Microsoft Word - O3-217_RedakcijaNr_2.doc

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - O3-217_RedakcijaNr_2.doc"

Transkriptas

1 ALTYBIĖ AIŲ IR EERGETIO OTROLĖ OIIJA UTARIA DĖL UOTEŲ ALYO AIO UŽ ADIDĖJUIĄ IR ECIFIĘ TARŠĄ AIČIAIO TARO ARAŠO ATIRTIIO 2011 m. lieos 29 d. r. O3-217 ilnius adovaudamasi Lietuvos Resublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2006, r ) 10 straisnio 1 ir 2 unktu, 22 straisniu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aslaugų kainų nustatymo metodika, atvirtinta alstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu r. O3-92 (Žin., 2006, r ; 2011, r ), uotekų tvarkymo reglamentu, atvirtintu Lietuvos Resublikos alinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu r. D1-236 (Žin., 2006, r ; 2007, r ), alstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija n u t a r i a: 1. atvirtinti uotekų valymo kainos už adidėjusią ir secifinę taršą skaičiavimo tvarkos arašą (toliau Arašas) (ridedama). 2. ustatyti, kad agal atvirtintą Arašą nuotekų valymo kaina už adidėjusią ir secifinę taršą skaičiuojama teikiant derinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aslaugų kainas. omisijos irmininkė Diana orsakaitė

2 2 ATIRTITA alstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. lieos 29 d. nutarimu r. O3-217 UOTEŲ ALYO AIO UŽ ADIDĖJUIĄ IR ECIFIĘ TARŠĄ AIČIAIO TARO ARAŠA I. BEDROIO UOTATO 1. uotekų valymo kainos už adidėjusią ir secifinę taršą skaičiavimo tvarkos arašas (toliau Arašas) reglamentuoja adidėjusios ir secifinės taršos nuotekų valymo aildomos kainos skaičiavimą konkretiems abonentams, kurių nuotekų teršalų koncentracijos yra didesnės už nustatytą bazinę taršą ir (ar) kurių sudėtyje yra secifinės taršos komonentų. 2. agrindinės šiame Araše vartojamos sąvokos: Abonentas fizinis ar juridinis asmuo, tai at užsienio valstybės juridinio asmens atstovybė ar filialas, įregistruotas Lietuvos Resublikoje, sudaręs su vandens tiekėju sutartį dėl nuotekų tvarkymo aslaugų teikimo arba risijungęs savo nuotekų šalinimo įrenginius rie nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksloatuoja vandens tiekėjas. Bazinė tarša ribinė didžiausia medžiagos koncentracija, atitinkanti didžiausią leistiną buitinių nuotekų užterštumą. ustatyta nuotekų valymo aslaugų kaina vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aslaugų kainų nustatymo metodika suskaičiuota ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme (toliau Įstatymas) nustatyta tvarka atvirtinta 1 m 3 nuotekų valymo aslaugų kaina už bazinės taršos nuotekų išleidimą į veiklos vykdytojo eksloatuojamą nuotekų surinkimo sistemą. adidėjusi nuotekų tarša nuotekų tarša, kai taršos elementų koncentracija į nuotekų tvarkymo infrastruktūrą išleidžiamose nuotekose yra didesnė už bazinę. erteklinis dumblas nuotekų valymo įrenginiuose biologinio nuotekų valymo roceso metu, oksidinant teršalus, susidariusi erteklinė mikroorganizmų masė. irminis dumblas nuotekų valymo įrenginiuose irminio valymo rocese susidarantis dumblas. ecifinė tarša su nuotekomis į veiklos vykdytojo eksloatuojamą nuotakyną išleidžiamos teršiančios medžiagos, kurioms bazinė tarša, vadovaujantis šiuo arašu, nebuvo nustatyta ir kurios viršija uotekų tvarkymo reglamento, atvirtinto Lietuvos Resublikos alinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu r. D1-236 (Žin., 2006, r ; 2007, r ), 2 riede nustatytas ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą ir 1 riede nustatytas didžiausias leistinas koncentracijas į gamtinę alinką. itos šiame Araše vartojamos sąvokos surantamos tai, kai jos aibrėžtos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme (Žin., 2006, r ) ir kituose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose. II. UOTEŲ ALYO AIO UŽ ADIDĖJUIĄ IR ECIFIĘ TARŠĄ AIČIAIO TARA 3. kaičiavimai atliekami keturiems nuotekų užterštumo elementams: biocheminiam deguonies suvartojimui er setynias aras (toliau 7 ), skendinčioms medžiagoms (toliau ), bendrajam azotui (toliau ) ir bendrajam fosforui (toliau ). 4. Bazinės taršos elementų koncentracijos: mg/l, 350 mg/l, 50 mg/l, 10 mg/l. Bazinės taršos koncentracijos gali būti erskaičiuojamos atsižvelgiant į esamų nuotekų valymo įrenginių rojektines teršalų koncentracijas ir secifines vietos sąlygas. erskaičiuota bazinė tarša nustatoma omisijos nutarimu.

3 3 5. ai abonento išleidžiamos nuotekos neviršija bazinių taršos elementų koncentracijų ir leidžiamų ribinių koncentracijų į nuotekų surinkimo sistemą, už nuotekų valymą mokama nustatyta nuotekų valymo aslaugų kaina. 6. Už adidėjusią ir secifinę nuotekų taršą nustatyta nuotekų valymo aslaugų kaina didinama, kai abonento deklaruotas sutartyje nuotekų užterštumas yra didesnis nei bazinė tarša. Abonentas už adidėjusios ir secifinės taršos nuotekų tvarkymą gali atsiskaityti agal faktinį nuotekų užterštumą, jei abonentas įrengia ir savo lėšomis eksloatuoja, rižiūri įrenginius, reikalingus faktiniam nuotekų užterštumui nustatyti, tai at atlieka jų metrologinę atikrą teisės aktų nustatyta tvarka. adidėjusios nuotekų valymo sąnaudos askaičiuojamos agal Arašo I dalyje ateiktus skaičiavimus, nuotekų valymo aslaugų kainą didinant roorcingai adidėjusioms sąnaudoms už adidėjusios ir secifinės taršos valymą (Lt/m 3 ) už kiekvieną unktuose nustatyto taršos žingsnio koncentracijos didėjimą ustatyta nuotekų valymo aslaugų kaina didinama roorcingai adidėjusioms sąnaudoms už adidėjusios taršos valymą (Lt/m 3 ) už kiekvieną 100 mg /l 7 koncentracijos didėjimą ustatyta nuotekų valymo aslaugų kaina didinama roorcingai adidėjusioms sąnaudoms už adidėjusios taršos valymą (Lt/m 3 ) už kiekvieną 100 mg/l koncentracijos didėjimą ustatyta nuotekų valymo aslaugų kaina didinama roorcingai adidėjusioms sąnaudoms už adidėjusios taršos valymą (Lt/m 3 ) už kiekvieną 10 mg/l koncentracijos didėjimą ustatyta nuotekų valymo aslaugų kaina didinama roorcingai adidėjusioms sąnaudoms už adidėjusios taršos valymą (Lt/m 3 ) už kiekvieną 1 mg/l koncentracijos didėjimą. 7. uotekų valymo kaina už secifinės taršos nuotekas skaičiuojama agal Lietuvos Resublikos mokesčio už alinkos teršimą įstatymo nustatytus tarifus ir tvarką. 8. uotekų, išleidžiamų į nuotekų surinkimo sistemą, ChD/ 7 santykis negali būti didesnis kai 3. ai abonento išleidžiamos nuotekos viršija šį santykį, suskaičiuota nuotekų valymo kaina už adidėjusią ir secifinę taršą (agal 7 ) didinama tokiu santykiu, kokiu buvo viršijamas ChD/ 7 santykis. Jei ChD/ 7 santykis yra 3, veiklos vykdytojas rivalo įvertinti, ar išleidžiamos į nuotakyną nuotekos nėra toksiškos. Jeigu nustatoma, kad santykis yra didelis dėl mažo lengvai skaidomų organinių medžiagų kiekio (iki 150 mg/l agal 7 ), o ne dėl toksinių/kenksmingų medžiagų, ribojančių biologinius rocesus, šio arametro viršijimas leidžiamas. 9. okėjimai už kiekvieno rodiklio adidėjusią ir (ar) secifinę taršą sumuojami Arašo skyriuje nustatyta tvarka. 10. uotekų valymo kaina už adidėjusią ir secifinę taršą turi adengti atitekančių nuotekų teršalų koncentracijų didėjimo sąlygotas adidėjusias elektros energijos sąnaudas (oraūtėms, siurbliams) nuotekų valyklose, aildomas reagentų ir flokuliantų sąnaudas, aildomą dumblo kiekio susidarymą bei dumblo adorojimo dumblo tankinimo ir sausinimo roceso metu sąnaudas, tai at aildomas dumblo ervežimo ir sandėliavimo sąnaudas. 11. kaičiavimai atliekami naudojant abonentų išleidžiamų nuotekų koncentracijas, viršijančias bazinės taršos elementų koncentracijas. 12.

4 4 ąnaudos dėl adidėjusios nuotekų taršos askaičiuojamos kiekvienai veiklos vykdytojo nuotekų valyklai atskirai. kaičiuojant įvertinamas esamos nuotekų valyklos rojektinis užterštumas, galimi ir reikalaujami išvalymo rodikliai, nustatomi kiekvienos valyklos įrangos arametrai, reikalingi sąnaudų už adidėjusią nuotekų taršą skaičiavimui. kaičiuojant naudojamas nuotekų valykloje išvalomų nuotekų metinis debitas už raėjusius kalendorinius metus arba iš šios reikšmės askaičiuotas vidutinis aros debitas. uotekų valymo kaina už adidėjusią ir secifinę taršą skaičiuojama taikant svertinį, visų veiklos vykdytojo eksloatuojamų nuotekų valyklų kainų už adidėjusią ir secifinę taršą, vidurkį. III. DUBLO IEIO AIČIAIA 13. irminio dumblo kiekio skaičiavimas. kaičiuojama darant rielaidą, kad į valymo įrenginius atiteka 100 mg/l, 7, 100 mg/l, 10 mg/l, 1 mg/l. irminio nusodinimo metu sulaikytas dumble sausų medžiagų kiekis ( irm., irm., irm., irm. ) skaičiuojamas agal formulę: irm. ( La L ) Q 6 10, tonos/metus; irm. irm. ( Ca C ) Q 6 10, tonos/metus; ( a ) Q 6 10, tonos/metus; (1) irm. ( a ) Q 6 10, tonos/metus; irm., irm., irm., irm. susidariusio irminio dumblo kiekis er metus dėl 7,,, koncentracijų adidėjimo; L a, C a, a, a atitekančių į valymo įrenginius 7 (mg/l), (mg/l), (mg/l), (mg/l) koncentracijos; L, C,, 7 (mg/l), (mg/l), (mg/l), (mg/l) koncentracija o irminių nusodintuvų. kaičiavimams naudojama faktinė vidutinė metinė irminių nusodintuvų efektyvumo reikšmė; Q metinis valytų nuotekų kiekis, m 3 /metus. Jei nuotekų valykloje nėra irminių nusodintuvų, tai irminis dumblo kiekis neskaičiuojamas. Grotose ir smėliagaudėse sulaikomas teršalų kiekis į skaičiavimus neįtraukiamas. 14. erteklinio dumblo kiekio skaičiavimas. erteklinio dumblo kiekis ( d., d., d., d. ) skaičiuojamas agal formulę: d. d. d L Q 6 10, tonos/metus; d C Q 6 10, tonos/metus; (2)

5 5 d. d. d Q 6 10, tonos/metus; d Q 6 10, tonos/metus; d erteklinio dumblo savitasis rieauglis. Jeigu nėra faktinių matavimo duomenų, dumblo rieauglis 0,9 g/g ašalinto 5 ; L, C,, atitekančių į biologinio valymo įrenginius 7 (mg/l), (mg/l), (mg/l), (mg/l) koncentracija. Jeigu nėra irminių nusodintuvų, tai L 100 mg/l, C 100 mg/l, 10 mg/l, 1 mg/l. 7 erskaičiavus į 5 gaunama 87 mg/l koncentracija. 15. iso dumblo kiekio skaičiavimas. isas susidariusio dumblo kiekis (,,, ) skaičiuojamas agal formulę: irm. + d., tonos/metus; irm. + d. irm. + d., tonos/metus;, tonos/metus; (3) irm. + d., tonos/metus. I. UOTEŲ ALYO ĄAUDŲ UŽ ADIDĖJUIĄ IR ECIFIĘ TARŠĄ AIČIAIA 16. uotekų valymo sąnaudų adidėjimo skaičiavimas dėl 7 adidėjimo usidariusio dumblo sandėliavimo ir transortavimo sąnaudos ausinto (tankinto) dumblo kiekis ( saus. ) skaičiuojamas agal formulę: saus., m 3, (4) sausinto dumblo sausumas, rocentais Dumblo transortavimo ir sandėliavimo sąnaudos ( sand.+trans. ) skaičiuojamos agal formulę: + sand+ trans. sand. trans., Lt/metus (5) sand. dumblo sandėliavimo sąnaudos, Lt/metus;

6 6 trans. dumblo transortavimo nuo nuotekų valymo įrenginių iki dumblo sandėliavimo vietos sąnaudos, Lt/metus. Dumblo sandėliavimo ( sand. ) ir transortavimo ( trans. ) sąnaudos skaičiuojamos agal formulę: sand. I DA saus DA DA, Lt/metus (5.1) I DA radinė dumblo aikštelių vertė, Lt; DA dumblo aikštelių nusidėvėjimo normatyvas, metai; DA dumblo aikštelės tūris, m 3 ; saus sandėliuojamo ir transortuojamo sausinto dumblo kiekis + trans. kuras + trans + amort + eks+ rem du, Lt/metus (5,2) kuras išlaidos kurui, Lt/metus; trans dumblo transorto nuomos aslaugos, Lt/metus; amort autotransorto riemonių nusidėvėjimo sąnaudos, Lt/metus; eks+rem autotransorto riemonių eksloatacinės ir remonto sąnaudos, Lt/metus; du vairuotojų darbo užmokesčio sąnaudos, Lt/metus aildomų flokuliantų sąnaudų skaičiavimas aildomai mechaninio sausinimo įrenginiuose sunaudojamo flokulianto kiekis er metus ( C1 ) skaičiuojamas agal formulę: C1 irm. DC, kg, (6) D C flokulianto dozė, kg/t sausos medžiagos irminio dumblo nusausinimo sąnaudos ( 1 ) skaičiuojamos agal formulę: 1 C1 c, Lt, (7) c flokulianto, skirto dumblui sausinti, kaina, Lt/kg ai dumblas rieš sausinant jį mechaninio sausinimo įrenginiuose yra adorojamas mechaniniuose tankintuvuose, aildomai tankintuvuose sunaudojamo flokulianto kiekis er metus ( T ) skaičiuojamas agal formulę: T d. DT, kg, (8) D T flokulianto dozė tankintuvuose, kg/t sausos medžiagos erteklinio dumblo nusausinimo mechaniniuose tankintuvuose sąnaudos ( 2 ) skaičiuojamos agal formulę:

7 7 2 T t, Lt, (9) t flokulianto, skirto dumblui sausinti tankintuvuose, kaina, Lt/kg aildomai erteklinio dumblo (kartu arba atskirai su irminiu dumblu) sausinimui mechaninio sausinimo įrenginiuose sunaudojamo flokulianto kiekis er metus ( C2 ) skaičiuojamas agal formulę: C 2 ( d. + irm. ) DC, Lt, (10) D C flokulianto dozė mechaninio sausinimo įrenginiuose, kg/t sausos medžiagos Dumblo nusausinimo sąnaudos ( 3 ) skaičiuojamos agal formulę: 3 C 2 c, Lt. (11) Jeigu valymo įrenginiuose yra aildomos dumblo adorojimo grandys, tai flokuliantų sąnaudų skaičiavimas aildomas atitinkamoms dumblo adorojimo grandims agal unktus Bendros sąnaudos flokuliantams (. ), sausinant irminį ir erteklinį dumblą, skaičiuojamos agal formulę: , Lt. (12) Elektros energijos sąnaudų skaičiavimai Oraūčių sunaudojamos elektros energijos sąnaudos Reikiamas ištirinti deguonies kiekis (OC) skaičiuojamas agal formulę: z L Q C t k OC ( C Ca ), kgo 2 / metus, (13) z savitasis deguonies sunaudojimas biocheminiuose rocesuose, 1,6 mg/ mg ašalinto 5 arba riimti agal faktinius duomenis nuotekų valykloje; C vandens risotinimas deguonimi aerotanke, mg/l, skaičiuojamas agal formulę: ha C Ct (1 + ) (14) 20,6, mg/l, h a difuzoriaus anėrimo gylis, m; C t vandens risotinimas deguonimi esant atmosferiniam slėgiui, 9,02 mg/l; C a ištirusio deguonies koncentracija, 2,0 mg/l; t koeficientas, įvertinantis dumblo mišinio temeratūrą, rie 20 C temeratūros t 1 arba riimti agal faktinius duomenis nuotekų valykloje; 3 koeficientas, įvertinantis deguonies tirumo sumažėjimą nuotekose, 3 0,6 arba riimti agal faktinius duomenis nuotekų valykloje; k koeficientas, įvertinantis teršalų kiekio atekimo netolygumą, (k 1,15);

8 8 L atitekančių į biologinio valymo įrenginius nuotekų koncentracija, mg/l. Jeigu nėra irminių nusodintuvų, tai L 100 mg/l. 7 erskaičiavus į 5 gaunama 87 mg /l koncentracija Būtinas aduoti oro kiekis reikiamo deguonies kiekio ištirinimui (Σ O RA ) skaičiuojamas agal formulę: ORA OC γ 0,21 η, m 3 /metus, (15) γ oro tankis, 1,2 kg/m 3 ; 0,21 deguonies kiekis ore, vieneto dalimis; η deguonies išnaudojimas iš aduoto oro, vieneto dalimis, riklauso nuo aeratoriaus anardinimo gylio ir jų tankio η 0,15-0, Oraūtės dirbtų valandų skaičius, reikalingas aduoti orą reikiamam deguonies kiekiui ištirinti (t), skaičiuojamas agal formulę: t Q ORA orautes, val., (16) Q oraūtės vienos arba kelių oraūčių našumas, m 3 /val Elektros energijos kiekis, būtinas agaminti oro kiekį reikiamam deguonies kiekiui ištirinti (E oras ), skaičiuojamas agal formulę: E t oras orautes, kwh/metus, (17) oraūtės vienos arba kelių oraūčių bendras instaliuotas galingumas, kw Elektros energijos sąnaudos orui aduoti er metus ( oras. ) skaičiuojamos agal formulę: E T oras. oras EE, Lt/metus, (18) T EE vidutinė aros elektros energijos kaina (agal sutartį su elektros tiekimo tinklais), Lt/kWh Dumblo siurblių, tankinimo ir sausinimo įrengimų sunaudojamos elektros energijos sąnaudos Adorojamo dumblo kiekiai ( TD, TeD, ed, D ) skaičiuojami agal formules: irm. TD CTD d. TeD (19) CTeD d. ed CeD

9 9 D. CD irm TD, TeD, ed, D tankinamo irminio dumblo, tankinto erteklinio dumblo, sausinamo erteklinio dumblo, sausinamo irminio dumblo kiekiai (bei kitų rūšių dumblas xxx ); C TD, C TeD, C ed, C D tankinamo irminio dumblo, tankinto erteklinio dumblo, sausinamo erteklinio dumblo, sausinamo irminio dumblo sausumas (bei kitų rūšių dumblo sausumas rocentais C xxx ). Dumblo sausumas nustatomas agal faktinius duomenis iurblių ir sausinimo įrenginių darbo laikas (t n ) skaičiuojamas agal formulę: D t n Q h, val. (20) Q h tiekiamo tankinamo irminio dumblo, tankinto erteklinio dumblo, sausinamo erteklinio dumblo, sausinamo irminio dumblo bei kitų rūšių dumblo debitas, m 3 /h; D tankinamo irminio dumblo, tankinto erteklinio dumblo, sausinamo erteklinio dumblo, sausinamo irminio dumblo kiekiai bei kitų rūšių dumblo kiekiai, m 3 /metus Elektros energijos sąnaudos (E TD, E TeD, E ed, E D ) skaičiuojamos agal formules: E E E TD TeD ed ttd TD tted TeD ted ed, kwh/metus;, kwh/metus;, kwh/metus; (21) E D td D, kwh/metus; E TD, E TeD, E ed, E D elektros energijos sąnaudos irminio dumblo tankinimo, erteklinio dumblo tankinimo, erteklinio dumblo sausinimo, irminio dumblo sausinimo grandims; t TD, t TeD, t ed, t D irminio dumblo tankinimo, erteklinio dumblo tankinimo, erteklinio dumblo sausinimo, irminio dumblo sausinimo grandies darbo laikas, h/metus; TD, TeD, ed, D suminis irminio dumblo tankinimo, erteklinio dumblo tankinimo, erteklinio dumblo sausinimo, irminio dumblo sausinimo grandies įrenginių instaliuotas galingumas, kw isos elektros energijos sąnaudos dumblui sausinti (E ) skaičiuojamos agal formulę: E E + E + E + E TD TeD ed D, kwh/metus (22).

10 ąnaudos dėl elektros energijos adidėjimo ( EL. ) skaičiuojamos agal formulę: E T EL. EE, Lt/metus, (23) T EE vidutinė aros elektros energijos kaina (agal sutartį su elektros tiekimo tinklais), Lt/kWh uotekų valymo savikaina dėl 7 koncentracijos adidėjimo Bendros sąnaudos, susijusios su 7 koncentracijos 100 mg/l adidėjimu ( ), skaičiuojamos agal formulę: sand trans oras. + EL. +, Lt/metus. (24) Bendros nuotekų valymo savikainos adidėjimas, susijęs su mg/l adidėjimu (T ), skaičiuojamas agal formulę: T Q metai, Lt/m 3. (25) 17. uotekų valymo sąnaudų adidėjimo skaičiavimas dėl adidėjimo usidariusio dumblo sandėliavimo ir transortavimo sąnaudos ausinto (tankinto) dumblo kiekis ( saus. ) skaičiuojamas agal formulę: saus., m 3 (26) sausinto dumblo sausumas rocentais Dumblo transortavimo ir sandėliavimo sąnaudos ( sand.+trans. ) skaičiuojamos agal formulę: sand+trans sand. + trans., Litai/metus, (27) sand. dumblo sandėliavimo sąnaudos (Lt/metus) ir trans. dumblo transortavimo sąnaudos (Lt/metus). Šios sąnaudos askaičiuojamos agal unkte nurodytas formules aildomų flokuliantų sąnaudų skaičiavimas aildomai mechaninio sausinimo įrenginiuose sunaudojamo flokulianto kiekis er metus ( C1 ) skaičiuojamas agal formulę: C1 irm. DC, kg, (28)

11 11 D C flokulianto dozė, kg/t sausos medžiagos irminio dumblo nusausinimo sąnaudos ( 1 ) skaičiuojamos agal formulę: 1 C1 c, Lt, (29) c flokulianto, skirto dumblui sausinti, kaina, Lt/kg ai dumblas rieš sausinant jį mechaninio sausinimo įrenginiuose yra adorojamas mechaniniuose tankintuvuose, aildomai tankintuvuose sunaudojamo flokulianto kiekis er metus ( T ) skaičiuojamas agal formulę: T d. DT, kg, (30) D T flokulianto dozė tankintuvuose, kg/t sausos medžiagos erteklinio dumblo nusausinimo mechaniniuose tankintuvuose sąnaudos ( 2 ) skaičiuojamos agal formulę: 2 T t, Lt, (31) t flokulianto, skirto dumblui sausinti tankintuvuose, kaina, Lt/kg aildomai erteklinio dumblo (kartu arba atskirai su irminiu dumblu) sausinimui mechaninio sausinimo įrenginiuose sunaudojamo flokulianto kiekis er metus ( C2 ) skaičiuojamas agal formulę: + ) D C 2 ( d. irm. C, Lt, (32) D C flokulianto dozė mechaninio sausinimo įrenginiuose, kg/t sausos medžiagos Dumblo nusausinimo sąnaudos ( 3 ) skaičiuojamos agal formulę: 3 C 2 c, Lt. (33) Jeigu valymo įrenginiuose yra aildomos dumblo adorojimo grandys, tai flokuliantų sąnaudų skaičiavimas aildomas atitinkamoms dumblo adorojimo grandims agal unktus Bendros sąnaudos flokuliantams (. ), sausinant irminį ir erteklinį dumblą, skaičiuojamos agal formulę: , Lt. (34) Elektros energijos sąnaudų skaičiavimai Dumblo siurblių, tankinimo ir sausinimo įrengimų sunaudojamos elektros energijos sąnaudos Adorojamo dumblo kiekiai ( TD, TeD, ed, D ) skaičiuojami agal formules:

12 12 TD TD D D. CTD. CTD. CD. CD irm d d irm (35) TD, TeD, ed, D tankinamo irminio dumblo, tankinto erteklinio dumblo, sausinamo erteklinio dumblo, sausinamo irminio dumblo kiekiai (bei kitų rūšių dumblas xxx ); C TD, C TeD, C ed, C D tankinamo irminio dumblo, tankinto erteklinio dumblo, sausinamo erteklinio dumblo, sausinamo irminio dumblo sausumas (bei kitų rūšių dumblo sausumas rocentais C xxx ). Dumblo sausumas riimamas agal faktinius duomenis iurblių ir sausinimo įrenginių darbo laikas (t n ) skaičiuojamas agal formulę: D t n Q h, val. (36) Q h tiekiamo tankinamo irminio dumblo, tankinto erteklinio dumblo, sausinamo erteklinio dumblo, sausinamo irminio dumblo bei kitų rūšių dumblo debitas, m 3 /h; D tankinamo irminio dumblo, tankinto erteklinio dumblo, sausinamo erteklinio dumblo, sausinamo irminio dumblo kiekiai bei kitų rūšių dumblo kiekiai, m 3 /metus Elektros energijos sąnaudos (E TD, E TeD, E ed, E D ) skaičiuojamos agal unkte nurodytas formules isos elektros energijos sąnaudos dumblo sausinimui (E ) skaičiuojamos agal formulę: E E + E + E + E TD TeD ed D, kwh/metus. (37) ąnaudos dėl elektros energijos adidėjimo ( EL. ) skaičiuojamos agal formulę: E T EL. EE, Lt/metus, (38) T EE vidutinė aros elektros energijos kaina (agal sutartį su elektros tiekimo tinklais), Lt/kWh uotekų valymo savikaina dėl koncentracijos adidėjimo Bendros sąnaudos, susijusios su koncentracijos 100 mg/l adidėjimu ( ), skaičiuojamos agal formulę: sand trans EL. +, Lt/metus. (39)

13 Bendros nuotekų valymo savikainos adidėjimas, susijęs su 100 mg/l adidėjimu (T ), skaičiuojamas agal formulę: T (40) Q, Lt/m uotekų valymo sąnaudų adidėjimo skaičiavimas dėl adidėjimo usidariusio dumblo sandėliavimo ir transortavimo sąnaudos ausinto (tankinto) dumblo kiekis ( saus. ) skaičiuojamas agal formulę: saus., m 3, (41) sausinto dumblo sausumas rocentais Dumblo transortavimo ir sandėliavimo sąnaudos ( sand.+trans. ) skaičiuojamos agal formulę: sand+trans. sand. + trans., Litai/metus, (42) sand. dumblo sandėliavimo sąnaudos (Lt/metus) ir trans. dumblo transortavimo sąnaudos (Lt/metus). Šios sąnaudos askaičiuojamos agal unkte nurodytas formules aildomų flokuliantų sąnaudų skaičiavimas aildomai mechaninio sausinimo įrenginiuose sunaudojamo flokulianto kiekis er metus ( C1 ) skaičiuojamas agal formulę: C1 irm. DC, kg, (43) D C flokulianto dozė, kg/t sausos medžiagos irminio dumblo nusausinimo sąnaudos ( 1 ) skaičiuojamos agal formulę: 1 C1 c, Lt, (44) c flokulianto, skirto dumblui sausinti, kaina, Lt/kg Tuo atveju, kai dumblas rieš sausinant jį mechaninio sausinimo įrenginiuose yra adorojamas mechaniniuose tankintuvuose, aildomai tankintuvuose sunaudojamo flokulianto kiekis er metus ( T ) skaičiuojamas agal formulę: T d. DT, kg, (45) D T flokulianto dozė tankintuvuose, kg/t sausos medžiagos.

14 erteklinio dumblo nusausinimo mechaniniuose tankintuvuose sąnaudos ( 2 ) skaičiuojamos agal formulę: 2 T t, Lt, (46) t flokulianto, skirto dumblui sausinti tankintuvuose, kaina, Lt/kg aildomai erteklinio dumblo (kartu arba atskirai su irminiu dumblu) sausinimui mechaninio sausinimo įrenginiuose sunaudojamo flokulianto kiekis er metus ( C2 ) skaičiuojamas agal formulę: C 2 d. DC, kg, (47) D C flokulianto dozė mechaninio sausinimo įrenginiuose, kg/t sausos medžiagos Dumblo nusausinimo sąnaudos ( 3 ) skaičiuojamos agal formulę: 3 C 2 c, Lt, (48) Jeigu valymo įrenginiuose yra aildomos dumblo adorojimo grandys, tai flokuliantų sąnaudų skaičiavimas aildomas atitinkamoms dumblo adorojimo grandims agal unktus Bendros sąnaudos flokuliantams (. ), sausinant irminį ir erteklinį dumblą, skaičiuojamos agal formulę: , Lt. (49) Elektros energijos sąnaudų skaičiavimai Dumblo siurblių, tankinimo ir sausinimo įrengimų sunaudojamos elektros energijos sąnaudos Adorojamo dumblo kiekiai ( TD, TeD, ed, D ) skaičiuojami agal formules: TD TD D D irm. CTD d. CTD d. CD irm. CD (50) TD, TeD, ed, D tankinamo irminio dumblo, tankinto erteklinio dumblo, sausinamo erteklinio dumblo, sausinamo irminio dumblo kiekiai (bei kitų rūšių dumblas xxx ); C TD, C TeD, C ed, C D tankinamo irminio dumblo, tankinto erteklinio dumblo, sausinamo erteklinio dumblo, sausinamo irminio dumblo sausumas (bei kitų rūšių dumblo sausumas rocentais C xxx ). Dumblo sausumas riimamas agal faktinius duomenis.

15 iurblių ir sausinimo įrenginių darbo laikas (t n ) skaičiuojamas agal formulę: t n Q D h, val. (51) Q h tiekiamo tankinamo irminio dumblo, tankinto erteklinio dumblo, sausinamo erteklinio dumblo, sausinamo irminio dumblo bei kitų rūšių dumblo debitas, m 3 /h; D tankinamo irminio dumblo, tankinto erteklinio dumblo, sausinamo erteklinio dumblo, sausinamo irminio dumblo kiekiai bei kitų rūšių dumblo kiekiai, m 3 /metus Elektros energijos sąnaudos (E TD, E TeD, E ed, E D ) skaičiuojamos agal unkte nurodytas formules isos elektros energijos sąnaudos dumblo sausinimui (E ) skaičiuojamos agal formulę: E ETD + ETeD + EeD + ED, kwh/metus. (52) ąnaudos dėl elektros energijos adidėjimo ( EL. ) skaičiuojamos agal formulę: E T EL. EE, Lt/metus, (53) T EE vidutinė aros elektros energijos kaina (agal sutartį su elektros tiekimo tinklais), Lt / kwh Oraūčių sunaudojama elektros energija Amonio azoto kiekis, atitekantis į nuotekų valyklą er metus ( H4 ), skaičiuojamas agal formulę (2/3 kiekio nuo 10 mg/l sudaro 6,6 mg/l H 4 - ): H 4 Q CH 4, kg H 4 -/metus, (54) C H4 0,0066 H 4 - koncentracija nuotekose, kg/m Deguonies kiekis, sunaudojamas amonio azoto suoksidinimui er metus ( O2 ), skaičiuojamas agal formulę: O 4,6 H 4 2, kg O 2 /metus, (55) 4,6 savitasis deguonies sunaudojimas, reikalingas amonio azotui suoksidinti iki nitratų azoto Ištirusio deguonies kiekis nuotekose, adavus vieną m 3 oro ( Oro ), skaičiuojamas agal formulę: Oro λ η 0,21, kg O 2 /m 3 oro, (56) λ oro tankis normaliomis sąlygomis, λ 1,2 kg/m 3 ;

16 16 0,21 deguonies kiekis ore vieneto dalimis; η deguonies išnaudojimas iš aduoto oro, vieneto dalimis, riklauso nuo aeratoriaus anardinimo gylio ir jų tankio η 0,15 0, Bendras nitrifikacijai sunaudojamo oro kiekis er metus (Σ oro ) skaičiuojamas agal formulę: O2 oro (57) Oro, m 3 /metus itrifikacijai sunaudojamas elektros energijos kiekis (E ITR ) skaičiuojamas agal formulę: E ITR oro Q oraute, kwh/metus, (58) oraūtės vienos arba kelių oraūčių bendras instaliuotas galingumas, kw Elektros energijos sąnaudos orui tiekti (nitrifikacijos rocesui) ( ITR ) skaičiuojamos agal formulę: ITR E ITR T EE, Lt/metus, (59) T EE vidutinė aros elektros energijos kaina (agal sutartį su elektros tiekimo tinklais), Lt/kWh uotekų valymo savikaina dėl koncentracijos adidėjimo Bendros sąnaudos, susijusios su koncentracijos 10 mg/l adidėjimu ( ), skaičiuojamos agal formulę: + sand + trans EL. ITR, Lt. (60) Bendros nuotekų valymo savikainos adidėjimas, susijęs su 10 mg/l adidėjimu (T ), skaičiuojamas agal formulę: T Q, Lt/m 3. (61) Jeigu nuotekų valykloje technologinio azoto šalinimo roceso alaikymui naudojami kiti reagentai, jų sąnaudos skaičiuojamos analogiškai cheminio fosforo šalinimui (19.3, 19.4 unktai). 19. uotekų valymo sąnaudų adidėjimo skaičiavimas dėl adidėjimo usidariusio dumblo sandėliavimo ir transortavimo sąnaudos ausinto (tankinto) dumblo kiekis ( saus. ) skaičiuojamas agal formulę:

17 17 saus., m 3, (62) sausinto dumblo sausumas rocentais Dumblo transortavimo ir sandėliavimo sąnaudos ( sand.+trans. ) skaičiuojamos agal formulę: sand+trans. sand. + trans., Litai/metus, (63) sand. dumblo sandėliavimo sąnaudos (Lt/metus) ir trans. dumblo transortavimo sąnaudos (Lt/metus). Šios sąnaudos askaičiuojamos agal unkte nurodytas formules aildomų flokuliantų sąnaudų skaičiavimas aildomai mechaninio sausinimo įrenginiuose sunaudojamo flokulianto kiekis er metus ( C1 ) skaičiuojamas agal formulę: C1 irm. DC, kg, (64) D C flokulianto dozė, kg/t sausos medžiagos irminio dumblo nusausinimo sąnaudos ( 1 ) skaičiuojamos agal formulę: 1 C1 c, Lt, (65) c flokulianto, skirto dumblui sausinti, kaina, Lt/kg ai dumblas rieš sausinant jį mechaninio sausinimo įrenginiuose yra adorojamas mechaniniuose tankintuvuose, aildomai tankintuvuose sunaudojamo flokulianto kiekis er metus ( T ) skaičiuojamas agal formulę: T d. DT, kg, (66) D T flokulianto dozė tankintuvuose, kg/t sausos medžiagos erteklinio dumblo nusausinimo mechaniniuose tankintuvuose sąnaudos ( 2 ) skaičiuojamos agal formulę: 2 T t, Lt, (67) t flokulianto, skirto dumblui sausinti tankintuvuose, kaina, Lt/kg aildomai erteklinio dumblo (kartu arba atskirai su irminiu dumblu) sausinimui mechaninio sausinimo įrenginiuose sunaudojamo flokulianto kiekis er metus ( C2 ) skaičiuojamas agal formulę: + ) D C 2 ( d. irm. C, Lt, (68)

18 18 D C flokulianto dozė mechaninio sausinimo įrenginiuose, kg/t sausos medžiagos Dumblo nusausinimo sąnaudos ( 3 ) skaičiuojamos agal formulę: 3 C 2 c, Lt. (69) Jeigu valymo įrenginiuose yra aildomos dumblo adorojimo grandys, tai flokuliantų sąnaudų skaičiavimas aildomas atitinkamoms dumblo adorojimo grandims agal unktus Cheminis šalinimas Reagentų šalinimui sąnaudų skaičiavimas aildomai sunaudojamų cheminių medžiagų kiekis ( CH ) er metus skaičiuojamas agal formulę: Qmetinis DCH CH 1000, kg (70) D CH cheminių medžiagų dozė, kg/t sausos medžiagos Cheminių medžiagų sąnaudos ( CH ) skaičiuojamos agal formulę: CH CH ch, Lt (71) ch cheminių medžiagų kaina, Lt/kg Bendros sąnaudos reagentams dėl adidėjusio, adorojant irminį ir erteklinį dumblą bei cheminiu būdu valant nuotekas (. ), skaičiuojamos agal formulę: CH, Lt/metus. (72) Cheminio nuotekų valymo įrangos naudojimo sąnaudų skaičiavimas etinės cheminio fosforo valymo įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos ( nusid. ) skaičiuojamos agal formulę: nusid. 14 ch, Lt, (73) ch cheminio fosforo valymo įrenginių vertė, Lt; 14 vidutinis cheminio fosforo valymo įrenginių nusidėvėjimo laikotaris Elektros energijos sąnaudų skaičiavimai Dumblo siurblių, tankinimo ir sausinimo įrengimų sunaudojamos elektros energijos sąnaudos Adorojamo dumblo kiekiai ( TD, TeD, ed, D ) skaičiuojami agal formules:

19 19 TD TD D D irm. CTD d. CTD d. CD irm. CD (74) TD, TeD, ed, D tankinamo irminio dumblo, tankinto erteklinio dumblo, sausinamo erteklinio dumblo, sausinamo irminio dumblo kiekiai (bei kitų rūšių dumblas xxx ); C TD, C TeD, C ed, C D tankinamo irminio dumblo, tankinto erteklinio dumblo, sausinamo erteklinio dumblo, sausinamo irminio dumblo sausumas (bei kitų rūšių dumblo sausumas rocentais C xxx ). Dumblo sausumas riimamas agal faktinius duomenis iurblių ir sausinimo įrenginių darbo laikas (t n ) skaičiuojamas agal formulę: D t n Q h, val. (75) Q h tiekiamo tankinamo irminio dumblo, tankinto erteklinio dumblo, sausinamo erteklinio dumblo, sausinamo irminio dumblo bei kitų rūšių dumblo debitas, m 3 /h; D tankinamo irminio dumblo, tankinto erteklinio dumblo, sausinamo erteklinio dumblo, sausinamo irminio dumblo kiekiai bei kitų rūšių dumblo kiekiai, m 3 /metus Elektros energijos sąnaudos (E TD, E TeD, E ed, E D ) skaičiuojamos agal unkte nurodytas formules isos elektros energijos sąnaudos dumblo sausinimui (E ) skaičiuojamos agal formulę: E E + E + E + E TD TeD ed D, kwh/metus. (76) ąnaudos dėl elektros energijos adidėjimo ( EL. ) skaičiuojamos agal formulę: E T EL. EE, Lt/metus, (77) T EE vidutinė aros elektros energijos kaina (agal sutartį su elektros tiekimo tinklais), Lt/kWh uotekų valymo savikaina dėl koncentracijos adidėjimo Bendros sąnaudos, susijusios su koncentracijos 1 mg/l adidėjimu ( ), skaičiuojamos agal formulę:

20 20 sand trans nusid. + EL. +, Lt. (78) Bendros nuotekų valymo savikainos adidėjimas, susijęs su 1 mg/l adidėjimu (T ), skaičiuojamas agal formulę: T Q, Lt/m 3. (79). UOTEŲ ALYO AIO UŽ ADIDĖJUIĄ IR ECIFIĘ TARŠĄ AIČIAIA 20. uotekų valymo kaina už adidėjusią ir secifinę taršą (T) skaičiuojama agal formulę: TT 7* (1+(ChD/ 7-3))+T +T +T +T X + +T Z +T DT,, Lt/m 3 (80) T kaina už adidėjusios ir secifinės taršos nuotekų valymą, Lt/m 3 ; T adidėjusios ir secifinės taršos nuotekų valymo kainos dalis už adidėjusią taršą agal 7, Lt/m 3 ; T adidėjusios ir secifinės taršos nuotekų valymo kainos dalis už adidėjusią taršą agal, Lt/m 3 ; T adidėjusios ir secifinės taršos nuotekų valymo kainos dalis už adidėjusią taršą agal, Lt/m 3 ; T adidėjusios ir secifinės taršos nuotekų valymo kainos dalis už adidėjusią taršą agal, Lt/m 3 ; T X +...+T Z secifinės taršos nuotekų valymo kainos dalis už adidėjusią taršą skaičiuojama agal 7 unkto nuostatas, Lt/m 3 ; ChD/ 7 nuotekų, išleidžiamų į nuotekų surinkimo sistemą cheminio deguonies suvartojimo ir bendro deguonies suvartojimo santykis. Jei šis santykis didesnis kai 3, tai nuotekų valymo kaina už adidėjusią ir secifinę taršą agal 7 didinama agal 80 formulėje ateiktą skaičiavimą. Jei šis santykis mažesnis kai 3, tai nuotekų valymo kaina už adidėjusią ir secifinę taršą agal 7 dauginama iš 1; T DT dumblo tvarkymo aslaugų kaina, Lt/m 3. Dumblo tvarkymo aslaugos įvertinamos tuo atveju, jei dumblas atiduodamas tvarkyti kitai dumblo tvarkymo įmonei adidėjusios ir secifinės taršos nuotekų valymo kainos dalis už adidėjusią taršą agal 7 (T ) skaičiuojama agal formulę: T L s 7 L 100 b 7 T 7, Lt/m 3, (81) L s 7 faktinė adidėjusi tarša agal 7, mg /l; L b 7 bazinė tarša agal 7, mg /l; 100 skaičiavimuose riimtas 7 koncentracijos intervalas, mg /l; T 7 nuotekų išvalymo savikaina (Lt/m 3 ), kai atitekančio 7 koncentracija 100 mg/l adidėjusios ir secifinės taršos nuotekų valymo kainos dalis už adidėjusią taršą agal (T ) skaičiuojama agal formulę:

21 21 T C s C 100 b T, Lt/m 3, (82) C s faktinė adidėjusi tarša agal, mg/l; C b bazinė tarša agal, mg/l; 100 skaičiavimuose riimtas koncentracijos intervalas, mg/l; T nuotekų išvalymo savikaina (Lt/m 3 ), kai atitekančio koncentracija 100 mg/l adidėjusios ir secifinės taršos nuotekų valymo kainos dalis už adidėjusią taršą agal (T ) skaičiuojama agal formulę: T s 10 b T, Lt/m 3, (83) s faktinė adidėjusi tarša agal, mg/l; b bazinė tarša agal, mg/l; 10 skaičiavimuose riimtas koncentracijos intervalas, mg/l; T nuotekų išvalymo savikaina (Lt/m 3 ), kai atitekančio koncentracija 10 mg/l adidėjusios ir secifinės taršos nuotekų valymo kainos dalis už adidėjusią taršą agal (T ) skaičiuojama agal formulę: T s 1 b T, Lt/m 3, (84) s faktinė adidėjusi tarša agal, mg/l; b bazinė tarša agal, mg/l; 1 skaičiavimuose riimtas koncentracijos intervalas, mg/l; T nuotekų išvalymo savikaina (Lt/m 3 ), kai atitekančio koncentracija 1 mg/l. I. BAIGIAOIO UOTATO 21. Asmenys, ažeidę Arašo reikalavimus, atsako Lietuvos Resublikos įstatymų nustatyta tvarka. 22. omisijos veiksmai ar neveikimas, įgyvendinant Arašą, gali būti skundžiami Lietuvos Resublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

DERINIMO PAŽYMA „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M

DERINIMO PAŽYMA „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M DERIIO PAŽYA DĖL VALSTYBIĖS AIŲ IR EERGETIOS OTROLĖS OISIJOS 2011. LIEPOS 29 D. UTARIO R. O3-217 DĖL UOTEŲ VALYO AIOS UŽ PADIDĖJUSIĄ IR SPECIFIĘ TARŠĄ SAIČIAVIO TVAROS APRAŠO PATVIRTIIO PAEITIO r. Pastabas

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS LYGINAMOSIOS ANALIZĖS APRAŠO PATVIRTINIMO 20 m. liepos 29 d. Nr. O3-28 Vilnius

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

dok

dok VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS N U T A R I M A S DĖL 2006 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3-92 DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖTVARKOS IR HIDROTECHNIKOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ KL

LIETUVOS ŽEMĖTVARKOS IR HIDROTECHNIKOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ KL LIETUVOS ŽEMĖTVARKOS IR HIDROTECHNIKOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ KLAUSIMAI Programos žymuo: E-026-16-LŽHIS Programos pavadinimas:

Detaliau

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.:

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.: ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 78365 Šiauliai. Įmonės kodas 145412194. Tel. : +370 (41) 51 41 44; el.p.: matl@splius.lt; www.matl.lt. ŠIAULIŲ MUNICIPALINIS PAVIRŠINIŲ

Detaliau

1 priedas UAB "ROKIŠKIO VANDENYS" (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia

1 priedas UAB ROKIŠKIO VANDENYS (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia 1 priedas KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičiavimai) Vandens tiekimas Nuotekų Eil.Nr. Rodikliai Apskaitos veikla gavyba (su ruošimu) pristatymas surinkimas

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2019

Visuomenės informavimo ataskaita_2019 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Nuotekų

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

Microsoft PowerPoint - ptz-seminaras_ _Manto dalis.ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - ptz-seminaras_ _Manto dalis.ppt [Read-Only] PROJEKTO UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ POVEIKIO VERTINIMAS REZULTATAI Antanas Marcinonis,, Mantas Riauka UAB GROTA 2011 10 19 Geologin s s aplinkos tarša Potencialių taršos židinių inventorizavimo rezultatai Potencialių

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Projektas

Projektas Aplinkos apsaugos agentūrai ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis statusas: juridinis asmuo juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2016

Visuomenės informavimo ataskaita_2016 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Lietuva,

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

Microsoft Word _Obeliu_valymo_ireng_PAV atranka

Microsoft Word _Obeliu_valymo_ireng_PAV atranka AB Vilniaus degtinė AB VILNIAUS DEGTINĖ OBELIŲ SPIRITO VARYKLOS NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRAVIMO IR VEIKLOS J. VIENOŽINSKIO G. 3, AUDRONIŲ K., OBELIŲ SEN., ROKIŠKIO R. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas Geriamojo vandens tiekimo ir tvarkymo bei tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas) 20 m. d. KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

Vinter-workshop 2013

Vinter-workshop 2013 SEMINARAS DIRVOŽEMIS IR ŽMOGUS skirtas Tarptautiniams dirvožemio metams paminėti Gediminas Čyžius UAB DGE Baltic Soil and Environment Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija 2015 m. balandžio 30 d.,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

2katalog 2011_NV

2katalog 2011_NV NV TIPO INDIVIDUALIŲJŲ NAMŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ BIOLOGINIO VALYMO ĮRENGINIAI UAB TRAIDENIS buitinių nuotekų biologinio valymo pratekamojo NV tipo įrenginiai tenkina ES Direktyvos 89/106/EEC reikalavimus ir

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Zona_2009

Zona_2009 2009 m. oro kokyb s tyrimų zonoje apžvalga Oro kokyb s vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei zona (likusi Lietuvos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL UAB LIETUVOS ENERGIJOS TIEKIMAS VISUOMENINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO T

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL UAB LIETUVOS ENERGIJOS TIEKIMAS VISUOMENINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO T VALSYBIĖ KAIŲ IR EERGEIKOS KOROLĖS KOMISIJA UARIMAS DĖL UAB LIEUVOS EERGIJOS IEKIMAS VISUOMEIIŲ ELEKROS EERGIJOS KAIŲ IR JŲ AIKYMO VARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 30 d. r. O3E-418 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

Microsoft Word - KRS_2012_metine_Babenai

Microsoft Word - KRS_2012_metine_Babenai UAB Grota Gamtos tyrimų centras Geologijos ir geografijos institutas Hidrogeologijos sektorius Babėnų buitinių atliekų sąvartyno teritorijos aplinkos monitoringas Ataskaita apie 2012 metų stebėjimo rezultatus

Detaliau

VEIKLOS PLANAS (Projektas) Parengė: AB Klaipėdos vanduo ekonomikos sk. viršininkė Eglė Alonderienė Tel.: El.paštas: egle.alon

VEIKLOS PLANAS (Projektas) Parengė: AB Klaipėdos vanduo ekonomikos sk. viršininkė Eglė Alonderienė Tel.: El.paštas: egle.alon 2016-2018 VEIKLOS PLANAS (Projektas) Parengė: AB Klaipėdos vanduo ekonomikos sk. viršininkė Eglė Alonderienė Tel.: +370 611 38749 El.paštas: egle.alonderiene@vanduo.lt 2016 2 1. AB KLAIPĖDOS VANDUO VYKDOMA

Detaliau

TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS...

TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS... TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS... 3 2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS... 3 3. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ... 3 3.1.

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu 2-04 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" 2018 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 1 2 Maitinimo

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTAS DUJŲ SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Vygantas Vaitkus Komisijos narys Darius Biekša Komisijos narys

Detaliau

KLAUSIMYNAS BALDU, DROZLIU PLOKSCIU GAMYBAI

KLAUSIMYNAS BALDU, DROZLIU PLOKSCIU GAMYBAI PATVIRTINTA Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. AV-17 APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ BALDŲ IR MEDIENOS PLOKŠČIŲ GAMYBAI KONTROLINIS KLAUSIMYNAS Priedas prie patikrinimo

Detaliau

Product Summary: Food

Product Summary: Food Transportui taikomi ES ŽVP kriterijai Žalieji viešieji pirkimai (ŽVP) yra savanoriškai taikoma priemonė. Šiame dokumente išdėstomi transportui taikomi parengti ŽVP kriterijai. Pridedamoje Techninėje informacinėje

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

Bioduju rinka LT ir jos pletra

Bioduju rinka LT ir jos pletra Biodujų rinka Lietuvoje ir jos plėtra Biodujų asociacijos prezidentas Virginijus Štiormer Biodujų ir energijos gamyba Lietuvoje v Nors Lietuvoje biodujų energetika plėtojama daugiau kaip 15 metų,, per

Detaliau

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“ ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2019 METAIS IR VĖLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS (parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2019 m. sausio 1 d.) Turinys I.

Detaliau

1. ANTROPOGENINĖS TARŠOS ŠALTINIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 17

1. ANTROPOGENINĖS TARŠOS ŠALTINIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 17 1. AROPOGEIĖS ARŠOS ŠALIIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 18 išleistuvai, kuriais į paviršinius vandens telkinius buvo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS INFORMACIJA ATRANKAI DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI PRIVALOMO VERTINIMO Naujo 52000m 3 naftos rezervuaro statyba Akcinės bendrovės ORLEN Lietuva, Vamzdynų ir terminalo operacijų padalinio

Detaliau

ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS PROGRAMŲ RENGIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS VILNIUS 2000

ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS PROGRAMŲ RENGIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS VILNIUS 2000 ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS PROGRAMŲ RENGIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS VILNIUS 2000 UDK 504.43.064.36(083.13):061.5 ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS: programų rengimo metodinės

Detaliau

Komisijos suderintos Bazines kainos_ xls

Komisijos suderintos Bazines kainos_ xls Lapas iš Informacija atnaujinta 0-0-0 UAB,,Aukštaitijos UAB,,Rokiškio UAB,,Trakų UAB,,Šilalės UAB,,Palangos UAB,,Eišiškių komunalinis ūkis UAB,,Tauragės UAB,,Nemėžio komunalininkas UAB,,Raseinių 0-0- OE-

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

Microsoft Word - BABENU SAVARTYNAS 2011_I pusm aplinkos monit.

Microsoft Word - BABENU SAVARTYNAS 2011_I pusm aplinkos monit. BABĖNŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2011 M. I PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI DALIS 1. Ūkio objekto teisinė forma, pavadinimas ir adresas: VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (adresas: Statybininkų

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

Microsoft Word - TS docx

Microsoft Word - TS docx Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA DöL UAB PAKRUOJO VANDENTIEKIS 2018 M. METINöS VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 m. balandžio 30 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Google reklama internete

Google reklama internete 1 priedas Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS LAURA ŽVINYTĖ DISKRETUS TOLYGUSIS RIBINIS DĖSNIS ADITYVIOSIOMS FUNKCIJOMS Daktaro disertacija Fiziniai mokslai, matematika (01P

VILNIAUS UNIVERSITETAS LAURA ŽVINYTĖ DISKRETUS TOLYGUSIS RIBINIS DĖSNIS ADITYVIOSIOMS FUNKCIJOMS Daktaro disertacija Fiziniai mokslai, matematika (01P VILNIAUS UNIVERSITETAS LAURA ŽVINYTĖ DISKRETUS TOLYGUSIS RIBINIS DĖSNIS ADITYVIOSIOMS FUNKCIJOMS Daktaro disertacija Fiziniai mokslai, matematika 0P) Vilnius, 207 Disertacija rengta 20-207 metais Vilniaus

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazė

NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazė NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazės Ksilanazės Beta-ksilozidazė Arabinofuranozidazė Beta-galaktozidazė

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

Išmaniosios elektros energijos apskaitos tinklo vystymo Lietuvoje kaštų ir naudos analizė Išmaniosios apskaitos diegimo scenarijų kaštų naudos analizė

Išmaniosios elektros energijos apskaitos tinklo vystymo Lietuvoje kaštų ir naudos analizė Išmaniosios apskaitos diegimo scenarijų kaštų naudos analizė Išmaniosios elektros energijos apskaitos tinklo vystymo Lietuvoje kaštų ir naudos analizė Išmaniosios apskaitos diegimo scenarijų kaštų naudos analizė 2012 m rugsėjis Turinys PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS... 6 1 VARTOJAMOS

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

Preliminari Dauguvos UBR Priemoniu Programa 08 13

Preliminari Dauguvos UBR Priemoniu Programa 08 13 PRELIMINARI DAUGUVOS UPIŲ BASEINŲ RAJONO PRIEMONIŲ PROGRAMA Vilnius, 2009 rugpjūčio m n. TURINYS SANTRUMPOS...2 1. PAGRINDINöS PRIEMONöS GERAI DAUGUVOS UBR BŪKLEI PASIEKTI...4 1.1 PRIEMONöS, NUMATYTOS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lop

ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lop ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio Eglutė direktoriaus 2018-01-15 įsakymu

Detaliau

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodmenį. Jeigu įrengtas tik membraninis dujų skaitiklis,

Detaliau

BIOKURO KATILŲ IR EKONOMAIZERIŲ EKSPLOATAVIMO TECHNINIAI, EKONOMINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI. EKSPLOATACIJOS METU IŠKYLANTIS KLAUSIMAI: Pakuros darbo v

BIOKURO KATILŲ IR EKONOMAIZERIŲ EKSPLOATAVIMO TECHNINIAI, EKONOMINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI. EKSPLOATACIJOS METU IŠKYLANTIS KLAUSIMAI: Pakuros darbo v BIOKURO KATILŲ IR EKONOMAIZERIŲ EKSPLOATAVIMO TECHNINIAI, EKONOMINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI. EKSPLOATACIJOS METU IŠKYLANTIS KLAUSIMAI: Pakuros darbo valdymas. Pradžioje kuro padavimo zonoje ant ardyno

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

PowerPoint design manual

PowerPoint design manual Biokuro kogeneracinės elektrinės Technologiniai ir ekonominiai duomenys Daniška patirtis Martynas Nagevičius Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas martynas@nagevicius.lt

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

D1991 Green Energy/IT

D1991 Green Energy/IT Pasyvaus namo standarto pranašumai Aidas Vaičiulis 2019.04.10 Kaunas Page 1 EU info: Europos Sąjungos įstatymų leidėjai 2017 metų gruodžio 19 dieną priėmė bendrą susitarimą dėl pastatų energinio naudingumo

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Preliminari Lielupes UBR Priemoniu Programa 08 13

Preliminari Lielupes UBR Priemoniu Programa 08 13 PRELIMINARI LIELUPöS UPIŲ BASEINŲ RAJONO PRIEMONIŲ PROGRAMA Vilnius, 2009 rugpjūčio m n. TURINYS SANTRUMPOS...3 1. PAGRINDINöS PRIEMONöS GERAI LIELUPöS UBR BŪKLEI PASIEKTI...6 1.1 PRIEMONöS, NUMATYTOS

Detaliau

B. PINKEVIČIAUS individuali įmonė INFORMACIJA ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ELEKTRĖNŲ SAV. LAJAUS ŽVYRO IR SMĖLIO TELKINIO NAUJO PLOTO (3,4

B. PINKEVIČIAUS individuali įmonė INFORMACIJA ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ELEKTRĖNŲ SAV. LAJAUS ŽVYRO IR SMĖLIO TELKINIO NAUJO PLOTO (3,4 B. PINKEVIČIAUS individuali įmonė ELEKTRĖNŲ SAV. LAJAUS ŽVYRO IR SMĖLIO TELKINIO NAUJO PLOTO (3,47 HA) NAUDOJIMAS Užsakovas (organizatorius): UAB Elektros pasaulis, Trakų g. 50, LT 21043, Semeliškės. Direktorius

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

(\360ildymas su qs_adm.xls)

(\360ildymas su qs_adm.xls) Šilumos suvartojimas šildymui 2016 m. gruodžio mėnesį vidutinė lauko oro temperatūra: -0,8 C dienolaipsniai: 582,8 Kaina: 3,75 euro centai / kwh Eil. Nr. Gatvė Namas Plotas šilumos paskirstymui, m² MWh

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau