LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1"

Transkriptas

1

2 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS VALDYMO POLITIKOS NUOSTATOS 13 FINANSINöS ATSKAITOMYBöS PASTABOS puslapis iš 22

3 UAB PricewaterhouseCoopers J. Jasinskio g. 16B LT Vilnius Tel. (8 5) Faks. (8 5) El. p. Nepriklausomo auditoriaus išvada Lietuvos centrin s kredito unijos nariams Mes atlikome čia prid tos, 4-22 puslapiuose pateiktos, Lietuvos centrin s kredito unijos (toliau LCKU) finansin s atskaitomyb s, kurią sudaro 2006 m. gruodžio 31 d. balansas ir su juo susijusių tuomet pasibaigusių metų pelno (nuostolių), nuosavo kapitalo pokyčių, pinigų srautų ataskaitos bei apibendrinti reikšmingi apskaitos principai ir kitos aiškinamosios pastabos, auditą. Vadovyb s atsakomyb už finansinę atskaitomybę Vadovyb atsakinga už šios finansin s atskaitomyb s parengimą ir teisingą pateikimą pagal Tarptautinius finansin s atskaitomyb s standartus. Ši atsakomyb apima: vidaus kontrol s sistemos, skirtos finansin s atskaitomyb s parengimui ir teisingam pateikimui bei reikšmingų netikslumų, galinčių atsirasti d l apgaul s ar klaidos, sukūrimą, įdiegimą ir palaikymą; tinkamų apskaitos principų pasirinkimą ir taikymą; ir pagal aplinkybes tinkamų apskaitinių įvertinimų atlikimą. Auditoriaus atsakomyb Mūsų pareiga remiantis atliktu auditu, pareikšti savo nuomonę apie šią finansinę atskaitomybę. Auditą atlikome pagal Tarptautinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad mes laikytum m s profesin s etikos reikalavimų, bei planuotume ir atliktume auditą taip, kad gal tume pagrįstai įsitikinti, jog finansin je atskaitomyb je n ra reikšmingų netikslumų. Audito metu atliekamos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus, patvirtinančius sumas ir atskleidimus finansin je atskaitomyb je. Pasirinktos procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo bei reikšmingų netikslumų d l apgaul s ar klaidos finansin je atskaitomyb je rizikos įvertinimo. Įvertindamas riziką auditorius atsižvelgia į vidaus kontrol s, susijusias su finansin s atskaitomyb s parengimu ir teisingu pateikimu tam, kad gal tų nustatyti tomis aplinkyb mis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie vidaus kontrolių efektyvumą. Audito metu taip pat įvertinamas taikytų apskaitos principų tinkamumas, vadovyb s atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas bei bendras finansin s atskaitomyb s pateikimas. Manome, kad gauti audito įrodymai suteikia pakankamą ir tinkamą pagrindą mūsų audito nuomonei. Nuomon Mūsų nuomone, prid toji finansin atskaitomyb pateikia tikrą ir teisingą LCKU 2006 m. gruodžio 31 d. finansin s pad ties bei tuomet pasibaigusių metų veiklos rezultatų ir pinigų srautų vaizdą pagal Tarptautinius finansin s atskaitomyb s standartus. UAB PricewaterhouseCoopers vardu Christoper C.Butler Rasa Radzevičien Partneris Auditoriaus pažym jimo Nr Vilnius, Lietuvos Respublika 2007 m. kovo 1 d. 3 puslapis iš 22

4 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA Pastabos 2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai 2005 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai Palūkanų pajamos 2,885 1,817 Palūkanų išlaidos (905) (718) Grynosios palūkanų pajamos 1 1,980 1,099 Paslaugų ir komisinių pajamos Paslaugų ir komisinių išlaidos (96) (60) Grynosios palūkanų, paslaugų ir komisinių pajamos 2,189 1,287 Kitos pajamos 8 9 Pelnas, at mus nuostolius iš investicinių vertybinių 2 (12) - popierių Veiklos išlaidos 3 (1,721) (930) Paskolų vert s sumaž jimo nuostoliai (nuostolių - 82 atstatymas) Materialaus turto nusid v jimo išlaidos 8 (44) (34) Nematerialaus turto amortizacijos išlaidos 9 - (1) Pelnas prieš apmokestinimą Pelno mokesčio sąnaudos 4 (27) (13) Metų pelnas Apskaitos principai ir pastabos, pateiktos 8-22 puslapiuose, yra neatskiriama šios finansin s atskaitomyb s dalis. 4 puslapis iš 22

5 BALANSAS Pastabos 2006 m m. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. TURTAS Pinigai ir l šos centriniame banke 5 1,575 1,468 Gautinos sumos iš kredito įstaigų 6 72,084 38,537 Investiciniai vertybiniai popieriai 7 34,999 38,315 Ilgalaikis materialusis turtas Nematerialusis turtas Kitas turtas Iš viso turto 109,769 78,624 ĮSIPAREIGOJIMAI Įsiskolinimai kredito įstaigoms 11 97,516 68,776 Ind liai Likvidumo palaikymo rezervas 13 3,450 2,319 Mok tinas pelno mokestis Kiti įsipareigojimai Iš viso įsipareigojimų 102,029 71,779 KAPITALAS IR REZERVAI 15 Pagrindiniai pajai Papildomi pajai 5,226 5,229 Atsargos kapitalas Rezervinis kapitalas Stabilizacijos fondas 1, Finansinio turto perkainavimo rezervas (31) - Nepaskirstytas rezultatas Iš viso kapitalo ir rezervų 7,740 6,845 Iš viso įsipareigojimų ir rezervų 109,769 78,624 Apskaitos principai ir pastabos, pateiktos 8-22 puslapiuose, yra neatskiriama šios finansin s atskaitomyb s dalis. Finansin atskaitomyb, pateikta 4-22 puslapiuose, buvo pasirašyta 2007 m. kovo 1 d.: Administracijos vadovas Sigitas Bubnys Vyr. buhalter Jurgita Kubilien 5 puslapis iš 22

6 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA Įprastin veikla Pastabos 2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai 2005 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai. Gautos palūkanos 2,939 1,665 Sumok tos palūkanos (1,010) (585) Gautos komisinių ir kitos pajamos Sumok tos komisinių sąnaudos (78) (59) Sumok ti atlyginimai ir socialinis draudimas (923) (595) Kitos apmok tos veiklos sąnaudos (762) (325) Turto/įsipareigojimų pokytis Suteiktų paskolų kredito unijoms (padid jimas) (5,991) (14,303) Įsiskolinimų kredito įstaigoms padid jimas 28,843 35,658 Kito turto (padidejimas) (128) - Juridinių asmenų terminuotų ind lių (sumaž jimas) (132) (3,853) Juridinių asmenų neterminuotų ind lių gavimas 844 5,116 Juridinių asmenų neterminuotų ind lių grąžinimas (810) (5,012) Likvidumo palaikymo rezervo padid jimas 13 1, Ateinančių laikotarpio pajamų (subsidijų) padid jimas Grynieji pinigų srautai iš įprastin s veiklos prieš pelno mokestį 24,636 18,810 Sumok tas pelno mokestis (13) - Grynieji pinigų srautai iš įprastin s veiklos 24,623 18,810 Investicin veikla Ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto įsigijimas (725) (230) Skolos vertybinių popierių išpirkimas 102,934 52,807 Skolos vertybinių popierių įsigijimas (99,685) (63,221) Grynieji pinigų srautai iš investicin s veiklos 2,524 (10,644) Finansin veikla Narių sumok ti pagrindiniai ir papildomi pajai 1, LR* Vyriausybei grąžinti papildomi pajai (1,049) (998) Pajinių įnašų grąžinimas išstojusiam nariui - (41) Įmokos į stabilizacijos fondą Grynieji pinigų srautai iš finansin s veiklos Pinigų ir jų ekvivalentų padid jimas 27,680 8,545 Pinigų ir jų ekvivalentų likutis laikotarpio pradžioje 14,982 6,437 Pinigų ir jų ekvivalentų likutis laikotarpio pabaigoje: 42,662 14,982 Pinigai ir korespondentin sąskaita Lietuvos banke 5 1,575 1,468 L šos bankų korespondentin se sąskaitose 6 41,087 13,514 * čia ir toliau LR reiškia Lietuvos Respubliką Apskaitos principai ir pastabos, pateiktos 8-22 puslapiuose, yra neatskiriama šios finansin s atskaitomyb s dalis. 6 puslapis iš 22

7 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA Pastabos Pagrindiniai pajai Papildomi kredito unijų pajai Papildomi LR Vyriausyb s pajai Atsargos kapitalas Finansinio turto perkainavimo rezervas Rezervinis Stabilizacijos kapitalas fondas Nepaskirstytas rezultatas Viso 2004 m. gruodžio 31 d. 54 1,804 3, ,066 Metų pelnas Viso pripažintos pajamos Įnešti naujų narių 15 pagrindiniai pajai 4 - (4) Įnešti narių papildomi 15 pajai (994) Atsiimti išstojusių 15 narių pajai (1) (40) (41) 2004 m. pelno pervedimas (137) - Įmokos į Stabilizacijos 15 fondą m. gruodžio 31 d. 57 2,758 2, ,845 Grynasis galimo perdavimo vertybinių popierių perkainavimo pokytis, po mokesčių (31) (31) Metų pelnas Viso pripažintos pajamos ir sąnaudos (31) Įnešti naujų narių 15 pagrindiniai pajai 3 - (3) Įnešti narių papildomi 15 pajai - 1,046 (1,046) m. pelno pervedimas (400) - Įmokos į Stabilizacijos 15 fondą m. gruodžio 31 d. 60 3,804 1, (31) 301 1, ,740 Apskaitos principai ir pastabos, pateiktos 8-22 puslapiuose, yra neatskiriama šios finansin s atskaitomyb s dalis. 7 puslapis iš 22

8 BENDROJI INFORMACIJA Lietuvos centrin kredito unija (toliau - LCKU) buvo užregistruota LR įmonių rejestre 2002 m. balandžio 22 d. Lietuvos bankas 2002 m. lapkričio 28 d. išdav LCKU licenciją vykdyti visas operacijas, nurodytas LR Centrin s kredito unijos įstatyme. LCKU pagrindinę veiklą prad jo vykdyti 2002 m. gruodžio 2 d. LCKU savo veikloje vadovaujasi LR Centrin s kredito unijos įstatymu. LCKU - tai kooperatiniais pagrindais suorganizuota, juridinių asmenų kredito unijų ir LR Vyriausyb s įsteigta ir LR Centrin s kredito unijos įstatymo nustatyta tvarka įregistruota kredito įstaiga. LCKU veikia pajinio kapitalo pagrindu ir atlieka kredito unijų likvidumo palaikymo ir mokumo atkūrimo funkcijas, kredito unijų ir kredito unijų narių pinigų pervedimo operacijas, priima ind lius bei grąžintinas l šas ir teikia paskolas bei prisiima su tuo susijusią riziką ir atsakomybę. LCKU yra įsikūrusi adresu Savanorių pr. 363, Kaunas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje LCKU dirbo 17 darbuotojų (2005 m. pabaigoje 10 darbuotojų) metais LCKU teik paslaugas savo nariams kredito unijoms ir 3 juridiniams asmenims m. gruodžio 31 d. LCKU nariais buvo 59 kredito unijos (2005 m. 56) ir LR Vyriausyb. APSKAITOS PRINCIPAI Žemiau yra išd styti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti šios finansin s atskaitomyb s parengimui. Pagrindas parengimui Ši finansin atskaitomyb yra paruošta remiantis Tarptautiniais finansin s atskaitomyb s standartais (TFAS) atitinka juos. Finansin atskaitomyb yra parengta remiantis istorinių kaštų konvencija, kaip pakeista vertybinių popierių skirtų pardavimui perkainojimo. Toliau pateikiami nauji standartai, standartų pakeitimai bei interpretacijos, privalomai taikomi 2006 finansiniams metams: TAS 19 pakeitimas d l Aktuarinio pelno ir nuostolių, grup s planų ir atskleidimų galioja metiniams laikotarpiams prasidedantiems nuo ar po 2006 m. sausio 1 d. Šis pakeitimas LCKU n ra aktualus. TAS 39 pakeitimas d l Tikrosios vert s pasirinkimo sandorių yra taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems nuo ar po 2006 m. sausio 1 d. Šis pakeitimas neturi jokios įtakos LCKU finansinių priemonių klasifikavimui. TAS 21 pakeitimas d l Grynosios investicijos į užsienyje veikiančias įmones galioja metiniams laikotarpiams, prasidedantiems nuo ar po 2006 m. sausio 1 d. Šis pakeitimas LCKU n ra aktualus. TAS 39 pakeitimas d l Prognozuojamų sandorių tarp grup s įmonių pinigų srautų apsidraudimo sandorių apskaitos galioja metiniams laikotarpiams, prasidedantiems nuo ar po 2006 m. sausio 1d. Šis pakeitimas LCKU n ra aktualus. TAS 39 ir TFAS 4 pakeitimai d l Finansinių garantijų sutarčių galioja metiniams laikotarpiams prasidedantiems nuo ar po 2006 m. sausio 1 d. Šis pakeitimas LCKU n ra aktualus. TFAS 6 Mineralinių išteklių tyrin jimas ir įvertinimas galioja laikotarpiams, prasidedantiems nuo ar po 2006 m. sausio 1 d. Šis standartas n ra aktualus LCKU. TFAS 1 Tarptautinių finansin s atskaitomyb s standartų taikymas pirmąjį kartą ir TFAS 6 Mineralinių išteklių tyrin jimas ir įvertinimas pakeitimai galioja laikotarpiams, prasidedantiems nuo ar po 2006 m. sausio 1 d. Šis pakeitimas n ra aktualus LCKU. TFAS IK interpretacija Nr. 4 Nustatymas, ar susitarimas turi lizingo požymių galioja metiniams laikotarpiams, prasidedantiems nuo ar po 2006 m. sausio 1 d. Ši interpretacija n ra aktuali LCKU. TFAS IK interpretacija Nr. 5 Teis s, atsirandančios iš dalyvavimo nutraukimo, atstatymo ir aplinkos sutvarkymo galioja metiniams laikotarpiams, prasidedantiems nuo ar po 2006 m. sausio 1 d. Ši interpretacija n ra aktuali LCKU. TFAS IK interpretacija Nr. 6 Įsipareigojimai, atsirandantys d l dalyvavimo specifin se rinkose elektros ir elektronin s įrangos atliekos galioja metiniams laikotarpiams, prasidedantiems nuo ar po 2005 m. gruodžio 1 d. Ši interpretacija n ra aktuali LCKU Paskelbti nauji standartai, standartų pakeitimai bei interpretacijos, kurie 2006 m. gruodžio 31 d. dar n ra įsigalioję ir LCKU netaik jų anksčiau laiko: 8 puslapis iš 22

9 TFAS 7 Finansiniai instrumentai: atskleidimas turi būti taikomas metiniams finansin s atskaitomyb s laikotarpiams, prasidedantiems 2007 m. sausio ir TAS 1 pataisa,,finansin s atskaitomyb s pateikimas Kapitalo atskleidimas. LCKU netaik TFAS metais. LCKU taikys šį standartą metin s finansin s atskaitomyb s laikotarpiui, prasidedančiam 2007 m. sausio 1 dieną. TFAS 8 Verslo segmentai turi būti taikomas metiniams finansin s atskaitomyb s laikotarpiams, prasidedantiems nuo ar po 2009 m. sausio 1 d. TFAS IK interpretacija Nr. 7, Perskaičiavimo metodo pagal 29 TAS Finansin atskaitomyb hiperinfliacijos sąlygomis nuostatų taikymas, galioja metiniams laikotarpiams, prasidedantiems nuo ar po 2006 m. kovo 1 d. Šis pakeitimas LCKU n ra aktualus. TFAS IK interpretacija Nr. 8, TFAS 2 taikymo apimtis, galioja metiniams laikotarpiams, prasidedantiems nuo ar po 2006 m. geguž s 1 d. Šis pakeitimas LCKU n ra aktualus. TFAS IK interpretacija Nr. 9, Įterptųjų išvestinių finansinių priemonių įvertinimas iš naujo, galioja metiniams laikotarpiams, prasidedantiems nuo ar po 2006 m. birželio 1 d. Ši interpretacija n ra aktuali LCKU. TFAS IK interpretacija Nr.10, Tarpin finansin atskaitomyb ir nuvert jimas, galioja metiniams laikotarpiams, prasidedantiems nuo ar po 2006 m. lapkričio 1 d. Ši interpretacija n ra aktuali LCKU. TFAS IK interpretacija Nr. 11, Grup ir operacijos su akcijomis, galioja metiniams laikotarpiams, prasidedantiems nuo ar po 2007 m. kovo 1 d. Ši interpretacija LCKU n ra aktuali. TFAS IK interpretacija Nr.12, Paslaugų koncesiniai susitarimai, galioja metiniams laikotarpiams, prasidedantiems nuo ar po 2008 m. sausio 1 d. Ši interpretacija LCKU n ra aktuali. Sumos šioje finansin je atskaitomyb je yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta litais (Lt), kuri yra LCKU funkcin bei pateikimo valiuta. Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas buvo susietas prie euro santykiu 3,4528 lito = 1 euras. Rengiant finansinę atskaitomybę pagal Tarptautinius finansin s atskaitomyb s standartus yra naudojami įvertinimai ir prielaidos, kurie įtakoja atskaitomyb je pateikiamas turto bei įsipareigojimų sumas ir galimų turto bei įsipareigojimų finansin s atskaitomyb s dieną atvaizdavimą ir atvaizduotų pajamų bei sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį dydžius. Nors šie įvertinimai yra pagrįsti geriausiu įvykių ir veiksmų vadovyb s vertinimu, faktiniai rezultatai gali skirtis nuo šių įverčių (psl. 12). Užsienio valiutų perskaičiavimas Sandoriai užsienio valiuta apskaityti pagal oficialius valiutų kursus, galiojančius keitimo dieną: pelnas ir nuostolis, atsiradęs įvykdžius šias operacijas bei perskaičiavus užsienio valiuta įvertintus piniginius turto bei įsipareigojimų likučius vietine valiuta, apskaitomas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Metų pabaigoje likučiai užsienio valiuta perkainojami metų pabaigoje galiojusiu kursu. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas Palūkanų pajamos ir sąnaudos yra pripažįstamos remiantis kaupimo principu ir naudojant apskaičiuotąją palūkanų normą, pagal pirkimo kainas. Efektyvios palūkanų normos metodas yra finansinio turto ar įsipareigojimų amortizuotos savikainos skaičiavimo ir palūkanų pajamų bei palūkanų sąnaudų paskirstymo per atitinkamą laikotarpį metodas. Efektyvi palūkanų norma tiksliai diskontuoja būsimus piniginių mok jimų arba įplaukų srautus per numatomą finansinio instrumento galiojimo laikotarpį arba trumpesnį periodą (iki sekančio perkainavimo) iki finansinio turto arba įsipareigojimų apskaitin s vert s. Skaičiuojant efektyvią palūkanų normą, LCKU įvertina pinigų srautus atsižvelgiant į pasirašytas sutartis d l finansinių instrumentų, bet neatsižvelgia į būsimus kredito nuostolius. Skaičiavimai apima visus tarp sutarties šalių sumok tus ar gautus mokesčius, kurie yra sudedamoji efektyvios palūkanų normos, operacijų savikainos ir visų kitų premijų ar diskontų dalis. Per ataskaitinį laikotarpį gautos įplaukos, nepripažintos šio laikotarpio pajamomis, balanse parodomos kaip įsipareigojimai, o per ataskaitinį laikotarpį įvykdytos išmokos, ataskaitiniu laikotarpiu nepripažintos sąnaudomis, balanse parodomos kaip turtas. Komisinių sąnaudos yra pripažįstamos, kai patiriamos. Komisinių pajamos iš operacijų yra pripažįstamos, kai atliekama susijusi operacija. Komisinių pajamas sudaro mokesčiai už kredito unijų mok jimo nurodymų įvykdymą. Komisinių išlaidas sudaro mokesčiai už Lietuvos banko atsiskaitymo centro paslaugas. 9 puslapis iš 22

10 Pelno mokestis Vadovaujantis LR pelno mokesčio įstatymu, LCKU 2003 ir 2004 metais buvo atleista nuo pelno mokesčio, o nuo 2005 metų neribotą laiką moka 70 proc. sumažintą pelno mokestį. (2006 m. galiojo 8.50 proc. pelno mokesčio tarifas, o 2005 m. 4,5 proc. tarifas). Atid tas pelno mokestis apskaitomas taikant įsipareigojimų metodą visiems laikiniems skirtumams, susidarantiems tarp turto ir įsipareigojimų mokestinio pagrindo ir jų apskaitin s vert s finansin s atskaitomyb s sudarymo tikslais. Atid tas pelno mokestis yra paskaičiuojamas naudojant mokesčio tarifus, galiojančius ar patvirtintus balanso sudarymo dieną ir kuriuos tikimasi taikyti atid to pelno mokesčio turto realizavimo ar atid tų mokesčių įsipareigojimų įvykdymo laikotarpiu. Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda d l finansinio turto perkainavimo bei sukauptų sąnaudų. Tarifai, galiojantys ar patvirtinti balanso sudarymo dieną yra naudojami atid to pelno mokesčio paskaičiavimui. Tačiau atid tas pelno mokestis n ra apskaitomas jeigu jis atsiranda turto ar įsipareigojimų pirminio pripažinimo ne d l verslo sujungimo metu ir jeigu operacijos atlikimo metu neįtakoja nei apskaitos nei apmokestinamojo pelno ar nuostolio. Kai apskaičiuojamas bendras atid tųjų mokesčių turtinis likutis, jis pripažįstamas finansin je atskaitomyb je tik ta dalimi, kurio realizavimas, vadovyb s nuomone, yra tik tinas. Atid tų mokesčių turtas, tenkantis parduoti turimų vertybinių popierių perkainavimui, kuris apskaitomas per nuosavybę, taip pat yra apskaitomas per nuosavybę ir v liau kartu su atid tu pelnu ar nuostoliu pripažįstamas pelno (nuostolio) ataskaitoje. Išmokos darbuotojams LCKU už savo darbuotojus moka socialinio draudimo įmokas į Valstybinį socialinio draudimo fondą (toliau Fondas) pagal nustatytų įmokų planą, vadovaujantis LR teisiniais reikalavimais. Nustatytų įmokų planas tai planas, pagal kurį LCKU moka fiksuoto dydžio įmokas į Fondą ir neturi teisinio ar konstruktyvaus įsipareigojimo toliau mok ti įmokas, jei Fondas neturi pakankamai turto, kad sumok tų visas išmokas darbuotojams, susijusias su jų tarnyba dabartiniu ir ankstesniais laikotarpiais. Socialinio draudimo įmokos pripažįstamos sąnaudomis pagal kaupimo principą ir priskiriamos prie darbo užmokesčio sąnaudų. Pinigai ir pinigų ekvivalentai Pinigai ir pinigų ekvivalentai apima sumas, kurių galiojimo trukm yra trumpesn nei 3 m nesiai nuo jų įsigijimo dienos, ir juos sudaro grynieji pinigai bei korespondentines sąskaitos Lietuvos banke ir komerciniuose bankuose. Skolinimasis Skolintos l šos iš pradžių pripažįstamos tikrąja verte, kurią sudaro grynoji gautų l šų suma, atskaičiavus sandoriui sudaryti patirtas sąnaudas. V liau skolintos l šos apskaitomos amortizuota savikaina, o tarp gautų grynųjų įplaukų ir padengimo vert s susidaręs skirtumas pripažįstamas pajamomis arba sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje per visą skolos padengimo laikotarpį taikant galiojančias palūkanų normas. Skolintos l šos pripažįstamos atsiskaitymo momentu. Finansinio turto ir įsipareigojimų sudengimas Finansinis turtas ir įsipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisin galimyb užskaityti pripažintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arba realizuoti turtą ir įsipareigojimus vienu metu. Finansinis turtas Finansinis turtas skirstomas į 4 grupes: 1) finansinis turtas vertinamas tikrąją verte per pelno (nuostolių) ataskaitą (LCKU neturi tokio turo) 2) investicijos, laikomos iki išpirkimo, 3) paskolos ir gautinos sumos, 4) galimo pardavimo finansinis turtas Galimo pardavimo ir iki išpirkimo vertybiniai popieriai Galimo pardavimo finansinis turtas yra neišvestinis finansinis turtas, kuris yra priskirtas prie galimo pardavimo arba n ra klasifikuojamas kaip paskolos ir gautinos sumos, investicijos laikomos iki išpirkimo ar finansinis turtas vertinamas tikrąja verte per pelno (nuostolių) ataskaitą. Vadovyb nustato, kaip bus klasifikuojami vertybiniai popieriai jų įsigijimo metu. 10 puslapis iš 22

11 Galimo pardavimo vertybiniai popieriai įsigijimo momentu apskaitomi tikrąja verte pridedant įsigijimo kaštus ir v liau iš naujo perkainojami tikrąja verte pagal rinkos kainas. Nerealizuotas pelnas ar nuostolis, at mus mokesčius, atsiradę d l galimo pardavimo vertybinių popierių tikrosios vert s pokyčių, apskaitomas tiesiogiai per kapitalą ir rezervus išskyrus vert s sumaž jimo nuostolius ir užsienio valiutos keitimo rezultatą. Kai tokio turto pripažinimas nutraukiamas visas kapitale ir rezervuose sukauptas perkainavimo rezultatas iškeliamas į Pelno (nuostolių) ataskaitą. Tačiau palūkanos už tokį finansinį turtą, apskaičiuotos taikant efektyvią palūkanų normą, yra pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio pajamomis. Laikomos iki išpirkimo investicijos yra neišvestinis finansinis turtas su fiksuotais arba galimais nustatyti mok jimais bei fiksuotu terminu, kurį LCKU vadovyb ketina ir gali laikyti iki termino pabaigos. Laikomi iki išpirkimo vertybiniai popieriai įsigijimo momentu apskaitomi tikrąja verte ir v liau yra vertinami amortizuota savikaina, naudojant efektyvią palūkanų normą, bei gautą rezultatą mažinant atid jiniais galimų ne trumpalaikių vert s sumaž jimų rizikai įvertinti. Palūkanų pajamos uždirbtos d l vertybinių popierių laikymo, yra apskaitomos kaip ataskaitinio laikotarpio palūkanų pajamos. Jeigu LCKU nuspręstų parduoti didesnę negu reikšmingą sumą laikomų iki išpirkimo vertybinių popierių, visa kategorija būtų perklasifikuojama kaip galimo pardavimo. Visi įprastiniai vertybinių popierių įsigijimai ir pardavimai pripažįstami atsiskaitymo metu. Finansinio turto pripažinimas nutraukiamas tada, kai baigiasi sutartinių teisių gauti pinigų srautus iš finansinio turto galiojimo terminas arba kai LCKU perduoda iš esm s visas finansinio turto nuosavybei būdingas rizikos rūšis ir naudą. Finansinių įsipareigojimų pripažinimas nutraukiamas tada, kai šie įsipareigojimai panaikinami, t. y., kai sutartyje numatyta prievol įvykdoma, atšaukiama arba baigiasi jos galiojimo terminas. Paskolos Paskolos ir gautinos sumos yra neišvestinis finansinis turtas su fiksuotais arba kitaip nustatomais mok jimais, nekotiruojamas aktyviojoje rinkoje, išskyrus: a) turtą, kurį LCKU ketina parduoti iškart arba artimiausiu metu ir kuris turi būti klasifikuojamas kaip laikomas prekybai; taip pat turtą, kurį LCKU pirminio pripažinimo pelno (nuostolio) ataskaitoje metu klasifikuoja kaip apskaitomą tikrąja verte per pelno (nuostolio) ataskaitą b) turtą, kurį LCKU pirminio pripažinimo metu klasifikuoja kaip pardavimui skirtą turtą; arba c) turtą, už kurį jo tur tojas gali neatgauti visų pradinių investicijų (ne d l kredito pablog jimo). Paskolos yra vertinamos amortizuota savikaina. Visos paskolos ir avansai yra pripažįstami kai pinigai yra pervedami skolininkams. Paskolų, laikomų iki išpirkimo ir galimo pardavimo investicijų vert s sumaž jimas Kiekvieno balanso datą LCKU įvertina, ar n ra objektyvių įrodymų, kad finansinio turto ar finansinio turto grup s vert yra sumaž jusi. Finansinio turto arba finansinio turto grup s vert sumaž ja ir vert s sumaž jimo nuostoliai patiriami tada, jeigu yra objektyvių įrodymų, kad vert sumaž jo d l vieno arba keleto įvykių po turto pirminio pripažinimo ( nuostolių įvykio ) ir toks nuostolių įvykis (arba įvykiai) turi įtakos finansinio turto ar finansinio turto grup s įvertintiems būsimiems pinigų srautams, kurie gali būti patikimai įvertinti. Vert s sumaž jimas yra apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp esamos vert s ir atgautinos vert s, kas yra lygu dabartinei vertei tik tinų pinigų srautų, įtraukiant atgautinas sumas d l garantijų ir užstatų, diskontuotų sutarties pradiniu momentu galiojusia palūkanų norma. Jeigu v lesniais laikotarpiais vert s sumaž jimo nuostolis sumaž ja ir tai gali būti objektyviai siejama su jau po vert s sumaž jimo įvykusiu įvykiu (tokiu kaip skolininko reitingo pager jimas), anksčiau pripažinti vert s sumaž jimo nuostoliai yra atstatomi koreguojant vert s sumaž jimo nuostolius. LCKU visų pirma įvertina objektyvių vert s sumaž jimo įrodymų buvimą individualiai kiekvieno atskirai reikšmingo finansinio turto atžvilgiu, o kiekvieno atskirai nereikšmingo finansinio turto atžvilgiu individualiai arba bendrai. Vertinant ar vertybinių popierių, klasifikuojamų kaip galimo pardavimo, vert yra sumaž jusi, įvertinama ar yra reikšmingas arba ilgalaikis tikrosios vert s tų vertybinių popierių sumaž jimas. Jeigu galimo pardavimo finansiniam turtui nustatomi tokie požymiai, tai sukauptas nuostolis (apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp įsigijimo kainos ir tikrosios vert s, minus anksčiau pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažinti vert s sumaž jimo nuostoliai) iškeliamas iš kapitalo ir rezervų ir pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Materialusis ilgalaikis turtas Materialusis ilgalaikis turtas parodomas įsigijimo verte, sumažinta sukaupto nusid v jimo suma. Nusid v jimas apskaičiuojamas naudojant tiesinį būdą, proporcingai nurašant kiekvieno atskiro turto vieneto įsigijimo vertę per numatomą jo naudojimo laikotarpį. Turto naudojimo laikotarpiai yra tokie: kompiuterin įranga - 3 metai, kita nuo 3 iki 5 metų. Kai turto balansin vert didesn už jo apskaičiuotą atsiperkamąją vertę, šio turto balansin vert nedelsiant nurašoma iki jo atgautinos vert s. Materialusis ilgalaikis turtas yra peržiūrimas siekiant įvertinti ar jo vert n ra 11 puslapis iš 22

12 sumaž jusi, kai tam tikri įvykiai ar aplinkybių pasikeitimas rodo, kad atsiperkamoji vert yra mažesn. Pelnas arba nuostolis iš materialaus ilgalaikio turto pardavimo yra nustatomas remiantis jo balansine verte ir įtraukiamas į pelno (nuostolių) ataskaitą. Kiekvieną ataskaitinę datą turto likutin s vert s ir naudingo tarnavimo laikotarpiai yra peržiūrimi ir, reikalui esant, atitinkamai keičiami. Remonto ir priežiūros išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos patiriamos. V liau patiriamos išlaidos pridedamos prie turto apskaitin s vert s arba pripažįstamos kaip atskiras turtas tik tuo atveju, jeigu tik tina, kad ateityje LCKU iš šio turto gaus ekonomin s naudos ir šio turto savikaina gali būti patikimai įvertinta. Nematerialusis turtas Nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte, sumažinta sukauptos amortizacijos suma. Nematerialusis turtas amortizuojamas tiesiniu būdu per 3 metų numatomą naudojimo laikotarpį. Kompiuterinių programų išlaikymo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis, kai patiriamos. Dotacijos ir subsidijos Dotacijos ar subsidijos pripažįstamos finansin je atskaitomyb je tada, kai yra pagrįstas užtikrinimas, kad dotacija ar subsidija bus gauta, ir kad įmon atitiks dotacijai ar subsidijai keliamas sąlygas. Su ilgalaikio nematerialiojo turto pirkimu susijusios subsidijos balanse apskaitomos kaip ilgalaik s ateinančių laikotarpių pajamos. Pelno (nuostolių) ataskaitoje jos pripažįstamos pajamomis tiesiniu metodu per susijusio ilgalaikio materialiojo turto nusid v jimo laikotarpį. Dotacijos, skirtos konkrečioms sąnaudoms, pripažįstamos pajamomis tuo pačiu laikotarpiu kaip ir atitinkamos patirtos sąnaudos. Tikroji turto ir įsipareigojimų vert Tikroji vert yra ta suma, už kurią rinkos sąlygomis gal tų būti perleistas turtas arba panaikintas įsipareigojimas. Finansinių įsipareigojimų ir finansinio turto, išskyrus vertybinius popierius, laikomus iki išpirkimo, tikrosios vert s nesiskiria nuo balansinių verčių, nes tiek ind lių, tiek paskolų palūkanų normos, tiek galimo pardavimo vertybinių popierių vert atitinka rinkos sąlygas. Vertybinių popierių, laikomų iki išpirkimo, tikroji vert nustatoma remiantis rinkos kainomis arba brokerių / dilerių kainų kotiruot mis. Kito finansinio turto ir įsipareigojimų tikrosios vert s nustatomos naudojant diskontuotų pinigų srautų modelius. Vertybinių popierių, laikomų iki išpirkimo Balansin vert 15,194 38,315 Tikroji vert 15,354 38,068 Palyginamieji skaičiai Kur reikalinga, palyginamieji skaičiai buvo perklasifikuoti, kad atitiktų ataskaitinių metų finansin s atskaitomyb s straipsnių klasifikavimą. Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai LCKU atlieka vertinimus ir daro prielaidas, kurie turi įtakos kitais finansiniais metais apskaitomoms turto ir įsipareigojimų sumoms. Vertinimai ir sprendimai nuolat peržiūrimi ir įvertinami remiantis praeities patirtimi bei kitais veiksniais, įskaitant būsimų įvykių tikimybę, kuri laikoma pagrįsta tam tikromis aplinkyb mis. (a) Paskolų ir avansu gautų sumų vert s sumaž jimo nuostoliai LCKU mažiausiai kartą per ketvirtį peržiūri savo paskolų portfelį, siekdama įvertinti vert s sumaž jimą. Nor dama nustatyti, ar vert s sumaž jimo nuostoliai tur tų būti pripažinti pelno (nuostolių) ataskaitoje, LCKU priima sprendimus d l to, ar yra kokių nors steb jimais pagrįstų duomenų, rodančių, kad tam tikra dalimi sumaž jo įvertinti būsimi pinigų srautai iš paskolų portfelio prieš tai, kai toks sumaž jimas gal tų būti nustatytas kuriai nors atskirai to portfelio paskolai. Tokie įrodymai gal tų apimti steb jimais pagrįstus duomenis, rodančius, kad nepalankiai pasikeit skolininkų mokumo statusas šios turto grup s atžvilgiu, arba valstybines ir vietos ekonomines sąlygas, tiesiogiai susijusias su įsipareigojimų nevykdymu šios turto grup s atžvilgiu. Numatydama būsimus pinigų srautus, vadovyb naudoja vertinimus, pagrįstus praeities nuostolių patirtimi turto su panašia kredito rizika atžvilgiu, bei objektyviais 12 puslapis iš 22

13 vert s sumaž jimo įrodymais, kurie yra panašūs į portfelio vert s sumaž jimo įrodymus. Metodologija ir prielaidos, naudojami būsimų pinigų srautų sumai ir laikui įvertinti, reguliariai peržiūrimi, siekiant sumažinti skirtumus tarp įvertintų nuostolių ir faktinių praeityje patirtų nuostolių. (b) Investicijos, laikomos iki išpirkimo LCKU vadovaujasi TAS 39 reikalavimais, pagal kuriuos neišvestinis finansinis turtas su fiksuotais ar galimais nustatyti mok jimais ir fiksuotu terminu klasifikuojamas kaip laikomas iki išpirkimo. Šiam klasifikavimui reikia priimti svarbius sprendimus. Priimdama tokius sprendimus, LCKU įvertina savo ketinimus ir galimybes laikyti tokias investicijas iki išpirkimo termino. Jeigu LCKU negali laikyti šių investicijų iki išpirkimo termino d l kitų nei specifinių aplinkybių, pavyzdžiui, parduoda nedidelį kiekį arti išpirkimo termino, jai reik s perklasifikuoti visą šią grupę kaip pardavimui skirtą finansinį turtą. Tuomet investicijas reik tų vertinti tikrąja verte, o ne amortizuota savikaina. SVARBIAUSIOS RIZIKOS VALDYMO POLITIKOS NUOSTATOS Siekiant tinkamai valdyti LCKU veiklos rizikas, LCKU yra įdiegta rizikų valdymo politika, kurią vykdo ir už kurią atsako LCKU vadovyb. Kredito rizika Įprastin mis verslo sąlygomis, LCKU prisiima riziką, kad paskolų sutarčių šalys gali nepaj gti, su jus terminui, įvykdyti savo įsipareigojimų. Kredito rizikos valdymo tikslas gerinti Centrin s unijos suteikiamų paskolų kokybę. Suteikiant paskolas LCKU nar ms kredito unijoms atsižvelgiama į pagrindinius skolininko būkl s vertinimo kriterijus, pagal kuriuos vertinama skolininko būkl prieš suteikiant paskolą ir per visą laikotarpį nuo paskolos suteikimo iki jos grąžinimo. Kredito unijų vertinimo kriterijai yra kredito unijos reputacija, reitinginis kredito unijos įvertinimas, kredito unijos paskolų portfelio kokyb, kredito unijos balanso, pelno (nuostolių) ataskaitų, verslo plano ir užstato vertinimas. Kredito unijų būkl vertinama kas ketvirtį ir atsiradus objektyvių įrodymų, kad LCKU nesugeb s susigrąžinti visos paskolos sumos, pripažįstami paskolos vert s sumaž jimo nuostoliai. Siekiant sumažinti kredito riziką, Lietuvos bankas LCKU yra nustatęs maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvą paskolų suma vienam skolininkui neturi viršyti 25 procentų LCKU kapitalo. Likvidumo rizika Įprastin mis verslo sąlygomis LCKU susiduria su galima piniginių srautų nesuderinamumo rizika. LCKU likvidumo rizikos valdymo tikslas garantuoti, kad LCKU bus iki galo paj gi vykdyti savo įsipareigojimus. Pagrindiniai likvidumo rizikos valdymo elementai apima LCKU valdybos informavimo sistemą, likvidumo valdymo kontrolę, finansavimo šaltinių diversifikavimą, numatomų įsipareigojimų planavimą. Likvidumo rizika valdoma vykdant Lietuvos banko nustatytą likvidumo riziką ribojantį normatyvą bei kas m nesį sudarant Centrin s unijos piniginių srautų ataskaitas. 16 pastaboje pateikta LCKU turto ir įsipareigojimų atitinkamų grupių analiz pagal balanso sudarymo dieną likusį iki sutarties galiojimo pabaigos laiką. Palūkanų normos kitimo rizika LCKU palūkanų normos kitimo rizika yra apibendrinta 17 pastaboje. LCKU valdo palūkanų normos riziką kas m nesį peržiūr dama pinigų srautų pagal terminus ataskaitas ir vieną kartą per metų ketvirtį nustatydama naujas arba palikdama galioti senas paskolų palūkanų normas. Iki 2005 metų lapkričio 1 dienos sudarytose LCKU nariams suteiktų paskolų sutartyse yra numatytas kartą per ketvirtį palūkanų peržiūr jimas, po 2005 metų lapkričio 1 dienos visose LCKU paskolų sutartyse, kurių terminas ilgesnis nei 1 metai yra nustatyta kintama palūkanų norma, kurią sudaro kintama palūkanų dalis - 12 m nesių EURIBOR ir LCKU marža. Kapitalo pakankamumas Lietuvos bankas, atliekantis LCKU priežiūrą, nuo 1997 metų taiko Bazelio I sutartyje nustatytą kapitalo pakankamumo apskaičiavimo metodiką metais LCKU prival jo išlaikyti 10 procentų turto, įvertinto pagal riziką, ir kapitalo santykį. Kapitalo pakankamumo rodiklio apskaičiavimas 2006 metais pateiktas 18 pastaboje. Valiutų kursų rizika LCKU nepatiria valiutų kursų rizikos, kadangi visas jos turtas bei įsipareigojimai yra vietine valiuta, Litais. 13 puslapis iš 22

14 FINANSINöS ATSKAITOMYBöS PASTABOS 1 PASTABA GRYNOSIOS PALŪKANŲ PAJAMOS Palūkanų pajamos: už paskolas kredito unijoms 1, už investicinius vertybinius popierius 1, už l šas kredito įstaigose Iš viso palūkanų pajamų 2,885 1,817 Palūkanų išlaidos: už kredito unijų ind lius už kredito unijų likvidumo palaikymo rezervo l šas už juridinių asmenų ind lius už kredito įstaigų paskolas 8 6 Iš viso palūkanų išlaidų Grynosios palūkanų pajamos 1,980 1,099 2 PASTABA GALIMO PARDAVIMO VERTYBINIŲ POPIERIŲ PERKAINOJIMO REZERVO JUDöJIMAS Nuostoliai iš operacijų vertybiniais popieriais pripažinti kapitalo ir rezervų dalyje, at mus mokesčius Nuostoliai iš operacijų vertybiniais popieriais apskaityti pelno (nuostolių) ataskaitoje, at mus mokesčius 43 - (12) - Finansinio turto perkainojimo rezervas 31-3 PASTABA VEIKLOS SĄNAUDOS Darbuotojų atlyginimai Socialinis draudimas Reklamos ir marketingo išlaidos Išlaidos pagal ESF vykdomą projektą Transporto, pašto ir ryšių paslaugos Išlaidos mok jimo kortelių išleidimui 95 - Darbuotojų ir valdymo organų narių apmokymų išlaidos Teisin s ir audito paslaugos Kredito unijų apmokymo 32 - Reprezentacin s išlaidos 16 8 Kanceliarin s prek s Patalpų apsauga ir ūkio išlaidos 9 8 Mokesčiai ir draudimas Kitos išlaidos Iš viso 1, puslapis iš 22

15 4 PASTABA PELNO MOKESČIO SĄNAUDOS Einamųjų metų pelno mokestis Atid tasis pelno mokestis (1) - Iš viso pelno mokesčio sąnaudų Pelnas prieš apmokestinimą Pelno mokestis taikant 8.5 proc. tarifą ( proc.) Apmokestinamojo pelno nemažinančių sąnaudų pelno mokestis 1 2 Neapmokestinamosios pajamos (10) (7) Pelno mokesčio sąnaudos Einamųjų metų pelno mokestis Sumok tas pelno mokestis (8) - Mok tinas pelno mokestis PASTABA PINIGAI IR LöŠOS CENTRINIAME BANKE Pinigus ir l šas Centriniame banke sudaro kasa, kurioje 2006 m. gruodžio 31 dieną LCKU laik 1 tūkst. Lt (2005 m. gruodžio 31 dieną 1 Lt) ir korespondentin sąskaita centriniame banke, kurioje 2006 m. gruodžio 31 d. LCKU laik 1,575 tūkst. litų (2005 m. gruodžio 31 d. 1,468 tūkst. litų). LCKU neprivalo tur ti ir laikyti Lietuvos banke privalomųjų atsargų. Palūkanos už korespondentinę sąskaitą Lietuvos banke nemokamos. 6 PASTABA GAUTINOS SUMOS IŠ KREDITO ĮSTAIGŲ L šos bankų korespondentin se sąskaitose 41,087 13,514 Paskolos kredito unijoms 30,997 25,023 Kredito unijų paskolų vert s sumaž jimo nuostoliai - - Iš viso 72,084 38, m. gruodžio 31 d. ir 2005 m. gruodžio 31 d. rizikingų paskolų, kurioms buvo pripažinti paskolų vert s sumaž jimo nuostoliai, LCKU netur jo. Apskaičiuotosios palūkanų normos už l šas bankų korespondentin se sąskaitose 2006 m. svyravo nuo 0% iki 3,48% (2005 m. nuo 0% iki 2,12%), apskaičiuotosios palūkanų normos už paskolas kredito unijoms 2006 m. svyravo nuo 4.5% iki 7.05% (2005 m. nuo 4,5% iki 7.1%). 7 PASTABA INVESTICINIAI VERTYBINIAI POPIERIAI Vertybiniai popieriai, laikomi iki išpirkimo 15,194 38,315 Galimo pardavimo vertybiniai popieriai 19,805 - Iš viso 34,999 38,315 Galimo pardavimo ir vertybinius popierius, laikomus iki išpirkimo, sudaro LR Vyriausyb s išleisti skolos vertybiniai popieriai. Vertybinių popierių struktūra pagal išpirkimo terminus yra atskleisti 16 pastaboje. Vertybinių popierių apskaičiuotosios palūkanų normos svyruoja nuo 2.40% iki 6.00% (2005 m. nuo 1.91% iki 6.00%). Dalis iki išpirkimo laikomų skolos vertybinių popierių, 9,389 tūkst. litų (2005 m. 6,687 tūkst. litų) yra įkeisti AB SEB Vilniaus bankui už šio banko suteiktą 7,000 tūkst. litų kredito limitą (2005 m. 5,000 tūkst. lt) m. gruodžio 31 d. kredito limitas panaudotas nebuvo (2005 m. gruodžio 31 d. panaudotas taip pat nebuvo) 15 puslapis iš 22

16 8 PASTABA MATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS Kompiuterin įranga Kita įranga Iš viso Įsigijimo vert 2004 m. gruodžio 31 d Įsigijimai Nurašymai m. gruodžio 31 d Įsigijimai Nurašymai m. gruodžio 31 d Sukauptas nusid v jimas 2004 m. gruodžio 31 d. (46) (3) (49) Priskaičiuotas nusid v jimas (32) (2) (34) 2005 m. gruodžio 31 d. (78) (5) (83) Priskaičiuotas nusid v jimas (42) (2) (44) 2006 m. gruodžio 31 d. (120) (7) (127) Likutin vert 2004 m. gruodžio 31 d m. gruodžio 31 d m. gruodžio 31 d LCKU savo veiklai panaudos būdu nemokamai naudoja Asociacijos Lietuvos kredito unijos patalpas, kurių plotas 120 m 2, kompiuterinę įrangą ir baldus. 9 PASTABA NEMATERIALUSIS TURTAS Išankstiniai apmok jimai Kompiuterin s programos Licenzijos Įsigijimo vert 2004 m. gruodžio 31 d Įsigijimai m. gruodžio 31 d Įsigijimai m. gruodžio 31 d Sukaupta amortizacija 2004 m. gruodžio 31 d. - (5) - (5) Priskaičiuota amortizacija - (1) - (1) 2005 m. gruodžio 31 d. - (6) - (6) Priskaičiuota amortizacija m. gruodžio 31 d. - (6) - (6) Likutin vert 2004 m. gruodžio 31 d m. gruodžio 31 d m. gruodžio 31 d Pagal pasirašytas sutartis 2006 m. gruodžio 31 d. LCKU buvo įsipareigojusi nupirkti paslaugų kompiuterin s programos vystymo projektui už bendrą 530 tūkst. litų sumą (2005 m. 609 tūkst. lt). 10 PASTABA KITAS TURTAS Viso Ateinančių laikotarpių sąnaudos 6 8 Atid tasis pelno mokestis 1 - Mok jimo kortel s puslapis iš 22

17 Iš viso PASTABA ĮSISKOLINIMAI KREDITO ĮSTAIGOMS Kredito unijų l šos: terminuotieji ind liai 20,193 17,530 ind liai iki pareikalavimo 77,323 51,245 Iš viso 97,516 68,776 Palūkanų normos už kredito unijų terminuotuosius ind lius svyruoja nuo 2.7% iki 4.3% (2005 m. nuo 2.0% iki 4.2%), už ind lius iki pareikalavimo buvo nuo 0.5 % iki 0.7% (2005 m. nuo 0.5% iki 0.6%). 12 PASTABA INDöLIAI Juridinių asmenų ind liai iki pareikalavimo Juridinių asmenų terminuotieji ind liai Iš viso Asociacijos Lietuvos kredito unijos ind liai iki pareikalavimo sudar 207 tūkst. litų (2005 m. 172 tūkst. litų). Palūkanų normos už juridinių asmenų terminuotuosius ind lius svyruoja nuo 2.7% iki 4.3% (2005 m. nuo 3.0% iki 4.2%), už ind lius iki pareikalavimo - nuo 0.5% iki 0.7% (2005 m. nuo 0.5% iki 0.6%). 13 PASTABA LIKVIDUMO PALAIKYMO REZERVAS Likvidumo palaikymo rezervas metų pradžioje 2,319 1,473 Gražintos l šos išstojusioms kredito unijoms - (11) Padid jimas per metus 1, Likvidumo palaikymo rezervas metų pabaigoje 3,450 2,319 LCKU likvidumo palaikymo rezervas yra LCKU įstatymo nustatytu būdu sudarytas rezervas, skirtas kredito unijų LCKU narių veiklos likvidumui užtikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas. Kredito unijos LCKU nar s specialiai tam tikslui atidarytoje sąskaitoje Centrin je unijoje turi laikyti LCKU visuotinio narių susirinkimo patvirtintą dalį l šų nuo visų terminuotų ir neterminuotų ind lių kredito unijoje litais ir užsienio valiuta l šų (2005 ir 2006 metais 1.2%), kurios sudaro Likvidumo palaikymo rezervą. Už likvidumo palaikymo rezervo l šas kredito unijoms mokamos 1% dydžio metin s palūkanos (2005 metais 1 %). Kiekvieno ketvirčio pabaigoje peržiūrima l šų, kurią kredito unija privalo laikyti Likvidumo palaikymo rezerve, suma. Tokių l šų perskaičiavimus atlieka LCKU, kuri kiekvienai kredito unijai išsiunčia pranešimą. Negavus kredito unijos prieštaravimo d l pranešime nurodytų sumų, LCKU ne ginčo tvarka nurašo nuo kredito unijos einamosios sąskaitos LCKU l šas arba perveda kredito unijos l šas į einamąją sąskaitą LCKU. Paskolos kredito unijų likvidumui palaikyti gali būti teikiamos, kai kredito unijos likvidumas tampa mažesnis už nustatytą likvidumo normatyvą ir kai kredito unijos turto ir įsipareigojimų sud tis pagal terminus artimiausiems m nesiams rodo tam tikrą nesubalansuotumą, galintį sutrikdyti įvykdyti įsipareigojimus. Išstojančios, pašalintos ar likviduojamos kredito unijos l šos, laikomos LCKU likvidumo palaikymo rezerve, yra grąžinamos kredito unijai. 14 PASTABA KITI ĮSIPAREIGOJIMAI Sukauptas atostogų rezervas Mok tina suma už kompiuterin s programos vystymo projektą - 9 Ateinančio laikotarpio pajamos (subsidijos) Kiti įsipareigojimai Iš viso puslapis iš 22

18 Ateinančio laikotarpio pajamas (subsidijas) sudaro 400 tūkst. lt Novakubo kompiuterinei sistemai įsigyti. 15 PASTABA KAPITALAS IR REZERVAI LCKU pajinį kapitalą sudaro 5,286 tūkst. litų (2005 m. 5,286 tūkst. Lt). Jis sudarytas iš pagrindinių ir papildomų pajų. Nominali vieno pajaus vert yra 1 tūkst. litų. Visas LCKU pajinis kapitalas apmok tas. Kiekvienas LCKU pajininkas, turintis pagrindinį pajų, turi vieną balsą, nepriklausomai nuo jo apmok to papildomo pajaus dydžio. LR kredito unijų įstatyme nustatyta, kad po LR Vyriausyb s įstojimo į LCKU naujai įstojusių kredito unijų pagrindinių pajų bei visų narių mokamų papildomų pajų sumomis turi būti mažinama LR Vyriausyb s papildomų pajų dalis, kol ji bus visiškai išpirkta. D l šios priežasties pagal nustatytą tvarką kredito unijos išperka LR Vyriausyb s papildomus pajus. Išpirkus visus papildomus LR Vyriausyb s pajus, bus išpirktas ir pagrindinis pastarosios pajus. Iš LR Vyriausyb s išpirkta papildomų pajų dalis gali sumaž ti LCKU valdybai patvirtinus kredito unijos prašymą d l išstojimo iš LCKU. Pasibaigus kredito unijos narystei LCKU su ja atsiskaitoma grąžinant išpirktų privalomo ir papildomų pajų įmokas. LCKU atsargos kapitalą sudaro visuotinio narių susirinkimo sprendimu į atsargos kapitalą pervestas 2003 ir 2002 metų pelnas. Atsargos kapitalo paskirtis garantuoti LCKU finansinį stabilumą. Atsargos kapitalas sudaromas iš LCKU papildomų įnašų ar (ir) atskaitymų iš LCKU pelno. Atsargos kapitalas kredito unijoms negrąžinamas. Atsargos kapitalas LCKU narių visuotinio narių susirinkimo sprendimu gali būti panaudojamas tik LCKU veiklos nuostoliams dengti. Rezervinis kapitalas sudaromas iš LCKU pelno. Jį sudaro visuotinio narių susirinkimo sprendimu į rezervinį kapitalą pervestas 2004 metų pelnas ir 164 tūkst. Lt pervesti skirstant 2005 metų pelną. Atskaitymai į rezervinį kapitalą yra privalomi ir negali būti mažesni kaip 20 procentų LCKU grynojo pelno, kol rezervinis kapitalas sudarys 1/5 LCKU nuosavo kapitalo. Rezervinis kapitalas kredito unijoms negrąžinamas. Rezervinis kapitalas LCKU narių visuotinio narių susirinkimo sprendimu gali būti panaudojamas tik LCKU veiklos nuostoliams dengti. LCKU Stabilizacijos fondas yra LCKU įstatymo nustatytu būdu sudarytas fondas, skirtas kredito unijų LCKU narių veiklos stabilumui bei tęstinumui užtikrinti ir veikiantis kaip paskutinis skolinimosi šaltinis kredito unijų sutrikusiam mokumui atkurti. Įnašus į Stabilizacijos fondą moka kredito unijos. Kredito unijų privalomo metinio įnašo į Stabilizacijos fondą procentinį dydį nustato visuotinis narių susirinkimas ir 2004 metais į stabilizacijos fondą kredito unijos mok jo 0.20 proc. nuo kredito unijos aktyvų vert s, o 2006 metais 0.2 proc. nuo kredito unijų ind lių vert s. Paskolos kredito unijų stabilumui bei tęstinumui užtikrinti gali būti teikiamos, kai kredito unijos kapitalo pakankamumo normatyvas pasidaro mažesnis už Lietuvos banko nustatytą arba nuolatos maž ja ir artimiausiu metu gali tapti mažesnis už Lietuvos banko nustatytą. Įnašai į Stabilizacijos fondą kredito unijoms negrąžinami. 18 puslapis iš 22

19 16 PASTABA LIKVIDUMAS LCKU įsipareigojimų ir turto struktūra pagal terminus 2006 m. gruodžio 31 d.: Iki metai 3-5 metai 5-10 metai Be termino Iš viso Turtas Pinigai ir l šos centriniame banke 1, ,575 Invest. į LRV vertybinius popierius ,290 8,124 14,436 3, ,606 Įkeisti į LRV vertybiniai popieriai ,098 1,049 4, ,393 Gautinos sumos iš kredito įstaigų 41,087 1,395 2,604 3,144 10,238 8,962 3,084 1,570-72,084 Ilgalaikis mat. ir nemat. turtas Kitas turtas Iš viso turto 42,789 1,612 5,992 12,317 24,674 12,129 7,181 2, ,769 Įsipareigojimai, kapitalas ir rezervai Įsiskolinimai kredito įstaigoms 77,323 4,853 5,094 9, ,516 Ind liai Likvidumo palaikymo rezervas 3, ,450 Kiti įsipareigojimai Kapitalas ir rezervai ,740 7,740 Iš viso įsipareigojimų, kapitalo ir rezervų 81,071 4,893 5,123 9, , ,769 Skirtumas tarp turto ir įsipareigojimų, kapitalo ir rezervų (38,282) (3,281) 869 2,680 24,025 11,873 7,181 2,091 (7,156) - Likvidus turtas 71,663 Einamieji įsipareigojimai 85,964 Likvidumo rodiklis procentais 83.36% Likvidžiam turtui priskiriama pinigai ir l šos centriniame banke, investicijos į neįkeistus LRV vertybinius popierius, kiekvienu pareikalavimu ir iki 1 laikotarpių gautinos sumos iš kredito įstaigų. Einamiesiems įsipareigojimams priskiriama įsiskolinimai kredito įstaigoms kiekvienu pareikalavimu ir iki 1, ind liai kiekvienu pareikalavimu, likvidumo palaikymo rezervas, kiti įsiskolinimai kiekvienu pareikalavimu ir iki 1. LCKU įsipareigojimų ir turto struktūra pagal terminus 2005 m. gruodžio 31 d.: Kiekvienu pareikalavimu Kiekvienu pareikalavimu Iki metai 3-5 metai 5-10 metų Be termino Iš viso Turtas 14,982 6,571 7,398 12,502 16,256 12,213 2,293 6, ,624 Įsipareigojimai, kapitalas ir rezervai 53,774 3,483 3,547 8,626 1,250 1, ,845 78,624 Skirtumas tarp turto ir įsipareigojimų, kapitalo ir rezervų (38,792) 3,088 3,851 3,876 15,006 11,114 2,293 6,113 (6,549) - Likvidus turtas 47,496 Einamieji įsipareigojimai 57,257 Likvidumo rodiklis procentais 82.95% Pagal Lietuvos banko reikalavimus likvidumo rodiklis turi būti ne mažesnis kaip 30 proc. 19 puslapis iš 22

20 17 PASTABA PALŪKANŲ NORMOS RIZIKA Žemiau pateikta lentel apibendrina LCKU palūkanų normos riziką 2006 m. gruodžio 31 d. Lentel je pateiktas LCKU turtas ir įsipareigojimai, suskirstyti pagal ankstesnę iš sutartyje numatyto palūkanų normų peržiūr jimo ar išpirkimo (pasibaigimo) datą. Iki metai 3-5 metai 5-10 metų Be palūkanų Iš viso Turtas Pinigai ir l šos centriniame banke ,575 1,575 Invest. į LRV vertybinius popierius 217 3,388 9,173 14,436 3,167 4, ,999 Gautinos sumos iš kredito įstaigų 42,482 8,338 5,398 15, ,084 Ilgalaikis mat. ir nemat. turtas Kitas turtas Iš viso turto 42,699 11,726 14,571 30,302 3,167 4, , ,769 Įsipareigojimai ir rezervai Įsiskolinimai kredito įstaigoms 82,176 5,094 9, ,516 Ind liai Likvidumo palaikymo rezervas 3, ,450 Kiti įsipareigojimai Kapitalas ir rezervai ,740 7,740 Iš viso įsipareigojimų ir rezervų 85,835 5,094 9, , ,769 Balansinis skirtumas d l jautrumo palūkanoms (43,136) 6,632 4,934 29,673 2,911 4, (5,632) - LCKU palūkanų normos rizika 2005 m. gruodžio 31 d.: Iki metai 3-5 metai 5-10 metų Be palūkanų Iš viso Turtas 20,077 20,747 10,567 15,654 5,168-4,639 1,772 78,624 Įsipareigojimai ir rezervai 57,182 3,547 8,601 1,250 1, ,945 78,624 Balansinis skirtumas d l jautrumo palūkanoms (37,105) 17,200 1,966 14,404 4,069-4,639 (5,173) - Žemiau pateikta lentel apibendrina 2006 m. gruodžio 31 d. LCKU turto ir įsipareigojimų palūkanų struktūrą: Fiksuotos palūkanos Kintamos palūkanos Be palūkanų Iš viso Turtas Pinigai ir l šos centriniame banke - - 1,575 1,575 Invest. į LRV vertybinius popierius 34, ,999 Gautinos sumos iš kredito įstaigų - 72,084-72,084 Ilgalaikis mat. ir nemat. turtas Kitas turtas Iš viso turto 34,999 72,084 2, ,769 Įsipareigojimai ir rezervai Įsiskolinimai kredito įstaigoms 97, ,516 Ind liai Likvidumo palaikymo rezervas 3, ,450 Kiti įsipareigojimai Kapitalas ir rezervai - - 7,740 7,740 Iš viso įsipareigojimų ir rezervų 101,451-8, ,769 Balansinis skirtumas (66,452) 72,084 (5,632) m. gruodžio 31 d. LCKU turtas ir įsipareigojimų palūkanų struktūra: Fiksuotos Kintamos Be palūkanų Iš viso palūkanos palūkanos Turtas 38,315 38,537 1,772 78,624 Įsipareigojimai ir rezervai 71,679-6,945 78,624 Balansinis skirtumas (33,364) 38,537 (5,173) - 20 puslapis iš 22

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo 7 dienomis atliko Pareigūnų kredito unijos 2012 metų

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

APB APRANGA Konsoliduotos ir Įmonės finansinės ataskaitos, Konsoliduotas metinis pranešimas ir Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2018 m. gruodžio 31

APB APRANGA Konsoliduotos ir Įmonės finansinės ataskaitos, Konsoliduotas metinis pranešimas ir Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2018 m. gruodžio 31 APB APRANGA Konsoliduotos ir Įmonės finansinės ataskaitos, Konsoliduotas metinis pranešimas ir Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus T U R I N Y S NEPRIKLAUSOMO

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas apie metines

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita PENSIJŲ FONDO SEB PENSIJA 1 2008 M. SAUSIOBIRŽELIO MöNESIŲ ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

AB Sanitas KONSOLIDUOTŲJŲ IR ATSKIRŲ 2009 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI, PARENGTI PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS,

AB Sanitas KONSOLIDUOTŲJŲ IR ATSKIRŲ 2009 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI, PARENGTI PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, AB Sanitas KONSOLIDUOTŲJŲ IR ATSKIRŲ 2009 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI, PARENGTI PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, IR KONSOLIDUOTASIS

Detaliau

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas 2013.05.31 Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu, ir LR

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau