LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO BIULETENIS. Nr metų liepa gruodis

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO BIULETENIS. Nr metų liepa gruodis"

Transkriptas

1 LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO BIULETENIS Nr metų liepa gruodis ADMINISTRACINĖ JURISPRUDENCIJA Administracinių teismų praktika Administracinė doktrina Vilnius, 2019

2 Redakcinė kolegija Gintaras Kryževičius (redaktorių kolegijos pirmininkas) Dr. Audrius Bakaveckas Dr. Rytis Krasauskas Dr. Dainius Raižys Dr. Audronė Gedmintaitė Dalia Višinskienė Dr. Skirgailė Žalimienė Redakcijos adresas Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Žygimantų g. 2, LT Vilnius Tel. (8 5) El. paštas ISSN Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

3 Turinys I. Administracinių teismų praktika 1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1K- 192 patvirtintų Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų punktų teisėtumo Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3-696 priedo (LITGRID AB valdybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr (protokolo Nr. 69) patvirtintos Elektros energijos perdavimo paslaugų kainos ir jų taikymo tvarkos) 1 punkto teisėtumo Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-574 patvirtintų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų 4.1 punkto teisėtumo Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-330 Dėl Uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos nuostatų patvirtinimo 2 punkto teisėtumo Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 patvirtintos Turto ir verslo vertinimo metodikos 58.1, 58.2, 60, 76 78, 81, 82 punktų teisėtumo Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197 patvirtintų Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programos ir 13.3 punktų teisėtumo 2. Bylos dėl prašymų pateikti išvadą Dėl išvados pateikimo, ar savivaldybės tarybos narys nesulaužė priesaikos frakcijai nedelegavus savo atstovų į Kontrolės komitetą Dėl savivaldybės tarybos nario teisės kreiptis į Vyriausybę dėl laikino tiesioginio valdymo įvedimo savivaldybėje suderinamumo su savivaldybės tarybos nario priesaika Dėl teikimui pradėti savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario mero įgaliojimų netekimo procedūrą keliamų reikalavimų 3. Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje 3.1. Bylos dėl mokesčių teisinių santykių Dėl datos, nuo kurios turi būti skaičiuojamos palūkanos už ne laiku grąžintą (įskaitytą) pridėtinės vertės mokesčio permoką (skirtumą) Dėl pareigos tikslinti pridėtinės vertės mokesčio atskaitą atsiradimo momento, kai pirminė atskaita iš viso nebuvo galima 3.2. Bylos dėl valstybės tarybos teisinių santykių Dėl garantijų atleidžiamam valstybės tarnautojui, auginančiam vaiką (vaikus) iki trejų metų Dėl ministro materialinės atsakomybės 3

4 3.3.Bylos dėl aplinkos apsaugos teisinių santykių Dėl žvejybos galimybių paskirstymo metodo, grindžiamo istorine dalimi ir galinčio lemti skirtingą ūkio subjektų vertinimą 3.4. Bylos dėl nuosavybės teisių atkūrimo Dėl daikto perleidimo atlygintinumo ir įgijėjo sąžiningumo reikšmės sprendžiant dėl vindikacijos taikymo neteisėtai atkūrus nuosavybės teises Dėl administracinių aktų, kuriais, atkūrus nuosavybės teises, perleistas valstybinės reikšmės miškas, ginčijimo, praėjus 10 metų terminui nuo nuosavybės teisių atkūrimo 3.5. Bylos dėl finansų rinkų priežiūros Dėl juridinio asmens atsakomybės už darbuotojų veiksmus finansinių priemonių rinkai reikšmingą viešai neatskleistą informaciją perdavus kitam asmeniui 3.6. Bylos, susijusios su nacionalinių, Europos Sąjungos ir užsienio institucijų finansinė parama Dėl atsiskaitymo tvarkos pakeitimo kaip esminio sąlygų keitimo viešuosiuose pirkimuose 3.7. Bylos dėl bausmių vykdymo ir kalinimo sąlygų Dėl skatinimo priemonės paskirtos nuobaudos panaikinimo taikymo 3.8. Kitos bylos, kylančios iš ginčų viešojo administravimo srityje Dėl Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio padalinio vadovo sutikimo atleisti darbuotoją, įgyvendinantį darbuotojų atstovavimo veiklą, apskundimo II. Administracinė doktrina 317 Ieva Jasinauskaitė, prof. dr. (HP) Virgilijus Valančius Europos Sąjungos Bendrasis Teismas: raidos fragmentai ir aktualijos III. Informacinė dalis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, aiškinant ir taikant norminių administracinių aktų teisėtumo tyrimą reglamentuojančias teisenos taisykles, apibendrinimas Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalga 2.1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose Dėl ginčo priskyrimo tarnybiniam Dėl žalos, kildinamos iš netinkamo apmokėjimo už darbą laisvės atėmimo vietoje, atlyginimo Dėl vietinės rinkliavos permokos grąžinimo 4

5 2.2. Bylos, nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose Dėl sprendimo įvaikinimo procese apskundimo Dėl viešo konkurso į viešosios įstaigos vadovus rezultatų apskundimo Dėl lygiaverčių reikalavimų teismingumo Dėl žalos, kildinamos iš valstybinės mokesčių inspekcijos veiksmų nuosprendžio vykdymo procese 3. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga m. lapkričio 21 d. prejudicinis sprendimas byloje Lucreţiu Hadrian Vădan prieš Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor (C 664/16) m. rugsėjo 13 d. prejudicinis sprendimas byloje Shajin Ahmed prieš Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (C369/17) m. spalio 4 d. prejudicinis sprendimas byloje Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova ir Rauf Emin Ogla Ahmedbekov prieš Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (C652/16) m. spalio 4 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas byloje Tribunalul Botoşani, Ministerul Justiţiei prieš Maria Dicu (C12/17) 4. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų apžvalga Europos Žmogaus Teisių Teismo 2018 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas byloje Vizgirda prieš Slovėniją (pareiškimo Nr /08) Europos Žmogaus Teisių Teismo 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimas byloje Resin prieš Rusiją (pareiškimo Nr. 9348/14) Europos Žmogaus Teisių Teismo didžiosios kolegijos 2018 m. liepos 17 d. sprendimas byloje Mariya Alekhina ir kiti prieš Rusiją (pareiškimo Nr /12) Europos Žmogaus Teisių Teismo 2018 m. gruodžio 4 d. sprendimas byloje Magyar Jeti Zrt prieš Vengriją (pareiškimo Nr /16) Europos Žmogaus Teisių Teismo 2018 m. liepos 10 d. sprendimas byloje Aiello ir kiti ir Arboit ir kiti prieš Italiją (pareiškimų Nr /18, Nr /18) 5. Europos Sąjungos valstybės tarybų ir administracinių teismų sprendimų apžvalga m. spalio 10 d. Jungtinės Karalystės Aukščiausiojo teismo sprendimas byloje Nr. [2018]UKSC m. gruodžio 17 d. Suomijos Aukščiausiojo administracinio teismo sprendimas byloje Nr. 193/1/ m. gruodžio 17 d. Švedijos Aukščiausiojo administracinio teismo sprendimas Nr m. gruodžio 20 d. Lenkijos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas Nr. II OZ 1239/ m. rugpjūčio 21 d. Vokietijos federalinio administracinio teismo sprendimas Nr. 1 A Santrumpos 5

6 I. Administracinių teismų praktika 6

7 1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo 1.1. Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1K-192 patvirtintų Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų punktų teisėtumo Byloje tikrintuose Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų 40, 41 bei 42 punktuose buvo nustatyta, kad Turto arba verslo vertintojų garbės teismo (toliau ir Garbės teismas) sprendimas buvo priimamas ir paskelbiamas, posėdyje dalyvaujantiems asmenims nesurašius jo aprašomosios ir motyvuojamosios dalių, taip pat Garbės teismo nariams, dalyvavusiems priimant sprendimą, nepasirašius viso sprendimo, o aprašomoji ir motyvuojamoji Garbės teismo sprendimo dalys surašomos ir visas sprendimas pasirašomas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po Garbės teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo posėdyje dalyvaujantiems asmenims (16 punktas). Garbės teismo jurisdikcinei veiklai drausminių nuobaudų skyrimo turto arba verslo vertintojams procedūrai taikomi teisingo bylos nagrinėjimo reikalavimai (38 punktas). Tai reiškia, kad teisės aktais reguliuojant turto arba verslo vertintojo drausmės bylos nagrinėjimo Garbės teisme procesą, inter alia Garbės teismo sprendimo turto arba verslo vertintojo drausmės byloje priėmimą, turi būti užtikrinamas tinkamas ir teisingas teisinis procesas Garbės teisme, kuris yra būtina sąlyga drausmės bylai teisingai išnagrinėti ir taip garantuoti asmens teisių bei laisvių apsaugą. Atsižvelgiant į konstitucinį teisinės valstybės principą, taip pat į Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje ir Europos Sąjungos teisėje nustatytas teisės į teisingą teismą (teisingą bylos nagrinėjimą) garantijas, teisė į tinkamą ir teisingą procesą Garbės teisme reiškia, kad turi būti užtikrinama, jog, be kita ko: Garbės teismo sprendimas būtų priimtas ir paskelbtas prieš tai visiems Garbės teismo posėdyje dalyvavusiems Garbės teismo nariams objektyviai nustačius visas drausmės bylai reikšmės turinčias faktines aplinkybes, į jas deramai ir visapusiškai įsigilinus, įvertinus visus įrodymus bei proceso Garbės teisme dalyvių argumentus, nurodžius visus įstatymus ir / arba kitus teisės aktus, kuriais Garbės teismas vadovavosi ir kuriuos taikė spręsdamas atitinkamą drausmės bylą; taip pat visiems turto arba verslo vertintojo drausmės bylą nagrinėjusiems Garbės teismo nariams vienodai supratus sprendimo motyvus ir patvirtinus, jog jie sutinka su priimtu sprendimu; Garbės teismo sprendimas būtų teisiškai argumentuotas (motyvuotas). Argumentavimas turi būti racionalus Garbės teismo sprendime turi būti tiek argumentų, kad jų pakaktų šiam sprendimui pagrįsti; Garbės teismo sprendime negali būti nutylėtų argumentų, nenurodytų aplinkybių, turinčių reikšmės teisingo sprendimo priėmimui; Garbės teismo sprendimas būtų nedviprasmiškas ir aiškus byloje dalyvaujantiems ir kitiems asmenims; kad jis būtų aiškus ir suprantamas jau tada, kai yra priimamas ir paskelbiamas, ir nebūtų toks, kuris verstų šalis, kitus proceso Garbės teisme dalyvius, taip pat kitus asmenis spėlioti, kodėl, dėl kokių tikrųjų motyvų buvo priimtas būtent toks, o ne kitoks Garbės teismo sprendimas; 7

8 I. Administracinių teismų praktika priimant Garbės teismo sprendimą, būtų išvengta atsitiktinumų ir savivalės; turto arba verslo vertintojo drausmės bylos nagrinėjimas Garbės teisme nebūtų formalus, o Garbės teismo sprendimas nebūtų vien formalus aktas (39 punktas). Teisinio aiškumo, tikrumo, teisės viešumo reikalavimų, taip pat reikalavimo užtikrinti žmogaus teises ir laisves kontekste tinkamas ir teisingas teisinis procesas Garbės teisme suponuoja ir reikalavimą, kad Garbės teismo sprendimas būtų vienas teisės taikymo aktas ir vienas dokumentas, o ne keletas teisės taikymo aktų ir keletas dokumentų, juo labiau ne keletas skirtingu laiku surašytų ir priimtų teisės taikymo aktų ir dokumentų. Garbės teismo sprendimas taip pat turi būti vientisas ir integralus teisės aktas, kuriame rezoliucinė dalis būtų grindžiama aprašomojoje ir motyvuojamojoje dalyje išdėstytomis aplinkybėmis, kurias atsižvelgęs į ištirtus ir įvertintus įrodymus nustatė Garbės teismas, bei teisiniais argumentais. Taigi priimant ir skelbiant Garbės teismo sprendimą, jame turi būti išdėstytos visos aplinkybės ir visi argumentai, kuriais jis grindžiamas. Garbės teismo nustatytos aplinkybės bei sprendimo motyvai (ar jų dalis) negali būti išdėstomi po Garbės teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo. Priėmęs ir paskelbęs sprendimą, Garbės teismas negali keisti ar kitaip koreguoti išdėstytų aplinkybių ir sprendimo teisinių argumentų. Priimant ir skelbiant Garbės teismo sprendimą, jis visuomet privalo būti pasirašytas visų turto arba verslo vertintojo drausmės bylą nagrinėjusių Garbės teismo narių (40 punktas). Viso Garbės teismo sprendimo, inter alia jo aprašomosios ir motyvuojamosios dalių, surašymas dar prieš jį priimant ir paskelbiant yra viena iš priemonių, užtikrinančių, kad visi Garbės teismo nariai, dalyvaujantys sprendžiant konkrečią turto arba verslo vertintojo drausmės bylą, vienodai supras visus teisinius argumentus, pagrindžiančius tą sprendimą. Tik surašius Garbės teismo sprendimą pagrindžiančius argumentus jo priėmimo motyvus, galima patikrinti ir įsitikinti, kad jie nėra nenuoseklūs, neprieštarauja vieni kitiems, neturi kitų trūkumų, o jeigu taip yra tuos argumentus pakoreguoti. Taip pat Garbės teismo sprendimo pasirašymas tuo metu, kai jis yra priimamas ir paskelbiamas, o ne po kurio laiko surašius sprendimo aprašomąją ir motyvuojamąją dalis, garantuoja, jog visi Garbės teismo nariai, nagrinėję turto arba verslo vertintojo garbės bylą, yra patvirtinę ir sutinka su priimamu Garbės teismo sprendimu ir jo rezoliucine dalimi, taigi užtikrina, kad turto arba verslo vertintojo drausmės byla nebūtų išnagrinėta formaliai (41 punktas). Pripažinta, kad Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų 40, 41 punktai bei 42 punkto nuostata,,garbės teismo sprendimas surašomas <...> ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Garbės teismo sprendimo priėmimo dienos ta apimtimi, kuria nustatyta, kad Garbės teismo sprendimas yra priimamas ir paskelbiamas Garbės teismo posėdyje dalyvaujantiems asmenims nesurašius jo aprašomosios ir motyvuojamosios dalių, taip pat Garbės teismo nariams, dalyvavusiems priimant sprendimą, nepasirašius viso sprendimo, o aprašomoji ir motyvuojamoji Garbės teismo sprendimo dalys surašomos ir visas sprendimas pasirašomas vėliau ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po Garbės teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo Garbės teismo posėdyje dalyvaujantiems asmenims, prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui (51 punktas). 8

9 S P R E N D I M A S LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 2018 m. liepos 20 d. Vilnius Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo Administracinė byla Nr. ei-8-662/2018 Teisminio proceso Nr Procesinio sprendimo kategorija 4.1 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės, Dalios Višinskienės ir Skirgailės Žalimienės, sekretoriaujant Laisvidai Versekienei, dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovui R. M., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1K-192 patvirtintų Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės ir teisingumo principams. n u s t a t ė: Išplėstinė teisėjų kolegija I. 1. Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas administracinę bylą pagal pareiškėjos I. K. skundą atsakovui Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, byloje dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei Krivita, dėl Turto arba verslo vertintojų garbės teismo 2017 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. GT-23(17)-S panaikinimo, kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1K-192 (toliau ir Nuostatai), punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės ir teisingumo principams. 2. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. kovo 20 d. nutartimi priimta nagrinėti Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo dalis ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės ir teisingumo principams neprieštarauja Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1K-192 patvirtintų Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų punktai bei 42 punkto nuostata,,garbės teismo sprendimas surašomas, pateikiamas Priežiūros įstaigai ir išsiunčiamas vertintojui ne vėliau kaip per 10 darbo die- 9

10 I. Administracinių teismų praktika nų nuo Garbės teismo sprendimo priėmimo dienos. 3. Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas grindžiamas šiais motyvais: 3.1. Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamoje byloje yra kilęs ginčas dėl Turto arba verslo vertintojų garbės teismo (toliau ir Garbės teismas) 2017 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. GT-23(17)-S, kuriuo pareiškėjai I. K. paskirta drausminė nuobauda papeikimas, teisėtumo ir pagrįstumo. Byloje nustatyta, kad Garbės teismo posėdžio metu Garbės teismas paskelbė sprendimo rezoliucinę dalį, tačiau atsisakė iš karto paskelbti teismo sprendimo motyvus Pagal Nuostatų punktuose įtvirtintas Garbės teismo sprendimo priėmimo taisykles, Garbės teismas, išnagrinėjęs drausmės bylą, neturi pareigos tą pačią dieną surašyti visą sprendimą, įskaitant ir jo motyvuojamąją dalį, o yra įpareigotas paskelbti tik sprendimo įžanginę bei rezoliucinę dalis, šias jau paskelbtas sprendimo dalis per nustatytą terminą papildant motyvais. Taigi Garbės teismo sprendimo rezoliucinė dalis paskelbiama tą pačią dieną, kai įvyksta Garbės teismo posėdis, tačiau dar nesurašius viso vientiso Garbės teismo baigiamojo akto. Sprendimo įžanginės ir rezoliucinės dalies paskelbimo momentu sprendimas iš esmės susideda tik iš paskelbiamos įžanginės ir rezoliucinės dalies, kadangi visas sprendimas su motyvuojamąja jo dalimi paskelbimo dieną dar nėra surašytas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarime pateiktas išaiškinimas, kad baigiamojo teismo akto surašymas dar prieš oficialiai jį priimant ir viešai paskelbiant yra viena iš teisinių garantijų, kad atitinkamoje byloje bus įvykdytas teisingumas. Vadinasi, paskelbiant sprendimo įžanginę ir rezoliucinę dalį, dar nesant surašyto visos apimties sprendimo su motyvais, iš esmės pažeidžiamas pagrindinis teisminės institucijos tikslas nagrinėjant ginčą, t. y. nėra užtikrinamas teisingas, objektyvus ir visapusiškas aplinkybių išnagrinėjimas prieš teismo sprendimo paskelbimą. Paskelbiant teismo sprendimą nesurašius jo viso, nėra užtikrinamas Konstitucijoje įtvirtintas teisingumo principas, taip pat nuostata, kad teisingumą vykdo teismai, nes, kaip yra pažymėjęs Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, konstitucinė vertybė yra ne pats sprendimo priėmimas teisme, bet būtent teismo teisingo sprendimo priėmimas (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas), kuris turi būti grindžiamas teisiniais argumentais (motyvais) (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas) Pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 28 straipsnio 5 dalį, Garbės teismas yra institucija, nagrinėjanti turto arba verslo vertintojų drausmės bylas, jai yra priskirta funkcija kviesti turto arba verslo vertintojus dalyvauti Garbės teismo posėdžiuose nagrinėjant jų drausmės bylas, taip pat priimti sprendimus dėl drausminių nuobaudų turto arba verslo vertintojui skyrimo arba drausmės bylos nutraukimo. Iš nurodytų nuostatų matyti, kad Garbės teismas tai turto arba verslo vertintojų drausmės bylas nagrinėjanti institucija, priimanti sprendimus dėl drausminių nuobaudų skyrimo. Šios institucijos sprendimais yra išnagrinėjamas ginčas dėl drausminės nuobaudos turto ar verslo vertintojui skyrimo, ir toks sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka teismui (Nuostatų 44 p.) Garbės teismo sprendimui taikytini teisminių institucijų sprendimams nu- 10

11 Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo statyti motyvavimo ir išsamumo reikalavimai, kadangi Garbės teismo sprendimu yra išsprendžiamas ginčas, kuris gali būti toliau skundžiamas aukštesnei teisminei instancijai. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau ESTT) yra nurodęs, kad tikrinant, ar institucija įgyvendina teisingumo vykdymo funkciją, reikia nustatyti, ar ji turi kompetenciją nagrinėti ginčus ir juos išspręsti priimdama teisminio pobūdžio sprendimą (pvz., ESTT 1999 m. kovo 2 d. sprendimas Nour Eddline El-Yassini prieš Secretary of State for Home Department, C-416/96, EU:C:1999:107, 2002 m. sausio 15 d. sprendimas Lutz GmbH ir kiti, Nr. C-182/00, EU:C:2002:19). Atsižvelgiant į tai, kad Garbės teismas įgyvendina teisingumo vykdymo funkciją spręsdamas ginčus dėl turto arba verslo vertintojų drausminių nuobaudų, šios institucijos priimamus sprendimus nėra pagrindo vertinti pagal kitus kriterijus nei pagal tuos, kurie taikomi Lietuvos Respublikos teismų priimamiems sprendimams. Todėl Garbės teismo sprendimas taip pat turi būti motyvuotas, pagrįstas, užtikrinti teisingumo įvykdymą Garbės teismui paskelbiant sprendimo rezoliucinę dalį dar nesurašius viso sprendimo su motyvais, nėra galimybės įvertinti tokio sprendimo teisingumo, kadangi jo rezoliucinė dalis paskelbiama be jokio teisinio ar faktinio pagrindimo. Tokio sprendimo motyvai yra nežinomi bylos šalims iki viso sprendimo surašymo. Nepaisant to, kad sprendimas su motyvais surašomas ir išsiunčiamas bylos šalims per 10 darbo dienų nuo jo priėmimo (Nuostatų 42 p.), lieka abejonė, ar visi sprendimo motyvai, kurie pateikti jau galutiniame suderintame sprendimo tekste, sprendimo rezoliucinės dalies paskelbimo metu yra žinomi patiems sprendimą priėmusiems Garbės teismo nariams. Taigi priimdamas baigiamąjį Garbės teismo aktą ir paskelbdamas jo įžanginę bei rezoliucinę dalis dar nesant sprendimą pagrindžiančių motyvų, Garbės teismas galbūt pažeidžia jam iš Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalies kylančią pareigą teisingai ir objektyviai išnagrinėti bylas, taip pat teisingumo principą bei teisinės valstybės principą, kuris yra neatsiejama teisingumo principo dalis ir reikalauja, kad bet koks institucijos priimamas aktas atitiktų teisės aktų reikalavimus Vadovaujantis Nuostatų 40 punktu, Garbės teismo sprendimo aprašomosios ir motyvuojamosios dalių tekstą Garbės teismo sekretorius elektroniniu paštu pateikia Garbės teismo posėdyje dalyvavusiems Garbės teismo nariams derinti (pritarti tekstui be pataisymų, pateikti teksto pataisymus (jeigu Garbės teismo narys per 2 darbo dienas nepateikia teksto pataisymų, laikoma, kad jis tekstui pritarė). Toks teisinis reguliavimas lemia, kad pirmiausiai Garbės teismo sprendimas yra paskelbiamas, o tik vėliau, po paskelbimo, surašomas. Taigi Garbės teismo baigiamasis aktas jo paskelbimo metu nėra grindžiamas teisiniais argumentais, o baigiamojo akto argumentai surašomi ir paviešinami vėliau, jau paskelbus sprendimą. Tokiu atveju teisingumas, kaip jis suprantamas pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išaiškinimus, teismo sprendimo argumentavimo prasme lieka neįvykdytas. Derinant institucijos sprendimo tekstą jau po jo rezoliucinės dalies paskelbimo, visuomet išlieka rizika, ar vėliau surašytais sprendimo argumentais nėra siekiama pateisinti teismo a priori priimto baigiamojo akto. Surašant sprendimo tekstą po jo rezoliucinės dalies paskelbimo, kyla pavojus, jog sprendimas vis dėlto nebus priimtas objektyviai bei nešališkai, nes net ir nustačius aplinkybes, kurios iš esmės keistų jau paskelbtos sprendimo rezoliucinės dalies turinį, teisminė institucija turėtų surašyti sprendimą taip, kad jis koreliuotų su jau paskelbta jo rezoliucine dalimi. Derinant sprendimo tekstą jau po jo rezoliucinės dalies paskelbimo, nėra išvengiama atsitiktinumo ele- 11

12 I. Administracinių teismų praktika mento. Be to, tokio atsitiktinumo rizika tik didėja, kadangi Garbės teismo nariai gali be apribojimų taisyti ar keisti sprendimo tekstą jau paskelbus jo rezoliucinę dalį. Sprendimo teksto derinimas, jo pakeitimai, pataisymai po sprendimo priėmimo iš esmės yra nesuderinami su teisingumo principo įgyvendinimu, teisinės valstybės principo aiškinimu, kadangi ta pati institucija, kuri priėmė sprendimą savo kompetencijos ribose, pati jį taiso, keičia ar kitaip jį derina jau po sprendimo rezoliucinės dalies paskelbimo šalims. Tokiu būdu yra pažeidžiamas lūkestis, jog atitinkama situacija bylą išnagrinės objektyviai, teisingai bei vadovaudamasi teisės aktų nuostatomis Vadovaujantis Nuostatų 41 punktu, Garbės teismo sekretorius, suderinęs Garbės teismo sprendimo aprašomosios ir motyvuojamosios dalių tekstą, parengia visą Garbės teismo sprendimo tekstą ir teikia Garbės teismo nariams, dalyvavusiems priimant sprendimą, pasirašyti. Pagal Nuostatų 42 punktą, Garbės teismo sprendimas surašomas, pateikiamas Priežiūros įstaigai ir išsiunčiamas vertintojui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Garbės teismo sprendimo priėmimo dienos. Garbės teismo sprendimo pasirašymas nėra formali sprendimo priėmimo procedūra. Tai esminis veiksmas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad sprendimas yra priimtas nagrinėjančių asmenų dauguma ir kad nagrinėjantys bylą asmenys yra patvirtinę ir sutinka su priimamu teismo sprendimu ir jo rezoliucine dalimi. Pagal ginčijamą teisinį reguliavimą susidaro situacija, kad teismo sprendimas yra paskelbiamas be nagrinėjančių bylą asmenų patvirtinimo, t. y. jų parašo. Parengiant ir pasirašant sprendimo tekstą jau po sprendimo rezoliucinės dalies paskelbimo, teisingumo vykdymas yra suskaidomas į dvi dalis: pirma, tą pačią dieną po posėdžio paskelbiamas teismo sprendimas, kuris yra neargumentuojamas; antra, tik po to, jau praėjus nustatytam terminui, surašomas jau teismo paskelbtas sprendimas, ir jis patvirtinamas ginčą nagrinėjančių asmenų parašu. Tą dieną, kai paskelbiamas teismo sprendimas, tačiau be motyvų, yra įvykdomas formalus teisingumas, kurio motyvai jau tik vėliau yra surašomi ir išviešinami kitiems asmenims. Konstitucijoje įtvirtintas teisingumo principas, taip pat nuostata, kad teisingumą vykdo teismai, reiškia, jog konstitucinė vertybė yra ne pats sprendimo priėmimas teisme, bet būtent teismo teisingo sprendimo priėmimas; konstitucinė teisingumo samprata lemia ne tik formalų, nominalų teismo vykdomą teisingumą, ne tik išorinę teismo vykdomo teisingumo regimybę, bet svarbiausia tokius teismo sprendimus (kitus baigiamuosius teismo aktus), kurie savo turiniu nėra neteisingi; vien formaliai teismo vykdomas teisingumas nėra tas teisingumas, kurį įtvirtina, saugo ir gina Konstitucija (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas). Teisminė institucija, priėmusi sprendimą, o tik po to surašiusi ir įgaliotų asmenų parašu patvirtinusi jo tekstą, ne tik kad neužtikrina teisingumo vykdymo, tačiau ir galbūt pažeidžia jai tenkančią pareigą objektyviai ir nešališkai ištirti ginčo aplinkybes bei užtikrinti teisės viešpatavimą toje ginčo dalyje. Teisminėms institucijoms yra pavesta vykdyti teisingumą, todėl vadovaudamosi iš teisinės valstybės principo kylančiu reikalavimu tinkamai argumentuoti teismo sprendimą, jos turi užtikrinti visuomenės pasitikėjimą teisine sistema ir teise apskritai. Visuomenės pasitikėjimas teisminių institucijų priimamais sprendimais susideda iš pareigos išvardyti įrodymus, paaiškinti jų turinį, nurodyti įrodomąją reikšmę, pasisakyti, kaip vieni ar kiti įrodymai buvo vertinami, kokią įtaką jie turėjo priimant galutinį teismo sprendimą. Garbės teismo nariams sprendimą pasirašant po sprendimo paskelbimo ir po to, kai yra suderinamas viso sprendimo tekstas su motyvais, kyla klausimas, kas atsitiktų tokiu atveju, jeigu surašius motyvus, aplin- 12

13 Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo kybes ir įvertinus įrodymus, Garbės teismo narys nebesutiktų su paskelbta sprendimo rezoliucine dalimi. Garbės teismo sprendimo surašymas ir jo pasirašymas jau po jo rezoliucinės dalies paskelbimo paneigia galimybę sprendimą priimantiems nariams nuspręsti dėl sprendimo turinio dar iki jo paskelbimo ir, esant prieštaravimams, keisti sprendimo rezoliucinę dalį. Tokia situacija visiškai nesuderinama su išsamiu, teisingu ir visapusišku bylos nagrinėjimu. Toks drausmės bylų nagrinėjimas neužtikrina teisės viršenybės ir teisingumo principų laikymosi, taip pat sudaro galimybę priimti atsitiktinius sprendimus. II. 4. Rengiant nagrinėti norminę administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje, gautas atsakovo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepimas, kuriame teigiama, jog Nuostatuose įtvirtinta Garbės teismo sprendimų priėmimo tvarka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės ir teisingumo principams neprieštarauja. Atsakovas prašo Nuostatų punktus pripažinti teisėtais. 5. Atsiliepimas grindžiamas šiais teisiniais argumentais: 5.1. Nuostatų punktų prieštaravimas Konstitucijos 109 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės ir teisingumo principams iš esmės grindžiamas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. ir 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimuose pateiktais išaiškinimais. Konstitucijos 109 straipsnyje nurodyti reikalavimai teismams. Minėtuose Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimuose suformuota doktrina dėl teismų baigiamųjų aktų priėmimo Konstitucijos 109 straipsnio, teisinės valstybės ir teisingumo principų aspektu. Lietuvos Respublikos teismų sistemą, jų kompetenciją, teismų organizavimo, veiklos, administravimo ir savivaldos sistemą, principus, teisėjų statusą, kitus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos teismų įstatymas. Šio įstatymo 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai, priimdami sprendimus bylose Lietuvos Respublikos vardu. Teismų įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įsiteisėję Lietuvos Respublikos teismų sprendimai yra privalomi visoms valstybės valdžios institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje Reikalavimai Garbės teismui yra nustatyti Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme. Šio įstatymo 28 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta Garbės teismo sudėtis ir skyrimo tvarka. Garbės teismą sudaro penki nariai: 1) tris narius jų sutikimu, turinčius ne žemesnę kaip vertintojo (aukštesnę) kvalifikaciją, tarpusavio sutarimu skiria asociacijos, vienijančios tik turto ir (arba) verslo vertintojus ir (arba) turto arba verslo vertinimo įmones, iš tik turto ir (arba) verslo vertintojus vienijančių asociacijų narių ir (arba) tik turto arba verslo vertintojų, kurie turto arba verslo vertinimo įmonių asociacijų narėse dirba darbo sutarties pagrindais arba kurie yra individualios įmonės savininkai ar ūkinės bendrijos tikrieji nariai; 2) du narius valstybės tarnautojus jų sutikimu, turinčius ne mažesnį kaip trejų metų valstybės tarnybos stažą ir turto arba verslo vertinimą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimo arba dalyvavimo juos rengiant patirtį, skiria Finansų ministerija. Garbės teismo personalinę sudėtį tvirtina ir pirmininką bei jo pavaduotoją iš Garbės teismo narių skiria finansų ministras. Pagal to paties įstatymo 13

14 I. Administracinių teismų praktika 28 straipsnio 5 dalį, Garbės teismas nagrinėja turto arba verslo vertintojų drausmės bylas, kviečia turto arba verslo vertintojus dalyvauti Garbės teismo posėdžiuose nagrinėjant jų drausmės bylas, priima sprendimus dėl drausminių nuobaudų turto arba verslo vertintojui skyrimo arba drausmės bylos nutraukimo. Pagal minėto įstatymo 29 straipsnio 8 dalį, Garbės teismo sprendimai privalomi turto arba verslo vertintojams, turto arba verslo vertinimo įmonėms ir Priežiūros įstaigai. Taigi matyti, kad Garbės teismo sudarymas, jo nariai skiriami visiškai kitokia tvarka, nei nurodyta Teismų įstatyme. Garbės teismo personalinė sudėtis sudaroma finansų ministro pagal asociacijų ir Finansų ministerijos skiriamus asmenis. Garbės teismo nariai neturi tokių teisių, pareigų, garantijų, kurios nurodytos Teismų įstatyme. Garbės teismo sprendimai yra privalomi tik turto arba verslo vertintojams, turto arba verslo vertinimo įmonėms ir Priežiūros įstaigai. Visa tai patvirtina, kad Garbės teismas negali būti pripažįstamas teisminės valdžios institucija, kuriai pavesta vykdyti teisingumą priimant visiems privalomo pobūdžio sprendimus. Taigi Garbės teismo sprendimai negali būti vertinami pagal kriterijus, kurie taikomi Lietuvos Respublikos teismų, turinčių teisę vykdyti teisingumą, priimamiems sprendimams Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarime detalizavo bei papildė 2006 m. sausio 26 d. nutarime išdėstytus išaiškinimus dėl motyvų surašymo ir paskelbimo teiginiu, kad konstitucinis įpareigojimas surašyti ir viešai paskelbti teismo baigiamojo akto motyvus nereiškia pareigos visais atvejais teismo posėdžių salėje viešai paskelbti visą surašytą baigiamojo akto tekstą (išskyrus įžanginę ir rezoliucinę dalį), o tik pareigą, kad jis visas būtų surašytas dar prieš priimant baigiamąjį teismo aktą; tokiais atvejais baigiamasis teismo aktas per protingą ir įmanomai trumpiausią laiką turi būti viešai paskelbiamas kitokiu būdu. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarime nurodė, kad Konstitucijoje iš teismo nereikalaujama savo baigiamąjį aktą ne tik surašyti prieš jį priimant ir viešai paskelbiant, bet ir teismo posėdžių salėje viešai paskelbti balsiai perskaitant visą surašytą to baigiamojo akto tekstą, kad čia svarbiausia ne tai, kad visas baigiamasis teismo aktas būtų balsiai perskaitomas žodžiu teismo posėdžių salėje, bet tai, kad jis visas būtų surašytas dar prieš oficialiai priimant tą baigiamąjį teismo aktą dar prieš teisėjams balsuojant dėl jo ir jį pasirašant ir dar prieš tą baigiamąjį teismo aktą viešai paskelbiant. Taigi net jeigu ir būtų laikoma, kad Garbės teismo priimami sprendimai turi būti vertinami pagal tuos pačius kriterijus, kurie taikomi Lietuvos Respublikos teismų priimamiems sprendimams, Garbės teismo sprendimų priėmimo tvarka, nustatyta Nuostatų punktuose, atitinka Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarime suformuotą doktriną Nuostatų 43 punkte nustatyta, kad Priežiūros įstaiga, gavusi Garbės teismo sprendimą, jo išrašą skelbia Kompiuterizuotoje turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių duomenų tvarkymo ir paieškos sistemoje esančioje vertintojo, dėl kurio priimtas Garbės teismo sprendimas, byloje. Nuostatų 44 punkte nustatyta, kad vertintojas, nesutikdamas su Garbės teismo sprendimu, gali nuo sprendimo išrašo paskelbimo minėtoje sistemoje dienos jį apskųsti Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad turto arba verslo vertintojų garbės teismo sprendimai gali būti skundžiami Vilniaus apygardos administraciniam teismui per 30 dienų nuo sprendimo išsiuntimo (registruotu laišku) turto arba verslo vertintojui ir sprendimo išrašo paskelbimo Priežiūros įstaigos sistemoje dienos. Šios Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo bei 14

15 Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo Nuostatų nuostatos reiškia, kad vertintojas, dėl kurio priimtas Garbės teismo sprendimas, turi teisę skųsti Garbės teismo sprendimą ne nuo sprendimo įžanginės ir rezoliucinės dalies paskelbimo dienos, o nuo tada, kai sistemoje paskelbiamas visas Garbės teismo sprendimas, t. y. kai yra paskelbtos ir Garbės teismo sprendimo aprašomosios ir motyvuojamosios dalys. Šiuo teisiniu reguliavimu užtikrinama vertintojo teisė susipažinti su priimtu sprendimu ir per 30 dienų pateikti skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Taigi toks teisinis reguliavimas nepažeidžia vertintojo, dėl kurio nagrinėjama drausmės byla, teisių ir teisėtų interesų. 6. Rengiant nagrinėti norminę administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje, taip pat gauta Lietuvos vertintojų rūmų nuomonė, kurioje teigiama, jog Nuostatų punktai galbūt prieštarauja Konstitucijos 109 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės, teisingumo, tinkamo teisinio proceso, teisinio aiškumo, tikrumo, teisės viešumo principams. 7. Nuomonė grindžiama šiais teisiniais argumentais: 7.1. Institucija, sprendžianti klausimą dėl asmens drausminės atsakomybės, kaip poveikio priemonės, kuri pagal savo esmę yra baudžiamojo poveikio, neabejotinai turi garantuoti asmeniui esmines procesines garantijas, turinčias užtikrinti asmens teisę į teisingą bylos išnagrinėjimą. Asmuo, kurio drausminės atsakomybės klausimas yra nagrinėjamas, turi teisę žinoti, kuo jis yra kaltinamas, turi teisę būti išklausytas dėl jam reiškiamų kaltinimų (turėti galimybę teikti savo paaiškinimus dėl jam pateiktų kaltinimų). Tik suteikus šias procesines garantijas, institucija gali priimti sprendimą dėl konkrečių baudžiamojo poveikio priemonių taikymo asmeniui (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. gegužės 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A /2016) Garbės teismas institucija, veikianti viešosios teisės srityje. Viešojoje teisėje galioja taisyklė viskas, kas nėra tiesiogiai leista įstatymo, draudžiama. Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką (toliau EŽTT), drausminiai procesai profesinėse organizacijose, kai sprendžiama dėl teisės verstis tam tikra profesija, patenka į Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau Konvencija) 6 straipsnio 1 dalies taikymo sferą. Taigi Garbės teismas šiuo atveju veikia kaip kvaziteisminė institucija, kurios procesinei veiklai taikomi teismo nešališkumo, objektyvumo ir viešumo reikalavimai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A /2015) Pagal ginčijamą teisinį reguliavimą, Garbės teismas iš esmės skelbia tik įžanginę ir rezoliucinę sprendimo dalis. Motyvuojamoji ir aprašomoji sprendimo dalys surašomos vėliau, nei paskelbiamas galutinis priimtas sprendimas. Toks teisinis reguliavimas iš esmės reiškia, kad Garbės teismas turi teisę priimti ir paskelbti sprendimą be jokių motyvų ir detalios situacijos analizės ir tik po to sugalvoti priimtam sprendimui tinkamus motyvus. Taip sudaromos prielaidos skelbti sprendimus, dėl kurių Garbės teismo nariai galbūt neturi vidinio įsitikinimo. Dėl to atsiranda didesnė tikimybė, jog bus priimtas neteisingas sprendimas. Aprašomoji ir motyvuojamoji sprendimo dalys sudaro prielaidas teigti, jog teismas atkreipė dėmesį į visus reikšmingus bylai faktus ir įrodymus ir jų pagrindu suformavo vidinį įsitikinimą Motyvuojamosios ir aprašomosios dalių atskyrimas nuo įžanginės ir rezoliucinės dalių pažeidžia teismo sprendimo vientisumą, sukuria teisinį neaiškumą bylos dalyviams bei nepasitikėjimą Garbės teismu. Tokiu būdu taip pat sudaromos galimybės 15

16 I. Administracinių teismų praktika Garbės teismui keisti motyvus jau po sprendimo paskelbimo Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. sausio 16 d. nutarime konstatavo, kad kiekvienas teismo nuosprendis (kitas baigiamasis teismo aktas) turi būti grindžiamas teisiniais argumentais (motyvais). Argumentavimas turi būti racionalus, argumentų turi būti tiek, kad jų pakaktų teismo sprendimui pagrįsti. Teismo nuosprendyje (kitame baigiamajame teismo akte) negali būti ir nutylėtų motyvų, nenurodytų aplinkybių, turinčių reikšmės teisingo nuosprendžio (kito baigiamojo teismo akto) priėmimui. Teismo nuosprendžiai (kiti baigiamieji teismo aktai) turi būti aiškūs byloje dalyvaujantiems ir kitiems asmenims. Pagal Konstitucijos 109 straipsnį, oficialiai skelbiant teismo nuosprendį (kitą baigiamąjį teismo aktą), jame turi būti išdėstyti visi argumentai, kuriais jis grindžiamas, argumentai (ar jų dalis) negali būti teismo išdėstomi po oficialaus teismo nuosprendžio (kito baigiamojo teismo akto) paskelbimo. Oficialiai paskelbęs nuosprendį (kitą baigiamąjį teismo aktą), teismas negali keisti ar kitaip koreguoti jo argumentų. Jeigu oficialiai paskelbtas teismo nuosprendis (kitas baigiamasis teismo aktas), kuris nebūtų grindžiamas teisiniais argumentais arba būtų grindžiamas tik tam tikra argumentų dalimi, o kita argumentų dalis būtų paviešinta po oficialaus teismo nuosprendžio (kito baigiamojo teismo akto) paskelbimo, teisingumas liktų neįvykdytas. Taigi baigiamasis teismo aktas jokiomis aplinkybėmis negali būti,,sudurstytas iš atskirų skirtingu laiku surašytų fragmentų atskirų dokumentų. Taip pat teismo baigiamasis aktas, nesvarbu, ar teismo posėdžių salėje jis paskelbiamas visas, ar skelbiamos tik jo įžanginė ir rezoliucinė dalys, visuomet privalo būti pasirašytas visų bylą nagrinėjusių teisėjų. Jeigu toks teismo sprendimas nėra patvirtintas teisėjų parašais, jis nelaikytinas teismo baigiamuoju aktu, jo pagrįstumas ir teisėtumas gali būti kvestionuojami. Konstitucijoje įtvirtintas teisingumo principas, taip pat nuostata, kad teisingumą vykdo teismai, reiškia, jog konstitucinė vertybė yra ne pats sprendimo priėmimas teisme, bet būtent teismo teisingo sprendimo priėmimas. Baigiamojo teismo akto surašymas dar prieš oficialiai jį priimant ir jį viešai paskelbiant nėra savitikslis dalykas tai yra priemonė, leidžianti užtikrinti, kad visos bylai turinčios reikšmės aplinkybės bus nustatytos būtent dar prieš oficialiai priimant ir viešai paskelbiant atitinkamą baigiamąjį teismo aktą. 16 Išplėstinė teisėjų kolegija k o n s t a t u o j a: III. Dėl Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų punktuose nustatyto teisinio reguliavimo 8. Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas prašo ištirti, ar konstituciniams teisinės valstybės ir teisingumo principams, Konstitucijos 109 straipsniui neprieštarauja Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų punktai ir 42 punkto nuostata,,garbės teismo sprendimas surašomas, pateikiamas Priežiūros įstaigai ir išsiunčiamas vertintojui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Garbės teismo sprendimo priėmimo dienos.

17 Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo 9. Pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo abejonės dėl Nuostatų punktų ir 42 punkto nuostatos,,garbės teismo sprendimas surašomas, pateikiamas Priežiūros įstaigai ir išsiunčiamas vertintojui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Garbės teismo sprendimo priėmimo dienos atitikties minėtiems konstituciniams principams ir Konstitucijos 109 straipsniui grindžiamos iš esmės tuo, jog, pasak pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo, pagal šiuos Nuostatų punktus, Garbės teismo sprendimo aprašomoji ir motyvuojamoji dalys surašomos ir visas sprendimas pasirašomas per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo ir paskelbimo. 10. Ginčijamuose Nuostatų punktuose nustatyta:,,39. Garbės teismui priėmus sprendimą, Garbės teismo sprendimo įžanginė ir rezoliucinė dalys paskelbiamos Garbės teismo posėdyje dalyvaujantiems asmenims tą pačią dieną, kai buvo išnagrinėta drausmės byla. 40. Garbės teismo sprendimo aprašomosios ir motyvuojamosios dalių tekstą Garbės teismo sekretorius elektroniniu paštu pateikia Garbės teismo posėdyje dalyvavusiems Garbės teismo nariams derinti (pritarti tekstui be pataisymų, pateikti teksto pataisymus (jeigu Garbės teismo narys per 2 darbo dienas nepateikia teksto pataisymų, laikoma, kad jis tekstui pritarė). 41. Garbės teismo sekretorius, suderinęs Garbės teismo sprendimo aprašomosios ir motyvuojamosios dalių tekstą, parengia visą Garbės teismo sprendimo tekstą ir teikia Garbės teismo nariams, dalyvavusiems priimant sprendimą, pasirašyti. 42. Garbės teismo sprendimas surašomas dviem originaliais egzemplioriais, kurie pateikiami Priežiūros įstaigai. Vienas Garbės teismo sprendimo egzempliorius lieka Priežiūros įstaigoje, kitą Priežiūros įstaiga registruotu laišku išsiunčia vertintojui, dėl kurio yra priimtas Garbės teismo sprendimas. Garbės teismo sprendimas surašomas, pateikiamas Priežiūros įstaigai ir išsiunčiamas vertintojui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Garbės teismo sprendimo priėmimo dienos. 11. Ginčijami punktai įtvirtinti Nuostatų V dalyje,,garbės teismo sprendimo priėmimas, todėl aiškinant juose nustatytą teisinį reguliavimą, atsižvelgtina į Nuostatų 33 punktą, pagal kurį išklausius visus Garbės teismo posėdyje dalyvaujančius asmenis, Garbės teismo posėdžio patalpoje lieka tik Garbės teismo nariai. Garbės teismo posėdžio pirmininkas suformuluoja Garbės teismo sprendimą (rezoliucinę dalį) ir siūlo balsuoti už jį, į Nuostatų 35 punktą, pagal kurį Garbės teismas, išnagrinėjęs vertintojo drausmės bylą, priima vieną iš šių sprendimų: nutraukti vertintojo drausmės bylą; skirti vertintojui vieną iš drausminių nuobaudų, nurodytų Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme, taip pat į Nuostatų 38 punktą, pagal kurį Garbės teismo sprendimas įforminamas atskiru šių Nuostatų 4 priede nustatytos formos dokumentu. 12. Taigi teisinis reguliavimas, nustatytas paminėtuose inter alia (be kita ko) ginčijamuose Nuostatų punktuose, aiškintinas kaip apimantis šias nuostatas: Garbės teismo sprendimas yra priimamas tą pačią dieną po vertintojo drausmės bylos išnagrinėjimo Garbės teismo posėdyje; Garbės teismo sprendimas priimamas Garbės teismo nariams balsuojant dėl Garbės teismo posėdžio pirmininko suformuluoto Garbės teismo sprendimo (rezoliucinės dalies); Garbės teismas gali priimti sprendimą nutraukti vertintojo drausmės bylą arba skirti vertintojui vieną iš Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nurodytų drausmi- 17

18 I. Administracinių teismų praktika nių nuobaudų; Garbės teismo sprendimo įžanginė ir rezoliucinė dalys paskelbiamos Garbės teismo posėdyje dalyvaujantiems asmenims tą pačią dieną, kai buvo išnagrinėta drausmės byla Garbės teismui priėmus sprendimą; Garbės teismo sprendimo aprašomosios ir motyvuojamosios dalių tekstą surašo Garbės teismo sekretorius; surašytas Garbės teismo sprendimo aprašomosios ir motyvuojamosios dalių tekstas elektroniniu paštu pateikiamas Garbės teismo posėdyje dalyvavusiems Garbės teismo nariams derinti: pritarti tekstui be pataisymų arba pateikti teksto pataisymus. Jeigu Garbės teismo narys per 2 darbo dienas nepateikia teksto pataisymų, laikoma, kad jis tekstui pritarė; kai Garbės teismo sprendimo aprašomosios ir motyvuojamosios dalių tekstas yra suderintas, Garbės teismo sekretorius parengia visą Garbės teismo sprendimo tekstą; visas Garbės teismo sprendimo tekstas teikiamas pasirašyti Garbės teismo nariams, dalyvavusiems priimant sprendimą; visas Garbės teismo sprendimas surašomas, pateikiamas Priežiūros įstaigai ir išsiunčiamas vertintojui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Garbės teismo sprendimo priėmimo dienos. Garbės teismo sprendimas turi nustatytą formą. 13. Matyti, kad pagal visuminį teisinį reguliavimą, įtvirtintą išdėstytose nuostatose, Garbės teismui priėmus sprendimą nubalsavus dėl sprendimo rezoliucinės dalies skirti vertintojui vieną iš Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nurodytų drausminių nuobaudų arba drausmės bylą nutraukti, tą pačią dieną Garbės teismo posėdyje dalyvaujantiems asmenims paskelbiamos Garbės teismo sprendimo įžanginė ir rezoliucinė dalys. Visas Garbės teismo sprendimas inter alia jo aprašomoji ir motyvuojamoji dalys surašomos ir visas sprendimas pasirašomas vėliau per 10 darbo dienų po Garbės teismo sprendimo priėmimo bei Garbės teismo sprendimo įžanginės ir rezoliucinės dalių paskelbimo Garbės teismo posėdyje dalyvaujantiems asmenims. 14. Ginčijamuose Nuostatų punktuose nustatytas teisinis reguliavimas aiškintinas, atsižvelgiant ir į Nuostatų 4 priedą,,garbės teismo sprendimo forma, pagal kurį Garbės teismo sprendimą sudaro įžanginė dalis, aprašomoji dalis, motyvuojamoji dalis ir rezoliucinė dalis. Įžanginėje Garbės teismo sprendimo dalyje nurodoma: kieno drausmės byla buvo nagrinėjama (vertintojo vardas, pavardė); kas dalyvavo Garbės teismo posėdyje (Garbės teismo narių vardai ir pavardės, Garbės teismo posėdžio pirmininko vardas ir pavardė, Garbės teismo sekretoriaus vardas ir pavardė, vertintojo, kurio drausmės byla išnagrinėta, vardas, pavardė, kvalifikacijos pažymėjimo numeris, darbovietės pavadinimas arba individualios veiklos pažymos numeris, kitų posėdyje dalyvavusių asmenų vardai, pavardės, darbovietės pavadinimai, pareigos). Aprašomoje Garbės teismo sprendimo dalyje nurodoma: vertintojo padaryti pažeidimai (pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą (29 str. 1 dalis), kurie ištirti ir nustatyti Garbės teismo); Garbės teismo ištirtos ir nustatytos aplinkybės, patvirtinančios (paneigiančios) vertintojo padarytus pažeidimus; Garbės teismo posėdyje dalyvavusių kitų asmenų paaiškinimai. Motyvuojamoje Garbės teismo sprendimo dalyje nurodoma: Garbės teismo motyvai, kodėl vertintojo veiksmai ar neveikimas laikomi (nelaikomi) pažeidimu, kaip nurodyta Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme; teisės aktai ir jų nuostatos, kurie pažeisti 18

19 Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo (nepažeisti). Rezoliucinėje Garbės teismo sprendimo dalyje nurodoma, ką Garbės teismas nutarė (nutraukti konkretaus vertintojo drausmės bylą ar skirti jam vieną iš Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nurodytų drausminių nuobaudų). 15. Taigi pagal Nuostatuose įtvirtintą teisinį reguliavimą, priimamas ir Garbės teismo posėdyje dalyvaujantiems asmenims paskelbiamas Garbės teismo sprendimas, jame nenurodžius: Garbės teismo ištirtų ir nustatytų vertintojo padarytų pažeidimų; Garbės teismo ištirtų ir nustatytų aplinkybių, patvirtinančių (paneigiančių) vertintojo padarytus pažeidimus; Garbės teismo posėdyje dalyvavusių kitų asmenų paaiškinimų; Garbės teismo motyvų, kodėl vertintojo veiksmai ar neveikimas laikomi (nelaikomi) pažeidimu, kaip nurodyta Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme; teisės aktų ir jų nuostatų, kurie pažeisti (nepažeisti). Pagal nurodytą teisinį reguliavimą, priimamas ir Garbės teismo posėdyje dalyvaujantiems asmenims paskelbiamas Garbės teismo sprendimas Garbės teismo narių, dalyvavusių nagrinėjant turto arba verslo vertintojo drausmės bylą, nėra pasirašomas. 16. Apibendrinus konstatuotina, kad Nuostatuose yra įtvirtintas inter alia toks teisinis reguliavimas, pagal kurį Garbės teismo sprendimas yra priimamas ir paskelbiamas Garbės teismo posėdyje dalyvaujantiems asmenims nesurašius jo aprašomosios ir motyvuojamosios dalių, taip pat Garbės teismo nariams, dalyvavusiems priimant sprendimą, nepasirašius viso sprendimo, o aprašomoji ir motyvuojamoji Garbės teismo sprendimo dalys surašomos ir visas sprendimas pasirašomas vėliau ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po Garbės teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo Garbės teismo posėdyje dalyvaujantiems asmenims. 17. Pažymėtina, kad pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo ginčijamą teisinį reguliavimą, pagal kurį Garbės teismo sprendimas yra priimamas ir paskelbiamas nesurašius jo aprašomosios ir motyvuojamosios dalių ir Garbės teismo nariams, dalyvavusiems priimant sprendimą, nepasirašius viso sprendimo, o aprašomoji ir motyvuojamoji Garbės teismo sprendimo dalys surašomos ir visas sprendimas pasirašomas vėliau ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po Garbės teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo Garbės teismo posėdyje dalyvaujantiems asmenims, suponuoja Nuostatų 33, 39, 40, 41 ir 42 punktuose įtvirtinto teisinio reguliavimo visuma, t. y.: tai, kad Garbės teismo sprendimo įžanginė ir rezoliucinė dalys paskelbiamos tą pačią dieną išnagrinėjus turto arba verslo vertintojo drausmės bylą ir priėmus sprendimą (Nuostatų 33 ir 39 punktai); tai, kad Garbės teismo sprendimo aprašomosios ir motyvuojamosios dalių tekstai rengiami (surašomi) po Garbės teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo (Nuostatų 40 punktas); tai, kad visas Garbės teismo sprendimas pasirašomas po Garbės teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo (Nuostatų 41 punktas); tai, kad visas Garbės teismo sprendimas surašomas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Garbės teismo sprendimo priėmimo dienos (Nuostatų 42 punktai). Tai reiškia, kad ginčijamą teisinį reguliavimą eksplicitiškai nustato Nuostatų 40 ir 41 punktai bei 42 punkto nuostata, kad Garbės teismo sprendimas surašomas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Garbės teismo sprendimo priėmimo dienos, aiškinant juos sistemiškai kartu su kitais Nuostatų punktais, kaip antai Nuostatų 33 ir 39 punktais, kurie reglamentuoja Garbės teismo sprendimo priėmimo ir šio sprendimo aprašomosios bei rezoliucinės dalių paskelbimo momentus. 18. Pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo ginčijamas Nuostatų 19

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc)

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-16 ASMENŲ SKUNDŲ (PAREIŠKIMŲ) NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimo

Detaliau

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc Administracinė byla Nr. A 502-1070/2009 Procesinio sprendimo kategorija 20 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 2009 m. spalio 1 d. Vilnius Lietuvos

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkos pagrindai ir apsauga Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d.

1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkos pagrindai ir apsauga Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d. 1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkos pagrindai ir apsauga Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d. nutarimas (pakartota 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

Administracinė byla Nr

Administracinė byla Nr Dokumentas atspausdintas iš teismų praktikos paieškos sistemos INFOLEX. Praktika (www.teismupraktika.lt) Kortelė: 1694794_RegNr_eA-691-1062/2019 http://www.infolex.lt/tp/1694794 Administracinė byla Nr.

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 18/2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 4 DALIES (2010 M. BALANDŽIO

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis. Įtariamojo statusą lemiančių konstitucinių pradų

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

sprendimas Nr. S-43-( )

sprendimas Nr. S-43-( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos pirmininkės komisijos narių MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR Ginčo byla Nr. 2019-00163 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTUI TYRIMO 2016-03-24

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

Print

Print Teisėjų etikos ir drausmės komisijos veiklos ataskaita 08 sausio d. - gruodžio d. Gauti teikimai, pareiškimai, prašymai, skundai bei kiti dokumentai 4 54 8 Grąžinti pareiškimai, prašymai, skundai (nenagrinėti

Detaliau

Konstitucinis Teismas

Konstitucinis Teismas Byla Nr. 70/06 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. GRUODŽIO 24 D. NUTARIMO NR. 1698 DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS ALITA VALSTYBEI NUOSAVYBĖS

Detaliau

Administracinė byla Nr. A /2014 Teisminio proceso Nr Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTR

Administracinė byla Nr. A /2014 Teisminio proceso Nr Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTR Administracinė byla Nr. A 442-23/2014 Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01823-2011-1 Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

Konstitucinis Teismas

Konstitucinis Teismas Byla Nr. 14/2015-1/2016-2/2016-14/2016-15/2016 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 189 1 STRAIPSNIO 1 DALIES ATITIKTIES

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PASTATO PREKYBOS PAVILJONO A.SMETONOS AL. 4, KAUNE, NUOMOS

Detaliau

(Microsoft Word - skund\370Apra\360as.docx)

(Microsoft Word - skund\370Apra\360as.docx) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-10 (Žurnalistų etikos inspektoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-2 redakcija) ASMENŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO BAKALAURO BAIGIAMAJAM EGZAMINUI 1. Kompleksinis civilinės teisės ir civilinio proce

INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO BAKALAURO BAIGIAMAJAM EGZAMINUI 1. Kompleksinis civilinės teisės ir civilinio proce INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO BAKALAURO BAIGIAMAJAM EGZAMINUI 1. Kompleksinis civilinės teisės ir civilinio proceso baigiamasis bakalauro egzaminas raštu yra organizuojamas

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2007

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

_sprendima_S-182_( )

_sprendima_S-182_( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL N. R. 2018-08-24 SKUNDO 2018 m. spalio 26

Detaliau

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS ĮSAKYMAS DĖL INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2008 m. gruodžio 31 d. Nr. I-213 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prokuratūros

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 5 d. Sprendimu,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

THE CONSTITUTIONAL COURT OF LITHUANIA

THE CONSTITUTIONAL COURT OF LITHUANIA Byla Nr. 42/04 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAKLAUSIMO, AR PER 2004 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMUS NEBUVO PAŽEISTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla dėl teisės į PVM atskaitą planuojamai ekonominei veiklai Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl teisės į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą atsiradimo

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

Microsoft Word _sprendimas.docx

Microsoft Word _sprendimas.docx Administracinė byla Nr. ei-534-281/2019 Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02757-2018-5 Procesinio sprendimo kategorijos: 41; 55.1.3 VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS SPRENDIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS Nr. 4D-2017/1-126

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS Nr. 4D-2017/1-126 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2018-04-27 Nr. 4D-2017/1-1262 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo

Detaliau

Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 2

Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 2 Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 28_ Nr. T&Otf-S33 Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017 Dokumento tipas: Tvarkos aprašas Rengėjas: Juridinio skyriaus viršininkė Gražina Beigo Patvirtinta: Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2017 m. balandžio 4 d. protokolu Nr. 2017-07 Įsigalioja:

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJĄ IR VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2019 m. balandžio

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20 VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 2017 m. spalio 2 d. Nr. R5-509 Vilnius Vadovaujantis

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO 1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KRETINGOS

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Žiemos naujienlaiškis 2013 m. gruodis Šiame numeryje publikuojami straipsniai: 1. Solidarioji ir subsidiarioji prievolė: skirtumai ir panašumai 2. Fizinio asmens bankroto sąlygos Šiame numeryje publikuojami

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 Autentiškas vertimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vertimo, dokumentacijos ir informacijos centras TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2201/2003

Detaliau

Panevezio AVPK nuostatai

Panevezio AVPK nuostatai PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Panevėžio apskrities

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau