Pavyzdys Praktinė gramatika Lietuvių kalbos modulis klasei Pamokų skaičius: 1 pamoka per savaitę (11 klasėje iš viso 35 pamokos, 12 klasėje iš v

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Pavyzdys Praktinė gramatika Lietuvių kalbos modulis klasei Pamokų skaičius: 1 pamoka per savaitę (11 klasėje iš viso 35 pamokos, 12 klasėje iš v"

Transkriptas

1 Pavyzdys Praktinė gramatika Lietuvių kalbos modulis klasei Pamokų skaičius: 1 pamoka per savaitę (11 klasėje iš viso 35 pamokos, 12 klasėje iš viso 34 pamokos) Modulio paskirtis: tobulinti ir gilinti lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos įgūdţius, pritaikyti juos praktinėje veikloje. Didaktinės nuostatos: os klasės gramatikos kursas gana platus: nuo vardaţodţių rašybos kartojimo, neasmenuojamų veiksmaţodţio formų (dalyvis, pusdalyvis, padalyvis) darybos, rašybos ir vartojimo iki linksnių reikšmių. Atlikdami įvairius gramatinius testus ir uţduotis, mokiniai ne tik tobulins teorines šio kurso ţinias, bet ir sėkmingai formuos taisyklingos rašybos ir skyrybos įgūdţius, lavins atmintį. Literatūros šaltiniai: E. Kutanovienė. Aš esu, tu esi, mes esame Lietuvių kalbos vadovėlis klasei. Vilnius: Gimtasis ţodis, 2005; B. Dobrovolskis. Lietuvių kalbos pratimai. Rašyba ir skyryba kl. Kaunas, Šviesa, 1996; R. Ţemaitis. Lietuvių kalbos vartojimo ir rašybos uţduotys ir testai aukštesniųjų klasių moksleiviams. Vilnius: Ţaltvykslė, 2005; H. Mikalajūnienė. Kartojimas mokslų motina. Mokymo priemonė pasirengti valstybiniam lietuvių kalbos egzaminui. Vilnius: Vilniaus knyga, 2002; A. Lesauskienė. Skaitvardis. Įvardis. (Pasikartokime prieš egzaminą). Kaunas: Šviesa, 2006; A. Lesauskienė. Veiksmaţodis. Kaunas: Šviesa, 2003; Mokomoji kompiuterinė programa LKKS ; Mokomoji kompiuterinė programa Ţodis po ţodţio ; Mokomoji kompiuterinė programa Eksternas. Vertinimas: Vadovaujamasi mokyklos ir mokytojo parengta vertinimo sistema, siūloma derinti diagnostinį ir kaupiamąjį vertinimą atsiţvelgiant į darbo formas, pamokos uţdavinius, mokinių galimybes. Galimas apibendrinamasis vertinimas baigus etapą. Numatyti kontroliniai darbai, testai įvertinami paţymiu. Kitų vertinamų darbų vertinimo kriterijus numato mokytojas ir su jais iš anksto supaţindina mokinius. Etapo mokymosi trukmė, uždaviniai, laukiami rezultatai Vertinimas Pastabos Įvadas (1pamoka) Mokiniai susipaţins su modulio turiniu, programa dvejiems mokslo metams bei veiklos sritimis, vertinimu. Aptars, kuriai veiklos sričiai mokiniai norėtų skirti didesnį dėmesį, kokiems gebėjimams ugdytis reikėtų daugiau uţduočių, ką, jų nuoţiūra, derėtų įtraukti į mokymosi procesą. Diagnostinis testas.

2 Vardažodžiai. Daryba, vartojimas ir rašyba (14 pamokų) Daiktavardis Supratę bevardės giminės daiktavardţių reikšmes, gebės kai kuriuos vartoti aktyviajame ţodyne. Gebės padaryti ir tinkamai vartoti aktyviajame ţodyne priesaginius, sudurtinius ir galūninės darybos veiksmaţodinius daiktavardţius, mokės taisyklingai juos parašyti. Gebės sudaryti naujus ţodţius iš nurodytų ţodţių. Prisiminę daiktavardţių darybą ir rašybą, įtvirtins jau turimas ţinias praktinėje veikloje. Daiktavardţių rašybos ir darybos vartojimo gramatinės Būdvardis Prisiminę būdvardţio gramatinius poţymius, bandys suvokti būsenos raišką bevarde būdvardţio gimine, gebės būdvardţius derinti su daiktavardţiu. Tinkamai vartos ir taisyklingai rašys įvardţiuotinius būdvardţius. Iš nurodytų priešdėlių ir priesagų gebės sudaryti naujus būdvardţius, vartos aktyviajame ţodyne. Gebės taisyklingai rašyti sudurtinius būdvardţius. Gebės įgytas ţinias pritaikyti praktinėje veikloje. Pasirinkto klasės draugo portreto/charakteristikos kūrimas. Skaitvardis. Įvardis Taisyklingai rašys ir vartos kiekinius, kelintinius, dauginius ir kuopinius skaitvardţius. Gebės taisyklingai vartoti ir rašyti įvardţius. Apibendrinę vardaţodţių vartojimą ir rašybą, įtvirtins ţinias. Apibendrinamasis vardaţodinių kalbos dalių darybos, rašybos ir vartojimo testas. Veiksmažodžio asmenuojamosios formos (12 pamokų) Veiksmažodžio laikai Kaitys nurodytus veiksmaţodţius. Taisyklingai rašys pagrindines veiksmaţodţių formas. Gebės tinkamai vartoti ir rašyti esamojo, būtojo kartinio ir būtojo daţninio laiko Veiksmaţodţio asmenavimo, darybos, rašybos ir vartojimo

3 veiksmaţodţius. Gebės padaryti ir tinkamai vartos kalboje būsimojo laiko veiksmaţodţius, taisyklingai rašys būsimojo laiko III asmens galūnes. Skirs veiksmo eigos ir rezultato veiksmaţodţius, atpaţins jų raišką. Veiksmažodžio nuosakos Prisiminę taisykles, tinkamai rašys ir vartos tariamosios ir liepiamosios nuosakos veiksmaţodţius. Pasikartos modalumo raišką veiksmaţodţių nuosakomis ir gebės jas tinkamai vartoti. Veiksmažodžiai, valdantys tam tikrus linksnius. Tinkamai vartos ir rašys veiksmaţodţius, valdančius tam tikrus linksnius. Sangrąžiniai veiksmažodžiai. Atpaţins sangrąţinius veiksmaţodţius, gebės juos tinkamai vartoti ir taisyklingai rašyti. Veiksmažodžių rašyba. Priesaginiai veiksmažodžiai Prisiminę kintamojo kamieno veiksmaţodţių pagrindinių formų rašybos taisykles, gebės jas tinkamai taikyti. Pasikartos nosinių raidţių rašybos veiksmaţodţių šaknyje taisykles ir gebės jas taikyti praktinėje veikloje. Pasikartos veiksmaţodţių darybą. Suvoks priesaginių ir priešdėlinių veiksmaţodţių reikšmes, gebės taisyklingai juos rašyti ir vartoti. Apibendrinamasis veiksmaţodţio asmenuojamų formų darybos, rašybos ir vartojimo darbas. Veiksmažodžio neasmenuojamosios formos ( 8 pamokos.) Dalyvis. Gebės padaryti dalyvį, ţinos jo reikšmes. Vartos veikiamosios rūšies esamojo ir Veiksmaţodţių

4 būtojo kartinio laiko dalyvius nurodytuose tekstuose. Tinkamai vartos veikiamosios rūšies būtojo daţninio ir būsimojo laiko dalyvius nurodytuose tekstuose. Tinkamai vartos neveikiamosios rūšies dalyvių esamąjį ir būtąjį laiką. Ţinos sangrąţinių ir įvardţiuotinių dalyvių reikšmes, mokės juos taisyklingai rašyti. Pusdalyvis. Padalyvis. Bandys suvokti pusdalyvio ir padalyvio reikšmes, išmanys jų darybą ir gebės tinkamai juos vartoti nurodytuose tekstuose. neasmenuojamųjų formų rašybos, darybos ir vartojimo Apibendrinamasis veiksmaţodţio neasmenuojamų formų darybos, rašybos ir vartojimo darbas. Kitos kalbos dalys: prielinksnių, prieveiksmių ir dalelyčių daryba, vartojimas, rašyba ( 6 pamokos) Prielinksnis. Tinkamai vartos ir rašys prielinksnius nurodytuose tekstuose ir aktyviajame ţodyne. Prielinksnių rašybos, vartojimo Prieveiksmis. Suvoks prieveiksmių reikšmę, darybą, pasikartos ir išmanys jų gramatinius poţymius. Pasikartos prieveiksmių rašymo kartu ir atskirai taisykles ir gebės jas taikyti. Tinkamai vartos prieveiksmius. Dalelytė. Suvoks dalelyčių reikšmę, pasikartos ir išmanys jų reikšminius skyrius. Pasikartos dalelyčių rašymo kartu ir atskirai taisykles ir gebės jas taikyti. Ţinos, kada dalelytė ne rašoma atskirai, kada skyrium. Gebės teorines ţinias taikyti praktikoje. Tinkamai vartos dalelytes. Prieveiksmių rašybos, vartojimo Dalelyčių rašybos, vartojimo

5 Linksnių reikšmės ( 12 pamokų) Vardininkas. Pasikartoję vardininko reikšmes (subjekto, būvio, objekto, laiko, vietos, kiekio, vardo), gebės jį tinkamai vartoti. Ţinos, kada ir kaip vartojami dvejybiniai linksniai. Rašydami taikys vardininko galūnių rašybos taisykles. Vardininko rašybos, vartojimo uţduotys Kilmininkas. Tinkamai vartos objekto, kiekybės turinio, tikslo ir dvejybinį kilmininką. Tinkamai vartos dalies, veikėjo, neiginio, paţymimąjį kilmininką. Ţinos, kada dalelytė ne rašoma atskirai, kada skyrium. Gebės teorines ţinias taikyti praktikoje. Tinkamai vartos dvejybinį kilmininką, kilmininko linksnio reikalaujančius ţodţius. Rašydami taikys kilmininko galūnių rašybos taisykles. Naudininkas. Pasikartos naudininko reikšmes (objekto, paskirties, laiko, subjekto) ir gebės jį tinkamai vartoti. Tinkamai vartos dvejybinį naudininką, naudininko linksnio reikalaujančius ţodţius. Rašydami taikys naudininko galūnių rašybos taisykles. Kilmininko vartojimo Naudininko vartojimo rašybos, rašybos, Galininkas. Pasikartos galininko reikšmes (objekto, kiekio, laiko) ir gebės jį tinkamai vartoti. Tinkamai vartos dvejybinį galininką, galininkinius veiksmaţodţius. Rašydami taikys galininko galūnių rašybos taisykles. Įnagininkas. Pasikartos įnagininko reikšmes (objekto, priemonės, kiekio, prieţasties, vietos, laiko, būvio, būdo, kokybės) gebės jį tinkamai vartoti. Galininko rašybos, vartojimo Įnagininko rašybos, vartojimo

6 Skirs vardininko ir įnagininko opoziciją ir gebės tinkamai vartoti. Tinkamai vartos įnagininko linksnio reikalaujančius ţodţius. Rašydami taikys įnagininko galūnių rašybos taisykles. Vietininkas. Pasikartos vietininko reikšmes (vietos, būdo, laiko) ir gebės jį tinkamai vartoti. Pastebės netaisyklingai vartojamus vietininkus ir gebės juos pakeisti taisyklinga forma. Rašydami taikys vietininko galūnių rašybos taisykles. Vietininko rašybos, vartojimo Šauksmininkas. Gebės tinkamai vartoti šauksmininką. Rašydami taikys šauksmininko galūnių rašybos taisykles, tinkamai skirs kreipinį. Šauksmininko vartojimo rašybos, Apibendrinamasis linksnių vartojimo kontrolinis darbas. Sakinys ( 10 pamokų) Sakinio dalys. Sakinių rūšys. Prisiminę taisykles, skirs pagrindines ir antrininkes sakinio dalis, veiksnį, vientisinius ir sudėtinius tarinius. Skirs papildinius, išplėstinius paţyminius. Gebės skirti aplinkybes, beasmenius sakinius. Skirs vienarūšes sakinio dalis. Gebės skirti įterpinius. Sudėtinių sakinių vartojimas ir skyryba. Suvoks sudėtinių sakinių raišką. Gebės skirti sujungiamuosius, prijungiamuosius, jungtukinius ir bejungtukius sakinius. Vientisinio sakinio skyrybos Sudėtinių sakinių skyrybos Apibendrinamasis skyrybos darbas.

7 Apibendrinamasis kurso (praktinės gramatikos modulio) darbas. Laiko rezervas ( 6 pamokos)

TURINYS Janina Degutytė. Mūsų motinų kalba 8 Pratarmė 9 Testas 11 Testo atsakymai 12 I dalis. Skaitykime ir mokykimės kurti tekstus 13 Kas yra tekstas

TURINYS Janina Degutytė. Mūsų motinų kalba 8 Pratarmė 9 Testas 11 Testo atsakymai 12 I dalis. Skaitykime ir mokykimės kurti tekstus 13 Kas yra tekstas TURINYS Janina Degutytė. Mūsų motinų kalba 8 Pratarmė 9 Testas 11 Testo atsakymai 12 I dalis. Skaitykime ir mokykimės kurti tekstus 13 Kas yra tekstas? 14 Mokslinis stilius 16 Anotacija 16 Apžvalga 17

Detaliau

Neasmenuojamų veiksmažodžio formų kartojimas Pamokos uždavinys: Analizuodami skaidres, atlikdami uţduotis individualiai ir grupėmis pakartosite dalyvi

Neasmenuojamų veiksmažodžio formų kartojimas Pamokos uždavinys: Analizuodami skaidres, atlikdami uţduotis individualiai ir grupėmis pakartosite dalyvi Neasmenuojamų veiksmažodžio formų kartojimas Pamokos uždavinys: Analizuodami skaidres, atlikdami uţduotis individualiai ir grupėmis pakartosite dalyvių, pusdalyvių ir padalyvių reikšmę bei darybą ir visi

Detaliau

Microsoft Word - Programa.doc

Microsoft Word - Programa.doc LINGUA LITUANICA DAINA BALČIENö, mokytoja ekspert PARENGIAMŲJŲ KURSŲ LIETUVIŲ GIMTOSIOS KALBOS VALSTYBINIAM EGZAMINUI P R O G R A M A Vilnius 2009 TURINYS PRATARMö.3 RAŠYBOS IR ŽODŽIŲ DARYBOS PAGRINDAI..4

Detaliau

ELENA PALUBINSKIENĖ GIEDRĖ ČEPAITIENĖ Lietuvių kalba Vadovėlis VII klasei Antroji knyga

ELENA PALUBINSKIENĖ GIEDRĖ ČEPAITIENĖ Lietuvių kalba Vadovėlis VII klasei Antroji knyga ELENA PALUBINSKIENĖ GIEDRĖ ČEPAITIENĖ Lietuvių kalba Vadovėlis VII klasei Antroji knyga 3 Turinys Gramatinės santrumpos... 5 Plečiame morfologijos žinias... 6 Įvardis... 6 Įvardžio reikšmė ir gramatiniai

Detaliau

SD_wp2_Guide for teachers_lt_final

SD_wp2_Guide for teachers_lt_final 0. Mokymo vadovo pristatymas Mokymo vadovas, parengtas Socialinių mokslų kolegijos, skirtas naudoti suaugusiųjų, besimokančių L2 lygiu, lietuvių kalbos kursuose. Vadovas parengtas įgyvendinant L-Pack projektą,

Detaliau

LSI_zodziu_daryba_2014

LSI_zodziu_daryba_2014 Vilniaus universitetas Objektas DABARTINĖ KALBA: žodžių daryba Rengė doc. dr. Vilma Zubaitienė vilma.zubaitiene@takas.lt Darybos afiksų funkcijos Paprasto žodžio ir darinio santykis Darybos būdai: derivacija

Detaliau

Mieli septintokai

Mieli septintokai TURINYS 1. PRIEMONĖS PASKIRTIS 3 2. PRITAIKYTA 7 KLASĖS LIETUVIŲ KALBOS PROGRAMA 5 2.1. Ugdymo turinys 5 2.2. Pasiekimų planavimas 8 2.3. Mokymo strategijų planavimas 11 2.4. Pasiekimų ir mokymo strategijų

Detaliau

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS (rajonas/miestas, mokykla) klasės mokinio(-ės) (vardas ir pavardė) 2009 m. pagrindinio kurčiųjų ugdymo pasiekimų patikrinimo

Detaliau

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS DARŽELIS GINTARĖLIS Logopedinių pratybų programa Vyr. logopedė Sonata Jankauskienė 2015/2016 m. m.

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS DARŽELIS GINTARĖLIS Logopedinių pratybų programa Vyr. logopedė Sonata Jankauskienė 2015/2016 m. m. MAŽEIKIŲ LOPŠELIS DARŽELIS GINTARĖLIS Logopedinių pratybų programa Vyr. logopedė Sonata Jankauskienė 2015/2016 m. m. 2 ĮVADAS Vaikų, turinčių kalbėjimo, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, ugdymas

Detaliau

Turinys 1. Garsinė sandara: trumpieji ir ilgieji balsiai / 2 2. Garsinė sandara: priebalsiai / 3 3. Garsinė sandara: dvibalsiai. Skiemenavimas / 4 4.

Turinys 1. Garsinė sandara: trumpieji ir ilgieji balsiai / 2 2. Garsinė sandara: priebalsiai / 3 3. Garsinė sandara: dvibalsiai. Skiemenavimas / 4 4. Turinys. Garsinė sandara: trumpieji ir ilgieji balsiai / 2 2. Garsinė sandara: priebalsiai /. Garsinė sandara: dvibalsiai. Skiemenavimas / 4 4. Garsinė sandara: mišrieji dvigarsiai. Skiemenavimas / 5 5.

Detaliau

Lietuvių kalbos užduotys Auksė Petruševičienė ĮVEIK RAŠYBOS SPĄSTUS GALIU MOKYTIS GERIAU! 6klasei

Lietuvių kalbos užduotys Auksė Petruševičienė ĮVEIK RAŠYBOS SPĄSTUS GALIU MOKYTIS GERIAU! 6klasei Lietuvių kalbos užduotys Auksė Petruševičienė ĮVEIK RAŠYBOS SPĄSTUS GALIU MOKYTIS GERIAU! 6klasei TURINYS 1. Tarptautinių žodžių rašyba...5 2. e ir ia rašyba tarptautiniuose žodžiuose...7 3. Priebalsio

Detaliau

Microsoft Word - I_k_ST_PR-2006.doc

Microsoft Word - I_k_ST_PR-2006.doc Lietuvių kalbos egzamino programa Testu siekiama patikrinti raš ybos, skyrybos ir kalbos kultūros įgūdžius, žodžio dalių ir kalbos dalių mokė jimą, atidumą. Pastaba: skliausteliuose nurodomas vienas kitas

Detaliau

DATA: TURINYS ĮVADAS 5 Teksto skaitymo būdai 5 LIETUVIŲ KALBA UŽRAŠAI I SKYRIUS. KALBA KAIP SOCIALINIS KULTŪRINIS REIŠKINYS 8 1. Vaizdinės ir tekstinė

DATA: TURINYS ĮVADAS 5 Teksto skaitymo būdai 5 LIETUVIŲ KALBA UŽRAŠAI I SKYRIUS. KALBA KAIP SOCIALINIS KULTŪRINIS REIŠKINYS 8 1. Vaizdinės ir tekstinė TURINYS ĮVADAS 5 Teksto skaitymo būdai 5 LIETUVIŲ KALBA UŽRAŠAI I SKYRIUS KALBA KAIP SOCIALINIS KULTŪRINIS REIŠKINYS 8 1 Vaizdinės ir tekstinės informacijos šaltiniai, jų patikimumas 8 2 Kalbos kilmė 9

Detaliau

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Projektas PATVRTNTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 08 m. lapkričio d. įsakymu Nr. (..)-V- LETUVŲ KALBOS R LTERATŪROS VALSTYBNO BRANDOS EGZAMNO UŽDUOTES VERTNMO KRTERJA. Literatūrinio rašinio

Detaliau

Skyrybos leid

Skyrybos leid ALBINAS DRUKTEINIS PERTVARKYTŲ SKYRYBOS TAISYKLIŲ TAIKYMAS Metodinės rekomendacijos TURINYS Pratarmė... Brūkšnys tarp veiksnio ir tarinio... Tikslinamosios aplinkybės ir kitos aiškinamosios sakinio dalys...

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

Urbutis, Vincas Žodžių darybos teorija Turinys Pratarmė antrajam leidimui 5 Pratarmė 6 Literatūros sutrumpinimai 8 I. Diachroninė ir sinchroninė žodži

Urbutis, Vincas Žodžių darybos teorija Turinys Pratarmė antrajam leidimui 5 Pratarmė 6 Literatūros sutrumpinimai 8 I. Diachroninė ir sinchroninė žodži Urbutis, Vincas Žodžių darybos teorija Turinys Pratarmė antrajam leidimui 5 Pratarmė 6 Literatūros sutrumpinimai 8 I. Diachroninė ir sinchroninė žodžių daryba 35 1. Naujų žodžių atsiradimas 35 1. Žodžių

Detaliau

ISSN (online) SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJOS SOCIETAL STUDIES 2014, 6(3), p DĖMENĮ BENDR- TURINTYS ASMENŲ PAVADINIMAI IR JŲ DARYBOS YP

ISSN (online) SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJOS SOCIETAL STUDIES 2014, 6(3), p DĖMENĮ BENDR- TURINTYS ASMENŲ PAVADINIMAI IR JŲ DARYBOS YP ISSN 2029 2244 (online) SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJOS SOCIETAL STUDIES 2014, 6(3), p. 648 660. DĖMENĮ BENDR- TURINTYS ASMENŲ PAVADINIMAI IR JŲ DARYBOS YPATUMAI ADMINISTRACINĖJE KALBOJE Laima Pečkuvienė Mykolo

Detaliau

LIETUVIŲ KALBA

LIETUVIŲ KALBA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. ISAK- 751 LIETUVIŲ KALBOS PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO PROGRAMA NEPRIGIRDINČIŲJŲ MOKYKLOMS I.

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PUBP struktūra. Vertinimo normos ugdymo procesui (pagrindiniam ugdymo koncentrui) 1 Kalbos kurso uždaviniai Kalbos vartojimo ugdymo mokymosi pasiekimai Kalbos sistemos pažinimo

Detaliau

Lietuvių gimtoji kalba ° 2010 m

Lietuvių gimtoji kalba   ° 2010 m LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS PATVIRTINTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 01-05-3 įsakymu Nr. (1.3.)-V1 89 01 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų

Detaliau

Modulis 11

Modulis 11 VIEŠOJI ĮSTAIGA SOCIALINIŲ MOKSLŲ KOLEGIJA Jūrat Klumbien Virginija Jonikien MULTIMEDIJOS KALBOS IR KULTŪROS KURSAS MIGRANTAMS Vadov lis Klaip da 2012 Autoriai: Jūrat Klumbien Virginija Jonikien MULTIMEDIJOS

Detaliau

Archivum Lithuanicum 17, 2015 ISSN X, p Regina Venckutė Vilniaus universitetas Recenzuojama: Aldona Paulauskienė, Svarbesniosios XX a

Archivum Lithuanicum 17, 2015 ISSN X, p Regina Venckutė Vilniaus universitetas Recenzuojama: Aldona Paulauskienė, Svarbesniosios XX a Archivum Lithuanicum 17, 2015 ISSN 1392-737X, p. 331 340 Regina Venckutė Vilniaus universitetas Recenzuojama: Aldona Paulauskienė, Vilnius: Gimtasis žodis, 2015, 422 p. ISBN 978-9955-16-542-2 Nuo pirmosios

Detaliau

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso gero! Viso labo! Viso! Sudie! Iki pasimatymo! Iki! Kaip

Detaliau

1 priedas STUDIJŲ MODULIŲ APRAŠŲ TURINYS Komunikacijos pagrindai... 2 Veterinarinio darbo organizavimo pagrindai... 9 Gyvūnų anatomija, fiziologija ir

1 priedas STUDIJŲ MODULIŲ APRAŠŲ TURINYS Komunikacijos pagrindai... 2 Veterinarinio darbo organizavimo pagrindai... 9 Gyvūnų anatomija, fiziologija ir 1 priedas STUDIJŲ MODULIŲ APRAŠŲ TURINYS Komunikacijos pagrindai... 2 Veterinarinio darbo organizavimo pagrindai... 9 Gyvūnų anatomija, fiziologija ir patologija... 16 Gyvūnų gerovė... 21 Cheminė farmakologija...

Detaliau

KAUNO AITVARO MOKYKLOS M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu

KAUNO AITVARO MOKYKLOS M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu KAUNO AITVARO MOKYKLOS 2017-2018 M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-44 I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Mokyklos 2017

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

Kalbotyros įvadas paskaita. Žodžių junginiai. Valentingumas. Komplementai ir adjunktai. Sakiniai

Kalbotyros įvadas paskaita. Žodžių junginiai. Valentingumas. Komplementai ir adjunktai. Sakiniai Kalbotyros įvadas. 2 paskaita. Planas Žodžių junginys (ŽJ) Z7 J apibre z tis, klasi>ikacija Z7 J ir sakinys Z7 J ir sujungiamoji (koordinacine ) konstrukcija Sakinys Sakinio apibre z tis Vientisinis ir

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS Pratybų sąsiuvinis

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS Pratybų sąsiuvinis LAIŠKAI IŠ LIETUVOS Pratybų sąsiuvinis LAIŠKAI IŠ LIETUVOS Pratybų sąsiuvinis Mokomoji lituanistinio ugdymo priemonė, skirta 10 13 metų mokiniams VILNIUS 2015 UDK 811.172(076.1) La-154 Rengė Rita Mikelionytė,

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

I. Bendrosios nuostatos 1. Ugdymo srities paskirtis 1.1. Kalbinis ugdymas svarbi bendrojo ugdymo dalis. Kalbinių gebėjimų ugdymas sudaro prielaidas mo

I. Bendrosios nuostatos 1. Ugdymo srities paskirtis 1.1. Kalbinis ugdymas svarbi bendrojo ugdymo dalis. Kalbinių gebėjimų ugdymas sudaro prielaidas mo I. Bendrosios nuostatos 1. Ugdymo srities paskirtis 1.1. Kalbinis ugdymas svarbi bendrojo ugdymo dalis. Kalbinių gebėjimų ugdymas sudaro prielaidas mokinių intelektinių ir kūrybinių galių plėtotei, emocinei,

Detaliau

Moralas iš Kristijono Donelaičio pasakėčios Lapės ir gandro čėsnis T1 / 52. Eikš, žmogau, eik šen, mokinkis šelmį pažinti, A1 / 53. Kurs saldžioms kal

Moralas iš Kristijono Donelaičio pasakėčios Lapės ir gandro čėsnis T1 / 52. Eikš, žmogau, eik šen, mokinkis šelmį pažinti, A1 / 53. Kurs saldžioms kal Moralas iš Kristijono Donelaičio pasakėčios Lapės ir gandro čėsnis T1 / 52. Eikš, žmogau, eik šen, mokinkis šelmį pažinti, A1 / 53. Kurs saldžioms kalboms meilingai klastą dūmoja B1 / 54. Ir bebučiuodams

Detaliau

Mokinių kūrybinių darbų vertinimo kriterijai, vertinimo aptarimas

Mokinių kūrybinių darbų vertinimo kriterijai, vertinimo aptarimas Mokinių kūrybinių darbų atlikimas ir vertinimas Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos informacinių technologijų mokytoja Rima Šiaulienė IT PUPP kūrybinio darbo išbandymas 2012-2013 m.m. IT PUPP kūrybinių

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Undinė Diana Tumavičienė Kauno Juozo Grušo meno vidurinė mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pasaulinė sveikatos organizacija yra priėmusi tokį sveikatos apibrėţimą: Sveikata yra visiškos fizinės,

Detaliau

24_Vaskeliene.indd

24_Vaskeliene.indd 360 RES HUMANITARIAE XVI, 2014, 360 376 ISSN 1822-7708 Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Moksliniai interesai:

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

DALELYTĖS NET FUNKCIJOS IR VARTOSENA DABARTINĖJE RAŠYTINĖJE LIETUVIŲ KALBOJE DANGUOLĖ VALANČĖ Vytauto Didžiojo universitetas D D ISSN (spaus

DALELYTĖS NET FUNKCIJOS IR VARTOSENA DABARTINĖJE RAŠYTINĖJE LIETUVIŲ KALBOJE DANGUOLĖ VALANČĖ Vytauto Didžiojo universitetas D D ISSN (spaus DALELYTĖS NET FUNKCIJOS IR VARTOSENA DABARTINĖJE RAŠYTINĖJE LIETUVIŲ KALBOJE Vytauto Didžiojo universitetas D D ISSN 1392-0588 (spausdintas) ISSN 2335-8769 (internetinis) 2015. 64 SANTRAUKA. Per pastaruosius

Detaliau

II-a klasė

II-a klasė II klasės testų vertinimo ir atsakymų lentelė I testas 1. Už kiekvieną užrašytą žodį skiriama po pusę pupos ir už kiekvieną pažymėtą e ė raidę po pusę pupos (1,5+1,5, 3 pupos). 2. Už kiekvieną taisyklingai

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

NUSIKALSTAMUMO TENDENCIJOS IR JO PREVENCIJOS

NUSIKALSTAMUMO TENDENCIJOS IR JO PREVENCIJOS Jurisprudencija, 1999, t. 11(3); 101-105 AUTORYSTĖS EKSPERTIZĖS RAIDA IR PERSPEKTYVOS ŠIANDIENINĖJE LIETUVOJE Anelė Žalkauskienė Lietuvos teismo ekspertizės institutas, Lvovo g. 19 a, 2600 Vilnius Telefonas

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

Teksto skaitymo ir suvokimo bei kalbos žinių taikymo užduočių atsakymai 1 testas. Petras Cvirka. Vaikų karas I dalis Klausi Vertinimas Taškai mo Nr. 1

Teksto skaitymo ir suvokimo bei kalbos žinių taikymo užduočių atsakymai 1 testas. Petras Cvirka. Vaikų karas I dalis Klausi Vertinimas Taškai mo Nr. 1 Teksto skaitymo ir suvokimo bei kalbos žinių taikymo užduočių atsakymai testas. Petras Cvirka. Vaikų karas I dalis Klausi Vertinimas Taškai mo Nr.. Pateikta teisinga ir logiška prielaida: Mikės geriausias

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Microsoft Word - KONSPEKTAS 2.doc

Microsoft Word - KONSPEKTAS 2.doc VILNIAUS KOLEGIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETAS SPECIALYBöS KALBOS KULTŪRA KONSPEKTAS PARENGö LEKTORö DIANA ŽöKIENö 2009/2010 TURINYS TURINYS...2 ĮŽANGOS ŽODIS STUDENTUI...4 ĮVADAS...5 1. PAGRINDINöS

Detaliau

Microsoft Word - Sukys_GK_2003_06.doc

Microsoft Word - Sukys_GK_2003_06.doc Nesigailėjau pasirinkęs lietuvių kalbą Kalbamės su Jonu Šukiu žinomu kalbininku, knygų, straipsnių, radijo laidų autoriumi, šiemetiniu kalbininko Petro Būtėno premijos laureatu. Ši premija, įsteigta Lietuvių

Detaliau

LT-bendrine-kalba.indd

LT-bendrine-kalba.indd LIETUVIŲ BENDRINĖ KALBA: NORMOS IR VARTOSENA Agnė Bielinskienė Asta Kazlauskienė Erika Rimkutė Aurelija Tamošiūnaitė LIETUVIŲ BENDRINĖ KALBA: NORMOS IR VARTOSENA Vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams

Detaliau

TAURAGĖS ŠALTINIO PROGIMNAZIJA Integruota anglų-vokiečių kalbų pamoka Mano šeima, My family-meine Familie Anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Valuc

TAURAGĖS ŠALTINIO PROGIMNAZIJA Integruota anglų-vokiečių kalbų pamoka Mano šeima, My family-meine Familie Anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Valuc TAURAGĖS ŠALTINIO PROGIMNAZIJA Integruota anglų-vokiečių kalbų pamoka Mano šeima, My family-meine Familie Anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Valuckienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė Vaiva Janonienė,

Detaliau

NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS (rajonas / miestas, mokykla) klasės (grupės) mokinio (-ės) (vardas ir pavardė) 2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų pati

NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS (rajonas / miestas, mokykla) klasės (grupės) mokinio (-ės) (vardas ir pavardė) 2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų pati NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS (rajonas / miestas, mokykla) klasės (grupės) mokinio (-ės) (vardas ir pavardė) 2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis Skaitymas, kalbos vartojimas ir rašymas

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Kaimo kultūros institutas Kalbų centras STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: KIKAB03E Pavadinimas lietuvių kalba: Verslo vokiečių kalbos pagrindai (B2 4 lygis) Pavadinimas

Detaliau

S K Y R I U S – 0

S K Y R I U S – 0 S K Y R I U S 0 STATISTIKA, TEISĖ, ŽODYNAI, ENCIKLOPEDIJOS 1. Enciklopedija ENCARTA 2002 standartai 459 2. Žmogaus teisių vykdymo integracinės pamokos 497 S K Y R I U S 2 INFORMATIKA, KOMPIUTERIJA 1. CD

Detaliau

04_Jakulyte.indd

04_Jakulyte.indd RES HUMANITARIAE XVII, 2015, 7 27 ISSN 1822-7708 7 Klaipėdos universiteto Kalbotyros ir etnologijos katedros lektorė. Moksliniai interesai: rašomosios kalbos istorija, fonetika, morfologija; informacinės

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

1 iš 5 RIBOTO NAUDOJIMO PATVIRTINTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2010 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 6.1-S1-11 Teksto suvokimo vertinimo in

1 iš 5 RIBOTO NAUDOJIMO PATVIRTINTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2010 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 6.1-S1-11 Teksto suvokimo vertinimo in iš 5 PATVIRTINTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus m. birželio d. įsakymu Nr. 6.-S- Teksto suvokimo vertinimo instrukcija m. valstybinis brandos egzaminas (pagrindinė sesija) Linkime sėkmės! Mindaugas

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2016 m. Bibliotekininkė

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2016 m. Bibliotekininkė LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė 2016-01-12 BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2016 m. Bibliotekininkė Laima Vaicekauskienė I. ĮVADAS Gimnazijos biblioteka

Detaliau

Kaimo vystymo praktika pasižymi būdų, metodų ir metodikų įvairove. Ši įvairovė - viena iš yra viena iš įdomiausių kaimo vystymo praktikos ypatybių; ji

Kaimo vystymo praktika pasižymi būdų, metodų ir metodikų įvairove. Ši įvairovė - viena iš yra viena iš įdomiausių kaimo vystymo praktikos ypatybių; ji PROGRAMOS LEADER IR ŢEMDIRBIŲ MOKYMO METODIKOS CENTRAS Rimantas Čiūtas KONSULTAVIMO IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO LEADER METODO ĮGYVENDINIMO TEMATIKA ĮGŪDŢIŲ STIPRINIMAS Mokymo metodinė medţiaga 2008 2 TURINYS

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO P

PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO P PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016 2020 METŲ BENDRASIS PLANAS I SKYRIUS

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

LIETUVOS TSR AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ MOKSLO DARBAI, KALBOTYRA, VI, 1963 LIETUVIŲ LITERATŪRINĖS KALBOS SUDURTINIŲ BŪDVARDŽIŲ STRUKTŪRINIAI-SEMANTINIAI TIPAI (

LIETUVOS TSR AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ MOKSLO DARBAI, KALBOTYRA, VI, 1963 LIETUVIŲ LITERATŪRINĖS KALBOS SUDURTINIŲ BŪDVARDŽIŲ STRUKTŪRINIAI-SEMANTINIAI TIPAI ( LIETUVOS TSR AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ MOKSLO DARBAI, KALBOTYRA, VI, 1963 LIETUVIŲ LITERATŪRINĖS KALBOS SUDURTINIŲ BŪDVARDŽIŲ STRUKTŪRINIAI-SEMANTINIAI TIPAI (REMIANTIS XVI XVIII a. RAŠTŲ MEDŽIAGA) V. DROTVINAS

Detaliau

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS METŲ BENDROJO PLANO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS METŲ BENDROJO PLANO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016 2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO 2016 m. gruodžio 1 d. Nr. T-405 Šiauliai

Detaliau

Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis

Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA 2019-2020 M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis Užsiėmimo vadovė Pageidauja mas valandų skaičius per

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

Titel der Präsentation

Titel der Präsentation KoGloss: Konstrukcijų glosarijai naujas (svetimosios) kalbos mokymosi metodas Eglė Kontutytė Vokiečių filologijos katedra Vilniaus universitetas Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai kalbos funkcionavimo

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 PASĄMONINIŲ PSICHOTIPŲ VALDYMAS 2 modulių praktinė programa Norint tapti savimi ir realizuoti savo tikrąjį Aš, pirmiausia reikia pažinti save ir savo mąstymo įpročius. Suvokę ir įsisąmoninę savo mąstymo

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Santaros vidurinės mokyklos tarybos nutarimu 2014 m. rugsėjo 30 d. protokolo Nr.2 PATVIRTINTA Vilniaus Santaros vidurinės mokyklos Direktoriaus 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr.VI-94

Detaliau

VILNIAUS VALSTYBINIO V. KAPSUKO VARDO UNIVERSITETO MOKSLO DARBAI, XXX KALBOTYRA, II, 1960 LIETUVIŲ LITERATŪRINĖS KALBOS JUNGTUKAS JOG J. ŽUKAUSKAITE D

VILNIAUS VALSTYBINIO V. KAPSUKO VARDO UNIVERSITETO MOKSLO DARBAI, XXX KALBOTYRA, II, 1960 LIETUVIŲ LITERATŪRINĖS KALBOS JUNGTUKAS JOG J. ŽUKAUSKAITE D VILNIAUS VALSTYBINIO V. KAPSUKO VARDO UNIVERSITETO MOKSLO DARBAI, XXX KALBOTYRA, II, 1960 LIETUVIŲ LITERATŪRINĖS KALBOS JUNGTUKAS JOG J. ŽUKAUSKAITE Dabar lietuvių literatūrinėje kalboje jungtukas jog,

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

Metodines rekomendacijos_ISTORIJA.indd

Metodines rekomendacijos_ISTORIJA.indd I S T O R I J A Metodinės rekomendacijos virtualioje mokymosi aplinkoje klase.eduka.lt 7 Mieli Mokytojai, džiaugiamės, kad domitės leidyklos Šviesa išleistais serijos Atrask vadovėlių komplektais! Serija

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

SVEIKATOS SAVAITĖ LIK SVEIKA, BALTA ŢIEMUŢE UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŢELIS NYKŠTUKAS Kiekvieną ţiemą, kai tik leidţia oro sąlygos, organizuojame ţie

SVEIKATOS SAVAITĖ LIK SVEIKA, BALTA ŢIEMUŢE UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŢELIS NYKŠTUKAS Kiekvieną ţiemą, kai tik leidţia oro sąlygos, organizuojame ţie SVEIKATOS SAVAITĖ LIK SVEIKA, BALTA ŢIEMUŢE UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŢELIS NYKŠTUKAS Kiekvieną ţiemą, kai tik leidţia oro sąlygos, organizuojame ţiemos sveikatos savaitę. Įdomūs ţaidimai ţiemą lauke

Detaliau

MOKINTIS SĄLYGOS GERIAUSIOS VAIRAVIMO MOKYMO PASLAUGŲ KATALOGAS PRIEMONĖS, KAD JŪSŲ ĮMONĖS DARBAS NESUSTOTŲ

MOKINTIS SĄLYGOS GERIAUSIOS VAIRAVIMO MOKYMO PASLAUGŲ KATALOGAS PRIEMONĖS, KAD JŪSŲ ĮMONĖS DARBAS NESUSTOTŲ VAIRAVIMO MOKYMO PASLAUGŲ KATALOGAS PRIEMONĖS, KAD JŪSŲ ĮMONĖS DARBAS NESUSTOTŲ 01 Informacija apie įmonės veiklą Profesinis periodinis krovinių vežėjų mokymas (EU 95) Profesinis pradinis krovinių vežėjų

Detaliau

Microsoft Word - Lituanistų sambūrio seminaras

Microsoft Word - Lituanistų sambūrio seminaras Rita Miliūnaitė Raštingumo problema ir viešoji nuomonė Pranešimas asociacijos Lituanistų sambūris seminare Dabarties iššūkiai mokyklinei lituanistikai, skirtame Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation XIII tarptautinės geografijos olimpiada Pekine. Pasiruošimas, užduočių analizė, įžvalgos. Pasiruošimas iki pasaulinės olimpiados Teminis pasiruošimas Techninis pasiruošimas Individualus darbas su mokiniais

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

KAIP EFEKTYVIAI MOKYTIS UŽSIENIO KALBŲ Algirdas Karalius ALGIRDAS KARALIUS KAIP EFEKTYVIAI MOKYTIS UŽSIENIO KALBŲ 2012 Algirdas Karalius

KAIP EFEKTYVIAI MOKYTIS UŽSIENIO KALBŲ Algirdas Karalius ALGIRDAS KARALIUS KAIP EFEKTYVIAI MOKYTIS UŽSIENIO KALBŲ 2012 Algirdas Karalius ALGIRDAS KARALIUS KAIP EFEKTYVIAI MOKYTIS UŽSIENIO KALBŲ 2012 www.infobusiness.lt 1 TURINYS: Pratarmė...3 Nemokame mokytis...8 Dominic O Brien ir Ramon Campayo...11 Pirma klaida - vadovėliai...22 CD ir

Detaliau

SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PAVYZDINĖS TAISYKLĖS

SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PAVYZDINĖS TAISYKLĖS PATVIRTINTA VĮ Veisiejų miškų urėdijos miškų urėdo 2011 m. spalio 06 d. įsakymu Nr. V-119 VĮ VEISIEJŲ MIŠKŲ URĖDIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. III. IV.

Detaliau

BALTOJI VARNELĖ - Simono Daukanto osioms metinėms LIETUVIŲ ATGIMIMO ISTORIJOS STUDIJOS 4 Liaudis virsta tauta

BALTOJI VARNELĖ - Simono Daukanto osioms metinėms LIETUVIŲ ATGIMIMO ISTORIJOS STUDIJOS 4 Liaudis virsta tauta BALTOJI VARNELĖ - Simono Daukanto 200 - osioms metinėms LIETUVIŲ ATGIMIMO ISTORIJOS STUDIJOS 4 Liaudis virsta tauta Turinys Redakcinė kolegij a: Egidijus Aleksandravičius Antanas Kulakauskas Rimantas Miknys

Detaliau

KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS FARMACIJOS FAKULTETAS VAISTŲ TECHNOLOGIJOS IR SOCIALINĖS FARMACIJOS KATEDRA PAULIUS BRAZAUSKAS VISUOMENĖS VAISTINĖS PACI

KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS FARMACIJOS FAKULTETAS VAISTŲ TECHNOLOGIJOS IR SOCIALINĖS FARMACIJOS KATEDRA PAULIUS BRAZAUSKAS VISUOMENĖS VAISTINĖS PACI KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS FARMACIJOS FAKULTETAS VAISTŲ TECHNOLOGIJOS IR SOCIALINĖS FARMACIJOS KATEDRA PAULIUS BRAZAUSKAS VISUOMENĖS VAISTINĖS PACIENTŲ POŢIŪRIO Į PAKUOTĖS LAPELĮ, KAIP FARMACINĖS INFORMACIJOS

Detaliau

Microsoft Word respublikos 9-10 uzduotys.docx

Microsoft Word respublikos 9-10 uzduotys.docx Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams 2015 m. 9 10 klasės Respublikos etapas Užduočių atlikimo laikas 2 val. dalyvio kodas : I UŽDUOTIS Perskaitykite

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc ir įsigyti paklausią specialybę Sveikatos statistiko mokymo programa Mokymo trukmė 4 sav., 160 val. Skirta asmenims, norintiems dirbti sveikatos statistikais įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose. Sveikatos

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VE

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VE PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS

Detaliau

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką..

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką.. Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką... 3 Paprastoji paieška... 3 Išplėstinė paieška... 3

Detaliau

Testamento sąvoka ir bruožai

Testamento sąvoka ir bruožai Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedra Agnės Sabalytės, V kurso, komercinės teisės studijų šakos studentės Magistro darbas Testamento galiojimo sąlygos Vadovė: lekt. dr. Danguolė

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: IFEB B029 Pavadinimas lietuvių kalba: Atsinaujinančiosios energetikos sistemos. Pavadinimas anglų kalba: Renewable energy systems. Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandos,

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos projekto aptarimų savivaldybėse ir svarstymų regionuose apibendrinimas 2014-02-05 2013 m. lapkričio mėnesį vyko Lietuvių kalbos ir

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDE

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDE VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDENS SEMESTRAS Studentai, susipažinę su Vilniaus universiteto

Detaliau

MAISTO PREKIŲ, GĖRIMŲ, PATIEKALŲ PAVADINIMŲ RAŠYMO ATMINTINĖ Žodžių tvarka... 1 Simbolinių pavadinimų rašymas... 2 Bendrinių pavadinimų rašymas... 3 T

MAISTO PREKIŲ, GĖRIMŲ, PATIEKALŲ PAVADINIMŲ RAŠYMO ATMINTINĖ Žodžių tvarka... 1 Simbolinių pavadinimų rašymas... 2 Bendrinių pavadinimų rašymas... 3 T MAISTO PREKIŲ, GĖRIMŲ, PATIEKALŲ PAVADINIMŲ RAŠYMO ATMINTINĖ Žodžių tvarka... 1 Simbolinių pavadinimų rašymas... 2 Bendrinių pavadinimų rašymas... 3 Trumpinimas... 5 ŽODŽIŲ TVARKA Kalbos klaida laikoma

Detaliau