KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA"

Transkriptas

1 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS

2 PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS mokslo metų muzikos mokyklos ugdymo planas reglamentuoja formalųjį švietimą papildančio (pradinio, pagrindinio muzikinio ugdymo profesinės linkmės modulio) ir neformaliojo (ankstyvojo muzikinio ugdymo, muzikos mėgėjų, kryptingo ugdymo meno kolektyvuose tęstinio ugdymo, suaugusiųjų muzikinio ugdymo) programų įgyvendinimą mokykloje. 2. Ugdymo plano tikslas formuoti ir organizuoti ugdymo turinį, kad kiekvienas besimokantysis pasiektų geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir muzikinių dalykinių kompetencijų. 3. Ugdymo plano uždaviniai: 3.1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms įgyvendinti; 3.2. tobulinti profesinės linkmės ugdymo modulio programą; 3.3. tobulinti kryptingo ugdymo meno kolektyvuose, meninės saviraiškos, suaugusiųjų muzikinio ugdymo programas; 3.4. atsižvelgiant į poreikių diktuojamas sąlygas, tobulinti pradinio, pagrindinio, muzikos mėgėjų ugdymo programas; 3.5. individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo procesą pagal mokinių ugdymosi poreikius. 4. Mokestis už mokymo paslaugas nustatomas Kėdainių miesto savivaldybės tarybos sprendimu. II. UGDYMO PLANO RENGIMAS 5. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas pagal mokyklos tikslus, konkrečius mokinių ugdymo(si) poreikius ir įgyvendinamas vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, UPC parengtomis Formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir Neformalaus ugdymo rekomendacijomis, Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu, neformalųjį vaikų švietimą ir kitą mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais bei mokyklos veiklos, strateginiu planais. 6. Formuojant mokyklos ugdymo turinį ir rengiant mokyklos ugdymo planą remiamasi švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija. 7. Mokyklos ugdymo plano rengimas grindžiamas demokratiškumo, prieinamumo, bendradarbiavimo principais, įtraukiant mokytojus, mokinius, tėvus (globėjus). 8. Mokyklos ugdymo planui rengti mokyklos vadovo įsakymu sudaryta mokyklos bendruomenės narių grupėms atstovaujanti darbo grupė. Grupės darbą koordinuoja direktorius, vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 9. Mokykla pasirinko ugdymo plano struktūrą ir formą. 10. Mokyklos ugdymo planą iki ugdymo proceso pradžios patvirtino mokyklos direktorius, jo projektą suderinęs su Mokyklos taryba, Kėdainių rajono savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliotu asmeniu. 11. Mokyklos ugdymo plane įteisinti susitarimai dėl: 2

3 11.1. ugdymo proceso organizavimo laikotarpių pusmečiais; ugdymo programoms įgyvendinti skirtų ugdymo valandų paskirstymo atsižvelgiant į mokyklos lėšas; ugdymo organizavimo formų (pamoka, projektinė, kūrybinė veikla ir pan.), edukacinių erdvių kūrimo ir panaudojimo; grupių sudarymo ir joms skiriamų valandų panaudojimo; ugdymo turinio planavimo laikotarpių, struktūros ir kitų su ugdymo turinio planavimu susijusių aspektų; mokinių ugdymo pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos. III. UGDYMO PROCESO TRUKMĖ mokslo metai: 2018 m. rugsėjo 1 d m. rugpjūčio 31 d. Ugdymo procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 3 d., baigiasi 2019 m. gegužės 31 d. Birželio, rugpjūčio mėnesiais su mokiniais vykdoma projektinė, koncertinė veikla, vykstama į dainų šventes, festivalius, vyksta klasių koncertai. 13. Vienų mokslo metų ugdymo proceso trukmė 34 savaitės. 14. Ugdymo proceso metu mokiniai turi atostogas: Rudens 2018 m. spalio 29 d. lapkričio 2 d. Žiemos (Kalėdų) atostogos 2018 m. gruodžio 27 d m. sausio 2 d. Žiemos atostogos 2019 m. vasario 18 d. vasario 22 d. Pavasario (Velykų) atostogos 2019 m. balandžio 23 d. balandžio 26 d. 15. Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, nustačius ypatingąją epideminę situaciją dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo Kėdainių mieste, taip pat oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali nevykti mokyklos mokiniai, kurie bendrojo ugdymo mokyklose mokosi 1 5 klasėse, esant 25 laipsniams ir daugiau šalčio ir visų kitų klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Mokyklos direktorius priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo, apie priimtus sprendimus informuoja švietimo skyrių. 16. Pamokų laikas: Pamoka Laikas 1 pamoka pamoka pamoka pamoka pamoka pamoka pamoka pamoka IV. MOKYMOSI APLINKOS KŪRIMAS 17. Mokyklos vadovas ir visa bendruomenė atsako už atviros, ramios, kūrybingos, vertybines nuostatas puoselėjančios, mokinių ir mokytojų mokymuisi palankios edukacinės aplinkos kūrimą ir palaikymą mokykloje. 3

4 18. Mokymosi aplinka tai aplinka mokykloje ir už jos ribų, kurioje įgyvendinamas mokyklos ugdymo turinys. Mokymosi aplinka turi būti fiziškai, psichologiškai ir socialiai saugi ir sveika besimokančiajam. Mokykla skatina mokytojus ir sudaro jiems sąlygas mokyklos ugdymo turinį įgyvendinti ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose: koncertų salėse, bažnyčiose, švietimo įstaigose, bibliotekose, muziejuose ir kitose viešose vietose, koreguojant ugdymo procesą. 19. Ugdymo procesas gali būti organizuojamas pamoka ir kitomis ugdymo organizavimo formomis (koncerto, projekto, didaktinio žaidimo, kūrybinio darbo ar kt.). Ugdymo procesas gali būti organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų. 20. Mokyklos mokymosi aplinka pritaikyta mokyklos ugdymo programose iškeltiems tikslams siekti, sudarant galimybes mokinių aktyviam ugdymui(si), mokymuisi individualiai ir įvairaus dydžio grupėmis, praktinei, teorinei ir kitokiai veiklai. Mokytojams sudaromos galimybės (kiek leidžia ištekliai) dirbti inovatyviai, naudojant šiuolaikines mokymo technologijas: internetą, kompiuterius, kabinetų įrangą, biblioteką ir kt. Mokyklos turimos ir kuriamos mokymo ir mokymosi priemonės padeda mokiniams įgyti muzikinių kompetencijų. 21. Mokyklos vadovas kartu su savivaldybės švietimo skyriaus įgaliotu asmeniu bendradarbiauja mokyklos mokymosi aplinkos turtinimo klausimais. V. UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 22. Ugdymo diferencijavimas ugdymo tikslų, uždavinių, mokymo ir mokymosi turinio, metodų, mokymo(si) priemonių, mokymosi aplinkos, vertinimo pritaikymas mokinių skirtybėms. Jo tikslas sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau mokytis. 23. Mokiniai skiriasi turima patirtimi, motyvacija, interesais, siekiais, gebėjimais, mokymosi stiliumi, pasiekimų lygiu ir kt., tai lemia skirtingus mokymosi poreikius. Diferencijuotu ugdymu atsižvelgiama į šiuos poreikius, pritaikant mokiniui mokymosi uždavinius ir užduotis, ugdymo turinį, metodus, mokymo(si) priemones, tempą ir skiriamą laiką. Diferencijuotas ugdymas taip pat kompensuoja mokymosi tempo netolygumus. 24. Diferencijavimas taikomas: mokiniui individualiai; mokinių grupei: tam tikriems tikslams pasiekti, pvz.: pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, skirtingoms mokymosi strategijoms įgyvendinti; tam tikroms veikloms atlikti (projektiniai mokinių darbai, darbo grupės), grupes galima sudaryti iš mišrių arba panašių polinkių, interesų mokinių Mokykla analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas individualizavimas ir diferencijavimas, kaip mokiniams sekasi pasiekti ugdymo programose numatytų pasiekimų, ir priima sprendimus dėl tolesnio ugdymo diferencijavimo. Priimant sprendimus atsižvelgiama į mokinio mokymosi motyvaciją ir ugdymo turinio pasirinkimą, individualią pažangą ir sąmoningai keliamus mokymosi tikslus. VI. ŠVIETIMO PAGALBOS MOKANTIS TEIKIMAS 25. Mokinių pasiekimai mokykloje stebimi ir analizuojami, nuolat ir laiku identifikuojami mokiniui (mokiniams) kylantys mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami mokinio tėvai (globėjai) ir kartu tariamasi dėl mokymosi pagalbos suteikimo. 26. Mokymosi pagalba suteikiama laiku ir atitinka mokinio poreikius. 27. Mokymosi pagalbą mokiniui pirmiausia suteikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas ir kt. Mokymo pagalba integruojama į mokymo ir mokymosi procesą. 28. Mokymosi pagalba teikiama individualiai. 29. Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos poreikio. Rekomenduojama mokiniui suteikti mokymosi pagalbą po nepatenkinamo įvertinimo, ligos ir pan. 4

5 VII. MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ BENDRADARBIAVIMAS 30. Mokinių tėvai (globėjai) kartu su mokytojais ir mokiniais dalyvauja planuojant ugdymo procesą, jį įgyvendinant ir priimant sprendimus. 31. Mokinių tėvai (globėjai) nuolat informuojami apie mokykloje organizuojamą ugdymo procesą, mokinio mokymosi pasiekimus, mokymo(si) pagalbos teikimą. Mokinių tėvai (globėjai) kviečiami į tėvų susirinkimus, individualias konsultacijas, koncertus, konkursus, mokinių koncertus, pusmečių atsiskaitymus ir kt. Tėvai (globėjai) raštu informuojami apie vaikų mokymosi pasiekimus ir pažangą pažymių knygelėse. 32. Mokykla užtikrina, kad mokinių tėvai (globėjai) laiku gautų objektyvią grįžtamąją informaciją apie mokinių mokymąsi, jų pažangą, elgesį ir kt. VIII. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 33. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas yra mokyklos ugdymo turinio dalis ir dera su keliamais ugdymo tikslais ir ugdymo proceso organizavimu. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256 (Žin., 2004, Nr ) ir mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu bei ugdymo programų nuostatomis. 34. Mokytojai planuoja mokinių ugdymosi pasiekimus ir vertinimą, vadovaudamiesi mokykloje priimtais susitarimais dėl ugdymo turinio planavimo ir pasiekimų vertinimo, atsižvelgdami į mokinio ar mokinių grupės mokymosi rezultatus, ugdymosi poreikius ir galimybes. 35. Pasiekimų ir pažangos vertinimas yra grindžiamas individualios pažangos vertinimo principu, lyginant su ankstesniais mokinio pasiekimais. 36. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoje mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal ugdymo programose aprašytus pasiekimus: pradiniame ugdyme (1-3 klasės) idiografinis, neformalusis (nesiejamas su pažymiu) vertinimas; pagrindiniame ugdyme (4 7 klasės) formalusis (taikant 10 balų vertinimo sistemą) grojimas kolektyve neformalus (nesiejamas su pažymiu) vertinimas. 37. Neformaliojo ugdymo programose mokiniai balais nevertinami. 38. Ugdymo procese vyrauja mokytis padedantis formuojamasis vertinimas, kuris rodo, ką konkrečiai mokiniai geba, yra pasiekę ir ko dar turi pasiekti ar tobulinti, mokiniai mokomi įsivertinti, vertinti kitus. Mokiniams kiekvieną pamoką į pažymių knygeles mokytojai įrašo komentarus mokymuisi namuose bei atlikto darbo vertinimą komentaru arba pažymiu, rašomi pagyrimai ar pastabos. 39. Mokinių pasiekimų patikrinimas diagnostikos tikslais mokykloje vykdomas reguliariai, kaip to reikalauja dalyko mokymosi logika. Mokiniai atlieka muzikinius kūrinius, rašo testus, kontrolinius darbus ar atlieka kitas patikrinamąsias užduotis, kurios rodo tam tikro laikotarpio pasiekimus. Atliekant diagnostinį vertinimą atsižvelgiama į formuojamojo vertinimo metu surinktą informaciją. Diagnostinio vertinimo informacija panaudojama analizuojant mokinių pažangą ir poreikius, keliant tolesnius mokymo ir mokymosi tikslus. 40. Mokykla, siekdama padėti kiekvienam mokiniui pagal išgales pasiekti aukštesnių ugdymo(si) rezultatų: užtikrina mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdų ir formų dermę mokykloje (ypač mokytojams, dirbantiems su tais pačiais mokiniais), vertinimo metu sukauptos informacijos sklaidą; kartu su mokinių tėvais (globėjais) aptaria mokinių daromą pažangą, mokymosi pasiekimus ir numato būdus gerinti mokinio ugdymo(si) pasiekimus; informuoja mokinių tėvus (globėjus) apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir mokyklos 5

6 nustatyta tvarka. Tėvams (globėjams) vertinimo informacija pateikiama muzikos mokyklos pažymių knygelėje raštu ir, pagal poreikį, žodžiu. 38. Mokykla priėmė sprendimus dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdų ir pasiekimų vertinimo, baigus programą ar jos dalį, laiko: I pusmečio pabaigoje pradinių klasių mokiniai groja, dainuoja atviruose koncertuose tėvams (globėjams) ir miesto bendruomenei. Mokinių gebėjimai, įgūdžiai vertinami įskaityta (neįskaityta) pagrindinio ugdymo programoje dalykų mokymosi pasiekimai pusmečio pabaigoje vertinami balais mokslo metų pabaigoje vyksta akademiniai mokinių koncertai baigiamojoje klasėje vykdomi muzikavimo, solfedžio baigiamieji egzaminai. Mokiniai vertinami 10 balų sistema; 39. Baigiamųjų klasių mokiniai, turintys patenkinamus metinius įvertinimus ir patenkinamai išlaikytus muzikavimo ir solfedžio egzaminus, laikomi baigę pagrindinio muzikinio ugdymo programą ir jiems išduodami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatytos formos pažymėjimai. IX. UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO BENDROSIOS NUOSTATOS 40. Mokyklos ugdymo turinį reglamentuoja visų muzikos mokomųjų dalykų programos, kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais programiniais reikalavimais, aprobuotos mokyklos Tarybos bei patvirtintos mokyklos direktoriaus. 41. Mokyklos ugdymo programose numatyti branduolio ir pasirenkamieji dalykai, individualios ir grupinės pamokos bei mokymasis meno kolektyvuose. 42. Ugdymo programos įgyvendinamos, vadovaujantis jose nustatytomis bendrosiomis ugdymo nuostatomis ir principais, mokinių pasiekimų vertinimo nuostatomis, panaudojant ugdymo turinio integravimo galimybes ir laikantis ugdymo aplinkos kūrimo reikalavimų. 43. Ugdymo programoms įgyvendinti skiriamos ugdymo valandos, kai ugdymo valandos trukmė 45 min., pusei ugdymo valandos 25 min. X. UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS PROFESINĖS LINKMĖS MUZIKINIO UGDYMO MODULIO PLANO LENTELĖ Dalykai Dalykų savaitinių pamokų skaičius 3 kl. 4 kl. 5 kl. 6 kl. 7 kl. Specializacija 2, Muzikinės klausos ugdymas (solfedžio) Muzikos istorija Bendrasis fortepijonas Pasirenkamieji muzikinio ugdymo dalykai (mokyklos nuožiūra skiriamos valandos) Iš viso 6, Profesinės linkmės muzikinis ugdymas-pagal formaliojo vaikų švietimo programą vykdomas ugdymas, skirtas gabiems ir itin gabiems, aukštą mokymosi motyvaciją turintiems mokiniams, siekiantiems gilesnės muzikinės kompetencijos, specializacijos ir tolesnio mokymosi pagal meno studijų srities programas. Pastabos: koncertmeisterio valandos (0,5 ar 1) skiriamos atsižvelgiant į instrumento specifiką ir programos sudėtingumą. 6

7 Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos 44. Pradinis muzikinis ugdymas Mokymo metai (klasė), dalykams Dalykas skiriamų savaitinių pamokų skaičius Branduolio Muzikos instrumento pažinimas dalykai Muzikos rašto ir kultūros pažinimas Neprivalomi Pasirenkamasis antrasis instrumentas ,5 dalykai Mokomasis kolektyvas (ansamblis, orkestras) Solinis dainavimas Minimalus pamokų skaičius Maksimalus pamokų skaičius 2 4 6,5 Pastabos: 1 2 klasėje muzikos instrumento pažinimo dalyko pamokoje gali būti dirbama su 2 ugdytiniais. Atsižvelgiant į individualias savybes, kitus faktorius, pamokoje galima dirbti su vienu ugdytiniu, jam skiriant vieną savaitinę pamoką (dirbama 2 kartus savaitėje po 0,5 pamokos). Išimtinais atvejais (perspektyviems arba nepasižymintiems stropiu mokymusi mokiniams, ruošiantis konkursams, viršijant nustatytą valandų limitą, atsižvelgiant į instrumentą ir kitus faktorius), vadovaujantis Skyriaus arba Direkcinės tarybos nutarimu, savaitinių pamokų skaičius gali būti padidintas arba sumažintas. Pirmos klasės mokiniams koncertmeisteris neskiriamas. 2 klasėje muzikos instrumento pažinimo dalykui skiriama 0,25, 3 klasėje 0,25 0,5 koncertmeisterio val. (kanklėms koncertmeisteris neskiriamas). Išimtinais atvejais (pav. mokinys ruošiasi konkursui), esant galimybei, valandų skaičių galima padidinti. Vadovaujantis Skyriaus ar Direkcinės tarybos nutarimu, viršijant nustatytą valandų limitą, atsižvelgiant į specializaciją ir į vaiko brandą, 2 klasės mokiniui, išimties tvarka, pagrindinio instrumento dalyko pamokai gali būti skirta 1 savaitinė valanda. Atsižvelgiant į vaiko brandą, pasiruošimą konkursams ir festivaliams bei mokytojų darbo krūvius, pasirenkamojo instrumento valandos gali būti skiriamos mokiniams nuo 2 klasės. Branduolio dalykai Neprivalomi dalykai 45. Pagrindinis muzikinis ugdymas Mokymo metai (klasė), dalykams Dalykas skiriamų savaitinių pamokų skaičius Pagrindinis muzikos instrumentas Solfedžio Muzikos istorija Mokomasis kolektyvas ( orkestras) Pasirenkamieji instrumentai Mokomasis kolektyvas (ansamblis) Džiazinis muzikavimas Solinis dainavimas Minimalus pamokų skaičius Maksimalus pamokų skaičius Pastabos: Pagrindinio muzikos instrumento dalykui 4, 5 ir 6 klasėje skiriama 0,5 val., 7 klasėje 0,5-1 koncertmeisterio valanda (kanklių 4, 5, 6 ir 7 klasėje skiriama 0,5 val.). Išimtinais atvejais (pav. mokinys ruošiasi konkursui), esant galimybei, valandų skaičių galima padidinti. 7

8 Mokomojo kolektyvo pamokos skiriamos, koncertmeisterių valandos nustatomas atsižvelgiant į galimybes ir kolektyvo sudėtį. Pasirenkamųjų instrumentų dalyko pamokoms koncertmeisterio valandos skiriamos atsižvelgiant į galimybes, specializaciją ir mokinio programos (repertuaro) sudėtingumą. Mokiniams nuo 5 kl. grojimas styginių arba pučiamųjų instrumentų orkestruose yra privalomas. 46. Ankstyvasis meninis ugdymas Programa skirta 3 6 metų vaikams Neformaliojo ugdymo programos Mokymo metai (amžius), dalykams skiriamų Dalykas savaitinių pamokų skaičius 1 (3 m.) 2 (4 m.) 3 (5 m.) 4 (6 m.) Integruotas muzikos instrumento, rašto ir kultūros pažinimas Laisvas muzikinis judesys Muzikos instrumento pažinimas 0-0,5 0,5 Maksimalus pamokų skaičius 4 4 4,5 4,5 Pastabos: Integruoto muzikos instrumento, rašto ir kultūros pažinimo grupei skiriama 0,5 1 savaitinė koncertmeisterio valanda. 5 metų amžiaus vaikams muzikos instrumento pažinimo pamokos skiriamos atsižvelgiant į brandą ir galimybes. Šio amžiaus vaikų grupei skiriamos laisvo judesio dalyko 2 savaitinės pamokos. Esant galimybei ir poreikiui pirmus metus lankantiems 6 metų vaikams, nuo antro mokslo metų pusmečio gali būti skiriamos instrumento pamokos. 47. Tęstinis muzikinis ugdymas Programa skirta mokyklinio amžiaus vaikams, baigusiems pilną formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą Branduolio dalykai Neprivalomi dalykai Mokymo metai (klasė), dalykams Dalykas skiriamų savaitinių pamokų skaičius Pagrindinis muzikos instrumentas Mokomasis kolektyvas (ansamblis, orkestras) Pasirenkamieji instrumentai Džiazinis muzikavimas Solinis dainavimas Minimalus pamokų skaičius Maksimalus pamokų skaičius * Pamokos skiriamos atsižvelgiant į pasirinktą specializaciją. Pastabos: Pagrindinio muzikos instrumento valandos (1 ar 2) skiriamos atsižvelgiant, į ugdytinių gebėjimus, pasiekimus, mokyklos finansines galimybes, programos (repertuaro) sudėtingumą, vadovaujantis Skyriaus nutarimu. Koncertmeisterio valandos (0,5 ar 1) skiriamos atsižvelgiant į muzikos instrumentui skirtas valandas. 8

9 48. Muzikos mėgėjų ugdymas Programa skirta mokyklinio amžiaus vaikams, norintiems išmokti tik groti pasirinktu instrumentu Privalomas dalykas Dalykas Mokymo metai (klasė), dalykams skiriamų savaitinių pamokų skaičius Pagrindinis muzikos instrumentas Pasirenkamieji instrumentai Mokomasis kolektyvas (ansamblis, Neprivalomi orkestras) dalykai Džiazinis muzikavimas Solinis dainavimas Minimalus pamokų skaičius Maksimalus pamokų skaičius * Pamokos skiriamos atsižvelgiant į pasirinktą specializaciją. Pastabos: Pagrindinio muzikos instrumento valandos (1 ar 2) skiriamos atsižvelgiant į Mokyklos finansines galimybes, ugdytinių gebėjimus, pasiekimus, pageidavimus, programos (repertuaro) sudėtingumą, vadovaujantis Skyriaus nutarimu. Koncertmeisterio valandos (0,25 1) skiriamos atsižvelgiant į muzikos instrumentui skirtas valandas ir finansines galimybes m. m. valandos skiriamos mokomiesiems kolektyvams: pučiamųjų orkestrui, styginių orkestrui, įvairios sudėties vokaliniams ir instrumentiniams mokinių ansambliams. Dėl kitų kolektyvų, ansamblių veiklos finansavimo sprendimą priima Mokyklos tarybą, įvertinusi kolektyvų vadovų pateiktas programas, atsižvelgdama į mokyklos ir ugdytinių poreikius. Esant reikalui, įvairios sudėties kolektyvų (ansamblių) reprezentaciniams mokyklos renginiams paruošimui, suderinus su Mokyklos taryba, valandas skiriamos mobiliuoju principu (1 2 mėnesius prieš renginį). 50. Trumpalaikė kryptingo meninio ugdymo programa (studijų veikla) Programa skirta visiems mokyklinio amžiaus vaikams. Pasirenkamieji dalykai / Ugdymo trukmė metais 1 Meno kolektyvas (studija) 1-2 Savaitinių pamokų skaičius Trumpalaikė pažintinio kūrybinio pobūdžio meninės saviraiškos ugdymo programa sudaroma pagal mokyklos meno kolektyvo ugdomąjį planą. Dalyvauti programoje galima nuo bet kurios mokslo metų kalendorinio mėnesio pirmos dienos. Pamokos grupinės. Savaitinių pamokų kiekis nustatomas atsižvelgiant į kolektyvo meninės krypties pobūdį. Gali būti numatomos valandos koncertmeisteriui. Mokiniai gali rinktis: pučiamųjų instrumentų orkestro studiją, dainavimo studiją, elektroninių muzikos instrumentų studiją, tautinių instrumentų ansamblio studiją, gitaros studiją, baleto studiją. 52. Programoje sudaromos galimybės susipažinti su įvairių muzikos žanrų kolektyvų kūrybine veikla, meninės išraiškos priemonėmis, plėtojami kolektyvinės kūrybinės veiklos, sceninės kultūros, interpretacijos, meninės saviraiškos įgūdžiai. 53. Suaugusiųjų muzikinio ugdymo programa Programa skirta asmenims nuo 18 metų amžiaus. Tikslas skatinti suaugusiųjų neformalųjį ugdymą, muzikinės kultūros vartojimą. 9

10 Dalykai Ugdymo trukmė/metai Atlikėjo raiška (individualus instrumentinis muzikavimas) 1-2 Dainavimo studija Muzikinio ugdymo programa, jos apimtys (savaitinių pamokų kiekis) sudaroma individualiai, atsižvelgiant į ugdytinio pageidavimus. Mokinys gali mokytis ne daugiau 2 valandų per savaitę. 55. Dainavimo studijoje sudaromos galimybės susipažinti su dainavimo technika, meninėmis išraiškos priemonėmis, kūriniais, plėtojami ansamblinio muzikavimo, sceninės kultūros, interpretacijos, meninės saviraiškos įgūdžiai. 56. Suaugę gali pasirinkti mokytis šių specialybių: fortepijono; smuiko, violončelės, kontraboso, fleitos, klarneto, trimito, trombono, tūbos ir kitų medinių ar varinių pučiamųjų instrumentų; mušamųjų instrumentų; gitaros, lietuvių liaudies instrumentų: kanklių, birbynės, skrabalų, akordeono, elektroninių muzikos instrumentų ir kt. 57. Besimokydami suaugę gali dalyvauti mokomųjų kolektyvų veikloje. 58. Atlikėjo raiškai skiriamos individualios pamokos. SUDERINTA Mokyklos tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. T-5) 10

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1- MARIJAMPOLĖS MENO 2018-2019 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2018-09-03 įsakymu Nr. V1-21 Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DAL

PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DAL PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2017-09-15 įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO 2017-2018 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

2 priedas VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pagrindi

2 priedas VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pagrindi 2 priedas VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20 02-17 P R O J E K T A S 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2019 2020 ir 2020 2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio

Detaliau

4mokykla.xlsx

4mokykla.xlsx Įstaigos pavadinimas Ugdymo kryptis Adresas Duomenų sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro Telefonas Faksas įsakymu Nr. El. pašto adresas Interneto adresas: http:// Savininkas

Detaliau

BUP Įsakymas docx

BUP Įsakymas docx PATVIRTINTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-234 2017 2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

MergedFile

MergedFile 1 PATVIRTINTA 2018 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.1.3-228 KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus

Detaliau

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. balandžio 15 d. Nr. V-413

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

I

I Turinys I. 2014 2015 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ... 3 II. BENDROJI DALIS... 5 III. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS... 7 IV. UGDYMO PLANO 2015 2017 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo

PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. rugpjūčio d. protokolu Nr. KAUNO VYTURIO GIMNAZIJOS

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

m. BUP.docx

m. BUP.docx SUDERINTA Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. Š1-52 PATVIRTINTA Užupio pagrindinės mokyklos direktorės 2018 m. rugpjūčio

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

Projektas

Projektas SUDERINTA Ukmergės rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjos 2016 m. rugpjūčio 31 d.. įsakymu Nr.Š1-85. PATVIRTINTA Užupio pagrindinės mokyklos direktorės 2016 m. rugsėjo

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos meno mokyklos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-99 KRETINGOS MENO MOKYKLOS 2015/2016 MOKSLO METŲ ANKSTYV

PATVIRTINTA Kretingos meno mokyklos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-99 KRETINGOS MENO MOKYKLOS 2015/2016 MOKSLO METŲ ANKSTYV PATVIRTINTA Kretingos meno mokyklos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-99 KRETINGOS MENO MOKYKLOS 2015/2016 MOKSLO METŲ ANKSTYVOJO INTEGRUOTO MENINIO UGDYMO, MUZIKOS, DAILĖS IR CHOREOGRAFIJOS

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS 2015-2016 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr.V-29 Ukmergė Pritarus Ukmergės meno mokyklos tarybai 2015

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ALYTAUS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS TOLERANCIJA Asociacija Alytaus neformaliojo švietimo centras "Tolerancija" įregistruota VĮ Registrų centre 2015 m. lapkričio 03 d. Veikia pagal įstatus ir kitus Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO 219 m. balandžio 24 d. Nr. 9-SN Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PATVIRTINTA Ukmergės meno mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-71 UKMERGĖS MENO MOKYKLOS 2011-2012 MOKSLO METŲ VEIKLOS PROGRAMA I. ĮŽANGA 1. Mokyklos vizitinė kortelė: 1.1. mokyklos

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

KAUNO AITVARO MOKYKLOS M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu

KAUNO AITVARO MOKYKLOS M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu KAUNO AITVARO MOKYKLOS 2017-2018 M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-44 I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Mokyklos 2017

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

alvito_pagr

alvito_pagr Vilkaviškio rajono Alvito pagrindinės mokyklos Viešo skelbimo aprašas 2008 m. 2 APIE MOKYKLĄ Bendros žinios Istorija Alvito pagrindinės mokyklos vizija Alvito pagrindinės mokyklos misija 2008 m. Alvito

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA LMTA rektoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 91-SĮ LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS VYKDOMO STOJAMOJO EGZAMINO Į KINO MENO (SPECIALIZACIJA DRAMATURGIJA) STUDIJŲ PROGRAMĄ ORGANIZAVIMO

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

PATVIRTINTA:

PATVIRTINTA: PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.... mėn.... d. įsakymu Nr. ISAK -... MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA + (MTP+) I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 1. Mokyklų tobulinimo programa

Detaliau

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi susitarimu. UGDYMO KOKYBĖ KAUNO VAIKŲ DARŽELYJE VAIVORYKŠTĖ Įstaigos bendruomenės pedagogų, vaikų ir ugdytinių tėvų (globėjų) Pagarbūs vaiko ir pedagogo, auklėtojos padėjėjos santykiai: Kultūringas elgesys,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. vasario 6 d. Nr. T-33 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau