LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS"

Transkriptas

1 ISSN Management theory and studies for rural business and infrastructure development Nr. 3 (32). Research papers. ŽEMĖS ŪKIO GAMINTOJŲ VERSLUMAS IR JO SKATINIMO PRIEMONĖS: MARIJAMPOLĖS REGIONO ATVEJIS Stasė Navasaitienė, Virginija Subačiūtė Aleksandro Stulginskio universitetas Nustačius pagrindines žemės ūkio gamintojų verslumo skatinimo priemones ir jas nuolat tobulinant, galima tikėtis didėjančio produktyvaus verslumo, kuris neabejotinai veikia šalies ūkio ekonomiką. Tai pagrindinis žemės ūkio gamintojų verslumo skatinimo teorinis ir praktinis aspektas. Straipsnyje analizuojamas žemės ūkio gamintojų verslumas ir jį sąlygojantys veiksniai. Tyrimo tikslas įvertinus Marijampolės regiono žemės ūkio gamintojų verslumą, jam įtakos turinčius veiksnius, pasiūlyti priemones verslumui skatinti. Siekiant šio tikslo, straipsnyje pristatoma verslumo samprata, analizuojami Lietuvos bei užsienio mokslinėje literatūroje tyrinėti bendrieji verslumą lemiantys veiksniai, anketinės apklausos apibendrintais duomenimis, atlikta žemės ūkio gamintojų verslumo bei jį sąlygojančių veiksnių analizė ir atskleistas ES struktūrinių fondų paramos poveikis žemės ūkio gamintojų verslumui bei jų ūkių ekonominiams rezultatams; atliktos mokslinės literatūros ir empirinio tyrimo rezultatų pagrindu pasiūlytos priemonės žemės ūkio gamintojų verslumui skatinti. Raktiniai žodžiai: verslumas, verslumo skatinimas, vidiniai ir išoriniai veiksniai, žemės ūkio gamintojai. JEL kodai: J240, L260, R510. Įvadas Žemės ūkio gamintojų verslumo tyrimui bei verslumo skatinimo priemonių paieškai įtakos turėjo tai, kad žmogus, dirbdamas žemės ūkyje, ne tik keičia aplinką norėdamas pagaminti konkurencingus produktus, turi keistis ir pats. Tradicinis lietuvių uždarumas neleidžia greitai adaptuotis prie nuolat kintančios bei keliančios naujus reikalavimus aplinkos, tuo tarpu laisvas prekių judėjimas, įstojus į Europos Sąjungą atvėrė galimybę veikti didesnėje ir aktyvesnėje rinkoje, naudotis ES eksporto paramos instrumentais. Todėl žemės ūkio gamintojai, norėdami pajusti teikiamos paramos naudą, privalo greičiau orientuotis (t. y., turi būti kuo verslesni). Anot plačiai žemdirbių verslumą nagrinėjusio P. Markevičiaus (2004, 2007), žemdirbių verslumas yra svarbiausia žemės ūkio modernizavimo jėga. Tačiau, kaip rodo įvairios visuomenės apklausos (Poviliūnas, 2002; Ramanauskas, 2004; Markevičius, 1999, 2007 ir kt.), Lietuvos žemdirbių verslumo lygis dar nepakankamas. Remiantis Lietuvos ir užsienio autorių (Schumpeter, 1934; Drucker, 1985; Henderson, 2002; Juozaitienė, 2003; Mincienė, 2004; Kuratko, 2008; Gronskas, 1995 ir kt.) verslumo koncepcijomis ir Lietuvos žemdirbių verslumo analize, autorės ieško būdų, kaip skatinti žemdirbių verslumą. Atsižvelgiant į iki šiol aptartus žemdirbių ir kaimo gyventojų verslumo klausimus (Markevičius, 2002, 2006, 2007, 2008; Adamonienė, 2008, 2009; Astromskienė, 2011, 2012 ir kt.), galima teigti, kad verslumas yra išugdomas, dažniausiai jį skatinant į pagalbą pasitelkiami specialieji mokymai, keliama žemdirbių kvalifikacija. Nustačius pagrindines žemės ūkio gamintojų verslumo skatinimo priemones ir jas nuolat tobulinant, tokiu būdu padedant žemės ūkio 106

2 gamintojui suprasti vidinę ir išorinę aplinką, galima tikėtis didėjančio produktyvaus verslumo, kuris neabejotinai veikia šalies ūkio ekonomiką. Tyrimo objektas Marijampolės regiono žemės ūkio gamintojų verslumas ir jo skatinimo priemonės. Tyrimo tikslas įvertinti Marijampolės regiono žemės ūkio produktų gamintojų verslumo veiksnius ir pasiūlyti priemones verslumui skatinti. Tyrimo metodika. Žemės ūkio gamintojų verslumą lemiančių veiksnių tyrimui naudotas anketinės apklausos metodas bei lyginamoji statistinių ir antrinių duomenų analizė. Anketinė apklausa atlikta Marijampolės regione (Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio r., Šakių r. savivaldybėse). Tyrimo atrankos kriterijus verslūs žemės ūkio gamintojai. Žemės ūkio gamintojų verslumo kriterijumi pasirinktas naudojimosi Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos paslaugomis faktas. Tyrimo imčiai nustatyti naudoti Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (ŽŪKT) regioninių biurų Marijampolės regione duomenys apie 2010 m. besikreipusius konsultacijų žemės ūkio gamintojus. Tokių 2010 m. buvo 477 asmenys (generalinė visuma). Naudojant tikimybinės atrankos tipą, norint gauti 95 proc. tyrimo rezultatų patikimumą anketinei žemės ūkio gamintojų verslinio aktyvumo apklausai pasirinkta 217 respondentų iš visų Marijampolės regiono savivaldybių. Tyrimui naudota originali anoniminė anketa sudaryta iš 16 klausimų. Socialinių klausimų anketos dalyje pateikiami klausimai apie respondento lytį, amžių, išsilavinimą, pagrindinį pajamų šaltinį, turimą ūkio dydį. Pagrindinėje dalyje pateikiami klausimai, padedantys įvertinti žemės ūkio gamintojų verslumą ir jį sąlygojančius veiksnius, ištirti asmeninių savybių lygį. Tyrimo metodai mokslinės literatūros, antrinių duomenų analizė, anketinė apklausa; informacijos sisteminimui ir pateikimui naudojami grupavimo, santykinių dydžių, palyginimo metodai; grafinio vaizdavimo metodai; anketinės apklausos duomenys įvertinti SPSS for Windows programa. Tyrimo rezultatai Teoriniai verslinio aktyvumo aspektai. Mokslinėje ir taikomojoje literatūroje vis plačiau naudojamas verslumo terminas, tačiau autoriai skirtingai apibrėžia verslumo sąvoką. Nors užsienio literatūroje (Audretsch, 1997; Henrekson, 2005 ir kt.) verslumas nagrinėjamas gana plačiai, vis dar nėra rasta vienareikšmio verslumo apibrėžimo. Ekonomikos ir vadybos mokslo literatūroje yra gausybė verslumo apibūdinimų dar 1934 m. austrų ekonomistas J. Schumpeter (1934) verslumą apibrėžė kaip kūrybos ir naujovių siekimo procesą, P. F. Drucker (1985) verslumą apibūdino kaip reagavimą į pokyčius ir atsiradusių galimybių išnaudojimą. Pokyčių galima rasti visur: technologijose, socialinėse normose, verslininko ir klientų elgesyje ir kt. R. W. Smilor (1996) teigė, kad į verslumą nereikia žiūrėti kaip į ekonominį reiškinį, orientuojantis tik į darbo vietų kūrimą, nes verslumas, kaip ir bet kuris kitas socialinis reiškinys, gali būti pasiekiamas pasitelkiant įvairias dimensijas, priklausomai nuo siekiamų tikslų. M. Sharma (2011) nurodo, kad verslumas yra žmogaus sugebėjimas idėjas paversti veiksmais. 107

3 Verslumas siaurąja prasme gali būti suprantamas kaip mokėjimas sukurti pridėtinę ekonominę, socialinę ir kitas vertes. Tokio verslumo apibrėžimo laikomasi šiame darbe. Norint sukurti pridėtinę vertę, reikalingos tam tikros įgimtos ir įgytos asmeninės savybės, kurių turėjimas apibūdina verslumą plačiąja prasme. Anot L. Juozaitienės ir J. Stapokienės (2003), verslumas sudėtinga savybė, lemianti verslininkystės gyvavimą ir tai yra daugiau kokybinė gebėjimų ir savybių išraiška, būdinga atskiriems žmonėms, pasižymintiems tam tikromis ypatybėmis. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 2 d. patvirtintoje Nacionalinėje jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo m. programoje nurodomos tokios versliam žmogui būdingos asmeninės savybės: vadybiniai įgūdžiai, imlumas naujovėms, savimotyvacija, savirealizacija, pasverta rizika, aktyvi pozicija gyvenime, prognozavimas, matymas į priekį, intuicija, teorinių ir praktinių žinių turėjimas, bendravimo menas ir kt. (Nacionalinė jaunimo..., 2008). Verslaus asmens savybių rinkinį yra pateikusi L. Mincienė (2004), išskirdama du verslumo sąvokos komponentus: a) verslumas tai unikalus sprendimų, naujovių siekimo ir rizikos derinys, skatinantis verslą; b) verslumas yra įgytos ir įgimtos žmogaus savybės, leidžiančios jam naujoviškai mąstyti ir aktyviai bei rizikingai veikti. Daugumoje verslumą apibūdinančių teorijų yra akcentuojama galimybė verslumo išmokimui ir mokymui, o verslumas yra apibūdinimas kaip galimybė. Anot D. F. Kuratko (2008), verslumas nėra nei magija, nei mistika, o verslai nėra sukurti didžių genijų. Verslumas tiesiog disciplina ir, kaip ir visos disciplinos, gali būti išmokstama. Tokią nuostatą patvirtina ir R. Adamonienė (2009), pabrėždama vadybinių verslumo ugdymo sprendimų svarbą. Tiriant verslumą, svarbu atlikti jo veiksnių analizę. Priklausomai nuo veiksnių pobūdžio bei poveikio, verslumas gali būti stiprinamas arba lėtinamas. Vieni verslumo veiksniai veikia kaip varomoji jėga, kiti kaip verslumo kliūtys, todėl būtina analizuoti kiek galima daugiau veiksnių. V. Gronskas (1995), R. Adamonienė, V. Šilingienė (2008) verslumo veiksnius pirmiausia skirsto į dvi stambias grupes: išorinius ir vidinius veiksnius (žr. 1 pav). Pasak V. Gronsko (1995), išoriniai verslumo veiksniai iš esmės slypi pačioje rinkoje, jos nuolatinėje kaitoje, jos pulsavime. Rinkos pokyčiai tarsi duoda užsakymą verslininko kūrybiškumui. Išoriniai veiksniai yra susiję su tam tikra aplinka: politine, socialine, teisine, ekonomine ir technologine. Būtent ši aplinka lemia verslo pokyčius. Anot P. Markevičiaus (2007), išorinė aplinka daro didelį poveikį verslumui, žmogus jos pakeisti negali, bet gali prie jos prisiderinti. Vidiniai verslumo veiksniai tai verslininkų vidinės galimybės verslauti. Kiekvieno verslininko sėkmę lemia išsilavinimas, lytis, amžius, darbo stažas, religiniai įsitikinimai ir kiti asmeniniai veiksniai (Markevičius, 2004, 2007). 108

4 1 pav. Verslumą sąlygojančių veiksnių sistema Vidiniai verslumo veiksniai, priešingai nei išoriniai veiksniai, apibūdina verslumo varomąsias jėgas arba kliūtis, tiesiogiai priklausančias nuo atskiro verslininko veiklos. R. Adamonienė ir V. Šilingienė (2008) vidiniams veiksniams priskiria asmenines savybes; verslo iniciatyvos ir veikos veiksnius (motyvacija); žinias ir įgūdžius. J. Čiburienės ir J. Guščinskienės (2009) nuomone, vidiniai veiksniai apibūdina įgimtas ir įgytas verslumo savybes. Įgimtos savybės yra intuicija, karjerizmas, pasitikėjimas savimi, avantiūrizmas, azartiškumas ir pan. Įgytos savybės tai savybės, kurios įgyjamos mokantis ar praktiškai veikiant, tai, visų pirma, žinios ir praktinis patyrimas, formuojantis universalius ir dalykinius įgūdžius. Tiek viena, tiek kita savybių grupė yra svarbi ir reikalinga, priimant atitinkamus sprendimus. Analizuojant žemės ūko gamintojų verslumo veiksnius pažymėtina, kad jų yra specifinių: tai gamtinės ir geografinės sąlygos, socialinė aplinka, ūkininkavimo patirtis bei žinios apie šiuolaikinio ūkio plėtrą. Kaip pažymi J. Kirstukas (2001), Lietuvoje matyti gana dideli tiek gamtinių, ekonominių ir socialinių demografinių veiksnių skirtumai, tiek ir ekonominės socialinės raidos netolygumai, kurie ypač skaudžiai reiškiasi kaimo regionuose. Empirinio tyrimo rezultatai Atlikus anketinę apklausą (socialinę-demografinę analizę), paaškėjo: Marijampolės regiono ūkiuose daugiausiai dirba vyrai (87 proc.), o moterys tik padeda ūkininkauti; didžioji dalis (64 proc.) ūkininkų, besinaudojančių žemės ūkio konsultavimo tarnybų paslaugomis, priklauso jaunesnei kaip 30 m. amžiaus grupei. 17 proc. tyrime dalyvavusiųjų priklauso m. amžiaus grupei, šiek tiek mažiau (13 proc.) m. amžiaus grupei ir tik 7 proc. respondentų priklauso 50 metų ir daugiau amžiaus grupei. Užfiksuota priklausomybė nuo amžiaus: kuo jaunesni respondentai, tuo didesnis susidomėjimas verslu; 109

5 apklaustieji žemės ūkio gamintojai yra įgiję pakankamai aukštą išsilavinimo lygį. Beveik 7 proc. respondentų turėjo bendrąjį vidurinį ir beveik 9 proc. profesinį išsilavinimą. Kiek daugiau nei 13 proc. respondentų turėjo spec. vidurinį išsilavinimą. Aukštąjį išsilavinimą buvo įgiję daugiau nei 70 proc. respondentų. Tam įtakos galėjo turėti ES programų bei projektų reikalavimai, pagal kuriuos ūkininkai turi būti atitinkamo išsilavinimo tam tikroje srityje paramai gauti, todėl šie reikalavimai priverčia žemės ūkio gamintojus mokytis ir siekti aukštesnio išsilavinimo; dauguma tyrime dalyvavusiųjų (84 proc.) pagrindiniu pajamų šaltinu nurodė pajamas iš nuosavo žemės ūkio verslo; vidutinis ūkio dydis tiriamoje teritorijoje siekia 13,4 ha (Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės). Tyrimo rezultatai rodo, kad žemės ūkio konsultavimo tarnybų paslaugomis labiau naudojasi didesnių ūkių savininkai. Tyrime dalyvavo 43,4 proc. respondentų, kurių ūkio dydis yra ha ir 24,1 proc. nurodė, kad valdo daugiau negu 100 ha. Vos 2,2 proc. apklaustųjų ūkis yra iki 10 ha ir 8,7 proc ha. Beveik 22 proc. respondentų nurodė turintys ha. Taigi galima teigti, kad žemės ūkio gamintojai, valdantys didesnius ūkio plotus, yra verslesni už mažažemius. Žemės ūkio gamintojų verslumo veiksnių analizė rodo, kad: paklausiausios ūkininkus konsultuojančios organizacijos ir institucijos yra Žemės ūkio konsultavimo tarnyba (100 proc.), savivaldybių administracijų žemės ūkio skyriai (70 proc.) bei mokymo įstaigos (24 proc.). Net 69 proc. tyrime dalyvavusiųjų žemės ūkio konsultavimo tarnybos paslaugomis naudojasi 4 ir daugiau kartų per metus, beveik 24 proc. respondentų 2 3 kartus per metus bei apie 7 proc. respondentų 1 kartą per metus; organizacijos ir institucijos, teikiančios verslo mokymo ar konsultavimo paslaugas, žemės ūkio gamintojams yra reikalingos ir naudingos. Gauta informacija, kaip nurodė respondentai, turėjo tokios įtakos jų verslo plėtrai: pagerėjo gaminamos produkcijos kokybė (86 proc.), padidėjo verslo pajamos (5 proc.), lengviau konkuruoti su kitais gamintojais (39 proc.), padidėjo našumas (28 proc.); pastebėta požiūrio į verslo pradžios situaciją priklausomybė nuo išsilavinimo žemesnį išsilavinimą turintys respondentai yra pesimistiškesnės nuomonės apie situaciją mūsų šalyje, norint pradėti verslą, nei tie, kurie įgiję aukštesnį išsilavinimą; daugiausia tyrime dalyvavusiųjų buvo naudojęsi programų Kaimo plėtra (30 proc.) bei Kaimo plėtra (28 proc.), SAPARD (6,3 proc.) priemonėmis;. pasak tyrime dalyvavusiųjų, daugiausia įtakos gauta parama turėjo naujos technikos įsigyjimui (labai didelė įtaka 13 proc., nežymi beveik 63 proc.), gaminamos produkcijos apimčių padidėjimui (labai didelė 1,6 proc., nežymi 14,4 proc.), naujai statybai ar renovacijai (labai didelė įtaka 1,6 proc., nežymi 11,4 proc.), naujų rūšių produkcijos gamybai (nežymi įtaka 13,3 proc.), ūkyje dirbančių darbuotojų skaičiaus išaugimui (nežymi įtaka 9,2 proc.). Atlikus žemės ūkio gamintojų verslumą sąlygojančių veiksnių analizę, galima teigti, kad: vidiniai veiksniai, t. y. svarbiausios asmeninės verslininko savybės yra atsakingumas, ryžtingumas, savimotyvacija, pasitikėjimas savimi, polinkis naujovėms, 110

6 pabrėžtinai svarbu žinios ir įgūdžiai, naujausios informacijos prieinamumas bei noras praturtėti; kuo aukštesnį išsilavinimą įgijęs žemės ūkio gamintojas, tuo svarbesniu veiksniu laiko žinias bei įgūdžius, nors žemesnį išsilavinimą turintys respondentai taip pat pabrežia įgūdžių svarbą, bet prioritetiniais veiksniais laiko norą praturtėti, siekimą būti savarankišku; aukštesnį išsilavinimą turintys respondentai yra linkę greičiau priimti sprendimus, o žemesnį išsilavinimą turintys linkę ilgiau pagalvoti arba greitam sprendimų priėmimui dažniausiai tiesiog nepakanka ryžto (žr. 2 pav.); aukštasis universitetinis aukštasis neuniversitetinis spec. vidurinis profesinis vidurinis greitai priimu sprendimus ilgai galvoju nevisada pakanka ryžto priimti sprendimus 0% 50% 100% 2 pav. Respondentų asmeninių savybių panaudojimas priimant sprendimus, priklausomai nuo išsilavinimo respondentai nurodė, kad labiausiai jų verslumą skatinti padedantys išoriniai veiksniai yra palanki verslui aplinka, verslininkystės skatinimas, verslo informacijos centrų pagalba bei teisinė verslininkų apsauga; pagrindine kliūtimi respondentai laiko teisinių, verslo vadybos, buhalterinės apskaitos tvarkymo žinių trūkumą; daugiausia problemų, plėtojant verslą, sukelia pradinio kapitalo tūkumas, o štai verslo konsultacijos tenkina žemės ūkio gamintojus ir jų, kaip trūkumo, respondentai neakcentuoja. Atlikus Europos struktūrinių fondų paramos poveikio žemės ūkio gamintojų ekonominiams rezultatams analizę (Marijampolės regiono žemės ūkio subjektų atžvilgiu), apibendrintai galima teigti, kad: žemės ūkio gamintojai, gavę paramą, ženkliai padidino turimus žemės ūkio naudmenų plotus; jaunesnių ūkininkų žemės ūkio naudmenų plotai padidėjo labiau nei vyresnių ūkininkų, tačiau vidutinis ūkių dydis europiniais dydžio vienetais (EDV) analizuojamu laikotrapiu didėjo sparčiau vyresnų žemės ūkio gamintojų (pastarieji yra labiau orientuoti ne į ūkio valdų didinimą, o į struktūrų keitimą); vyresni žemės ūkio gamintojai, turintys vidurinį išsilavinimą, vidutinį ūkių dydį EDV padidino nežymiai didindami ūkio valdas, tačiau keisdami struktūras, o 111

7 jaunesni žemės ūkio gamintojai vidutinį ūkių dydį EDV padidino ženkliai keisdami ūkio dydį; visų specializacijų ūkiuose paramos dažnumas daro didelį poveikį ūkio plėtotei (žr. 1 lentelę). 1 lentelė. Specializacijos ir paramos dažnumo poveikis ūkio dydžiui ir ekonominiams rezultatams Specializacija Augalininkystė Paramos dažnumas Ūkių skaičius grupėje EDV EDV, proc. Pokyčiai m. 1 kartą 66 2,18 11,39 2 kartus 9 3,74 15,00 3 kartus 1 0,8 7,77 nė karto (tik tiesioginės išmokos) 59 0,52 3,84 Iš viso pasinaudoję 76 2,32 11,82 Iš viso 135 1,53 8,33 1 kartą 6 1,10 9,93 2 kartus 2 1,75 15,71 Gyvulininkystė 3 kartus nė karto (tik tiesioginės išmokos) 2 2,45 15,70 Iš viso pasinaudoję 8 1,26 11,38 Iš viso 10 1,50 11,24 1 kartą 35 5,10 13,50 2 kartus 1 7,1 31,84 Mišrus ūkis 3 kartus nė karto 26 0,93 4,14 (tik tiesioginės išmokos) Iš viso pasinaudoję 36 5,16 14,01 Iš viso 62 3,44 9,87 Apibendrinus tyrimo rezultatus, paaiškėjo, kad Marijampolės regiono žemės ūkio gamintojams labiausiai versle padedančios savybės yra: žinios, įgūdžiai, atsakingumas, aktyvumas, savimotyvacija, pasitikėjimas savimi, polinkis naujovėms, aktyvumas, gebėjimas vadovauti, ryžtingumas, naujausios informacijos prieinamumas, noras praturtėti. Žemės ūkio gamintojai veikia gana nepalankioje aplinkoje ir yra lengvai pažeidžiami. Labiausiai žemės ūkio gamintojams versle padedantys išoriniai veiksniai yra palanki verslui aplinka, verslo informacijos centrų pagalba, verslininkystės skatinimas. Išoriniai verslumo veiksniai, skatina verslininką ugdyti vidinius verslumo veiksnius. Todėl būtina kurti kuo palankesnę aplinką arba mokyti žemės ūkio gamintoją kaip tinkamai prie jos prisitaikyti. Verslumą sąlygojančius veiksnius (remiantis tyrimo rezultatais ir veiksnius įvertinus šimtabalėje skalėje) sudėliojus prioritetų tvarka, gauname tokį sąrašą (žr. 2 lentelę) 1. 1 Pateikiami balai buvo suskaičiuoti taip: pvz., ekonominius veiksnius, kaip labiausiai padedančius versle, vidutiniškai pasirinko 96 proc. respondentų ; visų veiksnių grupių proc. suma yra 512, taigi procentus verčiant balais, ekonominių veiksnių grupei tenka (96*100)/512=18,75 balo. 112

8 2 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal labiausiai versle padedančių veiksnių pasirinkimą Veiksniai Respondentai pasirįnkę veiksnį, proc. Veiksnių grupės Palanki verslui aplinka 98 Verslininkystės skatinimas veiksniai Ekonominiai 96 Valstybės parama 94 Žinios 89 Žinios ir Įgūdžiai 83 įgūdžiai Imlumas informacijai 81 Pasitikėjimas savimi 92 Gebėjimas vadovauti 68 Savimotyvacija 87 Asmeninės Darbštumas 75 savybės Ryžtingumas 94 Atsakingumas 98 Polinkis naujovėms 89 Aktyvumas 78 Socialinės saugos 92 užtikrinimas Socialiniai Gamintojų pajamų veiksniai 68 palaikymas Naujausios informaci- 96 jos prieinamumas Saviraiškos poreikis 70 Siekimas būti savarankišku 74 Noras praturtėti 52 Noras įgyvendinti idėją 63 Teisinė ūkininkų apsauga 52 Nepopierinės technologijos 31 Viešojo administravimo paslaugų gavimas, naudojantis informacinėmis 10 technologijomis Interneto svetainių funkcionalumas 49 Politiniai veiksniai 12 Verslo iniciatyvos ir veiklos veiksniai Teisiniai veiksniai Technologiniai veiksniai Politiniai veiksniai 113 Respondentai, pasirinkę veiksnių grupę, balais Perskaičiuotas proc. (visus pasirinkimus prilyginus 100 balų) 96 18, , , , , , , ,34 Marijampolės regiono žemės ūkio gamintojai labiausiai jų verslumą įtakojančių veiksnių sąraše išskyrė ekonominius veiksnius, žinias ir įgūdžius, asmeninių savybių turėjimą, socialinius veiksnius bei verslo iniciatyvos ir veiklos veiksnius; kaip Išsamiau žr.2 lentelę.

9 mažiau svarbius nurodė teisinius bei technologinius veiksnius; mažiausiai įtakos jų verslumui turi politiniai veiksniai. Lietuvos žemės ūkio gamintojai gauna nemažai informacijos apie ūkių ekonomiką, ūkio buhalterinės apskaitos tvarkymą, tačiau vis dėlto, remiantis tyrimo rezultatais, jiems trūksta specializuotų konsultacijų ir mokymų rinkodaros bei ekonominės veiklos įvairinimo klausimais, verslo vadybos bei teisinių žinių, nors tokio pobūdžio mokymai Lietuvoje vyksta. Didelė tikimybė, kad žemės ūkio gamintojų tiesiog nepasiekia informacija apie tai. Todėl labai svarbu užtikrinti informacijos sklaidą bei profesionalų reikiamų konsultacijų teikimą žemės ūkio gamintojams. Atlikus žemės ūkio gamintojų verslumą įtakojančių veiksnių tyrimą (Marijampolės regiono ūkio subjektų atžvilgiu), siūlomos verslumo skatinimo priemonės, atsižvelgiant į empiriškai nustatytus pagrindinius žemės ūkio gamintojų verslumą įtakojančius veiksnius bei ES paramos poveikį ūkininkų ūkių ekonominiams rezultatams. Siūlomos tokios žemės ūkio gamintojų verslumą skatinančios priemonės: finansinės paramos teikimo sąlygų supaprastinimas (rezultatas palanki verslui finansinė aplinka); administravimo procedūrų lankstumas (teikiant reikiamą informaciją, konsultacines paslaugas ir kt., rezultatas lanksti administracinė sistema); verslumo ugdymas per švietimą (rezultatas iniciatyvumo skatinimas ir gebėjimų stiprinimas, padidėjęs informuotumas apie verslo galimybes, savęs kaip verslininko suvokimas, padidėjęs pasitikėjimas savimi, gebėjimo prisitaikyti prie aplinkos padidėjimas); seminarų ir mokymų organizavimas verslo informacijos centruose; techninės ir finansinės paramos teikimas Lietuvos žemės ūkio gamintojams, dalyvaujantiems užsienio patirties perėmimo programose (rezultatas verslių ūkininkų skaičiaus didėjimas); apskaitos ir finansinės paramos paraiškų dokumentacijos supaprastinimas; ES paramos teikimo Lietuvos žemės ūko gamintojams praktikos analizavimas ir sėkmingų pavyzdžių diegimas Lietuvoje (rezultatas verslo idėjų sklaida); informacijos apie sėkmingai vykdančius veiklą verslius žemės ūkio gamintojus analizavimas ir skleidimas žiniasklaidoje (rezultatas verslumo didėjimas); bendradarbiavimas su mokyklomis/universitetais, versliais žemės ūkio subjektais bei konsultacinėmis įmonėmis; verslumo ugdymas aukštosiose mokyklose (absolventai turėtų mokėti generuoti verslo idėjas bei mokėti jas įgyvendinti). Institucijos, padėsiančios įgyvendinti bei tobulinti nurodytas priemones: LR Žemės ūkio ministerija (koordinuojanti, įstatymų pakeitimus inicijuojanti institucija); Lietuvos žemės ūio konsultavimo tarnyba (konsultacijos, informacijos teikimas); LR Žemės ūkio Rūmai (ūkininkų mokymų organizavimas, informacijos sklaida); Marijampolės regiono savivaldybių administracijų žemės ūkio skyriai (verslo informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas, mokesčiai įmonių steigimui, įstatų registravimui); Verslo informacijos centrai (informacijos apie verslo paramą sklaida); 114

10 Bankai, Kredito Unija (paskolų teikimas); Žiniasklaidos priemonės, seniūnijos, vietos veiklos grupės, kaimo bendruomeninės organizacijos. Išvados 1. Verslumas suprantamas kaip mokėjimas sukurti pridėtinę ekonominę, socialinę ir kitas vertes, pasinaudojant daugeliu tam tikrų įgimtų ir įgytų asmeninių savybių, tai: iniciatyvumu, inovatyvumu, kūrybiškumu, gebėjimu organizauoti, planuoti laiką, išnaudoti resursus bei prisiimti riziką, finansiniu įžvalgumu, derybiniais gebėjimais, lyderyste, turint tam tikrų žinių, įgūdžių ir kt. Verslumas priklauso nuo daugelio vidinių, priklausančių nuo paties žmogaus asmeninių savybių, ir išorinių aplinkos veiksnių bei jų pokyčių. 2. Marijampolės regiono žemės ūkio gamintojų verslumo tyrimu nustatyta, kad žemės ūkio gamintojams labiausiai versle padedančios savybės, kurias galima įvardinti kaip vidinius verslumo veiksnius, yra: žinios, įgūdžiai, atsakingumas, aktyvumas, savimotyvacija, pasitikėjimas savimi, polinkis naujovėms, gebėjimas vadovauti, ryžtingumas, gebėjimas pasinaudoti naujausia informacija, noras praturtėti. 3. Verslui daug įtakos daro išoriniai veiksniai, kurių pats verslininkas pakeisti negali, tačiau gali prie jų prisitaikyti. Labiausiai padedančius versle išorinius veiksnius respondentai nurodė verslininkystės skatinimą (ES struktūrinių fondų paramą), palankią verslui aplinką, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos ir kt. verslo informacijos centrų pagalbą bei teisinę verslininkų apsaugą. 4. Pagrindines kliūtis, trukdančias verslumui pasireikšti žemės ūkio gamintojai nurodė teisinių, verslo vadybos, buhalterinės apskaitos tvarkymo žinių, specializuotų konsultacijų ir mokymų rinkodaros bei ekonominės veiklos įvairinimo klausimais; daugiausia problemų, plėtojant verslą, kelia pradinio kapitalo tūkumas. 5.Analizuojant išorinius verslumą sąlygojančius veiksnius, ryškėja valstybės priemonių ir finansų sektoriaus svarba. Gerinant finansinę aplinką žemės ūkio gamintojams reikėtų koncentruotis į paramos verslo pradžiai priemones pradinio kapitalo formavimą, lengvatinių paskolų sąlygas, garantijas. Tam yra rezervas suvienodinant verslo sąlygas ir išmokas iš ES biudžeto visų ES žemės ūkio gamintojams. Tai ženkliai pagerintų Lietuvos žemės ūkio gamintojų konkurencingumą. 6. Pasiūlytos žemės ūkio gamintojų verslumo skatinimo priemonės nukreiptos į finansinės paramos teikimo sąlygų supaprastinimą; verslumo ugdymą per švietimo sistemą; dokumentacijos supaprastinimą; ES paramos teikimo praktikos analizavimą ir sėkmingų pavyzdžių diegimą Lietuvoje; informacijos apie sėkmingai vykdančius veiklą verslius žemės ūkio gamintojus analizavimą ir skleidimą žiniasklaidoje; ES šalių geros praktikos sklaidą; bendradarbiavimą su mokyklomis/universitetais, versliais žemės ūkio subjektais bei konsultacinėmis įmonėmis. 115

11 Literatūra 1. Adamonienė R. (2009) Vadybinės žmogiškųjų išteklių formavimo prielaidos ir galimybė // Management theory and studies for rural business and infrastructure development. Vol. 16 (1). 2. Adamonienė, R., Šilingienė, V. (2008). Lietuvos kaimo gyventojų verslumo ypatumai // Management theory and studies for rural business and infrastructure development. Vol. 12 (1). 3. Astromskienė, A., Gargasas, A. (2012). Asmeninių vertybinių savybių svarba kaimo gyventojų versliniam aktyvumui // Management theory and studies for rural business and infrastructure development. Vol. 1 (30). 4. Astromskienė, A., Ramanauskienė, J. (2011). Kaimo gyventojų verslumas: problemos ir gerinimo galimybės // Management theory and studies for rural business and infrastructure development. Vol. 29 (5). 5. Ramanauskienė, J., Astromskienė, A., Rukuižienė, R. (2011). Kaimo gyventojų verslinio profesionalumo ir iniciatyvos didinimo prielaidos // Management theory and studies for rural business and infrastructure development. Vol. 29 (5). 6. Audretsch, D. B., Thurik, A. R. (1997). Sources of Growth: the Entrepreneurial versus Managed Economy. London. 7. Čiburienė, J., Guščinskienė, J. (2009). Jaunimo verslumas: lyčių aspektas // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Nr. 1 (14). 8. Drucker, P. F. (1985). Innovation and Entrepreneurship. New York: Harper and Row Gronskas V. (1995). Verslas, pseudoverslas, antiverslas. Kaunas: Vadybos ir kalbų koledžas. 10. Henrekson, M. (2005). Entrepreneurship: a weak link in the welfare state // Industrial and Corporate Change. Vol Juozaitienė, L., Stapokienė, J. (2003). Verslo vadybos įvadas. Šiauliai. 12. Kirstukas, J. (2001). Kaimo regioninės plėtros rėmimo diferencijavimo kriterijai // LŽŪŪ mokslo darbai. Kaunas: Akademija. 13. Kuratko, D. F. (2008). Entrepreneurship Theory, Process, Practice. USA. 14. Markevičius P. (2002). Verslininkas ir jo reikšmė versle. Kaunas: Akademija. 15. Markevičius P. (2006). Ūkininkų verslumas naujomis naujomis rinkos sąlygomis // Management theory and studies for rural business and infrastructure development. Vol. 1 (7). 16. Markevičius, P. (2007). Žemės ūkio infrastruktūros verslininkų verslumo išorinės aplinkos veiksniai šiuolaikinės rinkos sąlygomis // Management theory and studies for rural business and infrastructure development. Vol. 4 (11). 17. Markevičius, P., Navasaitienė, S. (2008). Žemės ūkio verslo pasirinkimo pradžios socialinių ekonominių veiksnių vertinimas // Management theory and studies for rural business and infrastructure development. Vol. 13 (2). 18. Mincienė, L. (2004). Verslumo pradmenys. Kaunas. 19. Nacionalinė jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo m. programa. Valstybės žinios, Nr Robert A. B., Scott A. S. (2007). Entrepreneurship a process perspective. Canada: Transcontinental Beaunceville. 21. Schumpeter, J. (1934). The Theory of Economic Development. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 22. Sharma, M. (2011). Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl kūrybiškumo ir verslumo. Priemonės krizei įveikti // Europos Sąjungos oficialusis leidinys. T Smilor, R. W. (1996). Entrepreneurship and philanthropy. Kansas City: MO. 116

12 THE ENTREPRENEURIAL OF AGRICULTURE PRODUCERS AND ITS PROMOTION MEASURES: CASE MARIJAMPOLE REGION Stasė Navasaitienė, Virginija Subačūtė Aleksandras Stulginskis university Summary The aim of the research is to measure entrepreneurial and related deciding factors, and to propose measures to encourage productive entrepreneurship. With this objective in mind, the article introduces the concept of entrepreneurial, analyses common factors deciding entrepreneurial, which are described in Lithuanian and foreign scientific literature and uses a questionnaire survey to perform the analysis of the entrepreneurial of agricultural producers and related deciding factors and reveals the impact of support on the entrepreneurial of agricultural producers of Marijampole region and the economic performance of their farms. Research results: the concept of entrepreneurial was explored and the common factors predetermining entrepreneurial discussed in Lithuanian and foreign scientific literature were analysed; consolidated data of the questionnaire survey were used to analyse the entrepreneurial of agricultural producers of Marijampole region and related deciding factors and to reveal the impact of support on the economic performance; entrepreneurship development prospects were defined by offering a framework of entrepreneurial promotion. Key words: agricultural producers, entrepreneurial, entrepreneurship promotion, internal and external factors, entrepreneurship of agriculture producers. JEL kodes: J240, L260, R

„This research is funded by the European Social Fund under the Global Grant masure“

„This research is  funded by the European Social Fund under  the Global Grant masure“ VERSLUMO KOMPETENCIJOS POREIKIS IR RAIŠKA VEIKLOJE Tarptautinė konferencija - 2015 SUAUGUSIŲJŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA/ RESEARCH AND DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES FOR ADULTS

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai,

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai, LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius 1 TURINYS I. TYRIMO METODIKA...3 II. TYRIMO REZULTATAI...6 III. APIBENDRINIMAI...12 2 I. TYRIMO METODIKA Visuomenės

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ, HUMANITARINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ FAKULTETAS EUROPOS INSTITUTAS Ignas Andriukevičius VERSLUMO SKATINIMAS LIET

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ, HUMANITARINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ FAKULTETAS EUROPOS INSTITUTAS Ignas Andriukevičius VERSLUMO SKATINIMAS LIET KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ, HUMANITARINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ FAKULTETAS EUROPOS INSTITUTAS Ignas Andriukevičius VERSLUMO SKATINIMAS LIETUVOJE Baigiamasis magistro projektas Vadovas Prof.

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

leidinys-v2.indd

leidinys-v2.indd 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas 2 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas UDK 338.43(474.5) Li239 Leidinyje pateikiama Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT Zarasų miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO TYRIMAS Tyrimo ataskaita 2015 m. Turinys 1 pav.

Detaliau

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI 2016 2018 M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc INFORMACINIS BIULETENIS NR. 55/ 2009 M. BIRŽELIS Skelbimai, naujienos Europos visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politikos tinklo renginys 2009 m. birželio 15 17 d. Prancūzijoje vyko tarptautinis

Detaliau

Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką ir užimtumą vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d.

Tarptautinė  mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką  ir užimtumą  vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d. BALTIJOS JUODOSIOS JŪROS EKONOMIKOS FORUMAS SPORTAS IR EKONOMIKA Sporto ekonomikos vertinimo situacija Lietuvoje" dr. Vilma Čingienė, Mykolo Romerio universitetas 2018 m. spalio 25 d., Klaipėda Pristatymo

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje STEPS projektas ir jo aktualumas Dr. Rima Vaitkienė Sveikatos apsaugos ministerijos ES reikalų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja STEPS projektas STEPS: angl. Strengthening Engagement in

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA

60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA 60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA UŽSAKOVAS: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

Microsoft Word - Verslumo_akademija_I-modulis-fin.doc

Microsoft Word - Verslumo_akademija_I-modulis-fin.doc VERSLUMO AKADEMIJA (PROJEKTO NR. VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-021) Kvalifikacijos tobulinimo programos mokytojams Verslumo akademija METODINĖ MEDŽIAGA I MODULIS. Verslumo samprata. Teorinės ir praktinės verslumo

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development Vol. 36. No. 3. Scientific Journal. ISSN (print) / IS

Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development Vol. 36. No. 3. Scientific Journal. ISSN (print) / IS Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2014. Vol. 36. No. 3. Scientific Journal. ISSN 1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online) EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ VARTOJIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ,

Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS PROFESINIS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimo rezultatų pristatymas Neringa Viršilienė, ESTEP vertinimo grupės vadovė, vertinimo ekspertė Mindaugas Sereičikas,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ INVESTICIJOS ŪKIO MINISTERIJA Rita Armonienė ES paramos koordinavimo departamentas Kultūros ir gamtos paveldo objektų rinkodara ir ženklinimas 120,951

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

Logotypes, ppt and webbsites for Agoing abroad, two alternatives

Logotypes, ppt  and webbsites for Agoing abroad, two alternatives Keliaujame į užsienį moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas ir tinklaveika tarp ES ir Rytų Europos Rasa Baliulevičienė Rietavo verslo informacijos centro projektų administratorė 2015 liepos

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS PROFESINIS

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

2019

2019 2019 Apklausą atliko: VALANTIEJIENĖ Sandra Apklausos tyrimo ataskaitą parengė: VALANTIEJIENĖ Sandra MAČIULYTĖ Ona Siūlymus ir pastabas teikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

V.Jonusio_veiklos programa_2

V.Jonusio_veiklos programa_2 Kandidato į Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentus LASF veiklos programa 2011-2014 metams Vilnius 2011 m. kovo 21 d. LASF veiklos programa 2011-2014 Tarptautin s automobilių federacijos (FIA)

Detaliau

GYVENIMO APRAŠYMAS BENDROJI INFORMACIJA Vardas: Pavardė: Marija Kučinskienė Mokslo vardas ir laipsnis: Profesorė, socialinių mokslų daktarė Pareigos:

GYVENIMO APRAŠYMAS BENDROJI INFORMACIJA Vardas: Pavardė: Marija Kučinskienė Mokslo vardas ir laipsnis: Profesorė, socialinių mokslų daktarė Pareigos: GYVENIMO APRAŠYMAS BENDROJI INFORMACIJA Vardas: Pavardė: Marija Kučinskienė Mokslo vardas ir laipsnis: Profesorė, socialinių mokslų daktarė Pareigos: Profesorė Telefono numeris: + 370 5 2366 137 El. pašto

Detaliau

Microsoft Word - VEIKLOS ATASKAITA 2012m_I.doc

Microsoft Word - VEIKLOS ATASKAITA 2012m_I.doc PATVIRTINTA: Viešosios įstaigos Verslininkų namai 2013 m. balandžio mėn. 26 d. visuotiniame dalininkų susirinkime, protokolo Nr. DAL 01-01-02 2012 METŲ VEIKLOS A T A S K A I TA Kaunas 2013 m. TURINYS I.

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris

7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris 7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris www.pwc.lt Pasaulio ekonomikos forume Davose PwC pristatė 22-ojo PwC Global

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta autorės) Table G.1. Electronic customer profile of baby

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE BENDROJI INFORMACIJA GYVENIMO APRAŠYMAS Vardas: ERSTIDA Pavardė: ULVIDIENĖ Mokslo laipsnis: Socialinių mokslų daktarė VU el. pašto adresas: erstida.ulvidiene@evaf.lt INFORMACIJA APIE IŠSILAVINIMĄ AUKŠTASIS

Detaliau

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos (toliau GMP) stoties aptarnavimo kokybę bei efektyvumą, apklausos metu siekta sužinoti respondentų nuomonę apie GMP teikiamų paslaugų

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc Įvadas Gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą tyrimo rezultatai Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro kontrabandą ir

Detaliau

5_3 paskaita

5_3 paskaita EKONOMIKOS INŽINERIJA Parengė: doc. dr. Vilda Gižienė 4. PRODUKTO GAMYBOS TECHNOLOGIJA Temos: 4.7.Įmonės pelnas ir jo maksimizavimas 4.7.1. Konkuruojančios firmos pajamos. 4.7.2. Pelno maksimizavimas trumpuoju

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

Financial engineering from ERDF

Financial engineering from ERDF Ūkio ministerijos administruojamos finansų inžinerijos ir su ja susijusios priemonės Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto 3 uždavinys: Pagerinti SVV subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių,

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X sektoriaus įmonių specializacijos lygiui. Impact of Globalization

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: IFEB B029 Pavadinimas lietuvių kalba: Atsinaujinančiosios energetikos sistemos. Pavadinimas anglų kalba: Renewable energy systems. Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandos,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

PATVIRTINTA:

PATVIRTINTA: PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.... mėn.... d. įsakymu Nr. ISAK -... MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA + (MTP+) I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 1. Mokyklų tobulinimo programa

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pašto rinkos aktualijos bei tendencijos Europoje Kasmetinis susitikimas su pašto rinkos dalyviais 2019 m. birželio 10 d. TURINYS Pašto rinkos tendencijos ir pokyčiai E-komercijos plėtra ir skaičiai ERGP

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

MTE report LT.doc

MTE report LT.doc LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ PROGRAMOS TARPINIS VERTINIMAS GALUTINĖ VERTINIMO ATASKAITA 2010 m. gruodžio 20 d. Pagal 2010 m. balandžio 9 d. paslaugų sutartį Nr. 8P-0118 su Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau