorius Video disk grotuvas Sistemos HI-FI stereo videomagnetofonas Prie sistemos galima prijungti tokius išorinius garso šaltinius, kurie turi audio iš jim. Be to, Jums prireiks sujungimo kabelio su RCA tipo lizdais ( tulp ). 1. Nustatykite sistemai bud jimo režim ir išjunkite j ir išorin garso šaltin iš tinklo. 2. Prijunkite audio signalo kabel prie lizd ant galin s sistemos panel s. Prijunkite... Prie lizdo, markiruoto... Raudon kištuk... R (dešinysis kanalas) Balt kištuk... L (kairysis kanalas) Kad garsas b t optimalus, nesumaišykite dešiniojo ir kairiojo kanal. 3. Iš naujo prijunkite sistem prie tinklo ir junkite j, nuspausdami mygtuk Standby / On (bud jimas / jungti). 4. Pasirinkite išorinio garso signalo jim, nuspausdami mygtuk AUX. Rezultatas 5. junkite išorin garso šaltin. 6. Nustatykite garso lyg ir aukšt bei žem dažni balans, naudodami: Garso reguliatori Ekvalaizer Pavyzdys: J s galite ži r ti film, naudodamiesi stereo skambesio privalumais, tarsi J s b tum te kino teatre (su s lyga, kad originalus garso takelis rašytas stereo režimu). Gnybtai garsiakalbi prijungimai yra galin je J s sistemos sienel je. 1. Nuspauskite ir palaikykite gnybto liežuv l ant galin s sistemos panel s. 2. statykite garsiakalbio laido gal gnybt. Laikykit s poliškumo (pagal spalvas): laid su raudonos spalvos izoliacija (+) junkite prie gnybto su raudonu liežuv liu (+), o laid su juodos spalvos izoliacija (-) prie gnybto su juodu liežuv liu (-). Laikykit s poliškumo (pagal spalvas): laid su m lynos spalvos izoliacija (+) junkite prie gnybto su m lynu liežuv liu (+), o laid su juodos spalvos izoliacija (-) prie gnybto su juodu liežuv liu (-). Naudokite tik tokios varžos garsiakalbius, kokia nurodytas prie garsiakalbi gnybt ant galin s sistemos panel s. Ypatingi patarimai Garsiakalbi pastatymas netoli šildymo prietais, po tiesioginiais saul s spinduliais arba dr gnose vietose gali pabloginti garsiakalbi eksploatacijos charakteristikas. Nekabinkite garsiakalbi ant sienos ir nestatykite j ant siauro stovo arba bet kokio kito nepatvaraus paviršiaus, kadangi krisdamas garsiakalbis gali sukelti traum arba b ti sugadintas. Nestatykite garsiakalbi prie televizoriaus arba kompiuterio monitoriaus, kadangi tai gali pabloginti vaizdo kokyb.

9 9 AM (VB/IB) antenos prijungimas AM antena gali b ti: Pastatyta ant tvirto paviršiaus. Pritvirtinta prie sienos (J s pirma turite nuimti antenos stov ). Antenos prijungimo lizdai yra galin je sistemos panel je, pažym ti užrašu AM. Nor dami išvengti pašalinio triukšmo, sitikinkite, kad antenos laidai n ra arti akustin s sistemos laid. Atstumas tarp j turi b ti ne mažesnis kaip 5 cm. FM antenos prijungimas Kaip prijungti KOAKSIALIN anten Prijunkite 75 anten prie gnybt FM antenai. statykite FM antenos kištuk, einant sistemos komplekt, koaksialin lizd (75 ), markiruot FM, galin je sistemos panel je. Vadovaukit s instrukcijomis, pateiktomis 16 psl., kaip nustatyti radijo stot ir rasti tinkamiausi antenos pad t. Jeigu prasta pri mimo kokyb, gali tekti prijungti išorin anten. Tuo tikslu prijunkite išorin FM anten prie FM lizdo galin je sistemos panel je, naudodami 75 koaksialin kabel ( sigyt atskirai). 75 KOAKSIALINIS KABELIS (perkamas atskirai) FM ANTENA ( eina sistemos komplekt ) TB antenos prijungimas (ne visuose modeliuose) Kaip prijungti VIELIN anten Ištieskite TB anten ir pritvirtinkite jos galus prie sienos tokioje pad tyje, kur bang pri mimo kokyb geriausia. Jeigu bloga pri mimo kokyb (pavyzdžiui, esant dideliam atstumui nuo radijo stoties si stuvo arba kai pastato sienos blokuoja bangas), prijunkite išorin anten.

10 Demonstracinis režimas / Panel s apšvietimo išjungimas J s galite perži r ti visas J s sistemos funkcijas, o taip pat jungti ir išjungti panel s apšvietim. 1. Nuspauskite mygtuk Demo / Dimmer (demonstracinis režimas / apšvietimo išjungimas). Rezultatas: Priekin s panel s displ juje paeiliui parodomos vairios J s sistemos funkcijos. Visos šios funkcijos detaliai aprašytos šioje instrukcijoje. Nurodym ieškokite atitinkamuose instrukcijos skyriuose. 2. Nuspauskite mygtuk Demo / Dimmer dar kart. Rezultatas: Išrenkama displ jaus apšvietimo išjungimo funkcija, ir displ jus užtemsta. 3. Nor dami v l jungti priekin s panel s displ jaus apšvietim, nuspauskite mygtuk Demo / Dimmer dar kart. Ši funkcij galima reguliuoti tik tada, kai sistema jungta. 0 Laikrodžio nustatymas J s sistemoje yra montuotas laikrodis, kurio d ka galima automatiškai jungti ir išjungti sistem. J s turite nustatyti laik : kai J s k tik sigijote kompaktin mini sistem ; po to, kai buvo dingusi elektra; išjungus ir v l jungus sistem elektros tinkl. Atlikus kiekvien žingsn, J s turite kelias sekundes reikalaujam reikšmi vedimui. Jeigu J s viršysite š laik, Jums teks prad ti proced r iš naujo. 1. junkite sistem, nuspausdami mygtuk Standby/On (bud jimas / jungti). 2. Du kartus nuspauskite mygtuk Timer/Clock (laikmatis / laikrodis). Rezultatas: pasirodo pranešimas CLOCK (laikrodis). 3. Nuspauskite mygtuk Enter (vykdyti). Rezultatas: displ juje mirksi skaitmenys, reiškiantys valandas. 4. Nor dami... Pasukite Multi Jog ratuk... persukti valandas priek... dešin persukti valandas atgal... kair 5. Kai displ juje pasirodys teisingas laikas, nuspauskite mygtuk Enter. Rezultatas: displ juje mirksi skaitmenys, reiškiantys minutes. 6. Nor dami... Pasukite Multi Jog ratuk... persukti minutes priek... dešin persukti minutes atgal... kair 7. Nustat teising laik, nuspauskite mygtuk Enter. Rezultatas: Laikrodis pradeda veikti ir rodo laik net tada, kai sistema dirba bud jimo režimu (Standby). Net jeigu naudojat s kita sistemos funkcija, visada galite displ juje parodyti laik, vien kart nuspausdami mygtuk Timer/Clock. Atlikdami 3, 5 ir 7 žingsnius, vietoj sistemos korpuso mygtuko Enter galite naudotis nuotolinio valdymo pultelio mygtuku Program/Set (programa / nustatymas). Atlikdami 4 ir 6 žingsnius, galite naudoti mygtukus l / l vietoj ratuko Multi Jog.

11 Disk d jimas ir keitimas kompaktini disk skyri galima d ti iki trij 12 cm arba 8 cm skersmens disk, nenaudojant adapterio. Nenaudokite j gos, atidarydami arba uždarydami karuselinio tipo disk skyri. Niekada nespauskite karuselinio skyriaus ir ned kite ant jo sunki daikt. Visada atsargiai elkit s su diskais; jeigu b tina, perskaitykite skyri Kaip elgtis su kompaktiniais diskais 24 psl. 1. junkite sistem, nuspausdami mygtuk Standby/On (bud jimas / jungti). 2. Nuspauskite mygtuk Open/Close ( ) (atidaryti / uždaryti) priekin je panel je. Rezultatas: atidaromas disk skyrius. 3. d kite vien arba du disk priekinius griovelius diskams taip, kad disk pus s su užrašais b t viršuje. Prieš uždarydami skyri, sitikinkite, kad diskas teisingai statytas laikikl. 4. Jeigu norite d ti tre i j disk, nuspauskite priekin s panel s mygtuk Disc Change (disko keitimas) (arba nuotolinio valdymo mygtuk Disc Skip (disko praleidimas)). Rezultatas: Karuselinis skyrius pasisuka Uždarykite skyri, v l nuspausdami mygtuk Open/Close ( ). Jeigu norite iš karto atkurti disk su konkre iu numeriu, elkit s taip. Nor dami atkurti... Nuspauskite mygtuk... 1 disk... CD ( ll) arba Disc 1 2 disk... Disc 2 3 disk... Disc 3 Rezultatas: Skyrius automatiškai uždaromas ir pradedamas pasirinkto disko atk rimas. 6. Nor dami pakeisti arba išimti diskus iš karuselinio skyriaus, pakartokite 2-5 žingsnius. Kai nenaudojate grotuvo, laikykite disk skyri uždaryt, kad grotuvo vid nepatekt dulki. J s galite d ti arba išimti diskus, kai pasirinkta radijo stoties, kaset s arba išorinio garso šaltinio klausymo funkcija. Kompaktinio disko / MP3-CD disko atk rimas Šiuo grotuvu galima klausytis audio kompaktinius diskus, CD-R, CD-RW ir MP3-CD diskus, ta iau jis negali išsaugoti diske MP3 formato byl. Neklausykite neteisingos formos suvenyrini kompaktini disk (širdel s, aštuoniakampio formos). Tai gali sugadinti grotuv. Prieš pradedant nuskaitym, karuselinio tipo skyri reikia d ti bent vien disk. 1. junkite sistem, nuspausdami mygtuk Standby / On (bud jimas / jungti). 2. Nuspausdami priekin s panel s mygtuk CD ( ll), pasirinkite kompaktinio disko klausymosi funkcij. 3. d kite skyri vien arba kelis kompaktinius arba MP3-CD diskus. 4. Nuspauskite priekin s panel s mygtuk CD ( ll) arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuk ll. Jeigu d ti keli kompaktiniai arba MP3-CD diskai, jie bus atkuriami paeiliui. J s grotuvui prireiks keli sekundži, kad nuskaityt visus tam tikro MP3-CD disko takelius. Displ juje bus rodomas dainos pavadinimas angl kalba tik tuo atveju, jeigu jis tiesiogiai rašytas iš asmeninio kompiuterio arba pirkto MP3-CD disko turinys sur šiuotas pagal dain pavadinimus (disko kataloguose) (displ jus negali parodyti kitoki nei anglišk raidži ). Priklausomai nuo konkretaus MP3-CD disko charakteristik, dain pavadinimai angl kalba gali nepasirodyti displ juje. Takelio numeris CD atk rimas MP3-CD atk rimas Albumo numeris Takelio numeris Laikas 5. Nustatykite garsumo lyg : Pasukite sistemos korpuse esant ratuk Volume (garsumas). arba Nuspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuk Vol. + arba (garsumas + arba ). 6. Nor dami laiku sustabdyti atk rim, nuspauskite mygtuk CD ( ll). Kad atnaujintum te disko atk rim, dar kart nuspauskite mygtuk CD ( ll). 7. Nor dami baigti atk rim, nuspauskite mygtuk (stop). Atk rimo metu J s galite d ti naujus diskus du laisvus griovelius (ta iau ne t griovel, kur buvo d tas atkuriamasis diskas). Atidarykite disk skyri, nuspausdami mygtuk Disc Change (disko keitimas). Atk rimo metu karuselinis skyrius nepasisuka. Kai grotuve n ra nei vieno disko, displ juje parodomas pranešimas NO DISC (n ra disko). Jeigu nepasirinkta funkcija CD Repeat (Kompaktinio disko pakartojimas), baig s vis 3 disk atk rim, grotuvas automatiškai sustoja.

12 2 Disko karuseliniame skyriuje pasirinkimas Funkcija CD (kompaktinis diskas) išrenkama automatiškai, nuspaudus mygtuk Disc Skip (disko praleidimas). MP3-CD disko albumo arba takelio pasirinkimas J s galite pasirinkti norim MP3-CD disko album arba takel tiek sustojus grotuvui, tiek disko atk rimo metu. Nor dami pasirinkti konkret disk, nuspauskite atitinkam mygtuk Disc (1, 2, 3) priekin je panel je arba spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuk Disc Skip, kol prad s mirg ti reikiamo disko indikatorius. Rezultatas: Visi diskai bus atkuriami paeiliui, pradedant pasirinktuoju disku. Jeigu norite klausytis tik esamo disko, spauskite mygtuk CD Repeat (kompaktinio disko pakartojimas) priekin je sistemos panel je vien arba kelis kartus, kol displ juje pasirodys pranešimas 1 CD (1 kompaktinis diskas). Jeigu klausydamiesi radijo stoties arba audio kaset s, nuspausite tiesioginio atk rimo mygtukus Disc (1, 2, 3), sistema automatiškai pereis CD (kompaktinio disko) režim. Jeigu pasirinkto numerio diskas ne d tas, automatiškai pradedamas nuskaityti sekantis diskas iš eil s. Pagrindinis blokas Nor dami pasirinkti album (aplank ), pasukite Multi Jog ratuk kair arba dešin. Nor dami pakeisti takel, spauskite mygtukus l / l. Per jimas nuo takelio iki takelio atliekamas albumo ribose. Jeigu mygtuk l / l paspaudim skai ius viršija albumo takeli skai i, pereinama prie kito albumo. Albumo pasirinkimas Takelio pasirinkimas Kompaktinio disko takelio pasirinkimas J s galite pasirinkti kompaktinio disko takel (garso k rin ), kurio norite klausytis, tiek grotuvui sustojus, tiek disko atk rimo metu. Nor dami prad ti atk rim iš pradži... Sekan io takelio... Esamo takelio... Ankstesnio takelio... Pasirinkt takel... Pasukite Multi Jog ratuk... Viena padala dešin Viena padala kair Dviem padalomis kair Atitinkam skai i padal kair arba Distancinio valdymo pultelis Pasirinkite režim Album (albumas) arba Track (takelis), nuspausdami mygtuk Tune/CD Mode (nustatymo režimas / disko atk rimas), o tada mygtukus l / l. Jeigu displ juje pasirodo pranešimas Title, J s galite pasirinkti album. Jeigu displ juje pasirodo pranešimas Track, J s galite pasirinkti takel. Kad pasirinktum te takel, J s taip pat galite naudoti priekin s sistemos panel s mygtukus l / l arba nuotolinio valdymo pultelio mygtukus l / l.

13 13 Muzikinio fragmento paieška kompaktiniame diske Kas yra MP3? MP3 reiškia MPEG1 Layer 3 pasaulinis audio signalo suspaudimo technologijos standartas. Šis standartas naudoja skaitmenin duomen suspaudimo technologij, iki 12 kart suspaudžiant audio duomenis, d l ko garso kokyb praktiškai nenuken ia. Byl suderinamumas Šis grotuvas atkuria MP3 (MPEG1 Layer 3) formato bylas su priesaga *.mp3. Jis taip pat gali atkurti bylas, sukurtas formatu MP2 (MPEG1 Layer 2), turin ias priesag *.mp2. Kiek MP3 formato byl galima rašyti CD-R arba CD-RW disk? Maksimali vieno CD-R arba CD-RW disko talpa yra 680 Mbit. Paprastai vienos MP3 formato bylos dydis lygus 4 Mbit, tod l vien disk galima rašyti apie 170 byl. Klausydamiesi kompaktinio disko, J s galite greitai rasti reikiam takelio muzikin fragment. Rekomenduojame sumažinti gars, prieš naudojant ši funkcij. Nor dami rasti reikiam takelio fragment... Ar iau takelio pabaigos... Ar iau takelio pradžios... Nuspauskite ir palaikykite... Mygtuk l bent vien sekund Mygtuk l bent vien sekund Automatinei norimo muzikinio fragmento paieškai galite taip pat spausti ir palaikyti priekin s sistemos mygtuk l / l. CD-R arba CD-RW disk atk rimas CD-R (vienkartinio rašymo) ir CD-RW (perrašomi) diskai, vartotojo rašyti muzikini audio kompaktini disk formatu, gali b ti atkuriami tik tuo atveju, jei j rašas užbaigtas (ta iau j atk rimas priklauso nuo j charakteristik ir rašymo s lyg vykdymo). CD-RW disk atspind jimo geba mažesn už prastini kompaktini disk atspind jimo geb, tod l nuskaityti informacijai apie tokio disko turin reikia daugiau laiko. Atk rimo atsitiktine tvarka funkcija Disko turinys pristatomas Windows Explorer. Rodykl mis parodyta disko album ir takeli atk rimo seka. Aplankai, kuriuose rašytos tik bylos su priesagomis *.jpg, *.wav arba *.doc, kurios n ra palaikom format audio bylos, atkuriant praleidžiami. Disko album ir takeli atk rimo seka J s galite klausytis disko takeli kiekvien kart kita tvarka, kadangi skirtingi takeliai bus parenkami automatiškai atsitiktine tvarka. 1. Nuspauskite mygtuk Shuffle (atk rimas atsitiktine tvarka). Rezultatas: Displ juje pasirodo indikatorius SHUFLE (atkuriant muzikin kompaktin disk ), arba RANDOM (atkuriant MP3 CD disk ), visi takeliai atkuriami atsitiktine tvarka. Displ juje parodomas ir takelio numeris, ir jo trukm. 2. Atkuriant atsitiktine tvarka, J s galite: Pereiti prie kito takelio (parenkamo atsitiktinai), vien kart nuspausdami mygtuk l / l arba pasukdami ratuk Multi Jog viena padala dešin. Greitai rasti reikiam esamo takelio viet, nuspaudžiant mygtuk l / l ir palaikant j ilgiau nei 1 sekund. 3. Pabaig klausytis disko atsitiktine tvarka, nuspauskite mygtuk (stop) arba mygtuk Shuffle dar kart. 5 7 Kompaktinio disko pakartojimo ir rašo sinchronizavimo funkcijos, atkuriant disk atsitiktine tvarka, neveikia diskasukis CD-ROM (E); 2 albumas 01, 3 praleidžiama; 4 albumas 02; 5 albumas 03; 6 albumas 04; 7 albumas 05; 8 albumas 06; 9 albumas 07.

14 10 takeli praleidimas iš karto Atkuriant disk, trumpai nuspauskite mygtuk +10. Grotuvas prad s atkurti takel su numeriu, didesniu 10. Pavyzdys: Jeigu atkuriant 15 takel, J s norite pasirinkti takel su numeriu 43, tris kartus nuspauskite mygtuk +10, o po to tris kartus nuspauskite mygtuk l Paskutiniojo atkuriamo takelio pakartojimas * Ši funkcija veikia tik atkuriant MP3-CD disk. Jeigu po to, kai buvo grotuvas buvo sustabdytas arba išjungtas, v l pasirinkta atkurti MP3-CD disk, ši funkcija leidžia atnaujinti atk rim nuo to takelio, kur J s klaus t s paskutin. MP3-CD disko atk rimo metu nuspauskite mygtuk Program (programa) ant pagrindinio bloko arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuk Program/Set (programa / nustatymas). Spaudžiant mygtuk, paskutinio atkurto takelio prisiminimo funkcija tai sijungia (LAST ON), tai išsijungia (LAST OFF).

15 15 Vieno arba vis kompaktini disk takeli pakartojimas J s galite neapibr žtai ilgai pakartoti: Konkret kompaktinio disko takel. Visus pasirinkto kompaktinio disko takelius. Visus diskus, d tus karuselin disk skyri. 1. Nor dami pakartoti... Nuspauskite priekin s panel s mygtuk displ juje pasirodys... esam takel ilgai... REPEAT 1 (1 takelio pakartojimas) pasirinkt disk REPEAT 1 CD (1 disko pakartojimas) Visus d tus diskus... REPEAT ALL CD (vis disk pakartojimas) 2. Jeigu norite atšaukti pakartojimo režim, spauskite mygtuk CD Repeat, kol displ juje pasirodys pranešimas ALL CD arba 1 CD arba nuspauskite mygtuk (stop). 7. Kad pasirinktum te kitus takelius, pakartokite 4-6 žingsnius. 8. Nuspauskite mygtuk CD ( ll), kad prad tum te klausytis takeli užprogramuota tvarka. 9. Nor dami... Pasukite Multi Jog ratuk... Pasiklausyti viena padala kair atkuriam takel dar kart... pasiklausyti ankstesnio dviem padalomis kair takelio... pasiklausyti sekan io viena padala dešin takelio... praleisti vien arba kelis takelius pirmyn arba atgal... atitinkam padal skai i dešin 10. Nor dami atšaukti takeli pasirinkim, spauskite mygtuk (stop): vien kart, jei kompaktini disk grotuvas sustabdytas. Rezultatas: iš displ jaus dingsta pranešimas PRGM (programa). Jeigu atidarysite kompaktini disk skyri, J s pasirinkimas bus atšauktas. Jeigu pasirenkate disk, kuris ne d tas, arba kompaktiniame diske neegzistuojant takelio numer, pasirinkimas praleidžiamas ir grotuvas pereina prie kito užprogramuoto takelio. Nor dami pasirinkti reikiamus takelius, atlikdami 5 ir 9 žingsnius, taip pat galite naudoti mygtukus l / l. Kompaktini disk atk rimo eiliškumo programavimas J s galite sau pasirinkti: d t disk takeli atk rimo eiliškum ; Takelius, kuriuos norite klausytis. J s galite užprogramuoti iki 24 takeli. Prieš pasirinkdami takelius, turite sustabdyti kompaktini disk grotuv. Ši funkcija gali b ti naudojama kartu su funkcija pakartojimas. 1. Jeigu b tina, sustabdykite grotuv, nuspausdami mygtuk (stop). 2. d kite pasirinktus kompaktinius diskus. 3. Nuspauskite mygtuk Program (programa). Rezultatas: Displ juje pasirodo ši informacija: (01 = programos numeris, D1 = disko numeris, - - = disko takelio numeris). 4. Jeigu b tina, pasirinkite disk, kuriame yra norimas takelis, nuspausdami atitinkam mygtuk Disc (1, 2, 3). 5. Pasirinkite norim takel, pasukdami Multi Jog ratuk : kair, kad pasirinktum te vien iš ankstesni takeli dešin, kad pasirinktum te vien iš v lesni takeli 6. Patvirtinkite savo pasirinkim, nuspausdami mygtuk Program,. Rezultatas: Pasirinkimas rašomas atmint, o displ juje pasirodo:

16 Užprogramuoto atk rimo kontrol ir keitimas J s galite bet kuriuo metu kontroliuoti arba keisti pasirinktus takelius. 1. Jeigu J s jau prad jote klausytis pasirinkt takeli, nuspauskite mygtuk (stop). 2. Nuspauskite mygtuk Program (programa). Rezultatas: displ juje pasirodo ši informacija: (CH = keitimas, 01 = programos Nr., D1 = disko numeris, - - = disko takelio numeris) Jeigu J s jau užprogramavote 24 takelius, nuspaudus mygtuk Program, vietoj pranešimo PR (programavimas) pasirodo pranešimas CH (keitimas). 3. Dar kart nuspauskite mygtuk Program. Rezultatas: pasirodo pirmojo pasirinkto takeliu numeris ir raid s CH (keitimas). 4. Nuspauskite mygtuk Program vien arba kelis kartus, kol pasirodys takelio, kur norite pakeisti, numeris. 5. Jeigu reikia, nuspauskite atitinkam mygtuk Disc (1, 2, 3), kad pasirinktum te kit disko numer. 6. Pasirinkite kit takel, nuspausdami mygtukus l / l arba pasukdami ratuk Multi Jog. 7. Nuspausdami mygtuk Program, patvirtinkite savo pasirinkim. 8. Nuspauskite mygtuk CD ( ll), kad prad tum te klausytis pasirinkt takeli. Rezultatas: Atkuriamas pirmasis J s pasirinktas takelis. 16 Radijo sto i paiešk ir nustatym išsaugojimas sistemos atmintyje J s galite išsaugoti sistemos atmintyje nustatymus: 15 FM diapazono sto i (priklausomai 15 AM diapazono sto i nuo modelio) 15 FM diapazono sto i 8 MW (VB) diapazono sto i 7 LW (IB) diapazono sto i 15 FM diapazono sto i 5 MW (VB) diapazono sto i 5 SW1 (TB1) diapazono sto i 5 SW2 (TB2) diapazono sto i (priklausomai nuo modelio) (priklausomai nuo modelio) 1. junkite sistem, nuspausdami mygtuk Standby/On (bud jimas / jungti). 2. Pasirinkite funkcij TUNER (radijo sto i nustatymo taisas), nuspausdami mygtuk TUNER. 3. Pasirinkite norim dažni diapazon, dar kart nuspausdami mygtuk TUNER (Band) (Sto i diapazonas) priekin je panel je arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuk TUNER (Band). Rezultatas: displ juje pasirodo atitinkamo diapazono pavadinimas: FM Dažni moduliacija AM (MW) Viduriniosios bangos LW (ne visuose modeliuose) Ilgosios bangos SW1, SW2 (ne visuose modeliuose) Trumposios bangos 4. Ieškoti stoties... Nuspauskite mygtuk Tuning Mode (nustatymo režimas)... rankiniu b du... vien arba kelis kartus, kol displ juje pasirodys pranešimas MANUAL (rankinis nustatymas) automatiškai... vien arba kelis kartus, kol displ juje pasirodys pranešimas AUTO (automatinis nustatymas). 5. Pasirinkite stot, kurios nustatymus norite išsaugoti atmintyje. Pasukdami ratuk Multi Jog dešin arba kair, atitinkamai padidindami arba sumažinti dažn. arba Nuspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtukus Tuning (nustatymas) arba. Kad ieškant rankiniu režimu grei iau keist si dažnis, nuspauskite ir palaikykite mygtuk Tuning Mode Down arba Up (nustatymas aukštyn arba žemyn diapazonu). Vykdant automatin paiešk, sto i nustatymo taisas gali sustoti ties tokiu dažniu, kuriame n ra radijo stoties signalo. Jeigu taip nutiks, naudokite paieškos rankiniu b du režim. 6. Nustatykite garsum tokiu b du: Pasukdami ratuk Volume (garsumas) priekin je panel je arba Nuspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtukus VOL + arba Pasirinkite režim stereo arba mono, nuspausdami mygtuk Mono/ST (mono / stereo).

17 17 Radijo sto i paiešk ir nustatym išsaugojimas sistemos atmintyje (t sinys) 8. Jeigu J s nenorite išsaugoti rastos radijo stoties, gr žkite prie 4 žingsnio ir ieškokite kitos stoties. Priešingu atveju: a) Nuspauskite mygtuk Memory (atmintis). Rezultatas: keli sekundži b gyje displ juje pasirodo pranešimas PRGM (programa). b) Nuspauskite mygtuk Tuning Down arba Up, kad programai suteiktum te numer tarp 1 ir 15. c) Nuspauskite mygtuk Memory, kad išsaugotum te stoties nustatymus. Rezultatas: Displ juje nustoja mirg ti pranešimas PRGM, stoties nustatymai išsaugoti. 9. Nor dami išsaugoti atmintyje bet koki kit radijo sto i nustatymus, pakartokite 3 8 žingsnius. Funkcij PROGRAM galima naudoti, norint esamu programos numeriu rašyti naujos radijo stoties nustatymus. Atlikdami 8 žingsn, vietoj mygtuko Memory galite naudoti nuotolinio valdymo pultelio mygtuk Program/Set. simintos stoties pasirinkimas J s galite klausytis radijo stoties, rašytos sistemos atmint tokiu b du: 1. junkite sistem, nuspausdami mygtuk Standby/On (bud jimas / jungti). 2. Pasirinkite režim TUNER (radijo sto i nustatymo taisas), nuspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuk Tuner. 3. Pasirinkite reikiam dažni diapazon, dar kart nuspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuk Tuner (Band) (sto i dažni diapazonas) arba nuspausdami mygtuk TUNER (Band) priekin je panel je. 4. Spauskite mygtuk Tuning Mode (Nustatym režimas) priekin je sistemos panel je arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuk Tune/CD Mode, kol displ juje pasirodys pranešimas PRESET (iš anksto nustatytos stotys). 5. Pasukite ratuk Multi Jog priekin je sistemos panel je kair arba dešin arba spauskite mygtuk l / l, kol pasirinksite norim radijo stot. arba pasirinkite reikiam stot pagal jai suteikt numer, nuspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtukus Tuning arba. Rezultatas: J s klausot s norimos stoties. Sto i nustatymo režimas Nustatant stotis rankiniu režimu, galite naudotis ratuku Multi Jog arba mygtukais l / l. Ieškant sto i automatiniu režimu, paiešk sustabdysite, nuspausdami mygtuk (stop). Pasirinkdami stot, rašyt sistemos atmint, J s galite pasirinkti ratuk Multi Jog arba mygtukus l / l. Bang pri mimo kokyb s pagerinimas J s galite pagerinti radijo sto i bang pri mimo kokyb : Pasukdami FM arba AM (VB) (pakeisdami orientacij ). Patikrindami pri mimo kokyb, esant skirtingai FM arba AM (VB) antenos orientacijai, prieš tvirtindami anten pastovi viet. Jeigu konkre ios stoties pri mimo kokyb prasta, nuspausdami mygtuk Mono/ST (mono / stereo), vietoj režimo stereo junkite režim mono, Tai pagerins skambesio kokyb.

18 Kaset s klausymas Visada atsargiai elkit s su savo kaset mis; jeigu reikia, skaitykite skyri Kaip elgtis su audio kaset mis 24 psl. 1. junkite sistem, nuspausdami mygtuk Standby/On (bud jimas / jungti). 2. Pasirinkite funkcij TAPE (kaset ), nuspausdami mygtuk TAPE priekin je panel je. 3. Atidarykite 1 arba 2 kaset s skyrel, nuspausdami ir paleisdami skyrelio dangtel vietoje, kur užrašyta Push Eject ( ) (atidarykite nuspausdami). 4. Kaset su rašu d kite taip, kad atviras kaset s kraštas b t nukreiptas apa i. 5. Uždarykite skyrel, spausdami dangtel tol, kol jis sugr š viet su spragtel jimu. Rezultatas: priklausomai nuo pasirinkto skyrelio, prieš juostel s duomen skaitliuk displ juje pasirodo skai ius 1 arba Jeigu J s d jote dvi kasetes, pasirinkite kaset s, kuri norite klausyti, numer, nuspausdami mygtuk Deck 1/2 (skyrelis 1/2) priekin je panel je arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuk Deck 1/2. Rezultatas: priklausomai nuo pasirinkto skyrelio, displ juje pasirodo pranešimas TAPE 1 arba TAPE Sinchroninis kompaktinio disko perrašymas J s galite perrašyti kompaktin disk kaset dviem skirtingais b dais: Sinchroninis rašas Tiesioginis rašas Ši funkcija leidžia sinchronizuoti rašo pradži su kompaktinio disko arba konkretaus pasirinkto disko takelio atk rimo pradžia. 1. junkite sistem, nuspausdami mygtuk Standby/On (bud jimas / jungti) skyrel d kite tuš i kaset. 3. Pasirinkite funkcij CD (kompaktinis diskas), nuspausdami mygtuk CD priekin je panel je. 4. d kite grotuv kompaktin disk. 5. Pasirinkite reikalingo disko numer. 6. Pasirinkite pageidaujam takel ir nuspauskite mygtuk CD Synchro (Sinchroninis kompaktinio disko perrašymas), arba iš karto nuspauskite mygtuk CD Synchro, nor dami prad ti rašym nuo pirmojo takelio. Rezultatas: displ juje pasirodo pranešimas REC (perrašymas) ir rašymas prasideda. 7. Nor dami sustabdyti raš, nuspauskite mygtuk (stop). 7. Nor dami klausytis... Nuspauskite mygtuk... A pus s... TAPE ( ) vien kart B pus s... TAPE ( ) du kartus Rezultatas: pradedamas kaset s atk rimas 8. Kai kaset sustabdyta, pasirinkite reikiam funkcij iš žemiau išvardint, nuspausdami pagrindinio bloko arba nuotolinio valdymo pultelio mygtukus. Pagrindinis blokas Nor dami... Persukti juostel atgal Persukti juostel priek Nuotolinio valdymo pultelis Nuspauskite mygtuk... l l Nor dami... Nuspauskite mygtuk... Persukti juostel atgal Persukti juostel priek 9. Nor dami... Nuspauskite mygtuk... Sustabdyti atk rim arba paiešk... (stop) Kompaktinio disko perrašymas Tiesioginio perrašymo režimas leidžia Jums prad ti perrašym nuo bet kurio kompaktinio disko takelio (muzikinio k rinio). J s galite perrašyti takelius tik kaset, d t 2 skyrel. Nereikia reguliuoti garsumo, kadangi tai neturi takos rašui. 1. junkite sistem, nuspausdami mygtuk Standby/On (bud jimas / jungti) skyrel d kite tuš i kaset. 3. Pasirinkite funkcij CD (kompaktinis diskas), nuspausdami mygtuk CD priekin je panel je. 4. d kite grotuv kompaktin disk. 5. Pasirinkite reikalingo disko numer. 6. Pasirinkite pageidaujam takel ir nuspauskite mygtuk ll priekin je panel je arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuk ll, nustatydami kompaktini disk grotuv režimu pauz. 7. Nuspauskite mygtuk REC/Pause (perrašymas / pauz ). Rezultatas: pasirodo pranešimas REC (perrašymas). 8. Nuspausdami mygtuk ll, prad kite kompaktinio disko takelio rašym. Rezultatas: Takelis perrašomas kaset. 9. Nor dami sustabdyti raš, nuspauskite mygtuk (stop).

19 19 Radijo stoties transliacijos rašymas J s galite rašyti pasirinkt radijo laid. J s galite perrašyti takelius tik kaset, d t 2 skyrel. Nereikia reguliuoti garsumo, kadangi tai neturi takos rašui. Kaset s atk rimo režimo pasirinkimas J s kompaktin mini sistema turi tris kase i atk rimo režimus, kuriais galite perklausyti abi kaset s puses. Spauskite mygtuk REV Mode (reverso režimas), kol displ juje pasirodys atitinkamo režimo simbolis. 1. junkite sistem, nuspausdami mygtuk Standby/On (bud jimas / jungti) skyrel d kite tuš i kaset. 3. Pasirinkite režim TUNER (radijo sto i nustatymo taisas), nuspausdami mygtuk TUNER. 4. Pasirinkite norim stot, nuspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtukus Tuning arba arba mygtukus Tuning Down arba Up (diapazono nustatymas) priekin je panel je. 5. Nuspauskite mygtuk REC/Pause (perrašymas / pauz ). Rezultatas: užsidega raudonas indikatorius REC, pradedamas rašymas. 6. Nor dami sustabdyti raš, nuspauskite mygtuk (stop). Kai displ juje pasirodo... Kompaktin mini sistema atkuria... Vien pasirinktos kaset s pus, o po to sustoja. Vien kaset s pus, po to kit, ir sustoja. Abi kaset s puses neapibr žtai ilgai, kol J s sustabdysite j. Kaset s kopijavimas (perrašymas) J s galite nukopijuoti 1 skyrelyje esan i kaset 2 skyrelyje esan i kaset. Kopijavimas vyksta normaliu grei iu. Jums nereikia reguliuoti garso, kadangi tai neturi takos rašui. B kite atid s ir ne d kite 2 skyrel kaset s, kuri norite perrašyti, kadangi tokiu atveju prad jus raš ji bus ištrinta. Juostel s skaitliukas Atkuriant kaset, d t vien iš kaset s skyri, displ juje pasirodo juostel s skaitliuko parodymai, naudodamiesi kuriais J s galite pažym ti kiekvieno muzikinio k rinio pradžios parodymus, ir v liau, d ka to, prad ti klausym nuo k rinio, kur norite išgirsti, pradžios. 1. junkite sistem, nuspausdami mygtuk Standby/On (bud jimas / jungti) skyrel d kite tuš i kaset skyrel d kite kaset, kuri norite nukopijuoti. 4. Nor dami kopijuoti kaset... Nuspauskite mygtuk... Normaliu grei iu... Dubbing (perrašymas) Rezultatas: displ juje pasirodo atitinkami simboliai, ir kaset, d ta 1 skyri, kopijuojama kaset, d t 2 skyri. 5. Nor dami sustabdyti raš, nuspauskite mygtuk (stop). Prieš prad dami atkurti kaset, kurios kiekvieno muzikinio k rinio pradžioje J s norite nustatyti skaitliuko parodymus, nustatykite skaitliuk ties nuliu, nuspausdami mygtuk Counter Reset (skaitliuko duomen ištrynimas). Kiekvienas kaset s skyrius turi atskir juostel s skaitliuk.

20 Laikma io funkcija 20 Sistemos laikma io d ka galite jungti ir išjungti sistem pasirinktu laiku. Pavyzdys: J s norite, kad kiekvien ryt Jus žadint muzika. Jeigu J s nenorite, kad sistema automatiškai sijungt ir išsijungt, J s turite išjungti laikmat. Prieš nustatydami laikmat, sitikinkite, kad sistemos laikrodis rodo teising laik. J s turite kelias sekundes kiekvieno žingsnio atlikimui. Jeigu J s viršijote laik, teks prad ti iš pradži. 1. junkite sistem, nuspausdami mygtuk Standby/On (bud jimas / jungti). 2. Spauskite mygtuk Timer/Clock (laikmatis / laikrodis), kol displ juje pasirodys pranešimas *** TIMER (laikmatis). 3. Nuspauskite mygtuk Enter (vykdyti). Rezultatas: Displ jus kelias sekundes rodys pranešim ON TIME ( jungimo laikas) (vietoj ekvalaizerio simboli ), po to pasirodys jau nustatytas sistemos jungimo laikas; J s galite nustatyti nauj sistemos jungimo laik. 4. Laikmatyje nustatykite jungimo laik. a) Nustatykite valand reikšmes, pasukdami ratuk Multi Jog dešin arba kair. b) Nuspauskite mygtuk Enter. Rezultatas: minu i skaitmenys pradeda mirg ti. c) Nustatykite minu i reikšmes, pasukdami ratuk Multi Jog dešin arba kair. d) Nuspauskite mygtuk Enter. Rezultatas: Displ jus kelias sekundes rodys pranešim OFF TIME (išjungimo laikas) (vietoj ekvalaizerio simboli ), po to pasirodys jau nustatytas sistemos išjungimo laikas; J s galite nustatyti nauj sistemos išjungimo laik. 5. Laikmatyje nustatykite išjungimo laik. a) Nustatykite valand reikšmes, pasukdami ratuk Multi Jog dešin arba kair. b) Nuspauskite mygtuk Enter. Rezultatas: minu i skaitmenys pradeda mirg ti. c) Nustatykite minu i reikšmes, pasukdami ratuk Multi Jog dešin arba kair. d) Nuspauskite mygtuk Enter. Rezultatas: Displ juje pasirodo pranešimas VOL XX (garsumas XX), kur XX reiškia jau nustatyt garso lyg. 6. Spausdami mygtukus Tuning Down arba Up (nustatymas žemyn arba aukštyn), nustatykite garso lyg ir nuspauskite mygtuk Enter. Rezultatas: Displ juje pasirodo pranešimas, si lantis pasirinkti muzikos šaltin. 7. Sukdami ratuk Multi Jog, pasirinkite muzikos šaltin, kuris sijungs, laikma iui jungus sistem. Jeigu J s pasirinkote... J s taip pat turite... TAPE (kaset )... d ti kaset vien iš skyreli prieš nustatant sistem bud jimo režimu TUNER (radijas)... a Nuspausti mygtuk Enter. b Pasirinkti iš anksto nustatyt stot, pasukant Multi Jog ratuk dešin arba kair. CD (kompaktinis diskas)... a d ti vien ar kelis diskus. 8. Nuspausdami mygtuk Enter, patvirtinkite laikma io nustatymus. 9. Nuspausdami mygtuk Standby/On, nustatykite sistem bud jimo režimu. Rezultatas: Apa ioje, kair nuo esamo laiko, displ juje pasirodys simbolis, reiškiantis, kad nustatytas laikmatis. Sistema automatiškai sijungs ir išsijungs nustatytu laiku. Laikma io nustatymams Nustatant laikmat, 4, 5, 6, 7 žingsniuose galite naudoti ratuk Multi Jog arba mygtukus l / l. Atliekant 3, 4, 5, 6, 7, 8 žingsnius vietoj mygtuko Enter galite taip pat naudoti nuotolinio valdymo pultelio mygtuk Program/Set (Programa / nustatymai). Laikma io atšaukimas Nusta ius laikmat, jis pradeda dirbti automatiškai, k pažymi Laikma io LAIKMA IO simbolis atšaukimas displ juje. Jeigu J s daugiau nebenorite naudotis laikma iu, turite j išjungti. J s galite išjungti laikmat bet kuriuo metu (nepriklausomai nuo to, ar sistema jungta, ar veikia bud jimo režimu). Nor dami... Išjungti laikmat... V l jungti laikmat... Nuspauskite mygtuk Timer On/Off (Laikma io jungimas / išjungimas)... vien kart. Rezultatas: dingsta simbolis. du kartus. Rezultatas: displ juje v l pasirodo simbolis. Jeigu nustatytas tas pats sistemos sijungimo ir išsijungimo laikas, displ juje pasirodys pranešimas ERROR (klaida).

21 21 Laikinas garso išjungimas J s galite laikinai išjungti J s sistemos gars. Pavyzdys : J s norite atsakyti telefono skambut. 1. Nuspauskite mygtuk Mute (laikinas garso išjungimas) 2. Nor dami v l jungti gars (tuo pa iu lygiu, koks buvo prieš išjungiant), dar kart nuspauskite mygtuk Mute arba mygtukus Volume (garsumas). Funkcija Power Surround J s kompaktin mini sistema turi funkcij Power Surround (erdvinis garsas). Funkcija Power Surround padaro prastin stereofonin gars didesn s apimties ir realistiškesn. Ji sukuria tok sp d, tarsi J s b tum te muzikos skambesio centre, visiškai apsupti jos gars. Nuspauskite mygtuk P. Surround priekin je panel je, kad pasirinktum te norim režim. Paeiliui spaudant mygtuk P. Surround, displ juje pasirodo (funkcija jungta) ir išnyksta (funkcija išjungta) pranešimas P.SURR. Jeigu prie sistemos MIC (mikrofonas) lizdo prijungtas mikrofonas, funkcija Power Surround neveikia. Skambesio režimo pasirinkimas J s kompaktin mini sistema apr pinta ekvalaizeriu su išankstiniais nustatymais, kurie leidžia pasirinkti labiausiai J s klausomai muzikai tinkant aukšt ir žem dažni balans, Be to, šis modelis turi skaitmeninio signal procesoriaus režimus, d l ko J s galite klausytis praktiškai tokio garso, tarsi b tum te jo rašymo vietoje. Pasukite ratuk Sound Mode (skambesio režimas) priekin je panel je arba spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuk Sound Mode, kol pasirinksite reikaling variant. Nor dami nustatyti... prast dažni balans (linijin )... Balans, tinkant popmuzikai... Balans, tinkant rokmuzikai... Balans, tinkant klasikinei muzikai... Balans, tinkant rašui iš koncertin s sal s... Balans, tinkant koncertiniam rašui... Balans, tinkant filmo garso takeliui... Pasirinkite... PASS POP ROCK CLASSIC HALL LIVE CINEMA

22 Sistemos automatinio išjungimo nustatymas Klausydamiesi kompaktinio disko arba kaset s, J s galite nustatyti sistem automatiniam išsijungimui. Pavyzdys: J s norite užmigti, klausydamiesi muzikos. 1. Nuspauskite mygtuk Al Sleep (automatinis išsijungimas miegas). Rezultatas: Pradedamas atk rimas, o displ juje pasirodo toks pranešimas: 90 MIN (90 minu i ) 2. Nuspausdami mygtuk AI Sleep vien arba kelis kartus, nurodykite, kai ilgai sistema turi dirbti iki išsijungimo momento. 22 Ausini prijungimas J s galite prijungti ausines prie kompaktin s mini sistemos, tod l gal site netrukdomas klausytis muzikos arba radijo laid, nesukeldamas nepatogum kitiems kambaryje esantiems žmon ms. Ausin s turi tur ti 3,5 mm jungt arba atitinkam adapter. junkite ausines lizd Phones (ausin s) priekin je sistemos panel je. Rezultatas: nustoja veikti garsiakalbiai. Ilgalaikis klausymasis per ausines dideliu garsu gali pakenkti J s klausai. Bet kuriuo metu J s galite: Patikrinti laik, likus iki sistemos išsijungimo, nuspausdami mygtuk AI Sleep. Pakeisti laik, likus iki išsijungimo, pakartodami 1 ir 2 žingsnius. 3. Spauskite mygtuk AI Sleep vien arba kelis kartus, kol displ juje pasirodys pranešimas AI SLEEP (automatinis išsijungimas). Rezultatas: sistema automatiškai išsijungs, pasibaigus kompaktinio disko arba kaset s atk rimui. 4. Nor dami atšaukti funkcij miegas arba automatinis išsijungimas, nuspauskite mygtuk AI Sleep vien arba kelis kartus, kol displ juje pasirodys pranešimas OFF(išjungta). Mikrofono funkcija (ne visuose modeliuose) Mikrofonas leidžia komponuoti vartotojo bals, dainuojant pagal fonogram. Paruošimas Prijunkite stereofonin mikrofon su dviem 6,3 mm skersmens jungtimis prie mikrofono lizd. 1. Mikrofono garso signal galite reguliuoti, sukdami ratuk MIC Level (mikrofono signalo lygis). Žem dažni signalo reguliavimas 2. Reverberacijos efektui pasirinkti arba jam išjungti (ECHO1, ECHO2, ECHO OFF), spauskite mygtuk Echo (reverberacija). Žem dažni kolon l sustiprina žem dažni akustin spaudim, sukurdama audringo skambesio efekt. 1. Pasukite ratuk Subwoofer Level (žem dažni signalo lygis) priekin je panel je arba nuspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuk Subwoofer Level. Paeiliui spausdami pultelio mygtuk, pasirinkite skirtingus žem dažni signalo lygius: Arba palaipsniui sukdami reguliatori priekin je panel je, pasirinkite žem dažni signalo lyg. 2. Tokiu b du J s galite pasirinkti pageidaujam žem dažni lyg.

23 23 Saugumo priemon s Žemiau pateikti paveiksl liai iliustruoja saugumo priemones, kuri b tina laikytis eksploatuojant arba pervežant J s kompaktin mini sistem. Siekdami, kad J s sistema funkcionuot puikiai, turite reguliariai valyti šiuos komponentus: Išorines sieneles. Kompaktini disk grotuv. Kase i skyrelius (galvutes, prispaudžian iuosius ratukus ir varom j volel ). Visada išjunkite sistem iš tinklo: Prieš valydami j. Jeigu J s ja nesinaudosite ilgesn laik. Aplinkos s lygos, tinkan ios sistemos darbui: Darbin temperat ra 5 C ~ 35 C Dr gm 10~75% Venkite tiesiogini saul s spinduli pakliuvimo ant sistemos. Tai gali sukelti sistemos perkaitim ir jos išvedim iš rikiuot s. Išorin s sienel s Reguliariai valykite išorines sistemos sieneles, naudodami minkšt skudur l ir silpn plovimo priemon s tirpal. Nenaudokite abrazyvini milteli, skys iais arba valikliais aerozoliniuose induose. Niekada neleiskite, kad sistemos vid pakli t skystis. Kompaktini disk grotuvas 1. Prieš klausydamiesi kompaktinio disko, nuvalykite j naudodami speciali kompaktini disk valymo priemon. Nesinaudokite priemon mis, skirtomis vinilini disk valymui. Atsargiai valykite kompaktin disk kryptimi nuo centro kraštus. 2. Reguliariai valykite kompaktini disk grotuv, naudodami special valom j disk (j galite sigyti pas vietin prekybos agent ). Nestatykite ant gaminio ind su vandeniu arba g li vazon li. Patekus vandeniui gaminio vid, galimas nupurtymas elektros srove arba gaminio pažeidimas. Tokiais atvejais nedelsiant išjunkite gamin iš elektros tinklo. Perk nijos metu ištraukite kištuk iš elektros lizdo. Tinklo tampos šokin jimas, sukeltas perk nijos, gali pakenkti gaminiui. Skyreliai kaset ms 1. Nuspausdami dangtel ties žyma Push Eject ( ), atidarykite skyrel. 2. Naudodami vatos gumul l ir speciali valom j priemon, išvalykite: Galvutes (1) Prispaudžian iuosius ratukus (2) Varom j volel (3) Jeigu nesinaudosite gaminiu ilgesn laik, išimkite baterijas iš nuotolinio valdymo pultelio. Ištek jusios baterijos gali rimtai sugadinti pultel. Naudodami ausines, nenustatykite itin didelio garso. Ilgalaikis klausymasis per ausines dideliu garsu gali pakenkti J s klausai. Jeigu nuotolinio valdymo pulteliu nesinaudosite ilgesn laik, išimkite iš jo baterijas, kad išvengtum te korozijos. Nors J s sistema labai atspari nusid v jimui, ji neturi b ti naudojama itin dulkinoje aplinkoje arba b ti veikiam sm gi, aukštos temperat ros (negalima statyti arti šildymo rengini, po tiesioginiais spinduliais ir panašiai). Jeigu sistemos darbo metu jau iamas nemalonus kvapas, išjunkite j iš tinklo ir kreipkit s aptarnavimo centr. Ant tinklo laido nestatykite sunki objekt. Tinklo laido pažeidimas gali gamin išvesti iš rikiuot s (gaisro pavojus), arba gali kilti nupurtymo elektros srove pavojus. Nenuimkite nuo sistemos joki dang i arba sieneli. Gaminio viduje yra komponent, veikiam aukštos tampos, kas gali sukelti nupurtymo elektros srove pavoj.

24 24 Kaip elgtis su kompaktiniais diskais Su kompaktiniais diskais elkit s atsargiai. Visada laikykite už krašt, kad nepaliktum te piršt antspaud ant blizgan io paviršiaus Pabaig klausytis kompaktinio disko, visada sugr žinkite j d kl. Neklijuokite popieriaus arba lipnios juostos ant disko ir nedarykite užraš. Valykite naudodami speciali servet l. Laikykite kompaktinius diskus švarioje vietoje toliau nuo tiesiogini saul s spinduli ir aukštos temperat ros šaltini. Naudokite tik kompaktinius diskus, pažym tus simboliu.. Kaip elgtis su audiokaset mis Patikrinkite, ar kaset s juostel tinkamai tempta. Nor dami išvengti nepageidaujamo kaset s, kuri norite išsaugoti, ištrynimo, nulaužkite rašo apsaugos lapelius viršutin je kaset s briaunoje. Nor dami rašyti kaset, kurios apsauginiai lapeliai buvo pašalinti, papras iausiai užklijuokite angas lipnia juostele. Baig klausytis kaset s, visada gr žinkite j d kl. Laikykite kasetes švarioje vietoje toliau nuo tiesiogini saul s spinduli ir aukštos temperat ros šaltini. Stenkit s nenaudoti 120 minu i trukm s kase i, kadangi jos perkrauna juostel s sukimo mechanizm. Prieš kreipiantis aptarnavimo centr Visada prireikia šiek tiek laiko, kad susipažintum te su nauja aparat ra. Jeigu iškilo kokia nors iš žemiau išvardint problem, pabandykite pritaikyti pateiktus sprendimus. Tai gali sutaupyti J s laik, išvengiant nereikalingo aptarnaujan io specialisto iškvietimo. B E N D R O S I O S Kompaktinis diskas K A S E T S R A D I J A S Problema Patikrinimas / paaiškinimas Sistema nedirba Tinklo laidas neteisingai kištas lizd arba tinkle n ra tampos. Reikia pakeisti nuotolinio valdymo pultelio baterijas, arba jos buvo statytos, nesilaikant poliškumo. Nebuvo nuspaustas mygtukas Standby/On (bud jimas / jungti) N ra garso Garso lygis sumažintas iki nulio. Nebuvo pasirinkta teisinga sistemos funkcija (STO I NUSTATYMO TAISAS, KOMPAKTINIS DISKAS, KASET arba PAPILDOMAS ŠALTINIS). J s prijung te prie sistemos ausines. Buvo atjungti garsiakalbi laidai. Buvo nuspaustas mygtukas MUTE (laikinas garso išjungimas) Laikmatis nedirba Laikmatis buvo išjungtas, nuspaudus mygtuk Timer On/Off (laikma io jungimas / išjungimas) Jeigu sistema nedirba Nuspauskite mygtuk P.Surround ir teisingai, atlikus šiuos palaikykite j nuspaust 5 sekundes, esant patarimus jungtam maitinimui. Po to sistema gr š pradin b sen. Nepradedamas Nebuvo pasirinkta funkcija CD (kompaktinis kompaktinio disko diskas). atk rimas Diskas buvo d tas aukštyn kojom, arba jis Nepradedamas kaset s atk rimas Sumaž ja garsumas. Kaset nenuskaitoma teisingai. Pernelyg didel garso detonacija Bloga pri mimo kokyb arba radijo stotys visai nepagaunamos buvo purvinas ar subraižytas. Lazerinio garso skaitytuvo galvut dulkina arba sutepta. Sistema pastatyta ant nelygaus paviršiaus. vyko dr gm s kondensacija grotuvo viduje; leiskite sistemai pastov ti šiltoje v dinamoje patalpoje ne mažiau kaip valand. Nebuvo pasirinkta funkcija TAPE (kaset ) Kaset buvo neteisingai d ta skyrel. Skyrelis nebuvo uždarytas. Juostel arba blogai tempta, arba nutr kusi. Nuskaitymo galvut s suteptos. Prispaudžiantieji ratukai arba varomasis volelis sutepti. Juostel susid v jusi. Nebuvo pasirinkta funkcija TUNER (radijo sto i nustatymo taisas). Nebuvo teisingai pasirinktas radijo signalo dažnis. Antena atjungta arba neteisingai nustatyta. Pasukiokite j, kol rasite tinkamiausi pad t. J s gyvenate name, kurio ienos blokuoja radijo bangas; J s turite naudoti išorin anten. Jeigu Jums nepavyko išspr sti problemos, ant popieriaus lapelio užrašykite: Modelio numer ir gamybin numer, paprastai nurodytus galin je sistemos panel je. Informacij apie garantij. Aišk problemos aprašym. Po to kreipkit s vietin prekybos agent arba kompanijos SAMSUNG aptarnavimo centr.

HT-DB1350.DB1650.LT.pdf

HT-DB1350.DB1650.LT.pdf ASC LSM V-H/P TV OPEN/CLOSE TV/VIDEO DIMMER DVD RECEIVER DVD TUNER AUX BAND ASC SUPER5.1 TUNING/CH PL II MODE RDS DISPLAY PTY SLEEP LOGO MENU EZ VIEW NTSC/PAL SLOW MO/ST ENTER PTY SEARCH LSM MUSIC V-H/P

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traumų rizika. Dėmesio: situacijos, kuriose galimi garso

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

VP-D LT.pdf

VP-D LT.pdf X2 SLOW F.ADV STILL Skaitmenin videokamera VP-D340/D340i VP-D380/D380i AF CCD LCD Automatinis fokusavimas Surištojo kr vio prietaisas SK monitorius START/ STOP SELF TIMER DISPLAY STILL COUTER RESET ZERO

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

LT _0704 UG Beo5.indd

LT _0704 UG Beo5.indd Beo5 Vadovas Jūsų asmeninis nuotolinio valdymo pultelis Nuotolinio valdymo pultelis Beo5 pritaikytas paprastai pasiekti jūsų namuose esančius Bang & Olufsen gaminius. Įsigijus Beo5 jūsų Bang & Olufsen

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5501 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 32PFS5501 40PFS5501 49PFS5501 Turinys 1 Kas naujo 4 1.1 Šaltinio meniu viskas viename 1.2 Populiariausi pasirinkimai

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė Hewlett- Packard

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

PS-HX500

PS-HX500 4-585-834-11 (2) (LT) Erdvinio garso patefono sistema Naudojimo instrukcija Darbo pradžia Vinilinės plokštelės įrašo klausymasis Įrašo iš vinilinės plokštelės įrašymas Priežiūra Papildoma informacija PS-HX500

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

Model_FM.fm

Model_FM.fm SAVININKO VADOVAS Visuomet laikykite automobilyje. Čia rasite svarbią saugos, eksploatacijos ir priežiūros informaciją. Iliustracijose parodytas vienas iš SX4 serijos automobili. Perskaitykite sp jim "Saugos

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai 2 Kaip įsidiegti Diegimo žingsniai: 1. Atsisiųsti ir įsidiegti

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

Kai LT-11C-0859 NISSAN XTRAIL

Kai LT-11C-0859 NISSAN XTRAIL Kai VARIKLIS MODELIS Pavara TRANSMISIJA emisija g/km l / 100km Benzininis DIG-T163, 6MT Visia 4x2 145 6,2 21990 DIG-T163, 6MT Acenta 4x2 145 6,2 24090 DIG-T163, 6MT Tekna 4x2 149 6,4 28090 Dyzelinis dci

Detaliau

MBP85CONNECT_EU_EN.book

MBP85CONNECT_EU_EN.book Vartotojo instrukcija Wi-Fi mobiliosios auklės kamera Modelis: MBP85CONNECT Apžvalga: 1 2 8 3 4 5 6 7 9 10 11 1. Šviesos daviklis (naktinio matymo sensorius) 2. Kameros lęšis 3. Infraraudonųjų spindulių

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7120 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 65PUK7120 Turinys 1 Televizoriaus apžvalga 1.1 Ultra HD televizorius 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Programų

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

21z40lt.indd

21z40lt.indd SPALVOTAS TELEVIZORIUS Naudojimo instrukcijos Prieš naudodami, nuodugniai perskaitykite šią instrukciją, ir išsaugokite ją ateičiai. Prijungimų skydelis (priklausomai nuo modelio) Tikroji Jūsų televizoriaus

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7304 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 43PUS7304 50PUS7304 55PUS7304 58PUS7304 65PUS7304 70PUS7304 Turinys 1 Kas naujo 1.1 Pradžios ekranas ir

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

X310.book(X310_lt.fm)

X310.book(X310_lt.fm) Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

Detali skaitmeninės Teo televizijos diegimo ir valdymo instrukcija TV priedėlis TV Star 7200 CX HD

Detali skaitmeninės Teo televizijos diegimo ir valdymo instrukcija TV priedėlis TV Star 7200 CX HD Detali skaitmeninės Teo televizijos diegimo ir valdymo instrukcija TV priedėlis TV Star 7200 CX HD Turinys Contents Turinys...2 1. Saugos nurodymai ir įspėjimai...3 2. Įrangos komplekto turinys... 4 3.

Detaliau

SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA

SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA UPORABO ²ÍÑÒĞÓÊÖ²ß Ç ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ² NAUDOJIMO VADOVAS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Skaitmeninė televizija po analoginės išjungimo. Kas mūsų laukia? Mindaugas Žilinskas Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktorius Vilnius 2012 1 Slide Turinys 1.

Detaliau

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait j.vitkauskaite@amea.lt 2011.02.17, Kaunas +370 698 13330 Apie mus UAB AMEA Business Solutions

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

04.BA.05_16LT.fm

04.BA.05_16LT.fm NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Concerto/Basic 04.BA.05_16LT 02/2019 Siekiant išvengti sužalojim, visuomet prieš naudodam gamin perskaitykite ši Naudojimo instrukcij ir pridedamus dokumentus. B tina perskaityti

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/welcome 02 02 LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS PRIEŠ PRADĖDAMI

Detaliau

Maisy_LT.book

Maisy_LT.book Įvadas Sveikiname jus, įsigijusius HP pelę. Ši pelė tai naujausias įtaisas iš HP gaminamo plataus išorinių kompiuterio įtaisų asortimento. Ji sukurta taip, kad suteiktų kuo daugiau patogumo ir užtikrintų

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Montažų kūrimas iš skaitmeninių nuotraukų naudojant Windows Photo Story 3 programą Photo Story 3 Priedas Windows XP, Windows 8, Windows 10 Skirtas kurti dinamiškus fotoreportažus iš turimų skaitmeninių

Detaliau

Register your product and get support at Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas

Register your product and get support at   Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas SHC8535 SHC8535 A a b B a c d b e f c C D E F a G b H I 1 Kas yra rinkinyje

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

T110457c12.cdr

T110457c12.cdr GR-20J GR-26J CE su techninës prieþiûros informacija Originaliø instrukcijø vertimas First Edition Second Printing Part No. T110457LT Svarbu Prieš naudodami įrenginį įdėmiai perskaitykite šias saugos taisykles

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodmenį. Jeigu įrengtas tik membraninis dujų skaitiklis,

Detaliau

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009,

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009, husqvarna AUTOMOWER 230 ACX/220 AC NAUDOJIMO INSTRUKCIJA TURINYS 1. Įžanga ir sauga... 5 1.1 Įžanga... 5 1.2 Automower simboliai... 6 1.3 Naudojimo instrukcijos simboliai... 7 1.4 Saugos nurodymai... 8

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5803 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 32PFS5803 43PFS5803 50PFS5803 Turinys 1 Gaukite techninę pagalbą 13.1 Smart TV nustatymai 45 13.2 Smart

Detaliau

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.:

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.: GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt TURINYS Saugos reikalavimai... 2 Atsakomybės ribojimas... 2 Savybės...

Detaliau

DVD-R100EA

DVD-R100EA Vartotojo instrukcija DVD-RR LITHUANIA ĮSPĖJIMA SIEKDAMI IŠVENGTI NUPURTYMO ELEKTROS SROVE, NEARDYKITE KORPUSO. VIDUJE NĖRA DETALIŲ, KURIAS GALĖTŲ TAISYTI VARTOTOJAS. KREIPKITĖS Į KVALIFIKUOTĄ SPECIALISTĄ

Detaliau

Microsoft Word _FTN West

Microsoft Word _FTN West LT Infraraudonųjų spindulių klinikinis termometras FTN Vartotojo instrukcija Prašome atidžiai perskaityti! LT Vartotojo instrukcija 1 Saugos informacija... 2 Naudinga informacija... 3 Naudojimas... 4 Kita...

Detaliau

KS360_BAL(Open)_Cover_ indd

KS360_BAL(Open)_Cover_ indd KS360 Naudotojo vadovas www.lgmobile.com P/N : MMBB0313801 (1.0) H ELECTRONICS INC. KS360 L i e t u v i ų Latviešu E e s t i Bluetooth QD ID B014200 Šios knygelės turinys gali skirtis nuo jūsų telefono

Detaliau

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj 4015588761201, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įjungimo/išjungimo mygtukas ON/OFF (I/0) 4. Baterijų

Detaliau

5 DURŲ Pasiūlymas galioja iki TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamo

5 DURŲ Pasiūlymas galioja iki TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamo 5 DURŲ 2019-06-31 TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamos Toyota Eurocare pagalbos kelyje paslaugos visoje Europoje Prioritetinis

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m.

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m. Reklaminių pozicijų įkainiai 207 m Srautai Per 206 metus AKROPOLIUOSE pirko ir pramogavo daugiau kaip 48,3 mln žmonių Kodėl verta rinktis AKROPOLIO reklamines pozicijas? 2 3 4 5 6 Kontaktų skaičius yra

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Microsoft Word - SDH2.doc

Microsoft Word - SDH2.doc PATVIRTINTA AB Lietuvos geleţinkeliai Geleţinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2009-11-30 įsakymu Nr. Į (DI-161) SDH SĄSAJOS TECHNINIS APRAŠAS TURINYS I. BENDROJI DALIS... 4 II. TAIKYMO SRITIS...

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8 VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas 124110246, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt, atsisk. s sk.

Detaliau

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Mielas (-a) Kliente, dėkojame, kad pasirinkote skaitmeninę TEO televiziją. Šioje instrukcijoje rasite informaciją, kaip savarankiškai

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys MT4 Supreme Edition Trade Terminal Šiame vadove rasite MT4 Supreme Edition diegimo ir naudojimo instrukcijas. Naujajam MT5 Supreme Edition galioja tie patys diegimo ir naudojimo principai. 1.Prekybos terminalo

Detaliau

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine EcoLine Lengva ir tiksli Ideali mažo ir vidutinio dydžio ūkiams, EcoLine sėjamoji gali būti naudojama tik kaip sėjamoji paskui traktorių arba kombinuojama

Detaliau

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik tipams HD8969, HD8977 ir HD8978 0051 Planšetė nepridedama

Detaliau

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė SCe 100 S&S mechaninė

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė SCe 100 S&S mechaninė ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė mechaninė 9 338 OPEN LDG-OPEN100GEC Minivenas 5-sėdynė mechaninė 10 539 OPEN LDG-OPEN100G7EC

Detaliau

1 POHJOLA BANK PLC LIETUVOS FILIALO PASLAUG TEIKIMO BENDROSIOS S LYGOS Galioja nuo TAIKYMO SRITIS 1.1 Bendrosiose s lygose nustatomos ben

1 POHJOLA BANK PLC LIETUVOS FILIALO PASLAUG TEIKIMO BENDROSIOS S LYGOS Galioja nuo TAIKYMO SRITIS 1.1 Bendrosiose s lygose nustatomos ben 1 POHJOLA BANK PLC LIETUVOS FILIALO PASLAUG TEIKIMO BENDROSIOS S LYGOS Galioja nuo 2013-02-01 1 TAIKYMO SRITIS 1.1 Bendrosiose s lygose nustatomos bendrosios taisykl s, reglamentuojan ios santykius tarp

Detaliau

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_ Mokėjimų už automobilio stovėjimą, naudojantis programa m.parking išmaniuosiuose telefonuose, naudotojo gidas Puslapis 1 iš 10 Programa m.parking Vilniuje galima sumokėti vietinę rinkliavą tik už naudojimąsi

Detaliau

Microsoft Word - AUTOSERVISO MODULIS

Microsoft Word - AUTOSERVISO MODULIS AUTOSERVISO MODULIS APRAŠYMAS 1. Darbo pradžia. Autoserviso modul aktyvuokite per programos meniu Parametrai > Darbo vietos nustatymai. Skyrelyje Kiti pažymkite Autoservisas ir paspauskite mygtuk Gerai.

Detaliau

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Pakuotės turinys Prieš naudodami įsitikinkite, kad pakuotėje yra toliau nurodyti daiktai. Jei kurio nors daikto trūksta, kreipkitės į fotoaparato pardavėją.

Detaliau

Dacia SANDERO STEPWAY ĮRANGA IR KAINOS SANDERO STEPWAY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina STEPWAY LAUREATE SA2-SL90GEC Hečbekas TCe

Dacia SANDERO STEPWAY ĮRANGA IR KAINOS SANDERO STEPWAY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina STEPWAY LAUREATE SA2-SL90GEC Hečbekas TCe ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina SA2-SL90GEC Hečbekas TCe 90 mechaninė 11 136 SA2-SL90GIEC Hečbekas TCe 90 LPG mechaninė 12 025 SA2-SL95DED Hečbekas dci Blue

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ją ateičiai.

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti grupę iš EDUKA dienyno?... 3 Kaip iš EDUKA klasės

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus kriterijus. Automatininio skolinimo paslauga yra efektyvi

Detaliau

2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai

2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai 2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai Turinys Puslapis 1. Komutacinės panelės...2 2. Vytos poros rozetės, sujungėjai,

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas Dėl programinės įrangos naujinių naudojimasis programinės įrangos sąsaja (įskaitant programinės įrangos funkcijas, naudotojo sąsają ir sąveika, bet tuo neapsiribojant) gali

Detaliau