VP-D LT.pdf

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VP-D LT.pdf"

Transkriptas

1 X2 SLOW F.ADV STILL Skaitmenin videokamera VP-D340/D340i VP-D380/D380i AF CCD LCD Automatinis fokusavimas Surištojo kr vio prietaisas SK monitorius START/ STOP SELF TIMER DISPLAY STILL COUTER RESET ZERO RETURN TELE WIDE Vartotojo instrukcija Prieš naudodamiesi videokamera, d miai perskaitykite ši instrukcij ir išsaugokite j atei iai/ ELECTRONICS Šis gaminys atitinka direktyv 89/336 EEB, 73/23 EEB ir 93/68 EEB reikalavimus.

2 2 Turinys Pastabos ir saugumo technikos instrukcijos...6 Pastabos d l SK monitoriaus pakreipimo...6 Pastabos d l dr gm s kondensavimosi...7 Saugumo priemon s, dirbant su videokamera...7 Pastabos d l akumuliatoriaus baterijos...8 Pastabos d l video galvu i valymo...8 Pastabos d l OBJEKTYVO...9 Pastabos d l elektroninio vaizdo ieškiklio...9 Pastabos d l SK monitoriaus naudojimo filmuojant arba atkuriant vaizd...9 Pastabos d l dirželio rankai...9 Pastabos d l li io baterijos...10 Susipažinimas su videokamera...11 Videokameros savyb s...11 Reikmenys, einantys videokameros komplekt...12 Pagrindiniai reikmenys...12 Priekin ir galin sienel s...13 Dešinioji ir viršutin sienel s...14 Galin ir apatin sienel s...15 Nuotolinio valdymo pultelis...16 Informacija monitoriaus ekrane (režimuose CAM (kamera) ir VCR (videomagnetofonas)...17 Ekrano informacija režimuose M.REC ir M.PLAY ( rašymas atmint ir atk rimas iš atminties)...18 Ekrano informacijos išjungimas ir jungimas...18 Kaip naudotis nuotolinio valdymo pulteliu...19 Baterijos statymas nuotolinio valdymo pultel...19 Sav s paties filmavimas, naudojant nuotolinio valdymo pultel...19 Pasiruošimas darbui...20 Rankos dirželio reguliavimas...20 Dirželis rankai...20 Prijungimas prie maitinimo šaltinio...21 Tinklo maitinimo bloko ir pastovios elektros srov s kabelio naudojimas...21 Li io jon akumuliatoriaus baterijos naudojimas...22 Li io jon baterijos krovimas...22 Nepertraukiamo filmavimo trukm s lentel, priklausomai nuo baterijos modelio ir tipo...23 Baterijos krovimo lygio indikatorius...24 Kaip d ti ir išimti kaset...25 Filmavimo pagrindai...26 Pirmasis J s video rašas...26 Epizodo paieška, naudojant mygtukus EDIT (redagavimas)...27

3 Turinys Patarimai d l vaizdo stabilumo užtikrinimo...28 Filmavimas, naudojant SK monitori...28 Filmavimas, naudojant vaizdo ieškikl...28 SK monitoriaus reguliavimas...29 VAIZDO IEŠKIKLIO naudojimas...29 Fokusavimo reguliavimas...30 Nufilmuoto vaizdo perži ra SK monitoriaus ekrane...30 SK monitoriaus reguliavimas atk rimo metu...31 Garsiakalbio garso reguliavimas...32 Papildomos galimyb s filmuojant...33 vairi videokameros funkcij naudojimas...33 Meniu parametr nustatymas...33 Videokameros nustatymas režimu CAM (kamera), VCR (videomagnetofonas) arba M.PLAY (nuskaitymas iš atminties) (tik modeliuose VP-D380/D380i)...33 Funkcij prieinamumas kiekvienu iš režim RESET (ištrynimas)...34 CLOCK SET (laikrodžio nustatymas)...35 REMOCON (nuotolinio valdymo pultelis)...36 BEEP SOUND (garsinis signalas)...37 SHUTTER SOUND (garsinis signalas, paleidžiant užrakt )...38 DEMONSTRATION (demonstracinis režimas)...39 PROGRAM AE (automatin s ekspozicijos programos)...40 AUTOMATIN S EKSPOZICIJOS programos nustatymai...41 WHT. BALANCE (baltos spalvos balansas)...42 Filmuojamo objekto pritraukimas ir atitolinimas, naudojant SKAITMENIN PRITRAUKIANT OBJEKTYV...43 Filmuojamo objekto pritraukimas ir atitolinimas...43 Skaitmeninis pritraukimas...44 EIS (elektroninis vaizdo stabilizatorius)...45 DSE PASIRINKIMAS (specialieji skaitmeniniai efektai)...46 Specialiojo efekto pasirinkimas...47 CUSTOM.Q (vartotojo nustatymai)...48 REC MODE ( rašymo režimas)...49 AUDIO MODE (garso režimas)...50 WIND CUT (v jo triukšmo filtravimas)...51 DATE/TIME (data / laikas)...52 TV DISPLAY (informacijos pateikimas ekrane)...53 Greitojo meniu naudojimas...54 Greitojo meniu nustatymas...55 SHUTTER SPEED & EXPOSURE (užrakto greitis ir ekspozicija)...56 SUPAPRASTINTAS filmavimo režimas (pradedantiesiems)...57 VARTOTOJO filmavimo režimas...58 MF/AF (rankinis fokusavimas / automatinis fokusavimas)

4 Turinys Automatinis fokusavimas...59 Rankinis fokusavimas...59 BLC (priešpriešinio apšvietimo kompensacija)...60 Per jimas užtemdymo režim ir iš jimas iš jo...61 Filmavimo pradžia...61 Filmavimo pabaiga (naudojant PER JIM IŠ UŽTEMDYMO)...61 garsinimas...82 Garso prid jimas, naudojant mikrofon...62 Prid to garsinimo klausymas...62 Fotografavimas (nejudan io vaizdo rašymas)...63 Nuotraukos paieška...64 vair s filmavimo b dai...64 Nufilmuotos kaset s atk rimas...65 Perži ra, naudojant SK monitori...66 Perži ra televizoriaus ekrane...66 Prijungimas prie televizoriaus, turin io audio ir video ves i jungtis...66 Videokameros prijungimas prie videomagnetofono...66 Atk rimas...67 vairios režimo VCR (videomagnetofonas) funkcijos...67 Pauz atk rimo metu...68 Vaizdo paieška (tiesiogine arba atgaline kryptimi)...68 Sul tintas atk rimas (tiesiogine arba atgaline kryptimi)...68 Perži ra kadras po kadro...68 Atk rimas dvigubu grei iu (tiesiogine arba atgaline tvarka)...69 ZERO MEMORY (juostel s skaitliuko nulin atmintis)...70 Duomen perdavimas, naudojant IEEE 1394 jungt...71 DV standarto duomen perdavimas, naudojant jungt IEEE 1394 (i.link)...71 Sujungimas su DV renginiu...71 Prijungimas prie AK...71 Sistemos reikalavimai...72 rašas, naudojant jungiam j kabel DV standarto signalui (tik modeliuose VP-D340i/D380i)...72 USB vartotojo terp...73 Skaitmeninio vaizdo perdavimas, naudojant USB vartotojo terp...73 Sistemos reikalavimai...73 Programos DVC Media 2.0 (VP-D340/D340i) diegimas...74 Programos DVC Media 4.0 (VP-D380/D380i) diegimas...76 Prijungimas prie kompiuterio...78 Skaitmeninio fotoaparato režimas (tik modeliuose VP-D380/D380i)...79 Plokšt Memory Stick...79 Funkcijos, atliekamos su Memory Stick plokšte

5 Turinys Kaip statyti ir išimti Memory Stick plokšt...80 Kaip statyti plokšt...80 Kaip išimti plokšt...80 Byl ir aplank strukt ra plokšt je Memory Stick...81 Vaizdo formatas...81 Vaizdo kokyb s pasirinkimas...82 Kaip pasirinkti vaizdo kokyb...82 Memory Stick plokšt je telpan i vaizd skai ius Nejudan i vaizd rašymas Memory Stick plokšt režimu M.REC ( rašymas atmint )...83 Vaizd rašymas Memory Stick plokšt...83 Nejudan i vaizd rašymas iš kaset s...84 Nejudan i vaizd perži ra...85 Atskir vaizd perži ra...85 Skaidri perži ros režimas...85 Keli vaizd perži ra ekrane vienu metu...86 Nejudan i vaizd kopijavimas iš kaset s Memory Stick plokšt...87 Nejudan i vaizd spausdinimo žymos nustatymas...88 Apsauga nuo atsitiktinio ištrynimo...89 Nejudan i vaizd ištrynimas...90 Memory Stick plokšt s formatavimas...91 D mesio!...91 Videokameros prieži ra...92 Pabaigus filmavim...92 Pabaigus filmavim...92 Videokameros valymas ir prieži ra...93 Vaizdo ieškiklio valymas...93 Video galvu i valymas...93 J s videokameros naudojimas užsienyje...94 Maitinimo šaltinis...94 Spalvotosios televizijos sistema...94 Nesklandum pašalinimas...95 Pasitikrinimo informacijos pateikimas SK monitoriuje...95 Dr gm s kondensacija...95 Pasitikrinimo informacijos pateikimas SK monitoriuje režimuose M.REC/M.PLAY ( rašymas atmint / nuskaitymas iš atminties) (tik modeliuose VP-D380/D380i)...96 Technin s charakteristikos Ab c lin rodykl

6 Pastabos ir saugumo technikos instrukcijos Pastabos d l SK monitoriaus pakreipimo Pakreipkite SK monitori atsargiai, kaip tai parodyta paveiksl liuose. Kreipiant konstrukcijos nenumatytu b du, galima pažeisti vidin šarnyro dal, kuri jungia SK monitori su videokamera. 1. SK monitorius nulenktas (uždarytas) prastas filmavimas, naudojant SK monitori Filmavimas, kurio metu operatorius ži ri SK monitori iš viršaus Filmavimas, kurio metu operatorius ži ri SK monitori iš priekio Filmavimas, SK monitoriui esant uždarytam. 5 6

7 Pastabos ir saugumo technikos instrukcijos Pastabos d l dr gm s kondensavimosi 1. Smarkiai padid jus aplinkos temperat rai, videokameros viduje gali susikondensuoti dr gm. Pavyzdžiui: - Pernešant videokamer iš šal io šilum (pvz., jeigu žiem kamer iš lauko parsinešite videokamer šilt aplink ). - Pernešant videokamer iš v sios aplinkos karšt (pvz., vasar karštu metu pernešant kamer iš v sios patalpos lauk ). 2. Jeigu suveik videokameros apsaugos nuo dr gm s kondensacijos sistema, o ekrane pasirod pranešimas DEW (dr gm s kondensacija), palikite videokamer su atvertu kaset s skyriumi ir išimta akumuliatoriaus baterija bent dviems valandoms sausoje šiltoje patalpoje. Saugumo priemon s, dirbant su VIDEOKAMERA 1. Neleiskite videokamerai b ti veikiamai aukštos temperat ros (virš 60 ). Pavyzdžiui, nepalikite videokameros automobilyje stov jimo aikštel je arba vietoje, kurioje krinta tiesioginiai saul s spinduliai. 2. Neleiskite videokamerai sudr gti. Saugokite videokamer nuo lietaus, j ros vandens ir bet kokios kitos dr gm s. Videokamerai sudr kus, gali sutrikti jos veikimas. Kai kurie gedimai, kil d l dr gm s poveikio, gali b ti neištaisomi. Pastabos d l AUTORINI TEISI Televizijos laidos, vaizdajuost s, DVD diskai, kino filmai ir kita video medžiaga gali b ti ginama autorini teisi. Nesankcionuotas medžiag, saugom autorin mis teis mis, kopijavimas gali b ti neteis tas. 7

8 Pastabos ir saugumo technikos instrukcijos Pastabos d l akumuliatoriaus baterijos - Prieš prad dami filmuoti, sitikinkite tuo, kad akumuliatoriaus baterija buvo pilnai krauta. Taupydami baterijos krov, išjunkite videokamer, jeigu ja nesinaudojate. - Jeigu videokamera jungta režimu CAM (kamera), ir tuo pa iu ilgiau nei 5 minutes veikia bud jimo režimu su d ta kasete, Jums neatliekant joki veiksm, ji automatiškai išsijungia, išvengiant nenaudingo baterijos išsikrovimo. - sitikinkite tuo, kad akumuliatoriaus baterija tinkamai statyta viet. Krisdama baterija gali b ti pažeista. - Visiškai naujos akumuliatori baterijos ne krautos. Prieš naudojant baterij, j b tina pilnai krauti. - Filmuojant ilgesn laik, geriausia naudoti vaizdo ieškikl, o ne SK monitori, kadangi SK monitorius naudoja daugiau akumuliatoriaus baterijos energijos. * Akumuliatoriaus baterijos tarnavimo laikui baigiantis, susisiekite su parduotuve, kurioje j sigijote. Su akumuliatoriaus baterijomis reikia elgtis kaip su chemin mis atliekomis. Pastabos d l video galvu i valymo - Siekiant užtikrinti ger vaizdo rašo kokyb, b tina reguliariai valyti video galvutes. Jeigu atkuriant vaizd, stebimi kvadratini blok formos trukdžiai arba matomas tik žydras ekranas, gali b ti, kad susitep video galvut s. Jeigu taip vyko, išvalykite video galvutes, naudodami kaset, skirt sausam valymui. - Nenaudokite kaset s, skirtos dr gnam video galvu i valymui. Tai gali pažeisti video galvutes. 8

9 Pastabos ir saugumo technikos instrukcijos Pastabos d l OBJEKTYVO - Filmuodami lauke, nenukreipkite objektyvo tiesiai saul. Tiesiogin saul s šviesa gali pažeisti surištojo kr vio prietais (CCD). Pastabos d l elektroninio vaizdo ieškiklio 1. Nelaikykite kameros taip, kad vaizdo ieškiklis b t nukreiptas saul. Tiesioginiai saul s spinduliai gali pažeisti vidin vaizdo ieškiklio dal. B kite atsarg s, d dami videokamer viet, apšviest saul s, arba ant palang s. 2. Nekelkite kameros, pa m už vaizdo ieškiklio. 3. Konstrukcijos nenumatytas pakreipimas gali pažeisti vaizdo ieškikl. Pastabos d l SK monitoriaus naudojimo filmuojant arba atkuriant vaizd 1. Videokameros SK monitorius pagamintas, naudojant aukšto tikslumo technologijas. Ta iau monitoriuje gali pasirodyti maži taškeliai (raudonos, m lynos arba žalios spalvos). Šie taškeliai normalus reiškinys, kuris jokiu b du ne takoja rašo kokyb s. 2. Naudojant SK monitori lauke esant ryškiai saul s šviesai, vaizdas monitoriuje gali b ti prastai matomas. Tokiu atveju rekomenduojame naudoti vaizdo ieškikl. 3. Tiesioginiai saul s spinduliai gali pažeisti SK monitori. Pastabos d l dirželio rankai - Norint, kad vaizdas filmavimo metu kuo mažiau šokin t, labai svarbu teisingai nureguliuoti diržel rankai. - Nekiškite rankos už dirželio per j g, kadangi taip galima j sugadinti. 9

10 Pastabos ir saugumo technikos instrukcijos Pastabos d l li io baterijos 1. Li io baterija palaiko montuoto laikrodžio funkcionavim ir išsaugo videokameros atmintyje rašytus nustatymus tais atvejais, kai akumuliatoriaus baterija arba elektros tinklo maitinimo blokas atjungti nuo kameros. 2. Kamerai dirbant normaliu režimu, li io baterijos darbo laikas yra apie 1 m nes nuo jos statymo dienos. 3. Jeigu li io baterija baigia išsikrauti, tokiu atveju perjungiant videokamer režimu CAM (kamera), datos ir laiko indikatorius mirksi maždaug 5 sekundes. Tokiu atveju rekomenduojama jungti videokamer prie maitinimo šaltinio, kad b t pilnai perkrauta li io baterija. Jeigu panaši problema iškilo net pilnai perkrovus li io baterij, rekomenduojame kreiptis artimiausi serviso centr, kadangi baterija nustojo tinkamai funkcionuoti. Persp jimai d l nuotolinio valdymo pultelio li io elemento Persp jimai: NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO LI IO BATERIJ laikykite vaik nepasiekiamoje vietoje. Jeigu vaikas nety ia prarijo baterij, nedelsdami kreipkit s daktar. Neteisingai pakeitus baterij, egzistuoja jos sprogimo galimyb. Baterij keiskite tik to paties tipo arba ekvivalen ia baterija. 10

11 Susipažinimas su videokamera Videokameros savyb s Skaitmenini duomen perdavimo funkcija, naudojant jungt IEEE1394 Naudojant montuot greitaeig jungt IEEE1394 standarto duomen perdavimui (i.link : i.link nuoseklaus duomen perdavimo protokolas ir ryšio sistema, naudojami perduoti skaitmeniniam video signalui), judantis ir nejudrus vaizdas gali b ti perkeltas kompiuter, sudarant galimyb juos v liau redaguoti arba sukurti nauj vaizd. (Videokamer modeliai VP- D340/D380 neturi galimyb s rašyti arba priimti skaitmeninius duomenis iš kit rengini ). USB vartotojo terp skaitmeniniam duomen perdavimui USB vartotojo terp s d ka, J s galite perkelti kompiuter nejudant vaizd ir trumpus video fragmentus, nenaudodami papildom išpl timo plokš i. FOTOGRAFAVIMO režimas FOTOFRAFAVIMO režimo d ka galime, dirbdami režimu kamera, filmuoti nejudant objekto vaizd, tuo pa iu rašydami gars. 480x skaitmeninis pritraukimas Leidžia padidinti objekto vaizd 480 kart. Spalvotas SK plonajuos i tranzistori monitorius Aukštos skiriamosios gebos spalvotas SK monitorius ant plonos juostel s tranzistori ( pikseli ) užtikrina ryšk ir kontrasting vaizd, o taip pat suteikia galimyb nedelsiant perži r ti nufilmuot medžiag. Elektroninis vaizdo stabilizatorius Elektroninis vaizdo stabilizatorius (EIS) kompensuoja nestabilum, atsiradus d l rankos dreb jimo, ypatingai filmuojant smarkiai padidint vaizd. vair s skaitmeniniai efektai Funkcija DSE (specialieji skaitmeniniai efektai) leidžia J s filmui suteikti individualumo, pridedant vairius specialiuosius efektus. Priešpriešinio apšvietimo kompensacija (BLC) Filmuojant objekt, už kurio yra šviesos šaltinis, arba objekt šviesiame fone, funkcija BLC kompensuoja ryšk fon. Automatin s ekspozicijos programos Automatin s ekspozicijos programos padeda automatiškai nustatyti objektyvo diafragm ir užrakto greit, tinkamus filmuojamos scenos ar veiksmo tipui. Skaitmeninio fotoaparato režimas (tik modeliuose VP-D380/D380i) - Naudodami Memory Stick plokšt, J s galite lengvai fotografuoti ir perži r ti prastin nejudr vaizd. - Naudodami USB vartotojo terp, J s galite perkelti standartin nejudr vaizd kompiuter. 11

12 Susipažinimas su videokamera Reikmenys, einantys videokameros komplekt sitikinkite tuo, kad J s skaitmenin s videokameros komplekte yra šie reikmenys: Pagrindiniai reikmenys 1. Li io jon akumuliatoriaus baterija 2. Elektros tinklo maitinimo blokas 3. Tinklo laidas 4. Audio / video kabelis 5. Vartotojo instrukcija 6. Li io baterija nuotolinio valdymo pulteliui (tipas CR2025, 1 vnt.) 7. S-video kabelis 8. Nuotolinio valdymo pultelis 9. USB kabelis 10. SCART adapteris 11. Kompaktinis diskas su programine ranga, vartotojo instrukcija. Modeliai VP-D340/D340i: Programa DVC Media 2.0 Modeliai VP-D380/D380i: Programa DVC Media Memory Stick plokšt (tik modeliuose VP-D380/D380i) 13. USB garso kabelis (tik modeliuose VP-D340/D340i) 1. Lithium Ion Battery pack 2. AC Power Adapter 3. AC cord 4. AUDIO/VIDEO cable 7. S-VIDEO cable 5. Instruction Book 8. Remote Control 6. Lithium battery (1EA) 9. USB cable 10. Scart adapter 11. Software CD 12. Memory Stick (VP-D380/D380i only) 13. USB AUDIO cable (VP-D340/D340i only) 12

13 Susipažinimas su videokamera Priekin ir galin sienel s 1. Lens 3. Remote Sensor 4. Hook for hand strap 7. External MIC in 2. Lens Cover 13. S-Video Jack 5. TFT LCD monitor 8. USB Jack 9. DV out (VP-D340/D380) DV in/out (VP-D340i/D380i) 6. Battery Pack 12. DC Jack 11. Earphone Jack 10. Audio/Video 1. Objektyvas 2. Objektyvo dangtelis 3. Nuotolinio valdymo pultelio signal imtuvas 4. Ausel rankos dirželiui tvirtinti (žr. 20 psl.) 5. SK plonajuos i tranzistori monitorius 6. Akumuliatoriaus baterija (žr. 22 psl.) 7. Jungtis išoriniam mikrofonui (žr. 62 psl.) 8. USB jungtis (žr. 73 psl.) 9. DV išvestis (modeliai VP-D340/D380) (žr. 71, 72 psl.) DV vestis / DV išvestis (modeliai VP-D340i/D380i) 10. Audio / video jungtis (žr. 67 psl.) 11. Lizdas ausin ms 12. Elektros tinklo maitinimo jungtis (žr. 21 psl.) 13. S-video jungtis 13

14 Susipažinimas su videokamera Dešinioji ir viršutin sienel s 2. Video Light Holder 3. Dual Zoom 4. Custom.Q button 1. SPEAKER 9. START/STOP button 8. Internal MIC 6. Photo button 7. Zoom lever 5. Easy.Q button 1. Kameros garsiakalbis 2. Apšvietimo lempos laikiklis 3. Dvigubo pritraukimo mygtukas (žr. 43 psl.) 4. VARTOTOJO filmavimo režimo mygtukas (žr. 58 psl.) 5. SUPAPRASTINTO filmavimo režimo mygtukas (žr. 57 psl.) 6. FOTO mygtukas (žr. 64 psl.) 7. Pritraukimo reguliatorius (žr. 43 psl.) 8. montuotas mikrofonas 9. Mygtukas PRAD TI/BAIGTI 14

15 Susipažinimas su videokamera Galin ir apatin sienel s 13. RESET 1. LCD open 2. MENU button 3. MENU DIAL 4. Battery Release button 5. Charging indicator 8. TAPE Eject switch 1. SK monitoriaus spynel 2. MENIU mygtukas (žr. 33 psl.) 3. MENIU diskas (Meniu pasirinkimas / garsumas / fokusavimas) (žr. 33 psl.) 4. Akumuliatoriaus baterijos atskyrimo mygtukas (žr. 92 psl.) 5. Baterijos krovimo indikatorius (žr. 22 psl.) 6. Mygtukas FADE (pritemdymas) (žr. 61 psl.) 11. Viewfinder 12. Power switch 6. FADE button 9. Function Buttons 7. DISPLAY button 10. Memory Stick Slot (VP-D380/D380i) 7. Mygtukas INFORMACIJOS PATEIKIMAS EKRANE 8. KASET S iš mimo mygtukas 9. Valdymo mygtukai 10. Lizdas Memory Stick plokštei (tik modeliuose VP-D380/D380i) 11. Vaizdo ieškiklis (žr. 30 psl.) 12. Maitinimo perjungiklis (žr. 26 psl.) 13. RESET mygtukas (ištrinti) (žr. 34 psl.) Valdymo mygtukai VCR režimu M.PLAY režimu (atk rimas iš CAM režimu (kamera) (videomagnetofonas) atminties) (ATSUKIMAS ATGAL) EDIT (Redagavimas -) ATSUKIMAS ATGAL /ll (ATK RIMAS/PAUZ ) MF/AF (Rankinis fokusavimas / automatinis fokusavimas) (žr. 59 psl.) S.SHOW (Skaidri perži ra) (PERSUKIMAS PRIEK ) EDIT + (Redagavimas +) PERSUKIMAS PRIEK (STOP) BLC (Priešpriešinio apšvietimo kompensacija) (žr. 60 psl.) DELETE (Ištrinti) (žr. 90 psl.) 15

16 Susipažinimas su videokamera Nuotolinio valdymo pultelis 1. PHOTO 2. START/STOP 3. SELF TIMER 4. ZERO MEMORY 5. (FF) 6. (REW) 7. (PLAY) 8. X2 9. (SLOW) START/ STOP SELF TIMER X2 PHOTO ZERO MEMORY SLOW F.ADV DISPLAY A.DUB WIDE TELE STILL 16. DISPLAY 15. Zoom WIDE 14. Zoom TELE 13. A.DUB 12. (STILL) 11. (STOP) 10. Frame Advance 1. Mygtukas FOTO 2. Mygtukas PRAD TI/BAIGTI 3. AUTOMATINIO PALEIDIMO LAIKMATIS (žr. 19 psl.) 4. SKAITLIUKO NULIN ATMINTIS (žr. 70 psl.) 5. (PERSUKIMAS PRIEK ) 6. (ATSUKIMAS ATGAL) 7. (ATK RIMAS) 8. ATK RIMAS DVIDUBU GREI IU (žr. 69 psl.) 9. l (SUL TINTA PERŽI RA) 10. Mygtukas ATK RIMAS KADRAS PO KADRO (žr. 69 psl.) 11. (STOP) 12. ll (STOP-KADRAS) 13. GARSINIMAS (žr. 62 psl.) 14. TELE filmavimo objekto pritraukimas 15. WIDE filmavimo objekto atitolinimas 16. Informacijos pateikimas ekrane (žr. 17, 18 psl.) 16

17 Susipažinimas su videokamera Informacija monitoriaus ekrane (režimuose CAM (kamera) ir VCR (videomagnetofonas) 1. Akumuliatoriaus baterijos krovimo lygis (žr. 24 psl.) 2. Vartotojo (Custom) arba supaprastinto (Easy) filmavimo režim indikatorius (žr. 57, 58 psl.) 3. DSE režimas (speciali j skaitmenini efekt ) (žr. 46 psl.) 4. Automatin s ekspozicijos programa (žr. 40 psl.) 5. Baltos spalvos balanso režimas (žr. 42 psl.) 6. Priešpriešinio apšvietimo kompensacija (žr. 60 psl.) 7. Rankinis fokusavimas (žr. 59 psl.) 8. Diafragmos ir užrakto grei io indikatorius (žr. 56 psl.) 9. Pritraukimo reguliatoriaus pad tis (žr. 43 psl.) 10. DATA ir LAIKAS (žr. 52 psl.) 11. USB jungties indikatorius 12. Nuotolinio valdymo pultelio darbo indikatorius 13. V jo triukšmo filtravimo funkcijos indikatorius (žr. 51 psl.) 14. Garso rašo režimo indikatorius (žr. 50 psl.) 15. Likusios juostel s skaitliukas (minut mis) 16. Juostel s skaitliukas 17. Skaitliuko nulin s atminties indikatorius (žr. 70 psl.) 18. Darbo režimas 19. rašo grei io režimo indikatorius 20. Režimas FOTOGRAFAVIMAS 21. Automatinio paleidimo ir paleidimo uždelsimo laikmatis (žr. 19 psl.) 22. Elektroninis vaizdo stabilizatorius (žr. 45 psl.) 23. Garsumo reguliatorius (žr. 32 psl.) 24. Garso atk rimo kanalas 25. DV vestis (skaitmeninio video signalo pri mimo režimas) (tik modeliuose VP-D340i/D380i) (žr. 72 psl.) 26. Dr gm s kondensacijos indikatorius (žr. 7 psl.) 27. Pranešimo eilut Informacija monitoriaus ekrane režimuose CAM CUSTOM M - 0 : 0 0 : 0 0 MIRROR 5 5 min... C BLC SHUTTER EXPOSURE TAPE! ZOOM SHUTTER EXPOSURE... C REC 1 6 bit 2 0 : JUN Informacija monitoriaus ekrane režimuose VCR SOUND [ 2 ] M - 0 : 0 0 : min VOL. [ 1 1 ] bit 1 2 : J U N

18 Susipažinimas su videokamera Ekrano informacija režimuose M.REC ir M.PLAY ( rašymas atmint ir atk rimas iš atminties) Šie pranešimai pasirodo tik modeliuose VP-D380/D380i 28. Aplanko ir bylos numeris (žr. 81 psl.) 29. Vaizd skaitliukas - Rodomas nejudantis vaizdas / Bendras rašom nejundan i vaizd skai ius 30. PLOKŠT S atminties dydžio indikatorius CUSTOM 31. Vaizdo rašo ir krovimo indikatorius MIRROR 32. Kokyb BLC 33. APSAUGOS NUO IŠTRYNIMO indikatorius (žr. 89 psl.) 34. Žyma antspaudui (žr. 88 psl.) SHUTTER EXPOSURE 35. Režimas SKAIDRI PERŽI RA Ekrano informacija režimu M.REC ( rašymas atmint )... C MEMORY STICK! [ 2 2 / ] 2 0 : J U N Ekrano informacijos išjungimas ir jungimas Kai J s nustatote maitinimo perjungikl ties pozicija CAM (kamera) arba VCR (videomagnetofonas), ekrane automatiškai pateikiama informacija. Informacijos pateikimo ekrane jungimas ir išjungimas Nuspauskite galin s panel s mygtuk DISPLAY (INFORMACIJOS PATEIKIMAS EKRANE). - Kaskart nuspaudžiant mygtuk, informacijos pateikimas ekrane paeiliui tai sijungia, tai išsijungia. - Išjungus informacijos pateikim ekrane: CAM režime: bud jimo (STBY), supaprastinto (EASY.Q), vartotojo (CUSTOM.Q) ir rašymo (REC) režim indikatoriai visada pasirodo ekrane, net jeigu informacijos pateikimas ekrane išjungtas, informacija apie nuspaust mygtuk rodoma 3 sekundes, o po to dingsta. VCR režime: nuspaudžiant bet kok su VCR (videokamera) režimu susijus mygtuk, jo indikatorius parodomas ekrane 3 sekundes, o po to dingsta. DATOS/LAIKO rodymo jungimas / išjungimas - Informacijos pateikimo ekrane jungimas / išjungimas ne takoja DATOS / LAIKO parodym. Ekrano informacija režimu M.PLAY (atk rimas iš atminties) SLIDE MEMORY STICK! [ 2 2 / ] 2 0 : J U N Jeigu jungti arba išjungti DATOS / LAIKO rodym, eikite meniu ir pakeiskite DATOS / LAIKO rodymo režim (žr. 52 psl.). - Norint jungti arba išjungti DATOS / LAIKO rodym, taip pat galima naudoti Navigatoriaus disk (tik režimuose KAMERA ir RAŠYMAS ATMINT ). 18

19 START/ STOP SELF TIMER X2 DISPLAY STILL SLOW COUTER RESET ZERO RETURN F.ADV WIDE TELE STILL Susipažinimas su videokamera Kaip naudotis nuotolinio valdymo pulteliu Baterijos statymas nuotolinio valdymo pultel B tina statyti arba pakeisti nuotolinio valdymo pultelio li io baterij, jeigu: - J s k tik sigijote videokamer. - Nuotolinio valdymo pultelis neveikia. sitikinkite tuo, kad teisingai statote li io baterij, laikydamiesi poliškumo + ir -. B kite atsarg s ir nesumaišykite baterijos poliškumo. Sav s paties filmavimas, naudojant nuotolinio valdymo pultel Filmavimas automatiškai prasideda po 10 minu i, nuspaudus mygtuk SELF TIMER (automatinio paleidimo laikmatis). 1. Nustatykite kamer režimu CAM (kamera). 2. Spauskite mygtuk SELF TIMER (automatinio paleidimo laikmatis) tol, kol vaizdo ieškiklyje pasirodys informacija apie reikiam režim. 3. Laikmat junkite, nuspausdami mygtuk START/STOP. - Po 10 sekundži prasid s filmavimas. - Filmavimui baigti v l nuspauskite mygtuk START/STOP. Self Timer 19

20 Pasiruošimas darbui Rankos dirželio reguliavimas Prieš pradedant filmavim, labai svarbu sitikinti, kad teisingai nureguliuotas dirželis rankai. Dirželis rankai padeda: - Stabiliai išlaikyti kamer patogioje pad tyje. - Nuspausti pritraukimo mygtuk ir mygtuk PRAD TI/BAIGTI, nekei iant rankos pad ties. Dirželis rankai a. Patraukite už dirželio rankai kraštel ir atlaisvinkite diržel. b. Nureguliuokite dirželio rankai ilg ir prispauskite j viet prie lipduko. c. V l nuleiskite kraštel. a b c 20

21 Pasiruošimas darbui Prijungimas prie maitinimo šaltinio Videokamer galima prijungti prie dviej maitinimo šaltini : - Elektros tinklo maitinimo bloko naudojamas filmuojant patalpose. - Akumuliatoriaus baterijos naudojamas filmuojant ne patalpose. Tinklo maitinimo bloko ir pastovios elektros srov s kabelio naudojimas 1. junkite tinklo laid prie maitinimo bloko. 2. junkite tinklo laid elektros tinkl. Pastaba Tinklo kištukas ir elektros lizdas gali b ti skirting tip, priklausomai nuo vietini s lyg. 3. Kit maitinimo kabelio gal junkite videokameros nuolatin s srov s maitinimo lizd. 4. junkite kamer reikiamu režimu, laikydami nuspaust ausel maitinimo jungiklyje ir nustatydami j ties pad timi CAM (kamera), VCR (videomagnetofonas), M.REC ( rašymas atmint ) arba M.PLAY (nuskaitymas iš atminties). 21

22 Pasiruošimas darbui Li io jon akumuliatoriaus baterijos naudojimas Nepertraukiamo rašo laikas priklauso nuo: - Naudojamos akumuliatoriaus baterijos tipo ir talpos. - Pritraukimo funkcijos (Zoom) naudojimo dažnio. Rekomenduojame tur ti kelet akumuliatoriaus baterij. Li io jon baterijos krovimas 1. Prijunkite akumuliatoriaus baterij prie videokameros. 2. Tinklo laid prijunkite prie elektros maitinimo bloko, ir tada junkite j elektros tinkl. 3. Prijunkite maitinimo kabel prie videokameros nuolatin s srov s maitinimo lizdo. 4. Išjunkite videokamer, ir krovimo indikatorius prad s mirks ti, patvirtindamas, kad baterija kraunasi. Mirks jimo dažnis Baterijos krovimo lygis Vien kart per sekund Mažiau 50% Du kartus per sekund 50-75% Tris kartus per sekund 75-90% Mirks jimas liov si, ir % indikatorius dega nenutr kstamai Indikatorius sekund dega ir Klaida iš naujo prijunkite sekund nedega baterij ir nuolatin s srov s maitinimo kabel 5. Kai baterija pilnai krauta, atjunkite elektros maitinimo blok ir akumuliatoriaus baterij nuo videokameros. Jeigu baterija bus palikta prijungta prie videokameros, ji išsikrovin s, net jeigu videokamera bus išjungta. Pastabos Jeigu J s k tik nusipirkote baterij, ji gali b ti lengvai krauta. Nor dami, kad akumuliatoriaus baterija tarnaut kuo ilgiau, o jos talpa nemaž t, visada atjunkite j nuo videokameros po krovimo. 22

23 Pasiruošimas darbui Li io jon akumuliatoriaus baterijos naudojimas Nepertraukiamo filmavimo trukm s lentel, priklausomai nuo baterijos modelio ir tipo Jeigu J s uždarysite SK monitori, jis išsijungs, ir tuo pa iu automatiškai sijungs vaizdo ieškiklis. Lentel je nurodytos nepertraukiamo rašo trukm s reikšm s yra apytiksl s. Faktin rašo trukm priklauso nuo kameros naudojimo s lyg. Baterija Laikas SB-L70 SB-L110 SB-L220 Krovimo laikas Apytiksliai 1 valanda 30 minu i Apytiksliai 1 valanda 40 minu i Apytiksliai 3 valandos 20 minu i Nepertraukiamo filmavimo trukm jungtas SK monitorius Apytiksliai 1 valanda Apytiksliai 1 valanda 30 minu i Apytiksliai 3 valanda 10 minu i jungtas vaizdo ieškiklis Apytiksliai 1 valanda 30 minu i Apytiksliai 2 valandos Apytiksliai 4 valandos 10 minu i Pastabos Akumuliatoriaus baterija b tina krauti patalpos temperat roje nuo 0 C iki 40 C. Jos niekada negalima perkrauti, kai temperat ra patalpoje žemesn nei 0 C. Akumuliatoriaus baterijos tarnavimo laikas ir talpa maž ja, jeigu ji naudojama temperat roje, žemesn je nei 0 C, arba ilgesn laik prabuvo temperat roje, aukštesn je nei 40 C, net jei ji pilnai krauta. Ned kite akumuliatoriaus baterijos šalia kokio nors šilumos šaltinio (pavyzdžiui, šalia laužo arba atviros ugnies). Neišrinkite, neperdirbkite, nespauskite ir nekaitinkite akumuliatoriaus baterijos. Neleiskite, kad vykt sujungimas taip li io jon akumuliatoriaus baterijos + ir gnybt. Tai gali sukelti elektrolito nutek jim, šilumos išsiskyrim, perkaitim ir sprogim. 23

24 Pasiruošimas darbui Baterijos krovimo lygio indikatorius Baterijos krovimo lygio indikatorius parodo energijos kiek, likus akumuliatoriaus baterijoje. a. Pilnai krauta b. Išnaudota 20-40% energijos c. Išnaudota 40-80% d. Išnaudota 80-95% e. Išnaudota 100% (indikatorius mirksi) (Videokamera greitai išsijungs, pakeiskite baterij kaip galima grei iau) a b c d e Apytiksl nepertraukiamo rašo trukm, baterijai esant pilnai krautai, pateikta lentel je 23 psl. Nepertraukiamo rašo trukm priklauso nuo aplinkos temperat ros ir baterijos b senos. Esant žemai aplinkos temperat rai, nepertraukiamo rašo trukm smarkiai sutrump ja. Vartotojo instrukcijoje pateikta nepertraukiamo rašo trukm išmatuota pinai krautai baterijai 25 C temperat roje. Kadangi naudojant videokamer, reali temperat ra ir baterijos b sena gali skirtis nuo nurodyt, baterijos darbo trukm gali skirtis nuo reikšmi, nurodyt šioje instrukcijoje. 24

25 Pasiruošimas darbui Kaip d ti ir išimti kaset Galimi trys Mini DV formato kase i tipai: DVM80, DVM60 ir DVM30. Nenaudokite pernelyg daug j gos, d dami kaset arba uždarydami kaset s laikikl, kadangi tai gali baigtis sugadinimu. Nenaudokite kit nei Mini DV formato kase i. 1. Prijunkite videokamer prie maitinimo šaltinio, priek pastumkite mygtuk KASET S IŠ MIMAS, atidarykite kaset s skyriaus dureles. - Kaset s laikiklio mechanizmas automatiškai pasikelia. 2. Pasukite kaset taip, kad matytum te rašo apsaugos liežuv l ir statykite kaset laikikl taip, kad permatomas kaset s langelis b t nukreiptas išorin pus. 3. Spauskite pirštu žym PUSH (nuspausti) ant kaset s laikiklio tol, kol jis gr š viet su spragtel jimu. - Kaset automatiškai statoma viet. 4. Uždarykite kaset s skyriaus dureles. - Uždarykite kaset s skyrelio dureles pilnai, kol išgirsite spragtel jim. Priešingu atveju durel s gali šiek tiek prasidaryti filmavimo metu, o tai gali nutraukti filmavim push Pastabos Jeigu kaset raš te raš, kur norite išsaugoti, galite apsaugoti j nuo atsitiktinio ištrynimo. a. Kaset s rašo apsauga Pastumkite kaset s rašo apsaugos liežuv l ant kaset s taip, kad jis neuždengt angos. b. rašo apsaugos nu mimas Jeigu daugiau nenorite išsaugoti rašo, pastumkite liežuv l atgal, kad jis dengt ang. Kaip saugoti kasetes a. Venkite viet, kur kaset gali veikti magnetiniai laukai. b. Venkite dr gn ir dulk t viet. c. Laikykite kasetes vertikalioje pad tyje, stenkit s nelaikyti vietose, kur ant j gali kristi tiesioginiai saul s spinduliai. d. Nem tykite kase i ir venkite sm gi. a. SAVE b. REC 25

26 Filmavimo pagrindai Pirmasis J s video rašas 1. Prijunkite maitinimo šaltin (žr. 21 psl.) (Akumuliatoriaus baterijos arba elektros srov s maitinimo bloko) statykite kaset videokamer (žr. 25 psl.) 2. Nuimkite videokameros objektyvo dangtel ir pritvirtinkite j prie dirželio rankai. 3. Nustatykite maitinimo jungikl ties pad timi CAM (kamera). Atidarykite SK monitori ir sitikinkite tuo, kad ekrane pasirod pranešimas STBY (bud jimas). Jeigu kaset s rašo apsaugos liežuv lis neuždengia angos, pasirodys pranešimas STOP ir PROTECTION (apsauga). sitikinkite tuo, kad filmavimo objektas matomas SK monitoriuje arba vaizdo ieškiklyje. sitikinkite tuo, kad akumuliatoriaus baterijos krovimo lygio indikatorius rodo, jog užteks laiko baigti filmavim. 4. Prad kite filmavim, nuspausdami mygtuk PRAD TI/BAIGTI SK ekrane pasirodys pranešimas REC ( rašas). Kad nutrauktum te raš, dar kart nuspauskite mygtuk PRAD TI/BAIGTI. SK ekrane pasirodys pranešimas STBY (bud jimas). 26

27 Filmavimo pagrindai Jeigu videokamer d ta kaset, ir J s kamer palikote STBY režimu ilgiau nei 5 minutes, neatlikdami joki veiksm, ji automatiškai išsijungs. Norint v l naudotis kamera, nuspauskite mygtuk PRAD TI/BAIGTI arba nustatykite maitinimo jungikl ties pozicija OFF (išjungta), o po to v l gr žinkite pad t CAM. Automatinio išsijungimo funkcija skirta akumuliatoriaus baterijos resurso taupymui. Epizodo paieška, naudojant mygtukus EDIT (redagavimas) J s galite perži r ti rašyt epizod, naudodami mygtukus EDIT +,- režimu STBY (bud jimas). Nuspausdami ir palaikydami mygtuk EDIT -, J s galite perži r ti epizodus atgaline tvarka, o nuspausdami ir palaikydami mygtuk EDIT +, J s galite perži r ti epizodus tiesiogine tvarka, kol laikote mygtukus nuspaustus. Jeigu trumpai nuspausite mygtuk EDIT režime STBY, J s videokamera atkurs atgaline tvarka paskutini sias 3 rašyto epizodo sekundes, ir v l gr š ankstesn viet. Pastaba Ieškant epizodo mygtuk EDIT pagalba, ekrane gali pasirodyti mozaikos triukšmas. 27

28 Filmavimo pagrindai Patarimai d l vaizdo stabilumo užtikrinimo Filmavimo metu labai svarbu teisingai laikyti videokamer. Patikimai pritvirtinkite OBJEKTYVO dangtel, pritvirtindami j prie rankos dirželio (pav.) Filmavimas, naudojant SK monitori 1. Tvirtai laikykite videokamer, naudodami diržel rankai. 2. Dešini j alk n laikykite prispaust prie k no. 3. Kairi j rank pakiškite po SK monitoriumi arba greta jo, kad prilaikytum te j ir pareguliuotum te pad t. Nesilieskite prie montuoto mikrofono. 4. Užimkite filmavimui patogi, tvirt pozicij. J s galite atsiremti sien arba stal. Nepamirškite, kad filmavimo metu reikia kv puoti lygiai. 5. Naudokite SK monitoriaus r mel kaip orientyr horizontaliai plokštumai nustatyti. 6. Esant galimybei, naudokite stov. Filmavimas, naudojant vaizdo ieškikl 1. Tvirtai laikykite videokamer, naudodami diržel rankai. 2. Dešini j alk n laikykite prispaust prie k no. 3. Kairi j rank pakiškite kamera, kad j prilaikytum te. Nesilieskite prie montuoto mikrofono. 4. Užimkite filmavimui patogi, tvirt pozicij. J s galite atsiremti sien arba stal. Nepamirškite, kad filmavimo metu reikia kv puoti lygiai. 5. Nor dami objekt ži r ti per vaizdo ieškikl, ištraukite vaizdo ieškikl išor, kol išgirsite spragtel jim. Netraukite per j g, kad nepažeistum te vaizdo ieškiklio. 6. Prispauskite ak prie vaizdo ieškiklio akut s. 7. Naudokite r mel vaizdo ieškiklyje kaip orientyr horizontaliai plokštumai nustatyti. 8. Esant galimybei, naudokite stov. 28

29 Filmavimo pagrindai SK monitoriaus reguliavimas J s videokamera apr pinta spalvotu skyst j kristal monitoriumi su 2,5 coli ekranu. Priklausomai nuo s lyg, kuriose naudojat s videokamera (pavyzdžiui, patalpoje ar atvirame ore), J s galite atlikti: RYŠKUMO PASIRINKIM RYŠKUMO NUSTATYMUS SPALVINGUMO NUSTATYMUS 1. Nustatykite maitinimo jungikl ties pad timi CAM (kamera). VCR (videomagnetofonas) režimu J s galite nureguliuoti SK monitori tik atkuriant kaset. 2. Atidarykite SK monitori, ir jis sijungs. 3. Nuspauskite mygtuk MENU (meniu). M.REC M.PLAY CAM Mode 4. Pasukite MENIU DISK, kol bus paryškintas meniu punktas VIEWER (vaizdas), po to nuspauskite MENIU DISK. 5. Pasukite MENIU DISK, kol bus paryškintas meniu punktas LCD ADJUST (SK monitoriaus reguliavimas). 6. Nuspausdami MENIU DISK, pereikite prie žemesnio lygio meniu. CAM MODE INITIAL CAMERA A/V MEMORY VIEWER LCD ADJUST DATE/TIME TV DISPLAY CAM MODE VIEWER SET LCD ADJUST DATE / TIME TV DISPLAY 7. Pasukite MENIU DISK, kol bus paryškintas parametras, kur norite pareguliuoti (BRIGHT SELECT (ryškumo pasirinkimas), BRIGHT ADJUST (ryškumo nustatymas), COLOR ADJUST (spalvingumo nustatymas)). CAM MODE VIEWER SET LCD ADJUST BRIGHT SELECT.... NORMAL BRIGHT ADJUST [ 1 8 ] COLOUR ADJUST..... [ 0 4 ] 29

30 Filmavimo pagrindai 8. Dar kart nuspauskite MENIU DISK. Naudodami funkcij BRIGHT SELECT (ryškumo pasirinkimas), pasirinkite ryškumo reikšm NORMAL (normalus) arba BRIGHT (ryškus) ir nuspauskite MENIU DISK, kad išsaugotum te nustatym. Naudodami MENIU DISK nustatykite ryškumo (BRIGHT ADJUST) ir spalvingumo (COLOR ADJUST) reikšmes. RYŠKUMO reikšm s gali b ti nustatytos tarp 00 ir 35, o SPALVINGUMO REIKŠM S - tarp 00 ir Nuspausdami mygtuk MENU, baikite nustatymus. Vaizdo ieškiklio naudojimas VAIZDO IEŠKIKLIS neveika, esant atidarytam SK ekranui. Fokusavimui pagerinti, ištraukite vaizdo ieškikl prieš naudodamiesi juo. Fokusavimo reguliavimas Nor dami sufokusuoti vaizd, naudokite VAIZDO IEŠKIKLIO fokusavimo reguliavimo slankikl (žr. paveiksl l ). 30

31 Filmavimo pagrindai Nufilmuoto vaizdo perži ra SK monitoriaus ekrane J s galite kontroliuoti SK monitoriaus ekrane atkuriam vaizd. sitikinkite tuo, kad akumuliatoriaus baterija prijungta prie video kameros. 1. Laikydami nuspaust ausel ant maitinimo jungiklio, pasukite j pad t VCR (videomagnetofonas). 2. statykite videokamer kaset, kuri norite perži r ti (žr. 25 psl.) 3. Atidarykite SK monitori. Nustatykite SK monitori Jums reikiamu kampu ir, jeigu reikia, pareguliuokite vaizdo ryškum ir spalvingum. 4. Nuspausdami mygtuk (ATSUKIMAS ATGAL), atsukite juostel iki nufilmuotos medžiagos pradžios. Persukimui sustabdyti nuspauskite mygtuk (STOP). Kai juostel bus atsukta iki pradžios, videokamera automatiškai sustos. 5. Nuspausdami mygtuk /ll (ATK RIMAS / PAUZ ), prad kite atk rim. J s galite matyti nufilmuot medžiag SK monitoriaus ekrane. Atk rimui sustabdyti nuspauskite mygtuk (STOP). REW Pastabos J s taip pat galite pasiži r ti vaizd televizoriaus ekrane, prijung videokamer prie televizoriaus arba videomagnetofono (žr. 66 psl.). Atk rimo metu galima naudotis vairiomis videokameros funkcijomis (žr. 68 psl.). 31

32 Filmavimo pagrindai SK monitoriaus reguliavimas atk rimo metu J s galite reguliuoti SK monitori atk rimo metu. Reguliavimo metodas toks pats kaip ir darbo CAM (kamera) režimu (žr. 29 psl.). Garsiakalbio garso reguliavimas Garsiakalbis veikia tik režimu VCR (videomagnetofonas). Kai vaizdas atkuriamas per SK monitori, rašytas garsas atkuriamas garsiakalbio. - Nor dami sumažinti gars arba j išjungti, vadovaukit s žemiau pateiktomis instrukcijomis. - Nor dami sumažinti arba išjungti gars, atkuriant vaizd VCR (videomagnetofonas) režimu, atlikite šiuos veiksmus: 1. Nustatykite maitinimo jungikl pad t VCR (videomagnetofonas). 2. Prad kite atk rim, nuspausdami mygtuk /ll (ATK RIMAS / PAUZ ). M.REC 3. Pasigirdus rašytam garsui, nureguliuokite garsum, naudodami MENIU DISK. SK monitoriuje pasirodo garso lygio indikatorius. Garsumas gali b ti nustatytas intervale nuo 00 iki 19 vienet. Jeigu nustatytas garsumas 00, J s negird site garso. Jeigu atk rimo metu J s uždarysite SK monitori, garso atk rimas videokameros garsiakalbiu bus nutrauktas. 0 : 2 3 : min VOL. [ 1 1 ] 12:00 1. JUN

33 Papildomos galimyb s filmuojant vairi videokameros funkcij naudojimas Meniu parametr nustatymas MENIU MENIU PUNKTAS REŽIM jungiklio pad tis INITIAL (PAGRINDINIAI NUSTATYMAI) CAMERA (KAMERA) A/V (AUDIO / VIDEO) MEMORY (ATMINTIS) VIEWER (VAIZDAS) C: režimas CAM (kamera) MR: režimas M.REC ( rašymas atmint ) CLOCK SET (laikrodžio nustatymas) REMOCON (nuotolinio valdymo pultelis) BEEP SOUND (garsinis signalas) SHUTTER SOUND (užrakto garsas) DEMONSTRATION (demonstracinis režimas) PROGRAM AE (automatin s ekspozicijos režimas) WHT. BALANCE (baltos spalvos balansas) D. ZOOM (pritraukimas) EIS (elektroninis vaizdo stabilizatorius) DSE SELECT (speciali j efekt pasirinkimas) CUSTOM Q. (vartotojo režimas) REC MODE ( rašymo režimas) PHOTO SEARCH (nuotrauka paieška) PHOTO COPY (kopijavimas) AUDIO MODE (garso režimas) AUDIO SELECT (garso išvesties pasirinkimas) WIND CUT (v jo triukšmo filtravimas) QUALITY (kokyb ) PRINT MARK (žyma spausdinimui) PROTECT (apsauga) DELETE (ištrynimas) FORMAT (formatavimas) LCD ADJUST (SK monitoriaus reguliavimas) DATE / TIME (data / laikas) TV DISPLAY (informacijos pateikimas televizoriaus ekrane) C/V/MR/MP C/V/MR/MP C/V/MR/MP MR C C/MR C/MR C/MR C/MR C/MR C/MR C/V V V C/V V C/V V/MR MP MP MP MP C/V/MR/MP C/V/MR/MP C/V/MR/MP V: režimas VCR (videomagnetofonas) MP: režimas M. PLAY (nuskaitymas iš atminties) Videokameros nustatymas režimu CAM (kamera), VCR (videomagnetofonas) arba M.PLAY (nuskaitymas iš atminties) (tik modeliuose VP-D380/D380i) 1. Nuspauskite mygtuk MENU (meniu). Monitoriuje pasirodys meniu. Žymeklis parodo, kokios funkcijos parametrai nustatomi šiuo metu. 2. Naudodami MENIU DISK galin je panel je, pasirinkite ir aktyvuokite reikiam meniu punkt. 3. J s galite išeiti iš meniu, nuspaud mygtuk MENU. 33

34 Papildomos galimyb s filmuojant Funkcij prieinamumas kiekvienu iš režim. Darbo režimas pageidaujama funkcija EIS (elektroninis vaizdo stabilizatorius) D.ZOOM (skaitmeninis pritraukimas) PHOTO (fotografavimas) Specialieji skaitmeniniai efektai EIS (elektroninis vaizdo stabilizatorius) Skaitmenin s funkcijos D.ZOOM (skaitmeninis pritraukimas) PHOTO (fotografavimas) Specialieji skaitmeniniai efektai o o o o o o x x x o o o o: funkcija veikia šiuo darbo režimu. x: J s negalite naudoti konkre ios funkcijos. Pastabos Jeigu kuri nors funkcija meniu pažym ta ženkleliu X, ši funkcija negali b ti aktyvuota. Jeigu J s pasirinkote punkt, kuris negali b ti pakeistas, ekrane pasirodys pranešimas. RESET (ištrynimas) Nuspaudus mygtuk RESET (ištrynimas), ekrano meniu punkt nustatymams gr žinamos pradin s reikšm s (naudojamos pagal nutyl jim ). Nuspauskite mygtuk RESET aštriu daiktu, pavyzdžiui, žiogeliu. 34

35 Papildomos galimyb s filmuojant CLOCK SET (laikrodžio nustatymas) Laikrodžio nustatymo funkcija veikia režimuose CAM (kamera), VCR (videomagnetofonas), M.REC ( rašymas atmint ) ir M.PLAY (nuskaitymas iš atminties). DATA / LAIKAS automatiškai rašomi juostel. Prieš filmuodami nustatykite DAT ir LAIK. 1. Nuspauskite mygtuk MENU (meniu). Monitoriuje pasirodys meniu s rašas. 2. Pasukdami MENIU DISK, pasirinkite punkt INITIAL (PRADINIAI NUSTATYMAI) ir nuspauskite DISK. 3. Pasukdami MENIU DISK, pasirinkite žemesnio meniu lygio punkt CLOCK SET (laikrodžio nustatymas). 4. Dar kart nuspausdami MENIU DISK, junkite laikrodžio nustatymo režim. Ekrane mirgantis meniu punktas parodo, kad gali b ti pakeista jo reikšm. Pirmoji pradeda mirg ti met reikšm. 5. Pasukdami MENIU DISK, nurodykite met reikšm. 6. Nuspauskite MENIU DISK. Pradeda mirg ti m nesio reikšm. 7. Pasukdami MENIU DISK, nurodykite m nesio reikšm. 8. Nuspauskite MENIU DISK. Pradeda mirg ti dienos reikšm. CAM MODE INITIAL CAMERA A/V MEMORY VIEWER CAM MODE INITIAL SET CLOCK SET REMOCON BEEP SOUND SHUT SOUND DEMO CLOCK SET REMOCON BEEP SOUND SHUTTER SOUND DEMONSTRATION CAM MODE INITIAL SET CLOCK SET 9. Dienos, valandos ir minu i reikšmes nustatykite tokia pa ia proced ra, kaip ir met ir m nesio reikšmes. 20:00 1. JUN Nustat minu i reikšm, nuspauskite MENIU DISK. Ekrane pasirodo žodis COMPLETE! (NUSTATYMAI BAIGTI) ir po keli sekundži ekrane v l pasirodys žemesnio lygio meniu. 11. Nor dami išeiti iš meniu, nuspauskite mygtuk MENU. 35

36 Papildomos galimyb s filmuojant REMOCON (nuotolinio valdymo pultelis) Funkcija REMOCON veikia režimuose CAM (kamera), VCR (videomagnetofonas), M.REC ( rašymas atmint ) ir M.PLAY (nuskaitymas iš atminties). Ši funkcija jungia arba blokuoja videokameros valdym nuotolinio valdymo pulteliu. 1. Nuspauskite mygtuk MENU (meniu). Monitoriuje pasirodys meniu s rašas. 2. Pasukdami MENIU DISK, pasirinkite punkt INITIAL (PRADINIAI NUSTATYMAI) ir nuspauskite DISK. CAM MODE INITIAL CAMERA A/V MEMORY VIEWER CLOCK SET REMOCON BEEP SOUND SHUT SOUND DEMO 3. Pasukdami MENIU DISK, pasirinkite žemesnio meniu lygio punkt REMOCON (nuotolinio valdymo pultelis). 4. Nor dami jungti arba blokuoti valdym nuotolinio valdymo pulteliu, nuspauskite MENIU DISK. Spaudant MENIU DISK, parametro reikšm kei iasi nuo ON ( jungti) OFF (blokuoti) ir atgal. 5. Nor dami išeiti iš meniu, nuspauskite mygtuk MENU. Jeigu J s užblokavote nuotolinio valdymo pultel, ekrane 3 sekundes mirg s nuotolinio valdymo pultelio piktograma, kuri po to išnyks. CAM MODE INITIAL SET CLOCK SET REMOCON BEEP SOUND SHUTTER SOUND DEMONSTRATION 36

37 Papildomos galimyb s filmuojant BEEP SOUND (garsinis signalas) Funkcija BEEP SOUND veikia režimuose CAM (kamera), VCR (videomagnetofonas), M.REC ( rašymas atmint ) ir M.PLAY (nuskaitymas iš atminties). Ši funkcija leidžia pasirinkti, ar norite gird ti garsin signal, kei iant parametr reikšmes. 1. Nuspauskite mygtuk MENU (meniu). Monitoriuje pasirodys meniu s rašas. 2. Pasukdami MENIU DISK, pasirinkite punkt INITIAL (PRADINIAI NUSTATYMAI) ir nuspauskite DISK. CAM MODE INITIAL CAMERA A/V MEMORY VIEWER CLOCK SET REMOCON BEEP SOUND SHUT SOUND DEMO 3. Pasukdami MENIU DISK, pasirinkite žemesnio meniu lygio punkt BEEP SOUND (garsinis signalas). 4. Nor dami jungti arba išjungti garsin signal, nuspauskite MENIU DISK. Spaudant MENIU DISK, parametro reikšm kei iasi nuo ON ( jungti) OFF (blokuoti) ir atgal. Kai nuspausite mygtuk PRAD TI, nor dami prad ti filmavim, GARSINIS SIGNALAS automatiškai išsijungs, ir J s jo daugiau negird site. 5. Nor dami išeiti iš meniu, nuspauskite mygtuk MENU. CAM MODE INITIAL SET CLOCK SET REMOCON BEEP SOUND SHUTTER SOUND DEMONSTRATION 37

38 Papildomos galimyb s filmuojant SHUTTER SOUND (garsinis signalas, paleidžiant užrakt ) Funkcija BEEP SOUND veikia tik kartu su funkcija PHOTO (fotografavimas). Ši funkcija leidžia pasirinkti, ar norite gird ti garsin signal, paleidžiant užrakt fotografavimo metu. 1. Nustatykite kamer režimu M.REC ( rašymas atmint ). 2. Nuspauskite mygtuk MENU (meniu). Monitoriuje pasirodys meniu s rašas. 3. Pasukdami MENIU DISK, pasirinkite punkt INITIAL (PRADINIAI NUSTATYMAI) ir nuspauskite DISK. 4. Pasukdami MENIU DISK, pasirinkite žemesnio meniu lygio punkt SHUTTER SOUND (garsinis signalas, paleidžiant užrakt ). 5. Nor dami jungti arba išjungti garsin signal, nuspauskite MENIU DISK. Spaudant MENIU DISK, parametro reikšm kei iasi nuo ON ( jungti) OFF (blokuoti) ir atgal. 6. Nor dami išeiti iš meniu, nuspauskite mygtuk MENU. INITIAL CAMERA A/V MEMORY VIEWER M.REC MODE M.REC MODE INITIAL SET CLOCK SET REMOCON BEEP SOUND SHUT SOUND DEMO CLOCK SET REMOCON BEEP SOUND SHUTTER SOUND DEMONSTRATION 38

39 Papildomos galimyb s filmuojant DEMONSTRATION (demonstracinis režimas) Demonstraciniu režimu Jums automatiškai parodomos pagrindin s kameros galimyb s ir funkcijos, kad Jums b t papras iau jomis naudotis. Funkcija DEMONSTRATION veikia tik režime CAM (kamera), kai kamer ne d ta kaset. Demonstravimas automatiškai t siasi iki tol, kol J s išjungsite š režim, nustatydami jam reikšm OFF (išj.). 1. Nustatykite kamer režimu CAM (kamera). 2. Nuspauskite mygtuk MENU (meniu). Monitoriuje pasirodys meniu s rašas. 3. Pasukdami MENIU DISK, pasirinkite punkt INITIAL (PRADINIAI NUSTATYMAI) ir nuspauskite DISK. 4. Pasukdami MENIU DISK, pasirinkite žemesnio meniu lygio punkt DEMONSTRATION (demonstracinis režimas). 5. Nor dami jungti režim DEMONSTRATION, nustatykite parametrui reikšm ON ( j.). Nor dami išeiti iš meniu, nuspauskite mygtuk MENU. Pradedamas demonstravimas. 6. Nor dami baigti demonstravim, suteikite parametrui DEMONSTRATION reikšm OFF (išj.). CAM MODE INITIAL CAMERA A/V MEMORY VIEWER CAM MODE INITIAL SET CLOCK SET REMOCON BEEP SOUND SHUT SOUND DEMO CLOCK SET REMOCON BEEP SOUND SHUTTER SOUND DEMONSTRATION Pastabos Režimas DEMONSTRATION veikia, tik jeigu kamer ne d ta kaset. Režimas DEMONSTRATION automatiškai sijungia, jeigu su kamera, kri nustatyta režimu CAM (kamera), daugiau nei 10 minu i neatliekama joki veiksm (su s lyga, kad j ne d ta kaset ). Jeigu demonstravimo metu J s nuspausite kok nors kit mygtuk (FADE (pritemdymo režimas), BLC (priešpriešinio apšvietimo kompensavimas), PHOTO (fotografavimas), EASY (supaprastintas režimas), CUSTOM (vartotojo režimas)), demonstracija bus kuriam laikui sustabdyta, ta iau atsinaujins, jeigu J s nesinaudosite kitomis funkcijomis 10 minu i b gyje. 39

40 Papildomos galimyb s filmuojant PROGRAM AE (automatin s ekspozicijos programos) Funkcija PROGRAM AE veikia tik režimuose CAM (kamera) ir M.REC ( rašymas atmint ). Funkcijos PROGRAM AE režimai leidžia nustatyti užrakto greit ir diafragm, tinkamiausius fotografuojamai scenai. Tai suteikia galimyb valdyti ryškumo gyl. Režimas AUTO (automatinis) - Automatinis balansas tarp fotografuojamo objekto ir fono. - Skirtas naudoti normaliose s lygose. - Priklausomai nuo fotografuojamos scenos, užrakto greitis automatiškai kei iasi nuo 1/50 iki 1/250 sekund s. Režimas SPORT (sportas) ( ) - Skirtas fotografuoti greitai judan ius žmones ar daiktus. Režimas PORTRAIT (portretas) ( ) - Skirtas fotografavimo objekto, esan io pirmajame plane, fokusavimui, fonui liekant už fokusavimo rib. - Šis režimas efektyviausias fotografuojant atvirame ore. - Priklausomai nuo fotografuojamos scenos, užrakto greitis automatiškai kei iasi nuo 1/50 iki 1/1000 sekund s. Režimas SPOTLIGHT (prožektorius) ( ) - Skirtas fotografavimui tokiose s lygose, kai apšvie iamas tik fotografuojamas objektas, o likusioji kadro dalis lieka tamsoje. Režimas SAND/SNOW (sm lis / sniegas) ( ) - Skirtas fotografavimui tokiose s lygose, kai žmon s ir objektai atrodo tamsesni už fon d l šviesos atspind jimo nuo sm lio arba sniego. Režimas HSS (didelis užrakto greitis) ( ) - Skirtas fotografuoti greitai jundan ius objektus, tokius kaip žmones, žaidžian ius golf arba tenis. 40

41 Papildomos galimyb s filmuojant Automatin s ekspozicijos programos nustatymai 1. Nuspauskite mygtuk MENU (meniu). Monitoriuje pasirodys meniu s rašas. 2. Pasukdami MENIU DISK, pasirinkite punkt CAMERA (kamera) ir nuspauskite DISK. 3. Pasirinkite žemesnio meniu lygio punkt PROGRAM AE (automatin s ekspozicijos programos). CAM MODE INITIAL CAMERA A/V MEMORY VIEWER PROGRAM AE WHT. BALANCE D.ZOOM EIS DSE SELECT CUSTOM 480x 4. Pereikite žemesnio lygio meniu, nuspausdami MENIU DISK. 5. Pasukdami MENIU DISK, pasirinkite reikiam automatin s ekspozicijos program. Nuspausdami MENIU DISK, patvirtinkite automatin s ekspozicijos programos pasirinkim. CAM MODE CAMERA SET PROGRAM AE WHT.BALANCE D.ZOOM EIS DSE SELECT CUSTOM CAM MODE CAMERA SET PROGRAM AE AUTO SPORTS PORTRAIT SPOTLIGHT SAND / SNOW HSS 6. Nor dami išeiti iš meniu, nuspauskite mygtuk MENU. 41

42 Papildomos galimyb s filmuojant WHT. BALANCE (baltos spalvos balansas) Funkcija BALTOS SPALVOS BALANSAS veikia tik režimuose CAM (kamera) ir M.REC ( rašymas atmint ). Funkcija BALTOS SPALVOS BALANSAS padeda išsaugoti unikali objekto spalv bet kokiomis fotografavimo s lygomis. J s galite pasirinkti reikiam BALTOS SPALVOS BALANSO režim geriausiai spalvoto vaizdo kokybei pasiekti. AUTO ( ): šis režimas paprastai naudojamas automatiniam BALTOS SPALVOS BALANSO valdymui. HOLD ( ): fiksuojama esama BALTOS SPALVOS BALANSO reikšm. INDOOR ( ): šiuo režimu BALTOS SPALVOS BALANSO valdymas atitinka fotografavimo patalpoje s lygas. OUTDOOR ( ): šiuo režimu BALTOS SPALVOS BALANSO valdymas atitinka fotografavimo atvirame ore s lygas. 1. Nustatykite videokamer režimu CAM (kamera). 2. Nuspauskite mygtuk MENU (meniu). Monitoriuje pasirodys meniu s rašas. CAM MODE INITIAL CAMERA A/V MEMORY VIEWER PROGRAM AE WHT. BALANCE D.ZOOM EIS DSE SELECT CUSTOM 480x 3. Pasukdami MENIU DISK, pasirinkite punkt CAMERA (kamera) ir nuspauskite DISK. 4. Pasirinkite žemesnio meniu lygio punkt WHT. BALANCE (baltos spalvos balansas). 5. Pereikite žemesnio lygio meniu, nuspausdami MENIU DISK. 6. Pasukdami MENIU DISK, pasirinkite reikiam BALTOS SPALVOS BALANSO režim. Nuspausdami MENIU DISK, patvirtinkite BALTOS SPALVOS BALANSO režimo pasirinkim. 7. Nor dami išeiti iš meniu, nuspauskite mygtuk MENU. CAM MODE CAMERA SET PROGRAM AE WHT. BALANCE D. ZOOM EIS DSE SELECT CUSTOM CAM MODE CAMERA SET WHT. BALANCE AUTO HOLD INDOOR OUTDOOR 42

43 Papildomos galimyb s filmuojant Filmuojamo objekto pritraukimas ir atitolinimas, naudojant SKAITMENIN PRITRAUKIANT OBJEKTYV Objekto pritraukimo ir nutolinimo funkcija veikia tik režimuose CAM (kamera) ir M.REC ( rašymas atmint ). Filmuojamo objekto pritraukimas ir atitolinimas Vartotojo patogumui videokamer modeliuose VP-D340/D340i/D380/D380i naudojamas dvigubas pritraukimas. Pritraukimas (fokusavimo atstumo keitimas) tai filmavimo technika, kurios d ka galite keisti filmuojamo objekto dyd filmuojamoje scenoje. Tam kad J s rašas atrodyt profesionaliau, nenaudokite pritraukimo funkcijos pernelyg dažnai. J s galite pasirinkti kintam pritraukimo greit. Naudokite ši funkcij, suteikite vairov s J s rašams, ta iau tur kite omeny, kad pernelyg dažnas filmavimo objekto pritraukimas ir atitolinimas gali atrodyti neprofesionaliai, o taip pat pagreitina baterijos išsikrovim. Dvigubas pritraukimas dirba analogiškai prastiniam pritraukimui, bet objektui priartinti ir atitolinti prireikia daugiau laiko. Dvigub pritraukim verta naudoti tais atvejais, kai reikia l iau keisti fokusavimo atstum. 1. Palaipsniškam pritraukimui pasirinkti šiek tiek pastumkite pritraukimo reguliatoriaus mygtuk, o greitam pritraukimui pastumkite toliau. Pritraukimo pad ties indikatorius pasirodys SK monitoriaus ekrane. 2. Post mis link pad ties T (teleobjektyvas): filmavimo objektai atrodo ar iau. 3. Post mis link pad ties W (platus kampas): filmavimo objektai atrodo toliau. TELE WIDE Pastaba Kai pritraukian io objektyvo mygtukas nustatytas ties pad timi TELE (teleobjektyvas), J s galite filmuoti objekt, kuris nutol s ne mažiau 1 m nuo objektyvo plokštumos, o kai mygtukas nustatytas teis pad timi WIDE (platus kampas) atstumu apytiksliai iki 10 mm nuo objektyvo plokštumos. 43

44 Papildomos galimyb s filmuojant Skaitmeninis pritraukimas Daugiau nei 12 kart pritraukimas apdorojamas skaitmeniniu b du. Vaizdo kokyb priklauso nuo filmavimo objekto pritraukimo laipsnio. Vaizdo stabilumui užtikrinti, naudojant skaitmenin pritraukim, mes rekomenduojame naudoti funkcij EIS (elektroninis vaizdo stabilizatorius) (žr. 45 psl.) 1. Nustatykite videokamer režimu CAM (kamera) arba M.REC ( rašymas atmint ). 2. Nuspauskite mygtuk MENU (meniu). Monitoriuje pasirodys meniu s rašas. 3. Pasukdami MENIU DISK, pasirinkite punkt CAMERA (kamera) ir nuspauskite DISK. 4. Pasirinkite žemesnio meniu lygio punkt D.ZOOM (skaitmeninis pritraukimas). 5. Nuspausdami MENIU DISK, aktyvuokite 480 kart skaitmenin pritraukim arba išjunkite j. 6. Nor dami išeiti iš meniu, nuspauskite mygtuk MENU. CAM MODE INITIAL CAMERA A/V MEMORY VIEWER CAM MODE CAMERA SET PROGRAM AE WHT. BALANCE D.ZOOM EIS DSE SELECT CUSTOM PROGRAM AE WHT. BALANCE D. ZOOM 480x EIS DSE SELECT CUSTOM 44

45 Papildomos galimyb s filmuojant EIS (elektroninis vaizdo stabilizatorius) Funkcija EIS veikia tik režimuose CAM (kamera) ir M.REC ( rašymas atmint ). EIS (elektroninis vaizdo stabilizatorius) kompensuoja (suprantamose ribose) rank, laikan i kamer, dreb jimo arba jud jimo tak. Funkcija užtikrina stabilesn vaizd, kai J s: Filmuojate nedidel objekt stambiu planu Filmuojate ir tuo pa iu metu žingsniuojate Filmuojate per automobilio lang 1. Nustatykite videokamer režimu CAM (kamera). 2. Nuspauskite mygtuk MENU (meniu). Monitoriuje pasirodys meniu s rašas. 3. Pasukdami MENIU DISK, pasirinkite punkt CAMERA (kamera) ir nuspauskite DISK. Monitoriuje pateikiamas žemesnio lygio meniu s rašas. CAM MODE INITIAL CAMERA A/V MEMORY VIEWER PROGRAM AE WHT. BALANCE D.ZOOM EIS DSE SELECT CUSTOM 480x 4. Pasukdami MENIU DISK, pasirinkite funkcij EIS ir nuspausdami MENIU DISK, j aktyvuokite. Funkcijos pad tis meniu pasikei ia ON ( j.). Jeigu J s nenorite naudoti funkcijos EIS, nustatykite jai reikšm OFF (išj.) 5. Nor dami išeiti iš meniu, nuspauskite mygtuk MENU. CAM MODE CAMERA SET PROGRAM AE WHT. BALANCE D. ZOOM EIS DSE SELECT CUSTOM 480x Pastaba Naudojant stov, rekomenduojame išjungti rank dreb jimo kompensavimo funkcij. 45

46 Papildomos galimyb s filmuojant DSE PASIRINKIMAS (specialieji skaitmeniniai efektai) Funkcija DSE veikia tik režimuose CAM (kamera) ir M.REC ( rašymas atmint ). Specialieji skaitmeniniai efektai suteikia galimyb J s rašui prid ti k rybiškumo. Pasirinkite skaitmenin efekt, labiausiai tinkant scenai, kuri norite filmuoti, ir efektui, kur norite pasiekti. Yra 9 speciali j skaitmenini efekt režimai. a. Režimas ART (tapyba) Šis režimas suteikia vaizdui nelygumo efekt. b. Režimas MOSAIC (mozaika) Šis režimas suteikia vaizdui mozaikos efekt. a b 46 c. Režimas SEPIA (sepija) Šis režimas suteikia vaizdui raudonai rusv atspalv. d. Režimas NEGA (negatyvas) Šis režimas kei ia vaizdo spalvas atvirkš ias, suteikiant vaizdui negatyvo efekt. e. Režimas MIRROR (veidrodinis atspindys) Šiuo režimu vaizdas kerpamas per pus, sukuriant veidrodinio atspindžio efekt. f. Režimas BLK & WHT (juodai baltas) Šis režimas vaizd padaro juodai balt. g. Režimas EMBOSS (reljefas) Šis režimas vaizd padaro reljefin. h. Režimas CINEMA (kino teatras) Šiuo režimu viršutin ir apatin vaizdo dalys uždengiamos, kas vaizd padaro panaš kino teatro vaizd. i. Režimas MAKE UP (grimas) Šiuo režimu galima nuspalvinti vaizd raudona, žalia, m lyna arba geltona spalva. c e g i d f h

47 Papildomos galimyb s filmuojant Specialiojo efekto pasirinkimas 1. Nustatykite videokamer režimu CAM (kamera). 2. Nuspauskite mygtuk MENU (meniu). Monitoriuje pasirodys meniu s rašas. 3. Pasukdami MENIU DISK, pasirinkite punkt CAMERA (kamera) ir nuspauskite DISK. CAM MODE INITIAL CAMERA A/V MEMORY VIEWER PROGRAM AE WHT. BALANCE D.ZOOM EIS DSE SELECT CUSTOM 480x 4. Pasirinkite žemesnio meniu lygio punkt DSE SELECT (specialiojo efekto pasirinkimas). 5. Pereikite žemesnio lygio meniu, nuspausdami MENIU DISK. 6. Pasukdami MENIU DISK, pasirinkite norim special j efekt. Nuspausdami MENIU DISK, patvirtinkite norimo specialiojo efekto pasirinkim. CAM MODE CAMERA SET PROGRAM AE WHT BALANCE D ZOOM EIS DSE SELECT CUSTOM 480x 7. Nor dami išeiti iš meniu, nuspauskite mygtuk MENU. CAM MODE CAMERA SET DSE SELECT OFF ART MOSAIC SEPIA NEGA MIRROR BLK&WHT 47

48 Papildomos galimyb s filmuojant CUSTOM.Q (vartotojo nustatymai) J s galite pasirinkti filmavimo parametrus pagal pageidavimus ir išsaugoti juos tolimesniam naudojimui. Funkcija CUSTOM.Q veikia tik režimuose CAM (kamera) ir M.REC ( rašymas atmint ). Jeigu norite teisingai naudoti VARTOTOJO NUSTATYM funkcij (žr. 58 psl.), nustatykite kiekvieno parametro reikšm dar prieš pradedant naudoti kamer. J s galite nustatyti ši funkcij parametrus: PROGRAM AE (automatin s ekspozicijos programa), WHT.BALANCE (baltos spalvos balansas), D.ZOOM (skaitmeninis pritraukimas), EIS (elektroninis vaizdo stabilizatorius), DSE SELECT (specialiojo skaitmeninio efekto pasirinkimas). 1. Nustatykite videokamer režimu CAM (kamera). 2. Nuspauskite mygtuk MENU (meniu). Monitoriuje pasirodys meniu s rašas. 3. Pasukdami MENIU DISK, pasirinkite punkt CAMERA (kamera) ir nuspauskite DISK. CAM MODE INITIAL CAMERA A/V MEMORY VIEWER PROGRAM AE WHT. BALANCE D.ZOOM EIS DSE SELECT CUSTOM 480x 4. Pasirinkite žemesnio meniu lygio punkt CUSTOM.Q (vartotojo nustatymai) ir nuspauskite MENIU DISK. 5. Pasukdami ir nuspausdami MENIU DISK, pasirinkite reikiam reikšm kiekvienam parametrui. 6. Nor dami išeiti iš meniu, nuspauskite mygtuk MENU. Pastaba Jeigu norite aktyvuoti VARTOTOJO NUSTATYM funkcij, nuspauskite mygtuk CUSTOM.Q (vartotojo nustatymai) režime CAM (kamera). CAM MODE CAMERA SET PROGRAM AE WHT BALANCE D ZOOM EIS DSE SELECT CUSTOM CAM MODE CAMERA SET CUSTOM PROGRAM AE WHT. BALANCE D. ZOOM EIS DSE SELECT 480x 480x 48

49 Papildomos galimyb s filmuojant REC MODE ( rašymo režimas) Funkcija REC MODE veikia režimuose CAM (kamera) ir VCR (videomagnetofonas). Ši kamera rašo ir atkuria vaizd režimais SP (standartinis greitis) ir LP (sul tintas greitis) SP (standartinis greitis): šiuo režimu galima rašin ti DVM60 tipo kaset 60 minu i b gyje. LP (sul tintas greitis): šiuo režimu galima rašin ti DVM60 tipo kaset 90 minu i b gyje. 1. Nustatykite videokamer režimu CAM (kamera) arba VCR (videomagnetofonas). 2. Nuspauskite mygtuk MENU (meniu). Monitoriuje pasirodys meniu s rašas. 3. Pasukdami MENIU DISK, pasirinkite punkt A/V (audio / video) ir nuspauskite DISK. 4. Pasirinkite žemesnio lygio meniu punkt REC MODE ( rašo režimas) ir nuspauskite MENIU DISK. Spaudant disk, RAŠO REŽIMUI pakaitomis parenkamas režimas SP arba LP. 5. Nor dami išeiti iš meniu, nuspauskite mygtuk MENU. Pastabos Rekomenduojame šia kamera atkurti tik tas kasetes, kurios buvo rašytos šia kamera. Geriausia vaizdo ir garso kokyb pasiekiama, rašant SP režimu. CAM MODE INITIAL CAMERA A/V MEMORY VIEWER CAM MODE A / V SET REC MODE PHOTO SEARCH COPY AUDIO MODE 12 AUDIO SELECT WIND CUT REC MODE PHOTO SEARCH PHOTO COPY AUDIO MODE 12 AUDIO SELECT SOUND1 WIND CUT OFF 49

50 Papildomos galimyb s filmuojant AUDIO MODE (garso režimas) Funkcija AUDIO MODE veikia režimuose CAM (kamera) ir VCR (videomagnetofonas). Ši kamera rašo gars dviem režimais (12 bit ir 16 bit ). 12 bit : J s galite rašyti du 12 bit stereofoninius garso takelius. Stereofoninis garsinimas originalo kalba gali b ti rašytas PAGRINDINIAME takelyje (SOUND 1). Papildomas stereofoninis garsas (dubliuotas) gali b ti rašytas PAPILDOMAME takelyje (SOUND 2). 16 bit : J s galite rašyti vien aukštos kokyb s stereofonin garso takel, naudodami 16 bit rašo režim. Naudojant š režim, papildomo garso takelio rašas negalimas. 1. Nustatykite videokamer režimu CAM (kamera). 2. Nuspauskite mygtuk MENU (meniu). Monitoriuje pasirodys meniu s rašas. 3. Pasukdami MENIU DISK, pasirinkite punkt A/V (audio / video) ir nuspauskite DISK. 4. Pasirinkite žemesnio lygio meniu punkt AUDIO MODE (garso režimas) ir nuspauskite MENIU DISK. Spaudant disk, meniu punkto AUDIO MODE pad tis kei iasi 12 bit arba 16 bit. 5. Nor dami išeiti iš meniu, nuspauskite mygtuk MENU. CAM MODE INITIAL CAMERA A/V MEMORY VIEWER CAM MODE A / V SET REC MODE PHOTO SEARCH COPY AUDIO MODE 12 AUDIO SELECT WIND CUT REC MODE PHOTO SEARCH PHOTO COPY AUDIO MODE 12 AUDIO SELECT SOUND1 WIND CUT OFF 50

51 Papildomos galimyb s filmuojant WIND CUT (v jo triukšmo filtravimas) Funkcija WIND CUT veikia tik režimuose CAM (kamera) ir VCR (videomagnetofonas). Funkcija WIND CUT filmavimo metu sumažina v jo ir kitok triukšm. - Kai ši funkcija jungta, kartu su v jo triukšmu gali b ti apkarpyti kai kurie žem j dažni garsai. 1. Nustatykite videokamer režimu CAM (kamera). 2. Nuspauskite mygtuk MENU (meniu). Monitoriuje pasirodys meniu s rašas. 3. Pasukdami MENIU DISK, pasirinkite punkt A/V (audio / video) ir nuspauskite DISK. 4. Pasirinkite žemesnio lygio meniu punkt WIND CUT (v jo triukšmo filtravimas). 5. Spaudant MENIU DISK, parametro reikšm kei iasi iš ON ( j.) OFF (išj.) ir atvirkš iai. Ekrane pasirodo indikatorius, kai funkcija WIND CUT jungta. 6. Nor dami išeiti iš meniu, nuspauskite mygtuk MENU. CAM MODE INITIAL CAMERA A/V MEMORY VIEWER CAM MODE A / V SET REC MODE PHOTO SEARCH COPY AUDIO MODE 12 AUDIO SELECT WIND CUT REC MODE PHOTO SEARCH PHOTO COPY AUDIO MODE 12 AUDIO SELECT SOUND1 WIND CUT Pastabos Jeigu norite užtikrinti maksimaliai manom mikrofono jautrum, išjunkite funkcij WIND CUT. Naudokite funkcij WIND CUT, rašydami v juotose vietose, pavyzdžiui, pliaže arba arti pastat. 51

52 Papildomos galimyb s filmuojant DATE/TIME (data / laikas) Funkcija DATE/TIME veikia režimuose CAM (kamera), VCR (videomagnetofonas), M.REC ( rašymas atmint ) ir M.PLAY (nuskaitymas iš atminties). Data ir laikas automatiškai rašomi speciali juostel s dal, skirt tarnybinei informacijai. 1. Nuspauskite mygtuk MENU (meniu). Monitoriuje pasirodys meniu s rašas. 2. Pasukdami MENIU DISK, pasirinkite punkt VIEWER (vaizdas) ir nuspauskite DISK. 3. Pasukdami MENIU DISK, pasirinkite punkt DATE/TIME (data / laikas). 4. Pereikite žemesnio lygio meniu, nuspausdami MENIU DISK. 5. Pasukdami MENIU DISK, pasirinkite norim datos ir laiko rodymo režim. J s galite išjungti laiko ir datos rodym arba pasirinkti tik datos, tik laiko, arba ir datos, ir laiko rodym. OFF (išjungti) DATE (tik data) TIME (tik laikas) DATE/TIME (data / laikas) Nor dami gr žti ankstesn meniu, nustatykite žymekl ties gr žimo ženkleliu apatin je meniu dalyje ir nuspauskite MENIU DISK. 6. Nor dami išeiti iš meniu, nuspauskite mygtuk MENU. CAM MODE INITIAL CAMERA A/V MEMORY VIEWER CAM MODE VIEWER SET LCD ADJUST DATE / TIME TV DISPLAY LCD ADJUST DATE / TIME TV DISPLAY Pastabos Informacijos pateikimo ekrane (DISPLAY) mygtuko jungimas / išjungimas neturi takos datos ir laiko rodymui ekrane. Vietoj datos ir laiko pasirodo --- šiais atvejais: - Atkuriant tuš i (ne rašyt ) juostel s dal. - Jeigu juostel buvo rašyta prieš nustatant datos ir laiko rodym kameros atmintyje. - Jeigu li io baterija visiškai arba dalinai išsikrov. Prieš naudojantis DATOS/LAIKO nustatymo funkcija, b tina nustatyti laikrod. CAM MODE VIEWER SET DATE / TIME DATE TIME DATE&TIME 52

53 Papildomos galimyb s filmuojant TV DISPLAY (informacijos pateikimas ekrane) Funkcija DISPLAY veikia režimuose CAM (kamera), VCR (videomagnetofonas), M.REC ( rašymas atmint ) ir M.PLAY (nuskaitymas iš atminties). J s galite pasirinkti rengin, kuriame bus rodoma ekrano informacija. OFF (išj.): ekrano informacija pateikiama tik SK monitoriuje. ON ( j.): ekrano informacija pateikiama SK monitoriuje, vaizdo ieškiklyje ir televizoriaus ekrane. jungti ir išjungti ekrano informacijos pateikim ekrane, vaizdo ieškiklyje ir televizoriaus ekrane naudokite mygtuk DISPLAY, esant galin je kameros dalyje. 1. Nustatykite videokamer režimu CAM, VCR, M.REC arba M.PLAY. 2. Nuspauskite mygtuk MENU (meniu). Monitoriuje pasirodys meniu s rašas. 3. Pasukdami MENIU DISK, pasirinkite punkt VIEWER (vaizdas) ir nuspauskite DISK. 4. Pasirinkite s raše punkt TV DISPLAY (informacijos pateikimas ekrane) ir nuspauskite MENIU DISK. Spaudant mygtuk, parametro DISPLAY reikšm kei iasi ON ( j.) arba OFF (išj.). 5. Nor dami išeiti iš meniu, nuspauskite mygtuk MENU. CAM MODE INITIAL CAMERA A/V MEMORY VIEWER CAM MODE VIEWER SET LCD ADJUST DATE / TIME TV DISPLAY LCD ADJUST DATE / TIME TV DISPLAY 53

54 Papildomos galimyb s filmuojant Greitojo meniu naudojimas Greitojo meniu funkcija veikia tik režimuose CAM (kamera) ir M.REC ( rašymas atmint ). Greitasis meniu naudojamas tam, kad b t patogiau MENIU DISKU keisti filmavimo metu dažnai reguliuojamus parametrus, pritaikant juos prie besikei ian i filmavimo s lyg. Šia funkcija patogu naudotis, jeigu J s norite atlikti paprastus pareguliavimus, ne eidami pagrindinio meniu ir žemesni lygi meniu sistem. DATA IR LAIKAS (DATE/TIME) (žr. 52 psl.) - Kiekvien kart, kai J s pasirenkate meniu punkt DATE/TIME ir nuspaudžiate MENIU DISK, šio parametro reikšm kei iasi tokia seka: DATE (data) TIME (laikas) DATE/TIME (data ir laikas) OFF (išj.) NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS ( ) - Kiekvien kart, kai J s pasirenkate meniu punkt REMOCON (nuotolinio valdymo pultelis) ir nuspaudžiate MENIU DISK, valdymas nuotolinio valdymo pulteliu pakaitomis jungiamas ( ) arba blokuojamas ( ). ELEKTRONINIS VAIZDO STABILIZATORIUS (EIS) ( ) - Kiekvien kart, kai J s pasirenkate meniu punkt EIS (elektroninis vaizdo stabilizatorius) ir nuspaudžiate MENIU DISK, ekrane pasirodo ir dingsta elektroninio vaizdo stabilizatoriaus piktograma. SPECIALIEJI SKAITMENINIAI EFEKTAI (DSE) (žr. 46 psl.) - Kiekvien kart, kai J s pasirenkate meniu punkt DSE (specialieji skaitmeniniai efektai) ir nuspaudžiate MENIU DISK, pritaikomas arba išjungiamas anks iau pasirinktas specialusis efektas. J s negalite pakeisti iš anksto nustatyto specialiojo efekto. AUTOMATIN S EKSPOZICIJOS PROGRAMOS (PROGRAM AE) (žr. 40 psl.) - Kiekvien kart, kai J s pasirenkate meniu punkt PROGRAM AE (automatin s ekspozicijos programos) ir nuspaudžiate MENIU DISK, paeiliui jungiamas arba iš anksto pasirinktas automatin s ekspozicijos režimas, arba režimas AUTO (automatinis). J s negalite pakeisti šios funkcijos režimo, o galite naudoti tik iš anksto nustatyt režim. 54

55 Papildomos galimyb s filmuojant BALTOS SPALVOS BALANSAS (WHT. BALANCE) (žr. 42 psl.) - Kiekvien kart, kai J s pasirenkate meniu punkt WHT.BALANCE (baltos spalvos balansas) ir nuspaudžiate MENIU DISK, pakaitomis jungiamas arba iš anksto pasirinktas BALTOS SPALVOS BALANSO režimas, arba režimas AUTO (automatinis), Taip pat kaip ir automatin s ekspozicijos programavimo atveju, J s negalite pakeisti iš anksto nustatyto BALTOS SPALVOS BALANSO režimo. UŽRAKTO GREITIS IR EKSPOZICIJA (SHUTTER SPEED & EXPOSURE)) - J s galite nustatyti UŽRAKTO GREI IO ir EKSPOZICIJOS reikšmes, pasirinkdami piktogram ( ) ir nuspausdami MENIU DISK. Išsamesn informacija kitame puslapyje. Greitojo meniu nustatymas 1. Nustatykite videokamer režimu CAM (kamera). 2. Pasukite MENIU DISK. Iš pradži pamatysite piktogram WHT.BALANCE (BALTOS SPALVOS BALANSAS). 3. Pasukdami MENIU DISK, pasirinkite reikiam funkcij, po to nuspausdami MENIU DISK, pakeiskite pageidaujam reikšm. M.REC M.PLAY CAM Mode Pastabos EIS STBY Greitojo meniu funkcija neveikia supaprastinto (EASY) filmavimo režimu. Jeigu J s jung te rankinio fokusavimo režim ( ), J s negalite naudoti greitojo meniu. Jeigu visgi norite naudoti greit j meniu, išjunkite rankinio fokusavimo režim ( ). DSE PROGRAM AE WHT. BALANCE SHUTTTER EXPOSURE MIRROR SHUTTER EXPOSURE 0 : 0 0 : :00 1. JUN REMOCON DATE/TIME 55

56 Papildomos galimyb s filmuojant SHUTTER SPEED & EXPOSURE (užrakto greitis ir ekspozicija) J s galite pasirinkti UŽRAKTO GREIT (SHUTTER SPEED) ir EKSPOZICIJ (EXPORE) tik b dami režimuose CAM (kamera) ir M.REC ( rašymas atmint ). UŽRAKTO GREI IO ir EKSPOZICIJOS nustatym funkcijos b tinos tik dirbant fotografavimo režimu, tod l jos pasiekiamos tik per greit j meniu. UŽRAKTO GREI IO ir EKSPOZICIJOS nustatym funkcijos perjungiamos ir / arba išjungiamos automatiškai. 1. Nustatykite kamer CAM (kamera) režimu. 2. Sukite MENIU DISK, kol pamatysite piktogram, tada nuspauskite MENIU DISK. J s pamatysite meniu, kuris pad s Jums pasirinkti UŽRAKTO GREIT ir EKSPOZICIJ. Pasukdami MENIU DISK, pasirinkite reikiam punkt, tada nuspauskite MENIU DISK. J s galite pasirinkti vien iš ši UŽRAKTO GREI I : 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 sekund s. J s galite pasirinkti EKSPOZICIJOS reikšm tarp 00 ir Nor dami išeiti iš nustatym meniu, pasirinkite piktogram, tada nuspauskite MENIU DISK. Rekomenduojami užrakto grei iai fotografuojant Žmon s, sportuojantys atvirame ore, pavyzdžiui, žaidžiantys tenis arba golf : 1/2000 arba 1/4000. Judantis automobilis arba traukinys, arba kiti greitai judantys objektai, pavyzdžiui, amerikietišk kalneli vagon liai: 1/1000, 1/500 arba 1/250. Žmon s, sportuojantys patalpoje, pavyzdžiui, žaidžiantys krepšin : 1/120. Pastabos Jeigu norite fotografuoti konkre iu užrakto grei iu ir ekspozicija, tada prieš fotografuojant b tina ekrano meniu vesti užrakto grei io ir ekspozicijos nustatymus. Jeigu J s rankiniu b du pakeisite užrakto greit ir ekspozicij, b dami automatin s ekspozicijos režime, bus taikomi rankiniu b du vesti nustatymai. Nusta ius aukšt užrakto greit, vaizdas gali atrodyti nelygus. 56

57 Papildomos galimyb s filmuojant SUPAPRASTINTAS filmavimo režimas (pradedantiesiems) SUPAPRASTINTAS filmavimo režimas pad s pradedan iajam operatoriui nesunkiai gauti geros kokyb s kadrus. Supaprastintas režimas veikia tik režimuose CAM (kamera) ir M.REC ( rašymas atmint ) 1. Nustatykite kamer CAM (kamera) režimu. 2. Nuspaudus mygtuk EASY (supaprastintas režimas), visos kameros funkcijos bus atjungtos, o filmavimo parametrams bus nustatytas toks bazinis režimas: jungus kamer, ekrane pasirodys informacija apie baterijos krovimo lyg, rašymo režim, juostel s skaitliuko duomenys, DATA / LAIKAS ir elektroninio vaizdo stabilizatoriaus simbolis ( ). Kartu SK monitoriaus ekrane pasirodys žodis EASY Q (supaprastintas režimas). Data ir laikas pasirodys ekrane tik tuo atveju, jei buvo iš anksto nustatyti. CUSTOM EASY 3. Nuspausdami mygtuk START/STOP (prad ti / baigti), prad kite filmavim. Pradedamas filmavimas, automatiškai naudojant pagrindinius parametrus, nustatytus pagal nutyl jim. STOP EASY 0 : 0 0 : min 4. Dar kart nuspaudus mygtuk EAST, SUPAPRASTINTAS filmavimo režimas bus išjungtas. Videokameros parametrams bus sugr žintos reikšm s, nustatytos prieš jungiant SUPAPRASTINT režim. 12: SEP Pastabos SUPAPRASTINTU režimu neprieinamos kai kurios kameros funkcijos, tokios kaip MENU (meniu), BLC (priešpriešinio apšvietimo kompensacija), MF/AF (rankinis fokusavimas / automatinis fokusavimas). - Jeigu norite naudoti šias funkcijas, J s turite pirmiausia išjungti SUPAPRASTINT režim. Iš mus baterij, SUPAPRASTINTO režimo nustatymai ištrinami, tod l pakeitus baterij, reikia iš naujo juos nustatyti. 57

58 Papildomos galimyb s filmuojant VARTOTOJO filmavimo režimas J s galite nustatyti filmavimo parametrus pagal savo pageidavimus ir išsaugoti juos tolimesniam naudojimui. VARTOTOJO režimas veikia tik režimuose CAM (kamera) ir M.REC ( rašymas atmint ) Prieš naudodamiesi šiuo režimu, turite nustatyti vartotojo parametrus (žr. 48 psl.) 1. Nustatykite kamer CAM (kamera) režimu. 2. Nuspausdami mygtuk CUSTOM, aktyvuokite VARTOTOJO filmavimo režim. Ekrane pasirodo pranešimas CUSTOM.Q (vartotojo režimas). 3. Nuspausdami mygtuk START/STOP (prad ti / baigti), prad kite filmavim. Pradedamas filmavimas, naudojant vartotojo nustatytus parametrus. 4. Dar kart nuspaudus mygtuk CUSTOM, VARTOTOJO filmavimo režimas bus išjungtas. Videokameros parametrams bus sugr žintos reikšm s, nustatytos prieš jungiant vartotojo režim. CUSTOM EASY STBY CUSTOM 0 : 0 0 : 0 0 MIRROR 5 3 min Pastabos Iš mus baterij, VARTOTOJO režimo nustatymai ištrinami, tod l pakeitus baterij, reikia iš naujo juos nustatyti. 20:00 1. NOV

59 Papildomos galimyb s filmuojant MF/AF (rankinis fokusavimas / automatinis fokusavimas) Funkcija rankinis fokusavimas / automatinis fokusavimas veikia tik režimuose CAM (kamera) ir M.REC ( rašymas atmint ). Daugeliu atvej geriau naudoti automatinio fokusavimo režim, kadangi jis leidžia Jums sukoncentruoti d mes k rybinei filmavimo daliai. Tam tikromis s lygomis, kai automatinis fokusavimas neduoda tinkamo rezultato, reikia naudoti rankin fokusavim. Automatinis fokusavimas Jeigu J s neturite didel s filmavimo patirties, rekomenduojame naudoti automatinio fokusavimo režim. Rankinis fokusavimas Rankinio fokusavimo rezultatai gali b ti pranašesni šiais atvejais: a. Vienu metu filmuojant kelis objektus, iš kuri keli yra ar iau, o kiti toliau nuo kameros. b. Filmuojant žmogaus fig r, apsupt r ko arba sniego. c. Filmuojant smarkiai blizgan ius paviršius, tokius kaip automobilis. d. Filmuojant žmones arba objektus, kurie juda nuolatos ir / arba greitai, pavyzdžiui, sportinink arba mini. 1. Nustatykite kamer CAM (kamera) režimu. 2. Nuspauskite mygtuk MF/AF (rankinis fokusavimas / automatinis fokusavimas) ( /ll). 3. Pasukite MENIU DISK virš arba apa i, kol objekto vaizdas taps ryškus. Jeigu sunku sufokusuoti, pereikite prie filmavimo stambesniu planu, naudodami pritraukiant objektyv (ZOOM). 4. Nor dami gr žti automatinio fokusavimo režim, dar kart nuspauskite mygtuk MF/AF. M.REC MF/AF M.PLAY MF/AF 59

60 Papildomos galimyb s filmuojant BLC (priešpriešinio apšvietimo kompensacija) Funkcija BLC (priešpriešinio apšvietimo kompensacija) veikia režimuose CAM (kamera) ir M.REC ( rašymas atmint ). Priešpriešinis apšvietimas reiškia, kad filmavimo objektas tamsesnis už fon : Filmavimo objektas yra kambaryje priešais lang. Žmogus, kur ketinate filmuoti, apsireng s baltais arba blizgan iais drabužiais ir yra šviesiame fone; žmogaus veidas pernelyg tamsus, kad b t galima atskirti veido bruožus. Filmavimo objektas yra ne patalpoje, debesuoto dangaus fone. Apšvietimas pernelyg ryškus. Objektas yra sniego fone. * BLC off * BLC on 1. Nustatykite maitinimo jungikl pad t CAM (kamera). 2. Nuspausdami mygtuk BLC, pasirinkite norim režim tokia seka: Normalus režimas BLC normalus režimas. Kompensuojant priešpriešin apšvietim, optimizuojamas tik filmavimo objekto vaizdas. Pastaba Ryškaus fono kompensacija neveikia supaprastintu (EASY) filmavimo režimu. BLC 60

61 Papildomos galimyb s filmuojant Per jimas užtemdymo režim ir iš jimas iš jo Funkcija UŽTEMDYMAS veikia tik režimu CAM (kamera). J s galite sukurti profesional sp d apie J s filmus, panaudodami specialiuosius efektus, tokius kaip iš jimas iš užtemdymo režimo epizodo pradžioje ir per jimas j epizodo pabaigoje. Filmavimo pradžia 1. Prieš filmavimo pradži nuspauskite ir palaikykite mygtuk FADE (UŽTEMDYMO REŽIMAS). Vaizdas ir garsas palaipsniui išnyksta (užtemdymas). 2. Nuspauskite mygtuk PRAD TI / BAIGTI, ir tuo pa iu metu atleiskite mygtuk FADE. Pradedamas rašas, o vaizdas bei garsas pasirodo palaipsniui (iš jimas iš užtemdymo). Filmavimo pabaiga (naudojant PER JIM IŠ UŽTEMDYMO) 3. Nor dami baigti filmavim, nuspauskite ir palaikykite mygtuk FADE (užtemdymo režimas). Vaizdas ir garsas palaipsniui išnyksta (užtemdymas). 4. Kai vaizdas dingsta, nuspausdami mygtuk PRAD TI / BAIGTI, pabaikite raš. a. UŽTEMDYMAS (apie 4 sekundes) ME ME MEM/P MEM/P REC 0:00:15 REC 0:00:15 STBY 0:00:20 Nuspauskite mygtuk FADE a. UŽTEMDYMAS Laipsniškas išnykimas b. PER JIMAS IŠ UŽTEMDYMO (apie 4 sekundes) Laipsniškas pasirodymas b. PER JIMAS IŠ UŽTEMDYMO Paleiskite mygtuk FADE 61

62 Papildomos galimyb s filmuojant garsinimas Funkcija GARSINIMAS veikia tik režimu VCR (videomagnetofonas). J s galite prijungti garso takel prie originalaus kaset je rašyto garsinimo, jeigu kaset buvo rašyta režimu SP su 12 bit garsinimo režimu. Tam naudokite montuot mikrofon, išorin mikrofon arba kitokius audio renginius. Tuo pa iu originalus garsinimas neištrinamas. Garso prid jimas, naudojant mikrofon 1. Nustatykite kamer VCR (videomagnetofonas) režimu. Jeigu norite naudoti išorin mikrofon, junkite j mikrofono lizd kameros korpuse. Jeigu norite prid ti gars iš išorinio garso šaltinio, prijunkite prie kameros AUDIO / VIDEO kabel, naudodami audio / video signalo vesties / išvesties jungt kairiojoje kameros korpuso dalyje. 2. Nuspauskite mygtuk /ll (ATK RIMAS / PAUZ ) ir raskite scenos, kuriai norite prid ti gars, pradži. 3. Nuspauskite mygtuk /ll (ATK RIMAS / PAUZ ), kad pristabdytum te scenos atk rim. 4. Nuspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuk A.DUB ( garsinimas). SK monitoriuje pasirodo pranešimas A.DUB ( garsinimas). Kamera paruošta garso prid jimui. 5. Nuspausdami mygtuk /ll (ATK RIMAS / PAUZ ), prad kite garso prid jim. Nor dami sustabdyti garso prid jim, nuspauskite mygtuk (STOP). /OUT DY USB MIC START/ STOP PHOTO DISPLAY WIDE SELF ZERO TIMER MEMORY A.DUB TELE STILL X2 Pastabos J s negalite prid ti garso kasetei, kuri apsaugota nuo rašymo. Jeigu norite prid ti gars, naudodami išorin garso šaltin, J s turite prijungti AUDIO / VIDEO kabel prie audio sistemos išorinio garso šaltinio. J s negalite prid ti garso, jeigu AUDIO / VIDEO kabelis prijungtas prie televizoriaus. J s negalite prid ti garso kasetei, kuri buvo rašyta režimu LP (sul tintas greitis) arba 16 bit garsinimo rašo režimu. 62

63 Papildomos galimyb s filmuojant Prid to garsinimo klausymas 1. statykite kaset su prid tu garsinimu ir nuspauskite mygtuk MENU (meniu). 2. Pasukdami MENIU DISK, pasirinkite punkt A/V (audio / video). 3. Pereikite žemesnio lygio meniu, nuspausdami MENIU DISK. 4. Pasukdami MENIU DISK, pasirinkite žemesnio lygio meniu punkt AUDIO SELECT (garso išvesties pasirinkimas). 5. Pereikite žemesnio lygio meniu, nuspausdami MENIU DISK. 6. Pasukdami MENIU DISK, pasirinkite atkuriamo garsinimo kanal. Nuspausdami MENIU DISK, patvirtinkite garsinimo kanalo pasirinkim. - SOUND 1: originalios fonogramos atk rimas - SOUND 2: prid to garso atk rimas - MIX (1+2): kanal SOUND1 ir SOUND2 signal atk rimas vienu metu vienodu lygiu. VCR MODE A / V SET REC MODE PHOTO SEARCH PHOTO COPY AUDIO MODE 12 AUDIO SELECT SOUND1 WIND CUT OFF A / V SET VCR MODE AUDIO SELECT SOUND [ 1 ] SOUND [ 2 ] MIX [ ] 7. Nor dami išeiti iš meniu, nuspauskite mygtuk MENU. 8. Nuspausdami mygtuk /ll (ATK RIMAS / PAUZ ), prad kite kaset s atk rim su miksuotu garsu. Pastaba Atkuriant prid t gars (režimas SOUND2 arba MIX), garso kokyb gali b ti prastesn, arba gali tr kin ti garsas. 63

64 Papildomos galimyb s filmuojant Fotografavimas (nejudan io vaizdo rašymas) 1. Lengvai (maždaug iki pus s) nuspauskite mygtuk PHOTO (fotografavimas) ir palaikykite j nuspaust. SK monitoriuje pasirodys nejudantis vaizdas. Jeigu J s nenorite rašyti vaizdo, papras iausiai atleiskite mygtuk. 2. Nuspauskite mygtuk PHOTO iki galo. Maždaug 6-7 minu i b gyje bus rašomas nejudantis vaizdas. 3. Baigus rašyti nejundant vaizd, kamera gr š bud jimo režim (STBY). Nuotraukos paieška J s galite rasti nejudan ius vaizdus, rašytus juostel je. Funkcija NUOTRAUKOS PAIEŠKA veikia tik režimu VCR (videomagnetofonas). 1. Nuspauskite mygtuk MENU (meniu). 2. Pasukdami MENIU DISK, pasirinkite punkt A/V (audio / video). 3. Pereikite žemesnio lygio meniu, nuspausdami MENIU DISK. 4. Pasirinkite žemesnio lygio meniu punkt PHOTO SEARCH (nuotraukos paieška) ir nuspauskite MENIU DISK. 5. Raskite nuotrauk mygtuk (ATSUKIMAS ATGAL) ir (PERSUKIMAS PRIEK ) pagalba. Paieškos metu nuotraukos paieškos procesas vaizduojamas SK monitoriuje. Pabaigus paiešk, nuotrauka parodo nejudant vaizd. 6. Nor dami išeiti iš meniu, nuspauskite mygtuk (STOP). VCR MODE INITIAL CAMERA A/V MEMORY VIEWER REC MODE PHOTO SEARCH COPY AUDIO MODE 12 AUDIO SELECT WIND CUT VCR MODE A / V SET REC MODE PHOTO SEARCH PHOTO COPY AUDIO MODE 12 AUDIO SELECT SOUND1 WIND CUT 64

65 Papildomos galimyb s filmuojant vair s filmavimo b dai Kai kuriais atvejais, siekiant efektyvesni rezultat, gali praversti vair s filmavimo b dai. Pastaba Sukite SK monitori atsargiai, kadangi konstrukcijos nenumatytas pasukimas gali pažeisti vidin šarnyro, jungian io SK monitori su videokamera, dal. 1. prastinis filmavimas. 2. Filmavimas, laikant kamer apa ioje. Tokio filmavimo metu J s ži rite SK monitori iš viršaus. 3. Filmavimas, laikant kamer viršuje. Tokio filmavimo metu J s ži rite SK monitori iš apa ios. 4. Sav s paties filmavimas. Tokio filmavimo metu J s ži rite SK monitori iš priekio. 5. Filmavimas, naudojant vaizdo ieškikl. Tais atvejais, kai sunku naudoti SK monitori, kaip patogi alternatyv galima naudoti vaizdo ieškikl. 65

66 Papildomos galimyb s filmuojant Nufilmuotos kaset s atk rimas Atk rimo funkcija veikia tik režimu VCR (videomagnetofonas). Perži ra, naudojant SK monitori Naudojant SK monitori, galima perži r ti raš automobilyje arba ne patalpoje. VIDEO TV AUDIO AUDIO S-VIDEO S-VIDEO Perži ra televizoriaus ekrane Norint perži r ti rašyt kaset, televizorius turi tur ti suderinam spalvotosios televizijos sistem. Tokiu atveju videokameros maitinimo šaltiniu rekomenduojama naudoti elektros tinklo maitinimo blok. AUDIO/VIDEO Prijungimas prie televizoriaus, turin io audio ir video ves i jungtis 1. Naudokite audio / video kabel, einant videokameros komplekt. Geltonos spalvos kištukas: video Baltos spalvos kištukas: audio (kairysis kanalas) Raudonos spalvos kištukas: audio (dešinysis kanalas) tik režimui STEREO - Prijungdami prie monofoninio televizoriaus arba videomagnetofono, junkite geltonos spalvos kištuk (video) prie televizoriaus arba videomagnetofono video vesties, o baltos spalvos kištuk (audio, kairysis kanalas) prie televizoriaus arba videomagnetofono audio vesties. J s galite naudoti kameros komplekt einant SCART adapter. 2. Nustatykite kameros maitinimo jungikl pad t VCR (videomagnetofonas). 3. junkite televizori ir nustatykite jungikl TV / VIDEO pad t VIDEO. Prireikus paskaitykite televizoriaus arba videomagnetofono instrukcijas. 4. Prad kite kaset s atk rim. Pastaba Nor dami pasiekti aukštesn vaizdo kokyb, galite naudoti kabel S-VIDEO, einant kameros komplekt, jeigu J s televizorius turi S-VIDEO jungt. 66

67 Papildomos galimyb s filmuojant Videokameros prijungimas prie videomagnetofono J s galite prijungti videokamer prie televizoriaus per videomagnetofon. 1. Prijunkite kamer prie videomagnetofono, naudodami audio / video kabel. Geltonos spalvos kištukas: video Baltos spalvos kištukas: audio (kairysis kanalas) Raudonos spalvos kištukas: audio (dešinysis kanalas) tik režimui STEREO 2. Prijunkite videomagnetofon prie televizoriaus. 3. Nustatykite kameros maitinimo jungikl pad t VCR (videomagnetofonas). 4. junkite televizori ir videomagnetofon. Nustatykite videomagnetofono einan io signalo jungikl pad t LINE (linijin vestis). Pasirinkite televizoriaus kanal, skirt signalui iš videomagnetofono. 5. Prad kite kaset s atk rim. TV Atk rimas VIDEO AUDIO AUDIO S-VIDEO S-VIDEO AUDIO/VIDEO Atk rimas J s galite atkurti kaset režimu VCR (videomagnetofonas). 1. Prijunkite kamer prie maitinimo šaltinio ir nustatykite maitinimo jungikl pad t VCR (videomagnetofonas). 2. d kite kaset, kuri norite perži r ti. 3. Naudodami mygtukus (atsukimas atgal) ir (persukimas priek ), raskite epizod, kur norite pasiži r ti. 4. Nuspauskite mygtuk /ll (ATK RIMAS / PAUZ ). Po keli sekundži ekrane pasirodys J s rašytas vaizdas. Jeigu atk rimo metu kaset baigiasi, juostel atsukama atgal automatiškai. Pastabos Kai J s kamera prijungta prie televizoriaus, rekomenduojame sumažinti videokameroje montuoto garsiakalbio gars. Juostel s greitis atk rimo režimu (SP/LP) parenkamas automatiškai. 67

68 Papildomos galimyb s filmuojant vairios režimo VCR (videomagnetofonas) funkcijos Mygtukus ATK RIMAS / PAUZ, STOP, PERSUKIMAS PIRMYN, ATSUKIMAS ATGAL rasite kameros korpuse ir nuotolinio valdymo pultelyje. Mygtukai F.ADV (atk rimas kadras po kadro), X2 (atk rimas dvigubu grei iu) ir SLOW (sul tintas atk rimas) yra tik nuotolinio valdymo pultelyje. Siekiant išvengti juostel s ir galvu i bloko susid v jimo, jeigu J s kamera paliekama režimu PAUZ arba SUL TINTAS ATK RIMAS ilgiau nei 5 minutes, ji automatiškai pereis režim STOP. Pauz atk rimo metu Nuspauskite mygtuk /ll (ATK RIMAS / PAUZ ) atk rimo arba sul tinto atk rimo metu. Nor dami atnaujinti atk rim, dar kart nuspauskite mygtuk /ll (ATK RIMAS / PAUZ ). Vaizdo paieška (tiesiogine arba atgaline kryptimi) Atk rimo arba pauz s režimu vien kart nuspauskite mygtuk (PERSUKIMAS PIRMYN) arba (ATSUKIMAS ATGAL). Nor dami atnaujinti normal atk rimo režim, nuspauskite mygtuk /ll (ATK RIMAS / PAUZ ). Atk rimo arba pauz s režimu nuspauskite ir palaikykite mygtuk (PERSUKIMAS PIRMYN) arba (ATSUKIMAS ATGAL). Nor dami t sti normal atk rim, atleiskite mygtuk. Sul tintas atk rimas (tiesiogine arba atgaline kryptimi) Sul tintas atk rimas tiesiogine tvarka Atk rimo metu nuspauskite mygtuk SLOW (sul tintas atk rimas). Nor dami atnaujinti normal atk rimo režim, nuspauskite mygtuk /ll (ATK RIMAS / PAUZ ). Sul tintas atk rimas atgaline tvarka Sul tinto atk rimo tiesiogine kryptimi metu nuspauskite mygtuk (ATSUKIMAS ATGAL) Nor dami atnaujinti sul tinto atk rimo tiesiogine kryptimi režim, nuspauskite mygtuk (PERSUKIMAS PIRMYN). Nor dami atnaujinti normal atk rimo režim, nuspauskite mygtuk /ll (ATK RIMAS / PAUZ ). 68

69 Papildomos galimyb s filmuojant Perži ra kadras po kadro Pauz s režime nuspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuk F.ADV (atk rimas kadras po kadro). Funkcija atk rimas kadras po kadro veikia tik pauz s režimu. Nor dami atnaujinti normal atk rimo režim, nuspauskite mygtuk /ll (ATK RIMAS / PAUZ ). Jeigu norite perži r ti vaizd kadras po kadro atgaline kryptimi, sustabdykite kaset s atk rim, nuspausdami mygtuk PAUZ, tada pakeiskite juostel s sukimo krypt atbuline, dar kart nuspausdami mygtuk PAUZ. Po to nuspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuk F.ADV (atk rimas kadras po kadro). Atk rimas dvigubu grei iu (tiesiogine arba atgaline tvarka) Atk rimas dvigubu grei iu tiesiogine kryptimi Atk rimo metu nuspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuk X2 (atk rimas dvigubu grei iu). Nor dami atnaujinti normal atk rimo režim, nuspauskite mygtuk /ll (ATK RIMAS / PAUZ ). START/ STOP SELF TIMER DISPLAY STILL COUTER RESET ZERO RETURN WIDE TELE STILL Atk rimas dvigubu grei iu tiesiogine kryptimi Atk rimo dvigubu grei iu tiesiogine kryptimi metu nuspauskite mygtuk /ll (ATSUKIMAS ATGAL). Nor dami atnaujinti normal atk rimo režim, nuspauskite mygtuk /ll (ATK RIMAS / PAUZ ). X2 SLOW F.ADV F.ADV Pastabos Atk rimo kai kuriais režimais metu ekrane pasirodo mozaikinis triukšmas. - Mozaikinis triukšmas gali atsirasti atkuriant LP režime rašytas kasetes, naudojant vairias atk rimo funkcijas. J s galite gird ti garsinim tik atkuriant normaliu režimu. 69

70 Papildomos galimyb s filmuojant ZERO MEMORY (JUOSTEL S SKAITLIUKO NULIN ATMINTIS) ATMINTIES FUNKCIJA veikia režimais CAM (kamera) ir VCR (videomagnetofonas). J s galite pažym ti juostel s viet, nuo kurios nor tum te atnaujinti atk rim v liau. 1. Nuspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuk ZERO MEMORY (NULIN ATMINTIS) epizodo, prie kurio nor tum te gr žti v liau, rašymo arba atk rimo metu. Laiko parodymai kei iasi juostel s skaitliuko parodymus, kuries nustatomas ties nuliu, o ekrane pasirodo pranešimas M 0:00:00 (skaitliuko nulin s atminties indikatorius). Jeigu norite išjungti nulin s skaitliuko atminties funkcij, nuspauskite mygtuk ZERO MEMORY dar kart. 2. Gr žimas prie nulio. Pabaigus atk rim, junkite juostel s persukim pirmyn arba atgal. - Kai juostel s skaitliukas atsiranda ties nuliu, juostel automatiškai sustoja. Pabaig filmavim, nustatykite kamer režimu VCR (videomagnetofonas) ir nuspauskite mygtuk (ATSUKIMAS ATGAL). - Kai juostel s skaitliukas atsiranda ties nuliu, juostel automatiškai sustoja. 3. Juostel s skaitliukas su simboliu M (skaitliuko nulin s atminties indikatorius) dingsta iš ekrano, ekrane pasirodo laiko parodymai. Pastabos Funkcija ZERO MEMORY gali automatiškai išsijungti šiais atvejais: - Epizodo pabaigoje, pažym to funkcija ZERO MEMORY. - Iš mus videokaset. - Atjungus akumuliatoriaus baterij arba išjungus iš srov s maitinimo tinklo. Funkcija ZERO MEMORY gali neveikti tinkamai, jeigu juostel je yra tarpas tarp raš. Funkcija ZERO MEMORY neveikia DV standarto duomen perdavimo režimu. 70

71 Duomen perdavimas, naudojant IEEE 1394 jungt DV standarto duomen perdavimas, naudojant jungt IEEE 1394 (i.link) Sujungimas su DV renginiu Sujungimas su kitu DV standarto renginiu. Prisijungti prie DV standarto rengini gana paprasta. Jeigu gaminys turi DV jungt, J s galite perduoti duomenis, prisijung prie DV jungties, naudodami tinkam kabel.!!! B kite atsarg s, kadangi yra dviej tip DV jungtys (4 kontakt ir 6 kontakt ). Ši videokamera turi 4 kontakt jungt. Sujungus skaitmeninio signalo jungtis, video ir audio signalai perduodami skaitmenine forma, kas užtikrina aukšt vaizdo kokyb. Prijungimas prie AK Jeigu J s norite perkelti duomenis kompiuter, J s turite papildomai prie kompiuterio prijungti išpl timo plokšt IEEE 1394 (perkama atskirai). Apdorojant video signal rašymui kiet disk, kadr kaitos greitis priklauso nuo kompiuterio galingumo. Pastabos Perduodant duomenis iš šios videokameros kit DV rengin, kai kurios funkcijos gali neveikti. VP-D340i/D380i modeli kameros gali priimti skaitmeninius duomenis iš kit DV rengini. VP-D340i/D380i modeli kameros gali rašyti vaizd, perduodam per DV jungt. 71

72 Duomen perdavimas, naudojant IEEE 1394 jungt Sistemos reikalavimai Procesorius: suderinamas su arba galingesnis nei Intel Pentium III 450 MHz Operacin sistema: Windows 98SE, ME, XP, Mac OS Pagrindin atmintis: RAM daugiau nei 64 Mbit Išpl timo plokšt IEEE 1394 vartotojo terpei arba montuota plokšt IEEE 1394 rašas, naudojant jungiam j kabel DV standarto signalui (tik modeliuose VP-D340i/D380i) 1. Nustatykite maitinimo jungikl pad t VCR (videomagnetofonas). 2. Prijunkite DV kabel (perkamas atskirai) prie DV videokameros VESTIES / IŠVESTIES jungties ir kito DV renginio VESTIES / IŠVESTIES jungties. sitikinkite tuo, kad monitoriuje pasirod pranešimas DV IN (DV vestis). 3. Nuspausdami mygtuk PRAD TI / BAIGTI, junkite režim REC PAUSE ( rašymo pauz ). Ekrane pasirodo pranešimas PAUSE (PAUZ ). 4. junkite atk rim prijungtu DV renginiu, vienu metu steb dami vaizd kameros monitoriuje. 5. raš prad kite, nuspausdami mygtuk PRAD TI / BAIGTI. Jeigu norite pristabdyti rašym trumpam laikui, nuspauskite mygtuk PRAD TI / BAIGTI dar kart. 6. rašui baigti nuspauskite mygtuk (STOP). Pastaba Naudojant ši videokamer rašymui, vaizdas monitoriuje gali atrodyti nelygus, ta iau tai neturi takos rašomam vaizdui. 72

73 USB vartotojo terp Skaitmeninio vaizdo perdavimas, naudojant USB vartotojo terp Naudodami USB vartotojo terp, J s lengvai galite perkelti AK nejudant vaizd iš kameros, kaset s, montuotos atminties, nenaudodami papildom išpl timo plokš i. Per USB vartotojo terp galite perkelti vaizd AK. Nor dami perkelti vaizd AK, J s turite instaliuoti programin rang (tvarkykles, redagavimo programas), einan i videokameros komplekt. Sistemos reikalavimai Procesorius: suderinamas su arba galingesnis nei Intel Pentium II 400 MHz Operacin sistema: Windows 98 / 98SE / ME / 2000 / XP Pagrindin atmintis RAM: 64 Mbit arba daugiau Diskasukis CD-ROM: 4x diskasukis CD-ROM VIDEO: video plokšt, palaikanti spalv, arba geresn USB jungtis Kietasis diskas: 4GB (rekomenduojami 8 GB) Pastabos Intel Pentium II yra kompanijos Intel Corporation prekinis ženklas. Windows yra registruotas kompanijos Microsoft Corporation prekinis ženklas. Vis kit ia minim marki arba produkt pavadinimai yra atitinkam kompanij arba organizacij prekiniai ženklai. 73

74 USB vartotojo terp Programos DVC Media 2.0 (VP-D340/D340i) diegimas Nejunkite videokameros prie kompiuterio, kol ne diegsite programin s rangos. Jeigu kita kamera arba skeneris prijungti prie kompiuterio, atjunkite juos. Programin s rangos diegimo instrukcija numatyta naudojimui su sistema Windows 98SE OS. Kaip diegti program 1. Diegimo procesas automatiškai pradedamas, d jus kompaktin disk diskasuk. Pastabos Jeigu diegimo procesas neprasideda, paleiskite CD rašyt byl Install.exe. 2. Spragtel kite pel s klavišu ties diegimui prad ti. 3. Sekite diegimo instrukcijas. 74

75 USB vartotojo terp 4. Atsidariusiame lange pasirodys programos diegimo katalogas. Pagal nutyl jim programa diegiama šiame aplanke: C:\Programfiles\Samsung\DVC Media 2.0 Spragtel kite pel s klavišu ties, jei norite pakeisti aplank Prijunkite videokamer prie kompiuterio. 6. Kompiuteris atpaž sta nauj j rengin ir diegia tvarkykl automatiškai. 7. Jeigu tvarkykl diegta, procesas baigtas. 8. junkite DVC Media 2.0 Player, du kartus spragtel dami ties piktograma Windows darbalaukyje. 6. Pastaba PDF formato byla su DVC Media 2.0 vartotojo vadovu rašyta kompaktiniame diske, einan iame kameros komplekt. Byl su vartotojo vadovu galima atidaryti programoje Acrobat Reader, kuri taip pat rašyta tame pa iame diske (Acrobat Reader laisvai platinamas kompanijos Adobe Systems Inc. produktas). 75

76 USB vartotojo terp Programos DVC Media 4.0 (VP-D380/D380i) diegimas Nejunkite videokameros prie kompiuterio, kol ne diegsite programin s rangos. Jeigu kita kamera arba skeneris prijungti prie kompiuterio, atjunkite juos. Programin s rangos diegimo instrukcija numatyta naudojimui su sistema Windows 98SE OS. Kaip diegti program 1. d kite kompaktin disk su programine ranga diskasuk CD-ROM. - Ekrane pasirodys diegimo tipo pasirinkimo langas. 2. Jeigu diegimo tipo pasirinkimo langas monitoriuje nepasirodo automatiškai, spragtel kite pel s klavišu ties punktu Run (paleisti) Start (prad ti) meniu ir paleiskite program SETUP.EXE. - Jeigu diskasukis CD-ROM vadinamas raide D:, veskite komand D:\setup.exe ir nuspauskite mygtuk ENTER (vykdyti) Nor dami diegti pasirinkt programin rang, nuspauskite atitinkam mygtuk. DVC tvarkykl. USB vartotojo terp s programin ranga Redagavimo programa DVC juostos tvarkykl s diegimas 4. Pasirodžius startiniam langui, spragtel kite pele ties mygtuku DVC Driver diegimui prat sti. 76

77 USB vartotojo terp DVC juostos tvarkykl s programin s rangos diegimas (programa DVC Media 4.0 ) 4. Pakartokite 1-3 žingsnius Pasirodžius startiniam langui, spragtel kite pel s klavišu ties mygtuku DVC Media 4.0 diegimui t sti. 6. Pasirinkite kalb ir spragtel kite ties mygtuku OK. 7. Atsidarius katalogo langui, spragtel kite ties mygtuku NEXT (TOLIAU). 8. Pasirinkite aplank programos diegimui. Nor dami program diegti si lomoje byloje, spragtel kite ties mygtuku NEXT (TOLIAU). Nor dami program diegti kitame aplanke, spragtel kite ties mygtuku BROWSE (NARŠYTI) ir pasirinkite norim aplank Spragtel kite ties mygtuku NEXT (TOLIAU). 10. Bylos kopijuojamos pasirinkt aplank. 11. Pasirodžius dialogo langui, spragtel kite ties mygtuku FINISH (BAIGTA). Pastaba PDF formato byla su DVC Media 4.0 vartotojo vadovu rašyta kompaktiniame diske, einan iame kameros komplekt. Byl su vartotojo vadovu galima atidaryti programoje Acrobat Reader, kuri taip pat rašyta tame pa iame diske (Acrobat Reader laisvai platinamas kompanijos Adobe Systems Inc. produktas)

MAX-ZS730.ZS750.LT.pdf

MAX-ZS730.ZS750.LT.pdf KOMPAKTIN MINI SISTEMA SU AUTOMATINIU 3 DISK GROTUVU MP3-CD/CD-R/RW DISK ATK RIMAS MAX-ZS730 MAX-ZS750 Vartotojo instrukcija Persp jimai d l saugumo laikymosi 2 I KLAS S LAZERINIS GAMINYS PERSP JIMAS EGZISTUOJA

Detaliau

HT-DB1350.DB1650.LT.pdf

HT-DB1350.DB1650.LT.pdf ASC LSM V-H/P TV OPEN/CLOSE TV/VIDEO DIMMER DVD RECEIVER DVD TUNER AUX BAND ASC SUPER5.1 TUNING/CH PL II MODE RDS DISPLAY PTY SLEEP LOGO MENU EZ VIEW NTSC/PAL SLOW MO/ST ENTER PTY SEARCH LSM MUSIC V-H/P

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

LT _0704 UG Beo5.indd

LT _0704 UG Beo5.indd Beo5 Vadovas Jūsų asmeninis nuotolinio valdymo pultelis Nuotolinio valdymo pultelis Beo5 pritaikytas paprastai pasiekti jūsų namuose esančius Bang & Olufsen gaminius. Įsigijus Beo5 jūsų Bang & Olufsen

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traumų rizika. Dėmesio: situacijos, kuriose galimi garso

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Pakuotės turinys Prieš naudodami įsitikinkite, kad pakuotėje yra toliau nurodyti daiktai. Jei kurio nors daikto trūksta, kreipkitės į fotoaparato pardavėją.

Detaliau

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė Hewlett- Packard

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5501 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 32PFS5501 40PFS5501 49PFS5501 Turinys 1 Kas naujo 4 1.1 Šaltinio meniu viskas viename 1.2 Populiariausi pasirinkimai

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

Model_FM.fm

Model_FM.fm SAVININKO VADOVAS Visuomet laikykite automobilyje. Čia rasite svarbią saugos, eksploatacijos ir priežiūros informaciją. Iliustracijose parodytas vienas iš SX4 serijos automobili. Perskaitykite sp jim "Saugos

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

MBP85CONNECT_EU_EN.book

MBP85CONNECT_EU_EN.book Vartotojo instrukcija Wi-Fi mobiliosios auklės kamera Modelis: MBP85CONNECT Apžvalga: 1 2 8 3 4 5 6 7 9 10 11 1. Šviesos daviklis (naktinio matymo sensorius) 2. Kameros lęšis 3. Infraraudonųjų spindulių

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

CANON M3 BODY Vaizdo jutiklis Tipas 22,3 x 14,9mm CMOS Efektyviųjų pikselių skaičius Apie 24,2 megapikselio Bendras taškų (pikselių) skaičius Apie 24,

CANON M3 BODY Vaizdo jutiklis Tipas 22,3 x 14,9mm CMOS Efektyviųjų pikselių skaičius Apie 24,2 megapikselio Bendras taškų (pikselių) skaičius Apie 24, CANON M3 BODY Vaizdo jutiklis 22,3 x 14,9mm CMOS Efektyviųjų pikselių skaičius Apie 24,2 megapikselio Bendras taškų (pikselių) skaičius Apie 24,7 megapikselio Vaizdo santykis 3:2 Žemų dažnių filtras Įtaisytas

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7304 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 43PUS7304 50PUS7304 55PUS7304 58PUS7304 65PUS7304 70PUS7304 Turinys 1 Kas naujo 1.1 Pradžios ekranas ir

Detaliau

E-620 Pasaulyje mažiausias ir lengviausias D- SLR* su įmontuotu vaizdo stabilizatoriumi ir nešiojama kūrybine studija. Didelio greičio 12,3 milijonų v

E-620 Pasaulyje mažiausias ir lengviausias D- SLR* su įmontuotu vaizdo stabilizatoriumi ir nešiojama kūrybine studija. Didelio greičio 12,3 milijonų v E-620 Pasaulyje mažiausias ir lengviausias D- SLR* su įmontuotu vaizdo stabilizatoriumi ir nešiojama kūrybine studija. Didelio greičio 12,3 milijonų vaizdo taškų Live MOS jutiklis 7 taškų AF sistema Puikiai

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

VP-D85_D87 (LT).pm6

VP-D85_D87 (LT).pm6 Skaitmeninë videokamera VP-D85/D87D/D87 VP-D85i/D87Di/D87i AF CCD LCD Automatinis fokusavimas Susietøjø krûviø matrica Skystøjø kristalø ekranas Naudojimo instrukcija Prieð pradëdami naudotis videokamera,

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7120 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 65PUK7120 Turinys 1 Televizoriaus apžvalga 1.1 Ultra HD televizorius 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Programų

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA

SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA UPORABO ²ÍÑÒĞÓÊÖ²ß Ç ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ² NAUDOJIMO VADOVAS

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

PS-HX500

PS-HX500 4-585-834-11 (2) (LT) Erdvinio garso patefono sistema Naudojimo instrukcija Darbo pradžia Vinilinės plokštelės įrašo klausymasis Įrašo iš vinilinės plokštelės įrašymas Priežiūra Papildoma informacija PS-HX500

Detaliau

Canon EOS M100 Vaizdo jutiklis Tipas 22,3 x 14,9mm CMOS Efektyviųjų pikselių skaičius Apie 24,2 megapikselio Bendras taškų (pikselių) skaičius Apie 25

Canon EOS M100 Vaizdo jutiklis Tipas 22,3 x 14,9mm CMOS Efektyviųjų pikselių skaičius Apie 24,2 megapikselio Bendras taškų (pikselių) skaičius Apie 25 Canon EOS M100 Vaizdo jutiklis 22,3 x 14,9mm CMOS Efektyviųjų pikselių skaičius Apie 24,2 megapikselio Bendras taškų (pikselių) skaičius Apie 25,8 megapikselio Vaizdo santykis 3:2 Žemų dažnių filtras Įtaisytas

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

KS360_BAL(Open)_Cover_ indd

KS360_BAL(Open)_Cover_ indd KS360 Naudotojo vadovas www.lgmobile.com P/N : MMBB0313801 (1.0) H ELECTRONICS INC. KS360 L i e t u v i ų Latviešu E e s t i Bluetooth QD ID B014200 Šios knygelės turinys gali skirtis nuo jūsų telefono

Detaliau

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj 4015588761201, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įjungimo/išjungimo mygtukas ON/OFF (I/0) 4. Baterijų

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus kriterijus. Automatininio skolinimo paslauga yra efektyvi

Detaliau

04.BA.05_16LT.fm

04.BA.05_16LT.fm NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Concerto/Basic 04.BA.05_16LT 02/2019 Siekiant išvengti sužalojim, visuomet prieš naudodam gamin perskaitykite ši Naudojimo instrukcij ir pridedamus dokumentus. B tina perskaityti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Montažų kūrimas iš skaitmeninių nuotraukų naudojant Windows Photo Story 3 programą Photo Story 3 Priedas Windows XP, Windows 8, Windows 10 Skirtas kurti dinamiškus fotoreportažus iš turimų skaitmeninių

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

Microsoft Word _FTN West

Microsoft Word _FTN West LT Infraraudonųjų spindulių klinikinis termometras FTN Vartotojo instrukcija Prašome atidžiai perskaityti! LT Vartotojo instrukcija 1 Saugos informacija... 2 Naudinga informacija... 3 Naudojimas... 4 Kita...

Detaliau

21z40lt.indd

21z40lt.indd SPALVOTAS TELEVIZORIUS Naudojimo instrukcijos Prieš naudodami, nuodugniai perskaitykite šią instrukciją, ir išsaugokite ją ateičiai. Prijungimų skydelis (priklausomai nuo modelio) Tikroji Jūsų televizoriaus

Detaliau

BE_RG_est_lat_lit_front.pdf :40:47 HP Photosmart 380 series bendrosios instrukcijos Lietuvos C M Y CM MY CY CMY K

BE_RG_est_lat_lit_front.pdf :40:47 HP Photosmart 380 series bendrosios instrukcijos Lietuvos C M Y CM MY CY CMY K BE_RG_est_lat_lit_front.pdf 21.3.2005 14:40:47 HP Photosmart 380 series bendrosios instrukcijos Lietuvos C M Y CM MY CY CMY K Autorių teisės ir prekių ženklai Hewlett-Packard Development Company, L.P.,

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

T110457c12.cdr

T110457c12.cdr GR-20J GR-26J CE su techninës prieþiûros informacija Originaliø instrukcijø vertimas First Edition Second Printing Part No. T110457LT Svarbu Prieš naudodami įrenginį įdėmiai perskaitykite šias saugos taisykles

Detaliau

M5350_lt

M5350_lt Turinys Fotoaparato pradžiamokslis 2 Akumuliatoriaus įdėjimas ir įkrovimas 2 Atskirai įsigyjamos SD arba SDHC kortelės naudojimas 5 Fotoaparato įjungimas 6 Kalbos, datos / laiko nustatymas 7 Fotografavimas

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5803 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 32PFS5803 43PFS5803 50PFS5803 Turinys 1 Gaukite techninę pagalbą 13.1 Smart TV nustatymai 45 13.2 Smart

Detaliau

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas Dėl programinės įrangos naujinių naudojimasis programinės įrangos sąsaja (įskaitant programinės įrangos funkcijas, naudotojo sąsają ir sąveika, bet tuo neapsiribojant) gali

Detaliau

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instrukcija Paslauga sukurta vykdant Europos socialinio fondo

Detaliau

Microsoft Word - AUTOSERVISO MODULIS

Microsoft Word - AUTOSERVISO MODULIS AUTOSERVISO MODULIS APRAŠYMAS 1. Darbo pradžia. Autoserviso modul aktyvuokite per programos meniu Parametrai > Darbo vietos nustatymai. Skyrelyje Kiti pažymkite Autoservisas ir paspauskite mygtuk Gerai.

Detaliau

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių šalinimas 04 Wskazówki dotyczące utylizacji sprzętu

Detaliau

Parengimas darbui LIETUVIŲ K. Prieš naudodamiesi fotoaparatu būtinai perskaitykite šią instrukciją. Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje, CEL-SM

Parengimas darbui LIETUVIŲ K. Prieš naudodamiesi fotoaparatu būtinai perskaitykite šią instrukciją. Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje, CEL-SM Parengimas darbui LIETUVIŲ K. Prieš naudodamiesi fotoaparatu būtinai perskaitykite šią instrukciją. Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje, CEL-SM9SA2W0 kad prireikus ateityje galėtumėte ją paskaityti.

Detaliau

5 DURŲ Pasiūlymas galioja iki TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamo

5 DURŲ Pasiūlymas galioja iki TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamo 5 DURŲ 2019-06-31 TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamos Toyota Eurocare pagalbos kelyje paslaugos visoje Europoje Prioritetinis

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

HP Photosmart 330 series bendrosios instrukcijos Lietuvos

HP Photosmart 330 series bendrosios instrukcijos Lietuvos HP Photosmart 330 series bendrosios instrukcijos Lietuvos Autorių teisės ir prekių ženklai Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2005. Čia pateikiama informacija gali būti keičiama be perspėjimo.

Detaliau

Detali skaitmeninės Teo televizijos diegimo ir valdymo instrukcija TV priedėlis TV Star 7200 CX HD

Detali skaitmeninės Teo televizijos diegimo ir valdymo instrukcija TV priedėlis TV Star 7200 CX HD Detali skaitmeninės Teo televizijos diegimo ir valdymo instrukcija TV priedėlis TV Star 7200 CX HD Turinys Contents Turinys...2 1. Saugos nurodymai ir įspėjimai...3 2. Įrangos komplekto turinys... 4 3.

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/welcome 02 02 LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS PRIEŠ PRADĖDAMI

Detaliau

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai 2 Kaip įsidiegti Diegimo žingsniai: 1. Atsisiųsti ir įsidiegti

Detaliau

Naudotojo vadovas Ši versija skirta tik privačiam naudojimui ir neturėtų būti platinama.

Naudotojo vadovas Ši versija skirta tik privačiam naudojimui ir neturėtų būti platinama. Naudotojo vadovas TURINYS 1. Bendroji informacija... 4 1.1. Pagrindinės funkcijos... 4 Telefono įjungimas ir išjungimas... 4 SIM kortelės... 4 Įkrovimas... 4 1.2. Telekomunikacijos... 5 1. Telefonas...

Detaliau

untitled

untitled Žavingas povandeninės fotografijos pasaulis Žavingas povandeninės fotografijos pasaulis Olympus fotografavimo po vandeniu biblioteka, 1 tomas Pastaba: nors buvo įdėtos visos pastangos siekiant pateikti

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Apie šį vartotojo vadovą Turiningai praleiskite laiką su vartotojo vadovu. Už tai gausite atpildą puikias nuotraukas, kurias galėsite spausdinti, siųs

Apie šį vartotojo vadovą Turiningai praleiskite laiką su vartotojo vadovu. Už tai gausite atpildą puikias nuotraukas, kurias galėsite spausdinti, siųs Apie šį vartotojo vadovą Turiningai praleiskite laiką su vartotojo vadovu. Už tai gausite atpildą puikias nuotraukas, kurias galėsite spausdinti, siųsti el. paštu ir dalytis mėgiamose socialinėse tinklavietėse.

Detaliau

Maisy_LT.book

Maisy_LT.book Įvadas Sveikiname jus, įsigijusius HP pelę. Ši pelė tai naujausias įtaisas iš HP gaminamo plataus išorinių kompiuterio įtaisų asortimento. Ji sukurta taip, kad suteiktų kuo daugiau patogumo ir užtikrintų

Detaliau

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.:

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.: GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt TURINYS Saugos reikalavimai... 2 Atsakomybės ribojimas... 2 Savybės...

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1160 DĖL RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO

Detaliau

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8 VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas 124110246, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt, atsisk. s sk.

Detaliau

SKAITMENINIS FOTOAPARATAS Išsamus naudojimo vadovas Naudokite fotoaparatą tik atidžiai perskaitę šį vadovą. Kad galėtumėte tinkamai naudoti fotoaparat

SKAITMENINIS FOTOAPARATAS Išsamus naudojimo vadovas Naudokite fotoaparatą tik atidžiai perskaitę šį vadovą. Kad galėtumėte tinkamai naudoti fotoaparat SKAITMENINIS FOTOAPARATAS Išsamus naudojimo vadovas Naudokite fotoaparatą tik atidžiai perskaitę šį vadovą. Kad galėtumėte tinkamai naudoti fotoaparatą, perskaitykite temą Jūsų saugumui (p. xiii). Perskaitę

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

Dacia Logan

Dacia Logan Visiškas saugumas bet kokiomis sąlygomis Užpakaliniai atstumo jutikliai* pypsėjimu įspėja vairuotoją apie artėjančias kliūtis. Norint dar didesnio saugumo ir patogumo galima naudoti kartu su atbulinės

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait j.vitkauskaite@amea.lt 2011.02.17, Kaunas +370 698 13330 Apie mus UAB AMEA Business Solutions

Detaliau

TM180-IN indd

TM180-IN indd MODELIS: TM180, TM181 AC: 100 240 V kint. srovės, 50 60 Hz DC: 60W 5 A @ 12 V Termiškai sureguliuotas LT: NAUDOJIMO INSTRUKCIJA SVARBU: prieš įkraudami, perskaitykite visą instrukciją 1 x 12 V STD / AGM-MF

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina OPEN LDG-OPEN100GED Minivenas 5-sėdynė TCe 100 mech

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina OPEN LDG-OPEN100GED Minivenas 5-sėdynė TCe 100 mech ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina 2019.08.05 KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina OPEN LDG-OPEN100GED Minivenas 5-sėdynė TCe 100 11 498 OPEN LDG-OPEN100G7ED Minivenas 7-sėdynė TCe 100 12 006 LAUREATE

Detaliau

Opel Corsa Kainos

Opel Corsa Kainos Kainos 1.01.2019 Corsa 5 durų Pavarų dėžė kw AG CO 2 išeiga (g/km) WLTP Kaina EUR su PVM (21%) 5 d. B ENJOY 1.4 0SC68GF11 M5 55 75 150 11,898 1.4 Start/Stop 0SC68GC11 M5 66 90 150 12,302 1.4 0SC68GSF1

Detaliau

LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija

LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija Autorių teisių informacija Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius

Detaliau

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT 1 Simbolių paaiškinimai evohome valdiklis Bevielis Open Therm tiltelis (R 8810) evohome valdiklio sieninis laikiklis (ATF 300) Maišymo vožtuvo valdiklis (HM 80) evohome valdiklio stalinis stovas (ATF 100

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

Acer Incorporated

Acer Incorporated WĘC Public Relations Jan Trzupek Tel. +48 730 954 282 Mail: jtrzupek@wec24.pl Naujienų pristatymas Acer išleidžia du viename nešiojamąjį kompiuterį Switch Alpha 12 su Liquid- Cooled technologija Informacijos

Detaliau

Microsoft Word - SDH2.doc

Microsoft Word - SDH2.doc PATVIRTINTA AB Lietuvos geleţinkeliai Geleţinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2009-11-30 įsakymu Nr. Į (DI-161) SDH SĄSAJOS TECHNINIS APRAŠAS TURINYS I. BENDROJI DALIS... 4 II. TAIKYMO SRITIS...

Detaliau

Hands-on exercise

Hands-on exercise Patvirtinamasis dokumentas 1 (4) 2017 m. gegužės 25 d. Praktinė užduotis Su sprendiniais 1 Turinys 1. Įvadas... 2 2. Instrukcijos... 2 2.1. Sutartiniai ženklai... 2 2.2. Užduoties etapai... 2 3. Užduoties

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodmenį. Jeigu įrengtas tik membraninis dujų skaitiklis,

Detaliau

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė SCe 100 S&S mechaninė

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė SCe 100 S&S mechaninė ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė mechaninė 9 338 OPEN LDG-OPEN100GEC Minivenas 5-sėdynė mechaninė 10 539 OPEN LDG-OPEN100G7EC

Detaliau