Ūkio subjektų apklausos dėl verslo priežiūros institucijų veiklos vertinimo ataskaita m m.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Ūkio subjektų apklausos dėl verslo priežiūros institucijų veiklos vertinimo ataskaita m m."

Transkriptas

1 Ūkio subjektų apklausos dėl verslo priežiūros institucijų veiklos vertinimo ataskaita m m.

2 Ūkio subjektų apklausos dėl verslo priežiūros institucijų veiklos vertinimo ataskaita m. Užsakovas: Ekonomikos ir inovacijų ministerija Vykdytojas: UAB Eurointegracijos projektai

3 Turinys I. ĮVADAS IR TYRIMO METODIKA 3 II. TYRIMO REZULTATAI ŪKIO SUBJEKTŲ TIKRINIMAS 4 ĮMONIŲ TIKRINIMAS IR TIKRINANČIOS INSTITUCIJOS 4 ĮMONIŲ INFORMAVIMAS APIE BŪSIMĄ PATIKRINIMĄ 7 KONTROLINIŲ KLAUSIMYNŲ NAUDOJIMAS ĮMONIŲ TIKRINIMO METU 8 ŪKIO SUBJEKTŲ NAUDOJIMASIS KONTROLINIU KLAUSIMYNU 11 PATIKRINIMŲ TRUKMĖ 11 PATIKRINIMŲ PASEKMĖS IR INFORMAVIMAS APIE TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMUS 12 INSPEKTORIŲ ELGESIO VERTINIMAS ŪKIO SUBJEKTŲ KONSULTAVIMAS BEI METODINĖS PAGALBOS TEIKIMAS 17 VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NUOSTATŲ ŽINOJIMAS 17 KONSULTACIJŲ SU PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOMIS TELEFONU PATIRTIS 19 METODINĖS PAGALBOS TEIKIMAS 20 METODINĖS PAGALBOS POREIKIS BENDRAS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ VERTINIMAS 25 APIBENDRINTAS VERTINIMAS 25 PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ VEIKLOS TOBULINIMO KRYPTYS 26 III. IŠVADOS 27 Ūkio subjektų tikrinimas 27 Ūkio subjektų konsultavimas ir metodinė pagalba 28 Priežiūros institucijų vertinimas 28 IV. 29 PRIEDAS NR. 1: KLAUSIMYNAS M. ŪKIO SUBJEKTŲ APKLAUSOS DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRĄ ATLIEKANČIŲ INSTITUCIJŲ VEIKLOS VERTINIMO KLAUSIMYNAS 29 PRIEDAS NR. 2: DETALIOS STATISTINĖS LENTELĖS 38 2

4 ĮVADAS IR TYRIMO METODIKA I. ĮVADAS IR TYRIMO METODIKA UAB Eurointegracijos projektai 2019 m. kovo 6 d. balandžio 3 d. atliko apklausą kaip ūkio subjektai vertina priežiūros institucijų veiklą (toliau tyrimas). Tyrimo tikslas Tyrimo tikslinė grupė ir imtis Tyrimo metodas Tyrimo duomenų analizė Šiuo tyrimu siekta ištirti ūkio subjektų nuomonę apie ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų (toliau priežiūros institucijų) veiklą, ūkio subjektų bendrą informuotumo lygį apie įgyvendinamas ir taikomas verslo priežiūros priemones, įvertinti patikrinimų naštos tendencijas, identifikuoti priežiūros institucijų veiklos trūkumus ir gerąją veiklos praktiką. Tyrimo tikslinė grupė visi ūkio subjektai įtraukti į Lietuvos įmonių katalogą (paskutinis atnaujinimas: 2018 m. vasario 19 d.). Ūkio subjektai stratifikuoti pagal keturis kriterijus: veiklos pobūdį, subjekto dydį, veiklos vykdymo vietą ir trukmę. Atranka stratose vykdyta tikimybiniu atsitiktiniu būdu (naudojant atsitiktinių skaičių generatorių). Atrinktos pradinės imties dydis 5000 ūkio subjektų. Kiekvienoje stratoje atrinktas stratos dydžiui proporcingas skaičius ūkio subjektų, išskyrus stratifikaciją pagal ūkio subjekto veiklos vykdymo trukmę. Atrinkta neproporcingai daug (20 proc. nuo visų atrinktų ūkio subjektų) ūkio subjektų vykdančių veiklą ne ilgiau kaip metus, siekiant geresnio pastarosios grupės reprezentatyvumo realizuotoje imtyje. Realizuota imtis 1004 ūkio subjektai. Vykdant apklausos lauko darbus bandyta susisiekti su 3500 ūkio subjektų. Iš jų apklausti 1004 ūkio subjektai. Tyrime dalyvauti atsisakė 543 ūkio subjektai. Pagrindinės atsisakymo dalyvauti apklausoje priežastys: apklausa nedomina, neturi laiko, numeta ragelį nieko neatsakydami ir pan. Su 1953 ūkio subjektais nepavyko susisiekti dėl netiksliai pateikiamų kontaktinių duomenų arba jiems neatsakant į skambučius apklausos vykdymo laikotarpiu. Realizuotos imties charakteristika pateikiama 1.1 paveiksle. Apklausa vykdyta tiesioginio interviu telefonu metodu, naudojant standartizuotą su Užsakovu suderintą klausimyną (žr. priedą Nr. 1). Klausėjai skambindavo telefonu atrinktiems ūkio subjektams ir, šiems sutikus dalyvauti tyrime, jų atsakymus fiksavo klausimyno el. platformoje. Duomenų analizė atlikta naudojant IBM SPSS ir Microsoft Excel programinę įrangą. Atliekant analizę taikyti svoriai, siekiant atsverti neproporcingą ūkio subjektų, vykdančių veiklą ne ilgiau kaip metus, santykinę dalį imtyje. Ataskaitoje pateikiami bendrieji atsakymų pasiskirstymai (procentai). Priede Nr. 2 pateikiami pasiskirstymai (faktiniai skaičiai ir procentai) pagal socialines-demografines charakteristikas (pateikiami nesverti rezultatai). Veiklos sritis Veiklos trukmė Dydis Apskritis, kurioje vykdo veiklą Gamyba Prekyba Paslaugos Kita Mikro arba labai maža (1-9 darbuotojai) Maža (10-49 darbuotojai) Vidutinė arba didelė (50 darbuotojų ir daugiau) Iki metų 2-5 metai 6-10 metų Daugiau nei 10 metų Alytaus Kauno Klaipėdos Marijampolės Panevėžio Šiaulių Tauragės Telšių Utenos Vilniaus pav. Realizuotos ūkio subjektų imties demografinė charakteristika (proc.) Kaip matyti 1.1. paveiksle, realizuotoje imtyje įmonių, veikiančių trumpiau nei vienerius metus, yra 23 proc., kas užtikrina geresnį šios grupės įmonių reprezentatyvumą rezultatuose. 3

5 TYRIMO REZULTATAI II. TYRIMO REZULTATAI 2.1. ŪKIO SUBJEKTŲ TIKRINIMAS ĮMONIŲ TIKRINIMAS IR TIKRINANČIOS INSTITUCIJOS Ar per m. Jūsų įmonę tikrino ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančio institucijos inspektoriai? 2018 m. (N = 1004) m. (N = 1005) m. (N = 1002) m. (N = 1007) pav. Ūkio subjektų veiklos priežiūrą vykdančių institucijų tikrintų įmonių dalis m. (%) 41 proc. respondentų nurodė, jog per 2018 m. jų įmonę/įstaigą tikrino priežiūros institucijos ( pav.). Pažymėtinas ženklus (apie 15 proc.) atliktų patikrinimų skaičiaus sumažėjimas (lyginant m. rodiklius). Priežiūros institucijų tikrinimų dažniau sulaukė gamybos sektoriaus, 50 ir daugiau darbuotojų turintys bei ilgiau nei 10 metų veikiantys ūkio subjektai (2.1.1 lentelė). Iš esmės tokios pačios tendencijos fiksuotos ir 2017 m. tyrime. Veiklos sritis Dydis Veiklos vykdymo trukmė 50 ir 6-10 daugiau Iki metų 2-5 m. Gamyba Prekyba Paslaugos Kita 1-9 darbuotojai darbuotojai darbuotojų m. Daugiau nei 10 m. N=94 N=169 N=640 N=101 N=690 N=228 N=86 N=227 N=211 N=171 N=395 N= ,2 42,6 36,8 47,1 33,2 51,3 62,0 10,6 26,1 38,6 51,9 40,8 41,8 57,4 63,2 52,9 66,8 48,7 38,0 89,4 73,9 61,4 48,1 59, lentelė. Per 2018 metus ūkio subjektų veiklos priežiūrą vykdančių institucijų tikrintų įmonių pasiskirstymai (%). 4

6 TYRIMO REZULTATAI Visos įmonės Tikrintos įmonės tikrintos įmonės Veiklos trukmė Dydis Veiklos sritis Apskritis, kurioje vykdo veiklą Gamyba Prekyba Paslaugos Kita 1-9 darbuotojai darbuotojai 50 darb. ir daugiau Iki metų 2-5 metai 6-10 metų Daugiau nei 10 metų Alytaus Kauno Klaipėdos Marijampolės Panevėžio Šiaulių Tauragės Telšių Utenos Vilniaus pav. Tikrintų ir netikrintų ūkio subjektų demografiniai profiliai (%) m. tikrintų ūkio subjektų profilis rodo, jog į šią grupę santykinai dažniau (lyginant su netikrintais ūkio subjektais) pateko gamybinio sektoriaus, 10 ir daugiau darbuotojų turintys bei veikiantys daugiau nei 10 metų ūkio subjektai ( pav.). 90 Kiek patikrinimų buvo atlikta Jūsų įmonėje per m.? Vidutinis patikrinimų skaičius: 2018 m. 1, m. 1, m. 1, patikrinimas 2 patikrinimai 3 ir daugiau patikrinimų 2018 (N=350) 2017 (N=557) 2016 (N=538) pav. Bendras patikrinimų skaičius per m. (%). Vidutinis patikrinimų skaičius per 2018 m. siekė 1,3 karto. Iš apskritai tikrintų ūkio subjektų (tokių imtyje buvo 350) didžioji dauguma (79 proc.) buvo tikrinti vieną kartą, 15 proc. 2 kartus, 3 ir daugiau patikrinimų sulaukė tik 6 proc. apklaustų ūkio subjektų ( pav.). Pažymėtina, kad 2018 m. tik kartą tikrintų įmonių. 5

7 TYRIMO REZULTATAI gerokai padaugėjo lyginant su 2017 ir 2016 m., kai tuo pačiu periodu 2 ar daugiau kartų tikrintų įmonių procentas buvo ženkliai didesnis. 1 patikrinimas dažniau buvo atliktas trumpiau veikiančiuose, mažesniuose darbuotojų skaičiumi ūkio subjektuose. 2 patikrinimai prekybos, 50 ir daugiau darbuotojų turinčiuose subjektuose. 3 ir daugiau patikrinimų dažniau susilaukė gamybos ir prekybos, 10 ir daugiau darbuotojų turintys bei 2-5 metus veikiantys subjektai. (2.1.2 lentelė). Veiklos sritis Dydis Veiklos vykdymo trukmė 50 ir 6-10 daugiau Iki metų 2-5 m. Gamyba Prekyba Paslaugos Kita 1-9 darbuotojai darbuotojai darbuotojų m. Daugiau nei 10 m. N=46 N=62 N=196 N=46 N=190 N=107 N=53 N=24 N=55 N=66 N=205 N= ,5 72,1 78,6 92,9 82,9 79,7 66,0 83,3 81,8 83,3 77,1 79,2 2 16,4 20,5 16,0 4,8 14,7 13,5 20,8 12,5 10,9 13,6 17,1 15,3 3 ir daugiau 7,1 7,4 5,4 2,3 2,4 6,8 13,2 4,2 7,3 3,1 5,8 5, lentelė. Patikrinimų skaičius per 2018 m. (%). Kurios priežiūros institucijos Jus tikrino m.? Valst ybinė mokesčių inspekcija Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Valstybinė darbo inspekcija Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkos apsaugos departamentas (iki ir Regionų aplinkos apsaugos departamentai) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba m. (N=335) 2013 m. (N=300) 2014 m. (N=405) 2015 m. (N=568) 2016 m. (N=538) 2017 m. (N=557) 2018 m. (N=350) pav. Priežiūros institucijos, tikrinusios metais (%). Palyginamoji atrinktų institucijų statistika. Respondentų teigimu, per 2018 m. dažniausiai tikrinimus atliko Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų (26 proc.). 17 proc. tikrintų ūkio subjektų nurodė, kad patikrinimus atliko Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų. Dar 13 proc. teigė, kad juos tikrino Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. 11 proc. paminėjo Lietuvos Respublikos valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo. Po 7 proc. Aplinkos apsaugos agentūrą ir Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos. 6 proc. Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos. Kitas institucijas nurodė mažiau nei 5 proc. apklaustųjų (lyginamoji m. statistika pateikta pav.). Lyginant metų rodiklius matyti, kad VMI, PAGD ir VDI gerokai sumažino patikrinimų mastus, tačiau visumoje išliko toks pat dažniausiai tikrinusių priežiūros institucijų sąrašas. Valstybinę mokesčių inspekciją dažniau nurodė gamybos ir prekybos, mažiau nei 10 darbuotojų turintys ir iki metų veikiantys ūkio subjektai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie Vidaus reikalų prekyba ir kita veikla užsiimantys, darbuotojus turintys ūkio subjektai. Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą gamybos ir prekybos, 50 ir daugiau darbuotojų turintys ir iki metų veikiantys ūkio subjektai. Valstybinę darbo inspekciją gamybos sektoriaus, darbuotojus turinčių ir iki 5 m. veikiančių ūkio subjektų atstovai (2.1.3 lentelė). 6

8 TYRIMO REZULTATAI Valstybinė mokesčių inspekcija Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija Veiklos sritis Dydis Veiklos vykdymo trukmė 50 ir Gamyba Prekyba Paslaugos Kita daugiau Iki 6-10 Daugiau 2-5 m. nei 10 darbuotojai darbuotojai metų m. darbuotojų m. N=46 N=62 N=196 N=46 N=190 N=107 N=53 N=24 N=55 N=66 N=205 N=350 30,9 30,3 24,8 18,1 30,7 19,4 20,8 37,5 30,9 34,8 20,9 25,5 16,5 18,7 15,5 18,4 15,3 20,3 13,2 12,5 14,6 15,2 17,6 16,5 21,8 26,3 9,6 4,8 12,5 12,6 17,0 20,8 12,7 13,6 13,2 13,3 14,4 11,1 10,2 9,0 9,4 12,7 11,3 12,5 18,2 6,1 10,2 10, lentelė. Priežiūros institucijos, tikrinusios per 2018 m. (%). Tik tos institucijos, kurias paminėjo daugiau nei 10 proc. tikrintų ūkio subjektų. ĮMONIŲ INFORMAVIMAS APIE BŪSIMĄ PATIKRINIMĄ Ar Jums buvo iš anksto pranešta apie būsimą patikrinimą? 2018 m. (N = 441) m. (N = 557) m. (N = 538) m. (N = 568) m. (N = 405) Buvo informuota bent kartą 63 buvo informuota nei karto m. (N = 300) m. (N = 335) pav. Informavimas apie būsimą patikrinimą m. (%). Didžiąją dalį (76 proc.) atvejų ūkio subjektai buvo iš anksto informuojami apie būsimą patikrinimą. 24 proc. patikrinimų buvo atlikti be išankstinio įspėjimo ( pav.). Pažymėtina, jog informavimo apie būsimą patikrinimą rodikliai 2018 m. ženkliai išaugo: 13 proc. lyginant su 2017 m. rodikliais, 19 proc. lyginant su 2016 m. Pranešta iš anksto pranešta iš anksto Veiklos sritis Dydis Veiklos vykdymo trukmė 50 ir Gamyba Prekyba Paslaugos Kita daugiau Iki 6-10 Daugiau 2-5 m. nei 10 darbuotojai darbuotojai metų m. darbuotojų m. N=59 N=82 N=249 N=51 N=228 N=135 N=78 N=29 N=69 N=79 N=264 N=441 66,2 65,9 83,9 61,7 71,6 76,8 84,8 66,7 58,6 86,9 77,3 75,8 33,8 34,1 16,1 38,3 28,4 23,2 15,2 33,3 41,4 13,1 22,7 24, lentelė. Informavimas apie būsimą patikrinimą 2018 m. (%). 7

9 TYRIMO REZULTATAI Iš anksto informuojami apie patikrinimą santykinai dažniau būdavo prekybos sektoriaus, 50 ir daugiau darbuotojų turintys bei 6-10 metų veikiantys ūkio subjektai (2.1.4 lentelė). Tuo tarpu iš anksto apie patikrinimą nepranešama santykinai dažniau buvo mažiems (1-9 darbuotojai) ir neseniai (per pastaruosius 5 metus) įsteigtiems ūkio subjektams. Alytaus, Klaipėdos ir Tauragės apskričių ūkio subjektai santykinai dažniau teigė buvę informuoti iš anksto apie būsimą patikrinimą. Priešinga tendencija fiksuota Panevėžio ir Telšių apskrityse. Ar Jums buvo iš anksto pranešta apie būsimą patikrinimą? (N = 441) Valstybinė mokesčių inspekcija (N = 122) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (N = 87) Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (N = 72) Valstybinė darbo inspekcija (N = 51) Aplinkos apsaugos agentūra (N = 39) Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (N = 29) Aplinkos apsaugos departamentas (N = 26) pav. Priežiūros institucijos, informuojančios apie būsimą patikrinimą 2018 m. (%). Tik tos institucijos, kurias paminėjo daugiau nei 5 proc. tikrintų ūkio subjektų. Santykinai dažniau apie būsimus patikrinimus 2018 m. informuodavo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (89 proc. atvejų), Aplinkos apsaugos agentūra ir Aplinkos apsaugos departamentas (po 81 proc. atvejų) ( pav.). pranešusios patikrinimus santykinai dažniau 2018 m. atlikdavo Valstybinė darbo inspekcija (41 proc. atvejų) ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (39 proc. atvejų). KONTROLINIŲ KLAUSIMYNŲ NAUDOJIMAS ĮMONIŲ TIKRINIMO METU Ar patikrinimas buvo atliekamas, naudojantis kontroliniais klausimynais? 2018 m. (N =441) m. (N =557) m. (N =538) m. (N =568) m. (N =405) 2013 m. (N =300) m. (N =335) N/N pav. Kontrolinių klausimynų naudojimas tikrinimo metu m. (%). Didžioji dalis (79 proc.) patikrinimų buvo atlikti, naudojantis kontroliniais klausimynais. Ir atitinkamai 21 proc. atvejų kontroliniai klausimynai nebuvo naudojami ( pav.). 8

10 TYRIMO REZULTATAI Veiklos sritis Dydis Veiklos vykdymo trukmė Gamyba Prekyba Paslaugos Kita 50 ir daugiau Iki 6-10 Daugiau 2-5 m. nei 10 darbuotojai darbuotojai metų m. darbuotojų m. N=59 N=82 N=249 N=51 N=228 N=135 N=78 N=29 N=69 N=79 N=264 N=441 Naudoti 77,1 67,7 86,0 63,3 76,7 80,1 81,6 50,0 69,0 84,8 79,8 78,9 naudoti 22,9 32,3 14,0 36,7 23,3 19,9 18,4 50,0 31,0 15,2 20,2 21, lentelė. Kontrolinių klausimynų naudojimas tikrinimo metu 2018 m. (%). Kontroliniai klausimynai santykinai dažniau 2018 m. buvo naudojami tikrinant paslaugų sektoriaus, didesnius (50 ir daugiau darbuotojų) ir 6-10 metų veikiančius ūkio subjektus. Kontroliniai klausimynai santykinai rečiau 2018 m. buvo naudojami tikrinant prekybos sektoriaus ir neilgai (iki 5 metų) veikiančius ūkio subjektus (2.1.5 lentelė). Ar patikrinimas buvo atliekamas, naudojantis kontroliniais klausimynais? (N = 441) Valstybinė mokesčių inspekcija (N = 122) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (N = 87) Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (N = 72) Valstybinė darbo inspekcija (N = 51) Aplinkos apsaugos agentūra (N = 39) Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (N = 29) Aplinkos apsaugos departamentas (N = 26) % 20% 40% 60% 80% 100% pav. Priežiūros institucijos, naudojančios kontrolinius klausimynus tikrinimo metu 2018 m. (%). Tik tos institucijos, kurias paminėjo daugiau nei 5 proc. tikrintų ūkio subjektų. Kontrolinius klausimynus santykinai dažniau naudojo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (86 proc.) ir Valstybinė darbo inspekcija, o santykinai rečiau Aplinkos apsaugos agentūra (69 proc. atvejų) ( pav.). Lyginant su 2017 m. didelių kontrolinių klausimynų naudojimo patikrose pokyčių nenustatyta (skirtumas neviršijo 7 proc.), išskyrus tai, kad 16 proc. punktų padaugėjo atvejų, kai Aplinkos apsaugos departamentas ir 10 proc. punktų padaugėjo atvejų, kai Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba patikrinimuose naudojo kontrolinius klausimynus. 9

11 TYRIMO REZULTATAI Ar prieš patikrinimą žinojote, kad yra atitinkamos srities kontrolinis klausimynas? N/N 2018 m. (N =350) 2017 m. (N =440) 2016 m. (N =378) 2015 m. (N =399) m. (N =259) m. (N =153) m. (N =171) % 20% 40% 60% 80% 100% pav. Žinojimas apie kontrolinį klausimyną m. (%). Trimis ketvirtadaliais (76 proc.) atvejų tikrinami ūkio subjektai žinojo, kad egzistuoja kontrolinis klausimynas. 24 proc. nurodė nežinoję, kad yra tokių klausimynų ( pav.). Lyginant su m. periodo duomenimis, 2018 m. ženkliai išaugo žinomumas apie kontrolinius klausimynus ir jų naudojimą patikrinimų metu. Veiklos sritis Dydis Veiklos vykdymo trukmė Gamyba Prekyba Paslaugos Kita 50 ir daugiau Iki 6-10 Daugiau 2-5 m. nei 10 darbuotojai darbuotojai metų m. darbuotojų m. N=59 N=82 N=249 N=51 N=228 N=135 N=78 N=29 N=69 N=79 N=264 N=441 Žinojo 65,7 71,4 83,2 58,3 70,2 80,6 81,8 50,0 53,5 77,0 81,3 75,7 žinojo 34,3 28,6 16,8 41,7 29,8 19,4 18,2 50,0 46,5 23,0 18,7 24, lentelė. Žinojimas apie kontrolinį klausimyną 2018 m. (%). Paslaugų sektoriaus, didesni (10 ir daugiau darbuotojų) ir daugiau nei 10 metų veikiantys ūkio subjektai santykinai dažniau teigė prieš patikrinimą žinoję apie kontrolinį klausimyną; taip pat Alytaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio apskričių ūkio subjektai santykinai dažniau teigė prieš patikrinimą žinoję apie kontrolinį klausimyną. Pažymėtina, kad apie parengtus ir patikrinimuose naudojamus kontrolinius klausimynus santykinai rečiau informuoti buvo pirmus metus (50 proc. žinomumas) ir 2-5 metus (53,5 proc. žinomumas) veikiantys ūkio subjektai. (N = 441) Valstybinė mokesčių inspekcija (N = 122) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (N = 87) Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (N = 72) Valstybinė darbo inspekcija (N = 51) Aplinkos apsaugos agentūra (N = 39) Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (N = 29) Aplinkos apsaugos departamentas (N = 26) % 20% 40% 60% 80% 100% pav. Žinojimas apie kontrolinį klausimyną 2018 m. (%). Tik tos institucijos, kurias paminėjo daugiau nei 5 proc. tikrintų ūkio subjektų. 10

12 TYRIMO REZULTATAI Apie kontrolinius klausimynus iš anksto santykinai dažniau buvo žinoma prieš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atliekamus patikrinimus. Apie kontrolinius klausimynus iš anksto santykinai rečiau buvo žinoma prieš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patikrinimus ( pav.). ŪKIO SUBJEKTŲ NAUDOJIMASIS KONTROLINIU KLAUSIMYNU Kada pirmą kartą teko naudoti kontrolinius klausimynus? 2018 m. (N = 920) m. (N = 1005) m. (N=1002) m. tikrintos įmonės (N = 315) m. netikrintos įmonės (N = 605) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2018/2017/2016 m. Ankščiau negu 2018/2017/2016 m. Dar neteko pav. Kontrolinių klausimynų naudojimo pradžia m. (%). 4 proc. apklaustų ūkio subjektų teigė pirmą kartą kontrolinius klausimynus naudoję 2018 m. Dauguma ūkio subjektų (52 proc.) šios priemonės dar nėra naudoję. 44 proc. kontrolinius klausimynus pradėjo naudoti anksčiau nei 2018 m. ( pav.). Veiklos sritis Dydis Veiklos vykdymo trukmė Gamyba Prekyba Paslaugos Kita 50 ir daugiau Iki 6-10 Daugiau 2-5 m. nei 10 darbuotojai darbuotojai metų m. darbuotojų m. N=87 N=155 N=591 N=87 N=627 N=212 N=81 N=98 N=302 N=155 N=365 N= m. 2,4 3,4 4,1 1,0 3,3 5,6 0,0 6,3 5,7 2,6 2,8 3,5 Anksčiau negu 2018 m. 53,0 41,8 45,5 30,3 41,5 45,9 54,5 6,3 26,4 45,4 54,3 44,0 Dar neteko 44,6 54,8 50,4 68,7 55,2 48,5 45,5 87,4 67,9 52,0 42,9 52, lentelė. Kontrolinių klausimynų naudojimo pradžia 2018 m. (%). Santykinai daugiau vidutinio dydžio ir veikiančių iki 5 metų ūkio subjektų kontrolinius klausimynus pradėjo naudoti 2018 m. Santykinai daugiau gamybos sektoriaus, didelių ir veikiančių daugiau nei 10 metų ūkio subjektų kontrolinius klausimynus pradėjo naudoti anksčiau nei 2018 m. Kad kontrolinių klausimynų dar neteko naudoti santykinai dažniau teigė neseniai (iki 5 metų) veikiantys ūkio subjektai (2.1.7 lentelė). PATIKRINIMŲ TRUKMĖ Kiek laiko (valandomis) truko patikrinimas? 2018 m. (N =441) m. (N =557) m. (N =538) m. (N =568) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Iki 1 val. 1,01-2 val. 2,01-5 val. 5,01 val. ir daugiau N/N pav. Patikrinimų trukmė m. (%). 11

13 TYRIMO REZULTATAI 30 proc. atvejų patikrinimas užtruko iki 1 val. 20 proc. patikrinimų kiek ilgiau, bet iki 2 val. 24 proc. ilgiau nei 2 val., bet iki 5 val. 23 proc. patikrinimų užtruko ilgiau nei 5 valandas ( pav.). Kaip matyti, 2018 m. ženkliai išaugo (daugiau nei dvigubai) ilgiau nei 5 val. trukusių patikrinimų skaičius. Institucija 2016 m m m. Vidurkis 3,4 6,1 9,9 Mediana 2,0 2,0 2,0 Moda 1,0 1,0 1, lentelė. Patikrinimų trukmė m. (val.). Vidutinė patikrinimo trukmė 2018 m. buvo 9,9 val., taigi gerokai išaugo. Kita vertus, vidurinė patikrinimų trukmės intervalo reikšmė (mediana) buvo 2,0 val., o dažniausiai (moda) patikrinimas trukdavo 1 val., taigi tendencijos pagal šiuos rodiklius nepakito (2.1.8 lentelė). Vidurkio kaitą lėmė nedidelis kiekis labai ilgai trukusių patikrinimų. Institucija Vidurkis Mediana Valstybinė mokesčių inspekcija 8,5 3 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas 1,9 2 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 3,3 2 Valstybinė darbo inspekcija 2,7 2 Aplinkos apsaugos agentūra 4,2 3 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras 4,4 3 Aplinkos apsaugos departamentas 7, lentelė. Atskirų priežiūros institucijų patikrinimų trukmė 2018 m. (val.). Tik tos institucijos, kurias paminėjo daugiau nei 5 proc. tikrintų ūkio subjektų m. vidutiniškai ilgiausius patikrinimus vykdė Valstybinė mokesčių inspekcija (vidutiniškai 8,5 val.) ir Aplinkos apsaugos departamentas (vidutiniškai 7,3 val.). PATIKRINIMŲ PASEKMĖS IR INFORMAVIMAS APIE TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMUS Kokios buvo patikrinimo pasekmės? 2018 m. (N =441) 2017 m. (N =557) 35, ,7 0, m. (N =538) m. (N =568) m. (N =405) m. (N =300) 2012 m. (N =335) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pažeidimų nustatyta Pažeidimų nenustatyta N/N pav. Patikrinimų pasekmės m. (%). Beveik 36 proc. patikrinimų atvejų buvo nustatyti tam tikri teisės aktų reikalavimų pažeidimai. Dauguma (63,7 proc.) atvejų pažeidimų nenustatyta ( pav.). 12

14 TYRIMO REZULTATAI Kokios buvo patikrinimo pasekmės? m. (N=405) 2015 m. (N=568) 2016 m. (N=538) 2017 m. (N=557) 2018 m. (N=439) Baudžiamų pažeidimų nenustatyta Raštiškas nurodymas ar reikalavimas pašalinti pažeidimus Pateiktos rašytinės rekomendacijos Administracinė nuobauda įspėjimas, neskiriant baudos Bauda Veiklos apribojimai Kita pav. Patikrinimų pasekmės m. (%) m. 14 proc. patikrinimų atvejų, radus pažeidimų, pateikti raštiški nurodymai ar reikalavimais įmonei pašalinti pažeidimus. 9 proc. patikrinimų baigėsi pateikiant rašytines rekomendacijas, 5 proc. administracinėmis nuobaudomis, t. y. įspėjimais, neskiriant baudos, o dar 3 proc. atvejų įmonėms buvo skirtos baudos ( pav.). Veiklos sritis Dydis Veiklos vykdymo trukmė Gamyba Prekyba Paslaugos Kita 50 ir daugiau Iki 6-10 Daugiau 2-5 m. nei 10 darbuotojai darbuotojai metų m. darbuotojų m. N=59 N=82 N=249 N=51 N=228 N=135 N=78 N=29 N=69 N=79 N=264 N=441 Baudžiamų pažeidimų nenustatyta Bauda Raštiškas nurodymas ar reikalavimas pašalinti pažeidimus Administracinė nuobauda įspėjimas, neskiriant baudos Pateiktos rašytinės rekomendacijos Veiklos apribojimai Kita lentelė. Patikrinimų pasekmės 2018 m. (%) m. santykinai dažniau gamybinių ir veikiančių iki metų ūkio subjektų atvejais baidžiamųjų pažeidimų nenustatyta. Baudos santykinai dažniau taikytos prekybos sekotoriaus ūkio subjektams. Raštiški nurodymi ar reikalavimai pašalinti pažeidimus santykinai dažniau taikyti gamybos sektoriaus ūkio subjektams. Administracinės nuobaudos santykinai dažniau taikytos vidutinio dydžio (10-49 darbuotojai) ūkio subjektams. Rašytinės rekomendacijos santykinai dažniau buvo pateikiamos nuo 6 iki 10 m. veikiantiems ūkio subjektams ( lentelė). 13

15 TYRIMO REZULTATAI Kokios buvo patikrinimo pasekmės? (N = 441) Valstybinė mokesčių inspekcija (N = 122) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (N = 87) Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (N = 72) Valstybinė darbo inspekcija (N = 51) Aplinkos apsaugos agentūra (N = 39) Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (N = 29) Aplinkos apsaugos departamentas (N = 26) Baudžiamų pažeidimų nenustatyta Pateiktos rašytinės rekomendacijos Bauda Kita Raštiškas nurodymas ar reikalavimas pašalinti pažeidimus Administracinė nuobauda įspėjimas, neskiriant baudos Veiklos apribojimai pav. Priežiūros institucijų patikrinimų pasekmės 2018 m. (%) m. santykinai dažniau baudžiamųjų pažeidimų nenustatyta, kai patikrinimus atlikdavo Aplinkos apsaugos agentūra, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba bei Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Administracines nuobaudas santykinai dažniau taikė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Raštiškus nurodymus ar reikalavimus pašalinti pažeidimus santykinai dažniau taikė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ( pav.). 14

16 TYRIMO REZULTATAI Ar inspektoriai informavo, už kokių reikalavimų pažeidimą pritaikytos poveikio priemonės ir kaip turėtumėte ištaisyti neatitiktį? 2018 m. (N = 441) m. (N = 201) 2016 m. (N = 153) m. (N = 205) m. (N = 405) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% N/N pav. Informavimas, už kokių reikalavimų pažeidimą taikytos poveikio priemonės ir kaip turėtų būti ištaisyti neatitikimai m. (%). Trimis ketvirtadaliais atvejų (74 proc.) pažeidimų nustatymo atvejais priežiūros institucijų inspektoriai informavo ūkio subjektus, už kokių teisės aktų reikalavimų pažeidimus jiems buvo pritaikytos poveikio priemonės ir kaip jie turėtų būti ištaisyti. 26 proc. atvejų tokia informacija nebuvo suteikta ( pav.). Taigi, lyginant su praėjusiais metais, 2018 m. labai išaugo atvejų skaičius, kai inspektoriai, atlikę patikrinimą ir nustatę pažeidimą, nepateikia informacijos už kokių reikalavimų pažeidimą taikomos poveikio priemonės ir kaip turėtų būti taisomi neatitikimai. (N = 441) Valstybinė mokesčių inspekcija (N = 122) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (N = 87) Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (N = 72) Valstybinė darbo inspekcija (N = 51) Aplinkos apsaugos agentūra (N = 39) Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (N = 29) Aplinkos apsaugos departamentas (N = 26) pav. Informavimas, už kokių reikalavimų pažeidimą taikytos poveikio priemonės ir kaip turėtų būti ištaisyti neatitikimai 2018 m. (%) m. santykinai dažniau apie poveikio priemones ir neatitikimų taisymo būdus neinformuodavo Nacionalinis sveikatos centras, o santykinai rečiau Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ( pav.). 15

17 TYRIMO REZULTATAI Ar patikrinimo metu buvo tikrinama, kaip Jūs laikotės kitų, į klausimyną neįtrauktų reikalavimų? 53,9 46, pav. Į kontrolinį klausimyną neįtrauktų reikalavimų laikymosi tikrinimas 2018 m. (%). Dauguma (53,9 proc.) tikrintų ūkio subjektų nurodė, kad patikrinimo metu buvo tikrinama, kaip laikomasi kitų, į kontrolinį klausimyną neįtrauktų reikalavimų ( pav.). Ar Jums buvo taikytos poveikio priemonės už reikalavimus, kurie nebuvo įtraukti į vykdyto patikrinimo kontrolinį klausimyną? 2018 m. (N = 232) m. (N = 201) m. (N = 153) m. (N = 205) Valstybinė mokesčių inspekcija (N = 58) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (N = 43) Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (N = 37) Valstybinė darbo inspekcija (N = 33) Aplinkos apsaugos agentūra (N = 23) Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (N = 11) Aplinkos apsaugos departamentas (N = 8) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% N/N/Kita pav. Poveikio priemonių taikymas už reikalavimus, kurie nebuvo įtraukti į vykdyto patikrinimo kontrolinį klausimyną m. (%). Tik tos institucijos, kurias paminėjo daugiau nei 5 proc. tikrintų ūkio subjektų m. tais atvejais, kai patikrinimo metu buvo tikrinama, kaip laikomasi kitų, į kontrolinį klausimyną neįtrauktų reikalavimų, poveikio priemonės taikytos retai (18 proc. atvejų). Pastebėtas gana nemažas pokytis (atvejų sumažėjo 11 proc. punktų) lyginant su 2017 m. Poveikio priemones santykinai dažniau taikydavo Aplinkos apsaugos departamentas ir Valstybinė mokesčių inspekcija ( pav.). 16

18 TYRIMO REZULTATAI INSPEKTORIŲ ELGESIO VERTINIMAS Ar patikrinimo metu inspektoriai elgėsi mandagiai ir stengėsi padėti laikytis teisės aktų reikalavimų? 2018 m. (N = 441) m. (N = 557) m. (N = 538) ,2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% N/N pav. Inspektorių elgesio vertinimas m. (%). Absoliuti dauguma (91 proc.) tyrimo dalyvių sutinka, kad patikrinimo metu inspektoriai elgėsi mandagiai ir stengėsi padėti laikytis teisės aktų reikalavimų. 9 proc. laikosi priešingos nuomonės ( pav.). Tokios nuomonių tendencijos ir inspektorių vertinimas išlieka pastaruosius kelerius metus ŪKIO SUBJEKTŲ KONSULTAVIMAS BEI METODINĖS PAGALBOS TEIKIMAS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NUOSTATŲ ŽINOJIMAS Ar žinote, kad vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu, inspektoriui nustačius mažareikšmį pažeidimą, toks pažeidimas ištaisomas inspektoriaus akivaizdoje, o nesant galimybės jo pašalinti, bauda neskiriama ir nustatomas protingas terminas pažeidimui 2018 m. (N = 1004) m. (N = 1005) m. (N = 1002) Tikrintos įmonės (N = 350) tikrintos įmonės (N = 654) Kita pav. Žinojimas, kad mažareikšmiai pažeidimai gali būti ištaisomi inspektoriaus akivaizdoje ar per protingą laiko terminą m. (%). Didžioji dalis (69 proc.) respondentų teigė žinantys, kad inspektoriui nustačius mažareikšmį pažeidimą, toks pažeidimas gali būti ištaisomas inspektoriaus akivaizdoje, o nesant galimybės jo pašalinti, bauda neskiriama ir nustatomas protingas terminas pažeidimui pašalinti. Beveik trečdalis (31 proc.) tyrimo dalyvių pripažino tokios galimybės nežinoję. Žiūrint retrospektyviai reikšmingų pokyčių nenustatyta ( pav.). 17

19 TYRIMO REZULTATAI Veiklos sritis Dydis Veiklos vykdymo trukmė Gamyba Prekyba Paslaugos Kita 50 ir daugiau Iki 6-10 Daugiau 2-5 m. nei 10 darbuotojai darbuotojai metų m. darbuotojų m. N=94 N=169 N=640 N=101 N=690 N=228 N=86 N=227 N=211 N=171 N=395 N= ,8 73,6 69,8 51,7 65,4 71,8 80,0 50,0 61,7 67,8 73,9 68,6 27,2 25,8 30,0 48,3 34,1 28,2 20,0 50,0 37,9 32,2 25,9 31,2 Kita 0,0 0,6 0,2 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2 0, lentelė. Žinojimas, kad mažareikšmiai pažeidimai gali būti ištaisomi inspektoriaus akivaizdoje ar per protingą laiko terminą 2018 m. (%). Šią įstatymo nuostatą santykinai dažniau žino gamybos ir prekybos sektoriaus, 50 ir daugiau darbuotojų turintys ir daugiau nei 10 metų veikiantys ūkio subjektai; taip pat Alytaus, Telšių ir Utenos apskrityse veikiantys ūkio subjektai. Tuo tarpu santykinai dažniau nežino apie šią įstatymo nuostatą maži (1-9 darbuotojai) ir iki 5 metų veikiantys ūkio subjektai; taip pat Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio ir Vilniaus apskrityse veikiantys ūkio subjektai (2.2.1 lentelė). Ar žinote, kad teisės aktai, kuriais keičiamos verslo sąlygos, turi įsigalioti gegužės 1 d. arba lapkričio 1 d.? 2018 m. (N = 1004) m. (N = 1005) m. (N = 1002) Tikrintos įmonės (N = 350) tikrintos įmonės (N = 654) pav. Ūkio subjektų informuotumas apie Dviejų datų taisyklę m. (%). Dauguma (52 proc.) tyrimo dalyvių nurodė nežinantys, kad teisės aktai, kuriais keičiamos verslo sąlygos, turi įsigalioti gegužės 1 d. arba lapkričio 1 d. Tai ženklus (8 ir 14 proc.) sumažėjimas lyginat su ankstesniais 2016 ir 2017 metais ( pav.). Veiklos sritis Dydis Veiklos vykdymo trukmė Gamyba Prekyba Paslaugos Kita 50 ir daugiau Iki 6-10 Daugiau 2-5 m. nei 10 darbuotojai darbuotojai metų m. darbuotojų m. N=94 N=169 N=640 N=101 N=690 N=228 N=86 N=227 N=211 N=171 N=395 N= ,5 51,2 48,9 32,5 44,9 46,2 66,7 36,1 36,0 50,5 53,4 47,6 48,4 46,9 50,9 67,5 54,3 53,8 33,3 63,9 62,9 49,1 46,4 51,9 Kita 1,1 1,9 0,2 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 1,1 0,5 0,2 0, lentelė. Ūkio subjektų informuotumas apie Dviejų datų taisyklę 2018 m. (%). Šią įstatymo nuostatą santykinai dažniau žino prekybos sektoriaus, 50 ir daugiau darbuotojų turintys ir daugiau nei 10 metų veikiantys ūkio subjektai; taip pat Marijampolės, Šiaulių ir Tauragės apskrityse veikiantys ūkio subjektai. Tuo tarpu santykinai dažniau nežino apie šią įstatymo nuostatą maži (1-9 darbuotojai) ir iki 5 metų veikiantys ūkio subjektai; taip pat Klaipėdos, Panevėžio ir Telšių apskrityse veikiantys ūkio subjektai (2.2.2 lentelė). 18

20 TYRIMO REZULTATAI KONSULTACIJŲ SU PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOMIS TELEFONU PATIRTIS Ar teko skambinti kuriai nors priežiūros institucijai prašant konsultacijos apie teisės aktų reikalavimus? 2018 m. (N = 1004) m. (N = 1005) 2016 m. (N = 1002) Tikrintos įmonės (N = 350) tikrintos įmonės (N = 654) pav. Skambinimas priežiūros institucijai siekiant konsultacijos m. (%). Kiek daugiau nei pusė (54 proc.) tyrimo dalyvių teigė skambinę kuriai nors priežiūros institucijai, siekdami konsultuotis apie teisės aktų reikalavimus. 46 proc. tokio poreikio neišreiškė ( pav.). Pastebima tendencija, jog ūkio subjektai per pastaruosius 3 metus vis mažiau konsultuojasi su priežiūros institucijomis. Poreikis konsultuotis sumažėjęs 21 proc. Veiklos sritis Dydis Veiklos vykdymo trukmė Gamyba Prekyba Paslaugos Kita 50 ir daugiau Iki 6-10 Daugiau 2-5 m. nei 10 darbuotojai darbuotojai metų m. darbuotojų m. N=94 N=169 N=640 N=101 N=690 N=228 N=86 N=227 N=211 N=171 N=395 N= ,7 62,9 55,6 32,5 51,6 62,5 46,7 56,3 56,3 53,3 52,4 53,8 47,3 37,1 44,4 67,5 48,4 37,5 53,3 43,7 43,7 46,7 47,6 46, lentelė. Kontrolinių klausimynų naudojimo pradžia 2018 m. (%). Skambinti dėl konsultacijos santykinai dažniau teko prekybos sektoriaus ir vidutinio dydžio ūkio subjektams (2.2.3 lentelė). Jeigu kreipėtės į priežiūros instituciją konsultacijos, ar buvo atsakyta į Jūsų klausimą? 2018 m. (N = 539) m. (N = 697) 2016 m. (N = 749) Tikrintos įmonės (N = 206) 98 2 tikrintos įmonės (N = 333) pav. Atsakymas į kreipimąsi dėl konsultacijos m. (%). Beveik visais (97 proc.) konsultacijų telefonu atvejais interesantams į klausimą buvo atsakyta ( pav.). Atsakymas nebuvo pateiktas tik 19 atvejų (iš 539, kai buvo kreiptasi telefonu dėl konsultacijos), 6 atvejais tai buvo Valstybinė mokesčių inspekcija, kitos institucijos minėtos 2 ar mažiau kartų. 19

21 TYRIMO REZULTATAI METODINĖS PAGALBOS TEIKIMAS Kurią vieną priežiūros instituciją išskirtumėte kaip suteikiančią daugiausiai metodinės pagalbos ūkio subjektams? Valstybinė mokesčių inspekcija 14,9 26,0 33,8 Valstybinė darbo inspekcija 2,9 4,4 2,0 Aplinkos apsaugos agentūra 2,6 2,7 2,5 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2,5 0,5 5,4 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba 2,5 2,2 2,7 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas 1,9 3,4 0,8 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba 1,3 0,2 2,0 Aplinkos apsaugos departamentas 1,1 2,4 0,2 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras 1,0 2,2 0,2 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 (N = 1004) Tikrintos įmonės (N = 350) tikrintos įmonės (N = 654) pav. Daugiausiai metodinės pagalbos teikiančios priežiūros institucijos 2018 m. (%). Pateikti tik dažniausiai (1 ar daugiau proc. atvejų) paminėti atsakymai. 26 proc. apklaustųjų išreiškė nuomonę, kad daugiausiai metodinės pagalbos ūkio subjektams teikia Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų. Visas kitas institucijas įvardino mažiau nei 3 procentai ūkio subjektų ( pav.). Pažymėtina, kad vertinant respondentų 2016 ir 2017 m. atsakymus, priežiūros institucijos, teikiančios daugiausia metodinės pagalbos, išlieka iš esmės tos pačios. Vertinimo skirtumai atsižvelgiant į skirtingas įmonių charakteristikas (dydį, veiklos trukmę ir pan.) labai nedideli, išskyrus tai, kad Valstybinę mokesčių inspekciją mažos įmonės įvardija kaip daugiausiai metodinės pagalbos teikiančią instituciją santykinai dažniau. 20

22 TYRIMO REZULTATAI Kodėl šias institucijas išskyrėte kaip suteikiančias daugiausiai metodinės pagalbos ūkio subjektams? 2018 m. (N = 746) 2017 m. (N = 816) 2016 m. (N = 829) Valstybinė mokesčių inspekcija (N = 283) Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (N = 27) Valstybinė darbo inspekcija (N = 25) Aplinkos apsaugos agentūra (N = 22) Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba (N = 21) Telefonu konsultuoja, suteikia informaciją, paaiškina, pataria Aiškiai suteikia informaciją institucijos interneto puslapyje Stengiasi padėti patikrinimo metu Konsultuoja, suteikia informaciją, paaiškina, pataria interesantui nuvykus į instituciją Rengia naudingus seminarus Leidžia informatyvius lankstinukus ir / ar kitus leidinius Kita pav. Daugiausiai metodinės pagalbos teikiančių institucijų išskyrimo priežastys m. (%). Dažniausiai pasikartojančią priežastį, kodėl mano, kad priežiūros institucija suteikia daugiausiai metodinės pagalbos, ūkio subjektai išskiria konsultacijas telefonu: kai suteikiama informacija, paaiškinama, patariama (43 proc. atvejų). 25 proc. išskiria aiškiai pateikiamą informaciją institucijos interneto puslapyje, po 22 proc. stengimąsi padėti (konsultuoti) patikrinimo metu ir kokybiškas konsultacijas interesantui nuvykus į instituciją ( pav.). 21

23 TYRIMO REZULTATAI METODINĖS PAGALBOS POREIKIS Iš kurios priežiūros institucijos norėtumėte gauti daugiau metodinės pagalbos? Valstybinė mokesčių inspekcija Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkos apsaugos departamentas Valstybinė darbo inspekcija Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba 2,7 2,2 3,2 2 2,4 1,7 1,7 1,5 1,7 1,4 1,9 1,0 0,9 1,9 0,3 0,9 1,5 0,5 0,5 0,0 0,8 6,9 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 (N = 1004) Tikrintos įmonės (N = 350) tikrintos įmonės (N = 654) pav. Metodinės pagalbos poreikis 2018 m. (%). Pateikti tik dažniausiai (daugiau nei 5 kartus) minėti atsakymai. Didžiausias metodinės pagalbos poreikis (8 proc.) aktualus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų interesantams. pat respondentų atsakymuose paminėtinos Valstybinė darbo inspekcija, Aplinkos apsaugos departamentas, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Iš kitų institucijų gauti daugiau metodinės pagalbos norėtų mažiau nei 3 procentai ūkio subjektų ( pav.). Lyginant su 2017 m. duomenimis, reikšmingų skirtumų nenustatyta, t.y. dažniausiai minėtos tos pačios institucijos. Paminėtinas tik Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos dažnesnis minėjimas 2018 m. 8 9,7 Valstybinė mokesčių inspekcija Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba Aplinkos apsaugos agentūra Veiklos sritis Dydis Veiklos vykdymo trukmė 50 ir Gamyba Prekyba Paslaugos Kita daugiau Iki 6-10 Daugiau 2-5 m. nei 10 darbuotojai darbuotojai metų m. darbuotojų m. N=94 N=169 N=640 N=101 N=690 N=228 N=86 N=227 N=211 N=171 N=395 N=1004 2,2 11,9 8,9 3,4 9,7 6,0 2,9 9,7 9,4 8,4 7,1 8,0 0,0 2,5 3,3 2,6 2,9 3,2 1,0 0,0 3,0 2,8 2,8 2,7 1,1 0,6 2,2 3,4 1,8 1,2 5,8 0,0 1,9 1,4 2,6 2, lentelė. Metodinės pagalbos poreikis 2018 m. (%). Pateikti tik 3 dažniausiai minėti atsakymai. Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų dažniau įvardijo prekybos ir paslaugų sektoriaus, turintys mažai darbuotojų (1-9) ir veiklą vykdantys iki 5 metų ūkio subjektai. Audito, apskaitos, turto vertinimo 22

24 TYRIMO REZULTATAI ir nemokumo valdymo tarnyba prie Finansų dažniau įvardijo paslaugų sektoriaus ūkio subjektai. Aplinkos apsaugos agentūrą dažniau įvardijo ūkio subjektai, turintys daug darbuotojų (50 ir daugiau) (2.2.4 lentelė) Kodėl išskyrėte šią instituciją kaip nesuteikiančią pakankamai metodinės pagalbos? VDI (N = 17) AAD (N = 17) AAA (N = 19) AATVNVT (N = 23) VMI (N = 84) 2016 m. (N = 602) m. (N = 600) m. (N = 554) pakankamai paaiškina, nesistengia išaiškinti, nesuteikia pakankamai informacijos, nepataria, nepakankamai kokybiškai konsultuoja telefonu pakankamai aiškiai suteikia informaciją institucijos interneto puslapyje pakankamai paaiškina, nesistengia išaiškinti, nesuteikia pakankamai informacijos, nepataria, nepakankamai kokybiškai konsultuoja interesantui nuvykus į instituciją pakankamai stengiasi padėti patikrinimo metu rengia pakankamai seminarų Leidžiami lankstinukai ar kiti leidiniai nėra informatyvūs leidžia pakankamai lankstinukų ar kitų leidinių Rengiami seminarai nėra informatyvūs pav. Metodinės pagalbos poreikio priežastys m. (%). Santrumpos: VDI - Valstybinė darbo inspekcija, AAD - Aplinkos apsaugos departamentas, AAA - Aplinkos apsaugos agentūra, AATVNVT - Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba, VMI - Valstybinė mokesčių inspekcija. Dažniausiai daugiau metodinės pagalbos pageidaujama dėl nepakankamai kokybiškų konsultacijų telefonu nepakankamai paaiškina, nesistengia išaiškinti, nesuteikia pakankamai informacijos, nepataria (18 proc.). 17 proc. akcentavo nepakankamai aiškią informaciją institucijos interneto puslapyje. 13 proc. nepakankamai kokybiškas konsultacijas interesantui nuvykus į instituciją. 11 proc. nurodė, kad atitinkama institucija nepakankamai stengiasi padėti patikrinimų metu ( pav.) m. didelė dalis respondentų (47 proc.) nurodė kitą priežastį, kodėl norėtų gauti daugiau metodinės pagalbos iš savo įvardytos institucijos. Dažniausiai tai buvo: dar neteko bendrauti su ta institucija, tačiau norėtų gauti kokios nors metodinės medžiagos, smalsumas, domėjimasis veiklos sritimi ir pan. pakankamai stengiasi padėti patikrinimo metu Veiklos sritis Dydis Veiklos vykdymo trukmė 50 ir Gamyba Prekyba Paslaugos Kita daugiau Iki 6-10 Daugiau 2-5 m. nei 10 darbuotojai darbuotojai metų m. darbuotojų m. N=49 N=93 N=357 N=55 N=373 N=134 N=47 N=109 N=128 N=97 N=220 N=554 18,8 18,0 10,4 1,6 10,7 10,6 17,5 5,6 5,6 13,2 14,5 11,4 23

25 TYRIMO REZULTATAI pakankamai aiškiai suteikia informaciją institucijos interneto puslapyje pakankamai paaiškina, nesistengia išaiškinti, nesuteikia pakankamai informacijos, nepataria, nepakankamai kokybiškai konsultuoja telefonu pakankamai paaiškina, nesistengia išaiškinti, nesuteikia pakankamai informacijos, nepataria, nepakankamai kokybiškai konsultuoja interesantui nuvykus į instituciją rengia pakankamai seminarų Veiklos sritis Dydis Veiklos vykdymo trukmė 50 ir Gamyba Prekyba Paslaugos Kita daugiau Iki 6-10 Daugiau 2-5 m. nei 10 darbuotojai darbuotojai metų m. darbuotojų m. 8,3 16,9 18,4 9,7 17,7 15,2 14,0 16,7 13,1 15,6 19,2 16,6 6,3 20,2 20,1 12,9 18,9 17,9 15,8 17,6 18,1 19,7 17,8 18,2 10,4 14,6 13,6 8,1 12,6 12,5 15,8 5,9 14,3 13,2 12,4 12,9 8,3 6,7 7,0 14,3 7,7 9,3 5,3 11,8 6,9 11,5 6,5 7, lentelė. Metodinės pagalbos poreikio priežastys 2018 m. (%). Pateikti tik 5 dažniausiai minėti atsakymai. pakankamas pastangas padėti patikrinimo metu santykinai dažniau akcentavo gamybos ir prekybos sektoriaus, didelių ir ilgai veikiančių ūkio subjektų atstovai. aiškią informaciją institucijos interneto puslapyje santykinai dažniau akcentavo paslaugų sektoriaus ir ilgai veikiančių ūkio subjektų atstovai. kokybiškas konsultacijas telefonu santykinai dažniau akcentavo prekybos ir paslaugų sektoriaus ūkio subjektų atstovai. kokybiškas konsultacijas interesantui nuvykus į instituciją santykinai dažniau akcentavo prekybos sektoriaus ir didelių ūkio subjektų atstovai (2.2.5 lentelė). 24

26 TYRIMO REZULTATAI 2.3. BENDRAS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ VERTINIMAS APIBENDRINTAS VERTINIMAS Kaip bendrai vertinate priežiūros institucijų veiklą? 2018 m. (N = 1004) , m. (N = 1005) m. (N = 1002) m. (N = 1007) Tikrintos įmonės (N =350) tikrintos įmonės (N = 654) , Labai gerai Gerai Patenkinamai Blogai Labai blogai pav. Priežiūros institucijų veiklos vertinimas m. (%). Trys ketvirtadaliai (75 proc.) tyrimo dalyvių priežiūros institucijų veiklą vertina teigiamai: 14 proc. labai gerai, 61 proc. gerai m. padidėjo labai gerai priežiūros institucijų veiklą vertinančių ūkio subjektų skaičius. 21 proc. ūkio subjektų priežiūros institucijų veiklą vertina patenkinamai. igiamus vertinimus išsakė apie 4 proc. apklaustųjų: 3,2 proc. blogai, 0,4 proc. labai blogai ( pav.). Tendencijos tikrintose ir netikrintose įmonės iš esmės nesiskiria. Atkreiptinas dėmesys, kad tikrintose įmonėse vertinimai labiau teigiami. Veiklos sritis Dydis Veiklos vykdymo trukmė Gamyba Prekyba Paslaugos Kita 50 ir daugiau Iki 6-10 Daugiau 2-5 m. nei 10 darbuotojai darbuotojai metų m. darbuotojų m. N=94 N=169 N=640 N=101 N=690 N=228 N=86 N=227 N=211 N=171 N=395 N=1004 Labai gerai 19,8 9,4 14,8 9,3 14,7 13,5 9,4 16,7 11,4 11,2 16,2 13,9 Gerai 58,2 61,6 60,5 67,8 59,9 61,5 68,9 52,8 61,2 61,2 61,6 61,2 Patenkinamai 17,6 23,9 21,3 20,3 21,9 21,0 18, ,8 24,8 18,8 21,3 Blogai 4,4 5,0 2,8 2,5 2,9 4,0 2,8 2,8 4,2 2,8 2,8 3,2 Labai blogai 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 2,8 0,4 0,0 0,6 0, lentelė. Priežiūros institucijų veiklos vertinimas 2018 m. (%). Labai gerai priežiūros institucijų veiklą santykinai dažniau vertina gamybos sektoriaus ir nauji arba ilgai veikiantys ūkio subjektai, taip pat Alytaus, Klaipėdos, Panevėžio, Telšių ir Utenos apskričių ūkio subjektai. Gerai priežiūros institucijų veiklą santykinai dažniau vertina dideli ūkio subjektai, taip pat Alytaus, Marijampolės, Šiaulių ir Tauragės apskričių ūkio subjektai. Patenkinamai priežiūros institucijų veiklą santykinai dažniau vertina neseniai įsteigti (per pastaruosius 5 metus) ūkio subjektai, taip pat Kauno apskrities ūkio subjektai (2.3.1 lentelė). 25

27 TYRIMO REZULTATAI PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ VEIKLOS TOBULINIMO KRYPTYS Kaip reikėtų tobulinti priežiūros institucijų veiklą? (N=1004) Viskas gerai Konsultuoti, patarti, o ne bausti Kelti darbuotojų kompetenciją, trūksta patirties Daugiau komunikavimo, informacijos teikimo Daugiau konsultantų, sunku prisiskambinti ir neatsako į el. laiškus Trūksta geranoriškumo, supratingumo Mažinti popierizmą, biurokratiją Reikalingi nemokami seminarai visoje Lietuvoje Bendrauti kultūringai, pagarbiai Mažinti institucijų/ patikrinimų skaičių Lankstumo Tobulinti teisės aktus, kad nebūtų dviprasmybės Mažiau trikdyti įmonių darbą Aiškesnio informacijos pateikimo, aiškumo Daugiau konkretumo konsultacijų metu Supaprastini internetinį medį- informacija pateikti internetu Aiškesnis ataiskaitų grafikas Suvokti, gilintis į įmonės specifiką Dažniau vesti mokymus tobulėti Lankstesnės mokesčių sistemos Kad reikalavimai būtų suskirstyti pagal veiklą ir įmonės didį Suvienodinti konsultacijų paslaugas Kita 11,5 5,8 3,3 2 1,9 1,9 1,9 1,5 1, ,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 3,9 N/N 57, pav m. respondentų siūlymai dėl priežiūros institucijų veiklos tobulinimo (%). Klausiami, kaip reikėtų tobulinti priežiūros institucijų veiklą, didžioji dalis (57,2 proc.) ūkio subjektų atstovų teigė nežinantys ar nepateikė konkrečių siūlymų. Dar 11,5 proc. teigė, kad juos priežiūros institucijų veikla tenkina ( viskas gerai ). Dažniausiai iš priežiūros institucijų pageidaujama aiškesnio informacijos pateikimo (19 proc.) bei daugiau komunikavimo apskritai (18 proc.). 5,8 proc. nuomone, svarbiausia, kad priežiūros institucijos konsultuotų ir patartų, o ne baustų, dar 3,3 proc. teigė, kad reikia kelti darbuotojų kompetenciją, trūksta patirties. Visi kiti pasiūlymai buvo mini rečiau ( pav.). 26

28 IŠVADOS III. IŠVADOS Ūkio subjektų tikrinimas 2018 m. priežiūros institucijų vykdytų ūkio subjektų veiklos patikrinimų skaičius gerokai sumažėjo: jei 2017 m. buvo tikrinta 55 proc. tyrime apklaustų ūkio subjektų, tai 2018 m. tik 41 proc. Ūkio subjektų veiklos priežiūrą vykdančių institucijų tikrinimų santykinai dažniau sulaukė gamybos sektoriaus, 50 ir daugiau darbuotojų turintys bei ilgiau nei 10 metų veikiantys ūkio subjektai. Vidutinis vienai tikrintai įmonei tekusių patikrinimų skaičius 2018 m. 1,3 (panašiai, kaip ir ankstesniais metais). Pagrindine daugiausia respondentų tikrinusia institucija išlieka Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų (26 proc.). Tarp dažnesnių tikrintojų taip pat patenka Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų (17 proc.), Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (13 proc.) bei Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo (11 proc.). Per kelis pastaruosius metus nuolat auga išankstinių pranešimų apie būsimą patikrinimą rodiklis m. 57 proc. patikrinimų buvo organizuoti iš anksto apie juos pranešus, o 2017 m. 63 proc. Taigi fiksuojamas beveik 20 procentinių punktų augimas. Apie patikrinimus santykinai dažniau praneša Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Aplinkos apsaugos agentūra ir Aplinkos apsaugos departamentas. Pažymėtina, kad pirmus bei 2-5 metus veikiantys ūkio subjektai santykinai rečiau iš anksto informuojami apie būsimus patikrinimus m. 79 proc. patikrinimų buvo atlikti naudojant kontrolinius klausimynus ir iš esmės išliko tame pačiame lygmenyje kaip ir 2017 m m. periode. Vėlgi pažymėtina, kad tikrinant pirmus bei 2-5 metus veikiančius ūkio subjektus santykinai rečiau naudoti kontroliniai klausimynai. Ūkio subjektų informuotumas prieš patikrinimus apie kontrolinių klausimynų naudojimą 2018 m. išaugo iki 76 proc. (2017 m. tokių ūkio subjektų buvo 67 proc., 2016 m. 65 proc.). Vėlgi atkreiptinas dėmesys, kad pirmus bei 2-5 metus veikiančių ūkio subjektų informuotumas apie kontrolinius klausimynus buvo santykinai žemesnis. Kontroliniais klausimynais teko naudotis 48 proc. tyrime dalyvavusių ūkio subjektų 4 proc. su jais pirmąkart susidūrė 2018 m., 44 proc. anksčiau. 52 proc. ūkio subjektų kontroliniais klausimynais naudotis neteko m. didžioji dalis pirmus bei 2-5 metus veikiančių ūkio subjektų arba dar nebuvo pradėję naudoti kontrolinių klausimynų, arba santykinai dažniau jais ėmė naudotis 2018 m. Patikrinimo trukmės rodiklis ženkliai augo antrus metus iš eilės (nuo 3,4 val m. iki 6,1 val m. ir 9,9 val m.). Tokį pokytį lėmė reikšmingai sumažėjęs itin trumpų (iki 1 val.) patikrinimų skaičius (nukrito nuo 41 proc m. iki 30 proc m.) ir reikšmingai išaugęs ilgų (ilgesnių nei 5 val.) patikrinimų skaičius (pakilo nuo 8 proc m. iki 23 proc m.) m. ilgausius vidutiniškai patikrinimus vykdė Valstybinė mokesčių inspekcija (vidutiniškai 8,5 val.) ir Aplinkos apsaugos departamentas (vidutiniškai 7,3 val.). Patikrinimų metu nustatytų pažeidimų rodiklis ženkliai nepakito nuo 2015 m m. 36 proc. įmonių pripažino, kad patikrinimų metu buvo nustatyti pažeidimai. Dažniausiai, fiksavus pažeidimus, tikrinančios institucijos pateikdavo raštiškus nurodymus ar reikalavimus ūkio subjektams pašalinti pažeidimus, teikdavo rašytines rekomendacijas ir skirdavo administracines nuobaudas (įspėjimus, neskiriant baudos). Tikrinant pirmus metus veikiančius ūkio subjektus baudžiamų pažeidimų paprastai nebūdavo nustatoma (87 proc. atvejų) arba būdavo pateikiami nurodymai ar rekomendacijos, kaip šalinti pažeidimus m. labai išaugo atvejų skaičius (iki 26 proc. nuo 4 proc m.), kai inspektoriai nepateikia informacijos už kokių reikalavimų pažeidimą taikomos poveikio priemonės ir kaip turėtų būti taisomi neatitikimai. Santykinai dažniau apie poveikio priemones ir neatitikimų taisymo būdus neinformuodavo Nacionalinis sveikatos centras, o santykinai rečiau Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Dauguma (53,9 proc.) tikrintų ūkio subjektų nurodė, kad patikrinimo metu buvo tikrinama, kaip laikomasi kitų, į kontrolinį klausimyną neįtrauktų reikalavimų. Kai būdavo tikrinama, kaip laikomasi į kontrolinį klausimyną neįtrauktų reikalavimų, poveikio priemonės taikytos retai (18 proc. atvejų). Pastebėtas gana nemažas pokytis (atvejų sumažėjo 11 proc. punktų) lyginant su 2017 m. Poveikio priemones santykinai dažniau taikydavo Aplinkos apsaugos departamentas ir Valstybinė mokesčių inspekcija. Inspektorių mandagumo ir pastangų padėti rodiklis 2018 m. išlieka aukštas (nors ir nežymiai mažėja) 91 proc. tikrintų ūkio subjektų sutinka su teiginiu, kad patikrinimo metu inspektoriai elgėsi mandagiai, stengėsi geranoriškai padėti laikytis teisės aktų reikalavimų. 27

29 IŠVADOS Ūkio subjektų konsultavimas ir metodinė pagalba Per 2018 m. reikšmingai sumažėjo (nuo 74 proc. iki 69 proc.) šalies įmonių informuotumas apie įstatymu numatytą principą neskirti baudos už mažareikšmius pažeidimus, o įpareigoti juos pašalinti per protingą terminą. Šį principą geriau žino jau tikrintos įmonės, o santykinai mažiau žino maži ir pirmus bei 2-5 metus veikiantys ūkio subjektai. Principas, kad verslo sąlygas keičiantys teisės aktai turi įsigalioti gegužės 1 arba lapkričio 1 dieną, žinomas 47 proc. (smarkiai nukrito nuo 62 proc m.) ūkio subjektų. Šią įstatymo nuostatą santykinai dažniau žino prekybos sektoriaus, 50 ir daugiau darbuotojų turintys ir daugiau nei 10 metų veikiantys ūkio subjektai, o santykinai mažiau maži ir pirmus bei 2-5 metus veikiantys ūkio subjektai. 54 proc. visų apklaustų ūkio subjektų yra tekę skambinti konsultuotis į priežiūros institucijas (pirmus metus veikiantys ūkio subjektai šiuo požiūriu neišsiskiria). Iš jų absoliučiai daugumai (97 proc.) pavyko gauti atsakymą į rūpimą klausimą. Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų šalies ūkio subjektai dažniausiai (26 proc.) išskiria kaip verslo priežiūros instituciją, suteikiančią daugiausiai metodinės pagalbos. Tokio VMI vertinimo dažniausia priežastis VMI konsultacijos ir informacija telefonu. pat už telefonines konsultacijas dažniausiai vertinama Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Aplinkos apsaugos agentūra ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba gerokai išsiskiria kaip institucijos, kurių pareigūnai stengiasi padėti patikrinimo metu. Daugiau metodinės pagalbos verslas tikisi taip pat iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų (8 proc.). Pagrindinė nepasitenkinimo priežastis tokia pati, kaip ir paminėta giriant institucijų metodinę pagalbą konsultacijos telefonu. Pažymėtina, kad pirmus ir 2-5 metus veikiantys ūkio subjektai santykinai dažniau išskyrė Valstybinę mokesčių inspekciją, kaip instituciją, iš kurios norėtų gauti daugiau metodinės pagalbos. Pirmus metus veikiantys ūkio subjektai taip pat santykinai dažniau išreikė pageidavimą dalyvauti daugiau metodinių seminarų. Priežiūros institucijų vertinimas Trys ketvirtadaliai (75 proc.) ūkio subjektų 2018 m. priežiūros institucijų veiklą vertino gerai arba labai gerai m. padidėjo labai gerai priežiūros institucijų veiklą vertinančių ūkio subjektų skaičius (nuo 8 proc m. iki 14 proc m.). Pirmus metus veikiantys ūkio subjektai santykinai dažniau arba labai gerai, arba labai blogai vertina priežiūros institucijų darbą, taigi linkę pateikti labiau kraštutinius vertinimus. Kalbant apie priežiūros institucijų veiklos tobulinimą, didžioji dalis (57,2 proc.) ūkio subjektų atstovų teigė nežinantys, kaip tobulinti jų darbą ar nepateikė siūlymo. Dar 11,5 proc. teigė, kad juos priežiūros institucijų veikla tenkina ( viskas gerai ). Dažniausiai iš priežiūros institucijų pageidaujama aiškesnio informacijos pateikimo (19 proc.) bei didesnio bendradarbiavimo poreikis. (18 proc.). 28

30 IV. PRIEDAS NR. 1: KLAUSIMYNAS 2018 M. ŪKIO SUBJEKTŲ APKLAUSOS DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRĄ ATLIEKANČIŲ INSTITUCIJŲ VEIKLOS VERTINIMO KLAUSIMYNAS Gerb. Respondente, Ekonomikos ir inovacijų ministerija kasmet atlieka apklausą, siekdama išsiaiškinti verslo nuomonę apie ūkio subjektų priežiūrą vykdančių institucijų veiklos vertinimą bei vykdomų patikrinimų mąstą. Maloniai prašytume skirti laiko šiai apklausai ir atsakyti į pateiktus klausimus. Klausimai *1. Ar per 2018 m. Jūsų įmonę tikrino ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančios institucijos (kitaip vadinamos priežiūros institucijos) inspektoriai? *2. Kiek patikrinimų buvo atlikta Jūsų įmonėje per 2018 m.? Pasirinkite vieną iš atsakymų: Vienas Du Trys 3. Kokios priežiūros institucijos Jus tikrino? Pasirinkite iki 3-jų atsakymų. Pažymėkite visus, kurie tinka 1. Aplinkos apsaugos agentūra 2. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos. 3. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų 4. Civilinės aviacijos administracija 5. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros 6. Lietuvos bankas 7. Lietuvos bioetikos komitetas 8. Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo pasikeitęs pavadinimas dabar UŽIMTUMO TARNYBA PRIE SADM 9. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos 10. Lietuvos metrologijos inspekcija 11. Lietuvos radijo ir televizijos komisija 12. Lietuvos architektų rūmai 13. Lietuvos auditorių rūmai 14. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 15. Lietuvos Respublikos odontologų rūmai 16. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 17. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija 18. Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo 19. Lietuvos transporto saugos administracija 20. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba 21. Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų 22. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų 29

31 23. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio 24. Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos 25. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos 26. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 27. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 28. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų 29. Radiacinės saugos centras 30. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo 31. Teritorinės darbo biržos pasikeitęs pavadinimas, dabar Teritorinės užimtumo tarnybos 32. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų 33. Valstybės įmonė Lietuvos prabavimo rūmai 34. Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras 35. Valstybės tarnybos departamentas 36. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos 37. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija 38. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio 39. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 40. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos 41. Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio 42. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 43. Valstybinė kalbos inspekcija 44. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos 45. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 46. Valstybinė miškų tarnyba 47. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų 48. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos 49. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 50. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 51. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo 52. Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio 53. Valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra 54. Viešųjų pirkimų tarnyba 55. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba 56. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio *4. Toliau norime Jūsų paklausti apie pirmąjį patikrinimą, kurį per pastaruosius metus vykdė (respondento 1 klausimo atsakyme įvardinta institucija). Ar Jums buvo iš anksto pranešta apie būsimą patikrinimą (I pasirinkimas)? *5. Ar patikrinimas buvo atliekamas, naudojantis kontroliniais klausimynais (I pasirinkimas)? *6. Ar prieš patikrinimą žinojote, kad yra atitinkamos srities kontrolinis klausimynas (I pasirinkimas)? 30

32 *7. Ar patikrinimo metu buvo tikrinama, kaip Jūs laikotės kitų, į klausimyną neįtrauktų reikalavimų (I pasirinkimas)? *8. Ar už kitų, į klausimyną neįtrauktų reikalavimų, nesilaikymą Jums buvo taikytos poveikio priemonės (I pasirinkimas)? Pasirinkite vieną iš atsakymų:. Administracinė nuobauda įspėjimas, neskiriant baudos. Bauda. Veiklos apribojimai: licencijos stabdymas, licencijos naikinimas. Raštiškas nurodymas ar reikalavimas pašalinti pažeidimus. Pateiktos rašytinės rekomendacijos (protokolas), nebuvo Kita *9. Kiek laiko (valandomis) truko patikrinimas (I pasirinkimas)? Atsakymas *10. Kokios buvo patikrinimo pasekmės (I pasirinkimas)? Atsakymas *11. Ar priežiūros institucijos atstovai (inspektoriai) informavo, už kokių reikalavimų pažeidimą Jums buvo pritaikytos poveikio priemonės ir kaip Jūs turėtumėte ištaisyti neatitiktį tiems reikalavimams (I pasirinkimas)? *12. Ar patikrinimo metu pastebėjote teigiamą inspektorių požiūrį į verslą jie elgiasi mandagiai ir stengiasi padėti laikytis teisės aktų reikalavimų (I pasirinkimas)? *13. Toliau norime Jūsų paklausti apie antrąjį patikrinimą, kurį per pastaruosius metus vykdė (respondento 1 klausimo atsakyme įvardinta institucija). Ar Jums buvo iš anksto pranešta apie būsimą patikrinimą (II pasirinkimas)? *14. Ar patikrinimas buvo atliekamas, naudojantis kontroliniais klausimynais (II pasirinkimas)? *15. Ar prieš patikrinimą žinojote, kad yra atitinkamos srities kontrolinis klausimynas (II pasirinkimas)? *16. Ar patikrinimo metu buvo tikrinama, kaip Jūs laikotės kitų, į klausimyną neįtrauktų reikalavimų (II pasirinkimas)? *17. Ar už kitų, į klausimyną neįtrauktų reikalavimų, nesilaikymą Jums buvo taikytos poveikio priemonės (II pasirinkimas)? Pasirinkite vieną iš atsakymų:. Administracinė nuobauda įspėjimas, neskiriant baudos. Bauda. Veiklos apribojimai: licencijos stabdymas, licencijos naikinimas. Raštiškas nurodymas ar reikalavimas pašalinti pažeidimus 31

33 . Pateiktos rašytinės rekomendacijos (protokolas), nebuvo Kita *18. Kiek laiko (valandomis) truko patikrinimas (II pasirinkimas)? Atsakymas *19. Kokios buvo patikrinimo pasekmės (II pasirinkimas)? Atsakymas *20. Ar priežiūros institucijos atstovai (inspektoriai) informavo, už kokių reikalavimų pažeidimą Jums buvo pritaikytos poveikio priemonės ir kaip Jūs turėtumėte ištaisyti neatitiktį tiems reikalavimams (II pasirinkimas)? *21. Ar patikrinimo metu pastebėjote teigiamą inspektorių požiūrį į verslą jie elgiasi mandagiai ir stengiasi padėti laikytis teisės aktų reikalavimų (II pasirinkimas)? *22. Toliau norime Jūsų paklausti apie trečiąjį patikrinimą, kurį per pastaruosius metus vykdė (respondento 1 klausimo atsakyme įvardinta institucija). Ar Jums buvo iš anksto pranešta apie būsimą patikrinimą (III pasirinkimas)? *23. Ar patikrinimas buvo atliekamas, naudojantis kontroliniais klausimynais (III pasirinkimas)? *24. Ar prieš patikrinimą žinojote, kad yra atitinkamos srities kontrolinis klausimynas (III pasirinkimas)? *25. Ar patikrinimo metu buvo tikrinama, kaip Jūs laikotės kitų, į klausimyną neįtrauktų reikalavimų (III pasirinkimas)? *26. Ar už kitų, į klausimyną neįtrauktų reikalavimų, nesilaikymą Jums buvo taikytos poveikio priemonės (III pasirinkimas)? Pasirinkite vieną iš atsakymų:. Administracinė nuobauda įspėjimas, neskiriant baudos. Bauda. Veiklos apribojimai: licencijos stabdymas, licencijos naikinimas. Raštiškas nurodymas ar reikalavimas pašalinti pažeidimus. Pateiktos rašytinės rekomendacijos (protokolas), nebuvo Kita *27. Kiek laiko (valandomis) truko patikrinimas (III pasirinkimas)? Atsakymas *28. Kokios buvo patikrinimo pasekmės (III pasirinkimas)? Atsakymas *29. Ar priežiūros institucijos atstovai (inspektoriai) informavo, už kokių reikalavimų pažeidimą Jums buvo pritaikytos poveikio priemonės ir kaip Jūs turėtumėte ištaisyti neatitiktį tiems reikalavimams (III pasirinkimas)? 32

34 *30. Ar patikrinimo metu pastebėjote teigiamą inspektorių požiūrį į verslą jie elgiasi mandagiai ir stengiasi padėti laikytis teisės aktų reikalavimų (III pasirinkimas)? *31. Kada pirmą kartą teko naudoti kontrolinius klausimynus, kurie apibendrina tikrintinus teisės aktų reikalavimus, padeda pasiruošti patikrinimui, padeda inspektoriui vykdyti patikrinimą? Atsakymas *32. Ar teko skambinti kuriai nors priežiūros institucijai prašant konsultacijos apie teisės aktų reikalavimus? *33. Jeigu kreipėtės į priežiūros instituciją konsultacijos, ar buvo atsakyta į Jūsų klausimą? *34. Jeigu kreipėtės į priežiūros instituciją konsultacijos ir nebuvo atsakyta į Jūsų klausimą, kuri (-ios) priežiūros institucija (-os) neatsakė į Jūsų klausimą? Atsakymas *35. Ar žinote, kad vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu, inspektoriui nustačius mažareikšmį pažeidimą, toks pažeidimas ištaisomas inspektoriaus akivaizdoje, o nesant galimybės jo pašalinti, bauda neskiriama ir nustatomas protingas terminas pažeidimui pašalinti? Pasirinkite vieną iš atsakymų: Žinau žinau Kita *36. Ar žinote, kad teisės aktai, kuriais keičiamos verslo sąlygos, turi įsigalioti gegužės 1 d. arba lapkričio 1 d.? Pasirinkite vieną iš atsakymų: Žinau žinau Kita *37. pat norėtume užduoti kelis klausimus ne apie patikrinimą. Kaip bendrai vertinate priežiūros institucijų veiklą? Pasirinkite vieną iš atsakymų: Labai gerai Gerai Patenkinamai Blogai Labai blogai 38. Kurią vieną priežiūros instituciją išskirtumėte kaip suteikiančią daugiausiai metodinės pagalbos ūkio subjektams? Pasirinkite vieną iš atsakymų: 1. Aplinkos apsaugos agentūra 2. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos. 3. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų 4. Civilinės aviacijos administracija 5. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros 6. Lietuvos bankas 7. Lietuvos bioetikos komitetas 33

35 8. Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo pasikeitęs pavadinimas dabar UŽIMTUMO TARNYBA PRIE SADM 9. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos 10. Lietuvos metrologijos inspekcija 11. Lietuvos radijo ir televizijos komisija 12. Lietuvos architektų rūmai 13. Lietuvos auditorių rūmai 14. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 15. Lietuvos Respublikos odontologų rūmai 16. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 17. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija 18. Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo 19. Lietuvos transporto saugos administracija 20. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba 21. Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų 22. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų 23. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio 24. Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos 25. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos 26. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 27. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 28. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų 29. Radiacinės saugos centras 30. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo 31. Teritorinės darbo biržos pasikeitęs pavadinimas, dabar Teritorinės užimtumo tarnybos 32. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų 33. Valstybės įmonė Lietuvos prabavimo rūmai 34. Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras 35. Valstybės tarnybos departamentas 36. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos 37. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija 38. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio 39. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 40. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos 41. Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio 42. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 43. Valstybinė kalbos inspekcija 44. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos 45. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 46. Valstybinė miškų tarnyba 47. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų 48. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos 49. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 50. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 51. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo 52. Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio 34

36 53. Valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra 54. Viešųjų pirkimų tarnyba 55. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba 56. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio 57. išskirčiau nei vienos *39. Kodėl Jūs išskyrėte šią instituciją kaip suteikiančią daugiausiai metodinės pagalbos ūkio subjektams?. Respondentai patys įvardina priežastis. Tik tuo atveju, jeigu sako žinau, sunku pasakyti, įvardinami galimi atsakymų variantai. Pažymėkite visus, kurie tinka Stengiasi padėti patikrinimo metu Aiškiai suteikia informaciją institucijos interneto puslapyje Telefonu konsultuoja, suteikia informaciją, paaiškina, pataria Konsultuoja, suteikia informaciją, paaiškina, pataria interesantui nuvykus į instituciją Rengia naudingus seminarus Leidžia informatyvius lankstinukus ir / ar kitus leidinius Kita 40. Iš kurios vienos priežiūros institucijos norėtumėte gauti daugiau metodinės pagalbos? Pasirinkite vieną iš atsakymų: 1. Aplinkos apsaugos agentūra 2. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos. 3. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų 4. Civilinės aviacijos administracija 5. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros 6. Lietuvos bankas 7. Lietuvos bioetikos komitetas 8. Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo pasikeitęs pavadinimas dabar UŽIMTUMO TARNYBA PRIE SADM 9. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos 10. Lietuvos metrologijos inspekcija 11. Lietuvos radijo ir televizijos komisija 12. Lietuvos architektų rūmai 13. Lietuvos auditorių rūmai 14. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 15. Lietuvos Respublikos odontologų rūmai 16. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 17. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija 18. Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo 19. Lietuvos transporto saugos administracija 20. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba 21. Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų 22. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų 23. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio 24. Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos 25. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos 26. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 27. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 35

37 28. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų 29. Radiacinės saugos centras 30. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo 31. Teritorinės darbo biržos pasikeitęs pavadinimas, dabar Teritorinės užimtumo tarnybos 32. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų 33. Valstybės įmonė Lietuvos prabavimo rūmai 34. Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras 35. Valstybės tarnybos departamentas 36. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos 37. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija 38. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio 39. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 40. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos 41. Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio 42. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 43. Valstybinė kalbos inspekcija 44. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos 45. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 46. Valstybinė miškų tarnyba 47. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų 48. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos 49. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 50. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 51. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo 52. Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio 53. Valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra 54. Viešųjų pirkimų tarnyba 55. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba 56. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio 57. išskirčiau nei vienos *41. Kodėl Jūs išskyrėt šią instituciją kaip nesuteikiančią pakankamai metodinės pagalbos? Respondentai patys įvardina priežastis. Tik tuo atveju, jeigu sako žinau, sunku pasakyti, įvardinami galimi atsakymų variantai. Pažymėkite visus, kurie tinka pakankamai stengiasi padėti patikrinimo metu pakankamai aiškiai suteikia informaciją institucijos interneto puslapyje pakankamai paaiškina, nesistengia išaiškinti, nesuteikia pakankamai informacijos, nepataria, nepakankamai kokybiškai konsultuoja telefonu pakankamai paaiškina, nesistengia išaiškinti, nesuteikia pakankamai informacijos, nepataria, nepakankamai kokybiškai konsultuoja interesantui nuvykus į instituciją rengia pakankamai seminarų Rengiami seminarai nėra informatyvūs leidžia pakankamai lankstinukų ar kitų leidinių Leidžiami lankstinukai ar kiti leidiniai nėra informatyvūs Kita *42. Kaip reikėtų tobulinti priežiūros institucijų veiklą? Atsakymas 36

38 *43. Pabaigai keli klausimai apie Jus ir Jūsų įmonę. Kokias pareigas užimate įmonėje? Atsakymas *44. Kokia yra pagrindinė Jūsų įmonės veiklos sritis? Pasirinkite vieną iš atsakymų: Gamyba Prekyba Paslaugos Kita *45. Jūsų įmonės dydis? Pasirinkite vieną iš atsakymų: Mikroįmonė (1-9 darbuotojai) Maža (10-49 darbuotojai) Vidutinė ( darbuotojai) Didelė (250 ir daugiau darbuotojų) *46. Kiek laiko vykdote veiklą? Atsakymas 37

39 PRIEDAS NR. 2: DETALIOS STATISTINĖS LENTELĖS Lentelė Nr. 1 Kaip Jūs vertinate priežiūros institucijų veiklą? Skaičius 145 Labai gerai % 14.4% Skaičius 600 Gerai % 59.8% Skaičius 223 Patenkinamai % 22.2% Skaičius 29 Blogai % 2.9% Skaičius 7 Labai blogai % 0.7% Skaičius 1004 % 100,0% Lentelė Nr. 1.1 Labai gerai Gerai Patenkinamai Blogai Labai blogai Kaip Jūs vertinate priežiūros institucijų veiklą? Įmonės veiklos sritis: Gamyba Prekyba Paslaugos Kita Skaičius % 19,1% 12,4% 15,2% 8,9% 14,4% Skaičius % 56,4% 59,2% 59,2% 67,3% 59,8% Skaičius % 20,2% 23,7% 22,2% 21,8% 22,2% Skaičius % 4,3% 4,1% 2,5% 2,0% 2,9% Skaičius % 0,0% 0,6% 0,9% 0,0% 0,7% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr. 1.2 Labai gerai Gerai Patenkinamai Blogai Labai blogai Kaip Jūs vertinate priežiūros institucijų veiklą? Įmonės dydis: Mikro arba labai maža (1-9 Maža (10-49 darbuotojai) darbuotojai) Vidutinė, didelė (50 darbuotojų ir daugiau) Skaičius % 15,5% 13,2% 9,3% 14,4% Skaičius % 58,4% 60,5% 68,6% 59,8% Skaičius % 22,5% 22,4% 19,8% 22,2% Skaičius % 2,8% 3,5% 2,3% 2,9% Skaičius % 0,9% 0,4% 0,0% 0,7% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr. 1.3 Labai gerai Gerai Patenkinamai Kaip Jūs vertinate priežiūros institucijų veiklą? Veiklos vykdymo trukmė: Pirmus metus 1-5 metų 6-10 metų 10 ir daugiau metų Skaičius % 27,0% 10,4% 11,1% 16,2% 14,4% Skaičius % 55,0% 58,0% 61,4% 61,8% 59,8% Skaičius % 16,0% 26,9% 24,6% 18,7% 22,2% 38

40 Blogai Labai blogai Kaip Jūs vertinate priežiūros institucijų veiklą? Veiklos vykdymo trukmė: Pirmus metus 1-5 metų 6-10 metų 10 ir daugiau metų Skaičius % 1,0% 3,6% 2,9% 2,8% 2,9% Skaičius % 1,0% 1,2% 0,0% 0,5% 0,7% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr. 1.4 Kaip Jūs vertinate priežiūros institucijų veiklą? Apskritis, kurioje įmonė vykdo veiklą: Labai gerai Gerai Patenkinamai Blogai Labai blogai Alytaus Kauno Klaipėdos Marijampolės Panevėžio Šiaulių Tauragės Telšių Utenos Vilniaus Skaičius % 21,3% 15,3% 19,0% 21,2% 25,9% 12,2% 3,7% 23,8% 21,1% 10,1% 14,4% Skaičius % 59,6% 51,2% 60,7% 69,7% 58,6% 71,6% 77,8% 57,1% 65,8% 59,7% 59,8% Skaičius % 19,1% 30,7% 20,2% 6,1% 13,8% 16,2% 14,8% 19,0% 7,9% 24,1% 22,2% Skaičius % 0,0% 1,9% 0,0% 3,0% 1,7% 0,0% 3,7% 0,0% 5,3% 4,9% 2,9% Skaičius % 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,7% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr. 2 Ar per 2018 m. Jūsų įmonę tikrino ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančios institucijos (kitaip vadinamos priežiūros institucijos) inspektoriai? Skaičius 350 % 34,9% Skaičius 654 % 65,1% Skaičius 1004 % 100,0% Lentelė Nr. 2.1 Ar per 2018 m. Jūsų įmonę tikrino ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančios institucijos (kitaip vadinamos priežiūros institucijos) inspektoriai? Įmonės veiklos sritis: Gamyba Prekyba Paslaugos Kita Skaičius % 48,9% 36,7% 30,6% 45,5% 34,9% Skaičius % 51,1% 63,3% 69,4% 54,5% 65,1% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr. 2.2 Ar per 2018 m. Jūsų įmonę tikrino ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančios institucijos (kitaip vadinamos priežiūros institucijos) inspektoriai? Įmonės dydis: Mikro arba labai maža (1-9 Vidutinė, didelė (50 darbuotojų ir Maža (10-49 darbuotojai) darbuotojai) daugiau) Skaičius % 27,5% 46,9% 61,6% 34,9% Skaičius % 72,5% 53,1% 38,4% 65,1% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 39

41 Lentelė Nr. 2.3 Ar per 2018 m. Jūsų įmonę tikrino ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančios institucijos (kitaip vadinamos priežiūros institucijos) inspektoriai? Veiklos vykdymo trukmė: Pirmus metus 1-5 metų 6-10 metų 10 ir daugiau metų Skaičius % 10,0% 20,4% 38,6% 51,9% 34,9% Skaičius % 90,0% 79,6% 61,4% 48,1% 65,1% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr. 2.4 Ar per 2018 m. Jūsų įmonę tikrino ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančios institucijos (kitaip vadinamos priežiūros institucijos) inspektoriai? Apskritis, kurioje įmonė vykdo veiklą: Alytaus Kauno Klaipėdos Marijampolės Panevėžio Skaičius % 38,3% 28,4% 26,2% 48,5% 39,7% 40,5% 40,7% 42,9% 55,3% 34,2% 34,9% Skaičius % 61,7% 71,6% 73,8% 51,5% 60,3% 59,5% 59,3% 57,1% 44,7% 65,8% 65,1% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr. 3 Šiaulių Tauragės Telšių Utenos Vilniaus Kiek patikrinimų buvo atlikta Jūsų įmonėje per 2018 m.? Skaičius % 79,5% Skaičius 53 2 % 15,1% Skaičius 19 3 ir daugiau % 5,4% Skaičius 350 % 100,0% Lentelė Nr ir daugiau Kiek patikrinimų buvo atlikta Jūsų įmonėje per 2018 m.? Įmonės veiklos sritis: Gamyba Prekyba Paslaugos Kita Skaičius % 78,3% 74,2% 78,6% 91,3% 79,4% Skaičius % 15,2% 19,4% 15,8% 6,5% 15,1% Skaičius % 6,5% 6,5% 5,6% 2,2% 5,4% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr ir daugiau Kiek patikrinimų buvo atlikta Jūsų įmonėje per 2018 m.? Įmonės dydis: Maža (10-49 darbuotojai) Mikro arba labai maža (1-9 darbuotojai) Vidutinė, didelė (50 darbuotojų ir daugiau) Skaičius % 82,6% 80,4% 66,0% 79,4% Skaičius % 14,7% 13,1% 20,8% 15,1% Skaičius % 2,6% 6,5% 13,2% 5,4% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 40

42 Lentelė Nr ir daugiau Kiek patikrinimų buvo atlikta Jūsų įmonėje per 2018 m.? Veiklos vykdymo trukmė: Pirmus metus 1-5 metų 6-10 metų 10 ir daugiau metų Skaičius % 80,0% 82,6% 83,3% 77,1% 79,4% Skaičius % 10,0% 11,6% 13,6% 17,1% 15,1% Skaičius % 10,0% 5,8% 3,0% 5,9% 5,4% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr. 3.4 Kiek patikrinimų buvo atlikta Jūsų įmonėje per 2018 m.? Apskritis, kurioje įmonė vykdo veiklą: Alytaus Kauno Klaipėdos Marijampolės Panevėžio Šiaulių Tauragės Telšių Utenos Vilniaus ir daugiau Skaičius % 100,0% 78,7% 81,8% 75,0% 78,3% 76,7% 63,6% 77,8% 52,4% 83,5% 79,4% Skaičius % 0,0% 14,8% 9,1% 18,8% 13,0% 20,0% 36,4% 22,2% 33,3% 12,2% 15,1% Skaičius % 0,0% 6,6% 9,1% 6,3% 8,7% 3,3% 0,0% 0,0% 14,3% 4,3% 5,4% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr. 4 Kokios priežiūros institucijos Jus tikrino 2018 m.? Skaičius % Aplinkos apsaugos agentūra 23 6,6% Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos 19 5,4% Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų 28 8,0% Civilinės aviacijos administracija 1 0,3% Lietuvos bioetikos komitetas 2 0,6% Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo pasikeitęs pavadinimas dabar UŽIMTUMO TARNYBA PRIE SADM 5 1,4% Lietuvos metrologijos inspekcija 9 2,6% Lietuvos radijo ir televizijos komisija 1 0,3% Lietuvos architektų rūmai 1 0,3% Lietuvos auditorių rūmai 7 2,0% Lietuvos Respublikos odontologų rūmai 3 0,9% Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija 6 1,7% Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo 38 10,9% Lietuvos transporto saugos administracija 8 2,3% Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų 6 1,7% Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio 5 1,4% Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos % Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 4 1,1% Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 1 0.3% Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų 57 16,3% Radiacinės saugos centras 1 0,3% Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo 3 0,9% Valstybės įmonė Lietuvos prabavimo rūmai 1 0,3% Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras 4 1,1% Valstybės tarnybos departamentas 4 1,1% Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos 5 1,4% Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija 1 0,3% Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio 5 1,4% Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 2 0,6% 41

43 Kokios priežiūros institucijos Jus tikrino 2018 m.? Skaičius % Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos 8 2,3% Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos 1 0,3% Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 48 13,7% Valstybinė miškų tarnyba 2 0,6% Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų 92 26,3% Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos 2 0,6% Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2 0,6% Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 4 1,1% Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo 3 0,9% Valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra 2 0,6% Viešųjų pirkimų tarnyba 8 2,3% Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio 2 0,6% Lentelė Nr. 4.1 Kokios priežiūros institucijos Jus tikrino 2018 m.? Įmonės veiklos sritis: Gamyba Prekyba Paslaugos Kita Aplinkos apsaugos agentūra % 7,4% 2,4% 1,4% 3,0% 2,3% Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos % 3,2% 2,4% 1,7% 1,0% 1,9% Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų % 3,2% 2,4% 2,7% 4,0% 2,8% Civilinės aviacijos administracija % 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% Lietuvos bioetikos komitetas % 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,2% Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo pasikeitęs pavadinimas dabar UŽIMTUMO TARNYBA PRIE SADM % 1,1% 0,0% 0,5% 1,0% 0,5% Lietuvos metrologijos inspekcija % 0,0% 1,8% 0,9% 0,0% 0,9% Lietuvos radijo ir televizijos komisija % 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% Lietuvos architektų rūmai % 0,00% 0,00% 0,20% 0,00% 0,10% Lietuvos auditorių rūmai % 0,0% 1,2% 0,6% 1,0% 0,7% Lietuvos Respublikos odontologų rūmai % 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,3% Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija % 0,0% 0,0% 0,8% 1,0% 0,6% Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo % 7,4% 3,6% 3,3% 4,0% 3,8% Lietuvos transporto saugos administracija % 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 0,8% Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų % 0,0% 0,6% 0,8% 0,0% 0,6% Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio % 2,1% 0,0% 0,2% 2,0% 0,5% Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos % 0,0% 0,0% 3,1% 2,0% 2,2% Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas % 1,1% 0,6% 0,3% 0,0% 0,4% Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų % 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų % 7,4% 6,5% 4,7% 8,9% 5,7% Radiacinės saugos centras % 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 42

44 Kokios priežiūros institucijos Jus tikrino 2018 m.? Įmonės veiklos sritis: Gamyba Prekyba Paslaugos Kita Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo % 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,3% Valstybės įmonė Lietuvos prabavimo rūmai % 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,1% Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras % 0,0% 0,0% 0,2% 3,0% 0,4% Valstybės tarnybos departamentas % 0,0% 0,0% 0,2% 3,0% 0,4% Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos % 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,5% Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija % 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio % 2,1% 0,6% 0,3% 0,0% 0,5% Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija % 0,0% 0,6% 0,2% 0,0% 0,2% Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos % 2,1% 0,6% 0,6% 1,0% 0,8% Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos % 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba % 11,7% 9,5% 2,8% 3,0% 4,8% Valstybinė miškų tarnyba % 1,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų % 14,9% 11,2% 8,0% 7,9% 9,2% Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos % 0,0% 0,0% 0,2% 1,0% 0,2% Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos % 1,1% 0,6% 0,0% 0,0% 0,2% Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba % 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 0,4% Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo % 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,3% Valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra % 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,2% Viešųjų pirkimų tarnyba % 0,0% 1,8% 0,5% 2,0% 0,8% Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio % 0,0% 0,0% 0,2% 1,0% 0,2% Lentelė Nr. 4.2 Kokios priežiūros institucijos Jus tikrino 2018 m.? Įmonės dydis: Mikro arba labai maža Maža (10-49 Vidutinė, didelė (50 (1-9 darbuotojai) darbuotojai) darbuotojų ir daugiau) Aplinkos apsaugos agentūra % 1,9% 2,6% 4,7% 2,3% Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos % 0,7% 3,5% 7,0% 1,9% Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų % 2,0% 3,5% 7,0% 2,8% Civilinės aviacijos administracija % 0,0% 0,4% 0,0% 0,1% Lietuvos bioetikos komitetas % 0,1% 0,4% 0,0% 0,2% 43

45 Kokios priežiūros institucijos Jus tikrino 2018 m.? Įmonės dydis: Mikro arba labai maža Maža (10-49 Vidutinė, didelė (50 (1-9 darbuotojai) darbuotojai) darbuotojų ir daugiau) Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo pasikeitęs pavadinimas dabar UŽIMTUMO TARNYBA PRIE SADM % 0,4% 0,0% 2,3% 0,5% Lietuvos metrologijos inspekcija % 0,4% 1,8% 2,3% 0,9% Lietuvos radijo ir televizijos komisija % 0,0% 0,4% 0,0% 0,1% Lietuvos architektų rūmai % 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% Lietuvos auditorių rūmai % 0,3% 0,4% 4,7% 0,7% Lietuvos Respublikos odontologų rūmai % 0,4% 0,0% 0,0% 0,3% Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija % 0,0% 0,9% 4,7% 0,6% Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo % 2,6% 6,1% 7,0% 3,8% Lietuvos transporto saugos administracija % 0,4% 1,8% 1,2% 0,8% Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų % 0,4% 0,9% 1,2% 0,6% Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio % 0,6% 0,4% 0,0% 0,5% Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos % 0,9% 5,3% 4,7% 2,2% Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas % 0,3% 0,9% 0,0% 0,4% Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų % 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų % 4,2% 9,2% 8,1% 5,7% Radiacinės saugos centras % 0,0% 0,0% 1,2% 0,1% Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo % 0,4% 0,0% 0,0% 0,3% Valstybės įmonė Lietuvos prabavimo rūmai % 0,0% 0,4% 0,0% 0,1% Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras % 0,3% 0,9% 0,0% 0,4% Valstybės tarnybos departamentas % 0,4% 0,4% 0,0% 0,4% Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos % 0,6% 0,4% 0,0% 0,5% Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija % 0,0% 0,0% 1,2% 0,1% Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio % 0,6% 0,0% 1,2% 0,5% Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija % 0,1% 0,0% 1,2% 0,2% Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos % 0,6% 1,3% 1,2% 0,8% Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos

46 Kokios priežiūros institucijos Jus tikrino 2018 m.? Įmonės dydis: Mikro arba labai maža Maža (10-49 Vidutinė, didelė (50 (1-9 darbuotojai) darbuotojai) darbuotojų ir daugiau) % 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba % 3,8% 5,7% 10,5% 4,8% Valstybinė miškų tarnyba % 0,0% 0,4% 1,2% 0,2% Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų % 8,7% 9,2% 12,8% 9,2% Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos % 0,1% 0,4% 0,0% 0,2% Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos % 0,0% 0,4% 1,2% 0,2% Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba % 0,4% 0,4% 0,0% 0,4% Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo % 0,4% 0,0% 0,0% 0,3% Valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra % 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% Viešųjų pirkimų tarnyba % 0,1% 1,8% 3,5% 0,8% Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio % 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% Lentelė Nr. 4.3 Kokios priežiūros institucijos Jus tikrino 2018 m.? Veiklos vykdymo trukmė: Pirmus 10 ir daugiau 1-5 metų 6-10 metų metus metų Aplinkos apsaugos agentūra % 0,0% 1,2% 1,2% 4,3% 2,3% Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos % 0,0% 0,9% 1,2% 3,5% 1,9% Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų % 0,0% 0,9% 3,5% 4,8% 2,8% Civilinės aviacijos administracija % 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% Lietuvos bioetikos komitetas % 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,2% Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo pasikeitęs pavadinimas dabar UŽIMTUMO TARNYBA PRIE SADM % 0,0% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% Lietuvos metrologijos inspekcija % 2,0% 0,6% 0,0% 1,3% 0,9% Lietuvos radijo ir televizijos komisija % 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,1% Lietuvos architektų rūmai % 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% Lietuvos auditorių rūmai % 0,0% 0,0% 0,6% 1,5% 0,7% Lietuvos Respublikos odontologų rūmai % 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,3% Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija % 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,6% Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo % 1,0% 3,6% 2,3% 5,3% 3,8% 45

47 Kokios priežiūros institucijos Jus tikrino 2018 m.? Veiklos vykdymo trukmė: Pirmus 10 ir daugiau 1-5 metų 6-10 metų metus metų Lietuvos transporto saugos administracija % 0,0% 0,6% 1,2% 1,0% 0,8% Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų % 0,0% 0,3% 0,6% 1,0% 0,6% Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio % 0,0% 0,3% 1,2% 0,5% 0,5% Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos % 0,0% 0,3% 1,8% 4,6% 2,2% Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas % 0,0% 0,6% 0,6% 0,3% 0,4% Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų % 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų % 1,0% 3,0% 5,8% 9,1% 5,7% Radiacinės saugos centras % 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo % 0,0% 0,3% 0,6% 0,3% 0,3% Valstybės įmonė Lietuvos prabavimo rūmai % 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1% Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras % 0,0% 0,0% 0,6% 0,8% 0,4% Valstybės tarnybos departamentas % 0,0% 0,0% 1,8% 0,3% 0,4% Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos % 0,0% 0,3% 0,0% 1,0% 0,5% Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija % 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio % 0,0% 0,0% 0,6% 1,0% 0,5% Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija % 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 0,2% Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos % 0,0% 0,0% 0,6% 1,8% 0,8% Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos % 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba % 2,0% 3,0% 5,3% 6,8% 4,8% Valstybinė miškų tarnyba % 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,2% Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų % 5,0% 6,2% 13,5% 10,9% 9,2% Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos % 0,0% 0,3% 0,6% 0,0% 0,2% Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos % 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,2% Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba % 0,0% 0,9% 0,0% 0,3% 0,4% Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo % 0,0% 0,0% 0,6% 0,5% 0,3% Valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra % 0,0% 0,0% 0,6% 0,3% 0,2% Viešųjų pirkimų tarnyba % 0,0% 0,3% 0,6% 1,5% 0,8% Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio % 0,0% 0,0% 0,6% 0,3% 0,2% 46

48 Lentelė Nr. 4.4 Kokios priežiūros institucijos Jus tikrino 2018 m.? Apskritis, kurioje įmonė vykdo veiklą: Alytaus Kauno Klaipėdos Marijampolės Panevėžio Šiaulių Tauragės Telšių Utenos Vilniaus Aplinkos apsaugos agentūra % 2,1% 1,4% 1,2% 3,0% 6,9% 2,7% 0,0% 4,8% 5,3% 2,0% 2,3% Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos % 4,3% 1,4% 1,2% 3,0% 1,7% 1,4% 11,1% 4,8% 2,6% 1,2% 1,9% Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų % 2,1% 3,3% 4,8% 0,0% 1,7% 4,1% 3,7% 0,0% 5,3% 2,2% 2,8% Civilinės aviacijos administracija % 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% Lietuvos bioetikos komitetas % 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo pasikeitęs pavadinimas dabar UŽIMTUMO TARNYBA PRIE SADM % 0,0% 0,5% 1,2% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,5% Lietuvos metrologijos inspekcija % 2,1% 0,0% 0,0% 9,1% 1,7% 1,4% 0,0% 0,0% 2,6% 0,5% 0,9% Lietuvos radijo ir televizijos komisija % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% Lietuvos architektų rūmai % 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% Lietuvos auditorių rūmai % 2,1% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,7% Lietuvos Respublikos odontologų rūmai % 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija % 0,0% 0,9% 2,4% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,6% Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo % 2,1% 2,8% 0,0% 9,1% 5,2% 2,7% 0,0% 0,0% 5,3% 5,2% 3,8% Lietuvos transporto saugos administracija % 2,1% 0,0% 1,2% 6,1% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,8% Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų % 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,6% Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 5,3% 0,5% 0,5% Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos % 0,0% 0,9% 2,4% 3,0% 1,7% 5,4% 7,4% 4,8% 5,3% 1,7% 2,2% Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 0,7% 0,4% Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,1% Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų

49 Kokios priežiūros institucijos Jus tikrino 2018 m.? Apskritis, kurioje įmonė vykdo veiklą: Alytaus Kauno Klaipėdos Marijampolės Panevėžio Šiaulių Tauragės Telšių Utenos Vilniaus % 0,0% 4,2% 2,4% 3,0% 8,6% 8,1% 7,4% 4,8% 10,5% 6,6% 5,7% Radiacinės saugos centras % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo % 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 0,2% 0,3% Valstybės įmonė Lietuvos prabavimo rūmai % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras % 2,1% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% Valstybės tarnybos departamentas % 0,0% 0,5% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,4% Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos % 4,3% 0,5% 0,0% 0,0% 1,7% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 0,0% 0,0% 0,1% Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio % 2,1% 0,9% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,5% Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,2% Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos % 0,0% 0,5% 0,0% 3,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 5,3% 0,7% 0,8% Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba % 2,1% 5,1% 3,6% 6,1% 10,3% 5,4% 3,7% 4,8% 13,2% 3,4% 4,8% Valstybinė miškų tarnyba % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 4,8% 0,0% 0,0% 0,2% Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų % 8,5% 7,9% 8,3% 9,1% 6,9% 6,8% 14,8% 14,3% 7,9% 10,3% 9,2% Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos % 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos % 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 0,2% 0,4% Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 0,5% 0,3% Valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

50 Kokios priežiūros institucijos Jus tikrino 2018 m.? Apskritis, kurioje įmonė vykdo veiklą: Alytaus Kauno Klaipėdos Marijampolės Panevėžio Šiaulių Tauragės Telšių Utenos Vilniaus % 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% Viešųjų pirkimų tarnyba % 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,8% Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,2% Lentelė Nr. 6 Ar Jums buvo iš anksto pranešta apie būsimą patikrinimą? Skaičius 266 % 76,0% Skaičius 84 % 24,0% Skaičius 350 % 100,0% Lentelė Nr. 6.1 Ar Jums buvo iš anksto pranešta apie būsimą patikrinimą? Įmonės veiklos sritis: Gamyba Prekyba Paslaugos Kita Skaičius % 13,2% 15,0% 60,9% 10,9% 100,0% Skaičius % 13,1% 26,2% 40,5% 20,2% 100,0% Skaičius % 13,1% 17,7% 56,0% 13,1% 100,0% Lentelė Nr. 6.2 Ar Jums buvo iš anksto pranešta apie būsimą patikrinimą? Įmonės dydis: Mikro arba labai maža (1-9 darbuotojai) Maža (10-49 darbuotojai) Vidutinė, didelė (50 darbuotojų ir daugiau) Skaičius % 50,0% 32,3% 17,7% 100,0% Skaičius % 68,0% 25,0% 7,0% 100,0% Skaičius % 54,0% 31,0% 15,0% 100,0% Lentelė Nr. 6.3 Ar Jums buvo iš anksto pranešta apie būsimą patikrinimą? Veiklos vykdymo trukmė: Pirmus metus 1-5 metų 6-10 metų 10 ir daugiau metų Skaičius % 2,6% 15,8% 22,2% 59,4% 100,0% Skaičius % 3,6% 32,1% 8,3% 56,0% 100,0% Skaičius % 2,9% 19,7% 18,9% 58,6% 100,0% 49

51 Lentelė Nr. 6.4 Ar Jums buvo iš anksto pranešta apie būsimą patikrinimą? Apskritis, kurioje įmonė vykdo veiklą: Alytaus Kauno Klaipėdos Marijampolės Panevėžio Šiaulių Tauragės Telšių Utenos Vilniaus Skaičius % 6,4% 17,3% 6,4% 4,9% 5,3% 8,3% 3,4% 1,9% 5,6% 40,6% 100,0% Skaičius % 1,2% 17,9% 6,0% 3,6% 10,7% 9,5% 2,4% 5,0% 7% 37% 100,0% Skaičius % 5,1% 17,4% 6,3% 4,6% 6,6% 8,6% 3,1% 2,6% 6,0% 39,7% 100,0% Lentelė Nr. 7 Ar patikrinimas buvo atliekamas, naudojantis kontroliniais klausimynais / patikrinimo aktais? Skaičius 270 % 77,1% Skaičius 80 % 22,9% Skaičius 350 % 100,0% Lentelė Nr. 7.1 Ar patikrinimas buvo atliekamas, naudojantis kontroliniais klausimynais / patikrinimo aktais? Įmonės veiklos sritis: Gamyba Prekyba Paslaugos Kita Skaičius % 13,7% 15,6% 60,4% 10,4% 100,0% Skaičius % 11,2% 25,0% 41,2% 22,5% 100,0% Skaičius % 13,1% 17,7% 56,0% 13,1% 100,0% Lentelė Nr. 7.2 Ar patikrinimas buvo atliekamas, naudojantis kontroliniais klausimynais / patikrinimo aktais? Įmonės dydis: Mikro arba labai maža (1-9 Vidutinė, didelė (50 darbuotojų ir Maža (10-49 darbuotojai) darbuotojai) daugiau) Skaičius % 51,9% 32,2% 15,9% 100,0% Skaičius % 62,5% 25,0% 12,5% 100,0% Skaičius % 54,3% 30,6% 15,1% 100,0% Lentelė Nr. 7.3 Ar patikrinimas buvo atliekamas, naudojantis kontroliniais klausimynais / patikrinimo aktais? Veiklos vykdymo trukmė: Pirmus metus 1-5 metų 6-10 metų 10 ir daugiau metų Skaičius % 2,2% 16,3% 20,7% 60,7% 100,0% Skaičius % 5,0% 31,2% 12,5% 51,2% 100,0% Skaičius % 2,9% 19,7% 18,9% 58,6% 100,0% 50

52 Lentelė Nr. 7.4 Ar patikrinimas buvo atliekamas, naudojantis kontroliniais klausimynais / patikrinimo aktais? Apskritis, kurioje įmonė vykdo veiklą: Alytaus Kauno Klaipėdos Marijampolės Panevėžio Šiaulių Tauragės Telšių Utenos Vilniaus Skaičius % 6,3% 18,5% 6,7% 4,4% 6,7% 9,6% 3,0% 1,9% 5,6% 37,4% 100,0% Skaičius % 1,2% 13,8% 5,0% 5,0% 6,2% 5,0% 3,8% 5,0% 7,5% 47,5% 100,0% Skaičius % 5,1% 17,4% 6,3% 4,6% 6,6% 8,6% 3,1% 2,6% 6,0% 39,7% 100,0% Lentelė Nr. 8 Ar prieš patikrinimą žinojote, kad bus naudojamasi šiuo konkrečiu kontroliniu klausimynu / patikrinimo aktu? Skaičius 258 % 73,7% Skaičius 92 % 26,3% Skaičius 350 % 100,0% Lentelė Nr. 8.1 Ar prieš patikrinimą žinojote, kad bus naudojamasi šiuo konkrečiu kontroliniu klausimynu / patikrinimo aktu? Įmonės veiklos sritis: Gamyba Prekyba Paslaugos Kita Skaičius % 12,4% 16,7% 60,9% 10,1% 100,0% Skaičius % 15,2% 20,7% 42,4% 21,7% 100,0% Skaičius % 13,1% 17,7% 56,0% 13,1% 100,0% Lentelė Nr. 8.2 Ar prieš patikrinimą žinojote, kad bus naudojamasi šiuo konkrečiu kontroliniu klausimynu / patikrinimo aktu? Įmonės dydis: Mikro arba labai maža (1-9 Vidutinė, didelė (50 darbuotojų ir Maža (10-49 darbuotojai) darbuotojai) daugiau) Skaičius % 48,8% 34,9% 16,3% 100,0% Skaičius % 69,6% 18,5% 12,0% 100,0% Skaičius % 54,3% 30,6% 15,1% 100,0% Lentelė Nr. 8.3 Ar prieš patikrinimą žinojote, kad bus naudojamasi šiuo konkrečiu kontroliniu klausimynu / patikrinimo aktu? Veiklos vykdymo trukmė: Pirmus metus 1-5 metų 6-10 metų 10 ir daugiau metų Skaičius % 1,9% 14,3% 19,4% 64,3% 100,0% Skaičius % 5,4% 34,8% 17,4% 42,4% 100,0% Skaičius % 2,9% 19,7% 18,9% 58,6% 100,0% 51

53 Lentelė Nr. 8.4 Ar prieš patikrinimą žinojote, kad bus naudojamasi šiuo konkrečiu kontroliniu klausimynu / patikrinimo aktu? Apskritis, kurioje įmonė vykdo veiklą: Alytaus Kauno Klaipėdos Marijampolės Panevėžio Šiaulių Tauragės Telšių Utenos Vilniaus Skaičius % 7,0% 18,6% 6,6% 3,9% 7,0% 8,5% 3,1% 1,6% 5,8% 38,0% 100,0% Skaičius % 0,0% 14,1% 5,4% 6,5% 5,4% 8,7% 3,3% 5,4% 6,5% 44,6% 100,0% Skaičius % 5,1% 17,4% 6,3% 4,6% 6,6% 8,6% 3,1% 2,6% 6,0% 39,7% 100,0% Lentelė Nr. 9 Kiek laiko (valandomis) užtruko inspektorius atlikdamas patikrinimą Jūsų įmonės veiklos vykdymo vietoje? Skaičius 113 Iki 1 val. % 32,8% Skaičius 67 1,01-2 val % 19,5% Skaičius 84 2,01-5 val. % 24,4% Skaičius 80 5,01 val ir daugiau % 23,3% Skaičius 344 % 100,0% Lentelė Nr. 9.1 Kiek laiko (valandomis) užtruko inspektorius atlikdamas patikrinimą Jūsų įmonės veiklos vykdymo vietoje? Įmonės veiklos sritis: Gamyba Prekyba Paslaugos Kita Iki 1 val. Skaičius % 12,4% 19,5% 49,6% 18,6% 100,0% 1,01-2 val Skaičius % 16,4% 17,9% 53,7% 11,9% 100,0% 2,01-5 val. Skaičius % 16,7% 17,9% 54,8% 10,7% 100,0% 5,01 val ir daugiau Skaičius % 6,2% 13,8% 71,2% 8,8% 100,0% Skaičius % 12,8% 17,4% 56,7% 13,1% 100,0% Lentelė Nr. 9.2 Iki 1 val. 1,01-2 val 2,01-5 val. 5,01 val ir daugiau Kiek laiko (valandomis) užtruko inspektorius atlikdamas patikrinimą Jūsų įmonės veiklos vykdymo vietoje? Įmonės dydis: Mikro arba labai maža (1-9 darbuotojai) Maža (10-49 darbuotojai) Vidutinė, didelė (50 darbuotojų ir daugiau) Skaičius % 69,9% 25,7% 4,4% 100,0% Skaičius % 62,7% 20,9% 16,4% 100,0% Skaičius % 41,7% 39,3% 19,0% 100,0% Skaičius % 40,0% 36,2% 23,8% 100,0% Skaičius % 54,7% 30,5% 14,8% 100,0% 52

54 Lentelė Nr. 9.3 Kiek laiko (valandomis) užtruko inspektorius atlikdamas patikrinimą Jūsų įmonės veiklos vykdymo vietoje? Veiklos vykdymo trukmė: Pirmus metus 1-5 metų 6-10 metų 10 ir daugiau metų Iki 1 val. Skaičius % 8,0% 25,7% 19,5% 46,9% 100,0% 1,01-2 val Skaičius % 0,0% 23,9% 16,4% 59,7% 100,0% 2,01-5 val. Skaičius % 1,2% 17,9% 20,2% 60,7% 100,0% 5,01 val ir daugiau Skaičius % 0,0% 8,8% 18,8% 72,5% 100,0% Skaičius % 2,9% 19,5% 18,9% 58,7% 100,0% Lentelė Nr. 9.4 Kiek laiko (valandomis) užtruko inspektorius atlikdamas patikrinimą Jūsų įmonės veiklos vykdymo vietoje? Apskritis, kurioje įmonė vykdo veiklą: Iki 1 val. 1,01-2 val 2,01-5 val. 5,01 val ir daugiau Alytaus Kauno Klaipėdos Marijampolės Panevėžio Šiaulių Tauragės Telšių Utenos Vilniaus Skaičius % 7,1% 14,2% 4,4% 5,3% 9,7% 9,7% 2,7% 1,8% 8,0% 37,2% 100,0% Skaičius % 1,5% 22,4% 3,0% 4,5% 9,0% 11,9% 7,5% 3,0% 4,5% 32,8% 100,0% Skaičius % 3,6% 9,5% 3,6% 4,8% 2,4% 9,5% 2,4% 6,0% 9,5% 48,8% 100,0% Skaičius % 6,2% 23,8% 15,0% 3,8% 3,8% 3,8% 1,2% 0,0% 1,2% 41,2% 100,0% Skaičius % 4,9% 16,9% 6,4% 4,7% 6,4% 8,7% 3,2% 2,6% 6,1% 40,1% 100,0% Lentelė Nr. 10 Ar sutinkate su teiginiu, kad patikrinimo metu inspektoriai elgėsi profesionaliai, mandagiai, stengėsi geranoriškai padėti laikytis teisės aktų reikalavimų? Skaičius 317 % 90,6% Skaičius 33 % 9,4% Skaičius 350 % 100,0% Lentelė Nr Ar sutinkate su teiginiu, kad patikrinimo metu inspektoriai elgėsi profesionaliai, mandagiai, stengėsi geranoriškai padėti laikytis teisės aktų reikalavimų? Įmonės veiklos sritis: Gamyba Prekyba Paslaugos Kita Skaičius % 13,6% 16,7% 56,5% 13,2% 100,0% Skaičius % 9,1% 27,3% 51,5% 12,1% 100,0% Skaičius % 13,1% 17,7% 56,0% 13,1% 100,0% 53

55 Lentelė Nr Ar sutinkate su teiginiu, kad patikrinimo metu inspektoriai elgėsi profesionaliai, mandagiai, stengėsi geranoriškai padėti laikytis teisės aktų reikalavimų? Įmonės dydis: Mikro arba labai maža (1-9 darbuotojai) Maža (10-49 darbuotojai) Vidutinė, didelė (50 darbuotojų ir daugiau) Skaičius % 53,9% 30,3% 15,8% 100,0% Skaičius % 57,6% 33,3% 9,1% 100,0% Skaičius % 54,3% 30,6% 15,1% 100,0% Lentelė Nr Ar sutinkate su teiginiu, kad patikrinimo metu inspektoriai elgėsi profesionaliai, mandagiai, stengėsi geranoriškai padėti laikytis teisės aktų reikalavimų? Veiklos vykdymo trukmė: Pirmus metus 1-5 metų 6-10 metų 10 ir daugiau metų Skaičius % 2,5% 18,6% 20,8% 58,0% 100,0% Skaičius % 6,1% 30,3% 0,0% 63,6% 100,0% Skaičius % 2,9% 19,7% 18,9% 58,6% 100,0% Lentelė Nr Ar sutinkate su teiginiu, kad patikrinimo metu inspektoriai elgėsi profesionaliai, mandagiai, stengėsi geranoriškai padėti laikytis teisės aktų reikalavimų? Apskritis, kurioje įmonė vykdo veiklą: Alytaus Kauno Klaipėdos Marijampolės Panevėžio Skaičius % 4,7% 18,3% 6,3% 4,7% 7,3% 9,1% 3,2% 1,9% 6,0% 38,5% 100,0% Skaičius % 9,1% 9,1% 6,1% 3,0% 0,0% 3,0% 3,0% 9,1% 6,1% 51,5% 100,0% Skaičius % 5,1% 17,4% 6,3% 4,6% 6,6% 8,6% 3,1% 2,6% 6,0% 39,7% 100,0% Lentelė Nr. 11 Šiaulių Tauragės Telšių Utenos Vilniaus Kokios buvo patikrinimo pasekmės? Administracinė nuobauda įspėjimas, neskiriant baudos 7 % 2,0% Bauda 5 % 1.4% Raštiškas nurodymas ar reikalavimas pašalinti pažeidimus 10 % 2,9% Veiklos apribojimai % Raštiškas nurodymas ar reikalavimas pašalinti pažeidimus % Pateiktos rašytinės rekomendacijos (protokolas) 30 % 8,6%, nebuvo 270 % 77,1% Kita 28 % 8,0% 54

56 Lentelė Nr Kokios buvo patikrinimo pasekmės? Įmonės veiklos sritis: Gamyba Prekyba Paslaugos Kita Administracinė nuobauda įspėjimas, neskiriant baudos % 14,3% 0,0% 85,7% 0,0% 100,0% Bauda % 20,0% 20,0% 40,0% 20,0% 100,0% Raštiškas nurodymas ar reikalavimas pašalinti pažeidimus % 10,0% 20,0% 40,0% 30,0% 100,0% Pateiktos rašytinės rekomendacijos (protokolas) % 10,0% 30,0% 50,0% 10,0% 100,0%, nebuvo % 13,7% 16,3% 55,9% 14,1% 100,0% Kita % 10,7% 21,4% 64,3% 3,6% 100,0% Lentelė Nr Kokios buvo patikrinimo pasekmės? Įmonės dydis: Mikro arba labai maža (1-9 Maža (10-49 darbuotojai) darbuotojai) Vidutinė, didelė (50 darbuotojų ir daugiau) Administracinė nuobauda įspėjimas, neskiriant baudos % 14,3% 85,7% 0,0% 100,0% Bauda % 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% Raštiškas nurodymas ar reikalavimas pašalinti pažeidimus % 60,0% 30,0% 10,0% 100,0% Pateiktos rašytinės rekomendacijos (protokolas) % 50,0% 36,7% 13,3% 100,0%, nebuvo % 54,1% 28,5% 17,4% 100,0% Kita % 60,7% 35,7% 3,6% 100,0% Lentelė Nr Kokios buvo patikrinimo pasekmės? Veiklos vykdymo trukmė: Pirmus metus 1-5 metų 6-10 metų 10 ir daugiau metų Administracinė nuobauda įspėjimas, neskiriant baudos % 0,0% 28,6% 14,3% 57,1% 100,0% Bauda % 20,0% 0,0% 20,0% 60,0% 100,0% Raštiškas nurodymas ar reikalavimas pašalinti pažeidimus % 0,0% 10,0% 0,0% 90,0% 100,0% Pateiktos rašytinės rekomendacijos (protokolas) % 0,0% 10,0% 23,3% 66,7% 100,0%, nebuvo % 3,3% 18,9% 18,5% 59,3% 100,0% Kita % 0,0% 42,9% 25,0% 32,1% 100,0% 55

57 Lentelė Nr Kokios buvo patikrinimo pasekmės? Apskritis, kurioje įmonė vykdo veiklą: Alytaus Kauno Klaipėdos Marijampolės % Administracinė nuobauda įspėjimas, neskiriant baudos % 0,0% 28,6% 28,6% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 14,3% 100,0% Bauda % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 40,0% 40,0% 100,0% Raštiškas nurodymas ar reikalavimas pašalinti pažeidimus % 10,0% 0,0% 0,0% 20,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 0,0% 30,0% 100,0% Pateiktos rašytinės rekomendacijos (protokolas) % 0,0% 10,0% 3,3% 3,3% 0,0% 6,7% 3,3% 0,0% 3,3% 70,0% 100,0%, nebuvo % 5,9% 19,3% 7,0% 4,4% 8,1% 9,6% 3,3% 3,0% 6,3% 33,0% 100,0% Kita % 3,6% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 82,1% 100,0% Panevėžio Lentelė Nr. 12 Šiaulių Tauragės Telšių Utenos Vilniaus Ar priežiūros institucijos atstovai / inspektoriai informavo, už kokių reikalavimų pažeidimą Jums buvo pritaikytos poveikio priemonės ir kaip Jūs turėtumėte ištaisyti neatitikimą tiems reikalavimams? Skaičius 251 % 71,7% Skaičius 99 % 28,3% Skaičius 350 % 100,0% Lentelė Nr Ar priežiūros institucijos atstovai / inspektoriai informavo, už kokių reikalavimų pažeidimą Jums buvo pritaikytos poveikio priemonės ir kaip Jūs turėtumėte ištaisyti neatitikimą tiems reikalavimams? Įmonės veiklos sritis: Gamyba Prekyba Paslaugos Kita Skaičius % 12,0% 19,1% 58,2% 10,8% 100,0% Skaičius % 16,2% 14,1% 50,5% 19,2% 100,0% Skaičius % 13,1% 17,7% 56,0% 13,1% 100,0% Lentelė Nr Ar priežiūros institucijos atstovai / inspektoriai informavo, už kokių reikalavimų pažeidimą Jums buvo pritaikytos poveikio priemonės ir kaip Jūs turėtumėte ištaisyti neatitikimą tiems reikalavimams? Įmonės dydis: Mikro arba labai maža (1-9 darbuotojai) Maža (10-49 darbuotojai) Vidutinė, didelė (50 darbuotojų ir daugiau) Skaičius % 51,8% 34,7% 13,5% 100,0% Skaičius % 60,6% 20,2% 19,2% 100,0% Skaičius % 54,3% 30,6% 15,1% 100,0% 56

58 Lentelė Nr Ar priežiūros institucijos atstovai / inspektoriai informavo, už kokių reikalavimų pažeidimą Jums buvo pritaikytos poveikio priemonės ir kaip Jūs turėtumėte ištaisyti neatitikimą tiems reikalavimams? Veiklos vykdymo trukmė: 1-5 metų 6-10 metų 10 ir daugiau metų Skaičius % 1,6% 18,3% 20,7% 59,4% Skaičius % 6,1% 23,2% 14,1% 56,6% Skaičius % 2,9% 19,7% 18,9% 58,6% Lentelė Nr Ar priežiūros institucijos atstovai / inspektoriai informavo, už kokių reikalavimų pažeidimą Jums buvo pritaikytos poveikio priemonės ir kaip Jūs turėtumėte ištaisyti neatitikimą tiems reikalavimams? Apskritis, kurioje įmonė vykdo veiklą: Alytaus Kauno Klaipėdos Marijampolės Panevėžio Skaičius % 3,6% 17,5% 6,0% 4,4% 6,4% 5,2% 2,0% 1,6% 6,8% 46,6% 100,0% Skaičius % 9,1% 17,2% 7,1% 5,1% 7,1% 17,2% 6,1% 5,1% 4,0% 22,2% 100,0% Skaičius % 5,1% 17,4% 6,3% 4,6% 6,6% 8,6% 3,1% 2,6% 6,0% 39,7% 100,0% Lentelė Nr. 13 Šiaulių Tauragės Telšių Utenos Vilniaus Ar Jums buvo taikytos poveikio priemonės už reikalavimus, kurie nebuvo įtraukti į vykdyto patikrinimo kontrolinį klausimyną / patikrinimo aktą? Skaičius 181 % 51,7% Skaičius 169 % 48,3% Skaičius 350 % 100,0% Lentelė Nr Ar Jums buvo taikytos poveikio priemonės už reikalavimus, kurie nebuvo įtraukti į vykdyto patikrinimo kontrolinį klausimyną / patikrinimo aktą? Įmonės veiklos sritis: Gamyba Prekyba Paslaugos Kita Skaičius % 11,0% 16,0% 60,8% 12,2% 100,0% Skaičius % 15,4% 19,5% 50,9% 14,2% 100,0% Skaičius % 13,1% 17,7% 56,0% 13,1% 100,0% Lentelė Nr Ar Jums buvo taikytos poveikio priemonės už reikalavimus, kurie nebuvo įtraukti į vykdyto patikrinimo kontrolinį klausimyną / patikrinimo aktą? Įmonės dydis: Mikro arba labai maža (1-9 darbuotojai) Maža (10-49 darbuotojai) Vidutinė, didelė (50 darbuotojų ir daugiau) Skaičius % 53,0% 29,8% 17,1% 100,0% Skaičius % 55,6% 31,4% 13,0% 100,0% Skaičius % 54,3% 30,6% 15,1% 100,0% 57

59 Lentelė Nr Ar Jums buvo taikytos poveikio priemonės už reikalavimus, kurie nebuvo įtraukti į vykdyto patikrinimo kontrolinį klausimyną / patikrinimo aktą? Veiklos vykdymo trukmė: Pirmi metai 1-5 metų 6-10 metų 10 ir daugiau metų Skaičius % 1,7% 14,9% 19,3% 64,1% 100,0% Skaičius % 4,1% 24,9% 18,3% 52,7% 100,0% Skaičius % 2,9% 19,7% 18,9% 58,6% 100,0% Lentelė Nr Ar Jums buvo taikytos poveikio priemonės už reikalavimus, kurie nebuvo įtraukti į vykdyto patikrinimo kontrolinį klausimyną / patikrinimo aktą? Apskritis, kurioje įmonė vykdo veiklą: Alytaus Kauno Klaipėdos Marijampolės Panevėžio Skaičius % 6,6% 23,8% 8,3% 3,9% 8,3% 6,6% 2,2% 0,6% 4,4% 35,4% 100,0% Skaičius % 3,6% 10,7% 4,1% 5,3% 4,7% 10,7% 4,1% 4,7% 7,7% 44,4% 100,0% Skaičius % 5,1% 17,4% 6,3% 4,6% 6,6% 8,6% 3,1% 2,6% 6,0% 39,7% 100,0% Lentelė Nr. 14 Šiaulių Tauragės Telšių Utenos Vilniaus Kada pirmą kartą teko naudoti kontrolinius klausimynus? Skaičius m. % 3,8% Skaičius 332 Ankščiau negu 2018 m. % 36,1% Skaičius 553 teko % 60,1% Skaičius 920 % 100,0% Lentelė Nr Kada pirmą kartą teko naudoti kontrolinius klausimynus? Įmonės veiklos sritis: Gamyba Paslaugos Prekyba Kita 2018 m. Skaičius % 3,4% 5,2% 3,7% 2,3% 3,8% Ankščiau negu 2018 m. Skaičius % 41,4% 32,9% 37,1% 29,9% 36,1% teko Skaičius % 55,2% 61,9% 59,2% 67,8% 60,1% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr m. Ankščiau negu 2018 m. teko Kada pirmą kartą teko naudoti kontrolinius klausimynus? Įmonės dydis: Mikro arba labai maža (1-9 darbuotojai) Maža (10-49 darbuotojai) Vidutinė, didelė (50 darbuotojų ir daugiau) Skaičius % 3,5% 6,1% 0,0% 3,8% Skaičius % 32,1% 41,5% 53,1% 36,1% Skaičius % 64,4% 52,4% 46,9% 60,1% 58

60 Kada pirmą kartą teko naudoti kontrolinius klausimynus? Įmonės dydis: Mikro arba labai maža (1-9 darbuotojai) Maža (10-49 darbuotojai) Vidutinė, didelė (50 darbuotojų ir daugiau) Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr m. Ankščiau negu 2018 m. teko Kada pirmą kartą teko naudoti kontrolinius klausimynus? Veiklos vykdymo trukmė: Pirmus metus 1-5 metų 6-10 metų 10 ir daugiau metų Skaičius % 4,1% 5,6% 2,6% 2,7% 3,8% Skaičius % 4,1% 19,9% 45,2% 54,2% 36,1% Skaičius % 91,8% 74,5% 52,3% 43,0% 60,1% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr Kada pirmą kartą teko naudoti kontrolinius klausimynus? Apskritis, kurioje įmonė vykdo veiklą: 2018 m. Ankščiau negu 2018 m. teko Alytaus Kauno Klaipėdos Marijampolės Panevėžio Šiaulių Tauragės Telšių Utenos Vilniaus Skaičius % 0,0% 3,2% 5,0% 12,1% 3,5% 1,4% 0,0% 9,5% 5,3% 3,9% 3,8% Skaičius % 50,0% 35,4% 28,7% 48,5% 43,9% 46,4% 48,1% 28,6% 44,7% 30,7% 36,1% Skaičius % 50,0% 61,4% 66,3% 39,4% 52,6% 52,2% 51,9% 61,9% 50,0% 65,5% 60,1% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr. 15 Ar teko skambinti kuriai nors priežiūros institucijai siekiant konsultacijos apie teisės aktų reikalavimus? Skaičius 539 % 53,7% Skaičius 465 % 46,3% Skaičius 1004 % 100,0% Lentelė Nr Ar teko skambinti kuriai nors priežiūros institucijai siekiant konsultacijos apie teisės aktų reikalavimus? Įmonės veiklos sritis: Gamyba Prekyba Paslaugos Kita Skaičius % 51,1% 58,0% 56,1% 33,7% 53,7% Skaičius % 48,9% 42,0% 43,9% 66,3% 46,3% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 59

61 Lentelė Nr Ar teko skambinti kuriai nors priežiūros institucijai siekiant konsultacijos apie teisės aktų reikalavimus? Įmonės dydis: Mikro arba labai maža (1-9 Vidutinė, didelė (50 darbuotojų ir Maža (10-49 darbuotojai) darbuotojai) daugiau) Skaičius % 52,2% 61,0% 46,5% 53,7% Skaičius % 47,8% 39,0% 53,5% 46,3% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr Ar teko skambinti kuriai nors priežiūros institucijai siekiant konsultacijos apie teisės aktų reikalavimus? Veiklos vykdymo trukmė: Pirmus metus 1-5 metų 6-10 metų 10 ir daugiau metų Skaičius % 59,0% 53,8% 53,2% 52,4% 53,7% Skaičius % 41,0% 46,2% 46,8% 47,6% 46,3% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr Ar teko skambinti kuriai nors priežiūros institucijai siekiant konsultacijos apie teisės aktų reikalavimus? Apskritis, kurioje įmonė vykdo veiklą: Alytaus Kauno Klaipėdos Marijampolės Panevėžio Skaičius % 46,8% 49,8% 54,8% 45,5% 55,2% 31,1% 33,3% 61,9% 50,0% 62,2% 53,7% Skaičius % 53,2% 50,2% 45,2% 54,5% 44,8% 68,9% 66,7% 38,1% 50,0% 37,8% 46,3% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr. 16 Šiaulių Tauragės Telšių Utenos Vilniaus Ar buvo atsakyta į Jūsų klausimą? Skaičius 549 % 54,7% Skaičius 455 % 45,3% Skaičius 1004 % 100,0% Lentelė Nr Ar buvo atsakyta į Jūsų klausimą? Įmonės veiklos sritis: Gamyba Prekyba Paslaugos Kita Skaičius % 52,1% 57,4% 57,0% 37,6% 54,7% Skaičius % 47,9% 42,6% 43,0% 62,4% 45,3% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 60

62 Lentelė Nr Ar buvo atsakyta į Jūsų klausimą? Įmonės dydis: Mikro arba labai maža (1-9 Maža (10-49 darbuotojai) darbuotojai) Vidutinė, didelė (50 darbuotojų ir daugiau) Skaičius % 53,5% 61,0% 47,7% 54,7% Skaičius % 46,5% 39,0% 52,3% 45,3% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr Ar buvo atsakyta į Jūsų klausimą? Veiklos vykdymo trukmė: Pirmus metus 1-5 metų 6-10 metų 10 ir daugiau metų Skaičius % 62,0% 52,7% 55,0% 54,4% 54,7% Skaičius % 38,0% 47,3% 45,0% 45,6% 45,3% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr Ar buvo atsakyta į Jūsų klausimą? Apskritis, kurioje įmonė vykdo veiklą: Alytaus Kauno Klaipėdos Marijampolės Panevėžio Skaičius % 46,8% 50,2% 53,6% 48,5% 56,9% 36,5% 33,3% 57,1% 52,6% 63,1% 54,7% Skaičius % 53,2% 49,8% 46,4% 51,5% 43,1% 63,5% 66,7% 42,9% 47,4% 36,9% 45,3% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr. 17 Šiaulių Tauragės Telšių Utenos Vilniaus Ar žinote, kad vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu, inspektoriui nustačius mažareikšmį pažeidimą, toks pažeidimas ištaisomas inspektoriaus akivaizdoje, o nesant galimybės jo pašalinti, bauda neskiriama ir nustatomas protingas terminas pažeidimui pašalinti? Skaičius 654 Žinau % 65,1% Skaičius 348 žinau % 34,7% Skaičius 2 Kita % 0,2% Skaičius 1004 % 100,0% Lentelė Nr Ar žinote, kad vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu, inspektoriui nustačius mažareikšmį pažeidimą, toks pažeidimas ištaisomas inspektoriaus akivaizdoje, o nesant galimybės jo pašalinti, bauda neskiriama ir nustatomas protingas terminas pažeidimui pašalinti? Įmonės veiklos sritis: Gamyba Prekyba Paslaugos Kita Žinau Skaičius % 73,4% 65,1% 65,9% 52,5% 65,1% žinau Skaičius % 26,6% 34,3% 33,9% 47,5% 34,7% Kita Skaičius % 0,0% 0,6% 0,2% 0,0% 0,2% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 61

63 Lentelė Nr Ar žinote, kad vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu, inspektoriui nustačius mažareikšmį pažeidimą, toks pažeidimas ištaisomas inspektoriaus akivaizdoje, o nesant galimybės jo pašalinti, bauda neskiriama ir nustatomas protingas terminas pažeidimui pašalinti? Įmonės dydis: Žinau žinau Kita Mikro arba labai maža (1-9 darbuotojai) Maža (10-49 darbuotojai) Vidutinė, didelė (50 darbuotojų ir daugiau) Skaičius % 60,9% 72,8% 79,1% 65,1% Skaičius % 38,8% 27,2% 20,9% 34,7% Skaičius % 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr Ar žinote, kad vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu, inspektoriui nustačius mažareikšmį pažeidimą, toks pažeidimas ištaisomas inspektoriaus akivaizdoje, o nesant galimybės jo pašalinti, bauda neskiriama ir nustatomas protingas terminas pažeidimui pašalinti? Veiklos vykdymo trukmė: Pirmus metus 1-5 metų 6-10 metų 10 ir daugiau metų Žinau Skaičius % 42,0% 60,4% 67,8% 73,9% 65,1% žinau Skaičius % 58,0% 39,3% 32,2% 25,8% 34,7% Kita Skaičius % 0,0% 0,3% 0,0% 0,3% 0,2% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr Ar žinote, kad vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu, inspektoriui nustačius mažareikšmį pažeidimą, toks pažeidimas ištaisomas inspektoriaus akivaizdoje, o nesant galimybės jo pašalinti, bauda neskiriama ir nustatomas protingas terminas pažeidimui pašalinti? Apskritis, kurioje įmonė vykdo veiklą: Žinau žinau Kita Alytaus Kauno Klaipėdos Marijampolės Panevėžio Skaičius % 78,7% 67,9% 57,1% 63,6% 62,1% 67,6% 70,4% 71,4% 63,2% 63,4% 65,1% Skaičius % 21,3% 32,1% 42,9% 36,4% 37,9% 32,4% 29,6% 28,6% 34,2% 36,4% 34,7% Skaičius % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 0,2% 0,2% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr. 18 Šiaulių Tauragės Telšių Utenos Vilniaus Ar žinote, kad teisės aktai, kuriais keičiamos verslo sąlygos, turi įsigalioti gegužės 1 d. arba lapkričio 1 d.? Skaičius 453 Žinau % 45,1% Skaičius 546 žinau % 54,4% Skaičius 5 Kita % 0,5% Skaičius 1004 % 100,0% 62

64 Lentelė Nr Ar žinote, kad teisės aktai, kuriais keičiamos verslo sąlygos, turi įsigalioti gegužės 1 d. arba lapkričio 1 d.? Įmonės veiklos sritis: Gamyba Prekyba Paslaugos Kita Žinau Skaičius % 51,1% 44,4% 45,9% 35,6% 45,1% žinau Skaičius % 47,9% 54,4% 53,8% 64,4% 54,4% Kita Skaičius % 1,1% 1,2% 0,3% 0,0% 0,5% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr Žinau žinau Kita Ar žinote, kad teisės aktai, kuriais keičiamos verslo sąlygos, turi įsigalioti gegužės 1 d. arba lapkričio 1 d.? Įmonės dydis: Mikro arba labai maža (1-9 Vidutinė, didelė (50 darbuotojų ir Maža (10-49 darbuotojai) darbuotojai) daugiau) Skaičius % 41,6% 47,8% 66,3% 45,1% Skaičius % 57,7% 52,2% 33,7% 54,4% Skaičius % 0,7% 0,0% 0,0% 0,5% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr Ar žinote, kad teisės aktai, kuriais keičiamos verslo sąlygos, turi įsigalioti gegužės 1 d. arba lapkričio 1 d.? Veiklos vykdymo trukmė: Pirmus metus 1-5 metų 6-10 metų 10 ir daugiau metų Žinau Skaičius % 21,0% 39,9% 50,3% 53,4% 45,1% žinau Skaičius % 79,0% 59,2% 49,1% 46,3% 54,4% Kita Skaičius % 0,0% 0,9% 0,6% 0,3% 0,5% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr Ar žinote, kad teisės aktai, kuriais keičiamos verslo sąlygos, turi įsigalioti gegužės 1 d. arba lapkričio 1 d.? Apskritis, kurioje įmonė vykdo veiklą: Žinau žinau Kita Alytaus Kauno Klaipėdos Marijampolės Panevėžio Skaičius % 53,2% 47,4% 39,3% 57,6% 37,9% 52,7% 55,6% 42,9% 42,1% 42,5% 45,1% Skaičius % 46,8% 52,1% 60,7% 42,4% 60,3% 47,3% 44,4% 57,1% 57,9% 56,8% 54,4% Skaičius % 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,5% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Šiaulių Tauragės Telšių Utenos Vilniaus 63

65 Lentelė Nr. 19 Kurią verslo priežiūros instituciją išskirtumėte kaip suteikiančią daug metodinės pagalbos ūkio subjektams? Aplinkos apsaugos agentūra Skaičius 22 % 2,2% Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos Skaičius 9 % 0,9% Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų Skaičius 21 % 2,1% Civilinės aviacijos administracija Skaičius 1 % 0,1% Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros Skaičius 1 % 0,1% Lietuvos bankas Skaičius 6 % 0,6% Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo pasikeitęs pavadinimas dabar UŽIMTUMO TAR Skaičius 4 % 0,4% Lietuvos metrologijos inspekcija Skaičius 3 % 0,3% Lietuvos radijo ir televizijos komisija Skaičius 1 % 0,1% Lietuvos auditorių rūmai Skaičius 1 % 0,1% Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Skaičius 3 % 0,3% Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo Skaičius 25 % 2,5% Lietuvos transporto saugos administracija Skaičius 4 % 0,4% Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų Skaičius 3 % 0,3% Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio Skaičius 2 % 0,2% Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos Skaičius 1 % 0,1% Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos Skaičius 9 % 0,9% Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Skaičius 2 % 0,2% Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų Skaičius 16 % 1,6% Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo Skaičius 4 % 0,4% Teritorinės darbo biržos pasikeitęs pavadinimas, dabar Teritorinės užimtumo tarnybos Skaičius 2 % 0,2% Valstybės įmonė Lietuvos prabavimo rūmai Skaičius 1 % 0,1% Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras Skaičius 2 % 0,2% Valstybės tarnybos departamentas Skaičius 1 % 0,1% Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos Skaičius 3 % 0,3% Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio Skaičius 2 % 0,2% Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Skaičius 2 % 0,2% Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos Skaičius 2 % 0,2% Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Skaičius 27 % 2,7% Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų Skaičius 283 % 28,1% Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos Skaičius 6 64

66 Kurią verslo priežiūros instituciją išskirtumėte kaip suteikiančią daug metodinės pagalbos ūkio subjektams? % 0,6% Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Skaičius 2 % 0,2% Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo Skaičius 12 % 1,2% Valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra Skaičius 1 % 0,1% Viešųjų pirkimų tarnyba Skaičius 5 % 0,5% Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio Skaičius 1 % 0,1% išskirčiau nei vienos Skaičius 514 % 51,2% Skaičius 1004 % 100,0% Lentelė Nr Kurią verslo priežiūros instituciją išskirtumėte kaip suteikiančią daug metodinės pagalbos ūkio subjektams? Įmonės veiklos sritis: Gamyba Prekyba Paslaugos Kita Aplinkos apsaugos agentūra Skaičius % 2,1% 1,2% 2,0% 5,0% 2,2% Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos Skaičius % 1,1% 2,4% 0,6% 0,0% 0,9% Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų Skaičius % 1,1% 1,2% 2,2% 4,0% 2,1% Civilinės aviacijos administracija Skaičius % 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros Skaičius % 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,1% Lietuvos bankas Skaičius % 2,1% 0,0% 0,6% 0,0% 0,6% Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo pasikeitęs pavadinimas dabar UŽIMTUMO TAR Skaičius % 0,0% 0,0% 0,5% 1,0% 0,4% Lietuvos metrologijos inspekcija Skaičius % 1,1% 0,0% 0,3% 0,0% 0,3% Lietuvos radijo ir televizijos komisija Skaičius % 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% Lietuvos auditorių rūmai Skaičius % 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Skaičius % 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,3% Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo Skaičius % 4,3% 0,0% 2,5% 5,0% 2,5% Lietuvos transporto saugos administracija Skaičius % 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,4% Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų Skaičius % 0,0% 0,6% 0,3% 0,0% 0,3% Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio Skaičius % 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,2% Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos Skaičius % 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos Skaičius % 0,0% 0,0% 1,3% 1,0% 0,9% Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Skaičius % 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,2% 65

67 Kurią verslo priežiūros instituciją išskirtumėte kaip suteikiančią daug metodinės pagalbos ūkio subjektams? Įmonės veiklos sritis: Gamyba Prekyba Paslaugos Kita Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų Skaičius % 1,1% 1,8% 0,9% 5,9% 1,6% Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo Skaičius % 0,0% 1,2% 0,3% 0,0% 0,4% Teritorinės darbo biržos pasikeitęs pavadinimas, dabar Teritorinės užimtumo tarnybos Skaičius % 1,1% 0,0% 0,0% 1,0% 0,2% Valstybės įmonė Lietuvos prabavimo rūmai Skaičius % 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,1% Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras Skaičius % 1,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% Valstybės tarnybos departamentas Skaičius % 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,1% Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos Skaičius % 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,3% Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio Skaičius % 0,0% 0,6% 0,2% 0,0% 0,2% Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Skaičius % 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,2% Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos Skaičius % 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,2% Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Skaičius % 7,4% 4,7% 1,6% 2,0% 2,7% Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų Skaičius % 20,2% 29,6% 30,8% 16,8% 28,2% Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos Skaičius % 0,0% 0,6% 0,5% 2,0% 0,6% Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Skaičius % 1,1% 0,6% 0,0% 0,0% 0,2% Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo Skaičius % 1,1% 0,6% 1,4% 1,0% 1,2% Valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra Skaičius % 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% Viešųjų pirkimų tarnyba Skaičius % 0,0% 0,6% 0,2% 3,0% 0,5% Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio Skaičius % 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,1% išskirčiau nei vienos Skaičius % 55,3% 53,8% 50,2% 49,5% 51,2% Skaičius % б% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr Kurią verslo priežiūros instituciją išskirtumėte kaip suteikiančią daug metodinės pagalbos ūkio subjektams? Įmonės dydis: Mikro arba labai maža (1-9 darbuotojai) Maža (10-49 darbuotojai) Vidutinė, didelė (50 darbuotojų ir daugiau) Aplinkos apsaugos agentūra Skaičius % 1,2% 4,4% 4,7% 2,2% Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos Skaičius % 0,9% 0,4% 2,3% 0,9% Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Skaičius finansų % 1,7% 2,2% 4,7% 2,1% 66

68 Kurią verslo priežiūros instituciją išskirtumėte kaip suteikiančią daug metodinės pagalbos ūkio subjektams? Įmonės dydis: Mikro arba labai maža (1-9 darbuotojai) Maža (10-49 darbuotojai) Vidutinė, didelė (50 darbuotojų ir daugiau) Civilinės aviacijos administracija Skaičius % 0,0% 0,4% 0,0% 0,1% Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros Skaičius % 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% Lietuvos bankas Skaičius % 0,7% 0,4% 0,0% 0,6% Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo pasikeitęs pavadinimas Skaičius dabar UŽIMTUMO TAR % 0,6% 0,0% 0,0% 0,4% Lietuvos metrologijos inspekcija Skaičius % 0,1% 0,9% 0,0% 0,3% Lietuvos radijo ir televizijos komisija Skaičius % 0,0% 0,4% 0,0% 0,1% Lietuvos auditorių rūmai Skaičius % 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Skaičius % 0,1% 0,9% 0,0% 0,3% Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo Skaičius % 2,0% 3,1% 4,7% 2,5% Lietuvos transporto saugos administracija Skaičius % 0,4% 0,0% 1,2% 0,4% Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų Skaičius % 0,3% 0,4% 0,0% 0,3% Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio Skaičius % 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos Skaičius % 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos Skaičius % 0,4% 1,8% 2,3% 0,9% Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Skaičius % 0,1% 0,4% 0,0% 0,2% Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų Skaičius % 1,4% 1,8% 2,3% 1,6% Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo Skaičius % 0,6% 0,0% 0,0% 0,4% Teritorinės darbo biržos pasikeitęs pavadinimas, dabar Teritorinės užimtumo Skaičius tarnybos % 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% Valstybės įmonė Lietuvos prabavimo rūmai Skaičius % 0,0% 0,4% 0,0% 0,1% Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras Skaičius % 0,1% 0,4% 0,0% 0,2% Valstybės tarnybos departamentas Skaičius % 0,0% 0,0% 1,2% 0,1% Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos Skaičius % 0,3% 0,4% 0,0% 0,3% 67

69 Kurią verslo priežiūros instituciją išskirtumėte kaip suteikiančią daug metodinės pagalbos ūkio subjektams? Įmonės dydis: Mikro arba labai maža (1-9 darbuotojai) Maža (10-49 darbuotojai) Vidutinė, didelė (50 darbuotojų ir daugiau) Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio Skaičius % 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Skaičius % 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos Skaičius % 0,1% 0,4% 0,0% 0,2% Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Skaičius % 2,5% 3,9% 1,2% 2,7% Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų Skaičius % 30,6% 24,6% 18,6% 28,2% Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos Skaičius % 0,6% 0,9% 0,0% 0,6% Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Skaičius % 0,1% 0,4% 0,0% 0,2% Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo Skaičius % 0,7% 2,2% 2,3% 1,2% Valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra Skaičius % 0,1% 0,4% 0,0% 0,2% Viešųjų pirkimų tarnyba Skaičius % 0,1% 1,3% 1,2% 0,5% Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Skaičius žemės ūkio % 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% išskirčiau nei vienos Skaičius % 52,2% 47,4% 53,5% 51,2% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr Kurią verslo priežiūros instituciją išskirtumėte kaip suteikiančią daug metodinės pagalbos ūkio subjektams? Veiklos vykdymo trukmė: Pirmus 10 ir daugiau 1-5 metų 6-10 metų metus metų Aplinkos apsaugos agentūra Skaičius % 0,0% 0,9% 1,2% 4,3% 2,2% Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos Skaičius % 0,0% 0,3% 1,2% 1,5% 0,9% Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų Skaičius % 1,0% 1,2% 3,5% 2,5% 2,1% Civilinės aviacijos administracija Skaičius % 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros Skaičius % 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% Lietuvos bankas Skaičius % 0,0% 1,2% 1,2% 0,0% 0,6% Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo pasikeitęs pavadinimas dabar UŽIMTUMO TAR Skaičius % 0,0% 0,3% 1,2% 0,3% 0,4% Lietuvos metrologijos inspekcija Skaičius % 0,0% 0,6% 0,0% 0,3% 0,3% Lietuvos radijo ir televizijos komisija Skaičius % 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,1% Lietuvos auditorių rūmai Skaičius % 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Skaičius % 0,0% 0,3% 0,0% 0,5% 0,3% 68

70 Kurią verslo priežiūros instituciją išskirtumėte kaip suteikiančią daug metodinės pagalbos ūkio subjektams? Veiklos vykdymo trukmė: Pirmus 10 ir daugiau 1-5 metų 6-10 metų metus metų Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės Skaičius apsaugos ir darbo % 2,0% 1,5% 1,8% 3,8% 2,5% Lietuvos transporto saugos administracija Skaičius % 1,0% 0,0% 0,6% 0,5% 0,4% Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų Skaičius % 1,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,3% Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio Skaičius % 0,0% 0,3% 0,6% 0,0% 0,2% Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos Skaičius % 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos Skaičius % 1,0% 0,0% 0,6% 1,8% 0,9% Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Skaičius % 0,0% 0,3% 0,6% 0,0% 0,2% Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų Skaičius % 1,0% 1,5% 1,2% 2,0% 1,6% Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo Skaičius % 1,0% 0,0% 0,6% 0,5% 0,4% Teritorinės darbo biržos pasikeitęs pavadinimas, dabar Teritorinės užimtumo tarnybos Skaičius % 0,0% 0,3% 0,0% 0,3% 0,2% Valstybės įmonė Lietuvos prabavimo rūmai Skaičius % 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1% Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras Skaičius % 0,0% 0,3% 0,0% 0,3% 0,2% Valstybės tarnybos departamentas Skaičius % 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Skaičius Sveikatos apsaugos % 0,0% 0,3% 0,0% 0,5% 0,3% Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio Skaičius % 0,0% 0,3% 0,0% 0,3% 0,2% Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Skaičius % 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos Skaičius % 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,2% Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Skaičius % 4,0% 2,4% 2,9% 2,5% 2,7% Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų Skaičius % 41,0% 31,7% 25,1% 23,3% 28,2% Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos Skaičius % 1,0% 0,9% 0,6% 0,3% 0,6% Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Skaičius % 0,0% 0,3% 0,0% 0,3% 0,2% Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo Skaičius % 1,0% 1,2% 1,8% 1,0% 1,2% Valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra Skaičius % 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% Viešųjų pirkimų tarnyba Skaičius % 0,0% 0,6% 0,0% 0,8% 0,5% 69

71 Kurią verslo priežiūros instituciją išskirtumėte kaip suteikiančią daug metodinės pagalbos ūkio subjektams? Veiklos vykdymo trukmė: Pirmus 10 ir daugiau 1-5 metų 6-10 metų metus metų Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio Skaičius % 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,1% išskirčiau nei vienos Skaičius % 41,0% 52,7% 54,4% 51,1% 51,2% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr Kurią verslo priežiūros instituciją išskirtumėte kaip suteikiančią daug metodinės pagalbos ūkio subjektams? Apskritis, kurioje įmonė vykdo veiklą: Alytaus Kauno Klaipėdos Marijampolės Aplinkos apsaugos Skaičius agentūra % 6,4% 1,9% 2,4% 18,2% 3,4% 1,4% 3,7% 4,8% 2,6% 0,2% 2,2% Aplinkos apsaugos departamentas Skaičius prie Aplinkos % 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 3,4% 0,0% 11,1% 4,8% 0,0% 0,5% 0,9% Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Skaičius Respublikos finansų % 2,1% 2,8% 1,2% 0,0% 1,7% 2,7% 3,7% 0,0% 0,0% 2,2% 2,1% Civilinės aviacijos Skaičius administracija % 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros Skaičius % 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% Lietuvos bankas Skaičius % 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,6% Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo pasikeitęs Skaičius pavadinimas dabar UŽIMTUMO TAR % 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,4% Lietuvos metrologijos Skaičius inspekcija % 0,0% 0,0% 1,2% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% Lietuvos radijo ir televizijos Skaičius komisija % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% Panevėžio Šiaulių Tauragės Telšių Utenos Vilniaus 70

72 Kurią verslo priežiūros instituciją išskirtumėte kaip suteikiančią daug metodinės pagalbos ūkio subjektams? Apskritis, kurioje įmonė vykdo veiklą: Lietuvos auditorių rūmai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo Lietuvos transporto saugos administracija Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų Alytaus Kauno Klaipėdos Marijampolės Panevėžio Šiaulių Tauragės Telšių Utenos Vilniaus Skaičius % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% Skaičius % 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 0,0% 0,2% 0,3% Skaičius % 2,1% 3,7% 1,2% 12,1% 6,9% 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 1,5% 2,5% Skaičius % 2,1% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,4% Skaičius % 0,0% 0,5% 0,0% 3,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% Skaičius % 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% Skaičius % 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% Skaičius % 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 1,7% 4,1% 3,7% 4,8% 2,6% 0,2% 0,9% Skaičius % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,2% Skaičius % 2,1% 0,5% 1,2% 0,0% 6,9% 2,7% 0,0% 0,0% 2,6% 1,5% 1,6% 71

73 Kurią verslo priežiūros instituciją išskirtumėte kaip suteikiančią daug metodinės pagalbos ūkio subjektams? Apskritis, kurioje įmonė vykdo veiklą: Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo Teritorinės darbo biržos pasikeitęs pavadinimas, dabar Teritorinės užimtumo tarnybos Valstybės įmonė Lietuvos prabavimo rūmai Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras Valstybės tarnybos departamentas Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Alytaus Kauno Klaipėdos Marijampolės Panevėžio Šiaulių Tauragės Telšių Utenos Vilniaus Skaičius % 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,4% Skaičius % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% Skaičius % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% Skaičius % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 0,2% 0,2% Skaičius % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% Skaičius % 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,3% Skaičius % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% Skaičius % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,2% Skaičius % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 0,2% 0,2% Skaičius % 4,3% 2,8% 3,6% 0,0% 1,7% 4,1% 0,0% 14,3% 7,9% 1,5% 2,7% 72

74 Kurią verslo priežiūros instituciją išskirtumėte kaip suteikiančią daug metodinės pagalbos ūkio subjektams? Apskritis, kurioje įmonė vykdo veiklą: Alytaus Kauno Klaipėdos Marijampolės Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Skaičius Respublikos finansų % 17,0% 32,1% 31,0% 21,2% 15,5% 36,5% 29,6% 38,1% 23,7% 27,5% 28,2% Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos Skaičius inspekcija prie Aplinkos % 2,1% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,6% Valstybinė vartotojų teisių Skaičius apsaugos tarnyba % 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,2% Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Skaičius prie Socialinės apsaugos ir darbo % 0,0% 0,9% 3,6% 3,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 1,2% Valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos Skaičius reguliavimo agentūra % 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% Viešųjų pirkimų tarnyba Skaičius % 2,1% 0,5% 0,0% 0,0% 1,7% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,5% Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Skaičius žemės ūkio % 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% išskirčiau nei vienos Skaičius % 55,3% 50,7% 47,6% 30,3% 53,4% 43,2% 40,7% 28,6% 52,6% 56,3% 51,2% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,00% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Panevėžio Lentelė Nr. 20 Kodėl šią instituciją išskyrėte kaip suteikiančią daug metodinės pagalbos verslui? Stengiasi padėti patikrinimo metu 146 % 19,6% Aiškiai suteikia informaciją institucijos interneto puslapyje 199 % 26,7% Telefonu konsultuoja, suteikia informaciją, paaiškina, pataria 327 % 43,8% Konsultuoja, suteikia informaciją, paaiškina, pataria interesantui nuvykus į instituciją 174 % 23,3% Šiaulių Tauragės Telšių Utenos Vilniaus 73

75 Kodėl šią instituciją išskyrėte kaip suteikiančią daug metodinės pagalbos verslui? Rengia naudingus seminarus 16 % 2,1% Leidžia informatyvius lankstinukus ir / ar kitus leidinius 4 % 0,5% Kita 149 % 20,0% Lentelė Nr Kodėl šią instituciją išskyrėte kaip suteikiančią daug metodinės pagalbos verslui? Įmonės veiklos sritis: Gamyba Paslaugos Prekyba Kita Stengiasi padėti patikrinimo metu % 7,4% 14,2% 15,0% 18,8% 14,5% Aiškiai suteikia informaciją institucijos interneto puslapyje % 10,6% 20,7% 21,6% 15,8% 19,8% Telefonu konsultuoja, suteikia informaciją, paaiškina, pataria % 25,5% 32,0% 35,3% 22,8% 32,6% Konsultuoja, suteikia informaciją, paaiškina, pataria interesantui nuvykus į instituciją % 22,3% 18,3% 16,9% 13,9% 17,3% Rengia naudingus seminarus % 1,1% 1,2% 1,9% 1,0% 1,6% Leidžia informatyvius lankstinukus ir / ar kitus leidinius % 1,1% 0,6% 0,3% 0,0% 0,4% Kita % 17,0% 14,8% 14,1% 17,8% 14,8% Lentelė Nr Kodėl šią instituciją išskyrėte kaip suteikiančią daug metodinės pagalbos verslui? Įmonės dydis: Mikro arba labai maža (1-9 Maža (10-49 Vidutinė, didelė (50 darbuotojai) darbuotojai) darbuotojų ir daugiau) Stengiasi padėti patikrinimo metu % 12,6% 19,3% 17,4% 14,5% Aiškiai suteikia informaciją institucijos interneto puslapyje % 19,9% 21,5% 15,1% 19,8% Telefonu konsultuoja, suteikia informaciją, paaiškina, pataria % 32,5% 33,3% 31,4% 32,6% Konsultuoja, suteikia informaciją, paaiškina, pataria interesantui nuvykus į instituciją % 17,2% 17,5% 17,4% 17,3% Rengia naudingus seminarus % 1,6% 1,8% 1,2% 1,6% Leidžia informatyvius lankstinukus ir / ar kitus leidinius % 0,3% 0,9% 0,0% 0,4% Kita % 14,5% 16,2% 14,0% 14,8% Lentelė Nr Kodėl šią instituciją išskyrėte kaip suteikiančią daug metodinės pagalbos verslui? Veiklos vykdymo trukmė: Pirmus metus 1-5 metų 6-10 metų 10 ir daugiau metų Stengiasi padėti patikrinimo metu % 5,0% 8,3% 14,6% 22,3% 14,5% Aiškiai suteikia informaciją institucijos interneto puslapyje % 30,0% 18,6% 16,4% 19,7% 19,8% Telefonu konsultuoja, suteikia informaciją, paaiškina, pataria % 35,0% 35,2% 36,3% 28,1% 32,6% Konsultuoja, suteikia informaciją, paaiškina, pataria interesantui nuvykus į instituciją % 25,0% 16,3% 18,1% 15,9% 17,3% 74

76 Kodėl šią instituciją išskyrėte kaip suteikiančią daug metodinės pagalbos verslui? Veiklos vykdymo trukmė: Pirmus metus 1-5 metų 6-10 metų 10 ir daugiau metų Rengia naudingus seminarus % 1,0% 1,2% 1,2% 2,3% 1,6% Leidžia informatyvius lankstinukus ir / ar kitus leidinius % 0,0% 0,3% 1,2% 0,3% 0,4% Kita % 12,0% 15,1% 14,6% 15,4% 14,8% Lentelė Nr Kodėl šią instituciją išskyrėte kaip suteikiančią daug metodinės pagalbos verslui? Apskritis, kurioje įmonė vykdo veiklą: Alytaus Kauno Klaipėdos Marijampolės Stengiasi padėti patikrinimo metu % 23,4% 8,8% 6,0% 36,4% 27,6% 10,8% 7,4% 23,8% 15,8% 15,2% 14,5% Aiškiai suteikia informaciją institucijos interneto puslapyje % 23,4% 22,8% 14,3% 21,2% 13,8% 16,2% 14,8% 28,6% 15,8% 20,6% 19,8% Telefonu konsultuoja, suteikia informaciją, paaiškina, pataria % 29,8% 29,8% 32,1% 18,2% 22,4% 31,1% 25,9% 28,6% 21,1% 39,1% 32,6% Konsultuoja, suteikia informaciją, paaiškina, pataria interesantui nuvykus į instituciją % 12,8% 11,6% 14,3% 12,1% 13,8% 16,2% 33,3% 28,6% 13,2% 21,4% 17,3% Rengia naudingus seminarus % 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 1,7% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 1,6% Leidžia informatyvius lankstinukus ir / ar kitus leidinius % 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,4% Kita % 31,9% 17,2% 22,6% 6,1% 15,5% 10,8% 7,4% 14,3% 18,4% 11,5% 14,8% Panevėžio Lentelė Nr. 21 Šiaulių Tauragės Telšių Utenos Vilniaus Iš kurios verslo priežiūros institucijos norėtumėte gauti daugiau metodinės pagalbos? Aplinkos apsaugos agentūra Skaičius 19 % 1,9% Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos. Skaičius 17 % 1,7% Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų Skaičius 23 % 2,3% Civilinės aviacijos administracija Skaičius 1 % 0,1% Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros Skaičius 3 % 0,3% Lietuvos bankas Skaičius 2 % 0,2% Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo pasikeitęs pavadinimas dabar UŽIMTUMO TAR Skaičius 2 % 0,2% Lietuvos metrologijos inspekcija Skaičius 4 % 0,4% Lietuvos Respublikos odontologų rūmai Skaičius 1 % 0,1% Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Skaičius 3 % 0,3% Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo Skaičius 17 % 1,7% 75

77 Iš kurios verslo priežiūros institucijos norėtumėte gauti daugiau metodinės pagalbos? Lietuvos transporto saugos administracija Skaičius 4 % 0,4% Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų Skaičius 5 % 0,5% Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio Skaičius 3 % 0,3% Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos Skaičius 4 % 0,4% Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų Skaičius 1 % 0,1% Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų Skaičius 11 % 1,1% Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo Skaičius 5 % 0,5% Teritorinės darbo biržos pasikeitęs pavadinimas, dabar Teritorinės užimtumo tarnybos Skaičius 2 % 0,2% Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras Skaičius 3 % 0,3% Valstybės tarnybos departamentas Skaičius 2 % 0,2% Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos Skaičius 1 % 0,1% Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Skaičius 3 % 0,3% Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos Skaičius 1 % 0,1% Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio Skaičius 2 % 0,2% Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos Skaičius 4 % 0,4% Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Skaičius 9 % 0,9% Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų Skaičius 84 % 8,4% Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos Skaičius 5 % 0,5% Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Skaičius 4 % 0,4% Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo Skaičius 13 % 1,3% Valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra Skaičius 1 % 0,1% Viešųjų pirkimų tarnyba Skaičius 3 % 0,3% Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba Skaičius 1 % 0,1% išskirčiau nei vienos Skaičius 741 % 73,7% Total Skaičius 1004 % 100,0% Lentelė Nr Iš kurios verslo priežiūros institucijos norėtumėte gauti daugiau metodinės pagalbos? Įmonės veiklos sritis: Gamyba Paslaugos Prekyba Kita Aplinkos apsaugos agentūra Skaičius % 1,1% 2,2% 0,6% 3,0% 1,9% Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos. Skaičius % 1,1% 1,3% 3,0% 3,0% 1,7% Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų Skaičius % 0,0% 2,8% 1,8% 2,0% 2,3% 76

78 Iš kurios verslo priežiūros institucijos norėtumėte gauti daugiau metodinės pagalbos? Įmonės veiklos sritis: Gamyba Paslaugos Prekyba Kita Civilinės aviacijos administracija Skaičius % 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros Skaičius % 1,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,3% Lietuvos bankas Skaičius % 1,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo pasikeitęs pavadinimas dabar UŽIMTUMO TAR Skaičius % 0,0% 0,2% 0,6% 0,0% 0,2% Lietuvos metrologijos inspekcija Skaičius % 1,1% 0,2% 0,6% 1,0% 0,4% Lietuvos Respublikos odontologų rūmai Skaičius % 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Skaičius % 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,3% Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo Skaičius % 4,3% 1,3% 2,4% 1,0% 1,7% Lietuvos transporto saugos administracija Skaičius % 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,4% Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų Skaičius % 0,0% 0,5% 1,2% 0,0% 0,5% Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio Skaičius % 1,1% 0,2% 0,0% 1,0% 0,3% Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos Skaičius % 0,0% 0,5% 0,0% 1,0% 0,4% Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų Skaičius % 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų Skaičius % 2,1% 0,8% 1,8% 1,0% 1,1% Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo Skaičius % 1,1% 0,5% 0,0% 1,0% 0,5% Teritorinės darbo biržos pasikeitęs pavadinimas, dabar Teritorinės užimtumo tarnybos Skaičius % 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras Skaičius % 1,1% 0,0% 0,6% 1,0% 0,3% Valstybės tarnybos departamentas Skaičius % 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos Skaičius % 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Skaičius % 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,3% Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos Skaičius % 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio Skaičius % 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos Skaičius % 0,0% 0,5% 0,0% 1,0% 0,4% Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Skaičius % 3,2% 0,3% 2,4% 0,0% 0,9% Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų Skaičius % 4,3% 8,4% 13,0% 4,0% 8,4% Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos Skaičius % 0,0% 0,3% 0,0% 3,0% 0,5% 77

79 Iš kurios verslo priežiūros institucijos norėtumėte gauti daugiau metodinės pagalbos? Įmonės veiklos sritis: Gamyba Paslaugos Prekyba Kita Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Skaičius % 0,0% 0,3% 1,2% 0,0% 0,4% Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo Skaičius % 2,1% 1,1% 2,4% 0,0% 1,3% Valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra Skaičius % 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,1% Viešųjų pirkimų tarnyba Skaičius % 1,1% 0,2% 0,6% 0,0% 0,3% Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba Skaičius % 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% išskirčiau nei vienos Skaičius % 74,5% 75,3% 66,3% 76,2% 73,8% Total Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr Iš kurios verslo priežiūros institucijos norėtumėte gauti daugiau metodinės pagalbos? Įmonės dydis: Mikro arba labai maža (1-9 darbuotojai) Maža (10-49 darbuotojai) Vidutinė, didelė (50 darbuotojų ir daugiau) Aplinkos apsaugos agentūra Skaičius % 1,6% 1,3% 5,8% 1,9% Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos. Skaičius % 1,2% 3,5% 1,2% 1,7% Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų Skaičius % 2,3% 2,6% 1,2% 2,3% Civilinės aviacijos administracija Skaičius % 0,0% 0,4% 0,0% 0,1% Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros Skaičius % 0,3% 0,4% 0,0% 0,3% Lietuvos bankas Skaičius % 0,1% 0,4% 0,0% 0,2% Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo pasikeitęs pavadinimas dabar Skaičius UŽIMTUMO TAR % 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% Lietuvos metrologijos inspekcija Skaičius % 0,3% 0,9% 0,0% 0,4% Lietuvos Respublikos odontologų rūmai Skaičius % 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Skaičius % 0,3% 0,0% 1,2% 0,3% Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo Skaičius % 1,3% 1,8% 4,7% 1,7% Lietuvos transporto saugos administracija Skaičius % 0,6% 0,0% 0,0% 0,4% Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų Skaičius % 0,6% 0,4% 0,0% 0,5% Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio Skaičius % 0,3% 0,4% 0,0% 0,3% Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos Skaičius % 0,3% 0,9% 0,0% 0,4% 78

80 Iš kurios verslo priežiūros institucijos norėtumėte gauti daugiau metodinės pagalbos? Įmonės dydis: Mikro arba labai maža (1-9 darbuotojai) Maža (10-49 darbuotojai) Vidutinė, didelė (50 darbuotojų ir daugiau) Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų Skaičius % 0,0% 0,4% 0,0% 0,1% Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų Skaičius % 0,9% 1,3% 2,3% 1,1% Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo Skaičius % 0,6% 0,4% 0,0% 0,5% Teritorinės darbo biržos pasikeitęs pavadinimas, dabar Teritorinės užimtumo tarnybos Skaičius % 0,1% 0,4% 0,0% 0,2% Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras Skaičius % 0,3% 0,4% 0,0% 0,3% Valstybės tarnybos departamentas Skaičius % 0,1% 0,4% 0,0% 0,2% Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai Skaičius tarnyba prie Sveikatos apsaugos % 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Skaičius % 0,4% 0,0% 0,0% 0,3% Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos Skaičius % 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio Skaičius % 0,0% 0,4% 1,2% 0,2% Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos Skaičius % 0,4% 0,4% 0,0% 0,4% Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Skaičius % 1,0% 0,4% 1,2% 0,9% Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų Skaičius % 9,9% 6,1% 2,3% 8,4% Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos Skaičius % 0,6% 0,0% 1,2% 0,5% Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Skaičius % 0,6% 0,0% 0,0% 0,4% Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo Skaičius % 1,4% 1,3% 0,0% 1,3% Valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra Skaičius % 0,0% 0,0% 1,2% 0,1% Viešųjų pirkimų tarnyba Skaičius % 0,0% 0,9% 1,2% 0,3% Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba Skaičius % 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% išskirčiau nei vienos Skaičius % 73,6% 73,7% 75,6% 73,8% Total Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 79

81 Lentelė Nr Iš kurios verslo priežiūros institucijos norėtumėte gauti daugiau metodinės pagalbos? Veiklos vykdymo trukmė: Pirmus 10 ir daugiau 1-5 metų 6-10 metų metus metų Aplinkos apsaugos agentūra Skaičius % 1,0% 1,8% 1,2% 2,5% 1,9% Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos. Skaičius % 1,0% 0,9% 2,3% 2,3% 1,7% Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų Skaičius % 0,0% 2,1% 2,9% 2,8% 2,3% Civilinės aviacijos administracija Skaičius % 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros Skaičius % 1,0% 0,0% 0,6% 0,3% 0,3% Lietuvos bankas Skaičius % 1,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo pasikeitęs pavadinimas dabar UŽIMTUMO TAR Skaičius % 0,0% 0,3% 0,0% 0,3% 0,2% Lietuvos metrologijos inspekcija Skaičius % 1,0% 0,6% 0,6% 0,0% 0,4% Lietuvos Respublikos odontologų rūmai Skaičius % 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Skaičius % 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,3% Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo Skaičius % 3,0% 2,4% 1,8% 0,8% 1,7% Lietuvos transporto saugos administracija Skaičius % 1,0% 0,3% 1,2% 0,0% 0,4% Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų Skaičius % 0,0% 0,9% 0,6% 0,3% 0,5% Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio Skaičius % 0,0% 0,3% 0,6% 0,3% 0,3% Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos Skaičius % 0,0% 0,3% 0,6% 0,5% 0,4% Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų Skaičius % 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1% Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų Skaičius % 0,0% 1,5% 0,6% 1,3% 1,1% Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo Skaičius % 0,0% 0,3% 1,8% 0,3% 0,5% Teritorinės darbo biržos pasikeitęs pavadinimas, dabar Teritorinės užimtumo tarnybos Skaičius % 1,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,2% Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras Skaičius % 0,0% 0,3% 0,0% 0,5% 0,3% Valstybės tarnybos departamentas Skaičius % 0,0% 0,0% 0,6% 0,3% 0,2% Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos Skaičius % 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Skaičius % 1,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,3% Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos Skaičius % 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1% Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės Skaičius ūkio % 0,0% 0,3% 0,0% 0,3% 0,2% 80

82 Iš kurios verslo priežiūros institucijos norėtumėte gauti daugiau metodinės pagalbos? Veiklos vykdymo trukmė: Pirmus 10 ir daugiau 1-5 metų 6-10 metų metus metų Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos Skaičius % 1,0% 0,3% 0,0% 0,5% 0,4% Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Skaičius % 1,0% 1,2% 0,0% 1,0% 0,9% Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų Skaičius % 7,0% 10,4% 8,2% 7,1% 8,4% Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos Skaičius % 1,0% 0,3% 0,6% 0,5% 0,5% Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Skaičius % 1,0% 0,6% 0,0% 0,3% 0,4% Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo Skaičius % 6,0% 1,5% 1,2% 0,0% 1,3% Valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra Skaičius % 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% Viešųjų pirkimų tarnyba Skaičius % 0,0% 0,3% 1,2% 0,0% 0,3% Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba Skaičius % 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1% išskirčiau nei vienos Skaičius % 71,0% 70,7% 73,1% 77,5% 73,8% Total Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr Iš kurios verslo priežiūros institucijos norėtumėte gauti daugiau metodinės pagalbos? Apskritis, kurioje įmonė vykdo veiklą: Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų Civilinės aviacijos administracija Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros Alytaus Kauno Klaipėdos Marijampolės Panevėžio Šiaulių Tauragės Telšių Utenos Vilniaus Skaičius % 2,1% 2,3% 2,4% 9,1% 1,7% 0,0% 0,0% 4,8% 2,6% 1,2% 1,9% Skaičius % 2,1% 2,8% 0,0% 3,0% 1,7% 1,4% 0,0% 4,8% 0,0% 1,5% 1,7% Skaičius % 2,1% 1,9% 1,2% 3,0% 1,7% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 2,3% Skaičius % 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% Skaičius % 0,0% 0,5% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% 81

83 Iš kurios verslo priežiūros institucijos norėtumėte gauti daugiau metodinės pagalbos? Apskritis, kurioje įmonė vykdo veiklą: Alytaus Kauno Klaipėdos Marijampolės Lietuvos bankas Skaičius % 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo Skaičius pasikeitęs pavadinimas dabar UŽIMTUMO TAR % 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% Lietuvos metrologijos Skaičius inspekcija % 4,3% 0,5% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% Lietuvos Respublikos odontologų Skaičius rūmai % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% Lietuvos Respublikos švietimo Skaičius ir mokslo ministerija % 0,0% 0,5% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės Skaičius apsaugos ir darbo % 0,0% 1,9% 3,6% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 1,7% Lietuvos transporto saugos Skaičius administracija % 2,1% 0,5% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,4% Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos Skaičius finansų % 0,0% 0,5% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,5% Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio Skaičius % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,3% Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos Skaičius apsaugos % 0,0% 0,5% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,4% Panevėžio Šiaulių Tauragės Telšių Utenos Vilniaus 82

84 Iš kurios verslo priežiūros institucijos norėtumėte gauti daugiau metodinės pagalbos? Apskritis, kurioje įmonė vykdo veiklą: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo Teritorinės darbo biržos pasikeitęs pavadinimas, dabar Teritorinės užimtumo tarnybos Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras Valstybės tarnybos departamentas Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos Alytaus Kauno Klaipėdos Marijampolės Panevėžio Šiaulių Tauragės Telšių Utenos Vilniaus Skaičius % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% Skaičius % 0,0% 0,5% 1,2% 0,0% 0,0% 1,4% 7,4% 0,0% 0,0% 1,5% 1,1% Skaičius % 0,0% 0,0% 1,2% 3,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,5% Skaičius % 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% Skaičius % 0,0% 0,5% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% Skaičius % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,2% Skaičius % 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% Skaičius % 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,3% Skaičius % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 83

85 Iš kurios verslo priežiūros institucijos norėtumėte gauti daugiau metodinės pagalbos? Apskritis, kurioje įmonė vykdo veiklą: Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo Valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra Viešųjų pirkimų tarnyba Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba Alytaus Kauno Klaipėdos Marijampolės Panevėžio Skaičius % 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% Skaičius % 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 3,7% 0,0% 0,0% 0,2% 0,4% Skaičius % 0,0% 0,0% 0,0% 6,1% 0,0% 2,7% 0,0% 0,0% 2,6% 1,0% 0,9% Skaičius % 6,4% 5,1% 2,4% 9,1% 17,2% 9,5% 3,7% 9,5% 10,5% 10,1% 8,4% Skaičius % 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,5% Skaičius % 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 0,5% 0,4% Skaičius % 2,1% 0,5% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 1,7% 1,3% Skaičius % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% Skaičius % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,3% Skaičius % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 0,0% 0,0% 0,1% Šiaulių Tauragės Telšių Utenos Vilniaus 84

86 Iš kurios verslo priežiūros institucijos norėtumėte gauti daugiau metodinės pagalbos? Apskritis, kurioje įmonė vykdo veiklą: Alytaus Kauno Klaipėdos Marijampolės išskirčiau nei vienos Skaičius % 76,6% 78,1% 76,2% 51,5% 74,1% 78,4% 81,5% 76,2% 78,9% 70,5% 73,8% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Panevėžio Lentelė Nr. 22 Kodėl iš šios institucijos norėtumėte gauti daugiau metodinės pagalbos? pakankamai stengiasi padėti patikrinimo metu 56 % 10,1% pakankamai aiškiai suteikia informaciją institucijos interneto puslapyje 90 % 16,2% pakankamai paaiškina, nesistengia išaiškinti, nesuteikia pakankamai informacijos, nepataria, nepakankamai kokybiškai konsultuoja 102 telefonu % 18,4% pakankamai paaiškina, nesistengia išaiškinti, nesuteikia pakankamai informacijos, nepataria, nepakankamai kokybiškai konsultuoja 66 interesantui nuvykus į instituciją % 11,% rengia pakankamai seminarų 49 % 8,8% Rengiami seminarai nėra informatyvūs 8 % 1,4% leidžia pakankamai lankstinukų ar kitų leidinių 11 % 2,0% Leidžiami lankstinukai ar kiti leidiniai nėra informatyvūs 14 % 2,5% Kita 260 % 46,9% Lentelė Nr Kodėl iš šios institucijos norėtumėte gauti daugiau metodinės pagalbos? Įmonės veiklos sritis: Gamyba Paslaugos Prekyba Kita pakankamai stengiasi padėti patikrinimo metu % 8,5% 8,3% 5,0% 2,0% 5,6% pakankamai aiškiai suteikia informaciją institucijos interneto puslapyje % 4,3% 8,9% 10,2% 5,9% 9,0% pakankamai paaiškina, nesistengia išaiškinti, nesuteikia pakankamai informacijos, nepataria, nepakankamai kokybiškai konsultuoja telefonu % 4,3% 11,8% 10,8% 8,9% 10,2% pakankamai paaiškina, nesistengia išaiškinti, nesuteikia pakankamai informacijos, nepataria, nepakankamai kokybiškai konsultuoja interesantui nuvykus į instituciją % 5,3% 6,5% 7,2% 4,0% 6,6% rengia pakankamai seminarų % 6,4% 4,7% 4,4% 6,9% 4,9% Rengiami seminarai nėra informatyvūs % 0,0% 1,2% 0,9% 0,0% 0,8% leidžia pakankamai lankstinukų ar kitų leidinių % 1,1% 0,6% 1,1% 2,0% 1,1% Leidžiami lankstinukai ar kiti leidiniai nėra informatyvūs % 4,3% 1,8% 0,9% 1,0% 1,4% Kita % 24,5% 18,3% 27,3% 30,7% 25,9% Šiaulių Tauragės Telšių Utenos Vilniaus 85

87 Lentelė Nr Kodėl iš šios institucijos norėtumėte gauti daugiau metodinės pagalbos? Įmonės dydis: Mikro arba labai maža Maža (10-49 Vidutinė, didelė (50 (1-9 darbuotojai) darbuotojai) darbuotojų ir daugiau) pakankamai stengiasi padėti patikrinimo metu % 5,1% 5,7% 9,3% 5,6% pakankamai aiškiai suteikia informaciją institucijos interneto puslapyje % 9,1% 9,2% 7,0% 9,0% pakankamai paaiškina, nesistengia išaiškinti, nesuteikia pakankamai informacijos, nepataria, nepakankamai kokybiškai konsultuoja telefonu % 10,1% 11,0% 8,1% 10,2% pakankamai paaiškina, nesistengia išaiškinti, nesuteikia pakankamai informacijos, nepataria, nepakankamai kokybiškai konsultuoja interesantui nuvykus į instituciją % 6,4% 6,6% 8,1% 6,6% rengia pakankamai seminarų % 4,8% 6,1% 2,3% 4,9% Rengiami seminarai nėra informatyvūs % 0,7% 1,3% 0,0% 0,8% leidžia pakankamai lankstinukų ar kitų leidinių % 1,0% 1,8% 0,0% 1,1% Leidžiami lankstinukai ar kiti leidiniai nėra informatyvūs % 1,6% 0,9% 1,2% 1,4% Kita % 25,8% 25,9% 26,7% 25,9% Lentelė Nr Kodėl iš šios institucijos norėtumėte gauti daugiau metodinės pagalbos? Veiklos vykdymo trukmė: Pirmus 10 ir daugiau 1-5 metų 6-10 metų metus metų pakankamai stengiasi padėti patikrinimo metu % 2,0% 2,7% 7,6% 8,1% 5,6% pakankamai aiškiai suteikia informaciją institucijos interneto puslapyje % 9,0% 7,1% 8,8% 10,6% 9,0% pakankamai paaiškina, nesistengia išaiškinti, nesuteikia pakankamai informacijos, nepataria, nepakankamai kokybiškai konsultuoja telefonu % 5,0% 11,5% 11,1% 9,9% 10,2% pakankamai paaiškina, nesistengia išaiškinti, nesuteikia pakankamai informacijos, nepataria, nepakankamai kokybiškai konsultuoja interesantui nuvykus į instituciją % 2,0% 7,1% 7,6% 6,8% 6,6% rengia pakankamai seminarų % 6,0% 5,3% 6,4% 3,5% 4,9% Rengiami seminarai nėra informatyvūs % 0,0% 1,5% 1,2% 0,3% 0,8% leidžia pakankamai lankstinukų ar kitų leidinių % 1,0% 0,9% 0,6% 1,5% 1,1% Leidžiami lankstinukai ar kiti leidiniai nėra informatyvūs % 4,0% 0,6% 0,6% 1,8% 1,4% Kita % 19,0% 29,6% 24,0% 25,3% 25,9% 86

88 Lentelė Nr Kodėl iš šios institucijos norėtumėte gauti daugiau metodinės pagalbos? Apskritis, kurioje įmonė vykdo veiklą: Alytaus Kauno Klaipėdos Marijampolės pakankamai stengiasi padėti patikrinimo metu % 10,6% 2,3% 3,6% 3,0% 8,6% 0,0% 3,7% 0,0% 13,2% 7,6% 5,6% pakankamai aiškiai suteikia informaciją institucijos interneto puslapyje % 19,1% 6,0% 13,1% 12,1% 8,6% 0,0% 3,7% 4,8% 2,6% 11,1% 9,0% pakankamai paaiškina, nesistengia išaiškinti, nesuteikia pakankamai informacijos, nepataria, nepakankamai kokybiškai konsultuoja telefonu % 6,4% 6,5% 7,1% 3,0% 6,9% 10,8% 3,7% 4,8% 0,0% 15,7% 10,2% pakankamai paaiškina, nesistengia išaiškinti, nesuteikia pakankamai informacijos, nepataria, nepakankamai kokybiškai konsultuoja interesantui nuvykus į instituciją % 4,3% 4,7% 3,6% 9,1% 10,3% 1,4% 7,4% 4,8% 0,0% 9,3% 6,6% rengia pakankamai seminarų % 0,0% 3,7% 3,6% 6,1% 1,7% 5,4% 0,0% 0,0% 5,3% 7,1% 4,9% Rengiami seminarai nėra informatyvūs % 0,0% 0,9% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,8% leidžia pakankamai lankstinukų ar kitų leidinių % 2,1% 1,4% 0,0% 3,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 1,1% Leidžiami lankstinukai ar kiti leidiniai nėra informatyvūs % 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 3,4% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 1,4% Kita % 38,3% 34,0% 35,7% 24,2% 34,5% 20,3% 18,5% 14,3% 21,1% 19,7% 25,9% Panevėžio Šiaulių Tauragės Telšių Utenos Vilniaus 87

89