Preliminari Lielupes UBR Priemoniu Programa 08 13

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Preliminari Lielupes UBR Priemoniu Programa 08 13"

Transkriptas

1 PRELIMINARI LIELUPöS UPIŲ BASEINŲ RAJONO PRIEMONIŲ PROGRAMA Vilnius, 2009 rugpjūčio m n.

2 TURINYS SANTRUMPOS PAGRINDINöS PRIEMONöS GERAI LIELUPöS UBR BŪKLEI PASIEKTI PRIEMONöS, NUMATYTOS EUROPOS BENDRIJOS VANDENS APSAUGOS TEISöS AKTUOSE IR PERKELTOS Į LIETUVOS TEISINĘ BAZĘ Miestų nuotekų valymo direktyva (91/271/EEB) Nitratų direktyvos įgyvendinimo poveikis Geriamojo vandens direktyva (80/778/EEB), kurią pakeit direktyva 98/83/EB D l žmogaus vartojamo vandens kokyb s Paukščių ir buveinių direktyvos Maudyklų direktyva (2006/7/EC) Nuotekų dumblo direktyva (86/278/EEB) Augalų apsaugos produktų direktyva (91/414/EEB) Poveikio aplinkai vertinimo direktyva (85/337/EEB) Taršos integruotos prevencijos ir kontrol s direktyva (96/61/EEB) Stambių avarijų (SEVESO) direktyva (96/82/EEB) KITŲ DIREKTYVOS STRAIPSNIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONöS Praktin s priemon s, skirtos sąnaudų atsiperkamumo principui įgyvendinti (9 BVPD straipsnio reikalavimai) Priemon s, skirtos BVPD 7 straipsnio įgyvendinimui Sutelktosios taršos šaltinių ir kitos veiklos, įtakojančios vandens būklę, kontrol s priemon s Vandens pa mimo kontrol s priemon s Vandens užtvenkimo priemon s Pavojingų medžiagų kontrol s priemon s, numatytos BVPD 16 straipsnyje Avarijų metu kylančios taršos mažinimo priemon s Priemon s, užtikrinančios, kad vandens telkinių hidromorfologin s sąlygos atitiktų reikalaujamą ekologinį statusą arba gerą ekologinį potencialą dirbtiniuose arba labai pakeistuose vandens telkiniuose Kontrol s priemon s, dirbtinai papildant požeminio vandens telkinius Priemon s vandens telkiniams, kuriuose tikriausiai nebus pasiekti pagal 4 straipsnį nustatyti aplinkosaugos reikalavimai; Detali informacija apie papildomas priemon s, kurių reikia siekiant nustatytų aplinkos apsaugos tikslų; Detali informacija apie priemones, taikytas sustabdyti jūros vandenų taršą pagal 11 straipsnio 6 dalį; Kitos pagrindin s priemon s PAPILDOMOS PRIEMONöS SĄNAUDŲ VERTINIMO PRIELAIDOS PAPILDOMOS PRIEMONöS SUTELKTOSIOS TARŠOS ŠALTINIŲ POVEIKIO MAŽINIMUI IR JŲ SĄNAUDOS PASKLIDOSIOS TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONöS HIDROMORFOLOGINöS BŪKLöS GERINIMO PRIEMONöS Žuvų pralaidų įrengimas HE turbinų keitimas Upių vingiuotumo atkūrimas Bendros hidromorfologinių pokyčių švelninimo priemonių sąnaudos PAPILDOMOS PRIEMONöS REKREACIJAI PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ SĄNAUDŲ SANTRAUKA GEROS BŪKLöS PASIEKIMO VANDENS TELKINIUOSE NAUDA MOKUMO ANALIZö VALSTYBINIS/SAVIVALDYBIŲ MOKUMAS Nuotekų tvarkymas Hidromorfologijos atstatymo priemon s Rekreacija GYVENTOJŲ MOKUMAS Sutelktosios taršos šaltiniai KITŲ PROGRAMŲ REGISTRAS

3 SANTRUMPOS AAA AM BDS BKE BN BP BVPD CHDS DLK DVT DUFI ES GE GIG GIS HE HKE HMT JTC Konsultantas LGT LPVT LŽI MB MHE MNV N NSS NVĮ P PK PM Projektas PVB PVD RAAD RI RV SAZ SGV ŽŪM TKKK TU UB UBVD UBR VAK VDST VKE VMVS VVD VVG Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkos ministerija Biocheminis deguonies suvartojimas Biologiniai kokyb s elementai Bendrasis azotas Bendrasis fosforas Bendroji vandens politikos direktyva (2000/60/EB) Cheminis deguonies suvartojimas Didžiausia leidžiama koncentracija Dirbtiniai vandens telkiniai Danijos upių faunos indeksas Europos Sąjunga Gyventojų ekvivalentas Geografin s interkalibracijos grup Geografin informacin sistema Hidroelektrin s Hidromorfologiniai kokyb s elementai Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba Jūrinių tyrimų centras Projekto Lielup s, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų parengimas vykdytojai Lietuvos geologijos tarnyba Labai pakeisti vandens telkiniai Lietuvos žuvų indeksas MIKE BASIN modelis Mažoji hidroelektrin Miesto nuotekų valymas Azotas Nuotekų surinkimo sistema Nuotekų valymo įrengimai Fosforas Projekto priežiūros komitetas Pavojingos medžiagos Europos Regionin s Pl tros Fondo Ir Lietuvos Respublikos L šomis Finansuojamas projektas Lielup s, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų parengimas, pirkimo numeris: Požeminio vandens baseinas Požeminio vandens direktyva (2006/118/EB) Regiono aplinkos apsaugos departamentas Makrofitų indeksas Ribin vert Sanitarin s apsaugos zona Sąlyginis gyvulių vienetas Žem s ūkio ministerija Tarpvyriausybin klimato kaitos komisija Technin užduotis Up s baseinas Upių baseinų valdymo departamentas Upių baseinų rajonas Viršutin s-apatin s kreidos baseinas Viršutinio devono Stipinų baseinas Vandens kokyb s elementai Vandens monitoringo ir vertinimo skyrius Viršutinio-vidurinio devono baseinas Vietos veiklos grup 3

4 ĮVADAS Aplinkos apsaugos agentūra kartu su Lietuvos geologijos tarnyba pareng Lielup s upių baseinų rajono (toliau UBR) priemonių programos projektą ir teikia jį visuomenei komentuoti. Min tas dokumentas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos vandens įstatymo reikalavimus, pagal kurį vandens telkinių apsauga ir valdymas šalyje bus vykdomas ne pagal administracines, bet pagal geografiškai ir hidrologiškai apibr žtas natūralias upių baseinų ribas. Up s baseinas tai teritorija, iš kurios visas paviršinis vanduo suteka į jūrą per vienos up s žiotis. Up s vandens kokybę sąlygoja jos baseino teritorijoje vykstantys gamtiniai procesai bei ūkin s veiklos poveikis, tod l priemon s up s būklei gerinti turi būti planuojamos ir vykdomos būtent visos up s baseine, o ne atskiruose administraciniuose vienetuose. Įgyvendindama LR vandens įstatymo reikalavimus Lietuva iki 2015 m. tur s pasiekti gerą visų šalies vandens telkinių būklę. Gera būkl laikoma artima natūraliai, žmogaus veiklos nedaug pakeista vandens telkinio būkl. Siekiant palengvinti vandens ir vandens telkinių valdymą, Lietuvos upių baseinai buvo apjungti į keturis upių baseinų rajonus: Nemuno, Ventos, Lielup s ir Dauguvos, o upių baseinų rajonų (UBR) viduje iškirti vandens telkiniai - up s, ežerai, pakrant s ir tarpiniai bei požeminio vandens telkiniai. Dauguma vandens telkinių yra natūralūs, tačiau kai kurie yra dirbtinai žmogaus sukurti (pvz., ežeras buvusio karjero vietoje). Kai kurie natūralūs vandens telkiniai yra stipriai pakeisti žmogaus ūkin s veiklos - užtvenktos arba ištiesintos up s, laivybos reikm ms pritaikytos up s ir ežerai. Tokie vandens telkiniai priskiriami labai pakeistiems vandens telkiniams. Suskirstymas į vandens telkinius leidžia identifikuoti jo naudotoją, stengiantis nepažeisti jo teisių, bet tuo pačiu išsaugant vandens ekosistemas. Kiekvienam upių baseinų rajonui bus parengti ir Lietuvos Respublikos Vyriausyb s patvirtinti upių baseinų rajonų valdymo planai ir priemonių programos. Planai ir programos bus įgyvendinami m. laikotarpiu ir atnaujinami kas šešerius metus, t.y. 2015, 2021 m. ir t.t. UBR valdymo planai yra skirti visuomenei, valstyb s ir savivaldybių institucijoms, įvairioms interesų grup ms ir organizacijoms. Juose pateikiama glausta informacija apie visas veiklas (ir jų rezultatus), atliktas iki vandensaugos tikslų ir priemonių jiems siekti nustatymo: UBR apibūdinimo ir žmogaus veiklos poveikio analiz s rezultatai, informacija apie vandens telkinių būklę, vandensaugos tikslus ir jų pagrindimą, vandens telkinius, kuriems iškyla rizika nepasiekti geros būkl s, priemonių santrauka bei kita informacija. Rengiant UBR valdymo planus atsižvelgiama ne tik į aplinkosauginius, bet ir į socialinius bei ekonominius aspektus. Teis s aktai numato kai kurių vandensaugos tikslų išimčių galimybę. Viena jų užsibr žto tikslo įgyvendinimą nukelti v lesniam laikui (ilgiausiai iki 2027 m.), jeigu jį pasiekti laiku neleidžia technin s galimyb s, labai didel s sąnaudos ar gamtin s sąlygos. Kai vandens telkiniai yra taip paveikti žmogaus veiklos arba jų gamtin s sąlygos yra tokios, kad numatytų vandensaugos tikslų pasiekti neįmanoma arba per brangu, aplinkos ministro nustatyta tvarka leidžiama nustatyti švelnesnius vandensaugos tikslus, užtikrinant, kad švelnesni vandensaugos tikslai labiau nepablogins vandens telkinio būkl s. Švelnesni vandensaugos tikslai peržiūrimi kas šešeri metai. Išimtys gali būti taikomos tik retais atvejais, atlikus ekonominę analizę bei argumentuotai įrodžius išimties būtinumą. Priemonių programų projektai, kaip ir UBR valdymo planai, turi būti derinami su atitinkamomis interesų grup mis ir visuomene. Šiame visuomen s komentarams pateikiamame Lielup s UBR priemonių programos projekte santraukos forma apibūdintos pagrindin s ir pagalbin s priemon s 4

5 bei nurodomi preliminarūs kai kurių priemonių sąnaudos. Priemonių pagrindimas, jų efektyvumo įvertinimas ir sąnaudos bus tikslinamos kitame programos rengimo etape 2009 metų pabaigoje. To etapo metu bus nustatytos ir konkrečios priemon s, atsakingi vykdytojai ir priemonių įgyvendinimo terminai m. viduryje bus parengtas galutinis Lielup s UBR priemonių programos projektas, kuris bus teikiamas LR Vyriausybei tvirtinti. Patvirtinta priemonių programa bus įgyvendinama m. laikotarpiu. Įgyvendinus programoje numatytas priemones bus analizuojama, kokių aplinkosaugos rezultatų jomis buvo pasiekta. Monitoringo priemon mis bus vertinama, ar visuose vandens telkiniuose pasiekti jiems nustatyti vandensaugos tikslai. Tiems telkiniams, kur tikslai nebuvo pasiekti, procesas prasid s iš pradžių: bus vertinama esama būkl, nustatomos problemos, jų priežastys, tikslinami tikslai ir rengiama nauja priemonių programa, turinti pad ti pasiekti nustatytus tikslus kitame etape. Tokiu būdu priemonių programa bus atnaujinama kas šešeri metai. 5

6 1. PAGRINDINöS PRIEMONöS GERAI LIELUPöS UBR BŪKLEI PASIEKTI Pagal Bendrosios vandens politikos direktyvos 2000/60/EB VI priedo A dalį pagrindin s priemon s yra tos, kurias reikia įgyvendinti, vykdant šių direktyvų reikalavimus: 1. Maudyklų direktyva (76/160/EEB) 2. Paukščių direktyva (79/409/EEB) 3.Geriamo vandens direktyva (80/778/EEB) papildyta Direktyva (98/83/EB) 4. SEVESO II direktyva (96/82/EEB) 5. Poveikio aplinkai vertinimo direktyva (85/337/EEB) 6. Nuotekų dumblo direktyva (86/278/EEB) 7. Miesto nuotekų valymo direktyva (91/271/EEB) 8. Augalų apsaugos priemonių direktyva (91/414/EEB) 9. Nitratų direktyva (91/676/EEB) 10. Buveinių direktyva (92/43/EEB) 11. Integruotos taršos prevencijos ir kontrol s direktyva (96/61/EEB) Iš 11-os išvardintų direktyvų, kurių įgyvendinimas kartu reiškia ir pagrindinių priemonių įgyvendinimą, septynios susijusios su didel mis sąnaudomis. Labiausiai imlios investicijoms yra Miesto nuotekų valymo ir Nitratų direktyvos, tod l jas priemonių programoje aprašysime pirmiausiai. Kitų direktyvų Paukščių, Poveikio aplinkai vertinimo, Augalų apsaugos priemonių ir Buveinių - įgyvendinimas susijęs su atitinkamų teisinių, institucinių ir procedūrinių bei kitokių, ne tokių investicijoms imlių priemonių nustatymu. 1.1 PRIEMONöS, NUMATYTOS EUROPOS BENDRIJOS VANDENS APSAUGOS TEISöS AKTUOSE IR PERKELTOS Į LIETUVOS TEISINĘ BAZĘ Šiame skyriuje bus aptariamos priemon s, kurias įgyvendinti reikalauja Europos bendrijos direktyvų sąlygoti nacionaliniai teis s aktai Miestų nuotekų valymo direktyva (91/271/EEB) Pagrindin s Miesto nuotekų valymo (MNV) direktyvos priemon s apima vandenvalos įrenginių statybą ir rekonstrukciją gyvenviet se, kurių taršos apkrova viršija 2000 g.e., siekiant, kad jų išleidžiamų nuotekų kokyb atitiktų į paviršinio vandens telkinius išleidžiamoms nuotekoms keliamus reikalavimus. Į paviršinius vandens telkinius išleidžiamų nuotekų kokyb s reikalavimai yra apibr žti Nuotekų reglamente. Nors pastaraisiais metais miestų nuotekų valyklų (MNV) taršos apkrovos smarkiai maž jo, tačiau kai kurių iš jų tarša vis dar daro reikšmingą poveikį vandens telkinių priimtuvų kokybei. Remiantis AAA sudarytu sąrašu, iš viso Lielup s UBR yra 12 aglomeracijų, kurių taršos apkrovos viršija 2000 g.e. Šių aglomeracijų NVĮ iš esm s ir yra pagrindinis MNV direktyvos reikalavimų taikymo objektas. Vertinant pagrindinių MNV direktyvos priemonių įgyvendinimo apimtis buvo remtasi šiomis prielaidomis: 6

7 Įgyvendinus pagrindines MNV direktyvos priemones, visų miestų, kurių taršos apkrovos viršija g.e., išleidžiamų nuotekų kokyb atitiks Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus į paviršinius vandenis išleidžiamų nuotekų kokybei; Jei aglomeracijų, kurių apkrova viršija g.e., išleidžiamų nuotekų kokyb šiuo metu (t.y m. duomenimis) atitinka Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus, ji nesikeis; Aglomeracijų, kurių taršos apkrovos siekia nuo 2000 iki g.e., nuotekose BDS 7 koncentracijos neviršys Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytų DLK. Kadangi bendrojo azoto ir bendrojo fosforo koncentracijos aglomeracijų, kurių taršos apkrovos siekia nuo 2000 iki g.e., NVĮ nuotekose n ra griežtai reglamentuojamos, o ribojamos tik tuomet kai to reikia gerai vandens telkiniopriimtuvo būklei pasiekti, pagrindinių MNV direktyvos priemonių įgyvendinimas šiose aglomeracijose bendrojo azoto ir bendrojo fosforo apkrovų sumaž jimo neužtikrins. Šiuo metu, atsižvelgiant į vandens telkinio priimtuvo būklę, leistinos bendrojo azoto ir bendrojo fosforo koncentracijos aglomeracijų, kurių apkrovos yra nuo 2000 iki g.e., NVĮ nuotekose dar n ra nustatomos. Ši prielaida galioja tik jau veikiantiems NVĮ, nes naujai statomų NVĮ taršos apkrovos planuojamos atsižvelgiant į telkinio priimtuvo savybes. Mažesnių nei g.e. miestų NVĮ darbas bei nuotekų kokyb s parametrai pager s tik tuose miestuose, kuriuose numatyta naujų NVĮ statyba arba esamų NVĮ rekonstrukcija; Jei numatyta naujų NVĮ statyba arba esamų NVĮ rekonstrukcija mažesn je nei g.e. aglomeracijoje, jos nuotekų kokyb pagal BN ir BP atitiks griežčiausius tokio dydžio gyvenviet ms keliamus reikalavimus, t.y. BN koncentracija neviršys 20 mg/l, BP 2 mg/l. Jei nenumatyta mažesn s nei g.e. aglomeracijos NVĮ rekonstrukcija ar naujų NVĮ statyba, tokios aglomeracijos nuotekų kokyb nesikeis. Nustatant vandentvarkos sektoriui planuojamas investicijas bei planuojamus atlikti darbus remtasi LR aplinkos ministro 2008 m. rugs jo 9 d. įsakymu Nr. D1-462 (LR aplinkos ministro 2009 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. D1-172 redakcija). Šiuo metu į Lielup s UBR paviršinio vandens telkinius išleidžiamos sutelktųjų taršos šaltinių apkrovos bei prognozuojamos apkrovos įgyvendinus pagrindines MNV direktyvos priemones pateikiamos lentel je. Dabartin s didesnių nei 2000 g.e. aglomeracijų taršos apkrovos apskaičiuotos remiantis 2008 m. AAA duomenimis, kitų sutelktosios taršos šaltinių apkrovos įvertintos remiantis 2007 m. duomenimis. Kaip matyti iš lentel je pateiktos informacijos, sutelktosios BDS 7 taršos apkrovos po pagrindinių MNV direktyvos priemonių įgyvendinimo nepakis n viename pabaseinyje. Bendrojo azoto taršos apkrovos Lielup s mažųjų intakų pabaseinyje tur tų sumaž ti apie 57%, Mūšos pabaseinyje 5%, o Nemun lio pabaseinyje tur tų išlikti nepakitę. Nemun lio pabaseinyje neprognozuojamas ir sutelktosios bendrojo fosforo taršos sumaž jimas, tuo tarpu Mūšos pabaseinyje bendrojo fosforo apkrova tur tų sumaž ti 9%. Lielup s mažųjų intakų pabaseinyje bendrojo fosforo apkrova sumaž s labai nežymiai vos 1%. Sutelktosios taršos apkrovų sumaž jimas Lielup s mažųjų intakų pabaseinyje prognozuojamas d l sumaž siančios Joniškio miesto taršos (čia šiuo metu išleidžiamų nuotekų kokyb neatitinka reikalavimų pagal bendrojo azoto koncentracijas), taip pat prognozuojamas Žagar s nuotekų kokyb s ger jimas d l planuojamos naujų NVĮ statybos. Mūšos pabaseinyje reikalavimų nuotekų kokybei pagal bendrąjį fosforą šiuo metu netenkina Pasvalio ir Radviliškio NVĮ, Šiaulių NVĮ šiek tie viršijamos išleidžiamo bendrojo azoto koncentracijos. D l planuojamos 7

8 rekonstrukcijos prognozuojamas Linkuvos NVĮ išleidžiamų nuotekų kokyb s pager jimas lentel. Sutelktosios taršos apkrovos Lielup s UBR baseinuose bei prognozuojamos apkrovos įgyvendinus pagrindines MNV direktyvos priemones Pabaseinis Apkrovos BDS 7, t/metus Bendrasis azotas, t/metus Bendrasis fosforas, Išleistuvai Aglomeracijų, kurių apkrova > g.e. Aglomeracijų, kurių apkrova nuo iki g.e. Aglomeracijų, kurių apkrova nuo 2000 iki g.e. Aglomeracijų, kurių apkrova mažesn nei 2000 g.e. Pramon s įmonių Lietaus Lielup s mažųjų intakų Mūšos Nemun lio Prognozuoja Prognozuo ma po jama po pagrindinių pagrindini Dabartin MNV Dabartin ų MNV Dabartin apkrova direktyvos apkrova direktyvos apkrova priemonių priemonių įgyvendinim įgyvendini o mo Prognozuoj ama po pagrindinių MNV direktyvos priemonių įgyvendini mo ,5 29, ,5 6,5 15,2 15,2 6,1 6,1 0,19 0,19 2,5 2,5 0,72 0,72 2,52 2,52 9,64 9,64 2,3 2, ,08 2,08 10,94 10,94 0,56 0,56 4,8 4,8 22,7 22,7 nuotekų IŠ VISO: Aglomeracijų, kurių apkrova > g.e. Aglomeracijų, kurių apkrova nuo iki g.e. Aglomeracijų, kurių apkrova nuo 2000 iki g.e. Aglomeracijų, kurių apkrova mažesn nei 2000 g.e ,4 82, ,4 12,5 30,3 30,3 18,7 18,7 0,36 0,22 7,5 6,6 3,2 3,2 7,03 7,03 16,17 16,7 4,23 4,23 Pramon s įmonių 0 0 2,26 2,26 4,16 4,16 Lietaus nuotekų 0,93 0,07 5,7 5,7 22,1 22,1 IŠ VISO: , Aglomeracijų, kurių apkrova - - 2,95 2,

9 Apkrovos t/metus Išleistuvai > g.e. Aglomeracijų, kurių apkrova nuo iki g.e. Aglomeracijų, kurių apkrova nuo 2000 iki g.e. Aglomeracijų, kurių apkrova mažesn nei 2000 g.e. Pramon s įmonių Lietaus nuotekų Pabaseinis Lielup s mažųjų intakų Mūšos Nemun lio Prognozuoja Prognozuo Prognozuoj ma po jama po ama po pagrindinių pagrindini pagrindinių Dabartin MNV Dabartin ų MNV Dabartin MNV apkrova direktyvos apkrova direktyvos apkrova direktyvos priemonių priemonių priemonių įgyvendinim įgyvendini įgyvendini o mo mo 0,87 0,87 5,2 4,2 3,1 3,1 0,04 0,02 0,75 0,58 0,3 0,3 0,88 0,88 2,78 2,78 0,64 0, ,1 0,1 1,61 1,61 0,07 0, ,3 4,3 IŠ VISO: Pagrindinių MNV direktyvos priemonių įgyvendinimo poveikis vandens telkinių kokybei. Mūšos pabaseinis Pagrindinių MNV direktyvos priemonių įgyvendinimas pastebimo poveikio Mūšos pabaseinio up ms netur s. Nors planuojama, kad tur tų sumaž ti Radviliškio NVĮ išleidžiamos bendrojo fosforo taršos apkrovos, šis sumaž jimas, atsižvelgiant į tai, kad ir šiuo metu NVĮ labai nedaug viršija tokio dydžio aglomeracijai nustatytus nuotekų kokyb s reikalavimus, greičiausiai bus labai nedidelis. Apskaičiuota, kad Obel je žemiau Radviliškio NVĮ išleistuvo bendrojo fosforo koncentracija gali sumaž ti nuo 1,13 mg/l iki 1 mg/l. Taigi, bendrojo fosforo koncentracijos Obel s ir Kruojos up se ir toliau neatitiks geros ekologin s būkl s reikalavimų (0,14 mg/l). Po pagrindinių priemonių įgyvendinimo taipogi tur tų sumaž ti Pasvalio NVĮ išleidžiamos bendrojo fosforo apkrovos bei Linkuvos NVĮ išleidžiamos bendrojo azoto ir bendrojo fosforo taršos apkrovos, tačiau šių išleistuvių tarša jau ir šiuo metu reikšmingo poveikio upiųpriimtuvų būklei nedaro. Lielup s mažųjų intakų pabaseinis Po pagrindinių priemonių įgyvendinimo planuojamas bendrojo fosforo koncentracijų sumaž jimas Žagar s NVĮ nuotekose, tačiau šio sumaž jimo poveikis Šv t s up je bus beveik nejuntamas, nes Žagar s NVĮ išleidžia nedidelius nuotekų kiekius ir pastebimo poveikio up s kokybei neturi. Planuojama, kad pagrindinių priemonių įgyvendinimas leis sumažinti amonio azoto koncentracijas Joniškio NVĮ nuotekose. Šis sumažinimas tur tų pastebimai sumažinti amonio azoto koncentracijas Sidabros up je žemiau Joniškio NVĮ išleistuvo. Prognozuojama, kad amonio azoto 9

10 koncentracijos up je tur tų sumaž ti apie du kartus (nuo 3,9 iki 1,8 mg/l), tačiau nepaisant to, pagrindinių priemonių pagalba pasiektas taršos sumažinimas bus nepakankamas gerai ekologinei up s būklei pasiekti ir amonio azoto koncentracijos Sidabroje vis dar gerokai viršys nustatytus kriterijus (0,2 mg/l). Nemun lio pabaseinis Į Nemun lio pabaseinio vandens telkinius išleidžiamos taršos apkrovos po pagrindinių priemonių įgyvendinimo beveik nepasikeis. Galima prognozuoti tik labai nedidelį bendrojo fosforo koncentracijų sumaž jimą Rokiškio NVĮ nuotekose, nes šiuo metu koncentracijos išleidžiamose nuotekose (2,13 mg/l) labai nedaug viršija tokio dydžio aglomeracijos nuotekų kokyb s reikalavimus (2 mg/l).taigi, bendrojo fosforo koncentracijoms Rokiškio NVĮ nuotekose sumaž jus iki reikalaujamo lygio, poveikis Laukup s upei bus beveik nejuntamas. Remiantis skaičiavimų rezultatais, bendrojo fosforo koncentracija Laukup je sieks apie0,71 mg/l ir gerokai viršys geros ekologin s būkl s kriterijų (0,14 mg/l) Nitratų direktyvos įgyvendinimo poveikis Nitratų direktyvos įgyvendinimo poveikis buvo įvertintas prognozuojant vandens telkinių būkl s pokyčius d l direktyvoje numatytų priemonių įgyvendinimo. Vandens telkinių būkl s prognozavimas atliktas pasitelkiant matematinį modeliavimą. Vandens būkl s pokyčiai dabartin s situacijos atžvilgiu buvo apskaičiuoti atsižvelgiant į planuojamų įgyvendinti priemonių efektyvumą ir apimtis. Pagrindinių Nitratų direktyvos priemonių sąrašas bei šių priemonių įgyvendinimo perspektyvos ir apimtys Lietuvoje pateikiamos lentel je. Lentel je taipogi pateikiama informacija apie numatomų įgyvendinti priemonių poveikį ir efektyvumą. Nustatyti kiekvienos priemon s efektyvumą yra gana sud tinga, nes jį apsprendžia daug faktorių, tokių kaip gamtin s sąlygos, ūkininkavimo metodai ir pobūdis. D l šios priežasties, numatytas priemonių efektyvumas skirtinguose ūkiuose gali skirtis. Nitratų direktyvos poveikio prognozavimui naudotos priemonių efektyvumo vert s buvo nustatytos remiantis apibendrintais kitose šalyse (JK ir Danijoje) atliktų tyrimų rezultatais. Kaip matyti iš lentel je pateiktos informacijos, daugelis pagrindinių Nitratų direktyvos priemonių netur s arba tur s nežymų poveikį taršos apkrovoms. Pagrindin poveikį tur sianti priemon bus m šlidžių statyba daugiau nei 10 SG turinčiuose ūkiuose. 10

11 1.1.2 lentel. Pagrindinių Nitratų direktyvos priemonių sąrašas bei jų efektyvumas Nr. Reikalavimas Įgyvendinimas Poveikis taršos apkrovoms Fermose turi būti įrengtos m šlid s (išskyrus turinčias gilius tvartus). M šlid s (aikštel s, rezervuaro ar lagūnos tipo) turi būti tokios talpos, kad jose tilptų kiaulių ir paukščių 8 m nesių m šlas, o galvijų, arklių, avių ir kitų gyvūnų 6 m nesių m šlas. Fermose turi būti įrengtos m šlid s (išskyrus turinčias gilius tvartus) M šlid s (aikštel s, rezervuaro ar lagūnos tipo) turi būti tokios talpos, kad jose tilptų kiaulių ir paukščių 8 m nesių m šlas, o galvijų, arklių, avių ir kitų gyvūnų 6 m nesių m šlas. Per metus į dirvą patenkančio (tręšiant OT, ganant gyvulius) bendrojo azoto (Nb) kiekis negali viršyti 170 kg/ha. Organin s trąšos neturi būti skleidžiamos nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 1 d., taip pat ant įšalusios, įmirkusios ir apsnigtos žem s. Išimtiniais atvejais, esant sausam, šiltam ir ilgam rudeniui, kai laukai ariami v liau, arba ankstyvam ir šiltam pavasariui, kai laukai ariami anksčiau, leidžiama dirvas tręšti OT atitinkamai v liau arba anksčiau, prieš tai informavus RAAD rajono aplinkos apsaugos agentūrą. Negalima tręšti, jei Kai laikoma daugiau kaip 300 SG, iki 2008 m. sausio 1 d. Kai laikoma nuo 10 iki 300 SG, iki 2012 m. sausio 1 d. Visiems gyvulininkyst s ūkiams Visiems gyvulininkyst s ūkiams Ūkiuose, laikančiuose daugiau nei 300 SG sumaž jusi nitratų azoto ir bendrojo fosforo apkrovos. M šlą paskleidžiant tuo metu, kada yra mažiausia paviršinio nuot kio tikimyb, galimas amonio azoto ir BDS apkrovų sumaž jimas. Priemon efektyvi tik tuomet, kai m šlas yra paskleidžiamas tinkamu laiku, jį įterpiant, saugiu atstumu nuo vandens telkinių. Priemon jau iš dalies įgyvendinta. Ūkiuose, laikančiuose daugiau nei 10 SG sumaž s nitratų azoto ir bendrojo fosforo apkrovos. M šlą paskleidžiant tuo metu, kada yra mažiausia paviršinio nuot kio tikimyb, galimas amonio azoto ir BDS apkrovų sumaž jimas. Priemon efektyvi tik tuomet, kai m šlas yra paskleidžiamas tinkamu laiku, jį įterpiant, saugiu atstumu nuo vandens telkinių. Ši priemon poveikio netur s arba jos poveikis bus labai menkas, nes, remiantis dabartiniais duomenimis, 170 kg/ha apkrova šiuo metu n ra viršijama. Priimama, kad organinių trąšų skleidimas laukuose ant įšalusios žem s šiuo metu n ra plačiai paplitęs, nes trąšų poreikis pas liams šiuo laikotarpiu yra minimalus. Tik tinas taršos apkrovų sumaž jimas įgyvendinus priemonę, % Priimta, kad ūkiuose, kuriuose yra įrengtos m šlid s, taršos apkrovos yra 20% mažesn s nei ūkiuose neturinčiuose m šlidžių. Gyvulių taršos apkrovos ūkiuose, kuriuose ši priemon bus taikoma, sumaž s 20-30%. N ra N ra 11

12 Nr. Reikalavimas Įgyvendinimas Poveikis taršos apkrovoms 5 v jas pučia link netoli esančios gyvenamosios vietos. Rekomenduotina OT tręšti tik darbo dienomis. Privalomi reikalavimus atitinkantys tręšimo planai. Ūkiai, tręšiantys m šlu daugiau kaip 150 ha žem s ūkio naudmenų per metus, o taip pat ūkiai, kurie tręšimui naudoja 200 ir daugiau SG generuojamą m šlą arba per metus tręšimui sunaudoja organinių trąšų, kuriose yra 20 t ir daugiau BN Pagrindinis tręšimo planų tikslas yra sustabdyti pernelyg intensyvų tręšimą, tačiau kol kas tręšimo planuose turi būti nurodomas tik sunaudojamų organinių trąšų kiekis, tod l ši priemon nebus efektyvi tol, kol į tręšimo planus nebus įtrauktos mineralin s trąšos Tik tinas taršos apkrovų sumaž jimas įgyvendinus priemonę, % N ra Pasirinktas tręšimo būdas turi užtikrinti tolygų trąšų paskleidimą ir minimalų tręšimo poveikį aplinkai. Tirštas ir pusiau skystas m šlas, paskleistas ant dirvos paviršiaus, po jo paskleidimo turi būti įterptas ne v liau kaip per 12 valandų Draudžiama tręšti organin mis trąšomis paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose bei arčiau kaip 2 m iki melioracijos griovių šlaitų viršutinių briaunų 50 proc. ploto turi būti aps ta žiemojančiais (žieminiais ir daugiamečiais) augalais Visiems gyvulininkyst s ūkiams Visiems gyvulininkyst s ūkiams Ūkiuose, turinčiuose daugiau kaip 15 ha ariamos žem s Visiems gyvulininkyst s ūkiams M šlo įterpimas neturi arba turi netgi neigiamą poveikį azoto apkrovoms, nes įterpiant m šlą neišgaruoja ir į dirvožemį patenka amonio azotas. Įterpimo poveikis bendrojo fosforo apkrovoms yra įskaičiuotas į m šlidžių statybos poveikį D l nedidelio SG tankio, tręšimas paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose n ra tikslingas, tod l, manoma, n ra plačiai paplitęs Šiuo metu šis reikalavimas jau yra tenkinamas Azoto apkrovos nesikeis, poveikis bendrojo fosforo apkrovoms siekia apie 5%, jis įskaičiuotas į m šlidžių statybos poveikį. Gyvulių tankis ūkyje neturi būti didesnis kaip 1,7 Šiuo metu SG tankis neviršija 1,7 9 N ra SG vienam hektarui žem s ūkio naudmenų SG/ha 10 Turi būti taikomos priešerozin s s jomainos Kalvoto reljefo ūkiuose N ra N ra N ra 12

13 Informacija apie gyvulių skaičius skirtingo dydžio bei m šlides jau turinčiuose ūkiuose pateikiama lentel je. Lentel je taip pat nurodytas prognozuojamas sutartinių gyvulių skaičius m šlides turinčiuose ūkiuose po pagrindinių Nitratų direktyvos priemonių įgyvendinimo lentel. Sutartinių gyvulių (SG) skaičius skirtingo dydžio bei m šlides jau turinčiuose ūkiuose ir prognozuojamas SG skaičius ūkiuose, kuriuose m šlid s bus įrengtos įgyvendinant pagrindines Nitratų direktyvos priemones Pabaseinis SG skaičius SG skaičius ūkiuose, laikančiuose iki 10 SG SG skaičius ūkiuose, laikančiuose virš 10 SG SG skaičius ūkiuose jau turinčiuose m šlides SG skaičius ūkiuose, kuriuose bus įrengtos m šlid s Lielup Mūša Nemun lis Prognozuojant su pagrindinių Nitratų direktyvos priemonių įgyvendinimu susijusius vandens telkinių būkl s pokyčius buvo priimta, kad ūkiuose, kuriuose bus pastatytos m šlid s, gyvulių taršos apkrovos sumaž s 20-30%, o mineralinių trąšų sunaudojimas nesikeis. Remiantis preliminariais rezultatais, taršos apkrovos įgyvendinus pagrindines Nitratų direktyvos priemones sumaž s gana nežymiai. Mūšos upe pernešama nitratų azoto apkrova gali sumaž ti 3-4 proc., Lielup s pabaseinio up mis šiek tiek daugiau iki 6 proc. Tačiau tokio nedidelio taršos sumaž jimo nepakaks, kad būtų pasiektos geros ekologin s būkl s kriterijus atitinkančios nitratų azoto koncentracijos daugelyje Mūšos ir Lielup s mažųjų intakų pabaseinio upių, tod l Lielup s UBR reik s įgyvendinti nemažai papildomų priemonių pasklidajai žem s ūkio taršai sumažinti. Ateityje bus pateikti tikslesni papildomų priemonių poreikio skaičiavimai Geriamojo vandens direktyva (80/778/EEB), kurią pakeit direktyva 98/83/EB D l žmogaus vartojamo vandens kokyb s Direktyva siekia apsaugoti ES (tame tarpe ir Lietuvos) vandens vartotojų sveikatą ir užtikrinti, kad geriamas vanduo visoje Europoje būtų sveikas, švarus ir saugus gerti. Direktyvoje reikalaujama pastoviai tirti vandenyje esančius mikrobiologinius ir cheminius parametrus. Teis s aktai, į kuriuos perkelti direktyvos reikalavimai Geriamojo vandens įstatymas, priimtas 2001 liepos 10 d. (Įstatymas), Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, priimtas 2006 liepos 13 d. (Įstatymas); Nuotekų tvarkymo reglamentas, priimtas Aplinkos ministro 2006 m. geguž s 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Reglamentas), pakeistas 2009 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-386 (Pakeitimas) LR Aplinkos ministro įsakymas 2009 m. liepos 2d. Nr. D1-380 d l LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-636 D l vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl tros planų rengimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo (Pakeitimas); Valstybin s maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 643 D l valstybin s geriamojo vandens kontrol s tvarkos patvirtinimo (Įsakymas) perkeliami specifiniai direktyvos reikalavimai d l geriamojo vandens kokyb s kontrol s; 13

14 LR Sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-455 D l Lietuvos higienos normos HN 24:2003 Geriamojo vandens saugos ir kokyb s reikalavimai patvirtinimo (Higienos norma) ir 2007 m. lapkričio 29 d. Nr. V- 965 pakeitimas (Pakeitimas); LR Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. V-613 D l Lietuvos higienos normos HN 44:2006 Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra patvirtinimo (Higienos norma). Savivaldybių pareigą organizuoti geriamojo vandens tiekimą nustatantis 2008 m. rugs jo 15d. Nr. X-1722 Vietos savivaldos įstatymas, pakeistas 2008 m. lapkričio 14 d. Nr. X-1830 (Įstatymas). Trumpas priemonių apibūdinimas Geriamojo vandens kokyb s kontrol. Ši priemon yra įgyvendinama remiantis Higienos normos HN 24:2003 reikalavimais. Higienos normoje nustatomi geriamojo vandens kokyb s reikalavimai (chemin sud tis, kokyb s vertinimų skaičius per metus, analiz s metodai ir kt.). Geriamojo vandens kokybę Lietuvoje kontroliuoja Valstybin maisto ir veterinarijos tarnyba. Senų nenaudojamų eksploatacinių gręžinių likvidavimas m. gruodžio 23 d. LR aplinkos ministro įsakymas Nr. 417 D l Lietuvos aplinkos apsaugos Normatyvinio dokumento LAND 4-99 tvirtinimo (Įsakymas) ir pakeitimas 2008 m. gruodžio 9 d. Nr. D1-672 (Pakeitimas) Teis s akte nustatyta senų nenaudojamų eksploatacinių gręžinių, kurie gali tapti potencialiais požeminio vandens taršos židiniais, likvidavimo tvarka. Gręžinių likvidavimo tvarką kontroliuoja Aplinkos ministerija. Sanitarin s vandenviečių apsaugos zonos (SAZ) įrengimas. SAZ rengiamos ir įteisinamos pagal higienos normos HN 44:2006 Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra reikalavimus. Kiekvienai vandenvietei yra nustatoma sanitarin apsaugos zona, kurią sudaro trys juostos: griežto režimo apsaugos juosta (1-oji) arčiausiai kaptažo įrenginių esanti juosta, skirta apsaugoti vandenvietę ir joje esančius požeminio vandens kaptažo įrenginius nuo tyčin s ar atsitiktin s taršos, kurioje draudžiama ūkin ir kita veikla, nesusijusi su vandens pa mimu, gerinimu ir tiekimu; mikrobin s taršos apribojimo juosta (2-oji) sanitarin s apsaugos zonos juosta, kurioje ribojama mikrobin ir chemin tarša; chemin s taršos apribojimo juosta (3-ioji) sanitarin s apsaugos zonos juosta, kurioje ribojama chemin tarša; Savivaldyb, kurios teritorijoje yra vandenviet, organizuoja vandenviet s SAZ steigimą ir apsaugą pagal Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo reikalavimus. Kai vandenviet s SAZ ribos yra kelių savivaldybių teritorijose, vandenviet s SAZ steigimą ir apsaugą koordinuoja apskrities viršininkas, jei SAZ yra kelių apskričių teritorijose apskrities, kurios teritorijoje yra vandenviet, viršininkas. Teis s aktų nustatyta tvarka parengtas, suderintas ir patvirtintas vandenviet s SAZ specialusis planas registruojamas savivaldyb s teritorijų planavimo dokumentų registre ir Žem s gelmių registre. Patvirtintos vandenviečių SAZ juostos turi būti žymimos rengiant kitus teritorijų planavimo dokumentus, o ūkin veikla reguliuojama pagal higienos normoje HN 44:2006 nustatytus apribojimus ir kitus teis s aktus. Svarbi priemon yra SAZ įsteigimo ir įteisinimo kontrol, nes iki šiol Lielup s UBR kaip numatyta HN 44:2006 n ra įteisinta n viena vandenviečių sanitarin s apsaugos zona. 14

15 Direktyvos įgyvendinimo rezultatai 2008 rugpjūčio 27 d. Vyriausyb patvirtino Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo m. pl tros strategiją. Esmin s geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo pl tros nuostatos atitinka 2005 m. LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Vandentvarkos ūkio (vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo) pl tros strategijos nuostatas. Naująja strategija siekiama, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas 2015 metais siektų ne mažiau kaip 95 proc. visų šalies gyventojų, viešai tiekiamo geriamojo vandens atitikimas saugos ir kokyb s reikalavimams - ne mažiau 100 proc. Direktyvos įgyvendinimo sąnaudos Nors geriamo vandens tiekimo sistemos yra nuolat gerinamos, plečiamos ir atnaujinamos, pavyzdžiui, statomi geležies šalinimo įrenginiai, rekonstruojami ir plečiami vamzdynai, šiems tikslams skirtų l šų netur tume priskirti Geriamo vandens direktyvos įgyvendinimo tiesiogin ms sąnaudoms, kadangi tiekiamas požeminis vanduo Lietuvoje dažniausiai yra tinkamos kokyb s. Lielup s UBR viršutinio devono Stipinų ir Joniškio požeminio vandens baseinuose išplitęs prastos kokyb s gamtin s kilm s kalcio sulfatinis vanduo, kurio būkl s pagerinti neįmanoma, tod l reik tų žvalgyti alternatyvius vandens tiekimo šaltinius. Tačiau prieš pradedant priemonių parinkimo analizę būtina paruošti min tas Joniškio ir viršutinio-vidurinio devono (Lielup s) PVB (o iš tikrųjų kiek didesnių plotų) galimybių studijas. Pagal analogiją su Nemuno UBR, tokios viršutinio-vidurinio devono (Lielup s) PVB galimybių studijos kaina tur tų būti maždaug 300 tūkst. Lt, o ypač sud tingo, nors ir palyginti nedidelio Joniškio PVB (kartu su viršutinio devono Stipinų /Lielup s/ PVB) maždaug 600 tūkst. Lt. Kita vertus, l šų geriamo vandens sistemų palaikymui ir pl timui reikia nuolat, tod l jų poreikį, kaip poreikį bazinio scenarijaus įgyvendinimui, tur tume įtraukti į bendrus skaičiavimus Paukščių ir buveinių direktyvos Direktyvos reglamentuoja paukščiams ir gamtin ms buvein ms svarbių teritorijų apsaugą. Iš principo, abi direktyvos reikalauja, kad būtų steigiamos specialios saugomos teritorijos, skirtos tam tikroms paukščių rūšims ir gamtin ms buvein ms išsaugoti. Siekiant išsaugoti, atkurti ir išlaikyti gamtines buveines reikia įgyvendinti tam tikras priemones. Šios priemon s labai dažnai yra ūkin s veiklos ribojimas saugomoje teritorijoje, arba specialios teritorijos atkūrimo ir atstatymo priemon s. Paukščių direktyva (79/409/EEB) Lietuvos paukščių rūšių klasifikaciniame sąraše yra 358 paukščių rūšys. Kaip teigiama Lietuvos Paukščių direktyvos įgyvendinimo metų ataskaitoje, pagal Direktyvos Priedą II/1 yra 20 registruotų paukščių rūšių, pagal Priedą II/2 54, Priedą III/1 4 ir Priedą III/2 17. Lielup s UBR yra 9 teritorijos svarbios paukščių apsaugai. Teis s aktai, į kuriuos perkelti direktyvos reikalavimai Paukščių apsaugos pagrindai nustatomi: Lietuvos Saugomų teritorijų įstatyme, patvirtintame 1993 m. lapkričio 9 d. ir paskutinį kartą pakeistame 2001 m. gruodžio 4d., (Įstatymas); 15

16 2004 m. kovo 15 d. priimtame LR Vyriausyb s nutarime Nr. 276, patvirtinančiame Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatus nauja redakcija 2006 m. balandžio 19 d. Nr. 380 (Nuostatai); Aplinkos ministro įsakymu 2008 m. liepos 2 d. Nr. D1-358 D l paukščių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijų patvirtinimo (Kriterijai), ir pakeistu 2008 m. spalio 13 d. Nr. D1-531 (Pakeitimas) reglamentuojančiu paukščių apsaugos teritorijų parinkimą. Kai kurios Paukščių direktyvos priemon s yra apibūdintos žemiau. Trumpas priemonių apibūdinimas Saugomų teritorijų steigimas. Vyriausyb s nutarimu Nr. 276 patvirtintuose Bendruosiuose buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatuose nurodyta, jog paukščių apsaugai svarbios teritorijos steigiamos tam, kad savo buvein se būtų išsaugotos saugomos paukščių rūšys. Be to turi būti saugomos ir paukščių migracijai svarbūs plotai. Už saugomų teritorijų steigimą Lietuvoje yra atsakinga Valstybin saugomų teritorijų tarnyba. Paukščių apsaugai svarbios teritorijos buvo patvirtintos Vyriausyb s nutarimu Nr. 819 (Nutarimas). Šiuo teis s aktu buvo patvirtintos 77 paukščių apsaugai svarbios teritorijos. Pilnas saugomų teritorijų sąrašas ir žem lapiai su tiksliomis teritorijų ribomis pateikti Vyriausyb s nutarime Nr. 819 (Žin., 2006, Nr ). Saugomų teritorijų gamtotvarkos planų sudarymas. Vyriausyb s nutarimu Nr. 276 patvirtintuose nuostatuose reikalaujama užtikrinti, kad būtų išvengta natūralių buveinių ir saugomų rūšių apsaugos būkl s blog jimo. Tam reikia parengti saugomų teritorijų gamtotvarkos planus bei kitus strateginius planavimo dokumentus. Gamtotvarkos planai tvirtinami Aplinkos ministro įsakymu, juose nustatant atsakingas institucijas ir galimus l šų šaltinius. Buveinių direktyva (92/43/EEB) Teis s aktai, į kuriuos perkelti direktyvos reikalavimai Buveinių apsaugą taip pat reglamentuoja Lietuvos saugomų teritorijų įstatymas, patvirtintas 1993 m. lapkričio 9 d. ir paskutinį kartą pakeistas 2001 m. gruodžio 4 d., (Įstatymas); LR Vyriausyb s 2004 kovo 15 d. nutarimas Nr. 276 d l Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo ir paskutinį kartą pakeistas 2006 m. balandžio 19 d. Nr. 380 (Nuostatai) patvirtina Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatus; Aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. Nr. D1-358 įsakymas D l paukščių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijų patvirtinimo (Kriterijai), ir pakeistas 2008 m. spalio 13 d. Nr. D1-531 (Pakeitimas) reglamentuoja buveinių apsaugos teritorijų parinkimo kriterijus. Trumpas priemonių apibūdinimas Buveinių apsaugai svarbių teritorijų steigimas, siekiant apsaugoti ar atkurti saugomų gyvūnų ir augalų rūšių buveines LR vyriausyb s nutarimu Nr. 276 patvirtintuose Bendruosiuose buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatuose nurodyta, jog buveinių apsaugai svarbios teritorijos turi būti steigiamos siekiant apsaugoti ir atkurti gamtines augalų ir gyvūnų buveines. Už saugomų teritorijų steigimą Lietuvoje yra atsakinga Valstybin saugomų teritorijų tarnyba. Buveinių 16

17 apsaugai svarbios teritorijos buvo patvirtintos Ministro įsakymu Nr. D1-302 (Įsakymas), kuris buvo keistas 2006 m. įsakymu nr. D1-518 (pakeitimas). Buveinių gamtotvarkos planų parengimas. Vyriausyb s nutarimu Nr. 276 patvirtintuose nuostatuose reikalaujama užtikrinti, kad būtų išvengta natūralių buveinių ir saugomų rūšių apsaugos būkl s blog jimo. Tam reikia parengti saugomų teritorijų gamtotvarkos planus ar kitus strateginius planavimo dokumentus, kuriuose numatomos konkrečios gamtotvarkos priemon s. Natura 2000 teritorijų tinklas Natura 2000 tai Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklas, kuris jungia natūralias buveines bei rūšis labai svarbias visos Europos biologinei įvairovei. Jis pl tojamas įgyvendinant Europos Sąjungos direktyvų D l laukinių paukščių apsaugos (79/409/EEC) ir D l natūralių buveinių ir laukin s faunos bei floros apsaugos (92/43/EEC) reikalavimus. Abi direktyvos reikalauja įsteigti specialias saugomas teritorijas, skirtas saugoti tam tikras biologines rūšis arba svarbias buveines. Natura 2000 teritorijų tinklas Lietuvoje kuriamas integruojant jį į esamą nacionalinę saugomų teritorijų sistemą. Šiuo metu Natura 2000 teritorijų statusas daugiausia yra suteiktas esamoms saugomoms teritorijoms (rezervatams, draustiniams, nacionaliniams ir regioniniams parkams) arba jų dalims. Kaip min ta Lielup s UBR įsteigtos 9 svarbios paukščių apsaugai teritorijos ir 19 teritorijų svarbių buveinių apsaugai. Direktyvų įgyvendinimo rezultatai Be specialių paukščių ir buveinių apsaugai skirtų teritorijų steigimo įgyvendinama daugelis kitokių tam labai reikalingų priemonių: rengiami specialūs apsaugos projektai (pavyzdžiui, kuriami lizdai ar pravedami kursai norintiems pažinti ir steb ti paukščius), taikomos subsidijos žemdirbiams, įsipareigojantiems tam tikromis priemon mis saugoti paukščius, vykdomi mokymai, įgyvendinami moksliniai projektai ir leidžiamos publikacijos. Kiekvienais metais Aplinkos ministras patvirtina monitoringo planą stebimų paukščių sąrašą ir monitoringo vietas. Taip pat taikomos priemon s ir kituose sektoriuose. Pavyzdžiui, Kaimo pl tros plane metams buvo numatyta, kad ūkininkai gali gauti kompensacijas už tam tikrus ūkininkavimo apribojimus, kurie svarbūs paukščių buvein ms. Iš keturių agroaplinkosauginių priemonių programų dvi buvo tiesiogiai susiję su paukščių apsauga: viena programa skirta vandens telkinių pakrančių juostų apsaugai ir tvarkymui, o kita kraštovaizdžio tvarkymui. Deja, d l palyginti nedidelių mok jimų ir nepakankamo informuotumo tik 349 ūkininkai prisijung prie šių programų; pagal specifinius reikalavimus buvo tvarkoma 3123 ha. Parama saugomų teritorijų srityje yra susijusi su intervencijų sritimi Saugomų miškingų teritorijų ekologin s pusiausvyros gerinimas ir išlaikymas. Šiai sričiai Lietuvoje buvo faktiškai skirta 35 proc. visos 1.3. priemon s paramos (50,2 mln. Lt), palyginti su 1 proc. ES struktūrin s paramos vidurkiu aplinkosaugos srityje kitose šalyse Maudyklų direktyva (2006/7/EC) Šioje direktyvoje reikalaujama, kad Valstyb s nar s įteisintų oficialias maudyklas ir imtųsi visų būtinų priemonių tinkamai maudyklų vandens kokybei 17

18 užtikrinti. Tarp Maudyklų direktyvoje nustatytų parametrų n ra tokių vandens kokyb s parametrų kaip N, P ar BDS, tačiau įtraukti tie parametrai, kurie apibūdina mikrobiologinę vandens kokybę ir gali tur ti įtakos besimaudančių žmonių sveikatai. Teis s aktai, į kuriuos perkelti direktyvos reikalavimai Lietuvos higienos norma HN 92:2007 Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokyb patvirtinta Lietuvos sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2007 m. gruodžio 21 d. Nr. V-1055 (Higienos norma) su pakeitimu 2009 m. geguž s 26 d. Nr. V-408 (Pakeitimas). Dar vienas dokumentas, reglamentuojantis praktinį Maudyklų direktyvos priemonių įgyvendinimą yra Maudyklų vandens kokyb s steb senos programa tvirtinama kas dveji metai. Pagrindinis Programos tikslas maudyklų vandens kokyb s vertinimas, bendros valdymo strategijos, rekreacinių vandens telkinių politikos rengimas bei naujų maudyklų steigimas. Svarbiausios Maudyklų direktyvos įgyvendinimo priemon s yra: Maudyklų vandens kokyb s steb jimas, Visuomen s informavimas apie maudyklų vandens kokybę. Maudyklų įteisinimas, Maudyklų vandens kokyb s gerinimas ir blogos kokyb s vandens atstatymas iki geros būkl s, Informacin s sistemos apie maudyklas kūrimas. Trumpas priemonių apibūdinimas Maudyklų vandens kokyb s steb jimas. Vykdant metų maudyklų steb senos programą Lietuvoje buvo stebimos 149 maudyklos, iš kurių: 15 - pajūrio priekrančių (10 proc.), 26 up s (17 proc.), 73 ežerai (49 proc.), tvenkiniai, karjerai, užtvankos 35 (24 proc.). Iš 149 maudyklų reguliariai steb tos 114 maudyklos, tai sudaro 77 proc., nereguliariai 23 (15 proc.), iš viso nesteb ta - 12 (8 proc.). Lielup s UBR yra dvi oficialios maudyklos. Kol kas savivaldyb s neplanuoja naujų maudyklų įrengimo. Parengta maudyklų vandens kokyb s steb senos metų programa, kuri birželio 25 dieną apsvarstyta Lietuvos Respublikos Vyriausyb s pos dyje. Šios programos tikslas - išsaugoti ir pagerinti maudyklų vandens kokybę, sudarant saugias sąlygas žmonių sveikatai. Programos uždaviniai: tobulinti maudyklų vandens kokyb s steb senos valdymą, sistemingai steb ti ir analizuoti maudyklų mikrobiologinę ir cheminę taršą, nustatyti trumpalaik s taršos arba išskirtinių situacijų atvejus, atlikti maudyklų vandens kokyb s vertinimą, klasifikaciją ir sudaryti charakteristikų aprašus, teikti visuomenei bei valdžios ir valdymo institucijoms informaciją apie maudyklų vandens kokybę, trumpalaik s taršos ir išskirtinių situacijų atvejus. Informacijos apie maudyklų vandens kokybę teikimas visuomenei. Informacija apie vandens kokybę Lietuvos visuomenei teikiama žiniasklaidoje. Valstybin visuomen s sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos oficialią informaciją teikia Interneto svetain je ( Be to, informacija apie maudyklų vandens kokybę yra pastoviai skelbiama spaudoje bei Higienos instituto interneto svetain je ( 18

19 Maudyklų įteisinimas metais įteisintų maudyklų Lietuvoje buvo 99, iš kurių 2 yra Lielup s UBR. Maudyklų vandens kokyb s gerinimas ir blogos kokyb s vandens atstatymas iki geros būkl s. Pagrindin direktyva, kurios įgyvendinimas sąlygoja ir maudyklų vandens kokybę tai Miestų nuotekų valymo direktyva, tod l jos įgyvendinimo priemon s kartu gerina ir esamų bei potencialių maudyklų vandens kokybę. Informacin s sistemos apie maudyklas kūrimas. Kol kas informacin sistema yra gana elementari: keičiamasi būtina informacija tarp suinteresuotų žinybų, įskaitant ir savivaldybes. Šiuo metu planuojama prisijungti prie Aplinkos apsaugos agentūros tvarkomos duomenų baz s / informacin s sistemos Nuotekų dumblo direktyva (86/278/EEB) Direktyva nurodo, kokiomis sąlygomis nuotekų dumblą galima panaudoti žemdirbyst je bei nustato sunkiųjų metalų dirvoje, kuri bus tręšiama, kiekį. Direktyvoje taip pat nustatyta, kokios sunkiųjų metalų koncentracijos gali būti dumble ir kokie maksimalūs kiekiai sunkiųjų metalų gali patekti į dirvą per metus. Direktyvos įgyvendinimas tur tų pad ti riboti sunkiųjų metalų, esančių nuotekų dumble, patekimą į dirvožemį metais atliktoje nuotekų dumblo panaudojimo galimybių studijoje ( Investment programme for sludge management in Lithuania, Sweco BKG, Vilnius 2006) analizuojami keli nuotekų dumblo tvarkymo būdai, ir pabr žiama, kad dumblo panaudojimas žem s ūkyje arba pažeistų teritorijų atstatymui n ra pati geriausia dumblo panaudojimo alternatyva. Programoje pasirinkta prioritetin schema pirmiausiai numato dumblo panaudojimą energijos gavybai. Esant poreikiui, būtų galimyb s panaudoti dumblą žem s ūkyje, energetinio miško tręšimui arba pažeistų teritorijų atstatymui. Programoje taip pat numatyta kad tiktai I ir II kategorijos dumblas (klasifikuojant pagal LAND nurodymus) gal tų būti panaudojamas žem ūkyje. Teis s aktai, į kuriuos perkelti direktyvos reikalavimai Tręšimo planų rengimas, sunkiųjų metalų kiekio nuotekų dumble ir dirvožemyje analizavimas numatytas normatyviniame dokumente LAND Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai, kuris patvirtintas Aplinkos ministro 2001 birželio 28 d. įsakymu Nr. 349 ir pakeistas 2005 lapkričio 28 d. įsakymu Nr. D1-575 (LAND). Trumpas priemonių apibūdinimas Tręšimo planai. Normatyviniame dokumente LAND nurodyta, kad asmenys, ketinantys naudoti nuotekų dumblą žemdirbyst s reikm ms, turi parengti tręšimo planus, kurie turi būti suderinti su Regionų aplinkos apsaugos departamentais (RAAD). Tręšimo planai rengiami 6 metams. Šiuose planuose turi būti pateikta informacija apie dirvos analiz s rezultatus ir maksimalias sunkiųjų metalų koncentracijas, kurios gali patekti į dirvožemį, tręšiant jį nuotekų dumblu. Nežinoma, kiek tręšimo planų yra parengiama ir suderinama su RAAD kasmet, tod l reikia griežtinti planų rengimo apskaitą ir kontrolę. Dumblo sud ties tyrimai, duomenų saugojimas, pavojingų medžiagų iš mimas iš vartojimo ir uždraudimas. Dumblo tiek jai privalo vykdyti nuotekų 19

20 dumblo kokyb s apskaitą, kaupti informaciją apie dumblo apdorojimo būdus, dumblo kiekį, naudojimą ir kt. Be to turi būti kaupiama informacija apie šių sunkiųjų metalų koncentracijas dumble: Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Hg. LAND nurodoma, kad nuotekų dumblas gali būti suskirstytas į tris kategorijas, priklausomai nuo sunkiųjų metalų koncentracijų dumble Augalų apsaugos produktų direktyva (91/414/EEB) Direktyvos reikalavimai susiję su augalų apsaugos produktų įteisinimu, tiekimu į rinką, naudojimu ir kontrole. Lietuvoje gali būti tiekiami į rinką ir naudojami tik patvirtinti augalų apsaugos produktai, o įmon s, ketinančios tiekti į rinką augalų apsaugos produktus, turi įsigyti specialius leidimus. Visi produktai turi būti naudojami tokiomis sąlygomis, kurios nurodytos etiket je, be to turi būti laikomasi Geros augalų apsaugos produktų naudojimo praktikos. Šiuo metu Lietuvoje įregistruota 215 augalų apsaugos produktų ir 140 veikliųjų medžiagų, kurios gali būti galų apsaugos produktų sud tyje. N ra žinoma, kiek augalų apsaugos produktų sunaudojama Lielup s UBR baseinuose, tačiau tik tina, kad daugiausiai jų sunaudojama intensyvios žemdirbyst s teritorijose. Daroma prielaida, kad herbicidai ir augalų augimo reguliatoriai daugiausiai yra naudojami dideliuose intensyvios žemdirbyst s ūkiuose, tod l šių produktų per metus suvartojamas kiekis nuolat did ja. Sunku prognozuoti, kaip augalų apsaugos produktai paveiks paviršinio ir požeminio vandens kokybę. Šis poveikis sumaž tų, jeigu augalų apsaugos produktai būtų naudojami tinkamai, pagal Geros augalų apsaugos produktų naudojimo praktikos kodekso rekomendacijas. Valstybin augalų apsaugos tarnyba kontroliuoja, kaip naudojami augalų apsaugos produktai. Teis s aktai, į kuriuos perkelti direktyvos reikalavimai Augalų apsaugos įstatymas Nr. IX-1761, kurio nauja redakcija priimta 2003 spalio 14 d (Įstatymas); Žem s ūkio ministro 2004 balandžio m n. 19 d. įsakymas Nr. 3D-187 d l veikliųjų medžiagų, kurios gali būti augalų apsaugos produktų sud tyje, sąrašo su 2009 m. birželio16 d. pakeitimais (Sąrašas). Trumpas priemonių apibūdinimas Augalų apsaugos produktų patvirtinimas. Augalų apsaugos produktai turi būti patvirtinti prieš tiekiant juos į rinką. Augalų apsaugos produktuose esančios veikliosios medžiagos yra patvirtinamos Žem s ūkio ministerijos įsakymais. Šiuo metu Lietuvoje yra patvirtinta virš 150 veikliųjų medžiagų, kurios gali būti augalų apsaugos produktų sud tyje lentel. Lietuvoje patvirtintų augalų apsaugos produktų skaičius Produktas Produktai, autorizuoti profesionaliam naudojimui Produktai, autorizuoti individualiam naudojimui Insekticidai 15 7 Fungicidai Beicai 18 Herbicidai Augimo reguliatoriai 7 Defoliantai 1 Kita 3 Iš viso

Preliminari Dauguvos UBR Priemoniu Programa 08 13

Preliminari Dauguvos UBR Priemoniu Programa 08 13 PRELIMINARI DAUGUVOS UPIŲ BASEINŲ RAJONO PRIEMONIŲ PROGRAMA Vilnius, 2009 rugpjūčio m n. TURINYS SANTRUMPOS...2 1. PAGRINDINöS PRIEMONöS GERAI DAUGUVOS UBR BŪKLEI PASIEKTI...4 1.1 PRIEMONöS, NUMATYTOS

Detaliau

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.:

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.: ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 78365 Šiauliai. Įmonės kodas 145412194. Tel. : +370 (41) 51 41 44; el.p.: matl@splius.lt; www.matl.lt. ŠIAULIŲ MUNICIPALINIS PAVIRŠINIŲ

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

1. ANTROPOGENINĖS TARŠOS ŠALTINIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 17

1. ANTROPOGENINĖS TARŠOS ŠALTINIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 17 1. AROPOGEIĖS ARŠOS ŠALIIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 18 išleistuvai, kuriais į paviršinius vandens telkinius buvo

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

Projektas

Projektas Aplinkos apsaugos agentūrai ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis statusas: juridinis asmuo juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

Detaliau

Zona_2009

Zona_2009 2009 m. oro kokyb s tyrimų zonoje apžvalga Oro kokyb s vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei zona (likusi Lietuvos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).

Detaliau

ATMINTINE

ATMINTINE TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR PASĖLIŲ PLOTUS, ATSKIRŲJŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ BALTĄJĮ CUKRŲ, TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ MĖSINIUS GALVIJUS IR (ARBA) MĖSINES AVIS, LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013

Detaliau

Microsoft PowerPoint - ptz-seminaras_ _Manto dalis.ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - ptz-seminaras_ _Manto dalis.ppt [Read-Only] PROJEKTO UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ POVEIKIO VERTINIMAS REZULTATAI Antanas Marcinonis,, Mantas Riauka UAB GROTA 2011 10 19 Geologin s s aplinkos tarša Potencialių taršos židinių inventorizavimo rezultatai Potencialių

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2016

Visuomenės informavimo ataskaita_2016 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Lietuva,

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Vinter-workshop 2013

Vinter-workshop 2013 SEMINARAS DIRVOŽEMIS IR ŽMOGUS skirtas Tarptautiniams dirvožemio metams paminėti Gediminas Čyžius UAB DGE Baltic Soil and Environment Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija 2015 m. balandžio 30 d.,

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2019

Visuomenės informavimo ataskaita_2019 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Nuotekų

Detaliau

Title of Presentation

Title of Presentation Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių pelkės paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atkūrimo darbus Tyruliai-Life LIFE12 NAT/LT/001186 Projekto rezultatai ir šios teritorijos

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Bioduju rinka LT ir jos pletra

Bioduju rinka LT ir jos pletra Biodujų rinka Lietuvoje ir jos plėtra Biodujų asociacijos prezidentas Virginijus Štiormer Biodujų ir energijos gamyba Lietuvoje v Nors Lietuvoje biodujų energetika plėtojama daugiau kaip 15 metų,, per

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO 2018 m. balandžio 5 d. Nr. 3D-204

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA VALSTYBINö SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VĮ VALSTYBöS ŽEMöS FONDAS KRAŠTOTVARKOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS PROJEKTAS: VALSTYBINIŲ

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL VALSTYBINĖS APLINKOS APSAUGOS INSPEKCIJOS IR JŪRINIŲ TYRIMŲ CENTRO REORGANIZAVIMO, REORGANIZAVIMO PROJEKTO PATVIRTINIMO IR REORGANIZAVIMO KOMISIJOS

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

5

5 5. GYVULININKYSTĖ 5.1. ĮVADAS Gyvulininkystė yra žemės ūkio šaka, apimanti gyvulių, paukščių, kailinių žvėrelių veisimą, jų genetinį tobulinimą, auginimą ir naudojimą gyvulininkystės produkcijai gauti.

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

CL2014R0639LT bi_cp 1..1

CL2014R0639LT bi_cp 1..1 02014R0639 LT 03.07.2017 003.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

EU Regional Policy Regulation

EU Regional Policy Regulation TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1257/1999, priimtas 1999 m. gegužės 17 d., dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei panaikinantis

Detaliau

VEIKLOS PLANAS (Projektas) Parengė: AB Klaipėdos vanduo ekonomikos sk. viršininkė Eglė Alonderienė Tel.: El.paštas: egle.alon

VEIKLOS PLANAS (Projektas) Parengė: AB Klaipėdos vanduo ekonomikos sk. viršininkė Eglė Alonderienė Tel.: El.paštas: egle.alon 2016-2018 VEIKLOS PLANAS (Projektas) Parengė: AB Klaipėdos vanduo ekonomikos sk. viršininkė Eglė Alonderienė Tel.: +370 611 38749 El.paštas: egle.alonderiene@vanduo.lt 2016 2 1. AB KLAIPĖDOS VANDUO VYKDOMA

Detaliau

V.Jonusio_veiklos programa_2

V.Jonusio_veiklos programa_2 Kandidato į Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentus LASF veiklos programa 2011-2014 metams Vilnius 2011 m. kovo 21 d. LASF veiklos programa 2011-2014 Tarptautin s automobilių federacijos (FIA)

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

leidinys-v2.indd

leidinys-v2.indd 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas 2 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas UDK 338.43(474.5) Li239 Leidinyje pateikiama Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

PROJEKTAS

PROJEKTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO 2017 m. vasario d. Nr. T1- Telšiai Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS INFORMACIJA ATRANKAI DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI PRIVALOMO VERTINIMO Naujo 52000m 3 naftos rezervuaro statyba Akcinės bendrovės ORLEN Lietuva, Vamzdynų ir terminalo operacijų padalinio

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

Title of Presentation

Title of Presentation Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, nt Tyrulių paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) atkūrimo darbus (www.tyruliai-life.lt) NR. LIFE12 NAT/LT/001186 Parengė: projekto asistentė J. Liaudanskytė projekto

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas Žemėtvarkos katedra Antanas Miknius KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKA mokomoji knyga K

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas Žemėtvarkos katedra Antanas Miknius KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKA mokomoji knyga K LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas Žemėtvarkos katedra Antanas Miknius KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKA mokomoji knyga Kaunas, ardiva, 2008 UDK Antanas Miknius Kaimo plėtros

Detaliau

ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS PROGRAMŲ RENGIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS VILNIUS 2000

ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS PROGRAMŲ RENGIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS VILNIUS 2000 ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS PROGRAMŲ RENGIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS VILNIUS 2000 UDK 504.43.064.36(083.13):061.5 ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS: programų rengimo metodinės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Vėjo energetikos plėtra ir tinkamiausių vietų nustatymas AEI technologijų taikymas pramonėje, miestuose Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijos vadovas Dr. Mantas Marčiukaitis

Detaliau

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8 VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas 124110246, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt, atsisk. s sk.

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen.,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

719347LT

719347LT ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO LATINOAMERICANA EUROPOS IR LOTYNŲ AMERIKOS PARLAMENTINö ASAMBLöJA REZOLIUCIJA Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos energetikos politika remiantis Politinių reikalų, saugumo ir

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYM

Suvestinė redakcija nuo iki Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYM Suvestinė redakcija nuo 2016-04-27 iki 2016-09-06 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-02, i. k. 2015-19151 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

Microsoft Word - KRS_2012_metine_Babenai

Microsoft Word - KRS_2012_metine_Babenai UAB Grota Gamtos tyrimų centras Geologijos ir geografijos institutas Hidrogeologijos sektorius Babėnų buitinių atliekų sąvartyno teritorijos aplinkos monitoringas Ataskaita apie 2012 metų stebėjimo rezultatus

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO AKTUALIJOS LIETUVOS KARJERŲ ASOCIACIJA LIETUVOS DURPIŲ ĮMONIŲ ASOCIACIJA LIETUVOS PRAMONINKŲ KONFEDERACIJA Dr. Ginutis Juozapavičius,UAB GJ Magma Dr. Tatjana Kuzavinienė,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita Valstybinio audito ataskaita NACIONALINIŲ PARKŲ VEIKLA 2014 m. liepos 4 d. Nr. VA-P-20-7-8 Su valstybinio audito ataskaita galima susipaţinti Valstybės kontrolės interneto puslapyje adresu www.vkontrole.lt

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk 2014 7 1 L 193/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/2014 2014 m. birželio 25 d. kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų

Detaliau

Microsoft Word - TS docx

Microsoft Word - TS docx Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA DöL UAB PAKRUOJO VANDENTIEKIS 2018 M. METINöS VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 m. balandžio 30 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr. 93-3999 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ PASIRENGIMO POTVYNIAMS IR POTVYNIO PADARINIAMS ŠALINTI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

1 priedas UAB "ROKIŠKIO VANDENYS" (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia

1 priedas UAB ROKIŠKIO VANDENYS (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia 1 priedas KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičiavimai) Vandens tiekimas Nuotekų Eil.Nr. Rodikliai Apskaitos veikla gavyba (su ruošimu) pristatymas surinkimas

Detaliau

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose" (toliau Projektas)

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau