24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR"

Transkriptas

1 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V OJO VERSLO APSKAITOS STANDARTO PELNO MOKESTIS METODINĖS REKOMENDACIJOS Šios rekomendacijos parengtos pagal standartą su pakeitimais, priimtais iki 2015 m. balandžio 13 d., galiojančiais nuo 2016 m. sausio 1 d. (Žin., 2004, Nr ; TAR , i. k ). Paryškintu šriftu spausdinamas verslo apskaitos standarto tekstas. Po standarto punktais pateiktos rekomendacijos nėra standarto dalis. Pavyzdžiai ir rekomendacijos nepakeičia standarto nuostatų, o tik paaiškina, kaip jos gali būti taikomos praktiškai. Pavyzdžiuose naudojamos pavyzdinio sąskaitų plano sąskaitos. I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šio standarto tikslas nustatyti pelno ir kitų nuo apmokestinamojo pelno apskaičiuojamų mokesčių (toliau pelno mokesčio) apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose, taikant kaupimo principą, tvarką. 2. Šis standartas turi būti taikomas apskaičiuojant, registruojant apskaitoje ir pateikiant finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pelno mokestį ir atidėtąjį pelno mokestį. Standartas nustato, kaip ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių poveikis pelno mokesčiui turi būti parodytas apskaitoje. 3. Šio standarto IV VIII skyrių nuostatos taikomos vidutinėms, didelėms ir viešojo intereso įmonėms. Visos kitos įmonės savo nuožiūra gali pasirinkti taikyti nurodytų skyrių nuostatas. II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS Apmokestinamasis pelnas (mokestiniai nuostoliai) mokesčius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuotas ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai), nuo kurio apskaičiuojamas ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis. Apmokestinamieji laikinieji skirtumai laikinieji skirtumai, dėl kurių būsimaisiais ataskaitiniais laikotarpiais apmokestinamasis pelnas bus didesnis už apskaitinį (mokestiniai nuostoliai bus mažesni už apskaitinius). Apskaitinis pelnas (nuostoliai) ataskaitinio laikotarpio pelnas ar nuostoliai, parodyti pelno (nuostolių) ataskaitoje, prieš atimant pelno mokesčio sąnaudas (pridedant pelno mokesčio pajamas). 24 VAS MR / 1

2 Ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis mokestis, apskaičiuojamas remiantis apmokestinamuoju pelnu. Atidėtasis pelno mokestis atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas ir (arba) atidėtojo pelno mokesčio turtas. Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas būsimaisiais ataskaitiniais laikotarpiais mokėtinos pelno mokesčio sumos, kurios susidaro dėl apmokestinamųjų laikinųjų skirtumų. Atidėtojo pelno mokesčio pajamos pajamos, susidarančios per ataskaitinį laikotarpį pripažįstant atidėtojo pelno mokesčio turtą arba panaudojant atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimą. Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos sąnaudos, susidarančios per ataskaitinį laikotarpį pripažįstant atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimą arba panaudojant atidėtojo pelno mokesčio turtą. Atidėtojo pelno mokesčio turtas būsimaisiais ataskaitiniais laikotarpiais atgautinos pelno mokesčio sumos, kurios susidaro dėl įskaitomųjų laikinųjų skirtumų ir nepanaudotų mokestinių nuostolių perkėlimo. Įskaitomieji laikinieji skirtumai laikinieji skirtumai, dėl kurių būsimaisiais ataskaitiniais laikotarpiais apmokestinamasis pelnas bus mažesnis už apskaitinį (mokestiniai nuostoliai bus didesni už apskaitinius). Laikinieji skirtumai turto ar įsipareigojimo balansinės vertės ir jo mokesčio bazės skirtumai. Gali būti apmokestinamieji ir įskaitomieji laikinieji skirtumai. Pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio ir atidėtojo pelno mokesčio sąnaudų (pajamų) suma, kuri parodoma pelno (nuostolių) ataskaitoje. Turto ar įsipareigojimo mokesčio bazė suma, kuria yra įvertintas turtas ar įsipareigojimas pelno mokesčiui apskaičiuoti mokesčius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. II. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PELNO MOKESČIO ĮSIPAREIGOJIMO IR TURTO PRIPAŽINIMAS 4. Per ataskaitinį ir praėjusius ataskaitinius laikotarpius nesumokėta pelno mokesčio suma pripažįstama įsipareigojimu. Ataskaitinių finansinių metų pelno mokesčio deklaracijoje apskaičiuota pelno mokesčio suma parodoma pelno (nuostolių) ataskaitos 14 straipsnyje Pelno mokestis ir trumpos pelno (nuostolių) ataskaitos 8 straipsnyje Pelno mokestis. Per ataskaitinį ir praėjusius ataskaitinius laikotarpius apskaičiuota ir į valstybės iždą nepervesta pelno mokesčio suma pripažįstama įsipareigojimu ir parodoma balanso G dalies Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 2 straipsnio Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 2.8 eilutėje Pelno mokesčio įsipareigojimai. 1 pavyzdys UAB A 20X1 metais sumokėjo EUR pelno mokesčio avansą. Registruojant per metus iš anksto sumokėtą pelno mokestį, apskaitoje daromi tokie įrašai: 24 VAS MR / 2

3 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba D 2442 Iš anksto sumokėtas pelno mokestis K 271 Sąskaitos bankuose UAB A apskaičiavo 20X1 ataskaitinių metų mokėtiną EUR pelno mokestį. Registruojant apskaičiuotą pelno mokestį apskaitoje daromi tokie įrašai: D 6900 Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai K 2442 Iš anksto sumokėtas pelno mokestis K 4470 Pelno mokesčio įsipareigojimai X1 metų pabaigoje liko nesumokėta EUR ( EUR EUR) pelno mokesčio, tai pripažįstama įsipareigojimu ir parodoma kaip mokėtina suma balanso G dalies Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 2 straipsnio Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 2.8 eilutėje Pelno mokesčio įsipareigojimai. Eil. Nr. UAB A 20X1 m. gruodžio 31 d. balanso ištrauka Straipsniai G. MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI 2. Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai Pastabos Nr. Ataskaitinis laikotarpis 2.8. Pelno mokesčio įsipareigojimai Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2 pavyzdys Įmonė B 20X5 m. vasario 28 d. avansu sumokėjo EUR pelno mokesčio. Pagal įmonės apskaitos politiką įmonė sudaro ketvirtines finansines ataskaitas, todėl ji 20X5 m. kovo 31 d. apskaičiavo EUR mokėtiną pelno mokestį, tačiau į valstybės iždą dar nesumokėjo. Įmonė B 20X5 m. vasario 28 d. apskaitoje registruoja: D 2442 Iš anksto sumokėtas pelno mokestis K 271 Sąskaitos bankuose Įmonė B 20X5 m. kovo 31 d. apskaitoje registruoja: D 6900 Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai K 4470 Pelno mokesčio įsipareigojimai Pagal šio standarto 37 punkto nuostatas daroma avansu sumokėto pelno mokesčio ir (arba) pelno mokesčio permokos užskaita su mokėtino pelno mokesčio įsipareigojimu. Kadangi tarpinėms finansinėms ataskaitoms keliami tokie patys reikalavimai, t. y. finansinės ataskaitos turi suteikti tikrą ir teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, jeigu įmonė sudaro pinigų srautų ataskaitą, tai prieš sudarydama tarpines finansines ataskaitas įmonė daro avansu sumokėto pelno mokesčio ir pelno mokesčio įsipareigojimų užskaitą. Per ataskaitinį laikotarpį nesumokėta EUR (3 000 EUR EUR) pelno mokesčio suma pripažįstama įsipareigojimu, todėl pagal 2-ojo verslo apskaitos standarto Balansas nuostatas mokėtinas ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis parodomas balanso G dalies Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 2 straipsnio Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 2.8 eilutėje Pelno mokesčio įsipareigojimai. 24 VAS MR / 3

4 5. Ataskaitinio ar praėjusių ataskaitinių laikotarpių pelno mokesčio permoka pripažįstama turtu. Jei įmonė pagal mokesčius reglamentuojančių teisės aktų nustatytą tvarką privalėjo apskaičiuoti ir į valstybės iždą sumokėti avansinį pelno mokestį ir paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną apskaičiuotas ataskaitinių ar praėjusių ataskaitinių metų pelno mokestis yra mažesnis už avansu sumokėtą pelno mokestį, tai šių sumų skirtumas laikomas pelno mokesčio permoka ir pripažįstamas turtu. Sumokėtas avansinis pelno mokestis apskaitoje registruojamas 2442 sąskaitoje Iš anksto sumokėtas pelno mokestis. Pelno mokesčio permoka įmonės balanse parodoma B dalies Trumpalaikis turtas 2 straipsnio Per vienus metus gautinos sumos 2.4 eilutėje Kitos gautinos sumos. Permokų taip pat gali atsirasti ir dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, dėl klaidų taisymo, dėl nuo gautų dividendų išskaičiuoto mokesčio įskaitymo ir kitais atvejais. Pavyzdys UAB B 20X1 ataskaitinių metų pradžioje turėjo EUR pelno mokesčio permoką. Per 20X1 metus įmonė B sumokėjo EUR pelno mokesčio avansą. Registruojant per metus iš anksto sumokėtą pelno mokestį apskaitoje daromi tokie įrašai: D 2442 Iš anksto sumokėtas pelno mokestis K 271 Sąskaitos bankuose UAB B apskaičiavo, kad už 20X1 metus ji turi sumokėti EUR pelno mokesčio. Registruojant apskaičiuotą pelno mokestį apskaitoje daromi tokie įrašai: D 6900 Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai K 2442 Iš anksto sumokėtas pelno mokestis Per ataskaitinį laikotarpį iš anksto sumokėto pelno mokesčio suma yra EUR didesnė už apskaičiuotą mokėtiną sumą ( EUR EUR). Permoka pripažįstama trumpalaikiu turtu ir pateikiama atskirai nuo kito turto balanso B dalies 2 straipsnio Per vienus metus gautinos sumos 2.4 eilutėje Kitos gautinos sumos. Eil. Nr. UAB B 20X1 m. gruodžio 31 d. balanso ištrauka Straipsniai B. TRUMPALAIKIS TURTAS 2. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS Pastabos Nr. Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2.4. Kitos gautinos sumos IV. ATIDĖTOJO PELNO MOKESČIO ĮSIPAREIGOJIMO IR TURTO PRIPAŽINIMAS 6. Atidėtasis pelno mokestis (toliau atidėtasis mokestis) tai mokestis, kurį numatoma sumokėti ar atgauti nuo turto ir įsipareigojimų balansinės vertės ir atitinkamos jų mokesčio 24 VAS MR / 4

5 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba bazės, naudojamos apskaičiuojant apmokestinamą pelną, susidariusių skirtumų. Tokie skirtumai vadinami laikinaisiais. Jei apskaičiuojant pelno mokestį turto ar įsipareigojimo balansinė vertė skiriasi nuo jo mokesčio bazės, pripažįstami atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas ir (arba) turtas. Jie apskaičiuojami lyginant turto ar įsipareigojimo balansinę vertę su jo mokesčio baze. Apskaitoje turto ar įsipareigojimų balansinė vertė gali skirtis nuo turto ar įsipareigojimų mokesčio bazės. Šių skirtumų susidaro, jei turto ar įsipareigojimų balansinė vertė skiriasi nuo turto ar įsipareigojimų vertės, nustatytos pagal mokestį reglamentuojančius teisės aktus. 7. Dalis laikinųjų skirtumų atsiranda tada, kai apskaičiuojant apskaitinį pelną, pajamos arba sąnaudos įtraukiamos į vieną ataskaitinį laikotarpį, o apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, į kitą ataskaitinį laikotarpį. 8. Laikinieji skirtumai atsiranda ir kitomis aplinkybėmis: 8.1. turtas perkainojamas, o jo mokesčio bazė lieka tokia pati; 8.2. įsigyjant verslą ar reorganizuojant įmones jungimo būdu, įsigijimo savikaina paskirstoma įsigytam turtui ir įsipareigojimams, atsižvelgiant į jų tikrąją vertę, o mokesčio bazė lieka tokia pati; 8.3. turto ar įsipareigojimo balansinė vertė pirmą kartą pripažįstant skiriasi nuo to turto ar įsipareigojimo pirminės mokesčio bazės. 9. Jei, apskaičiuojant to paties ataskaitinio laikotarpio apskaitinį pelną, sumos pripažįstamos sąnaudomis (pajamomis), o apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, jos ar jų dalis pripažįstama neleidžiamais atskaitymais (neapmokestinamomis pajamomis), tačiau dėl to nesusidaro turto ar įsipareigojimo balansinės vertės ir jo mokesčio bazės skirtumo, laikinųjų skirtumų neatsiranda. Pavyzdžiui, reprezentacinių sąnaudų dalis, pripažinta neleidžiamais atskaitymais. Pavyzdžiai, kai laikinųjų skirtumų neatsiranda, gali būti: Neleidžiami atskaitymai netesybos, sumokėtos baudos, delspinigiai, kitos sankcijos už Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimus ar susijusių asmenų sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir panašios išmokos. Ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus viršijančios sumos patvirtintą didžiausią ribą viršijančios reprezentacinės sąnaudos ir natūralios netekties nuostoliai, neatskaitomas pridėtinės vertės mokestis nuo neleidžiamų atskaitymų ir pan. Skaičiuojant apmokestinamąjį pelną pripažįstami leidžiami atskaitymai, kurių, skaičiuojant apskaitinį pelną, ne visa suma pripažįstama sąnaudomis, pavyzdžiui, suteikta parama. Skaičiuojant apskaitinį pelną visa suteiktos paramos suma pripažįstama sąnaudomis, tačiau apskaičiuojant pelno mokestį, tam tikrais atvejais leidžiamiems atskaitymams galima priskirti dvigubą suteiktos paramos sumą. Pavyzdys Įmonė A pagal ataskaitinių metų rezultatus uždirbo EUR pajamų, iš kurių pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymą (toliau PMĮ) atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus ne grynaisiais pinigais suteiktą EUR paramą ir ankstesnių metų nuostolius, lieka EUR. Pagal šiuo metu 24 VAS MR / 5

6 galiojančias PMĮ nuostatas iš pajamų leidžiama du kartus atskaityti suteiktą paramos sumą, tačiau ne didesnę kaip 40 proc. pelno mokesčiu apmokestinamųjų mokesčio mokėtojo pajamų. Šiuo atveju įmonė galėtų atskaityti EUR ( EUR 40 %) paramai skirtų išlaidų. Prieš apskaičiuodama apmokestinamąjį pelną iš apmokestinamųjų pajamų įmonė gali atimti EUR ( EUR x 2). Įmonės sąnaudomis pripažinta suteiktos paramos suma bus dvigubai mažesnė už skaičiuojant apmokestinamąjį pelną leidžiamais atskaitymais pripažintą paramos sumą. Skaičiuojant apskaitinį pelną pripažįstamos pajamos, kurios skaičiuojant apmokestinamąjį pelną (mokestinius nuostolius) į pajamas neįtraukiamos, pavyzdžiui, iš kitos įmonės gauti ar gautini dividendai. Skaičiuojant apmokestinamąjį pelną pripažįstamos apmokestinamosios pajamos, kurios skaičiuojant apskaitinį pelną nepripažįstamos pajamomis. Tokių pajamų pavyzdžiai galėtų būti asocijuotųjų asmenų pajamos iš ne rinkos kainomis sudarytų sandorių, kurių kainos koreguojamos dėl jų kainodaros reikalavimų ir turto perdavimo pagal nuomos sandorį, atitinkantį PMĮ numatytą kriterijų, pajamos, kurios apmokestinamos kaip to turto pardavimo pajamos, ir kt. 10. Laikinieji skirtumai gali būti apmokestinamieji ir įskaitomieji. 11. Apmokestinamieji laikinieji skirtumai sukuria atidėtojo mokesčio įsipareigojimą, o įskaitomieji laikinieji skirtumai atidėtojo mokesčio turtą. Pelno mokesčio apskaita yra vykdoma duomenų kaupimo principu. Finansinėse ataskaitose informacija pateikiama, klasifikuojama ir atskleidžiama taip, kad jų vartotojas turėtų galimybę nustatyti ne tik įmonės ataskaitinio laikotarpio mokėtiną pelno mokestį, bet ir gautų informaciją apie būsimus įmonės pelno mokesčio įsipareigojimus, mokesčio turtą ir dėl sumažėsiančio pelno mokesčio gautiną naudą. Kai turto balansinė vertė yra didesnė už jo mokesčio bazę, įmonės gauta ekonominė nauda viršys sumą, leistiną įskaityti apskaičiuojant mokesčius. Tai ir yra apmokestinamasis laikinasis skirtumas. Būsimaisiais ataskaitiniais laikotarpiais, kai apmokestinamųjų laikinųjų skirtumų pradės mažėti, apmokestinamasis pelnas padidės (mokestiniai nuostoliai sumažės). Nuo padidėjusio apmokestinamojo pelno būsimaisiais ataskaitiniais laikotarpiais įmonė turės apskaičiuoti ir mokėti didesnes pelno mokesčio sumas. Kai turto balansinė vertė yra mažesnė už jo mokesčio bazę, įmonės gauta ekonominė nauda bus mažesnė už sumą, leistiną įskaityti apskaičiuojant mokesčius. Toks skirtumas yra įskaitomasis laikinasis skirtumas. Tokiu atveju ateityje įmonė gaus ekonominės naudos dėl sumažėjusio mokėtino pelno mokesčio. Būsimaisiais ataskaitiniais laikotarpiais, kai įskaitomųjų laikinųjų skirtumų pradės mažėti, apmokestinamasis pelnas sumažės (mokestiniai nuostoliai padidės). Todėl būsimaisiais ataskaitiniais laikotarpiais nuo sumažėjusio apmokestinamojo pelno įmonė turės apskaičiuoti ir mokėti mažesnes pelno mokesčio sumas. V. APMOKESTINAMIEJI LAIKINIEJI SKIRTUMAI 12. Jeigu turto balansinė vertė yra didesnė arba įsipareigojimo balansinė vertė yra mažesnė už jo mokesčio bazę, susidaro apmokestinamieji laikinieji skirtumai, dėl kurių atsiranda atidėtojo mokesčio įsipareigojimas. 24 VAS MR / 6

7 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba 13. Visiems apmokestinamiesiems laikiniesiems skirtumams turi būti pripažintas atidėtojo mokesčio įsipareigojimas, išskyrus, jei atidėtojo mokesčio įsipareigojimas atsirastų iš: prestižo, kurio amortizacija mokesčių skaičiavimui neapskaičiuojama; Skaičiuojant apmokestinamąjį pelną (mokestinius nuostolius) pagal PMĮ prestižo amortizacija yra skaičiuojama, pavyzdžiui, kai: Įsigyjamas kitos įmonės verslas ar jo dalis. Įsigyjamos kitos įmonės akcijos siekiant valdyti tos įmonės grynąjį turtą. Šiuo atveju skaičiuojant apmokestinamąjį pelną, kai įsigijus akcijas nustatomas prestižas, jo vertės amortizacija skaičiuojama tik reorganizavus įmones jungimo būdu (sujungimo arba vienos iš jų prijungimo prie kitos). Skaičiuojant apmokestinamąjį pelną (mokestinius nuostolius) būtina atsižvelgti į svarbią sąlygą, kad prestižo amortizacija gali būti skaičiuojama tik tada, kai, jungiant verslą atsiskaitoma pinigais. Kai nėra anksčiau išvardytų sąlygų, skaičiuojant apmokestinamąjį pelną (mokestinius nuostolius) prestižo amortizacija neskaičiuojama pirminio turto ar įsipareigojimo pripažinimo sandorio, kuris nėra verslo įsigijimas ar įmonių reorganizavimas jungimo būdu, ir sandorio metu neturi įtakos nei apskaitiniam, nei apmokestinamajam pelnui (mokestiniams nuostoliams). 14. Apmokestinamųjų laikinųjų skirtumų, dėl kurių atsiranda atidėtojo mokesčio įsipareigojimas, pavyzdžiai gali būti tokie: Laikinieji skirtumai, kurie susidaro, kai apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, taikomas pagreitinto nusidėvėjimo skaičiavimo metodas, o apskaičiuojant apskaitinį pelną, tiesinis nusidėvėjimo skaičiavimo metodas ir dėl to turto balansinė vertė tampa didesnė už jo mokesčio bazę. Skaičiuojant apmokestinamąjį pelną (mokestinius nuostolius) taikomas nusidėvėjimo skaičiavimo metodas gali skirtis nuo to, kuris taikomas apskaičiuojant apskaitinį pelną (nuostolius). Dėl apmokestinamųjų laikinųjų skirtumų atsiranda atidėtojo mokesčio įsipareigojimas, kai skaičiuojant apmokestinamąjį pelną (mokestinius nuostolius) taikomas pagreitinto nusidėvėjimo skaičiavimo metodas, t. y. dvigubai mažėjančios vertės metodas. Pavyzdys UAB C 20X1 m. gruodžio mėn. įsigijo kompiuterinės įrangos už EUR. Šią įrangą pagal įmonės apskaitos politiką numatyta nudėvėti per penkerius metus. Įrangos likvidacinė vertė 500 EUR. Skaičiuodama apskaitinį pelną UAB C taiko tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Metinė nusidėvėjimo suma yra EUR ( EUR 500 EUR) : 5 m.). Iš viso per penkerius metus apskaičiuota EUR nusidėvėjimo sąnaudų. Daroma prielaida, kad per 20X2 20X6 metus UAB C bendrasis pelnas kiekvienais metais buvo po EUR, bendrosios ir administracinės sąnaudos buvo EUR, jokios kitos veiklos įmonė nevykdė. Pelno mokesčio tarifas 15 proc. 24 VAS MR / 7

8 UAB C 20X2 20X6 m. pelno (nuostolių) ataskaitų ištrauka Straipsniai 20X2 m. 20X3 m. 20X4 m. 20X5 m. 20X6 m. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) Bendrosios ir administracinės sąnaudos (25 000) (25 000) (25 000) (25 000) (25 000) Iš jų nusidėvėjimo sąnaudos (9 900) (9 900) (9 900) (9 900) (9 900)... PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną (mokestinius nuostolius) visiems turto vienetams, priklausantiems šiai ilgalaikio turto grupei, taikomas tik dvigubai mažėjančios vertės metodas. Šio turto likvidacinė vertė 500 EUR, numatomas naudingo tarnavimo laikas 4 metai. Apskaičiuojamas nusidėvėjimo procentas: 100 % : 4 m. x 2 = 50 % Kasmet skaičiuojamas kompiuterinės įrangos likutinės vertės nusidėvėjimas du kartus padidinant nusidėvėjimo procentus, o paskutiniųjų naudingo tarnavimo laiko metų nusidėvėjimo suma gaunama iš įrangos likutinės vertės atėmus likvidacinę vertę. Kiekvienais turto naudojimo metais nusidėvėjimo sumos apskaičiuojamos taip: 1 metais: EUR x 50 % = EUR Likutinė vertė: EUR EUR = EUR 2 metais: EUR x 50 % = EUR Likutinė vertė: EUR EUR = EUR 3 metais: EUR x 50 % = EUR Likutinė vertė: EUR EUR = EUR 4 metais: EUR 500 EUR = EUR Likutinė vertė: EUR EUR = 500 EUR Iš viso per ketverius metus apskaičiuota EUR nusidėvėjimo sąnaudų. UAB C darbo lentelės, naudojamos 20X2 20X6 m. apmokestinamajam pelnui apskaičiuoti, ištrauka 24 VAS MR / 8 Straipsniai 20X2 m. 20X3 m. 20X4 m. 20X5 m. 20X6 m. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) Bendrosios ir administracinės sąnaudos (40 100) (27 600) (21 350) (20 850) (15 100) Iš jų nusidėvėjimo sąnaudos (25 000) ( (6 250 (5 750) 0 PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ Pelno mokestis (1 485) (3 360) (4 297) (4 373) (5 235) GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) Taikant tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą turto balansinė vertė gaunama didesnė už jo mokesčio bazę. Kai turto balansinė vertė yra didesnė už jo mokesčio bazę, susidaro atidėtojo mokesčio įsipareigojimas.

9 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba Apmokestinamųjų laikinųjų skirtumų ir atidėtojo mokesčio apskaičiavimas Turto balansinė vertė Turto mokesčio bazė Apmokestinamasis laikinasis skirtumas (2 3) Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai (4 x 15 %) Turto likutinė vertė 20X Turto nusidėvėjimas per 20X2 m. (9 900) (25 000) Turto likutinė vertė 20X Turto nusidėvėjimas per 20X3 m. (9 900) (12 500) Turto likutinė vertė 20X Turto nusidėvėjimas per 20X4 m. (9 900) (6 250) Turto likutinė vertė 20X Turto nusidėvėjimas per 20X5 m. (9 900) (5 750) Turto likutinė vertė 20X Turto nusidėvėjimas per 20X6 m. (9 900) 0 Turto likutinė vertė 20X Pagal pajamų ir sąnaudų sąskaitose užregistruotas ūkines operacijas ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis ir atidėtojo mokesčio sąnaudos (pajamos) parodomos toje pačioje pelno (nuostolių) ataskaitos eilutėje, kaip pelno mokesčio sąnaudos (pajamos). Tačiau ataskaitinio laikotarpio pelno mokestį ir atidėtojo pelno mokesčio sąnaudas (pajamas) apskaitoje tikslinga registruoti atskirose sąskaitose. Registruojant 20X2 metų pelno mokestį (žr. darbo lentelę, naudojamą 20X2 20X6 m. apmokestinamajam pelnui apskaičiuoti), paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną apskaitoje daromi tokie įrašai: D 6900 Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai K 4470 Pelno mokesčio įsipareigojimai Registruojant atidėtojo mokesčio įsipareigojimą apskaitoje daromi įrašai: D 6901 Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) K 412 Mokesčių atidėjiniai Registruojant 20X3 metų pelno mokestį, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną apskaitoje daromi tokie įrašai: D 6900 Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai K 4470 Pelno mokesčio įsipareigojimai Registruojant atidėtojo mokesčio įsipareigojimo padidėjimą apskaitoje daromi įrašai: D 6901 Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) 390 K 412 Mokesčių atidėjiniai (2 655 EUR EUR) 390 Registruojant 20X4 metų pelno mokestį, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną apskaitoje daromi tokie įrašai: 24 VAS MR / 9

10 D 6900 Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai K 4470 Pelno mokesčio įsipareigojimai Registruojant atidėtojo mokesčio įsipareigojimo sumažėjimą apskaitoje daromi įrašai: D 412 Mokesčių atidėjiniai (2 108 EUR EUR) 547 K 6901 Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) 547 Registruojant 20X5 metų pelno mokestį, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną apskaitoje daromi tokie įrašai: D 6900 Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai K 4470 Pelno mokesčio įsipareigojimai Registruojant atidėtojo mokesčio įsipareigojimo sumažėjimą apskaitoje daromi įrašai: D 412 Mokesčių atidėjiniai (1 485 EUR EUR) 623 K 6901 Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) 623 Registruojant 20X6 metų pelno mokestį, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną apskaitoje daromi tokie įrašai: D 6900 Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai K 4470 Pelno mokesčio įsipareigojimai Registruojant atidėtojo mokesčio įsipareigojimo sumažėjimą apskaitoje daromi įrašai: D 412 Mokesčių atidėjiniai (0 EUR EUR) K 6901 Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) UAB C 20X2 20X6 m. pelno (nuostolių) ataskaitų ištrauka Straipsniai 20X2 m. 20X3 m. 20X4 m. 20X5 m. 20X6 m. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ Pelno mokestis GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (3 750) (3 750) (3 750) (3 750) (3 750) Perkainojus turtą, jo balansinė vertė padidėja, o jo mokesčio bazė lieka tokia pati. Įmonės apskaitos politikoje gali būti numatyta, kad turtas periodiškai perkainojamas, todėl nusidėvėjimas skaičiuojamas nuo naujos jo vertės (įsigijimo savikainos ir perkainotos vertės dalies). Tačiau, skaičiuojant apmokestinamąjį pelną, perkainoto turto vertės padidėjusios dalies nusidėvėjimo suma nepriskiriama leidžiamiems atskaitymams. Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriama tik tokia nusidėvėjimo suma, kuri buvo apskaičiuota nuo turto įsigijimo savikainos. Tokiu atveju turto balansinė vertė pasidaro didesnė už jo mokesčio bazę, todėl atsiranda apmokestinamųjų laikinųjų skirtumų, kurie sukuria atidėtojo mokesčio įsipareigojimą. Ilgalaikio turto vertės padidėjimas po perkainojimo registruojamas atskirai nuo turto įsigijimo savikainos kaip turto vertės padidėjimas ir perkainojimo rezervas. Jeigu atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos yra susijusios su nuosavo kapitalo sąskaitose užregistruotomis ir į pelno (nuostolių) ataskaitą 24 VAS MR / 10

11 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba neįtrauktomis ūkinėmis operacijomis, jos turi būti registruojamos atitinkamose nuosavo kapitalo sąskaitose. Jų apskaita paaiškinta prie standarto 35.1 punkto Įsigijus verslą ar reorganizavus įmones jungimo būdu, įsigyto turto ir įsipareigojimų vertė prilyginama jų tikrajai vertei, dėl to grynojo turto vertė padidėja, o mokesčio bazė tam tikrais atvejais lieka tokia pati. Tam tikrais atvejais, įsigijus verslą (veiklą kaip kompleksą ar jos dalį) ar reorganizavus įmones jungimo būdu, įsigytosios įmonės turtas ir įsipareigojimai turi būti įvertinami tikrąja verte, kuri registruojama įsigijusiosios įmonės apskaitoje. Jeigu nustatyta tikroji vertė yra didesnė už reorganizavimo būdu įsigytosios įmonės apskaitoje užregistruotą ilgalaikio turto įsigijimo savikainą, tai įsigyto turto mokesčio bazė yra jo įsigijimo savikaina. Įsigijusioji įmonė skaičiuoja ilgalaikio turto įsigijimo savikainos nusidėvėjimą, bet skaičiuodama apmokestinamąjį pelną leidžiamiems atskaitymams gali priskirti tik nusidėvėjimo (amortizacijos) sumą, apskaičiuotą nuo įsigytosios įmonės apskaitoje užregistruotos ilgalaikio turto įsigijimo savikainos. Šiuo atveju įsigijusiosios įmonės įsigyto turto balansinė vertė yra didesnė už jo mokesčio bazę, todėl atsiranda apmokestinamųjų laikinųjų skirtumų. Dėl apmokestinamųjų laikinųjų skirtumų atsiradusį atidėtojo mokesčio įsipareigojimą įsigijusioji įmonė turėtų pripažinti ir jį užregistruoti savo apskaitoje Pirmą kartą pripažįstant turtą jo balansinė vertė yra didesnė, o įsipareigojimo balansinė vertė mažesnė už jų pradinę mokesčio bazę. Kai kurios išlaidų sumos apskaitoje pripažįstamos turtu ir parodomos balanse, tačiau jų mokesčio bazė lygi nuliui. Vykdant mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus patirtos išlaidos pripažįstamos nematerialiuoju turtu, kuris neturi mokesčio bazės, nes šios išlaidos pripažįstamos leidžiamais atskaitymais tą ataskaitinį laikotarpį, kada jos patiriamos, neatsižvelgiant į būsimus laikotarpius, kada bus gaunama ekonominė nauda. Plėtros darbų balansinės vertės, kuri sąnaudomis bus pripažįstama būsimaisiais ataskaitiniais laikotarpiais, ir nuliui lygios mokesčio bazės skirtumas yra apmokestinamasis laikinasis skirtumas, dėl kurio atsiranda atidėtojo mokesčio įsipareigojimas. Kuriant nematerialųjį turtą įmonėje, išlaidos skirstomos į tyrimų ir plėtros išlaidas. Tyrimų išlaidų pavyzdžiai gali būti: naujų žinių įgijimo, gautų žinių įvertinimo ir pritaikymo, alternatyvių medžiagų, priemonių, gaminių, procesų, sistemų ar paslaugų paieškos išlaidos. Tyrimų išlaidos pripažįstamos to laikotarpio sąnaudomis, per kurį jos susidaro. Plėtros išlaidų pavyzdžiai gali būti: pavyzdžių ir modelių projektavimo, konstravimo ir išbandymo iki gamybos ar naudojimo pradžios, instrumentų, įrankių pavyzdžių, formų ir atspaudų projektavimo pagal naujas technologijas išlaidos. Vykdant plėtros darbus susidariusios išlaidos nematerialiuoju turtu gali būti pripažįstamos tik tada, kai įmonė turi patikimų įrodymų, kad turės techninių galimybių, finansinių ir kitų išteklių užbaigti plėtros darbus, ketina baigti kurti nematerialųjį turtą ir sugebės jį naudoti ar parduoti, jei gali patikimai įvertinti su nematerialiojo turto kūrimu susijusias išlaidas ir jei ateityje nematerialusis turtas teiks įmonei ekonominės naudos. Nematerialiuoju turtu pripažintos plėtros darbų išlaidos amortizuojamos. Jei įmonė negali atskirti tyrimų išlaidų nuo plėtros išlaidų, visos išlaidos priskiriamos tyrimų išlaidoms ir pripažįstamos sąnaudomis tą laikotarpį, kada jos susidaro. Atidėtojo mokesčio įsipareigojimą gali sukurti tik plėtros darbų balansinės vertės ir nuliui lygios mokesčio bazės skirtumas. Pavyzdžiui, kai pagal 13-ąjį verslo apskaitos standartą Nematerialusis turtas plėtros darbų vertė sąnaudomis bus pripažįstama būsimaisiais ataskaitiniais 24 VAS MR / 11

12 laikotarpiais, t. y. pripažįstama nematerialiuoju turtu, o pagal PMĮ ir kitus teisės aktus, jei plėtros išlaidos atitinka mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų priskyrimo kriterijus, šios sąnaudos bus priskiriamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudoms, kurios apskaičiuojant pelno mokestį atskaitomos iš pajamų tą mokestinį laikotarpį, kada faktiškai patiriamos. Šiuo atveju plėtros darbų mokesčio bazė pelno mokesčio atžvilgiu bus lygi nuliui. Todėl nematerialiuoju turtu pripažintų plėtros darbų balansinės vertės ir nuliui lygios mokesčio bazės skirtumas yra apmokestinamasis laikinasis skirtumas, dėl kurio atsiranda atidėtojo mokesčio įsipareigojimas. Jei plėtros darbų išlaidos neatitinka mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų priskyrimo kriterijų, jos pagal PMĮ gali būti priskiriamos nematerialiajam turtui ir amortizuojamos. Plėtros darbų išlaidos pagal 13-ojo verslo apskaitos standarto Nematerialusis turtas nuostatas taip pat būtų pripažįstamos nematerialiuoju turtu ir amortizuojamos, todėl šio turto balansinė vertė sutaptų su pelno mokesčio baze ir apmokestinamųjų laikinųjų skirtumų neatsirastų. Dėl patirtų tyrimo išlaidų apmokestinamųjų laikinųjų skirtumų neatsiranda, jei jos pagal PMĮ nepriskiriamos nematerialiajam turtui. Pavyzdys Remdamasi naujausiais moksliniais tyrimais, homeopatinius vaistus gaminanti UAB D nusprendė optimizuoti homeopatinių vaistų gamybą ir pradėti kurti naują įrenginį. 20X1 metais buvo projektuojamas, konstruojamas ir išbandomas homeopatinių vaistų gamybos įrenginys. Dėl šių plėtros darbų įmonė patyrė EUR išlaidų. Plėtros darbai buvo užbaigti 20X1 metų gruodžio mėnesį. Vadovaudamasi 13-ojo verslo apskaitos standarto Nematerialusis turtas nuostatomis, sukauptas plėtros darbų išlaidas UAB D 20X1 metų gruodžio mėnesį priskyrė nematerialiajam turtui. Šis turtas buvo pradėtas amortizuoti nuo 20X2 m. sausio 1 d. Apskaičiuodama 20X1 m. apmokestinamąjį pelną, įmonė EUR plėtros išlaidų priskyrė leidžiamiems atskaitymams. Daroma prielaida, kad per 20X1 20X6 metus UAB D bendrasis pelnas buvo po EUR kasmet, bendrosios ir administracinės sąnaudos be plėtros darbų išlaidų buvo EUR, pelno mokesčio tarifas 15 proc. Jokios kitos veiklos įmonė nevykdė. UAB D 20X1 20X6 m. pelno (nuostolių) ataskaitų ištrauka Straipsniai 20X1 m. 20X2 m. 20X3 m. 20X4 m. 20X5 m. 20X6 m. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) Bendrosios ir administracinės sąnaudos Iš jų plėtros darbų išlaidos (25 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (35 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ VAS MR / 12

13 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba UAB D darbo lentelės, naudojamos 20X1-20X6 m. apmokestinamajam pelnui apskaičiuoti, ištrauka Straipsniai 20X1 m. 20X2 m. 20X3 m. 20X4 m. 20X5 m. 20X6 m. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) Bendrosios ir administracinės sąnaudos (75 000) (25 000) (25 000) (25 000) (25 000) (25 000) Iš jų plėtros darbų išlaidos (50 000) PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ Pelno mokestis (750) (8 250) (8 250) (8 250) (8 250) (8 250) GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) Turto balansinė vertė 20X1 m. pabaigoje buvo EUR, jo mokesčio bazė 0, todėl susidarė atidėtojo mokesčio įsipareigojimas. Registruojant 20X1 metų pelno mokestį (žr. darbo lentelę, naudojamą 20X1 20X6 m. apmokestinamajam pelnui apskaičiuoti), paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną apskaitoje daromi tokie įrašai: D 6900 Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai 750 K 4470 Pelno mokesčio įsipareigojimai 750 Registruojant atidėtojo mokesčio įsipareigojimą apskaitoje daromi tokie įrašai: D 6901 Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) K 412 Mokesčių atidėjiniai ( EUR x 15 %) Amortizacija apskaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą. Įmonė nustatė šio nematerialiojo turto 5 metų amortizacijos laikotarpį (kiekvienais metais amortizuojama po 20 proc.). Per vienus metus apskaičiuota EUR ( EUR : 5 m.) turto amortizacijos sąnaudų. Iš viso per penkerius metus apskaičiuota EUR amortizacijos sąnaudų. Apmokestinamųjų laikinųjų skirtumų ir atidėtojo mokesčio apskaičiavimas Turto balansinė vertė Turto mokesčio bazė Apmokestinamasis laikinasis skirtumas (2 3) Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai (4 x 15 %) Turto likutinė vertė 20X Turto amortizacija per 20X2 m. (10 000) Turto likutinė vertė 20X Turto amortizacija per 20X3 m. (10 000) Turto likutinė vertė 20X Turto amortizacija per 20X4 m. (10 000) Turto likutinė vertė 20X Turto amortizacija per 20X5 m. (10 000) 24 VAS MR / 13

14 Turto likutinė vertė 20X Turto amortizacija per 20X6 m. (10 000) Turto likutinė vertė 20X Registruojant 20X2 metų pelno mokestį, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną apskaitoje daromi tokie įrašai: D 6900 Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai K 4470 Pelno mokesčio įsipareigojimai Registruojant atidėtojo mokesčio įsipareigojimo sumažėjimą apskaitoje daromi įrašai: D 412 Mokesčių atidėjiniai (6 000 EUR EUR) K 6901 Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) Registruojant 20X3 metų pelno mokestį, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną apskaitoje daromi tokie įrašai: D 6900 Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai K 4470 Pelno mokesčio įsipareigojimai Registruojant atidėtojo mokesčio įsipareigojimo sumažėjimą apskaitoje daromi įrašai: D 412 Mokesčių atidėjiniai (4 500 EUR EUR) K 6901 Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) Registruojant 20X4 metų pelno mokestį, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną apskaitoje daromi tokie įrašai: D 6900 Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai K 4470 Pelno mokesčio įsipareigojimai Registruojant atidėtojo mokesčio įsipareigojimo sumažėjimą apskaitoje daromi įrašai: D 412 Mokesčių atidėjiniai (3 000 EUR EUR) K 6901 Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) Registruojant 20X5 metų pelno mokestį, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną apskaitoje daromi tokie įrašai: D 6900 Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai K 4470 Pelno mokesčio įsipareigojimai Registruojant atidėtojo mokesčio įsipareigojimo sumažėjimą apskaitoje daromi įrašai: D 412 Mokesčių atidėjiniai (1 500 EUR EUR) K 6901 Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) Registruojant 20X6 metų pelno mokestį, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną apskaitoje daromi tokie įrašai: D 6900 Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai K 4470 Pelno mokesčio įsipareigojimai Registruojant atidėtojo mokesčio įsipareigojimo sumažėjimą apskaitoje daromi įrašai: D 412 Mokesčių atidėjiniai (0 EUR EUR) K 6901 Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) VAS MR / 14

15 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba UAB D 20X1 20X6 m. pelno (nuostolių) ataskaitų ištrauka Straipsniai 20X1 m. 20X2 m. 20X3 m. 20X4 m. 20X5 m. 20X6 m. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ Pelno mokestis (8 250) (6 750) (6 750) (6 750) (6 750) (6 750) GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) VI. ĮSKAITOMIEJI LAIKINIEJI SKIRTUMAI 15. Jeigu turto balansinė vertė yra mažesnė ar įsipareigojimo balansinė vertė yra didesnė už jo mokesčio bazę, susidaro įskaitomieji laikinieji skirtumai, dėl kurių atsiranda atidėtojo mokesčio turtas. Jei pagal verslo apskaitos standartus nustatytas turto naudingo tarnavimo laikas yra trumpesnis už PMĮ nustatytus nusidėvėjimo ir amortizacijos normatyvus, susidaro įskaitomųjų laikinųjų skirtumų, leidžiančių pripažinti atidėtojo mokesčio turtą. Verslo apskaitos standartai amortizacijos ir nusidėvėjimo normatyvų nenustato. Pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto Ilgalaikis materialusis turtas ir 13-ojo verslo apskaitos standarto Nematerialusis turtas nuostatas ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas remiantis metine nusidėvėjimo norma, o nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama remiantis metine amortizacijos norma, kurias atsižvelgdama į planuojamą naudingo tarnavimo laiką ir kitus šiuose standartuose nustatytus kriterijus pasitvirtina įmonė. Apskaičiuodamos pelno mokestį pagal PMĮ nuostatas, įmonės gali naudoti ne trumpesnį naudingo tarnavimo laiką, negu PMĮ 1 priedėlyje nustatyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvai (metais). Pavyzdys UAB E 20X1 m. gruodžio 15 d. už EUR įsigijo prieš 6 metus pagamintą lengvąjį automobilį, kuriuo naudosis vadybininkai. Apskaičiuodama apskaitinį pelną, UAB E taiko tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Pagal įmonės apskaitos politiką šį lengvąjį automobilį numatyta nudėvėti per 6 metus, nustatyta EUR likvidacinė vertė. Nusidėvėjimas pradėtas skaičiuoti nuo 20X2 m. sausio 1 d. Metinė nusidėvėjimo suma yra EUR [( EUR EUR) : 6 m.]. Iš viso per 6 metus apskaičiuota EUR nusidėvėjimo sąnaudų. Įmonė pardavė automobilį už EUR 20X7 metų gruodžio mėn. naudotomis automobilių dalimis prekiaujančiai įmonei. Daroma prielaida, kad per 20X2 20X7 m. UAB E bendrasis pelnas buvo po EUR kasmet, bendrosios ir administracinės sąnaudos buvo EUR, pelno mokesčio tarifas 15 proc. Jokios kitos veiklos įmonė nevykdė. 24 VAS MR / 15

16 UAB E 20X2 20X7 m. pelno (nuostolių) ataskaitų ištrauka Straipsniai 20X2 m. 20X3 m. 20X4 m. 20X5 m. 20X6 m. 20X7 m. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) Bendrosios ir administracinės sąnaudos (60 000) (60 000) (60 000) (60 000) (60 000) (60 000) Iš jų nusidėvėjimo sąnaudos (4 000) (4 000) (4 000) (4 000) (4 000) (4 000) PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ Skaičiuojant apmokestinamąjį pelną, visiems turto vienetams, priklausantiems šiai ilgalaikio materialiojo turto grupei, taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. Pagal PMĮ 1 priedėlį senesni kaip 5 metų automobiliai gali būti nudėvimi per netrumpesnį kaip 10 metų laikotarpį, todėl įmonė pelno mokesčiui apskaičiuoti nustatė 10 metų nusidėvėjimo normatyvą (kiekvienais metais po 10 proc.) ir EUR likvidacinę automobilio vertę. Per vienus metus apskaičiuota EUR ( EUR EUR) : 10 m.) nusidėvėjimo suma. Įmonei 20X7 m. gruodžio mėn. pardavus automobilį už EUR, tai atitiko jo tikrąją vertę, pagal PMĮ nuostatas turto pardavimo rezultatą (turto vertės sumažėjimo nuostolį) sudarys pardavimo kainos (1 000 EUR) ir įsigijimo savikainos nenudėvėtos dalies skirtumas ( EUR (2 400 EUR x 6 m.) = EUR), t. y EUR (1 000 EUR EUR). Turto vertės sumažėjimo nuostoliu, t. y EUR, turi būti sumažinamas apmokestinamasis pelnas. UAB E darbo lentelės, kurioje 20X2 20X7 m. nusidėvėjimas apskaičiuotas remiantis mokesčių normatyvais, ištrauka Straipsniai 20X2 m. 20X3 m. 20X4 m. 20X5 m. 20X6 m. 20X7 m. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) Bendrosios ir administracinės sąnaudos (58 400) (58 400) (58 400) (58 400) (58 400) (68 000) Iš jų nusidėvėjimo sąnaudos (2 400) (2 400) (2 400) (2 400) (2 400) (2 400) Kitos veiklos rezultatai (9 600) PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ Pelno mokestis (4 740) (4 740) (4 740) (4 740) (4 740) (3 300) GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) VAS MR / 16

17 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba Įskaitomųjų laikinųjų skirtumų ir atidėtojo mokesčio apskaičiavimas Turto balansinė vertė Turto mokesčio bazė Įskaitomieji laikinieji skirtumai (2 3) Atidėtojo mokesčio turtas (4 x 15 %) Turto likutinė vertė 20X Turto nusidėvėjimas per 20X2 m. (4 000) (2 400) Turto likutinė vertė 20X (1 600) 240 Turto nusidėvėjimas per 20X3 m. (4 000) (2 400) Turto likutinė vertė 20X (3 200) 480 Turto nusidėvėjimas per 20X4 m. (4 000) (2 400) Turto likutinė vertė 20X (4 800) 720 Turto nusidėvėjimas per 20X5 m. (4 000) (2 400) Turto likutinė vertė 20X (6 400) 960 Turto nusidėvėjimas per 20X6 m. (4 000) (2 400) Turto likutinė vertė 20X (8 000) Turto nusidėvėjimas per 20X7 m. (5 000) (13 000) Turto likutinė vertė 20X Šiuo atveju turto balansinė vertė yra mažesnė už jo mokesčio bazę, todėl susidaro atidėtojo mokesčio turtas. Registruojant 20X2 metų pelno mokestį (žr. darbo lentelę, kurioje nusidėvėjimas apskaičiuotas pagal PMĮ 1 priedėlio ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvus), paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną apskaitoje daromi tokie įrašai: D 6900 Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai K 4470 Pelno mokesčio įsipareigojimai Registruojant atidėtojo mokesčio turtą apskaitoje daromi tokie įrašai: D 171 Atidėtojo pelno mokesčio turtas 240 K 6901 Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) 240 Registruojant 20X3 metų pelno mokestį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną apskaitoje daromi tokie įrašai: D 6900 Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai K 4470 Pelno mokesčio įsipareigojimai Registruojant atidėtojo mokesčio turto padidėjimą apskaitoje daromi tokie įrašai: D 171 Atidėtojo pelno mokesčio turtas (480 EUR 240 EUR) 240 K 6901 Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) 240 Registruojant 20X4 metų pelno mokestį, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną apskaitoje daromi tokie įrašai: D 6900 Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai K 4470 Pelno mokesčio įsipareigojimai VAS MR / 17

18 Registruojant atidėtojo mokesčio turto padidėjimą apskaitoje daromi tokie įrašai: D 171 Atidėtojo pelno mokesčio turtas (720 EUR 480 EUR) 240 K 6901 Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) 240 Registruojant 20X5 metų pelno mokestį, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną apskaitoje daromi tokie įrašai: D 6900 Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai K 4470 Pelno mokesčio įsipareigojimai Registruojant atidėtojo mokesčio turto padidėjimą apskaitoje daromi tokie įrašai: D 171 Atidėtojo pelno mokesčio turtas (960 EUR 720 EUR) 240 K 6901 Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) 240 Registruojant 20X6 metų pelno mokestį, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną apskaitoje daromi tokie įrašai: D 6900 Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai K 4470 Pelno mokesčio įsipareigojimai Registruojant atidėtojo mokesčio turto padidėjimą apskaitoje daromi tokie įrašai: D 171 Atidėtojo pelno mokesčio turtas (1 200 EUR 960 EUR) 240 K 6901 Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) X7 metų pabaigoje pardavus automobilį, apskaitoje daromi tokie įrašai: D 1237 Transporto priemonių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas ( ) D 2446 Kitos gautinos skolos K 1230 Transporto priemonių įsigijimo savikaina Registruojant 20X7 metų pelno mokestį, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną apskaitoje daromi tokie įrašai: D 6900 Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai K 4470 Pelno mokesčio įsipareigojimai Registruojant atidėtojo mokesčio turto panaudojimą apskaitoje daromi tokie įrašai: D 6901 Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) K 171 Atidėtojo pelno mokesčio turtas (0 EUR EUR) UAB E 20X2 20X7 m. pelno (nuostolių) ataskaitų ištrauka Straipsniai 20X2 m. 20X3 m. 20X4 m. 20X5 m. 20X6 m. 20X7 m. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ Pelno mokestis (4 500) (4 500) (4 500) (4 500) (4 500) (4 500) GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) Atidėtojo mokesčio turto, susijusio su visais įskaitomaisiais laikinaisiais skirtumais, finansinėse ataskaitose turi būti parodoma tiek, kiek tikimasi gauti apmokestinamojo pelno, 24 VAS MR / 18

19 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba kuriam bus galima panaudoti įskaitomąjį laikinąjį skirtumą, nebent atidėtojo mokesčio turtas susidaro pirmą kartą pripažįstant turtą ar įsipareigojimą dėl sandorio, kuris nėra verslo jungimas ir sandorio metu neturi įtakos nei apskaitiniam, nei apmokestinamajam pelnui ar mokestiniams nuostoliams. 17. Įskaitomųjų laikinųjų skirtumų, dėl kurių atsiranda atidėtojo mokesčio turtas, pavyzdžiai gali būti tokie: Apskaičiuojant apskaitinį pelną, abejotinos skolos pripažįstamos sąnaudomis tą laikotarpį, kada jos tampa abejotinomis, tačiau apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, jos pripažįstamos leidžiamais atskaitymais vėlesnį ataskaitinį laikotarpį. Dėl šios priežasties turto balansinė vertė tampa mažesnė už jo mokesčio bazę. Pavyzdys UAB F 20X1 metais atliko pirkėjų skolų inventorizaciją. Pagal inventorizacijos duomenis pirkėjų skolos sudarė EUR, iš kurių EUR buvo pripažinta abejotinomis skolomis. 20X1 metais apskaitoje užregistruotas EUR pirkėjų skolų vertės sumažėjimas dėl abejotinų skolų pripažinimo. UAB F 20X1 m. apmokestinamasis pelnas yra EUR, pelno mokesčio tarifas 15 proc. Registruojant mokėtiną 20X1 m. pelno mokestį apskaitoje daromi tokie įrašai: D 6900 Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai K 4470 Pelno mokesčio įsipareigojimai ( EUR x 15 %) Registruojant abejotinomis pripažintas pirkėjų skolas apskaitoje daromi tokie įrašai: D Pirkėjų skolų vertės sumažėjimo sąnaudos K 2419 Pirkėjų skolų vertės sumažėjimas ( ) Įskaitomųjų laikinųjų skirtumų ir atidėtojo mokesčio apskaičiavimas 20X1 metais Turto balansinė vertė Turto mokesčio bazė Įskaitomieji laikinieji skirtumai (2 3) Atidėtojo mokesčio turtas (4 x 15 %) Pirkėjų skolos 20X Abejotinos pirkėjų skolos 20X (15 000) Pirkėjų skolų balansinė vertė 20X (15 000) Registruojant atidėtojo mokesčio turtą ( EUR x 15 %) apskaitoje daromi tokie įrašai: D 171 Atidėtojo pelno mokesčio turtas K 6901 Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) UAB F turi sumažinti pripažintą atidėtojo mokesčio turtą, jei ji nesitiki įrodyti gautinų sumų beviltiškumo ir dėl to šių sumų negalės pripažinti apmokestinamąjį pelną mažinančiomis sąnaudomis. Daroma prielaida, kad įmonė tikisi visas šias sumas pripažinti beviltiškomis ir priskirti leidžiamiems atskaitymams. 24 VAS MR / 19

20 Eil. Nr. UAB F 20X1 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos ištrauka Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 14. Pelno mokestis (3 000) UAB F 20X1 metų pelno (nuostolių) ataskaitoje bus parodoma EUR (5 250 EUR EUR) pelno mokesčio ir atidėtojo mokesčio. UAB F rengia 20X2 metų finansines ataskaitas. UAB F 20X2 m. apmokestinamasis pelnas EUR. Per 20X2 metus įmonė surinko įrodymus, leidžiančius EUR abejotinų skolų pripažinti beviltiškomis. Apskaičiuodama 20X2 m. pelno mokestį EUR abejotinų skolų įmonė pripažįsta leidžiamais atskaitymais. UAB F 20X2 m. apmokestinamasis pelnas, atsižvelgus į šiuos leidžiamus atskaitymus, yra EUR ( EUR EUR). UAB F apskaitoje daromi tokie įrašai: D 2419 Pirkėjų skolų vertės sumažėjimas ( ) K 2410 Pirkėjų skolų vertė VAS MR / 20 Įskaitomųjų laikinųjų skirtumų ir atidėtojo mokesčio apskaičiavimas 20X2 metais Turto balansinė vertė Turto mokesčio bazė Įskaitomieji laikinieji skirtumai (2 3) Atidėtojo mokesčio turtas (4 x 15 %) Pirkėjų skolų balansinė vertė 20X Pirkėjų abejotinų skolų nurašymas (7 500) Pirkėjų skolų balansinė vertė 20X (7 500) Registruojant apskaičiuotą 20X2 m. mokėtiną pelno mokestį apskaitoje daromi tokie įrašai: D 6900 Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai K 4470 Pelno mokesčio įsipareigojimai ( EUR x 15 %) Įskaitomųjų laikinųjų skirtumų sumažėjo EUR ( EUR EUR), todėl turėtų būti mažinamas apskaitoje užregistruotas atidėtojo mokesčio turtas. Sumažintas EUR (2 250 EUR EUR) atidėtojo mokesčio turtas apskaitoje registruojamas: Eil. Nr. D 6901 Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) K 171 Atidėtojo pelno mokesčio turtas UAB F 20X2 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos ištrauka Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis laikotarpis 14. Pelno mokestis (6 000) Praėjęs ataskaitinis laikotarpis Įmonės 20X2 metų pelno (nuostolių) ataskaitoje bus parodyta EUR (4 875 EUR EUR) pelno mokesčio ir atidėtojo mokesčio suma.

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas apie metines

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“ ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2019 METAIS IR VĖLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS (parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2019 m. sausio 1 d.) Turinys I.

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5 AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT-30202 Ignalinos r., tel. (8 386) 53 135, 47 402, (8 387) 47 142 faks. (8 386) 53 135,

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA 2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS PARENGTAS PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

APB APRANGA Konsoliduotos ir Įmonės finansinės ataskaitos, Konsoliduotas metinis pranešimas ir Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2018 m. gruodžio 31

APB APRANGA Konsoliduotos ir Įmonės finansinės ataskaitos, Konsoliduotas metinis pranešimas ir Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2018 m. gruodžio 31 APB APRANGA Konsoliduotos ir Įmonės finansinės ataskaitos, Konsoliduotas metinis pranešimas ir Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus T U R I N Y S NEPRIKLAUSOMO

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2019 m. Seminaro

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Nematerialiojo turto BV pokyti

Nematerialiojo turto BV pokyti NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 2 4 5 laikotarpio

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB KAUNO ŠVARA, STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT - 50124 KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS 132616649. LR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS, KAUNAS TEL: +370 31 43 23, +370 49 07 11,

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

Projekto lyginamasis variantas

Projekto lyginamasis variantas 1. PMĮ 5 straipsnio 7-10 dalys ir jų apibendrinti paaiškinimai (komentarai) 7. Lietuvos vieneto, nuolatinių buveinių pagal šio straipsnio 9 dalyje nustatytą formulę apskaičiuota apmokestinamojo pelno iš

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

AB Sanitas KONSOLIDUOTŲJŲ IR ATSKIRŲ 2009 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI, PARENGTI PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS,

AB Sanitas KONSOLIDUOTŲJŲ IR ATSKIRŲ 2009 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI, PARENGTI PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, AB Sanitas KONSOLIDUOTŲJŲ IR ATSKIRŲ 2009 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI, PARENGTI PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, IR KONSOLIDUOTASIS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-04-11 iki 2010-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 152-6865, i. k. 1092055ISAK000VA-96 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau