IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "IŠVADOS MODIFIKAVIMAS"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus išvados pavyzdžius auditoriui teikiant: ) nemodifikuotą auditoriaus išvadą, ) modifikuotą auditoriaus išvadą ne dėl veiklos tęstinumo problemos, ) modifikuotą auditoriaus išvadą dėl veiklos tęstinumo problemos pagal tarptautinius audito standartus (toliau TAS) apie finansinių ataskaitų rinkinį, kuris sudaromas pagal verslo apskaitos standartus arba tarptautinius apskaitos standartus, priimtus taikyti ES, kaip to reikalauja/leidžia atitinkami Lietuvos Respublikos teisės aktai. Ši rekomendacija neapima auditoriaus išvadų pavyzdžių apie finansines ataskaitas, parengtą pagal kitus apskaitos principus, kurie skiriasi nuo verslo apskaitos standartų ar tarptautinių apskaitos standartų, priimtų taikyti ES, specifines sąskaitas, sąskaitų dalis ar finansinių ataskaitų straipsnius, sutarčių įsipareigojimų vykdymą ir finansinių ataskaitų santrauką, kurie aptarti 800- ajame TAS Specialūs svarstymai - pagal specialios paskirties tvarką sudarytų finansinių ataskaitų auditas, 80-ajame TAS Specialūs svarstymai - atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ir straipsnių auditas, 80-ajame TAS Užduotys pateikti išvadą dėl finansinių ataskaitų santraukos. Ši rekomendacija identifikuoja atvejus, kuriems esant auditorius turi atitinkamai modifikuoti auditoriaus išvadą (žr. priedą Auditoriaus išvados modifikavimo ne dėl veiklos tęstinumo problemos schema ir priedą Auditoriaus išvados modifikavimo dėl veiklos tęstinumo problemos schema ), ir pateikia auditoriaus išvadų pavyzdžius konkrečiais atvejais.

2 Ar buvo surinkta pakankamų ir tinkamų įrodymų? TAIP Ar finansinės ataskaitos sudarytos pagal VAS (TFAS, priimtus taikyti ES)? NE NE AUDITORIAUS IŠVADOS MODIFIKAVIMAS (išskyrus veiklos tęstinumo problemą) Ar apimties apribojimas yra toks reikšmingas ir svarbus finansinėms ataskaitoms, kad auditorius negali pareikšti nuomonės? NE TAIP Ar nukrypimas nuo VAS (TFAS, priimtų taikyti ES) yra leistinas, nes standartų reikalavimo laikymasis būtų toks klaidinantis, jog finansinės ataskaitos neparodytų tikro ir teisingo vaizdo? NE PRIEDAS SĄLYGINĖ NUOMONĖ dėl apribojimo, ( priedas, -7 pavyzdžiai) ATSISAKYMAS PAREIKŠTI NUOMONĘ ( priedas, 8 pavyzdys) TAIP TAIP TAIP Ar atskleidimas dėl nukrypimo yra tinkamas? NE Ar poveikis yra toks reikšmingas ir svarbus finansinėms ataskaitoms, kad auditorius nusprendžia, jog sąlyginė nuomonė klaidinantį ar neišsamų finansinių ataskaitų pobūdį atskleistų nepakankamai? Ar finansinės ataskaitos paveiktos reikšmingo neapibrėžtumo? NE Ar finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą vaizdą? TAIP BESĄLYGINĖ NUOMONĖ ( priedas, - pavyzdžiai) TAIP NE NE SĄLYGINĖ NUOMONĖ dėl nesutarimų, ( priedas, 9-7 pavyzdžiai) TAIP TAIP Ar yra daug reikšmingų neapibrėžtumų? Ar tai yra ypatingas atvejis apimantis daug reikšmingų neapibrėžtumų? ATSISAKYMAS PAREIKŠTI NUOMONĘ ( priedas, pavyzdys) NE Ar finansinės ataskaitos kartu su atskleidimais apie reikšmingus neapibrėžtumus parodo tikrą ir teisingą vaizdą? TAIP BESĄLYGINĖ NUOMONĖ Dalyko pabrėžimas ( priedas, pavyzdys) TAIP NEIGIAMA NUOMONĖ, ( priedas, 8 pavyzdys) NE NE Ar poveikis yra toks reikšmingas ir svarbus finansinėms ataskaitoms, kad auditorius nusprendžia, jog sąlyginė nuomonė klaidinantį ar neišsamų finansinių ataskaitų pobūdį atskleistų nepakankamai? SĄLYGINĖ NUOMONĖ dėl nesutarimų, ( priedas, 9 pavyzdys) TAIP NEIGIAMA NUOMONĖ, ( priedas, 0 pavyzdys)

3 PRIEDAS BESĄLYGINĖ nuomonė: Pavyzdys. Nemodifikuota auditoriaus išvada apie įmonės finansines ataskaitas, kuri sudaroma pagal Verslo apskaitos standartus. Pavyzdys. Nemodifikuota auditoriaus išvada apie įmonės finansines ataskaitas, kuri sudaroma pagal tarptautinius apskaitos standartus, kaip reikalauja/leidžia atitinkami LR teisės aktai. DALYKAI, kurie NETURI įtakos auditoriaus nuomonei: Pavyzdys. Reikšmingas neapibrėžtumas dalyko pabrėžimo pastraipa: galimas ieškinys, kurio poveikio finansinėms ataskaitoms patikimai įvertinti negalima. DALYKAI, kurie TURI įtakos auditoriaus nuomonei: Pavyzdys. Apimties apribojimas sąlyginė nuomonė: neaudituotos praėjusių metų finansinės ataskaitos. Pavyzdys. Apimties apribojimas sąlyginė nuomonė: remonto darbų verte padidinta ilgalaikio materialiojo turto vertė. Pavyzdys. Apimties apribojimas sąlyginė nuomonė: nedalyvavimas atsargų inventorizacijoje. 7 Pavyzdys. Apimties apribojimas sąlyginė nuomonė: abejotinų skolų nepripažinimas. 8 Pavyzdys. Apimties apribojimas atsisakymas pareikšti nuomonę: nedalyvavimas atsargų inventorizacijoje ir apribojimai dėl gautinų sumų patvirtinimo. 9 Pavyzdys. Nesutarimai su vadovybe dėl apskaitos metodo sąlyginė nuomonė: ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas neskaičiuotas. 0 Pavyzdys. Nesutarimai su vadovybe dėl apskaitos metodo sąlyginė nuomonė: nepagrįstas ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas. Pavyzdys. Nesutarimai su vadovybe dėl apskaitos metodo sąlyginė nuomonė: netinkamas naudojamo ilgalaikio materialiojo turto parodymas. Pavyzdys. Nesutarimai su vadovybe dėl apskaitos metodo sąlyginė nuomonė: netinkamas ilgalaikio materialiojo turto apskaitymas. Pavyzdys. Nesutarimai su vadovybe dėl apskaitos metodo sąlyginė nuomonė: netinkamas išankstinių apmokėjimų parodymas. Pavyzdys. Nesutarimai su vadovybe dėl apskaitos metodo sąlyginė nuomonė: gautinų sumų netinkamas įvertinimas. Pavyzdys. Nesutarimai su vadovybe dėl apskaitos metodo sąlyginė nuomonė: netinkamas dotacijų, susijusių su turtu, apskaitymas. Pavyzdys. Nesutarimai su vadovybe dėl apskaitos metodo sąlyginė nuomonė: neparodyti atostoginių kaupimai. 7 Pavyzdys. Nesutarimai su vadovybe dėl apskaitos metodo sąlyginė nuomonė: netinkamas sąnaudų registravimas. 8 Pavyzdys. Nesutarimai su vadovybe dėl apskaitos metodo neigiama nuomonė: atidėjinys galimiems nuostoliams. 9 Pavyzdys. Nesutarimai su vadovybe dėl nepakankamo atskleidimo sąlyginė nuomonė: pobalansinio įvykio (obligacijų emisijos) neatskleidimas. 0 Pavyzdys. Nesutarimai su vadovybe dėl nepakankamo atskleidimo neigiama nuomonė: reikšmingo pobalansinio įvykio (dukterinės įmonės perleidimo) neatskleidimas. Pavyzdys. Reikšmingas neapibrėžtumas atsisakymas pareikšti nuomonę: daug reikšmingų neapibrėžtumų.

4 PRIEDAS Pavyzdys. Nemodifikuota auditoriaus išvada apie įmonės finansinių ataskaitų rinkinį, kuris sudaromas pagal verslo apskaitos standartus. NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA [Adresatas] Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome ABC įmonės toliau pateikiamo finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro 0XX m. gruodžio d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita bei aiškinamasis raštas (toliau finansinės ataskaitos), auditą. Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir verslo apskaitos standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos. Auditoriaus atsakomybė Mūsų atsakomybė apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, pagrįstą atliktu auditu. Mes atlikome auditą pagal tarptautinius audito standartus. Šiuose standartuose nustatyta, kad mes laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų. Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinių ataskaitų sumų ir atskleistos informacijos. Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo, įskaitant finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos vertinimą. Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą 7. Auditas taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės atliekamų apskaitinių įvertinimų racionalumo ir bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami auditoriaus nuomonei pagrįsti. 7 Paantraštė Išvada dėl finansinių ataskaitų nėra būtina tais atvejais, kai nerašoma antroji paantraštė Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų. Jei atliekamas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditas, pridedama ir jos patronuojamųjų įmonių (toliau Grupė) toliau pateikiamo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir vardinant ataskaitas, pridedamas žodis konsoliduotoji (-as). Galima nurodyti atitinkamus puslapių numerius. Audituoto ataskaitinio laikotarpio pabaiga. Taikoma, kai finansinės ataskaitos yra rengiamos pagal verslo apskaitos standartus, kaip to reikalauja / leidžia atitinkami Lietuvos respublikos teisės aktai. Tais atvejais, kai auditorius taip pat turi su finansinių ataskaitų auditu susijusią pareigą pareikšti nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą, šis sakinys būtų formuluojamas taip: Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras.

5 Nuomonė Mūsų nuomone, toliau pateiktos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba parodo tikrą ir teisingą vaizdą) ABC įmonės 0XX m. gruodžio d. finansinę būklę (padėtį) ir jos 0XX m. finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir verslo apskaitos standartus. Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų Be to, mes perskaitėme toliau pateiktą ABC įmonės 0XX m. metinį pranešimą ir nepastebėjome jokių reikšmingų į jį įtrauktos finansinės informacijos neatitikimų ABC įmonės 0XX m. finansinėms ataskaitoms. / ir pastebėjome šiuos reikšmingus į jį įtrauktos finansinės informacijos neatitikimus ABC įmonės 0XX m. finansinėms ataskaitoms: [nurodomi nustatyti neatitikimai] [Auditą atlikusio auditoriaus vardas, pavardė ir parašas] [Auditoriaus išvados data] [Auditą atlikusio auditoriaus adresas] [Auditą atlikusio auditoriaus pažymėjimo Nr.] [Audito įmonės pavadinimas ] [Audito įmonės pažymėjimo Nr. ] Jei atliekamas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditas, pridedama ir Grupės. Taikoma, kai finansinės ataskaitos yra rengiamos pagal verslo apskaitos standartus, kaip to reikalauja / leidžia atitinkami Lietuvos respublikos teisės aktai. Šios auditoriaus išvados dalies forma ir turinys gali skirtis atsižvelgiant į auditoriaus kitų pateikimo pareigų pobūdį.

6 PRIEDAS Pavyzdys. Nemodifikuota auditoriaus išvada apie įmonės finansinių ataskaitų rinkinį, kuris sudaromas pagal tarptautinius apskaitos standartus, kaip reikalauja/leidžia atitinkami LR teisės aktai. NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA [Adresatas] Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome ABC įmonės toliau pateikiamo finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro 0XX m. gruodžio d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita bei aiškinamasis raštas (toliau finansinės ataskaitos), auditą. Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir tarptautinius apskaitos standartus, priimtus taikyti Europos sąjungoje, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos. Auditoriaus atsakomybė Mūsų atsakomybė apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, pagrįstą atliktu auditu. Mes atlikome auditą pagal tarptautinius audito standartus. Šiuose standartuose nustatyta, kad mes laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų. Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinių ataskaitų sumų ir atskleistos informacijos. Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo, įskaitant finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos vertinimą. Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą 7. Auditas taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės atliekamų apskaitinių įvertinimų racionalumo ir bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami auditoriaus nuomonei pagrįsti. 7 Paantraštė Išvada dėl finansinių ataskaitų nėra būtina tais atvejais, kai nerašoma antroji paantraštė Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų. Jei atliekamas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditas, pridedama ir jos patronuojamųjų įmonių (toliau Grupė) toliau pateikiamo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir vardinant ataskaitas, pridedamas žodis konsoliduotoji (-as). Galima nurodyti atitinkamus puslapių numerius. Audituoto ataskaitinio laikotarpio pabaiga. Taikoma, kai finansinės ataskaitos yra rengiamos pagal tarptautinius apskaitos standartus, kaip to reikalauja / leidžia atitinkami Lietuvos respublikos teisės aktai. Tais atvejais, kai auditorius taip pat turi su finansinių ataskaitų auditu susijusią pareigą pareikšti nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą, šis sakinys būtų formuluojamas taip: Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras.

7 Nuomonė Mūsų nuomone, toliau pateiktos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba parodo tikrą ir teisingą vaizdą) ABC įmonės 0XX m. gruodžio d. finansinę būklę (padėtį) ir 0XX m. finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir tarptautinius apskaitos standartus, priimtus taikyti Europos sąjungoje. Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų Be to, mes perskaitėme toliau pateiktą ABC įmonės 0XX m. metinį pranešimą ir nepastebėjome jokių reikšmingų į jį įtrauktos finansinės informacijos neatitikimų ABC įmonės 0XX m. finansinėms ataskaitoms. / ir pastebėjome šiuos reikšmingus į jį įtrauktos finansinės informacijos neatitikimus ABC įmonės 0XX m. finansinėms ataskaitoms: [nurodomi nustatyti neatitikimai] [Auditą atlikusio auditoriaus vardas, pavardė ir parašas] [Auditoriaus išvados data] [Auditą atlikusio auditoriaus adresas] [Auditą atlikusio auditoriaus pažymėjimo Nr.] [Audito įmonės pavadinimas ] [Audito įmonės pažymėjimo Nr. ] Jei atliekamas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditas, pridedama ir Grupės. Taikoma, kai finansinės ataskaitos yra rengiamos pagal tarptautinius apskaitos standartus, kaip to reikalauja / leidžia atitinkami Lietuvos respublikos teisės aktai. Šios auditoriaus išvados dalies forma ir turinys gali skirtis atsižvelgiant į auditoriaus kitų pateikimo pareigų pobūdį. 7

8 PRIEDAS Pavyzdys. Reikšmingas neapibrėžtumas dalyko pabrėžimo pastraipa: galimas ieškinys, kurio poveikio finansinėms ataskaitoms patikimai įvertinti negalima. NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA [Adresatas] Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome ABC įmonės toliau pateikiamo finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro 0XX m. gruodžio d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita bei aiškinamasis raštas (toliau finansinės ataskaitos), auditą. Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir verslo apskaitos standartus / tarptautinius apskaitos standartus, priimtus taikyti Europos sąjungoje, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos. Auditoriaus atsakomybė Mūsų atsakomybė apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, pagrįstą atliktu auditu. Mes atlikome auditą pagal tarptautinius audito standartus. Šiuose standartuose nustatyta, kad mes laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų. Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinių ataskaitų sumų ir atskleistos informacijos. Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo, įskaitant finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos vertinimą. Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą 7. Auditas taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės atliekamų apskaitinių įvertinimų racionalumo ir bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami auditoriaus nuomonei pagrįsti. 7 Paantraštė Išvada dėl finansinių ataskaitų nėra būtina tais atvejais, kai nerašoma antroji paantraštė Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų. Jei atliekamas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditas, pridedama ir jos patronuojamųjų įmonių (toliau Grupė) toliau pateikiamo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir vardinant ataskaitas, pridedamas žodis konsoliduotoji (-as). Galima nurodyti atitinkamus puslapių numerius. Audituoto ataskaitinio laikotarpio pabaiga. Tais atvejais, kai auditorius taip pat turi su finansinių ataskaitų auditu susijusią pareigą pareikšti nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą, šis sakinys būtų formuluojamas taip: Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras. 8

9 Nuomonė Mūsų nuomone, toliau pateiktos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba parodo tikrą ir teisingą vaizdą) ABC įmonės 0XX m. gruodžio d. finansinę būklę (padėtį) ir 0XX m. finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir verslo apskaitos standartus / tarptautinius apskaitos standartus, priimtus taikyti Europos sąjungoje. Dalyko pabrėžimas Nesąlygodami savo nuomonės, atkreipiame dėmesį į finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto X pastabą, kurioje nurodyta, kad įmonei yra pateiktas ieškinys. Šiuo metu dar neaišku, kokia bus šio ieškinio baigtis, ir joks atidėjinys galintiems atsirasti įsipareigojimams finansinėse ataskaitose nesudarytas. Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų Be to, mes perskaitėme toliau pateiktą ABC įmonės 0XX m. metinį pranešimą ir nepastebėjome jokių reikšmingų į jį įtrauktos finansinės informacijos neatitikimų ABC įmonės 0XX m. finansinėms ataskaitoms. / ir pastebėjome šiuos reikšmingus į jį įtrauktos finansinės informacijos neatitikimus ABC įmonės 0XX m. finansinėms ataskaitoms: [nurodomi nustatyti neatitikimai] [Auditą atlikusio auditoriaus vardas, pavardė ir parašas] [Auditoriaus išvados data] [Auditą atlikusio auditoriaus adresas] [Auditą atlikusio auditoriaus pažymėjimo Nr.] [Audito įmonės pavadinimas ] [Audito įmonės pažymėjimo Nr. ] Jei atliekamas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditas, pridedama ir Grupės. Šios auditoriaus išvados dalies forma ir turinys gali skirtis atsižvelgiant į auditoriaus kitų pateikimo pareigų pobūdį. 9

10 PRIEDAS Pavyzdys. Apimties apribojimas sąlyginė nuomonė: neaudituotos praėjusių metų finansinės ataskaitos. Auditorius atliko procedūras, susijusias su lyginamąja informacija, tačiau negavo pakankamo užtikrinimo, kad ji pateikia tikrą ir teisingą vaizdą, ir įvertino, kad šio dalyko įtaka gali būti reikšminga, bet nepaplitusi finansinėse ataskaitose. NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA [Adresatas] Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome ABC įmonės toliau pateikiamo finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro 0X m. gruodžio d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita bei aiškinamasis raštas (toliau finansinės ataskaitos), auditą. Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir verslo apskaitos standartus / tarptautinius apskaitos standartus, priimtus taikyti Europos sąjungoje, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos. Auditoriaus atsakomybė Mūsų atsakomybė apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, pagrįstą atliktu auditu. Mes atlikome auditą pagal tarptautinius audito standartus. Šiuose standartuose nustatyta, kad mes laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų. Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinių ataskaitų sumų ir atskleistos informacijos. Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo, įskaitant finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos vertinimą. Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą 7. Auditas taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės atliekamų apskaitinių įvertinimų racionalumo ir bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami sąlyginei auditoriaus nuomonei pagrįsti. 7 Paantraštė Išvada dėl finansinių ataskaitų nėra būtina tais atvejais, kai nerašoma antroji paantraštė Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų. Jei atliekamas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditas, pridedama ir jos patronuojamųjų įmonių (toliau Grupė) toliau pateikiamo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir vardinant ataskaitas, pridedamas žodis konsoliduotoji (-as). Galima nurodyti atitinkamus puslapių numerius. Audituoto ataskaitinio laikotarpio pabaiga. Tais atvejais, kai auditorius taip pat turi su finansinių ataskaitų auditu susijusią pareigą pareikšti nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą, šis sakinys būtų formuluojamas taip: Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras. 0

11 Sąlyginės nuomonės pagrindas Įmonės 0X0 m. gruodžio d. pasibaigusių metų finansinės ataskaitos, parengtos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir verslo apskaitos standartus / tarptautinius apskaitos standartus, priimtus taikyti Europos sąjungoje, audituotos pagal tarptautinius audito standartus nebuvo. Mūsų audito procedūros 0X m. gruodžio d. finansinėse ataskaitose pateiktos lyginamosios informacijos atžvilgiu nebuvo pakankamos, kad galėtume pareikšti besąlyginę audito nuomonę apie Įmonės 0X m. pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitas bei 0X m. gruodžio d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, taip pat apie ataskaitinių metų informacijos palyginamumą su lyginamąja informacija. Sąlyginė nuomonė Mūsų nuomone, išskyrus Sąlyginės nuomonės pagrindas pastraipoje aprašyto dalyko galimą poveikį, toliau pateiktos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba parodo tikrą ir teisingą vaizdą) ABC įmonės 0X m. gruodžio d. finansinę būklę (padėtį) ir 0XX m. finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir verslo apskaitos standartus / tarptautinius apskaitos standartus, priimtus taikyti Europos sąjungoje. Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų Be to, mes perskaitėme toliau pateiktą ABC įmonės 0X m. metinį pranešimą ir nepastebėjome jokių reikšmingų į jį įtrauktos finansinės informacijos neatitikimų ABC įmonės 0X m. finansinėms ataskaitoms. / ir pastebėjome šiuos reikšmingus į jį įtrauktos finansinės informacijos neatitikimus ABC įmonės 0X m. finansinėms ataskaitoms: [nurodomi nustatyti neatitikimai] [Auditą atlikusio auditoriaus vardas, pavardė ir parašas] [Auditoriaus išvados data] [Auditą atlikusio auditoriaus adresas] [Auditą atlikusio auditoriaus pažymėjimo Nr.] [Audito įmonės pavadinimas 7 ] [Audito įmonės pažymėjimo Nr. 8 ] 7 8 Jei atliekamas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditas, pridedama ir Grupės. Šios auditoriaus išvados dalies forma ir turinys gali skirtis atsižvelgiant į auditoriaus kitų pateikimo pareigų pobūdį.

12 PRIEDAS Pavyzdys. Apimties apribojimas sąlyginė nuomonė: remonto darbų verte padidinta ilgalaikio materialiojo turto vertė, kadangi, auditoriaus vertinimu, apimties apribojimo galimas poveikis gali būti reikšmingas, bet nepaplitęs finansinėse ataskaitose. NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA [Adresatas] Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome ABC įmonės toliau pateikiamo finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro 0XX m. gruodžio d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita bei aiškinamasis raštas (toliau finansinės ataskaitos), auditą. Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir verslo apskaitos standartus / tarptautinius apskaitos standartus, priimtus taikyti Europos sąjungoje, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos. Auditoriaus atsakomybė Mūsų atsakomybė apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, pagrįstą atliktu auditu. Mes atlikome auditą pagal tarptautinius audito standartus. Šiuose standartuose nustatyta, kad mes laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų. Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinių ataskaitų sumų ir atskleistos informacijos. Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo, įskaitant finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos vertinimą. Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą 7. Auditas taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės atliekamų apskaitinių įvertinimų racionalumo ir bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami sąlyginei auditoriaus nuomonei pagrįsti. 7 Paantraštė Išvada dėl finansinių ataskaitų nėra būtina tais atvejais, kai nerašoma antroji paantraštė Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų. Jei atliekamas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditas, pridedama ir jos patronuojamųjų įmonių (toliau Grupė) toliau pateikiamo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir vardinant ataskaitas, pridedamas žodis konsoliduotoji (-as). Galima nurodyti atitinkamus puslapių numerius. Audituoto ataskaitinio laikotarpio pabaiga. Tais atvejais, kai auditorius taip pat turi su finansinių ataskaitų auditu susijusią pareigą pareikšti nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą, šis sakinys būtų formuluojamas taip: Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras.

13 Sąlyginės nuomonės pagrindas Įmonė 0XX m. atliktų remonto darbų verte XX Lt padidino administracinio pastato vertę. Mes negalėjome pritaikyti jokių audito procedūrų, kurios leistų mums pagrįstai įsitikinti, kad šie remonto darbai atitiko verslo apskaitos standartų / tarptautinių apskaitos standartų nustatytus kapitalizavimo kriterijus. Sąlyginė nuomonė Mūsų nuomone, išskyrus Sąlyginės nuomonės pagrindas pastraipoje aprašyto dalyko galimą poveikį, toliau pateiktos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba parodo tikrą ir teisingą vaizdą) ABC įmonės 0XX m. gruodžio d. finansinę būklę (padėtį) ir 0XX m. finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir verslo apskaitos standartus / tarptautinius apskaitos standartus, priimtus taikyti Europos sąjungoje. Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų Be to, mes perskaitėme toliau pateiktą ABC įmonės 0XX m. metinį pranešimą ir nepastebėjome jokių reikšmingų į jį įtrauktos finansinės informacijos neatitikimų ABC įmonės 0XX m. finansinėms ataskaitoms. / ir pastebėjome šiuos reikšmingus į jį įtrauktos finansinės informacijos neatitikimus ABC įmonės 0XX m. finansinėms ataskaitoms: [nurodomi nustatyti neatitikimai] [Auditą atlikusio auditoriaus vardas, pavardė ir parašas] [Auditoriaus išvados data] [Auditą atlikusio auditoriaus adresas] [Auditą atlikusio auditoriaus pažymėjimo Nr.] [Audito įmonės pavadinimas ] [Audito įmonės pažymėjimo Nr. ] Jei atliekamas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditas, pridedama ir Grupės. Šios auditoriaus išvados dalies forma ir turinys gali skirtis atsižvelgiant į auditoriaus kitų pateikimo pareigų pobūdį.

14 PRIEDAS Pavyzdys. Apimties apribojimas sąlyginė nuomonė: nedalyvavimas atsargų inventorizacijoje, kadangi, auditoriaus vertinimu, apimties apribojimo galimas poveikis gali būti reikšmingas, bet nepaplitęs finansinėse ataskaitose. NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA [Adresatas] Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome ABC įmonės toliau pateikiamo finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro 0XX m. gruodžio d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita bei aiškinamasis raštas (toliau finansinės ataskaitos), auditą. Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir verslo apskaitos standartus / tarptautinius apskaitos standartus, priimtus taikyti Europos sąjungoje, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos. Auditoriaus atsakomybė Mūsų atsakomybė apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, pagrįstą atliktu auditu. Mes atlikome auditą pagal tarptautinius audito standartus. Šiuose standartuose nustatyta, kad mes laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų. Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinių ataskaitų sumų ir atskleistos informacijos. Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo, įskaitant finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos vertinimą. Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą 7. Auditas taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės atliekamų apskaitinių įvertinimų racionalumo ir bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami sąlyginei auditoriaus nuomonei pagrįsti. 7 Paantraštė Išvada dėl finansinių ataskaitų nėra būtina tais atvejais, kai nerašoma antroji paantraštė Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų. Jei atliekamas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditas, pridedama ir jos patronuojamųjų įmonių (toliau Grupė) toliau pateikiamo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir vardinant ataskaitas, pridedamas žodis konsoliduotoji (-as). Galima nurodyti atitinkamus puslapių numerius. Audituoto ataskaitinio laikotarpio pabaiga. Tais atvejais, kai auditorius taip pat turi su finansinių ataskaitų auditu susijusią pareigą pareikšti nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą, šis sakinys būtų formuluojamas taip: Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras.

15 Sąlyginės nuomonės pagrindas Mes nedalyvavome įmonės 0XX m. gruodžio d. atsargų inventorizacijoje, nes tuomet dar nebuvome paskirti įmonės auditoriais. Mes negalėjome gauti pakankamų audito įrodymų apie įmonės atsargų kiekį 0XX m. gruodžio d. atlikdami kitas audito procedūras. Sąlyginė nuomonė Mūsų nuomone, išskyrus Sąlyginės nuomonės pagrindas pastraipoje aprašyto dalyko galimą poveikį, toliau pateiktos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba parodo tikrą ir teisingą vaizdą) ABC įmonės 0XX m. gruodžio d. finansinę būklę (padėtį) ir 0XX m. finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir verslo apskaitos standartus / tarptautinius apskaitos standartus, priimtus taikyti Europos sąjungoje. Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų Be to, mes perskaitėme toliau pateiktą ABC įmonės 0XX m. metinį pranešimą ir nepastebėjome jokių reikšmingų į jį įtrauktos finansinės informacijos neatitikimų ABC įmonės 0XX m. finansinėms ataskaitoms. / ir pastebėjome šiuos reikšmingus į jį įtrauktos finansinės informacijos neatitikimus ABC įmonės 0XX m. finansinėms ataskaitoms: [nurodomi nustatyti neatitikimai] [Auditą atlikusio auditoriaus vardas, pavardė ir parašas] [Auditoriaus išvados data] [Auditą atlikusio auditoriaus adresas] [Auditą atlikusio auditoriaus pažymėjimo Nr.] [Audito įmonės pavadinimas ] [Audito įmonės pažymėjimo Nr. ] Jei atliekamas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditas, pridedama ir Grupės. Šios auditoriaus išvados dalies forma ir turinys gali skirtis atsižvelgiant į auditoriaus kitų pateikimo pareigų pobūdį.

16 PRIEDAS 7 Pavyzdys. Apimties apribojimas sąlyginė nuomonė: abejotinų skolų nepripažinimas, kadangi, auditoriaus vertinimu, apimties apribojimo galimas poveikis gali būti reikšmingas, bet nepaplitęs finansinėse ataskaitose. NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA [Adresatas] Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome ABC įmonės toliau pateikiamo finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro 0XX m. gruodžio d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita bei aiškinamasis raštas (toliau finansinės ataskaitos), auditą. Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir verslo apskaitos standartus / tarptautinius apskaitos standartus, priimtus taikyti Europos sąjungoje, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos. Auditoriaus atsakomybė Mūsų atsakomybė apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, pagrįstą atliktu auditu. Mes atlikome auditą pagal tarptautinius audito standartus. Šiuose standartuose nustatyta, kad mes laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų. Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinių ataskaitų sumų ir atskleistos informacijos. Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo, įskaitant finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos vertinimą. Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą 7. Auditas taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės atliekamų apskaitinių įvertinimų racionalumo ir bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami sąlyginei auditoriaus nuomonei pagrįsti. 7 Paantraštė Išvada dėl finansinių ataskaitų nėra būtina tais atvejais, kai nerašoma antroji paantraštė Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų. Jei atliekamas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditas, pridedama ir jos patronuojamųjų įmonių (toliau Grupė) toliau pateikiamo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir vardinant ataskaitas, pridedamas žodis konsoliduotoji (-as). Galima nurodyti atitinkamus puslapių numerius. Audituoto ataskaitinio laikotarpio pabaiga. Tais atvejais, kai auditorius taip pat turi su finansinių ataskaitų auditu susijusią pareigą pareikšti nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą, šis sakinys būtų formuluojamas taip: Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras.

17 Sąlyginės nuomonės pagrindas 0XX m. gruodžio d. įmonės balanso per vienerius metus gautinų sumų straipsnį įtraukta XX Lt gautinų sumų, kurių atgavimas, mūsų nuomone, yra abejotinas. Gauti mus patenkinančių duomenų, kurie leistų mums pagrįstai įsitikinti, ar visos šios sumos bus atgautos, mes negalėjome. Todėl negalėjome įvertinti ar dėl galimo nuvertėjimo pripažinimo būtų reikalingi 0XX m. gruodžio d. finansinėse ataskaitose atspindėtų per vienerius metus gautinų sumų, nuosavo kapitalo bei 0XX metų rezultato koregavimai. Sąlyginė nuomonė Mūsų nuomone, išskyrus Sąlyginės nuomonės pagrindas pastraipoje aprašyto dalyko galimą poveikį, toliau pateiktos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba parodo tikrą ir teisingą vaizdą) ABC įmonės 0XX m. gruodžio d. finansinę būklę (padėtį) ir 0XX m. finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir verslo apskaitos standartus / tarptautinius apskaitos standartus, priimtus taikyti Europos sąjungoje. Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų Be to, mes perskaitėme toliau pateiktą ABC įmonės 0XX m. metinį pranešimą ir nepastebėjome jokių reikšmingų į jį įtrauktos finansinės informacijos neatitikimų ABC įmonės 0XX m. finansinėms ataskaitoms. / ir pastebėjome šiuos reikšmingus į jį įtrauktos finansinės informacijos neatitikimus ABC įmonės 0XX m. finansinėms ataskaitoms: [nurodomi nustatyti neatitikimai] [Auditą atlikusio auditoriaus vardas, pavardė ir parašas] [Auditoriaus išvados data] [Auditą atlikusio auditoriaus adresas] [Auditą atlikusio auditoriaus pažymėjimo Nr.] [Audito įmonės pavadinimas ] [Audito įmonės pažymėjimo Nr. ] Jei atliekamas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditas, pridedama ir Grupės. Šios auditoriaus išvados dalies forma ir turinys gali skirtis atsižvelgiant į auditoriaus kitų pateikimo pareigų pobūdį. 7

18 PRIEDAS 8 Pavyzdys. Apimties apribojimas atsisakymas pareikšti nuomonę: nedalyvavimas atsargų inventorizacijoje ir apribojimai dėl gautinų sumų patvirtinimo, kadangi auditoriaus vertinimu, apribojimų galimas poveikis gali būti ir reikšmingas, ir paplitęs finansinėse ataskaitose. NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA [Adresatas] Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes buvome paskirti atlikti ABC įmonės toliau pateikiamo finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro 0XX m. gruodžio d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita bei aiškinamasis raštas (toliau finansinės ataskaitos), auditą. Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir verslo apskaitos standartus / tarptautinius apskaitos standartus, priimtus taikyti Europos sąjungoje, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos. Auditoriaus atsakomybė Mūsų atsakomybė apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, pagrįstą auditu, atliekamu pagal tarptautinius audito standartus. Tačiau dėl dalykų, aprašytų Atsisakymo pareikšti nuomonę pagrindo pastraipoje, mes negalėjome surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų auditoriaus nuomonei pagrįsti. Atsisakymo pareikšti nuomonę pagrindas Mes nedalyvavome atliekant atsargų inventorizaciją 0XX m. gruodžio d., nes tuomet dar nebuvome paskirti įmonės auditoriais. Atlikdami kitas audito procedūras, dėl įmonės apskaitos duomenų pobūdžio negalėjome gauti mus patenkinančių duomenų apie atsargų, kurios 0XX m. gruodžio d. finansinėse ataskaitose pateiktos XX Lt verte, kiekius.dėl įmonės įvestų mūsų darbo apimties apribojimų mes negalėjome išsiųsti patvirtinimo laiškų įmonės pirkėjams. Atlikdami kitas audito procedūras, dėl įmonės apskaitos duomenų pobūdžio negalėjome gauti mus patenkinančių duomenų apie gautinų sumų, kurios 0XX m. gruodžio d. finansinėse ataskaitose pateiktos XX Lt verte, dydį. Dėl šių dalykų mes negalėjome nustatyti ar būtų reikalingi apskaitytų ar neapskaitytų atsargų ir gautinų sumų, bei atitinkamų pelno (nuostolių) ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos straipsnių koregavimai. Paantraštė Išvada dėl finansinių ataskaitų nėra būtina tais atvejais, kai nerašoma antroji paantraštė Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų. Jei atliekamas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditas, pridedama ir jos patronuojamųjų įmonių (toliau Grupė) toliau pateikiamo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir vardinant ataskaitas, pridedamas žodis konsoliduotoji (-as). Galima nurodyti atitinkamus puslapių numerius. Audituoto ataskaitinio laikotarpio pabaiga. 8

19 Atsisakymas pareikšti nuomonę Dėl dalykų, aprašytų Atsisakymo pareikšti nuomonę pagrindas pastraipoje, reikšmingumo mes negalėjome surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų auditoriaus nuomonei pagrįsti. Atitinkamai mes nepareiškiame nuomonės apie toliau pateiktas finansines ataskaitas. Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų Be to, mes perskaitėme toliau pateiktą ABC įmonės 0XX m. metinį pranešimą ir nepastebėjome jokių reikšmingų į jį įtrauktos finansinės informacijos neatitikimų ABC įmonės 0XX m. finansinėms ataskaitoms. / ir pastebėjome šiuos reikšmingus į jį įtrauktos finansinės informacijos neatitikimus ABC įmonės 0XX m. finansinėms ataskaitoms: [nurodomi nustatyti neatitikimai] [Auditą atlikusio auditoriaus vardas, pavardė ir parašas] [Auditoriaus išvados data] [Auditą atlikusio auditoriaus adresas] [Auditą atlikusio auditoriaus pažymėjimo Nr.] [Audito įmonės pavadinimas ] [Audito įmonės pažymėjimo Nr. ] Šios auditoriaus išvados dalies forma ir turinys gali skirtis atsižvelgiant į auditoriaus kitų pateikimo pareigų pobūdį. 9

20 PRIEDAS 9 Pavyzdys. Nesutarimai su vadovybe dėl apskaitos metodo sąlyginė nuomonė: ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas neskaičiuotas, kadangi, auditoriaus vertinimu, šio dalyko galimas poveikis gali būti reikšmingas, bet nepaplitęs finansinėse ataskaitose. NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA [Adresatas] Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome ABC įmonės toliau pateikiamo finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro 0XX m. gruodžio d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita bei aiškinamasis raštas (toliau finansinės ataskaitos), auditą. Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir verslo apskaitos standartus / tarptautinius apskaitos standartus, priimtus taikyti Europos sąjungoje, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos. Auditoriaus atsakomybė Mūsų atsakomybė apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, pagrįstą atliktu auditu. Mes atlikome auditą pagal tarptautinius audito standartus. Šiuose standartuose nustatyta, kad mes laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų. Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinių ataskaitų sumų ir atskleistos informacijos. Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo, įskaitant finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos vertinimą. Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą 7. Auditas taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės atliekamų apskaitinių įvertinimų racionalumo ir bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami sąlyginei auditoriaus nuomonei pagrįsti. 7 Paantraštė Išvada dėl finansinių ataskaitų nėra būtina tais atvejais, kai nerašoma antroji paantraštė Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų. Jei atliekamas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditas, pridedama ir jos patronuojamųjų įmonių (toliau Grupė) toliau pateikiamo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir vardinant ataskaitas, pridedamas žodis konsoliduotoji (-as). Galima nurodyti atitinkamus puslapių numerius. Audituoto ataskaitinio laikotarpio pabaiga. Tais atvejais, kai auditorius taip pat turi su finansinių ataskaitų auditu susijusią pareigą pareikšti nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą, šis sakinys būtų formuluojamas taip: Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras. 0

21 Sąlyginės nuomonės pagrindas Kaip nurodoma aiškinamojo rašto X pastaboje, ABC įmonė, sudarydama 0XX metų finansines ataskaitas, neskaičiavo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo. Tokia praktika, mūsų nuomone, prieštarauja nustatytai tvarkai. Pagal tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, taikant metinį % tarifą pastatams ir 0% tarifą įrangai, 0XX metų nusidėvėjimas turėtų sudaryti XX Lt. Jei nusidėvėjimas būtų apskaitytas 0XX m. gruodžio d., ilgalaikio materialiojo turto vertė bei nuosavas kapitalas sumažėtų XX Lt suma ir atitinkamai XX Lt ir XX Lt sumomis sumažintas įmonės finansinių ir ankstesniųjų metų rezultatas. Sąlyginė nuomonė Mūsų nuomone, išskyrus Sąlyginės nuomonės pagrindas pastraipoje aprašyto dalyko poveikį, toliau pateiktos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba parodo tikrą ir teisingą vaizdą) ABC įmonės 0XX m. gruodžio d. finansinę būklę (padėtį) ir 0XX m. finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir verslo apskaitos standartus / tarptautinius apskaitos standartus, priimtus taikyti Europos sąjungoje. Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų Be to, mes perskaitėme toliau pateiktą ABC įmonės 0XX m. metinį pranešimą ir nepastebėjome jokių reikšmingų į jį įtrauktos finansinės informacijos neatitikimų ABC įmonės 0XX m. finansinėms ataskaitoms. / ir pastebėjome šiuos reikšmingus į jį įtrauktos finansinės informacijos neatitikimus ABC įmonės 0XX m. finansinėms ataskaitoms: [nurodomi nustatyti neatitikimai] [Auditą atlikusio auditoriaus vardas, pavardė ir parašas] [Auditoriaus išvados data] [Auditą atlikusio auditoriaus adresas] [Auditą atlikusio auditoriaus pažymėjimo Nr.] [Audito įmonės pavadinimas ] [Audito įmonės pažymėjimo Nr. ] Jei atliekamas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditas, pridedama ir Grupės. Šios auditoriaus išvados dalies forma ir turinys gali skirtis atsižvelgiant į auditoriaus kitų pateikimo pareigų pobūdį.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pas

Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pas Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų, kurias

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elem

805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elem 805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ir straipsnių auditas 1 International

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AUDITO IŠVADA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

2016_Radviliskio_vanduo_Reguliuojamos_veiklos_Isvada_Atask_

2016_Radviliskio_vanduo_Reguliuojamos_veiklos_Isvada_Atask_ NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcins bendrovs Radviliškio vanduo vadovybei, Valstybinei kain ir energetikos kontrols komisijai Nuomon Mes atlikome Uždarosios akcins bendrovs Radviliškio vanduo

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knyg

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB CENTRINIS KNYGYNAS Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB Centrinis knyg 3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knygynas" įmonės toliau pateikiamo finansinių ataskaitų

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Saulė dalininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Saulė dalininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m. kovo 20 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

Prospekto santraukos vertimas i lietuviu k

Prospekto santraukos vertimas i lietuviu k II. SANTRAUKA Ši Santrauka (toliau Santrauka) yra viešo siūlymo (toliau Siūlymas), kuriuo siūloma AUGA group, AB (toliau Emitentas arba Bendrovė, Bendrovė kartu su jos Dukterinėmis įmonėmis vadinama Grupe)

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

AB Sanitas KONSOLIDUOTŲJŲ IR ATSKIRŲ 2009 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI, PARENGTI PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS,

AB Sanitas KONSOLIDUOTŲJŲ IR ATSKIRŲ 2009 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI, PARENGTI PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, AB Sanitas KONSOLIDUOTŲJŲ IR ATSKIRŲ 2009 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI, PARENGTI PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, IR KONSOLIDUOTASIS

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word asis TAS.DOC

Microsoft Word asis TAS.DOC Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdyba 501-asis TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Audito įrodymai konkretūs svarstymai dėl atskirų sričių 1 International Auditing and Assurance

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai (toliau Įmonė) finansinių ataskaitų, kurias

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas apie metines

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB KAUNO ŠVARA, STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT - 50124 KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS 132616649. LR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS, KAUNAS TEL: +370 31 43 23, +370 49 07 11,

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ Lietuvos Respublikos Seimui IŠVADA DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO 2011 METAIS ATASKAITOS 2

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ Lietuvos Respublikos Seimui IŠVADA DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO 2011 METAIS ATASKAITOS 2 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ Lietuvos Respublikos Seimui IŠVADA DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO 2011 METAIS ATASKAITOS 2012 m. lapkričio 28 d. Nr. FA-P-60-2-61 Vilnius Vykdydami

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

APB APRANGA Konsoliduotos ir Įmonės finansinės ataskaitos, Konsoliduotas metinis pranešimas ir Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2018 m. gruodžio 31

APB APRANGA Konsoliduotos ir Įmonės finansinės ataskaitos, Konsoliduotas metinis pranešimas ir Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2018 m. gruodžio 31 APB APRANGA Konsoliduotos ir Įmonės finansinės ataskaitos, Konsoliduotas metinis pranešimas ir Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus T U R I N Y S NEPRIKLAUSOMO

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau