VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS VYRIAUSIOJI PATARĖJA MEDEINA AUGUSTINAVIČIENĖ Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Donatas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS VYRIAUSIOJI PATARĖJA MEDEINA AUGUSTINAVIČIENĖ Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Donatas"

Transkriptas

1 VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS VYRIAUSIOJI PATARĖJA MEDEINA AUGUSTINAVIČIENĖ Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Donatas Jasas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jonas Makauskas Komisijos pirmininkė Inga Žilienė PAŽYMA DĖL DIDŽIAUSIOSIOS ELEKTROS ENERGIJOS, PAGAMINTOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ, KAINOS PATVIRTINIMO 2019 m. gegužės 28 d. Nr. O5E-141 Vilnius 1. BENDROSIOS NUOSTATOS Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau Įstatymas) 11 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 20 straipsnio 6 dalimi, kuriais Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau Komisija) kompetencijai priskirta tvirtinti didžiausiąją elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainą (toliau didžiausioji kaina), Komisijos vyriausiasis patarėjas parengė Komisijos nutarimo Dėl Didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos patvirtinimo projektą (toliau Projektas). Didžiausioji kaina nustatoma vadovaujantis Didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2019 m. gegužės 17 d. nutarimu Nr. O3E-139 Dėl Didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos nustatymo metodikos patvirtinimo (toliau Metodika). Didžiausiosios kainos metodikos tikslas yra nustatyti skaidrius ir objektyvius didžiausiosios kainos nustatymo principus. Komisija, vadovaudamasi Metodikos 8 punktu, didžiausiąją kainą nustato atsižvelgdama į šiuos kriterijus: - investuotino kapitalo apimtį elektrinei įsteigti; - elektrinės naudingo eksploatavimo laikotarpį; - skatinimo laikotarpį; - laukiamą elektrinės pagamintos ir patiektos vidutinės metinės elektros energijos kiekį; - laukiamą elektrinės veiklos sąnaudų apimtį; - laukiamą elektrinės kuro įsigijimo sąnaudoms prilyginamų sąnaudų apimtį elektrinėms, naudojančioms biomasę, ir elektrinėms, naudojančioms biodujas; - laukiamą elektros ir šilumos galių santykį kietąjį biokurą ir biodujas naudojančioms elektrinėms; - diskonto normą. Didžiausiajai kainai apskaičiuoti reikalingi įvesties duomenys nustatomi atsižvelgiant į Europos šalyse viešai skelbiamus duomenis apie efektyviausių technologijų elektros energijai iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminti faktinius duomenis, taip pat į Lietuvos rinkoje steigiamų

2 2 elektrinių faktinius duomenis. Atsižvelgdama į tai, Komisija 2019 m. vasario 2 d. raštu Nr. R2-(E)- 312 ir 2019 m. gegužės 9 d. raštu Nr. R2-(E)-981 paprašė Lietuvoje veikiančių asociacijų 1 ir elektros tinklų operatorių pateikti informaciją, reikalingą didžiausiajai kainai nustatyti bei analizavo viešai prieinamą informaciją apie didžiausiosios kainos įvesties parametrų dydžius Europos Sąjungos šalyse. Vertinant įvesties parametrus, buvo remiamasi šiais šaltiniais: Fraunhofer saulės energijos sistemų instituto ataskaita Levelized cost of electricity renewable energy technologies (2018 m.) 2 ; Vokietijos vėjo energetikos asociacijos (angl. German Wind Energy Association) apžvalga Vokietijos kranto vėjo energetikos kaštai (vok. Kostensituation der windenergie an land in Deutschland update, 2015, toliau Vėjo energetikos apžvalga) 3 ir empirine duomenų analize (vok. Vorbereitung und Begeitung bei der Erstellung eines Erfahrungsberichts gemäß eines Erfahrungsberichts 97 Er-neuerbare-Energien-Gesetz Teilvorhaben II e): Wind an land, 2017, toliau Empirinė duomenų analizė) 4, taip pat International Renewable Energy Agency (IRENA) ataskaita Renewable power generations costs in 2017 (2018 m.) ir kitais šaltiniais. 2. DIDŽIAUSIOSIOS KAINOS NUSTATYMAS Metodikos 9 punkte nustatyta grynosios dabartinės vertės formulė, įgalinanti užtikrinti būsimųjų teigiamų pinigų srautų ir būsimųjų neigiamų pinigų srautų atitiktį skatinimo laikotarpiu: arba NPV t = CF 1 (1+r) 1 + CF 2 (1+r) CF t (1+r) t - CF 0 (1+r) 0 =0 NPV t = CF 1 (1+r) 1 + CF 2 (1+r) CF t (1+r) t = CF 0 (1+r) 0. Į formulės dešiniąją ir kairiąją puses įrašius Didžiausiosios kainos metodikos atitinkamai 11.3 papunktyje bei 12, 13 punktuose nurodytas formules ir 15, 16, 17, 18, 19 punktuose nurodytas formules, gaunamas toks didžiausiosios kainos apskaičiavimas: CF 1 (1+r) 1 + CF 2 (1+r) CF i (1+r) i = t T K ; Q 1 f-s 1 k c -F 1 k c (1+r) 1 + Q 2 f-s 2 k c -F 2 k c (1+r) Q t f-s i k c -F i k c (1+r) i = t T K ; 1 Atsinaujinančios energijos gamintojų asociacija, Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA, Biomasės gamintojų ir vartotojų asociacija, Lietuvos saulės energetikos asociacija, Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, Lietuvos vėjo energetikų asociacija, Lietuvos hidroenergetikų asociacija, Lietuvos biodujų asociacija. 2 Levelized cost of electricity renewable energy technologies, Fraunhofer institute for solar energy systems, 2018 m. kovas. ISE_LCOE_Renewable_Energy_Technologies.pdf blob=publicationfile&v=5

3 3 Q 1 f (1+r) 1 - S 1 k c +F 1 k c (1+r) 1 + Q 2 f (1+r) 2 - S 2 k c +F 2 k c (1+r) 2 + Q t f (1+r) t - S i k c +F t k c (1+r) i = t T K ; ( Q 1 f (1+r) 1 + Q 2 f (1+r) 2 + Q t f (1+r) t) - (S 1 k c +F 1 k c (1+r) 1 + S 2 k c +F 2 k c (1+r) 2 + S i k c +F t k c (1+r) i ) = t T K ; f ( Q 1 (1+r) 1 + Q 2 (1+r) 2 + Q i (1+r) i) - (S 1 k c +F 1 k c (1+r) 1 + S 2 k c +F 2 k c (1+r) 2 + S i k c +F t k c (1+r) i ) = t T K ; f ( Q 1 (1+r) 1 + Q 2 (1+r) 2 + Q i (1+r) i) = t T K+ (S 1 k c +F 1 k c (1+r) 1 + S 2 k c +F 2 k c (1+r) 2 + S i k c +F i k c (1+r) i ) ; t T K+ (S 1 k c +F 1 k c (1+r) f= 1 ( Q 1 (1+r) 1 + Q 2 + S 2 k c +F 2 k c (1+r) 2 + S i k c +F i k c (1+r) i ) (1+r) 2 + Q ; t (1+r) i) t T K+ t S i k c +F t k c i=1 (1+r) i f= ; Q t i t=1 (1+r) i t T K+ t S i k c +F i k c i=1 (1+WACC) i f=. Q t i i=1 (1+WACC) i 2.1. I etapas. Lyginamosios elektros energijos, pagamintos skirtingomis technologijomis, sąnaudos Metodikos 10.1, 11.1, 18.1 papunkčiuose ir 14, 17 punktuose numatyta, kad Komisija, skaičiuodama didžiausiąją kainą, atlikdama vertinimus ir skaičiavimus atsižvelgia į oficialių institucijų viešai skelbiamus duomenis apie Europos šalių efektyviausių technologijų elektros energijai iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminti technologijų lyginamąsias elektros energijos gamybos sąnaudas ir duomenis apie kitus skaičiavimams reikalingus įvesties duomenis. Lyginamųjų sąnaudų palyginimui pasirinkta vieno iš didžiausių Europos taikomųjų tyrimų ir inovacijų instituto Vokietijoje Fraunhofer-Gesellschaft, su kuriuo bendradarbiauja ir naudojasi atliktų tyrimų rezultatais tokios institucijos kaip Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (angl. OECD), Europos Komisija ir kitos, 2018 m. ataskaita Atsinaujinančios elektros energijos technologijų lyginamieji kaštai (toliau Ataskaita, žr. pažymos 2 psl. 2 išnašą). Kaip nurodyta Ataskaitos apžvalgoje 2 psl., Ataskaitoje pateikiama Vokietijos elektros energiją

4 4 gaminančių atsinaujinančių išteklių technologijų lyginamųjų kaštų (angl. LCOE levelized cost of energy) analizė 2018 m. I ketvirčio laikotarpiui ir prognozė iki 2035 m. Ataskaitos 2 psl. diagramoje pateikiami apibendrinti duomenys apie skirtingų technologijų LCOE dydžius. Pažymoje Dėl didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos nustatymo (toliau pažyma) pateikiama Ataskaitos diagrama, papildyta konkrečiais LCOE skaičiais iš Ataskaitos aprašomosios dalies. 1 pav. Atsinaujinančių išteklių technologijų ir konvencinio kuro technologijų palyginimas Vokietijoje 2018 m ,79 14,74 11,54 7,23 8,46 4,95 6,77 3,71 8,23 3,99 7,49 10,14 7,98 4,59 9,86 6,27 9,96 7,78 11 Iš grafiko matyti, kad žemiausią LCOE turi saulės energijos ir vėjo energijos technologijos (atitinkamai 2,71 Eur cento/kwh ir 3,99 Eur cento/kwh). Atkreiptinas dėmesys, kad šis Ataskaitos grafikas neapima hidroenergijos ir biomasės energijos technologijų. Šių technologijų LCOE įvertinimui pasitelkiama papildoma informacija. Dėl biomasės LCOE. Biomasės LCOE įvertinimui pasitelkiami kiti viešai prieinami šaltiniai. Danijos reguliuotojo interneto svetainėje pateikiama informacija apie Danijos technologijų LCOE, pagrįsta 2015 m. technologiniais duomenimis 5. Leidinio 7 psl. pateikiama diagrama, kurioje matyti, kad biomasės technologijos LCOE sudaro apie 90 Eur/MWh (9 Eur cent/kwh). Lyginant su toje pačioje diagramoje pavaizduotomis vėjo ir saulės technologijomis, biomasės LCOE yra apie 30 proc. didesnė. Iš to darytina išvada, kad biomasės technologija nėra tarp žemiausią LCOE turinčių technologijų. Dėl hidroenergijos. Lietuvoje hidroenergetikos plėtrą ir paviršinių Lietuvos vandenų apsaugą reglamentuoja Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 14 straipsnio 3 punktas, pagal kurį: Draudžiama statyti užtvankas Nemuno upėje bei ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingose upėse. 5 ir Finding your cheapest way to a low carbon future, Danish Energy Agency ( )

5 5 Ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą patvirtina Vyriausybė iki 2004 m. liepos 1 d m. rugsėjo 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr patvirtintas Ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašas, kuriame šiuo metu ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų yra 169. Užtvankų statybos draudimai Lietuvoje skirti beveik visoms didelėms, vidutinėms ir mažoms upėms. Likusios upės, kur galimos patvankos, yra mažai tinkamos energetikai (nevandeningos), dalis jų jau intensyviai panaudotos energijos gamybai. Veikiančių hidroelektrinių veikla taip pat yra reguliuojama: ribojami leistinieji vandens lygių svyravimai tvenkinyje, žemiau hidroelektrinių užtvankų privaloma užtikrinti tam tikrą gamtosauginį debitą ir pan. (Punys ir kt. 2010). Vertinant hidroenergetikos plėtros galimybes nekeičiant aplinkosauginių įstatymų, hidroenergijos potencialas yra beveik visiškai išnaudotas. Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, skaičiavimuose hidroenergijos LCOE nevertinamas. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, remiantis Fraunhofer-Gesellschaft instituto ataskaitoje pateikiamais duomenimis, matyti, kad pirmuoju etapu, kaip nurodyta Metodikos 10.1 papunktyje, galėtų būti atrinktos elektros energijos, gaminamos iš saulės ir kranto vėjo atsinaujinančių išteklių, technologijos. Tačiau, kaip numatyta Metodikos 10.1 papunktyje, vertinant efektyviausią technologiją pagal lyginamąsias elektros energijos kainas atsižvelgiama į meteorologinius šalių duomenis. Toks vertinimas numatytas siekiant, kad technologijų, veikiančių skirtingoje geografinėje erdvėje, sąnaudų duomenys būtų palyginami, kad palyginimui nebūtų naudojamos skirtingos oro sąlygos, kurios iš esmės lemia technologijų elektros gamybos efektyvumo parametrus. Todėl reikalinga atlikti analizę, ar Ataskaitoje pateikiami duomenys yra palyginami su Lietuvos sąlygomis veikiančių elektrinių duomenimis Saulės energijos naudojimo galimybių įvertinimas. Vertinant galimybę elektros energiją gaminti naudojant saulės išteklius, reikia atsižvelgti į vidutinę metinę saulės spinduliuotę Lietuvoje ir Vokietijoje. Europos Komisija viešai skelbia įvairių šalių metinę vidutinę saulės spinduliuotę. Pagal Europos Komisijos duomenis 6, Lietuvos vidutinė saulės spinduliuotė horizontaliai įtvirtintose fotovoltinėse plokštėse varijuoja nuo 950 kwh/m 2 iki 1150 kwh/m 2, o pagaminamas elektros energijos kiekis varijuoja nuo 712 iki 862 kwh/kwpeak 7. Optimalaus kampo plokštėse saulės spinduliuotė varijuoja nuo 1000 iki 1300 kwh/m 2, o gamyba atitinkamai nuo 750 iki 970 kwh/kwpeak 8. Toje pačioje Europos Komisijos sistemoje pateikiami duomenys apie Vokietiją iš kurių matyti, kad m 2 vertinant horizontalų plokščių montavimą vidutinė saulės spinduliuotė varijuoja nuo 1000 kwh/m 2 iki 1200 kwh/m 2, o pagaminamas elektros energijos kiekis varijuoja nuo 750 iki 900 kwh/kwpeak 9. Atitinkamai optimalaus kampo iradiacija varijuoja nuo 1100 iki 1400 kwh/m 2, o gamyba nuo 825 iki 1050 kwh/kwpeak 10. Toliau pateikiama ir daugiau šaltinių apie Lietuvos ir Vokietijos vidutinę saulės spinduliuotę ir atitinkamai pagaminamą santykinį elektros energijos kiekį iš vieno galios vieneto

6 6 1 lentelė. Saulės meteorologinių sąlygų optimalaus kampo kristalinio silikono plokštėms savybių ir nuo jų priklausančių elektros gamybos kiekių palyginimas Vokietijoje ir Lietuvoje (įvairūs šaltiniai) (kwh/m 2 ir kwh/kwpeak ). Šaltinis Ataskaita Įrenginio vieta Vokietijos žemėlapyje Northern 950 Germany Central and Eastern Germany Southern Germany Iradiacija (kwh/(m 2 ) Photovoltaic geographical information system 11 Photovoltaic geographical information system, interactive maps 12 Saulės energija Šaltinis Ataskai ta Elektros gamyba (kwh/kwpeak) Photovoltaic geographical information system Design for Micro- Combined Cooling, Heating and Power Systems 13 (156 psl.) Photovoltaic geographical information system, interactive maps Vok. LT Vok. LT Vok. Vok. LT Vok. LT Vok. LT (vidut.) (vidut.) Pastaba: Lentelėje nurodytuose šaltiniuose yra nuorodos į interaktyvius žemėlapius, kuriuose galima patikrinti saulės spinduliuotę bet kuriame pasirinktame geografiniame taške. Lyginant duomenis interaktyviuose žemėlapiuose buvo naudojami šios vidurio Vokietijos koordinatės: ir ; ir šios vidurio Lietuvos koordinatės: ir Skirtinguose šaltiniuose nurodoma informacija pažymėta skirtingų spalvų stulpeliuose. Kaip matyti iš lentelėse ir nuorodose pateiktų duomenų, saulės vidutinis intensyvumas Lietuvoje ir Vokietijoje yra panašus, ir skirtumas siekia 1 2 proc. Atitinkamai vertinant santykinę gamybą matyti, kad skirtumas tarp vidutinio pagaminamo elektros energijos kiekio iš vieno instaliuotos galios vieneto neviršija 5 proc. Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad Vokietijos ir Lietuvos meteorologinės sąlygos laikytinos palyginamomis, o saulės technologijų parametrai gali būti naudojami skaičiuojant Lietuvos saulės energijos sąnaudas vienai MWh pagaminti Vėjo energijos naudojimo galimybių vertinimas. Vertinant vėjo energiją, naudojamą elektros energijos gamybai, vertintini du pagrindiniai parametrai: vėjo greitis ir vėjo energijos panaudojimas, išreiškiamas kaip pilno krovimo valandos (full load hours). Toliau lentelėje pateikiami Lietuvos ir kitų valstybių vėjo meteorologiniai parametrai Design for Micro-Combined Cooling, Heating and Power Systems, Nicolea Badea, Dunarea de Jos Universite de Galati ( +with+optimal+angle+of+inclination+%5bkwh/a%5d+lithuania&source=bl&ots=bappb9rpjv&sig=acfu3u23uy g6qb8dnhbjgprehp2xmlh5gw&hl=lt&sa=x&ved=2ahukewjew- Gp24vhAhUFt4sKHR5mDugQ6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=Electricity%20generation%20per%201%20kWp %20with%20optimal%20angle%20of%20inclination%20%5BkWh%2Fa%5D%20lithuania&f=false )

7 7 2 lentelė. Vėjo meteorologinių sąlygų ir vėjo elektros energijos gamybos kiekių palyginimas Vokietijoje, kitose valstybėse ir Lietuvoje. Vėjo greitis m/s. Šaltinis Ataskaita (vėjo įrenginys 2-5 MW, 120 m. aukščio bokštai) International Energy Agency 14 The UNDP/GEF Baltic Wind Atlas 15 Vėjo greitis m/s Pilno krovimo valandų skaičius (full load hours) Vidurio Vokietija Šiaurės Vokietija Vokietijos pakrantė Vidutinis (12 psl.) 2721 Danija 7, (37%) Airija 8, (29%) Švedija 7, (36%) Norvegija 8, (40%) Lietuva (26,6%) Iš lentelės duomenų matyti, kad lyginant Lietuvos ir kitų šalių vėjo greičio ir elektros energijos efektyvumo duomenis, matyti, jog Lietuvos ir Vokietijos vidutiniai dydžiai panašūs vertinant atitinkamą vėjo greitį (vidurio ir šiaurės Vokietijoje). Įvertinus aukščiau pateiktus duomenis apie vėjo elektrinių veiklos sąlygas, darytina išvada, kad Vokietijos ir Lietuvos duomenys palygintini ir naudotini tolimesniuose didžiausiosios kainos skaičiavimuose. Apibendrinant šios pažymos 2.1 skyriaus argumentus, darytina išvada, kad, kaip numatyta Metodikos 10.1 papunktyje, tolimesniems skaičiavimams pagrįstai atrenkamos elektros energijos iš vėjo ir saulės atsinaujinančių išteklių gamybos technologijos II etapas. Efektyviausių technologijų 1 gamybos vieneto sąnaudų nustatymas. Kaip numatyta Metodikos 10.2 papunktyje, antruoju etapu Metodikos 10.1 papunktyje aprašytu būdu atrinktų dviem efektyviausiomis technologijomis pagamintos elektros energijos kainos nustatomos Metodikos 9 punkte nustatytu principu įvertinant Lietuvos rinkoje steigiamų ir veikiančių elektrinių santykinių sąnaudų grupes. Atsižvelgus į gautus rezultatus, didžiausioji kaina nustatoma (atrenkama) mažiausios finansinės naštos elektros energijos vartotojams principu. Toliau pateikiami detalūs elektros energijos vieneto, pagamintos naudojant vėjo ir saulės atsinaujinančių išteklių technologijas, sąnaudų skaičiavimai Elektrinių, naudojančių vėjo energiją, pagaminto energijos vieneto sąnaudų skaičiavimas. Metodikos 8 punkte nurodyta, kokie įvesties duomenys naudojami didžiausiajai kainai apskaičiuoti. Toliau pateikiami veiksmai kiekvienam iš nurodytų kriterijų apskaičiuoti (32 psl.) 16 AB Litgrid m. ataskaitų apie elektros energiją patiektą į tinklą, elektros energijos gamybai naudojant atsinaujinančius išteklius, duomenys.

8 Investuotino kapitalo apskaičiavimas Investuotino kapitalo apimtis elektrinei įsteigti ir prijungti prie operatoriaus tinklo nustatoma vadovaujantis Metodikos 11 punktu. Investuotinam kapitalui apskaičiuoti reikalinga nustatyti kapitalo, reikalingo elektrinės gamybos įrenginiams įsigyti ir elektrinei įrengti, apimtį ir per praėjusius trejus metus prie elektros tinklų prijungtų elektrinių vidutines vieno MW prijungimo prie operatoriaus tinklo sąnaudas. Kapitalo, reikalingo elektrinei įsteigti, poreikio apskaičiavimas. Vadovaujantis Metodikos papunkčiu, nustatant investuotino kapitalo, reikalingo elektrinei įsteigti, apimtį, atsižvelgiama į oficialių institucijų ir kitų organizacijų viešai skelbiamus duomenis apie Europos šalių efektyviausių technologijų elektros energijai iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminti faktinius investicinius poreikius elektrinei įsteigti, į Lietuvos rinkoje steigiamų elektrinių faktinius investicinius poreikius. Komisija 2019 m. vasario 2 d. raštu Nr. R2-(E)-312 atsinaujinančių išteklių asociacijoms pateikė klausimus, įskaitant ir prašymą pateikti informaciją, koks reikalingas vidutinis investicijų kiekis 1 kw instaliuotos galios įrengti. Tačiau Lietuvos vėjo energetikos asociacija 2019 m. kovo 27 d. raštu Nr. A2019/6 nurodė, kad asociacija prašomų duomenų nekaupia. Duomenys buvo gauti tik iš vienos vėjo energetikos bendrovės 17, kuri nurodė, kad investuotino kapitalo apimtis yra 1700 Eur/kW. Šie duomenys toliau bus palyginti su oficialių organizacijų viešai skelbiamais duomenimis apie Europos šalių efektyviausių vėjo technologijų investicijų poreikį, įvertinant ir sąnaudų dydžio kitimo tendencijas. Kaip aprašyta šios pažymos skyriuje, skaičiavimams ir vertinimams tinkami Vokietijos rinkos duomenys. Investuotino kapitalo įverčiai randami keliuose oficialių šaltiniuose, nurodytuose pažymos 2 psl., t. y. Ataskaitoje, Vėjo energetikos apžvalgoje, Empirinėje duomenų analizėje. Toliau lentelėje pateikiami duomenys iš Ataskaitos (10 psl.) ir Vėjo energetikos apžvalgos (įžanga, IV psl.). 3 lentelė. Vokietijos rinkos vėjo elektrinių investuotino kapitalo poreikis, Eur/kW. Šaltinis Ataskaita Vėjo energetikos apžvalga Mažo intensyvumo investicija Didelio intensyvumo investicija Bokšto aukštis Informacijos pjūvis 1500 Eur/kW 2000 Eur/kW Instaliuota galia 2 MW<P 3MW 3MW<P 4MW H 100 m 980 Eur/kW 990 Eur/kW 100 m<h 120 m 1160 Eur/kW 1120 Eur/kW 120 m<h 140 m 1280 Eur/kW 1180 Eur/kW 140 m <H 1380 Eur/kW 1230 Eur/kW Atkreiptinas dėmesys, kad Vėjo energetikos apžvalga išleista 2015 m. Vėjo energetikos apžvalgoje nurodoma, kad ateityje vykdytini konkursai vėjo energetikos rinkoje vers įmones ieškoti sprendimų, lemiančių mažesnes investicines sąnaudas (Vėjo energetikos apžvalgos įžanga, IV psl.). Investicijų poreikio mažėjimo tendencijas patvirtina 2017 m. Empirinių duomenų analizėje skelbiami duomenys. Empirinių duomenų analizės 43 psl. pateikiama diagrama, rodanti investuotino kapitalo 17 UAB 4energia 2019 m. kovo 29 d. raštas (registracijos Nr. R1-2900).

9 9 mažėjimo tendencijas. Diagramoje matyti, kad 2017 m. didžiausias investuotino kapitalo poreikis yra statant didelio efektyvumo vėjo elektrines, turinčias aukštą bokštą ir atitinkamai didelį sparnų mojį (Empirinių duomenų analizės 41, 42 psl. ir kiti). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, taip pat atsižvelgiant, į tai, kad Lietuvoje daugumos vėjo elektrinių instaliuota galia yra mažesnė nei 3 MW, skaičiavimams pasirenkamas 3 lentelėje nurodytas KI=1380 Eur/kW = Eur/MW investuotino kapitalo dydis. Kapitalo, reikalingo vėjo elektrinei prijungti prie elektros tinklo, poreikio apskaičiavimas. Atsižvelgiant į Metodikos 11.2 papunktį, skaičiavimams reikalinga nustatyti vidutinius santykinius investicinius poreikius Lietuvos rinkoje elektrinėms prijungti prie elektros tinklų per paskutinius trejus metus. Remiantis AB Litgrid (PSO) pateiktais duomenimis 18, taip pat AB Energijos skirstymo operatoriaus (STO) pateiktais duomenimis 19, m. atlikti elektrinių prijungimai pateikti 4 lentelėje lentelė m. prijungtų vėjo elektrinių galios ir prijungimo sąnaudos. Tinklas, prie kurio prijungta elektrinė Prijungtų galia, MW elektrinių PSO 178, STO 0, ,64 PSO 7, ,3 STO 4, ,2 Prijungimo sąnaudos, Eur PSO 0 0 STO 1, ,42 Iš viso: 193, ,56 3 metų vidutinės santykinės 1 MW prijungimo sąnaudos, ,87 Eur/MW Eur/MW Bendras investuotinas kapitalas. Vadovaujantis Metodikos 11.3 papunkčiu, bendras investuotino kapitalo dydis nustatomas sudedant kapitalo elektrinei įsteigti ir kapitalo elektrinei prijungti dydžius: K= Eur/MW ,87 Eur/MW = ,87 Eur/MW Naudingo eksploatavimo laikotarpis ir elektrinės pinigų srautas iki skatinimo laikotarpio pradžios. 18 AB Litgrid pateikė informaciją šiais raštais: 2017 m. rugpjūčio 11 d. raštu Nr. SD-3751; 2018 m. rugpjūčio 16 d. raštu Nr. SD-2864; 2019 m. gegužės 14 d. raštu Nr. 19SD Raštuose buvo nurodytos sąnaudos su nuolaida. Skaičiavimuose imamos pilnos sąnaudos be nuolaidos, kadangi nuo 2019 m. gegužės 1 d. elektrinių, naudojančių atsinaujinančius išteklius, prijungimo nuolaidos nebetaikomos. 19 ESO pateikė duomenis šiais raštais: 2017 m. rugsėjo 7 d. raštu Nr ; 2018 m. rugpjūčio 23 d. raštu Nr. 18KR-SD-12691; 2019 m. gegužės 17 d. raštu Nr. 19KR-SD Sąnaudos, kurios buvo nurodytos su nuolaida, skaičiavimuose pateikiamos be nuolaidos, kadangi nuo 2019 m. gegužės 1 d. elektrinių, naudojančių atsinaujinančius išteklius, prijungimo nuolaidos nebetaikomos.

10 10 Vadovaudamasi Metodikos 13 punktu, Komisija nustato elektrinės pinigų srautą CFo metais iki skatinimo laikotarpio pradžios, proporcingai priskyrusi investuotino kapitalo apimties elektrinei įsteigti dalį skatinimo laikotarpiui. Pinigų srautui nustatyti reikalingas elektrinės naudingo eksploatavimo laikotarpis T. UAB 4energia 2019 m. kovo 29 d. raštu (registracijos Nr. R1-2900) informavo, kad vėjo elektrinės naudingo eksploatavimo laikotarpis yra 25 metai. Taip pat Ataskaitos 11 psl. pateikta informacija, kad šis laikotarpis vėjo elektrinėms yra 25 metai. Atsižvelgiant į tai, skaičiavimuose naudojamas T=25 m. Atsižvelgiant į šios pažymos ir skyrių duomenis, CFo apskaičiuojamas: CF o = ,87 = ,9 (Eur/MW) Vidutinio santykinio metinio elektros energijos kiekio apskaičiavimas Vadovaudamasi Metodikos 17 punktu, Komisija nustato elektrinėje pagaminamą vidutinį santykinį metinį elektros energijos kiekį, atsižvelgdama į oficialių institucijų ir kitų organizacijų viešai skelbiamus duomenis apie Europos šalių elektrinių naudingumo koeficientą, įvertinant meteorologinių sąlygų palyginamumą bei Lietuvoje steigiamų ir veikiančių palyginamų elektrinių naudingumo koeficientą η. Naudingumo koeficientas apskaičiuojamas kaip santykis tarp faktiškai patiekto elektros energijos kiekio ir maksimalaus galimo pagaminti elektros energijos kiekio, jei elektrinė nepertraukiamai veiktų visus metus, t. y valandų. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr Dėl Elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų išdavimo, perdavimo ir jų galiojimo panaikinimo ir kitose valstybėse narėse išduotų kilmės garantijų pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo (toliau Kilmės garantijų taisyklės) 2 punktu paskirtąja įstaiga, įgaliota atlikti elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų išdavimo, perdavimo ir jų galiojimo panaikinimo ir kitose valstybėse narėse išduotų kilmės garantijų pripažinimo Lietuvos Respublikoje funkcijas (toliau Paskirtoji įstaiga) paskirtas elektros energijos perdavimo sistemos operatorius AB Litgrid. Vadovaujantis Kilmės garantijų taisyklių 5.1 papunkčiu, Paskirtoji įstaiga administruoja kilmės garantijų elektroninę duomenų bazę, kurioje registruojami, kaupiami, saugomi ir tvarkomi su elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, kilmės garantijomis susiję duomenys (toliau Duomenų bazė). Paskirtoji įstaiga Komisijai 2019 m. gegužės 16 d. (registracijos Nr. R1-4556) pateikė duomenis apie visų elektros energijos gamintojų, išskyrus gaminančius vartotojus, pagamintą ir patiektą energijos kiekį ir elektrinių instaliuotąsias galias. Nustatant vėjo elektrinių naudingumo koeficientą, buvo eliminuoti gamintojai, neturintys leidimo gaminti ir nevykdę elektros energijos gamybos. Šio pažymos skyriaus skaičiavimams naudojami tik vėjo elektrinių duomenys. Apibendrinti skaičiavimai pateikti 5 lentelėje. 5 lentelė. Vėjo elektrinių m. naudingumo koeficientai ir jų vidurkis. Metai Instaliuota galia, Pagamintas elektros energijos Naudingumo koeficientas MW kiekis, MWh η, % , ,94 24, , ,72 30, , ,35 24,92

11 11 Vidurkis 26,6 Atsižvelgiant į 5 lentelėje pateiktus duomenis, pagaminamas vidutinis santykinis metinį elektros energijos kiekis: Q i =8760 η= ,6%=2330 (MWh/MW) Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Metodikos 18 punkte numatyta, kad Komisija apskaičiuoja laukiamų elektrinės veiklos sąnaudų sumą (Si) skatinimo laikotarpio i-taisiais metais, atsižvelgdama į elektrinės veiklos sąnaudas ir elektrinės balansavimo sąnaudas. Veiklos sąnaudos. Metodikos 20 punkte numatyta, kad Komisijos nustatyta laukiama metinė elektrinės veiklos sąnaudų apimtis elektrinėms, naudojančioms saulės, vėjo ir hidroenergiją, negali būti didesnė nei 2,5 proc. investuotino kapitalo dydžio. Elektrinės veiklos sąnaudos nustatomos atsižvelgiant į oficialių institucijų ir kitų organizacijų viešai skelbiamus duomenis apie Europos šalių efektyviausių technologijų elektros energijai iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminti patiriamas veiklos sąnaudas, į Lietuvos rinkoje steigiamų elektrinių faktines veiklos sąnaudas. UAB 4energia informavo, kad jų vertinimo veiklos sąnaudos sudarytų 38 Eur/kW. Tai sudarytų 2,7 % pažymos skyriuje nustatyto investuotino kapitalo dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad toks procentas viršija Metodikos 20 punkte numatytą apribojimą, skaičiavimams naudojama 2,5 % investuotino kapitalo, t. y.: O i = (Eur/MW) 2,5% = (Eur/MW) Balansavimo sąnaudos. Vadovaujantis Metodikos 19 punktu, vidutinės santykinės metinės balansavimo sąnaudos (Bi) konkrečiai technologijai apskaičiuojamos kaip trejų metų metinių balansavimo sąnaudų, tenkančių vienam instaliuotam galios vienetui, vidurkis. Skaičiavimui naudojami Energijos išteklių operatoriaus UAB Balpool (toliau Baltpool) ataskaitose 20 nurodyti duomenys (elektrinių, prijungtų prie elektros perdavimo tinklų, PSO). Kadangi Baltpool ataskaitose nėra atskirai nurodytų balansavimo sąnaudų pagal kiekvieną technologiją, buvo kreiptasi į AB Elektros skirstymo operatorius su prašymu pateikti balansavimo sąnaudas pagal atskiras technologijas elektrinių, prijungtų prie skirstymo tinklo (STO). AB Elektros skirstymo operatorius 2019 m. gegužės 2 d. (registracijos Nr. R1-4659) pateikė duomenis už 2018 m. bei vėliau patikslino, kad analogišku pjūviu ir taikant analogišką kainodarą bendrovė tokių duomenų už ankstesnius metus neturi, be to, 2016 m. ir 2017 m. duomenys buvo surinkti tik už 10 mėn. laikotarpį. Dėl šių nurodytų priežasčių, pažymoje atskirai įvertinamos vėjo elektrinių, prijungtų prie PSO, ir vėjo elektrinių, prijungtų prie STO balansavimo sąnaudos. Duomenys pateikti 6 lentelėje. 6 lentelė m. vėjo elektrinių balansavimo sąnaudos. Metai Instaliuota galia, MW Balansavimo sąnaudos, Eur Balansavimo sąnaudos Eur/MWh Santykinės balansavimo 20

12 sąnaudos, Eur/MW PSO 424, ,4 STO PSO 432, ,97 STO PSO 432, , ,99 STO 4, ,26 Metodikos 19 punkte numatyta, kad jeigu Komisijai nepateikiami objektyvūs duomenys apie balansavimo sąnaudas, Komisija skaičiavimams naudoja efektyviausios technologijos mažiausių sąnaudų principu pagrįstas balansavimo sąnaudas. Kaip nurodyta aukščiau, STO nurodė, kad už m. nėra tokiu pačiu būdu suskaičiuotų balansavimo sąnaudų kaip 2018 m., ir nurodė, kad būtų nekorektiška nustatyti skirtingais būdais įvertintų sąnaudų vidurkį. Dėl to skaičiavimams pasirenkami efektyviausios technologijos 2018 m. duomenys apie balansavimo sąnaudas (vėjo elektrinių, prijungtų prie PSO), t.y. vidutinės santykinės trejų metų balansavimo sąnaudos lygios: Bi = (10 388, , ,99) : 3 = ,36 : 3 = ,12 (Eur/MW). Laukiamos elektrinės veiklos sąnaudos (Si) apskaičiuojamos kaip veiklos (Oi) ir balansavimo sąnaudų (Bi) suma: Si = ,12 = ,12 (Eur/MW) Diskonto norma. Vadovaudamasi Metodikos 9 punktu, Komisija nustato diskonto normą kaip vidutinę svertinę kapitalo kainą, vadovaudamasi Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo. Vadovaujantis Komisijos paskelbtais vidutinės svertinės kapitalo kainos atsinaujinančių išteklių energetikai įvesties duomenimis 21, suskaičiuota vidutinė svertinė kapitalo kaina WACC = 3,2 proc Apibendrinimas. Apibendrinant tai, kas išdėstyta šios pažymos skyriuose, skaičiavimams naudojami šie įvesties duomenys (žr. 7 lentelę): 7 lentelė. Elektros energijos, gaminamos naudojant vėjo energiją, sąnaudų skaičiavimo įvesties duomenys. Žymėjimas Reikšmė Kilmė 21

13 13 t 12 metų Skatinimo laikotarpis Įstatymo 20 straipsnio 6 dalis. T 25 metų Naudingo eksploatavimo laikotarpis pažymos skyrius. kc 1 Koeficientas, atskiriantis veiklos sąnaudų ir kuro įsigijimo sąnaudoms prilyginamų sąnaudų kiekius, tenkančius elektros energijos gamybai ir šilumos energijos gamybai. Vėjo energiją naudojančios elektrinės gamina tik elektros energiją. kbc 1 Koeficientas, parodantis elektrinės galios elektros energijai gaminti ir bendros įrengtosios galios santykį. Vėjo elektrinėje gaminama tik elektros energija. KI Eur/MW Investuotino kapitalo apimtis elektrinės gamybos įrenginiams įsigyti ir elektrinei įrengti. Pažymos skyrius. Kp ,87 Eur/MW Investuotino kapitalo apimtis elektrinei prijungti prie operatoriaus tinklo. K ,87 Eur/MW investuotino kapitalo apimtis elektrinei įsteigti, Eur/MW. Pažymos skyrius. Qi MWh/MW Vidutiniai santykiniai metiniai elektrinėse pagamintos ir į tinklus patiektos elektros energijos kiekiai. Pažymos skyrius. 26,6 proc. Naudingumo koeficientas. Pažymos skyrius. Oi Eur/MW Veiklos sąnaudų apimtis. Metodikos 20 punktas riboja apimtį ne daugiau nei 2,5 proc. nuo K vertės. Bi ,12 Eur/MW Vidutinės santykinės metinės balansavimo sąnaudos. Pažymos skyrius. Si ,12 Eur/MW Elektrinės veiklos sąnaudų suma (Oi + Bi) F 0 Laukiamos elektrinės kuro įsigijimo sąnaudoms prilyginamos sąnaudos. Kuro sąnaudų vėjo elektrinės nepatiria. WACC 3,2 proc. Pažymos skyrius. Įrašius įvesties duomenis į pažymos 1 dalyje aprašytą lygybę, gaunama: f v = CF o + ( S 1 k c +F 1 k c (1+r) 1 ( Q 1 (1+r) 1 + Q 2 + S 2 k c +F 2 k c (1+r) 2 + S i k c +F i k c (1+r) i ) (1+r) 2 + Q ; t (1+r) i) , , , ,9+ ( (1+0,032) f v = 1 + (1+0,032) 2 + (1+0,032) 12 ) ; ( (1+0,032) (1+0,032) (1+0,032) 12) , f v = f v =48,93 (EUR/MWh). ;

14 Elektrinių, naudojančių saulės energiją, pagaminto energijos vieneto sąnaudų skaičiavimas Investuotino kapitalo apskaičiavimas Investuotino kapitalo apimtis elektrinei pastatyti ir prijungti prie operatoriaus tinklo nustatoma vadovaujantis Metodikos 11 punktu. Investuotinam kapitalui apskaičiuoti reikalinga nustatyti kapitalo, reikalingo elektrinės gamybos įrenginiams įsigyti ir elektrinei įrengti, apimtį ir per praėjusius trejus metus prie elektros tinklų prijungtų elektrinių vidutines vieno MW prijungimo prie operatoriaus tinklo sąnaudas. Kapitalo, reikalingo elektrinei įsteigti, poreikio apskaičiavimas. Vadovaujantis Metodikos 11.1 papunkčiu, nustatant investuotino kapitalo, reikalingo elektrinei įsteigti, apimtį, atsižvelgiama į oficialių institucijų ir kitų organizacijų viešai skelbiamus duomenis apie Europos šalių efektyviausių technologijų elektros energijai iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminti faktinius investicinius poreikius elektrinei įsteigti, į Lietuvos rinkoje steigiamų elektrinių faktinius investicinius poreikius. Komisija 2019 m. vasario 2 d. raštu Nr. R2-(E)-312 atsinaujinančių išteklių asociacijoms pateikė klausimus, įskaitant ir prašymą pateikti informaciją, koks reikalingas vidutinis investicijų kiekis 1 kw instaliuotos galios įrengti. Lietuvos saulės energetikos asociacija (LSEA) 2019 m. kovo 26 d. raštu Nr /02 pateikė apibendrintus duomenis apie Lietuvoje veikiančių saulės elektrinių parametrus. LSEA nurodė, kad vidutinis investicijų kiekis, reikalingas 1 kw instaliuotos galios įrengti, yra 820 Eur/kW (arba Eur/MW) be PVM. Palyginimui 8 lentelėje pateikiami duomenys iš Ataskaitos (10 psl.): 8 lentelė. Ataskaitoje pateikiamas įvertinimas apie investuotino kapitalo apimtis skirtingo dydžio saulės elektrinių parkams, Eur/kW. EUR/kW 2018 mažo intensyvumo investicijos 2018 didelio intensyvumo investicijos Stogo smulkios elektrinės (5-15 kwp) Stogo didelės elektrinės ( kwp) Didžiosios elektrinės (> 2 MWp) Kaip matyti iš lentelėje pateiktų duomenų, ir atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje absoliuti dauguma saulės elektrinių yra mažo ir vidutinio dydžio, darytina išvada, kad LSEA pateikti duomenys atitinka tendencijas ir gali būti naudojama skaičiavimams, t. y. KI = Eur/MW. Kapitalo, reikalingo saulės elektrinei prijungti prie elektros tinklo, poreikio apskaičiavimas. Atsižvelgiant į Metodikos papunktį, skaičiavimams reikalinga nustatyti vidutinius santykinius investicinius poreikius Lietuvos rinkoje elektrinėms prijungti prie elektros tinklų per paskutinius trejus metus.

15 15 Remiantis AB Litgrid pateiktais duomenimis, taip pat AB Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) pateiktais duomenimis (raštų numeriai nurodyti šios pažymos skyriuje), m. atliktų saulės elektrinių prijungimai pateikiami 9 lentelėje lentelė m. prijungtų saulės elektrinių galios ir prijungimo sąnaudos. Tinklas, prie kurio prijungta elektrinė Prijungtų galia, MW elektrinių PSO 0 0 STO 0 0 PSO 0 0 STO 0,3 1256,96 Prijungimo sąnaudos, Eur PSO 0 0 STO 5, ,32 Iš viso: 5, ,28 3 metų vidutinės santykinės 1 MW prijungimo sąnaudos, 2 096,2 Eur/MW Eur/MW Bendras investuotinas kapitalas. Vadovaujantis Metodikos 11.3 papunkčiu, bendras investuotino kapitalo dydis nustatomas sudedant kapitalo elektrinei įsteigti ir kapitalo elektrinei prijungti dydžius: K= ,2 = ,2 (Eur/MW) Naudingo eksploatavimo laikotarpis ir elektrinės pinigų srautas iki skatinimo laikotarpio pradžios. Vadovaudamasi Metodikos 13 punktu, Komisija nustato elektrinės pinigų srautą CFo metais iki skatinimo laikotarpio pradžios, proporcingai priskyrusi investuotino kapitalo apimties elektrinei įsteigti dalį skatinimo laikotarpiui. Pinigų srautui nustatyti reikalingas elektrinės naudingo eksploatavimo laikotarpis T. LSEA informavo, kad saulės elektrinės naudingo eksploatavimo laikotarpis yra 25 metai. Taip pat Ataskaitos 11 psl. pateikta informacija rodo, kad šis laikotarpis saulės elektrinėms yra 25 metai. Atsižvelgiant į tai, skaičiavimuose naudojamas T=25 m. Atsižvelgiant į pažymos ir skyrių duomenis, CFo apskaičiuojamas: CF o = ,2= ,18 (Eur/MW) Vidutinio santykinio metinio elektros energijos kiekio apskaičiavimas Vadovaudamasi Metodikos 17 punktu, Komisija nustato elektrinėje pagaminamą vidutinį santykinį metinį elektros energijos kiekį, atsižvelgdama į oficialių institucijų ir kitų organizacijų viešai skelbiamus duomenis apie Europos šalių elektrinių naudingumo koeficientą, įvertinant

16 16 meteorologinių sąlygų palyginamumą bei Lietuvoje steigiamų ir veikiančių palyginamų elektrinių naudingumo koeficientą η. Kaip minėta šios pažymos skyriuje, Paskirtoji įstaiga pateikė duomenis apie visų elektros energijos gamintojų, išskyrus gaminančius vartotojus, pagamintą ir patiektą energijos kiekį ir elektrinių instaliuotąsias galias. Nustatant saulės elektrinių naudingumo koeficientą, buvo eliminuoti gamintojai, neturintys leidimo gaminti ir nevykdę elektros energijos gamybos. Šio pažymos skyriaus skaičiavimams naudojami tik saulės elektrinių duomenys. Apibendrinti skaičiavimai pateikti 10 lentelėje. 10 lentelė. Saulės elektrinių m. naudingumo koeficientai ir jų vidurkis. Metai Instaliuota galia, Pagamintas elektros energijos Naudingumo koeficientas MW kiekis, MWh η, % , ,05 10, , ,19 10, , ,78 12,16 Vidurkis 11,2 Atsižvelgiant į 10 lentelėje pateiktus duomenis, pagaminamas vidutinis santykinis metinis elektros energijos kiekis: Q i = 8760 η = ,2% = 981,12 (MWh/MW) Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Metodikos 18 punkte numatyta, kad Komisija apskaičiuoja laukiamų elektrinės veiklos sąnaudų sumą (Si) skatinimo laikotarpio i-taisiais metais, atsižvelgdama į elektrinės veiklos sąnaudas ir elektrinės balansavimo sąnaudas. Veiklos sąnaudos. Metodikos 20 punkte numatyta, kad Komisijos nustatyta laukiama metinė elektrinės veiklos sąnaudų apimtis elektrinėms, naudojančioms saulės, vėjo ir hidroenergiją, negali būti didesnė nei 2,5 proc. nuo investuotino kapitalo dydžio. Elektrinės veiklos sąnaudos nustatomos atsižvelgiant į oficialių institucijų ir kitų organizacijų viešai skelbiamus duomenis apie Europos šalių efektyviausių technologijų elektros energijai iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminti patiriamas veiklos sąnaudas, į Lietuvos rinkoje steigiamų elektrinių faktines veiklos sąnaudas. LSEA informavo, kad jų vertinimu veiklos sąnaudos sudarytų 22,5 Eur/kW be PVM. Tai sudarytų 2,7% šios pažymos skyriuje nustatyto investuotino kapitalo dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad toks procentas viršija Metodikos 20 punkte nustatytą apribojimą, skaičiavimams naudojama 2,5 % investuotino kapitalo, t.y.: O i = ,2 2,5%=20 552,41 (Eur/MW) Balansavimo sąnaudos. Vadovaujantis Metodikos 19 punktu, vidutinės santykinės metinės balansavimo sąnaudos (Bi) konkrečiai technologijai apskaičiuojamos kaip trejų metų metinių balansavimo sąnaudų, tenkančių vienam instaliuotam galios vienetui, vidurkis. Pagal Paskirtojo operatoriaus duomenis, visos saulės elektrinės yra prijungtos prie STO tinklų. Kaip minėta šios pažymos skyriuje, Baltpool ataskaitoje nėra išskirtos saulės elektrinių

17 17 balansavimo sąnaudos. AB Elektros skirstymo operatorius (elektrinių, prijungtų prie skirstymo tinklo) 2019 m. gegužės 2 d. (registracijos Nr. R1-4659) pateikė duomenis už 2018 m. pagal technologijas bei vėliau nurodė, kad analogišku pjūviu ir taikant analogišką kainodarą bendrovė tokių duomenų už ankstesnius metus neturi, be to, 2016 m. ir 2017 m. duomenys buvo surinkti tik už 10 mėn. laikotarpį. Dėl šios priežasties, skaičiavimams naudojami 2018 m. duomenys, kurie pateikti 11 lentelėje. 11 lentelė m. saulės elektrinių balansavimo sąnaudos. Metai 2018 Balansavimo sąnaudos, Eur/MWh Santykinės balansavimo sąnaudos, Eur/MW PSO - - STO 2, ,52 Bi = 2 228,52 (Eur/MW). Laukiamos elektrinės veiklos sąnaudos (Si) apskaičiuojamos kaip veiklos (Oi) ir balansavimo sąnaudų (Bi) suma: Si = , ,52 = ,93 (Eur/MW) Diskonto norma. Vadovaudamasi Metodikos 9 punktu, Komisija nustato diskonto normą kaip vidutinę svertinę kapitalo kainą, vadovaudamasi Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo. Vadovaujantis Komisijos paskelbtais vidutinės svertinės kapitalo kainos atsinaujinančių išteklių energetikai įvesties duomenimis, suskaičiuota vidutinė svertinė kapitalo kaina WACC = 3,2 proc Apibendrinimas. Apibendrinant tai, kas išdėstyta šios pažymos skyriuose, skaičiavimams naudojami šie įvesties duomenys (žr. 12 lentelę): 12 lentelė. Elektros energijos, gaminamos naudojant saulės energiją, sąnaudų skaičiavimo įvesties duomenys. Žymėjimas Reikšmė Kilmė t 12 metų Skatinimo laikotarpis - Įstatymo 20 straipsnio 6 dalis. T 25 metų Naudingo eksploatavimo laikotarpis pažymos skyrius. kc 1 Koeficientas, atskiriantis veiklos sąnaudų ir kuro įsigijimo sąnaudoms prilyginamų sąnaudų kiekius, tenkančius elektros energijos gamybai ir šilumos energijos gamybai.

18 18 Saulės energiją naudojančios elektrinės gamina tik elektros energiją. kbc 1 Koeficientas, parodantis elektrinės galios elektros energijai gaminti ir bendros įrengtosios galios santykį. Saulės elektrinėje gaminama tik elektros energija. KI Eur/MW Investuotino kapitalo apimtis elektrinės gamybos įrenginiams įsigyti ir elektrinei įrengti. Pažymos skyrius. Kp 2 096,2 Eur/MW Investuotino kapitalo apimtis saulės elektrinei prijungti prie operatoriaus tinklo. K ,2 Eur/MW investuotino kapitalo apimtis saulės elektrinei įsteigti, Eur/MW. Pažymos skyrius. Qi 981,12 MWh/MW Vidutiniai santykiniai metiniai elektrinėse pagamintos ir į tinklus patiektos elektros energijos kiekiai. Pažymos skyrius. 11,2 proc. Naudingumo koeficientas. Pažymos skyrius. Oi ,41 Eur/MW Veiklos sąnaudų apimtis. Metodikos 20 punktas riboja apimtį ne daugiau nei 2,5 proc. nuo K vertės. Bi 2 228,52 Eur/MW Vidutinės santykinės metinės balansavimo sąnaudos. Pažymos skyrius. Si ,93 Eur/MW Elektrinės veiklos sąnaudų suma (Oi + Bi) F 0 Laukiamos elektrinės kuro įsigijimo sąnaudoms prilyginamos sąnaudos. Kuro sąnaudų vėjo elektrinės nepatiria. WACC 3,2 proc. Pažymos skyrius. Įrašius įvesties duomenis į pažymos 1 dalyje aprašytą lygybę, gaunama: f s = CF o + ( S 1 k c +F 1 k c (1+r) 1 ( Q 1 (1+r) 1 + Q 2 + S 2 k c +F 2 k c (1+r) 2 + S i k c +F i k c (1+r) i ) (1+r) 2 + Q ; t (1+r) i) f s = , , , ,18+ ( (1+0,032) 1 + (1+0,032) 2 + (1+0,032) 12 ) ( 981,12 0, ,12 ; 981,12 (1+0,032) 2 + (1+0,032) 12) f s = , ; f s = 64,09 (Eur/MWh). 3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS Metodikos 10.2 papunktyje nustatyta, kad Metodikos 10.1 papunktyje aprašytu būdu atrinktų dviejų efektyviausių technologijų kainos nustatomos Metodikos 9 punkte nustatytu principu įvertinant Lietuvos rinkoje steigiamų ir veikiančių elektrinių santykinių sąnaudų grupes. Šie skaičiavimai, palyginantys elektros energijos, gaminamos naudojant vėjo energiją, ir elektros

19 19 energijos, gaminamos naudojant saulės energiją, technologijos kainas, atlikti pažymos 2.2 skyriuje. Metodikos 10.2 papunktis taip pat nustato, kad atsižvelgus į gautus rezultatus, didžiausioji kaina nustatoma (atrenkama) mažiausios finansinės naštos elektros energijos vartotojams principu. Apibendrinant šios pažymos ir skyrių skaičiavimus, darytina išvada, kad: 1. Sąnaudos, patiriamos pagaminti elektros energijos, gaminamos naudojant vėjo energiją, vienetui yra: f v = 48,93 (EUR/MWh). 2. Sąnaudos, patiriamos pagaminti elektros energijos, gaminamos naudojant saulės energiją, vienetui yra: f s = 64,09 (Eur/MWh); 3. Palyginus šias abi technologijas (f v < f s ) ir vadovaujantis mažiausios finansinės naštos elektros energijos vartotojams principu, 2019 m. didžiausioji kaina KD lygi: K D = f v = 48,93 (Eur/MWh). Siūlau Komisijai pritarti pateiktam Projektui. PRIDEDAMA. Komisijos nutarimo Dėl didžiausiosios elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainos patvirtinimo projektas, 1 lapas. Komisijos vyriausioji patarėja Medeina Augustinavičienė Į posėdį kviečiami: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atstovai; Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovai. Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos atstovai; Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos atstovai; Lietuvos saulės energetikos asociacijos atstovai; Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos atstovai; AB Energijos skirstymo operatorius atstovai; AB Lietuvos energija atstovai; AB Litgrid atstovai.

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 217 METŲ III KETVIRTĮ Vilnius, 218 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-8223 Vilnius Tel. +37 5 213 5166 Faks. +37 5 213

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

`

` 218 METŲ ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ APŽVALGA 2 TURINYS 1. PAGRINDINIAI ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ RODIKLIAI... 3

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTAS DUJŲ SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Vygantas Vaitkus Komisijos narys Darius Biekša Komisijos narys

Detaliau

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek Sausio mėnesio rinkos apžvalga 2015 02 24 2015 metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efektyvus Rygos šiluminių elektrinių veikimas sausį Nord

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Vėjo energetikos plėtra ir tinkamiausių vietų nustatymas AEI technologijų taikymas pramonėje, miestuose Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijos vadovas Dr. Mantas Marčiukaitis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

PRESENTATION NAME

PRESENTATION NAME Energiją generuojantys CŠT vartotojai: technologijos ir įdiegtų sistemų pavyzdžiai dr. Rokas Valančius rokas.valancius@ktu.lt Kaunas, 2019 PRANEŠIMO TURINYS: Pastatų energijos poreikiai Alternatyvūs energijos

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode] AB Lietuvos energija pokyčiai įgyvendinant nacionalinę elektros energetikos strategiją Vilnius, 2010-09-30 1 Aloyzas Koryzna Darius Grondskis Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos tikslai 1. Didinti

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS

BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS I. ĮŽANGA Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: IFEB B029 Pavadinimas lietuvių kalba: Atsinaujinančiosios energetikos sistemos. Pavadinimas anglų kalba: Renewable energy systems. Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandos,

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

MergedFile

MergedFile Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAUTA 2019-01-14 Nr. R1-410 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai El. p.: rastine@regula.lt 2019-01- Nr. SD- Į 2019-01-07 Nr. R2-(RPS)-20

Detaliau

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_ VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-229 DĖL SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

PowerPoint design manual

PowerPoint design manual Biokuro kogeneracinės elektrinės Technologiniai ir ekonominiai duomenys Daniška patirtis Martynas Nagevičius Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas martynas@nagevicius.lt

Detaliau

Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ate

Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ate Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ateities sandorių kainos Sausį supanašėjo Estijos ir Suomijos

Detaliau

1 priedas UAB "ROKIŠKIO VANDENYS" (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia

1 priedas UAB ROKIŠKIO VANDENYS (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia 1 priedas KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičiavimai) Vandens tiekimas Nuotekų Eil.Nr. Rodikliai Apskaitos veikla gavyba (su ruošimu) pristatymas surinkimas

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

(\360ildymas su qs_adm.xls)

(\360ildymas su qs_adm.xls) Šilumos suvartojimas šildymui 2016 m. gruodžio mėnesį vidutinė lauko oro temperatūra: -0,8 C dienolaipsniai: 582,8 Kaina: 3,75 euro centai / kwh Eil. Nr. Gatvė Namas Plotas šilumos paskirstymui, m² MWh

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL UAB LIETUVOS ENERGIJOS TIEKIMAS VISUOMENINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO T

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL UAB LIETUVOS ENERGIJOS TIEKIMAS VISUOMENINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO T VALSYBIĖ KAIŲ IR EERGEIKOS KOROLĖS KOMISIJA UARIMAS DĖL UAB LIEUVOS EERGIJOS IEKIMAS VISUOMEIIŲ ELEKROS EERGIJOS KAIŲ IR JŲ AIKYMO VARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 30 d. r. O3E-418 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas Geriamojo vandens tiekimo ir tvarkymo bei tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas) 20 m. d. KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita Europos Komisijai Parengė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės k

Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita Europos Komisijai Parengė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės k Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita Europos Komisijai Parengė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Vilnius, 2017 2 Turinys 1. PRATARMĖ... 6 2.

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20 VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 2017 m. spalio 2 d. Nr. R5-509 Vilnius Vadovaujantis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Biomasės energetikos plėtra Lietuvoje Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA Prezidentas Virginijus Ramanauskas Asociacija LITBIOMA Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA įsteigta

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Sild_03_new3.pdf.xls

Sild_03_new3.pdf.xls Eil. Nr. Gatvė Namas Šilumos suvartojimas šildymui 2015 m. kovo mėnesį Plotas šilumos paskirstymui, m² MWh Maksimali norma, kwh/m² Vidutinė norma, kwh/m² Faktinis suvartojimas, kwh/m² 67,3 446,3 Šilumos

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTO ELEKTROS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Darius Biekša 2015-09-14 PAŽYMA DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019 m. balandžio... d. Nr. R5- Vilnius

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019 m. balandžio... d. Nr. R5- Vilnius 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019 m. balandžio... d. Nr. R5- Vilnius 2 TURINYS TURINYS... 2 ĮŽANGINIS ŽODIS... 4 1. Veiklos principai, esminiai faktai... 9 2. PAGRINDINIAI ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO INDIVIDUALIUOSE VIEŠUOSIUOSE JUDRIOJO RYŠIO TINKL

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO INDIVIDUALIUOSE VIEŠUOSIUOSE JUDRIOJO RYŠIO TINKL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO INDIVIDUALIUOSE VIEŠUOSIUOSE JUDRIOJO RYŠIO TINKLUOSE RINKOS TYRIMO REZULTATŲ PASTABŲ VIEŠASIS APTARIMAS

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Google reklama internete

Google reklama internete 1 priedas Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽOS

LIETUVOS DARBO BIRŽOS PATVIRTINTA Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-382 KELIONĖS, APGYVENDINIMO, PRIVALOMOJO SVEIKATOS TIKRINIMO IR SKIEPIJIMO

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUV

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUV Suvestinė redakcija nuo 2016-07-02 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21227 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS M 1:5 000 KONTROLINIŲ ŽEMĖS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Išmaniosios elektros energijos apskaitos tinklo vystymo Lietuvoje kaštų ir naudos analizė Išmaniosios apskaitos diegimo scenarijų kaštų naudos analizė

Išmaniosios elektros energijos apskaitos tinklo vystymo Lietuvoje kaštų ir naudos analizė Išmaniosios apskaitos diegimo scenarijų kaštų naudos analizė Išmaniosios elektros energijos apskaitos tinklo vystymo Lietuvoje kaštų ir naudos analizė Išmaniosios apskaitos diegimo scenarijų kaštų naudos analizė 2012 m rugsėjis Turinys PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS... 6 1 VARTOJAMOS

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 33-1600, i. k. 11220LPISAK0000DI-4 LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau