LENTELIŲ APIE KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LENTELIŲ APIE KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMAS"

Transkriptas

1 Informacijos apie regioniniuose tvarkymo planuose, Valstybiniame tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašo 14 priedas Eil. Priemonės Nr. pavadinimas 1. Viešosios komunalinių tvarkymo paslaugos prieinamuma s regione, % ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS INFORMACIJA APIE ATLIEKŲ TVARKYMĄ Informacija 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 366 patvirtintame Valstybiniame tvarkymo plane (TAR, , Nr. 4989) nustatyti tvarkymo iki 2020 metų tikslai, uždaviniai ir priemonės, būtinos užsibrėžtiems tikslams pasiekti, valstybinės tvarkymo užduotys ir tvarkymo užduotys savivaldybėms, nacionalinės ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos finansavimo kryptys ir Plano įgyvendinimo vertinimo kriterijai. Valstybiniame tvarkymo plane nustatyta tvarkymo užduotis užtikrinti visuotinumo principą, teikiant viešąją komunalinių tvarkymo paslaugą. Šiaulių regione visiems turėtojams teikiama vieša komunalinių tvarkymo paslauga, atitinkanti minimalius kokybės reikalavimus, kuriuos nustato LR Aplinkos ministerija. Atliekų tvarkymo paslaugos teikimas kiekvienam turėtojui užtikrina, kad visos Šiaulių regione susidariusios komunalinės atliekos yra surenkamos ir sutvarkomos. Mišrių komunalinių surinkimui taikoma konteinerinė surinkimo sistema. Mišrioms komunalinėms atliekoms iš individualių namų valdų surinkti dažniausiai naudojami 120, 140 arba 240 litrų talpos konteineriai. Mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti iš daugiabučių gyvenamųjų namų, įstaigų, įmonių ir organizacijų naudojami kolektyviniai litrų talpos konteineriai. Dažnai į tuos pačius kolektyvinius konteinerius metamos tiek gyventojų, tiek įmonių ir organizacijų komunalinės atliekos. Nuo 2009 m. liepos vidurio, visos Šiaulių regione surinktos mišrios komunalinės atliekos vežamos šalinimui tik į Šiaulių regiono nepavojingų sąvartyną, esantį Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. Šiaulių regione pakuočių atliekos ir kitos antrinės žaliavos renkamos konteineriais. Labiausiai paplitęs pakuočių ir kitų antrinių žaliavų surinkimo būdas surinkimas į stiklo, popieriaus/kartono, plastiko surinkimo konteinerius. Konteineriai, skirti pakuočių atliekoms ir kitoms antrinėms žaliavoms rinkti, jei yra galimybė, statomi aikštelėse kartu su mišrių komunalinių surinkimo konteineriais (daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose), o iš individualių namų pakuočių atliekos renkamos 240 litrų talpos, stiklo atliekos 120 litrų talpos individualiais konteineriais. Vadovaujantis Valstybiniu tvarkymo planu, Šiaulių regiono tvarkymo planu ir siekiant prevencijos, t. y. sumažinti susidarančių komunalinių tvarkymo srautus, Šiaulių regiono savivaldybių gyventojams išdalintos biologiškai skaidžių kompostavimo dėžės. Taip pat iš individualių namų valdų žaliosios atliekos surenkamos specialiais 140 ar 240 litrų talpos 1

2 konteineriais. Šiaulių regione susidariusios biologiškai skaidžios (žaliosios) atliekos priimamos ir tvarkomos specialiai įrengtose 5 kompostavimo aikštelėse, kurias eksploatuoja VšĮ Šiaulių regiono tvarkymo centras (toliau ŠRATC). Akmenės ir Kelmės rajonuose surinktos žaliosios atliekos tvarkomos kartu su nuotekų dumblu, t. y. naudojamos kaip struktūrinė medžiaga kompostuojant. Šiaulių regione iš komunalinių turėtojų išrūšiuotos komunalinės atliekos (padangos, ūkio būdu vykdomo remonto atliekos, elektros ir elektroninė įranga) priimamos 27 priėmimo punktuose (Šiaulių rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-86 nusprendė nuo uždaryti Kairių seniūnijos priėmimo punktą, Radviliškio rajono savivaldybės administracija raštu Nr. S (8.19) informavo, kad neprieštarauja Radviliškio rajoninio priėmimo punkto uždarymui. Pakruojo rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-266 nusprendė uždaryti 3 priėmimo punktus iki ), 1 rajoniniame priėmimo punkte ir 9 didelių gabaritų surinkimo aikštelėse. Be to, savivaldybių vežėjai periodiškai pagal nustatytą grafiką apvažiavimo būdu surenka pavojingąsias buities, elektros ir elektroninės įrangos, naudotas padangas iš gyventojų ir pristato jas į didelių gabaritų surinkimo aikštelę Bertužių km., Šiaulių g. 24, Kairių sen., Šiaulių r. Iš gyventojų surinktos didelių gabaritų atliekos pristatomos į Šiaulių regiono nepavojingų sąvartyną, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. Apie šių surinkimą ir priėmimą skelbiama seniūnijose, vietinėje spaudoje, televizijoje, Šiaulių regiono tvarkymo centro ir savivaldybių internetinėse svetainėse, reklaminėse skrajutėse ir kitose informavimo priemonėse. 2. Plėtojant komunalinių tvarkymo sistemą, ypač daug dėmesio skiriama nuolatiniam visuomenės švietimui ir informavimui. Vykdant švietimo programą, kasmet nuosekliai laikomasi principo šviesti bei informuoti visuomenę apie Šiaulių regione esančias komunalinių surinkimo sistemas, skatinti rūšiavimo prevenciją, dėmesį sutelkiant į visuomenės švietimą apie teisingą, atsakingą ir sąmoningą rūšiavimą. ŠRATC vykdo visuomenės informavimą ir švietimą žiniasklaidos priemonėmis (vietinė spauda, televizija, internetinė žiniasklaida ir kt.), taip pat organizuoja įvairius aplinkosauginius renginius, dalyvauja savivaldybių ir partnerių organizuojamuose aplinkosauginiuose renginiuose, įgyvendina aplinkosauginius šviečiamuosius projektus, rengia konkursus, veda edukacinius užsiėmimus ugdymo įstaigose, organizuoja susitikimus su Šiaulių regiono gyventojais: 2.1 Šiaulių regiono savivaldybių švietimo ir ugdymo įstaigose ŠRATC vedė rūšiavimo pamokas, kurias išklausė daugiau kaip 15 švietimo ir ugdymo įstaigų darbuotojų ir ugdytinių (iš viso paskaitose dalyvavo apie 800 klausytojų). Užsiėmimų metu dalinta šviečiamoji medžiaga: atmintinė Kaip tinkamai atsikratyti buityje susidarančiomis atliekomis Šiaulių regione, Žaliųjų tvarkymas, brošiūra Šiaulių regiono tvarkymo sistema ; išdalintos įstaigos logotipu pažymėtos atšvaitinės juostelės. 2.2 Šviečiamoji, edukacinė veikla vykdyta ir bendruomenėse, organizacijose, įmonėse: vesta rūšiavimo pamokėlė Šiaulių miesto jaunųjų gamtininkų centre, Šiaulių miesto Darom 2016 akcijos dalyviams. Vesta edukacinė tvarkymo paskaita Radviliškio rajono įmonės UAB Multimeda administracijai. Užsiėmimų metu dalinta šviečiamoji medžiaga: skrajutė Kaip tinkamai atsikratyti buityje susidarančiomis atliekomis Šiaulių regione, Žaliųjų tvarkymas, brošiūra Šiaulių regiono tvarkymo sistema, atšvaitinės juostos su įstaigos logotipu. 2.3 Inicijuoti susitikimai su seniūnijų, bendrijų gyventojais: dalyvauta susitikime su Rėkyvos seniūnijos gyventojais, aptartos seniūnijos tvarkymo problemos. 2.4 Dalyvauta ir bendradarbiauta Šiaulių miesto Dizaino savaitė 2016 renginiuose, kuriuose dizaineriai iš gamybinių kūrė praktinius buityje pritaikomus daiktus. Pristatyta įstaigos veikla Šiaulių miesto parodoje Ką veiki, kurioje nevyriausybinės organizacijos, jaunimas ragintas prisijungti prie aplinkosauginio švietimo veiklos. Dalyvauta Šiaulių miesto Sveikatos biuro oganizuotuose šviečiamuosiuose renginiuose, vesti edukaciniai užsiėmimai dviračių žygyje Švaresnė aplinka, sveikesnė širdis. Mink 2

3 kartu. 2.5 Organizuotas mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių atidarymo renginys, kuriame dalyvavo už tvarkymą atsakingi asmenys, regiono savivaldos atstovai, žiniasklaidos atstovai. 2.6 Dalyvauta VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacija organizuotame susitikime diskusijoje Aplinkosauginis visuomenės švietimas ir informavimas. Ar galime efektyviau?. Taip pat dalyvauta VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacija konferencijoje diskusijoje Koordinatės: N, E, konkurso Lyderiai 2016 apdovanojimuose, kuriuose įstaigos tęstinis šviečiamasis projektas Atliekos naujai. Neišmesk gyventojus rūšiuoti paskatinusios veiklos kategorijoje laimėjo antrąją vietą. 2.7 Bendradarbiaujant su Šiaulių miesto jaunųjų technikų centru ir Europarlamentaro Valentino Mazuronio atstove Šiauliuose, buvo įgyvendintas trečiasis tęstinio aplinkosauginio projekto Atliekos naujai. Neišmesk etapas. Savivaldybių masinių renginių metu, bendruomenių šventėse, švietimo įstaigose vykdyta edukacinė veikla mokyta, kaip iš plastikinio pirkinių maišelio pasigaminti aitvarą. Projekto metu edukacijomis buvo paminėta Pasaulinė žemės diena, Pasaulinė aplinkos apsaugos diena, ES diena. Birželio 4 d. organizuota Aitvarų fiesta, kurios metu vyko ne tik edukacijos, bet ir aitvarų varžytuvės, prisistatė profesionalūs aitvarininkai. Trečiojo etapo metu buvo pagaminta apie 400 aitvarų. Viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu edukacijos vykdytos 27 ugdymo įstaigose, bendruomenėse, renginiuose. Įgyvendinant projektą, į šiukšliadėžę nebuvo išmesta 650 vnt. plastikinių pirkinių maišelių. 2.8 Sukurti du ŠRATC reklaminiai skydeliai ir patalpinti naujienų portale savivaldybių svetainėse. Naujienų portale sukurta ŠRATC rubrika Atliekų tvarkymas, kurioje reguliariai skelbiama regiono gyventojams aktuali informacija. 2.9 Organizuotos 4 ekskursijos į Šiaulių regiono nepavojingų sąvartyną Sukurta nauja įstaigos internetinė svetainė, atnaujinta informacija. Nuolat atnaujinamas ŠRATC profilis socialiniame tinkle FACEBOOK, kuriame skelbiama aktuali informacija, vyksta diskusijos tvarkymo klausimais Parengti 24 pranešimai, komentarai, straipsniai ir išspausdinti Šiaulių regiono spaudoje, 114 informacinių pranešimų internetinėje žiniasklaidoje ( transliuoti informaciniai reportažai, autorinės laidos per televiziją (transliacijų skaičius) 21 (Šiaulių mieste ir regione) vnt Įgyvendintos VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacija 2016 m. visuomenės informavimo ir švietimo programos priemonės. Bendru savivaldybių sutarimu nuo 2014 m. ŠRATC organizuoja VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacija visuomenės informavimo ir švietimo programos priemonių įgyvendinimą: minint ES mažinimo savaitę kartu su VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacija regiono vyresnių klasių pedagogams buvo organizuota konferencija apie pakuočių tvarkymą (dalyvavo pedagogai iš Šiaulių miesto, rajono, Joniškio, Radviliškio, Kelmės ugdymo įstaigų, iš viso dalyvavo 60 pedagogų). Pedagogams įteikti mokomieji leidiniai ir CD kompaktai su mokomuoju filmu apie pakuotes ir jų tvarkymą. 3. VšĮ Šiaulių regiono tvarkymo centras su licencijuotomis gamintojų importuotojų organizacijomis VšĮ Žaliasis taškas, VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacija ir VšĮ Gamtos ateitis pasirašė bendradarbiavimo sutartis Dėl komunalinių sraute susidarančių pakuočių rūšiuojamo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo visose Šiaulių regiono savivaldybėse. Elektros ir elektroninės įrangos tvarkymo veikla organizuojama bendradarbiaujant su licencijuota elektros ir elektroninės įrangos gamintojų ir importuotojų organizacija VšĮ Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija ir asociacija EEPA. 4. Vietinė rinkliava už komunalinių surinkimą ir tvarkymą Šiaulių regiono savivaldybėse įvesta m. Vietinės rinkliavos už komunalinių surinkimą ir tvarkymą dydį nustato kiekvienos savivaldybės taryba. Vietinės rinkliavos dydis 3

4 apskaičiuojamas toks, kad gautos pajamos padengtų visas atitinkamo rajono komunalinių tvarkymo sistemos sąnaudas ir dalį regioninės sistemos sąnaudų, tenkančių komunalinių tvarkymo atitinkamo rajono sąnaudoms: tvarkymo sistemos administravimo, vietinės rinkliavos administravimo, surinkimo ir transportavimo, šalinimo, sąvartyno eksploatavimo, uždarymo, rekultivavimo, priežiūros po uždarymo, infrastruktūros plėtimo bei kitas su tvarkymu susijusias išlaidas. Šiuo metu Šiaulių regione vietinės rinkliavos dydis vienam gyventojui svyruoja nuo 16 Eur iki 21 Eur. Šiaulių regiono savivaldybėse patvirtinti vietinės rinkliavos dydžiai, šiais tarybų sprendimais: Savivaldybė Šiaulių miestas Šiaulių rajonas Radviliškio rajonas Pakruojo rajonas Tarybų sprendimai 2006 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-209 (2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-268 nauja redakcija) Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-163 (Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-30 redakcija), Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas sprendimas Nr. T Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-573, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-220 (Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-245 nauja redakcija), Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T- 348 Kelmės rajonas Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-184, Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-286 Joniškio rajonas 2006 m. rugsėjo 14 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T- 157 (2015 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-20 redakcija). Akmenės rajonas Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-200, Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-238 (E) Šiaulių miesto, Radviliškio ir Akmenės rajonų savivaldybių vietinę rinkliavą už komunalinių surinkimą ir tvarkymą administruoja VšĮ Šiaulių regiono tvarkymo centras. Nuo vietinę rinkliavą už komunalinių surinkimą ir tvarkymą Šiaulių rajono rinkliavos mokėtojams skaičiuoja, siunčia mokėjimo pranešimus ir apskaito įmokas Šiaulių rajono savivaldybės administracija, o nuo vietinę rinkliavą už komunalinių surinkimą ir tvarkymą savo rajone administruoja ir Joniškio, Kelmės bei Pakruojo rajonų savivaldybių administracijos. 2. Esama regioninė tvarkymo infrastruktūra: 2.1. tvarkomų rūšys ir pajėgumai, t/m. Šiaulių regione 2016 m. tvarkomos rūšys: antrinės žaliavos ir pakuočių atliekos, biologiškai skaidžios atliekos, mediena, didžiosios atliekos, naudoti nebetinkamos padangos, pavojingos atliekos, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, statybos ir griovimo atliekos, tekstilės atliekos, statybinės atliekos, turinčios asbesto m. eksploatuojami tvarkymo įrenginiai: 1. Šiaulių regiono nepavojingų sąvartynas (Jurgeliškių km. 9, Šiaulių raj.) šalinamų, netinkamų perdirbti metinis 4

5 2.2. kitos priemonės kiekis t,, naudojamų kelių formavimui, perdengimui t, statybinių, turinčių asbesto, aikštelės t m. įrengta ir pradėta eksploatuoti sąvartyno II sekcija, kurioje įrengta subsekcija asbesto turinčioms atliekoms. II sekcijos talpa m 3 ( ,0 t) (iš jų 50 tūkst. m 3 subsekcija asbesto turinčioms atliekoms) m. rugsėjo mėn. pradėta eksploatuoti III sekcija. III sekcijos plotas su subsekcija asbesto turinčioms atliekoms 3 ha, talpa 521,8 tūkst. m 3 (600070,0 t). 2. Šiaulių regiono komunalinių mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiai (Jurgeliškių km. 9, Šiaulių raj.) apdorojimo metu iš mišrių komunalinių srauto atskiriamos biologiškai skaidžios atliekos bei mišiniai iš perdirbimui tinkamų ir perdirbimui netinkamų antrinių žaliavų ir pakuotės. MBA įrenginiais atskiriama ir apdorojama ne mažiau kaip t/metus BSA ir užtikrinama, kad sąvartyne šalinamos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos neviršytų Valstybiniame tvarkymo metų plane nustatytų didžiausių leistinų šalinti komunalinių biologiškai skaidžių kiekių Šiaulių regione: metais 33,958 tūkst. t/m, metais 30,185 tūkst. t/m, o nuo 2020 m. 26,411 tūkst. t/m. Pradėjus veikti MBA įrenginiams, sumažėjo Šiaulių regiono nepavojingų sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių kiekiai. Vadovaujantis mišrių komunalinių sudėties nustatymų ataskaitomis ir komunalinių biologiškai skaidžių kiekio vertinimo ataskaitomis, visas pašalintas/priimtas komunalinių biologiškai skaidžių kiekis Šiaulių regione 2016 m. 7269,694 t. Nuo 2016 m. kovo 31 d. pradėjus veikti MBA įrenginiams visos mišrios komunalinės atliekos yra nukreipiamos į šiuos įrenginius ir šalinamos Šiaulių regiono nepavojingų sąvartyne tik esant MBA įrenginių gedimamas. 1. Žaliųjų kompostavimo aikštelė (Bertužių km., Šiaulių g. 24, Kairių sen., Šiaulių raj.) kompostuojamų žaliųjų (mediena, lapai, žolė, vaisių, daržovių atliekos) metinis kiekis t. 2. Didelio gabarito kompostavimo aikštelė (Bertužių km., Šiaulių g. 24, Kairių sen., Šiaulių raj.) metinis priimamų kiekis t per metus. Aikštelėje tvarkomos: stambiagabaritės atliekos, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, naudotos lengvųjų automobilių padangos, statybos ir griovimo atliekos, mediena, plastikas, metalas, popierius ir kartonas, stiklas, pavojingos atliekos seniūnijų priėmimo punktai vieno APP metinis pajėgumas 500 t (Akmenės rajone 1000 t). Tvarkomos atliekos: antrinės žaliavos (kartonas, popierius, plastikai, metalai, stiklas), mediena, biologiškai suyrančios atliekos, didžiosios atliekos, naudotos padangos. 4. Rajoninis priėmimo punktas (Kuosiškių km., Pakruojo sen., Pakruojo raj.) metinis pajėgumas 800 t. Rajoniniame priėmimo punkte tvarkomos: stambiagabaritės atliekos, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, naudotos lengvųjų automobilių padangos, statybos ir griovimo atliekos, mediena, plastikas, metalas, popierius ir kartonas, stiklas, pavojingos atliekos m. pradėtos eksploatuoti 8 Didelių gabaritų surinkimo aikštelės: Joniškio rajone aikštelės metinis pajėgumas 510 t, Pakruojo rajone t, Akmenės rajone 510 t, Radviliškio rajone 510 t, Kelmės rajone 510 t, Šiaulių rajone 510 t, Šiaulių miesto J. Basanavičiaus g. 168B ir Pailių g. 19 aikštelių metinis pajėgumas 510 t. Aikštelėse tvarkomos: stambiagabaritės atliekos, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, naudotos lengvųjų automobilių padangos, statybos ir griovimo atliekos, mediena, plastikas, metalas, popierius ir kartonas, stiklas, tekstilės atliekos, pavojingos atliekos, statybinės atliekos, turinčios asbesto, žaliosios atliekos m. pradėtos eksploatuoti 4 biologiškai skaidžių kompostavimo aikštelės: Joniškio rajone kompostuojamų žaliųjų metinis kiekis 1088 t, Pakruojo rajone 1360 t, Šiaulių rajone 1500 t, Radviliškio rajone 1500 t. Aikštelėse tvarkomos žaliosios atliekos: mediena, lapai, žolė, vaisių, daržovių atliekos. 7. Šiaulių regione naudojami mišrių komunalinių surinkimo konteineriai: 5

6 Savivaldybė Mišrių komunalinių surinkimo konteineriai Individualiose valdose, vnt. 6 Prie daugiabučių namų, vnt. Pas juridinius asmenis, vnt. Viso Akmenės r Joniškio r Kelmės r Pakruojo r Radviliškio r Šiaulių m Šiaulių r Iš viso Šiaulių regione naudojami kolektyviniai pakuočių ir kitų antrinių žaliavų surinkimo konteineriai: Savivaldybė ES skirtos lėšos (A ir B tipo aikštelės), aptarnauja vežėjai (1,6 m³ talpos konteineriai) Aikštelių Komplektų Konteinerių Aplinkos ministerijos skirti konteineriai, aptarnauja vežėjai Aikštelių Konteinerių talpa, m³ Komplektų Konteinerių Akmenės r , Joniškio r , Kelmės r , Pakruojo r ,8, 2, Radviliškio r ,8, 2, Šiaulių m , Šiaulių r , Šiaulių regionas Šiaulių regione naudojami kolektyviniai pakuočių ir kitų antrinių žaliavų surinkimo konteineriai (tęsinys):

7 Administracinis vienetas APP ir DGASA Akmenės r. 5 Joniškio r. 4 Kelmės r. 5 APP ir DGASA aikštelėse esantys konteineriai Konteinerių talpa, m³ 3,2; 3; 5; 10; 14; 18; 24; 30 3,2; 3, 5, 10; 14; 18; 30 3; 3,2; 5, 10; 14; 18; 30 Popieriaus ir kartono Stiklo Plastikų Metalų atliekos Pakruojo r. 6 3; 5; 10; 18; Radviliškio r. 6 Šiaulių m. 3 Šiaulių r. 9 3; 5; 10; 14; 18; 24; 30 3,2; 5; 10; 18; 24; 30 3; 3,2; 5; 10; 18; Šiaulių regionas m. iš LAAIF ir gamintojų ir importuotojų organizacijų lėšų nupirkti ir išdalinti individualioms valdoms pakuočių ir antrinių žaliavų bei stiklo surinkimo konteineriai: Savivaldybė Pakuočių ir a/ž surinkimo konteineriai, vnt. Stiklo surinkimo konteineriai, vnt. Viso Joniškio r Pakruojo r Iš viso Biologiškai skaidžių (žaliųjų) surinkimo ir kompostavimo priemonės individualioms valdoms, vnt.: 7

8 Akmenės raj. Joniškio raj. Kelmės raj. Pakruojo raj. Radviliškio raj. Šiaulių raj. Šiaulių m. Iš viso: Savivaldybė Konteinerių skaičius Kompostavimo dėžių skaičius Iš viso Numatoma kurti regioninė tvarkymo infrastruktūra: 3.1. tvarkomų rūšys ir pajėgumai, t/m kitos priemonės 2016 m. spalio mėn. VšĮ Šiaulių regiono tvarkymo centras paskelbė atvirą konkursą, likusių po mechaninio apdorojimo, sutvarkymui, jas utilizuojant/sudeginant. Planuojamas perduoti tvarkymui kiekis iki t per metus. VšĮ Šiaulių regiono tvarkymo centras numato įgyvendinti investicinį projektą Komunalinių rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione pagal priemonę APVA-R-008 Komunalinių tvarkymo infrastruktūros plėtra. Projekto metu siekiama tobulinti Šiaulių regiono komunalinių tvarkymo sistemos infrastruktūrą sukuriant ir išplečiant komunalinių rūšiuojamojo surinkimo, paruošimo naudoti pakartotinai pajėgumus, informuojant visuomenę prevencijos ir tvarkymo klausimais. Projekto tikslo siekiama įgyvendinant šias veiklas: įrengiant naujas konteinerių aikšteles, įsigyjant naujus konteinerius šioms aikštelėms bei įrengiant didelių gabaritų surinkimo aikšteles; informuojant visuomenę prevencijos bei tvarkymo klausimais. Projekto metu Akmenės r., Joniškio r., Kelmės r., Pakruojo r., Radviliškio r., Šiaulių m. ir Šiaulių r. savivaldybėse planuojama įrengti: 1) konteinerines komunalinių aikšteles (planuojama įrengti 976 vnt. konteinerių aikštelių, įsigyti vnt. konteinerių konteinerių aikštelėms), skirtas mišrių komunalinių, pakuotės ir pakuotės, antrinių žaliavų (stiklo, plastiko, popieriaus), tekstilės bei biologiškai skaidžių surinkimui 1. 2) Akmenės r., Pakruojo r. ir Šiaulių r. savivaldybių teritorijose ketinama pastatyti ir įrengti didelių gabaritų surinkimo aikšteles (planuojama įrengti 3 didelių gabaritų surinkimo aikšteles, įsigyti 55 vnt. konteinerių, skirtų didelių gabaritų surinkimo aikštelėms Visose Šiaulių regiono savivaldybėse planuojama įgyvendinti visuomenės informavimo ir švietimo prevencijos ir tvarkymo klausimais priemones. Įgyvendinus projektą bus pagerintas rūšiuojamųjų ir didelių gabaritų surinkimo aikštelių pasiekiamumas, t.y. bus 1 Pasirinkti projekto sprendiniai ir apimtys skirtingose savivaldybėse skiriasi 8

9 4. Komunalinių tvarkymas regione: 4.1. paruoštas naudoti pakartotinai ir perdirbti komunalinių kiekis, t/m perdirbtas komunalinių kiekis, t/m. įrengtos tvarkingos, estetiškai patrauklios, žmonėms su negalia pritaikytos konteinerių aikštelės. Taip pat bus didinamas gyventojų sąmoningumas, skatinant atsakingai rūšiuoti komunalines atliekas m. Šiaulių regiono komunalinių vežėjų, VšĮ Užstato sistemos administratorius užstato sistemos veikimo metu ir per papildančias sistemas surinkta ir į sąvartyną nepateko 7538,702 t pakuočių ir antrinių žaliavų (popieriaus ir kartono, stiklo, plastiko atliekos, metalo). ŠRATC didelio gabarito surinkimo aikštelėse, seniūnijų priėmimo punktuose surinktos ir paruoštos perdirbti komunalinės atliekos: 798,660 t naudoti nebetinkamų padangų; 101,200 t pakuočių ir antrinių žaliavų; 3,724 t pavojingų ; 35,183 t elektros ir elektronikos įrangos *; 687,210 t statybos ir griovimo ; 62,370 t medienos ; 16,540 t metalo ; 204,400 t mediena iš smulkintų baldų. Iš MBA atskirtos komunalinės atliekos: 215,900 t metalo atliekos. Atliekų perdirbėjams ŠRATC didelio gabarito surinkimo aikštelėse, seniūnijų priėmimo punktuose surinktos ir perduotos komunalinės atliekos: 701,350 t naudoti nebetinkamų padangų; 45,700 t pakuočių ir antrinių žaliavų; 3,7240 t pavojingų ; 35,183 t elektros ir elektronikos įrangos *; 16,000 t metalo ; 204,400 t mediena iš smulkintų baldų; Iš MBA atskirtos komunalinės atliekos: 215,900 t metalo atliekos kitaip 19,350 t švarios medienos be lakų ir dervų priemaišų buvo panaudota šilumos išgavimui. panaudotas 137,060 t šakų panaudota biokuro gamybai. komunalinių 42,120 t iš MBA atskirtų komunalinių, atliekos, turinčios energetinę vertę, perduotos atliekas deginančiai įmonei. 621,840 t statybos ir griovimo panaudota sąvartyno perdengimui, kelių formavimui. kiekis, t/m ,360 t biologiškai skaidžių sukompostuota žaliųjų ir dumblo kompostavimo aikštelėse ,020 t biologiškai skaidžios atliekos perduotos į MBA biotunelius biologiniam apdorojimui m. pagaminta komposto 365 t pašalintas 2016 m. Šiaulių regiono nepavojingų sąvartyne komunalinių pašalinta 63594,580 t. 9

10 komunalinių kiekis, t/m. * neįskaičiuoti per papildančias sistemas surinkti kiekiai (Elektros ir elektroninės įrangos gamintojų ir importuotojų organizacijos, pagal pasirašytas bendradarbiavimo sutartis, įsipareigojusios informaciją apie surinktus kiekius pateikti iki vasario 15 d.) 10

11 11 Informacijos apie regioniniuose tvarkymo planuose, Valstybiniame tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašo 15 priedas ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS INFORMACIJA APIE MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ APDOROJIMĄ MECHANINIO BIOLOGINIO APDOROJIMO ĮRENGINIUOSE Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Informacija 1. Iš regiono savivaldybių gautas mišrių komunalinių kiekis, t/m.: 1.1. Akmenės r. sav. 4825, Joniškio r. sav. 5698, Kelmės r. sav. 6393, Pakruojo r. sav. 5972, Radviliškio r. sav , Šiaulių m. sav , Šiaulių r. sav ,44 Iš viso: 75445,77 2. Įrenginyje apdorotų mišrių kiekis, t/m ,37 3. Iš mišrių komunalinių atskirtų antrinių žaliavų (įskaitant pakuotes) kiekis, t/m. Iš jų: 27067,46 (mišiniai iš perdirbimui tinkamų ir perdirbimui netinkamų antrinių žaliavų ir pakuotės ). Šiaulių regiono komunalinių mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiuose apdorojimo metu iš mišrių komunalinių srauto atskiriamos biologiškai skaidžios atliekos bei mišiniai iš perdirbimui tinkamų ir perdirbimui netinkamų antrinių žaliavų ir pakuotės. Prieš apdorojimą atskiriamos atsitiktinai į mišrių komunalinių srautą patekusios apdorojimui netinkamos atliekos: didelių gabaritų atliekos (atliekos kodas ) ir naudoti nebetinkamos padangos (atliekos kodas ). Didelių gabaritų atliekos šalinamos sąvartyne, o naudoti nebetinkamos padangos atiduodamos į didelių gabaritų surinkimo aikštelę, Šiaulių g. 24, Bertužių k., Šiaulių r. sav.

12 Šiuose įrenginiuose nėra atskiriamos atskiros pakuočių ir antrinių žaliavų frakcijos, išskyrus juodieji metalai (atliekos kodas ) ir metalinės pakuotės (atliekos kodas ) popieriaus ir kartono 3.2. metalų 215, stiklo 3.4. plastiko 3.5. kitų antrinių žaliavų. 4. Atiduotas perdirbti ar kitaip panaudoti antrinių žaliavų kiekis, t/m. 5. Atskirtų ir apdorotų biologiškai skaidžių kiekis, t/m ,02 6. Panaudota/realizuota medžiagos (stabilato), gauto apdorojus biologiškai 11959,20 (stabilatas ir techninis kompostas) skaidžias atliekas, t/m. 7. Paruoštų deginimui kiekis, t/m. 42,12 8. Po apdorojimo perduotas energijai gauti kiekis, t/m. 42,12 9. Likusių po apdorojimo kiekis pašalintas sąvartyne, t/m ,46 (mišiniai iš perdirbimui tinkamų ir perdirbimui netinkamų antrinių žaliavų ir pakuotės ) ir 1193,04 (prieš apdorojimą atskirtos didelių gabaritų atliekos). Viso sąvartyne pašalinta iš MBA įrenginių 28513,75 t/m. 14 ir 15 formas pildžiusio asmens duomenys: Vardas, pavardė Inga Grigaliūnienė Pareigos VšĮ Šiaulių regiono tvarkymo centras ekologė El. paštas Telefonas

PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T KLAIPĖDOS RAJONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLANAS m. AT

PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T KLAIPĖDOS RAJONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLANAS m. AT PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-10-27 sprendimu Nr.T11-672 KLAIPĖDOS RAJONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLANAS 2009-2020 m. ATNAUJINTOS 2011 M. 1 TURINYS 1. REGIONINĖS ATLIEKŲ TVARKYMO

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas Švietimo programos priemonių aprašymas (skaitinė reikšmė) 1. Nuolat atnaujinama informacija internetiniame puslapyje www.zaliasistaskas.lt apie pakuočių atliekų rūšiavimo svarbą. Tęstinė priemonė Organizacijos

Detaliau

VŠĮ ŽALIASIS TAŠKAS Licencijos Nr VšĮ Žaliasis taškas ataskaitos apie veiklos organizavimo plano vykdymą 2012 metais PATIKSLINTA Priedas 2 PATI

VŠĮ ŽALIASIS TAŠKAS Licencijos Nr VšĮ Žaliasis taškas ataskaitos apie veiklos organizavimo plano vykdymą 2012 metais PATIKSLINTA Priedas 2 PATI VŠĮ ŽALIASIS TAŠKAS Licencijos Nr.000001 VšĮ Žaliasis taškas ataskaitos apie veiklos organizavimo plano vykdymą 2012 metais PATIKSLINTA Priedas 2 PATIKSLINTA INFORMACIJA APIE VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - METINČ VADOVO ATASKAITA 2018.docx

Microsoft Word - METINÄŒ VADOVO ATASKAITA 2018.docx 1 2018 M. BENDROVĖS METINIS PRANEŠIMAS 2019 m. vasario 28 d. 2 Turinys NAUDOJAMOS SANTRUMPOS... 3 1. DUOMENYS APIE BENDROVĘ... 4 2. UAB PRATC VALDYMAS... 4 2.1. Bendrovės akcininkai ir turimos akcijos...

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

Kauno marių regioninio parko direkcijos glausta veiklos ataskaita už 2014 metus 2014 m. direkcija atliko 7 gyvosios gamtos monitoringus: didžiojo auks

Kauno marių regioninio parko direkcijos glausta veiklos ataskaita už 2014 metus 2014 m. direkcija atliko 7 gyvosios gamtos monitoringus: didžiojo auks Kauno marių regioninio parko direkcijos glausta veiklos ataskaita už 2014 metus 2014 m. direkcija atliko 7 gyvosios gamtos monitoringus: didžiojo auksinuko ir kraujalakio melsvio stebėjimus, niūraspalvio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮKAINIUI 2011 m. spalio 27 d. Nr. T- Pakruojis Vad

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮKAINIUI 2011 m. spalio 27 d. Nr. T- Pakruojis Vad Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮKAINIUI 2011 m. spalio 27 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2019

Visuomenės informavimo ataskaita_2019 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Nuotekų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lop

ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lop ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio Eglutė direktoriaus 2018-01-15 įsakymu

Detaliau

Slide 1

Slide 1 EKOLOGINIS UGDYMAS ĮGYVENDINANT GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELYJE GILIUKAS 2013 Kiekviena pradžia yra sunki, kad ir ką bepradėtumei, pirmieji žingsniai visad būna nedrąsiausi,

Detaliau

Microsoft Word - A.doc

Microsoft Word - A.doc GYVENAMOJO NAMO (UNIKALUS NR...)... G.,... K.,... R.SAV., STOGO DANGOS KEITIMO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 metų programos priemonės Kaimo atnaujinimas

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

SAMONINGAS_VARTOJIMAS_NG

SAMONINGAS_VARTOJIMAS_NG Kai paskutinė upė bus užteru teršta, ta, kai paskutinė žuvis bus pagauta, kai paskutinis medis bus nukirstas......tik tada baltieji žmonės s supras, kad pinigai nevalgomi! Indėnų posakis Kaip civilizuota

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Ūkio subjektai 2014 Svencioniu RA (kor).xlsx

Ūkio subjektai 2014 Svencioniu RA (kor).xlsx Eil. Nr. LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS VILNIAUS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO ŠVENČIONIŲ RAJONO AGENTŪROS 2014 METŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRINIMŲ PLANAS Tikrinamo ūkio subjekto pavadinimas,

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2016

Visuomenės informavimo ataskaita_2016 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Lietuva,

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

Title of Presentation

Title of Presentation Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių pelkės paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atkūrimo darbus Tyruliai-Life LIFE12 NAT/LT/001186 Projekto rezultatai ir šios teritorijos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Programos etwinning galimybės Erasmus+ KA2 projektuose Loreta Tarvydienė Vilnius, 2019-01-22 Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnelio. Laozi (kinų filosofas) Programa etwinning Programa

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Užstato už vienkartines pakuotes sistemos plėtros sąnaudų-naudos analizės

Užstato už vienkartines pakuotes sistemos plėtros sąnaudų-naudos analizės Užstato už vienkartines pakuotes sistemos plėtros sąnaudų-naudos analizė Galutinė ataskaita 2019-06-18 Turinys SANTRUMPOS...3 ĮVADAS...4 1. UŽSTATO UŽ VIENKARTINES PAKUOTES SISTEMOS ESAMA SITUACIJA...6

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

Logotypes, ppt and webbsites for Agoing abroad, two alternatives

Logotypes, ppt  and webbsites for Agoing abroad, two alternatives Keliaujame į užsienį moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas ir tinklaveika tarp ES ir Rytų Europos Rasa Baliulevičienė Rietavo verslo informacijos centro projektų administratorė 2015 liepos

Detaliau

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO REKOMENDACIJOS 1 lentelė. Apsaugos

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Title of Presentation

Title of Presentation Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, nt Tyrulių paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) atkūrimo darbus (www.tyruliai-life.lt) NR. LIFE12 NAT/LT/001186 Parengė: projekto asistentė J. Liaudanskytė projekto

Detaliau

Pramone_Svencioniu_RA_2013.xls

Pramone_Svencioniu_RA_2013.xls Eil. Nr. LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS VILNIAUS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO ŠVENČIONIŲ RAJONO AGENTŪROS 2013 METŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRINIMŲ PLANAS Tikrinamo ūkio subjekto pavadinimas,

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas 1.2. Statytojas.

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

APLINKOS APSAUGOS DALIS TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12

APLINKOS APSAUGOS DALIS TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12 TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12 O 3. Atliekų tvarkymo kiekių lentelė 13 O Esamos medinės perdangos konstrukcijos

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS TURINYS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioa

2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS TURINYS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioa 2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas Planuojami

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty Objektas: Pastato sandėlio (un. nr. 4400-0812-5973) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas Adresas: Kuršelių g. 18, Vytaučių k.,

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

PROJEKTAS

PROJEKTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO 2017 m. vasario d. Nr. T1- Telšiai Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

Product Summary: Food

Product Summary: Food Transportui taikomi ES ŽVP kriterijai Žalieji viešieji pirkimai (ŽVP) yra savanoriškai taikoma priemonė. Šiame dokumente išdėstomi transportui taikomi parengti ŽVP kriterijai. Pridedamoje Techninėje informacinėje

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖ

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2017-09-28 Nr. 4D-2017/2-628 Vilnius

Detaliau

PVSV_Ekonetas

PVSV_Ekonetas Nepavojingų statybinių inertinių atliekų, mišrių statybinių ir griovimo atliekų bei medienos atliekų tvarkymo adresu Antakalnio g. 25, Antakalnių k., Dūkštų sen., Nepavojingų statybinių inertinių atliekų,

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS MAGISTRALINIAI KELIAI km Rekonstravimas, kapitalinis remontas (vidutiniškai per metus 12 km) 234 mln. 167,1 2019 2035 Paprastasis remontas

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau