EDUKACINöS PROGRAMOS LIETUVOS MUZIEJUOSE M: SISTEMINIMO BANDYMAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "EDUKACINöS PROGRAMOS LIETUVOS MUZIEJUOSE M: SISTEMINIMO BANDYMAS"

Transkriptas

1 VILNIAUS UNIVERSITETAS ISTORIJOS FAKULTETAS ISTORIJOS TEORIJOS IR KULTŪROS KATEDRA EDUKACINöS PROGRAMOS LIETUVOS MUZIEJUOSE M: SISTEMINIMO BANDYMAS Magistro darbas Paveldosaugos magistro studijų programos II kurso student INGA VAITEKŪNAITö Darbo vadov Lekt. dr. Rūta Šermukšnyt Vilnius, 2008

2 Turinys Įvadas... 3 I. Edukacin s veiklos muziejuose specifika... 7 II. Lietuvos muziejų edukacinių programų statistin charakteristika II. I. Lietuvos muziejų edukacinių programų ir dalyvių kiekis II. II Lietuvos muziejų edukacinių programų tematin s tendencijos III. Muziejų edukacinių programų analiz ugdymo vertybių požiūriu III. I. Tautiškumo ir valstybingumo sampratos ugdymas III. II. Etnografinių vertybių ugdymas III. III. Kūrybingumo bei meninių vertybių ugdymas III. V. Gamtos pažinimo formos Išvados Naudotos literatūros sąrašas Internetiniai šaltiniai Priedai

3 Įvadas Temos aktualumas. Kaip teigiama Lietuvos muziejų vadove,,,muziejai besivystančios visuomen s kultūrinio palikimo jungiamoji dalis: patikimi identiško tautos kultūros paveldo saugotojai ateities kartoms, o drauge labai svarbūs informacijos ryšių su dabarties visuomene centrai. 1 Muziejų funkcija pamažu keičiasi: iš,,daiktų saugyklos jie tampa atvira visuomenei institucija. Šią funkciją, greta kitų veiklos sferų, jie realizuoja ir edukacinių programų pagalba. Pabr žtina, kad vis dar n ra vieningo edukacin s programos, edukacin s veiklos apibr žimų. Remiantis Tarptautinių žodžių žodynu, edukacija (lot. educatio) reiškia aukl jimą, lavinimą, švietimą. 2 Anot muziejų edukacijos specialist s Dianos Našutinskait s, edukacin programa tai renginys, įvairaus amžiaus bei išsilavinimo žmon ms, tenkinantis jų mokomuosius, lavinamuosius, profesinius, pedagoginius ir praktinius poreikius. 3 Kadangi rengiant edukacines programas neretai bendradarbiaujama ir su mokyklomis (siekiant, kad programos atitiktų mokinių poreikius), kiekvienas, priklausomai nuo savo specifikos, yra parengęs tam tikros specifikos programas, kuriomis siekiama vaikus sudominti tam tikromis temomis, paįvairinti pedagogų darbą. 4 Tačiau edukacin programa negali būti suprantama tik kaip vaikams skiriamas renginys. Nors Lietuvoje tai mažai praktikuojama, užsienio šalyse rengiamos programos ir suaugusiesiems, šeimoms. Neformalus suaugusiųjų švietimas tampa vis patrauklesniu plačiosios mas ms, padedančiu pl toti interesus bei kūrybiškumą. 5 Lietuvoje muziejų edukacin veikla tampa oficialiai pripažinta muziejų veiklos dalimi 1997 m., nes būtent šiais metais Lietuvos muziejų asociacijoje įkurta Informacijos ir švietimo sekcija, kontroliuojanti muziejų edukacinę veiklą. 6 Edukacin ms programoms įgyjant vis didesnę svarbą ir populiarumą, būtina jas moksliškai susisteminti. Kol kas n ra jokių edukacinių programų Lietuvoje tematiką, jų ugdomas vertybes ir t. t. apibendrinančių veikalų. Šiame darbe siekiama pateikti sisteminį edukacinių programų Lietuvoje vaizdą. 1 Lietuvos muziejai: vadovas/icom Lietuvos nacionalinis komitetas, Lietuvos muziejų asociacija. Sudaryt. J. Lukš nien, L. Meškelevičien. Vilnius: MTL leidykla, P. 4 2 Interaktyvus Tarptautinių žodžių žodynas [žiūr ta ] 3 Našutinskait Diana. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus edukaciniai renginiai ir konkursai istorine tematika // Muziejų edukacin s veiklos programos: teorija, praktika. P Kazonien Giedr. Konferencija,,Kultūrinių-edukacinų programų pl tra Klaip dos apskrityje // Lietuvos dail s. Metraštis 7. Vilnius: Lietuvos dail s, P Žemaitaityt Irena. Neformalusis suaugusiųjų švietimas kaip besimokančios visuomen s veiksnys. Daktaro disertacijos santrauka. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, P Adomaitien Regina. Eksponatų vaidmuo muziejaus edukacijoje // Lietuvos muziejų rinkiniai. VI mokslin konferencija,,eksponatas kaip komunikacinis artefaktas. Sud. R. Navardauskas Palaima. Vilnius: Lietuvos muziejų asociacija, P

4 Darbo tikslas: Pateikti sisteminį Lietuvos muziejų edukacinių programų vaizdą m. Darbo uždaviniai: 1. Atskleisti edukacijos muziejuose specifiką. 2. Pateikti edukacinių programų Lietuvos muziejuose statistines charakteristikas. 3. Ištirti Lietuvos muziejų edukacines programas ugdymo vertybių požiūriu. Pažym tina, kad nors temos pavadinimo nuoroda į pradinę 1990 m. datą, visgi nesant duomenų apie muziejų edukacines programas 1990 m. ir 1991 m., šis tyrimas susistemins m. vykdytas muziejų edukacines programas Lietuvoje m. Lietuvos nepriklausomyb s atkūrimo data yra laikoma svarbiausia priežastimi, nul musia didžiules permainas Lietuvos muziejų veikloje. Istoriografijos ir šaltinių aptarimas. Lietuvos moksle muziejų edukacin s veiklos tyrimai yra mažai išpl tota sritis. Vienas pirmųjų straipsnių šia tema tai Aldonos Vasiliauskien s straipsnis,,istorijos pamoka Lietuvos nacionaliniame muziejuje, atskleidžiantis istorijos pamokos muziejuje bendrus bruožus ir pristatantis Lietuvos nacionalinio muziejaus pedagoginę veiklą. 7 Lietuvos dail s muziejaus metraštyje edukator Nideta Jarockien pristato Lietuvos dail s muziejaus Meno pažinimo centro edukacinę veiklą, 8 keletą edukacinių projektų. 9 Vienintelis specializuotas leidinys mums rūpima tema - tai,,lietuvos muziejų edukacin s programos: teorija, praktika, 10 kuriame atskiruose straipsniuose nagrin jamos muziejų edukacijos problemos, programos ir projektai bei tyrimai. Apie 50 % leidinio sudaro individualios muziejų edukacin s veiklos patirties pristatymas. Iš šio leidinio pamin tini du straipsniai. Visų pirma, tai Nastazijos Keršyt s straipsnis, 11 pristatantis kitų Europos šalių požiūrį į edukaciją, muziejin s edukacijos formas ir metodus, kitų Europos šalių muziejin s edukacijos / muziejin s pedagogikos sampratų 7 Vasiliauskien Aldona. Istorijos pamoka Lietuvos nacionaliniame muziejuje // Konferencijos,, Vaizdumas naudojant istoriją vidurin je ir aukštojoje mokykloje medžiaga. Vilnius, P Jarockien Nideta, Rūta Katiliūt. Mano pažinimo centro šviet jiška veikla // Lietuvos dail s. Metraštis 3. Vilnius: Lietuvos dail s, p. 9 Jarockien Nideta // Lietuvos dail s. Metraštis 7. Vilnius: Lietuvos dail s, p. Straipsnyje pristatoma Vakarų šalių patirtis dirbant edukacin se programose su aklaisiais. Taip pat atskiros Lietuvos muziejų edukacin s parodos akliesiems, kuriose buvo sukurti taktiliniai (liečiamieji) objektai. 10 Muziejų edukacin s programos: teorija, praktika. Straipsnių rinkinys. Vilnius: Lietuvos muziejų asociacija, p. 11 Keršyt Nastazija. Muziejin edukacija ir mokymas(is) // Muziejų edukacin s programos: teorija, praktika. Straipsnių rinkinys. Vilnius: Lietuvos muziejų asociacija, p. 4

5 traktavimą. Kitas mums aktualus tekstas tai Nidetos Jarockien s straipsnis, 12 kuriame ji analizuoja,,mokymosi ir,,švietimo sampratų priešiškumą muziejuose, suformuluoja mokymosi muziejuje aplinkos sukūrimo prioritetus. Tačiau nei vienas tekstas nepateikia siteminio požiūrio. Muziejų ir edukacin s veiklos ryšius nemažai tiria užsienio autoriai, kurių vienas - Friedrich Waidacher. 13 Jo teigimu, turi tik suteikti galimybę šviestis, tai n ra tiesioginis jo darbas. Būtina sudaryti sąlygas naujiems potyriams muziejuje, noro šviestis kilimui. Leidinyje,,Developing museum exhibitions for lifelong learning 14 atskiri mokslininkai pristato muziejų lankomumo statistiką, vaikų, suaugusiųjų bei šeimų mokymosi muziejuose specifiką. Atskiruose leidiniuose apie muziejininkystę paprastai išskiriami skyreliai apie edukaciją. Užsienyje leidžiama ir specializuotų leidinių, kuriuose pakankamai plačiai pristatomos atskiros edukacin s programos bei projektai. Т. Ю. Юренева išskiria tokias pagrindines kultūrines aukl jamasias muziejų veiklas: ekskursija, paskaita, konsultacija, būrelis, klubas, konkursas, olimpiada, viktorina, susitikimas su įdomiu žmogumi, koncertas, literatūrinis vakaras, teatralizuotas pristatymas, kino peržiūra, muziejaus švent, rolinis žaidimas. Ji neišskira tokios sąvokos, kaip,,edukacin programa, bet tik kultūrinę aukl jamąją veiklą (культурна образовательная деяательность). 15 Pamin ti autoriai ir leidiniai pagelb s Lietuvos edukacinių programų analiz je. Darbo šaltiniai: 1. Kupiškio etnografinio muziejaus archyvin medžiaga, t. y. mokytojų apklausos anketos ir šio muziejaus bei jo padalinių surengtų edukacinių programų statistin medžiaga. Kupiškio etnografinis pasirinktas kaip tipinis krašto muziejų pavyzdys. 2. Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos apklausos anketos. Anketose (kurių iš viso yra 32) asociacijai priklausantys muziejai pateik atsakymus apie savo vykdomą edukacinę veiklą. 3. Darbo autor s atlikti interviu su muziejinink mis: Kupiškio etnografijos muziejaus direktore Violeta Alekniene ir specialiste Kristina Varnauskaite bei Pasvalio krašto 12 Jarockien Nideta. Mokymasis versus švietimas // Muziejų edukacin s programos: teorija, praktika. Straipsnių rinkinys. Vilnius: Lietuvos muziejų asociacija, p 13 Waidacher Fredrich. Bendrosios muzeologijos matmenys. Vilnius, Lietuvos nacionalinis, p. 14 Developing museum exhibitions for lifelong learning. Edited by gail Durbin. London: museums & galleries commission, p. 15 Ювенева Т. Ю. Музееведение: Учебник для высшей школы. - Мoсква: Академический Проекг, С с. 5

6 muziejaus muziejininke Rima Gradinskiene. Muziejinink s pristat savo vedamas edukacines programas, savo muziejų požiūrį į edukacinę veiklą. 4. Internetin svetain Svetain je pristatomi visi Lietuvos muziejai ir jų edukacin veikla (kurią iš tiesų vykdo ne visi muziejai, o paprastai tik nacionaliniai, respublininiai, apskričių ir savivaldybių muziejai). 5. Internetin s Lietuvos muziejų svetain s, kuriose pristatomos šiuo metu vykstančios edukacin s programos, jų pobūdis, tematika. 6. Publikuota informacija apie edukacines programas periodiniuose leidiniuose,,muzienininkyst s biuletenis ( m.) ir,,lietuvos muziejai ( m.). Šiuose periodiniuose leidiniuose spausdinamos Lietuvos ir užsienio muziejų naujienos, pristatomos naujos ekspozicijos, parodos, edukacin veikla. Šiame darbe bus remiamasi leidiniuose esančia informacija apie konkrečių edukacinių programų tikslus, eigą ir rezultatus. Dauguma šių tekstų pasakojamojo pobūdžio, paprastai tik pristatomi nauji projektai bei edukacin s programos. Analitinių, statistinių straipsnių, duomenų randama pakankamai mažai. Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, trys dalys, išvados, literatūros ir internetinių šaltinių sąrašas, priedai. Pirmame skyriuje,,edukacin s veiklos specifiškumas muziejuose akcentuotinas trejopas požiūris į edukacin s veiklos muziejuose formalumą, neformalumą bei abiejų sąvokų sintezę, pristatomi programų tikslai bei pobūdis. Antrame skyriuje parodomos edukacinių programų skaičiaus ir tematikos kitimo tendencijos Lietuvoje: edukacinių programų skaičius muziejuose (Kultūros ministerijos duomenimis) ir edukacinių programų kiekis bei tematika pagal periodinius leidinius,,muziejininkyst s biuletenis bei,,lietuvos muziejai. Lentel se bei grafikuose bus pateikti Lietuvos muziejų surengtų edukacinių užsi mimų, užsi mimų dalyvių, parengtų edukacinių užsi mimų (temų) duomenys. Trečiame skyriuje gilinamasi į reguliarių ir pavienių edukacinių programų atvejus. Edukacin s programos bus analizuojamos remiantis užsienio muziejininkų teorine literatūra. Taip pat bus pasitelkiami tik edukologijai skirti mokslo veikalai, leidžiantys atskleisti muziejin s edukacijos fenomenalumą ir potencialą. Priede Nr.1 bus pateikiami Lietuvos muziejų edukacinių programų, užsi mimų sąrašai, sudaryti remiantis leidiniais,,muziejininkyst s biuletenis bei,,lietuvos muziejai. 6

7 I. Edukacin s veiklos muziejuose specifika Pasak Nacionalinio M. K. Čiurlionio dail s muziejaus direktoriaus pavaduotojos informacijai, švietimui ir ryšiams su visuomene D. Kamarauskait s, jau pra jusio amžiaus viduryje pasaulin muziejų praktika pasuko keliu, vedančiu į suart jimą su lankytoju ir prisitaikymą prie jo reikmių. Suprasta, kad tam tikra prasme yra vienas iš paslaugų sferos dalyvių, o bene vienintel jo išlikimo sąlyga - d mesys lankytojui. 16 Užsienio muzeologas Gaynor Kavanagh akcentuoja, kad pirmaisiais viešo muziejaus egzistavimo šimtmečiais žmon s, praleisdami laiką muziejuose, tik josi dar labiau didžiuotis tuo, kas jie yra. Muziejus buvo tautos pasididžiavimo savo istorija, tautinio identiteto formavimosi vieta. Dabar išryškinamas tyrin jimo, išgyvenimo, kritiško nagrin jimo ir atradimo momentas. 17 Taigi galime tvirtinti, kad, tai vieta edukacinei veiklai - formaliam ir neformaliam mokymui. Mokymo tipų skyrimas rodo, kad tai n ra vienareikšm sąvoka. Edukologas Juozas Vaitkevičius nurodo tokius jų apibr žimus: formalusis mokymas(is) tikslingas, sistemingas ir planingas mokymas(is), organizuotas atitinkamose mokymo institucijose (pvz., vadovaujant mokytojui mokyklose). Neformalus mokymas(is), edukologų nuomone, atsitiktinis intuityvaus pobūdžio m gdžiojimo procesas, kuris yra integruotas į suplanuotą veiklą, bet n ra aiškiai apibr žtas tikslų, priemonių ir laiko sąvokomis, tačiau sudaro svarbią mokymosi dalį. 18,,Lyginamosios edukologijos perspektyvoje formalusis mokymasis nuo neformaliojo mokymosi skiriamas tik tuo, kad antruoju atveju mokiniai bei klausytojai n ra priimami ar registruojami. 19 Kurį apibr žimą bepasirinktume, kaip neformaliojo mokymo (si) tikslą galime pateikti pažinimo, lavinimosi bei 16 Kamarauskait D. Ryšių su visuomene principai muziejų vadyboje // Muziejų vadyba. Seminarai, teorija, praktika. Vilnius, P Kavanagh Gaynor. History curatorship. Meaning, learning and education. London: Leicester university press P Sąvoka sudaryta remiantis dviejų edukologų - Juozo Vaitkevičiaus ir D. Žvirgždo apibr žimais. Vaitkevičius Juozas. Istorin (lyginamoji) didaktika. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, P. 7. Bei internetiniu puslapiu: uskas.ppt+neformalaus+pedagog%c5%b3+mokymosi+kompetencij%c5%b3+pripa%c5%beinimo+galimyb%c4 %97s%E2%80%9C&hl=lt&ct=clnk&cd=1&gl=lt [žiūr ta ] 19 Jucevičien Palmira. Lyginamosios edukologijos tyrimai. Dokumentai ir statistiniai duomenys // Lyginamoji edukologija. Monografija. Kaunas: Technologija, P

8 saviraiškos poreikių tenkinimą. 20 Margarita Teresevičien skiria dar ir savaiminį mokymąsi natūralų kiekvieną dieną vykstantį mokymąsi. 21 Danuta Marija Kovalczyk, remdamasi savo tyrimais, teigia, kad pedagoginiu požiūriu nemokyklin erdv turi kur kas aktualesnį bei reikšmingesnį lavinimo, aukl jimo potencialą, gali labiau paveikli lankytojų pažiūras, interesų ratą, patirtį. 22 Įdomu pasteb ti, kad Londono oficialiai išskiria ir formajųjį, ir neformalųjį mokymąsi. Formalaus mokymosi prioritetai teikiami mokytojams, mokiniams, šeštai klasei (baigiamoji D. Britanijoje vidurin se mokyklose), mokytojams praktikantams, aukštajam mokslui; neformalaus mokymo šeimoms, bendruomen ms, turistams. 23 Tačiau tiek istoriografijoje, tiek muziejininkų straipsniuose vyrauja požiūris, kad neformalaus ugdymo vieta. 24 Jo edukacin s programos tur tų tapti instrumentu pasiekti ir sudominti naujas auditorijas, kurios muziejaus turtus panaudotų savo lavinimui. 25 Pasak F. Waidacher, 26 tiesiogiai neatlieka švietimo darbo, tik suteikia galimybę šviestis. Jis akcentuoja, kad nemažai teoretikų bei praktika įrod, esą šviečiamoji muziejų veikla nepaj gi atlikti mokomųjų užduočių. Iš atskirų eksponatų sudarytos kolekcijos negali jų paversti ištisiniu pasakojimu, o ir pavieniams lankytojams bei mažoms grup ms dažniausiai n ra mokymosi vieta. Greta F. Waidacher nuomon s, kad,,muziejaus uždavinys yra ne informuoti, o sudaryti salygas potyriams 27, Allon Hagit yra dar radikalesnis, teigdamas, kad muziejų edukacin je veikloje paprastai dalyvaujant organizuotoms mokinių grup ms, tampa formalaus ugdymo vieta. 28 Taip yra tod l, kad paprastai muziejuje siekiama prapl si tam tikros mokymo programos dalies žinias. Mokymasis muziejuje vaikų gali būti pasirenkamas ir d l to, kad tiesiog norima atitrūkti nuo mokyklos aplinkos, bet jiems vis tiek asocijuosis su formaliu mokymusi. Prienų krašto muziejaus muziejinink Anel Razmilavičien kaip vieną iš edukacinių programų 20 Barkauskait Marija, Lukauskien Vilija. Skautija-neformalaus ugdymo institucija (valdymo aspektas) // Ugdymo teorija ir praktika. Žurnalo,,Tiltai priedas. Nr. 35. Klaip da: Klaip dos universiteto leidykla, P Teresevičien Margarita. Mokymosi visą gyvenimą edukologin s dimensijos. Habilitacinio darbo santrauka. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, P Kovalczyk Danuta Marija. Aplinka kaip moksleivio asmenyb s kryptingos raidos veiksnys. Habilitacinio darbo santrauka. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, P The Museum of London Education Policy. London, The Museum of Londos, P. (i). 24 Interviu su Pasvalio krašto muziejaus muziejininke Rima Gradinskiene ir Kupiškio etnografijos muziejaus specialiste Kristina Varnauskaite. Margarita Teresevičien. Mokymosi visą gyvenimą edukologin s dimensijos. Habilitacinio darbo santrauka. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, P Anderson David. A common wealth. Museums and learning in the United Kingdom. A report to the Departament of National Heritage. -Departament of National Heritage, P Waidacher Fredrich. Bendrosios muzeologijos matmenys. Vilnius: Lietuvos nacionalinis. P Waidacher Fredrich. Bendrosios muzeologijos matmenys. Vilnius: Lietuvos nacionalinis. P Allon Hagit. Working with children and young people // Museum and gallery education: a manual of good practice. Edited by Hazel Moffat and Vicky Woollard. London: The stationery office, P

9 tikslų išskiria pagalbą siekiant įgyvendinti daugelį pasaulio pažinimo, gimtosios kalbos, muzikos, dail s dalykų programose numatytų reikalavimų. 29 Taigi, manytume, kad - ne mokykla, kur reikia atsiskaityti už kiekvieną pamoką, išmoktą dalyką. Bet mokytojo lydimos grup s mokiniai neretai ir neturi galimyb s išsakyti savo nuomonę ir norą d l dalyvavimo edukacin je programoje. Prie formaliojo požiūrio galime prid ti ir klas s draugus, kurie supa mokinius kasdien mokykloje. Taigi muziejuje aplinka pakeičiama, bet supantys žmon s lieka tie patys. Mokymosi mokykloje jausmas gali išlikti. Kultūros ministerijos muziejų skyriaus vadovas Romanas Senap dis akcentuoja, kad nuo Lietuvos Respublikos valstybingumo atkūrimo viena pagrindinių LR kultūros ministro užduočių yra artimo ryšio tarp mokyklos ir muziejaus sukūrimas. Dar 1996 m. vyriausyb s programoje pabr žta, kad edukacin veikla yra vienas iš muziejų darbo prioritetų. Prad ti organizuoti seminarai, kuriuose supažindinta su užsienio valstybių edukacin s veiklos patirtimi. 30 Trys nacionaliniai muziejai (Lietuvos dail s, Lietuvos nacionalinis ir Nacionalinis M. K. Čiurlionio dail s ) yra daugiausia pažengę edukacinio darbo su vaikais sferoje. Viena iš problemų, artinant muziejų ir mokyklų bendradarbiavimą, yra skirtingas požiūris į tai. Švietimo ministras ir dalis mokytojų mano, kad muziejaus ekspozicijos turi tik iliustruoti vadov lius. Tuo tarpu kito požiūrio šalininkai - kultūros ministras ir muziejų darbuotojai teigia, kad yra nepriklausomas informacijos šaltinis, priartinantis mokymo(si) procesą prie gyvenimo. 31 Muziejus neturi dubliuoti mokyklos programos, o tur tų padaryti ugdymo procesą gyvą. 32 Būtina ugdymo procesą paremti aktyvia vaikų, mokinių veikla. Tam pritaikoma integruoto ugdymo įd ja, kurią savo daktaro disertacijoje nagrin jo Zina Stanislava Petrikien. Pasak jos, viena pagrindinių integruoto ugdymo funkcijų yra aktualizuoti mokymo procesą taip, kad vaikas, mokinys panaudotų savo įgimtas savybes bei remtųsi savo išgyvenimais. 33 Jai antrina kitos edukolog s: Lidija Ušeckien, teigianti, kad pojūčiai yra vaiko pažinimo bei ugdymo pamatas ir 29 Razmilavičien Anel. Praeitis tiesia ranką rytdienai (apie Prienų krašto muziejaus edukacinę veiklą) // Muziejininkyst s biuletenis. 1999, Nr. 1. P Senap dis Romanas. Schools and museums: position of the Ministry of Culture of the respublic of Lithuania School and museum. International conference. Riga. April Riga: Latvian museum association, Senap dis Romanas. Schools and museums: position of the Ministry of Culture of the respublic of Lithuania School and museum. International conference. Riga. April Riga: Latvian museum association, Kaip teigia muziejinink Anel Razmislavičien, Prienų krašto muziejuje mokymus rengia ir veda ne tik muziejininkai, pedagogai, bet ir amatininkai, bei tautodailininkai. Razmislavičien Anel. Edukacin krašto muziejaus ir švietimo įstaigų veikla // Partneryst, P Petrikien Zina Stanislava. Ugdymo turinio pradin se klas se integravimo išgal s. Daktaro disertacijos santrauka. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, P. 1. 9

10 tik jų pagalba auga jo savarankiškumas bei iniciatyvumas. 34 Bei Dalia Matijkien, nagrin janti dail s dalykų integraciją ir teigianti, kad integruotas mokymas sudaro pakankamai geras sąlygas mokinių meniniams geb jimas augti. 35 Kaip teigia N. Keršyt, požiūris į muziejų kaip į,,mokymosi centrą ypač populiarus JAV, bet čia nesiekiama dubliuosi mokyklos. Muziejaus funkcija yra prapl sti mokyklos teikiamą mokymosi turinį bei formas. Nuo 1999 m. JAV edukacin veikla vykdoma jau ne tik muziejuose, mokyklose ar bibliotekose, bet ir parduotuv se, oro uostuose, kitose viešųjų paslaugų vietose. 36 Lietuvoje vis dar n ra tiksliai apibr žtos muziejų funkcijos švietimo sistemoje. Pagal 2005 m. atliktą Lietuvos muziejų asociacijos (toliau LMA) Švietimo sekcijos apklausą Kupiškio etnografijos muziejuje, 71 % mokytojų pasisak už muziejų lankymo įtraukimą į bendrojo lavinimo mokyklų mokymo programas, 20 % teig nežinantys ir 9 % pasisak neigiamai (apklausoje dalyvavo 30 mokytojų). 37 Keltinas klausimas ir d l vaikų dalyvavimo edukacin je programoje pasirinkimo. Kaip bebūtų, svarbu leisti patiems vaikams nuspręsti, ar jie to nori. Bet iš kitos pus s, daug lemia išankstinis nusistatymas, kad bus,,nuobodu ir neįdomu. Kaip teigia Kupiškio etnografijos muziejaus specialist Kristina Varnauskait, pasitaiko, kad pamokose itin pasyvūs mokiniai taip susidomi nauja veikla, kad tampa vienais aktyviausių dalyvių. Dalis ir mokykloje nieko neveikiančių išlieka pasyvūs ir muziejuje, bet jie bent supažindinami su naujos veiklos galimyb mis. Norint sužinoti, ar pamoka muziejuje buvo įdomi, yra paprastesnis būdas nei anketavimas paprasčiausia edukatorius paprašo visų vaikų ir mokytojos užsimerkti ir kam patiko pakelti ranką. 38 Tokio pobūdžio tyrimas neatspind s programos pliusų ar minusų, bet gali būti pakankamai objektyvus, nes balsuojama iš karto po pamokos ir vaikų įspūdžiai dar būna itin ryškūs. Anketose paprastai pasitaiko ir nenuoširdumo. Pasak specialist s Dainos Kamarauskien s, norint pritraukti lankytojus, būtina sukurti jaukią atmosferą, kuri paskatintų lankytojus dar ne kartą grižti. Tik reikia surasti pusiausvyrą, kad netaptų pasilinksminimų, atrakcijų vieta, o išlaikytų savo funkciją ir tikslus. 39 Reikia 34 Ušeckien Lidija. XX a.ugdymo sistemų sklaida Lietuvoje. Habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga. Šiauliai: Šiaulių universitetas, P Matijkien Dalia. Dail s dalykų integracija: meninio simbolio vaidmuo paauglių ugdymo turinio struktūroje. Daktaro distertacijos santrauka. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, P Nastazija Keršyt. Muziejin edukacija ir mokymas(is) // Muziejų edukacin s veiklos programos: teorija, praktika. Vilnius: Lietuvos muziejų asociacija, P Kupiškio etnografijos muziejaus archyvas. Apklausos anketos. 38 Interviu su Kupiškio etnografijos muziejaus specialiste Kristina Varnauskaite [ ] 39 Kamarauskien Daina. Muziejaus išoriniai ir vidiniai ryšiai // Muziejų vadyba: seminarai, teorija, praktika. Vilnius: Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinmosi centras, P

11 nepamiršti, kad muziejų lankymas neretai suvokiamas kaip pramoga, bet sudaryti prielaidas mokytis vis tiek būtina. Rungtyniavimas, noras nugal ti, anot Pasvalio krašto muziejaus muziejinink s Rimos Gradinskien s, yra viena svarbiausių paskatų. Prizas - kitas paprastas būdas sudominti. Norint, kad materialinis aspektas vis d lto liktų nuošaly, prizas gal tų būti nematerialus. Pavyzdžiui, Pasvalio krašto muziejaus edukacin je programoje,,duonos kelias laim jusiai komandai dovanojamas prizas,,,kurį nei išsineši, nei į kišenę įsid si - suteikiama galimyb pamalti girnomis. Laikantis olimpinio principo, kad svarbu ne laim ti, o dalyvauti, ši galimyb suteikiamas visoms trims prizin ms komandoms (kurių paprastai ir būna trys). 40 Pagal F. Waidacher, pramogiškumas, jeigu jis netampa savitiksliu, bet taikomas tikslui pasiekti, nenustelbia švietimo. 41 Pavyzdžiui, Izraelio muziejuje, Jeruzal je, rengiami vaikų gimtadieniai, kurių visa šventin programa susiejama su tuo metu rengiamomis parodomis; pižamų vakar liai, kurie rengiami nuo valandos vakaro iki 8.00 valandos ryto, o jų metu naktį aplankoma paroda, muziejaus skulptūrų sodas. 42 Gimtadieniai muziejuje oganizuojami ir Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Po tokios pažinties su muziejumi jis vaikams asocijuojasi su teigiamomis emocijos, vieta, į kurią norima grižti. Bet ši riba yra pakankamai slidi. Turime iškelti sau klausimą, kiek, siekdamas išlikti konkurencijos su kitomis laisvalaikio leidimo vietomis metu, gali tapti pasilinksminimo vieta, kad neprarastų savo pirmin s funkcijos? Ar gali malonus laiko leidimas muziejuje paskatinti prad ti dom tis tuo, ką pamat me? Jei atsakymas,,taip teiginys,,įsimink pamoką per pramogą būtų tiksliausias edukacin s programos apibūdinimas. 43 Kaip teigia edukologijos profesorius Juozas Vaitkevičius, žaidimas, greta mokymosi bei darbo, yra viena iš trijų tradiciškai skiriamų žmogaus veiklos rušių. Jis, kaip ir kita min ta veikla, sudaro galimybes įgyti žinių, pasidalinti patirtimi, prapl sti akiratį, įgyti įgūdžių. 44 Žaisdami vaikai lengviau adaptuojasi prie aplinkos, pritampa prie kitų vaikų, yra skatinami daug kartų m ginti padaryti tai, kas jiems nepavyko. 45 Greta Aušra Demenien bei Rūta Marija Andriekien teigia, kad kartu auga jų savarankiškumas, bendravimo įgūdžiai, iniciatyvumas, 40 Interviu su Pasvalio krašto muziejaus muziejininke Rima Gradinskiene [ ]. 41 Waidacher Fredrich. Bendrosios muzeologijos matmenys. Vilnius, Lietuvos nacionalinis. P Allon Hagit. Working with children and young people // Museum and gallery education: a manual of good practice. Edited by Hazel Moffat and Vicky Woollard. London: The stationery office, P Interviu su Pasvalio krašto muziejaus muziejininke Rima Gradinskiene [ ].,,Įsimink pamoką per pramogą tai Pasvalio krašto muziejaus edukacin s veiklos devizas. Jo esm - žaidimai žinių įtvirtinimui. 44 Vaitkevičius Juozas. Istorin (lyginamoji) didaktika. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, P Grinevičien Nijol. Vaikų žaidybinių geb jimų ugdymas. Klaip da: Klaip dos universiteto leidykla, P

12 kūrybingumas. Vienas svarbiausių dalykų sudaryti galimybes pačio vaiko aktyviai veiklai. 46 Vaikas turi kurti, fantazuoti, mokytis, tyrin ti, jam reikia suteikti tam reikalingas priemones. Muziejinink Birut Salatkien akcentuoja, kad muziejų edukacin s programos reikalauja gero mokslinio pagrindo: tikslių istorinių ir kitais tyrimais paremtų duomenų, įdomaus bei intriguojančio programos siužeto, vaizdinių priemonių, kvalifikuotų darbuotojų. Nepakanka mokslin s literatūros ir muziejaus rinkinio pažinimo. Prisid ja daugelio technologijų, medžiagų ir metodų studijos ir praktin veikla. 47 Archeologin s edukacin s programos pasiekia būtiną lygį tik atlikus mokslinius eksperimentus, išmokus senąsias technologijas, įvaldžius senuosius įrankius, naudotas medžiagas. Šiek tiek lengviau dail s, etnografijos, tautodail s programoms čia galima remtis tradiciniais amatais ir moksliniuose veikaluose aprašytomis technologijomis. Svarbus ir aplinkos sukūrimas. 48 Anot Margaritos Teresevičien s, skatinant vaikų, lankytojų aktyvumą, dalijimąsi įd jomis ir patirtimi, būtina sukurti,,saugią aplinką, kurioje esminis vaidmuo tenka mokytojų bei draugų elgesiui. Tik psichologiškai saugūs mokiniai gali gauti visą edukacin s programos teikiamą naudą. 49 Psichologin aplinka turi įtakos ir vaikų aktyvumui: dalis lankytojų viešumo baimę gali įveikti tik padrąsinti edukatoriaus bei pažinodami kitus dalyvius. Svarbus tam tikros muziejų edukacin s programos pritaikymas skirtingoms amžiaus grup ms, skirtingų interesų, išsilavinimo dalyviams. Vienaip programa, paroda bus pristatoma jaunesnių klasių aukl tiniams, kitaip dail s mokyklų mokiniams, dar kitaip kitoms tikslin ms grup ms - mokytojams, svečiams iš užsienio, mokslininkams (pavyzdžiui, Radvilų rumuose 2001 m. veikusiai parodai,,senųjų interjerų meniniai baldai XVI-XIX a. sukurta edukacin programa,,migruojantys medžio kūriniai taip pat buvo diferencijuota pagal lankytojų poreikius ir amžių). 50 Pasak Pasvalio krašto muziejaus muziejinink s Rimos Gradinskien s, muziejuose edukacin s programos kuriamos atsižvelgiant į turimus eksponatus, remiantis savo krašto tradicija. Populiariausios tos edukacin s programos, kuriose dalyviai turi galimybes aktyviai veiklai, tampa istorinio proceso dalyviais, impovizuoja, kariauja, sprendžia žaidimo forma 46 Demenien Aušra, Andriekien Rūta Marija. Pedagogo ir vaiko sąveika taikant kūrybinį-kompleksinį ugdymo metogą // Edukologija: problemos ir perspektyvos. Žurnalo,,Tiltai priedas. Nr. 11. Klaip da: Klaip dos universiteto leidykla, P Salatkien Birut. Muziejų mokslin veikla // Lietuvos muziejų rinkiniai. Mokslinių straipsnių rinkinys. K dainių krašto, Vilnius: Lietuvos muziejų asociacija, P Salatkien Birut. Muziejų mokslin veikla // Lietuvos muziejų rinkiniai. Mokslinių straipsnių rinkinys. K dainių krašto, Vilnius: Lietuvos muziejų asociacija, P Teresevičien Margarita. Mokymosi visą gyvenimą edukologin s dimensijos. Habilitacinio darbo santrauka. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, P Jarockien Nideta. Meno pažinimo programos Lietuvos dail s muziejuje // Muziejininkyst s biuletenis. 2002, Nr P

13 pateiktas užduotis. 51 Su pateikiama medžiaga supažindinama kuo įvairesniais būdais: kalb jimu, filmų, eksponatų demonstravimu, praktiniu dalyvavimu (matuojantis, leidžiant pačiupin ti originalus, kuriems tai nekenkia, pateikiant kopijas, ragaujant, klausant). Į parodas (net ir profesionalių menininkų) galima įtraukti ir vaikų parinktus eksponatus su jų komentarais, eil raščiais, piešiniais. 52 Vaikų darbų parodos gali būti integruojamos ir į profesionalių dailininkų parodas. 53 Taip vaikai iš pasyvių steb tojų tampa aktyviais dalyviais. Pasteb tina, kad vaikų darbų parodos pritraukia į muziejų vaikų lankytojų daugiau nei paprastos parodos. Taip pat muziejai turi unikalią galimybę sukurti sąlygas kelioms šeimos kartoms mokytis ir atrasti kartu. Įrodyta, kad vaikai viską išmoksta geriau, kai šeima įtraukiama į jų patirtį. 54 Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje,,Search centre penkiamečiams skirtame užsi mime,,kai močiut buvo maža pagalbinink s yra mamos ir močiut s. Kartu su vaikais jos apsirengia senoviniais rūbais, pardavin ja senovines prekes nuo senovinio prekystalio, sveria svarstykl mis su svarsčiais ir vynioja į popierių pirkinius. 55 Bendras darbas su t vais, seneliais skatina jų artimesnius ryšius, tarpusavio supratimą. Ypač tokios bendro darbo muziejuje programos tur tų būti kuriamos paaugliams, internatinių mokyklų mokiniams. Jiems ši veikla tur tų pad tų išspręsti nesutarimus su t vais, kurie paprastai yra būdingi paaugliams. Taigi šiandien ne tik kultūros vertybių saugotojas, bet ir švietimo įstaiga, laisvalaikio praleidimo vieta. Tik čia lankytojams suteikiama galimyb prisiliesti prie realios kultūros ir istorijos per muziejaus eksponatus. 56 Norint išudyti kartą, kuri lankytųsi muziejuose ir vertintų ten gaunamos informacijos vertę, nepakanka ekskurijos su sausais faktais. Tod l edukacin veikla tampa daugelio muziejų prioritetine sritimi, ieškoma netradicinių veiklos formų. Edukacinių programų ypatyb muziejaus eksponatai ne tik rodomi, bet ir naudojami žaidimams, užduotims, juos galima liesti, išbandyti, kuriamos liečiamų eksponatų ekspozicijos. 51 Interviu su Pasvalio krašto muziejaus muziejininke Rima Gradinskiene [ ]. 52 De Man Hanneke. Developing and revising an education policy. Museum and gallery education: a manual of good practice. Edited by Hazel Moffat and Vicky Woollard. London: The stationery office, P Interviu su Kupiškio etnografijos muziejaus direktore Violeta Alekniene [ ] 54 Cohen Stewart. Children and adults // Developing museum exhibitions for lifelong learning. Edited by Gail Durbin. London: Museums & Galleries commission, P Bubinait S. Įspūdžiai iš stažuot s Hempšyro grafyst s muziejuje // Muziejininkyst s biuletenis. 1998, Nr. 1. P Regina Adomaitien. Eksponatų vaidmuo muziejaus edukacijoje // Lietuvos muziejų rinkiniai. VI mokslin konferencija,,eksponatas kaip komunikacinis artefaktas. Sud. R. Navardauskas Palaima. Vilnius: Lietuvos muziejų asociacija, P

14 Be to, anot L. Jovaišos, vyresni mokiniai jau nori mokymosi dalykuose matyti reikšmę ir naudą asmeniniam gyvenimui, ne tik prapl sti pažintinius interesus. 57 Kiekviena edukacin programa susideda iš teorin s ir praktin s dalies. Pastaroji iš užduočių, žaidybinių ir vaidybinių elementų. 58 Taigi dalyviai turi galimybę ne tik pažaisti, bet ir nemažai sužinoti. Be to, po teorin s dalies sekantys klausimai atsakymai ugdo pastabumą, atmintį, mąstymą, moko sieti eksponatą su epocha. 59 Muziejus tampa vieta, itin tinkančia ugdyti lankytojų smalsumą. 57 Jovaiša Leonas. Edukologijos pradmenys. Ugdytinio charakteristika. Vilnius: Vilniaus Universiteto leidykla, P [žiūr ta ] 59 Peikštenien M. Lietuvos muziejų edukacin s programos // Muziejininkyst s biuletenis, 1996, Nr. 2. P

15 II. Lietuvos muziejų edukacinių programų statistin charakteristika II. I. Lietuvos muziejų edukacinių programų ir dalyvių kiekis Muziejų, galerijų edukacin s veiklos pobūdis bei edukacinių programų skaičius priklauso nuo kelių faktorių: dydžio, finansinių galimybių, personalo, sukauptų kolekcijų pobūdžio ir galimos auditorijos. 60 Muziejų turimos informacijos dydis ir įvairiapusiškumas bei prieinamumas turi tiesioginę įtaką ir lankytojų skaičiui: įvairesn edukacinių programų pasiūla taip pat įtakoja mokinių skaičių muziejuose. Savaime aišku, kad nacionaliniai, respublikiniai muziejai Lietuvoje turi kur kas geresnes galimybes edukacinių, meno pažinimo centrų, edukacinių programų kūrimui. Tik pavieniais atvejais Lietuvoje edukacines programas vykdo viešos įstaigos muziejai, privatūs bei visuomeniniai muziejai. Mažesniuose Lietuvos muziejuose surengtų edukacinių programų skaičius taip pat priklauso ir nuo subjektyvių priežasčių, pavyzdžiui, edukologo ligos. 61 Tai ypač ryšku, kai už edukacinę veiklą atsakingas vienas žmogus. Kitas pavyzdys, Kupiškio etnografijos, kuriame visi muziejininkai veda bent po vieną edukacinį užsi mimą, kurio tematika priklauso nuo jų specialyb s. 62 Pavyzdžiui, etnolog veda etnografin s tematikos užsi mimus. Akivaizdu, kad ir Lietuvos muziejuose, kaip ir užsienyje, prioritetas skiriamas mokinių edukacin ms programoms. Tik nedaugelis jų pritaikomos įvaraus amžiaus grup ms, kitiems laisvalaikį muziejuje leidžiantiems lankytojams Managing museum and gallery education. UK: Museums & Galleries commision, P Interviu su Pasvalio krašto muziejaus muziejininke Rima Gradinskiene [ ] 62 Interviu su Kupiškio etnografijos muziejaus direktore Violeta Alekniene [ ] 63 Moffat Hazel. Introduction // Working in museums & gallery. Education, career, experences. Edited by Eilean Hooper-Greenhill. Leicester: university of Leicester, P

16 Lentel Nr. 1. Lietuvos muziejų surengtų edukacinių užsi mimų skaičius. Muziejai pagal 2003 m m m m. priklausomybę Nacionaliniai muziejai Respublikiniai muziejai Apskričių muziejai Savivaldybių muziejai (kraštotyriniai ir memorialiniai) Žinybiniai muziejai Nevalstybiniai muziejai ir viešosios įstaigos Viso * * Lietuvos radijo ir televizijos muziejui bei VšĮ. Grūto parkas nepateikus 2006 m.duomenų panaudoti 2005 m.duomenys. Grafikas Nr.1. Lietuvos muziejų surengtų edukacinių užsi mimų skaičius Nacionaliniai muziejai Respublikiniai muziejai Apskričių muziejai Savivaldybių muziejai (kraštotyriniai ir memorialiniai) Žinybiniai muziejai Nevalstybiniai muziejai ir viešosios įstaigos m m m m. Lentel je Nr. 1 matyti Lietuvos muziejų surengtų edukacinių užsi mimų tikslūs duomenys, paimti iš LR Kultūros ministerijos internetinio tinklalapio. 64 Antroji lentel s dalis (grafikas Nr. 1) vaizdžiai iliustruoja šių duomenų kitimo tendencijas. Lentel je matyti, kad pagal surengtų edukacinių užsi mimų skaičių pirmauja savivaldybių muziejai. Visų pirma, tokio pobūdžio muziejų Lietuvoje yra daugiausia. Paprastai rajone jie buna vieninteliai, be to, neretai į 64 [ ]. 16

17 savivaldybių muziejų edukacines programas atvyksta ir kitų miestų, rajonų mokiniai, ypač kai jų krašte tam tikrų programų n ra. Pasak Rimos Gradinsien s, Pasvalio krašto muziejuje kitų rajonų mokiniai dažniausiai atvyksta į programą,,pasisiūsiu batukus ir keliausiu Muziejų sukaupti rinkiniai (archeologija, etnografija, numizmatika, liaudies meno pavyzdžiai) padeda kur kas vaizdžiau supažindinti su istorijos ir kultūros raida. 66 Iš lentel s matome, kad trys nacionaliniai muziejai (Lietuvos dail s, Lietuvos nacionalinis ir Nacionalinis M. K. Čiurlionio dail s ) užima antrąją vietą (išskyrus 2006 m., kai antrąją vietą už m respublikiniai muziejai). Akivaizdu, kad bendras surengtų edukacinių užsi mimų skaičius pastoviai ir tolygiai auga. Tačiau pa mus kiekvieną muziejų grupę pagal priklausomybę šis skaičius ne visada pastoviai auga, bet nuolatos kinta. Didžiausi pokyčiai pastebimi apskričių muziejuose, kuriuose iki 2005 m. edukacinių programų maž jo, o 2006 m. jų surengta beveik 10 kartų daugiau. Maž jančios tendencijos matyti ir žinybiniuose bei nevalstybiniai muziejuose ir viešosiose įstaigose. 65 Interviu su Pasvalio krašto muziejaus muziejininke Rima Gradinskiene [ ] 66 [žiūr ta ] 17

18 Lentel Nr. 2. Lietuvos muziejų edukacinių užsi mimų dalyvių skaičius 67 Muziejai pagal 2003 m m m m. priklausomybę Nacionaliniai muziejai Respublikiniai muziejai Apskričių muziejai Savivaldybių muziejai (kraštotyriniai ir memorialiniai) Žinybiniai muziejai Nevalstybiniai muziejai ir viešosios įstaigos Viso * * Lietuvos radijo ir televizijos muziejui bei VšĮ. Grūto parkas nepateikus 2006 m.duomenų panaudoti 2005 m.duomenys Grafikas Nr.2. Lietuvos muziejų edukacinių užsi mimų dalyvių skaičius m m m m Nacionaliniai muziejai Respublikiniai muziejai Apskričių muziejai Savivaldybių muziejai Žinybiniai muziejai Nevalstybiniai muziejai ir Lentel je Nr. 2 pateikti Lietuvos muziejų surengtų edukacinių užsi mimų dalyvių skaičius ir jų kitimo grafikas. Daugiausia dalyvių sulaukia savivaldybių muziejai, antrąją vietą ir trečiąją vietą pamečiui dalijasi nacionaliniai ir respublikiniai muziejai. Žinybiniuose muziejuose bei nevalstybiniuose muziejuose ir viešosiose įstaigose edukacinių užsi mimų dalyvių skaičius taip pat maž ja (kaip ir surengtų edukacinių užsi mimų). Itin kintantys apskričių muziejų edukacinių užsi mimų duomenys: 2006 m. sulaukta šešis kartus daugiau dalyvių nei 2005 m [žiūr ta ] 18

19 Pradinių klasių mokytojai dažniausiai atveda savo mokinius į edukacines programas. Itin aktytūs ir istorijos, lietuvių kalbos, geografijos, darbų (technologijų) mokytojai. 68 Pagal Kristinos Lotužyt s atliktą muziejų edukacinių programų analizę (2004 m.), edukacin s programos daugiausia orientuotos į jaunesnio ir vidutinio amžiaus mokinius. Daugiausia programų skiriama pradinukams, o paaugliams kur kas mažiau. 69 Tai lemia, kad paauglių kontrol, jų sudominimas yra kur kas sunkesn užduotis. Vyresnių klasių mokiniams jau tenka ruoštis egzaminams, jie turi ir kitos popamokin s veiklos, tod l muziejų edukacin s programos pamirštamos. Be to, trūksta ir pačių muziejininkų iniciatyvos bei motyvacijos ruošiant paauglius dominančias temas [žiūr ta ] 69 Lotužyt Kristina. Lietuvos muziejų edukacinių programų analiz // Muziejų edukacin s programos: teorija, praktika. Straipsnių rinkinys. Vilnius: Lietuvos muziejų asociacija, P

20 Lentel Nr.3. Lietuvos muziejuose parengtų edukacinių užsi mimų (temų) skaičius 70 Muziejai pagal priklausomybę Nacionaliniai muziejai Respublikiniai muziejai 2005 m m Apskričių muziejai 12 6 Savivaldybių muziejai (kraštotyriniai ir memorialiniai) Žinybiniai muziejai Nevalstybiniai muziejai ir viešosios įstaigos Viso Grafikas Nr.3. Lietuvos muziejuose parengtų edukacinių užsi mimų (temų) skaičius m m Nacionaliniai muziejai Respublikiniai muziejai Apskričių muziejai Savivaldybių muziejai Žinybiniai muziejai Nevalstybiniai muziejai ir Lentel je Nr. 3 parodytas Lietuvos muziejuose parengtų edukacinių užsi mimų (temų) skaičius bei grafikas (grafikas Nr. 3). Akivaizdu, kad šis skaičius 2006 m. visuose muziejuose pagal pobūdį mažesnis nei 2005 m. Viena iš priežasčių kad prioritetu tampa ne kiekyb, o kokyb. Be to, dauguma muziejų per visą laikotarpį nuo 1997 m. jau pareng jų kolekcijas

21 atitinkančias programas. Taigi paruošiamų naujų programų skaičius mažeja, nors kartais, pasak R. Gradinskien s, itin nepaklausių programų atsisakoma. 71 Norint parengti lankytojų poreikius atitinkančias edukacines programas pakankamai svarbu nuolatos atlikti apklausas, mokymosi muziejuje rezultatų tyrimus bei analizę, nustatyti lankytojų poreikius. 72 Tik taip bus galima paruošti dominančias, pageidaujamas naujas edukacines programas. II. II Lietuvos muziejų edukacinių programų tematin s tendencijos Rengiant edukacines programas turi būti apgalvotas ne tik kiekvienos edukacin s programos turinys, bet ir prieinamumas, tai yra, ar ji atspind s ir stiprins lankytojų susidom jumą. Išpl tojus ir paįvairinus programas, būtų lengviau v l ir v l sugrąžinti lankytoją į muziejų. 73 Atlikus,,Muziejininkyst s biuletenio ir,,lietuvos muziejų informacijos analizę, išryš ja, kokios tematikos vyrauja Lietuvos muziejų edukacin je veikloje, jos kitimo tendencijos (žiūr ti lentelę Nr. 4, P. 22). Išskyrus sąlyginius laikotarpius m. ir m. matome biuletenyje esančios informacijos beveik nelygintinas proporcijas. Didesnį meninių programų skaičių lemia tai, kad buvo įtrauktos vaikų darbų parodos, susitikimai su rašytojais. Į istorinių programų skaičių įtrauktos ir paskaitos, pranešimai, min jimai. Tačiau atsižvelgiant į programų su mokomaisiais elementais, siužetu skaičių, vyrauja etnografin tematika. Pirmuoju min tu laikotarpiu vieninteliai pamin ti ar aptarti renginiai buvo vaikų darbų parodų atidarymai muziejuose. Tai galima vadinti edukacine programa tik plačiai vartojant šią sąvoką. Būtent tuo aspektu, kad taip skatinamas vaikų kūrybingumas ir tam tikra veikla aktyvumas. Šį etapą galima būtų pavadinti,,pasyviąją edukacija. Antruoju etapu matome akivaizdžiai pakitusią muziejų poziciją: iš,,daikų saugyklos su,,prašome neliesti muziejai tampa atvira visuomenei komunikacijos erdve. Suprasta, kad norint pritraukti vaikus į muziejų reikia sukurti aplinką, kurioje vaikas jaustųsi laisvai, o ne kaip pamokoje. Norint sukurti įdomią edukacinę programą, svarbu, kad joje būtų ne tik steb jimas ir klausymas, artimas mokyklai, bet ir darbin s veiklos bei žaidimų. Naivu tik tis, kad vaikai 71 Interviu su Pasvalio krašto muziejaus muziejininke Rima Gradinskiene [ ] 72 Anderson David. A common wealth. Museums and learning in the United Kingdom. A report to the Departament of National Heritage. -Departament of National Heritage, P Allon Hatit. Working with children and young people. Museum and gallery education: a manual of good practice. Edited by Hazel Moffat and Vicky Woollard. London: The stationery office, P

22 lankysis ten, kur nuolat ta pati ekspozicija ir kur negalima nieko liesti, triukšmauti, o reikia tik klausytis ekskursijos vadovo pasakojimų. Eduk acijos pobū dis Meni n Etno grafi n Istori 1992 m. Lentel Nr.4. Edukacinių programų pobūdis pagal leidinius,,muziejininkyst s 1993 m m m. biuletenis ir,,lietuvos muziejai 1996 m m m n Kita Viso m m m m m m m. Menin s edukacin s programos daugiausia ruošiamos dail s muziejuose, nors atskiri meniniai renginiai sutinkami ir kituose muziejuose. Didel problema menin ms edukacin mas programoms vykdyti yra edukacinių centrų, klasių stygius, nes tik retas turi galimybę jas įsirengti. Išimtis Lietuvos dail s, kuriame edukacin s programos įgyvendinamos Meno pažinimo centre. Kai kurie muziejai, kaip Kretingos, turi savo dail s studijas. Dalis edukacinių programų būna skirtos ir laikinoms muziejų ekspozicijoms bei parodoms, siekant pritraukti daugiau lankytojų bei išsamiau juos supažindinti su pristatoma tematine medžiaga. Itin daug edukacinių programų buvo skirta Lietuvos dail s muziejaus parodai,,krikščionyb Lietuvos mene, 74 kurios ekspozicijos ne kartą buvo atnaujintos. Vienas svarbiausių meninių programų tikslų yra kūrybiškumo ugdymas, kuris šiandien tampa vis aktualesniu. Tik nuo jo priklauso kultūros raida ir jos tęstinumas. 75 Pasteb tina, kad ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas turi kur kas didesnę išliekamąją vertę. 76 Lietuvos muziejuose vyrauja etnografin tematika 77 (žiūr ti lentelę Nr.4): tai kaimo gyvenimo, Katalikiškų švenčių, verslų pristatymas, supažindinimas su duonos kepimu, linų apdirbimu, senaisiais amatais. Dauguma, ypač krašto muziejai, tam skiria pagrindinį d mesį. Beveik kiekviename savivaldyb s, krašto muziejuje rasime tokias mokomąsias programas, 74 [žiūr ta ] 75 Girdzijauskien Rūta. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas muzikine veikla. Daktaro disertacijos santrauka. Klaip da: Klaip dos Universitetas, P Stankevičien Kristina. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas tautodaile. Daktaro disertacijos santrauka. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, P Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos apklausos anketos. Duomenys iki

23 teminius pokalbius kaip,,lino kelias iki staklių,,,lino kelias,,,linas lietuvių buityje,,,kaimo seklyčios paslaptys. 78 Paprastai jos skiriamos pradinių klasių mokiniams ir muziejininkai rodo, kaip atrodo nurauti linai, kokias įrankiais apdoroti sudžiūvę stagarai tampa švelniu ir lygiu pluoštu. Akcentuojant dalyvavimo svarbą, dalyviams suteikiama proga patiems viską išbandyti. Daugumoje krašto muziejų lankytojai supažindinami su kalendorinių švenčių papročiais ir tradicijomis. Advento popiet se mokiniai sužino apie Kal dų papročius, burtus, verdami šiaudinius sodus, žaisliukus mokosi kal dinių giesmių, susipažįsta, kokias karpiniais papuošti eglę, pagaminti originalių šventinių atvirukų. 79 D mesiu kalendorin ms švent ms išsiskiria Lietuvos liaudies buities. 80 Čia kasmet organizuojamos Velykos, Atvelykis, Jurgin s, Užgav n s, amatų dienos. Istorijos pamokose muziejuose lavinama mokinių vaizduot, pastabumas, kūrybingumas bei tautiškumas - patriotizmas. 81 Istorija išlieka vienu iš pagrindinių dalykų ne tik mokyklų mokomosiose programose, bet ir muziejuose. Čia muziejai turi išskirtines galimybes atskiras, specifines temas,,gyvai pristatyti savo eksponatų pagalba. Leidiniuose,,Muziejininkyst s biuletenis,,,lietuvos muziejai pateikta informacija apie edukacines programas leidžia teigti, kad didžioji dalis istorinių programų skiriama proistorei, LDK, spaudos draudimo ir knygnešių laikotarpiui, holokaustui. LDK laikotarpio istorijai didžiausias d mesys skiriamas Vytauto Didžiojo karo muziejuje. Muziejus edukacinę veiklą vykdo ne tik muziejaus patalpose ar mokiniams, bet ir Kauno policijos fakulteto studentams, kariams. Rengiamos tradicin s darželinukų dienos muziejuje, nes mokslininkai jau įrod, kad tai, ką darželinukas išmoksta, jis ne taip greitai pamiršta. 82 Didelis d mesys skiriamas Lietuvos istorinių datų pažym jimui: Vasario 16 - ajai, Kovo 11 - ajai, Sausio 13 - ajai. Dalis renginių teatralizuojami. Taip pat akcentuojami pažintiniai mokomieji renginiai: viktorinos,,pažinkime Lietuvos istoriją,,,ką žinai apie Lietuvos kariuomenę, renginiai kariams,,pasukime Lietuvos istorjos ratą,,,neužmirštamos istorijos datos. Bet didžiausias d mesys, žinoma, skiriamas 78 Parodos ir renginiai // Muziejininkyst s biuletenis. 1997, Nr. 7. P Kronika // Muziejininkyst s biuletenis. 1999, Nr. 5. P Kronika // Muziejininkyst s biuletenis. 2002, Nr P Vasiliauskien Aldona. Istorijos pamoka Lietuvos nacionaliniame muziejuje // Konferencijos,,Vaizdumas naudojant istoriją vidurin je ir aukštojoje mokykloje medžiaga. Vilnius, P Jovaiša Leonas. Edukologijos pradmenys. Ugdytinio charakteristika. Vilnius: Vilniaus Universiteto leidykla, P

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Vadovu sarasas__ir moksliniai interesai_internetui. doc

Vadovu sarasas__ir moksliniai interesai_internetui. doc 2010-2011 m. m. bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų vadovai ir jų mokslinių interesų sritys Edukologijos katedra Kūno kultūra priešmokyklinis Meninis vaiko doc. dr. Aušrin Gumuliauskien 1 - - - - 2

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Mokausi muziejuje Kūrybiniai edukaciniai projektai LDM Prano Domšaičio galerijoje PRAKALBINTI GALERIJOS EKSPONATUS PADEDA LDM Prano Domšaičio galerijos MENO PAŽINIMO CENTRAS Tikslas įdomia ir patrauklia

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS ETNINĖ KULTŪRA - INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS Egidija Kontrimienė Etikos mokytoja ekspertė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras ETNINĖ KULTŪRA INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS (1) Etninė kultūra

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų lopšelio-darželio Žilvitis direktorė Vitalija Jagelavičienė

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancij mas draugiškumas

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1- MARIJAMPOLĖS MENO 2018-2019 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2018-09-03 įsakymu Nr. V1-21 Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

„This research is funded by the European Social Fund under the Global Grant masure“

„This research is  funded by the European Social Fund under  the Global Grant masure“ VERSLUMO KOMPETENCIJOS POREIKIS IR RAIŠKA VEIKLOJE Tarptautinė konferencija - 2015 SUAUGUSIŲJŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA/ RESEARCH AND DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES FOR ADULTS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kauno Rokų vidurinė mokykla Neformalaus ugdymo poreikių 5-12 klasėse tyrimas Tyrimą atliko: pavaduotoja D. Klimavičienė psichologė A. Andriuškienė Tyrimo ataskaitą parengė: A. Andriuškienė 2013-05-21 Tyrimo

Detaliau

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc INFORMACINIS BIULETENIS NR. 55/ 2009 M. BIRŽELIS Skelbimai, naujienos Europos visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politikos tinklo renginys 2009 m. birželio 15 17 d. Prancūzijoje vyko tarptautinis

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Logotypes, ppt and webbsites for Agoing abroad, two alternatives

Logotypes, ppt  and webbsites for Agoing abroad, two alternatives Keliaujame į užsienį moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas ir tinklaveika tarp ES ir Rytų Europos Rasa Baliulevičienė Rietavo verslo informacijos centro projektų administratorė 2015 liepos

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žymiausių lietuvių prozininkų Jurgio Kunčino asmenybę,

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi susitarimu. UGDYMO KOKYBĖ KAUNO VAIKŲ DARŽELYJE VAIVORYKŠTĖ Įstaigos bendruomenės pedagogų, vaikų ir ugdytinių tėvų (globėjų) Pagarbūs vaiko ir pedagogo, auklėtojos padėjėjos santykiai: Kultūringas elgesys,

Detaliau

Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis

Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA 2019-2020 M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis Užsiėmimo vadovė Pageidauja mas valandų skaičius per

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

V.Jonusio_veiklos programa_2

V.Jonusio_veiklos programa_2 Kandidato į Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentus LASF veiklos programa 2011-2014 metams Vilnius 2011 m. kovo 21 d. LASF veiklos programa 2011-2014 Tarptautin s automobilių federacijos (FIA)

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

SD_wp2_Guide for teachers_lt_final

SD_wp2_Guide for teachers_lt_final 0. Mokymo vadovo pristatymas Mokymo vadovas, parengtas Socialinių mokslų kolegijos, skirtas naudoti suaugusiųjų, besimokančių L2 lygiu, lietuvių kalbos kursuose. Vadovas parengtas įgyvendinant L-Pack projektą,

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VšĮ SOPA 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2 VŠĮ SOPA 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Turinys VšĮ SOPA 3 PROJEKTAI Karjeros konsultavimas neįgaliesiems: pažintis su Nyderlanduose taikoma metodika ir praktika 5 Sunkiai

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

2017 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė

2017 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė Suaugusiųjų mokymosi savaitės Mokymosi galia ir žavesys programa 2017 m. lapkričio 20 26 dienomis Organizatoriai: 1. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras Kontaktinis asmuo: Violeta Lideikytė,

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

(Microsoft PowerPoint - Muziejau_Edukacija_2015 [Suderinamumo re\376imas])

(Microsoft PowerPoint - Muziejau_Edukacija_2015 [Suderinamumo re\376imas]) EDUKACIJA KUPIŠKIO ETNOGRAFIJOS MUZIEJUJE IR JO STRUKTŪRINIUOSE PADALINIUOSE 1 užsiėmimo kaina (grupei): 2,90 Senasis Kupiškis Šios ekskursijos-pamokos metu sužinosite Kupiškio miesto istoriją, architektūros

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DAL

PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DAL PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2017-09-15 įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO 2017-2018 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ALYTAUS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS TOLERANCIJA Asociacija Alytaus neformaliojo švietimo centras "Tolerancija" įregistruota VĮ Registrų centre 2015 m. lapkričio 03 d. Veikia pagal įstatus ir kitus Lietuvos

Detaliau

TAURAGĖS ŠALTINIO PROGIMNAZIJA Integruota anglų-vokiečių kalbų pamoka Mano šeima, My family-meine Familie Anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Valuc

TAURAGĖS ŠALTINIO PROGIMNAZIJA Integruota anglų-vokiečių kalbų pamoka Mano šeima, My family-meine Familie Anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Valuc TAURAGĖS ŠALTINIO PROGIMNAZIJA Integruota anglų-vokiečių kalbų pamoka Mano šeima, My family-meine Familie Anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Valuckienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė Vaiva Janonienė,

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ir jaunesnio

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa Strateginio planavimo metodik 8 priedas (Lietuv Respublik Vyriausyb s 2009 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 210 redakcija) (Koordinuojanči institucij informacij apie tarpinstitucin s įgyvendinimą pagal gautą

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau