XVIII. Lietuvos. Didžioji Kunigaikštystė: tarp tradicijų ir naujovių. amžiaus studijos

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "XVIII. Lietuvos. Didžioji Kunigaikštystė: tarp tradicijų ir naujovių. amžiaus studijos"

Transkriptas

1 XVIII amžiaus studijos 1 Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: tarp tradicijų ir naujovių

2

3 Lietuvos istorijos institutas XVIII amžiaus studijos 1 Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: tarp tradicijų ir naujovių Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė Vilnius 2014

4 Redaktorių kolegija Dr. Lina BALAIŠYTĖ Lietuvos kultūros tyrimų institutas Prof. dr. Richard BUTTERWICK-PAWLIKOWSKI Europos koledžas Natoline (Lenkija), Londono universiteto koledžas Dr. Liudas GLEMŽA Vytauto Didžiojo universitetas Doc. dr. Robertas JURGAITIS Lietuvos edukologijos universitetas Dr. Andrej MACUK Baltarusijos mokslų akademijos Baltarusijos istorijos institutas Dr. Gintautas SLIESORIŪNAS Lietuvos istorijos institutas Dr. Adam STANKEVIČ (sekretorius) Lietuvos istorijos institutas Doc. dr. Ramunė ŠMIGELSKYTĖ-STUKIENĖ (pirmininkė) Lietuvos istorijos institutas Dr. Asta VAŠKELIENĖ Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Prof. habil. dr. Andrzej B. ZAKRZEWSKI Varšuvos universitetas Recenzentai Dr. Aistė PALIUŠYTĖ Lietuvos kultūros tyrimų institutas Dr. Agnius URbanavičius Lietuvos istorijos institutas Redakcinės kolegijos adresas Lietuvos istorijos institutas Kražių g. 5, Vilnius, Lietuva El. paštas: Knygos leidybą pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros metų programą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. LIT-8-47). Lietuvos istorijos institutas, 2014 ISBN ISSN

5 NUO 1791 M. GEGUŽĖS 3 D. IKI SPALIO 20 D. IR PO JOS: LIETUVOS IR LENKIJOS VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ SULIEJIMO PROBLEMA (IŽDO KOMISIJOS PAVYZDŽIU) ramunė šmigelskytė-stukienė Anotacija. Straipsnyje, pasitelkus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždo komisijos veiklos pavyzdį, aptariama Lietuvos ir Lenkijos valstybinių institucijų centralizavimo problema laikotarpiu nuo 1791 m. gegužės 3-iosios konstitucijos priėmimo iki spalio 20 d. Abiejų Tautų tarpusavio įžado paskelbimo. Remiantis archyvinių šaltinių analize atskleidžiamas Ketverių metų seimo nutarimų įgyvendinimas iždo administravimo sistemoje 1792 m. pradžioje, aptariamos reformą lydėjusios problemos ir jų sprendimo būdai. Reikšminiai žodžiai: Ketverių metų seimas, 1791 m. gegužės 3-iosios konstitucija, Abiejų Tautų tarpusavio įžadas (lenk. Zaręczenie wzajemne Obojga Narodów), Abiejų Tautų Respublikos valdymas, centralizacija, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždo komisija. Įvadas Ketverių metų seimas ir Lietuva tai tema, kuri tiek moksliniame, tiek politiniame-idėjiniame diskurse daugiausia siejama su valstybinių Lenkijos ir Lietuvos santykių aptarimu, valstybės centralizacijos ir federacinio Abiejų Tautų Respublikos pobūdžio išsaugojimo klausimais. Į reformas ir Konstituciją žvelgiant per valstybės sandaros prizmę neišvengiamai susiduriama su Lietuvos vietos reformuotoje Respublikoje problema. Jei šiuolaikinėje istoriografijoje iš esmės nebediskutuojama dėl 1569 m. sudarytos unijos pobūdžio, pripažįstant, kad Liubline buvo sukurta federacinė dviejų valstybių Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Respublika, tai vertinant Lietuvos ir Lenkijos valstybinių ir teisinių institucijų raidą vėlesniais šimtmečiais neretai tvirtinama, jog Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė vis labiau panašėjo į trečiąją Respublikos provinciją, bet ne į vieną iš dviejų unija susietų valstybių. Atskaitos tašku tokiam vertinimui imamas Abiejų Tautų Respublikos visuomenės luominių privilegijų, valstybės ir bažnyčios institucijų, ūkio ir finansų sistemos vienodėjimas po Liublino unijos. Toks požiūris ryškus daugelyje lenkų, Vakarų Europos istorikų darbų ir kai kurių Lietuvos tyrinėtojų veikaluose. Antai dar XX a. 9-ajame dešimtmetyje lenkų istorikas Jerzy Michalskis tvirtino, jog Stanislovo Augusto valdymo laikotarpiu Abiejų Tautų

6 Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. NUO 1791 M. GEGUŽĖS 3 D. IKI SPALIO 20 D. IR PO JOS Respublikos bajoriškosios visuomenės unifikavimo procesas jau buvo pasibaigęs. Iš esmės tokie patys ūkio (nežiūrint didesnio Lietuvos skurdo) pagrindai, tos pačios luominės privilegijos ir iš jų kylantis dalyvavimas viešajame gyvenime identiškose arba panašaus pobūdžio institucijose, ta pati Bažnyčia, tokia pati mokyklų sistema suvienodino papročius ir mentalitetą. [...] Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė pamažu darėsi viena iš trijų Respublikos provincijų, o ne viena iš dviejų uniją sudarančių valstybių m. tokį pat vertinimą pakartojo Urszula Augustyniak Lenkijos istorijos sintezėje teigdama, kad paskutiniuoju Respublikos egzistavimo laikotarpiu Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė realiai tapo viena iš trijų provincijų, o ne viena iš dviejų, unija sujungtų valstybių 2. Andrzejus Rachuba taip pat tvirtino, jog po Liublino unijos sudarymo lietuviai gana greitai turėjo sutikti su tuo, kad Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė tėra viena iš trijų Respublikos provincijų, tačiau autorius pastebėjo, kad tai daugiausia buvo susiję su politiniu ir parlamentiniu gyvenimu, kuriame lietuviai iš pradžių užėmė nuskriausto giminaičio vietą. Aiškiai nuskriausti, kai kalbama apie savo atstovų skaičių Seime ir Senate, posėdžiavimą tik Lenkijoje, pirmininkaujant Lenkijos senatoriams, todėl laipsniškai siekė lygiateisės provincijos (alternatos) teisių, kartais net perdėtai pabrėždavo savo tapatybę, teises ir atskirumą 3. Nuoseklaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės virtimo trečiąja Respublikos provincija koncepcijai prieštarauja Lietuvos ir Lenkijos valstybinių bei teisinių institucijų veiklos tyrinėtojai, pažymintys, kad valdymo pokyčiai, t. y. centrinių, abi valstybes vienijančių kolegialių valdymo institucijų kūrimas, vyko nepažeidžiant Liublino unijos akto postulatų, užtikrinančių sveikas ir nepažeistas abiejų tautų laisves, titulus, prerogatyvas, pareigybes 4. Iš šios krypties atstovų išskirtini Juliuszo Bardacho, Jerzy Maleco, Adolfo Šapokos, Mečislovo Jučo, Zigmanto Kiaupos darbai 5. 1 Plg. Jerzy Michalski, Zagadnienie unii polsko-litewskiej w czasach panowania Stanisława Augusta, in: Zapiski Historyczne, 1986, t. LI, p Urszula Augustyniak, Historia Polski, , Warszawa, 2008, p Andrzej Rachuba, Lietuviai ir integracija į bendrą Respubliką: tapatybės gynimas, in: Liublino unija: idėja ir tęstinumas. Mokslinių straipsnių rinkinys, sudarė Liudas Glemža ir Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2011, p Cituojama pgl. Jerzy Malec, Szkice z dziejów federalizmu i myśli federalistycznej w czasach nowożytnych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999, p Žr.: Juliusz Bardach, Krewo i Lublin: Z problem unii polsko-litewskiej, in: Kwartalnik Historyczny, 1969, Nr. 3, p ; Idem, O Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Dzieje związku Polski z Litwą do szyłku XVIII wieku, 1998; Idem, Konstytucja 3 maja a unia polsko-litewska, in: Przegląd Historyczny, 1991, t. 82, sąs. 3 4, p ; Jerzy Malec, Problem stosunku Polski do Litwy w dobie Sejmu Wielkiego ( ), in: Czasopismo Prawno-Historyczne, 1982, t. XXXIV, sąs. 1, p ; Adolfas Šapoka, Lietuva ir Lenkija po 1569 metų Liublino unijos, Kaunas: Švietimo ministerijos knygų leidimo komisija, 1938; Mečislovas Jučas, Lietuvos ir Lenkijos unija, Vilnius: Aidai, 2000; Zigmantas Kiaupa, Dwa państwa i trzy prowincje Rzeczypospolitej Obojga Narodów w drugiej połowie XVIII wieku, in: Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej i państw bałtyckich, Toruń: Wydawnictwo naukowe uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009, t. 1, p ; Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Wielkie Księstwo i prowincja

7 130 XVIII amžiaus studijos 1 Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad šios krypties istorikų darbuose Lietuvos valstybinis atskirumas nuo Lenkijos neretai įžvelgiamas tik iki 1791-ųjų gegužės 3-iosios. Antai M. Jučas, rašydamas įžangos žodį Gegužės 3-iosios konstitucijos publikacijai, tvirtino, kad Konstitucija nutylėjo uniją ir Lietuvos statusą valstybėje. Ji netgi naikino valstybinį padalijimą į Karalystę ir Kunigaikštiją. Joje nebeliko Lietuvos vardo. Nuo 1773 m. prasidėjęs centrinių institucijų kūrimas, įgavęs tęsinį per Rusijos užmačia 1775 m. sukurtą Nuolatinę tarybą, vedė į demokratinių jėgų kuriamas bendras visai valstybei Iždo ir Karo komisijas su sostine Varšuvoje. Nors buvo paliekamas lietuviams dalyvių ekvivalentas, bet tai jau buvo realus žingsnis į gyvybingų Lietuvai institucijų praradimą. Revoliucingai nusiteikę Gegužės 3-iosios konstitucijos šalininkai ėjo valstybės unifikavimo keliu. Seime 1791 m. spalio 20 d. išreikštas kompromisas Abipusis abiejų tautų įsipareigojimas, priimtas lietuvių iniciatyva, jau negalėjo pakeisti pagrindinės Gegužės 3-iosios konstitucijos duotos krypties 6. Greta tvirtinimų, kad, nepaisant teisinio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kaip lygiavertės Lenkijos Karalystės partnerės statuso, faktiškai ji vis labiau slinko į vienos iš trijų poziciją, greta Mažosios ir Didžiosios Lenkijos 7, istoriografijoje atkreipiamas dėmesys ir į dėsningam unifikacijos ar suliejimo procesui prieštaraujantį 1791 m. spalio 20 d. dokumentą Abiejų Tautų tarpusavio įžadą. Vertindamas šį teisės aktą dar 1938 m. išleistame veikale Lietuva ir Lenkija po 1569 metų unijos Adolfas Šapoka pažymėjo, kad reformų seimas [...], norėdamas išvengti centro valdžios organų dvilypumo, net sutiko pripažinti Lietuvą Lenkijai lygiu vienetu, kuriam 1791 m. spalio 20 d. įstatymu visuose centro valdžios organuose suteikė lygų narių skaičių ir sulygino jį su Lenkija kitais atžvilgiais 8. Z. Kiaupa, remdamasis J. Bardacho įžvalgomis, iškėlė hipotezę, kad Lietuvos bajorų pozicijas Ketverių metų seime bei Abiejų Tautų tarpusavio įžado atsiradimą lėmė dideli skirtumai tarp Lenkijos ir Lietuvos bajoriškųjų visuomenių ir tai, kad XVIII a. pabaigoje nebuvo galutinai susidariusi Abiejų Tautų Respublikos politinė tauta. Lenkų politinė tauta galėjo aprėpti ir kai kurias Lietuvos bajorų grupes, bet ne visus bajorus ir net ne jų daugumą 9. O teisės istoriko Andrzejaus B. Zakrzewskio nuomone, įvykiai tarp gegužės 3 d., kada buvo patvirtintas Valdymo įstatymas, ir spalio 20 d., kada buvo pasirašytas uniją sutvirtinęs, tačiau Lietuvos atskirumo nuo Lenkijos nepanaikinęs Abiejų Tautų tarpusavio įžadas, kadangi jame buvo pripažintas litewska w piśmiennictwie politycznym okresu rozbiorów, in: Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej i państw bałtyckich, p Jučas Mečislovas, Gegužės 3 d. konstitucijai, in: 1791 m. gegužės 3 d. konstitucija, vertė ir sudarė Eligijus Raila, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001, p Andrzej B. Zakrzewski, Valstybė ar provincija? Lietuva Abiejų Tautų Respublikoje nuo Liublino unijos iki Didžiojo seimo, in: Liublino unija: idėja ir tęstinumas, p. 336, Adolfas Šapoka, op. cit., p Zigmantas Kiaupa, Kodėl atsirado Abiejų Tautų tarpusavio įžadas? in: Kultūros barai, 2005, Nr. 2, p

8 Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. NUO 1791 M. GEGUŽĖS 3 D. IKI SPALIO 20 D. IR PO JOS pariteto principas komisijose: Karo ir Iždo, ateityje ir Policijos, taip pat išsaugoti ministrai, žinybos, atskira kasa ir iždo teismas, teisės, buvo tam tikras netikėtumas dėsningame valstybės centralizacijos ir unifikacijos procese 10. Profesoriaus vertinimu, tipinės Europos Apšvietos amžiaus unifikacinės koncepcijos turėjo nusileisti lietuvių atskirumo jausmui 11. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės piliečiai palaipsniui pritarė abiejų Respublikos dalių integracijai, tuo pačiu metu neprarasdami savo valstybės, ar, kaip neretai būdavo įvardijama to meto šaltiniuose, provincijos, atskirumo 12. Taigi istoriografijoje pripažįstant, kad Ketverių metų seimas iš esmės ėjo valstybinių institucijų suliejimo linkme, skirtingai vertinamas šio suliejimo rezultatas. Kita vertus, iki šiol šios temos literatūroje daugiausia buvo domimasi tik Seimo priimtais nutarimais, nesigilinant į praktinį institucijų sujungimo aspektą, neanalizuojant, kaip, kokiu būdu šis sujungimas buvo įgyvendinamas ir kokias administracinio pobūdžio problemas jis sukėlė. Šio straipsnio tikslas aptarti valstybinių Lietuvos institucijų suliejimo su Lenkijos institucijomis problemą remiantis Iždo komisijos administravimo pertvarkymo pavyzdžiu. Ketverių metų seimo nutarimų, Įstatymų sargybos dokumentų ir m. Lietuvos iždo komisijos šaltinių informacijos pagrindu 13 sieksime nustatyti, kaip sekėsi kurti centralizuotą administracinį iždo kontrolės aparatą 1792 m. pradžioje, kokios problemos ryškėjo naujosios institucijos veikloje ir ką komisijai pavyko nuveikti per savo egzistavimo pusmetį. Straipsnio pavadinime pateiktos 1791 m. gegužės 3 d. spalio 20 d. chronologinės ribos yra tik simbolinis atskaitos taškas, žymintis įstatymais apibrėžtus Lietuvos ir Lenkijos vykdomosios valdžios institucijų pokyčius. Mūsų dėmesys aprėps daug platesnį laikotarpį nuo 1791 m. pavasarį įstatymais reglamentuoto valstybės iždo administravimo pertvarkymo iki 1792 m. rugsėjo, t. y. Iždo komisijos sugrąžinimo į iki reformos buvusią padėtį. 10 Andrzej B. Zakrzewski, Valstybė ar provincija? Lietuva Abiejų Tautų Respublikoje nuo Liublino unijos iki Didžiojo seimo, p. 337, Ibid., p. 337, Andrzej B. Zakrzewski, Wielkie Księstwo Litewskie (XVI XVIII a.). Prawo-ustrój społeczeństwo, Warszawa: Wydawnictwo Campidoglio, 2013, p Tyrimui pasitelkti Ketverių metų seimo nutarimai, publikuoti devintajame įstatymų rinkinio Volumina Legum (toliau VL) tome bei archyviniai šaltiniai, saugomi Vyriausiajame senųjų aktų archyve Varšuvoje (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, toliau AGAD) ir Lietuvos valstybės istorijos archyve (toliau LVIA): Įstatymų sargybos veiklos dienoraštis ( m.), AGAD, Tzw. Metryka Litewska, dz. VII/164; Įstatymų sargybos Iždo skyriaus veiklos protokolas ( m.), AGAD, Tzw. Metryka Litewska, dz. VII/166; Abiejų Tautų iždo komisijos rezoliucijų protokolas, LVIA, f. SA, b ( J. Sprogio katalogas), f. SA, b (N. Gorbačevskio katalogas), naujas apyrašas: f. 11, ap. 1, b. 156, ir kiti šaltiniai. Svarbu pažymėti, kad šiam tyrimui nebuvo galimybių pasitelkti Lenkijos Karalystės iždo komisijos veiklos dokumentų, sunaikintų Antrojo pasaulinio karo metais, plačiau žr. Grażyna Bałtruszajtys, Sądownictwo Komisji skarbowych w sprawach handlowych i przemysłowych ( ), Warszawa: Wydawnictwa uniwersytetu warszawskiego, 1977, p. 13.

9 132 XVIII amžiaus studijos 1 Viešųjų Lietuvos pajamų kasa turi likti Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (teisiniai vykdomosios valdžios reformavimo pagrindai) Iždo administravimo reforma buvo paremta trimis pagrindiniais dokumentais: 1) 1791 m. gegužės 3-iosios konstitucija; 2) Abiejų Tautų tarpusavio įžadu; 3) Abiejų Tautų iždo komisijos įstatymu. Apžvelkime šių dokumentų turinį iždo administravimo reformos aspektu. Pokyčius valstybės finansų administravimo veikloje įtvirtino Gegužės 3-iosios konstitucijos septintasis straipsnis Karalius, Vykdomoji valdžia, kuriuo Įstatymų sargyba kartu su karaliumi buvo įteisinta kaip aukščiausioji įstatymų vykdomoji valdžia. Tame pačiame straipsnyje buvo įteisintas ir 4 komisijų Edukacijos, Policijos, Kariuomenės ir Iždo įsteigimas. Įstatymų sargybą, arba Karaliaus tarybą, turėjo sudaryti primas (kaip dvasininkijos vadovas ir Edukacinės komisijos pirmininkas, kurį Įstatymų sargyboje galėjo pavaduoti pirmasis ex ordine vyskupas be teisės pasirašinėti rezoliucijas); 5 ministrai: policijos, antspaudo, karo, iždo ir užsienio reikalų, taip pat keturi nariai be balso teisės: pilnametis sosto įpėdinis, Seimo maršalas, turėjęs užtikrinti vykdomosios valdžios ryšį su įstatymų leidžiamąja valdžia, ir du sekretoriai, iš kurių vieno žinioje turėjo būti Įstatymų sargybos protokolas, kito užsienio reikalų protokolas 14. Paskutinėmis 1791 m. gegužės dienomis Seime vykęs Konstitucijoje įteisintos Sargybos įstatymo projekto svarstymas didelių debatų nesukėlė. Šios institucijos veiklą reglamentavęs įstatymas buvo priimtas birželio 1 d. (paskelbtas birželio 6 d.) 15. Tačiau, pradėjus svarstyti bendrų komisijų steigimo įstatymų projektus, Seime kilo audringos diskusijos. Kaip rodo plati temos istoriografija, Seimo atstovų nuotaikoms nemenkos įtakos turėjo ir vasaros atostogos Seimo sesijų pertrauka, trukusi nuo birželio 28 d. iki rugsėjo 15 d. Po šios pertraukos Lietuvos Seimo konfederacija ėmė aktyviai reikalauti atskiros Iždo komisijos. Diskusijos Seime kilo po to, kai 1791 m. spalio 7 d. vykusiame posėdyje buvo perskaitytas Krokuvos pasiuntinio Mikołajaus Russockio pateiktas Iždo komisijos įstatymo projektas, numatantis abiejų iždo komisijų sujungimą 16. Seimo posėdžių salėje kilusias aistras dėl iždo sujungimo kiek atvėsino seniūnijų įstatymo projektas, parlamentarų dėmesiui pateiktas spalio 10 d., tačiau jau spalio 13 ir 14 d. posėdžiuose vėl buvo grįžta prie iždo sujungimo klausimo. Įdomu tai, kad greta Lenkijos atstovų, palaikančių komisijų sujungimą (pvz., Sochačevo kašteliono Adamo Lasockio), už Abiejų Tautų iždo komisijos įsteigimą pasisakė vos vienas kitas Lietuvos atstovas. 14 Valdymo įstatymas, in: 1791 m. gegužės 3 d. konstitucija, vertė ir sudarė Eligijus Raila, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001, Adolfas Šapoka, op. cit, p. 297; Józef Wojakowski, Straż Praw, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1982, p Grażyna Bałtruszajtys, op. cit., p

10 Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. NUO 1791 M. GEGUŽĖS 3 D. IKI SPALIO 20 D. IR PO JOS Tokią mintį spalio 13 d. kalboje išreiškė reformų šalininkas, Žemaitijos pasiuntinys Mauricijus Pranciškus Karpis (Mawrycy Franciszek Karp) 17. Tačiau jau antrojo Iždo komisijos įstatymo svarstymo metu (spalio 17 d.) Lietuvos atstovai vieningai pasisakė už tai, kad būtų išlaikytos atskiros iždo komisijos. Tris dienas vyko intensyvios derybos, kurių metu Lietuvos pasiuntiniai sutiko su bendra komisija, bet iškėlė naujų reikalavimų: lygaus Karūnos ir Lietuvos atstovavimo; Lietuvai atskiro Iždo komisijos teismo ir atskiros valstybės kasos Vilniuje ir kad kas trečią dvimetį, kada Lietuvoje turi rinktis Seimas, į Vilnių taip pat persikeltų ir karalius, ir visi centro valdžios organai 18. Sutarimas tarp Lietuvos ir Lenkijos atstovų dėl iždų sujungimo buvo pasiektas spalio 20 d., po kurio nedelsiant pereita prie balsavimo dėl įstatymo Abiejų Tautų tarpusavio įžadas (lenk. Zaręczenie wzajemne Obojga Narodów) priėmimo m. spalio 20 d. Seime priimtame įstatyme buvo įteisinti iš esmės visi Lietuvos Seimo provincijos narių kelti reikalavimai dėl Lietuvos ir Lenkijos institucijų suliejimo sąlygų, išskyrus institucijų perkėlimo į Lietuvą klausimą. Dokumente buvo skelbiama, kad atsižvelgiant į visai mūsų valstybei Lenkijos Karūnai ir Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei tarnaujančiame Valdymo įstatyme išreikštą valią turėti valdomus vieningu valdymu mūsų bendrą kariuomenę bei iždus, sujungtus į vieningą nedalomą iždą, nustatomos tokios institucijų sujungimo sąlygos: 1. Abiejų Tautų karo komisiją ir Iždo komisiją turi sudaryti po lygiai asmenų pusė iš Karūnos, o kita pusė iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės [...]. 2. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė turės tokį patį tautos ministrų ir pareigūnų skaičių, ir jie turės tuos pačius titulus ir pareigas, kurias kada nors turės Karūna. 3. Karo ir Iždo komisijose vienodą laikotarpį iš eilės pirmininkaus vieną kartą Lietuva, kitą kartą Karūna. 4. Viešųjų Lietuvos pajamų, skirtų Respublikos iždui, kasa turi likti Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. 5. Teismui pavestos Lietuvą liečiančios Iždo komisijos bylos turės savo teismą, sudarytą iš į komisiją neįeinančių asmenų ir įsteigtą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje pagal atskirą įstatymą [...]. 20 Taigi, spalio 20 d. dokumentas iš esmės užtikrino dalies ankstesniųjų Lietuvos iždo komisijos funkcijų tęstinumą, tarp jų ir iždo kasos atskirumą bei Iždo teismo institucijos savarankiškumą. Įgyvendinant šiuose įstatymuose įtvirtintas nuostatas, buvo sukurta Abiejų Tautų iždo komisija. Įstatymą, apibrėžiantį šios komisijos sudėtį, struktūrą, veiklą ir funkcijas, Seimas priėmė 1791 m. spalio 27 d. 21 Vis dėlto 17 Ibid., p Adolfas Šapoka, op. cit., p Grażyna Bałtruszajtys, op. cit., p Abiejų Tautų tarpusavio įsipareigojimas, in: Gegužės 3 d. konstitucija, p Istoriografijoje nurodomos skirtingos įstatymo priėmimo datos: spalio 27 d. ir 29 d. Seime už šio įstatymo priėmimą vieningai balsuota 1791 m. spalio 27 d., plačiau žr. Grażyna Bałtruszajtys, op. cit., p. 186.

11 134 XVIII amžiaus studijos 1 reikia pažymėti, kad ir tą dieną vykusiose diskusijose buvo keliamas klausimas dėl Lietuvai skirtos Iždo komisijos veiklos Gardine užtikrinimo. Tokį pasiūlymą savo kalboje išdėstė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Seimo konfederacijos maršalas Kazimieras Nestoras Sapiega (Kazimierz Nestor Sapieha) 22. Pastebėsime, kad Lietuvos atstovų reikalavimai buvo įtvirtinti penktajame priimto įstatymo straipsnyje, kuris numatė, kad lietuviškųjų Respublikos pajamų kasa privalo likti Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje taip, kad grynųjų pinigų apyvarta nebūtų sutrikdyta juos išvežant, o šio [reikalo] sureguliavimas buvo pavestas Iždo komisijai 23. Abiejų Tautų iždo komisijos įstatymas, be kita ko, numatė, kad Iždo komisija turi būti sudaryta iš iždininkų ir 16 narių: 1) 2 senatorių, kurių vienas lietuvis, o kitas lenkas, pakaitomis renkamas iš abiejų Lenkijos provincijų; 2) 8 bajorų, kurių 4 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atstovai ir po 2 iš kiekvienos Lenkijos Karalystės provincijos; 3) 6 miestiečių atstovų po 2 iš kiekvienos provincijos. Visi iždo komisarai turėjo būti renkami ordinariniuose seimuose kas dveji metai iš kandidatų sąrašo. Buvo aiškiai apibrėžta, kas negali būti išrinkti komisarais: 1) neturintys paveldimos žemės nuosavybės (posesijos) savo provincijoje; 2) iki tol nebuvę nė karto išrinkti į visuomenines pareigas (nepertraukiama 6 metų tarnyba Respublikos iždo institucijose einant tarnautojo (oficialisto) arba kontraregistranto, iždo kasininko pareigas buvo laikoma visuomeninės veiklos atitikmeniu); 3) tuo metu atliekantys karinę tarnybą; 4) pasiuntiniai į Seimą. Komisijai pirmininkauti turėjo abiejų valstybių iždininkai. Tam jie privalėjo nustatyti tokią eilę, pagal kurią Lietuvos ir Lenkijos iždininkams turėtų tekti po lygų pirmininkavimo laikotarpį. Nesant pirmininkaujančios valstybės iždininko, jį turėjo keisti pirmasis pagal rangą tos valstybės komisaras 24. Iždo komisija privalėjo pateikti Įstatymų sargybai savo veiklos ataskaitas, raportuoti apie priimamus nutarimus, kas mėnesį atsiskaityti už visas pajamas ir išlaidas. Taip pat buvo griežtai reglamentuota Iždo komisijos kanceliarijos veikla. Įstatymas įteisino atskiras iždo kanceliarijas: vieną raštininką Karūnai, kitą Lietuvai, atskirą dokumentacijos vedimą, posėdžių protokolavimą, komisijos archyvo tvarkymą. Pažymėtina tai, kad buvo pakeistas tik Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždininko (lenk. skarbny) pareigybės įvardijimas ir jis, kaip ir Karūnoje, turėjo vadintis raštininku (lenk. pisarz) 25. Visi komisijos dokumentai turėjo būti antspauduojami Abiejų Tautų iždo komisijos antspaudu, vaizduojančiu Abiejų Tautų herbą ir užrašą. Abiejų Tautų iždo komisijos įstatymas nenumatė komisijos narių rinkimo 22 Ibid., p VL, t. IX, p. 319; Adolfas Šapoka, op. cit., p VL, t. IX, p Kommisja skarbowa mieć będzie dwóch pisarzów. Iednego Koronnego, iednego Litewskiego, który dotąd pod imieniem skarbnego przy kommisji skarbowey Litewskiej zostawał, in: Ibid., p. 319.

12 Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. NUO 1791 M. GEGUŽĖS 3 D. IKI SPALIO 20 D. IR PO JOS termino ir institucijos veiklos pradžios datos. Šį klausimą išsprendė tik 1791 m. lapkričio 30 d. Seimo nutarimas, nurodantis senosios sudėties Lietuvos iždo komisijai kartu su Karūnos iždo komisija 1792 m. vasario 1 d. atvykti į bendrą posėdį ir tokiu būdu įsteigti naują instituciją 26. Tą pačią dieną buvo aktuotas Seimo nutarimas dėl naujos kadencijos Iždo komisijos komisarų rinkimų. Rinkimų procedūros pradžia buvo numatyta 1792 m. kovo 1 d m. lapkričio 25 d., t. y. Stanislovo Augusto karūnacijos metinių dieną, Lietuvos senatoriai ir pasiuntiniai Varšuvoje surengė pokylį, skirtą pažymėti Seime priimtam įstatymui dėl iždo komisijų sujungimo 28. Koja už kojos? Iždo administravimo reformos įgyvendinimo link (1791 m. gegužės 3 d m. vasario 1 d.) 1791 m. teisės aktais reglamentuotas Lenkijos ir Lietuvos iždo institucijų sujungimas buvo pradėtas įgyvendinti tik 1792 m. pradžioje, taigi praėjus daugiau nei devyniems mėnesiams nuo Gegužės 3-iosios konstitucijos priėmimo ir keturiems mėnesiams nuo Abiejų Tautų iždo komisijos įstatymo įsigaliojimo. Iki 1792 m. vasario tebefunkcionavo senoji iždo administravimo sistema, pagal kurią dirbo senosios sudėties Iždo komisija. Nauja iždo valdymo struktūroje buvo tik tai, kad vietoje iki Ketverių metų seimo reformų veikusio Nuolatinės tarybos iždo departamento (lenk. Departament Skarbu), panaikinto 1789 m. pradžioje kartu su Nuolatinės tarybos institucija 29, buvo sukurtas visai Abiejų Tautų Respublikai bendras Iždo ministro skyrius Įstatymų sargyboje (lenk. Wydział JWo Ministra Skarbu w Straży), kitaip tariant Iždo ministerija. Laikotarpį nuo 1791 m. gegužės 3 d. iki 1792 m. vasario 1 d. galime įvardyti pereinamuoju iždo administravimo struktūroje. Pažymėsime, kad visą šį laiką Įstatymų sargyboje svarstomi finansų klausimai buvo griežtai skiriami į Lietuvos iždo ir Karūnos iždo reikalus. Tą rodo išlikę Įstatymų sargybos Iždo skyriaus (ministerijos) veiklos dokumentai 30, Įstatymų sargybos veiklos dienoraštis 31 ir kiti šaltiniai. 26 Ibid., p Abiejų Tautų iždo komisarų išrinkimo paspartinimas, in: Ibid., p Pokylio aprašymą atsiminimuose pateikia Janas Duklanas Ochockis, žr. Polska Stanisławowska w oczach cudzoziemców, opracował i wstępem poprzedził Wacław Zawadzki, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963, p. 830 (komentaras). 29 Seimo nutarimas dėl Nuolatinės tarybos panaikinimo aktuotas 1789 m. sausio 21 d., in: VL, t. IX, p AGAD, Tzw. Metryka Litewska, dz. VII/166. Veiklos protokolas pradėtas vesti 1791 m. birželio 29 d. ir baigtas 1792 m. gegužės 10 d. Kiekvieno posėdžio protokolą savo parašais patvirtindavo karalius Stanislovas Augustas ir posėdyje dalyvavę pareigūnai: iždo ministras, Lenkijos rūmų iždininkas T. A. Ostrowskis, antspaudo ministras, Lenkijos didysis kancleris J. Małachowskis ir kiti ministrai. 31 Ibid., dz. VII/164, l Įstatymų sargybos veiklos dienoraštis apima visą šios institucijos egzistavimo laikotarpį nuo 1791 m. birželio 9 d. iki 1792 m. liepos 17 d.

13 136 XVIII amžiaus studijos 1 Kaip jau minėta, laikantis įstatymų nuostatų, Lenkijos ir Lietuvos iždo komisijos turėjo būti atskaitingos iždo ministrui, kuris tuo pat metu buvo vienas iš Įstatymų sargybos narių. Aukščiausia iždo administracinės hierarchijos grandis buvo Įstatymų sargyba kartu su karaliumi. Be valdovo Stanislovo Augusto, į Įstatymų sargybos sudėtį įėjo primas Michałas Jerzy Poniatowskis, antspaudo ministras Jacekas Małachowskis, užsienio reikalų ministras Joachimas Liutauras Chreptavičius (Joachim Litawor Chreptowicz), policijos ministras Ignotas Potockis (Ignacy Potocki), karo ministras Franciszekas Ksawery Branickis, iždo ministras Tomaszas Adamas Ostrowskis, Seimo maršalas Stanisławas Małachowskis ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Seimo konfederacijos maršalas Kazimieras Nestoras Sapiega 32. Įstatymų sargyba iš esmės atliko administracines funkcijas. Jos posėdžiai turėjo vykti kiekvienos savaitės antradienį, bet dėl karaliaus užimtumo ir dalyvavimo Seimo posėdžiuose neretai būdavo nukeliami į kitas savaitės dienas, kol galiausiai taryba rinkosi kiekvieną savaitę, bet skirtingomis dienomis 33. Pirmas Įstatymų sargybos posėdis įvyko Varšuvos pilyje 1791 m. birželio 19 d. Iždo administravimo klausimai buvo svarstomi Įstatymų sargybos Iždo ministro skyriuje (ministerijoje), o šių svarstymų rezultatai referuojami bendruose Įstatymų sargybos posėdžiuose. Pirmasis Iždo ministro skyriaus posėdis įvyko 1791 m. birželio 29 d. Jame buvo priimtas nutarimas informuoti Lenkijos Karalystės iždo komisiją apie įvykusius pokyčius iždo administracijoje ir pavesta į iždo ministro rankas pateikti raportus apie kiekvieno mėnesio iždo pajamas ir išlaidas; ketvirtines ataskaitas apie iždo pajamas bei išlaidas, detalizuojant išmokų kariuomenei būklę, mokesčių mokėjimų įsiskolinimą; teisinės būklės apibūdinimą (t. y. kiek iždo bylų išnagrinėta, kiek atidėta ir pan.); pasiūlymus dėl ekonominės padėties gerinimo; prekių eksporto, importo ir tranzito balansą ir t. t. 34 Kaip matyti iš Įstatymų sargybos Iždo skyriaus veiklos protokolo turinio, birželio 29 d. nurodymas buvo skirtas tik Lenkijos iždo komisijai ir nelietė Lietuvos reikalų. Tuo tarpu liepos 5 d. priimtas kitas sprendimas nurodymas laikantis Seimo teismo įstatymo dešimto straipsnio nuostatų 35 paspartinti pasikėsinimu padaryti žalą visuomenei kaltinamų kilmingojo Mackevičiaus (Mackiewicz) ir jo bendrų tyrimą ir juos kuo greičiau su konvojumi iš Raseinių atgabenti į Gardiną buvo skirtas tik Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždo komisijai 36. Iždo ministras buvo Lenkijos ir Lietuvos iždo administravimą jungianti grandis. Įstatymų sargybos posėdžiuose jis pateikdavo pasiūlymus įvairiais visai valstybei aktualiais finansų klausimais. Antai ketvirtojoje Įstatymų sargybos 32 Józef Wojakowski, op. cit., p Ibid., p AGAD, Tzw. Metryka Litewska, dz. VII/166, l Šis straipsnis nurodė bylas, susijusias su žala, padaryta visuomenei (viešoji žala, lenk. szkoda publiczna), perduoti Iždo komisijos teismui. 36 Ibid., l. 4.

14 Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. NUO 1791 M. GEGUŽĖS 3 D. IKI SPALIO 20 D. IR PO JOS sesijoje 1791 m. birželio 29 d. buvo skaitomos maloningojo Iždo ministro mintys apie jo [vadovaujamų] padalinių raportų pateikimo sureguliavimą ir nuspręsta išsiųsti Karūnos ir Lietuvos iždo komisijoms atitinkamus nutarimus dėl tokių raportų pateikimo 37. Įstatymų sargybos protokolų analizė rodo, kad posėdžiuose svarstant finansinius klausimus Lietuvos reikalai visada būdavo atskiriami nuo Karūnos. Pvz., šešioliktojoje sesijoje, vykusioje 1791 m. rugsėjo 13 d., iždo ministrui informavus, kad pagal birželio 29 d. nurodymą jau sulaukė Lenkijos iždo komisijos raportų už tris paskutinius mėnesius: gegužę, birželį ir liepą, karalius iždo ministrui pavedė atlikti gautų dokumentų analizę ir juos pristatyti Įstatymų sargybai 38. Apie Lietuvos finansus posėdyje nebuvo užsiminta nė žodžiu. O štai lapkričio 17 d., trisdešimt pirmojoje sesijoje svarstant kariuomenės aprūpinimo klausimus, buvo priimtas nutarimas dėl išmokų iš Lietuvos iždo paskirstymo m. lapkričio 24 d. Įstatymų sargybos posėdyje (trisdešimt antroji sesija), dalyvaujant karaliui, primui, policijos, antspaudo, iždo ir užsienio reikalų ministrams 40, buvo skaitomi Karūnos iždo komisijai skirti Seimo ir Abiejų Tautų konfederacijos maršalų atsiųsti pavedimai dėl įstatymų apie miestų įgaliotinių įtraukimą į Iždo komisijos veiklą bei pasiūlymai sulaikyti visų karališkųjų valdų licitaciją, iki bus išspręstas klausimas dėl seniūnijų. Vėliau tame pačiame posėdyje buvo perskaityti tokio pat turinio nurodymai, skirti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždo komisijai. Lietuvos iždo komisijai buvo pavesta, kad šiuo metu Varšuvoje esančias knygas ir kanceliariją, reikalingus paskutinėms ataskaitoms parengti, pervežtų į Gardiną 41. Atsižvelgiant į tai, kad realiai nebuvo imamasi jokių žingsnių sujungiant Lenkijos ir Lietuvos iždus į vieną struktūrą, lapkričio 24 d. Įstatymų sargybos posėdyje buvo iškeltas klausimas dėl Abiejų Tautų iždo komisijos įstatymo įgyvendinimo paspartinimo. Lietuvos iždo komisijai buvo nurodyta laikantis Abiejų Tautų iždo komisijos įstatyme nustatytos tvarkos į savo sudėtį įsileisti apygardinių miestų įgaliotinius (lenk. plenipotenci miast wydziałowych) ir, išklausius jų priesaikos Gardino pilies teisme, pradėti bendrą reikalų svarstymą komisijoje. Vėliau, atėjus komisijų susijungimo laikui, šie miestų atstovai turėjo būti priimti į bendros komisijos sudėtį tokiomis sąlygomis, kokios yra numatytos įstatyme Czytanie były Mysli Wo Ministra Skarbu do porządnego układu Rapportów Swego udziału reguluiące się stanęło, aby wyszły do Kommissyow Skarbowych, Koronney, y Litewskiey stosowne decyzye, Ibid., dz. VII/164, l Ibid., l Ibid., l Karo ministras, kaip nesantis Varšuvoje, posėdyje nedalyvavo. 41 Drugie podobnież do Kommissyi Skarbu WoX.Litto, z dodanym Punktem, aby taż Kommissya, Xięgi i Kancellaryą, do ułożenia ostatecznego rachunku potrzebne, teraz tu obecne w Warszawie, sprowadziła do Grodna, Ibid., l Ibid., dz. VII/166, l. 27.

15 138 XVIII amžiaus studijos 1 Priminsime, jog laikantis įstatymo nuostatų, komisijoje turėjo dirbti 2 Lietuvos miestų apygardose išrinkti atstovai. Kaip rodo Liudo Glemžos tyrimai, dar 1791 m. rugsėjo 27 d. Seime iš miestų atstovų į Iždo komisiją nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės buvo deleguoti Vilniaus burmistras Danielius Tolokonskis Paškevičius (Daniel Tołłokoński Paszkiewicz), nobilituotas Seime 1790 m. lapkritį, ir Naugarduko apygardos pasiuntinys į Seimą, apygardinio miesto prezidentas, Naugarduko pašto sekretorius Jonas Henzelis (Jan Henzel) 43. Tikėtina, kad lapkričio 24 d. posėdis turėjo įtakos ir po kelių dienų, lapkričio 30 d., Seime priimtam nutarimui dėl jungtinės Iždo komisijos narių rinkimo termino ir institucijos veiklos pradžios datos nustatymo. Be to, lapkričio 30 d. Seimo sprendimu Lietuvos iždo komisijai buvo nurodyta surinkti gruodžio sausio mėnesio mokesčius, pateikti pajamų ir išlaidų ataskaitas (t. y. atsiskaityti už šios institucijos darbą) ir tik tada susijungti su Lenkijos Karalystės iždo komisija. Sujungtos komisijos turėjo nustatyti vienodus mokesčius visoje Abiejų Tautų Respublikoje 44. Pažymėtina ir tai, kad iki susijungimo su Lenkijos iždo komisija Lietuvos iždo komisija dar turėjo atlikti ir kitus namų darbus : laikydamasi 1791 m. gruodžio 28 d. Įstatymų sargybos Iždo ministerijos nurodymo ji privalėjo parengti detalią muitų mokesčio administravimo pasienyje su Prūsija analizę. Toks nurodytas buvo duotas dėl Lietuvos iždo komisijos bylos prieš Prūsiją, susijusios su Prūsijos karaliaus posesijoje buvusio Tauragės dvaro nesumokėtais mokesčiais 45. Manytina, kad su šia užduotimi komisija nesusitvarkė, nes Įstatymų sargybos Iždo ministerijos aktų knygoje tokio dokumento aptikti nepavyko. Abiejų Tautų Respublikos iždo komisijos veiklos bruožai Respublikos Karūnos ir Lietuvos iždo komisijų susijungimas ir Abiejų Tautų iždo komisijos atnaujinimas taip įvardytas pirmasis įrašas 1792 m. vasario 1 d. Varšuvoje darbą pradėjusios Abiejų Tautų iždo komisijos rezoliucijų protokole 46. Iškilmingas Karūnos ir Lietuvos iždo komisijų suliejimo posėdis vyko 1792 m. vasario 1 d. Varšuvoje, Respublikos Krasinskių rūmuose. Iškilmėje dalyvavo gausus būrys garbingų asmenų: Ciechanovo, Vitebsko ir Sieradzo kaštelionai Józefas Oborskis, Mykolas Kosakovskis (Michał Kossakowski) ir Pawełas Bernackis (Ber- 43 Liudas Glemža, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų sąjūdis metais, Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010, p Zalecenie komisijom skarbowym obojga narodów, VL, t. XI, p AGAD, Tzw. Metryka Litewska, dz. VII/166, l Złączenie Kommissyow Rzpltey Koronney y Litewskiey skarbowych, oraz reasumpcya Kommissyi Skarbowey Oboyga Narodow. Dokumentas atskleidžia komisijų sujungimo momentą, pirmojo posėdžio dalyvių personalinę sudėtį, fiksuoja naujos iždo administracijos darbą pirmomis dienomis po susijungimo, žr. LVIA, f. SA, b. 2813, l. 1.

16 Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. NUO 1791 M. GEGUŽĖS 3 D. IKI SPALIO 20 D. IR PO JOS nacki, Bernadzki), pasiuntinių rūmų atstovai Wojciechas Mączyńskis (Vielunės žemė), Aleksanderis Zielińskis (Lenčica), Krasnostavo seniūnas Augustas Kickis, Gostino stalininkas Dionizas Łączyńskis ir, žinoma, abiejų valstybių finansų ministrai Karūnos didysis iždininkas Rochas Kossowskis bei Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rūmų iždininkas Antanas Dziekonskis (Antony Dziekoński). Į pirmąjį posėdį atvyko ir didžioji dalis Seime išrinktų iždo komisarų: Lietuvos didysis raštininkas Benediktas Morikonis (Benedykt Morykoni), Lietuvos rūmų vėliavininkas Antanas Valavičius (Antoni Wołłowicz), Cechanovo vėliavininkas Adamas Gorskis, Lydos žemės teismo teisėjas Liudvikas Sobolevskis (Ludwik Sobolewski), Varšuvos žemės teisėjas Józefas Okieńskis, Latyčevo pataurininkis Dominykas Kamienieckis, du Lietuvos kariuomenės pulkininkai Stanislovas Jelskis (Stanisław Jelski) ir Samuelis Korsakas, Antonis Lanckorońskis, Lenkijos ordinų kavalierius, Jonas Nepomukas Horainas, Lietuvos Brastos vaivadaitis, ir miestų atstovai: Liublino apygardos įgaliotinis Gaufie, Lenčicos įgaliotinis Denbowskis, Plocko Liszkiewiczius, kurie pagal šiame Seime priimtą įstatymą, nurodantį iždo komisijoms susijungti, įsteigė Abiejų Tautų iždo komisijos jurisdikciją 47. Kaip matome iš iždų susiliejimo į vieną instituciją aprašymo, susijungimo iškilmėje dalyvavo 13 Seime išrinktų senosios kadencijos iždo institucijos pareigūnų, tačiau nebuvo nė vieno Lietuvos miestų atstovo. Iš 1786 m. Seime išrinktų Lietuvos iždo komisarų nedalyvavo tik vienas Trakų vaivadaitis Mykolas Kleopas Oginskis. Iždo komisijos veiklos praktika parodys, kad, nors Iždo komisijos reglamente ir buvo griežtai reikalaujama dalyvauti posėdžiuose, dalis komisarų vangiai vykdys savo funkcijas. Išlikęs atlyginimo, apskaičiuoto komisarams už darbą Varšuvoje pagal dirbtų posėdžių laiką, žiniaraštis rodo, kad B. Morikonis nedalyvavo nė viename sujungtos Iždo komisijos posėdyje, M. K. Oginskis buvo atvykęs tik į 3 posėdžius, o A. Valavičius dalyvavo 53, S. Jelskis 57, S. Korsakas 65, L. Sobolevskis 66, J. N. Horainas 61 posėdyje. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad dalies posėdžių nelankė ir Karūnos komisarai Stanisławas Małachowskis, Józefas Komorowskis, Teofilis Wojciechas Załuskis, Rochas Kossowskis, Michałas Czackis, Adamas Gorskis, Antonis Józefas Lanckorońskis ir Józefas Okęskis 48. Laikydamasi įstatymo normų, Abiejų Tautų iždo komisija turėjo veikti nuolat tame mieste, kuriame reziduoja karalius, jos posėdžiai turėjo vykti kasdien, išskyrus švenčių dienas, o nutarimai turėjo būti priimami vienbalsiai arba balsų dauguma. Neišlikus Abiejų Tautų iždo komisijos archyvo, šios institucijos veiklai atskleisti tenka pasitelkti antraeilius šaltinius, iš kurių informatyviausias yra Įstatymų sargybos veiklos dienoraštis. Pažymėsime, kad šiame dienoraštyje naujoji iždo 47 Ibid. 48 Plačiau žr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Tarp Varšuvos, Gardino ir Vilniaus: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždo komisijos veiklos pokyčiai metais, in: Lituanistica, 2011, t. 57, Nr. 3(85), p. 247.

17 140 XVIII amžiaus studijos 1 administravimo institucija įvardijama Abiejų Tautų iždo komisija (Kommissya Skarbu Oboyga Narodow), Abiejų Tautų Respublikos iždo komisija (Kommissya Skarbu Rzeczypospolitey Oboyga Narodow) arba sutrumpintai Iždo komisija (Kommissya Skarbu) 49. Įstatymų sargybos veiklos dienoraštyje pirmuosius duomenis apie Abiejų Tautų iždo komisijos veiklą aptinkame jau 1792 m. vasario 5 d. Tą dieną vykusioje keturiasdešimt penktojoje sesijoje buvo nagrinėjamas Elblongo banko ir kilmingojo Jerovskio (Jerowski) konfliktas, dėl kurio buvo gauta Prūsijos ministro Girolamo Lucchesinio nota. Įstatymų sargyba nurodė Abiejų Tautų iždo komisijai imtis šio klausimo tyrimo bendradarbiaujant su užsienio reikalų ministru 50. Kovo 12 d. Įstatymų sargybos posėdyje (penkiasdešimt pirmoji sesija) iždo ministras informavo apie raportų, gautų iš Karūnos iždo komisijos dar iki jai susijungiant su Lietuvos iždo komisija, turinio atitiktį galiojantiems įstatymams ir jų atidavimą saugoti į Įstatymų sargybos archyvą 51. Vėlesniuose posėdžiuose iždo ministras referuodavo apie bendrą Iždo komisijos situaciją. Pranešimuose dominavo finansinės problemos, susijusios su Prūsijos pirklių nesumokėtais mokesčiais už tranzitinę prekybą, Abiejų Tautų karo komisijos notos iždui dėl neapmokėtų sąskaitų ir pan. Šaltinių analizė išryškino kelias su Lietuvos ir Lenkijos komisijų sujungimu susijusias problemas, kurias teko spręsti iždo komisarams: Mokesčių administravimo institutų suliejimo ir pareigybių suvienodinimo problemos. Nepaisant palaipsnio pareigybių, tarnautojų korpuso ir jų vykdomų funkcijų vienodinimo, vykdyto 1776 m., 1780 m. ir vėlesniuose seimuose, Lietuvos ir Lenkijos iždo komisijos nuo jų įkūrimo 1764 m. iki 1792 m. vasario iš esmės išliko savarankiškos institucijos, o jų veiklą reglamentavo atskiri Lietuvai ir Karūnai teisės aktai. Formalus institucijų sujungimas pirmaisiais veiklos mėnesiais taip ir nesuliejo institucijų į vieną kūną. Praktinėje komisijos veikloje 1792 m. vasarį kovą tebebuvo priimami Karūnai ir Lietuvai skirtingi administracinio pobūdžio nutarimai dėl iš esmės tų pačių klausimų sprendimo. Pvz., 1792 m. vasario 8 d. komisija, laikydamasi Seime priimto įstatymo dėl pasirengimo parduoti valstybinius dvarus ir remdamasi savo pačios šią dieną tuo klausimu išleisto universalo nuostatomis, nurodė Karūnos kvartos mokesčio regentui ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tarifų regentui 52 iki einamųjų metų kovo 1 d. kuo skubiausiai parengti kvartos mokesčio iš Respublikos dvarų [...] sąvadus bei spausdintus kvitus su savo nurodymais ir juos [atiduoti] vykdyti Karūnos vaivadijoms, žemėms ir pavietams, o Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje perduoti estafetėmis civilinėms karinėms komisijoms AGAD, Tzw. Metryka Litewska, dz. VII/164, l Ibid. 51 Ibid., l Pažymėtina, kad kvartos regento pareigybės Lietuvos iždo administravimo struktūroje nebuvo. 53 Taryfy na Kwarty z Dobr Rzpltey [...] iak nayprzedszey sporządzili Summaryusze y Kwity dru-

18 Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. NUO 1791 M. GEGUŽĖS 3 D. IKI SPALIO 20 D. IR PO JOS Taigi Lietuvoje, kitaip nei Lenkijoje, administruoti mokesčių surinkimą turėjo civilinės karinės komisijos. Kita vertus, realus institucijų suliejimas vyko vienodinant Lietuvos ir Lenkijos iždo tarnautojų pareigybes ir netgi Lietuvos ir Karūnos pareigūnams mokamo atlyginimo dydį: dar 1791 m. gegužės 31 d. Seimo nutarimu buvo suvienodintas Lietuvos ir Lenkijos rūmų iždininkų atlyginimas 54. Tačiau per visą Abiejų Tautų iždo komisijos egzistavimo laikotarpį taip ir nebuvo išrinkta naujos sudėties komisija. Įstatymų nuostatos dėl komisijos sudarymo nebuvo įgyvendintos. Joje dirbo 1786 m. Seime išrinkti komisarai. Iždo komisijos dokumentacijos tvarkymas. Lietuvos iždo komisijos archyvo suliejimo su Karūnos iždo archyvu problemos. Sujungus komisijas, liko neišspręstas Iždo komisijos dokumentacijos tvarkymo klausimas. Kaip minėta, Abiejų Tautų iždo komisijos įstatymas iš esmės įteisino atskiras Lenkijos ir Lietuvos iždo komisijos kanceliarijas, tačiau jame nebuvo nieko užsiminta apie Iždo komisijos archyvų likimą, jų lokalizacijos vietą. Tiesa, dar iki paskelbiant Abiejų Tautų iždo komisijos įstatymą, 1791 m. lapkričio 11 d., Įstatymų sargybos Iždo ministro skyrius priėmė nurodymą Lietuvos iždo komisijai knygas ir kanceliariją, būtinus einamosioms iždo sąskaitoms sudaryti, iš Gardino atgabenti į Varšuvą 55. O nepraslinkus nė dviem savaitėms (lapkričio 24 d.) Įstatymų sargyba įsakė šias knygas ir kitą dokumentaciją, reikalingus paskutinėms ataskaitoms parengti, vėl nuvežti į Gardiną 56. Ar buvo įgyvendintas šis nutarimas, nėra žinoma, tačiau viena aišku, kad 1792 m. pradžioje nedidelė iždo archyvo dokumentų dalis buvo Varšuvoje m. vasario 10 d. šaltiniai fiksuoja, kad Abiejų Tautų iždo komisija į Lietuvos iždo komisijos archyvisto Antano Zanevskio (Antoni Zanewski) 57 paklausimą dėl archyvo tvarkymo ir dokumentų išdavimo tvarkos nurodė, kad atvežtus su savimi į Varšuvą dokumentus iš archyvo Jų malonybėms regentams pagal atitinkamus departamentus gavęs reversus atiduotų, o pats grįžtų į Gardiną vykdyti savo pareigas archyve ir jame išdavinėtų išrašus bei patvirtinimus, piliečių prašymu juos antspauduodamas senuoju Lietuvos antspaudu 58. Tad matome, kad 1792 m. vasarį pagrindinis Lietuvos iždo archyvas buvo saugomas Gardine, o į Varšuvą nugabentos tik einamųjų reikalų bylos. Taip pat kowane z przepisami swemi przed 1szym Marca Ru biezącego 1792 w Koronie do Exakcyi Respective Woiewodztw Ziem y Powiatow a w Wielkim Xięstwie Litewskim do PP Kommissyow Cywilno Woyskowych Sztafetami Rozesłali, LVIA, f. SA, b. 2813, l VL, t. IX, p AGAD, Tzw. Metryka Litewska, dz VII/166, p Ibid., dz. VII/164, l Antanas Zanevskis į archyvistus buvo įvesdintas 1782 m. gegužės 3 d., žr. Iždo tarnautojų katalogas, LVIA, f. SA, b. 3536, l Ex Archivum JPPM Regentom respective Departamentow za Rewersawi pooddawał, a sam dla pilnowania swych obowiązkow przy Archiwum do Grodna powracał, ktory Extrakta y Widymusz na Rekwizycyą Obywatelow pod dawną pieczęcią Litewską wydawac będzie, Ibid., b. 2813, l. 4.

19 142 XVIII amžiaus studijos 1 tebegaliojo ikireforminis Lietuvos iždo komisijos antspaudas, kuriuo ir po institucijų sujungimo buvo leista antspauduoti Lietuvoje išduodamus dokumentus. Finansų suliejimo klausimas. Abiejų Tautų iždo komisijos įstatymas numatė, kad Lietuva ir po iždo komisijų sujungimo išlaikys atskirą iždo kasą. Šios nuostatos buvo laikomasi iki 1792 m. gegužės 4 d. Įstatymų sargybos posėdžio, kada, kilus realiai karo su Rusija grėsmei, buvo priimtas nutarimas provincijų kasas perkelti į šalies gilumą. Šis nutarimas buvo įgyvendintas, Lietuvos iždo kasa buvo atgabenta į Varšuvą, ir vėliau Seimo sprendimu karo reikmėms buvo sudaryta bendra Lietuvos ir Lenkijos iždo kasa 59. Todėl ypatingomis visai valstybei aplinkybėmis 1792 m. gegužę Lietuvos iždas buvo sulietas su Karūnos iždu. Teisminės iždo komisijos funkcijos. Kaip jau minėta, 1791 m. spalio 20 d. Abiejų Tautų tarpusavio įžadas įteisino Lietuvai atskirą Iždo komisijos teismą, sudarytą iš į komisiją neįeinančių asmenų. Šis teismas privalėjo būti įsteigtas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje pagal atskirą įstatymą. Grażynos Bałtruszajtys atlikti tyrimai atskleidė, jog įstatymo projektas, įvardytas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždo teismas, buvo parengtas ir paskelbtas atskiriu leidiniu, tačiau iki jo svarstymo Seime nebuvo prieita. Įstatymo projekte buvo numatyta įsteigti teismą, sudarytą iš 7 asmenų bajorų, žemės savininkų, turinčių visuomeninės veiklos patirties ir tuo metu neužimančių jokių kitų pareigų, vadovaujamą balsavimo būdu išrinkto teisėjo. Šio teismo kompetencijai turėjo būti pavestas labai platus spektras su iždu susijusių bylų 60. Teismas turėjo būti atskaitingas Įstatymų sargybai ir karaliui, kuriems per iždo ministrą privalėjo kas du mėnesius pateikti ataskaitas. Šis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Seimo konfederacijos pavedimu parengtas įstatymo projektas sulaukė labai daug kritikos. Kaip aiškėja iš atskiru leidiniu paskelbtos Žemaitijos kunigaikštystės pasiuntinio M. P. Karpio kalbos, pasakytos Lietuvos provincinėje sesijoje 1791 m. gruodžio 3 d., dalies bajorijos netenkino kertiniai Iždo teismo sudarymo ir jo veiklos principai. M. P. Karpio nuomone, Iždo teismo, kaip institucijos, esmė kuo greičiau ir efektyviau spręsti su finansiniais sandoriais, mokesčiais, muitais bei kitais prekybai ir verslui reikšmingais klausimais susijusias bylas, priartinant jų sprendimą prie kiekvieno nepasiturinčio bajoro, vargšo valstiečio, vargano žydelio, smulkaus prekybininko, piliečio, neturinčių galimybių, kredito ar protekcijos, kad sulauktų malonės ir teisingumo iš įstatymo projekte numatytų 7 teisėjų. Todėl M. P. Karpis siūlė Iždo komisijos jurisdikcijai priskiriamas bylas pavesti nagrinėti kiekviename paviete steigiamiems žemionių (žemininkų) teismams, o šių teismų teisėjus rinkti tiesiogiai pavietų seimeliuose. Lietuvos iždo komisijos atskaitomumas Seimui, M. P. Karpio nuomone, prieštarautų valdžių atskyrimo principui, nes tokiu atveju Seimui būtų 59 VL, t. IX, p. 319; Adolfas Šapoka, op. cit., p Grażyna Bałtruszajtys, op. cit., p. 188.

20 Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. NUO 1791 M. GEGUŽĖS 3 D. IKI SPALIO 20 D. IR PO JOS priskirtos ir įstatymo leidimo, ir teisminės funkcijos 61. Tikėtina, kad šios pastabos nebuvo vienintelės, o Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Seimo konfederacijos sesijose taip ir nebuvo prieita prie vieningos nuomonės, kad būtų galima teikti įstatymo projektą Seimui. Greta įstatymo dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždo teismo, viešam aptarimui taip pat buvo paskelbtas ir Komercinio teismo (Sąd Handlowy) projektas, numatantis penkiuose didžiuosiuose Abiejų Tautų Respublikos miestuose Varšuvoje, Poznanėje, Krokuvoje, Liubline ir Vilniuje įsteigti atskirus teismus, sudarytus iš renkamų pirklių ir tarėjų, kaip pirmosios instancijos teismus 62. Vis dėlto pažymėsime, kad nė vienas iš šių projektų taip ir nebuvo svarstytas Seimo salėje. Iždo komisijos teismo klausimais jokių nutarimų nesuspėta priimti. Abiejų Tautų iždo komisija 1792 m. vasario 4 d. sprendimu atidėjo teisminių funkcijų vykdymą iki bus priimti nutarimai šiuo klausimu, o gegužės 1 d., nesulaukusi tokių Seimo nutarimų, nusprendė laikinai leisti teismo bylas nagrinėti pagal senąją tvarką 63. Tačiau praktiškai teisminės veiklos komisija taip ir nepradėjo vykdyti. Neįgyvendinti liko ne tik nutarimai dėl Iždo teismo įkūrimo, bet ir daugelis su finansų administravimu susijusių įstatymų. L. Glemžos tyrimai parodė, kad 1792 m. vasario 20 d. spaudoje paskelbtas Abiejų Tautų iždo komisijos įstatymas, panaikinantis eksmagdeburginį mokestį ir įvedantis dešimtojo grašio mokestį, iš esmės įsigalioti nespėjo, nes laisvieji miestai turėjo mokėti nustatytus mokesčius nuo birželio mėnesio, o tuo metu į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritoriją jau buvo įžengusi Rusijos imperijos kariuomenė m. vasarą Abiejų Tautų Respublikoje įsitvirtinusi priešiška Ketverių metų seimo reformoms ir Gegužės 3-iosios konstitucijai konfederacija, siekdama kontroliuoti visas valstybės ir visuomenės gyvenimo sritis, pirmiausia ėmėsi administracinių organų kontrolės. Targovicos konfederacija Lenkijoje jau 1792 m. liepos mėnesį nurodė Iždo, Karo, Edukacijos ir Policijos komisijų bei Užsienio reikalų departamento nariams prisiekti konfederacijai. Neprisiekusieji neteko teisės eiti savo pareigas m. rugpjūčio 18 d. Targovicos konfederacijos pertvarkymai palietė ir centrinę iždo administraciją: buvo panaikinta ir Įstatymų sargyba, ir Abiejų Tautų iždo komisija. Dar po kelių dienų buvo sugrąžinta iki 1788 m. galiojusi iždo administravimo tvarka Zdanie Mawrycego Franciszka Karpia Posła z Xięstwa Zmudzkiego na Sessyi Prowincyonalney Litewskiey. Do Proiektu Sądu Skarbowego Litewskiego. Dnia 3. Grudnia 1791 Otworzone, [Warszawa]: W Drukarni 9tey na Krakowskim Przedmieściu przeciw Kościoła Panien Bernardynek w Kamienicy Nro 454. Prieiga per internetą: < [žiūrėta ]. 62 Grażyna Bałtruszajtys, op. cit., p Ibid., p Liudas Glemža, op. cit., p Plačiau žr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės konfederacijos susidarymas ir veikla metais, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2003, p. 166.

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

JAV susikūrimas

JAV susikūrimas JAV susikūrimas Parengė I c klasės mokinė Justė Gudavičiūtė 2011m. Turinys Šiaurės Amerikos kolonizavimas Emigracijos į Ameriką priežastys Fizinės ekonominės sąlygos Bostono arbatėlė Nepriklausomybės deklaracija

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

PRIIMTI

PRIIMTI Patvirtinta KTU alumnų asociacijos visuotinio narių susirinkime 2015 m. gegužės 15 d. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO ALUMNŲ ASOCIACIJA ĮSTATAI 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Kauno technologijos universiteto

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui PATVIRTINTA Vilniaus universiteto senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. S-2016-8-2 VILNIAUS UNIVERSITETO GYVYBĖS MOKSLŲ CENTRO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vilniaus universiteto (toliau Universitetas)

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rinkimų 2013 m. gegužės 9 d. įvykusiame Draudimo brokerių

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

8 klasė Istorijos standartizuotas testas

8 klasė Istorijos standartizuotas testas 1. Kam viduramžiais valstiečiai turėdavo duoti dešimtinę? A Amatininkams. B Bažnyčiai C Pirkliams. D Miestiečiams. 2. Kaip vadinama liga, kuri viduramžiais buvo išplitusi Europoje? 3. Laikotarpius išdėstykite

Detaliau

(Microsoft Word - Tarybos nari\370 rinkim\370 tvarka_suderinta )

(Microsoft Word - Tarybos nari\370 rinkim\370 tvarka_suderinta ) LIETUVOS GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA (AGATA) PATVIRTINTA 2013 m. gruodžio 3 d. Konferencijos protokolu Nr. 1 TARYBOS NARIŲ RINKIMO BEI ATŠAUKIMO TVARKA 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Lietuvos gretutinių

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

LASF tarybos protokolas nr israsas

LASF tarybos protokolas nr israsas Lietuvos automobilių sporto federacija Išrašas LASF Tarybos posėdžio PROTOKOLAS Nr. 2012-16 2012.11.06 LASF Tarybos posėdis pradėtas 2012.11.06 d. 16.00 val. Lietuvos automobilių sporto federacijoje, Draugystės

Detaliau

Panevezio AVPK nuostatai

Panevezio AVPK nuostatai PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Panevėžio apskrities

Detaliau

FOURTH EVALUATION ROUND

FOURTH EVALUATION ROUND 2019 m. birželio 21 d. GrecoRC4(2019)18 F O U R T H KETVIRTASIS VERTINIMO ETAPAS Parlamento narių, teisėjų ir prokurorų korupcijos prevencija ANTROJI REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA LIETUVA E V A

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Kudirka

Kudirka Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas V-VII klasės Pirmas etapas 1. Lietuvos Respublikos Konstitucijos įvadinėje dalyje minimas Lietuvos valstybės sukūrimas. Kelintame amžiuje buvo sukurta Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių Valstybės kontrolės 2017-02-21 rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių apsaugai, yra atlikusi ne vieną auditą ir teikusi rekomendacijas

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE Sudaryta 1996

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

ISSN ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAU

ISSN ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAU ISSN 1392-4095 ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAUDIMO METAIS (1864-1904) KLAIPĖDOS UNIVERSITETO BALTIJOS

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija pagrindinis šalies įstatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume.

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkos pagrindai ir apsauga Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d.

1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkos pagrindai ir apsauga Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d. 1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkos pagrindai ir apsauga Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d. nutarimas (pakartota 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime)

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.12.2017 A8-0351/5 5 Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 13 dalis 13. palankiai vertina tai, kad nuo to laiko, kai 2016 m. birželio mėn. priimta Visuotinė Europos

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, MOKYMO PROGRAMA I

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/  m. sausio 25 d. - dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies kei

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/  m. sausio 25 d. - dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies kei L 32/14 2019 2 4 EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/166 2019 m. sausio 25 d. dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

JAR formų pildymo pavyzdžiai

JAR formų pildymo pavyzdžiai JAR-T formos pavyzdys 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. v-4 JAR-T (Pildoma registruojant pakeitimus) Šiaulių m. budistų bendruomenė Dharma Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu* Vienasmenio

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Žiemos naujienlaiškis 2013 m. gruodis Šiame numeryje publikuojami straipsniai: 1. Solidarioji ir subsidiarioji prievolė: skirtumai ir panašumai 2. Fizinio asmens bankroto sąlygos Šiame numeryje publikuojami

Detaliau

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 64-1914 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m.

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra Nr. 10 2014 gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra draudimas diskriminuoti dėl negalios. Apžvelgsime

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įs

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įs LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įstatymų projektų rengimą paskatinusios priežastys, parengtų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau