LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 219 M. SAUSIO 29 D. ĮSAKYMO NR DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO VALDYMO SRIČIŲ METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO PAKEITIMO 219 m. gruodžio 23 d. Nr Vilnius P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 219 m. sausio 29 d. įsakymu Nr Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių metų strateginio veiklos patvirtinimo : 1. 1 lentelė ųjų metų asignavimų panaudojimas pagal programas (tūkst. eurų) išdėstau nauja redakcija (pridedama) lentelė. ( )-ųjų metų programos Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas tikslai, uždaviniai, priemonės ir (tūkst. eurų) išdėstau nauja redakcija (pridedama) lentelė. ( )-ųjų metų programos Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas tikslai, uždaviniai, priemonės ir (tūkst. eurų) išdėstau nauja redakcija (pridedama) lentelė. ( )-ųjų metų programos Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas tikslai, uždaviniai, priemonės ir (tūkst. eurų) išdėstau nauja redakcija (pridedama) lentelė. ( )-ųjų metų programos Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas tikslai, uždaviniai, priemonės ir (tūkst. eurų) išdėstau nauja redakcija (pridedama) lentelė. ( )-ųjų metų programos Informacinės visuomenės plėtra tikslai, uždaviniai, priemonės ir (tūkst. eurų) išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2 lentelė. Suvestinė informacija apie Susisiekimo ministro valdymo sričių metų investicijų projektus ir asignavimus (tūkst. eurų) išdėstau nauja redakcija (pridedama). Susisiekimo ministras Jaroslav Narkevič Parengė Birutė Mieldažienė

3 1 lentelė metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. eurų) Eil. Programos ir pavadinimas Nr. užmokesčiukesčiukesčiui užmo- užmo Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas Susisiekimo oro transportu užtikrinimas Informacinės visuomenės plėtra Iš viso 219-ųjų metų Numatomi 22-ųjų metų Numatomi 221-ųjų metų

4 2 lentelė. ( )-ųjų metų programos Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas tikslai, uždaviniai, priemonės ir (tūkst. eurų) Tikslo, uždavinio, priemonės Įgyvendinti valstybės transporto, pašto ir elektroninių ryšių politiką Užtikrinti optimalų transporto, pašto plėtros politikos įgyvendinimą ir koordinuoti viešąsias ir administracines elektronines paslaugas Įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planą ir užtikrinti ministerijai, įstaigoms prie ministerijos ir ministro valdymo srities įmonėms ir įstaigoms nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą Kompensuoti nuostolius, patirtus teikiant periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugas ir universaliąją pašto paslaugą Užtikrinti bendros Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmonės veiklą įgyvendinant projektą Rail Baltica 2 Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas ųjų metų Numatomi 22-ųjų metų Numatomi 221-ųjų metų PP 25 Tarpinstit. veiklos TVP 37 PP 25 Vyriausybės programos įgyvendinimo elemento 1-5, 3-1, 3-3, 4-1, , 1-5-7, 3-1-4, 3-1-6, 3-3-2, 4-1-5, 4-1-6, 4-4-1, , , , , , , , ,

5 Veiksmų programoms administruoti (techninės paramos lėšos) Informuoti apie veiksmų programas (techninės paramos lėšos) Veiksmų programoms vertinti (techninės paramos lėšos) Sukurti pažangias viešąsias ir administracines elektronines paslaugas Registruoti registrų objektus, tvarkyti ir teikti registrų duomenis teisės aktų nustatyta tvarka Užtikrinti saugų ir konkurencingą susisiekimą transportu Užtikrinti ūkio subjektų veiklos priežiūrą, pažeidimų prevenciją ir verslo poreikius atitinkančių administracinių paslaugų teikimą TVP 23 TVP Vykdyti rizikos vertinimu pagrįstą ūkio subjektų veiklos priežiūrą, teikti metodinę pagalbą ir administracines paslaugas, plečiant elektroninės erdvės galimybių panaudojimą Įgyvendinti Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo nuostatas Didinti saugumą geležinkelių pervažose PP 25 Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas iš jo Lietuvos 1.1. bendrojo finansavimo lėšos Lietuvos 1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos Lietuvos 1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

6 Iš viso programai finansuoti (1+2) TVP m. nacionalinės plėtros programos horizontaliojo prioriteto Sveikata visiems tarpinstitucinis veiklos planas TVP 28 Informacinės visuomenės plėtros m. programa Lietuvos skaitmeninė tvarkė TVP 37 Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinis veiklos planas PP 25 Nacionalinė susisiekimo plėtros m. programa

7 2 lentelė. ( )-ųjų metų programos Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas tikslai, uždaviniai, priemonės ir (tūkst. eurų) Tikslo, uždavinio, priemonės Mažinti socialinę atskirtį tarp regionų, plėtojant ir prižiūrint vietinės reikšmės kelių (gatvių) transporto infrastruktūrą Plėtoti ir prižiūrėti vietinės reikšmės kelius (gatves) Vietinės reikšmės kelių (gatvių) plėtrai skiriamas finansavimas iš ES ir BF lėšų ir ekologiško viešojo transporto plėtra Finansuoti iš KPPP vietinės reikšmės kelių (gatvių) plėtrą ir priežiūrą Užtikrinti tinkamą, patogų ir saugų susisiekimą valstybinės reikšmės keliais juos plėtojant, prižiūrint ir valdant Plėtoti ir prižiūrėti valstybinės reikšmės kelių tinklą ir didinti eismo saugumą juose Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas Vykdyti tiesimo, rekonstravimo, taisymo ir kt. valstybinės reikšmės kelių darbus, švietėjišką saugaus eismo veiklą bei diegti kelių tinkle ITS ir kitas inovacijas ųjų metų Numatomi 22-ųjų metų Numatomi 221-ųjų metų Tarpinstit. veiklos TVP 21 PP 25 TVP 21 TVP 18 PP 25 Vyriausybės programos įgyvendinimo elemento , , 4-4-2, , , , , , , , , ,

8 Tirti valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros būklę, rengti pasiūlymus kelių plėtros programai ir vykdyti kitą veiklą Vykdyti privalomus ir kitus valstybinės reikšmės kelių priežiūros darbus Užtikrinti, kad prie ES išorinės sienos tarptautiniai pasienio kontrolės punktai būtų pastatyti pagal ES nustatytus reikalavimus, patikėtas turtas būtų tinkamai prižiūrimas ir efektyviai valdomas, elektroninių sistemų pagalba būtų efektyviai valdomi transporto priemonių srautai prie pasienio kontrolės punktų Pastatyti modernius, gerai įrengtus kelių, geležinkelio ir jūrų pasienio kontrolės punktus Parengti pasienio kontrolės punktų plėtros projektus ir organizuoti jų įgyvendinimą Organizuoti statinių priežiūros darbus, sudaryti reikalingas sutartis bei apmokėti nustatytas išlaidas, susijusias su turto valdymu, priežiūra, remontu ar kitokiu tvarkymu Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas iš jo Lietuvos 1.1. bendrojo finansavimo lėšos Lietuvos Respubliko 1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos Lietuvos 1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos) Iš viso programai finansuoti (1+2) TVP 18 Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas TVP m. nacionalinės plėtros programos horizontaliojo prioriteto Regionų plėtra tarpinstitucinis veiklos planas PP 25 Nacionalinė susisiekimo plėtros m. programa

9 2 lentelė. ( )-ųjų metų programos Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas tikslai, uždaviniai, priemonės ir (tūkst. eurų) Tikslo, uždavinio, priemonės Tobulinti jūrų uostų infrastruktūrą, siekiant maksimalaus uostų konkurencingumo, efektyvumo ir saugumo Gerinti jūrų transporto infrastruktūrą Klaipėdos uosto bendro naudojimo laivybos kanalo, akvatorijų gilinimas ir platinimas, molų statyba ir rekonstrukcija Garantuoti laivybą eksploatuojamuose Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose, užtikrinant nustatytus kokybinius ir kiekybinius vidaus vandenų kelių rodiklius Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas Vykdyti eksploatuojamų valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių priežiūrą Vykdyti laivakelio ženklinimo darbus ir stebėti jo būklę, gerinti vidaus vandens kelių infrastruktūrą Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas ųjų metų iš jo Lietuvos 1.1. bendrojo finansavimo lėšos Lietuvos 1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos Respublik lėšos Lietuvos 1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos Numatomi 22-ųjų metų Numatomi 221-ųjų metų Tarpinstit. veiklos Vyriausybės programos įgyvendinimo elemento

10 2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos) Iš viso programai finansuoti (1+2)

11 2 lentelė. ( )-ųjų metų programos Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas tikslai, uždaviniai, priemonės ir (tūkst. eurų) Tikslo, uždavinio, priemonės Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 219-ųjų metų 1 Užtikrinti viešosios geležinkelių infrastruktūros bei viešųjų logistikos centrų valdytojo konkurencingumą krovinių ir keleivių vežimo rinkoje, išlaikant aukštą traukinių eismo saugumo bei aplinkosaugos reikalavimų tenkinimo lygį Modernizuoti ir plėsti geležinkelių transporto infrastruktūrą, gerinti eismo koordinavimą, valdymą, įgyvendinant ES ir kitus projektus Įgyvendinti m. finansavimo laikotarpio projektai TVP 18 TVP 23 PP 25 PP Kompensuoti išlaidas, patirtas apmokėti už valstybei svarbaus projekto Rail Baltica geležinkelio linijos Kaunas Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo ir poveikio aplinkai vertinimo paslaugas 1-2 Kompensuoti negautas pajamas dėl keleivių vežimo lengvatinėmis sąlygomis, užtikrinti keleivių vežimo paslaugų teikimą tais maršrutais, kurie vežėjams yra komerciškai nenaudingi, tačiau būtini visuomenei ,6 2974, Numatomi 22-ųjų metų Numatomi 221-ųjų metų , 4-4, 5-4 Tarpinstit. veiklos Vyriausybės programos įgyvendinimo elemento 1-5-7, 4-4-1, , ,

12 Teikti keleivių vežimo paslaugas įstatymu nustatytoms socialiai remtinoms gyventojų grupėms taikant 8 proc. ir 5 proc. nuolaidas Nustatytais vietinio susisiekimo maršrutais teikti keleivių vežimo geležinkelio transportu paslaugas, kurios vežėjams yra nuostolingos, tačiau būtinos visuomenei Užtikrinti Valstybės biudžeto lėšų, skirtų viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo turto registravimo bei žemės, miško ir statinių paėmimo visuomenės poreikiams kompensuoti panaudojimą Panaudoti valstybės biudžeto lėšas viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo turto registravimo, patirtoms ataskaitiniu laikotarpiu bei ankstesniais laikotarpiais kompensuoti 3495, , Mažinti viešosios geležinkelių infrastruktūros objektuose suvartojamos elektros energijos kiekį Elektros energiją vartojančių įrenginių keitimas efektyvesniais Renovuoti ir tinkamai prižiūrėti geležinkelio apsaugos zonoje želdinius, kad būtų išvengta avarijų, gaisrų ir kitų su tuo susijusių padarinių Atlikti mineralizavimo (arimo) darbus, ugdomuosius kirtimus bei sanitarinius kirtimus geležinkelių apsauginių želdinių juostoje bei šalinti medžius, keliančius grėsmę eismo saugai

13 Užtikrinti saugų siaurojo geležinkelio keleivinių traukinių eismą, kokybišką infrastruktūros renovaciją ir plėtrą, integruoti siaurąjį geležinkelį į visuomenės gyvenimą Prižiūrėti ir remontuoti siaurojo geležinkelio komplekso infrastruktūrą ir riedmenis Prižiūrėti ir remontuoti pastatus ir riedmenis, organizuoti keliones, vykdyti rinkodarinę ir viešinimo veiklą Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas iš jo Lietuvos 1.1. bendrojo finansavimo lėšos Lietuvos 1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės Respubliko paramos lėšos Lietuvos Respubliko 1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos 2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos) Iš viso programai finansuoti (1+2) TVP 18 Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas TVP m. nacionalinės plėtros programos horizontaliojo prioriteto Sveikata visiems tarpinstitucinis veiklos planas PP 25 Nacionalinė susisiekimo plėtros m. programa PP 27 Lietuvos turizmo plėtros m. programa

14 2 lentelė. ( )-ųjų metų programos Susisiekimo oro transportu užtikrinimas tikslai, uždaviniai, priemonės ir (tūkst. eurų) Tikslo, uždavinio, priemonės Užtikrinti keleivių ir skrydžių skaičiaus augimą įgyvendinant aviacinio saugumo ir skrydžių saugos standartus ir diegiant oro linijų skatinimo priemones Modernizuoti oro uostų infrastruktūrą, siekiant užtikrinti orlaivių skrydžių saugą ir gerinti keleivių aptarnavimo kokybę Skrydžių saugos ir saugumo užtikrinimas oro uostuose Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas Pagerinti susisiekimą oro transportu, plečiant maršrutus bei tinkamai aptarnauti keleivius Labai svarbių asmenų salės aptarnavimas Naujų maršrutų skatinimas, keleivių į/iš Lietuvos oro uostus didinimas Oro uostų ir susijusios infrastruktūros saugos, saugumo ir konkurencingumo užtikrinimas didinant jų pajėgumus 219-ųjų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas iš jo Lietuvos 1.1. bendrojo finansavimo lėšos Lietuvos 1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos Lietuvos 1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos 2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos) Iš viso programai finansuoti (1+2) PP 25 Nacionalinė susisiekimo plėtros m. programa PP 27 Lietuvos turizmo plėtros m. programa Numatomi 22-ųjų metų Numatomi 221-ųjų metų PP 25 PP 27 Tarpinstit. veiklos Vyriausybės programos įgyvendinimo elemento

15 2 lentelė. ( )-ųjų metų programos Informacinės visuomenės plėtra tikslai, uždaviniai, priemonės ir (tūkst. eurų) Tikslo, uždavinio, priemonės Plėtoti elektroninį turinį ir IRT infrastruktūrą, siekti plataus jų naudojimo Užtikrinti efektyvų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, įgyvendinant informacinius visuomenės plėtros projektus Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo m. laikotarpio lėšos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas iš jo Lietuvos 1.1. bendrojo finansavimo lėšos Lietuvos Respublik Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos Lietuvos 1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos 2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos) 219-ųjų metų Numatomi 22-ųjų metų Iš viso programai finansuoti (1+2) Numatomi 221-ųjų metų Tarpinstit. veiklos Vyriausybės programos įgyvendinimo elemento Prgt Order No

16 pradžia pabaiga Bendra vertė Panaudota lėšų iki Panaudota 218 metais Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama bendrojo finansavimo lėšos Kiti šaltiniai Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama bendrojo finansavimo lėšos Kiti šaltiniai Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama bendrojo finansavimo lėšos Kiti šaltiniai 4 lentelė metų investicijų projektai ir (tūkst. eurų) Įgyvendinimo terminai 219 metais 22 metais 221 metais Priemonės Asignavimų valdytojo, investicijų projekto pavadinimas Asignavimų valdytojas Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšos telekomunikacijų sektoriaus projektams finansuoti EITP lėšos transporto sektoriaus projektams finansuoti Europinės vežės Rail Baltic/Rail Baltica geležinkelio linijos nuo Lenkijos ir Lietuvos valstybių sienos iki Kauno trūkstamų jungčių įrengimas ir pasirengimas Europinės vežės plėtrai nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos Standartinės (1435 mm) geležinkelio linijos tiesimas koridoriuje Rail Baltic/Rail Baltica' (RB) per Estiją, Latviją ir Lietuvą Standartinės (1435 mm) geležinkelio linijos tiesimas koridoriuje Rail Baltic/Rail Baltica (RB) per Estiją, Latviją ir Lietuvą (II dalis) Standartinės (1435 mm) geležinkelio linijos tiesimas koridoriuje Rail Baltic/Rail Baltica (RB) per Estiją, Latviją ir Lietuvą (III dalis) Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo nuo Lietuvos Latvijos sienos iki Panevėžio plėtra (valstybės biudžeto lėšos) SESAR diegimo programos įgyvendinimas Hidrografinio laivo hidrografinių duomenų surinkimo ir apdorojimo sistemų atnaujinimas (FAMOS projektas, Europos Sąjungos paramos lėšos) Alternatyvių degalų infrastruktūros duomenų registravimo ir kodavimo sistemos sukūrimas (Europos Sąjungos paramos lėšos) Informacinės visuomenės plėtros metų programos įgyvendinimas (Europos Sąjungos paramos ir bendrojo finansavimo lėšos) Lietuvos transporto saugos administracija Saugumo didinimas geležinkelių pervažose Lietuvos transporto saugos administracijos informacinių išteklių sukūrimas Hidrografinio laivo hidrografinių duomenų surinkimo ir apdorojimo sistemų atnaujinimas (FAMOS projektas, Europos Sąjungos paramos lėšos) Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Aplinkosauginių priemonių diegimas TEN-T keliuose Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstravimas, II etapas Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstravimas, III etapas Inžinerinių eismo saugumo priemonių diegimas krašto ir rajoniniuose keliuose, II etapas Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas

17 Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius Kaunas Klaipėda) rekonstravimas. Grigiškių transporto mazgo rekonstravimas, III etapas Alternatyvių degalų infrastruktūros duomenų registravimo ir kodavimo sistemos sukūrimas (valstybės biudžeto lėšos) Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas Marijampolė plėtra, I etapas. Kelio A5 Kaunas Marijampolė Suvalkai ruožo nuo 23,4 iki 35,4 km rekonstravimas Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas Marijampolė plėtra, I etapas. Kelio A5 Kaunas- Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A5 Kaunas Marijampolė Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,6 km rekonstravimas Dinaminis eismo valdymas Via Baltica ir IXB koridoriuje Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir eismo informacijos paslaugų efektyvumo didinimas Viaduko virš geležinkelio Mažeikių m. Algirdo g. įrengimas Tunelinio viaduko po geležinkeliu Plungės m. Dariaus ir Girėno g. įrengimas Lentvario geležinkelio pervažos rekonstravimas Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius Kaunas Klaipėda) rekonstravimas. Kelio ruožo Vilnius Kaunas rekonstravimas. Saugaus eismo priemonių diegimas m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programai bendrafinansuoti (krašto ir rajoninių kelių ruožų, esančių šalia Latvijos sienos, rekonstravimo darbams bendrafinansuoti) Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo nuo Lietuvos Latvijos sienos iki Panevėžio plėtra (valstybės biudžeto lėšos) Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 26 Šilutė Rusnė ruožo nuo 2,41 iki 7,363 km rekonstravimas ir estakados šio kelio užliejamajame ruože (6,19 6,94 km) nauja statyba Daugiafunkcių pažeidimų kontrolės postų, eismo stebėjimo ir valdymo įrenginių projektavimas ir įrengimas Kelių duomenų el. paslaugos sukūrimas Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 528 Rukainiai Senasalis ruožo nuo 7,56 iki 11,56 km rekonstravimas Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 19 Viekšniai Stočkai Pievėnai ruožo nuo,2 iki 3,3 km rekonstravimas Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 163 Joniškis Linkaičiai Staneliai Gruzdžiai ruožo nuo 16,39 iki 21,53 km rekonstravimas Tilto per Dubingą valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr Pabradė Meškerinė,22 km rekonstravimas Dviejų lygių sankryžos Vilniuje, Žirnių g., Liepkalnio g. ir Minsko pl., rekonstravimas Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A Vilnius Kaunas Klaipėda ruožo nuo 89,4 iki 17, km rekonstravimas Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas ir rekonstravimas metais Kelių tiesimas, tiltų ir viadukų statyba metais Savivaldybių investicijų projektų įgyvendinimas metų Europos Sąjungos fondų lėšomis Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimas Rambyno pasienio kontrolės punkto modernizavimas atsižvelgiant į tilto per Nemuną statybą Kybartų pasienio kontrolės punkto modernizavimas Šumsko pasienio kontrolės punkto statyba Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

18 Malkų įlankos gilinimas iki 14,5 m, įskaitant gamtosauginės krantosaugos sienutės įrengimą Bangolaužių (molų) rekonstrukcija, vedlinių statyba ir gamtosauginių priemonių, užtikrinančių Kuršių nerijos šlaito stabilumą, įgyvendinimas Laivybos kanalo gilinimas ir platinimas, pietinių uosto vartų įrengimas. I etapas laivybos kanalo gilinimas iki 26PK, dalies pietinių uosto vartų įrengimas Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas Akcinė bendrovė Lietuvos geležinkeliai m. Sanglaudos fondas Ruožo Kaišiadorys Radviliškis elektrifikavimas Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas Ruožo Radviliškis Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas Antrojo kelio statyba ruože Telšiai Lieplaukė IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Pušynas Paneriai antrojo kelio statyba Antrojo kelio statyba ruože Livintai Gaižiūnai m. ERPF Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas Valčiūnų geležinkelio stoties pervažos signalizacijos įrenginių modernizavimas ir saugos sistemų įrengimas (21 kilometras 8 piketas) Eismo saugos priemonių įrengimas geležinkelio linijoje Vilnius Klaipėda Vieno lygio sankirtų Baisiogala Gimbogala ir Šateikia Kūlupėnai eliminavimas Alytaus geležinkelio viaduko virš Naujosios g. rekonstravimas Kiti projektai LED šviestuvų įrengimas viešosios geležinkelių infrastruktūros objektuose Susisiekimo oro transportu užtikrinimas Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai Vilniaus oro uosto triukšmo monitoringo sistemos modernizavimas Riedėjimo tako F rekonstrukcija, įskaitant jo platinimą ir ilginimą Šiaurinio perono rekonstrukcija ir plėtimas (esamas perono pajėgumas bus padidintas 8 orlaivių stovėjimo aikštelėmis) Esamų kilimo ir tūpimo takų A ir B rekonstrukcija siekiant padidinti keliamą galią; naujų signalinių žiburių įrengimas, gruntinių vandenų ir nuotekų surinkimo sistemų tobulinimas Naujo riedėjimo tako Z statyba Naujų dirvožemio ir gruntinių vandenų taršos prevencijai skirtų valymo įrenginių įrengimas, ledo tirpdymo medžiagų tvarkymo gerinimas ir atliekų surinkimo stebėjimo sistemos įrengimas Specialiųjų priešgaisrinių gelbėjimo automobilių įsigijimas

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS MAGISTRALINIAI KELIAI km Rekonstravimas, kapitalinis remontas (vidutiniškai per metus 12 km) 234 mln. 167,1 2019 2035 Paprastasis remontas

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS LĖŠŲ POREIKIS IKI 2035 METŲ Strategijoje numatytiems tikslams iki 2035 m. pasiekti reikia apie 11 mlrd. eurų. Trūkstamas finansavimas gali

Detaliau

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc 6. MOLĖTŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMA Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatyta trijų lygmenų integracijos ašių hierarchija (6.1 pav.). 6.1 pav. Ištrauka iš LR teritorijos bendrojo

Detaliau

MINISTERIJOS 2017 m. veiklos ataskaita ( Nr )

MINISTERIJOS 2017 m. veiklos ataskaita ( Nr ) LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA 217 METŲ VEIKLOS ATASKAITA (218-3-1 Nr. 2-1211) Vilnius 218 m. 2 TURINYS TURINYS I SKYRIUS. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS... 3 1. Pirmasis strateginis

Detaliau

Geografische Lage

Geografische Lage TRIUKŠMO LYGIO POKYČIAI IR VALDYMO PRIEMONĖS VILNIAUS MIESTE SĮ Vilniaus planas Aplinkotyrininkė Agnė Eigminienė 2018-05-04 PAGRINDINIAI TRIUKŠMO ŠALTINIAI VILNIAUS MIESTE Autotransportas Geležinkelių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės transporto sistemos ir išmaniosios technologijos transporte

Detaliau

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr. 93-3999 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ PASIRENGIMO POTVYNIAMS IR POTVYNIO PADARINIAMS ŠALINTI

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

PROJEKTAS

PROJEKTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO 2017 m. vasario d. Nr. T1- Telšiai Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJI

Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJI Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 72-2487 LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR TAIKYMO ĮSTATYMAS 2004 m. balandžio 22 d. Nr.

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė ofici

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė ofici LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-28 I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė oficiali šalyje patikimos inės informacijos, reikalingos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. B-3 LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS (Asignavimų valdytojo 90 900

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Smalsučio strateginis m..xls

Smalsučio strateginis m..xls 1 2016-2018-ŲJŲ METŲ MARIJAMPOLĖS "SMALSUČIO" PRADINĖS MOKYKLOS MOKYKLOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI tūkst. Eur Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas Priemonės

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojogeležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2014 m. balandžio 12 d.

PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojogeležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2014 m. balandžio 12 d. PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojogeležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2014 m. balandžio 12 d. potvarkiu Nr. PV(DI)-59 (AB Lietuvos geležinkeliai

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS LEISTINUMO POVEIKIO APLINKAI POŽIŪRIU 1. Planuojamos

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖS VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJOS 2018 M. METINĖ VEIKLOS ATASKAITA KAUNAS, 2019

VALSTYBĖS ĮMONĖS VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJOS 2018 M. METINĖ VEIKLOS ATASKAITA KAUNAS, 2019 VALSTYBĖS ĮMONĖS VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJOS 2018 M. METINĖ VEIKLOS ATASKAITA KAUNAS, 2019 VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Turinys 1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2009

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2013 m. veiklos ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2013 METŲ VEIKLOS PLANO

Detaliau

Microsoft Word - TYNDP

Microsoft Word - TYNDP GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIAUS DEŠIMTIES METŲ (2018 2027 M.) TINKLO PLĖTROS PLANAS Vilnius, 2018 m. TURINYS ĮŽANGA... 3 1. GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO ŠALTINIAI IR PERDAVIMO PASLAUGŲ POREIKIS...

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI PATVIRTINTA Asociacijos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių 2019-04-29 susirinkimo protokolu Nr. VIS/2019-1 ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA

Detaliau

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SUVESTINIAI DUOMENYS YRA VIEŠI, DETALAUS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-12 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20869 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS

Detaliau

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio vėžės prekinių vagonų įregistravimu, perregistravimu,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. RUGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO NR. 1V-714 DĖL P

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. RUGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO NR. 1V-714 DĖL P LIETUVOS ESPUBLIKOS VIDAUS EIKALŲ MINISTAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS ESPUBLIKOS VIDAUS EIKALŲ MINISTO 2015 M. UGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO N. 1V-714 DĖL PANEVĖŽIO EGIONO INTEGUOTOS TEITOIJŲ VYSTYMO POGAMOS PATVITINIMO

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

Microsoft Word - KPPP_1t_02a.doc

Microsoft Word - KPPP_1t_02a.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS I tomas Santrauka VĮ TRANSPORTO IR KELIŲ TYRIMO INSTITUTAS KAUNAS 21 2 Lietuvos automobilių

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa Strateginio planavimo metodik 8 priedas (Lietuv Respublik Vyriausyb s 2009 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 210 redakcija) (Koordinuojanči institucij informacij apie tarpinstitucin s įgyvendinimą pagal gautą

Detaliau

PATVIRTINTA AB,,Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo- Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 9 d

PATVIRTINTA AB,,Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo- Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 9 d PATVIRTINTA AB,,Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo- Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 9 d. potvarkiu Nr. PV(DI)-158 VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS

Detaliau

leidinys-v2.indd

leidinys-v2.indd 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas 2 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas UDK 338.43(474.5) Li239 Leidinyje pateikiama Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakym

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakym PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 4-554 (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr.4-139 redakcija) Tikslo ir uždavinio pavadinimas

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2018 m., Vilnius Turinys 1. Santrauka... 1 2. Pagrindiniai 2016 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 2 3. Pirminės

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 07 28 COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl Europos Sąjungos

Detaliau

Title of Presentation

Title of Presentation Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių pelkės paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atkūrimo darbus Tyruliai-Life LIFE12 NAT/LT/001186 Projekto rezultatai ir šios teritorijos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

Alytaus regiono metų plėtros planas Patvirtintas Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-34 ALYTAUS REGIONO

Alytaus regiono metų plėtros planas Patvirtintas Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-34 ALYTAUS REGIONO Patvirtintas regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-34 ALYTAUS REGIONO 2014 2020 METŲ PLĖTROS PLANAS ALYTUS, 2015 1 TURINYS 1. ĮVADAS 2. ALYTAUS REGIONO SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2016

Visuomenės informavimo ataskaita_2016 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Lietuva,

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Šakiai 2014 TURINYS 1. Veikla ir valdymas... 3 2. Veiklos strategija ir tikslai... 4 2.1. Lietuvos Respublikos teritorijos miškingumo didinimas...

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U-1270-1 PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO VIADUKO STATYTOJAS: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ INVESTICIJOS ŪKIO MINISTERIJA Rita Armonienė ES paramos koordinavimo departamentas Kultūros ir gamtos paveldo objektų rinkodara ir ženklinimas 120,951

Detaliau

Microsoft Word - attl PDFP000016E8.001

Microsoft Word - attl PDFP000016E8.001 EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 08 03 COM(2015) 387 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL BULGARIJAI IR RUMUNIJAI SKIRTOS LAIKINOSIOS GRYNŲJŲ PINIGŲ SRAUTO IR ŠENGENO PRIEMONĖS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

Ataskaita visuomenei 2014

Ataskaita visuomenei 2014 Efektyvi ekonominė šalies raida neįmanoma be efektyvios sistemos. Kelių transportas išlaiko svarbią poziciją tiek vidaus, tiek tarptautiniuose vežimuose. Pagrindinis šios rūšies pranašumas galimybė krovinius

Detaliau

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose" (toliau Projektas)

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation STATYBA 2017 Ilgiausiai šalyje gyvuojanti paroda, kuri vietoje suburia verslo lyderius, įvairių sričių specialistus, architektus, kompanijų vadovus, mokymo įstaigas ir galutinius vartotojus, kurie ne tik

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2011 spalio 19 d. Nr. ĮV-639 Vilnius Įgyvendindamas Lietuvos kultūros politikos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Microsoft Word - REGIONU PROGRAMA patvirtinta.doc

Microsoft Word - REGIONU PROGRAMA patvirtinta.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ministro 2011 m.spalio 19 d. įsakymu Nr.ĮV-639 REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMA I. ĮŽANGA 1. Regionų kultūros plėtros programos (toliau programa) parengimo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 30.1.2013 COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų

Detaliau

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS BENDROJO PLANO RENGĖJAS KAUNO SĮ KAUNO PLANAS

Detaliau

1-6 ataskaita del kreditu p

1-6 ataskaita del kreditu p MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA A U D I T O A T A S K A I T A DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ EUROPOS SĄJUNGOS FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

Detaliau

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du 2 8.10. atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; 8.11. renka, apdoroja ir tvarko duomenis apie susisiekimo komunikacijas; 8.12. atlieka

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau