III

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "III"

Transkriptas

1 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2011 m. kovo 24 d. Nr. T-87 Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Ţin., 1994, Nr ; 2008, Nr ) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birţelio 18 d. nutarimu Nr. 606 Dėl Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos prieţiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos teikimo tvarkos ir ataskaitos formos patvirtinimo (Ţin., 2008, Nr ), Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ţ i a: 1. Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos prieţiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitą (pridedama). 2. Šis sprendimas gali būti skundţiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Meras Saulius Gegieckas

2 PATVIRTINTA Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T-87 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2010 METŲ ATASKAITA

3 TURINYS I. SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA II. TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS SAVIVALDYBĖS VYKDYTAS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJAS...4 III. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA...4 IV. BENDRUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ...4 V. VYKDYTOS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMOS IR STRATEGIJOS...14 VI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMŲ IR STRATEGIJŲ, VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS...15 VII. BENDRUOMENĖS, NEVALSTYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DALYVAVIMAS VYKDANT VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLĄ...17 VIII. VAIKŲ IR JAUNIMO VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS...18 IX. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS FINANSAVIMAS...21 X. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO SAVIVALDYBĖS VYKDOMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS...24 XI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS... 25

4 I. SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA Pakruojo rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos prieţiūros funkcijų įgyvendinimo 2010 m. ataskaitoje pateikiami teisės aktai, reglamentuojantys visuomenės sveikatos prieţiūrą savivaldybėje, trumpai aptariami tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai, turėję įtakos visuomenės sveikatos prieţiūros veiklai. Pateikiama statistinių m. duomenų apie demografinę situaciją Pakruojo rajono savivaldybėje, gyventojų sveikatą analizė. Aptariamos vykdomos Pakruojo rajone prevencinės programos ir pateikiami jų rezultatai m. Pakruojo rajono savivaldybės demografiniai, gyventojų sveikatos rodikliai lyginami su 2006 m. rodikliais. Aprašomas visuomeninių organizacijų, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių indėlis įgyvendinant visuomenės sveikatos prieţiūros veiklą Pakruojo rajono savivaldybėje. Pateikiama informacija apie praėjusiais metais rajone vykdytą vaikų ir jaunimo sveikatos prieţiūros veiklą, mokinių skaičių savivaldybėje, mokyklų visuomenės sveikatos prieţiūros specialistų skaičių. Aptariami savivaldybės, Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto asignavimai, Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos, skirtos visuomenės sveikatos prieţiūrai įgyvendinti savivaldybėje, jų panaudojimas šiai veiklai. Atsiţvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir savivaldybės tarybos sprendimus visuomenės sveikatos prieţiūros klausimais, pateikiamos artimiausio laikotarpio savivaldybės vykdomos visuomenės sveikatos prieţiūros veiklos prioritetinės kryptys.

5 II. TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS SAVIVALDYBĖS VYKDYTAS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJAS Pakruojo rajono savivaldybės tarybos priimtų 2010 m. teisės aktų ir jų pakeitimų sąrašas Eil. nr. Dok. data Dok. Nr. Antraštė T Dėl Pakruojo rajono ţmonių su negalia socialinės integracijos 2010 metų programos patvirtinimo T-51 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo III. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA 1. Svarbiausi išoriniai ir vidiniai veiksniai, kurie ataskaitiniais biudţetiniais metais turėjo įtakos savivaldybės vykdytai visuomenės sveikatos prieţiūros veiklai. Vidiniai veiksniai Savivaldybėje nėra etatinio savivaldybės gydytojo, todėl Pakruojo rajone visuomenės sveikatos stiprinimo veikla buvo nepakankamai koordinuojama. Tačiau šį darbą padėjo dirbti Savivaldybės taryba ir administracija, Švietimo, Socialinės paramos skyriai, Bendruomenės sveikatos taryba, visuomeninės organizacijos, asmens ir visuomenės sveikatos prieţiūros įstaigos. Rajone nepakanka kvalifikuotų visuomenės sveikatos specialistų. Išoriniai veiksniai Savivaldybė negauna lėšų valstybinėms sveikatos programoms finansuoti. Keletą metų negerėjanti socialinė ekonominė rajono situacija lemia tai, didėja gyventojų sergamumas, ypač psichikos ligomis, yra socialinių netolygumų augimo prieţastis. Nestabilus sveikatos prieţiūros finansavimas (PSDF lėšomis finansuojamų veiklos rūšių apmokėjimo pasikeitimai, neaiškios Gyventojų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios ir Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansavimo perspektyvos). IV. BENDRUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ Šalyje demografinę ir socialinę situaciją atspindi šie rodikliai: gyventojų skaičius, jų pasiskirstymas kaimo ir miesto vietovėse, jų amţius, lytis, vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė,

6 gimstamumas, mirtingumas, santuokų, ištuokų skaičius, nedarbo lygis, socialinės rizikos šeimų skaičius, nusikalstamų veikų skaičius. Pakruojo rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, demografinių procesų permainos vyksta nepalankia linkme. Remiantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis (nuo 2001 m. iki 2009 m.; dar nepateikti visi 2010 metų duomenys), galima pastebėti, kad gyventojų skaičius maţėja. Per pastaruosius dešimt metų Pakruojo rajone gyventojų skaičius sumaţėjo asmenimis (1 lentelė) m m m m m m m m m m lentelė. Gyventojų skaičius metų pradžioje Šaltinis: Statistikos departamentas Kaimo ir miesto gyventojų santykis Pakruojo rajone m. laikotarpiu nekito, didesnė dalis gyventojų gyveno kaimo vietovėse, miesto vietovėse maţesnė dalis (Linkuva, Pakruojis) (1 pav.)

7 1 pav. Miesto ir kaimo vietovėse gyvenančių Pakruojo rajono gyventojų pasiskirstymo dinamika m. Šaltinis: Statistikos departamentas Kiekvienam šalies administraciniam vienetui svarbus rodiklis gyventojų sudėtis, gyventojų pasiskirstymas pagal amţių. Visa tai gali atspindėti tam tikros teritorijos gyventojų socialinę-ekonominę būklę: dirbančiųjų skaičius, natūralus gyventojų prieaugis, socialines išmokas gaunančių ţmonių skaičius (pensinio amţiaus gyventojai, neįgalūs gyventojai ir kt.) Demografiškai Pakruojo rajonas, kaip ir visa Lietuva, yra senėjantis: 2010 m. pradţioje 19,9 proc. gyventojų buvo pensinio amţiaus (Lietuvoje 18,8 proc.), 0 15 metų amţiaus gyventojai sudarė 17,7 proc. (Lietuvoje 16,2 proc.), darbingo amţiaus gyventojų rajone buvo 62,4 proc. (Lietuvoje 65 proc.). Šiuo metu tėvų kartą keičia kur kas maţesnė vaikų karta m. šimtui metų amţiaus gyventojų atiteko 27 vaikai nuo 0 iki 14 metų ir 36 šešiasdešimties metų ir vyresni gyventojai. Demografinis senatvės koeficientas kasmet didėja (2 pav.).

8 2 pav. Demografinis senatvės koeficientas Pakruojo rajone (metų pradţioje). Šaltinis: Statistikos departamentas Šeima sudaro kiekvienos tautos, visuomenės istorinės ir kasdienės gyvensenos pagrindą. Šeima yra seniausia ir pastoviausia ţmonių socialinio ir asmeninio gyvenimo forma. Pastaruosius ketverius metus didėjęs santuokų skaičius 2009 m. stipriai sumaţėjo. Ištuokų skaičius tolygiai maţėja (3 pav.). 3 pav. Santuokų ir ištuokų dinamika Pakruojo rajone m. Šaltinis: Statistikos departamentas Natūralus gyventojų prieaugis (gimusiųjų ir mirusiųjų skaičiaus skirtumas) Pakruojo rajone neţymiai didėja nuo 2008 m., tačiau vis dar išlieka neigiamas m čiui gyventojų teko 9,3 gyvų gimusiųjų ir 15,3 mirusiųjų. Natūrali kaita, tenkanti 1000-čiui Pakruojo rajono gyventojų, sudarė -6 (4 pav.). 4 pav. Natūralaus gyventojų prieaugio dinamika Lietuvoje, ir Pakruojo rajone m.

9 Šaltinis: Statistikos departamentas Mirusių kūdikių skaičius, tenkantis 1000-čiui gimusių, Pakruojo rajone 2009 m., palyginti su 2008 m., išaugo daugiau nei du kartus (Lietuvoje nekito) (5 pav.). 5 pav. Kūdikių iki 1 metų amţiaus mirtingumo dinamika Lietuvoje ir Pakruojo rajone m. Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras Nerimą kelia didelis rajono gyventojų mirtingumas m. mirė 409 gyventojai (15,3 tūkstančiui gyv.) m., jeigu lygintume su 2008 m., mirtingumas neţymiai sumaţėjo m. 61 proc. visų mirties prieţasčių sudarė kraujotakos sistemos ligos, 18 proc. piktybiniai navikai, 6 proc. išorinės prieţastys (6 pav.). Ketvirtoje vietoje įsitvirtino kvėpavimo sistemos ligos (3 proc. visų mirties atvejų). 6 pav. Pakruojo rajono gyventojų mirties prieţasčių struktūra 2009 m.

10 Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras Gyventojų sergamumo struktūra pagal pagrindines ligų klases skiriasi nuo mirtingumo struktūros. Vertinant Pakruojo rajono gyventojų sveikatos būklę bei sveikatos politikos efektyvumą, aktualūs išlieka gyventojų bendrojo sergamumo pokyčiai m. bendrojo sergamumo struktūra Pakruojo rajone, jei lygintume su 2008 m., išliko nepakitusi. Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenimis, 2009 metais daugiausia Pakruojo rajono gyventojų sirgo kraujotakos sistemos ligomis (305,41 tūkstančiui gyv.) ir kvėpavimo sistemos ligomis (255,82 tūkstančiui gyv.). Kraujotakos sistemos ligos yra aktuali sveikatos ir socialine problema. Palyginus su kitomis ligų grupėmis, kraujotakos sistemos ligos yra didţiausia mirtingumo, nedarbingumo bei ekonominių nuostolių prieţastis. Bendrasis sergamumas kraujotakos sistemos ligomis Pakruojo rajone nuo 2001 m. išaugo daugiau nei du kartus ir 2009 m sudarė 305,41 atvejus 1000-čiui gyv. (7 pav.). 7 pav. Bendro sergamumo kraujotakos sistemos ligomis skaičiaus dinamika m. (atvejų skaičius 1000-čiui gyventojų) Pakruojo rajone. Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras Rajone daugėja asmenų, sergančių išemine širdies liga. Vyrų, sergančių širdies veiklos nepakankamumu, skaičius 1000-čiui gyventojų nuo 2001 m. iki 2009 m. išaugo du kartus ir praėjusiais metais sudarė 51,83 atvejų. Moterų, sergančių širdies veiklos nepakankamumu, skaičius taip pat padvigubėjo ir 1000-čiui gyventojų 2009 m. buvo 69,28 (2001 m. 34,34 tūkstančiui gyv.). Sergantieji kvėpavimo sistemos ligomis 2009 m. uţėmė antrąją vietą bendrojo sergamumo struktūroje. Bendrasis sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis 1000-čiui gyventojų

11 buvo 255,82 atvejų, t. y. daugiau nei 2008 m. (245,19 tūkstančiui gyv.), tačiau maţiau nei 2007 m. 328,48 tūkstančiui gyv. Labai išaugęs 2008 m. asmenų, sergančiųjų jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis, skaičius, tenkantis 1000-čiui gyventojų, praėjusiais 2009 m. neţymiai sumaţėjo (8 pav.). Moterų, sergančių šiomis ligomis, skaičius, tenkantis 1000-čiui gyventojų, 2009 m. sudarė 135,14 atvejus. Sergančių šiomis ligomis vyrų uţregistruota kur kas maţiau (109,69 tūkstančiui gyv.). 8 pav. Bendro Pakruojo rajono gyventojų sergamumo jungiamojo audinio ir skeletoraumenų sistemos ligomis skaičiaus dinamika m. (atvejų skaičius 1000-čiui gyventojų). Ketvirtą vietą bendrojo sergamumo struktūroje Pakruojo rajone uţima akių ligos m. bendrasis sergamumas akių ligomis 1000-čiui gyv. sudarė 103,16 atvejus. Moterys daţniau nei vyrai serga akių ligomis. Vyrų, sergančių akių ligomis, skaičius 1000-čiui gyv. sudarė 72,21 atvejus, moterų 88,38 atvejo 1000 gyv. Vaikų sergamumas akių ligomis amţiaus grupėje iki 17 metų per pastaruosius devynerius metus išaugo tris kartus (pav.9).

12 9 pav m. amţiaus vaikų, sergančių akių ligomis Pakruojo rajone skaičiaus dinamika m. (atvejai 1000-čiui gyventojų). Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras Penktoje vietoje yra sergamumas urogenitalinės sistemos ligomis. Bendrasis sergamumas šiomis ligomis neţymiai sumaţėj, jei lygintume su su 2008 m., ir sudarė 82,1 atvejus 1000-čiui gyventojų (2008 m. 92,47 tūkstančiui gyv.). Ssparčiai didėja bendrasis sergamumas nervų sistemos ligomis. Bendrasis sergamumas šiomis ligomis 1000-čiui gyventojų išaugo nuo 51,73 atvejų 2001 m. iki 79,04 tūkstančiui gyv m. (10 pav.). Moterų, sergančių nervų sistemos ligomis, skaičius 1000 gyv. praėjusiais metais sudarė 82,89 atvejus. Vyrai šiomis ligomis serga rečiau m. vyrų sergamumas (59,59 tūkstančiui gyv.) nervų sistemos ligomis sumaţėjo (61,59 tūkstančiui gyv.).

13 10 pav. Bendrojo sergamumo nervų sistemos ligomis skaičiaus dinamika m. (atvejų skaičius 1000-čiui gyventojų) Pakruojo rajone. Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras Bendrasis sergamumas virškinimo sistemos ligomis neţymiai padidėjo lyginant su 2008 m. ir sudarė 68,7 atvejus 1000-čiui gyventojų ( ,84 tūkstančiui gyv.), tačiau buvo maţesnis uţ 2001 m. (69,03 tūkstančiui gyv.) ir 2002 m. (72,18 tūkstančiui gyv.). Bendrojo sergamumo virškinimo sistemos ligomis didelio augimo nuo 2001 m. iki 2009 m. nepastebėta. Per devynerius metus (nuo 2001 m. iki 2009 m.) bendrasis sergamumas endokrininės sistemos ligomis išaugo keturis kartus m čiui rajono gyventojų bendrasis sergamumas šiomis ligomis sudarė 14,17 atvejų, 2009 m. 58,13 tūkstančiui gyv. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti vaikų endokrininės sistemos ligoms. Vaikų iki 17 m. amţiaus, sergančių endokrininės sistemos ligomis, skaičius 1000 gyv m. buvo 59,77 atvejai, 2008 m. 32,56 tūkstančiui gyv., 2001 m. 12,07 tūkstančiui gyventojų. Iš visų endokrininės sistemos ligų daţniausias yra cukrinis diabetas. Pakruojo rajone sergančių cukriniu diabetu skaičius 1000 gyventojų išaugo nuo 4,89 atvejo iki 15,64 atvejų 2009 m. Iš jų vaikų iki 17 m. amţiaus bendrasis sergamumas cukriniu diabetu pakilo, nuo 0,39 tūkstančiui gyv m. iki 1,05 tūkstančiui gyv m. Per devynerius metus bendrasis sergamumas piktybiniais navikais 1000-čiui gyventojų išaugo nuo 5,81 atvejų 2001 m. iki 14,26 atvejų 1000-čiui gyv m. Vyrai daţniausiai serga plaučių, priešinės liaukos ir skrandţio vėţiu. Bendrasis sergamumas priešinės liaukos piktybiniais navikais 1000-čiui vyrų per devynerius metus (nuo 2001 m. iki 2009 m.) išaugo beveik dvylika kartų m. vyrų bendrasis sergamumas šiomis ligomis buvo 0,5 tūkstančiui vyr., 2009 m. 5,88 tūkstančiui vyr. (11 pav.). Daugiausiai sergančių priešinės liaukos piktybiniais navikais yra vyresnių nei 65 m. amţiaus vyrų grupėje 42,48 tūkstančiui vyr. Sergančių priešinės liaukos piktybiniais navikai m. amţiaus vyrų grupėje skaičius, tenkantis 1000 vyr., 2008 m. buvo 3,51 atvejai, 2009 m. 6,03 tūkstančiui vyr.

14 11 pav. Bendrojo sergamumo priešinės liaukos piktybiniais navikais skaičiaus dinamika m. (atvejų skaičius 1000-čiui vyrų) Pakruojo rajone. Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras Moterų grupėje bendrojo sergamumo piktybiniais navikais struktūroje vyrauja krūties piktybiniai navikai. Bendrasis sergamumas krūties piktybiniais navikais 2001 m. sudarė 1,88 tūkstančiui mot., aukščiausias buvo 2004 m. 4,11 tūkstančiui mot. ir 2007 m. 4 tūkstančiui mot. (12 pav.). 12 pav. Bendrojo sergamumo krūties piktybiniais navikais skaičiaus dinamika m. (atvejų skaičius 1000-čiui moterų) Pakruojo rajone. Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras

15 V. VYKDYTOS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMOS IR STRATEGIJOS 2010 m. Pakruojo rajono savivaldybėje buvo vykdomos penkios prevencinės programos. Visas jas finansavo Šiaulių teritorinė ligonių kasa iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo: - Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa; - Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa; - Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėţio programa; - Priešinės liaukos vėţio ankstyvosios diagnostikos programa; - Vaikų dantų dengimo silantinėmis medţiagomis programa. Visas anksčiau išvardintas programas Pakruojo rajone vykdė VšĮ Pakruojo rajono pirminės sveikatos prieţiūros centras. Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa Šios priemonės taikomos vieną kartą per metus m. vyrams ir m. moterims. Pakruojo rajone 2010 m. prie penkių sveikatos prieţiūros įstaigų, vykdţiusių šias prevencines programas, yra prisirašę 6248 gyventojai (2009 m. 6260). Šį skaičių sudaro vyrai, sulaukę m., ir moterys, kurių amţius svyruoja nuo 50 iki 65 m. Iš visų prisirašiusiųjų buvo ištirta 210 (3,4 %) (2009 m. 262). Gaila, tačiau ši prevencinė programa Pakruojo rajone vykdoma vis dar vangokai. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa Daţniausiai tikrinamos moterys nuo 25 iki 60 m., o pasitikrinti kviečiama kas trejus metus m. prie Pakruojo rajono savivaldybės sveikatos prieţiūros įstaigų buvo prisirašiusios 5781 moterys metų amţiaus (2009 m. 5843). Iš visų prisirašiusiųjų informavimo paslauga buvo suteikta 1106 moterims (2009 m. 1248). Iš jų 575 (9,9 %) moterims buvo paimtas citologinis tepinėlis dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų (2009 m. 712). Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa 2010 m. prie asmens sveikatos prieţiūros įstaigų Pakruojo rajone yra prisirašiusios 2471 moterys, sulaukusios m. (2009 m. 2456). Šios programos priemonės taikomos vieną kartą per dvejus metus. Viena programos priemonių pokalbiai su moterimis apie krūties piktybinių

16 navikų profilaktikos priemones ir patarimai, kaip stiprinti ir išsaugoti sveikatą, taip pat moterys siunčiamos atlikti mamografinį tyrimą metais 247 (10 %) moterims buvo suteiktos informavimo ir siuntimo atlikti mamografiją paslaugos (2009 m. 415) Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa 2010 m. prie Pakruojo rajono savivaldybės sveikatos prieţiūros įstaigų buvo prisirašę 6248 vyrai, kurių amţius buvo m. (2009 m. 6260). Iš jų 570 (9,1 %) buvo suteikta informavimo ir PSA nustatymo paslaugos (2009 m. 614). Vaikų dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa 2010 m. Pakruojo rajono sveikatos prieţiūros įstaigose silantais buvo padengti 6 14 m. vaikų krūminiai dantys. Iš viso rajone gyvena 2298 vaikai nuo 6 iki 14 m. (2009 m. 2293). Iš jų silantais buvo padengti 552 (24,02 %) vaikų krūminiai dantys (2009 m. 369). VI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMŲ IR STRATEGIJŲ, VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS m Pakruojo rajono savivaldybėje nebuvo iš savivaldybės lėšų (išskyrus savivaldybės tarybos skirtas lėšas specialiajai programai remti) vykdomos visuomenės sveikatos programos, strategijos ir projektai. 2. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo ataskaita: 1. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2010 METŲ LĖŠOS Eil. nr. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų šaltiniai Surinkta lėšų Lt 1 Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos 15890,00 2 Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos 31000,00 3 Savivaldybės biudţeto lėšos 11000,00 Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje 0,00 Iš viso lėšų 57890,00

17 2. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2010 METŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS Eil. nr. Programos pavadinimas Vykdytojas Gauta lėšų Lt Panaudota pagal lėšų šaltinius Lt Sveikatos draudimo Aplinkos apsaugos Savivaldybės biudţetas 1 Valstybinė tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės programa 2 Gimdos kaklelio ir kiaušidţių vėţio profilaktika 3 Dantų ėduonies profilaktikos programa 4 Kraujotakos sistemos ligų prevencija 5 Cukrinio diabeto prevencijos ir ligos kontrolės programa 6 Programa Gyvenk sveikai, mąstyk blaiviai 7 Programa Išgelbėkime gyvybę ir mokėkime suteikti pirmąją pagalbą Viešoji įstaiga Pakruojo ligoninė, viešoji įstaiga Pakruojo r. PSPC Viešoji įstaiga Pakruojo ligoninė Viešoji įstaiga Pakruojo r. PSPC Viešoji įstaiga Pakruojo r. PSPC Viešoji įstaiga Pakruojo r. PSPC Pakruojo r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Viešoji įstaiga Pakruojo r. PSPC Iš viso

18 VII. BENDRUOMENĖS, NEVALSTYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DALYVAVIMAS VYKDANT VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLĄ 1. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Ţinių apie sveiką gyvenseną ir sveikatą skleidimas 1.1. Interneto svetainė, svetainės skyrelio atnaujinimas: - vasario mėn. privalomų mokymo kursų įkainiai; - geguţės mėn.,,šiaurietiškas ėjimas puiki sveikatos stiprinimo priemonė ; - rugpjūčio mėn. paskelbta informacija apie vaikų sveikatos paţymėjimus; - rugsėjo mėn. informacija apie naujai atgimusį ir po metų pertraukos startuojantį Nacionalinį konkursą Blaivi klasė ; - spalio mėn. piešinių konkurso,,mitybos piramidė rezultatai; - mokyklinių kuprinių svoris Pakruojo rajono ugdymo įstaigose 2010 metais - geguţės birţelio mėn. informacija apie vykdytą projektą,, Rūpinkis savimi Pakruojo rajono mokyklose 2010 metais. - birţelio mėn. informacija apie vykdytą akciją,, Gėlė vietoj cigaretės 1.2 Straipsniai: straipsnis rajoninėje spaudoje,,visi mes turime vėţinių ląstelių ; Sveikatos biuras rekomenduoja ; Balandţio 7-oji Pasaulinė sveikatos diena ; straipsnis rajoninėje spaudoje Pasaulis be vandens pasaulis be gyvybės ; Šiaurietiškas ėjimas puiki sveikatos stiprinimo priemonė ; straipsnis rajoninėje spaudoje Švieskime viltimi gyventi ; Vasaros karščių keliama grėsmė ţmogaus sveikatai ; ,,Rekomendacijos, kaip elgtis prie vandens ; Tėveliai, jau pats laikas pasirūpinti sveikatos paţymėjimu ; Rugsėjis skelbiamas kovos su vėjaraupiais mėnesiu ; Kviečiame į sveikatos mokyklą ; Pakruojo rajono gyventojai laukiami sveikatos mokykloje ; ,,Lietuvos sveikuolių sąjunga ; ,,Po metų pertraukos startuoja naujai atgimęs Nacionalinis konkursas,,blaivi klasė ; ,,Kad širdis nepavargtų ; ,,Jei neţinai, suţinok. O tai, ką ţinai, papasakok kitiems ; ,,Ką reikia ţinoti apie cholerą ; ,,Kvėpavimas, vanduo ir garsas ; ,,Mes galime nesirgti, gyventi be streso ; ,,Kvėpavimo meno kursai ; ,,Nesušalkim 1.3. Posėdţiai: su švietimo ir sporto komiteto nariais dėl bendradarbiavimo; su Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos saugos komitetu dėl bendradarbiavimo; su Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komitetu dėl finansavimo; su Prevencinio darbo grupe; su Prevencinio darbo grupe; su Pakruojo savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisija.

19 VIII. VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMAS 1. Sveikatos prieţiūra mokyklose. INFORMACIJA APIE MOKYKLAS IR MOKINIŲ SKAIČIŲ Savivaldybės sprendimas dėl etatų įvedimo Data, nr. Skirta etatų Uţ sveikatos prieţiūros mokyklose paslaugų teikimą atsakinga (-os) institucija (-os) ar įstaiga (-os) Mokyklų skaičius steigėja savivaldybė kitų steigėjų Mokinių skaičius steigėja savivaldybė kitų steigėjų Nr. T-116; Nr. T-117 5,25 Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras SVEIKATOS PRIEŢIŪRĄ MOKYKLOSE VYKDANTYS SPECIALISTAI (gyvenamosiose vietovėse, turinčiose ir daugiau gyventojų) Specialistų etatų skaičius Specialistų skaičius Specialistų pasiskirstymas pagal uţimamą etatą 0,5 1 iki 0,5 pagal pried ą Specialistų išsilavinimas (specialybė) 1 ir daugiau visuomenės sveikatos slaugytojos kita 1* 2* 3* 4* 5* 6* , SVEIKATOS PRIEŢIŪRĄ MOKYKLOSE VYKDANTYS SPECIALISTAI (gyvenamosiose vietovėse, turinčiose maţiau kaip gyventojų) Specialistų etatų skaičius Specialistų skaičius Specialistų pasiskirstymas pagal uţimamą etatą 0,5 1 iki 0,5 pagal pried ą Specialistų išsilavinimas (specialybė) 1 ir daugiau visuomenės sveikatos slaugytojos kita 1* 2* 3* 4* 5* 6*

20 *Nurodyti atskirai gyvenamosiose vietovėse, turinčiose ir daugiau gyventojų, ir gyvenamosiose vietovėse, turinčiose maţiau kaip gyventojų. SVEIKATOS PRIEŢIŪROS MOKYKLOSE FINANSAVIMAS Skirta lėšų (litais) Privalomojo sveikatos draudimo fondas Savivaldybės įsipareigota skirti lėšų (litais) Panaudota lėšų (litais) Savivaldybės biudţetas Privalomojo sveikatos draudimo fondas savivaldybės biudţetas Panaudotų lėšų paskirstymas (litais) darbo uţmokesčiui Mokesčiams medikamentams (tvarsliavai) kitai veikla i SVEIKATOS PRIEŢIŪROS MOKYKLOSE VEIKLOS RODIKLIAI Uţregistruota mokinių apsilankymų pas sveikatos prieţiūros specialistus rajono mokyklose Apsilankymų pasiskirstymas pagal prieţastį pirmoji pagalba kita Sveikatinimo veikla vykdyta programų konsultacijos organizuota renginių renginiuose dalyvavusių mokinių Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose vykdoma vaikų sveikatos prieţiūra. 3. Kita vykdyta vaikų ir jaunimo sveikatos prieţiūros veikla Visuomenės sveikatos prieţiūros specialistų, dirbančių bendrojo lavinimo mokyklose, veiklos organizavimas ir koordinavimas Susirinkimai: mokyklų visuomenės sveikatos specialistės (9); mokyklų visuomenės sveikatos specialistės (9); mokyklų visuomenės sveikatos specialistės (9); mokyklų visuomenės sveikatos specialistės (9) Konsultacijos: - mokyklų visuomenės sveikatos specialistėms ( 81 ); - pedagogams ( 20 ); - mokyklų soc. darbuotojams 2; - ikimokyklinių įstaigų darbuotojams 3; - Pakruojo rajono švietimo skyriaus specialistėms (6); - Šiaulių apskrities VPK Pakruojo RPK VTS PP specialistėms (1); - moksleivių tėvams (8);

21 - Pamūšio parapijinių vaikų globos namų soc. darbuotojams (1) Atmintinės: ugdymo knygelės,,jaunas ţmogus ir energetiniai gėrimai 20 vnt.; prevencinis filmas Pasaka ne pasaka 80 vnt. (pagaminti kitų leidėjų); - atmintinė Trumpai apie gimdymą 30 vnt. (pagaminti kitų leidėjų); atmintinė Paskutinis pakelis 160 vnt Pranešimai: m. veiklos rezultatai ; Metinių planų aptarimas 2010 metams ; Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai bendrojo lavinimo mokyklose ; ,,Mokyklinė kuprinė, kokia ji? (pranešimas Švietimo skyriui (dalyvių skaičius 50); ,,Traumos Pakruojo rajono mokyklose (pranešimas Švietimo skyriui (dalyvių skaičius 50); ,, Pradinuko mokyklinė kuprinė (ikimokyklinio ugdymo įstaigos Ąţuoliukas auklėtojoms (5); pranešimas apie projekto Gyvenk sveikai, mąstyk blaiviai vykdymą mokyklose; HN 22:2003 Mokykliniai vadovėliai, HN 41:2003 Mokyklinės prekės ; ,,Dėl mokinių maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose. HN 21:2010 Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai Projektas: - projektas Pakruojo rajono bendrojo lavinimo mokyklose Gyvenk sveikai, mąstyk blaiviai Stendai: m. sausio mėn. Informacija apie gripą ; m rugpjūčio mėn. Mokyklų visuomenės sveikatos specialistės pasiruošę naujiems mokslo metams ; m. rugsėjo mėn.,,rekomenduojama paros maisto davinio sudėtis ; m. spalio mėn.,, Jei tavo artimas ţmogus nusiţudė Dalyvavimas konferencijose, seminaruose: ,,Mityba ir maisto sauga mokyklų visuomenės sveikatos specialistės (12); Moksleivių maitinimas ( 2 ); ,,Naujos tendencijos narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės srityje (1); ,,Vaikų lytinis ugdymas (3) Kursai: ,,Šiuolaikinė vaikų ir jaunimo sveikatos samprata (1); ,,Vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos prieţiūra ir jos organizavimas (2) Renginiai: vaikų piešinių konkurso Mitybos piramidė organizavimas; dalyvavimas Pakruojo miesto šventėje (dalintos skrajutės apie sveiką mitybą, rūkymą) (biuro direktorė, 1 biuro specialistės, 4 mokyklų visuomenės sveikatos specialistės); biuro specialistė dalyvavo renginyje Bendraukim ir bendradarbiaukim, kuris vyko Pakruojo sporto centre(140); 3.2. Vaikų ir jaunimo sveikatinimo priemonių organizavimas ir įgyvendinimas Projektai:

22 - Blaivi klasė (nuo iki ); - Rūpinkis savimi (nuo iki ); - Gyvenk sveikai, mąstyk blaiviai (nuo iki ) Konkursai: - nuo iki piešinių konkurso,,mitybos piramidė organizavimas ir vykdymas; - nuo iki rašinio konkurso Aš galiu atsispirti... organizavimas ir vykdymas Paskaitos: Narkotikų ţala ţmogaus sveikatai Pakruojo Balsių pagrindinėje mokykloje (1 biuro specialistė, 15 dalyvių); Narkotinių medţiagų ţala jaunimui Šukionių pagrindinėje mokykloje (1 biuro specialistė, 35 dalyviai); Rūkymo ţala Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure (vedė biuro specialistė, dalyvių skaičius 20); ,,Galvok apie sveikatą, o ne apie narkotikus Teobuso atvykimas Į Pakruojo dvarą per Pakruojo šventę; ,,Narkotikų ţala sveikatai (5 asmenims, esantiems Pataisų inspekcijos įskaitoje) Diskusijos: Narkotikų ţala sveikatai Šukionių pagrindinėje mokykloje su mokytojais (1 biuro specialistė); Alkoholio ţala sveikatai Pakruojo,,Ţemynos pagrindinėje mokykloje tėvų susirinkimo metu (1 biuro specialistė); Akcijos: kraujo spaudimo, ūgio, svorio matavimas vasaros stovyklos dalyviams,,ţemynos pagrindinėje mokykloje (20); kuprinių svorio matavimas pradinių ir 5 6 klasių moksleiviams Pakruojo rajono mokyklose (583); ,,Gėlė vietoj cigaretės. Moksleiviai Pakruojo rajone išdalino apie 560 popierinių gėlių atmintinių, kuriose raginama mesti rūkyti ,,Paskutinis pakelis moksleiviai Pakruojo rajone išdalino apie 300 klijuojamų ant cigarečių pakelio atmintinių Jaunimo sąskrydis Rozalime Pirmosios pagalbos komandinės rungtys (150 dalyvių). IX. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS FINANSAVIMAS Visuomenės sveikatos biurui 2010 m. buvo skirta 98,3 tūkst. Lt, panaudota 88,5 tūkst. Lt, iš jų sveikatos prieţiūrai mokyklose 49,4 tūkst. Lt. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. geguţės 28 d. sprendimu Nr. T-153 patvirtinta Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos metų programa. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-335 patvirtinta Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos prieţiūros metų strategija.

23 Pakruojo rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro veikla Pakruojo rajono savivaldybėje: 1. Sveikatos stiprinimas: 1.1 Mokymai: Higienos įgūdţių mokymai: seminarų skaičius 88, dalyvių skaičius 756. Pirmosios pagalbos mokymai: seminarų skaičius 54, dalyvių skaičius 381. Alkoholio ir narkotikų ţala ţmogaus sveikatai: seminarų skaičius 22, dalyvių skaičius Paskaitos praktinių įgūdţių mokymai: praktiniai uţsiėmimai Priešgaisrinės tarnybos darbuotojams mokant suteikti pirmąją pagalbą (dalyvių skaičius 5) paskaita Priešgaisrinės tarnybos darbuotojams apie pirmosios pagalbos teikimą (dalyvių skaičius 5); praktiniai uţsiėmimai Priešgaisrinės tarnybos darbuotojams mokant suteikti pirmąją pagalbą (dalyvių skaičius 4); ,,Gera cukrinio diabeto kontrolė komplikacijų prevencija (cukriniu diabetu sergančiųjų savarankiškų gyvenimo įgūdţių mokymo stovykla) (1); praktiniai uţsiėmimai LŢŪ ūkininkams mokant suteikti pirmąją pagalbą; d. praktiniai jogos uţsiėmimai (lekt. E. Valskis) (11); 1.3. Paskaitos: ,,Rytų medicina (prof. bioenergetikas A. Riautas) (Pakruojo bendruomenei) (7) Seminaras ,,Šiaurietiškas ėjimas su lazdomis Konsultacijos: Linkuvos stacionarių paslaugų centrui apie pirmos pagalbos rinkinio komplektavimą (1); Balsių kaimo gyventojams,,apie Lietuvos higienos normos HN 43:2005,,Šuliniai ir versmės: įrengimo ir prieţiūros saugos sveikatai reikalavimus (1); 1.6. Dalyvavimas renginiuose:,,palangos ruoniai Palangoje (1);,,Pakruojo miesto šventė šiaurietiško ėjimo propagavimas (5); 1.7. Lankstinukai:,,Šiaurietiškas ėjimas kas tai? (100); 1.8. Gyventojų alkoholio vartojimo prevencija: Pranešimai: ,,Alkoholio ţala nėščioms moterims (dalyvių 10); ,,Alkoholio ţala ţmogaus sveikatai (dalyvių 7); Paskaitos: paskaita Alkoholio ţala visuomenei Pakruojo rajono gyventojai (dalyvių skaičius 10); Akcija: akcija, skirta alkoholio vartojimo prevencijai, vyko Pakruojo miesto šventės metu Gyventojų tabako vartojimo prevencija Konsultacijos: m. individualios konsultacijos biure norintiems mesti rūkyti (30 konsultacijų) Paskaitos: biuro specialistės paskaita rajono gyventojams apie rūkymo ţalą (dalyvių skaičius 3);

24 paskaita apie rūkymo ţalą maitinimo įmonių darbuotojams (dalyvių skaičius 7); 2. Sveikos mitybos skatinimas 2.1. Straipsniai: straipsnis rajoninėje spaudoje Pasaulis be vandens pasaulis be gyvybės ; 2.2. Dalyvavimas bendruomenių renginiuose: ,,Sveikuoliški patiekalai su bičių produktais (dalyvavimas Pakruojo bitininkų draugijos,,dobilas renginyje; sveikos mitybos propagavimas per Pakruojo miesto šventę; 2.3. Dalyvavimas konferencijose: ,,Maisto sauga ir kokybė Vilniuje; 3. Uţkrečiamų ligų profilaktika savivaldybėje: 3.1. Uţkrečiamų ligų profilaktikos vykdymas: Išspausdinta straipsnių: straipsnis Krašto ţiniose Degintos ţvakutės uţ mirusius nuo AIDS Dalyvavimas konferencijoje: ,,Buvo vakar, bet aktualu ir šiandien tuberkuliozės plitimo prevencijai (5); ,,Uţkrečiamų ligų profilaktika: VSB bendradarbiavimo perspektyvos (1); ,,Imunitetas ir imuniteto svarba infekcijoms valdyti (1) Akcija: ,,Mirusiųjų nuo AID S paminėjimas ţvakučių deginimas Rozalimo parapijos baţnyčioje Lankstinukai: ,,Gripas. Kaip apsaugoti save ir kitus (20). 4. Neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė savivaldybėje: 4.1. Aplinkos veiksnių (fizinės, socialinės, ekonominės) poveikio sveikatai analizavimas ir vertinimas bei dalyvavimas planuojant ir įgyvendinant poveikio maţinimo priemones Susitikimai: su Invalidų draugijos pirmininkės pavaduotoja N. Merkeliene dėl bendradarbiavimo; su prof. bioenergetiku A. Riautu dėl bendradarbiavimo Pasitarimas: ,,Dėl pasirengimo maudymosi sezonui Dalyvavimas konferencijoje ,,Traumų ir kitų mirties prieţasčių prevencijos aktualijos Lietuvoje ir pasaulyje (1) Sveikos gyvensenos veiksnių planavimas ir įgyvendinimas Seminarai:,, Kvėpavimas, vanduo ir garsas Tarptautinio gyvenimo meno fondas (lekt. E. Valskis (53); Dalyvavimas konferencijose: ,,Europa be gimdos kaklelio vėţio (4); ,,Sveikata ir ilgaamţiškumas (1); ,,Urbanizacija nauji iššūkiai ţmogaus sveikatai (1); Paskaitos, pokalbiai, diskusijos bendruomenėse: paskaita,,cholesterolis ir sveikata invalidų draugijos nariams(17) ,,Kaip taisyklingai lašinti akių lašus (2) kaimo gyventojams; ,,Kaip taisyklingai lašinti akių lašus (8) kaimo gyventojams;

25 ,,Širdies ir kraujagyslių ligos Balsių bendruomenėje (13); Konsultacijos: Pakruojo gyventojams apie geriamojo vandens kokybę ir poveikį ţmogaus sveikatai (2); Lankstinukai: ,,Krūties vėţio prevencinės programos (gauta iš TLK 120 vnt.); ,,Širdies ir kraujagyslių ligų prevencija (gauta iš TLK 20 vnt.); ,,Gimdos kaklelio vėţiniai susirgimai (gauta iš TLK 25 vnt.); atmintinė Kaip apsisaugoti nuo gimdos kaklelio vėţio? 30 vnt. (pagaminti kitų leidėjų); atmintinė Ką daryti, norint apsisaugoti nuo gimdos kaklelio vėţio 10 vnt. (pagaminti kitų leidėjų), atmintinė Ką daryti, norint apsisaugoti dukrą nuo gimdos kaklelio vėţio 40 vnt. (pagaminti kitų leidėjų), atmintinė Gimdos kaklelio vėţys 22 vnt. (pagaminti kitų leidėjų); atmintinė Krutų patikra 15 vnt. (pagaminti kitų leidėjų); - atmintinė Trumpai apie gimdymą 30 vnt. (pagaminti kitų leidėjų) Akcijos: cholesterolio kiekio kraujyje matavimas invalidų draugijos nariams (17) ASK matavimas Balsių bendruomenės nariams (13). X. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO SAVIVALDYBĖS VYKDOMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS Atsiţvelgiant į aktualiausias visuomenės sveikatos problemas, 2011 m. Pakruojo rajone pasirinktos 5 pagrindinės prioritetinės kryptys: 1. Vaikų ir jaunimo sveikata. 2. Lėtinių neinfekcinių ligų bei traumų profilaktika. 3. Sveikatos mokymo gebėjimų didinimas. 4. Privalomasis ir savanoriškasis sveikatos mokymas. 5. Sveikesnės gyvensenos skatinimas.

26 Eil. nr. XI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Savivaldybės visuomenės sveikatos programų sritys Vykdytų savivaldybės visuomenės sveikatos programų skaičius planuot a Vertinimo kriterijų skaičius įvykdyt a Skirta lėšų, litais Panaudota lėšų, litais Neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė 2. Uţkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė 3. Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medţiagų vartojimo prevencija 4 Burnos ertmės organų ligų profilaktikos Iš viso lėšų

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2009 2011 METŲ PROGRAMOS 2010 METŲ ATASKAITA I. ĮVADAS Alytaus miesto savivaldybės

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklės rodiklių tendencijos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu ( nuo 199 m. kovo 11 d. iki 218 m. kovo 11 d.) L. Kaveckienė Sveikatos apsaugos

Detaliau

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT-44158 Kaunas Tel. (8-37) 45 47 17 Faksas (8-37) 33 32 4 El. paštas info@kaunovsb.lt www.kaunovsb.lt Visuomenės sveikatos stebėsena

Detaliau

1 forma

1 forma PATVRTNTA Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Janina Alkovska 2016m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. P-VĮ-14 VSUOMENĖS SVEKATOS PREŽŪROS VEKLOS PLANAS 2016-2017 m.m. Šalčininkų

Detaliau

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 215 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos bei didelės emigracijos gyventojų

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks.

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks. JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT-84147 Joniškis, tel. (8 426) 605 37, faks. (8 426) 605 36, el. p. joniskis.sveikata@gmail.com.

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu

Detaliau

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode] Vaikų sveikatos stebėsenos vykdymas ir perspektyvos savivaldybėse Neringa Tarvydienė Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė 1 2010-03-05, Vilnius Vaikų sveikatos stebėsenos

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

Microsoft Word Visuomenes sveikatos bukle Vilniaus rajone_galutine

Microsoft Word Visuomenes sveikatos bukle Vilniaus rajone_galutine VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖ VILNIAUS RAJONE 2014 M. VILNIUS 2015 M. TURINYS 1. ĮVADAS... 3 2. BENDROJI DALIS... 4 2.1. PAGRINDINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SAVIVALDYBĖJE ANALIZĖ IR INTERPRETAVIMAS ( ŠVIESOFORAS

Detaliau

PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio d. sprendimu Nr. TS- VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS S

PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio d. sprendimu Nr. TS- VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS S PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio d. sprendimu Nr. TS- VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VADOVO 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA

Detaliau

LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA

LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA 2010 metai IŠSAUGOTAS SVEIKATOS SISTEMOS FINANSINIS TVARUMAS IR IŠVENGTA SKOLŲ Algis SASNAUSKAS Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN 2029-6274 ISSN 2029-6274 Informacinį leidinį sudarė: Giedrė Smailytė

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. balandžio 18 d. Nr. T-122 Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr 1.3.-18-219 KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019 M. I. PRIORITETAS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Undinė Diana Tumavičienė Kauno Juozo Grušo meno vidurinė mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pasaulinė sveikatos organizacija yra priėmusi tokį sveikatos apibrėţimą: Sveikata yra visiškos fizinės,

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams Vilnius, 2011 Atpažinti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS DARŽELIS (paraišką teikiančios įstaigos, organizacijos,

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2019 M. SAUSIO MĖNESĮ PLANUOJAMI RENGINIAI Eil. nr. Data, laikas Vieta Renginio tipas, pavadini

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2019 M. SAUSIO MĖNESĮ PLANUOJAMI RENGINIAI Eil. nr. Data, laikas Vieta Renginio tipas, pavadini ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2019 M. SAUSIO MĖNESĮ PLANUOJAMI RENGINIAI Eil. nr. Data, laikas Vieta Renginio tipas, pavadinimas, dalyviai Atsakingas asmuo Telefono nr., elektroninis

Detaliau

Microsoft Word - TS docx

Microsoft Word - TS docx Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA SPRENDIMAS DöL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO RAJONO PIRMINöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 m. kovo 28 d. Nr. T-

Detaliau

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje VAKCINOMIS VALDOMŲ LIGŲ EIPIDEMIOLOGINĖS SITUACIJOS APŽVALGA LIETUVOJE 2010 metai UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA Vilnius 2011 Parengė Imunoprofilaktikos

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮKAINIUI 2011 m. spalio 27 d. Nr. T- Pakruojis Vad

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮKAINIUI 2011 m. spalio 27 d. Nr. T- Pakruojis Vad Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮKAINIUI 2011 m. spalio 27 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITOS priedas Kiekvienos įstaigos (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį Respublikos lygmens ligoninė VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninė

Detaliau

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS DARŽELIS (paraišką teikiančios įstaigos, organizacijos,

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Microsoft Word - TS docx

Microsoft Word - TS docx Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA SPRENDIMAS DöL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO RAJONO PIRMINöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 2019 m. kovo 28 d. Nr. T-

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai 2016 metai, Naujoji Akmenė TURINYS Įvadas...3

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

TVIEŠOSIOS

TVIEŠOSIOS VIEŠOJI ĮSTAIGA PRIENŲ LIGONINĖ 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA VšĮ Prienų ligoninės direktorė Jūratė Milaknienė PRIENAI 2016 LIGONINĖS MISIJA Teikti prieinamas, mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas,

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

PATVIRTINTA Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. TS-74 RASEINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAIT

PATVIRTINTA Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. TS-74 RASEINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAIT PATVIRTINTA Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. TS-74 RASEINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I SKYRIUS VADOVO ŢODIS 1. Raseinių socialinių paslaugų

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VARTOJIMO NETOLYGUMAI Jonas Narbutas direktorius 213-12-11 44,6 59,5 68,2 68,8 82,6 86,2 79,1 72,6 81,1 93,1 97,2 9,4 85,6 87 96,3 98,4 99 17,8 16,4 111,4 111,6 16,5

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveika

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveika DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveikatą visame pasaulyje. Įmonė gamina pastas ir rankinius

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. ( PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-27) PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ

Detaliau

VILNIAUS APSKRITIES TARPINSTITUCINĖS ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Nr. ( E) 2- Vilnius Priemon

VILNIAUS APSKRITIES TARPINSTITUCINĖS ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Nr. ( E) 2- Vilnius Priemon VILNIAUS APSKRITIES TARPINSTITUCINĖS ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA 2019-02- Nr. (10-13 16.1.1E) 2- Vilnius Priemonės įvykdymo data Priemonės pobūdis ir pavadinimas Priemonės

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

DĖL  PRITARIMO  VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS  ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORĖS METŲ  VEIKLOS ATASKAITAI ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA S P R E N D I M A S DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 2018 m. balandžio 27 d. Nr. TS-110 Rokiškis Vadovaudamasi

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 2016 METAI Darbuotojai Socialinių paslaugų centro darbuotojų išsilavinimas Išsilavinimas Socialiniai darbuotojai (%) Lankomosios priežiūros darbuotojai

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode] Projektas JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO SUKŪRIMAS Finansuojamas pagal 2009 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos

Detaliau

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas Tyrimo rezultatai Parengė: Valstybinio psichikos sveikatos Priklausomybės ligų skyriaus Vyriausioji specialistė Lina Ignatavičiūtė 1 Turinys 1. Tiriamųjų tam tikrų alkoholinių gėrimų vartojimo dažnio vertinimas...

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m. kovo 20 d. Nr.

Detaliau

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai,

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai, LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius 1 TURINYS I. TYRIMO METODIKA...3 II. TYRIMO REZULTATAI...6 III. APIBENDRINIMAI...12 2 I. TYRIMO METODIKA Visuomenės

Detaliau

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras Tyrimo vykdytojas: UAB Eurotela Įvadas Daug įvairiausių

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

ILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS

ILNIAUS  PEDAGOGINIS  UNIVERSITETAS VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS PEDAGOGIKOS IR PSICHOLOGIJOS FAKULTETAS EDUKOLOGIJOS KATEDRA Ina MEIDIENĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŢIŪROS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJŲ RAIŠKA ORGANIZUOJANT MOKINIŲ SVEIKATINIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau