LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL APVALIOSIOS MEDIENOS APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2007 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-672 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (Žin., 1994, Nr ; 2001, Nr ) 9 straipsnio 8 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr (Žin., 1998, Nr ), 6.43 punktu, 1. T v i r t i n u Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašą (pridedama). 2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymą Nr. D1-474 Dėl apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2005, Nr ). 3. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d. SUSISIEKIMO MINISTRAS, PAVADUOJANTIS APLINKOS MINISTRĄ ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

2 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-672 APVALIOSIOS MEDIENOS APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašas (toliau Tvarkos aprašas) nustato apvaliosios medienos (toliau Mediena) priėmimą, perdavimą, perklasifikavimą bei judėjimo fiksavimą apskaitoje ir yra privalomas valstybės įmonėms miškų urėdijoms (toliau Miškų urėdijos), nacionalinių parkų direkcijoms bei kitiems valstybinių miškų valdytojams (patikėtiniams). Šį Tvarkos aprašą gali taikyti kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, gaminantys ir parduodantys Medieną. 2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 2.1. Medienos priėmimas Medienos matavimas, tūrio nustatymas, klasifikavimas pagal medžių rūšis, sortimentus, ženklinimas, įrašant reikiamus duomenis į medienos priėmimo dokumentus; 2.2. Mediena nukirstas ir nugenėtas medis be viršūnės, kuris gali būti skersai supjaustytas; 2.3. sortimentas nustatytos paskirties Mediena; 2.4. miško sandėlis vieta, kurioje kraunama ir laikoma iš kirtaviečių ištraukta pardavėjo Mediena; 2.5. pirkėjo sandėlis vieta, kurioje pirkėjas sandėliuoja Medieną; 2.6. kirtavietė nustatyta tvarka iškirstas miško plotas; 2.7. erdmetris vieno kubinio metro erdvinės apimties sukrautos medienos kiekis, įskaitant tarp medienos esančius tarpus; 2.8. pagaminta produkcija priimti Medienos sortimentai miško arba pirkėjo sandėlyje; 2.9. nebaigta gamyba priimti Medienos sortimentai kirtavietėje; pirkėjas juridinis ar fizinis asmuo, perkantis Medieną; pardavėjas juridinis ar fizinis asmuo, parduodantis Medieną; nepriklausomas medienos matuotojas fizinis asmuo, atestuotas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka ir gavęs nepriklausomo medienos matuotojo kvalifikacijos atestatą bei neturintis darbo santykių su Medienos pirkėjais ir pardavėjais; parduota Mediena Mediena, kuriai apmokėti pardavėjas yra išrašęs pirkėjui pardavimo dokumentus; rangovas fizinis arba juridinis asmuo, savo rizika atliekantis kitam fiziniam arba juridiniam asmeniui užduotį (užsakymą), susijusią su Medienos ruoša. II. APVALIOSIOS MEDIENOS PRIĖMIMAS 3. Medienos priėmimą vykdo nepriklausomi medienos matuotojai arba fiziniai asmenys, kuriuos sieja darbo santykiai su pardavėjais bei kurių sąrašas tvirtinamas Miškų urėdijos miškų urėdo arba nacionalinio parko direktoriaus įsakymu. 4. Mediena matuojama ir jos tūris nustatomas vadovaujantis Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklėmis (Žin., 2003, Nr ). 5. Mediena klasifikuojama ir ženklinama vadovaujantis Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklėmis (Žin., 2001, Nr ), įregistruotais standartais, rašytinėse sutartyse tarp pirkėjo ir pardavėjo nurodytomis sąlygomis, jeigu Mediena nebus parduodama kitiems fiziniams arba juridiniams asmenims, nedalyvavusiems susitarime. 6. Ataskaitinio mėnesio metu pagaminta Mediena turi būti priimta.

3 7. Sortimentai priimami miško ir pirkėjo sandėliuose, taip pat gali būti priimami kirtavietėse. Konkrečias sortimentų priėmimo vietas per metus nustato Miškų urėdijos miškų urėdas, nacionalinio parko direktorius savo įsakymais. 8. Grupiniu metodu kirtavietėje ir miško sandėlyje matuojama Mediena gali būti priimama ją pakrovus į transporto priemones. Mediena, matuojama vienetiniu metodu, gali būti priimama kraunant į transporto priemones. Šiuo atveju nustatomos kokybės klasės ir duomenys įrašomi į Medienos važtaraštį ir Medienos priėmimo kortelę. Medieną priimti, pakrovus ir kraunant į transporto priemones, leidžia Miškų urėdijos miškų urėdas, nacionalinio parko direktorius savo įsakymais. 9. Miškų urėdijų, nacionalinių parkų direkcijų automobiliams, vežiojantiems grupiniu metodu matuojamus sortimentus, jų tūriui apskaičiuoti gali būti nustatomi atstumai tarp rungų, kurie patvirtinami Miškų urėdijos miškų urėdo, nacionalinio parko direktoriaus įsakymais. Šiuo atveju apskaičiuojant gabenamų sortimentų tūrį, nematuojamas sukrautų į automobilius rietuvių plotis. 10. Kirtavietėje arba miško sandėlyje priimama Mediena, matuojama vienetiniu metodu, Medienos priėmimo dokumentuose apskaitoma pagal medžių rūšis, sortimentus, skaičių vienetais ir tūrį kubiniais metrais. Malkos apskaitomos pagal kaitrumo grupes ir tūrį kubiniais metrais. Kiti sortimentai apskaitomi pagal medžių rūšis arba jų grupes ir tūrį kubiniais metrais. 11. Vežant pirkėjui Medieną, kurią priims nepriklausomi medienos matuotojai, išrašomi Medienos važtaraščiai, kuriuose Medienos kiekis nurodomas erdmetriais. Sortimentams, matuojamiems vienetiniu metodu, papildomai nurodomas rąstų ilgis ir jų skaičius. 12. Medienos priėmimo apskaitos dokumentai yra šie: Apvaliosios medienos priėmimo kortelė (toliau Priėmimo kortelė) (2 priedas). Priėmimo kortelė pildoma Apvaliosios medienos taškavimo lapo, priėmimo kortelės ir perklasifikavimo kortelės pildymo tvarkos apraše (1 priedas) nustatyta tvarka dviem egzemplioriais, kurios pirmasis egzempliorius, pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui, su Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registru pristatomas į Miškų urėdiją (nacionalinio parko direkciją), o antrasis lieka girininkijoje arba kitame struktūriniame padalinyje. Priėmimo kortelė gali būti pildoma kiekvienam Medienos priėmimui atskirai arba ta pati Priėmimo kortelė naudojama visą mėnesį. Priėmimo kortelė, priimant Medieną kirtavietėje arba miško sandėlyje, privalo būti užpildyta iki Medieną pakraunant į transporto priemones, išskyrus tuos atvejus, kai Mediena priimama kraunant ar pakrovus į automobilius; Apvaliosios medienos priėmimo aktas (toliau Priėmimo aktas). Priėmimo aktą sudaro nepriklausomi medienos matuotojai atskirai siuntai ir pateikia pirkėjui momentinio ryšio priemonėmis (faksu, elektroniniu paštu) ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Medienos pristatymo. Priėmimo akto originalą nepriklausomi medienos matuotojai pardavėjui išsiunčia ne vėliau kaip per tris darbo dienas po Medienos pristatymo į matavimo vietą, bet ne vėliau kaip iki ataskaitinio mėnesio pabaigos. Priėmimo akte yra privalomi šie rekvizitai: pardavėjo pavadinimas, adresas, įmonės kodas, Medienos važtaraštį išrašiusio pardavėjo struktūrinio padalinio pavadinimas, Medienos važtaraščio numeris ir išrašymo data, sortimento pavadinimas, medžių rūšis, kokybės klasė, kai Mediena klasifikuojama kokybės klasėmis, tūris kubiniais metrais, rąstų skaičius vienetais, nepriklausomo medienos matuotojo kvalifikacijos atestato numeris, vardas, pavardė ir parašas, Priėmimo akto sudarymo data ir matavimo vieta. 13. Apvaliosios medienos taškavimo lapas (toliau Taškavimo lapas). Taškavimo lapas (3 priedas) pildomas vienu egzemplioriumi, yra pagalbinis dokumentas prie Medienos priėmimo ar transportavimo dokumentų. Taškavimo lapo naudojimo reikalingumą nustato Miškų urėdijos miškų urėdas, nacionalinio parko direktorius savo įsakymais.

4 III. APVALIOSIOS MEDIENOS PERKLASIFIKAVIMAS 14. Medienos perklasifikavimas yra jos priskyrimas kitam sortimentui. Malkoms gali būti pakeičiama kaitrumo grupė. 15. Mediena perklasifikuojama trimis atvejais: dėl Medienos kokybės pablogėjimo po jos ilgo laikymo; dėl padarytų netikslumų pirminio sortimentų klasifikavimo metu nepastebėjus gamybos broko ar medienos ydų; dėl Medienos priskyrimo kitam sortimentui pasikeitus rinkos sąlygoms. 16. Medieną, išskyrus plokščių medieną ir malkas, perklasifikuoja Miškų urėdijos miškų urėdo, nacionalinio parko direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Komisija susideda iš dviejų arba daugiau narių. Miškų urėdijoje, nacionalinio parko direkcijoje gali būti sudarytos kelios komisijos. Plokščių medieną ir malkas gali perklasifikuoti Miškų urėdijos darbuotojas, turintis teisę priimti medieną. 17. Medieną perklasifikuoti gali tik turintys teisę priimti medieną darbuotojai. 18. Miškų urėdijų, nacionalinių parkų padalinių vadovai apie būtinumą perklasifikuoti medieną privalo informuoti, išskyrus 20.1 punkte nurodytą atvejį, Miškų urėdijų miškų urėdus, nacionalinių parkų direktorius arba jų įgaliotus asmenis. 19. Mediena perklasifikuojama dėl Medienos kokybės pablogėjimo po jos ilgo laikymo atsiradus šioms papildomoms Medienos ydoms: nusispalvinimo (pamėlynavimo, parudavimo ir kt.); puvinio; plyšių; kirmgraužų; mechaninio ar kitokio pažeidimo. 20. Medienos perklasifikavimas dėl padarytų netikslumų pirminio sortimentų klasifikavimo metu, nepastebėjus gamybos broko ar Medienos ydų: vienas darbuotojas gali perklasifikuoti Medieną, kai Medienos priskyrimas kitam sortimentui sudaro iki 20 procentų pakrautos į transporto priemonę Medienos tūrio. Konkretų procentą įsakymu nustato miškų urėdas, nacionalinio parko direktorius. Tuo atveju, kai Mediena perklasifikuojama į vertingesnius sortimentus, perklasifikuojamos Medienos tūris neribojamas; tuo atveju, kai perklasifikuotos medienos tūris viršija Miškų urėdijos miškų urėdo, nacionalinio parko direktoriaus įsakymu nustatytą procentą, neatitinkantys savo paskirties sortimentai atidedami į atskirą rietuvę. Apie tai padalinių vadovai informuoja Miškų urėdijos miškų urėdus, nacionalinių parkų direktorius arba jų įgaliotus asmenis. Šiuo atveju medieną perklasifikuoja Miškų urėdijos miškų urėdo, nacionalinio parko direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Medienos pardavimas kirtavietėje, miško sandėlyje sustabdomas ir ją galima parduoti, tik Miškų urėdijos miškų urėdui, nacionalinio parko direktoriui arba jų įgaliotiems asmenims patvirtinus Apvaliosios medienos (perklasifikavimo) kortelę. 21. Medienos perklasifikavimas dėl jos priskyrimo kitam sortimentui, pasikeitus rinkos sąlygoms: sortimento pavadinimas gali būti keičiamas tik tuo atveju, kai nepablogėja Medienos kokybė, tačiau, atsižvelgiant į medienos ydas, defektus bei matmenis, ta pati Mediena gali būti priskiriama kitam sortimentui; Medieną perklasifikuoti gali tik miškų urėdo, nacionalinio parko direktoriaus įsakymu sudaryta komisija; ir 15.3 punktuose nurodytais atvejais pagaminta rugsėjo vasario mėnesiais Mediena gali būti perklasifikuojama ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo jos priėmimo, o pagaminta kovo rugsėjo mėnesiais ne vėliau kaip per 1 mėnesį. Pradelsus nurodytus terminus, Medienos perklasifikavimo priežastimi nurodomas medienos kokybės pablogėjimas dėl ilgo laikymo.

5 22. Atlikus medienos perklasifikavimą, dviem egzemplioriais pildoma Apvaliosios medienos perklasifikavimo kortelė (4 priedas), kurią tvirtina Miškų urėdijos miškų urėdas, nacionalinio parko direktorius arba jų įgalioti asmenys. Apvaliosios medienos perklasifikavimo kortelės tvirtinimo tvarką įsakymu nustato Miškų urėdijos miškų urėdas, nacionalinio parko direktorius. Medieną galima realizuoti, tik patvirtinus perklasifikavimo rezultatus, išskyrus 22.1 punkte nurodytus atvejus. 23. Perklasifikuojant Medieną, privalomai turi būti nurodomos priežastys (neteisingas laikymas, netikslumai pirminio klasifikavimo metu ir nepastebėtas gamybos brokas arba nepastebėtos ydos, medienos rinkos sąlygų pasikeitimas ir kt.). 24. Sortimentų, matuojamų be žievės, tūris juos perklasifikuojant į sortimentus su žieve perskaičiuojamas, taikant Medienos tūrio lentelėse pateiktus žievės tūrio koregavimo koeficientus. Ta pati tvarka galioja perklasifikuojant sortimentus, matuojamus su žieve, į sortimentus be žievės. 25. Perklasifikuojant Medieną ir siekiant geriau atlikti jos kokybės patikras, leidžiama nupjauti rąstų galus, išlaikant minimalią užlaidą arba rąstus sutrumpinant per vieną ilgio gradaciją. 26. Jeigu komisija, perklasifikuodama Medieną, nustato Medienos tūrio trūkumą arba perteklių, papildomai surašomas aktas. IV. APVALIOSIOS MEDIENOS JUDĖJIMO FIKSAVIMAS APSKAITOJE 27. Medienos kiekis priimamas, perduodamas arba nurašomas pagal šiuos apskaitos dokumentus: Priėmimo korteles, Priėmimo aktus, perdavimo-priėmimo aktus, Perklasifikavimo korteles, Medienos važtaraščius, medžiagų perkėlimo įmonės viduje važtaraščius, nurašymo aktus, paskyras aktus ir kitus dokumentus. 28. Mediena apskaitoma: pagal priėmimo vietą kirtavietėje, miško arba pirkėjo sandėliuose; pagal sortimentus, kurie grupuojami Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklėse nustatyta tvarka; pagal medžių rūšis arba jų grupes, kurių grupavimo tvarką nustato Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos; malkos pagal kaitrumo grupes Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklėse nustatyta tvarka. 29. Vadovaujantis medienos apskaitos dokumentais, gamybiniai padaliniai Medienos kiekio įtraukimą į apskaitą ir perdavimą (nurašymą) kiekvieną mėnesį susistemina Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registre (5 priedas). 30. Apskaitos dokumentai pridedami ir saugomi kartu su Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registrais. Vietoj pirminių apskaitos dokumentų gali būti pridedami šių dokumentų registrai, jei šie dokumentai saugomi atskirai nuo Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registrų. 31. Gamybinių padalinių Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registrų pagrindu buhalterinės apskaitos tarnyba kiekvieną mėnesį sudaro Suvestinį apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registrą (6 priedas). 32. Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registras sudaromas, vadovaujantis jo pildymo Tvarkos aprašu (7 priedas). 33. Apvaliosios medienos inventorizacijos specifinius reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. V. APVALIOSIOS MEDIENOS, SUNAUDOTOS MEDIENOS RUOŠOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS, APSKAITA 34. Mediena gali būti naudojama medienos ruošos technologinėms reikmėms (toliau

6 Technologinėms reikmėms), vykdant Medienos ruošos ir išvežimo darbus. 35. Apskaitoma Technologinėms reikmėms Mediena sunaudojama iškloti valksmoms, technologiniams koridoriams ir sunkiai pravažiuojamoms vietoms, esančioms tarp kirtavietės ir miško sandėlio. 36. Technologinėms reikmėms pirmiausia turi būti naudojama nelikvidinė Mediena (šakos, viršūnės, žabai ir kt.). Kai nelikvidinės medienos nepakanka arba ji konkrečiomis sąlygomis netinka, naudojama malkinė mediena. 37. Sunaudotas Technologinėms reikmėms likvidinės medienos kiekis apskaitomas Apvaliosios medienos priėmimo kortelėse. Apskaitoje ši mediena įskaitoma į biržėje iškirstos medienos tūrį. 38. Sunaudota Technologinėms reikmėms Mediena matuojama ir tūris nustatomas, vadovaujantis Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklėmis. 39. Sprendimą dėl Medienos naudojimo Technologinėms reikmėms priima padalinio vadovas, kuris organizuoja medienos ruošos darbus. 40. Miškų urėdijos, nacionalinių parkų direkcijos, apmokėdamos už atliktus medienos ruošos darbus pagal paskyras aktus arba priimdamos Medienos ruošos paslaugas iš rangovų pagal atliktų paslaugų priėmimo aktus, minėtuose dokumentuose nurodo sunaudotą technologinėms reikmėms Medienos kiekį ir užrašo šios Medienos pavadinimą mediena technologinėms reikmėms. Tais atvejais, kai pagal rangos sutartis valksmų, technologinių koridorių, sunkiai pravažiuojamų vietų išklojimas įtrauktas į sortimentų gamybos įkainius, priimant darbus iš rangovų darbų priėmimo aktuose atskirai nurodomas sunaudotos technologinėms reikmėms Medienos kiekis. 41. Jei vienoje biržėje technologinėms reikmėms Medienos trūksta, ji gali būti atvežta iš kitos biržės. Šiuo atveju Priėmimo kortelėje nurodoma, į kurią biržę mediena buvo nuvežta. 42. Technologinėms reikmėms sunaudota Mediena nurašoma atskiru aktu, kuris surašomas dviem egzemplioriais. Vienas akto egzempliorius lieka girininkijoje ar kitame struktūriniame padalinyje, kitas pristatomas su girininkijos ar kito struktūrinio padalinio mėnesine ataskaita Miškų urėdijai, nacionalinio parko direkcijai. Aktus parašu tvirtina Miškų urėdijos miškų urėdas, nacionalinio parko direktorius ar jų įgaliotas asmuo. 43. Miškų urėdijos miškų urėdas, nacionalinio parko direktorius įsakymu paskiria asmenį, atsakingą už medienos naudojimo medienos ruošos technologinėms reikmėms panaudojimo Tvarkos taikymą. Atsakingas asmuo pateiktose struktūrinių padalinių mėnesinėse ataskaitose analizuoja medienos panaudojimo technologinėms reikmėms tikslingumą. VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 44. Visi ginčai, kilę dėl Tvarkos aprašo taikymo, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7 Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo 1 priedas APVALIOSIOS MEDIENOS TAŠKAVIMO LAPO, PRIĖMIMO KORTELĖS IR PERKLASIFIKAVIMO KORTELĖS PILDYMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šio Tvarkos aprašo tikslas suvienodinti Medienos priėmimo dokumentų pildymą miškų urėdijose (nacionaliniuose parkuose) ir pirkėjo sandėliuose, matuojant medieną nepriklausomiems medienos matuotojams. 2. Vartojamos tokios sortimentų pavadinimų santrumpos: PJ pjautinieji rąstai SB stiebai ST stulpų rąstai KL kietųjų lapuočių trumpuoliai PB pabėgių rąstai ML malkos KR kartys MLI pirmos kaitrumo grupės malkos PP popiermedžiai MLII antros kaitrumo grupės malkos PM plokščių mediena MLIII trečios kaitrumo grupės malkos 3. Vartojamos tokios medžių rūšių ar jų grupių pavadinimų santrumpos: P pušis Bt baltalksnis E eglė Gl gluosnis Ą ąžuolas Sb skroblas U uosis Sp spygliuočiai K klevas Lp lapuočiai G guobiniai Mn minkštieji lapuočiai B beržas Kt kietieji lapuočiai D drebulė L liepa J juodalksnis M maumedis II. APVALIOSIOS MEDIENOS TAŠKAVIMO LAPO PILDYMAS 4. Eilutėse miškų urėdija (nacionalinio parko direkcija), girininkija, kv. Nr., skl. Nr., medienos ruošėjas įrašomi reikiami duomenys skiltyje Sortimentas įrašoma sortimento santrumpa, nurodant sortimento pavadinimą, medžių rūšį ir rąstų ilgį skiltyje skersmuo, cm nurodomi matuojamų rąstų plongalyje be žievės skersmenys centimetrais ir 6 skiltyse nurodomas matuojant vienetiniu metodu rąstų skaičius ir tūris. Matuojant grupiniu metodu 4 skiltyje nurodomas matuojamų rietuvių skaičius, 5 skiltyje tūris erdmetriais, 6 skiltyje tūris kubiniais metrais. III. APVALIOSIOS MEDIENOS PRIĖMIMO KORTELĖS PILDYMAS Priėmimo kortelėje yra privalomi šie rekvizitai: miškų urėdijos (nacionalinio parko direkcijos) pavadinimas, įmonės kodas, girininkijos pavadinimas, kvartalo ir sklypo numeris, kirtimų rūšis, medienos ruošėjo pavadinimas, sortimento pavadinimas, medžių rūšis, sortimentų ilgis, skaičius ir tūris kubiniais metrais, Medienos važtaraščio numeris, Medieną priėmusio asmens pareigos, parašas, vardas ir pavardė, Priėmimo kortelės sudarymo data. 8. Apvaliosios medienos priėmimo kortelė yra pildoma šia tvarka: 8.1. eilutėse miškų urėdija (nacionalinio parko direkcija), įmonės kodas, girininkija, kv. Nr., skl. Nr., Kirtimų rūšis, Medienos ruošėjas, Leidimo miškui kirsti Nr. įrašomi reikiami duomenys;

8 skiltyje Sortimentas, ilgis, m nurodomos sortimentų pavadinimų, medžių rūšių arba jų grupių pavadinimų santrumpos ir sortimentų ilgis metrais. Santrumpos atskiriamos brūkšneliu; 8.3. skiltyje 2 Iš viso skaičius, vienetais nurodomas matuojamų vienetiniu metodu sortimentų bendras skaičius; 8.4. skiltyje 3 Iš viso tūris, m 3 nurodomas bendras sortimentų tūris; 8.5. skiltyje 4 nurodomas Medienos važtaraščio ar apvaliosios medienos taškavimo lapo numeris. IV. APVALIOSIOS MEDIENOS PERKLASIFIKAVIMO KORTELĖS PILDYMAS 9. Apvaliosios medienos perklasifikavimo kortelė yra pildoma šia tvarka: 9.1. Eilutėse Miškų urėdija (nacionalinio parko direkcija), girininkija (kitas padalinys), Perklasifikavimo vieta įrašomi reikiami duomenys; , 6 skiltyse Sortimentas nurodomos sortimentų grupės; , 7 skiltyse Ilgis, m nurodomas sortimentų ilgis metrais; , 8 skiltyse nurodomi rąstų skersmenys be žievės laibgalyje; , 9 skiltyse nurodomas rąstų skaičius; , 10 skiltyse nurodomas rąstų tūris.

9 Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo 2 priedas Apvaliosios medienos priėmimo kortelė Nr. miškų urėdija (nacionalinio parko direkcija), įmonės kodas, girininkija, kv. Nr., skl. Nr. Kirtimų rūšis Medienos ruošėjas Leidimo miškui kirsti Nr. Už laikotarpį nuo 200 m. mėn. d. iki 200 m. mėn. d. Sortimentas, ilgis, m Iš viso sk., tūris, vnt. m Dokumento Nr. Priedai: krovinio važtaraštis apvaliosios medienos taškavimo lapas vnt. vnt. Medieną priėmė

10 (pareigos, parašas, vardas ir pavardė) Dalyvavo: (pareigos, parašas, vardas ir pavardė) 200 m. mėn. d.

11 Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo 3 priedas Apvaliosios medienos taškavimo lapas Nr. miškų urėdija (nacionalinio parko direkcija), girininkija, kv. Nr., skl. Nr. Medienos ruošėjas Kirtavietė, miško sandėlis (pabraukti) Sortimentas Matuojant vienetiniu ir grupiniu metodais skersmuo, cm sortimentų (rietuvių skaičius, (turis, erdm.) (tūris, m 3 ) skaičius, vnt. vnt.) Pastaba. Matuojant grupiniu metodu 4 skiltyje nurodomas rietuvių skaičius vienetais, 5 skiltyje turis

12 erdmetriais, 6 skiltyje turis kubiniais metrais. Medieną matavo ir lapą sudarė (pareigos, parašas, vardas, pavardė) 200 m. mėn. d.

13 Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo 4 priedas TVIRTINU (pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) Apvaliosios medienos perklasifikavimo kortelė Nr. miškų urėdija (nacionalinio parko direkcija), girininkija, kitas padalinys Perklasifikavimo vieta (kvartalas, sklypas arba kita vieta) Mediena iki perklasifikavimo sortimentas ilgis, m skersm rąstų uo, cm skaičius, vnt. turis, m 3 Perklasifikuota mediena sortimentas ilgis, m skersm uo, cm rąstų skaičius, vnt turis, m 3

14 Mediena iki perklasifikavimo sortimentas ilgis, m skersm rąstų uo, cm skaičius, vnt. turis, m 3 Perklasifikuota mediena sortimentas ilgis, m skersm uo, cm rąstų skaičius, vnt turis, m 3 Pastaba. Sortimentams, matuojamiems grupiniu metodu, 3 skiltyje įrašomas turis erdmetriais, 4 skiltyje glaudumo koeficientas. Medienos perklasifikavimo priežastys (pažymėti x): neteisingas laikymas; netikslumai pirminio klasifikavimo metu ir nepastebėtas gamybos brokas arba nepastebėtos ydos; medienos rinkos sąlygų pasikeitimas. Perklasifikavimą atliko: (pareigos, parašas, vardas ir pavardė) 200 m. mėn. d.

15 Matavimo rodiklis Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje pagaminta atvežta gauta iš kitų padalinių priimta nepriklausomų medienos matuotojų gauta perrūšiavus kitos pajamos iš viso priimta parduota išvežta perduota kitam padaliniui perrūšiuota perkelta į medžiagas kitos išlaidos iš viso perduota (nurašyta) Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (valstybės įmonės pavadinimas) (valstybės įmonės padalinio pavadinimas) Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo 5 priedas Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registras m. mėn. Kiekio priėmimas Kiekio perdavimas arba nurašymas Eil. Nr. Apvaliosios medienos sortimentai pagal medžių rūšis Kirtavietės Miško sandėliai Pirkėjo sandėliai Priedas:... priėmimo dokumentų,... perdavimo dokumentų m.... mėn.... d. Sudarė... Parašas... (pareigos, vardas, pavardė)

16 Matavimo rodiklis Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje pagaminta atvežta gauta iš kitų padalinių priimta nepriklausomų medienos gauta perrušiavus kitos pajamos iš viso priimta parduota išvežta perduota kitam padaliniui perrūšiuota perkelta į medžiagas kitos išlaidos iš viso perduota (nurašyta) Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Suvestinis apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registras m. mėn. Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo 6 priedas Kiekio priėmimas Kiekio perdavimas arba nurašymas Eil. Nr. Apvaliosios medienos sortimentai pagal medžių rūšis Kirtavietės Miško sandėliai Pirkėjo sandėliai m.... mėn.... d. Sudarė... Parašas... (pareigos, vardas, pavardė)

17 Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo 7 priedas APVALIOSIOS MEDIENOS JUDĖJIMO IR APSKAITOS REGISTRO PILDYMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 1. Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registre Medienos kiekis pagal atskirus stulpelius susumuojamas kirtavietėje, miško ir pirkėjo sandėliuose atskirai, o registro pabaigoje sumuojamas visuose sandėliuose esantis kiekis pagal atskirus stulpelius iš viso. 2. Medienos sortimentai (2 skiltis) Sortimentų pavadinimai pagal medžių rūšis (ar jų grupes) įrašomi apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registro antroje skiltyje. Kiekis sumuojamas 4 19 skiltyse. 3. Matavimo vienetas (3 skiltis) Medienos tūris apskaitomas vienos šimtosios tūrio tikslumu, m Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (4 skiltis) Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (4 skiltis) turi sutapti su likučiu praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19 skiltis). 5. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19 skiltis) Apskaičiuojamas Medienos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: 4 skiltis likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje + 11 skiltis Iš viso pajamų 18 skiltis Iš viso išlaidų. II. APVALIOSIOS MEDIENOS KIEKIO PRIĖMIMAS 6. Medienos kiekio priėmimas, atsižvelgiant į Medienos judėjimą, Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registre įforminamas šia tvarka: 6.1. Pagaminta (5 skiltis) Kirtavietėje registruojamas ūkio ar rangos būdu pagamintas, bet dar neištrauktas Medienos kiekis. Miško sandėlyje registruojamas iš rangovų, atliekančių kompleksinius darbus (gamybą ir ištraukimą), priimtas Medienos kiekis. Pirkėjo sandėlyje 5 skiltis nepildoma; 6.2. Atvežta (6 skiltis) Kirtavietėje ši skiltis nepildoma. Miško sandėlyje registruojamas ūkio ar rangos būdu iš kirtavietės ištrauktas Medienos kiekis. Sandėlyje registruotas Medienos kiekis turi sutapti su kirtavietėje 13 skiltyje Išvežta registruotu Medienos kiekiu. Pirkėjo sandėlyje ši skiltis nepildoma; 6.3. Gauta iš kitų padalinių (7 skiltis) Kirtavietėje ši skiltis nepildoma. Miško sandėlyje registruojamas iš kitų padalinių gautas Medienos kiekis. Medienos priėmimas tarp padalinių įforminamas vidaus medžiagų perdavimo važtaraščiu. Pirkėjo sandėlyje ši skiltis nepildoma. Suvestiniame miškų urėdijos Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registre 7 skiltyje Gauta iš kitų padalinių registruotas bendras Medienos kiekis turi sutapti su bendru registruotu kiekiu 14 skiltyje Perduota kitam padaliniui ; 6.4. Priimta nepriklausomo medienos matuotojo (8 skiltis) Kirtavietėje ir miško sandėliuose ši skiltis nepildoma. Pirkėjo sandėlyje registruojamas nepriklausomo medienos matuotojo priimtas Medienos kiekis, patvirtintas Medienos priėmimo aktu; 6.5. Gauta perrūšiavus (9 skiltis)

18 Kirtavietėje ši skiltis nepildoma. Miško ir pirkėjo sandėliuose 9 skiltyje Gauta perrūšiavus registruotas Medienos kiekis turi sutapti su šiuose sandėliuose 15 skiltyje Perrūšiuota registruotu Medienos kiekiu; 6.6. Kitos pajamos (10 skiltis) Kirtavietėje ir miško sandėlyje registruojamas inventorizacijos metu apskaitytas ir iki to apskaitoje neregistruotas Medienos kiekis. Pirkėjo sandėlyje ši skiltis nepildoma. 7. Iš viso priimta (11 skiltis) Sumuojamas Medienos kiekis, registruotas Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registro 5 10 skiltyse. III. APVALIOSIOS MEDIENOS KIEKIO PERDAVIMAS ARBA NURAŠYMAS 8. Medienos kiekio perdavimas ar nurašymas, atsižvelgiant į Medienos judėjimą, Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registre įforminamas šia tvarka: 8.1. Parduota (12 skiltis) Kirtavietėje, miško ir pirkėjo sandėliuose registruojamas pirkėjams parduotas Medienos kiekis. Pirkėjo sandėlyje registruotas Medienos kiekis turi sutapti su 8 skiltyje Priimta nepriklausomo medienos matuotojo registruotu Medienos kiekiu; 8.2. Išvežta (13 skiltis) Kirtavietėje registruojamas į miško sandėlį išvežtas (ištrauktas) Medienos kiekis. Miško ir pirkėjo sandėliuose ši skiltis nepildoma; 8.3. Perduota kitam padaliniui (14 skiltis) Kirtavietėje ši skiltis nepildoma. Miško sandėlyje registruojamas kitam padaliniui perduotas Medienos kiekis, taip pat į transporto priemones pakrautas Medienos kiekis, kai pardavimą formina kitas padalinys. Pirkėjo sandėlyje ši skiltis nepildoma; 8.4. Perrūšiuota (15 skiltis) Miško ir pirkėjo sandėliuose registruojamas Medienos kiekis, kuris, pablogėjus Medienos kokybei dėl neteisingo ar ilgo laikymo, padarytų netikslumų pirminio klasifikavimo metu ir nepastebėto gamybos broko, medienos sąlygų pasikeitimo, kai pirkėjas neperka Medienos pagal sudarytas sutartis arba sustabdomas tiekimas dėl pirkėjo nemokumo perklasifikuojamas, t. y. priskiriamas kitai kokybės rūšiai ar kitai sortimentų grupei. Šioje skiltyje nurodytas Medienos kiekis turi sutapti su 9 skiltyje Gauta perrūšiavus nurodytu Medienos kiekiu; 8.5. Perkelta į medžiagas (16 skiltis) Šioje skiltyje registruojamas miškų urėdijos reikmėms panaudotas Medienos kiekis: mediena technologinėms reikmėms; malkos kurui; mediena statybos remonto darbams; mediena vagonų statramsčiams, padėklams ir pan. Į medžiagas Medienos kiekį perkelia tas padalinys, kuris naudoja Medieną. Kitais atvejais įforminamas Medienos perdavimas iš padalinio į padalinį pagal Medienos važtaraščius arba medžiagų perkėlimo įmonės viduje važtaraščius. Kirtavietėje registruojamas technologinėms reikmėms panaudotas Medienos kiekis. Miško sandėlyje registruojamas miškų urėdijos reikmėms panaudotas Medienos kiekis (malkos kurui ir remonto darbams). Pirkėjo sandėlyje ši skiltis nepildoma; 8.6. Kitos išlaidos (17 skiltis) Gali būti nurodomas miškų urėdo įsakymu patvirtintas nurašyti Medienos kiekio trūkumas:

19 pagal inventorizacijos aktus; kitus nurašymo aktus (vagysčių, stichinių nelaimių ir kitais nenumatytais atvejais). 9. Iš viso perduota (nurašyta) (18 skiltis) Sumuojamas medienos kiekis, nurodytas skiltyse.

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis Apvaliosios medienos gaminiai jų ruoša ir matavimas Dr. Albinas Tebėra, 2019 Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija Kas žinotina ruošiant apvaliosios medienos gaminius Norint racionaliai naudoti

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS 2013 m. kovo 7 d. VILNIUS 1 Bendras kirtimo tūris valstybiniuose miškuose 2013m. 3.76 mln. m³. iš jo pagrindinio naudojimo 2.63 mln. m³; iš jo tarpinio naudojimo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Šakiai 2014 TURINYS 1. Veikla ir valdymas... 3 2. Veiklos strategija ir tikslai... 4 2.1. Lietuvos Respublikos teritorijos miškingumo didinimas...

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2019 m. Seminaro

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 (2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 redakcija) (2012 m.

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA VALSTYBINö SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VĮ VALSTYBöS ŽEMöS FONDAS KRAŠTOTVARKOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS PROJEKTAS: VALSTYBINIŲ

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m. kovo 20 d. Nr.

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutarimu Nr. D2-19 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio vėžės prekinių vagonų įregistravimu, perregistravimu,

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

Nematerialiojo turto BV pokyti

Nematerialiojo turto BV pokyti NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 2 4 5 laikotarpio

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-7

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-7 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-739 Vilnius 1. T v i r t i n u pridedamus: 1.1. Paciento

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3D-383 ATSIETŲ NUO GAMYBOS PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS MOKĖJIMO TAISYKLĖS

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽOS

LIETUVOS DARBO BIRŽOS PATVIRTINTA Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-382 KELIONĖS, APGYVENDINIMO, PRIVALOMOJO SVEIKATOS TIKRINIMO IR SKIEPIJIMO

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

KLAUSIMYNAS BALDU, DROZLIU PLOKSCIU GAMYBAI

KLAUSIMYNAS BALDU, DROZLIU PLOKSCIU GAMYBAI PATVIRTINTA Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. AV-17 APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ BALDŲ IR MEDIENOS PLOKŠČIŲ GAMYBAI KONTROLINIS KLAUSIMYNAS Priedas prie patikrinimo

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGINIMO ATLIKĖJAMS IR FONOGRAMŲ GAMINTOJAMS PASKIRSTYMO

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

DINETA.web naudotojo instrukcija: Pelningumo ataskaita (grupavimas, rūšiavimas) Telefonas: Mobilus: Adresas: Kuršių g. 7

DINETA.web naudotojo instrukcija: Pelningumo ataskaita (grupavimas, rūšiavimas) Telefonas: Mobilus: Adresas: Kuršių g. 7 : Pelningumo ataskaita (grupavimas, rūšiavimas) Telefonas: +370 37 234437 Mobilus: +370 659 09039 Adresas: Kuršių g. 7, Kaunas arba Olimpiečių g. 1, Vilnius El. paštas: pagalba@dineta.lt Tinklalapis: www.dineta.eu

Detaliau