Europos S jungos oficialusis leidinys L 151/15

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Europos S jungos oficialusis leidinys L 151/15"

Transkriptas

1 Europos S jungos oficialusis leidinys L 151/15 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/ m. balandžio 17 d. d l ENISA (Europos S jungos kibernetinio saugumo agent ros) ir informacini ir ryši technologij kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas) (Tekstas svarbus EEE) EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS S JUNGOS TARYBA, atsižvelgdami Sutart d l Europos S jungos veikimo, ypa jos 114 straipsn, atsižvelgdami Europos Komisijos pasi lym, teis k ros proced ra priimamo akto projekt perdavus nacionaliniams parlamentams, atsižvelgdami Europos ekonomikos ir socialini reikal komiteto nuomon ( 1 ), atsižvelgdami Region komiteto nuomon ( 2 ), laikydamiesi prastos teis k ros proced ros ( 3 ), kadangi: (1) tinkl ir informacin s sistemos bei elektronini ryši tinklai ir paslaugos atlieka visuomenei gyvybiškai svarb vaidmen ir tapo ekonomikos augimo pamatu. Informacin mis ir ryši technologijomis (IRT) grindžiamos sud tingos sistemos, kurias taikant remiama kasdien visuomen s veikla, užtikrinamas m s ekonomikos pagrindini sektori, kaip antai sveikatos, energetikos, finans ir transporto, funkcionavimas ir vis pirma remiamas vidaus rinkos veikimas; (2) pilie iai, organizacijos ir verslo mon s visoje S jungoje dabar labai pla iai naudoja tinkl ir informacines sistemas. Vis daugiau produkt ir paslaug yra grindžiami skaitmeninimu ir susietumu, ir numatoma, kad, sitvirtinus daikt internetui, per ateinant dešimtmet S jungoje bus diegtas ypatingai didelis skai ius susiet j skaitmenini rengi ni. Nors prie interneto prijungiama vis daugiau rengini, j projektavimo etape nepakankamai atsižvelgiama saugum ir atsparum, d l to j kibernetinis saugumas yra nepakankamas. Tomis aplinkyb mis d l riboto serti fikavimo naudojimo pavieniai naudotojai, organizacijos ir verslo mon s negauna pakankamai informacijos apie IRT produkt, paslaug ir proces kibernetinio saugumo savybes, o tai mažina pasitik jim skaitmeniniais spren dimais. Tinkl ir informacin s sistemos gali mums talkinti visose m s gyvenimo srityse ir skatinti S jungos ekonomikos augim. Jos yra skaitmenin s bendrosios rinkos k rimo pagrindas; (3) d l išaugusio skaitmeninimo ir susietumo padid jo kibernetiniam saugumui kylanti rizika, tod l visa visuomen gali labiau nukent ti nuo kibernetini gr smi ir did ja gyventojams, skaitant pažeidžiamus asmenis, pvz., vaikus, kylantys pavojai. Siekiant sumažinti šiuos pavojus, b tina imtis vis reikiam veiksm S jungoje padidinti kiber netin saugum, kad nuo kibernetini gr smi b t geriau apsaugotos tinkl ir informacin s sistemos, ryši tinklai, skaitmeniniai produktai, paslaugos ir renginiai, kuriais naudojasi pilie iai, organizacijos ir verslo mon s nuo maž j ir vidutini moni (MV ), kaip apibr žta Komisijos rekomendacijoje Nr. 2003/361/EB ( 4 ), iki ypatingos svarbos infrastrukt ros objekt operatori ; ( 1 ) OL C 227, , p. 86. ( 2 ) OL C 176, , p. 29. ( 3 ) 2019 m. kovo 12 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2019 m. balandžio 9 d. Tarybos sprendimas. ( 4 ) 2003 m. geguž s 6 d. Komisijos rekomendacija d l labai maž, maž ir vidutini moni (MV ) apibr žties (OL L 124, , p. 36).

2 L 151/16 Europos S jungos oficialusis leidinys (4) sudarydama visuomenei s lygas susipažinti su atitinkama informacija, Europos S jungos tinkl ir informacijos apsaugos agent ra (ENISA), steigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 526/2013 ( 5 ), prisideda prie kibernetinio saugumo pramon s S jungoje vystymo, vis pirma prie MV ir startuoli pl tros. ENISA tur t siekti glaudžiau bendradarbiauti su universitetais ir mokslini tyrim centrais, kad b t prisidedama prie priklau somyb s nuo kibernetinio saugumo produkt ir paslaug, kurie n ra iš S jungos, sumažinimo ir tiekimo grandini S jungos viduje stiprinimo; (5) kibernetini išpuoli daug ja, tod l susietajai ekonomikai ir visuomenei, kuri gali labiau nukent ti nuo kibernetini gr smi ir išpuoli, reikalinga didesn apsauga. Vis d lto, nors kibernetiniai išpuoliai dažnai yra tarpvalstybinio pob džio, kibernetinio saugumo institucij atsakomosios politikos priemon s ir teis saugos institucij kompeten cijos daugiausia yra nacionalin s. Didelio masto incidentai gali sutrikdyti esmini paslaug visoje S jungoje teikim. Tod l b tinas veiksmingas ir koordinuotas S jungos lygmens atsakas ir krizi valdymas, paremtas tiksline politika ir bendresnio pob džio Europos solidarumo ir savitarpio pagalbos priemon mis. Be to, politikos formuotojams, verslo sektoriaus atstovams ir naudotojams yra svarbu, kad reguliariai b t vykdomas patikimais S jungos duome nimis grindžiamas kibernetinio saugumo ir atsparumo b kl s S jungoje vertinimas ir sistemingai prognozuojami S jungos ir pasaulinio masto ateities poky iai, išš kiai ir gr sm s; (6) atsižvelgiant padid jusius kibernetinio saugumo išš kius, su kuriais susiduria S junga, b tina parengti išsam ankstesniais S jungos veiksmais grindžiam priemoni, kuriomis remiami vienas kit papildantys tikslai, rinkin. Tie tikslai apima tolesn valstybi nari ir moni paj gum bei parengties gerinim, taip pat valstybi nari ir S jungos institucij, staig, organ ir agent r bendradarbiavimo, dalijimosi informacija ir veiksm koordinavimo gerinim. Be to, d l tarpvalstybinio kibernetini gr smi pob džio b tina didinti S jungos lygmens paj gumus, kurie gal t papildyti valstybi nari veiksmus, vis pirma dideli tarpvalstybini incident ir krizi atveju, kartu atsižvelgiant nacionalini reagavimo bet kokio masto kibernetines gr smes paj gum palaikymo ir tolesnio pl tojimo svarb ; (7) taip pat reikia d ti daugiau pastang siekiant didinti pilie i, organizacij ir verslo moni informuotum apie kibernetinio saugumo klausimus. Be to, atsižvelgiant tai, kad incidentai mažina pasitik jim skaitmenini paslaug teik jais ir pa ia skaitmenine bendr ja rinka, ypa tarp vartotoj, reik t toliau stiprinti pasitik jim skaidriai teikiant informacij apie IRT produkt, paslaug ir proces saugumo lyg, pabr žiant, kad net ir aukštas kiberne tinio saugumo sertifikavimo lygis negali garantuoti IRT produkto, paslaugos ar proceso visiško saugumo. Padidinti pasitik jim gal t pagerinti S jungos masto sertifikavimas, numatant bendrus kibernetinio saugumo reikalavimus ir vertinimo kriterijus visose nacionalin se rinkose ir sektoriuose; (8) kibernetinis saugumas n ra vien su technologijomis susij s klausimas, vienodai svarbus yra žmoni elgesys. Tod l reik t aktyviai propaguoti kibernetin higien nesud tingas prastines priemones, kurias gyvendin ir regu liariai taikydami pilie iai, organizacijos ir mon s kiek manoma labiau sumažina kibernetini gr smi jiems keliam rizik ; (9) siekiant stiprinti S jungos kibernetinio saugumo strukt ras, svarbu palaikyti ir pl toti valstybi nari paj gumus visapusiškai reaguoti kibernetines gr smes, skaitant tarpvalstybinius incidentus; (10) mon s ir individual s vartotojai tur t tur ti tiksli informacij apie tai, koks yra sertifikavimu patvirtintas j IRT produkt, paslaug ir proces saugumo užtikrinimo lygis. Tuo pa iu metu joks IRT produktas ar paslauga n ra visiškai saugus kibernetiniu poži riu, ir reikia propaguoti elementarias kibernetin s higienos taisykles ir teikti joms pirmenyb. Atsižvelgiant tai, kad daug ja daikt interneto rengini, esama daug vairi savanorišk priemoni, kuri gali imtis privatusis sektorius, kad sustiprint pasitik jim IRT produkt, paslaug ir proces saugumu; (11) šiuolaikiniai IRT produktai sistemos ir dažnai turi integruotas vien ar kelias tre i j šali technologijas ir kompo nentus ir jais remiasi, pavyzdžiui, programin s rangos modulius, bibliotekas ar taikom j program s sajas. D l šio r mimosi, vadinamo priklausomybe, gal t kilti papildoma rizika kibernetiniam saugumui, nes tre i j šali komponentuose aptiktos pažeidžiamumo spragos taip pat gal t pakenkti IRT produkt, paslaug ir proces saugumui. Daugeliu atveju tokios priklausomyb s identifikavimas ir dokumentavimas sudaro galimyb galutiniams IRT produkt, paslaug ir proces naudotojams pagerinti savo rizikos kibernetiniam saugumui valdymo veikl patobulinant, pavyzdžiui, naudotoj kibernetinio saugumo pažeidžiamumo sprag valdymo ir ištaisymo proced ras; ( 5 ) 2013 m. geguž s 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 526/2013 d l Europos S jungos tinkl ir informacijos apsaugos agent ros (ENISA), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 460/2004 (OL L 165, , p. 41).

3 Europos S jungos oficialusis leidinys L 151/17 (12) IRT produkt, paslaug arba proces projektavime ir pl tojime dalyvaujan ios organizacijos, gamintojai ar tiek jai tur t b ti skatinami ankstyviausiuose projektavimo ir pl tojimo etapuose diegti tokias priemones, kad tie produk tai, paslaugos ir procesai b t kiek manoma geriau apsaugomi, kad b t daroma prielaida, jog kibernetini išpuoli pasitaikys, ir b t numatomas bei iki minimumo sumažinamas ši išpuoli poveikis (integruotasis saugu mas). Saugumas tur t b ti užtikrinamas per vis IRT produkto, paslaugos ar proceso gyvavimo laikotarp, o projektavimo ir pl tojimo procesai tur t b ti nuolat tobulinami siekiant sumažinti piktybini veiksm žal ; (13) mon s, organizacijos ir viešasis sektorius tur t taip konfig ruoti j kuriamus IRT produktus, paslaugas ar procesus, kad b t užtikrintas aukštesnis saugumo lygis, tokiu b du pirmajam naudotojui sudarant galimybes gauti pa i saugiausi manom nustatym integruot j konfig racij ( integruotasis saugumas ), ir taip b t sumažinta naudotojams tenkanti IRT produkto, paslaugos ar proceso tinkamo konfig ravimo našta. Jeigu integ ruotasis saugumas yra diegtas, jis tur t tiesiog lengvai ir patikimai veikti jo veikimui užtikrinti netur t reik ti atlikti išsami nustatym, arba kad naudotojas tur t speciali technini žini ar atlikt kitokius, nei savaime suprantami, veiksmus. Jei konkre iu atveju remiantis rizikos ir tinkamumo naudoti analize galima daryti išvad, kad toks numatytasis nustatymas ne manomas, naudotojai tur t b ti paraginti pasirinkti saugiausi nustatym ; (14) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 460/2004 ( 6 ) steigta ENISA, siekiant prisid ti prie ši tiksl gyvendinimo: užtikrinti aukšt S jungos tinkl ir informacijos saugumo lyg ir pilie i, vartotoj, moni ir viešojo administravimo institucij labui formuoti tinkl ir informacijos saugumo kult r. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1007/2008 ( 7 ) ENISA galiojimai prat sti iki 2012 m. kovo m n. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 580/2011 ( 8 ) ENISA galiojimai buvo dar prat sti iki 2013 m. rugs jo 13 d. Regla mentu (ES) Nr. 526/2013 ENISA galiojimai buvo prat sti iki 2020 m. birželio 19 d.; (15) S junga jau m si svarbi veiksm siekdama užtikrinti kibernetin saugum ir padidinti pasitik jim skaitmeni n mis technologijomis m. buvo priimta Europos S jungos kibernetinio saugumo strategija siekiant nubr žti S jungos politikos atsako kibernetines gr smes ir rizik gaires. Kad pilie iai b t geriau apsaugoti internete, 2016 m. priimtas pirmasis S jungos kibernetinio saugumo srities teis s proced ra priimamas aktas Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1148 ( 9 ). Direktyva (ES) 2016/1148 buvo nustatyti reikalavimai, susij su kiber netinio saugumo srities nacionaliniais paj gumais, sukurti pirmieji mechanizmai, kuriais siekiama stiprinti strategin ir operatyvin valstybi nari bendradarbiavim, ir nustatytos pareigos, susijusios su saugumo priemon mis ir pranešimais apie incidentus sektoriuose, kurie yra itin svarb s ekonomikai ir visuomenei, pvz., energetikos, trans porto, geriamo vandens tiekimo ir paskirstymo, bankininkyst s, finans rink infrastrukt ros, sveikatos prieži ros, skaitmenin s infrastrukt ros, taip pat pagrindini skaitmenini paslaug teik j (paieškos sistem, debesijos kompiuterijos paslaug ir elektronini prekyvie i ). Vienas iš pagrindini vaidmen remiant tos direktyvos gyvendinim buvo priskirtas ENISA. Be to, veiksminga kova su kibernetiniais nusikaltimais yra svarbus Europos saugumo darbotvark s prioritetas, prisidedantis prie bendro tikslo užtikrinti aukšt kibernetinio saugumo lyg. Prie aukšto kibernetinio saugumo lygio bendrojoje skaitmenin je rinkoje prisideda ir kiti teis s aktai, pavyzdžiui, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 ( 10 ), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB ( 11 ) ir (ES) 2018/1972 ( 12 ). ( 6 ) 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 460/2004, steigiantis Europos tinkl ir informacijos apsaugos agent r (OL L 77, , p. 1). ( 7 ) 2008 m. rugs jo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1007/2008, iš dalies kei iantis Reglament (EB) Nr. 460/2004, steigiant Europos tinkl ir informacijos apsaugos agent r, jos veiklos trukm s atžvilgiu (OL L 293, , p. 1). ( 8 ) 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 580/2011, kuriuo iš dalies kei iamas Reglamentas (EB) Nr. 460/2004, steigiantis Europos tinkl ir informacijos apsaugos agent r, jos veiklos trukm s atžvilgiu (OL L 165, , p. 3). ( 9 ) 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1148 d l priemoni aukštam bendram tinkl ir informa cini sistem saugumo lygiui visoje S jungoje užtikrinti (OL L 194, , p. 1). ( 10 ) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 d l fizini asmen apsaugos tvarkant asmens duomenis ir d l laisvo toki duomen jud jimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomen apsaugos regla mentas) (OL L 119, , p. 1). ( 11 ) 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB d l asmens duomen tvarkymo ir privatumo apsaugos elektronini ryši sektoriuje (Direktyva d l privatumo ir elektronini ryši ) (OL L 201, , p. 37). ( 12 ) 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1972, kuria nustatomas Europos elektronini ryši kodeksas (nauja redakcija) (OL L 321, , p. 36).

4 L 151/18 Europos S jungos oficialusis leidinys (16) nuo tada, kai 2013 m. buvo priimta Europos S jungos kibernetinio saugumo strategija ir buvo atlikta paskiausia ENISA galiojim perži ra, vyko dideli bendr politini aplinkybi poky i, susijusi su mažiau nusp jama ir mažiau saugia pasauline aplinka. Šiomis aplinkyb mis ir atsižvelgiant pozityvi ENISA vaidmens kaip informa cinio centro, kuris teikia rekomendacijas ir ekspertines žinias, taip pat padeda bendradarbiauti ir stiprinti paj gu mus, raid, taip pat remiantis nauja S jungos kibernetinio saugumo politika, b tina perži r ti ENISA galiojimus, kad b t apibr žtas jos vaidmuo pasikeitusioje kibernetinio saugumo ekosistemoje ir užtikrinti, kad ji veiksmingai prisid t prie S jungos veiksm reaguojant kibernetinio saugumo išš kius, kylan ius d l radikaliai pasikeitusios kibernetini gr smi pad ties, o šiam tikslui pasiekti, kaip pripažinta ENISA vertinime, esam galiojim nepa kanka; (17) šiuo reglamentu steigta ENISA tur t pakeisti Reglamentu (ES) Nr. 526/2013 steigt ENISA. ENISA tur t vykdyti šiuo reglamentu ir kitais kibernetinio saugumo srities S jungos teis s aktais jai pavestas užduotis, be kita ko, teikdama ekspertines žinias ir teikdama rekomendacijas bei atlikdama S jungos informacijos ir žini centro funkcijas. Ji tur t skatinti keistis geriausios praktikos pavyzdžiais tarp valstybi nari ir priva i suinteresuot j subjekt, teikdama politikos pasi lymus Komisijai ir valstyb ms nar ms, veikdama kaip informacinis centras vykdant S jungos sektori politikos iniciatyvas kibernetinio saugumo klausimais ir skatindama operatyvin vals tybi nari tarpusavio ir valstybi nari bei S jungos institucij, staig, organ ir agent r bendradarbiavim ; (18) Sprendimu 2004/97/EB, Euratomas, kur bendru susitarimu pri m valstybi nari atstovai, pos džiav valstyb s arba Vyriausyb s vadov lygiu ( 13 ), valstybi nari atstovai nusprend, kad ENISA b stin bus viename iš Graikijos miest, d l kurio nuspr s Graikijos Vyriausyb. ENISA priiman ioji valstyb nar tur t užtikrinti kuo geresnes jos sklandžios ir veiksmingos veiklos s lygas. Kad ENISA tinkamai ir veiksmingai vykdyt savo užduotis, samdyt ir išsaugot darbuotojus bei veiksmingiau vykdyt tinklaveik, yra b tina ENISA kurdinti tinkamoje vietov je, be kita ko, užtikrinant tinkamas transporto jungtis ir infrastrukt r su ENISA darbuotojais atvykstantiems sutuoktiniams ir vaikams. ENISA ir priiman iosios valstyb s nar s susitarime, sudarytame gavus ENISA Valdan iosios tarybos pritarim, tur t b ti nustatytos reikiamos nuostatos; (19) atsižvelgiant did jan i kibernetiniam saugumui kylan i rizik ir išš kius, su kuriais susiduria S junga, reik t padidinti ENISA skiriamus finansinius ir žmogiškuosius išteklius, kad b t atsižvelgta išaugus jos vaidmen ir uždavinius, taip pat labai svarb jos vaidmen S jungos skaitmenin ekosistem ginan i organizacij ekosistemoje, kad ENISA gal t veiksmingai atlikti jai pagal š Reglament pavestas užduotis; (20) ENISA tur t kurti ir išlaikyti aukšto lygio ekspertines žinias ir veikti kaip informacinis centras, skatinantis pasitik ti bendr ja rinka visa tai ji gal t pasiekti b dama nepriklausoma, teikdama kokybiškas rekomendacijas ir skleisdama kokybišk informacij, užtikrindama savo proced r ir veiklos b d skaidrum bei uoliai vykdydama savo užduotis. Vykdydama savo užduotis ENISA tur t aktyviai remti nacionalinius veiksmus ir iniciatyviai prisid ti prie S jungos veiksm, visapusiškai bendradarbiaudama su S jungos institucijomis, staigomis, organais ir agent romis bei valstyb mis nar mis, vengdama darbo dubliavimo ir propaguodama sinergij. Be to, ENISA tur t remtis priva iojo sektoriaus ir kit atitinkam suinteresuot j subjekt ind liu ir bendradarbiavimu su jais. Užduo i s raše tur t b ti nurodyta, kaip ENISA turi siekti savo tiksl, ta iau jos veiklos s lygos tur t b ti lanks ios; (21) kad gal t valstyb ms nar ms teikti tinkam param operatyvinio bendradarbiavimo srityje, ENISA tur t toliau stiprinti savo techninius ir žmogiškuosius paj gumus ir g džius. ENISA tur t pl sti savo praktin patirt ir paj gumus. ENISA ir valstyb s nar s savanorišku pagrindu gal t pl toti nacionalini ekspert komandiravimo ENISA programas, telkiant ekspertus ir vykdant darbuotoj mainus; (22) ENISA tur t pad ti Komisijai teikdama rekomendacijas, nuomones ir analiz visais S jungos klausimais, susijusiais su politikos ir teis s k rimu, atnaujinimais ir perži romis kibernetinio saugumo srityje, ir j specifiniais sektori aspektais, siekiant padidinti kibernetinio saugumo aspekt apiman ios S jungos politikos ir teis s aktualum ir sudaryti galimyb t politik ir teis nuosekliai gyvendinti nacionaliniu lygmeniu. Rengiant S jungos sektorin politik ir teis s akt iniciatyvas kibernetinio saugumo klausimais ENISA tur t veikti kaip informacinis centras, teikdama rekomendacijas ir ekspertines žinias. ENISA tur t reguliariai teikti informacij Europos Parlamentui apie savo veikl ; ( 13 ) 2003 m. gruodžio 13 d. Sprendimas 2004/97/EB, Euratomas, kur bendru susitarimu pri m valstybi nari atstovai, pos džiav valstyb s arba vyriausyb s vadov lygiu d l tam tikr Europos S jungos staig ir agent r b stini vietos (OL L 29, , p. 15).

5 Europos S jungos oficialusis leidinys L 151/19 (23) atvirojo interneto viešasis pagrindas, kitaip tariant interneto pagrindiniai protokolai ir infrastrukt ra, kurie yra pasaulin s viešosios g ryb s, užtikrina esmines viso interneto funkcines galimybes ir nuo j priklauso jo prastas veikimas. ENISA tur t remti atvirojo interneto viešojo pagrindo funkcionavimo saugum ir stabilum, skaitant pagrindinius protokolus (vis pirma DNS, BGP ir IPv6), domeno vard sistemos veikim (kaip antai vis aukš iausio lygio domen vard veikim ) ir šaknin s zonos veikim, bet ne tik tai; (24) pagrindin ENISA užduotis yra skatinti nuosekliai gyvendinti atitinkamus teis s aktus, vis pirma veiksmingai gyvendinti Direktyv (ES) 2016/1148 ir kitus susijusius teisinius dokumentus, kuriuos trauktos kibernetinio saugumo srities nuostatos, nes tai itin svarbu siekiant padidinti kibernetin atsparum. Turint omenyje spar iai kintan i kibernetini gr smi pad t, akivaizdu, kad valstyb ms nar ms b tina pad ti pasi lant platesn, vairias politikos sritis apimant poži r kibernetinio atsparumo didinim ; (25) ENISA tur t pad ti valstyb ms nar ms ir S jungos institucijoms, staigoms, organams ir agent roms joms dedant pastangas pl toti ir stiprinti paj gum ir parengt užkirsti keli tinkl ir informacini sistem saugumui kylan ioms kibernetin ms gr sm ms ir incidentams, juos nustatyti ir juos reaguoti. Vis pirma ENISA tur t pad ti pl toti ir stiprinti nacionalines ir S jungos reagavimo kompiuteri saugumo incidentus tarnybas (toliau CSIRT), nurodytas Direktyvoje (ES) 2016/1148, kad S jungoje b t užtikrintas vienodas aukštas j kompetencijos lygis. ENISA vykdoma veikla, susijusi su valstybi nari operaciniais paj gumais, tur t aktyviai remti veiksmus, kuri imasi pa ios valstyb s nar s siekdamos vykdyti savo pareigas pagal Direktyv (ES) 2016/1148, ir tod l netur t j pakeisti; (26) ENISA taipat tur t pad ti rengti ir atnaujinti tinkl ir informacini sistem saugumo, vis pirma kibernetinio saugumo, strategijas S jungos lygmeniu ir, gavusi prašym, valstybi nari lygmeniu, skatinti toki strategij sklaid ir steb ti j gyvendinimo pažang. Taip pat ENISA tur t prisid ti patenkinant mokym rengimo ir mokomosios medžiagos teikimo poreikius, skaitant vieš j staig poreikius, ir, kai tinkama, pla iu mastu rengti instruktorius, remiantis Pilie iams skirta Europos skaitmenin s kompetencijos programa siekiant pad ti valstyb ms nar ms ir S jungos institucijoms, staigoms, organams ir agent roms pl toti savo mokymo paj gumus; (27) ENISA tur t remti valstybi nari veikl informuotumo didinimo ir švietimo kibernetinio saugumo klausimais srityje, palengvindama j glaudesn bendradarbiavim ir keitim si geriausios praktikos pavyzdžiais. Toki param gal t sudaryti nacionalini švietimo informacini centr tinklo ir mokymo kibernetinio saugumo srityje plat formos suk rimas. Nacionalini švietimo informacini centr tinklas gal t b ti nacionalini ryši palaikymo pareig n tinklo dalis ir sudaryti pradines s lygas b simam koordinavimui valstyb se nar se; (28) ENISA tur t pad ti pagal Direktyv (ES) 2016/1148 sukurtai Bendradarbiavimo grupei vykdyti jos užduotis, vis pirma susijusias su valstybi nari esmini paslaug teik j nustatymu, be kita ko, klausimais, susijusiais su tarpvalstybine priklausomybe, rizika ir incidentais, teikdama ekspertines žinias bei rekomendacijas ir sudaryti palankesnes s lygas keistis geriausia praktika; (29) siekiant skatinti viešojo priva ir iojo sektori bendradarbiavim ir bendradarbiavim priva iajame sektoriuje, vis pirma stiprinti param ypatingos svarbos infrastrukt ros apsaugai, ENISA tur t remti dalijim si informacija sektoriuose ir tarp sektori, vis pirma Direktyvos (ES) 2016/1148 II priede išvardytuose sektoriuose, dalydamasi geriausios praktikos pavyzdžiais ir teikdama rekomendacijas d l esam priemoni ir proced r, taip pat rekomen dacijas, kaip spr sti su dalijimusi informacija susijusius reguliavimo klausimus, pavyzdžiui, pad dama steigti sektori keitimosi informacija ir jos analiz s centrus; (30) kadangi potencialus IRT produkt, paslaug ir proces pažeidžiamumo sprag neigiamas poveikis nuolat did ja, aptikti ir pašalinti tokias pažeidžiamumo spragas labai svarbu mažinant bendr kibernetiniam saugumui kylan i rizik. Patirtis rodo, kad organizacij, pažeidžiam IRT produkt, paslaug ir proces gamintoj ar teik j ir kibernetinio saugumo tyrim bendruomen s nari bei Vyriausybi, kurios aptinka pažeidžiamumo spragas, bendra darbiavimas žymiai padidina IRT produkt, paslaug ir proces pažeidžiamumo sprag aptikimo ir pašalinimo lyg. Suderintas pažeidžiamumo sprag atskleidimas yra strukt rinis bendradarbiavimo procesas, per kur informacin s sistemos savininkui pranešama apie pažeidžiamumo spragas, suteikiant tai organizacijai galimyb problem diag nozuoti ir išspr sti prieš atskleidžiant išsami informacij apie pažeidžiamumo sprag tre iosioms šalims arba visuomenei. Taip pat procese numatytas problem aptikusio subjekto ir organizacijos veiksm koordinavimas, susij s su t pažeidžiamumo sprag viešu paskelbimu. Suderinto pažeidžiamumo sprag atskleidimo politika gali atlikti svarb vaidmen valstybi nari pastang stiprinti kibernetin saugum kontekste;

6 L 151/20 Europos S jungos oficialusis leidinys (31) Agent ra tur t apibendrinti ir analizuoti savanoriškai pasidalintas nacionalines CSIRT ir Europos institucij, staig, organ ir agent r Kompiuterini incident tyrimo tarnybos, steigtos Europos Parlamento, Europos Vadov Tarybos, Europos S jungos Tarybos, Europos Komisijos, Europos S jungos Teisingumo Teismo, Europos Centrinio Banko, Europos Audito R m, Europos išor s veiksm tarnybos, Europos ekonomikos ir socialini reikal komiteto, Europos region komiteto ir Europos investicij banko susitarimu d l S jungos institucij, staig, organ ir agent r Kompiuterini incident tyrimo tarnybos (CERT-EU) darbo organizavimo ir veiklos ( 14 ), atas kaitas, siekdama prisid ti prie bendr keitimosi informacija proced r, kalbos ir terminijos k rimo. Remdamasi Direktyva (ES) 2016/1148, kuria pad tas pamatas savanoriškiems technin s informacijos mainams ta direktyva kurtos reagavimo kompiuteri saugumo incidentus tarnybos tinkle (toliau CSIRT tinklas) operatyviniu lygme niu, ENISA taip pat tur t traukti privat j sektori ; (32) ENISA tur t pad ti S jungos lygmeniu reaguoti didelio masto tarpvalstybinius su kibernetiniu saugumu susijusius incidentus ir krizes. Ta veikla tur t b ti vykdoma laikantis ENISA galiojim pagal š reglament ir poži rio, d l kurio turi susitarti valstyb s nar s pagal Komisijos rekomendacij (ES) 2017/1584 ( 15 ) ir 2018 m. birželio 26 d. Tarybos išvadas d l ES koordinuoto atsako didelio masto kibernetinio saugumo incidentus ir krizes. Vykdydama ši veikl ENISA gal t rinkti svarbi informacij ir prisiimti tarpinink s tarp CSIRT tinklo, technin s bendruo men s ir už krizi valdym atsaking sprendimus priiman i asmen vaidmen. Be to, ENISA tur t remti operatyvin valstybi nari bendradarbiavim, jei to paprašo viena arba daugiau valstybi nari, pad ti valdyti incidentus techniniu poži riu, sudarydama palankesnes s lygas valstyb ms nar ms keistis tinkamais techniniais sprendimais ir prisid dama prie vieš j ryši. ENISA tur t remti š proces, per reguliarias kibernetinio saugumo pratybas išbandydama tokio bendradarbiavimo b dus; (33) remdama operatyvin bendradarbiavim, ENISA tur t naudotis esamomis CERT-EU technin mis ir operatyvin mis ekspertin mis žiniomis pasinaudodama strukt riniu bendradarbiavimu. Toks strukt rinis bendradarbiavimas gal t sustiprinti ENISA ekspertines žinias. Kai tikslinga, tur t b ti sudaryti special s ši dviej organizacij susitarimai, siekiant nustatyti, kaip toks bendradarbiavimas bus gyvendinamas praktiškai ir išvengti veiklos dubliavimo; (34) vykdydama savo užduotis, kuriomis remiamas operatyvinis bendradarbiavimas CSIRT tinkle, ENISA tur t gal ti valstyb ms nar ms paprašius teikti joms param, pavyzdžiui, teikdama rekomendacijas, kaip pagerinti j paj gumus užkirsti keli incidentams, juos aptikti ir juos reaguoti, palengvindama didel arba esmin poveik turin i incident technin valdym arba užtikrindama kibernetini gr smi ir incident analiz. ENISA tur t palengvinti didel arba esmin poveik turin i incident technin valdym, vis pirma teikdama param savanoriškam valstybi nari dalijimuisi techniniais sprendimais arba rengdama bendr technin informacij, kuri gal t apimti, pavyz džiui, valstybi nari savanoriškai pasidalytus techninius sprendimus. Rekomendacijoje (ES) 2017/1584 rekomen duojama, kad valstyb s nar s geranoriškai bendradarbiaut ir nedelsdamos dalyt si tarpusavyje bei su ENISA informacija apie didelio masto su kibernetiniu saugumu susijusius incidentus ir krizes. Tokia informacija dar labiau pad t ENISA vykdyti savo operatyvinio bendradarbiavimo r mimo užduotis; (35) reguliaraus techninio bendradarbiavimo, padedan io b ti geriau informuotiems apie pad t S jungoje, dalis tur t b ti ENISA reguliariai, glaudžiai bendradarbiaujant su valstyb mis nar mis, rengiamos išsamios ES kibernetinio saugumo technin s pad ties ataskaitos, kuriose apžvelgiami incidentai ir kibernetin s gr sm s ir kurios grindžiamos viešai prieinama informacija, pa ios Agent ros atliekama analize ir ataskaitomis, kurias Agent rai pateik valstybi nari CSIRT arba Direktyvoje (ES) 2016/1148 nurodyti nacionaliniai bendrieji tinkl ir informacini sistem saugumo informaciniai centrai (toliau bendrasis informacinis centras) (tiek vieni, tiek kiti savanoriškai), Euro polo Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centras (EC3), CERT-EU ir, kai tikslinga, Europos išor s veiksm tarnybai priklausantis Europos S jungos žvalgybos analiz s centras (EU INTCEN). Ta ataskaita tur t b ti pateikta Tarybai, Komisijai, S jungos vyriausiajam galiotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai ir CSIRT tinklui; (36) ENISA susijusi valstybi nari prašymu remiant didel arba esmin poveik turin i incident ex post techninius tyrimus, daugiausia d mesio tur t b ti skiriama incident prevencijai ateityje. Susijusios valstyb s nar s tur t teikti b tin informacij ir pagalb, kad ENISA gal t veiksmingai prisid ti prie ex-post techninio tyrimo; ( 14 ) OL C 12, , p. 1. ( 15 ) 2017 m. rugs jo 13 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2017/1584 d l koordinuoto atsako didelio masto kibernetinio saugumo incidentus ir krizes (OL L 239, , p. 36).

7 Europos S jungos oficialusis leidinys L 151/21 (37) valstyb s nar s gali paraginti nuo incidento nukent jusias mones bendradarbiauti, suteikiant b tin informacij ir pagalb ENISA, nepažeidžiant j teis s apsaugoti neskelbtin komercin informacij ir su visuomen s saugumu susijusi informacij ; (38) siekdama geriau suprasti kibernetinio saugumo srities problemas ir teikti strategines ilgalaikes rekomendacijas valstyb ms nar ms ir S jungos institucijoms, staigoms, organams ir agent roms, ENISA turi analizuoti esam ir naujausi kibernetinio saugumo rizik. Šiuo tikslu ENISA, bendradarbiaudama su valstyb mis nar mis ir prireikus su statistikos staigomis ir kitomis staigomis, tur t rinkti reikiam informacij, kuri yra viešai prieinama arba savanoriškai pateikiama, ir vykdyti naujausi technologij analiz bei teikti teminius vertinimus, susijusius su numatomu technologini inovacij poveikiu tinkl ir informacijos saugumui, vis pirma kibernetiniam saugumui, pasireiškian iu visuomeniniu, teisiniu, ekonominiu ir reguliavimo aspektais. Be to, ENISA, vykdydama gr smi, pažeidžiamumo sprag ir incident analiz, tur t pad ti valstyb ms nar ms ir S jungos institucijoms, staigoms. organams ir agent roms nustatyti naujausius kibernetin s rizikos veiksnius ir užkirsti keli kibernetinio saugumo incidentams; (39) kad padidint S jungos atsparum, ENISA tur t pl toti mokslin kompetencij infrastrukt ros objekt, kurie užtikrina vis pirma Direktyvos (ES) 2016/1148 II priede išvardyt sektori veikl ir kuriuos naudoja tos direk tyvos III priede išvardyti skaitmenini paslaug teik jai, kibernetinio saugumo srityje, teikdama rekomendacijas, gaires ir dalydamasi geriausia praktika. Siekdama užtikrinti lengvesn prieig prie geriau susistemintos informacijos apie kibernetiniam saugumui kylan i rizik ir galimas jos mažinimo priemones, ENISA tur t sukurti ir palaikyti S jungos informacijos centr vieno langelio principu veikiant portal, kuriame visuomenei b t prieinama S jungos ir nacionalini institucij, staig, organ ir agent r teikiama informacija apie kibernetin saugum. Paprastesn prieiga prie geriau susistemintos informacijos apie kibernetiniam saugumui kylan i rizik ir galimas jos mažinimo priemones taip pat gal t pad ti valstyb ms nar ms sustiprinti savo paj gumus ir suderinti savo praktik, taip padidinant bendr j atsparum kibernetiniams išpuoliams; (40) ENISA tur t pad ti didinti visuomen s informuotum, be kita ko, pasitelkiant visos ES masto informuotumo didinimo kampanij, propaguojant švietim apie su kibernetiniu saugumu susijusi rizik, ir pilie iams, organiza cijoms bei mon ms pateikti atskiriems naudotojams skirtas konsultacijas gerosios praktikos klausimais. ENISA taip pat tur t pad ti skatinti pilie ius, organizacijas ir mones taikyti geriausi praktik ir sprendimus, skaitant kibernetin higien ir kibernetin raštingum, šiuo tikslu rinkdama ir analizuodama viešai prieinam informacij apie didelius incidentus, taip pat rengdama ir viešai skelbdama ataskaitas ir konsultacijas pilie iams, organizacijoms ir mon ms, kad b t pagerintas bendras j parengties ir atsparumo lygis. ENISA taip pat tur t siekti suteikti vartotojams svarbi informacij apie taikomas sertifikavimo schemas, pvz. parengdama gaires ir rekomendacijas. ENISA, laikydamasi 2018 m. sausio 17 d. Komisijos komunikate nustatyto Skaitmeninio švietimo veiksm plano ir bendradarbiaudama su valstyb mis nar mis ir S jungos institucijomis, staigomis, organais ir agent romis, taip pat tur t organizuoti reguliarias galutiniams naudotojams skirtas informavimo ir visuomen s švietimo kampanijas, kuriomis b t siekiama propaguoti saugesn asmens elges internetin je aplinkoje ir skaitmenin raštingum ir didinti informuotum apie galimas kibernetines gr smes kibernetin je erdv je, skaitant nusikalstam veikl inter nete, pavyzdžiui, išpuolius siekiant vykdyti duomen vagystes, botnetus, finansin ir bankin suk iavim, su duomenimis susijusio suk iavimo atvejus, propaguoti bazin daugiaveiksn tapatumo nustatym, bei teikti reko mendacijas patais, šifravimo, anoniminimo ir duomen apsaugos srityse; (41) ENISA tur t atlikti pagrindin vaidmen spartindama galutini naudotoj informuotum apie rengini saugum ir saug paslaug naudojim, ir propaguoti S jungos lygmeniu integruot j saugum ir integruot j privatumo apsaug. Siekdama to tikslo ENISA tur t kuo optimaliau panaudoti geriausi praktik ir patirt, vis pirma geriausi praktik ir patirt, gaut iš akademini staig ir IT saugumo tyr j ; (42) siekdama pad ti kibernetinio saugumo sektoriuje veikian ioms mon ms bei kibernetinio saugumo sprendim naudotojams ENISA tur t sukurti rinkos steb jimo centr ir palaikyti jo veikl reguliariai analizuodama svarbiau sias kibernetinio saugumo rinkos paklausos ir pasi los tendencijas ir skleisdama apie jas informacij ; (43) ENISA tur t prisid ti prie S jungos pastang kibernetinio saugumo srityje bendradarbiauti su tarptautin mis organizacijomis ir pagal atitinkamas tarptautinio bendradarbiavimo sistemas. Vis pirma ENISA, kai tinkama, tur t prisid ti prie bendradarbiavimo su tokiomis organizacijomis, kaip EBPO, ESBO ir NATO. Toks bendradar biavimas gal t apimti bendras pratybas kibernetinio saugumo srityje ir bendro atsako kibernetinius incidentus koordinavim. Vykdant t veikl turi b ti visapusiškai laikomasi traukumo, abipusiškumo ir S jungos sprendim pri mimo autonomijos princip, nedarant poveikio valstybi nari saugumo ir gynybos politikos specifikai;

8 L 151/22 Europos S jungos oficialusis leidinys (44) siekiant užtikrinti, kad ENISA pasiekt visus savo tikslus, ji tur t bendradarbiauti su atitinkamomis S jungos prieži ros institucijomis ir kitomis kompetentingomis institucijomis S jungoje, S jungos institucijomis, staigomis, organais ir agent romis, be kita ko, CERT-EU, EC3, Europos gynybos agent ra (EGA), Europos pasaulin s paly dovin s navigacijos sistemos agent ra (Europos GNSS agent ra), Europos elektronini ryši reguliuotoj institucija (BEREC), Europos S jungos didel s apimties IT sistem laisv s, saugumo ir teisingumo erdv je operacij valdymo agent ra (eu-lisa), Europos Centriniu Banku (ECB), Europos bankininkyst s institucija (EBI), Europos duomen apsaugos valdyba, Energetikos reguliavimo institucij bendradarbiavimo agent ra (ACER), Europos S jungos avia cijos saugos agent ra (EASA) ir kitomis su kibernetiniu saugumu susijusiomis S jungos agent romis. ENISA taip pat tur t bendradarbiauti su duomen apsaugos institucijomis siekiant keistis praktine patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais ir teikti rekomendacijas d l poveik j darbui galin i daryti kibernetinio saugumo aspekt. Nacionalini ir S jungos teis saugos ir duomen apsaugos institucij atstovams tur t b ti suteikta teis dalyvauti ENISA patariamosios grup s veikloje. Bendradarbiaudama su teis saugos staigomis d l tinkl ir informacijos saugumo aspekt, galin i tur ti takos j darbui, ENISA tur t naudotis esamais informacijos kanalais ir sukurtais tinklais; (45) gal t b ti kuriamos partneryst s su akademin mis staigomis, kurios yra parengusios mokslini tyrim iniciatyv atitinkamose srityse, o vartotoj organizacij ir kit organizacij informacija tur t b ti perduodama tinkamais kanalais ir j reik t atsižvelgti; (46) ENISA, vykdydama CSIRT tinklo sekretoriato funkcij, tur t remti valstybi nari CSIRT ir CERT-EU operatyvin bendradarbiavim, taip pat pad ti vykdant visas atitinkamas CSIRT tinklo užduotis, kaip apibr žta Direktyvoje (ES) 2016/1148. Be to, ENISA tur t skatinti ir remti atitinkam CSIRT bendradarbiavim incident, išpuoli arba tinklo ar infrastrukt ros, kuri valdo ar saugo CSIRT ir kurioje dalyvauja ar gali dalyvauti bent dvi CSIRT, sutrikim atvejais, deramai atsižvelgdama CSIRT tinklo standartines veiklos proced ras; (47) kad S junga b t geriau pasirengusi reaguoti kibernetinio saugumo incidentus, ENISA tur t organizuoti regu liarias S jungos lygmens kibernetinio saugumo pratybas ir valstybi nari, S jungos institucij, staig, organ ir agent r prašymu pad ti joms organizuoti pratybas. Vien kart per dvejus metus tur t b ti surengtos didelio masto visapusiškos pratybos, apiman ios techninius, operatyvinius ir strateginius elementus. Be to, ENISA tur t gal ti reguliariai rengti ne tokias visapusiškas pratybas, siekdama to paties tikslo didinti S jungos parengt reaguoti incidentus; (48) kad gal t prisid ti prie S jungos kibernetinio saugumo sertifikavimo politikos, ENISA tur t toliau pl toti ir išlaikyti savo kompetencij šiais klausimais. ENISA tur t pasinaudoti esama geriausia praktika ir skatinti kiber netinio saugumo sertifikavimo diegim S jungoje, be kita ko, prisid dama prie S jungos lygmens kibernetinio saugumo sertifikavimo sistemos (Europos kibernetinio saugumo sertifikavimo sistema) suk rimo ir taikymo, kad b t didinamas IRT produkt, paslaug ir proces kibernetinio saugumo užtikrinimo skaidrumas ir taip stipri namas pasitik jimas skaitmenine vidaus rinka ir jos konkurencingumas; (49) veiksminga kibernetinio saugumo politika viešajame ir priva iajame sektoriuose tur t b ti grindžiama gerai parengtais rizikos vertinimo metodais. Rizikos vertinimo metodai taikomi vairiais lygmenimis, n ra bendros praktikos, kaip juos veiksmingai taikyti. Geriausi rizikos vertinimo ir s veiki j rizikos valdymo sprendim populiarinimas ir pl tojimas viešojo sektoriaus ir priva iojo sektoriaus organizacijose padidins kibernetinio saugumo lyg S jungoje. Tod l ENISA tur t remti suinteresuot j subjekt bendradarbiavim S jungos lygmeniu ir palengvinti j pastangas nustatyti Europos ir tarptautinius standartus rizikos valdymo, taip pat elektronini produkt, sistem, tinkl ir paslaug, kurios kartu su programine ranga sudaro tinkl ir informacijos sistemas, išmatuojamojo saugumo srityje ir j laikytis; (50) ENISA tur t skatinti valstybes nares, produkt gamintojus ir paslaug teik jus griežtinti savo bendruosius saugumo standartus, kad visi interneto naudotojai gal t imtis reikiam veiksm savo asmeniniam kibernetiniam saugumui užtikrinti ir b t skatinami tai daryti. Vis pirma, paslaug teik jai ir produkt gamintojai tur t teikti b tinus naujinius ir atšaukti, atsiimti arba perdirbti kibernetinio saugumo standart neatitinkan ius IRT produktus, paslaugas arba IRT procesus, o importuotojai ir platintojai tur t užtikrinti, kad IRT produktai, IRT paslaugos ir IRT procesai, kuriuos jie teikia S jungos rinkai, atitikt taikomus reikalavimus ir nekelt rizikos S jungos varto tojams;

9 Europos S jungos oficialusis leidinys L 151/23 (51) bendradarbiaudama su kompetentingomis institucijomis ENISA tur t gal ti skleisti informacij apie vidaus rinkoje si lom IRT produkt, IRT paslaug ir IRT proces kibernetinio saugumo lyg ir sp ti paslaug teik jus bei gamintojus ir reikalauti, kad jie pagerint savo IRT produkt, IRT paslaug ir IRT proces saugum ; (52) ENISA tur t visiškai atsižvelgti šiuo metu vykdom mokslini tyrim, pl tros ir technologij vertinimo veikl, vis pirma atliekam pagal vairias S jungos mokslini tyrim iniciatyvas, siekdama teikti rekomendacijas S jungos institucijoms, staigoms, organams ir agent roms, ir, kai aktualu ir joms paprašius valstyb ms nar ms d l mokslini tyrim poreiki kibernetinio saugumo srityje. Kad nustatyt mokslini tyrim poreikius ir prioritetus, ENISA taip pat tur t konsultuotis su atitinkamomis naudotoj grup mis. Konkre iau, b t galima užmegzti bendradarbiavim su Europos mokslini tyrim taryba, Europos inovacijos ir technologijos institutu ir Europos S jungos saugumo studij institutu; (53) ENISA tur t reguliariai konsultuotis su standartizacijos organizacijomis, vis pirma Europos standartizacijos organizacijomis, kai rengiamos Europos kibernetinio saugumo sertifikavimo schemos; (54) kibernetin s gr sm s yra pasaulin s. B tinas glaudesnis tarptautinis bendradarbiavimas, kad b t patobulinti kibernetinio saugumo standartai, skaitant bendr elgesio norm apibr žim ir elgesio kodeksus, tarptautini standart taikym bei dalijim si informacija, skatinant spartesn tarptautin bendradarbiavim reaguojant tinkl ir informacijos saugumo problemas ir vadovaujantis visuotiniu poži riu jas. Tuo tikslu ENISA tur t remti tolesn S jungos ryši mezgim ir bendradarbiavim su tre iosiomis šalimis ir tarptautin mis organizacijomis, kai tinkama, teikdama atitinkamoms S jungos institucijoms, staigoms, organams ir agent roms reikalingas ekspertines žinias ir analiz ; (55) ENISA tur t b ti paj gi reaguoti valstybi nari ir S jungos institucij, staig, organ ir agent r ad hoc prašymus teikti rekomendacijas ir pagalb, susijusius su ENISA galiojim tikslais; (56) tikslinga rekomenduotina ir gyvendinti tam tikrus ENISA valdymo principus, nustatytus bendrame pareiškime ir bendrame poži ryje, d l kuri 2012 m. liepos m n. susitar Tarpinstitucin darbo grup ES decentralizuot agent r klausimais; šiuo pareiškimu ir poži riu siekiama racionalizuoti decentralizuot agent r veikl ir pagerinti j darb. Atitinkamai šiame reglamente taip pat tur t b ti atsižvelgta rekomendacijas, pateiktas bendrame pareiškime ir bendrame poži ryje, skirtas ENISA darbo programoms, ENISA vertinimams ir ENISA ataskait teikimui bei administracinei veiklai; (57) valstybi iš nari ir Komisijos atstov sudaryta Valdan ioji taryba tur t nustatyti bendr j ENISA veiklos krypt ir užtikrinti, kad savo užduotis ji vykdyt pagal š reglament. Valdan iajai tarybai tur t b ti suteikti galiojimai, b tini sudaryti biudžet, tikrinti, kaip biudžetas vykdomas, priimti reikiamas finansines taisykles, sukurti skaidrias ENISA sprendim pri mimo proced ras, priimti ENISA bendr j programavimo dokument, nustatyti savo darbo tvarkos taisykles, paskirti vykdom j direktori ir nuspr sti d l vykdomojo direktoriaus kadencijos prat simo bei jos nutraukimo; (58) siekiant, kad ENISA funkcionuot tinkamai ir veiksmingai, Komisija ir valstyb s nar s tur t užtikrinti, kad Valdan i j taryb b t skiriami tinkam profesini žini ir atitinkamos patirties turintys asmenys. Komisija ir valstyb s nar s taip pat tur t stengtis riboti savo atstov Valdan iojoje taryboje kait, kad b t užtikrintas jos veiklos t stinumas; (59) kad ENISA veikt sklandžiai, jos vykdomasis direktorius turi b ti skiriamas atsižvelgiant nuopelnus ir doku mentais pagr stus administracinio ir vadovaujamojo darbo g džius, kibernetiniam saugumui svarbi patirt ir kompetencij, o vykdomojo direktoriaus pareigos tur t b ti atliekamos visiškai nepriklausomai. Pasitar s su Komisija vykdomasis direktorius tur t parengti ENISA metin s darbo programos pasi lym ir imtis vis b tin veiksm, kad užtikrint tinkam tos programos gyvendinim. Vykdomasis direktorius tur t parengti Valdan iajai tarybai teikiam metin ataskait, be kita ko, apiman i Agent ros metin s darbo programos gyvendinim, ENISA pajam ir išlaid s matos projekt, ir vykdyti biudžet. Be to, vykdomajam direktoriui tur t b ti leista steigti ad hoc darbo grupes konkretiems, vis pirma moksliniams, techniniams, teisiniams ar socialiniams ir ekonominiams klausimams spr sti. Vis pirma, laikoma, kad ad hoc darbo grup b tina steigti konkre iai potencialiai Europos

10 L 151/24 Europos S jungos oficialusis leidinys kibernetinio saugumo sertifikavimo schemai (toliau potenciali schema) parengti. Vykdomasis direktorius tur t užtikrinti, kad ad hoc darbo grup s nariai b t išrinkti pagal aukš iausius dalyko ekspertini žini standartus ir, atsižvelgiant konkre ius nagrin jamus klausimus, atitinkamai subalansuotai ir užtikrinant ly i pusiausvyr b t atstovaujama valstybi nari viešojo administravimo institucijoms, S jungos institucijoms, staigoms, organams ir agent roms bei priva iajam sektoriui, skaitant pramon s sektori, naudotojus ir tinkl bei informacijos saugumo akademinius ekspertus; (60) Vykdomoji valdyba tur t prisid ti prie veiksmingo Valdan iosios tarybos veikimo. Atlikdama parengiam j darb, susijus su Valdan iosios tarybos sprendimais, Vykdomoji valdyba tur t išsamiai išnagrin ti atitinkam informacij ir apsvarstyti turimas galimybes bei teikti rekomendacijas ir sprendimus siekiant parengti Valdan iosios tarybos sprendimus; (61) siekiant užtikrinti nuolatin dialog su priva iuoju sektoriumi, vartotoj organizacijomis ir kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, ENISA tur t b ti steigta ENISA patariamoji grup, veikianti kaip patariamasis organas. Vykdomojo direktoriaus pasi lymu Valdan iosios tarybos steigta ENISA patariamoji grup daugiausia d mesio tur t skirti klausimams, kurie svarb s suinteresuotiesiems subjektams, ir tuos klausimus atkreipti ENISA d mes. Tur t b ti konsultuojamasi su ENISA patariam ja grupe vis pirma d l ENISA metin s darbo programos projekto. ENISA patariamosios grup s sud tis ir šiai grupei priskirtos užduotys, tur t užtikrinti pakankam suinteresuot j subjekt atstovavim ENISA veikloje; (62) siekiant pad ti ENISA ir Komisijai sudaryti palankesnes s lygas konsultacijoms su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, tur t b ti steigta Suinteresuot j subjekt kibernetinio saugumo sertifikavimo grup. Suinteresuot j subjekt kibernetinio saugumo sertifikavimo grup tur t sudaryti nariai, proporcingai atstovaujantys: pramon s sektoriui, tiek IRT produkt ir paslaug paklausos, tiek pasi los segmentuose, skaitant vis pirma MV, skaitme nini paslaug teik jams, Europos ir tarptautin ms standartizacijos staigoms, nacionalin ms akreditacijos stai goms, duomen apsaugos prieži ros institucijoms ir atitikties vertinimo staigoms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglament (EB) Nr. 765/2008 ( 16 ), akademinei bendruomenei ir vartotoj organizacijoms; (63) ENISA tur t priimti interes konflikt prevencijos ir valdymo taisykles. ENISA taip pat tur t taikyti atitinkamas S jungos nuostatas d l galimyb s visuomenei susipažinti su dokumentais, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1049/2001 ( 17 ). ENISA asmens duomenis tur t tvarkyti laikydamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 ( 18 ). ENISA tur t laikytis S jungos institucijoms, staigoms, organams ir agent roms taikytin nuostat ir nacionalin s teis s akt d l informacijos, vis pirma neskelbtinos ne slaptintos ir Europos S jungos slaptintos informacijos (ES I) tvarkymo; (64) siekiant užtikrinti visišk ENISA autonomij ir nepriklausomum ir suteikti jai galimyb vykdyti papildomas ir naujas užduotis, skaitant nenumatytas užduotis kritiniais atvejais, ENISA tur t b ti skiriamas pakankamas ir nepriklausomas biudžetas, kurio pajamas iš esm s sudaryt S jungos našas ir ENISA veikloje dalyvaujan i tre i j šali našai. Tinkamas biudžetas yra itin svarbus siekiant užtikrinti, kad ENISA tur t pakankamai paj gum, kad gal t atlikti visas savo did jan ias užduotis ir pasiekti tikslus. Dauguma ENISA darbuotoj tur t tiesiogiai dalyvauti praktiškai vykdant ENISA galiojimus. Priiman iajai valstybei narei ir bet kuriai kitai valstybei narei tur t b ti leidžiama savanoriškais našais prisid ti prie ENISA biudžeto. Mokant subsidijas iš S jungos bendrojo biudžeto, tur t b ti toliau taikoma S jungos biudžeto proced ra. Be to, Audito R mai tur t atlikti ENISA apskaitos audit, kad b t užtikrintas skaidrumas ir atskaitomyb ; (65) kibernetinio saugumo sertifikavimas yra labai svarbus didinant pasitik jim IRT produktais, paslaugomis ir proce sais bei j saugum. Bendroji skaitmenin rinka, ypa duomen ekonomika ir daikt internetas, gali klest ti tik tuo atveju, jeigu pla ioji visuomen pasitik s, jog tokie produktai, paslaugos ir procesai pasižymi tam tikro lygio kibernetiniu saugumu. Susiet j ir automatizuot automobili, elektronini medicinos priemoni, pramonini automatizuot valdymo sistem ar pažangi j elektros energijos tinkl sektoriai yra tik keli sektori, kuriuose sertifikavimas jau yra pla iai naudojamas arba, tik tina, bus naudojamas artimiausioje ateityje, pavyzdžiai. Kiber netinio saugumo sertifikavimas taip pat yra itin svarbus Direktyva (ES) 2016/1148 reglamentuojamiems sekto riams; ( 16 ) 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008 nustatantis su gamini prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos prieži ros reikalavimus ir panaikinantis Reglament (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, , p. 30). ( 17 ) 2001 m. geguž s 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 d l galimyb s visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, , p. 43). ( 18 ) 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 d l fizini asmen apsaugos S jungos instituci joms, organams, tarnyboms ir agent roms tvarkant asmens duomenis ir d l laisvo toki duomen jud jimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, , p. 39).

11 Europos S jungos oficialusis leidinys L 151/25 (66) 2016 m. komunikate Europos kibernetinio atsparumo sistemos stiprinimas ir kibernetinio saugumo pramon s konkurencingumo ir novatoriškumo skatinimas Komisija nurod kokybišk, perkam ir s veiki kibernetinio saugumo produkt ir sprendim poreik. IRT produkt, paslaug ir proces teikimas bendrojoje rinkoje geografiniu poži riu teb ra labai susiskaid s. Taip yra d l to, kad kibernetinio saugumo sektorius Europoje daugiausia vyst si priklausomai nuo nacionalin s valdžios sudaromos paklausos. Be to, kiti bendr j kibernetinio saugumo rink neigiamai veikiantys tr kumai yra s veiki sprendim (technini standart ), metod ir S jungos masto sertifika vimo mechanizm stoka. Tai apsunkina Europos moni galimybes konkuruoti nacionaliniu, S jungos ir pasauliniu lygmenimis. Tai taip pat mažina perspektyvi ir tinkam naudoti kibernetinio saugumo technologij, kurios prieinamos fiziniams asmenims bei mon ms, pasirinkimo galimybes. Be to, 2017 m. komunikate Bendrosios skaitmenin s rinkos strategijos gyvendinimo laikotarpio vidurio perži ros. Sujungta bendroji skaitmenin rinka visiems Komisija pabr ž saugi susiet j produkt ir sistem poreik ir nurod, kad suk rus Europos IRT saugumo sistem, kurioje b t nustatytos taisykl s, kaip S jungoje organizuoti IRT saugumo sertifikavim, b t galima išsaugoti pasitik jim internetu ir spr sti dabartinio kibernetinio saugumo rinkos susiskaidymo problem ; (67) šiuo metu IRT produkt, paslaug ir proces kibernetinio saugumo sertifikavimas yra taikomas ribotai. Kai jie sertifikuojami, toks sertifikavimas dažniausiai vykdomas valstybi nari lygmeniu arba pagal pramon s sektoriaus inicijuojamas schemas. Vadinasi. vienos nacionalin s kibernetinio saugumo sertifikavimo institucijos išduotas serti fikatas iš esm s kitose valstyb se nar se nepripaž stamas. Tod l bendrov ms gali reik ti savo IRT produktus, paslaugas ir procesus sertifikuoti keliose valstyb se nar se, kuriose jos vykdo veikl, pavyzdžiui, siekiant dalyvauti nacionalin se vieš j pirkim proced rose, o d l to did ja j išlaidos. Be to, nors atsiranda nauj schem, atrodo, n ra nuoseklaus ir visapusiško poži rio horizontalius kibernetinio saugumo klausimus, pavyzdžiui, daikt inter neto srityje. Esamose schemose yra dideli tr kum ir skirtum, susijusi su produkt apr ptimi, saugumo užtikrinimo lygiais, esminiais kriterijais ir faktiniu naudojimu, kurie trukdo abipusio pripažinimo mechanizmams S jungoje; (68) jau anks iau buvo imtasi tam tikr veiksm siekiant užtikrinti sertifikat tarpusavio pripažinim Europoje. Ta iau jie tik iš dalies buvo s kmingi. Svarbiausias pavyzdys šiuo poži riu vyresni j pareig n grup s informacini sistem saugumo klausimais (SOG-IS) tarpusavio pripažinimo susitarimas. Nors saugumo sertifikavimo srityje tai yra svarbiausias bendradarbiavimo ir tarpusavio pripažinimo modelis, SOG-IS apima tik dal S jungos valstybi nari. Tai riboja SOG-IS tarpusavio pripažinimo susitarimo veiksmingum vidaus rinkoje; (69) tod l, b tina priimti bendr poži r ir sukurti Europos kibernetinio saugumo sertifikavimo sistem, kurioje b t nustatyti pagrindiniai kuriamoms Europos kibernetinio saugumo sertifikavimo schemoms keliami horizontalieji reikalavimai ir kuria b t sudarytos s lygos IRT produkt, paslaug arba proces Europos kibernetinio saugumo sertifikatus bei ES atitikties pareiškimus pripažinti ir taikyti visose valstyb se nar se. Atliekant š darb labai svarbu remtis esamomis nacionalin mis ir tarptautin mis schemomis, taip pat tarpusavio pripažinimo sistemomis, ypa SOG-IS, ir sudaryti s lygas sklandžiam per jimui nuo esam schem pagal tokias sistemas prie schem pagal nauj j Europos kibernetinio sertifikavimo sistem. Europos sistema tur t b ti siekiama dvejopo tikslo: viena vertus, ji tur t pad ti didinti pasitik jim IRT produktais, paslaugomis ir procesais, kurie buvo sertifikuoti pagal Europos kibernetinio sertifikavimo schemas. Kita vertus, ji tur t pad ti išvengti, kad nebedid t viena kitai prieštaraujan i arba besidubliuojan i nacionalini kibernetinio saugumo sertifikavimo schem skai ius, ir taip sumažinti bendrojoje skaitmenin je rinkoje veikian i moni išlaidas. Europos kibernetinio sertifikavimo schemos tur t b ti nediskriminacin s ir pagr stos Europos arba tarptautiniais standartais, išskyrus tuos standartus, kurie yra neveiksmingi arba netinkami siekiant gyvendinti teis tus šios srities S jungos tikslus; (70) siekiant išvengti palankesn s ES sertifikat išdavimo s lyg ieškojimo praktikos, kuri taikoma d l skirtingo reika lavim griežtumo lygio valstyb se nar se, ši Europos kibernetinio saugumo sertifikavimo sistema tur t b ti diegiama vienodai visose valstyb se nar se; (71) Europos kibernetinio sertifikavimo schemos tur t b ti grindžiamos tuo, kas jau veikia tarptautiniu ir nacionaliniu lygmeniu ir, jei b tina, forum ir konsorcium teikiamomis technin mis specifikacijomis, mokantis iš dabartini privalum ir vertinant bei ištaisant tr kumus; (72) lankst s kibernetinio saugumo sprendimai reikalingi tam, kad pramon s sektorius b t žingsniu priekyje kiberne tini gr smi, tod l bet kokia sertifikavimo schema tur t b ti kuriama taip, kad b t išvengta rizikos, kad ji greitai pasens;

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

2011 m. Administracin našta Informacinis mokomasis leidinys

2011 m. Administracin našta Informacinis mokomasis leidinys 20 m. Administracin našta Informacinis mokomasis leidinys Turinys. Dokumente vartojam santrump s rašas 5 2. vadas 7 3. Administracin s naštos nustatymo ir vertinimo metodika 8 4. Administracin s naštos

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo 2010 5 29 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 132/11 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 439/2010 2010 m. gegužės 19 d. dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo EUROPOS PARLAMENTAS

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait j.vitkauskaite@amea.lt 2011.02.17, Kaunas +370 698 13330 Apie mus UAB AMEA Business Solutions

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

719347LT

719347LT ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO LATINOAMERICANA EUROPOS IR LOTYNŲ AMERIKOS PARLAMENTINö ASAMBLöJA REZOLIUCIJA Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos energetikos politika remiantis Politinių reikalų, saugumo ir

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

1 POHJOLA BANK PLC LIETUVOS FILIALO PASLAUG TEIKIMO BENDROSIOS S LYGOS Galioja nuo TAIKYMO SRITIS 1.1 Bendrosiose s lygose nustatomos ben

1 POHJOLA BANK PLC LIETUVOS FILIALO PASLAUG TEIKIMO BENDROSIOS S LYGOS Galioja nuo TAIKYMO SRITIS 1.1 Bendrosiose s lygose nustatomos ben 1 POHJOLA BANK PLC LIETUVOS FILIALO PASLAUG TEIKIMO BENDROSIOS S LYGOS Galioja nuo 2013-02-01 1 TAIKYMO SRITIS 1.1 Bendrosiose s lygose nustatomos bendrosios taisykl s, reglamentuojan ios santykius tarp

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

Lea_LT_web.pdf

Lea_LT_web.pdf LIETUVOS EKONOMIKOS 11 11 LAPKRITIS ISSN 9-8358 (online) Turinys EKONOMIN S RAIDOS VERTINIMAS... 3 I. TARPTAUTIN APLINKA... 5 II. REALUSIS SEKTORIUS... 7 Visumin paklausa ir visumin pasi la... 7 Darbo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 30.1.2013 COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

Microsoft Word

Microsoft Word EUROPOS VADOVŲ TARYBA Briuselis, 2012 m. birželio 29 d. (OR. en) EUCO 76/12 CO EUR 4 CONCL 2 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Tarybos generalinio sekretoriato kam: Delegacijoms Dalykas: EUROPOS VADOVŲ TARYBA

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2019 03 07 COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga turi laikytis Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.12.2017 A8-0351/5 5 Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 13 dalis 13. palankiai vertina tai, kad nuo to laiko, kai 2016 m. birželio mėn. priimta Visuotinė Europos

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto sistemų diegimo Europoje veiksmų planas ir kartu

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto sistemų diegimo Europoje veiksmų planas ir kartu C 47/6 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2010 2 25 EUROPOS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEŽIŪROS PAREIGŪNAS Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 7.12.2016 A8-0371/4 4 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese Europos Parlamentas atmeta Tarybos poziciją per pirmąjį svarstymą. 7.12.2016 A8-0371/5 5 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese 1 straipsnio 1 dalies

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/ m. balandžio 27 d. - dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudo

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/ m. balandžio 27 d. - dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudo L 119/132 2016 5 4 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/681 2016 m. balandžio 27 d. dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt MOKYMO PROGRAMA DARBO IR ŠEIMOS SUDERINAMUMAS: MOKYMAI VISAI ŠEIMAI Ši mokymo programa parengta pagal EK Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig projektą Darbo ir šeimos suderinamumas: mokymai visai

Detaliau

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf 2 p. 3 p. 4 p. Šiame straipsnyje pristatoma profsąjungų svarba ir galimos jų veiklos kryptys, kovojant su diskriminacija darbo rinkoje. Ši profesinių sąjungų veiklos sritis reikšminga ne tik socialiai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

V.Jonusio_veiklos programa_2

V.Jonusio_veiklos programa_2 Kandidato į Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentus LASF veiklos programa 2011-2014 metams Vilnius 2011 m. kovo 21 d. LASF veiklos programa 2011-2014 Tarptautin s automobilių federacijos (FIA)

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 07 28 COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl Europos Sąjungos

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

AM_Com_LegReport

AM_Com_LegReport EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 15.1.2014 2013/0140(COD) PAKEITIMAI 854 1069 Pranešimo projektas Mario Pirillo (PE522.944v02-00) dėl pasiūlymo dėl

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8 VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas 124110246, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt, atsisk. s sk.

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. sp

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. sp Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. spalio 4 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: EDUC 316

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 04 27 COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu.eu, įgyvendinimo

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB 2015 3 13 L 68/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/412 2015 m. kovo 11 d. kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl

Detaliau

RST ataskaita final

RST ataskaita final LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBöS KONTROLö VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AKCINöS BENDROVöS RYTŲ SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ INFORMACINöS SISTEMOS BENDROSIOS KONTROLöS VERTINIMAS 2007 m. gruodžio 20 d. Nr. IA-9000-8-5

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. kovo 9 d. - dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direk

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. kovo 9 d. - dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direk 2016 3 31 L 81/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/424 2016 m. kovo 9 d. dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/9/EB

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk 2014 7 1 L 193/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/2014 2014 m. birželio 25 d. kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba PRANEŠIMAS nuo: kam: Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Delegacijoms Politinė deklaracija, kuria nustatomi Europos Sąju

Europos Sąjungos Taryba PRANEŠIMAS nuo: kam: Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Delegacijoms Politinė deklaracija, kuria nustatomi Europos Sąju Europos Sąjungos Taryba PRANEŠIMAS nuo: kam: Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Delegacijoms Politinė deklaracija, kuria nustatomi Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės būsimų santykių pagrindiniai

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

FOURTH EVALUATION ROUND

FOURTH EVALUATION ROUND 2019 m. birželio 21 d. GrecoRC4(2019)18 F O U R T H KETVIRTASIS VERTINIMO ETAPAS Parlamento narių, teisėjų ir prokurorų korupcijos prevencija ANTROJI REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA LIETUVA E V A

Detaliau

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/  m. sausio 25 d. - dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies kei

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/  m. sausio 25 d. - dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies kei L 32/14 2019 2 4 EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/166 2019 m. sausio 25 d. dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keičiamas, konsoliduotos jo versijos nacionaliniams koordinavimo

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template priklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: "Lietuvos energijos gamyba" AB Įrenginio pavadinimas:

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

CODE2APC

CODE2APC EUROPOS PARLAMENTAS 2004 Plenarinio posėdžio dokumentas 2009 C6-0068/2009 2007/0248(COD) 19/02/2009 Bendroji pozicija 2009 m. vasario 16 Tarybos priimta bendroji pozicija siekiant priimti Europos Parlamento

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. li

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. li Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. liepos 7 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: Europos

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau