(Švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitos forma)

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "(Švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitos forma)"

Transkriptas

1 Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų 1 priedas (Švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitos forma) PANEVĖŽIO GAMTOS MOKYKLA (švietimo įstaigos pavadinimas) Vaivos Jankauskienės (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Panevėžys (sudarymo vieta) I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS Panevėžio gamtos mokyklos metų strateginiame plane numatyti du tikslai: 1. Tobulinti ugdymo proceso kokybę, užtikrinančią tinkamas sąlygas ugdyti atsakingą, sveiką, gebantį gyventi darnoje su aplinka, ekologinėmis kompetencijomis pasižymintį asmenį, didinant ugdymo organizavimo lankstumą, tarpinstitucinį bendradarbiavimą, taikant STEAM metodus; 2. Puoselėti visuomenės ekologinį ir paveldosauginį sąmoningumą, plėtojant mokyklos edukacines paslaugas ir stiprinant edukacinės aplinkos patrauklumą ir saugumą metai buvo antrieji strategijos įgyvendinimo metai metų veiklos plane buvo išsikelti trys tikslai, atitinkantys mokyklos strateginiame plane numatytus tikslus metų veiklos prioritetas buvo skiriamas edukacinių paslaugų pasiūlos plėtrai. Įgyvendindama pirmąjį 2021 metų veiklos plano tikslą Tobulinti ugdymo procesą aplinkosauginėms kompetencijoms ugdyti vykdant bendrąsias neformaliojo ekologinio vaikų švietimo programas., mokyklos bendruomenė siekė į mokyklos vykdomas aplinkosaugines neformaliojo švietimo programas įtraukti ir jose išlaikyti kuo daugiau mokinių. Patraukliose veiklose įgytos aplinkosauginės kompetencijos formuoja mokinių vertybines nuostatas, sąmoningumą, atsakomybę už supančią aplinką, ekologinę kultūrą m. Panevėžio gamtos mokykloje buvo įgyvendinamos trys bendrosios aplinkosauginio neformaliojo vaikų švietimo programos, kuriose m. m. (2020 m. spalio 1 d. duomenimis) mokėsi 369 mokiniai, m. m. (2020 m. spalio 1 d. duomenimis) 351 mokinys. Dėl asmeninių priežasčių m. m. programų nebaigė 6 mokiniai (1,6 proc. nuo bendro mokinių skaičiaus). Gamtos mokyklos patalpose ugdymo procesas organizuotas 1 grupei. Siekiant priartinti ugdymą prie mokinių gyvenamosios vietos, 23 grupės dirbo kitose 17-oje miesto švietimo įstaigų (9 mokyklose, 8 lopšeliuose-darželiuose), o į Gamtos mokyklą mokiniai atvykdavo į iš anksto numatytus užsiėmimus, dalyvavo renginiuose, projektinėse veiklose. Įgyvendinant programas buvo siekiama skatinti mokinių domėjimąsi praktine pažintine veikla per veiklas lauke m. rugsėjo-gruodžio mėn. 45 procentai programų veiklų vyko lauke, 83 proc. Gamtos mokyklos mokytojų ne mažiau kaip 2 kartus vedė užsiėmimus, dalyvavo mokymuose ar renginiuose Gamtos mokyklos edukacinėse erdvėse. Mokyklos mokiniams organizuoti 3 STEAM krypties mokymai mokyklos edukacinėse lauko erdvėse, vykdyti gamtos stebėjimai fiksuojant

2 2 pavasario ženklus fotografijose, mokiniai parengė 7 tiriamuosius darbus, skaitė pranešimus 5 konferencijose. Gamtos mokykla sėkmingai dalyvavo tarptautinėse aplinkosaugos srities programose. GLOBE programos duomenų centrui perduota per 500 stebėjimo rezultatų. Mokykla buvo pažymėta tarp 105 pasaulio įstaigų, geriausiai atlikusių 2021m pavasario fenologinius stebėjimus. Pristatant šiuos stebėjimus buvo parengtas pranešimas Medžių ir debesų stebėjimai Panevėžio gamtos mokykloje 2021m., kuris pristatytas LMNŠC GLOBE konferencijoje. Už aplinkosauginę veiklą mokykla dvyliktąjį kartą apdovanota Tarptautinių gamtosauginių mokyklų sertifikatu ir Žaliąja vėliava. Siekdama įgyvendinti antrąjį 2021 metų veiklos plano tikslą Plėtoti Panevėžio miesto visuomenės ekologinį sąmoningumą naudojant Panevėžio gamtos mokyklos edukacinę aplinką., Gamtos mokykla didelį dėmesį skyrė ir tiems mokiniams, kurie nelanko Gamtos mokyklos visus mokslo metus trunkančių aplinkosauginių neformaliojo vaikų švietimo programų, taip pat ir suaugusiems asmenims. Panevėžio miesto ir rajono gyventojai buvo kviečiami atvykti į Gamtos mokyklą, dalyvauti įvairiuose aplinkosauginiuose renginiuose, akcijose, mokymuose ir taip ugdytis savo aplinkosauginę kompetenciją. Siekiant didinti edukacinių paslaugų pasiūlą, didelis dėmesys skirtas edukacinių programų organizavimui. Lankytojams buvo siūlomos 28 skirtingos edukacinės programos. Iš viso per 2021 metus vestos 85 edukacinės pamokos, kuriose dalyvavo daugiau nei 1500 mokinių. ŠMSM patvirtintos Geros savijautos programos Stiprūs gamtoje veiklose dalyvavo 340 vaikų (16 grupių po 8 valandas kiekvienai). Mokomajame darže pravesta 10 praktinių-edukacinių veiklų. Vykdyta respublikinė kultūros puoselėjimo priemonė Kultūros pasas, kurios metu parengtos ir lankytojams pasiūlytos 2 edukacinės programos -,,Pilaitės paslaptys ir,,amžina atsakomybė už visa, kas gyva. Į Kultūros paso programas atvyko 20 mokinių grupių (364 mokiniai) iš įvairių Lietuvos mokyklų. Išsikeltą siekį populiarinti mokyklos edukacinių erdvių lankymą, vesti ekskursijas, pristatyti zoologinę kolekciją, mokykla taip pat sėkmingai realizavo m. vestos 76 ekskursijos, gidas pristatė ekspozicijas 769 pavieniams lankytojams. 170 žmonių savarankiškai apžiūrėjo mokyklos edukacines erdves metais, net ir esant sudėtingai epidemiologinei situacijai šalyje, buvo organizuojami aplinkosauginiai renginiai: Gyvūnų dienos paminėjimas Mažesni už mus (pravestos atskiros edukacinės veiklos, kuriose dalyvavo 170 mokinių iš 5 mokyklų, viktorinoje Rūšiuoji + perdirbi = saugai + taupai dalyvavo 12 mokinių iš 4 mokyklų, konkursui Papuoškime šventes žibintais, kuris buvo skirtas mokyklos 55-mečiui paminėti, pristatyti 242 kūrybiniai darbai iš 7 miesto ir 4 rajono ugdymo įstaigų, organizuota virtuali pradinių klasių mokinių gamtos olimpiada Pelėdžiukas 2021, kurioje dalyvavo 35 miesto pradinukai, atstovavę 12 mokyklų, inkilų paukšteliams gamybos akcijoje Padovanok namus sparnuočiui dalyvavo 21 ugdymo įstaiga, pavienės šeimos ir kolektyvai (pristatyti 173 inkilai), prie akcijos Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę prisijungė apie 1400 vaikų iš 33 ugdymo įstaigų, ekologinė-edukacinė akcija Rudens kraitelė 2021" sutelkė apie 2400 vaikų ir mokinių. Akcijos metu surinkta 2120 kg daržovių gyvūnų šėrimui. Stiprinti mokinių įsitraukimą į aplinkosauginį ugdymą padėjo vestos pamokos Panevėžio miesto švietimo įstaigų ugdytiniams: Laboratorija lagamine - vandens tyrinėjimai pirmų klasių mokiniams (dalyvavo 8 klasės); Pirkdamas mąstau, rūšiuodamas taupau - priešmokyklinio ugdymo vaikams, mokymai skirti paminėti Nepirk nieko dieną (dalyvavo apie 260 vaikų iš 10 lopšelių-darželių); medelių sodinimo mokymai Medžio pamoka (2 mokyklos, 94 mokiniai), gamtos stebėjimo konkursas Pavasario žiedai (1 mokykla). Nuotoliniu būdu organizuotoje miesto ir rajono mokinių gamtininkų mokslinėje konferencijoje Aplinka ir aš pranešimus skaitė 19 mokinių. Gamtos mokykla pavieniams lankytojams ir mokinių grupėms buvo atvira visą vasarą. Labai sėkmingai organizuotas Panevėžio miesto vaikų užimtumas vasaros atostogų metu. Vaikų vasaros poilsio stovykloje 8 stovyklautojų grupėse birželio-rugpjūčio mėn. ilsėjosi klasių mokiniai. Vaikų vasaros poilsio programa pateikta dalyvauti LMNŠC iniciatyvoje Atverk duris vasarai. Gamtos mokykla pelnė ŠMSM ministrės Jurgitos Šiugždinienės padėką už turiningų veiklų organizavimą vaikų vasaros atostogų metu.

3 metais mokykla 30 kartą organizavo tarptautinį vaikų piešinių konkursą Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą. Sulaukta 1203 kūrybinių darbų iš 10 pasaulio šalių. Vertinimo komisijos sprendimu keturiose amžiaus grupėse 111-kos kūrybinių darbų autoriai pripažinti konkurso laureatais. Konkurso laureatų darbų parodos vyko Gamtos mokyklos Žaliojoje galerijoje ir dar trijose miesto bibliotekose. Kryptingai plėtojant mokyklos bendradarbiavimą su socialiniais partneriais ir vietos bendruomenėmis, 2021 metais pasirašytos 24 bendradarbiavimo sutartys, organizuoti 3 renginiai Liekupio, Rožyno, Gamtininkų vietos bendruomenėms: Dovana paukščiui"- inkilų dalinimo akcija, Pasidalinkime - augalai suartina - dalinimosi augalų daigais mugė, Šv. Kalėdų belaukiant - kūrybinės dirbtuvėlės suaugusiems. Siekiant pritraukti daugiau lankytojų, 2021 m. toliau vyko informacijos sklaida apie organizuojamas edukacines veiklas: mokyklos Facebook paskyroje per 2021 metus patalpinti 46 įrašai su nuotraukomis, publikuota 11 straipsnių laikraščiuose, interneto portaluose, išsamų reportažą apie mokyklą buvo galima stebėti JPTV Facebook. Įgyvendinant trečiąjį 2021 metų veiklos plano tikslą Telkti žmogiškuosius, finansinius ir materialinius išteklius mokyklos strateginiams tikslams pasiekti., buvo siekiama efektyviai organizuoti mokyklos veiklą siekiant žmogiškųjų, finansinių ir materialinių išteklių sinergijos. Mokykloje buvo vykdoma nuolatinė kraštovaizdžio ir kitų aplinkos objektų priežiūra ir plėtra., taip pat puoselėjama ir eksponuojama zookolekcija, kurią sudaro 45 gyvūnų rūšys (184 vnt.): 19 rūšių paukščių (93 vnt.), 15 rūšių žinduolių (82 vnt.), 4 rūšys roplių (7 vnt.), 1 rūšis dekoratyvinių žuvyčių (2 vnt.), 1 rūšis moliuskų, 5 rūšys vabzdžių. Siekiant sudaryti tinkamas ugdymo sąlygas pandemijos kontekste, buvo įrengtos 2 lauko klasės nupirkti ąžuoliniai stalai ir suolai. Puoselėjant ir turtinant mokyklos lauko ugdymo aplinką, atnaujinti lauko informaciniai užrašai prie gyvūnų voljerų, aptvarų, pagaminta 30 etikečių mokyklos medžių ir krūmų pažinimui, parengtos trys edukacinės lauko ekspozicijos metais pateiktos 4 paraiškos Savivaldybės skelbtiems projektų konkursams ir gautas finansavimas: aplinkosaugos švietimo projektui Aplinkai draugiškas panevėžietis Eur; vaikų ir jaunimo meno projektui,,išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą 640 Eur; neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektui Noriu būti saugus 500 Eur; vaikų vasaros poilsio projektui Gamtos taku Eur. Visos lėšos įsisavintos. Mokyklos bendruomenė ir miesto gyventojai mokyklai skyrė 749 Eur 1,2% gyventojų pajamų mokesčio. Ypatingai svarbiu darbu 2021 metais tapo pagrindinio pastato patalpų defektų ištaisymas pagal renovacijos garantines sąlygas. Rangovas sutvarkė visų pastato patalpų sienų bei lubų paviršių apdailos defektus (beveik visos pastato sienos perdažytos iš naujo, daugelyje patalpų atnaujintos lubos), perklojo vienos patalpos medines grindis, sutvarkė lietaus vandens surinkimo lataką bei kamino apskardinimą. Visos mokyklos pagrindinio pastato patalpos yra tvarkingos ir estetiškos. Mokykloje buvo vykdomas veiklos kokybės įsivertinimas m. atlikta išsami ugdymo organizavimo srities 8.3. rodiklio Kartu su bendruomenės nariais nustatomas ugdymo priemonių, edukacinių aplinkų kūrimo poreikis giluminė analizė. Suformuluoti probleminiai klausimai. Atlikta mokytojų, tėvų, mokinių apklausa. Analizuotos mokyklos m strateginio plano gairės ir 2021 metų veiklos planas, susipažinta su mokyklos taryboje svarstytais klausimais dėl lėšų paskirstymo pagal finansuojamas sritis ir paramos lėšų panaudojimo krypčių nustatymo. Rodiklis įsivertintas vidutiniškai. Pateikta ataskaita ir išvados bei rekomendacijos Mokyklos tarybai, elektroniniu laišku su išvadomis supažindinta mokyklos pedagoginė bendruomenė. Pasiūlytos priemonės veiklos tobulinimui, kurios bus įgyvendintos 2022 metais metais, net ir vyraujant sudėtingai epidemiologinei situacijai šalyje, Gamtos mokyklos bendruomenė įvykdė beveik visas 2021 metų veiklos plano priemones ir užtikrino jai pavesto tikslo Tenkinti vaikų ir suaugusiųjų pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, nuosekliai ir sistemingai ugdyti atsakingą, sveiką, aktyvų, gebantį gyventi darnoje su aplinka, aplinkosauginėmis kompetencijomis pasižymintį asmenį. įgyvendinimą.

4 4 II SKYRIUS METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai Metų užduotys (toliau užduotys) 1.1. Sudaryti sąlygas ugdyti vaikų ir jaunimo aplinkosau gines kompetenci jas didinant edukacinių paslaugų pasiūlą. Siektini rezultatai Įvairiapusišk a edukacinių paslaugų pasiūla ir palankios sąlygos sudaro galimybes lankytojams ugdyti(s) aplinkosaugi nes kompetencija s. Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos) *Parengta ir vykdoma ne mažiau kaip 20 skirtingų mokamų edukacinių programų, kuriose dalyvavo ne mažiau kaip 70 vaikų grupių per metus. *Vasaros poilsio užimtumo veiklos (vykdant aplinkosauginę edukaciją) organizuotos ne mažiau kaip 6 vasaros savaites (pasibaigus mokslo metams), veiklose dalyvavo ne mažiau kaip 8 vaikų grupės. *Parengtos ne mažiau kaip 3 naujos patrauklios lauko ekspozicijos, skirtos savarankiškai lankytojų edukacijai. *Įdiegta priemonė Kultūros pasas ne mažiau kaip Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 2021 metais lankytojams buvo siūlomos 28 edukacinės programos. Per 2021 metus buvo parengta ir direktoriaus įsakymais patvirtinta 21 nauja programa ( įsakymas Nr. VĮ-57, įsakymas Nr. VĮ-99), 7 edukacinės programos vykdomos nuo praėjusių metų. Edukacinėse programose per metus dalyvavo 85 vaikų grupės iš įvairių Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, šalies švietimo įstaigų Mokyklos darbuotojų darbas buvo organizuotas taip, kad vasaros poilsio užimtumo veiklos vasarą vyktų visą vasaros laikotarpį (liepa-rugpjūtis, 6 savaitės pasibaigus mokslo metams). Iš viso buvo suformuotos 8 stovyklautojų grupės, veiklose dalyvavo klasių mokiniai. Vasaros poilsio veiklos iš dalies finansuotos ir Savivaldybės Vasaros poilsio projekto lėšomis (skirta 450 Eur). Vasaros poilsio organizavimo reglamentavimui buvo patvirtintas Dieninės vaikų vasaros stovyklos organizavimo tvarkos aprašas ( įsakymas Nr. VĮ-50) ir vaikų vasaros stovyklos Gamtos taku programa ( įsakymas Nr. VĮ-57). Vasaros poilsio užimtumo programa pristatyta LMNŠC organizuojamai respublikinei iniciatyvai Atverk duris vasarai. Už aktyvų dalyvavimą šioje iniciatyvoje ir turiningų veiklų organizavimą vaikų vasaros atostogų metu mokyklai skirta ŠMSM padėka ( ). Parengtos 3 naujos lauko ekspozicijos savarankiškai lankytojų edukacijai ( Blakė kareivėlis, Trys kiškiai=barsukas ir Gyvūnų ūgiai, leidžiančios lankytojams savarankiškai pažinti gyvūnus), įrengtos 2 lauko klasės (grupiniam ir frontaliam darbui). Įdiegta priemonė Kultūros pasas. Direktoriaus įsakymu Nr. VĮ- 57 patvirtintos, ekspertų komisijos

5 Ieškoti būdų efektyvesnia m darbuotojų darbo organizavimu i, peržiūrėti ir pagal poreikį atnaujinti mokyklos veiklą reglamentuoj ančius dokumentus. Tinkamai reglamentuot a ir efektyviau organizuojam a mokyklos veikla. dviem akredituotoms programoms; priemone pasinaudojo ne mažiau kaip 20 mokinių grupių. *Patikslinta, su darbuotojais ir Mokyklos taryba aptarta ir patvirtinta mokyklos struktūra. *Atnaujinta ne mažiau kaip 70 proc. darbuotojų pareigybių aprašymai. sprendimu akredituotos ir į Kultūros paso paslaugų rinkinį įtrauktos dvi programos: Amžina atsakomybė už visa, kas gyva (1-4 klasių mokiniams) ir Pilaitės paslaptys (5-8 klasių mokiniams); priemone pasinaudojo 20 mokinių grupių (364 mokiniai). * Patikslinta, su darbuotojais ir Mokyklos taryba aptarta ir direktoriaus įsakymu patvirtinta mokyklos struktūra ( įsakymas Nr. VĮ-13) Atnaujinta 15 pareigybių aprašymų (71 proc.): buhalterio, gido, vyr. metodininko, metodininkų, specialisto gyvūnų priežiūrai, gyvūnų prižiūrėtojų, informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialisto, personalo specialisto, sandėlininko, mokytojų, direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams. Su naujais pareigybių aprašymais supažindinti 36 darbuotojai, tai sudaro 76 proc. visų darbuotojų Populiarinti mokyklos veiklą siekiant pritraukti daugiau lankytojų. Įvairiais būdais skleidžiama informacija apie mokyklos veiklą ir aplinkosaugi nio švietimo galimybes *Parengti (arba atnaujinti) ir patvirtinti ne mažiau kaip 5 mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai. * Pagal reikalavimus atnaujintas mokyklos interneto svetainės struktūra ir turinys, nuolat talpinama nauja informacija mokyklos interneto svetainėje ir Facebook paskyroje Parengti (arba atnaujinti) ir direktoriaus įsakymu patvirtinti 7 mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai: *Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas ( įsakymas Nr. VĮ-1) *Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema ( įsakymas Nr. VĮ-12) *Kasmetinių atostogų suteikimo darbuotojams tvarkos aprašas ( įsakymas VĮ-30) *Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašas ( įsakymas Nr. VĮ-66) *Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo (mokymo) organizavimo tvarka ( įsakymas Nr. VĮ-69) *Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas ( VĮ- 77) *Vidaus kontrolės politika ( įsakymas Nr. VĮ-83) Paskirti už mokyklos svetainės ir Facebook paskyros tvarkymą atsakingi asmenys, su bendruomene susitarta dėl teikiamos informacijos turinio, formos, apimties, periodiškumo, pagal reikalavimus atnaujinta mokyklos interneto svetainės struktūra ir turinys, nuolat talpinama nauja informacija mokyklos interneto svetainėje ir Facebook paskyroje.

6 skatins vaikus ir jaunuolius, jų tėvus ir mokytojus apsilankyti Gamtos mokykloje. 6 *Parengtos ne mažiau kaip 3 priemonės informacijos sklaidai apie vykdomas edukacines ekskursijas, programas, kitas aplinkosauginio švietimo teikimo ir prasmingo laisvalaikio užimtumo galimybes. *Išspausdinti ne mažiau kaip 5 straipsniai apie mokyklos veiklą interneto portaluose, spaudoje. Buvo parengtos ir elektroniniame variante naudojamos šios priemonės: Kultūros paso programų Amžina atsakomybė už visa, kas gyva ir Pilaitės paslaptys iliustruoti informaciniai aprašymai, vykdomų edukacinių programų informacinė priemonė-suvestinė. Priemonės buvo naudojamos informacijos apie vykdomas edukacines programas sklaidai skelbiama mokyklos internetiniame puslapyje, siunčiama į švietimo įstaigas. Buvo parengta ir išdalinta į edukacijas atvykstančių grupių mokytojams 60 skirtukų, pristatančių naujas edukacines pamokas. Mokyklos Facebook paskyroje 2021 m. apie vykdytas veiklas patalpinti 46 įrašai su nuotraukomis. Publikuota (išspausdinta) 11 straipsnių apie mokyklos veiklą JP ir AINA portaluose, Gamtosauginių mokyklų portale ( laikraščiuose Sekundė, Žaliasis pasaulis, mokyklos veikla taip pat pristatyta 2 filmuotuose reportažuose: *Vieversio dienai paminėti Panevėžio gamtos mokykloje organizuota mažoji gamtos olimpiada ( 03) *Panevėžio gamtos mokykla kviečia į akciją Padovanok namus sparnuočiui (Gerų naujienų TV, ) *Grįžtančių paukščių laukia nauji namai ( *Gamtos mokykloje tarptautinis konkursas ( ) *Panevėžio gamtos mokykla kvietė išgirsti pačią slapčiausią Gamtos kalbą ( ) *Gamtos mokykloje ekologinėedukacinė akcija Rudens kraitelė 2021 ( ) *Gyvūnų diena Gamtos mokykloje ( ) *Panevėžio gamtos mokyklos akcija Rudens kraitelė 2021 : forma kito, gerumas išliko! ( *Gamtos mokyklos pristatymas (JPTV, ) *Gamtos mokykloje ugdomos tvaraus gyvenimo nuostatos ( )

7 7 *Panevėžio gamtos mokykla pasitinka 55- ąjį gimtadienį ( ) *Pristatyta zoologinė kolekcija mokyklos interneto svetainėje. *Pasirašyta ne mažiau kaip 15 bendradarbiavimo sutarčių su socialiniais partneriais. Mokyklos zoologinė kolekcija pristatyta mokyklos interneto svetainėje 25 gyvūnų aprašymai pateikti aprašant jų išvaizdą, kilmę ir priežiūros ypatumus. Pasirašytos 24 bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais: Panevėžio pradine mokykla ( sutarties Nr. 41), Panevėžio Mykolo Karkos pagrindine mokykla ( sutarties Nr. 2, Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centru ( sutarties Nr. 3), Jaunuolių dienos centru ( sutarties Nr. 5), Panevėžio lopšeliudarželiu Žvaigždutė sutarties Nr. 6), Panevėžio lopšeliudarželiu Vaikystė sutarties Nr. 7), Panevėžio lopšeliu-darželiu Draugystė ( sutarties Nr. 8), Panevėžio Vilties progimnazija ( sutarties Nr. 9), Panevėžio Šaltinio progimnazija sutarties Nr. 10), Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija ( sutarties Nr. 11), Panevėžio Saulėtekio progimnazija ( sutarties Nr. 13), Panevėžio lopšeliu-darželiu Rūta ( sutarties Nr. 14), Panevėžio Rožyno progimnazija ( sutarties Nr. 15), Panevėžio lopšeliudarželiu Pušynėlis ( sutarties Nr. 16/NVŠ-18), Panevėžio lopšeliudarželiu Jūratė ( sutarties Nr. 17), Panevėžio Beržų progimnazija ( sutarties Nr. 18), Panevėžio Ąžuolo progimnazija ( sutarties Nr. 19), Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindine mokykla ( sutarties Nr. 20), Panevėžio lopšeliu-darželiu Kastytis ( sutarties Nr. 21), Panevėžio r. Pažagienių mokykla-darželiu ( sutarties Nr. 22), Panevėžio lopšeliu-darželiu Sigutė ( sutarties Nr. 23), VšĮ Panevėžio kolegija ( sutarties Nr. BS-19/24), Panevėžio Šviesos specialiojo ugdymo centru ( sutarties Nr. 25), Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija ( sutarties Nr. BS-96/26)

8 2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) Užduotys Priežastys, rizikos Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos (pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) Užduotys / veiklos 3.1. Parengta ir vykdyta ŠMSM patvirtinta Geros savijautos programa 3.2. Inicijuotas Gamtos mokyklos pagrindinio pastato tvarkybos darbų defektų šalinimas Pastiprintos vadybinės kompetencijos dalyvaujant ilgalaikėse mokymo programose Parengti nauji mokyklos nuostatai 8 Poveikis švietimo įstaigos veiklai Vykdant geros savijautos programą Stiprūs gamtoje mokyklos edukacinėse aplinkose apsilankė, gerų emocijų gavo ir savo socialinius bei komandinius įgūdžius lavino 16 mokinių grupių (340 mokinių). Vykdant šią programą mokykla iš valstybės papildomai gavo 2720 Eur metais buvo baigti Panevėžio gamtos mokyklos pastato tvarkybos darbai. Per keletą metų išryškėjo pastato tvarkybos darbų defektai, kurie buvo užfiksuoti 2020 ir 2021 metų statinio periodinės apžiūros aktuose. Kadangi tvarkybos darbų atlikimo garantinis terminas nėra pasibaigęs, buvo surašytas defektinis apžiūros aktas, kuriuo rangovas įsipareigojo ir iki metų galo atliko šiuos darbus: sutvarkė visų pastato patalpų sienų bei lubų paviršių apdailos defektus (beveik visos pastato sienos perdažytos iš naujo, daugelyje patalpų atnaujintos lubos), perklojo vienos patalpos medines grindis, sutvarkė lietaus vandens surinkimo lataką bei kamino apskardinimą. Visos mokyklos pagrindinio pastato patalpos yra tvarkingos ir estetiškos. Dalyvauju ilgalaikėje švietimo įstaigos vadovo mentorystės programoje, taip pat baigiau 40 ak. val. mokymų programą Vadovų akademija. Patobulintos profesinės komunikacijos ir žmogiškųjų išteklių valdymo kompetencijos sudaro prielaidas kokybiškesniam vadovavimui švietimo įstaigai. Mokyklos nuostatai patvirtinti Savivaldybės tarybos sprendimu Nr Mokyklos nuostatai atitinka galiojančius teisės aktus, įtvirtina ir/ar praplečia mokyklos veiklos ribas. 4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai Užduotys Siektini rezultatai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos) Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

9 9 III SKYRIUS GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS VERTINIMAS 5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas (pildoma, aptariant ataskaitą) Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas langelis: 1 nepatenkinamai; 2 patenkinamai; 3 gerai; 4 labai gerai 5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir siekiant rezultatų 5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) IV SKYRIUS PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas langelis 6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai 6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai 6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai 6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai 7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 7.1. Vadovavimo žmonėms kompetenciją 7.2. Pokyčių valdymo kompetenciją V SKYRIUS KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 8. Kitų metų užduotys (nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos) 9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) (pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 9.1. Liga, kuri viršija 120 kalendorinių dienų per metus 9.2. Įstaigos veikla ribojama dėl covid grėsmės daugiau kaip 6 mėnesius per metus 9.3. Force majeure aplinkybės

10 10 VI SKYRIUS VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: (mokykloje mokyklos tarybos (parašas) (vardas ir pavardė) (data) įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje savivaldos institucijos įgaliotas asmuo / darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Meras Rytis Mykolas Račkauskas (valstybinės švietimo įstaigos savininko (parašas) (vardas ir pavardė) (data) teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; savivaldybės švietimo įstaigos atveju meras) Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas. Susipažinau. Direktorė Vaiva Jankauskienė (švietimo įstaigos vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) (data)

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 EKOLOGINIS UGDYMAS ĮGYVENDINANT GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELYJE GILIUKAS 2013 Kiekviena pradžia yra sunki, kad ir ką bepradėtumei, pirmieji žingsniai visad būna nedrąsiausi,

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių 3 priedas (Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

Kauno marių regioninio parko direkcijos glausta veiklos ataskaita už 2014 metus 2014 m. direkcija atliko 7 gyvosios gamtos monitoringus: didžiojo auks

Kauno marių regioninio parko direkcijos glausta veiklos ataskaita už 2014 metus 2014 m. direkcija atliko 7 gyvosios gamtos monitoringus: didžiojo auks Kauno marių regioninio parko direkcijos glausta veiklos ataskaita už 2014 metus 2014 m. direkcija atliko 7 gyvosios gamtos monitoringus: didžiojo auksinuko ir kraujalakio melsvio stebėjimus, niūraspalvio

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

TVIRTINU Nemuno mokyklos direktorė Vesta Žiūraitienė KAUNO NEMUNO MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2018 M. GRUODŽIO MĖN. Diena Savaitės diena Val.

TVIRTINU Nemuno mokyklos direktorė Vesta Žiūraitienė KAUNO NEMUNO MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2018 M. GRUODŽIO MĖN. Diena Savaitės diena Val. TVIRTINU Nemuno mokyklos direktorė 2018-12-03 KAUNO NEMUNO MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2018 M. GRUODŽIO MĖN. Diena Savaitės diena Val. Renginio pavadinimas Vieta Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius 01 Š 17.00

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr 1.3.-18-219 KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019 M. I. PRIORITETAS

Detaliau

REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO PATAISYTA IR PAPILDYTA VILNIUS

REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO PATAISYTA IR PAPILDYTA VILNIUS REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO 2011-02-28 PATAISYTA IR PAPILDYTA 2015-01-06 VILNIUS 2 TURINYS I. ĮŽANGA... 3 II. VALSTYBĖS TARNAUTOJO TARNYBINĖS VEIKLOS KASMETINIS

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 22019 m. vasario d. įsakymo Nr. 42 priedas KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS DAINIAUS ŽVIRDAUSKO 2018 METŲ VEIKLOS

Detaliau

1 REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO PATAISYTA IR PAPILDYTA VILNIUS

1 REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO PATAISYTA IR PAPILDYTA VILNIUS 1 REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO 2011-02-28 PATAISYTA IR PAPILDYTA 2016-12-30 VILNIUS 2 TURINYS I. ĮŽANGA... 4 II. VALSTYBĖS TARNAUTOJO KASMETINIS TARNYBINĖS VEIKLOS

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras I prioritetas,,kaimo infrastruktūros modernizavimas 1.1. Priemonė Kaimo atnaujinimas ir plėtra, veiklos sritis 1.1.1. viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Šiaulių Saulės

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo

KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo pavadinimas Atsakingas asmuo Dalyvauja Vieta 3-17 Ketvirtadienis

Detaliau

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi susitarimu. UGDYMO KOKYBĖ KAUNO VAIKŲ DARŽELYJE VAIVORYKŠTĖ Įstaigos bendruomenės pedagogų, vaikų ir ugdytinių tėvų (globėjų) Pagarbūs vaiko ir pedagogo, auklėtojos padėjėjos santykiai: Kultūringas elgesys,

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR lentelė 209-202 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ Nuoroda į Vilkaviškio rajono

Detaliau

1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINI

1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINI 1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS Gruzdžių vaikų socializacijos centras (toliau Centras)

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

KAUNO JONO PAULIAUS II GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Ramutė Latvelienė 2019 M. KOVO MĖNESIO 1-4 KLASIŲ VEIKLOS PLANAS Diena Sav. diena Val.

KAUNO JONO PAULIAUS II GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Ramutė Latvelienė 2019 M. KOVO MĖNESIO 1-4 KLASIŲ VEIKLOS PLANAS Diena Sav. diena Val. KAUNO JONO PAULIAUS II GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Ramutė Latvelienė 2019 M. KOVO MĖNESIO 1-4 KLASIŲ VEIKLOS PLANAS Diena Sav. diena Val. Renginio pavadinimas Koordinatorius Dalyvauja Vieta

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Programos etwinning galimybės Erasmus+ KA2 projektuose Loreta Tarvydienė Vilnius, 2019-01-22 Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnelio. Laozi (kinų filosofas) Programa etwinning Programa

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

VŠĮ ŽALIASIS TAŠKAS Licencijos Nr VšĮ Žaliasis taškas ataskaitos apie veiklos organizavimo plano vykdymą 2012 metais PATIKSLINTA Priedas 2 PATI

VŠĮ ŽALIASIS TAŠKAS Licencijos Nr VšĮ Žaliasis taškas ataskaitos apie veiklos organizavimo plano vykdymą 2012 metais PATIKSLINTA Priedas 2 PATI VŠĮ ŽALIASIS TAŠKAS Licencijos Nr.000001 VšĮ Žaliasis taškas ataskaitos apie veiklos organizavimo plano vykdymą 2012 metais PATIKSLINTA Priedas 2 PATIKSLINTA INFORMACIJA APIE VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Mokausi muziejuje Kūrybiniai edukaciniai projektai LDM Prano Domšaičio galerijoje PRAKALBINTI GALERIJOS EKSPONATUS PADEDA LDM Prano Domšaičio galerijos MENO PAŽINIMO CENTRAS Tikslas įdomia ir patrauklia

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PATVIRTINTA Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V - 1 PRITARTA Akademijos Ugnės Karvelis Gimnazijos Tarybos 2019 m. vasario 7 d. Protokolo Nr. 2 KAUNO R. AKADEMIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas Švietimo programos priemonių aprašymas (skaitinė reikšmė) 1. Nuolat atnaujinama informacija internetiniame puslapyje www.zaliasistaskas.lt apie pakuočių atliekų rūšiavimo svarbą. Tęstinė priemonė Organizacijos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ALYTAUS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS TOLERANCIJA Asociacija Alytaus neformaliojo švietimo centras "Tolerancija" įregistruota VĮ Registrų centre 2015 m. lapkričio 03 d. Veikia pagal įstatus ir kitus Lietuvos

Detaliau

REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO Menkas pasiekimas pranokti kitus žmones. Tikra pergalė yra pranokti ankstesnįjį s

REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO Menkas pasiekimas pranokti kitus žmones. Tikra pergalė yra pranokti ankstesnįjį s REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO Menkas pasiekimas pranokti kitus žmones. Tikra pergalė yra pranokti ankstesnįjį save. /Senovės indų patarlė/ 2019-03-26 Vilnius 2 TURINYS

Detaliau