Vilniaus miesto m. oro kokybės stebėsenos rezultatų apžvalga

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Vilniaus miesto m. oro kokybės stebėsenos rezultatų apžvalga"

Transkriptas

1 Vilniaus miesto m. oro kokybės stebėsenos rezultatų apžvalga Stebint Vilniaus miesto ilgesnio laikotarpio, tokio kaip dešimtmečio, oro kokybės kaitą, galime stebėti ryškesnius oro kokybės pasikeitimo pokyčius bei tendencijas. Didžiausią įtaką oro kokybei didžiuosiuose pasaulio, ne išimtis ir Lietuvos, miestuose turi transportas, energetikos ir pramonės įmonės, individualūs namų ūkiai bei mieste vykstantys įvairūs darbai (pvz., statybos, rekonstrukcijos, gatvių barstymai / valymai ir kt.). Dešimtmečio periodu, tiek miestuose, tiek pramonėje, tiek žmonių gyvenime, įvyksta nemažai pasikeitimų: miestai dažnu atveju atnaujina pasenusią infrastruktūrą, kurios metu, naudojama vis modernesnė ir mažiau teršianti įranga ir medžiagos, atnaujina pasenusį viešąjį transportą, kuriame labiau vyrauja ekologiškos arba net elektra varomos transporto priemonės; pramonės ir energetikos įmonės taip pat nestovi vietoje, norint būti pažangiais ir spėti su atsinaujinančiomis technologijomis, atnaujina turimus senus, neefektyvius, ir tuo pačiu labai taršius įrenginius, į pažangias bei naujas technologijas, reikalaujančias ne tik mažiau darbo jėgos, bet ir naudojančias vis mažiau gamtos išteklių, o tuo pačiu generuojančias ir mažesnes emisijas; gyventojai taip pat keičia ne tik turimas senas transporto priemones į naujas ar naujesnes pagal amžių, turinčias efektyvesnius, taupesnius variklius bei teršalus sugeriančius katalizatorius, bet kartu, stengiasi pasilengvinti sau ir gyvenimą individualiuose namuose, keisdami senus kieto kuro katilus, reikalaujančius daug priežiūros ir darbo, į išmanias šilumą generuojančias sistemas, kurios į aplinką neišmeta oro teršalų. Visi šie pakeitimai, ypatingai didelėse pramonės ir energetikos įmonėse, yra sąlygojami ne tik tobulėjant technologijoms, ar norint gyventi patogiau, bet taip pat ir griežtėjant aplinkosauginiams teisės aktų reikalavimams, dėl planetoje vykstančių negrįžtamų pakitimų, tokių kaip metinių temperatūrų didėjimas, ledynų tirpsmai, besikeičiančių ir neprognozuojamų meteorologinių sąlygų suintensyvėjimas, ozono skylės didėjimas. Nepaisant šių vykstančių pasikeitimų, kol kas jie vyksta lėčiau, nei planetoje vykstantys klimato kaitos pokyčiai. Norint pristabdyti ar bent jau sulėtinti šiuos pokyčius, visos valstybės turi eiti viena taršos mažinimo kryptimi, kadangi, kaip žinome, oro tarša sienų neturi, ir priklausomai nuo meteorologinių sąlygų, tarša gali atkeliauti ir iš kitų tolimų valstybių. Oro tarša labai glaudžiai susijusi ir priklausoma nuo vyraujančių meteorologinių sąlygų, tokių kaip vėjas, krituliai. Vyraujant silpniems vėjams ar be vėjo bei nesant kritulių sudaro palankios sąlygos teršalams kauptis priežemiame oro sluoksnyje, kur žmonės būna ir kvėpuoja. Tuo tarpu esant stipriam vėjui bei lietui greitai išsklaido aplinkos ore esantys teršalai. Taigi, keičiantis metrologinėms sąlygoms, vėjo krypčiai bei greičiui, priklausomai nuo aplinkos ore esančių teršalų kiekio, turime taršos padidėjimo ar sumažėjimo epizodus. Norint įvertinti Vilniaus miesto oro kokybės kaitą ilguoju, metų, periodu, naudoti Vilniaus mieste esančių automatinių oro kokybė tyrimų (toliau OKT) stočių (Lazdynų, Žirmūnų, Savanorių pr. ir Senamiesčio) duomenys. OKT stotys įrengtos tokiose miesto vietovėse, kad jos atspindėtų tam tikrus Vilniaus mieste esančius taršos šaltinius, pvz. transporto ar pramonės

2 įtaką, o gal labiau gyventojų įtaką, taip pat reikalinga ir miesto foną atspindinti vieta. Žirmūnų stotis įrengta prie Vilniaus mieste esančios Kareivių gatvės, šalia sankryžos su Kalvarijų gatve, todėl ji labiausiai atspindi transporto įtaką Vilniaus miesto oro kokybei. Savanorių pr. stotis taip pat įrengta prie pakankamai netoli esančios ir intensyvios eismo gatvės, tačiau šioje miesto dalies vietoje nemažą įtaką oro kokybei turi ne tik transporto, bet ir santykinai netoli esančių pramonės bei šilumos ir elektros gamybos įmonių vykdoma veikla, bei jų oro teršalų išmetimai per stacionarius oro taršos šaltinius. Lazdynų OKT stotis labiau atspindinti foninę Vilniaus miesto oro taršą, kadangi ji įrengta Lazdynų gyvenamajame rajone, šiek tiek atokiau nuo intensyvių gatvių ir kitų pramonės taršos šaltinių. Paskutinė, ketvirtoji OKT stotis Senamiesčio, kuri įrengta tankiai apstatytame, žmonių gausiai lankomame rajone ir taip pat, kaip ir Lazdynų OKT stotis, labiau atspindi miesto foninę oro taršą. Nagrinėjamu m. laikotarpiu, remiantis Aplinkos apsaugos agentūros (toliau AAA) internetiniame puslapyje pateiktais duomenimis, Vilniaus OKT stotyse buvo matuotos šios teršalų koncentracijos: kietosios dalelės KD10 ir KD2,5, azoto dioksidas (NO2), sieros dioksidas (SO2), anglies monoksidas (CO), ozonas (O3), benzenas, švinas (Pb), kadmis (Cd), nikelis (Ni), arsenas (As), benzo(a)pirenas, benzo(a)antracenas, benzo(b)fluorantenas, benzo(k)fluorantenas, dibenzo(a,h)antracenas ir indeno(1,2,3-cd)pirenas, kurių vertinimą reglamentuoja 2000 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymas Nr. 471/582,,Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo (Žin., 2000, Nr ; TAR, 2018, Nr ) ir 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymas Nr. 591/640,,Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo (Žin., 2001, Nr ; TAR, 2017, Nr ), (toliau teisės aktai). Atlikus surinktų m. duomenų analizę, žemiau pateikiamos OKT stotyse matuotų pagrindinių oro teršalų kitimo tendencijos bei jų galimos priežastys. Kietosios dalelės Kietosios dalelės - tai ore esančių dalelių (dirvožemio, dulkių, suodžių, rūgščių, organinių junginių, metalo dalelių ir kita) mišinys. Pagal aerodinaminį skersmenį, kietosios dalėlės yra skaidomos į kietąsias daleles KD10 ( 10 mikrometrų) ir kietąsias daleles KD2,5 ( 2,5 mikrometro) m. kietųjų dalelių KD10 koncentracijos buvo matuojamos visose 4-iose Vilniaus OKT stotyse. Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, kietosioms dalelėms KD10 taikomos 1 lentelėje nurodytos ribinės vertės.

3 1 lentelė. Kietųjų dalelių KD 10 vertinimui taikomos ribinės vertės. Teršalas Kietosios dalelės KD 10 Vidurkinimo laikotarpis paros Žmonių sveikatos apsaugai nustatyta ribinė vertė g/m 3 50 (negali būti viršyta daugiau kaip 35 kartus per kalendorinius metus) metų 40 Kaip matyti iš 1 lentelėje KD10 vertinimui pateiktų taikytinų ribinių verčių, paros laikotarpiui KD10 nustatyta ribinė koncentracija - 50 g/m 3, kuri OKT stotyse negali būti viršijama daugiau kaip 35 kartus per kalendorinius metus, ir stebimuoju m. laikotarpiu, dvejose OKT stotyse (Lazdynų ir Savanorių pr.) KD10 viršytų parų skaičius per metus neviršijo leidžiamo 35 parų kiekio. Senamiesčio OKT stotyje situacija taip pat buvo santykinai gera, kadangi viršijimų kiekis viršytas tik vieną kartą (2010 m., kai viršijimų kiekis viršijo 6 paromis). Likusioje, ketvirtoje Žirmūnų OKT stotyje, viršijamų parų skaičius viršijo 4 metus iš vienuolikos ir pikas buvo pasiektas 2014 m., kai fiksuota net 81 viršijimas iš 35 leidžiamų (žr. 1 pav.). 1 pav m. kietųjų dalelių KD 10 paros normos (50 µg/m 3 ) viršijimų skaičius Žvelgiant į 1 paveikslą, m. laikotarpiu, Vilniaus miesto trijose (Senamiesčio, Savanorių pr., Lazdynų) OKT stotyse fiksuotas paros KD10 viršijimų skaičius turėjo bendrą tendenciją mažėti. Ketvirtojoje Žirmūnų OKT stotyje nuo 2015 m. tai pat stebimi ryškūs KD10 viršijimų kiekio mažėjimai, tačiau žvelgiant į m., buvo stebimi nemaži viršijimų

4 šuoliai, o 2014 m. viršijimų kiekis buvo net 2,2 karto didesnis nei dešimtmečio vidurkis. Šį didelį viršijimų kiekį lėmė tais metais susiklosčiusios oro sąlygos, tai yra vyraujantys sausi pietų krypčių vėjai, kurių metu buvo pernešamos užteršto oro masės iš pramoninių Europos rajonų bei žinoma vietinės reikšmės taršos šaltiniai (pramonės ir energetikos įmonės, individualių namų šildymo įrenginių veikla, po žiemos kelių barstymo likusi tarša, kuri vėliau tapo pakeltąją tarša). Mažiausiais viršijimų kiekiais, kaip ir tikėtasi, pasižymėjo Lazdynų foninė OKT stotis, kur viršijimų kiekis per metus vyravo apie 7 vnt. Sekanti mažiausiai viršijimų fiksavusi stotis Savanorių pr., kuri atspindi transporto ir pramonės taršą. Tuo tarpu Senamiesčio OKT stotyje vidutiniškai fiksuota daugiau viršijimų nei Savanorių pr., tai galėjo lemti nepalankus senamiesčio reljefas, esantis dauboje, bei sudarantis sąlygas teršalams kauptis ir neišsisklaidyti. Vertinant visas OKT stotis, paskutiniai 2 metai, rodė geriausius KD10 rezultatus, kuomet viršijimų skaičius nesiekė nei 50 procentų leidžiamo kiekio. Šį laipsnišką KD10 mažėjimą galimai lėmė nuolat atsinaujinantis ir jaunėjantis ne tik miesto, bet ir gyventojų autoparkas, pastaruosius metus vyravę pakankamai šilti orai, ypatingai žiemos, todėl mažiau kūrenta individualiuose namuose bei energetikos įmonėse ir kartu mažiau išmesta kietųjų dalelių. Paskutinių metų viršijimų kiekio sumažėjimui neabejotinai turėjo įtakos ir į Lietuvą atėjusi Koronaviruso pandemija, paskelbtas karantinas, kas natūraliai sumažino Vilniaus mieste transporto srautus bei galimai dėl sumažėjusios pramonės gamybos apimčių. Kaip matyti iš 2 paveiksle pateikto grafiko, praktiškai nebuvo metų, kad kietųjų dalelių KD10 paros maksimalios koncentracijos nebūtų viršytos visose Vilniaus OKT stotyse, išskyrus viena išimtis fiksuota 2018 m. Lazdynų stotyje, kai metų maksimali paros koncentracija fiksuota iki 45 g/m 3. Visais kitais stebėjimo metais KD10 paros maksimalios koncentracijos svyravo ir buvo nuo 1,1 karto (2013 m. Lazdynų stotyje) iki 3,2 karto (2016 m. sausio 6 d. Senamiesčio stotyje) didesnės nei žmonių sveikatos apsaugai nustatyta KD10 paros ribinė vertė (RV - 50 g/m 3 ). Žiūrint KD10 paros koncentracijų situacijos kaitą skirtingose OKT stotyse, galima matyti, kad Senamiesčio stotyje mažiausia maksimali metų koncentracija fiksuota 2017 m. (74 g/m 3, tai yra 1,48 karto daugiau nei RV), o didžiausia 2016 m. (158 g/m 3, tai yra 3,16 karto daugiau nei RV), Lazdynų stotyje mažiausia fiksuota 2013 m. (45 g/m 3, 0,1 karto mažiau nei RV), o didžiausia 2020 m. (149 g/m 3, tai yra 2,98 karto daugiau nei RV), Žirmūnų stotyje mažiausia fiksuota 2017 ir 2018 m. (80 g/m 3, tai yra 1,6 karto daugiau nei RV), o didžiausia 2020 m. (152 g/m 3, tai yra 3,04 karto daugiau nei RV), Savanorių stotyje mažiausia fiksuota 2017 m. (72 g/m 3, tai yra 1,44 karto daugiau nei RV), o didžiausia 2010 m. (152 g/m 3, tai yra 3,04 karto daugiau nei RV). Taigi, m. laikotarpiu, daugumoje OKT stočių KD10 paros maksimalios koncentracijos nuo 2010 m. iki 2015 m. turėjo tendenciją mažėti, tačiau 2016 m. stebėtas jų koncentracijų šuolis į viršų, po kurio, m., koncentracijos vėl sumažėjo, tačiau 2020 m. vėl šoko į rekordines aukštumas.

5 2 pav m. užfiksuotos kietųjų dalelių KD 10 didžiausios paros koncentracijos Šie maksimalių koncentracijų šuoliai (2010, 2016 ir 2020 m.) dažnu atveju susiklostė dėl mieste padidėjusios taršos ir kartu dėl nepalankių oro teršalų sklaidymuisi sąlygų, vyraujant nepalankiems vėjams. Nemažą įtaką turėjo ir iš kitų šalių atkeliavę teršalai. Žinoma, didelės įtakos taršos padidėjimui turėjo ir vietiniai taršos šaltiniai transportas, jo pakeltoji tarša bei kuro kūrenimas individualiuose namuose bei katilinėse, ypatingai šildymo sezono metu (sausio kovo ir spalio gruodžio mėn.). Jeigu m. laikotarpiu užfiksuotos kietųjų dalelių paros maksimalios koncentracijos verčia sunerimti, situacija su apskaičiuotomis KD10 vidutinėmis metinėmis koncentracijomis nuteikia optimistiškiau, kadangi visose OKT stotyse, šių teršalų koncentracijos neviršijo žmonių sveikatos apsaugai nustatytos ribinės vertės 40 g/m 3 (žr. 3 pav.). Nors kietųjų dalelių KD10 vidutinės metinės koncentracijos ir neviršijo RV, tačiau labiausiai transporto (dėl jo sąlygotų išmetamųjų dujų bei pavasarinės pakeltosios taršos) paveiktoje Žirmūnų OKT stotyje buvo metų, kai jos buvo labai artimos ar net lygios RV, kas rodo, kad yra teorinė galimybė jas viršyti. Vis dėlto, 2014 m. Žirmūnų OKT stotyje KD10 vidutinei metinei koncentracijai pasiekus RV, ji nuo 2015 m. pradėjo mažėti ir turėjo mažėjimo tendenciją, kuomet 2020 m. jau sudarė tik apie 68 proc. RV.

6 3 pav m. kietųjų dalelių KD 10 vidutinės metinės koncentracijos Nagrinėjamu laikotarpiu, Senamiesčio ir Savanorių pr. OKT stotyse buvo stebimos labiau nusistovėjusios metinės koncentracijos su jų mažėjimo tendencija. Lazdynų stotyje KD10 vidutinės metinės koncentracijos nors ir fiksavo mažiausias koncentracijas (maksimaliai iki 25 g/m 3 ), tačiau turėjo tendenciją tai mažėti, tai padidėti, kas rodo, kas šioje vietoje oro tarša nėra nusistovėjusi ir priklausoma nuo daugelio ją įtakojančių, bet konkrečiai nežinomų taršos šaltinių. Skirtingai, nuo KD10, kietųjų dalelių KD2,5 koncentracija Vilniuje matuota tik Žirmūnų OKT stotyje. Pagal teisės aktų reikalavimus, kietosioms dalelėms KD2,5 taikomos 2 lentelėje nurodytos ribinės vertės, kurios m. laikotarpiu buvo nuolat mažinamos. 2 lentelė. Kietųjų dalelių KD 2,5 vertinimui taikomos ribinės vertės. Žmonių sveikatos apsaugai nustatyta ribinė vertė Teršalas Vidurkinimo laikotarpis g/m 3 Kietosios 2010 m m m m m m. dalelės metų KD 2, Kaip galime pastebėti, pagal teisės aktų reikalavimus, 2010 m. kietųjų dalelių KD2,5 metų vidutinės koncentracijos vertinimui buvo taikoma 29 µg/m³ nustatyta metinė ribinė vertė, kuri kas metus, o dar vėliau kas kelerius metus buvo palaipsniui mažinama po 1 µg/m³, o jau nuo 2020 m.

7 sausio 1 d. KD2,5, vertinimui buvo taikytina 20 µg/m³ metinė ribinė vertė (žr. 2 lentelę ir 4 pav.), tai yra 9 µg/m³ mažiau nei 2010 m. Taigi, vertinant m. laikotarpį, matome, kad KD2,5 vidutinė metinė koncentracija nuo 2010 m. (14 µg/m³) iki 2013 m. (23 µg/m³) turėjo didėjimo tendenciją m. laikotarpiu koncentracijos buvo stabiliai padidėjusios (23 µg/m³) ir nesikeitė, o vėliau nuo 2016 m. iki pat 2020 m. KD2,5 vidutinės metinės koncentracijos turėjo mažėjimo tendenciją. KD2,5 vidutinės metinės koncentracijos nuo pasiektos maksimalios 23 µg/m³ koncentracijos, 2020 m. sumažėjo iki 13,6 µg/m³, tai yra apie 41 proc., kai tuo tarpu taikytina ribinė vertė per šį laikotarpį sumažėjo per 23 proc. (žr. 4 pav.). 4 pav m. kietųjų dalelių (KD 2,5) vidutinės metinės koncentracijos Didžiausią įtaką kietųjų dalelių KD2,5 teršalo koncentracijos sumažėjimui, kaip ir KD10 vidutinės metinės koncentracijos Žirmūnų stotyje atveju, turėjo atjaunėjęs miesto ir gyventojų automobilių parkas bei nuo 2016 m. prasidėjęs intensyvesnis miesto gatvių plovimas pavasariais, kuomet po žiemos lieka nemaži kiekiai smėlio, druskos bei purvo. Paskutiniais metais, šalyje įsivyravus Koronaviruso pandemijai bei paskelbus karantiną, tai pat turėjo tiesioginės įtakos kietųjų dalelių kiekio sumažėjimui, dėl transporto eismo srautų sumažėjimo. Azoto dioksidas Azoto dioksidas tai rausvai rudos, turinčios aštrų kvapą dujos. Jis plačiai žinomas kaip oro teršalas, kadangi daugiausia azoto dioksido susidaro deginant kurą automobiliuose bei gaminant energiją kurą deginančiuose įrenginiuose.

8 m. azoto dioksido (NO2) koncentracijos matuotos visose 4-iose Vilniaus OKT stotyse, išskyrus atskirus pavienius atvejus, kai tam tikrais metais jos nebuvo išmatuotos tam tikrose OKT stotyse arba rezultatai buvo apskaičiuoti tik iš surinktų mažiau kaip 90 proc. duomenų. Pagal teisės aktų reikalavimus, azoto dioksidui buvo taikomos 3 lentelėje nurodytos ribinės vertės. 3 lentelė. Azoto dioksido (NO 2) vertinimui taikomos ribinės vertės Teršalas Azoto dioksidas (NO 2) Vidurkinimo laikotarpis 1 val. Žmonių sveikatos apsaugai nustatyta ribinė vertė g/m (negali būti viršyta daugiau kaip 18 kartų per kalendorinius metus) metų 40 Žmonių sveikatos apsaugai azoto dioksido 1 val. laikotarpiui yra nustatyta didžiausia ribinė vertė g/m 3 ir ši ribinė vertė, m. laikotarpiu, buvo viršyta tik vieną kartą, susidarius nepalankioms teršalų išsisklaidymo sąlygoms (šalti, sausis, ramūs orai), ir tik vienoje Žirmūnų OKT stotyje (2016 m. gruodžio 15 d. fiksuota g/m 3 ), tačiau pastebėta, kad šioje stotyje, nagrinėjamuoju laikotarpiu, ji dažnu atveju buvo artima RV, išskyrus 2017, 2019 ir 2020 m., kai turėjo mažėjimo tendenciją (žr. 5 pav.). 5 pav m. didžiausios užfiksuotos azoto dioksido (NO 2) valandos koncentracijos

9 Kita, OKT stotis, pasižyminti didesnėmis NO2 1 val. koncentracijomis buvo Savanorių pr. stotis ir tai nekelia nuostabos, kadangi šioje vietoje nemažą azoto oksidų generaciją sudaro ne tik transporto srautai bet ir pramonės įmonės tarša. Šioje stotyje NO2 1 val. didžiausios koncentracijos svyravo nuo 87 g/m 3 (2020 m.) iki 175 g/m 3 (2011 m.), taigi siekė iki 87,5 proc. RV. Likusiose, Senamiesčio ir Lazdynų stotyse fiksuotos koncentracijos buvo mažiausios ( m. laikotarpiu, atitinkamai vidutiniškai apie 112 g/m 3 ir 102 g/m 3 ) ir sąlyginai išlaikė panašias koncentracijas su mažėjimo tendencija. Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, azoto dioksido 1 val. maksimali koncentracija (200 g/m 3 ) per kalendorinius metus gali būti viršyta ne daugiau kaip 18 kartų. Naudojantis AAA internetiniame puslapyje pateiktais duomenimis, m. laikotarpiu, nei vienoje OKT stotyje NO2 1 val. maksimalios koncentracijos (200 g/m 3 ) nebuvo viršytos 18 kartų (žr. 6 pav.), o tik 2016 m. gruodžio 15 d. Žirmūnų stotyje buvo fiksuojamas 1 viršijimas, kuris siekė 218 g/m 3. 6 pav m. azoto dioksido (NO 2) valandos koncentracijų (200 g/m 3 ) viršijimų skaičius Be m. matuojamos azoto dioksido 1 val. koncentracijos, OKT stotyse buvo fiksuojamos ir NO2 vidutinės metinės koncentracijos. Kaip matyti iš 7 paveiksle pateiktų duomenų, visoms azoto dioksido vidutinėms metinėms koncentracijoms buvo taikoma 40 g/m 3 nustatyta ribinė vertė, kuri nagrinėjamu periodu OKT stotyse nebuvo viršyta ar pasiekta.

10 7 pav m. azoto dioksido (NO 2) vidutinės metinės koncentracijos kitimo tendencija Senamiesčio, Savanorių pr. ir Lazdynų stotyse fiksuotos koncentracijos buvo pakankamai pastovios ir laikėsi apie 50 proc. nustatytos RV (40 µg/m 3 ). Žymiai didesnėmis NO2 vidutinėmis metinėmis koncentracijomis pasižymėjo Žirmūnų OKT stotis, kurioje koncentracijos kito nuo 25 µg/m 3 (2010 ir 2020 m.) iki 39 µg/m 3 (2016 m.). Nuo 2016 m. fiksuoto NO2 koncentracijų maksimumo, kiekvienais metais koncentracijos mažėjo ir 2020 m. tebesiekė 62,5 proc. RV. Pastarųjų metų NO2 vidutinių metinių koncentracijų mažėjimui įtakos turėjo ne tik pramonės ir energetikos įmonėms taikomi griežtesni NOx koncentracijų reikalavimai, bet ir mieste naudojamų automobilių amžiaus jaunėjimas, taip pat mieste, ypatingai centre, vykdomų eismo tvarkos pertvarkymai, mažinantys automobilių srautus, bei dėl pastaraisiais 2020 metais paminėtos Koronaviruso pandemijos bei paskelbto karantino judėjimo suvaržymų. Anglies monoksidas Anglies monoksidas (CO) tai bespalvės, bekvapės, beskonės, degios ir toksiškos dujos. Anglies monoksidas susidaro degimo proceso metu, esant aukštai temperatūrai bei deguonies trūkumui m. anglies monoksido (CO) koncentracijos matuotos trijose (išskyrus atskirus atvejus, kai tam tikrais metais jos nebuvo išmatuotos tam tikrose OKT stotyse arba rezultatai buvo apskaičiuoti tik iš surinktų mažiau kaip 90 proc. duomenų) Vilniaus OKT stotyse: Senamiesčio, Žirmūnų ir Savanorių pr. Pagal teisės aktų reikalavimus, anglies monoksido vertinimui taikoma 4 lentelėje nurodyta ribinė vertė.

11 4 lentelė. Anglies monoksido (CO) vertinimui taikoma ribinė vertė Žmonių sveikatos apsaugai nustatyta ribinė vertė Teršalas Vidurkinimo mg/m laikotarpis 3 Anglies monoksidas (CO) 8 val. 10 Kaip nurodyta 4 lentelėje, anglies monoksidui buvo taikoma 8 val. laikotarpio nustatyta maksimali 10 mg/m 3 ribinė vertė, kuri m. nagrinėjamu laikotarpiu, visose 3 tirtose OKT stotyse nebuvo viršyta, o maksimali reikšmės siekė iki 7,4 mg/m 3 (2016 m. Senamiesčio stotyje), tuo tarpu mažiausia reikšmė siekė tik 0,9 mg/m 3 (2020 m. Žirmūnų stotyje). Kaip matyti iš 8 paveiksle pateiktos informacijos, sąlyginai didžiausios CO 8 val. koncentracijos fiksuotos Senamiesčio OKT stotyje, ypatingai m. šildymo sezono periodu, kas galėjo sąlygoti dėl šiame rajone esančiuose individualiuose gyvenamuose namuose netvarkingų kurą deginančių įrenginių naudojamo (esant blogam/nepilnam kuro sudegimui), o galimai ir neleistino bei taršaus kuro ar atliekų naudojimo. Vis dėlto, tuo pačiu, nuo 2016 iki 2020 m. buvo fiksuojamas didžiausias, net 5,3 karto, koncentracijų sumažėjimas. 8 pav m. didžiausių užfiksuotų anglies monoksido (CO) 8 val. koncentracijų kitimas Kitose, Žirmūnų ir Savanorių OKT stotyse, koncentracijų šuoliai buvo ne tokie drastiški (svyravo nuo 0,9 iki 3,7 mg/m 3 ), išskyrus 2011 m., kai Žirmūnų stotyje fiksuota 5,6 mg/m 3 CO 8 val. koncentracija, ir turėjo nežymią koncentracijų mažėjimo tendenciją.

12 Pastarųjų, metų anglies monoksido 8 val. koncentracijos sumažėjimą neabejotinai lėmė šios priežastys: transporto amžiaus jaunėjimas, kylanti vidutinė metinė temperatūra ir su tuo susijusių taršos šaltinių veikimo laiko mažėjimas, o pastaraisiais metais ir automobilių srautų bei pramonės gamybos apimčių sumažėjimas dėl COVID-19 situacijos. Sieros dioksidas Sieros dioksidas (SO2) tai bespalvės su aštriu, erzinančiu kvapu dujos. Šios dujos yra pagrindinis sieros junginių (akmens anglies, naftos produktų ir pan.) degimo produktas m. sieros dioksido (SO2) koncentracijos matuotos trijose (išskyrus atskirus atvejus, kai tam tikrais metais jos nebuvo išmatuotos tam tikrose stotyse arba rezultatai buvo apskaičiuoti tik iš surinktų mažiau kaip 90 proc. duomenų) Vilniaus OKT stotyse: Senamiesčio, Lazdynų ir Savanorių pr. Pagal teisės aktų reikalavimus, sieros dioksido vertinimui buvo taikomos 5 lentelėje nurodytos ribinės vertės. 5 lentelė. Sieros dioksido (SO 2) vertinimui taikomos ribinės vertės Teršalas Sieros dioksidas (SO 2) Žmonių sveikatos apsaugai nustatyta ribinė vertė Vidurkinimo laikotarpis g/m 3 1 val. 350 (negali būti viršyta daugiau kaip 24 kartus per kalendorinius metus) paros 125 (negali būti viršyta daugiau kaip 3 kartus per kalendorinius metus) Augmenijos apsaugai nustatytas kritinis užterštumo lygis Kalendoriniai metai ir žiema (spalio 1 d. kovo 31 d.) Kaip nurodyta 5 lentelėje, sieros dioksido 1 val. maksimali leidžiama koncentracija 350 g/m 3 neturi būti viršyta daugiau kaip 24 kartus per kalendorinius metus, o žemiau pateiktame 9 paveiksle matome, kad maksimalios SO2 1 val. koncentracijos ne tik kad neviršijo nei vieno karto per m. laikotarpį, bet buvo mažesnės ir siekė iki 36,7 proc. (128,6 g/m 3, 2011 m. Savanorių pr. OKT stotis) leistinos (350 g/m 3 ) ribinės vertės. Minimu laikotarpiu, didžiausios maksimalios SO2 1 val. koncentracijos fiksuotos Savanorių pr. (vidutiniškai apie 32 g/m 3 ) ir Lazdynų (vidutiniškai apie 29 g/m 3 ) stotyse, šiek tiek mažesnės Senamiesčio (vidutiniškai apie 22 g/m 3 ) stotyje. Be jau paminėtų 2011 m., kuomet SO2 1 val. koncentracijos Savanorių pr. stotyje buvo fiksuojamos didžiausios (128,6 g/m 3 ), likusiais metais jos buvo apie 6 kartus mažesnės ir svyravo ties 22 g/m 3 riba, tad šis šuolis galimai siejamas su didesniais sieros junginių išmetimais iš pramonės įmonių. Likusiais metais, visose matuotose OKT stotyse, SO2 1 val. koncentracijos buvo 20

13 pakankamai pastovios ir nedidelės, tik nedidelis padidėjimas stebimas nuo 2017 m., kuris išsilaikė iki 2020 m. 9 pav m. užfiksuotos didžiausios 1 valandos sieros dioksido (SO 2) koncentracijos Žvelgiant į m. užfiksuotas didžiausias paros SO2 koncentracijas (žr. 10 pav.), matome, kad reglamentuojama SO2 paros ribinė vertė (120 g/m 3 ), taip pat nebuvo pasiekta. Jos didžiausia koncentracija taip pat, kaip ir SO2 1 val. atveju, fiksuota 2011 m. Savanorių pr. stotyje ir siekė 72,8 g/m 3 (apie 58 proc. RV). 10 pav m. sieros dioksido (SO 2) didžiausios užfiksuotos paros koncentracijos

14 2011 m. sąlyginai nemaža SO2 paros koncentracija fiksuota ir Lazdynų stotyje 46 g/m 3 (apie 38 proc. RV). Vėliau, nuo 2012 m. visose OKT stotyse koncentracijos nusistovėjo ir svyravo nedidelėje 6 16,4 g/m 3 amplitudėje. Toliau, nuo 2018 m. Senamiesčio ir Savanorių pr. stotyse koncentracijos išlaikė koncentracijų pastovumą, išskyrus Lazdynų OKT stotį, kurioje, lyginant su 2017 m. reikšme - 10 g/m 3 ), fiksuoti SO2 paros koncentracijų padidėjimai nuo 1,5 (2020 m. 15 g/m 3 ) iki 2,9 (2018 m. 29,2 g/m 3 ) karto, tačiau iš šie turėjo mažėjimo tendenciją. Paminėtina, kad didžiausia paros SO2 koncentracija (125 g/m 3 ) negali būti viršijama 3 kartus per kalendorinius metus, kas, kaip matome iš 10 paveikslo duomenų, ir neįvyko. Vertinant m. SO2 vidutinių metinių koncentracijų kitimo tendenciją, kurioms nėra nustatyta žmonių sveikatos apsaugai reglamentuojama ribinė vertė, tačiau yra nustatytas kritinis užterštumo lygis augmenijos apsaugai, kuris lygus 20 g/m 3, iš 11 paveiksle pateikto grafiko matome, kad šis lygis nebuvo pasiektas, o maksimalus apskaičiuotas metinis SO2 rezultatas siekė apie 50 proc. (Lazdynų stotyje) kritinio užterštumo vertės. 11 pav m. sieros dioksido (SO 2) vidutinės metinės koncentracijos kitimo tendencija 2011 m. Savanorių pr. stotyje, kaip ir 1 val. ar paros SO2 rezultatų atveju, buvo fiksuojamos apie 2-2,5 karto didesnės koncentracijos nei įprastai fiksuotos m, tačiau nuo 2016 m. SO2 vidutinės metinės koncentracijos turėjo tendenciją kilti aukštyn, iki pasiekė 5 g/m 3 reikšmę, lygią 25 proc. RV. Ne išimtis ir su Senamiesčio ir Lazdynų OKT stotimis, m. laikotarpiu koncentracijos svyravo 1,5-2,9 g/m 3 ribose, o nuo 2016 m. pradėjo kilti aukštyn ir savo maksimalias (apie 4-6 kartus didesnes) koncentracijas pasiekė 2020 m. (Senamiesčio 5,9 g/m 3, Lazdynų 10,1 g/m 3 ). Šis 2020 m. sieros dioksido padidėjimas Lazdynų stotyje, galimai būtų sietinas su prietvakarinėje Vilniaus miesto dalyje besiplečiančia šilumos ir elektros gamybos veikla, kurios metu deginamas biokuras bei planuojamos deginti netinkamos perdirbimui komunalinės atliekos, ir kurių metu išsiskiria nemaži SO2 kiekiai. Pažymėtina, kad šioje Vilniaus

15 vietoje 2020 m. pradėti Vilniaus kogeneracinės elektrinės bandomieji energijos gamybos paleidimo-derinimo darbai, galimai prisidedantys prie didesnių koncentracijų susidarymo. Šioje Vilniaus vietoje esančių taršos šaltinių tarša, dėl susiklosčiusių meteorologinių sąlygų (vyraujančių pietvakarių vėjų) dalinai keliauja į miestą, todėl galimai ir Lazdynų OKT stotyje 2020 m. yra fiksuojami šių teršalų padidėjimai. Ozonas Ozonas (O3) yra balkšvai melsvos, nuodingos dujos. Priežeminiame atmosferos sluoksnyje ozonas laikomas oro teršalu, o aukštesniuose atmosferos sluoksniuose ozonas trukdo kenksmingam ultravioletiniam spinduliavimui pasiekti žemės paviršių, todėl yra naudingas m. ozono (O3) koncentracijos matuotos dvejose Vilniaus OKT stotyse: Lazdynų ir Žirmūnų. Pažymėtina, kad tam tikrais metais ir tam tikrose OKT stotyse ozono (O3) koncentracijos rezultatai buvo apskaičiuoti tik iš surinktų mažiau kaip 90 proc. duomenų. Pagal teisės aktų reikalavimus, ozono vertinimui buvo taikomos 6 lentelėje nurodytos ribinės vertės. 6 lentelė. Ozono (O 3) vertinimui taikomos ribinės vertės Teršalas Ozonas (O 3) Vidurkinimo laikotarpis 8 val. 1 val. Žmonių sveikatos apsaugai nustatyta ribinė vertė g/m (negali būti viršyta daugiau kaip 25 kartus per kalendorinius metus, imant trijų metų vidurkį) 240 (pavojaus slenkstis) 180 (informavimo slenkstis) Kaip matyti iš 12 paveiksle pateiktos informacijos, m. didžiausia 8 val. periodo ozono koncentracija (120 g/m 3 ) buvo viršijama abejose stotyse, tačiau nevienodai. Iš 11 stebimų metų, Lazdynų stotyje net 9 metais buvo fiksuotas mažesnis ar didesnis maksimalių O3 koncentracijų viršijimas (nuo 123 g/m 3 iki 149 g/m 3 ), tuo tarpu Žirmūnų stotyje tokių viršytų metų pasitaikė tik 3, tačiau koncentracijos svyravo tokiose pat ribose nuo 123 g/m 3 iki 149 g/m m. ozono (O3) 8 val. didžiausių užfiksuotų koncentracijų kitimas nebuvo labai tolygus, tačiau nerodė labai ryškių ir esminių nuokrypių nuo RV (120 g/m 3 ), t. y. maksimaliai viršijo apie 1,2 karto (2014 m. Lazdynų ir 2019 m. Žirmūnų OKT stotyse).

16 12 pav m. ozono (O 3) 8 val. didžiausių užfiksuotų koncentracijų kitimas Pagal teisės aktų reikalavimus, ozono (O3) 8 val. koncentracijos negali būti viršytos daugiau kaip 25 kartus per kalendorinius metus, imant trijų metų vidurkį, tad vertinant 13 paveiksle pateiktą informaciją, matome, kad ne tik 3 metų vidurkis nagrinėjamuoju laikotarpiu nebuvo pasiektas, bet net ir imant bet kuriuos atskirus metus, viršijimų skaičius matuotose OKT stotyse nebuvo pasiekęs 25 vnt. ribos. 13 pav m. ozono (O 3) 8 val. ribinės koncentracijos (120 g/m 3 ) viršijimų skaičius Nagrinėjant m. periodo atskirus metus, daugiausia RV (120 g/m 3 ) viršijimų fiksuota 2019 m., kuomet didžiausia 8 val. ozono koncentracija Lazdynų stotyje viršijo 9 kartus

17 per metus (maksimaliai apie 1,19 karto). Visais kitais metais viršijimų fiksuota arba mažiau, arba visai nefiksuota, kaip pvz., 2017 ir 2020 m., tad nagrinėjamu laikotarpiu yra stebimas ozono koncentracijų nestabilumas, priklausantis nuo aplinkos ir meteorologinių faktorių. Žmonių sveikatos apsaugai yra nustatytos ir ozono 1 val. informavimo (180 g/m 3 ) bei pavojaus slenksčiai (240 g/m 3 ), kurie nagrinėjamu m. laikotarpiu nebuvo pasiekti, o juo labiau ir viršyti (žr. 14 pav.). Lazdynų OKT stotyje fiksuotos didesnės ozono 1 val. koncentracijos nei Žirmūnų stotyje, matomai, dėl Lazdynų stoties buvimo vietos, tai yra labiau apsuptos miškų, tačiau paskutiniais m. situacija pasikeitė, kuomet nežymiai, bet didesnės ozono 1 val. koncentracijos buvo fiksuotos Žirmūnų OKT stotyje. 14 pav m. ozono (O 3) 1 val. didžiausios koncentracijos kitimas Nagrinėjamu laikotarpiu ozono 1 val. koncentracija svyravo ties g/m 3 ribomis ir ryškių šuolių žemyn ar aukštyn nebuvo fiksuojama, tad buvo stebimos santykinai pastovios koncentracijos. Paminėtina, kad maksimalios ozono 1 val. koncentracijos buvo: 2019 m. Lazdynų stotyje (159 g/m 3 ) ir 2019 m. Žirmūnų stotyje (154 g/m 3 ). Benzenas Benzenas tai aromatinis angliavandenilis, bespalvis, takus, savito kvapo skystis. Benzenas gaunamas perdirbant naftos produktus, todėl jo yra benzine ir kituose naftos produktuose. Benzeno koncentracija Vilniuje skirtingais laikotarpiais matuota skirtingose OKT stotyse: 2010 m. matuota tik Lazdynų stotyje, m. laikotarpiu, fiksuota jau Lazdynų, Žirmūnų

18 ir Savanorių pr. stotyse su pertrūkiais tam tikrose stotyse, nuo 2016 iki 2017 m. tik Žirmūnų stotyje, o nuo 2018 iki 2020 m. jau tik Žirmūnų ir Savanorių pr. stotyse. Pažymėtina, kad visi benzeno rezultatai gauti iš surinktų mažiau kaip 90 proc. duomenų. Pagal teisės aktų reikalavimus, benzenui buvo taikoma 7 lentelėje nurodyta ribinė vertė. 7 lentelė. Benzeno vertinimui taikomos ribinės vertė Žmonių sveikatos apsaugai nustatyta ribinė vertė Teršalas Vidurkinimo g/m 3 laikotarpis Benzenas metų 5 Pagal gautus m. duomenis, galima daryti išvadą, kad santykinai, palyginus su nustatyta ribine verte 5 g/m 3, benzeno koncentracijos buvo nedidelės ir sudarė tik iki 11,8 proc. ribinės vertės, lyginant su 2016 m. didžiausia išmatuota vidutine metine benzeno koncentracija Žirmūnų stotyje (0,59 g/m 3 ). 15 pav m. benzeno vidutinių metinių koncentracijų kitimo tendencija Visos kitos metų koncentracijos buvo dar mažesnės ir nagrinėjamuoju laikotarpiu vidutiniškai buvo fiksuojamos apie 0,04 g/m 3 Lazdynų stotyje, apie 0,23 g/m 3 Savanorių pr. stotyje ir apie 0,26 g/m 3 Žirmūnų stotyje (žr. 15 pav.).

19 Išvados Vertinant visus m. oro kokybės duomenis, kurie buvo fiksuojami atitinkamose Vilniaus OKT stotyse, galime daryti išvadą, kad oro kokybė dešimtmečio laikotarpiu turėjo nors ir nelabai ryškias, bet gerėjimo tendencijas. Šių teigiamų pokyčių rezultatą neabejotinai lėmė Vilniaus miesto bei gyventojų autoparko amžiau atsinaujinimas (ypatingai įsigyjant elektrines transporto priemones), miesto atsakingas požiūris į taršos prevenciją (valant tinkamu metu gatves, eismo srautų reguliavimas ar net ribojimai, dviračių takų tiesimas ir pan.), griežtesnių aplinkosauginių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas energetikos bei pramonės įmonėse bei gyventojų sąmoningumo didėjimas šildymo sezono metu. Žinoma, dešimtmečio laikotarpiu buvo laiko periodų (daugumoje 1 metų ar iki 3-4 metų), kuomet teršalų koncentracijos didėjo. Šie koncentracijų žymesni didėjimai buvo sietini su tam tikra labiau specifine, esančia arčiau transporto taršos šaltinių, Žirmūnų OKT stotimi, kurioje m. periodu stebimi kietųjų dalelių (KD10) vidutinių metinių koncentracijų padidėjimai nuo 1,14 iki 1,2 karto, lyginant su periodo vidurkiu (33,4 g/m 3 ), ir kurie buvo artimi nustatytai metinei ribinei vertei - 40 g/m m. periodu, Žirmūnų stotyje stebime ir smulkesnių KD2,5 vidutinių metinių koncentracijų padidėjimą nuo 1,09 iki 1,25 karto, lyginant su periodo vidurkiu (18,4 g/m 3 ) m. laikotarpiu, toje pačioje Žirmūnų stotyje buvo stebimos maksimaliai pakilusios (netoli nustatytos 40 g/m 3 ribinės vertės) vidutinės metinės azoto dioksido koncentracijos, tačiau vėliau šios koncentracijos nukrito į įprastą dešimtmečio lygį arba net sumažėjo. Vertinant oro taršą stebimose OKT stotyse, teršalų koncentracijų nežymūs ar ryškesni mažėjimai visu nagrinėjamu laikotarpiu buvo stebimi: Savanorių pr., Lazdynų bei Senamiesčio stotyse - pagal KD10 paros, KD10 vidutines metines, NO2 1 val. maksimalias, NO2 vidutines metines koncentracijas; Savanorių pr. ir Žirmūnų stotyse - pagal CO 8 val. koncentracijas. Iš labiausiai pastebimą didėjimo tendenciją turėjusių teršalų, nuo 2016 m. pasižymėjo sieros dioksido koncentracijos, ši tendencija išryškėjo visose tirtose OKT stotyse (Senamiesčio, Savanorių pr. ir Lazdynų), tačiau jų pasiektos koncentracijos vis dar liko tolimos nustatytoms ribinėms vertėms. Visos kitos, tame tarpe ir ozono bei benzeno, tirtos teršalų koncentracijos svyravo pakankamai nedidelėje, su pavieniais nežymiais nukrypimais, reikšmių amplitudėje ir nerodė ryškesnių taršos pokyčių. Taigi žvelgiant bendrai, Vilniaus miestas eina teigiama kryptimi, tačiau siekiant ryškesnių ir greitesnių pokyčių, kasmet reikia įgyvendinti vis ambicingesnius aplinkosauginius tikslus, kurie duotų pastebimą oro kokybės pagerėjimą.

Zona_2009

Zona_2009 2009 m. oro kokyb s tyrimų zonoje apžvalga Oro kokyb s vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei zona (likusi Lietuvos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek Sausio mėnesio rinkos apžvalga 2015 02 24 2015 metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efektyvus Rygos šiluminių elektrinių veikimas sausį Nord

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

Galutine ataskaita_

Galutine ataskaita_ ENERGETIKOS KOMPLEKSINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJA NACIONALINIŲ IŠMETAMŲ Į ATMOSFERĄ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIO PROGNOZIŲ RENGIMO METODINIŲ GAIRIŲ PARENGIMAS Galutinė ataskaita Dr. I. Konstantinavičiūtė

Detaliau

Projektas

Projektas Aplinkos apsaugos agentūrai ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis statusas: juridinis asmuo juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

Buinevicius LIŠTIA

Buinevicius LIŠTIA TERŠALŲ EMISIJŲ MAŽINIMO PRIEMONĖS VIDUTINĖS GALIOS KURĄ DEGINANTIEMS ĮRENGINIAMS Dr. Kęstutis Buinevičius Kauno technologijos universitetas Enerstena Mokslinių tyrimų centras Žemės paviršius spinduliuoja

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIS LIETUVOJE 2017 M. IR TENDENCIJOS M. Klimato kaita veikia visus pasaulio regionus. Dėl besikeičianči

ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIS LIETUVOJE 2017 M. IR TENDENCIJOS M. Klimato kaita veikia visus pasaulio regionus. Dėl besikeičianči ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIS LIETUVOJE 217 M. IR TENDENCIJOS 199-217 M. Klimato kaita veikia visus pasaulio regionus. Dėl besikeičiančio klimato šyla oro ir vandenynų temperatūra, tirpsta kalnų

Detaliau

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma Durpės Lietuvos energetikoje kaip realu? Giedrius Kavaliauskas, 2015.04.29, Kaunas Vietiniai ištekliai - durpės Pelkės Lietuvoje, % 2% 1% Naturalios pelkės Klaipeda Kaunas 44% 28% Nusausintos žemės ūkiui

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO CENTRINĖ TYRIMŲ LABORATORIJA Estijos aplinkos tyrimų centras Aplinkos oro kokybės vertinimo tyrimo Vilniaus Lazdynų seniūnijoje ataska

VIEŠO NAUDOJIMO CENTRINĖ TYRIMŲ LABORATORIJA Estijos aplinkos tyrimų centras Aplinkos oro kokybės vertinimo tyrimo Vilniaus Lazdynų seniūnijoje ataska CENTRINĖ TYRIMŲ LABORATORIJA Estijos aplinkos tyrimų centras Aplinkos oro kokybės vertinimo tyrimo Vilniaus Lazdynų seniūnijoje ataskaita 2018 m. spalio mėn. 2018 m. Talinas Projekto pavadinimas Aplinkos

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

Microsoft PowerPoint - ptz-seminaras_ _Manto dalis.ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - ptz-seminaras_ _Manto dalis.ppt [Read-Only] PROJEKTO UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ POVEIKIO VERTINIMAS REZULTATAI Antanas Marcinonis,, Mantas Riauka UAB GROTA 2011 10 19 Geologin s s aplinkos tarša Potencialių taršos židinių inventorizavimo rezultatai Potencialių

Detaliau

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc Įvadas Gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą tyrimo rezultatai Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro kontrabandą ir

Detaliau

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.:

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.: ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 78365 Šiauliai. Įmonės kodas 145412194. Tel. : +370 (41) 51 41 44; el.p.: matl@splius.lt; www.matl.lt. ŠIAULIŲ MUNICIPALINIS PAVIRŠINIŲ

Detaliau

Bioduju rinka LT ir jos pletra

Bioduju rinka LT ir jos pletra Biodujų rinka Lietuvoje ir jos plėtra Biodujų asociacijos prezidentas Virginijus Štiormer Biodujų ir energijos gamyba Lietuvoje v Nors Lietuvoje biodujų energetika plėtojama daugiau kaip 15 metų,, per

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO 2018.03.01-2018.04.30 NORVEGIŠKAS PAVASARIS Kalendorinio pavasario pradžia dar nereiškia, kad žiema jau pasitraukė. Norvegai tai gerai žino ir visada pasirengę

Detaliau

Vinter-workshop 2013

Vinter-workshop 2013 SEMINARAS DIRVOŽEMIS IR ŽMOGUS skirtas Tarptautiniams dirvožemio metams paminėti Gediminas Čyžius UAB DGE Baltic Soil and Environment Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija 2015 m. balandžio 30 d.,

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Kraštovaizdžio monitoringo ataskaita 2006 m

Kraštovaizdžio monitoringo ataskaita 2006 m KRAŠTOVAIZDŽIO MONITORINGO ATASKAITA 204 M. PRIEDAS 2. Stebėjimo vieta: Žemaitijos nacionaliniame parke esantys miškai. Parametrai ir matavimo vienetai: Įveistų miškų plotas, ha. Monitoringą vykdė ir ataskaitą

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

1

1 8-19/31/17-1604.15.15 ENERGETIKOS KOMPLEKSINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJA LIETUVOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLĖTROS TYRIMAS 1 DALIS TECHNINĖ EKONOMINĖ ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLĖTROS ANALIZĖ SANTRAUKA Dr. A. Galinis

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 12 19 C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą

Detaliau

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS APŽVALGA 1 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS APŽVALGA 213 217 m. I ketvirtis 213 ISSN 2424-5828 (ONLINE) 2 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

TRANSPORTO PRIEMONĖS MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMO KRITERIJŲ PARENGIMO PASLAUGOS

TRANSPORTO PRIEMONĖS MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMO KRITERIJŲ PARENGIMO PASLAUGOS Transporto priemonės mokesčio dydžio nustatymo kriterijų, pagrindžiant juos kitų šalių patirtimi ir statistiniais duomenimis ir pasiūlymų dėl transporto priemonių apmokestinimo Lietuvoje, pagrindžiant

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

Oxygen X-Air C200 brošiūra (5)

Oxygen X-Air C200 brošiūra (5) ŠVARUS ORAS NAMUOSE SVEIKOS GYVENSENOS PAGRINDAS Mūsų sveikata priklauso nuo aplinkos, kurioje gyvename. Sportas bei aktyvumas, sveika mityba ir kitos pastangos nueis perniek, jei kvėpuosime užterštu oru.

Detaliau

Sistem PVSV santrauka

Sistem PVSV santrauka UAB SISTEM VYKDOMOS IR PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS BILIŪNO G. 1, ŠLIENAVOS K., SAMYLŲ SEN., KAUNO R. SAV POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS Ūkinės veiklos organizatorius: UAB SISTEM PVSV

Detaliau

Nelaimingų atsitikimų darbe analizė 2018 metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA dar

Nelaimingų atsitikimų darbe analizė 2018 metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA dar Nelaimingų atsitikimų darbe analizė metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA darbe). Įmonėse įvyko lengvi, sunkūs ir mirtini NA darbe. metų mirtinų

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

doc

doc Pramoniniai dažai Bendras tipas 2 komponentų epoksidas Bendras aprašymas Šiuos produktus rekomenduojama naudoti norint prailginti dažymo laikotarpį esant šaltam klimatui, drėgniems paviršiams ir darbams,

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

Microsoft Word - BABENU SAVARTYNAS 2011_I pusm aplinkos monit.

Microsoft Word - BABENU SAVARTYNAS 2011_I pusm aplinkos monit. BABĖNŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2011 M. I PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI DALIS 1. Ūkio objekto teisinė forma, pavadinimas ir adresas: VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (adresas: Statybininkų

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ate

Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ate Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ateities sandorių kainos Sausį supanašėjo Estijos ir Suomijos

Detaliau

PowerPoint design manual

PowerPoint design manual Biokuro kogeneracinės elektrinės Technologiniai ir ekonominiai duomenys Daniška patirtis Martynas Nagevičius Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas martynas@nagevicius.lt

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Microsoft Word - KRS_2012_metine_Babenai

Microsoft Word - KRS_2012_metine_Babenai UAB Grota Gamtos tyrimų centras Geologijos ir geografijos institutas Hidrogeologijos sektorius Babėnų buitinių atliekų sąvartyno teritorijos aplinkos monitoringas Ataskaita apie 2012 metų stebėjimo rezultatus

Detaliau

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė ofici

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė ofici LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-28 I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė oficiali šalyje patikimos inės informacijos, reikalingos

Detaliau

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETAS TRANSPORTO TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ KATEDRA Jevgenij Kibickij GAMTINIŲ DUJŲ

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETAS TRANSPORTO TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ KATEDRA Jevgenij Kibickij GAMTINIŲ DUJŲ VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETAS TRANSPORTO TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ KATEDRA Jevgenij Kibickij GAMTINIŲ DUJŲ IR BENZINO NAUDOJIMO KIBIRKŠTINIO UŽDEGIMO VARIKLYJE

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/  m. gruodžio 19 d. - dėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio s

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/  m. gruodžio 19 d. - dėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio s 2018 12 31 L 334/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/2066 2018 m. gruodžio 19 d. dėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Biomasės energetikos plėtra Lietuvoje Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA Prezidentas Virginijus Ramanauskas Asociacija LITBIOMA Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA įsteigta

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

Geografische Lage

Geografische Lage TRIUKŠMO LYGIO POKYČIAI IR VALDYMO PRIEMONĖS VILNIAUS MIESTE SĮ Vilniaus planas Aplinkotyrininkė Agnė Eigminienė 2018-05-04 PAGRINDINIAI TRIUKŠMO ŠALTINIAI VILNIAUS MIESTE Autotransportas Geležinkelių

Detaliau

BIOKURO KATILŲ IR EKONOMAIZERIŲ EKSPLOATAVIMO TECHNINIAI, EKONOMINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI. EKSPLOATACIJOS METU IŠKYLANTIS KLAUSIMAI: Pakuros darbo v

BIOKURO KATILŲ IR EKONOMAIZERIŲ EKSPLOATAVIMO TECHNINIAI, EKONOMINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI. EKSPLOATACIJOS METU IŠKYLANTIS KLAUSIMAI: Pakuros darbo v BIOKURO KATILŲ IR EKONOMAIZERIŲ EKSPLOATAVIMO TECHNINIAI, EKONOMINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI. EKSPLOATACIJOS METU IŠKYLANTIS KLAUSIMAI: Pakuros darbo valdymas. Pradžioje kuro padavimo zonoje ant ardyno

Detaliau

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 17.10.2018 A8-0288/178 Pakeitimas 178 Michel Dantin PPE frakcijos vardu Pranešimas Michel Dantin Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė (COM(2017)0753 C8-0019/2018 2017/0332(COD)) A8-0288/2018 Pasiūlymas

Detaliau

(\360ildymas su qs_adm.xls)

(\360ildymas su qs_adm.xls) Šilumos suvartojimas šildymui 2016 m. gruodžio mėnesį vidutinė lauko oro temperatūra: -0,8 C dienolaipsniai: 582,8 Kaina: 3,75 euro centai / kwh Eil. Nr. Gatvė Namas Plotas šilumos paskirstymui, m² MWh

Detaliau

Product Summary: Food

Product Summary: Food Transportui taikomi ES ŽVP kriterijai Žalieji viešieji pirkimai (ŽVP) yra savanoriškai taikoma priemonė. Šiame dokumente išdėstomi transportui taikomi parengti ŽVP kriterijai. Pridedamoje Techninėje informacinėje

Detaliau

Šiame sąsiuvinyje Jūs rasite keleto dalykų užduotis bei mokinio anketą

Šiame sąsiuvinyje Jūs rasite keleto dalykų užduotis bei mokinio anketą Pagrindinės formulės Mechanika v v0 v = s/ t, a =, F = ma, F = mg, F Vg n = ρ sk, = Fs, N =, η = 100 %. t t v Šiluma m ρ =, Q = cm t, Q = λm, Q = Lm, Q = qm, η = 100 %. V Q Elektrodinamika q U l I =, I

Detaliau

Microsoft Word - stendas triuksmo I

Microsoft Word - stendas triuksmo I Balandžio 25-oji Tarptautinė triukšmo suvokimo diena Kada nors žmonija bus priversta nugalėti triukšmą taip pat ryžtingai, kaip cholerą ir marą, - XIX amžiaus vokiečių mikrobiologas R. Kochas.. Istorija

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

Turinys 1. PAV atrankos ataskaita ir priedai lapų PAV atrankos ataskaita...52 lapai 1 priedas. Kvalifikacijos dokumentai...11 lapų 2 priedas. NT

Turinys 1. PAV atrankos ataskaita ir priedai lapų PAV atrankos ataskaita...52 lapai 1 priedas. Kvalifikacijos dokumentai...11 lapų 2 priedas. NT Turinys 1. PAV atrankos ataskaita ir priedai...151 lapų PAV atrankos ataskaita...52 lapai 1 priedas. Kvalifikacijos dokumentai...11 lapų 2 priedas. NT registro duomenys, sklypų planai...23 lapai 4 priedas.

Detaliau

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2018 m., Vilnius Turinys 1. Santrauka... 1 2. Pagrindiniai 2016 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 2 3. Pirminės

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

Microsoft Word - Utenos_raj_bio_2018_7-8kl..docx

Microsoft Word - Utenos_raj_bio_2018_7-8kl..docx Utenos rajono mokinių biologijos olimpiada 2018 m. balandžio 19 d. UŽDUOTYS 7-8 klasei Mokinio Vardas, Pavardė... Klasė... Mokyklos pavadinimas... Mokytojo Vardas, Pavardė... Užduotis sudaro A, B ir C

Detaliau

Kauno marių regioninio parko direkcijos glausta veiklos ataskaita už 2014 metus 2014 m. direkcija atliko 7 gyvosios gamtos monitoringus: didžiojo auks

Kauno marių regioninio parko direkcijos glausta veiklos ataskaita už 2014 metus 2014 m. direkcija atliko 7 gyvosios gamtos monitoringus: didžiojo auks Kauno marių regioninio parko direkcijos glausta veiklos ataskaita už 2014 metus 2014 m. direkcija atliko 7 gyvosios gamtos monitoringus: didžiojo auksinuko ir kraujalakio melsvio stebėjimus, niūraspalvio

Detaliau

Microsoft PowerPoint - NMVA_TIMSS2011_2013_pristatymas_viskas

Microsoft PowerPoint - NMVA_TIMSS2011_2013_pristatymas_viskas International Association for the Evaluation of Educational Achievement Trends in International Mathematics and Science Study TIMSS 2011 Tyrimo tikslai bei populiacija Tyrimas TIMSS (Trends in International

Detaliau

Prekybos paskirties pastatas Juozapavičiaus pr. PAV atranka 02 01

Prekybos paskirties pastatas Juozapavičiaus pr. PAV atranka 02 01 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UŽSAKOVO) AR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJO PATEIKIAMA INFORMACIJA Planuojamos ūkinės veiklos atranka atliekama remiantis: Lietuvos Respublikos

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p. LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p. info@enmin.lt, enmin.lrv.lt Duomenys kaupiarni ir saugomi Juridiniq

Detaliau

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p. NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p.  NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO IR EUROPOS PARLAMENTO RINKIMŲ KIBERNETINĖS ERDVĖS STEBĖSENOS ATASKAITA 2019 m. gegužės 28 d. Vilnius Santrauka: Respublikos Prezidento ir Europos

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

Lietuvos žemės ūkio unuversitetas

Lietuvos žemės ūkio unuversitetas 0 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Žemės ūkio inžinerijos fakultetas Profesinės saugos ir inžinerijos vadybos katedra Jūratė Nadzeikienė Aplinkos apsaugos inžinerija Mokomoji knyga AKADEMIJA 2012 1

Detaliau

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint TIENS DiCHO II kartos prietaisas vaisiams ir daržovėms valyti (ozonatorius) PROBLEMOS, KURIAS SUKELIA APLINKOS TARŠA PARAZITAI MIKROORGANIZMAI BAKTERIJOS Švieži vaisiai ir daržovės yra spalvingi ir skanūs,

Detaliau

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO REKOMENDACIJOS 1 lentelė. Apsaugos

Detaliau

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel 1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas PATALPA Adresas Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus

Detaliau