PRITARTA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PRITARTA"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V - 1 PRITARTA Akademijos Ugnės Karvelis Gimnazijos Tarybos 2019 m. vasario 7 d. Protokolo Nr. 2 KAUNO R. AKADEMIJOS UGNĖS KARVELIS GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANAS 2019 M.

2 TURINYS 1. Įsakymas dėl darbo grupės 2019 m. gimnazijos veiklos planui parengti 2. Įvadas 2.1. Bendra informacija apie mokinius 2.2. Mokytojų skaičius pagal įgytą kvalifikacinę kategoriją 2.3. Higienos paso situacija 2.4. Gautos lėšos per 2018 metus m. finansinių prioritetų realizacija m. veiklos planui įgyvendinimas 4. SSGG analizė 5. Išorės vertinimo ir vidaus įsivertinimo išvados 6. Prioritetai 7. Veiklos turinys 2

3 1. ĮSAKYMAS DĖL DARBO GRUPĖS 2019 M. GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANUI PARENGTI Vadovaudamasis 1991 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 (su paskutiniais pakeitimais) 54 straipsnio 5 dalimi: 1. S u d a r a u darbo grupę veiklos planui 2019 metams rengti: Pirmininkas Jovita Puidokienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Nariai: 1. Jūratė Pinkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 2. Agnietė Dambrauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 3. Jolita Lubienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 4. Vaiva Talat-Kelpšienė, gimnazijos tarybos pirmininkė; 5. Lukas Lazdauskis, IIIg b klasės mokinys, mokinių tarybos prezidentas; 6. Tatjana Tautkevičienė, užsienio kalbų metodinės grupės atstovė; 7. Rasa Vaštakienė, kūno kultūros metodinės grupės atstovė; 8. Sigita Jankauskienė, lietuvių kalbos metodinės grupės atstovė; 9. Vilma Pyrantienė, pradinio ugdymo metodinės grupės atstovė; 10. Jolanta Vaičiukynienė, gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės atstovė; 11. Lineta Česnauskienė, menų ir technologijų metodinės grupės atstovė; 12. Aistė Vilimė, socialinių mokslų metodinės grupės atstovė; 13. Marija Gavėnienė, Ežerėlio skyriaus mokytojų metodinės grupės atstovė. 3

4 2. ĮVADAS 2.1. Bendra informacija apie mokinius Mokinių skaičiaus kaita Įgijo vidurinį išsilavinimą Iš jų su pagyrimu 90 0 Įgijo pagrindinį išsilavinimą 65 Įgijo pradinį išsilavinimą 70 Mokinių, užimtų neformaliajame švietime, dalis 76% 2.2. Mokytojų skaičius pagal įgytą kvalifikacinę kategoriją Iš viso mokytojų Ekspertų Metodininkų Vyr. mokytojų Mokytojų Higienos paso situacija Leidimas higienos pasas galiojantis. Išduotas , Nr (6). Leidimas išduotas vykdyti ugdymo veiklą (bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo veikla) Gautos lėšos per 2018 metus Mokinio krepšelio Biudžeto (aplinkos) ŠMM (programos, projektai) Tarptautinių programų ir projektų lėšos 2 % lėšos Kitos labdaros ir paramos lėšos Įstaigos pajamos iš tėvų įnašų už vaikų maitinimą Įstaigos pajamos iš patalpų nuomos ir kitų paslaugų Finansinių prioritetų realizacija Metai VIP dotacijos Valstybės tikslinės Savivaldybės lėšos specialiosios dotacijos 2018 m

5 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 1. Siekti kokybiško ugdymo(-si) kiekvieno mokinio pažangai. Uždaviniai Rodikliai Pasiektas rezultatas 1.1 Kurti ir diegti Mokiniai planuoja asmeninę pažangą individualios savarankiškai. mokinio pažangos sistemą. Mokiniai efektyviai įsivertina savo veiklą pamokoje (proc.) Mokymosi renginiai pedagogams individualiai mokinių pažangai gerinti Tėvai įtraukiami į vaiko mokymo(si) sėkmių aptarimus Diferencijuotos, mokinio lūkesčius atitinkančios, mokymosi veiklos Mokytojai ir specialistai aptaria/analizuoja individualios pagalbos mokiniams kryptis Mokinių mokymosi kokybė NMPP rezultatai 2,4 kl. NMPP rezultatai 6,8 kl. PUPP rezultatai VBE rezultatai Sukurta mokinių individualios pažangos vertinimo ir skatinimo sistema Kryptingas mokytojų kvalifikacijos tobulinimas skirtas individualios mokinių pažangos gerinimui ir tarpdalykinei integracijai: 95% gimnazijos pedagogų gilino bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Kvalifikacinis seminaras pedagogams Mokinių motyvavimo skatinimas ugdymo(-si) procese Mokymai mokytojams Šiuolaikinė ir interaktyvi mokykla. Susitarta dėl mokinių pažangos vertinimo ir patvirtintas Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas Kuriama ir diegiama individualios mokinio pažangos sistema: 5 8 ir I II g. Klasių mokiniai savarankiškai planuoja asmeninę pažangą; virš 60 % mokinių efektyviai įsivertina savo veiklą pamokoje. I ir II gimnazijos klasėse lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos mokoma skirstant mokinių grupes pagal gebėjimus siekiant diferencijuoti ugdymą ir sudaryti sąlygas asmeninei pažangai Organizuoti mokytojų ir specialistų susitikimai individualios pagalbos mokiniams kryptims analizuoti. Tėvai įtraukiami į vaiko mokymo(si) sėkmių aptarimus. Mokinių mokymosi kokybė išaugo 3 % (52,6 %); pažymio vidurkis nepakito 8,1 NMPP rezultatai: 2 kl. Pagerėjo rezultatai vidutiniškai 5 %; 4 klasėse pagerėjo matematikos ir rašymo rezultatai 2,2 %; 6 kl. Išaugo aukštesniojo lygio pasiekimai (+15 % lietuvių k., + 6 % matematikos, nėra nepasiekusiųjų lygio), 8 kl. Pasiekimai (bendri įvertinimai padidėjo skaitymo, rašymo, gamtos ir socialinių mokslų srityse apie + 1,5 %; pakito +2 % aukštesniojo lygio matematikos pasiekimai). 5

6 1.2. Taikyti patyriminį ugdymą. Kitų ugdymo(-si) organizavimo formų pritaikymas pamokose Didesnė dalis mokinių įtraukta į STEM veiklas gimnazijoje Renginių apie patyriminį ugdymą skaičius Ugdymosi veiklos siejamos su mokinių gyvenimo patirtimis Mokytojų, mokinių, rengusių pranešimus apie gamtamokslines veiklas, skaičius Įrengta gamtos mokslų laboratorija Aktyviai veikiančios mokomosios bendrovės Aprobuotų metodinių priemonių skaičius PUPP rezultatai: matematikos rezultatai aukštesni už šalies mokyklų vidurkį (45,4 %), lietuvių kalbos rezultatai 3,8 % žemesni nei respublikos vidurkis. VBE rezultatai: virš 10% mokinių renkasi ir laiko daugiau egzaminų lyginant su savivaldybės abiturientais. Pernai metais mokiniai gavo 12 šimtukų iš skirtingų mokomųjų dalykų. Dauguma mokinių sėkmingai tęsia ugdymąsi kitose švietimo įstaigose. Aukšti akademiniai, sportiniai ir meniniai mokinių rezultatai: 12 įvertinimų 100 balų VBE; 39 prizinės vietos Kauno r.; 12 prizinių vietų respublikoje Kuriama mokinių individualios pažangos vertinimo ir skatinimo sistema (iki 2020 m.) Metodinis užsiėmimas pedagogų bendruomenėje: Ugdymo kokybės gerinimas diegiant inovacijas švietime. Pamokose taikomas patyriminis ugdymas: planuojamos mokomųjų dalykų ugdymosi veiklos siejamos su mokinių gyvenimo patirtimis; 1,5 % pamokų taikytos kitos ugdymo(-si) organizavimo formos. Didesnė dalis mokinių įtraukta į STEM veiklas gimnazijoje (+2 %). Gimnazijoje aktyviai veikia dvi mokomosios bendrovės (ekonomiką besimokančių mokinių 36 proc.) Patyriminis ugdymas integruojamas į formalųjį ir neformalųjį švietimą. Dalyvaujama UPC projekte Integruoto gamtos mokslų kurso programos 5 8 klasėms išbandymas. Penktose klasėse gamtos mokslų mokomasi integruotai plėtojant patyriminio ugdymo galimybes. Organizuojamas sveikos gyvensenos ugdymo, meninio ugdymo, technologinio ugdymo, socialinio ugdymo, humanitarinio ugdymo ir gamtamokslinio ugdymo neformalusis švietimas - mokiniams pateiktos 32 neformaliojo švietimo programos (78 % mokinių lanko būrelius). 6

7 1.3. Plėtoti teminę tarpdalykinę integraciją. Sukurtas integruotų matematikos ir gamtos mokslų užduočių bankas Mokymai tarpdalykinės integracijos tema Tarpdalykiniai projektai paralelėse klasėse Integruotų pamokų skaičius paralelėse klasėse Integruotos veiklos dienų skaičius Ugdymo veiklos organizuojamos ASU, KTU mokslo bazėse, kitose edukacinėse aplinkose Organizuojamos kūrybinės, meno, technologijų, inžinerijos veiklos, papildančios STEM gimnazijoje Tarptautinių tyrimų (finansinio raštingumo, TIMSS, PISA) rodiklių didėjimas 2018 m. Neformaliajame ugdyme mokiniams pasiūlyta gamtamokslinio ugdymo kryptis. Organizuojami būreliai Mažieji tyrėjai ir Jaunieji UKG geografai. Ugdymo veiklos organizuojamos ASU, KTU, VU, VDU mokslo bazėse, kitose edukacinėse aplinkose. LL3 mokyklinis renginys mokymai Integruoto ugdymo pagrindimas ir galimi modeliai Projekto GaMa8 komandos mokymai Pasirinkta tobulintina 2018 m. sritis ugdymo(-si) integralumas. Metodinėje taryboje susitarta dėl kryptingo integruoto ugdymo: taikomas tarpdalykinio integravimo modelis. Siekiama populiarinti probleminės integracijos modelį. Sukurtas gamtos mokslų modulis Ig klasėse. Dvi ugdymo dienos skirtos veikloms, kurios apima bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą tradicinės dalykų programos pasipildė naujais prasminiais ryšiais, sudaromos bendradarbiavimo erdvės skirtingo amžiaus mokiniams siekiant mažinti patyčias. Organizuotos projektinės veiklos 1 8 ir II III g. klasių mokiniams bendradarbiaujant su VDU, ASU, VU ir KTU; Sukurtos palankios mokymosi aplinkos bendradarbiaujant su muziejais, bibliotekomis, įmonėmis ir mokinių tėvais. Mokiniai ir mokytojai įgyvendina ES projektus tobulindami matematikos, užsienio kalbų ir gamtos mokslų pasiekimus, gerėja integruotų veiklų kokybė: Erasmus + finansuojamas projektas Mobilios hidroelektrinės m. ES fondų finansuojamas 8 klasių mokinių matematikos gebėjimų ugdymas taikant integruotas užduotis m. Erasmus + finansuojamas projektas Išmanusis matematikos mokytojas m. Erasmus + finansuojamas projektas Vienijanti menų jėga m. 7

8 2. Formuoti brandžią ir pilietiškai aktyvią asmenybę. Uždaviniai Rodikliai Rodiklio įvertis 2.1. Plėtoti Gimnazija skatina mokinius būti aktyviais bendruomeniškas mokyklos gyvenimo kūrėjais iniciatyvas. Gimnazijoje atsižvelgiama į mokinių nuomonę, apsvarstomi teikiami pasiūlymai Mokytojų ir mokinių, dalyvavusių įvairiuose dalykiniuose renginiuose bei inicijuojančių ir įgyvendinančių projektus, skaičiaus didėjimas Bendradarbiavimu pagrįsti ryšiai su rajono, šalies mokslo, meno ir kultūros įstaigomis Karjeros ugdymui skirtų renginių, apimančių visą gimnazijos bendruomenę, skaičius Sistemingai vyksta Mokinių Seimo, Mokinių tarybos, Tėvų Parlamento, pedagogų bei Gimnazijos tarybos susitikimai veiklų planavimui ir įgyvendinimui. Plėtojant bendruomeniškas iniciatyvas įgyvendintas bendruomenės projektas UKG LT 100, UKG talentai Lietuvai, Padėkos šventė Gerumo sparnai, Gegutės šventė, vykdomi šalies (2) ir tarptautiniai projektai (3). Per praėjusius metus pasirašytos 6 bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais siekiant kryptingai ugdyti mokinius. Skaitlingas mokytojų ir mokinių, inicijuojančių ir įgyvendinančių projektus, dalyvavimas įvairiuose dalykiniuose renginiuose (+4%) Suorganizuoti 32 karjeros ugdymo užsiėmimai ir išvykstamieji vizitai 2.2. Ugdyti pozityvią bendradarbiavimo kultūrą. Suformuota dalijimosi gerąja patirtimi mokyklos, šalies, tarptautiniu lygmeniu kultūra (sklaidos renginiai) Mokiniai skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems Gimnazijoje organizuojama naudinga socialinė ir visuomeninė veikla Gimnazijos bendruomenės dalyvavimas šalies ir tarptautiniuose projektuose Veikiančios savivaldos institucijos Tėvai įsitraukia į renginių organizavimą, veda pamokas Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai ir tėvai atvirai ir konstruktyviai padeda vieni kitiems sprendžiant mokymosi problemas Seminaras gimnazijos mokytojams Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas: duomenimis grįstų sprendimų priėmimas ir įgyvendinimas Seminaras pedagogams Streso valdymas ir kūrybingumas darbe Su mokytojais buvo organizuoti 36 bendri susirinkimai ir 8 posėdžiai, 12 metodinės tarybos posėdžių, 10 posėdžių su Darbo taryba, 6 pasitarimai su mokiniais, 4 susirinkimai su tėvais, kurių metu buvo aptariami mokinių pasiekimai ir pasiekimų gerinimo galimybės, mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas vardan mokinio ūgties, palankių mokymosi aplinkų kūrimo keliai, mokinių įtraukimas į gimnazijos valdymą. Įgyvendinamas Kauno r. LL3 pokyčio projektas Pozityvi komunikacija ugdymosi pažangai 7 klasėse. Atsižvelgiant į Kauno r. projekto LL3 susitarimus, planuojant veiklas bendruomenei, susitarta dėl profesinių dialogų organizavimo. 8

9 2.3. Siekti vertybinio kryptingumo ugdant asmens kompetencijas. Organizuojamos diskusijos, susitikimai su iškiliomis visuomenės, meno, sporto, mokslo asmenybėmis Mokytojai padeda vaikams suprasti mokymosi svarbą gyvenime Gimnazijoje mokiniai sužino apie tolimesnio mokymosi ir karjeros galimybes Organizuojami sveikos gyvensenos, vertybinių nuostatų puoselėjimo renginiai bendruomenei Skaitmenizuoti Gimnazijos bibliotekos fondai ir paslaugos Palankiai vertinančių bibliotekos-informacinio centro veiklą bendruomenės narių dalis Daugelio gimnazijos mokinių tarpusavio santykiai yra geri Mokiniai gimnazijoje jaučiasi saugūs Pozityvaus bendradarbiavimo idėjos perkeliamos į gimnazijos profesinio dialogo aplinkas. Įgyvendintas integruotų pamokų IIg klasėse ciklas pritaikant mokymosi stilių strategijas (LL3 neformaliosios studijos) Ugdoma pozityvi bendradarbiavimo kultūra: formuojama kryptinga dalijimosi gerąja patirtimi mokyklos, šalies, tarptautiniu lygmeniu kultūra (4 sklaidos renginiai). Sklaidos renginys Fizikos diena 2018 respublikos mokyklų 8 klasių mokiniams. Tėvai įsitraukia į renginių organizavimą, bendradarbiauja organizuojant karjeros ugdymo užsiėmimus. Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai ir tėvai atvirai bei konstruktyviai padeda vieni kitiems sprendžiant mokymosi problemas. Tęsiamos bendradarbiavimo tradicijos su savivaldybės institucijomis, seniūnijomis, policijos komisariatu, sveikatos apsaugos įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, universitetais, kolegijomis ir profesinio mokymo centrais UKG savanorių socialinės pilietinės iniciatyvos, akcijos, renginių organizavimas ir pagalba bendruomenės nariams. Vykdomos kryptingos gimnazijos vertybių ugdymo veiklos klasės bendruomenėse. Įgyvendinama Pozityvios tėvystės programa mokinių tėvams bendradarbiaujant su NVO Darnūs namai Įgyvendinama STEP mokymų programa mokinių tėvams, padedantys ugdyti brandžią asmenybę. Skaitmenizuojami bibliotekos fondai ir diegiama Bibliotekos ir vartotojų valdymo sistema 9

10 4. SSGG ANALIZĖ STIPRYBĖS SILPNYBĖS Veikli savivalda Aukšti ugdytinių sporto ir meno pasiekimai Projektinė veikla Bendradarbiavimas su kitomis ugdymo įstaigomis ir socialiniais partneriais Unikalios tradicijos, telkiančios bendruomenę Saugi aplinka STEM veiklos Neformaliojo švietimo programų pasiūla GALIMYBĖS Ugdymo (-si) erdvių stoka Švietimo pagalbos specialistų trūkumas Neįdiegta bibliotekos dokumentų apskaitos sistema Nepakankamai efektyvi mokinių skatinimo drausminimo sistema Nesistemingas mokinio individualios pažangos fiksavimas GRĖSMĖS Socialinės partnerystės ir projektinės veiklos plėtra Edukaciniai užsiėmimai kitose erdvėse Sveikos gyvensenos puoselėjimas Išorės lėšos Ugdymo (-si) aplinkų modernizavimas Mokytojų kvalifikacijos kėlimas Dokumentų valdymo sistema Gabių mokinių išvykimas į atranką vykdančias Kauno miesto mokyklas Mokinių priklausomybė nuo išmaniųjų technologijų Nestabili šalies švietimo politika Didėjantis pedagoginės bendruomenės amžiaus vidurkis Prastėjanti mokinių fizinė ir emocinė savijauta Nepakankamas šeimos dėmesys mokinių lankomumui 5. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DUOMENYS 2017 m. atlikto plačiojo įsivertinimo metu buvo išskirti gimnazijos veiklos privalumai ir trūkumai: Privalumai Įvertis Trūkumai Įvertis Reiklumas sau 3, Ergonomiškumas 2, Tvarkaraščių patogumas mokiniams 3, Estetiškumas 2, Vertinimo kriterijų aiškumas 3, Lyderystė mokymuisi 2, Atkaklumas ir nuoseklumas 3, Įsipareigojimas susitarimams 2, Atvirumas 3, Ugdymo(si) integralumas 2,9 10

11 Giluminiam įsivertinimui ir tobulinimui mokytojų tarybos posėdyje pasirinkta sritis ugdymo(-si) integralumas. Per 2018 m. minėtas rodiklis pagerėjo kryptingai tobulinant mokytojų kvalifikaciją (3 renginiai bendruomenei) be itęsiant kryptingą STEM ugdymą gimnazijoje: 5 klasėse gamtos mokslų mokiniai mokosi pagal integruotą gamtos mokslų programą (UPC projektas Integruoto gamtos mokslų kurso programos 5 8 klasėms išbandymas ); Įgyvendinami du integruoto gamtamokslinio ugdymo moduliai 5-8 klasėse; Vykdomi I g. klasių mokiniams keturi gamtamoksliniai moduliai bendradarbiaujant su ASU (dabar VDU); Organizuotos projektinės veiklos 1 8 ir II III g. klasių mokiniams bendradarbiaujant su VDU, ASU, VU ir KTU; Sukurtos palankios mokymosi aplinkos bendradarbiaujant su muziejais, bibliotekomis, įmonėmis ir mokinių tėvais; Bendruomenės projektas UKG LT 100. Mokiniai ir mokytojai įgyvendina ES projektus tobulindami matematikos, užsienio kalbų ir gamtos mokslų pasiekimus, gerėja integruotų veiklų kokybė. Gimnazijoje skatinami ir vyksta integralūs (tarpdalykiniai ir kompetencijų ugdymo krypties) projektai (keturiems gautas ES finansavimas) Erasmus + finansuojamas projektas Mobilios hidroelektrinės m. ES fondų finansuojamas 8 klasių mokinių matematikos gebėjimų ugdymas taikant integruotas užduotis m. Erasmus + finansuojamas projektas Išmanusis matematikos mokytojas m. Erasmus + finansuojamas projektas Vienijanti menų jėga m. Metodinėse grupėse tariamasi dėl integruoto ugdymo kryptingumo. Siekiama populiarinti probleminės integracijos modelį (turime sukūrę Gamtos mokslų modulį Ig klasei). Dvi ugdymo dienos skirtos veikloms, kurios apima bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą tradicinės dalykų programos pasipildė naujais prasminiais ryšiais, sudaromos bendradarbiavimo erdvės skirtingo amžiaus mokiniams siekiant mažinti patyčias. Kuriant mokinių komandas atsižvelgiama į paauglystės amžiaus raidą. Rekomenduojama. Siekiant mokymosi patirčių tarpdiscipliniškumo daugiau 5-10 klasių mokinių įtraukti į integruotas mokomųjų dalykų veiklas. Organizuoti integruotas ugdymo dienas atsižvelgiant į mokinių ir mokytojų patirtį 2018 m. Rengiant ilgalaikius planus numatyti konkrečias temas ir veiklas integracijai mokytojams bendradarbiaujant. Profesiniuose dialoguose analizuoti ir tobulinti integralių veiklų organizacinius klausimus. 11

12 6.1. UGDYMO(SI) KOKYBĖ Tikslas siekti kokybiško ugdymo(-si) kiekvieno mokinio pažangai. Uždaviniai: 1. Kurti ir diegti individualios mokinio pažangos sistemą. 2. Taikyti patyriminį ugdymą. 3. Plėtoti teminę tarpdalykinę integraciją BRANDI IR PILIETIŠKAI AKTYVI ASMENYBĖ Tikslas Formuoti brandžią ir pilietiškai aktyvią asmenybę. Uždaviniai: 1. Plėtoti bendruomeniškas iniciatyvas. 2. Ugdyti pozityvią bendradarbiavimo kultūrą. 3. Siekti vertybinio kryptingumo ugdant asmens kompetencijas. 6. PRIORITETAI KOMENTARAS: šie prioritetai pasirinkti įgyvendinant gimnazijos strateginį planą m., taip pat atsižvelgiant į veiklos kokybės įsivertinimo išvadas ir rekomendacijas. 12

13 7. VEIKLOS TURINYS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 1. Siekti kokybiško ugdymo(-si) kiekvieno mokinio pažangai. Uždaviniai Rodikliai Rodiklio įvertis 1.1 Kurti ir diegti Mokiniai planuoja asmeninę pažangą savarankiškai. su pedagogo pagalba individualios mokinio savarankiškai pažangos sistemą. Mokiniai efektyviai įsivertina savo veiklą pamokoje (proc.) Taikyti patyriminį ugdymą. Mokymosi renginiai pedagogams individualiai mokinių pažangai gerinti (reng.) 3 Tėvai įtraukiami į vaiko mokymo(si) sėkmių aptarimus (įvertis (max.4)) 3,1 Diferencijuotos, mokinio lūkesčius atitinkančios, mokymosi veiklos (veiklos) 11 Mokytojai ir specialistai aptaria/analizuoja individualios pagalbos mokiniams kryptis (kart./ kiekv. klasei) Mokinių mokymosi kokybė (proc.) 40,5 NMPP rezultatai 2,4 kl.(proc.) +0,1 NMPP rezultatai 6,8 kl. (proc.) +0,1 PUPP rezultatai (proc.) +0,1 VBE rezultatai (proc. virš 50 balų) +0,1 Sukurta mokinių individualios pažangos vertinimo ir skatinimo sistema iki 2020 m. Kitų ugdymo(-si) organizavimo formų pritaikymas pamokose (proc.) 1 Didesnė dalis mokinių įtraukta į STEM veiklas gimnazijoje(proc.) +2 Renginių apie patyriminį ugdymą skaičius(vnt.) 2 Ugdymosi veiklos siejamos su mokinių gyvenimo patirtimis (ilgalaikiame plane proc.) Mokytojų, mokinių, rengusių pranešimus apie gamtamokslines veiklas, skaičius (vnt.)

14 1.3. Plėtoti teminę tarpdalykinę integraciją. Įrengta gamtos mokslų laboratorija iki 2022 m. Aktyviai veikiančios mokomosios bendrovės (ekonomiką besimokančių mokinių 3 proc.) Aprobuotų metodinių priemonių skaičius (vnt.) 7 Sukurtas integruotų matematikos ir gamtos mokslų užduočių bankas iki 2020 m. Mokymai tarpdalykinės integracijos tema (vnt.) 2 Tarpdalykiniai projektai paralelėse klasėse (vnt.) 3 Integruotų pamokų skaičius paralelėse klasėse (vnt.) 4 Integruotos veiklos dienų skaičius 1 Ugdymo veiklos organizuojamos ASU, KTU mokslo bazėse, kitose edukacinėse pavienės sistemingos aplinkose (veiklos) Organizuojamos kūrybinės, meno, technologijų, inžinerijos veiklos, papildančios +1 STEM gimnazijoje Tarptautinių tyrimų (finansinio raštingumo, TIMSS, PISA) rodiklių didėjimas + 0,5% Priemonės Uždavinys Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Socialiniai partneriai 1.1 Kurti ir diegti individualios mokinio pažangos sistemą. Metodinė veikla Metodinių grupių pasitarimai: 1) Individualios mokinio pažangos fiksavimo įrankiai 2) VBE, MBE, NMPP ir PUPP rezultatų analizė 3) Grįžtamasis ryšys pamokoje Metodinių grupių pirmininkai Laikas Klasių auklėtojų ir kuratorių pasitarimas Individualus Direktoriaus pavaduotojos darbas su nepažangiais mokiniais ugdymui Tėvų diena Individualios vaiko pažangos aptarimas ir Klasių auklėtojos ir kuratorės

15 pasiekimų gerinimo galimybės Pamokų savistabos savaitė Individuali mokinio pažanga pamokoje Konsultacijų mokiniams, atsižvelgiant į jų poreikius ir polinkius, organizavimas Kvalifikacinis seminaras-diskusija Kaip padėti mokiniui siekti individualios pažangos? Seminaro lektorius prof. Ž. Dambrauskas Tiriamoji apžvalga: 1) Respublikinių ir tarptautinių mokinių testavimų, NMPP, PUPP ir VBE rezultatų analizė 2) Olimpiadų, konkursų ir varžybų rezultatų analizė Metodinių grupių pirmininkai Direktoriaus pavaduotojos ugdymui R. Kučiauskas, J. Lubienė Direktoriaus pavaduotojos ugdymui, metodinių grupių pirmininkai KRŠC Giluminis gimnazijos veiklos įsivertinimas ir veiklos tobulinimas: Ugdymo turinio individualizavimas. Žingsniai geresnių rezultatų link. Tyrimas Mokinių individualios pažangos skatinimo būdai Įsivertinimo darbo grupė J. Lubienė, K. Antanaitytė, E.Jakštienė

16 Uždavinys Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Socialiniai partneriai Metodinė veikla Metodinių grupių pasitarimai: 1) Bendradarbiavimas vykdant tiriamuosius darbus ir projektinę veiklą 2) Patyriminio mokymo(si) būdai ir formos 1.2. Taikyti patyriminį ugdymą. Ribinis laikas Metodinių grupių pirmininkai Plėtoti teminę tarpdalykinę integraciją. Gerosios patirties sklaida. Dalyvavimas rajono ir šalies konferencijose apie patyriminį ir STEM ugdymą Praktiniai mokymai I-IV g. klasių mokiniams Metodinė veikla Metodinių grupių pasitarimas Integruotų veiklų metodikos Tarpdalykinių projektų įtaka asmenybės ūgčiai Atviros integruotos veiklos paralelėse klasėse Ugdymo dienų organizavimas R. Kučiauskas ASU J. Lubienė, J. Pinkuvienė, A. Gaidienė Praktinio mokymo įmonės ir profesinio rengimo centrai Metodinių grupių pirmininkai Metodinių grupių pirmininkai Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Ugdomosios veiklos šalies mokslo bazėse Mokytojai ASU, KTU, VDU Administracijos ugdomosios veiklos priežiūra ir Direktoriaus pavaduotojos konsultavimas. 1-4, 5-8, I-II g. ir III-IV g. klasėse pamokų ugdymui stebėjimas Integruoto ugdymo būdai ir formos Projektinė tarpdalykinė integracija: Tikslieji mokslai-užsienio kalbos, tikslieji mokslai gamtos mokslai ir karjeros ugdymo veiklos Direktoriaus pavaduotojos ugdymui, projektų vadovai Pagal projektų planus 16

17 2. Formuoti brandžią ir pilietiškai aktyvią asmenybę. Uždaviniai Rodikliai Rodiklio įvertis 2.1. Plėtoti bendruomeniškas iniciatyvas Ugdyti pozityvią bendradarbiavimo kultūrą. Gimnazija skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais (įvertis (max.4)) Gimnazijoje atsižvelgiama į mokinių nuomonę, apsvarstomi teikiami pasiūlymai (įvertis (max.4)) Mokytojų ir mokinių, dalyvavusių įvairiuose dalykiniuose renginiuose bei inicijuojančių ir įgyvendinančių projektus, skaičiaus didėjimas (proc.) Bendradarbiavimu pagrįsti ryšiai su rajono, šalies mokslo, meno ir kultūros įstaigomis (sutarčių skaičius) Bendruomenės narių įsitraukimas į veiklų, skirtų žalingų įpročių prevencijai, organizavimą 3,2 2,8 +4% + 3 daugiau nei 50 % Karjeros ugdymui skirtų renginių, apimančių visą gimnazijos bendruomenę, skaičius 43 Suformuota dalijimosi gerąja patirtimi mokyklos, šalies, tarptautiniu lygmeniu pavieniai pranešimai kultūra (sklaidos renginiai) kryptinga Mokiniai skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems (įvertis (max.4)) 3,1 Gimnazijoje organizuojama naudinga socialinė ir visuomeninė veikla (įvertis (max.4)) Gimnazijos bendruomenės dalyvavimas šalies ir tarptautiniuose projektuose (projektų skaičius) Veikiančios savivaldos institucijos Tėvai įsitraukia į renginių organizavimą, veda pamokas (įvertis (max.4)) 2,3 Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai ir tėvai atvirai ir konstruktyviai padeda vieni kitiems sprendžiant mokymosi problemas (įvertis (max.4)) 2.3. Siekti vertybinio Organizuojamos diskusijos, susitikimai su iškiliomis visuomenės, meno, sporto, 9 2,9 4 atskiros grupės aktyviai bendradarbiaujančios 2,7 17

18 kryptingumo ugdant asmens kompetencijas. mokslo asmenybėmis (veiklos) Mokytojai padeda vaikams suprasti mokymosi svarbą gyvenime (įvertis (max.4)) 3,3 Gimnazijoje mokiniai sužino apie tolimesnio mokymosi ir karjeros galimybes 2,9 (įvertis (max.4)) Organizuojami sveikos gyvensenos, vertybinių nuostatų puoselėjimo renginiai 5 bendruomenei (renginiai) Skaitmenizuoti Gimnazijos bibliotekos fondai ir paslaugos iki 2020 m. Palankiai vertinančių bibliotekos-informacinio centro veiklą bendruomenės narių 50 dalis (proc.) Daugelio gimnazijos mokinių tarpusavio santykiai yra geri (įvertis (max.4)) 3,1 Mokiniai gimnazijoje jaučiasi saugūs (įvertis (max.4)) 3,2 Priemonės Uždavinys Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Socialiniai partneriai Ribinis laikas 2.1. Plėtoti Metodinė veikla Metodikos grupių pasitarimai dalykinių savaičių realizavimo Metodikos grupių pirmininkai bendruome Tyrimas. Ugdymo(-si) aplinkų tobulinimas. Triukšmo J. Lubienė, niškas ugdymosi aplinkose prevencija (2 etapas) K. Antanaitytė, iniciatyvas. E.Jakštienė Metodinių grupių narių bendros išvykos-seminarai: Patyriminio ugdymo ir integruotų veiklų patirties sklaida Mokymosi laboratorija GaMa8 Respublikinė konferencija Augame, nes ugdymas kuria galimybes I a. edukacinių ugdymo(-si) aplinkų rekonstravimo projekto rengimas. R. Kučiauskas R.Kučiauskas, darbo grupė R. Kučiauskas, darbo grupė

19 2.2. Ugdyti pozityvią bendradarb iavimo kultūrą. Gimnazijos sveikatingumo parko projekto rengimas. Mokymai tėvams Pozityvaus bendradarbiavimo svarba karjeros ugdyme Klasių auklėtojų ir kuratorių pasitarimas Socialinės-pilietinės veiklos. Savanorystė Karjeros dienos 2019 Pasirenkamųjų dalykų ir modulių mokiniams parengimas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Metodinė veikla Metodikos grupių pasitarimai LL3 projekto įgyvendinimas Pozityvios komunikacijos veiksmų planas Veiklų planavimas ugdant pozityviąją komunikaciją ir kultūrą R. Kučiauskas, J. Lubienė Klasių auklėtojos ir kuratorės J. Lubienė, K. Antanaitytė, A. Gaidienė, L. Straukienė Šeimos santykių institutas, VDU, ASU, KTU, MRUNI, kolegijos profesinės mokyklos, praktinio mokymo įmonės Darbo grupė ASU, VDU, KTU Metodikos grupių pirmininkai Tyrimas Mano savijauta pamokoje naudojant Metodikos grupių pirmininkai Tėvų diena gimnazijoje Pozityvios komunikacijos kultūra Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Klasių auklėtojų ir kuratorių pasitarimas Pozityviosios Klasių auklėtojos ir kuratorės

20 komunikacijos kultūra. Administracijos ugdomosios veiklos priežiūra ir konsultavimas 1-4, 5-8, I-II g. ir III-IV g. klasėse pamokų stebėjimas "Pozityvios komunikacijos įtaka mokymui (si)" Susitikimai su dalykų mokytojais, buvusiais mokytojais ir gimnazijos administracija 5-okų, III g. klasių ir kitų naujokų adaptacijos problemos Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Ringaudų pradinė mokykla Dalykinių metodinių savaičių organizavimas: Metodikos grupių pirmininkai Gimnazijos veiklos įsivertinimas J. Puidokienė, darbo grupė Giluminio įsivertinimo srities (integralus ugdymas) tobulinimas Platusis gimnazijos veiklos įsivertinimas 2020 m. veiklos kryptims nustatyti Siekti vertybinio kryptingum o ugdant asmens kompetenci jas. Konsultavimasis saugių aplinkų gimnazijoje užtikrinimui su J. Lubienė SPPC, Kauno r. PPT, Kauno r. Švietimo centru, Kauno r. Visuomenės sveikatos biuru, Kauno r. Socialinių paslaugų centru Projekto Sanus planta įgyvendinimas Projekto darbo grupė ASU Paraiškų teikimas ir dalyvavimas Erasmus+, e-twinning, Metodikos grupių pirmininkai, Nordplus, UNESCO ASEF tinklo ir kituose projektuose administracija Kvalifikacinis seminaras Metodų, skatinančių pozityvią R. Kučiauskas, komunikaciją, taikymas J. Lubienė Metodikos grupių pasitarimas Metodikos grupių pirmininkai Profesinio dialogo reikšmė vaiko pažinimui Gimnazijos infrastruktūros tobulinimas diegiant naujas technologijas: susisteminti mokytojų kvalifikacijos, bibliotekos dokumentų apskaitos ir ugdymosi aplinkų įvertinimo (grįžtamojo ryšio), projektų duomenų bazės ir tiriamosios veiklos duomenų bazės sistemas. R. Kučiauskas, A. Raškauskas Klasių auklėtojų ir kuratorių pasitarimas Mokinio savijauta Klasių auklėtojos ir kuratorės

21 pamokoje Tyrimas 1, 5 ir I g. klasėse Adaptacija gimnazijoje ir socialinio paso žemėlapis Pedagogų metinio veiklos įsivertinimo organizavimas Gimnazijos tradicijų tęstinumas ir brandžios asmenybės ugdymas: Rugsėjo 1-osios šventė Mokytojų diena Projektas Kalėdinė gimnazijos erdvių puošyba Padėkos šventė Gerumo sparnai 2019 Draugo diena Adventinė vakaronė gimnazijos bendruomenei Sausio 13-osios minėjimas Vasario 16-osios šventė Šimtadienis Kovo 11-osios šventė Karjeros savaitė 2019 Mokinių folkloro festivalis Gegutės šventė 2019 Paskutinis skambutis Ąžuolo šventė (1-5 kl.) Ąžuolo šventė (6 8 ir I III g kl.) Brandos atestatų įteikimas J. Lubienė, K. Antanaitytė, L. Straukienė R. Kučiauskas, J. Pinkuvienė, J. Puidokienė, J. Lubienė, A. Dambrauskienė Darbo grupė, mokinių taryba Administracija, IVg klasės Ig ir IIg klasės, NŠ mokytojai Administracija, darbo grupė I IVg klasės, mokinių taryba Administracija, arbo grupė Socialinių mokslų grupė Darbo grupė, mokinių taryba Darbo grupė, IVg klasės 02 Mokinių taryba, darbo grupė Administracija, darbo grupė 03/04 mėn. Administracija, darbo grupė Darbo grupė, III g klasės Administracija, 4 klasės Administracija, Ig klasės Administracija, IIIg klasės 05 mėn. 06 mėn. 06 mėn. 07 mėn. 21

22 GIMNAZIJOS TARYBOS POSĖDŽIAI Eil. Nr. Tema, svarstomi klausimai Laikas Atsakingi Direktoriaus metinės veiklos įvertinimas. 2. Finansų skirstymas įvairiems konkursams Ugdymo plano m. m. svarstymas. 2. Neformaliojo švietimo ir pasirenkamųjų dalykų bei dalykų modulių skyrimas m. m Gimnazijos naujų narių pristatymas. 2. Numatomas 2% lėšų panaudojimas. 02 V. Talat-Kelpšienė 08 V. Talat-Kelpšienė V. Talat-Kelpšienė MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI Eil. Tema, svarstomi klausimai Nr Gimnazijos 2019 m. veiklos planas. 2. Integruotų veiklų metodikos 3. Veiklos įsivertinimo rezultatų analizė m. m. I pusmečio ugdymo rezultatų analizė. 2. Tvaraus verslo ir ugdymo dermė 3. Universitetinės gimnazijos kūrimas Gimnazijos 2019 m. biudžeto pristatymas ir svarstymas. 2. Pozityvios komunikacijos veiksmų planas Individualios mokinio pažangos pamokoje fiksavimo įrankiai m. m. abiturientų ugdymo rezultatų statistinė analizė Ribinis Atsakingi laikas 01 R. Kučiauskas, J. Pinkuvienė, J. Puidokienė 02 R. Kučiauskas, J. Pinkuvienė, A. Dambrauskienė, J. Puidokienė, J. Lubienė 03 R. Kučiauskas, 05 R. Kučiauskas, J. Pinkuvienė, J. Puidokienė, A. Dambrauskienė, J. Lubienė 22

23 m. m. 1 4 ir 5 klasių ugdymo rezultatų analizė 2. Ugdymo plano m. m. projekto pristatymas 3. Universitetinės gimnazijos sutarties sąlygų aptarimas 4. Tarpdalykinių projektų sklaida asmenybės ūgčiai m. m. 6 8 klasių ir I III gimnazijos klasių ugdymo rezultatai m. m. pamokų krūvio pristatymas. 3. Neformaliojo ugdymo poreikių tenkinimo bei valandų paskirstymo m.m. projekto pristatymas. 4. Plačiojo įsivertinimo duomenų analizė m. m. ugdymo ir ugdymosi rezultatai m. m. gimnazijos ugdomosios veiklos analizė ir perspektyvos m. m. 3. Ugdymo plano m. m. pristatymas. Rekomendacijos direktoriui dėl tvirtinimo. 4. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo valandų paskirstymo m. m. tvirtinimas Pozityvios komunikacijos įtaka mokymuisi m. gimnazijos veiklos stebėsenos grupės tiriamosios veiklos rezultatų pristatymas. 3. Veiklos plano 2020 m. projekto pristatymas (prioritetai, tikslai, uždaviniai). 4.Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestacijos programos m. pristatymas. 06 R. Kučiauskas, J. Pinkuvienė, J. Puidokienė, A. Dambrauskienė, J. Lubienė 06 R. Kučiauskas, J. Puidokienė, J. Pinkuvienė, A. Dambrauskienė, J. Lubienė 08 R. Kučiauskas, J. Puidokienė, J. Lubienė, J. Pinkuvienė, A. Dambrauskienė 12 R. Kučiauskas J. Puidokienė J. Pinkuvienė A. Dambrauskienė darbo grupės 23

24 METODINĖS TARYBOS POSĖDŽIAI Eil. Nr. Tema, svarstomi klausimai Integruotų veiklų metodikos 2. Individualios mokinio pažangos aptarimas (NMPP ir PUPP 2018 m. ataskaitos) Ugdymo turinio individualizavimas (Įsivertinimo duomenų analizė.) 2. I pusmečio ugdymo(-si) rezultatų analizė LL3 projekto įgyvendinimas. Pozityvios komunikacijos veiksmų planas ir individualios mokinio pažangos stebėjimo įrankiai. 2. Pamokų savistaba Individuali mokinio pažanga pamokoje Ugdomosios veiklos priežiūra Integruoto ugdymo būdai ir formos 2. Ugdymo plano pasiūlos m. m. aptarimas Socialinių-pilietinių veiklų organizavimas gimnazijoje 2. Vadovėlių ir mokymo priemonių poreikio analizė 3. Pedagogų darbo krūvio planavimas m.m Tarpdalykinių projektų įtaka asmenybės ūgčiai m.m. ugdymo(-si) rezultatų analizė Ilgalaikio planavimo susitarimai 2. Susitarimai dėl m. m. Ugdymo plano įgyvendinimo VBE, MBE, NMPP ir PUPP rezultatų analizė 2. Organizuotų konkursų ir olimpiadų aptarimas Respublikinės konferencijos Augame, nes ugdymas kuria galimybes planavimas 2. Profesinio dialogo reikšmė vaiko pažinimui Rekomendacijų pedagogams po mokinių apklausos, naudojant Mano savijauta pamokoje, rengimas 2. Ugdomasis konsultavimas Pozityvios komunikacijos įtaka mokymui(-si) Metodinės tarybos veiklos už 2019 m. ataskaita 2. Metodinės tarybos veiklos planavimas 2020 m. Ribinis laikas Atsakingi 01 J. Pinkuvienė, Metodikos grupių pirmininkai 02 J. Pinkuvienė, J. Puidokienė, J. Lubienė, A. Dambrauskienė 03 J. Pinkuvienė, J. Puidokienė, J. Lubienė, A. Dambrauskienė 04 J. Pinkuvienė, Metodikos grupių pirmininkai 05 J. Pinkuvienė, Metodikos grupių pirmininkai 06 J. Pinkuvienė, Metodikos grupių pirmininkai 08 J. Pinkuvienė, J. Puidokienė, J. Lubienė, A. Dambrauskienė 09 J. Pinkuvienė, J. Puidokienė, J. Lubienė, A. Dambrauskienė 10 J. Pinkuvienė, J. Puidokienė, J. Lubienė, A. Dambrauskienė 11 J. Pinkuvienė, Metodikos grupių pirmininkai 12 J. Pinkuvienė, Metodikos grupių pirmininkai 24

25 MOKINIŲ TARYBOS POSĖDŽIAI Eil. Nr. Tema, svarstomi klausimai Laikas Atsakingi 1. Mokinių tarybos nuostatų peržiūra ir atnaujinimas. 01 K. Antanaitytė, Mokinių taryba 2. Mokinių tarybos ir klasių seniūnų efektyvaus bendradarbiavimo formų kūrimas. 02 K. Antanaitytė, Mokinių taryba 3. Mokinių tarybos ir klasių seniūnų bendrų veiklų organizavimas. 03 K. Antanaitytė, Mokinių taryba 4. Mokinių tarybos vaidmuo plėtojant pozityvią bendradarbiavimo kultūrą 04 K. Antanaitytė, Mokinių taryba 5. Mokinių tarybos veikla bendruomeniškų iniciatyvų skatinimui. 05 K. Antanaitytė, Mokinių taryba 6. Mokinių tarybos nuostatų peržiūra ir atnaujinimas. 09 K. Antanaitytė, Mokinių taryba 7. Mokinių tarybos rinkimai. 10 K. Antanaitytė, Mokinių taryba 8. Mokinių tarybos komandos formavimas, įvaizdžio ir atstovavimo gerinimas. 11 K. Antanaitytė, Mokinių taryba 9. Mokinių tarybos ir klasių seniūnų bendradarbiavimo įsivertinimas. 12 K. Antanaitytė, Mokinių taryba 25

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS- KAUNO R. VILKIJOS GIMNAZIJA ANTANAS ŠVEDAS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. Vilkija I DALIS VADOVO ŽODIS KOMENTARAS (nurodomi

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016 2017 M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Valstybine švietimo

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

BUP Įsakymas docx

BUP Įsakymas docx PATVIRTINTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-234 2017 2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

Microsoft Word - 7. balandis 2018

Microsoft Word - 7. balandis 2018 PILIUONOS GIMNAZIJOS RENGINIŲ PLANAS TVIRTINU 2018 m. BALANDŽIO MĖN. 2018-04-03 Direktorė Diena Val. Vieta Renginio / veiklos pavadinimas Atsakingas Vykdytojai Dalyviai / Pastabos vadovas 3 (A) 10.00 Viršužiglio

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr.V4 4

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr.V4 4 VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 2016-11-04 Nr.V4 45 Alvydas Virbalis Užsiėmimo pavadinimas Laikas, vieta

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

I

I Turinys I. 2014 2015 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ... 3 II. BENDROJI DALIS... 5 III. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS... 7 IV. UGDYMO PLANO 2015 2017 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

3 turimas žinias su gyvenimu ir su įgyjamomis žiniomis, be to, plėtoja formaliojo ir neformaliojo ugdymo integralumą. Atliktas tyrimas Integruotų prog

3 turimas žinias su gyvenimu ir su įgyjamomis žiniomis, be to, plėtoja formaliojo ir neformaliojo ugdymo integralumą. Atliktas tyrimas Integruotų prog 3 turimas žinias su gyvenimu ir su įgyjamomis žiniomis, be to, plėtoja formaliojo ir neformaliojo ugdymo integralumą. Atliktas tyrimas Integruotų programų taikymas 5-6 klasėse parodė, kad 75 proc. apklausos

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. 5) PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2016 m. gruodžio 30 d. visuotiniame dalininkų susirinkime (protokolo

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo

PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. rugpjūčio d. protokolu Nr. KAUNO VYTURIO GIMNAZIJOS

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Šiaulių Saulės

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO

PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS 1. Posėdžiai, pasitarimai

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINI

1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINI 1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS Gruzdžių vaikų socializacijos centras (toliau Centras)

Detaliau

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių 3 priedas (Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo

Detaliau

PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2

PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2 PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2.1.4E-KS) PATVIRTINTA Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr.

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr. JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN. 2015-11-27 Nr. 1R- 482 EIL NR. RENGINIO PAVADINIMAS 1. Seminaras

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno Aušros gimnazijos s 2013 04-29 įsakymu Nr. V - 112 KAUNO AUŠROS GIMNAZIJA 2013 m. gegužės mėn. veiklos planas Eil Renginio Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius Nr.

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 22019 m. vasario d. įsakymo Nr. 42 priedas KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS DAINIAUS ŽVIRDAUSKO 2018 METŲ VEIKLOS

Detaliau

2017 metų veiklos planas

2017 metų veiklos planas PRITARTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos mokyklos tarybos 2017 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 1 PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. vasario 14 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

KĖDAINIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS KĖDAINIAI

KĖDAINIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS KĖDAINIAI KĖDAINIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS KĖDAINIAI TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS...3 II. 2015 METŲ CENTRO VEIKLOS PLANO ANALIZĖ...3 III. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2016 METAMS...9

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS 2017 2018 M. M. METINĖ VEIKLOS PROGRAMA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ukmergės Pašilės 2017 2018

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-24 įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. vasario 26d. įsakymu V- 40 BIRŽŲ,,AUŠROS PAGRINDINĖS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau