(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)"

Transkriptas

1 PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo 31 d. Nr. K10-10/A Palanga Auditas atliktas, vykdant Savivaldybės kontrolierės Elenos Kuznecovos pavedimą Nr. K1-11 Auditą atliko kontrolieriaus pavaduotoja Aušra Kedienė Su audito ataskaita galima susipažinti Palangos miesto savivaldybės interneto puslapyje adresu

2 - 2 TURINYS Įžanga 3 Audito apimtis ir metodai 4 Pastebėjimai 6 1. Pastebėjimai dėl įmonės 2009 metų balanso Bendrovės turtas Bendrovės nuosavas kapitalas Įmonės įsipareigojimai Pastebėjimai dėl 2009 metų pelno (nuostolio) ataskaitos Kiti pastebėjimai Dėl administracijos išlaikymo mokesčio Dėl administracinių patalpų nuomos mokesčio Dėl įmonės apskaitos politikos Dėl patvirtintų įmonės įstatų Dėl šilumos tinklų apskaitomų Savivaldybės administracijos balanse Dėl įmonės metinio pranešimo 16 Audito rekomendacijos 17

3 - 3 ĮŽANGA Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierės Elenos Kuznecovos pavedimu Nr. K1-11. Auditą atliko kontrolieriaus pavaduotoja Aušra Kedienė. Audituojamas subjektas uždaroji akcinė bendrovė Palangos šilumos tinklai, kurios 99,97 % akcijos nuosavybės teise priklauso Palangos miesto savivaldybei. Bendrovės pagrindinė veikla pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikacijos aprašą yra šilumos garo ir karšto vandens tiekimas, nekilnojamojo ir kito turto nuoma, pirkimas ir pardavimas. Bendrovės adresas: Klaipėdos pl. 63, LT Palanga; identifikavimo kodas Audituojamu laikotarpiu bendrovei vadovavo direktorius Algirdas Steponas Valentinas, vyriausiojo buhalterio pareigas ėjo Rūta Mickuvienė. Audituojamas laikotarpis 2009 metai. Audito tikslas įvertinti įmonės vidaus kontrolę, įskaitant finansų valdymą, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl 2009 metų finansinių ir kitų ataskaitų tikrumo ir teisingumo. Pažymime, kad nesilaikant Akcinių bendrovių įstatymo 1 reikalavimų 2008 metų finansinė atskaitomybė patvirtinta neaudituota 2. Audito ataskaitoje pateikti tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma nuomonė apie finansinę atskaitomybę ir kitas ataskaitas, bendrovės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams pareiškiama audito išvadoje Lietuvos respublikos Akcinių bendrovių įstatymas Nr. VIII-1835 (su vėlesniais pakeitimais). 2 Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. A1-182 Dėl balsavimo UAB Palangos šilumos tinklai eiliniame visuotiniame susirinkime įgaliojo balsuoti už pritarimą neaudituotai finansinei atskaitomybei.

4 - 4 AUDITO APIMTIS IR METODAI Audito metu buvo vertinama UAB Palangos šilumos tinklai 2009 metų finansinė atskaitomybė: metų balansas; metų pelno (nuostolio) ataskaita; metų nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita; 4. UAB Palangos šilumos tinklai paaiškinamasis raštas prie 2009 metų finansinės atskaitomybės. Uždarosios akcinės bendrovės finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu 3, Verslo apskaitos standartais 4 ir kitais teisės aktais. Bendrovė sudaro trumpo balanso, trumpos pelno (nuostolių) ataskaitos ir trumpo aiškinamojo rašto formos metinę finansinę atskaitomybę, kadangi ne mažiau kaip du rodikliai balanso datą neviršija nustatytų dydžių dvejus metus iš eilės, įskaitant ataskaitinius finansinius metus, t. y. pardavimo grynosios pajamos neviršija 7 mln. Lt ir vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius metus neviršija 10 žmonių. Audituojamu laikotarpiu pagrindinė įmonės veikla - turto nuoma. Bendrovės turtas išnuomotas pagal SPUAB Palangos šilumos tinklai šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutartį Nr. K-1 (toliau Šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutartį). Šios sutarties neatskiriamais priedais yra: - SP UAB Palangos šilumos tinklai turto nuomos sutartis priedas Nr. 1 ir jos priedai: Turto sąrašas priedas Nr. 1.1; Nuomininko technologiniai įsipareigojimai priedas Nr. 1.2; Turto techninio eksploatavimo nuostatai priedas Nr. 1.3; Nuomotojo administracijos išlaikymo mokesčio kitimo metodika priedas Nr. 1.4; Nuomotojo ilgalaikės paskolos ir palūkanų Japonijos jenomis padengimo Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai sutartis priedas Nr Šilumos energijos kainos kitimo metodika priedas Nr. 2; - Investicijų vykdymo tvarka priedas Nr. 3; - Namų vidaus šildymo bei karšto vandens sistemų eksploatacijos paslaugų kainos kitimo metodika priedas Nr. 4; - Dėl Šilumos tiekimo, vartojimo ir atsiskaitymo sutarties tipinės formos priedas Nr. 5; Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas Nr. X-1633 (su vėlesniais pakeitimais). 4 Viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos nutarimas Nr. 1(su vėlesniais pakeitimais).

5 - 5 - Dėl Šilumos tiekimo gyvenamosioms patalpoms (butams, individualiems gyvenamiesiems namams), jos vartojimo ir atsiskaitymo sutarties tipinės formos priedas Nr. 6; - Dėl Šilumos tiekimo negyvenamosioms patalpoms esančioms gyvenamuosiuose namuose, jos vartojimo ir atsiskaitymo sutarties tipinės formos priedas Nr metų pajamos sudarė Lt, išlaidos Lt metų įmonės veiklos rezultatas Lt pelnas metų finansinės atskaitomybės duomenimis turtas (nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai) finansinių metų pabaigoje sudarė Lt. Finansinės atskaitomybės elementai Finansiniai metai Praėję finansiniai metai BALANSAS Turtas Ilgalaikis turtas (nematerialusis ir materialusis) Trumpalaikis turtas (atsargos, nebaigtos vykdyti sutartys, gautinos sumos, pinigai) Turtas iš viso Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai Nuosavas kapitalas (įstatinis kapitalas, rezervai, nuostoliai) Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (pelno mokesčio įsipareigojimai ir kitos mokėtinos sumos) Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai iš viso PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA Pajamos (nuomos pajamos, kita veikla, finansinė veikla) Išlaidos (atliktų darbų savikaina, veiklos sąnaudos) Grynasis pelnas Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, o bendrovės lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, kad netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir sudarytų sandorių. Auditui taikytas kiekybinio reikšmingumo lygis yra 0,5 proc. Vertinant turtą ar nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus, tai sudaro Lt, vertinant pajamas ir išlaidas 450 Lt. Tai didžiausios priimtinos klaidų sumos, naudojamos vertinant, ar nustatytos pavienės klaidos arba jų visuma rodo, kad finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais yra teisingos. Be to, vertintas kokybinis kiekvienos nustatytos klaidos reikšmingumas. Siekiant gauti audito tikslams reikalingų įrodymų, atliktas bendrovės veiklos, apskaitos ir vidaus kontrolės aplinkos tyrimas, nustatyta reikšmingo iškraipymo rizika, reikšmingumo lygis ir svarbiausios audito sritys. Atsižvelgiant į tai buvo atliktos turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų, pajamų ir išlaidų didelės apimties savarankiškos audito procedūros. Audito metu surinkta pakankamai įrodymų nepriklausomai finansinio (teisėtumo) audito nuomonei pareikšti.

6 - 6 AUDITO PASTEBĖJIMAI 1. Pastebėjimai dėl įmonės 2009 metų balanso 1.1. Bendrovės turtas Į balansą turtas įtraukiamas pagal jo likvidumą, pradedant mažiausiai likvidžiu: mažiausiai likvidus turtas pateikiamas balanso pradžioje, t. y. ilgalaikis nematerialusis turtas, o balanso pabaigoje parodomas likvidžiausias turtas pinigai Pagal balanso duomenis Bendrovės 2009 metų ilgalaikio turto vertė Lt. 99 % šio turto yra išnuomota uždarajai akcinei bendrovei Litesko. Nuo 2009 metų pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto Ilgalaikis materialusis turtas" naują redakciją 5 skaičiuojamas viso įmonės veikloje naudojamo ir nenaudojamo (užkonservuoto) turto nusidėvėjimas. Tai reiškia, kad įmonės finansinė apskaita turi būti vedama vadovaujantis Verslo apskaitos standartais, o pelno mokesčio deklaracija pildoma pagal Pelno mokesčio įstatymo reikalavimus. Įmonės apskaitoje yra užregistruotas Lt balansinės vertės veikloje nenaudojamas ilgalaikis materialusis turtas ir jam nepaskaičiuotas nusidėvėjimas. Šio turto metinė nusidėvėjimo suma pagal įmonės pateiktus duomenis sudaro Lt. Dėl to ilgalaikio turto balansinė vertė finansinėje atskaitomybėje yra padidinta, o sąnaudos sumažintos. Aiškinamajame rašte nepateikta informacija apie nenaudojamą turtą ir jo nenaudojimo priežastis. Audito metu surinktais duomenimis nustatėme, kad šis turtas tebėra išnuomotas uždarajai akcinei bendrovei Litesko. Pagal Šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutartį 6 turtas, tapęs nebereikalingu turi būti parduotas, išnuomotas arba nurašytas. Nepriėmus nė vieno iš nurodytų sprendimo būdų, turtas perduodamas nuomotojui, konkrečiu atveju bendrovei Palangos šilumos tinklai. Audito metu nenustatyta, kad turtas būtų parduotas, išnuomotas ar nurašytas. Taip pat šis turtas nėra perduotas nuomotojui. Dėl to daroma prielaida, kad turtas yra naudojamas veikloje. Pagal nuomos sutartį viena iš nuomos mokesčio dalių yra išsinuomoto turto nusidėvėjimo kompensavimas Nuomos mokestis Nr. 4, todėl nors veikloje ir nenaudojamo, tačiau nuomotojui neperduoto turto nusidėvėjimo suma turi būti įtraukta į nuomos mokestį. 5 Viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. VAS-9 Dėl 12-ojo verslo apskaito standarto Ilgalaikis materialusis turtas naujos redakcijos. 6 Šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutarties priedo Nr. 1 SP UAB Palangos šilumos tinklai turto nuomos sutartis IV skyriaus 3 punktas.

7 - 7 Įmonė Palangos šilumos tinklai neįvertino visų aplinkybių ir neturėdama pakankamo pagrindo išnuomotam Lt balansinės vertės turtui neapskaičiavo nusidėvėjimo ir dėl to, 2009 metais išrašant sąskaitas už nuomą, Lt suma sumažino Nuomos mokestį Nr. 4. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas 7 nustato, kad apskaitos duomenys pagrindžiami turto ir įsipareigojimų inventorizavimo duomenimis. Inventorizacijos taisyklės 8 nustato, kad išnuomotas turtas inventorizuojamas pagal jo perdavimo nuomininkui dienos būklę, o nuomininkas inventorizuoja pagal faktinę būklę ir vieną inventorizacijos aprašą pateikia savininkui. Audito metu mums nebuvo pateikti uždarosios akcinės bendrovės Litesko išsinuomoto turto inventorizacijos duomenys, todėl mes negalime patvirtinti įmonės Palangos šilumos tinklai 2009 metų balanse nurodyto ilgalakio turto būklės. Atkreipiame dėmesį, kad įmonės vadovybės pareiga užtikrinti turto saugumą, teisėtą jo naudojimą bei teisingą atvaizdavimą finansinėje atskaitomybėje, todėl uždarosios akcinės bendrovės Palangos šilumos tinklai direktorius turėjo pareikaulauti iš uždarosios akcinės bendrovės Litesko pateikti duomenis apie jų inventorizuotą išsinuomotą turtą bei imtis kitų priemonių, kad būtų užtikrintas sutartinių įsipareigojimų vykdymas metais bendrovė Palangos šilumos tinklai įsigijo šilumos tinklus, Brukšvos g Pagal įstatus vadovo sprendimus dėl ilgalaikio turto įsigijimo svarsto bendrovės Stebėtojų taryba. Stebėtojų taryba svarstė 10 minėtų šilumos tinklų įsigijimo klausimą ir nusprendė pavesti Savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyriaus vyriausiajam specialistui (stebėtojų tarybos narys) išsiaiškinti dėl minėtos trasos perdavimo tikslingumo. Mūsų surinktais duomenimis šio turto įsigijimo tikslingumas nebuvo įvertintas ir Stebėtojų tarybos pritarimas įsigyti turtą nebuvo gautas. Bendrovė turtą įsigijo už 1 Lt. Pagal 12-ąjį Verslo apskaitos standartą Ilgalaikis materialusis turtas, jeigu ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dokumente vertė nenurodyta arba ji reikšmingai mažesnė, jo įsigijimo savikaina laikoma jo tikroji vertė, kurią įmonė nustato atsižvelgdama į turto vertintojų nustatytą vertę ar kitą gaunamą tinkamą informaciją metais įmonė pasinaudojo Nekilnojamojo turto registro duomenimis ir įsigijimo vertę nustatė pagal to turto atkūrimo sąnaudas, t. y Lt. Šio turto perkainojimo rezultatas įmonės veiklos rezultatams įtakos neturi. Vadovaujantis 8-uoju verslo apskaitos standartu Nuosavas kapitalas Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas Nr. IX-575 (su vėlesniais pakeitimais). 8 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo (su vėlesniais pakeitimais). 9 UAB Statpala PVM sąskaita-faktūra Nr. 005, UAB Palangos šilumos tinklai stebėtojų tarybos posėdžio protokolas Nr. 1.

8 Lt skirtumas tarp turto perkainojimo ir pirkimo kainos yra įkeltas į turto perkainojimo rezervą, kuris bus mažinamas turtą nudėvint. Šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutartyje numatyta 11, kad atsiradęs papildomas turtas išnuomojamas nuomininkui tomis pačiomis sąlygomis, kurios buvo nustatytos sudarant sutartį. Šilumos tinklai Brukšvos g. 6 yra faktiškai eksploatuojami, t. y. uždaroji akcinė bendrovė Litesko jais naudojasi tiekdama šilumos energiją, tačiau 2009 metais nebuvo priimtas sprendimas dėl šio turto išnuomojimo ir šio turto nusidėvėjimo suma nebuvo įtraukta į Nuomos mokestį Nr Pagal apskaitos duomenis 2009 metų pabaigoje uždaroji akcinė bendrovė Litesko įmonei yra skolinga Lt. 99,7 % šios sumos arba Lt sudaro Šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutartyje numatytas Nuomos mokestis Nr. 4. Šį mokestį sudaro bendrovei Litesko išnuomoto turto nusidėvėjimas. Pagal sutartį Nuomos mokestis Nr. 4 bus padengtas bendrovės Litesko atliktomis investicijomis (turtu) pasibaigus Šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutarties galiojimo terminui, t. y metais. Įmonė Lt sumą nurodė Balanso trumpalaikio turto registruose Per vienerius metus gautinos sumos. Įvertinus šios sumos turinį, mūsų nuomone, uždarosios akcinės bendrovės Litesko skola turėjo būti nurodyta kaip Kitas ilgalaikis turtas. Pastebėjimas. 2-ajame Verslo apskaitos standarte Balansas 12 nustatyta kokia tvarka yra informacija išdėstoma, kokie privalomi straipsniai nurodomi, t. y. jie turi būti pateikiami ir tais atvejais kai sumos lygios nuliui. Įmonė savo sudarytame ir auditui pateiktame balanse nenurodė straipsnio Kitas ilgalaikis turtas. Pagal Šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutartį uždarosios akcinės bendrovės Litesko atliktos investicijos bendrovei Palangos šilumos tinklai perduodamos tik pasibaigus turto nuomos terminui 13. Primename 14, kad pagal Pelno mokesčio įstatymą, jei išnuomotas turtas yra rekonstruojamas, tai nuomotojas (konkrečiu atveju UAB Palangos šilumos tinklai ) turėtų padidinti rekonstravimo darbų verte ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kainą tuo mokestiniu laikotarpiu, kuriuo rekonstravimas buvo iki galo atliktas, ir apmokestinti įstatymo nustatyta tvarka. Be to, nuomininkas (konkrečiu atveju UAB Litesko ), visais atvejais atlikęs išsinuomoto turto remonto arba rekonstravimo darbus, nuomotojui turi surašyti dokumentą - 11 Šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutarties priedo Nr. 1 SP UAB Palangos šilumos tinklai turto nuomos sutartis IV skyriaus 2 punktas. 12 Viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos nutarimas Nr. 1 (su vėlesniais pakeitimais). 13 Šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutarties priedo Nr. 1 SP UAB Palangos šilumos tinklai turto nuomos sutartis VI skyriaus 1 punkto 5 dalis, VII skyriaus 2.3 punktas. 14 Palangos miesto savivaldybės kontrolieriaus tarnybos d. audito ataskaita Nr. K Uždarosios akcinės bendrovės Palangos šilumos tinklai turto nuomos ir įsipareigojimų patikrinimas.

9 - 9 pranešimą, kuriame būtų nurodyta minėtų darbų kaina. Prie šio dokumento turi būti pridėtos juridinę galią turinčių dokumentų, pagrindžiančių ilgalaikio materialiojo turto remonto arba rekonstravimo darbų atlikimo faktą bei tų darbų vertę, kopijos. Gautiną Lt sumą uždaroji akcinė bendrovė Palangos šilumos tinklai įtraukė į Per vienerius metus gautinų sumų sąskaitas, todėl nebuvo atliekamas šio turto paskesnis vertinimas. Mūsų nuomone šią gautiną sumą reikėtų įvertinti dabartine verte, kadangi uždarosios akcinės bendrovės Litesko atliktos investicijos bus perduotos tik sutarties pabaigoje, t. y. po kelerių metų, jau atliktos ir dar neperduotos investicijos yra naudojamos nuomininko veikloje ir jos fiziškai dėvimos bei technologiniai pasikeitimai gali įvykti greičiau nei bus perduotas sukurtas turtas. Visi šie faktoriai turi įtakos turto atsiperkamajai vertei. Tai yra reikšminga informacija, kuri turėtų būti pateikta aiškinamajame rašte Trumpalaikiame turte yra apskaitomos nebaigtos vykdyti sutartys, kurių likutis finansinių metų pabaigoje Lt. Audito metu nustatyta ir pagal įmonės pateiktą paaiškinimą patvirtinta, kad šią sumą sudaro skirtumas tarp trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų pagal Turto perleidimo sutartį (toliau Trumpalaikio turto perleidimo sutartis) uždarajai akcinei bendrovei Litesko. Šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutartyje numatyta 15, kad nuomininkas su nuomotoju pasirašo papildomą susitarimą dėl trumpalaikio turto pirkimo už kainą, lygią trumpalaikiams nuomotojo įsipareigojimams bei trumpalaikių įsipareigojimų vykdymo perėmimo. Pagal Trumpalaikio turto perleidimo sutartį yra perleidžiamos atsargos, vartotojų įsiskolinimas, pinigai kasoje ir sąskaitoje, kurių bendra vertė šios sutarties įsigaliojimo dieną Lt. Abiejų šalių nustatytas trumpalaikių įsipareigojimų dydis tai pačiai datai sudarė Lt. Pagal šį sandorį trumpalaikis turtas buvo parduotas už mažesnę kainą nei jo balansinė vertė, todėl susidaręs Lt skirtumas (vėliau suderinimo aktais pakoreguotas iki Lt sumos 16 ) turėjo būti įkeltas į nuostolius. Tuo tarpu įmonė šį skirtumą nurodė kaip nebaigtas vykdyti sutartis. Pastebėjimas. Pagal Verslo apskaitos standartus į balanso eilutę Nebaigtos vykdyti sutartys įrašoma įmonės vykdomų statybos, kitų nebaigtų darbų ir paslaugų vertė. Tuo tarpu papildomas susitarimas dėl turto perleidimo yra įvykdytas, t. y. trumpalaikis turtas parduotas. Pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą bei Verslo apskaitos standartus finansinės ataskaitos turi būti sudaromos taip, kad tikrai ir teisingai parodytų įmonės turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus. Nesilaikant Įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme 15 Šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutarties priedo Nr. 1 SP UAB Palangos šilumos tinklai turto nuomos sutartis VI skyriaus 3 punktas. 16 UAB Palangos šilumos tinklai raštas Nr. 10 Dėl balanso sąskaitų išaiškinimo.

10 - 10 nurodyto atsargumo principo įmonės turtas padidintas Lt suma. Atitinkama suma padidintas ir nuosavas kapitalas. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas taip pat nurodo, kad apskaitos duomenys grindžiami turto ir įsipareigojimų inventorizavimo duomenimis. Įmonė nepateikė duomenų, kad jos apskaitytos Lt nebaigtos vykdyti sutartys yra inventorizuotos ir suderintos su antra šalimi. Aiškinamajame rašte nėra atskleistos šios sumos susidarymo priežastys Balanso Žaliavų ir komplektavimo gaminių eilutėje nurodyta Lt suma, kurią sudaro veikloje naudojamas inventorius ir nesunaudotų degalų likutis. Inventorius, kurio vertė Lt, yra naudojamas įmonės veikloje. Pelno mokesčio įstatymas 17 ir Verslo apskaitos standartai nustato, kad veikloje naudojamas inventorius nurašomas į sąnaudas tą mokestinį laikotarpį, kai buvo pradėtas naudoti. Įmonė nesilaikė nurodytų teisės aktų reikalavimų ir nenurašė veikloje naudojamo inventoriaus, todėl Balanse 2554 Lt suma padidinti trumpalaikio turto duomenys Bendrovės nuosavas kapitalas Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro įstatinis kapitalas, rezervai bei nuostoliai Įmonės apskaitos registruose yra apskaitomi Lt dydžio kiti rezervai: paskirstytini rezervai kolektyvo reikmėms ir paskirstytini rezervai investicijoms. Šie rezervai sudaryti dar prieš išnuomojant turtą bendrovei Litesko ir nuo to laiko jie nekito. Mūsų nuomone, šie rezervai nebeteko prasmės ir toliau nenumatomi naudoti, todėl akcininkas turėtų priimti sprendimą juos panaikinti. Paaiškinamajame rašte nenurodytos rezervų sudarymo priežastys ir kita reikšminga informacija Įmonė 2009 metais, vadovaudamasi Nekilnojamojo turto registro duomenimis šilumos tinklus Brukšvos g. 6 apskaitoje užregistravo tikrąja (perkainota) verte ir suformavo Lt turto perkainojimo rezervą (žiūrėti Ataskaitos punktą). Sudarant finansinę atskaitomybę įmonė nurodytą rezervą įtraukė į Kitų rezervų straipsnį, o ne į Turto perkainojimo rezervą. Akcinių bendrovių įstatymas 18 nustato, kad perkainojimo rezervu arba jo dalimi gali būti didinamas įstatinis kapitalas ir iš perkainojimo rezervo negali būti mažinami nuostoliai. Kadangi įmonė finansinėse ataskaitose neparodė perkainojimo rezervo atskirai, iškyla rizika, kad ateityje šis rezervas gali būti panaudotas ne pagal numatytą paskirtį Lietuvos respublikos Pelno mokesčio įstatymas Nr. IX-675 (su vėlesniais pakeitimais) Lietuvos respublikos Akcinių bendrovių įstatymas. Nr. VIII-1835 (su vėlesniais pakeitimais).

11 - 11 Sudarant 2009 metų nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą įmonė perkainojimo rezultatą nurodė Finansinio turto vertės padidėjimas/sumažėjimas straipsnyje. Tikrąja verte buvo įvertintas ilgalaikis materialusis turtas, todėl perkainojimo rezultatas turėjo būti parodytas ataskaitos Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas/sumažėjimas straipsnyje Įmonės apskaitoje 2009 finansinių metų pabaigoje užregistruotas Lt nuostolis. Tačiau į nuostolius 2001 metais turėjo būti įkeltas susidaręs Lt skirtumas tarp trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų, todėl įmonės realus nuostolis yra daugiau kaip Lt (detaliau žiūrėti Ataskaitos punktą). įsipareigojimų neturi Įmonės įsipareigojimai Finansinėse ataskaitose nurodyti tik trumpalaikiai įsipareigojimai. Įmonė ilgalaikių metais buvo gražinta likusi skolos Japonijos jenomis dalis pagal Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, AB Klaipėdos energija ir SP UAB Palangos šilumos tinklai pasirašytą skolos perkėlimo sutartį Balanso Kitų mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų registre 2009 metų pabaigai nurodyta Lt įsipareigojimų. Audito metu nustatyta, kad įmonė į šį straipsnį įtraukė avansinius mokėjimus ir sumažino įsipareigojimų sumą 747 Lt. Atitinkama suma nenurodyta trumpalaikio turto straipsniuose. Pagal įmonės paaiškinimą pagrindinis kreditorius yra uždaroji akcinė bendrovė Litesko. Įmonės apskaitoje yra užregistruotas Lt įsiskolinimas, kuris susidarė bendrovei Litesko apmokant įmonės Palangos šilumos tinklai sąskaitas 2001 metais turto perdavimo laikotarpiu. Audito metu mums nebuvo pateikti dokumentai pagrindžiantys šios skolos susidarymą, todėl negalime daryti galutinių išvadų dėl jos pagrįstumo. Tačiau šio įsipareigojimo analizė leidžia daryti prielaidą, kad didžioji dalis sumos yra trumpalaikiai įsipareigojimai, kurių vykdymą pagal Šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos bei Trumpalaikio turto perleidimo sutartis turėjo perimti uždaroji akcinė bendrovė Litesko ir toks įmonės įsiskolinimas neturėjo būti fiksuojamas apskaitoje. Pavyzdys. Pagal finansinio lizingo sutartis įmonės skolos likutis Lt, tame tarpe 2001 metais turėjo būti sumokėta Lt. Per vienerius metus mokėtinos sumos yra priskiriamos trumpalaikiams įsipareigojimams, todėl nurodyta suma perleidžiant trumpalaikį turtą turėjo būti įtraukta į trumpalaikių įsipareigojimų sąrašą ir jų vykdymas perduotas uždarajai akcinei bendrovei Litekso. Be to, 2009 metų balanse pateikta neteisinga informacija apie tai, kad Lt įsiskolinimas uždarajai akcinei bendrovei Litesko yra trumpalaikis įsipareigojimas. Šis

12 - 12 įsipareigojimas apskaitoje įregistruotas ne vėliau kaip 2003 metais, t. y. apskaitomas daugiau kaip septynerius metus, todėl jis turi būti priskirtas ilgalaikiams įsipareigojimams. Šio įsiskolinimo susidarymo priežastys nėra atskleistos aiškinamajame rašte Įsipareigojimų registruose nėra apskaitytas įsipareigojimas darbuotojams (sukaupti atostoginiai) (detaliau žr. Ataskaitos 2.2 punkte). 2. Pastebėjimai dėl 2009 m. pelno (nuostolio) ataskaitos 2.1. Pagal šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutartį Nuomos mokestis Nr. 3 yra ilgalaikės paskolos ir palūkanų Japonijos jenomis Finansų ministerijai kompensavimo mokestis metais įmonės apskaitoje užregistruotas Lt paskolos likutis, kuris nustatyta tvarka buvo gražintas. 22-asis verslo apskaitos standartas Užsienio valiutos kurso pasikeitimas 19 nustato, kad sandoris užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu turi būti įvertinamas pagal sandorio dienos oficialų valiutos kursą. Audito metu nustatyta, kad sumokėta paskola ir palūkanos apskaitoje buvo užregistruotos remiantis ne oficialiu valiutos kursu, o uždarosios akcinės bendrovės Litesko pateikta informacija apie nupirktą valiutą, dėl to veiklos sąnaudos padidintos 91,46 Lt, o teigiama valiutos įtaka sumažinta 1670,86 Lt. Pažymime, kad šis nukrypimas įtakos galutiniam įmonės veiklos rezultatui neturi, kadangi faktinius valiutos pirkimus ir pavedimus Finansų ministerijai atliko uždaroji akcinė bendrovė Litekso Įmonės darbuotojai 2009 metų gruodžio 31 d. nėra išnaudoję visų jiems priklausančių atostogų: bendrovės direktoriaus neišnaudotos atostogos 23 dienos, vyriausiojo buhalterio 47 dienos. kaupimo ir Pagal Verslo apskaitos standartus sąnaudos apskaitoje pripažįstamos remiantis palyginimo principais, t. y. tada, kai jos patiriamos, neatsižvelgiant į pinigų sumokėjimo laiką, be to, jos turi būti siejamos su ataskaitinio laikotarpio pajamomis. Dėl to įmonės patiriamos atostoginių sąnaudos ir atostoginių kaupiniai (įsipareigojimas) turėtų būti įvertinami ir apskaitoje parodomi tais metais, kada faktiškai atostogos uždirbamos, bet ne tada, kai darbuotojas jomis pasinaudoja. Būsimiems atostoginiams sukauptos sumos metinėje finansinėje atskaitomybėje turi būti nurodytos kaip įsipareigojimai darbuotojams. Mūsų atliktais paskaičiavimais įmonės įsipareigojimai yra sumažinti, o veiklos rezultatas padidintas 6889 Lt atostoginių suma (5256 Lt atostoginių kaupiniai, 1633 Lt sukauptos Valstybinio socialinio draudimo ir Garantinio fondų įmokos). 19 Viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos nutarimas Nr. 1 (su vėlesniais pakeitimais).

13 Nekilnojamojo turto mokesčio 20 įstatymas nustato nekilnojamojo turto apmokestinimo nekilnojamojo turto mokesčiu tvarką. Pagal ją mokestis pradedamas skaičiuoti nuo mėnesio, kurį įgyjama nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą, nekilnojamasis turtas pradedamas naudoti ekonominei ar individualiai veiklai arba nekilnojamasis turtas juridinio asmens perimamas. Audito metu mes nustatėme, kad įmonė už 2009 metus priskaičiavo ir sumokėjo Lt nekilnojamojo turto mokesčio. Mūsų surinktais duomenimis pildant deklaraciją neteisingai nurodyta ar neįtraukta žemiau nurodyto turto vertė: - įmonė į deklaraciją neįtraukė nuo 2009 metų jai nuosavybės teise priklausančių šilumos tinklų Brukšvos g. 6, kurių vidutinė rinkos kaina Lt. Įvertinus tai įmonė turėjo sumokėti 1180 Lt daugiau nekilnojamojo turto mokesčio. Šia suma turėjo būti parodytos didesnės 2009 metų pajamos ir sąnaudos; - nuosavybės teise priklausančių 104/743 kiemo statinių, Senojo turgaus g. 2 vertė pagal Nekilnojamo turto registro duomenis yra 4255 Lt, tuo tarpu įmonė pildydama deklaraciją šią vertę padidino ir nurodė Lt, t. y. įtraukė ir ne jai priklausančių dalių vertes. Dėl to nekilnojamojo turto mokesčio sumokėta 261 Lt daugiau. Įvertinus neatitikimus 2009 metais įmonė turėjo sumokėti Lt nekilnojamojo turto mokesčio arba 919 Lt daugiau. Šia suma turėjo būti parodytos didesnės 2009 metų pajamos ir sąnaudos Bendrovės stebėtojų taryba posėdyje nusprendė leisti kasmetinių atostogų direktorių nuo iki Direktoriaus atostogų metu jo funkcijos pavestos bendrovės buhalterei. Stebėtojų taryba nesvarstė priedo ar priemokos skyrimo buhalterei už papildomų funkcijų atlikimą. Audito metu nustatyta, kad spalio ir lapkričio mėnesiais nepagrįstai buhalterei buvo išmokėtas padidintas atlyginimas. Iš viso buvo išmokėta 529 Lt daugiau (403,63 Lt darbo užmokesčio ir 125,04 socialinio draudimo mokesčio), dėl to šia suma padidėjo įmonės sąnaudos Viešųjų pirkimų įstatymas 21 nustato, kad įmonės, kurios teikia naudoti ir eksploatuoti stacionarius tinklus, skirtus teikti visuomenei geriamojo vandens, elektros energijos, dujų ar šilumos gamybos, perdavimo ar paskirstymo paslaugas, taip pat tiekia geriamojo vandenį, elektros energiją, dujas ar šilumą tokiems tinklams, yra priskiriamos perkančiosioms organizacijoms ir jos atlikdamos pirkimus turi vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas Nr. X-233 9su vėlesniais pakeitimais) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas Nr. I-1491 (su vėlesniais pakeitimais).

14 - 14 Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad perkančioji organizacija supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles, kurias ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų patvirtinimo privalo paskelbti šio įstatymo nustatyta tvarka. Uždaroji akcinė bendrovė Palangos šilumos tinklai nėra pasitvirtinusi ir paskelbusi supaprastintų pirkimų taisyklių. Įmonė 2009 metais vykdė ūkinę veiklą ir jai užtikrinti pirko prekes ir paslaugas, iš viso už 9712 Lt. Audito metu mums nebuvo pateikti dokumentai, kad 2009 metais perkant prekes ir paslaugas buvo taikytos viešųjų pirkimų procedūros. 3. Kiti pastebėjimai 3.1. Dėl administracijos išlaikymo mokesčio Šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutartyje vieną iš nuomos mokesčio dalių sudaro administracijos išlaikymo mokestis Nuomos mokestis Nr. 1. Sutarties sudarymo metu šio mokesčio metinis dydis sudarė Lt. Sutartyje taip pat numatytas šio mokesčio perskaičiavimas atsižvelgiant į vidutinį metinį darbuotojų darbo užmokestį ir infliacijos lygį. Perskaičiuotas mokestis yra taikomas jei toks perskaičiavimas daugiau kaip 2 % pakeis pradinį arba perskaičiavimo metu galiojantį Nuomos mokestį Nr. 1. Audito metu mes nustatėme, kad perskaičiavimas buvo atliktas du kartus: pirmasis perskaičiavimas atliktas 2007 metais, administracijos išlaikymo mokestis nustatytas Lt ir buvo taikomas nuo tų metų kovo mėnesio 1 d., antrasis perskaičiavimas atliktas 2008 metais, administracijos išlaikymo mokestis Lt ir pradėtas taikyti nuo tų metų birželio 1 d. Audito metu mes patikrinome šio mokesčio perskaičiavimo teisingumą ir nustatėme, kad perskaičiavimui buvo taikomi praėjusių kalendorinių metų rodikliai, o ne paskutiniųjų 12 mėnesių, kaip tai numato sutartyje nurodyta formulė. Dėl to 2007 metais administracijos išlaikymo mokestis paskaičiuotas 1458 Lt mažesnis: mūsų atliktais skaičiavimais nuo 2007 metų kovo mėnesio turėjo būti taikomas Lt administracijos išlaikymo mokestis metais papildomai įvertinus prieš tai neteisingai atliktą perskaičiavimą metinis administracijos išlaikymo mokestis turėtų būti Lt. Nuo 2008 metų birželio mėnesio taikomas administracijos išlaikymo metinis mokestis yra 6273 Lt mažesnis. Pastebėjimas. Per devynerius nuomos metus šis mokestis buvo perskaičiuotas tik du kartus. Jeigu bendrovės administracija kiekvienų metų pradžioje būtų atlikusi skaičiavimus, nustačiusi šio mokesčio pokyčius ir pareikalavusi antrosios šalies vykdyti sutartį pagal nustatytas sąlygas, tai šiandien administracijos išlaikymo mokestis siektų daugiau kaip Lt Dėl administracinių patalpų nuomos mokesčio Įmonė Palangos šilumos tinklai 2007 metais išnuomojo 11,5 m 2 patalpas uždarajai akcinei bendrovei Kastata. Pagal sutartį nuomininkas moka 230 Lt per mėnesį už nuomą ir

15 ,04 Lt komunalinius mokesčius gegužės rugsėjo mėnesiais, 150,63 Lt spalio balandžio mėnesiais. Sutartyje numatyta galimybė perskaičiuoti nuomos mokesčius kas pusmetį, t. y. nuomos kaina indeksuojama jei Statistikos departamento vartojimo kainų indekso rodiklis ne mažesnis kaip 1,1. O komunaliniai mokesčiai keičiami, jei tik keičiasi jų tarifai metais bendrovės Palangos šilumos tinklai direktorius, nesudaręs sutarties pakeitimų ir papildymų, vienašališkai savo įsakymu 22 sumažino 50% nuomos mokestį ir 70% mokesčius už komunalinius patarnavimus. Nors įsakymas sumažinti mokesčius pasirašytas , tačiau sumažinimas pritaikytas nuo 2009 metų sausio mėnesio. Nepagrįstai perskaičiavus mokesčius nuo metų pradžios įmonė prarado 1768,41 Lt pajamų. Be to nepagrįstai sumažinti komunaliniai mokesčiai, kadangi 2009 metais tarifai ne sumažėjo, o priešingai padidėjo. Pavyzdys. Taryba sprendimu Nr. T2-130 nustatė naujas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas. Pagal šį sprendimą šalto vandens kaina 2,65 Lt/m 3, nuotekų 3,76 Lt/m 3. Bendra 1 m 3 kaina 6,41 Lt. Sudarytoje sutartyje su UAB Kastata 1m 3 šalto vandens tarifas numatytas 4,89 Lt arba 25 % mažesnis nei Tarybos patvirtintas tarifas. Atkreipiame dėmesį, kad sutartyje nustatytas patalpų nuomojimo terminas iki Audito metu mums nebuvo pateikti sutarties termino pratęsimo dokumentai, todėl pagal Civilinį Kodeksą 23 sutartis tapo neterminuota Dėl įmonės apskaitos politikos Buhalterinės apskaitos įstatymas bei Verslo apskaitos standartai apskaitos politiką apibrėžia kaip apskaitos principus, apskaitos metodus ir taisykles, skirtus apskaitai tvarkyti ir finansinei atskaitomybei sudaryti bei pateikti. Audituojamo subjekto apskaitos politika nėra pakankama, kadangi apskaitos politika įmonėje parengta ir patvirtinta 2004 metais. Iki šio audito apskaitos politika nebuvo papildoma ir tobulinama, nors per tą laiką įsigaliojo Verslo standartų pakeitimai ir papildymai. Primename, kad įmonės vadovas atsako už apskaitos politikos parinkimą ir jos įgyvendinimą. Pavyzdys. 31 Verslo apskaitos standartas Atlygis darbuotojui patvirtintas 2008 metais. Šio standarto tikslas nustatyti atlygio darbuotojui apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose tvarką. Atkreipiame dėmesį, kad savivaldybės, rengdamos ir teikdamos konsoliduotas ataskaitas, aiškinamajame rašte privalės pateikti informaciją apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus. Siekiant pateikti pagrįstą ir teisingą informaciją apie turtą ir įsipareigojimus, 22 UAB Palangos šilumos tinklai direktoriaus įsakymas Nr. 3 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio pakeitimo. 23 Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso, patvirtinto įstatymu Nr. VIII-1864, straipsnis: Jeigu pasibaigus sutarties terminui nuomininkas daugiau kaip dešimt dienų toliau naudojasi turtu ir nuomotojas tam neprieštarauja, tai laikoma, kad sutartis tapo neterminuota.

16 - 16 aiškinamajame rašte turės būti teikiama jungtinė finansinės būklės ataskaitos (balanso) informacija, kuri apims (susumuos) minėtų subjektų duomenis. Atsižvelgiant į tai, Savivaldybės administracija turi užtikrinti, kad savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių panašus turtas ir įsipareigojimai turi būti panašiai vertinamas registruojant juos apskaitoje. Mūsų nuomone, tai būtų galima pasiekti nustatant pagrindines apskaitos politikos gaires, pavyzdžiui, koks turtas yra priskiriamas ilgalaikiam turtui ir t. t Dėl patvirtintų įmonės įstatų Uždarosios akcinės bendrovės Palangos šilumos tinklai įstatų nauja redakcija Juridinių asmenų registre įregistruota Šių įstatų VII straipsnyje Bendrovės vadovas reglamentuojami direktoriaus kompetencijos klausimai. Įstatų 8.8 punkto 16 papunktyje numatyta, kad direktorius nustato prekių ir paslaugų kainas ir įkainius. Ši direktoriaus kompetencijai priskirta funkcija prieštarauja Vietos savivaldos įstatymui 24, kuriame kontroliuojamų įmonių teikiamų paslaugų kainų nustatymas priskiriamas išimtinei savivaldybės tarybos kompetencijai Dėl šilumos tinklų apskaitomų Savivaldybės administracijos balanse Savivaldybės administracija nuo 2002 metų savo ilgalaikio turto apskaitos registruose apskaito šilumos tinklus, kurių likutinė vertė 2010 metų kovo mėnesį Lt. Kadangi šis turtas nėra nurašytas daroma prielaida, kad jis yra naudojamas, t. y. jais tiekiama šilumos energija. Šis turtas nėra perduotas kontroliuojamai įmonei Palangos šilumos tinklai, atitinkamai jis nėra išnuomotas uždarajai akcinei bendrovei Litesko, todėl šio turto nusidėvėjimo dalimi nuomininkas mažiau sumoka nuomos mokesčio. Savivaldybės administracijos buhalterijos duomenimis šio turto nusidėvėjimas per mėnesį siekia daugiau kaip Lt ir iš viso nuo turto gavimo dienos yra sukaupta Lt Pažymime, kad šią problemą mes kėlėme ankstesnio audito metu, tačiau joks sprendimas dėl to nebuvo priimtas Dėl įmonės metinio pranešimo Už įmonės metinį pranešimą yra atsakinga įmonės vadovybė. Mes patikrinome, ar metiniame pranešime pateikti duomenys atitinka metinių finansinių ataskaitų duomenis. Mes netikrinome šiame pranešime pateiktų planų, prognozių ir kitų vertinimų. Audito metu metiniame pranešime nustatytus reikšmingus dalykus, kurie nesutiko su pridedamomis finansinėmis ataskaitomis, įmonė ištaisė Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais).

17 - 17 AUDITO REKOMENDACIJOS Rekomendacijos uždarajai akcinei bendrovei Palangos šilumos tinklai : 1. Nustatyta tvarka ištaisyti apskaitos klaidas ir finansinės atskaitomybės duomenis: 1.1. Apskaičiuoti nusidėvėjimą Lt turtui, kuris apskaitoje yra pripažintas kaip nenaudojamas veikloje (Ataskaitos punktas) Apskaičiuoti nusidėvėjimą įsigytiems šilumos tinklams Brukšvos g. 6 (Ataskaitos punktas) Iš trumpalaikio turto į ilgalaikio turto apskaitos registrus perkelti iš bendrovės Litesko gautiną Lt sumą (Ataskaitos punktas) Sumas iš balanso Nebaigtų vykdyti sutarčių eilutės perkelti į nuostolių sąskaitas (Ataskaitos punktas) Į sąnaudas nurašyti veikloje naudojamą 2554 Lt įsigijimo vertės inventorių (Ataskaitos punktas) Iš balanso Kitų rezervų sąskaitos į Turto perkainojimo rezervą perkelti Lt skirtumą, susidariusį dėl šilumos tinklų Brukšvos g. 6 užregistravimo apskaitoje tikrąja verte. Taip pat Kapitalo pokyčių ataskaitoje šį rezervą nurodyti ataskaitos Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas/sumažėjimas (Ataskaitos punktas) Finansinėje atskaitomybėje atskirti 747 Lt gautinas ir Lt mokėtinas sumas bei jas nurodyti atitinkamai turto ar įsipareigojimų pusėje (Ataskaitos punktas) Apskaitos registruose sukaupti 6889 Lt atostoginių ir kitas mokėtinas sumas (Ataskaitos 2.2 punktas). 2. Sudaryti finansinę atskaitomybę pagal Verslo apskaitos standartų reikalavimus, nurodant visus privalomus straipsnius, tame tarpe straipsnį Kitas ilgalaikis turtas (Ataskaitos punktas). 3. Kad išorės vartotojas, tame tarpe savivaldybės taryba, galėtų gauti pakankamai informacijos, aiškinamajame rašte pateikti reikšmingą informaciją: 3.1. Apie įmonės veikloje nenaudojamą turtą ir jo nenaudojimo priežastis (Ataskaitos punktas) Apie įmonės gautinas sumas, tame tarpe gautina sumą iš uždarosios akcinės bendrovės Litesko dėl Nuomos mokesčio Nr. 4 atsiskaitymo ypatumų. Taip pat pateikti

18 - 18 gautinų sumų, kurios bus gražintos ne po vienerių metų, dabartinius vertinimus (Ataskaitos punktas) Apie šiuo metu apskaitoje registruotas nebaigtas vykdyti sutartis ir šios sumos susidarymo priežastis (Ataskaitos punktas) Apie įmonės įsipareigojimus pagal kiekvieną kreditorių ir sutartį, bei mokėtinų sumų susidarymo priežastis (Ataskaitos punktas). 4. Kad finansinėje atskaitomybėje būtų atvaizduota teisinga ir tikra turto būklė, kiekvienais metais iš uždarosios akcinės bendrovės Litesko pareikalauti išsinuomoto turto inventorizacijos aprašų ir juos suderinti su buhalterinės apskaitos duomenimis (Ataskaitos punktas). 5. Inicijuoti nenaudojamo uždarosios akcinės bendrovės Litesko veikloje išnuomoto turto perėmimą ir priimti sprendimą dėl šio turto tolimesnio naudojimo. Iki kol išsinuomotas turtas neperduotas, jam priskaičiuoti nusidėvėjimą ir vadovaujantis Šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutartimi šio turto nusidėvėjimo sumą įtraukti į Nuomos mokestį Nr. 4 (Ataskaitos punktas). 6. Šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutartyje nustatyta tvarka išnuomoti įsigytus šilumos tinklus Brukšvos g. 6 (Ataskaitos punktas). 7. Nustatyta tvarka imtis priemonių, kad būtų panaikinti netekę paskirties Lt kiti rezervai (Ataskaitos punktas). 8. Nustatyta tvarka ištaisyti 2009 metų nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją peržiūrint ir įtraukiant visas įmonei 2009 metais priklausančio turto vertes. Dėl susidariusio skirtumo patikslinti uždarajai akcinei bendrovei Litesko sąskaitose išrašytą nuomos mokestį (Ataskaitos 2.3 punktas). 9. Nustatyta tvarka iš įmonės buhalterės išieškoti 2009 metų spalio - lapkričio mėnesiai nepagristai išmokėto didesnio atlyginimo skirtumą (Ataskaitos 2.4 punktas). 10. Pasitvirtinti supaprastintų viešųjų pirkimų tvarką, ją paskelbti centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje bei atliekant pirkimus vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais (Ataskaitos 2.5 punktas). 11. Kiekvienais metais atlikti Šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutartyje numatyto administracijos išlaikymo mokesčio Nuomos mokesčio Nr. 1 perskaičiavimą ir esant sutartyje nustatytam pagrindui nustatyta tvarka taikyti perskaičiuotą mokestį (Ataskaitos 3.1 punktas). 12. Peržiūrėti sudarytą patalpų nuomos sutartį su UAB Kastata ir pakeistus mokesčius taikyti nuo sutarties pakeitimų ir papildymų pasirašymo momento. Perskaičiuoti nuomos ir komunalinius mokesčius už 2009 metus (Ataskaitos 3.2 punktas).

19 Peržiūrėti įmonės apskaitos politiką įvertinant Verslo ir apskaitos standartų pasikeitimu ir papildymus (Ataskaitos 3.3 punktas). 14. Nustatyta tvarka pakeisti įmonės įstatuose numatytą bendrovės direktoriaus kompetenciją, atsižvelgiant į tai, kad kontroliuojamų įmonių atlygintinų paslaugų kainas ir tarifus nustato Savivaldybės taryba (Ataskaitos 3.4 punktas). Rekomendacijos Palangos miesto savivaldybės administracijai: 15. Atsižvelgiant į tai, kad Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius yra uždarosios akcinės bendrovės akcijų valdytojas, rekomenduojame įvertinti bendrovės vadovybės veiksmus dėl neteisingai sudarytos finansinės atskaitomybės bei kitų veiklos trūkumų ir įpareigoti visuotiniam akcininkų susirinkimui pateikti teisingą 2009 metų finansinę atskaitomybę. 16. Nustatyta tvarka perduoti bendrovei Palangos šilumos tinklai Savivaldybės administracijos buhalterinėje apskaitoje apskaitomus šilumos tinklus (Ataskaitos 3.5 punktas). 17. Vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais kontroliuojamoms akcinėms bendrovėms nustatyti pagrindines apskaitos politikos gaires (Ataskaitos 3.3 punktas). Kontrolierės pavaduotoja Aušra Kedienė

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AUDITO IŠVADA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo 7 dienomis atliko Pareigūnų kredito unijos 2012 metų

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m. kovo 20 d. Nr.

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL AB LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ PRIVATIZAVIMO VERTINIMO 2001 m. birželio 29 Vilnius Valstybės kontro

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL AB LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ PRIVATIZAVIMO VERTINIMO 2001 m. birželio 29 Vilnius Valstybės kontro LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL AB LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ PRIVATIZAVIMO VERTINIMO 2001 m. birželio 29 Vilnius Valstybės kontrolė, išnagrinėjusi AB Lietuvos jūrų laivininkystė privatizavimo

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau